Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Studiul de fezabilitate

Arhitectura constructii
Studiul de fezabilitate

Studiul de fezabilitate reprezinta documentatia care cuprinde caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai investitiei, prin care se asigura utilizarea rationala si eficienta a cheltuielilor de capital si a cheltuielilor materiale, pentru satisfacerea cerintelor economice si sociale în domeniul respectiv.
Continutul-cadru al studiului de fezabilitate este structurat de asemenea pe doua parti distincte: partea scrisa si partea desenata.

Partea scrisa

Partea scrisa a studiului de fezabilitate contine urmatoarele elemente:

a)   Date generale referitoare la:

denumirea investitiei;

elaboratorul studiului de fezabilitate;

ordonatorul principal de credite;

autoritatea contractanta (investitorul);

amplasamentul (judet, localitate, strada, numar);

tema, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii avute în vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate;

descrierea functionala si tehnologica, inclusiv memorii tehnice, pe specialitati.

b)   Date tehnice ale lucrarii referitoare la:

suprafata si situatia juridica ale terenului care urmeaza sa fi 22422g615w e ocupat (definitiv si/sau temporar) de lucrare;

caracteristici geofizice ale terenului din amplasament (zona seismica, natura terenului de fundare, nivelul maxim al apelor freatice, etc.);

caracteristicile principale ale constructiilor, respectiv ale cladirilor (deschideri, aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri, volumul construit, etc.) si ale retelelor (lungimi, latimi, diametre, materiale, etc.);

structura constructiva, descriindu-se solutiile tehnice avute în vedere în cazul cladirilor si retelelor, cu recomandari privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiect de constructii;

principalele utilaje de dotare a investitiei (cazane, hidrofoare, ascensoare, etc.);

instalatii aferente constructiilor, descriindu-se solutiile adoptate pentru instalatiile de iluminat, forta, apa, canalizare, etc.;

utilitati, descriindu-se modul de asigurare a acestora si solutiile tehnice adoptate.

c)   Date privind forta de munca ocupata dupa realizarea investitiei, care vor cuprinde:

total personal, din care: personalul de executie;

locuri de munca nou-create.

d)   Devizul general al investitiei este documentatia economica prin care se stabileste valoarea totala estimativa a obiectivelor de investitii în faza de proiectare - studiul de fezabilitate. Structura devizului general este urmatoarea:

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivelor de investitii,

inclusiv pentru modernizari, dezvoltari, transformari, reparatii capitale,

precum si altele de natura acestora

 

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea

totala

Din care:

supusa licitatiei

 

1

2

3

4

 

PARTEA I

 

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

 

 

Obtinerea terenului

.

X

 

Amenajarea terenului

.

.

 

Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor

.

.

 CAPITOLUL 2

 

Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului

(retele de racord, utilitati exterioare incintei)

.

.

 

CAPITOLUL 3

 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 

Studii de teren, geo, topo si hidro

.

.1)

 

Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii, taxa aferenta Inspectiei pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii si alte cheltuieli de aceeasi natura în sarcina investitorului

.

X

 

Proiectare si engineering (inclusiv plata know-how)

.

.1)

 

Cheltuieli privind organizarea licitatiilor pentru executia lucrarilor

.

X

 

Consultanta si asistenta tehnica, inclusiv plata personalului de supraveghere pe parcursul realizarii obiectivului

.

X

 

CAPITOLUL 4

 

Cheltuieli pentru investitia de baza

 

Cladiri si constructii speciale, instalati aferente constructiilor si retele de utilitati în incinta

.

.

 

Montaj utilaje tehnologice, inclusiv retelele aferente

.

.

 

Utilaje si echipamente de transport

.

.1)

 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

.

.1)

 

Dotari, inclusiv utilaje si echipamente independente cu durata mare de serviciu

.

.

 

CAPITOLUL 5 

Alte cheltuieli

 

Organizare de santier

.

.

 

Comision, taxe etc.

.

X

 

Cheltuieli diverse si neprevazute

.

X

 

CAPITOLUL 6

 

Cheltuieli pentru darea în exploatare

 

Pregatirea personalului de exploatare

.

X

 

Probe tehnologice, încercari, rodaje, expertize la receptie

.

X

 

TOTAL:

.

.

 

din care: C+M

.

.

 

PARTEA a - II - a

 

 

Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului ce se construieste

.

X

PARTEA a - III - a

 

 

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie

.

X

 

 

TOTAL GENERAL:

.

.

 

 

din care: C+M

.

.

 

1) De la caz la caz, în functie de complexitatea si de conditiile de contract

Modul de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii

Devizul general se structureaza pe capitole de cheltuieli, precizându-se valoarea totala, din care partea ce se supune licitatiei. În cadrul fiecarui capitol se înscriu obiectele sau natura cheltuielilor. Continutul devizului general pe capitole de cheltuieli este:

PARTEA I

CAPITOLUL I: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriuluiObtinerea terenului - cuprinde cheltuieli pentru: cumparari de terenuri, plata concesionarii pe durata realizarii lucrarilor, cheltuieli cu exproprieri si/sau despagubiri, precum si cele pentru schimbarea naturii terenului.

Amenajarea terenului - cuprinde cheltuieli pentru: demolari, demontari, evacuari, devieri de retele, sistematizari, nivelari, defrisari, drenaje, devieri de cursuri de apa, etc.

Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor.

CAPITOLUL II: Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului

Acest capitol cuprinde cheltuielile legate de utilizarea terenului de catre persoana juridica achizitoare si se refera la lucrari ce se executa în afara incintei obiectivului (retele exterioare de racord apa, canalizari, gaze, termice, energie electrica, telefoane, drumuri, cai ferate, etc.)

CAPITOLUL III: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Studii de teren - cuprinde cheltuielile pentru studiile geo, topo, hidro.

Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii si anume: certificatul de urbanism (taxa functie de suprafata); Autorizatia de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, protejare, restructurare si conservare; autorizatia pentru desfiintarea totala sau partiala; autorizatia de foraje si excavari (lei/m); prelungirea certificatului de urbanism precum si a autorizatiei de construire; avizele si acordurile pentru lucrarile de racorduri si bransamente de retele publice de ape, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefoane; avizul Comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului; certificat nomenclatura stradala si adresa; acordul de mediu pe baza studiului de impact, precum si altele de natura acestora, conform legislatiei.

Proiectare engineering (inclusiv know-how) - cuprinde cheltuielile de proiectare de la toate fazele lucrarii contractate cu unitati de proiectare (inclusiv pentru detalii de executie)

Cheltuieli privind organizarea licitatiilor pentru executia lucrarilor - cuprinde cheltuieli pentru conceperea documentatiilor pentru licitatii multiplicarea documentatiilor, corespondenta privind organizarea, onorariile participantilor la lucrarile comisiilor pentru licitatii, anunturi publicitare, corespondenta, telegrafie, telex, telefax, etc., în legatura cu licitatiile

Consultanta si asistenta tehnica, inclusiv plata personalului de supraveghere pe parcursul realizarii obiectivului, cuprinde cheltuielile persoanei juridice achizitoare ocazionate de: unitatea de consultanta angajata si/sau de persoanele fizice atestate, potrivit legii, ca responsabili tehnici cu executia, angajate cu contract; asistenta tehnica din partea proiectantului, atunci când acesta nu intra în tarifarea proiectarii inclusiv cheltuielile ocazionate de persoanele fizice atestate ca verificatori tehnici ai proiectarii; asigurarea supravegherii prin dirigintii de specialitate a executarii corecte, calificative si cantitative a lucrarii contractate.

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza

Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente constructiilor, retele de utilitati în incinta, precum si dotarea acestora - cuprind cheltuielile necesare pentru realizarea lucrarilor de constructii si instalatii desfasurate pe obiecte. Obiectele sunt delimitate de proiectant. Cheltuielile pentru realizarea unui obiect sunt date de devizul pe obiect.

Montaj utilaje tehnologice, inclusiv retele aferente necesare functionarii acestora cuprinde cheltuielile pe obiecte.

Utilaje si echipamente de transport care comporta durate scurte de amortizare fata de cele ale constructiilor-cheltuielile se defalca pe obiecte.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - cheltuielile se defalca pe obiecte.

Dotari, inclusiv utilaje si echipamente independente cu durata mare de serviciu - cheltuielile se suporta persoana juridica achizitoare din surse de finantare si se defalca pe pozitii: - din tara;

- din import.

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Organizare de santier - cuprinde cheltuielile necesare contractantului în vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii-montaj cheltuieli care se vor estima de proiectant procentual fata de valoarea lucrarilor de constructii-montaj. Procentul se va stabili în functie de amplasamentul obiectivului, posibilitatile de racord la utilitati, traseele acestora caile de acces (auto, C.F.), existenta constructiilor, spatiilor, terenurilor sau amenajarilor ce pot fi utilizate de contractant, etc. Valoarea stabilita va cuprinde si taxele pentru obtinerea autorizatiei de executie provizorie a lucrarilor de organizare de santier, taxe de amplasament, avize ale Administratiei domeniului public, cheltuieli legate de spargeri, închirieri, semne de circulatie, contracte de asistenta cu politia, Regia Autonoma de Electricitate "RENEL", unitatile de salubrizare teritoriale, etc.

Comision, taxe, etc. - cuprinde: comisionul bancii finantatoare, taxa aferenta Inspectiei pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, precum si alte cheltuieli de aceeasi natura ce sunt suportate de persoana juridica achizitoare.

Cheltuieli diverse si neprevazute - estimarea acestora se face cu un procent de 5% din valoarea cheltuielilor prevazute la cap. I , art. 1.2 si art. 1.3, cap. II, cap. III art. 3.3 si art. 3.5, cap. IV, art. 4.1 4.5.

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru dare în exploatare

Pregatirea personalului de exploatare;

Probe tehnologice, încercari, rodaje, expertize la receptie. Pentru probele tehnologice, în devizul general se va înscrie numai valoarea rezultata din diferenta dintre cheltuielile realizate pe perioada probelor si veniturile realizate din acestea.

PARTEA a II a

Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului ce se construieste

Actualizarea valorii mijloacelor fixe existente (constructii, utilaje, echipamente) este o evaluare de patrimoniu si se face de catre persoana juridica achizitoare. Valoarea prevazuta în partea a II a devizului general nu se finanteaza si serveste la stabilirea indicatorilor de eficienta economica si financiara din cadrul studiului de fezabilitate.

PARTEA a III a

Fondul de rulment necesar începerii productiei.

În aceasta parte sunt cuprinse cheltuielile pentru asigurarea stocurilor de materiale si materii prime, energie, transporturi, salariile personalului direct productivi, piese de schimb de mare uzura, etc., necesare primului ciclu de productie.

Compensarea cheltuielilor între obiectele cuprinse în devizul general, pe parcursul realizarii obiectivului se face numai cu avizul persoanei juridice achizitoare

e)    Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

Acestia sunt urmatorii:

valoarea totala a investitiei (în preturi, specificându-se luna, anul), din care: constructii-montaj;

esalonarea investitiei pe ani (anul I, anul II, .);

durata de realizare a investitiei (luni);

capacitati (în unitati fizice).

Principalii indicatori se vor completa dupa caz, cu date privind: conditiile financiare de realizare a obiectivului (analiza cash-flow, inclusiv rata de actualizare, rata interna de rentabilitate, analiza raportului cost profit, rata impozitului pe profit, perioada de scutire de impozit pe profit, rata dobânzii la credite bancare, etc.), masini si utilaje necesare procesului tehnologic cu indicarea capacitatii tehnice a acestora, productia si desfacerea (capacitatea tehnica anuala, pe produse, pretul unitar pe fiecare produs, pretul de vânzare al produselor similare, etc.), materiile prime, materialele, combustibilii si energia consumata pentru fiecare produs în parte si preturile de procurarea ale acestora, manopera pe structura de personal, cheltuieli generale ale societatii (taxe comisioane, impozite, chirii si/sau amortismente, etc.).

f)       Finantarea investitiei

Din valoarea totala a investitiei: . mii lei din surse proprii, . mii lei din credite bancare, . mii lei din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, . mii lei din fondurile speciale constituite prin lege în afara acestor bugete, . mii lei din credite externe garantate sau contractate direct de stat, etc.

g)    Avize si acorduri

Avizele si acordurile emise de organele în  drept, potrivit legislatiei în vigoare, privind:

avizul ordonatorului principal de credite privind oportunitatea si necesitatea realizarii investitiei;

certificatul de urbanism, cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii;

avize privind asigurarea utilitatilor;

avize pentru consumul de combustibil;

avize pentru protectia mediului si a apelor;

alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale.

Partea desenata

Partea desenata a studiului de fezabilitate contine urmatoarele elemente:

a)    plan de amplasare în zona elaborat la scara 1:25000

b)    plan general elaborat la scara 1:5000

c)     planuri de arhitectura - planurile nivelurilor, fatade, vederi, sectiuni pentru principalele obiecte de constructii.


Document Info


Accesari: 2984
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )