Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
GHIDUL SOLICITANTULUI

Arhitectura constructii


Programul Operational Regional 2007-2013
Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local

Domeniul de interventie 4.3 - Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilorGhidul solicitantului

SEPTEMBRIE 2007

Acest document reprezinta o varianta de lucru a Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritara 4 "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local" domeniul major de interventie 4.3 " Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor" din cadrul Programului Operational Regional.

Publicarea în aceasta varianta are ca scop îmbunatatirea si clarificarea prevederilor ghidului în vederea finalizarii acestuia precum si familiarizarea potentialilor solicitanti cu conditiile de accesare a finantarii din cadrul acestui domeniu major de interventie din POR.

Eventualele observatii si recomandari pot fi transmise la adresa de email gabriel.i.costache@mdlpl.ro pâna la data de 28 septembrie 2007.

Varianta finala a ghidului va fi pusa la dispozitia tuturor celor interesati odata cu lansarea oficiala a domeniului major de interventie.

Cuprins

Sectiunea I.  Informatii generale

I.1. Programul Operational Regional 2007-2013

I.2. Axa prioritara 4 - "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local"

I.3. Domeniul de interventie 4.3 - "Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor"

I.4. Alocare financiara (orientativa)

I.5. Glosar de termeni

I.6. Ajutor "de minimis"

Sectiunea II.  Reguli pentru cererea de proiecte

II.1. Criterii de eligibilitate

II.1.1. Eligibilitatea Solicitantului

II.1.2. Eligibilitatea proiectelor

II.2. Criterii de selectie si evaluare strategica

II.2.1. Criterii de selectie

II.2.2. Criterii de evaluare strategica

II.3. Completarea si depunerea Cererii de finantare

II.3.1. Completarea Cererii de finantare

II.3.2. Lista de verificare a Cererii de finantare

II.3.3. Întocmirea bugetului

II.3.4. Depunerea Cererii de finantare

II.4. Procesul de evaluare si selectie a Cererii de finantare

II.4.1. Verificarea conformitatii administrative a Cererii de finantare

II.4.2. Verificarea eligibilitatii Cererii de finantare

II.4.3. Evaluarea tehnica si financiara a proiectului

II.4.4. Evaluarea strategica a proiectului

Sectiunea III.  Conditii precontractuale

III.1. Depunerea si analiza Proiectului de executie (numai pentru proiectele care implica executia de lucrari)

III.2. Verificarea documentelor de eligibilitate

Sectiunea IV. Drepturile si obligatiile beneficiarului

Sectiunea IV.  Anexe la Ghidul Solicitantului

Sectiunea I.           Informatii generale

I.1.          Programul Operational Regional 2007-2013

Programul Operational Regional (POR) este documentul strategic care implementeaza elemente ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala din cadrul Planului National de Dezvoltare (PND) si contribuie, alaturi de celelalte programe operationale (e.g. Programul Operational Sectorial Transport, Programul Operational Sectorial Cresterea competitivitatii economice), la realizarea obiectivului Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala si al Cadrului National Strategic de Referinta, respectiv diminuarea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre România si media dezvoltarii statelor membre ale UE.

Programul Operational Regional se adreseaza celor 8 Regiuni de dezvoltare ale României, stabilite cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitoare la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale. In conformitate cu aceasta clasificare, în România au fost create 8 Regiuni de dezvoltare:

Regiunea de Dezvoltare Nord - Est

Regiunea de Dezvoltare Sud - Est

Regiunea de Dezvoltare Sud - Muntenia

Regiunea de Dezvoltare Sud -Vest Oltenia

Regiunea de Dezvoltare Vest

Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest

Regiunea de Dezvoltare Centru

Regiunea de Dezvoltare Bucuresti - Ilfov.

POR a fost elaborat în concordanta cu principiul european al subsidiaritatii, având la baza strategiile de dezvoltare a regiunilor, elaborate la nivel regional în largi grupuri de lucru parteneriale.

Obiectivul strategic al POR consta în sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, durabile si echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor si resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltarii durabile a polilor urbani de crestere, îmbunatatirea mediului de afaceri si a infrastructurii de baza, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investitii.

Obiectivul strategic al programului regional se va realiza printr-o alocare a fondurilor diferentiata pe regiuni, în functie de gradul de dezvoltare a acestora si printr-o strânsa coordonare cu actiunile realizate în cadrul celorlalte Programe Operationale.

În concordanta cu Strategia Regionala a Planului National de Dezvoltare, POR va da prioritate regiunilor ramase în urma si zonelor mai putin dezvoltate din cadrul regiunilor mai prospere. În acelasi timp, o atentie deosebita se va acorda sprijinirii dezvoltarii durabile a oraselor - poli de crestere, care pot contribui la o dezvoltare policentrica a teritoriului României.

Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltarii regionale, strategia vizeaza atingerea urmatoarelor obiective specifice:

Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrica, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrata a Regiunilor

Îmbunatatirea accesibilitatii în regiuni si în special a acesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor lor cu ariile înconjuratoare

Cresterea calitatii infrastructurii sociale a regiunilor

Cresterea competitivitatii regiunilor ca locatii pentru afaceri

Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.

Implementarea acestui program va conduce, în ultima instanta, la diminuarea disparitatilor interregionale precum si a disparitatilor în interiorul regiunilor, între mediul urban si rural, între centrele urbane si arealele adiacente, iar în cadrul oraselor, între zonele atractive pentru investitori si cele neatractive, printr-o mai buna utilizare a sinergiilor regionale.

Dezvoltarea echilibrata a tuturor regiunilor tarii se va realiza printr-o abordare integrata, bazata pe o combinare a investitiilor publice în infrastructura locala, politici active de stimulare a activitatilor de afaceri si sprijinirea valorificarii resurselor locale, pe urmatoarele axe prioritare tematice:

Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - potentiali poli de crestere

Axa prioritara 2 - Îmbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale

Axa prioritara 3 - Îmbunatatirea infrastructurii sociale

Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local

Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului

Axa prioritara 6 - Asistenta tehnica

Aceste axe prioritare sunt în concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007-2013.

Programul Operational Regional va fi finantat în perioada 2007 - 2013 din bugetul de stat si bugetele locale, fiind cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene.

Cofinantarea din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) nu poate depasi 85% din alocarea financiara totala a Programului.

Textul integral al Programului Operational Regional 2007-2013 este disponibil la https://www.inforegio.ro

Cofinantarea din Fondul european de dezvoltare europeana poate ajunge pâna la 85% din alocarea financiara totala a Programului.

Pentru proiectele care intra sub incidenta unei scheme de ajutor de stat regional (Axa prioritara 1 Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - potentiali poli de crestere, B.2 Proiecte individuale - Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri, Axa prioritara 4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local, domeniile de interventie 4.1 Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala, 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati, 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor si Axa prioritara 5 Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, domeniul de interventie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii calitat 13413w2211n ii serviciilor turistice) contributia proprie a beneficiarilor va fi de:

minim 50% (pentru regiunile de dezvoltare Nord est, Sud est, Sud, Sud vest,Vest, Nord vest, Centru) si minim 60% (pentru regiunea de dezvoltare Bucuresti - Ilfov) din valoarea eligibila a proiectului, pentru autoritati ale administratiei publice locale si întreprinderi mari

minim 40% (pentru regiunile de dezvoltare Nord est, Sud est, Sud, Sud vest,Vest, Nord vest, Centru) si minim 50% (pentru regiunea de dezvoltare Bucuresti - Ilfov) din valoarea eligibila a proiectului, pentru întreprinderi mijlocii

minim 30% (pentru regiunile de dezvoltare Nord est, Sud est, Sud, Sud vest,Vest, Nord vest, Centru) si minim 40% (pentru regiunea de dezvoltare Bucuresti - Ilfov) din valoarea eligibila a proiectului, pentru microîntreprinderi si întreprinderi mici

Textul integral al Programului Operational Regional 2007-2013 este disponibil la https://www.inforegio.ro

I.2.          Axa prioritara 4 - "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local"

Aceasta axa prioritara vizeaza crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, de importanta regionala si locala, reabilitarea siturilor industriale si sprijinirea initiativelor antreprenoriale regionale si locale, care sa faciliteze crearea de noi locuri de munca si cresterea economica durabila.

POR se va concentra pe dezvoltarea de structuri de sprijinire a afacerilor specifice fiecarei regiuni, în special în zonele mai putin dezvoltate, aflate în declin economic, care sa atraga investitii si sa creeze locuri de munca.

POR va sprijini si reabilitarea siturilor industriale acestea urmând sa devina un factor economic important pentru dezvoltarea locala si regionala.

Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor va avea totodata un rol important în dezvoltarea economica regionala si locala si crearea de noi locuri de munca.

Domeniile de interventie în cadrul acestei axe prioritare sunt:

Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor, de importanta regionala si locala

Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati

Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor

Prezentul Ghid este valabil numai pentru Domeniul de interventie 4.3. "Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor".

I.3.          Domeniul de interventie 4.3 - "Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor"

Programul Operational Regional sprijina dezvoltarea microîntreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii care folosesc potentialul endogen al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane, etc). Mai mult, micro-întreprinderile vor fi încurajate sa utilizeze noi tehnologii si inovatii, echipamente IT si servicii, având un rol primordial în cresterea competitivitatii, productivitatii si a calitatii serviciilor.

Finantarea microîntreprinderilor are ca scop sprijinirea continuarii procesului de restructurare si redresare economica a zonelor aflate în declin, îndeosebi a oraselor mici si mijlocii, întrucât acestea creeaza locuri de munca si au flexibilitatea necesara sa se adapteze cerintelor unei economii de piata dinamice.

Pentru Axa prioritara 4, domeniul major de interventie 4.3 sunt prevazuti urmatorii indicatori de monitorizare si evaluare

a)     Indicatori de program

Indicator

Unitate de masura

Ţinta

Rezultate imediate (directe)

Microîntreprinderi sprijinite

Nr.

Rezultate induse (indirecte)

Crearea de noi locuri de munca în microîntreprinderile sprijinite

Nr. angajati

b) Alti indicatori

Indicatori de mediu (urmariti la nivel de program, în conformitate cu Evaluarea Strategica de Mediu a POR)

Emisiile de echivalent CO2 în atmosfera - tone de echivalent CO2

Azot total - mg/l

Reducerea utilizarii resurselor naturale epuizabile (relevante pentru proiect)

Apa utilizata pe unitate de produs - % de reducere pe unitate produsa (mp)

Eficienta energetica sporita în companiile sprijinite, fabrici, institutii (%)

I.4.          Alocare financiara orientativa

Alocarea financiara orientativa pentru Programul Operational Regional 2007 - 2013 este de 4.568,34 milioane euro, din care 3.726,02 milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), restul reprezentând fonduri publice nationale si fonduri private.

Din totalul fondurilor alocate pentru Programul Operational Regional, alocarea financiara pentru Axa prioritara 4 "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local" este de 795,65 milioane euro, din care 633,42 milioane Euro din FEDR si 162,22 milioane euro co-finantare nationala.

Alocarea financiara indicativa orientativa pentru perioada 2007-2013, pentru domeniul de interventie 4.3 " Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor" este de 285,84 milioane euro, din care 200,0 milioane euro din FEDR, restul fiind reprezentat de co-finantarea privata, 85,75 milioane euro. Repartizarea acestei alocari financiare indicative pe regiuni de dezvoltare se prezinta astfel (mil. euro):

Regiunea

Nord est

Sud est

Sud

Sud vest

Vest

Nord vest

Centru

BI

Alocarea financiara

I.5.          Glosar de termeni

Agentie pentru Dezvoltare Regionala

Organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza în domeniul dezvoltarii regionale si care se organizeaza si functioneaza în conditiile Legii nr. 315 din 2004[1] privind dezvoltarea regionala în România, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ajutor de stat

Orice ajutor acordat de stat sau din resurse ale statului în orice forma care distorsioneaza sau ameninta sa distorsioneze concurenta prin favorizarea unor întreprinderi sau productia anumitor bunuri, în masura în care afecteaza comertul între statele membre.

(vezi si Schema pentru ajutor de stat)

Autoritatea de management pentru Programul Operational Regional

Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor are responsabilitatea managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare din instrumente structurale ale Uniunii Europene pentru Programul Operational Regional în cadrul perioadei de programare 2007 - 2013, în conformitate cu prevederile Hotarârii de Guvern nr. 497 din 2004[2] privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale si ale Hotarârii de Guvern nr. 361 din 2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.

Autoritatea de Audit

Autoritatea publica, la nivel national, responsabila cu verificarea operatiunilor de management si a sistemului de control pentru fiecare program operational, independenta functional de Autoritatea de Management si de Autoritatea de Certificare. În România, pentru toate programele operationale, Autoritatea de Audit functioneaza pe lânga Curtea de Conturi.

Autoritatea de Certificare si Plata

Structura organizatorica în cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, responsabila de certificarea sumelor cuprinse în declaratiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeana si pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune si asigurarea transferului acestora catre beneficiari, precum si a sumelor de prefinantare si cofinantare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat (Ordonanta nr. 29 din 2007[4] privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, art. 1 alin. (2) lit. c))

Autoritate a administratiei publice locale

Consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca autoritati deliberative, primarii, primarii de sectoare si primarul general al municipiului Bucuresti, ca autoritati executive.

Avans

Sume transferate de catre Beneficiar unui contractor, în baza documentelor justificative, conform legii, în cadrul unui proiect finantat din instrumente structurale (Ordonanta nr. 29 din 2006, art. 1 alin (2) lit. j)).

Axa prioritara

Una dintre prioritatile strategice dintr-un program operational; cuprinde un grup de operatiuni legate între ele si având obiective specifice masurabile. (Regulamentul Consiliului nr. 1083 din 2006[5])

Beneficiar

Autoritati ale administratiei publice locale, societăti comerciale (publice/private) responsabile pentru initierea ori initierea si implementarea proiectelor aprobate spre finantare în cadrul Programul Operational Regional (Ordonanta nr. 29 din 2006, art. 1 alin (2) lit. g))

Cadrul National Strategic de Referinta

Documentul aprobat de Comisia Europeana, negociat în prealabil cu România, ca stat membru, în urma evaluarii Planului national de dezvoltare. CNSR contine contributia din instrumentele structurale si celelalte resurse financiare pentru realizarea prioritatilor si masurilor continute în Planul National de Dezvoltare. Prevederile acestui document se implementeaza prin intermediul programelor operationale (Hotarârea de Guvern nr. 497 din 2004 cu modificarile si completarile ulterioare)

Cerere de finantare

Formularul completat de catre Solicitant, în vederea obtinerii finantarii prin Programul Operational Regional.

Cheltuielile conexe

cheltuielile care intervin în derularea proiectului, fara de care proiectul nu poate fi implementat si care nu pot fi finantate din instrumente structurale.

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli realizate de catre un Beneficiar, aferente proiectelor finantate în cadrul programelor operationale, care pot fi finantate atât din instrumente structurale, cât si din bugetul de stat si/sau contributia proprie a Beneficiarului (Ordonanta nr. 29 din 2006, art. 1 alin. (2) lit. m))

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli inerente realizarii proiectelor finantate din instrumentele structurale în cadrul programelor operationale, care nu pot fi finantate din instrumentele structurale, conform reglementarilor comunitare si nationale (Ordonanta nr. 29 din 2006, art. 1 alin. (2) lit. n)).

Comitet de Monitorizare

Organism care asigura coordonarea instrumentelor structurale, precum si urmarirea eficacitatii si calitatii implementarii asistentei comunitare, modul de utilizare si impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare. (Hotarârea de Guvern nr. 497 din 2004 cu modificarile si completarile ulterioare

Conflict de interese

Conform Ghidului Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), conflictul de interese implica un conflict între datoria fata de organizatia în care îsi desfasoara activitatea si interesele personale ale unui angajat, în care angajatul are interese în calitatea sa de persoana privata, care ar putea influenta în mod necorespunzator îndeplinirea obligatiilor si responsabilitatilor de serviciu (Ghidul OECD pentru rezolvarea conflictului de interese în administratia publica, iunie 2003[6]).

Comitet Regional de Evaluare Strategica si Corelare

Organismul regional, fara personalitate juridica, constituit în scopul evaluarii gradului în care proiectele finantabile în cadrul POR 2007 - 2013 pot contribui la atingerea obiectivelor strategiilor de dezvoltare a regiunilor, precum si a corelarii la nivel regional a proiectelor finantabile din fonduri publice.

(Hotarârea de Guvern nr. 764/2007 privind aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategica si corelare si a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a acestora[GC1] 

Constructii / lucrari de constructii

Lucrarile de constructii sunt operatiunile specifice prin care se realizeaza (edifica) constructii de orice fel sau se desfiinteaza constructii si/sau amenajari asimilabile constructiilor (Ordinul nr. 1430 din 2005[8] pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare

Contract

Actul juridic cu titlu oneros, încheiat între Beneficiar si contractor, în vederea executiei unei lucrari, furnizarii unor produse sau prestarii unor servicii.

Contract de finantare

Actul juridic cu titlu oneros, încheiat între Organismul Intermediar si Beneficiar, prin care se aproba spre finantare un proiect, în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013.

Contractor

Persoana fizica sau juridica, de drept public sau privat, cu care Beneficiarul a încheiat contractul de executie a unei lucrari, de furnizare a unor produse sau de prestare a unor servicii

Durata de implementare a proiectului

Perioada cuprinsa între data semnarii contractului de finantare si data transmiterii de catre Beneficiar a ultimei cereri de rambursare catre Organismul intermediar.

Finantare publica

Finantare din fonduri publice.

Conform Legii nr. 500 din 2002[9] privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, fondurile publice reprezinta sumele alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele institutiilor publice autonome, bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, dupa caz, bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si ale caror rambursare, dobânzi si alte costuri se asigura din fonduri publice; bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Conform Legii 273 din 2006[10] privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, fonduri publice locale reprezinta sumele alocate de la bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, judetelor si municipiului Bucuresti, bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetele locale, dupa caz, bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul împrumuturilor externe si interne, pentru care rambursarea, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor si a altor costuri se asigura din bugetele locale (si care provin din: împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate autoritatilor administratiei publice locale si/sau agentilor economici si serviciilor publice din subordinea acestora), împrumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale si garantate de stat, împrumuturi externe si/sau interne contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Infrastructura

Cladiri, constructii, drumuri de acces, strazi interioare, retea de utilitati publice, retea de comunicatii, exclusiv terenul pe care acestea se afla.

Întreprinderi mici si mijlocii

Întreprinderi care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250;

realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pâna la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situatii financiare aprobate. Prin active totale se întelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

(Legea nr. 175 din 2006[11] privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii)

Investitie initiala

Investitie în active corporale si/sau necorporale în scopul înfiintarii unei unitati noi, extinderii unei unitati existente, diversificarii productiei aferente unei unitati cu noi produse si a schimbarii fundamentale a procesului de productie, în ansamblul sau, aferent unei unitati existente.

Licitatie deschisa de proiecte

Invitatie publica adresata de catre Autoritatea de management / Organismul intermediar unei categorii clar identificate de solicitanti, în vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, în cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013.

Lucrari de consolidare

Aport de rezistenta asupra bazei/infrastructurii cladirii/drumului pentru a fi conform STAS-urilor în vigoare privind coeficientul seismic.

Lucrari de extindere

În cazul lucrarilor civile, în special cladiri, lucrari de constructie de anexe noi la ansamblu de cladiri existente.

Lucrari de modernizare / reabilitare

Lucrari de constructii si instalatii aferente constructiilor existe precum si lucrarile de retehnologizare ce se realizeaza peste durata normala de functionare a unei constructii, lucrari care odata realizate aduc constructia respectiva la o noua stare de exploatare

Microîntreprindere

Întreprinderi care au pâna la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pâna la 2 milioane de euro, echivalent în lei.

NATURA 2000, Obiectiv de tip NATURA 2000

Conform art.14, alineatele (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 236 din 2000[12] privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, ariile naturale protejate (inclusiv ariile speciale de conservare si ariile de protectie speciala avifaunistica) sunt evidentiate în mod obligatoriu în planurile nationale, zonale si locale de amenajare a teritoriului si de urbanism, în perimetrul si în vecinatatea acestora fiind interzisa orice lucrare sau activitate susceptibila sa genereze un impact negativ asupra acestora.

Alte norme legale în vigoare:

Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, nr. 552 din 2003[13] privind aprobarea zonarii interioare a parcurilor nationale si a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesitatii de conservare a diversitatii biologice

Legea nr. 462 din 2001[14] pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 236 din 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale si a speciilor de flora si fauna salbatica

Directiva nr. 92/43/EEC[15] privind conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

Neregula

Orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finantare, memorandumurilor de întelegere, acordurilor de finantare privind asistenta financiara nerambursabila acordata României de Comunitatea Europeana, precum si a prevederilor contractelor încheiate în baza acestor memorandumuri/acorduri, rezultând dintr-o actiune sau omisiune a operatorului economic, care, printr-o cheltuiala neeligibila, are ca efect prejudicierea bugetului general al Comunitatii Europene si/sau a bugetelor prevazute la art.1 alin (2) lit. a) - f) si i) din Legea nr. 500 din 2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 1 alin (2) lit. a) - d) din Legea 273 din 2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

Organism intermediar pentru Programul Operational Regional

Reprezinta institutia desemnata de Autoritatea de Management care, prin delegare de atributii de la aceasta, implementeaza axele prioritare / domeniile de interventie din Programul Operational Regional 2007-2013.

n conformitate cu prevederile Hotarârii de Guvern nr. 497 din 2004, au fost desemnate cele opt Agentii de Dezvoltare Regionala.

Pentru domeniul major de interventie - Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitatii României ca destinatie turistica, Organism intermediar este Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.

Planul National de Dezvoltare

Document de planificare strategica si programare financiara, care are ca scop sa orienteze si sa stimuleze dezvoltarea economica si financiara a României pentru atingerea obiectivului UE, respectiv realizarea coeziunii economice si sociale (Hotarârea de Guvern nr. 497 din 2004 cu modificarile si completarile ulterioare)

Program operational

Document strategic de programare elaborat de Statul Membru si aprobat de Comisia Europeana, prin care este stabilita o strategie de dezvoltare sectoriala sau regionala printr-un set de prioritati coerente

Programul Operational Regional

Program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare, contribuind, alaturi de celelalte Programe Operationale, la realizarea obiectivului Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a PND si Cadrului National Strategic de Referinta, anume diminuarea disparitatilor între Regiunile de dezvoltare ale României.

Regiuni de dezvoltare

Unitati teritorial - statistice, alcatuite din 4-7 judete prin asocierea libera a Consiliilor Judetene. Ele corespund nivelului NUTS II în Nomenclatorul Unitatilor Statistice Teritoriale (NUTS) ale EUROSTAT, pentru care se colecteaza date statistice specifice, în conformitate cu reglementarile EUROSTAT pentru teritoriile de nivel NUTS II.

Schema de ajutor (în limita) de minimis

Act în baza caruia, în conditiile îndeplinirii anumitor criterii, pot fi acordate ajutoare individuale unor întreprinderi definite în cadrul actului, în mod general si abstract în limita de minimis. Ajutorul acordat unei întreprinderi, într-o perioada de pâna la 3 ani fiscali, în valoare totala de 200.000 euro (echivalent în lei), este considerat a fi autorizat, în conformitate cu reglementarile comunitare privind concurenta si ajutorul de stat, nefiind necesara notificarea, la Comisia Europeana, a schemei de ajutor de minimis.

Strategia Nationala de Dezvoltare Regionala din PND

Cuprinde prioritatile de dezvoltare ale României la nivel national, regional si local si propune sustinerea acestora prin investitii publice concentrate, alocate pe baza de programe si proiecte.

Strategia reflecta politica României de dezvoltare regionala, conform Legii dezvoltarii regionale (Legea nr. 315 din 2004) si procesul de descentralizare asa cum este detaliat în Legea Cadru privind Descentralizarea nr. 195 din 2006[16] precum si alte legi relevante. De asemenea, Strategia ia în considerare Orientarile Strategice de Coeziune ale UE pentru perioada 2007-2013 si Agenda Lisabona.

Strategie de Dezvoltare Regionala 2007-2013

Document elaborat pentru fiecare regiune de dezvoltare, contine prioritati si masuri ce vor putea fi finantate din instrumente structurale prin Programul Operational Regional, Programe Operationale Sectoriale, Planul National Strategic pentru Dezvoltare Rurala, precum si din alte surse de finantare.

Unitate de plata pentru POR

Structura din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, având responsabilitatea transferarii sumelor de pre-finantare, co-finantare alocate de la bugetul de stat, precum si a sumelor din asistenta financiara nerambursabila catre beneficiari (Ordonanta nr. 29 din 2007, art. 1 alin (2) lit. f)).

I.6.          Ajutor "de minimis"

În cadrul acestui domeniu de interventie, finantarea nerambursabila va fi acordata solicitantilor eligibili beneficiari (microîntreprinderi) în limita ajutorului de minimis.

Limita ajutorului de minimis este de 200.000 de euro (echivalent în lei[17]) ce poate fi acordat unei întreprinderi, într-o perioada de pâna la 3 ani fiscali, în conformitate cu reglementarile comunitare privind concurenta si ajutorul de stat, nefiind necesara notificarea, la Comisia Europeana, a unei scheme de ajutor de minimis.

Plafonul de 200.000 de euro se aplica indiferent de sursa finantarii publice (de la bugetul de stat sau din fonduri europene). Plafonul este exprimat în numerar, ca valoare bruta, înainte de deducerea taxelor sau a altor obligatii fiscale.

Ajutorul platit în mai multe transe va fi actualizat la momentul acordarii ajutorului, respectiv la data semnarii Contractului de finantare.

Solicitantul va completa si semna o Declaratie de eligibilitate, pe propria raspundere, în care va mentiona informatii referitoare la alte finantari nerambursabile cu caracter de ajutor de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali precum si în anul fiscal aferent datei la care depune Cererea de finantare.

Organizatia finantatoare (e.g. Autoritatea de management sau Organismul intermediar pentru POR, în cazul acestui domeniu de interventie) are obligatia de a informa beneficiarul de finantare nerambursabila asupra caracterului de ajutor de minimis al acelei finantari, cu mentionarea cadrului legal în care a fost acordata finantarea, respectiv Regulamentul Comisiei nr. 1998/2006.

În caz contrar, respectiva suma a finantarii nerambursabile nu poate fi recunoscuta ca ajutor de minimis si deci, nu poate fi luat în calcul pentru stabilirea ajutorului total cumulat în perioada celor 3 ani fiscali.

Contributia proprie a Solicitantului si valoarea maxima a finantarii nerambursabile ce poate fi solicitata se va determina conform instructiunilor din Sectiunea II.3.3 "Întocmirea bugetului", punctul B.

Desi un proiect eligibil în cadrul acestui domeniu de interventie cade sub incidenta schemei de ajutor de minimis, putând obtine cofinantare nerambursabila în limita de minimis, se mentine conditia privind limita minima si maxima a valorii totale a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile).

Vezi Sectiunea II.1.2 "Eligibilitatea proiectelor", punctul .

Sectiunea II.        Reguli pentru cererealicitatia deschisa de proiecte

În aceasta sectiune, sunt prezentate:

criteriile de eligibilitate, evaluare si selectie care vor fi aplicate tuturor cererilor de finantare, în procesul de selectie a proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu major de interventie

etapele procesului de selectie

modul de completare a unei cereri de finantare.

În aceasta sectiune, sunt prezentate criteriile de eligibilitate, evaluare si selectie care vor fi aplicate tuturor cererilor de finantare, în procesul de selectie a proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de interventie, etapele procesului de selectie precum si modul de completare a unei cereri de finantare.

Criteriile de eligibilitate, evaluare si selectie se bazeaza pe prevederile:

Programului Operational Regional 2007 - 2013

Regulamentului Consiliului nr. 1065/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene si Regulamentului Comisiei Europene nr. 2342/2002 de stabilire a normelor detaliate privind punerea în aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1065/2002

Regulamentul Comisiei nr. 1998/2006 privind aplicarea Articolelor 87 si 88 din Tratat asupra ajutorului de minimis

Legislatiei nationale si comunitare (vezi Axexa 12 "Referinte relevante")

Criteriile de evaluare si selectie au fost aprobate de Comitetul de monitorizare a POR

Pentru acest domeniu major de interventie se aplica metoda cererii de proiecte cutermen limita pentru depunere

Termenul limita pâna la care se pot depune cereri de finantare, va fi anuntat în momentul lansarii fiecarei sesiuni pentru depunere de proiecte.

Pentru acest domeniu major de interventie se aplica metoda licitatiei deschise cu termen limita de depunere a cererilor de finantare.

II.1.                Criterii de eligibilitate

Cererea de finantare (inclusiv anexele la formularul cererii de finantare) completata de catre Solicitant face obiectul verificarii eligibilitatii sSolicitantului si a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare si incluse în grila de verificare a eligibilitatii, prevazuta în Anexa 4 la Ghid.

Eligibilitatea cheltuielilor se va verifica în perioada de implementare a proiectului, pe baza cererilor de rambursare a cheltuielilor efectuate si a documentelor justificative de efectuare a platilor (e.g. facturi). Categoriile de cheltuieli eligibile sunt prezentate în capitolul II.4.3 "Întocmirea bugetului" si vor fi luate în considerare de catre solicitant în vederea elaborarii bugetului proiectului.

Eligibilitatea cheltuielilor se va verifica în perioada de implementare a proiectului, pe baza cererilor de rambursare a cheltuielilor efectuate si a documentelor justificative de efectuare a platilor (e.g. facturi).

II.1.1.      Eligibilitatea Solicitantului

Solicitantul eligibil în sensul prezentului ghid, reprezinta entitatea care îndeplineste anumite criteriile enumerate si prezentate prezentate în cadrul prezentului capitol în ceea ce priveste forma de constituire legala, situatia financiara si legala, precum si capacitatea de implementare a proiectului.

Criteriile de eligibilitate

Tipul sForma de constituire a Solicitantului

societate comerciala - microîntreprindere[19] (înfiintata în baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare) localizata în mediul urban, care îsi desfasoara activitatea în domeniul productiei si/sau serviciilor si/sau constructiilor.

Microîntreprinderea îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a desfasurat activitatea de baza pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal si

a obtinut venit operational din activitatea de baza în ultimul an înainte de data depunerii Cererii de finantare

Se vor atasa, la Cererea de finantare, cele mai recente situatii financiare depuse la Administratia finantelor publice (vezi Sectiunea II.4. "Completarea si depunerea Cererii de finantare").

Solicitantul nu îsi desfasoara activitatea într-unul din urmatoarele domenii:

minerit, siderurgie, productia de fibre sintetice, constructii navale, pescuit, acvacultura sau activitati legate de procesarea primara a produselor agricole, asa cum sunt listate în Anexa nr. 1 la Tratatul privind constituirea Comunitatii Europene.

achizitionarea de autovehicule de transport rutier de marfa, în cazul agentilor economici care presteaza activitati de transport rutier de marfa, pentru închiriere sau pentru obtinere de profit

export catre terte tari sau state membre ale Uniunii Europene

din Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala (CAEN):

CAEN în vigoare pâna la 31.12.2007

CAEN în vigoare de la 01.01.2008

A  "Agricultura, vânatoare, silvicultura"

H "Hoteluri si restaurante"

J "Intermedieri financiare"

K "Tranzactii imobiliare, închirieri si activitati de servicii prestate în special întreprinderilor"

L "Administratie publica si aparare. Asigurari sociale din sistemul public"

O "Alte activitati de servicii colective, sociale si personale" cu exceptia 92 "Activitati recreative, culturale si sportive" si 93 "Alte activitati de servicii personale"

Q "Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale"

A "Agricultura, silvicultura si pescuit"

I "Hoteluri si restaurante"

K "Intermedieri financiare si asigurari"

M "Activitati profesionale, stiintifice si tehnice"

N "Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport"

O "Administratie publica si aparare. Asigurari sociale din sistemul public"

R "Activitati de spectacole, culturale si recreative"

U "Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale"

Solicitantul (organizatia solicitanta) nu se încadreaza într-una din situatiile de mai jos:

este în stare de insolventa, conform prevederilor Legii nr. 85 din 2006 privind procedura insolventei[20], cu modificarile si completarile ulterioare

este în stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege

face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situatiile prevazute la lit. b.

nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România

este declarat într-o situatie grava de încalcare contractuala pentru neîndeplinirea obligatiilor provenind dintr-o procedura de achizitii sau dintr-o alta finantare din fondurile Comisiei Europene

a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei si acest ordin nu a fost deja executat *)

împotriva lui a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare iar acest ordin nu a fost deja executat

este în dificultate, în conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. C 244/01.10.2004**)

are credite restante la data depunerii prezentei Cereri de finantare

Referitor la conditia de la punctul i., Solicitantul va completa si semna Declaratia de eligibilitate, conform modelului B la Formularul Cererii de finantare)

*) În situatia în care Solicitantul a facut obiectul unui ordin al unei instante judecatoresti din România, emis pâna la 1 ianuarie 2007 pentru recuperarea unui ajutor de stat si acest ordin a fost executat (sumele respective au fost platite), Solicitantul va anexa decizia Consiliului Concurentei privind recuperarea ajutorului, ordinul de recuperare al instantei judecatoresti si dovada efectuarii platii.

În cazul în care Solicitantul a facut obiectul unei decizii a Comisiei Europene emise dupa 1 ianuarie 2007 pentru recuperarea unui ajutor de stat, decizie care a fost deja executata (provizoriu sau definitiv), Solicitantul va prezenta o copie a deciziei Comisiei Europene si dovada efectuarii platii.

**) O întreprindere este considerata ca fiind în dificultate, în principiu si indiferent de marimea ei, în urmatoarele împrejurari:

a)     în cazul unei societati cu raspundere limitata, când se constata pierderea a mai mult de jumatate din capitalul social si mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; sau

b)     în cazul unei societati în care cel putin o parte dintre asociati sunt tinuti nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumatate din capitalul propriu, asa cum reiese din evidentele contabile ale societatii si mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în cursul ultimelor 12 luni; sau

c)      pentru întreprinderile de orice forma juridica, când respectiva întreprindere întruneste conditiile pentru a fi supuse unei proceduri prevazute de legislatia privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului.

Reprezentantul legal al sSolicitantului nu se afla într-una din situatiile de mai jos:

a.      a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata (ex. împotriva careia nu se poate face recurs)

b.      a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea în organizatii criminale sau în alte activitati ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene

[pentru proiecte care implica executia de lucrari] Proprietatea asupra infrastructurii[21] si terenului

Solicitantul Solicitantul dovedeste calitatea de proprietar al terenului si /sau al cladirii, sau are în concesiune, comodat, sau în chirie, dupa caz, pe o durata de minim 10 ani, terenul / cladirea care face obiectul proiectului

are în proprietate sau în concesiune terenul si infrastructura pe care se face investitia.

Concesiunea/ comodatul/ chiria trebuie sa acopere o perioada de minim 10 ani de la data depunerii Cererii de finantare.

În cazul concesiunii/ comodatului / chiriei, trebuie sa se faca dovada dreptului de a face investitii asupra terenului si cladirilor aflate în concesiune/comodat/ chirie, pe o perioada de minim 10 ani de la data depunerii Cererii de finantare. Dovada poate fi facuta prin prezentarea unei copii a contractului de concesiune concesiune/ comodat/ chirie din care sa rezulte acest lucru sau printr-o declaratie autentificata a proprietarului cladirii cu privire la acceptarea efectuarii lucrarilor prevazute prin proiect asupra respectivei cladiri.din care sa rezulte acest lucru.

[pentru proiecte care implica executia de lucrari] Infrastructura si terenul pe care se face investitia îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii la data depunerii Cererii de finantare:

a.      Nu sunt grevate de sarcini

b.      Nu fac obiectul unor litigii în curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica

c.      Nu fac obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun

Solicitantul va completa si semna Declaratia de eligibilitate, conform Mmodelului din Anexa B la Formularul Cererii de finantare.

Solicitantul are capacitatea de de a implementare a proiectului

Capacitate operationala, administrativa dovedita prin experienta anterioara în gestionarea de proiecte finantate din fonduri publice, si/sau prin capacitatea de a asigura resurse umane suficiente.

Solicitantul va anexa la formularul Cererii de finantare: CV-urile membrilor echipei de proiect pentru pozitiile ocupate si/sau fisele de post pentru acele pozitii care nu sunt ocupate la momentul depunerii Cererii de finantare, dar care vor face parte din echipa de proiect.

Atentie! CV-urile vor fi completate conform modelului comun european de curriculum vitae (HG nr. 1021/ 2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, MO nr. 633/13.07.2004) - Modelul F la formularul Cererii de finantare

În situatia în care solicitantul va contracta servicii de management al proiectului, acesta va anexa la formularul Cererii de finantare cerintele minime (experienta similara, expertiza etc) pe care solicitantul le va cere prin caietul de sarcini de achizitionare a serviciilor de management al proiectului, activitatile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de management al proiectului, modul în care solicitantul si persoanele angajate ale acestuia vor verifica/monitoriza activitatea contractorului care va furniza servicii de management al proiectului (CV, fisele de post corespunzatoare, rol în organizatie, atributii etc).

Capacitate financiara - de a asigura contributia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, de finantare a cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv a cheltuielilor conexe proiectului ) si de asigurare a resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului în conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Solicitantul va anexa la formularul Cererii de finantare: Declaratia de angajament (Modelul C la formularul Cererii de finantare)

Solicitantul va anexa la formularul Cererii de finantare: Declaratia de angajament.

II.1.2.      Eligibilitatea proiectelorului

Proiectul reprezinta o serie de activitati si o investitie de resurse pe o perioada determinata menite sa raspunda unei nevoi reale si sa conduca la realizarea unui obiectiv/ set de obiective precise. Proiectul reprezinta o serie de activitati menite sa duca la realizarea unui scop indivizibil precis de natura tehnica, economica sau sociala.

Proiectul propus prin Cererea de finantare poate fi considerat eligibil în cadrul POR, adica poate fi co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si/sau de la bugetul de stat, daca îndeplineste urmatoarele criterii:

Proiectul vizeaza dezvoltarea microîntreprinerii

Activitatile eligibile orientative în cadrul proiectului sunt:

Achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne pentru activitati de productie, servicii, constructii

Achizitionare sisteme IT (hard si soft);

Construirea / extinderea / reabilitarea / modernizarea spatiilor de productie ale microîntreprinderilor.

Lista activitatilor eligibile de mai sus este orientativa. Alte activitati decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile daca sSolicitantul justifica necesitatea derularii lor în scopul implementarii în conditii optime a proiectului.

Atentie! ETotusi, eligibilitatea unei activitati nu este echivalenta cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activitati. În acest sens, recomandam consultarea Listei cheltuielilor eligibile de la Sectiunea II.4.1.2 A Criteriile de eligibilitate a cheltuielilor Capitolul II.3.3.

Valoarea totala a proiectului

Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) este cuprinsa între 70.000 si 1.700.000 lei (echivalentul aproximativ a 20.000 000 Euro)

PProiectul respecta legislatia în domeniul egalitatii de sanse, protectiei mediului, eficientei energetice (teme orizontale), al ajutorului de stat si achizitiilor publice.

Promovarea egalitatii de sanse si a nondiscriminarii si dezvoltarea durabila (protectia si îmbunatatirea mediului înconjurator si cresterea eficientei energetice) sunt prioritati agreate la nivelul Statelor Membre ale Uniunii Europene, încorporate, sub diferite forme, în toate politicile Uniunii Europene.

Angajamentele României în ceea ce priveste implementarea acestor prioritati se reflecta si în sprijinirea acelor proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabila si promovare a egalitatii de sanse.

Solicitantul este obligat sa asigure egalitatea de sanse si de tratament între angajati, femei si barbati, în cadrul relatiilor de munca de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispozitii pentru interzicerea discriminarilor bazate pe criterii de sex, apartenenta la grupuri minoritare, rasa, religie, dizabilitati etc, în regulamentele de organizare si functionare si în regulamentele interne ale unitatilor. Solicitantul se va asigura ca principiul egalitatii de sanse este respectat si în cazul implementarii contractelor de lucrari/ servicii pe care le va încheia în vederea realizarii obiectivelor proiectului propus spre finantare.

Dezvoltarea durabila reprezinta dezvoltarea care corespunde necesitatilor prezentului, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati. Pe lânga informatiile incluse la punctul 3.2 "Protectia mediului, eficienta energetica si dezvoltarea durabila" din Formularul cererii de finantare, solicitantul va anexa la formularul Cererii de finantare avizul/autorizatia/acordul de mediu, dupa caz.

Cresterea eficientei energetice reprezinta îmbunatatirea eficientei utilizarii energiei datorita schimbarilor tehnologice, de comportament si/sau economice. Masurile de crestere a eficientei sunt toate acele actiuni care, în mod normal, conduc la o crestere a eficientei energetice ce poate fi verificata, masurata sau estimata.

Temele orizontale sunt prioritati agreate la nivelul Statelor Membre ale Uniunii Europene, încorporate, sub diferite forme, în toate politicile Uniunii Europene. Acestea se refera la:

Protectia si îmbunatatirea mediului înconjurator si cresterea eficientei energetice (dezvoltarea durabila)

Promovarea egalitatii de sanse si nondiscriminarii

Angajamentele României în ceea ce priveste implementarea temelor orizontale se reflecta si în sprijinirea acelor proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabila si promovare a egalitatii de sanse.

Organizatia solicitanta este obligata sa asigure egalitatea de sanse si de tratament între angajati, femei si barbati, în cadrul relatiilor de munca de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispozitii pentru interzicerea discriminarilor bazate pe criterii de sex, religie, dizabilitati etc, în regulamentele de organizare si functionare si în regulamentele interne ale unitatilor.

Dezvoltarea durabila reprezinta dezvoltarea care corespunde necesitatilor prezentului, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati. Pe lânga informatiile incluse la punctul 3.2 "Protectia mediului, eficienta energetica si dezvoltarea durabila" din Formularul cererii de finantare, Solicitantul va anexa la Cererea de finantare avizul/autorizatia/acordul de mediu, dupa caz.

Cresterea eficientei energetice reprezinta îmbunatatirea eficientei utilizarii energiei datorita schimbarilor tehnologice, de comportament si/sau economice. Masurile de crestere a eficientei sunt toate acele actiuni care, în mod normal, conduc la o crestere a eficientei energetice ce poate fi verificata, masurata sau estimata.

Vezi sectiunile I.6. "Ajutor de minimis" si II.3.3. . "Întocmirea bugetului", pentru detalii privind respectarea normelor în domeniul ajutorului de stat.

În ceea ce priveste achizitia de bunuri/servicii/lucrari în vederea implementarii proiectului, este obligatorie respectarea legislatiei nationale în domeniul achizitiilor publice (OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare).

Cheltuielile în legatura cu contracte de furnizare/servicii/lucrari, derulate în vederea implementarii proiectului, nu pot fi recunoscute ca eligibile si nu pot fi, în consecinta, cofinantate, daca procedura de atribuire a acestor contracte nu a respectat legislatia în domeniul achizitiilor publice.

Atentie! Sectiunea 3 "Concordanta cu politicile UE si legislatia nationala" din Formularul Cererii de finantare contine recomandari privind modul în care solicitantii pot sa faca dovada respectarii aspectelor de mai sus.

Atentie! Modul în care vor fi respectate principiile si legislatia în domeniul temelor orizontale, va fi monitorizat atât pe durata de implementare a proiectului cât si dupa finalizarea acestuia.

În ceea ce priveste achizitia de bunuri/servicii/lucrari în vederea implementarii proiectului, este obligatorie respectarea legislatiei nationale în domeniul achizitiilor publice (OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare).

Cheltuielile în legatura cu contracte de furnizare/servicii/lucrari, derulate în vederea implementarii proiectului, nu pot fi recunoscute ca eligibile si nu pot fi, în consecinta, cofinantate, daca procedura de atribuire a acestor contracte nu a respectat legislatia în domeniul achizitiilor publice.

Sectiunea 3 "Concordanta cu politicile UE si legislatia nationala" din Formularul Cererii de finantare contine recomandari privind modul în care solicitantii pot sa faca dovada respectarii aspectelor de mai sus.

Proiectul prevede implementarea masurilor obligatorii de informare si publicitate asupra finantarii nerambursabile.

În implementarea proiectului, Solicitantul (denumit Beneficiar, dupa semnarea contractului de finantare) trebuie sa-si îndeplineasca obligatiile referitoare la informarea si publicitatea asupra proiectului cofinantat din FEDR, asumate prin Cererea de finantare.

Informatii si instructiuni cu privire la masurile obligatorii de informare si publicitate sunt incluse în Manualul de identitate vizuala POR, disponibil in format electronic, pe website-ul POR, la www.inforegio.ro

[pentru proiecte care implica executia de lucrari] Activitatile propuse spre finantare în cadrul proiectuluiProiectul nu a u fost finantate din fonduri mai beneficiat de finantare publicea în ultimii 5 ani si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare

Proiectul nu a mai beneficiat de finantare publica în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati (reabilitare/ modernizare/ constructie) realizate asupra aceleiasi infrastructuri / aceluiasi segment de infrastructura.

Valoarea totala a proiectului

Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) este cuprinsa între 70.000 si 1.700.000 lei

Perioada de implementare a proiectului

Perioada de implementare a activitatilor proiectului (perioada cuprinsa între data semnarii contractului de finantare si data finalizarii ultimei activitati prevazute în cadrul proiectului) nu depaseste data de 31.07.2015.

II.2.                Criterii de evaluare si selectie si evaluare strategica

II.2.1.      Evaluarea proiectelorCriterii de selectie

Criteriile de evaluare a proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de interventie suntselectie vizeaza urmatoarele aspecte:

Contributia proiectului la realizarea obiectivelor POR

Proiectul va fi evaluat având în vedere urmatoarele aspecte (subcriterii):

Relevanta proiectului pentru obiectivele axei prioritare si ale domeniului de interventie

Masura în care exista o nevoie reala pentru structuri de sprijinire a afacerilor sau o problema în domeniul antreprenorial în regiunea de dezvoltare/judetul/localitatea în care se implementeaza proiectul

Importanta proiectului pentru regiune (raportul beneficii - costuri)

Calitatea, maturitatea si sustenabilitatea proiectului

Capacitatea Solicitantului de a implementa proiectul

Proiectul va fi evaluat din punct de vedere al resurselor umane si materiale implicate în implementarea proiectului.

Masura în care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor POR

Proiectul va fi evaluat având în vedere urmatoarele aspecte (subcriterii):

Relevanta proiectului pentru obiectivele axei prioritare si ale domeniului de interventie

Masura în care exista o nevoie reala pentru structuri de sprijinire a afacerilor sau o problema în domeniul antreprenorial în regiunea de dezvoltare/judetul/localitatea în care se implementeaza proiectul

Importanta proiectului pentru regiune (raportul beneficii - costuri)

Calitatea si maturitatea proiectului

Proiectul va fi evaluat având în vedere urmatoarele aspecte (subcriterii):

Gradul de pregatire a proiectului (a diferitelor faze ale proiectului)

Calitatea metodologiei de implementare a proiectului

Coerenta documentatiei depuse odata cu Cererea de finantare

Relevanta solutiei tehnice pentru proiect

Calitatea strategiei de promovare/ocupare a structurii de sprijinire a afacerilor

Masura în care proiectul necesita cofinantare din fonduri nerambursabile

Resurselor umane si materiale implicate în implementarea proiectului.

Implementarea masurilor de promovare a egalitatii de sanse si a dezvoltarii durabile (protectia mediului si eficienta energetica)

Sustenabilitatea proiectului dupa încetarea finantarii nerambursabile

Proiectul va fi notat, pentru fiecare subcriteriu, de la 0 la 6 (conform Grilei de evaluare tehnica si financiara). Punctajul obtinut pentru fiecare dintre cele 2 criterii reprezinta media aritmetica a punctajelor obtinute pentru subcriteriile respective.

Punctajul final al proiectului reprezinta media aritmetica a punctajelor obtinute pentru cele 2 criterii.

Criteriile de evaluare tehnica si financiara sunt detaliate în Anexa 5 "Grila de evaluare tehnica si financiara" la prezentul Ghid.

II.2.2.      Selectia proiectelorCriterii de evaluare strategica

În urma evaluarii conform criteriilor de mai sus si notarii, proiectul prezentat prin Cererea de finantare trebuie sa obtina minim 3,5 puncte pentru a fi acceptat pentru evaluarea strategica.

Un proiect poate obtine maxim 6 puncte.

În cazul în care cel putin un subcriteriu primeste 0 puncte, proiectul este respins automat.

II.3.I.1.Criterii de evaluare strategica a proiectelor

Criteriile de evaluare a proiectelor depuse în cadrul acestui domeniu de interventie suntstrategica vizeaza:

Contributia proiectului la realizarea Strategiei de dezvoltare a regiunii / Planului National de Dezvoltare

Vezi Strategia de dezvoltare a regiunii în care se va implementa proiectul (Anexa 11 Referinte relevante).

Capacitatea proiectului de a genera valoare adaugata prin complementaritatea si corelarea acestuia cu alte investitii

Vezi Sectiunea 2.8. "Relatia cu alte programe, strategii, proiecte" din Formularul Cererii de finantare.

Organismul cu atributii în realizarea evaluarii strategice este Comitetul Regional de Evaluare Strategica si Corelare (CRESC) constituit în cadrul regiunilor de dezvoltare regionala, conform HG nr. 764/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetelor Regionale de Evaluare Strategica si Corelare si a Regulamentului cadru de organizare si functionare al acestora (MO nr. 545/9.08.2007).

În cadrul sedintelor de evaluare strategica se va stabili masura în care proiectul raspunde prioritatilor strategice ale regiunii, plasându-se proiectul pe o anumita pozitie în lista de proiecte din sesiunea respectiva de evaluare strategica.

II.4.II.3.           Completarea si depunerea Cererii de finantare

II.4.1.II.3.1.            Completarea Cererii de finantare

Formularul standard al Cererii de finantare este prezentat în Anexa 1 la Ghidul Solicitantului si este disponibil, în format electronic, la adresa https://www.inforegio.ro.

Important: Cererea de finantare trebuie însotita de anumite anexe le mentionate, enumerate mai jos. Anexele la Cererea de finantare fac parte integranta din aceasta.

Completarea Cererii de finantare, inclusiv a anexelor, se va face conform instructiunilor de completare si va urmari întocmai modelul standard. Modificarea modelelor standard (eliminarea, renumerotarea sectiunilor, anexarea documentelor suport în alta ordine decât cea specificata etc) poate conduce la respingerea Cererii de finantare pe motiv de neconformitate administrativa.

Pe lânga instructiunile si recomandarile cuprinse în sectiunile de mai jos, formularul standard al Cererii de finantare cuprinde informatii suplimentare cu privire la completarea si elaborarea documentelor.

Se recomanda citirea cu atentie a tuturor informatiilor furnizate în prezentul Ghid!

Cererile de finantare trebuie sa fie tehnoredactate. Nu sunt acceptate cereri de finantare completate de mâna.

Dosarul Cererii de finantare va cuprinde, în mod obligatoriu, un opis (vezi modelul standard E din Formularul Cererii de finantare). Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de finantare (vezi indicatiile privind completarea opisului din formularul Cererii de finantare).

Completarea Cererii de finantare într-un mod clar si coerent va înlesni procesul de evaluare a acesteia!

În acest sens, furnizati informatii necesare, relevante, precizând modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia si în ce masura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.

II.4.1.1.I.1.1.1.Anexe la Cererea de finantare

Formularul Cererii de finantare trebuie sa fie însotit de urmatoarele anexe:

Rezumatul proiectului,

întocmit conform modelului standard din Anexa A la Formularul Cererii de finantare

Actul de împuternicire autentificat, în original

în cazul în care Cererea de finantare nu este semnata de reprezentantul legal al Solicitantului, ci de o persoana împuternicita în acest sens

Certificatul de înregistrare a Solicitantului, în copie[26]

emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga tribunalul unde îsi are sediul solicitantul, în care sa se mentioneze: datele de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentantii legali ai societatii, domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare

Cazierul judiciar si cazierul fiscal al reprezentantului legal al Solicitantului

Ambele documente vor fi anexate în original.

Cele mai recente situatii financiare ale Solicitantului depuse la Administratia finantelor publice, în copie:

Bilantul contabil si Contul de profit si pierdere.

Declaratia de eligibilitate, în original

prin care Solicitantul declara urmatoarele:

organizatia nu se încadreaza în nici una din categoriile mentionate Sectiunea II.1.1 "Eligibilitatea Solicitantului", punctul din Ghid;

proiectul propus nu a mai beneficiat de finantare publica în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati (e.g. reabilitare/ modernizare/ constructie), realizate asupra aceleiasi infrastructuri / aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare

infrastructura si terenul pe care se face investitia îndeplinesc cumulativ conditiile enumerate în Sectiunea II.1.1 "Eligibilitatea Solicitantului", punctul

reprezentantul legal nu a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata (ex. împotriva careia nu se poate face recurs)

reprezentantul legal nu a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea în organizatii criminale sau în alte activitati ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene

Vezi modelul B - Declaratiei de eligibilitate - Anexa B la Formularul Cererii de finantare.

Documentele de proprietate asupra infrastructurii si terenului, în copie

Act de proprietate si documente cadastrale si înregistrarea terenurilor în registre (extras de carte funciara) sau

Contract de concesiune/ comodat/ chirie care acopera o perioada de cel putin 10 ani, de la data depunerii Cererii de finantare, inclusiv documente care atesta dreptul de a efectua asupra infrastructurii lucrarile prevazute prin proiect (drept de administrare)

[pentru proiecte care implica executia de lucrari] Studiul de fezabilitate, aprobarea si avizele asupra SF emise de catre autoritatile abilitate, în copie

Studiul de fezabilitate trebuie sa fie întocmit conform modelulului din Anexa D la Formularul Cererii de finantare. Important: Studiul de fezabilitate nu trebuie sa fi fost elaborat / revizuit / reactualizat cu mai mult de 1 an înainte de data depunerii Cererii de finantare.

La Studiul de fezabilitate se vor atasa, în copie26, urmatoarele avize/acorduri asupra documentatiei tehnico economice:

Expertiza tehnica[27], daca daca proiectul prevede interventii în timp asupra constructiilor existente

(Pentru proiecte cu o valoare mai mare de 1.000.000 lei) Avizul Inspectoratului de Stat în Constructii[28], daca proiectul vizeaza obiective de investitii noi

Acordul Inspectoratului de Stat în Constructii[29], daca proiectul prevede interventii în timp asupra constructiilor existente

Solicitantul va include în Studiul de fezabilitate, conform modelului din Anexa 2D la Formularul Cererii de finantareGhidul solicitantului, Analiza cost beneficiu financiara a proiectului (vezi si Anexa 2 la Formularul Cererii de finantare, care include recomandari privind elaborarea analizei cost beneficiu financiare)

Planul de afaceri, în copie

întocmit conform recomandarilor din modelul E la Formularul Cererii de finantare.

[pentru proiecte care implica executia de lucrari] Certificatul de urbanism, în copie, inclusiv avizele/ acordurile/ studiile de specialitate prevazute în acesta

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile emitente fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice ce urmeaza sa fie îndeplinite în functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzând avizele si acordurile legale, necesare în vederea autorizarii.

Certificatul de urbanism se elibereaza, dupa caz de catre: presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor si comunelor (art. 4 din Legea 50/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare).

Certificatul de urbanism se elibereaza în termen de 30 de zile de la data înregistrarii cererii. În cererea pentru eliberarea certificatului de urbanism, solicitantul trebuie sa precizeze elementele de identificare ale imobilului pentru care se solicita certificatul si sa mentioneze, în mod obligatoriu, scopul emiterii acestui certificat.

La certificatul de urbanism vor fi anexate, în copie, avizele/ acordurile/ studiile de specialitate cerute prin acesta, conform art. 16 din Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1430/2005 (MO nr. 825 bis/13.09.2007), respectiv:

Fise tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor si, dupa caz documentatiile tehnice necesare emiterii acestora

Avize si acorduri obtinute de solicitant, stabilite prin certificatul de urbanism si, dupa caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism.

Studiul de evaluare a impactului asupra mediului (daca este cazul)

[pentru proiecte care implica executia de lucrari] Avizul Inspectoratului de Stat în Constructii[30], privind documentatiile tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice

Avizul ISC se elibereaza pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi ai caror indicatori tehnico-economici se aproba de Guvern în conditiile prevazute la art. 42 din Legea nr. 500/ 2002[31], cu modificarile ulterioare, precum si pentru lucrarile de interventii la constructii existente pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA-ul, legislatia în vigoare prevede organizarea de licitatii deschise, finantate din fonduri publice.

Avizul se elibereaza de catre Inspectoratul de Stat în Constructii - ISC - aparatul central, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr.17, sector 5.

Termenul legal pentru emiterea avizului este de maxim 10 zile lucratoare de la data înregistrarii documentatiei complete pentru avizare.

[pentru proiecte care implica executia de lucrari] Fisa tehnica de mediu, eliberata de Agentia de Protectie a Mediului, în copie

din care rezulta daca proiectul necesita sau nu acord de mediu.

Fisa tehnica de mediu (pentru obtinerea acordului de mediu) se elibereaza odata cu Certificatul de urbanism.

În cazul proiectelor pentru care se solicita un Studiu de impact asupra mediului, conform legislatiei în vigoare, acesta va fi anexat Studiului de fezabilitate, în copie

[pentru proiecte care implica executia de lucrari] Avizul NATURA 2000, în copie

prin care se dovedeste ca proiectul nu genereaza un impact negativ asupra ariilor naturale protejate, a habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, a ariilor naturale protejate (inclusiv asupra ariilor speciale de conservare si a ariilor de protectie speciala avifaunistica).

Avizul este emis de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile - Directia Protectia Naturii, Biodiversitate, Biosecuritate.

Documente care dovedesc capacitatea Solicitantului de a implementa proiectul

CV-urile membrilor echipei de proiect pentru pozitiile ocupate si/sau fisele de post pentru acele pozitii care nu sunt ocupate la momentul depunerii Cererii de finantare, dar care vor face parte din echipa de proiect. Aceste documente vor fi folosite în cadrul evaluarii tehnice si financiare a proiectului, în scopul aprecierii capacitatii operationale a Solicitantului de a implementa proiectul (vezi si Sectiunea 2.3 "Managementul proiectului" din Formularul Cererii de finantare).

Declaratie de angajament, în original semnata de catre Solicitant, întocmita în conformitate cu Modelul C la Formularul Cererii de finantare, prin care acesta se obliga:

o       Sa furnizeze contributia proprie ce îi revine din costurile eligibile

o       Sa finanteze toate costurile neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului

o       Sa asigure resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului în conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale

o       Sa mentina proprietatea facilitatilor construite/ modernizate/ reabilitate si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare, pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare / dare în exploatare si sa asigure exploatarea si întretinerea în aceasta perioada

o       Sa nu înstraineze, închirieze, gajeze bunurile achizitionate ca urmare a obtinerii finantarii prin Programul Operational Regional, pe o perioada de 3 ani de la închiderea oficiala a Programului

o       Sa respecte, pe durata pregatirii proiectului si a implementarii acestuia, prevederile legislatiei comunitare si nationale în domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat

Hotarârea Administratorului microîntreprinderii de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, în copie

Solicitantii trebuie sa verifice daca dosarul Cererii de finantare este complet, pe baza Listei de verificare a conformitatii administrative a Cererii de finantare, de mai jos.

Dupa completare, cererea de finantare si anexele

se semneaza de catre responsabilul legal pe fiecare pagina, in partea dreapta, in josul paginii si se stampileaza pe fiecare pagina, in josul paginii, pe centru

se leaga, pagineaza si opiseaza, cu toate paginile numerotate manual, în ordine crescatoare, de la 1 la n, în partea dreapta jos a fiecarui document (n este numarul total al paginilor din dosarul complet inclusiv documentele anexate). Opisul este pagina 0 a Cererii de finantare.

se multiplica în trei exemplare de catre solicitant, conform indicatiilor de mai sus

se realizeaza si se ataseaza 1 CD care va contine 2 fisiere electronice: cererea de finantare scanata si rezumatul proiectului.

II.3.2.      Lista de verificare a Cererii de finantare

Solicitantii trebuie sa verifice daca dosarul Cererii de finantare este complet, pe baza Listei de verificare a conformitatii administrative a Cererii de finantare, de mai jos.

Lista de verificare a Cererii de finantare

Cererea de finantare (inclusiv anexele) redactata în 4 exemplare (1 original si 3 copii) marcate corespunzator

Formularul Cererii de finantare scanat si Rezumatul proiectului în format electronic, pe CD

Cererea de finantare (inclusiv anexele) numerotata conform instructiunilor din Ghid

Declaratia de la punctul 5.1 din Formularul Cererii de finantare respecta modelul standard prevazut, este datata, semnata de reprezentantul legal sau de o persoana împuternicita si este stampilata

Toate rubricile din Cererea de finantare sunt completate cu datele si informatiile solicitate si respecta modelul standard

Opisul este completat conform modelului din Formularul Cererii de finantare

Rezumatul proiectului conform modelului standard, este anexat

Unde este cazul, actul de împuternicire autentificat atasat, în original

Cazierul judiciar si cazierul fiscal al reprezentantului legal al Solicitantului, în original

Certificatul de înregistrare, în copie

Situatiile financiare, în copie (bilantul contabil si contul de profit si pierdere)

Declaratia de eligibilitate respecta modelul standard, este datata, semnata în original de Solicitant si stampilata

Documentele de proprietate, în copie (daca e cazul)

Studiul de fezabilitate este anexat, în copie. SF nu este elaborat/revizuit/reactualizat cu mai mult de 1 an înainte de data depunerii Cererii de finantare (daca e cazul)

Aprobarea Studiului de fezabilitate însoteste Studiul de fezabilitate (daca e cazul)

Avizul ISC (pentru obiective de investitii noi) (daca e cazul)

Acordul ISC (pentru interventii în timp asupra constructiilor existente) (daca e cazul)

Planul de afaceri, în copie

Certificatul de urbanism, în copie (daca e cazul)

Fisa tehnica de mediu (daca e cazul)

Daca este prevazut în Fisa tehnica, Studiul de evaluare a impactului asupra mediului (daca e cazul)

Avizul NATURA 2000 (daca e cazul)

CV-urile si/sau fisele de post afererente pozitiilor care formeaza echipa de proiect

Declaratia de angajament respecta modelul standard, este datata, semnata în original de Solicitant si stampilata

Hotarârea administratorului de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect

CV-urile si/sau fisele de post afererente pozitiilor care formeaza echipa de proiect

Perioadele de valabilitate mentionate în opisul la Cererea de finantare respecta prevederile legale specifice pentru fiecare document

II.4.1.2.II.3.3.      Întocmirea bugetului

În completarea Sectiunii 4 "Finantarea proiectului" din Cererea de finantare, Solicitantul va tine cont de criteriile de eligibilitate a cheltuielilor si stabilirea contributiei proprii, detaliate mai jos.

A.     Criteriile de eligibilitate a cheltuielilor

O cheltuiala poate fi considerata drept cheltuiala eligibila pentru cofinantare (rambursare în limita stabilita) în cadrul POR, daca îndeplineste cumulativ urmatoarele criterii[32]:

este efectiv platita între data intrarii în vigoare aaprobarii Schemei de ajutor de minimis si 31 decembrie 2015

În cazul cheltuielilor efectuate înainte de data depunerii Cererii de finantare, nu se vor anexa la formularul Cererii de finantare facturi, ordine de plata etc., ca dovada a efectuarii respectivelor cheltuieli. Acestea vor face obiectul cererilor de rambursare si se vor transmite dupa data semnarii contractului de finantare, în conditiile prevazute în cadrul contractului de finantare.

Identificarea cheltuielilor efectuate înainte de data depunerii Cererii de finantare, se va face la Sectiunea 3.4 "Achizitii publice" din Formularul Cererii de finantare).

este însotita de facturi,

în conformitate cu prevederile legislatiei nationale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalenta facturilor, pe baza carora cheltuielile sa poata fi auditate si identificate

este în conformitate cu prevederile Contractului de finantare,

încheiat de catre Autoritatea de management, prin intermediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala (în calitate de Organism intermediar), cu respectarea art. 54(5) si art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006.

Art. 54(5), Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006: o cheltuiala cofinantata din Fondurile Structurale (Fondul European de Dezvoltare Regionala si Fondul Social European) sau Fondul de Coeziune nu poate primi asistenta din alte instrumente financiare comunitare.

Art. 60, Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006: Autoritatea de management este responsabila de gestionarea si implementarea Programului operational, în conformitate cu principiul unui management financiar sanatos.

este conforma cu prevederile legislatiei nationale si comunitare, în special în ceea ce priveste:

ajutorul de stat / de minimis (vezi Sectiunea I.6. "Ajutorul de minimis" de mai sus)

regimul achizitiilor publice, prin respectarea normelor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

este mentionata în lista cheltuielilor eligibile de mai jos:

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Cheltuieli pentru investitii

Cheltuieli aferente implementarii proiectului

Alte categorii de cheltuieli

Orice cheltuiala care nu se regaseste în lista cheltuielilor eligibile de mai sus, va fi considerata drept cheltuiala neeligibila pentru cofinantare prin POR.

Urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:

taxa pe valoarea adaugata;

dobânda si alte comisioane aferente creditelor;

cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;

dezafectarea centralelor nucleare;

achizitia de echipament second-hand;

amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;

operarea obiectivelor de investitii

este în legatura directa cu activitatile propuse în proiect si necesara pentru desfasurarea proiectului

B.    Determinarea contributiei proprii a Solicitantului si a valoarii maxime a finantarii nerambursabile

Contributia proprie reprezinta procentul din valoarea eligibila a proiectului (suma cheltuielilor eligibile) care va fi suportat de catre Beneficiarul proiectului.

Orice cheltuiala neeligibila precum si orice cheltuiala suplimentara (conexa) ce va aparea în timpul implementarii proiectului va fi suportata de catre Solicitant/Beneficiar dar nu va fi luata în calcul la determinarea contributiei proprii a Solicitantului.

În cadrul POR, contributia în natura nu este eligibila.

Contributia Solicitantului trebuie sa fie de minim 30% din valoarea eligibila a proiectului.

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile ce poate fi solicitata solicitata reprezinta diferenta dintre valoarea eligibila a proiectului si contributia acestuia (de minim 30% din valoarea eligibila), dar nu poate depasi 200.000 de euro (echivalent în lei la data acordarii ajutorului SAU EUR/RON 3,37).

În cazul în care Solicitantul a mai beneficiat de finantare nerambursabila în cadrul unei scheme de ajutor de minimis, în ultimii 2 ani fiscali si/sau în anul curent, valoarea finantarii nerambursabile ce poate fi solicitata nu poate depasi 200.000 de euro mai putin valoarea totala cumulata a ajutorului de minimis primit în aceasta perioada.

În cazul proiectelor care au o valoare a cheltuielilor eligibile mai mica decât valoarea ajutorului de minimis care poate fi solicitata (200.000 Euro în ultimii 2 ani fiscali si/sau în anul curent), solicitantul va trebui sa acopere valoarea cheltuielilor neeligibile si a cheltuielilor conexe.

În cazul proiectelor cu o valoare mai mare decât cea care poate fi acoperita prin ajutorul de minimis, solicitantul va acoperi:

valoarea cheltuielilor eligibile care depasesc ajutorul de minimis (maxim 200.000 Euro în ultimii 2 ani fiscali si/sau în anul curent)

valoarea cheltuielilor neeligibile si a celor conexe.

Exemplul 1. Valoarea proiectului 150.000, cheltuieli eligibile 100.000 Euro. Daca solicitantul nu a beneficiat de ajutor de minimis pentru aceleasi activitati în ultimii 3 ani fiscali, va beneficia de 100.000 Euro finantare nerambursabila, si va trebui sa acopere cei 50.000 Euro aferenti cheltuielilor neeligibile.

Exemplul 2. Valoarea proiectului 500.000 Euro, valoarea cheltuielilor eligibile 200.000 Euro. Solicitantul va putea primi 200.000 Euro finantare nerambursabila (ajutor de minimis) daca nu a beneficiat de ajutor de minimis pentru aceleasi activitati în ultimii trei ani fiscali (inclusiv anul depunerii cererii de finantare). Restul de 300.000 Euro vor trebui sa fie asigurati de solicitant

Exemplu:

a) )pentru un proiect a carei valoare eligibila este de 70.000 lei,

contributia proprie a Solicitantului trebuie sa fie de minim 21.000 lei

valoarea maxima a finantarii nerambursabile ce poate fi solicitata este 70.000 - 21.000 = 49.000 lei (< 200.000 euro)

b) )pentru un proiect a carei valoare eligibila este de 1.700.000 lei

contributia proprie a Solicitantului trebuie sa fie de minim 510.000 lei

valoarea maxima a finantarii nerambursabile ce poate fi solicitata este 200.000 euro, întrucât 1.700.000 - 510.000 = 1.190.000 lei (> 200.000 euro).

II.4.2.II.3.4. Depunerea Cererii de finantare

Termenul limita pentru depunerea cererilor de finantare este ...

Cererile de finantare se depun la sediul agentiei pentru dezvoltare regionala din regiunea unde are loc implementarea proiectului.

Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de finantare împreuna cu toate anexele completate în limba româna, în 4 exemplare (1 original si 3 copii). Exemplarele vor fi marcate clar, pe coperta, în partea superioara dreapta, cu "ORIGINAL", respectiv "COPIA nr.1", "COPIA nr.2", "COPIA nr.3".

Exemplarele copie vor fi fotocopii simple ale exemplarului original. Se recomanda realizarea exemplarelor copie prin multiplicarea fata-verso a exemplarului original.

Unde este cazul, se vor anexa traducerile legalizate, însotite de copia documentului original.

Se recomanda ca, pe lânga cele 4 exemplare, Solicitantul sa îsi realizeze un exemplar propriu, complet al dosarului Cererii de finantare.

Formularul Cererii de finantare (Anexa 1 la Ghid), împreuna cu Rezumatul proiectului (Modelul A la Formularul Cererii de finantare) vor fi depuse si în format electronic (inscriptionate pe un CD).

Cererea de finantare (în original si 3 copii, inclusiv CD-ul cu cele 2 fisiere electronice), va fi trimisa într-un colet sigilat prin posta recomandata, curier, sau depuse personal, la sediul Organismului Intermediar al POR[33] din cadrul agentiei pentru dezvoltare regionala din regiunea unde se prevede implementarea proiectului. Partea exterioara a coletului sigilat, corespunzator cererii de finantare trebuie sa poarte, în mod obligatoriu o eticheta cu urmatoarele informatii:

Cerere de finantare pentru Programul Operational Regional 2007-2013

Axa prioritara

4 "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local"

Domeniul de interventie

4.3 "Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor"

Autoritatea de management

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor

Organism intermediar

<denumirea Organismului intermediar la sediul caruia se depune Cererea de finantare>

Solicitant

<Denumirea si adresa sediului Solicitantului>

Proiectul

<Tiltul proiectului>

Cererile de finantare trimise prin orice alte mijloace (ex: fax sau e-mail) sau trimise la alte adrese vor fi respinse.

La depunere, fiecare Cerere de finantare va primi un numar de înregistrare ce va fi comunicat Solicitantului (persoanei de contact a Solicitantului). Cererile de finantare vor primi un numar unic de înregistrare în Sistemul informatic unic de management - cod SMIS (SMIS, Single Management Information System), care va fi adus la cunostinta Solicitantului odata cu rezultatul verificarii conformitatii administrative a Cererii de finantare. Este obligatoriu sa se mentioneze numarul de înregistrare / codul SMIS al Cererii de finantare în orice corespondenta purtata între Solicitant si Organismul intermediar, referitor la Cererea de finantare respectiva.

Persoana de contact din partea Organismului intermediar va informa Solicitantul cu privire la rezultatul obtinut de Cererea de finantare în urma fiecarei etape din procesul de evaluare si selectie.

În cazul respingerii unei Cereri de finantare pe motiv de neconformitate administrativa / neeligibilitate / punctaj tehnic si financiar insuficient sau în urma evaluarii strategice, Solicitantul va fi informat asupra motivelor de respingere si i se vor face recomandari privitor la îmbunatatirea Cererii de finantare (a proiectului). În cazul respingerii Cererii de finantare, se recomanda luarea în considerare a motivelor de respingere, corectarea/completarea Cererii de finantare si redepunerea acesteia. În acest caz, procesul de depunere, evaluare si selectie va fi reluat în totalitate, Cererea de finantare va primi un nou cod unic de înregistrare etc.

Informatii suplimentare pot fi solicitate la datele de contact ale Organismelor intermediare, precum si pe website-ul Programului, la www.inforegio.ro. Întrebarile si raspunsurile care pot fi relevante si pentru alti potentiali solicitanti, vor fi publicate pe pagina web.

În cadrul Agentiei pentru dezvoltare regionala functioneaza un help-desk (birou de informare), unde solicitantii pot fi asistati, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea si pregatirea Cererii de finantare.

II.5.II.4.           Procesul de evaluare si selectie a Cererii de finantare

Procesul de evaluare si selectie a proiectului se va derula în 4 etape:

Verificarea conformitatii administrative a cererii de finantare

Verificarea eligibilitatii

Evaluarea tehnica si financiara a proiectului (selectia proiectelor)

Evaluarea strategica a proiectului.

II.5.1.II.4.1.            Verificarea conformitatii administrative a Cererii de finantare

Dupa depunerea Cererii de finantare, un responsabil din cadrul Organismului Intermediar va verifica, din punct de vedere formal, Cererea de finantare.

Verificarea conformitatii administrative va urmari, în principal, existenta si forma Cererii de finantare precum si a anexelor, valabilitatea documentelor. Grila de verificare a conformitatii administrative este prezentata în Anexa 3 la prezentul Ghid.

Cererea de finantare va primi un numar unic de înregistrare la Organismul Intermediar al POR. Solicitantul va fi informat, în scris, asupra acestui numar de înregistrare. Mentionarea acestui numar în corespondenta purtata ulterior de Solicitant cu OI sau AM este obligatorie.

Organismul intermediar poate solicita clarificari privind Cererea de finantare. Solicitantul va trebui sa transmita clarificarile în conditiile si termenul limita specificate în solicitarea de clarificari. Nerespectarea acestor conditii poate duce la respingerea Cererii de finantare.

Numai cererile de finantare conforme din punct de vedere administrativ (care îndeplinesc toate criteriile din Grila de verificare a conformitatii administrative) sunt admise în urmatoarea etapa a procesului de evaluare, verificarea eligibilitatii.

Notificarea Solicitantului asupra rezultatului verificarii conformitatii administrative a Cererii de finantare se va face în scris, de catre OI în in termen de 6 zile lucratoare de la data înregistrarii Cererii de finantare la OI, daca nu se vor solicita clarificari; în caz contrar, perioada se poate prelungi.

II.5.2.II.4.2.            Verificarea eligibilitatii Cererii de finantare

Verificarea eligibilitatii se realizeaza de catre un responsabil din cadrul OI numai pentru Cererile de finantare conforme din punct de vedere administrativ, urmarindu-se îndeplinirea conditiilor de eligibilitate.

Grila de verificare a eligibilitatii proiectului este prezentata în Anexa 4 la prezentul Ghid.

Organismul intermediar poate solicita clarificari privind Cererea de finantare. Solicitantul va trebui sa transmita clarificarile în conditiile si termenul limita specificate în solicitarea de clarificari. Nerespectarea acestor conditii poate duce la respingerea Cererii de finantare.

Numai cererile de finantare eligibile (care îndeplinesc toate criteriile din Grila de verificare a eligibilitatii) sunt admise în urmatoarea etapa a procesului de evaluare, evaluarea tehnica si financiara.

ATENŢIE! 

Solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare si selectie pentru acordarea finantarii si Cererea de finantare respinsa, în cazul în care se dovedeste ca acesta:

Se face vinovat de inducerea grava în eroare a Autoritatii de management sau a Organismului intermediar sau a comisiilor de evaluare si selectie, prin furnizarea de informatii incorecte care reprezinta conditii de eligibilitate, sau daca a omis furnizarea acestor informatii

A încercat sa obtina informatii confidentiale sau sa influenteze comisiile de evaluare si selectie sau Autoritatea de management/Organismul intermediar în timpul procesului de evaluare

Notificarea Solicitantului asupra rezultatului verificarii eligibilitatii Cererii de finantare se va face în scris, de catre OI în termen de 11 zile lucratoare de la data inregistrarii Cererii de finantare la OI, daca nu se vor solicita clarificari; în caz contrar perioada se poate prelungi.

II.5.3.II.4.3.            Evaluarea tehnica si financiara a proiectului

Evaluarea tehnica si financiara este realizata de o echipa de experti evaluatori independenti[34].

Evaluarea tehnica si financiara va permite aprecierea gradului în care proiectul raspunde obiectivelor POR în domeniul dezvoltarii structurilor de sprijinire a afacerilor, a coerentei si claritatii metodologiei propuse, a fezabilitatii si eficientei financiare, a sustenabilitatii si durabilitatii proiectului etc. Grila de evaluare tehnica si financiara a proiectului este prezentata în Anexa 5 la prezentul Ghid.

Expertii evaluatori (prin secretariatul asigurat de Organismul intermediar) pot solicita clarificari privind Cererea de finantare. Solicitantul va trebui sa transmita clarificarile în conditiile si termenul limita specificate în solicitarea de clarificari. Nerespectarea acestor conditii poate duce la respingerea Cererii de finantare.

În urma evaluarii tehnice si financiare, proiectul primeste un punctaj (conform Grilei de evaluare tehnica si financiara) între 0 si 6.

Proiectul trebuie sa obtina minim 3,5 puncte pentru a fi acceptat pentru evaluarea strategica

Notificarea Solicitantului asupra rezultatului evaluarii tehnice si financiare a proiectelor se va face în scris, de catre OI, în aproximativ 45 de zile lucratoare de la data înregistrarii Cererii de finantare la OI, daca nu se vor solicita clarificari; în caz contrar perioada se poate prelungi.

II.5.4.II.4.4.            Evaluarea strategica a proiectului

Evaluarea strategica a proiectului este realizata de Comitetul Regional de Coordonare Strategica si Corelare (CRESC) si va stabili masura în care proiectul este relevant în contextul strategiei regionale de dezvoltare si reprezinta o prioritate pentru regiune. În urma procesului de evaluare strategica, proiectele vor fi ordonate în functie de prioritatea considerata de CRESC, în conformitate cu prevederile HG nr. 764/ 2007 (vezi si sectiunea II.2.2).

Notificarea Solicitantului asupra rezultatului evaluarii strategice a proiectului se va face în scris, de catre OI, într-un termen de minim de 15 zileîn aproximativ 45 de zile lucratoare si maxim 40 zile lucratoare de la data primirii notificarii asupra rezultatelor procesului de evaluare tehnica si financiara.

Sectiunea III.      Conditii precontractuale

Proiectele care se califica în urma procesului evaluarea strategica intra în etapa precontractuala. Semnarea contractului de finantare este conditionata de îndeplinirea unor conditii referitoare la Proiectul de executie (numai pentru proiectele care implica executia de lucrari) si documentele de eligibilitate.

III.1.              Depunerea si verificarea analiza Proiectului de executie (numai pentru proiectele care implica executia de lucrari)

Dupa finalizarea procesului de evaluare strategica, Solicitantul va fi notificat de catre Organismul intermediar asupra termenului limita la care acesta trebuie sa depuna Proiectul de executie, respectiv în maxim 6 luni de la data notificarii, în caz contrar Cererea de finantare fiind respinsa.

În procesul de analiza a Proiectului de executie, se va urmari concordanta acestuia cu Cererea de finantare, inclusiv cu Studiul de fezabilitate.

La finalul procesului de analiza a Proiectului de executie, Solicitantul va fi notificat daca Proiectul de executie a fost:

Acceptat fara modificari sau cu modificari (în cazul acceptarii cu modificari, Solicitantul e notificat sa-si revizuiasca Cererea de finantare la punctele afectate de proiectul de executie, în termen de 5 zile lucratoare)

Respins (exemple de posibile motive: schimbarea solutiei tehnice propuse prin Studiul de fezabilitate, renuntarea la anumite actiuni prevazute prin Studiul de fezabilitate etc.)

III.2.              Verificarea documentelor de eligibilitate

În cazul în care proiectul este acceptat pentru finantare, Organismul intermediar POR va organiza o vizita la fata locului, în cadrul careia Solicitantul va trebui sa prezinte urmatoarele documente în original:

(numai pentru proiectele care implica executia de lucrari) Documentele legale privind proprietatea asupra infrastructurii si terenului

(numai pentru proiectele care implica executia de lucrari) Autorizatia de construire/desfiintare si avizele* cerute prin CU

Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata exigibile a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice - Administratia Finantelor Publice

Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale eliberat de primarie;

Certificat de cazier fiscal al Solicitantului, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Economiei si Finantelor;

Certificat constatator - ROLEG emis de Registrul Comertului din care sa rezulte ca Solicitantul nu este în stare de faliment sau pe cale de lichidare, nu are afacerile administrate de catre tribunal, nu are începute proceduri de aranjamente cu creditorii, nu are activitatea suspendata, nu este supus acestor proceduri sau nu se afla în nici o situatie provenind dintr-o procedura similara prevazuta în legislatia nationala si reglementarile în vigoare

Pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare, este necesara obtinerea, în prealabil, a unor avize/certificate, conform Certificatului de urbanism:

privind utilitatile:

Studiu pedologic si Certificat de scoatere a terenului din circuitui agricol daca este în zona agricola (Oficiul de cadastru)

exploatare retele de apa, canal (Compania Nationala Apele Române)

exploatare retele electrice (Electrica)

exploatare retele de gaze naturale (Distrigaz)

salubritate;

alte avize emise de diferite autoritati:

privind retele telefonice (Romtelecom)

privind apararea împotriva incendiilor (Pompieri)

privind apararea civila (Apararea Locala Antiaeriana)

privind sanatatea populatiei (Directia de Sanatate Publica - SANEPID)

Admininistratia drumurilor si podurilor

Politia - daca terenul se afla într-o zona speciala

Autoritatea Româna de Aviatie - daca terenul se afla în proximitatea unui aeroport

Ministerul Apararii Nationale, Serviciul Român de Informatii - daca terenul se afla în proximitatea unui obiectiv militar

Ministerul Culturii si Cultelor - daca terenul se afla pe un sit arheologic sau într-o zona de interes arheologic sau daca investitia se realizeaza asupra unui monument istoric

privind protectia mediului (Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile). Acest aviz se elibereaza ultimul, deoarece pentru obtinerea acestuia sunt necesare toate celelalte avize

Natura 2000 (în functie de localizarea investitiei fata de un obiectiv Natura 2000)

Altele, conform Certificatului de urbanism

Numai dupa ce se constata îndeplinirea tutoror conditii precontractuale, descrise mai sus, poate fi demarata procedura de încheiere a Contractului de finantare.

Contractul de finantare va fi încheiat între Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional prin Agentia de Dezvoltare Regionala din regiunea de dezvoltare unde se implementeaza proiectul, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional si Solicitant.

Sectiunea IV. Drepturile si obligatiile beneficiarului

Aceasta sectiune are scopul de a explica obligatiile unui beneficiar de finantare nerambursabila în cadrul POR.

Prin semnarea contractului de finantare, beneficiarul accepta termenii si conditiile în care va primi finantarea nerambursabila si se angajeaza sa implementeze pe propria raspundere proiectul pentru care primeste finantare cu respectarea legislatiei nationale si comunitare.

Beneficiarul are obligatia de a implementa proiectul pentru care s-a semnat un contract de finantare din POR în conformitate cu prevederile din Cererea de finantare aprobata. Daca beneficiarul nu reuseste sa puna în aplicare proiectul în conditiile asumate si stipulate în contractul de finantare, acesta trebuie sa îsi asume esecul partial sau total în realizarea obligatiilor. În acest caz, Autoritatea de Management, reprezentata de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor îsi rezerva dreptul de a întrerupe platile. Contributia din fondurile publice (nationale si comunitare) poate fi redusa si/sau Autoritatea de Management poate cere înapoierea, în totalitate sau partial, a sumelor deja platite, daca beneficiarul nu respecta termenii contractuali.

Amendamente la contractul de finantare

Beneficiarul poate solicita amendamente la contract pe durata de valabilitate a acestuia, în conditiile prevazute de contractul de finantare.

Beneficiarul trebuie sa cunoasca faptul ca daca pe perioada de valabilitate a contractului intervin modificari de natura sa afecteze obiectivul proiectului sau modificari care afecteaza conditiile de eligibilitate prevazute pentru cererea deschisa de proiect în cadrul careia s-a obtinut finantarea nerambursabila, proiectul poate fi declarat neeligibil pentru finantare, finantarea nerambursabila se va sista, iar sumele acordate pâna în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislatia nationala si prevederile contractuale!

Beneficiarul poate efectua modificari asupra bugetului daca acestea nu afecteaza scopul principal al proiectului si impactul financiar se limiteaza la transferul de maxim 10% din suma înscrisa initial în cadrul fiecarei linii bugetare în cadrul aceluiasi capitol bugetar de cheltuieli eligibile, fara a se modifica valoarea totala eligibila a proiectului. Beneficiarul transmite Organismului Intermediar bugetul astfel modificat în termen de maxim 10 zile lucratoare de la data modificarii acestuia.

Beneficiarul îsi asuma integral raspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe parcursul implementarii proiectului, în conformitate cu prevederile legislatiei nationale relevante.

Eligibilitatea cheltuielilor

Baza legala: HG nr. 759/2007privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale publicata în Monitorul Oficial nr. 517 din 1 august 2007.

Regulamentul General nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune, art. 55

Ordinul comun al MDLPL nr.607/ 2007 si al MEF nr. 914/2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie " Reabilitarea si modernizarea de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura" în cadrul axei prioritare " Îmbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale" din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial nr.571 din 21 august 2007.

Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile daca au fost efectuate de catre beneficiar dupa data intrarii în vigoare a contractului de finantare, cu exceptia urmatoarelor categorii de cheltuieli care sunt considerate eligibile de la 1 ianuarie 2007: cheltuieli pentru elaborarea studiului de prefezabilitate, a studiului de fezabilitate, a studiilor de teren, cheltuieli cu taxe pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii, cheltuieli cu elaborarea proiectului de executie, cheltuieli cu achizitia terenului (în procentul maxim de 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului).

Pentru proiectele generatoare de venituri

Conform prevederilor art. 55 alin. 1 din Regulamentul General nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune, proiect generator de venituri reprezinta orice operatiune care implica o investitie într-o infrastructura a carei utilizare este supusa unor redevente suportate direct de utilizatori, sau orice operatiune care implica vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil, sau orice alta furnizare de servicii contra unei plati.

În conformitate cu art. 55 alin. 6 din Regulamentul General nr.1083/2006, prevederile privind proiectele generatoare de venituri nu se aplica proiectelor care fac obiectul reglementarilor privind ajutorul de stat, în sensul articolului 87 din Tratatul de înfiintare a Comunitatilor Europene.

Cheltuielile eligibile ale proiectelor generatoare de venituri nu trebuie sa depaseasca valoarea curenta a costului investitiei minus valoarea curenta a veniturilor nete din aceasta investitie într-o anumita perioada de timp pentru:

investitii în infrastructura; sau

alte proiecte în care se pot estima valoarea veniturilor în avans.

În situatiile în care nu tot costul investitiei este eligibil pentru co-finantare, venitul net va fi alocat pro rata la partea eligibila si ne-eligibila a costului investitiei.

Aplicarea prevederilor comunitare privind veniturile generate de proiect în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 se realizeaza astfel:

În faza de evaluare a proiectelor, în Cererea de finantare beneficiarii mentioneaza daca proiectului este generator de venituri. Din analiza cost beneficiu, se stabilesc veniturile nete generate de proiect si se deduc acestea din costul investitiei, stabilindu-se astfel costurile eligibile ale proiectului pentru finantare din Programul Operational Regional.

În faza de implementare a proiectelor, se va realiza o monitorizare a veniturilor generate de proiect atât pe perioada de implementare a proiectelor, cât si pe o perioada de 5 ani de la finalizarea , conform prevederilor art. 55 alin. 3 din Regulamentul General nr.1083/2006.

Ca mentiune importanta:

în faza de evaluare se iau în considerare veniturile nete, ca diferenta între costurile de operare si venituri;

în faza de implementare se ia în considerare întreaga valoarea a veniturilor.

Asigurarea cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile

Baza legala: O.G. nr. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a co-finantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta (publicata în Monitorul Oficial nr. 86 din 2 februarie 2007), aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.249/2007 publicata în Monitorul Oficial nr. 498 din 25 august 2007.

Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata în Monitorul Oficial nr.591 din 28 august 2007.

Beneficiarii vor avea obligatia de a include în bugetul institutiei:

co-finantarea locala în cadrul proiectului (conform art. 5 alin. 2 din O.G. nr.29/2007);

sume pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului;

sume pentru acoperirea contributiei din fondurile structurale (conform art.3 alin.2 din O.G. nr.29/2007) în cadrul proiectului (sume ce vor fi cheltuite în avans de catre beneficiari pâna la rambursarea cheltuielilor de catre Autoritatea de Management).

Fundamentarea bugetului propriu al institutiei se va face în functie de obiectivele pe care le are de realizat, respectiv în functie de cheltuielile eligibile si cheltuielile neeligibile.

Acordarea pre-finantarii

Baza legala: O.G. nr. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a co-finantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta (publicata în Monitorul Oficial nr. 86 din 2 februarie 2007), aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.249/2007 publicata în Monitorul Oficial nr. 498 din 25 august 2007.

Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata în Monitorul Oficial nr.591 din 28 august 2007.

Prefinantarea reprezinta sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale catre un beneficiar (autoritate a administratiei publice locale sau organizatie non guvernamentala), cu exceptia celor din sectorul privat (daca prin acest transfer nu se intra sub incidenta prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat), prin plata directa sau prin plata indirecta, pentru lichidarea angajamentelor de plata fata de un contractor, în stadiul initial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finantare încheiat între beneficiar si Autoritatea de Management prin Organismul intermediar responsabil, în vederea asigurarii derularii corespunzatoare a proiectelor.

Modul de acordare

Pre-finantarea se acorda, conform instructiunilor Ministerului Economiei si Finantelor, numai pentru beneficiarii din sectorul public si organizatii non-profit.

Conform Normelor de aplicare a O.G. nr. 29/2007, sumele aferente pre-finantarii vor fi transferate beneficiarului din bugetul Ministerului Finantelor Publice prin intermediul Directiei Generale Autorizare si Plati Programe, din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.

Pre-finantarea se acorda în procent de max. 15% din valoarea eligibila a contractului de finantare încheiat între Autoritatea de Management prin Organismul Intermediar responsabil si beneficiar. Pre-finantarea cu încadrarea în limita procentului mai sus mentionat se poate acorda integral sau în transe, în functie de previziunea fluxului de plati aprobata de Autoritatea de Management.

Modul de solicitare

Sumele aferente pre-finantarii vor fi transferate de catre Directia Generala Autorizare si Plati Programe, din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor (care îndeplineste rolul de Unitate de plata de pe lânga Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional, în întelesul prevederilor Normelor de aplicare a O.G. 29/2007), pe baza urmatoarelor documente:

contractul de finantare încheiat între Autoritatea de Management prin Organismul Intermediar si beneficiar;

copie dupa contractul de achizitie publica încheiat între beneficiar si un operator economic;

cererea de pre-finantare a beneficiarului, completata conform modelului din contractul de finantare .

Sumele aferente pre-finantarii contractelor încheiate în cadrul POR pot fi acordate de la bugetul de stat sau din fonduri FEDR. Acestea vor fi prevazute în bugetul Ministerului Economiei si Finantelor.

În vederea obtinerii pre-finantarii, beneficiarul are obligatia de a transmite Organismului Intermediar, Notificare privind depunerea cererii de pre-finantare (în formatul standard furnizat de Autoritatea de Management). Notificarea se transmite OI pâna pe data de 1 a ultimei luni a trimestrului, pentru trimestrul urmator.

OI centralizeaza notificarile primite de la beneficiari si transmite Directiei Generale Autorizare si Plati Programe, pâna pe data de 8 ale lunii, previziunea fluxului de plati centralizat de pre-finantare.

Aceste informatii sunt necesare pentru asigurarea la nivelul Unitatii de plata de pe lânga Autoritatea de Management si la nivelul Autoritatii de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, pentru asigurarea disponibilitatii sumelor necesare acordarii prefinantarii.

Dupa încheierea contractului cu prestatorul de servicii/executantul de lucrari/furnizorul de echipamente, Beneficiarul întocmeste si depune la OI cererea de pre-finantare, însotita de copii dupa contractele încheiate, de identificarea financiara, respectiv de avizul ANRMAP si avizul UCVAP (daca este cazul).

Utilizarea pre-finantarii

Suma aferenta pre-finantarii acordata beneficiarilor proiectelor finantate în cadrul Programului Operational Regional, în conditiile prevazute de O.G. nr.29/2007 cu modificarile si completarile ulterioare si de Normele de aplicare a O.G nr.29/2007, poate fi utilizata dupa cum urmeaza:

pentru plata cheltuielilor eligibile - plata facturilor catre furnizori aferente achizitiilor realizate în cadrul proiectului;

ca exceptie, pentru plata cheltuielilor eligibile, respectiv TVA, numai aferent cheltuielilor eligibile efectuate.

Recuperarea pre-finantarii

Conform Normelor de aplicare a O.G. 29/2007, suma acordata unui beneficiar sub forma prefinantarii se recupereaza progresiv, pe perioada de executie a contractului de finantare, prin aplicarea unui procent din valoarea fiecarei cereri de rambursare întocmite de beneficiari, stabilit de fiecare Autoritate de Management. Astfel, pentru Programul Operational Regional, sumele reprezentând pre-finantarea acordata unui Beneficiar sunt recuperate prin deduceri procentuale în procent de 25% din cheltuielile considerate eligibile de Autoritatea de Management si incluse în fiecare cerere de rambursare (excluzând plata TVA).

Recuperarea se efectueaza începând cu prima cerere de rambursare, astfel încât suma aferenta prefinantarii sa se recupereze integral înainte de ultima cerere de rambursare.

Beneficiarul care primeste pre-finantare în cadrul contractelor cu o perioada de implementare de pâna la 2 ani trebuie sa transmita cel putin o cerere de rambursare în termen de 6 luni de la primirea acesteia. Pentru contractele cu o perioada de implementare mai mare de 2 ani, Beneficiarul trebuie sa transmita cel putin o cerere de rambursare în termen de 1 an de la data efectuarii pre-finantarii.

În cazul nerespectarii acestei conditii, Beneficiarul are obligatia rambursarii întregii sume reprezentând pre-finantarea primita.

Plata pre finantarii se va efectua intr-un cont special deschis pentru încasarea acesteia, dupa cum este mentionat în contractul de finantare.

Rambursarea cheltuielilor

Baza legala: O.G. nr. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a co-finantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul National de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta (publicata în Monitorul Oficial nr. 86 din 2 februarie 2007), aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.249/2007 publicata în Monitorul Oficial nr. 498 din 25 august 2007.

Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata în Monitorul Oficial nr.591 din 28 august 2007.

Beneficiarul trebuie sa depuna periodic, la Organismul intermediar relevant,  cererile de rambursare însotita de raportul de progres. În acest sens, beneficiarul trebuie sa completeze si sa depuna la OI Graficul de depunere a cererilor de rambursare.

Pe toata perioada de implementare a proiectului, beneficiarul va transmite previziuni privind fluxurile financiare pentru trimestrul urmator în conformitate cu graficul mentionat anterior.

Suma minima ce poate fi solicitata printr-o cerere de rambursare lunara (în situatia în care beneficiarul estimeaza un grafic lunar de depunere a cererilor de rambursare) este de 300.000 lei.

Acordarea contravalorii TVA

Baza legala: O.G. nr. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a co-finantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul National de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta (publicata în Monitorul Oficial nr. 86 din 2 februarie 2007), aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.249/2007 publicata în Monitorul Oficial nr. 498 din 25 august 2007.

Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata în Monitorul Oficial nr.591 din 28 august 2007.

Având în vedere intrarea în vigoare de la 1 ianuarie 2007 a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru beneficiarii din sectorul public al fondurilor comunitare nu se mai aplica scutirea de TVA.

În acest sens, s-a stabilit ca plata TVA aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executiei de lucrari, finantate, integral sau partial, din contributia financiara a Uniunii Europene si/sau din co-finantarea publica nationala aferenta, ai caror beneficiari sunt autoritati ale administratiei publice centrale si locale, unitati subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publica cu personalitate juridica care functioneaza în domeniul dezvoltarii regionale, va fi suportata de la bugetul de stat.

Astfel, în cazul în care beneficiarul este institutie publica, contravaloarea TVA-ului se va suporta de la bugetul de stat pentru cheltuielile eligibile platite din toate sursele de finantare ale proiectului, respectiv fonduri publice (FEDR si de co-finantare de la bugetul de stat) si contributia proprie a beneficiarului, numai în cazul în care acesta este asigurata din bugetul local.

În cazul în care beneficiarul este organizatie non-profit, contravaloarea TVA-ului se va suporta de la bugetul de stat numai pentru cheltuielile eligibile platite din sursele de finantare din fonduri publice ale proiectului, respectiv fonduri FEDR si de co-finantare de la bugetul de stat.

TVA-ul aferent contributiei proprii a beneficiarului se poate suporta de la bugetul de stat, numai pentru cheltuielile eligibile platite din contributia proprie care se încadreaza în definitia contributiei publice nationale, asa cum este prevazuta în O.U.G. nr.63/1999, la art.1, lit. C, respectiv contributia asigurata de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului si bugetele altor institutii publice cu caracter autonom. În categoria co-finantare aferenta nu se includ: contributia proprie a beneficiarului, în cazul în care acesta nu este institutie publica, co-finantarea asigurata din împrumuturi externe sau din alte surse decât cele mentionate mai sus si nici costurile suplimentare aferente proiectelor.

Suma reprezentând TVA aferenta contributiei proprii care nu se încadreaza în "contributia publica nationala" se suporta de catre beneficiar din sursele proprii si nu va fi rambursat de catre Autoritatea Contractanta.

Pentru toate tipurile de contracte, solicitarea de plata a TVA-ului va fi însotita de o declaratie pe propria raspundere privind corectitudinea sumelor reprezentând TVA înscrise în facturi, precum si cu privire la respectarea obligatiilor referitoare la TVA, prevazute de legislatia în vigoare.

Autoritatea de Management va pune la dispozitia beneficiarilor "Instructiuni privind modul de plata al TVA-ului pentru contractele finantate în cadrul POR", ce vor detalia fluxurile de documente si fonduri între beneficiari si Autoritatea de Management. Acestea au însa caracter orientativ, beneficiarii având obligatia de a respecta prevederile Codului fiscal si ale legislatiei în vigoare privind TVA.

Raportarea activitatilor în cadrul proiectului

Beneficiarul trebuie sa transmita odata cu cererea de rambursare si raportul de progres, completat în formatul standard prevazut la contractul de finantare, prin care se vor raporta activitatile desfasurate în perioada de raportare, stadiul realizarii indicatorilor, rezultatele partiale/finale obtinute la momentul raportarii etc.

La fiecare raport de progres, beneficiarul va trebui sa descrie modul în care proiectul respecta legislatia în domeniul egalitatii de sanse, a dezvoltarii durabile.

Achizitii publice

Atribuirea contractelor de achizitii necesare implementarii proiectului se va realiza în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare si se va face cu respectarea urmatoarelor principii:

nediscriminarea

tratamentul egal

recunoasterea reciproca

transparenta

proportionalitatea

eficienta utilizarii fondurilor publice

asumarea raspunderii

Beneficiarul raspunde de respectarea tuturor prevederilor în vigoare ale legislatiei în domeniul achizitiilor publice. În cazul în care se constata încalcarea prevederilor legale, cheltuiala aferenta platii bunurilor/serviciilor/lucrarilor astfel achizitionate vor fi considerate neeligibile si nu vor fi rambursate.

Originalul documentatiei de achizitie publica se va pastra de catre autoritatea contractanta (asa cum este definita de OG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare). În cazul parteneriatelor, daca autoritatea contractanta este unul dintre parteneri, liderul de proiect va pastra la dosarul contractului de finantare o copie a documentatiei de achizitie marcata cu stampila "conform cu originalul".

Control si audit

Beneficiarul trebuie sa tina o contabilitate analitica a proiectului, sa tina registre exacte si periodice, precum si înregistrari contabile separate si transparente ale implementarii proiectului. Beneficiarul trebuie sa pastreze toate înregistrarile/registrele timp de cinci ani de la data închiderii oficiale a Programului Operational Regional 2007-2013

Beneficiarul are obligatia de a pastra si de a pune la dispozitia organismelor abilitate, dupa finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale, pe o perioada de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operational Regional.

Beneficiarul are obligatia sa acorde dreptul de acces la locurile si spatiile unde se implementeaza sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum si la toate documentele si fisierele informatice privind gestiunea tehnica si financiara a proiectului. Documentele trebuie sa fie usor accesibile si arhivate astfel încât sa permita verificarea lor. Beneficiarul este obligat sa informeze Organismul intermediar/ Autoritatea de Management cu privire la locul arhivarii documentelor.

Beneficiarul are obligatia sa furnizeze orice informatii de natura tehnica sau financiara legate de proiect solicitate de catre Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plata/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeana sau orice alt organism abilitat sa verifice sau sa realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinantate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligatia de a asigura disponibilitatea si prezenta personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durata a verificarilor.

Beneficiarul trebuie sa asigure o pista de audit care sa permita posibilitatea verificarii documentelor originale de catre reprezentantii Autoritatii de Management, Organismului Intermediar, Comisiei Europene, ale Biroului European Anti-Frauda si de catre Curtea Europeana a Auditorilor.

În cazul neregulilor constatate ulterior finalizarii implementarii proiectului, beneficiarul are obligatia sa restituie debitul constatat, precum si accesoriile acestuia respectiv dobânzi, penalitati de întârziere si alte penalitati, precum si costurile bancare. În cazul nerespectarii obligatiei de restituire a debitului, Autoritatea de Management va sesiza organele competente în vederea declansarii executarii. Recuperarea debitului ca urmare a neregulilor constatate, se realizeaza conform prevederilor OG nr.12/2007

Nota:

Departamentul pentru Lupta Antifrauda - DLAF asigura protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. Departamentul are atributii de control al fondurilor comunitare, fiind coordonatorul national al luptei antifrauda.

DLAF efectueaza controale operative la fata locului, din oficiu ori în urma sesizarilor primite de la autoritatile cu competente în gestionarea asistentei financiare comunitare, de la alte institutii publice, de la persoane fizice sau juridice, mass-media, OLAF, precum si celelalte State Membre.

Potrivit prevederilor Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, comiterea de infractiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene se pedepseste cu închisoare de pâna la 20 ani si interzicerea unor drepturi.

Orice sesizare privind nereguli si/sau posibile fraude în acordarea sau utilizarea fondurilor comunitare poate fi adresata Departamentului pentru Lupta Antifrauda: www.antifrauda.gov.ro antifraud@gov.ro , tel. 021/3181185, Fax: 021/3121005

Informare si publicitate

Beneficiarul are obligatia sa asigure o vizibilitate potrivita si o promovare adecvata a obiectivelor, rezultatelor obtinute, etc în conformitate cu prevederile contractuale si instructiunile cuprinse în Manualul de identitate vizuala a POR . Beneficiarul va descrie în cadrul rapoartelor de progres toate activitatile de informare si publicitate desfasurate, aferente proiectului si vor atasa la raport copii dupa articolele de presa, fotografii ale locatiei proiectului din care sa reiasa amplasarea panoului (în timpul executarii lucrarilor) si a placii comemorative (dupa finalizarea lucrarilor), fotografii ale evenimentelor organizate în cadrul proiectului din care sa reiasa respectarea cerintelor de informare si publicitate, copii dupa publicatii etc.

Pentru toate echipamentele achizitionate prin proiect, beneficiarul trebuie sa aplice la loc vizibil, un autocolant în care sa se mentioneze elementele prevazute în manualul de identitate vizuala.

Arhivare

Beneficiarul trebuie sa pastreze toata documentatia legata de implementarea proiectului inclusiv inventarul asupra bunurilor dobândite prin finantarea nerambursabila, timp de 5 ani de la data închiderii oficiale a POR.

Sectiunea IV.Sectiunea III.Drepturile si obligatiile Beneficiarului

Aceasta sectiune are scopul de a clarifica anumite aspecte din cadrul contractului de finantare. Se recomanda totusi consultarea textului integral al contractului de finantare, inclusiv anexele acestuia (model orientativ), prezentat în anexa 7 la prezentul ghid.

Prin semnarea contractului de finantare, beneficiarul accepta termenii si conditiile în care va primi finantare nerambursabila si se angajeaza sa implementeze pe propria raspundere proiectul pentru care primeste finantare si sa atinga obiectivele stabilite.

Beneficiarul poate solicita amendamente la contract pe durata de valabilitate a acestuia, în conditiile prevazute de contractul de finantare.

Beneficiarul trebuie sa cunoasca faptul ca, daca pe perioada de valabilitate a contractului intervin modificari de natura sa afecteze obiectivul acestuia sau conditiile de eligibilitate prevazute pentru licitatia deschisa de proiecte, proiectul poate fi declarat neeligibil pentru finantare, finantarea nerambursabila se va sista iar sumele acordate pâna în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislatia nationala si prevederile contractuale.

Daca beneficiarul nu reuseste sa puna în aplicare proiectul în conditiile asumate si stipulate în contractul de finantare, acesta trebuie sa îsi asume esecul partial sau total în realizarea obligatiilor. In acest caz, Autoritatea de management îsi rezerva dreptul de a întrerupe platile. Contributia din fondurile publice (nationale si comunitare) poate fi redusa si/sau Autoritatea de management poate cere înapoierea, în totalitate sau partial, a sumelor deja platite, daca beneficiarul nu respecta termenii contractuali.

Beneficiarul trebuie sa depuna periodic rapoartele tehnice si financiare[39] însotite de cererile de plata. Pe toata perioada de implementare a proiectului, beneficiarul va transmite la fiecare 3 luni, previziuni privind fluxurile financiare pentru trimestrul urmator.

Beneficiarul trebuie sa deschida un cont distinct pentru a primi prefinantarea aferenta proiectului. Totodata, acesta trebuie sa tina o contabilitate analitica a proiectului, sa tina registre exacte si periodice, precum si înregistrari contabile separate si transparente ale implementarii proiectului. Beneficiarul trebuie sa pastreze toate înregistrarile/registrele timp de trei ani de la data închiderii oficiale a Programului Operational Regional 2007-2013[40]

Beneficiarul are obligatia de a pastra si de a pune la dispozitia organismelor abilitate, dupa finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale, pe o perioada de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operational Regional.

Beneficiarul are obligatia sa acorde dreptul de acces la locurile si spatiile unde se implementeaza sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum si la toate documentele si fisierele informatice privind gestiunea tehnica si financiara a proiectului. Documentele trebuie sa fie usor accesibile si arhivate astfel încât sa permita verificarea lor. Beneficiarul este obligat sa informeze Organismul intermediar/ Autoritatea de Management cu privire la locul arhivarii documentelor.

Beneficiarul are obligatia sa furnizeze orice informatii de natura tehnica sau financiara legate de proiect solicitate de catre Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plata/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeana sau orice alt organism abilitat sa verifice sau sa realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinantate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligatia de a asigura disponibilitatea si prezenta personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durata a verificarilor.

Beneficiarul trebuie sa asigure o pista de audit care sa permita posibilitatea verificarii documentelor originale de catre reprezentantii Autoritatii de Management, Organismului Intermediar, Comisiei Europene, ale Biroului European Anti-Frauda si de catre Curtea Europeana a Auditorilor.

Atribuirea contractelor de achizitii necesare implementarii proiectului se va realiza în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 34/2006[41] cu completarile si modificarile ulterioare si se va face cu respectarea urmatoarelor principii:

nediscriminarea

tratamentul egal

recunoasterea reciproca

transparenta

proportionalitatea

eficienta utilizarii fondurilor publice

asumarea raspunderii.

Beneficiarul raspunde de respectarea tuturor prevederilor în vigoare ale legislatiei în domeniul achizitiilor publice.

În cazul neregulilor constatate ulterior finalizarii implementarii proiectului, beneficiarul are obligatia sa restituie debitul constatat, precum si accesoriile acestuia respectiv dobânzi, penalitati de întârziere si alte penalitati, precum si costurile bancare. În cazul nerespectarii obligatiei de restituire a debitului, Autoritatea de Management va sesiza organele competente în vederea declansarii executarii. Recuperarea debitului ca urmare a neregulilor constatate, se realizeaza conform prevederilor OG nr.12/2007[42] .

Nota: Departamentul pentru Lupta Antifrauda - DLAF asigura protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. Departamentul are atributii de control al fondurilor comunitare, fiind coordonatorul national al luptei antifrauda.

DLAF efectueaza controale operative la fata locului, din oficiu ori în urma sesizarilor primite de la autoritatile cu competente în gestionarea asistentei financiare comunitare, de la alte institutii publice, de la persoane fizice sau juridice, mass-media, OLAF, precum si celelalte State Membre.

Potrivit prevederilor Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, comiterea de infractiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene se pedepseste cu închisoare de pâna la 20 ani si interzicerea unor drepturi.

Orice sesizare privind nereguli si/sau posibile fraude în acordarea sau utilizarea fondurilor comunitare poate fi adresata Departamentului pentru Lupta Antifrauda: www.antifrauda.gov.ro, antifraud@gov.ro, tel. 021/3181185, Fax: 021/3121005

Beneficiarul are obligatia sa asigure o vizibilitate potrivita si o promovare adecvata a obiectivelor, rezultatelor obtinute, etc în conformitate cu prevederile contractuale si instructiunile cuprinse în Manualul de identitate vizuala a POR[43]. Beneficiarul va descrie în cadrul rapoartelor de progres toate activitatile de informare si publicitate desfasurate, aferente proiectului.

Pentru implementarea corecta a proiectelor finantate prin Programul Operational Regional, beneficiarii vor avea în vedere respectarea prevederilor legale privind în principal:

Bugetul proiectului

Baza legala: O.G. nr. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a co-finantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, publicata în Monitorul Oficial nr. 86 din 2 februarie 2007.

Beneficiarii vor avea obligatia de a include în bugetul institutiei:

co-finantarea locala în cadrul proiectului (conform art. 5 alin. 2 din O.G. nr.29/2007);

sume pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului;

sume pentru acoperirea contributiei din fondurile structurale (conform art.3 alin.2 din O.G. nr.29/2007) în cadrul proiectului (sume ce vor fi cheltuite în avans de catre beneficiari pâna la rambursarea cheltuielilor de catre Autoritatea de Management).

Fundamentarea bugetului propriu al institutiei se va face în functie de obiectivele pe care le are de realizat, respectiv în functie de cheltuielile eligibile si cheltuielile neeligibile.

Beneficiarii vor trebui sa faca dovada existentei fondurilor pentru sustinerea proiectului.

Taxa pe valoarea adaugata, TVA - prevederi aplicabile numai pentru institutii publice si organizatii non-profit

Baza legala: Normele de aplicare a O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a co-finantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta (în curs de elaborare)

Având în vedere intrarea în vigoare de la 1 ianuarie 2007 a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru beneficiarii din sectorul public al fondurilor de pre-aderare nu se mai aplica scutirea de TVA.

În acest sens, s-a stabilit ca plata TVA aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executiei de lucrari, finantate, integral sau partial, din contributia financiara a Uniunii Europene si/sau din co-finantarea aferenta, ai caror beneficiari sunt autoritati ale administratiei publice centrale si locale, unitati subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publica cu personalitate juridica care functioneaza în domeniul dezvoltarii regionale, va fi suportata de la bugetul de stat.

Astfel, în cazul în care beneficiarul este institutie publica, contravaloarea TVA-ului se va suporta de la bugetul de stat pentru cheltuielile eligibile platite din toate sursele de finantare ale proiectului, respectiv fonduri publice (FEDR si de co-finantare de la bugetul de stat) si contributia proprie a beneficiarului, numai în cazul în care acesta este asigurata din bugetul local.

În cazul în care beneficiarul este organizatie non-profit, contravaloarea TVA-ului se va suporta de la bugetul de stat numai pentru cheltuielile eligibile platite din sursele de finantare din fonduri publice ale proiectului, respectiv fonduri FEDR si de co-finantare de la bugetul de stat.

TVA-ul aferent contributiei proprii a beneficiarului se poate suporta de la bugetul de stat, numai pentru cheltuielile eligibile platite din contributia proprie care se încadreaza în definitia contributiei publice nationale, asa cum este prevazuta în O.U.G. nr.63/1999, la art.1, lit. C, respectiv contributia asigurata de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului si bugetele altor institutii publice cu caracter autonom. În categoria co-finantare aferenta nu se includ: contributia proprie a beneficiarului, în cazul în care acesta nu este institutie publica, co-finantarea asigurata din împrumuturi externe sau din alte surse decât cele mentionate mai sus si nici costurile suplimentare aferente proiectelor.

Suma reprezentând TVA aferenta contributiei proprii care nu se încadreaza în "contributia publica nationala" se suporta de catre beneficiar din sursele proprii si nu va fi rambursat de catre Autoritatea Contractanta.

Pentru toate tipurile de contracte, solicitarea de plata a TVA-ului va fi însotita de o declaratie pe propria raspundere privind corectitudinea sumelor reprezentând TVA înscrise în facturi, precum si cu privire la respectarea obligatiilor referitoare la TVA, prevazute de legislatia în vigoare.

Autoritatea de Management va pune la dispozitia beneficiarilor "Instructiuni privind modul de plata al TVA-ului pentru contractele finantate în cadrul POR", ce vor detalia fluxurile de documente si fonduri între beneficiari si Autoritatea de Management. Acestea au însa caracter orientativ, beneficiarii având obligatia de a respecta prevederile Codului fiscal si ale legislatiei în vigoare privind TVA.

Prefinantarea

Baza legala: O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a co-finantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, publicata în Monitorul Oficial nr. 86 din 2 februarie 2007.

Normele de aplicare a O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a co-finantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.

În conformitate cu Regulamentele CE este posibila acordarea pre-finantarii.

Astfel, conform O.G. nr. 29/2007 art.1 alin.2 lit.i, prefinantarea reprezinta sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale catre un beneficiar, cu exceptia celor din sectorul privat (daca prin acest transfer nu se intra sub incidenta prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat) ori unei organizatii neguvernamentale - prin plata directa sau prin plata indirecta - pentru lichidarea angajamentelor de plata fata de un contractor, în stadiul initial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finantare încheiat între beneficiar si Autoritatea de Management/ Organismul intermediar responsabil/ responsabila, în vederea asigurarii derularii corespunzatoare a proiectelor.

Pre-finantarea se acorda, conform instructiunilor Ministerului Economiei si Finantelor, numai pentru beneficiarii din sectorul public si organizatii non-profit.

Conform Normelor de aplicare a O.G. nr. 29/2007, sumele aferente pre-finantarii vor fi transferate Beneficiarului din bugetul Ministerului Finantelor Publice prin intermediul Unitatii de plata de pe lânga Autoritatea de Management, respectiv prin intermediul Directiei Generale Autorizare si Plati Programe, din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.

Pre-finantarea se acorda în procent de max. 15% din valoarea eligibila a acordului de finantare încheiat între Autoritatea de Management si beneficiar. Pre-finantarea cu încadrarea în limita procentului mai sus mentionat se poate acorda integral sau în transe, în functie de previziunea fluxului de plati aprobata de Autoritatea de Management.

Sumele aferente pre-finantarii vor fi transferate de catre Directia Generala Autorizare si Plati Programe, din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor (care îndeplineste rolul de Unitate de plata de pe lânga Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional, în întelesul prevederilor Normelor de aplicare a O.G. 29/2007), pe baza urmatoarelor documente:

acordul de finantare încheiat între Autoritatea de Management/Organismul Intermediar si beneficiar;

copie dupa documentele care atesta încheierea contractului de achizitie publica încheiat între beneficiar si un operator economic;

solicitarea scrisa a beneficiarului, conform acordului de finantare încheiat între Autoritatea de Management si beneficiar (în formatul standard solicitate de catre Autoritatea de Management).

Sumele aferente pre-finantarii contractelor încheiate în cadrul POR pot fi acordate de la bugetul de stat sau din fonduri FEDR. Acestea vor fi prevazute în bugetul Ministerului Economiei si Finantelor.

În vederea obtinerii pre-finantarii, beneficiarul are obligatia de a transmite Organismului Intermediar Notificare privind depunerea cererii de pre-finantare (în formatul standard furnizat de Autoritatea de Management). Notificarea se transmite OI pâna pe data de 5 a ultimei luni a trimestrului, pentru trimestrul urmator.

OI centralizeaza notificarile primite de la beneficiari si transmite Directiei Generale Autorizare si Plati Programe, pâna pe data de 10 ale lunii, previziunea fluxului de plati centralizat de pre-finantare.

Aceste informatii sunt necesare pentru asigurarea la nivelul Unitatii de plata de pe lânga Autoritatea de Management si la nivelul Autoritatii de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, pentru asigurarea disponibilitatii sumelor necesare acordarii prefinantarii.

Dupa încheierea contractului cu prestatorul de servicii/executantul de lucrari/furnizorul de echipamente, Beneficiarul întocmeste si depune la OI Cererea de pre-finantare, însotita de copii dupa contractele încheiate, de identificarea financiara, respectiv de avizul ANRMAP si avizul UCVAP (daca este cazul).

Suma aferenta pre-finantarii acordata beneficiarilor proiectelor finantate în cadrul Programului Operational Regional, în conditiile prevazute de O.G. nr.29/2007 si de Normele de aplicare a acesteia, poate fi utilizata dupa cum urmeaza:

pentru plata cheltuielilor eligibile - plata facturilor catre furnizori aferente achizitiilor realizate în cadrul proiectului;

ca exceptie, pentru plata cheltuielilor eligibile, respectiv TVA, numai aferent cheltuielilor eligibile efectuate.

Conform Normelor de aplicare a O.G. 29/2007, suma acordata unui beneficiar sub forma prefinantarii se recupereaza progresiv, prin aplicarea unui procent din valoarea fiecarei cereri de rambursare întocmite de beneficiari, stabilit de fiecare Autoritate de Management. Recuperarea se efectueaza începând cu prima cerere de rambursare, astfel încât suma aferenta prefinantarii sa se recupereze integral înainte de ultima cerere de rambursare.

Astfel, pentru Programul Operational Regional, sumele reprezentând pre-finantarea acordata unui Beneficiar sunt recuperate în procent de 30% din cheltuielile considerate eligibile de Autoritatea de Management si incluse în fiecare Cerere de Rambursare.

Beneficiarul care primeste pre-finantare în cadrul contractelor cu o perioada de implementare de pâna la 2 ani trebuie sa transmita cel putin o Cerere de Rambursare în termen de 6 luni de la primirea acesteia.

Pentru contractele cu o perioada de implementare mai mare de 2 ani, Beneficiarul trebuie sa transmita cel putin o Cerere de Rambursare în termen de 1 an de la primirea pre-finantarii.

În cazul nerespectarii acestei conditii, Beneficiarul are obligatia rambursarii întregii sume reprezentând pre-finantarea primita.

Venituri generate de proiect

Baza legala: Regulamentul General nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune, art. 55

Conform prevederilor art. 55 alin. 1 din Regulamentul General nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune, proiect generator de venituri reprezinta orice operatiune care implica o investitie într-o infrastructura a carei utilizare este supusa unor redevente suportate direct de utilizatori, sau orice operatiune care implica vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil, sau orice alta furnizare de servicii contra unei plati.

În conformitate cu art. 55 alin. 6 din Regulamentul General nr.1083/2006, prevederile privind proiectele generatoare de venituri nu se aplica proiectelor care fac obiectul reglementarilor privind ajutorul de stat, în sensul articolului 87 din Tratatul de înfiintare a Comunitatilor Europene.

Cheltuielile eligibile ale proiectelor generatoare de venituri nu trebuie sa depaseasca valoarea curenta a costului investitiei minus valoarea curenta a veniturilor nete din aceasta investitie într-o anumita perioada de timp pentru:

investitii în infrastructura; sau

alte proiecte în care se pot estima valoarea veniturilor în avans.

În situatiile în care nu tot costul investitiei este eligibil pentru co-finantare, venitul net va fi alocat pro rata la partea eligibila si ne-eligibila a costului investitiei.

În verificarea veniturilor generate de proiecte se va tine seama de tipul de proiect si de axa prioritara din care face parte.

Aplicarea prevederilor comunitare privind veniturile generate de proiect în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 se realizeaza astfel:

În faza de evaluare a proiectelor, în cererea de finantare beneficiarii mentioneaza daca proiectului este generator de venituri. Din analiza cost beneficiu, se stabilesc veniturile nete generate de proiect si se deduc acestea din costul investitiei, stabilindu-se astfel costurile eligibile ale proiectului pentru finantare din Programul Operational Regional.

În faza de implementare a proiectelor, se va realiza o monitorizare a veniturilor generate de proiect atât pe perioada de implementare a proiectelor, cât si pe o perioada de 5 ani de la finalizarea , conform prevederilor art. 55 alin. 3 din Regulamentul General nr.1083/2006.

Ca mentiune importanta:

în faza de evaluare se iau în considerare veniturile nete, ca diferenta între costurile de operare si venituri;

în faza de implementare se ia în considerare întreaga valoarea a veniturilor.

Eligibilitate

Baza legala: Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune, art. 56.

Hotarârea de Guvern nr. 759/2007privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale.

Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 prevede la art. 56 conditiile generale pe care trebuie sa le îndeplineasca cheltuielile efectuate de catre beneficiari pentru a fi eligibile pentru finantare din contributia din fondurile comunitare.

Ordinul Ministrului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor pentru aprobarea listei cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finantate în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 stabileste lista cheltuielilor eligibile în functie de continutul Programului Operational Regional 2007-2013, pe axe prioritare si domenii de interventie.

Sectiunea V.Sectiunea IV.   Anexe la Ghidul Solicitantului

Anexa 1. Formularul Cererii de finantare, cu urmatoarele modele standard:

Anexa Modelul A - Rezumatul proiectului

ModelulAnexa B - Declaratia de eligibilitate

ModelulAnexa C - Declaratia de angajament

ModelulAnexa D - Studiul de fezabilitate

ModelulAnexa E - Planul de afaceri

Modelul F - Opis la formularul Cererii de finantare

Modelul G - Curriculum vitae

Anexa 2. Recomandari privind elaborarea analizei cost beneficiu financiare

Anexa 3. Grila de verificare a conformitatii administrative

Anexa 4. Grila de verificare a eligibilitatii

Anexa 5. Grila de evaluare tehnica si financiara a proiectului

Anexa 6. Modelul orientativ al Contractului de finantare

Anexa 7. Cerere de prefinantare

Anexa 8. Cerere de rambursare

Anexa 9. Raport de progres

Anexa 10. Harta regiunilor de dezvoltare si datele de contact ale Organismelor intermediare

Anexa 11. Referinte

Anexa 8. Harta regiunilor de dezvoltare si datele de contact ale Organismelor intermediare

Anexa 9. ReferintePublicata în Monitorul Oficial nr. 577 din 29 iunie 2004

Publicata în Monitorul Oficial nr. 346 din 20 aprilie 2004

Publicata în Monitorul Oficial nr. 285 din 27 aprilie 2007

Publicata în Monitorul Oficial nr. 86 din 2 februarie 2007

Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L210 din 31 iulie 2007.

Disponibil la adresa de internet https://www.oecd.org/dataoecd/13/19/2957377.pdf

Publicata în Monitorul Oficial nr. 764 din 9 august 2007

Publicata în Monitorul Oficial nr. 825 din 13 septembrie 2005

Publicata în Monitorul Oficial nr. 597 din 13 august 2002

Publicata în Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006

Publicata în Monitorul Oficial nr. 438 din 22 mai 2006

Publicata în Monitorul Oficial nr. 625 din 4 decembrie 2000

Publicat în Monitorul Oficial nr. 648 din 11 septembrie 2003

Publicata în Monitorul Oficial nr. 433 din 2 august 2001

Publicata în Jurnalul Oficial alUniunii Europene nr. L206 din 22 iulie 1992

Publicata în Monitorul Oficial nr. 453 din 25 mai 2006

Calculat la cursul oficial Inforeuro al Comisiei Europene, la data acordarii ajutorului.

În sedinta din data de ... Vezi minuta sedintei, la adresa https://www.inforegio.ro/...

Vezi "Microîntreprindere" în Glosarul de termeni

Publicata în Monitorul Oficial nr. 359 din 21 aprilie 2006

Vezi "Infrastructura" în Glosarul de termeni

Vezi "Cheltuieli conexe" în Glosarul de termeni

Vezi "Finantare publica" în Glosarul de termeni

Criteriile de evaluare tehnica si financiara sunt aprobate de Comitetul de Monitorizare si sunt detaliate în Anexa nr. 5

Cerinta referitoare la forma originala a documentelor solicitate este valabila numai pentru exemplarul original al Cererii de finantare. Exemplarele copie vor contine fotocopii simple ale acestor documente.

Copiile trebuie sa fie stampilate de Solicitant (reprezentantul legal al Solicitantului) cu mentiunea "Conform cu originalul" si semnate de catre acesta sau de catre persoana împuternicita

Conform prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea în constructii, art. 18, cu modificarile si completarile ulteriore.

conform Hotarârii Guvernului nr. 1072 / 2003 privind avizarea de catre Inspectoratul de Stat în Constructii a documentatiilor technico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, publicata în Monitorul Oficial nr. 656 din 16 septembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare

conform Ordinului comun al Ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 486/2007 si al Inspectorului general de stat al Inspectorului de Stat în Constructii nr. 500/2007, pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de catre Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. pentru interventii în timp asupra constructiilor existente, publicat în Monitorul Oficial nr. 543 din 9 august 2007, cu modificarile si completarile ulterioare

Conform Hotarârii Guvernului nr. 1072 / 2003 privind avizarea de catre Inspectoratul de Stat în Constructii a documentatiilor technico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, publicata în Monitorul Oficial nr. 656 din 16 septembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul MDLPL nr. 726/2007, ISC nr. 549/2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de catre Inspectoratul de Stat în Constructii - ISC pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice (MO nr. 597/ 29.08.2007)

Publicata în Monitorul Oficial nr. 597 din 13 august 2002

Conform Hotarârii de Guvern 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, publicata în Monitorul Oficial nr. 517 din 1 august 2007

vezi Anexa 8: "Harta regiunilor de dezvoltare si datele de contact ale Organismelor Intermediare"

Expertii evaluatori vor fi contractati de catre Autoritatea de management, în scopul realizarii evaluarii tehnice si financiare a proiectelor

Ordonanta de Urgenta nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare

închiderea oficiala a POR este estimata a avea loc in ultimul trimestru al anului 2017.

Ordonanta nr.12 din 31 ianuarie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator publicata in Monitorul Oficial nr. 84 din 2 februarie 2007, Art. 6

disponibil in format electronic la adresa de Internet: www.inforegio.ro sau in format tiparit la sediile Organismelor Intermediare din cadrul Agentiilor de Dezvoltare Regionala

în formatele standard, furnizate de Autoritatea de management, disponibile la adresa www.inforegio.ro

închiderea oficiala a POR este estimata a avea loc în ultimul trimestru al anului 2017.

Ordonanta de Urgenta nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare

Ordonanta nr.12 din 31 ianuarie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator publicata in Monitorul Oficial nr. 84 din 2 februarie 2007, Art. 6

disponibil in format electronic la www.inforegio.ro sau in format tiparit la sediile Organismelor Intermediare din cadrul Agentiilor de Dezvoltare Regionala


 [GC1] HG CRESC


Document Info


Accesari: 3978
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )