Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
MEMORIU TEHNIC -specialitatea rezistenta-

Arhitectura constructii


MEMORIU TEHNIC-specialitatea rezistenta-

DATE CLADIRE EXISTENTA

Constructia are regimul de inaltime Spartial+P+mansarda si fost construita in anul 1994.

Fundatiile sunt de tipul fundatii izolate de beton armat sub stalpii de cadru in zona fara subsol si radier general cu grosime de 30 cm in zona subsolului. De mentionat ca sub peretii de inchidere sunt prevazute grinzi de fundare care reazema pe blocurile fundare ale stalpilor de cadru.

In zona subsolului peretii de subsol sunt de 40 sau 25 de cm grosime si au ca fundatie radierul general. Planseu peste subsol are grosime de 14 cm iar pardoseala de la cota 0.00 are o grosime de 15 cm.

In zona subsolului s-a mers cu cota de fundare pana la -3.20m fata de cota 0.00 a cladirii iar in zona fara susol s-a mers cu adancimea de fundare a stalpilor pana la -1.50 m fata de cota 0.00 a cladirii.

Suprastructura este realizata din cadre de beton armat pe cele 2 directii capabile sa preia incarcarile gravitationale si pe cele seismice.

Stalpii au sectiunea de 35x35cm fiind armati cu cate 3 bare de diametru 16 mm pe latura, iar grinzile de cadru au sectiunea de 30x50 cm si ies in consola conform planurilor anexate.Planseul peste parter are grosime de 15 cm fiin armat cu bare independente pe cele 2 directii de diametru 10 mm.

La nivelul podului structura este integral realizata din lemn, adica srapanta de lemn sustinuta de popi de lemn.Este de mentionat ca de la fiecare stalp al structurii au fost lasate mustati de circa 1.5 m inaltime pentru ca la vremea respectiva proiectul fusese avizat pentru regimul de inaltime P+1 realizandu-se ulterior doar un pod.

Conform Normativului P100/92 zona seismica de calcul in care se incadreaza casa este zona "C" (Ks=0.20,Tc=1.5 s) .Fundarea s-a facut in stratul de argila prafoasa-nisipoasa cu o valoare a presiunii conventionale de calcul Pconv=200KPa.

Modificarile propuse sunt:

Beneficiarul doreste supraetajarea cladirii cu un etaj si o mansarda.

Etajul va avea aceeasi conformare structurala ca si parterul, respective, cadre din beton armat legate prin intermediul planseului de 15 cm grosime cu rol de saiba rigida.

Mansardarea presupune realizarea unui sistem structural cu stalpi de beton armat si grinzi inclinate dispuse pe ambele directii acoperite cu o sarpanta de lemn.

Acolo unde popii de lemn ai mansardei descarca pe structura existenta din beton, vor fi prinsi de aceasta prin intermediul unor talpi metalice de tip flansa L care se prinde de pop cu suruburi autofiletante si de structura de beton cu conexpanduri.

Popii sarpantei sunt de sectiune 15x15 cm, panele de coama, intermediare si de dolie de sectiuni 15x15 cm, cosoroabele de 15x15 cm.

Popii vor fi contravantuiti si pe o directie si pe cealalta prin intermediul contravantuirilor sau clestilor.Toate imbinarile elementelor din lemn vor fi consolidate prin intermediul flanselor cu gauri.

ÎNCADRAREA CONSTRUCŢIEI ÎN CLASE sI CATEGORII DE REZISTENŢĂ, ZONE SEISMICE, DE VÂNT sI ZĂPADĂ

În conformitate cu " Normativul pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social - culturale, agrozootehnice si industriale"- P100/92 clasa de importanta a prezentei constructii este III .

În conformitate cu H.G.R. nr. 766/97 si în "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor ", aprobat cu Ordinul MLPAT nr.31 /N/02.10.95,constructia se încadreaza în categoria de importanta C ( normala ) si modelul de asigurare 3.

Conform STAS NP-082-04 de calcul la vânt, amplasamentul se afla în zona C de calcul, presiunea dinamica de baza stabilizata fiind de 0,50 KN/m2.

Conform STAS CR1-1-3-2005 de calcul la zapada, amplasamentul se afla în zona C de calcul, corespunzându-i o greutate de referinta de 2.0 KN/m2 pentru o perioada de revenire de 10 ani.

ASIGURAREA CALITĂŢII CONSTRUCŢIILOR

La întocmirea proiectului s-au respectat toate standardele, normativele si normele de calculul si alcatuire al constructiilor de acest tip.

În vederea asigurarii calitatii în constructii criteriile de verificare a cerintelor esentiale pentru lucrarile cuprinse în proiect sunt A1 conform Regulamentului si Legii privind calitatea în constructii nr. 10/1995.

Din punct de vedere al categoriei de importanta conform HGR/261/94 constructia se încadreaza în categoria "C "si modelul de asigurare a calitatii nr.3 .

Clasa de importanta este III.

Masuri de protectia muncii si de prevenire si stingere a incendiilor

La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere urmatoarele normative si prescriptii pentru protectia muncii :

Norme republicane de protectia muncii, ed 1975, aprobate cu Ordinul
Ministrului sanatatii nr. 34/20.02.1997.

Norme departamentale de protectia muncii în constructii, aprobate de
MCInd cu Ordinul 941/19.10.1969.

La executia lucrarilor cât si în activitatea de exploatare si întretinere a instalatiilor proiectate se va urmarii respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative care vizeaza activitatea pe santier.

Tehnica securitatii muncii

In cele ce urmeaza se prezinta principalele masuri care trebuie avute în vedere la executia lucrarilor:

Personalul muncitor trebuie sa aiba cunostintele profesionale si cele de protectia muncii specifice lucrarilor ce se executa, precum si cunostintele privind acordarea primului ajutor în caz de accident.

Este necesar sa se faca instructajul tuturor oamenilor care iau parte la procesul de realizare a investitiei, precum si verificarile cunostintelor referitoare la N.T.S.

Instructajul este obligatoriu pentru întreg personalul muncitor din santier, precum si pentru cel din alte unitati care vin pe santier în interes de serviciu sau interes personal.

Pentru evitarea accidentelor sau a îmbolnavirilor, personalul va purta echipament de protectie corespunzator în timpul lucrului sau de circulatie pe santier.

Aparatele de sudura (grupuri de sudura ) precum si generatoarele de acetilena vor trebui controlate înainte de îceperea executiei si în timpul ei de serviciul de catre " Mecanic sef " al întreprinderii sau al santierului respectiv.

Mecanismele de ridicat vor fi deservite numai de personalul calificat.

Nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor.

In timpul transportului pe verticala, elementele de constructie vor fi asigurate contra deplasarilor longitudinale sau transversale.

Operatiile de încarcare si descarcare manuala se vor face prin rostogolire pe plan înclinat cu ajutorul unor dispozitive corespunzatoare sarcinilor respective si controlate înainte de începerea lucrarilor.

In cazul folosirii macaralelor se va respecta sarcina admisa a acestora.

Efectuarea operatiilor de încarcare - descarcare se va face sub conducerea sefului de echipa care raspunde de asezarea macaralelor în raport cu greutatea materialelor de constructii si cu capacitatea acestora, precum si de întreaga manevra de coborâre.

La lansarea prefabricatelor vor fi utilizate numai macarale verticale cu capacitatea corespuzatoare sarcinii, cu cârlige asigurate iar operatia de lansare se va executa numai în prezenta sefului de echipa.

Se INTERZICE prezenta personalului muncitor în santuri, puturi, sau goluri când se coboara sau se ridica ,în acestea sau prin acestea, tevi, accesoriile lor sau alte materiale.

La efectuarea sapaturilor se va avea foarte mare grija, existând pericolul sectionarii unor cable electrice aflate în pamânt si deci a electrocutarii.

În timpul montajului se vor evita manevrele lânga stâlpii electrici aerieni pentru a nu se produce avarierea acestora.

Aceleasi norme vor fi respectate de beneficiar si executant.

La întocmirea prezentului proiect nu s-au prevazut tehnologii noi de executie.

Masuri de prevenire si stingere a incendiilor

În vederea prevenirii si stingerii incendiilor, este necesara respectarea cu strictete a urmatoarelor norme si decrete :

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate de M.I. si
MLPAT cu Ordinul 381 /4.03.1994 si respectiv nr. 1219/3.03.1994.

Norme generale aprobate prin Decretul 290 / 1977.

H.G.R. nr. 51 /l992 si H.G.R. nr. 71 /l996 - republicat cu nr.51 / 1996 .

Normativ P 118 / 83 - " Norme tehnice de protectie si realizarea constructiilor
privind protectia la actiunea focului " împreuna cu completarile si modificarile
facute de MLPAT prin Ordinul 29 / N din 10.04.1996.

Normele indicate mai sus sunt obligatorii atât pentru proiectant cât si pentru beneficiarul si executantul lucrarilor, fiecare în domeniul sau de responsabilitate. Se va acorda o atentie deosebita depozitarii si manipularii materialelor inflamabile, în scopul prevenirii oricaror posibilitati de incendiu.

Zonele de pereti cortina vor fi astfel alcatuite si realizate încât sa întârzie propagarea incendiilor de la un nivel la altul al constructiei, pe fatada atât prin exteriorul acesteia cât si prin interior. In dreptul planseelor de rezistenta ale constructiei, pe toata grosimea acestora, spatiul liber pentru peretele cortina cu structura proprie de rezistenta si planseu se etanseaza cu materiale din clasa de combustibilitate CO, asigurandu-se minimum 30 de minute etanseitate la foc. Pentru completarea bunei etansari se pot aplica si vopsele termospumante.

La punctele de lucru se vor organiza pichete de incendiu , luandu-se toate masurile necesare în scopul respectarii cu strictete a Normelor PSI.

Echipelor de interventie li se vor face instructaje speciale privind acordarea de ajutor în caz de incendiu.

Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile de prevenire a incendiilor se stabilesc de catre elaboratorul documentatiei de organizare de santier si de catre unitatea de executie.

Receptia si punerea în exploatare a lucrarilor cuprinse în prezentul proiect se va face numai daca s-au realizat masurile PSI indicate în Normele mentionate mai sus.

Instructiuni tehnice de exploatare si urmarirea comportarii in timp a constructiei

Obiectul urmaririi comportarii în exploatare a cladirii si al interventiei în timp este evaluarea starii tehnice a constructiei si mentinerea aptitudinii în exploatare pe toata durata de existenta a acesteia .

Urmarirea comportarii în exploatare este una din componentele sistemului calitatii în constructii si are la baza u Regulamentul privind urmarirea comportarii în exploatare , interventiile în timp si postutilizarea constructiilor " aprobat cu HGR nr. 766 din 21.11.1997 precum si Normativul P13O/88 - " Norme metodologice privind comportarea constructiilor , inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora".

Urmarirea comportarii în exploatare a cladirii se face în vederea depistarii din timp a unor degradarii care conduc la diminuarea aptitudinii în exploatare .

Urmarirea comportarii în exploatare a constructiei se face prin urmarirea curenta , care are un caracter permanent, durata ei coincizând cu durata de serviciu efectiva a cladirii.

Urmarirea curenta se realizeaza prin examinare vizuala directa si cu ajutorul unor mijloace simple de masurare .

Rezultatul supravegherii curente a starii tehnice (urmarirea curenta) se înscrie în jurnalul evenimentelor din cartea tehnica a constructiei .

Beneficiarul are obligatia verificarii comportarii o data pe trimestru, precum si dupa orice eveniment deosebit (cutremur , inundatie , ploi torentiale , caderi masive de zapada , supraîncarcari accidentale cu materiale, explozii, incendii, etc.).

Urmarirea curenta se face la urmatoarele capitole de lucrarii, analizându-se :

situatia terenului de fundare (tasare, umplere, umezire avansata, alunecare)
-fundatii (fisurare, deplasare)

structura de rezistenta a infrastructurii

Pentru orice modificare în destinatie va fi informat proiectantul în vederea luarii acceptului acestuia, tinând cont de sarcinile care au stat la baza dimensionarii elementelor structurale ale cladirii.

Întocmit,

ing. Dan Mandragiu


Document Info


Accesari: 6216
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )