Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
PREZENTAREA SOCIETĂŢII NAŢIONALE ROMTELECOM S

Arhitectura constructii


PREZENTAREA SOCIETĂŢII NAŢIONALE   ROMTELECOM S.A.3.1 DATE DE IDENTIFICARE

Societatea Nationala S.C."ROMTELECOM S.A."este o societate comerciala pe actiuni,care functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara,având ca obiect activitati de interes public national.

Societatea nu are personalitate juridica,reprezentarea juridica a societatii se realizeaza prin delegare de Directia Juridica din aparatul propriu al S.N.Tc.,precum si pe baza de împuternicire acordata reprezentantilor Directiei Juridice ce îsi desfasoara activitatea la nivelul directiei.

Este operatorul autorizat de catre Ministerul Comunicatiilor ca titular a drepturilor exclusive,rezervate,de prestare a serviciilor locale,interurbane si internationale de telecomunicatii de baza si de construire,dezvoltare si întretinere a infrastructurii necesare unor astfel de servicii.

Este o companie organizata administrativ în 41 de Directii de Telecomunicatii Judetene,cu peste 4,2 milioane de linii de serviciu.Daca mai adaugam si faptul ca peste 97 % din reteaua sa este automatizata si peste 70% digitalizata,avem imaginea clara a unai companii cu o puternica infrastructura,bazata pe o tehnologie avansata.

3.2. SCURT ISTORIC

Istoria activitatii de telecomunicatii dateaza de peste 100 de ani.

Prima linie telegrafica interurbana s-a înfiintat în 1854,documentele vremii aratând ca în anul 1884 existau în unele localitati aparate telefonice si chiar retele telefonice de pâna la 10 Km lungime.

La data de 9 Aprilie 1919,prin Decret regal se înfiinteaza Directiunea Centrala PTT asigurând coordonarea activitatilor de posta,telegraf si telefon pe întreg teritoriul României.În 1930 se concesioneaza trustul american ITT serviciul national telefonic înfiintându-se "Societatea anonima Româna de telefoane S.A.R.T.",care va fi nationalizata în 1949,activitatea de telefonie continuând sub diverse denumiri.

Dupa Revolutia din Decembrie 1989 sistemul de telecomunicatii a fost restructurat,punându-se bazele modernizarii si retehnologizarii acestuia,în 1991 functiile operationale ale sistemului unitar de telecomunicatii fiind separate si luând fiinta "R.A. ROMTELECOM".

Societatea Nationala de Telecomunicatii ROMTELECOM S.A. a fost înfiintata prin 919n1322j reorganizarea Regiei Autonome ROM-TELECOM,potrivit prevederilor art.1 din H.G. nr. 673/25 OCT.1997,înregistrat la Camera de Comert cu numarul J13/2725/1997

Începând cu 30 Decembrie 1998,o parte din actiuni au fost achizitionate de Compania O.T.E.S.A. prin subsidiara sa "OTEROM Ltd."

La data înmatricularii,societatea are în structura sa si 41 de directii teritoriale de telecomunicatii printre care si D.Tc.Constanta,toate având statutul juridic de sucursala.

D.Tc.Constanta îsi are sediul în Municipiul Constanta,b-dul Tomis nr.79-81.

3.3 OBIECTUL DE ACTIVITATE

Romtelecom îsi desfasoara activitatea în domeniul telecomunicatiilor,obiectul principal de activitate al acesteia incluzând operarea retelelor de telecomunicatii,în temeiul legii si al licentelor si autorizatiilor acordate de Ministerul Telecomunicatiilor.

Obiectul de activitate al societatii consta în prestarea urmatoarelor servicii de telecomunicatii:

Serviciul de baza (telefon,telegraf);

Transmisii de date;

Inchirieri circuite pentru transmisii;

Telefonie publica;

Servicii de telecomunicatii cu valoare adaugata.

Societatea poate presta si servicii conexe celor mentionate mai sus dupa cum urmeaza:

Servicii informatice;

Servicii de proiectare,cercetare în domeniul telecomunicatiilor;

Constructii-montaj pentru realizarea de retele de telecomunicatii;

1. Principalele lucrari de proiectare sunt:

constructii de linii aeriene urbane si modificari la acestea;

lucrari de RK la linii aeriene de telecomunicatii si cabluri;

canalizatii telefonice secundare la blocuri izolate;

subproiectari de devieri si reorientari de instalatii tc determinate de sistematizare, modenizari si obiective noi;

desfiintari linii aeriene de orice fel;

retea de telecomunicatii pentru centrale telefonice de abonat, manuale sau automate;

constructii, mutari, extinderi, desfiintari de linii de radioficare;

subproiectari de racorduri de telecomunicatii la ansamblurile de blocuri, scoli, gradinite, spitale;

instalari si extinderi CTA neconectate la reteaua telefonica automata interurbana pâna la 1000 de linii inclusiv;

subproiectari de instalari si extinderi de CTA de orice tip pentru toate fazele de proiectare;

instalari posturi de dispecer si interfon si conectarea lor la instalatiile existente;

instalarea panouri de afisare la receptii de hoteluri;

instalare echipamente de radioamplificare de maxim 50 W;

racordarea de posturi de transmisie date (terminale) la echipamente existente;

instalari, extinderi, mutari si desfiintari de centrale telefonice manuale BL, BC de oficiu sau abonat orice capacitate, inclusiv aparatajul auxiliar;

instalari, mutari, desfiintari de echipamente multicai si de linie din cadrul lucrarilor complexe de instalare, linii în cabluri coaxiale, cabluri cu fire optice sau linii de radiorelee (analogice si digitale).

2. Principalele lucrari de constructii-montaj si service sunt:

constructii de linii aeriene urbane si interurbane, retele de radioficare precum si lucrari de întretinere reparatii (inclusiv spitale) si desfiintari;

racorduri telefonice de la blocuri de locuinte, obiective economice si social - culturale, firme, pâna la reteaua telefonica publica (nisa telefonica sau cutia terminala);

devieri si reorientari de retele telefonice rurale determinate de lucrari de sistematizare, modernizari si obiective noi;

retea de telecomunicatii pentru centrale telefonice de abonat, manuale sau automate;

retele telefonice de incinta;

instalare sau extindere de centrale telefonice de abonat, inclusiv secretariat, aflate în proprietatea abonatilor;

instalare si montaj pentru echipamente de radioamplificare pâna la 200 W inclusiv;

instalari, extinderi, mutari si desfiintari de centrale telefonice manuale BL, BC de oficiu sau abonat, orice capacitate, inclusiv aparatajul auxiliar;

întretinere echipamente telex (centrale si aparate) de abonat;

instalari retele si echipamente de televiziune cu circuit închis;

instalari, reparatii si întretinere antene colective de receptii, inclusiv antene individuale de receptie a programelor audiovizuale transmise prin satelit;

montari, reparatii si întretinere instalatii speciale de abonati pentru transmisii de date utilizând suport radio pentru paza de obiective, semnalizari;

instalari, reparatii si întretinere echipamente si retele private de radiocomunicatii fixe si mobile sau portabile;

instalari linii de radiorelee de mica capacitate (max. 30 cai);

instalari, reparatii si întretinere statii de radiodifuziune sonora si televiziune cu putere aparent radiata de max. 1 KW;

montari, reparatii si întretinere retele de distributie a comunicatiilor audiovizuale prin cablu;

montari, reparatii si întretinere terminale si retele VSAT;

montari, reparatii si întretinere instalatii comunitare de receptie a programelor audiovizuale, transmise prin satelit.

3.4 SITUAŢIA FINANCIAR CONTABILĂ A FIRMEI

Bilantul contabil reprezinta cel mai important document care reflecta din punct de vedere valoric bunurile economice si sursele de finantare,precum si rezultatele obtinute într-o anumita perioada de timp (exercitiu financiar).

Veniturile ,cheltuielile si rezultatele financiare-reprezinta o declaratie financiara prin care societatea raporteaza rezultatele operationale obtinute în decursul exercitiului financiar.

Veniturile-dupa modul de realizare se împart în urmatoarele categorii:

din exploatare-care la rândul lor sunt din activitatea de baza (telefonie,telegrafie,SVA,activitatea generala) si din alte activitati (chirii,vânzari de marfuri,activitati diverse,productia de imobilizari).

Financiare

Exceptionale-obtinute din operatiuni de gestiune,operatii de capital,din provizioane.

VENITURI

-mil lei-

INDICATORI

PLANIFICAT 2003

REALIZAT 2003

REAL./PLANIF. %

Venituri din telefonie

Venituri din telegrafie

Venituri din SVA

Alte venituri din activitatea de baza

Venituri din alte activitati

TOTAL VENITURI EXPLOATARE

Venituri financiare

Venituri exceptionale

TOTAL VENITURI

Comparând realizarile cu sumele planificate se remarca o depasire a nivelului planificat cu 21 502 743 mil. lei în marime absoluta iar în marime relativa cu 104,93%.Acest fenomen a fost determinat de cresterea numarului de abonati facturati (de la 150 062 la 1.01.2002 la 254 315 la 31.12.2003) si de crestarea tarifelor.

În ceea ce priveste prestatiile,traficul pe abonat a înregistrat o scadere pentru convorbirile telefonice automate,internationale si manuale.

La convorbiri automate,prestatiile au scazut cu 1,35% fata de anul precedent,în conditiile în care traficul pe abonat a scazut cu 6,93%.Veniturile din convorbiri automate au crescut cu 37%(influenta cresterii tarifelor este de +40% iar scaderea prestatiilor si traficului pe abonat influenta este de -3%).

Din totalul veniturilor din telefonie 49,34% reprezinta venituri din convorbiri automate în national,24,67% din abonamente,8,63% din convorbiri internationale.În cadrul telegrafiei ponderea cea mai mare o au veniturile din comunicatiile telex externe39,58%.

Cheltuielile -dupa modul de realizare se împart ca si veniturile în:

Cheltuieli din exploatare (din activitatea de baza-telefonie,telegrafie,SVA si din alte activitati),

Cheltuieli financiare;

Cheltuieli exceptionale;

CHELTUIELI

-MIL-

INDICATORI

PLANIFICAT 2003

REALIZAT 2003

REAL/PLANIF.%

Salarii

CAS,sanat.somaj

169 892

Total cheltuieli munca vie

Materiale si piese schimb

Combustibil

Energie electrica

Energie termica

Apa

Amortizare mijl.fixe

Lucr.si serv,exec.terti

Impozite si taxe

Total cheltuieli

Din total cheltuieli 47,87% sunt cheltuieli cu munca vie si 13,37% sunt cheltuieli materiale.Din categoria cheltuielilor materiale 0,86% sunt cheltuieli cu combustibilulsi 1,06% sunt cheltuieli cu energia electrica.Impozitele si taxele au o pondere de 14,62% din totalul cheltuielilor.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Formulele de calcul sunt urmatoarele:

Pragul de reantabilitate=Ch.expl./Venit expl. X 1000

Perioada de recuperare a creantelor = Creante/Cifra de afaceri x 365 zile

Perioada de restiruire a datoriilor = Obligatii/cifra de afaceri x 365

Ponderea salariilor în costuri = Salarii/chelt.exploatare x 100

INDICATORI

PLANIFICAT

REALIZAT

REAL/PLANIF.

Pragul de rentabilitate

-la munca vie

-la materiale

Cifra de afaceri

Profit din exploatare

Numarul mediu scriptic

Perioada de recuperare a creantelor

56,59 zile

Perioada de restituire a datoriilor

41,49 zile

Productivitatea muncii

Ponderea salariilor în costuri

INDICATORI DE ANALIZĂ TEHNICO-ECONOMICĂ

INDICATORI

FORMULA

BVC.PLANIFICAT

REALIZAT

REALIZ./PLANIFICAT

Nr.abonati

Ch. Expl/total Abonati/12

Cost mediu lunar pe abonat(lei)

Nr.mediu/abonati x100

Salariu mediu lunar

Fd.de salarii/ nr.mediu scriptic/12

Venit mediu lunar pe abonat(lei)

Venituri expl./ Ab.pf.si pj/12

Nr.salariati la 1000 LTP

Nr.mediu scriptic/abonati x1000

3.7.Piata de desfacere

Obiectul de activitate al ROMTELECOM S.A. îl constituie serviciul telefonic catre utilizator,care permite efectuarea de comunicatii telefonice locale,nationale,internationale precum si asigurarea functionarii acestuia.

Serviciul telefonic are ca suport linia telefonica principala,conectata la reteaua publica de telecomunicatii a ROMTELECOM printr-un punct de acces(priza sau nisa telefonica) care este parte integranta a acestuia.Linia telefonica principala,inclusiv priza-nisa telefonica apartin sau sunt în administrarea Romtelecom.

Accesul la serviciul telefonic se asigura în baza achitarii unui abonament lunar pentru o linie telefonica principala,atribuindu-se un numar de apel,astfel utilizatorii devenind abonati telefonici.

Utilizatorii beneficiaza astfel de înscrierea gratuita în lista abonatilor telefonici de aici decurgând încheierea obligatorie a unui contract între furnizor si utilizator numit "contractul cu abonatul",care cuprinde pe de-o parte obligatiile Romtelecom în calitate de furnizor si de cealalta parte obligatiile utilizatorului ca abonat telefonic (ANEXA 1),astfel:

Romtelecom este raspunzator de asigurarea serviciului telefonic în cele mai bune conditii tehnice posibile,în conformitate cu clauzele licentei de operare,în schimbul perceperii unor tarife stabilite de S.N.Tc.De asemenea,sew obliga fata de utilizator sa asigure confidentialitatea datelor,conform art.4 din Legea Telecomunicatiilor nr.74/1996.

Utilizatorul(abonatul) este obligat sa foloseasca numai echipamente terminale autorizate,sa achite contravaloarea prestatiilor facturate pâna la termenul scadent.

Vânzatorii au triplu obiectiv:

Sa fie atenti la cererile clientilor si sa perceapa evolutia gradului lor de satisfactie în ce priveste serviciile furnizate de Romtelecom;

Sa dezvolte cifra de afaceri a lui ROMTELECOM propunând produsele si serviciile noi sau nefolosite înca de client.

Va desavârsi amenajarea retelei comerciale pentru furnizarea unui serviciu a carui calitate va fi factorul esential al fidelitatii clientilor ROMTELECOM;

Politica ROMTELECOM în ceea ce priveste telefonia fixa.luând în calcul câtiva parametri este:

Posibilitatea abonatului de a-si alege tipul de abonament care raspunde cel mai bine nevoilor sale de comunicare;

Tarife diferentiale pe paliere pentru convorbirile locale si interurbane;

Încurajarea accesului la Internet (serviciul Acces Special Internet,ce consta în oferirea de tarife semnificativ reduse pentru conectarea la Internet prin dial-up);

Transformarea serviciului "Informatii abonati"(931) într-un serviciu national,informatizarea si îmbunatatirea bazei de date a acestuia;

Publicarea si distribuirea gratuita catre abonati a anuarelor telefonice "Pagini Albe/galbene";

Modernizarea si extinderea retelei de telefonie publica si diversificarea tipurilor de cartele preplatite.

3.8.Serviciile Romtelecom

Serviciul de linii închiriate

Linia închiriata reprezinta o linie de transmisiuni necomutata,care ofera o conexiune permanenta între doua locatii fixe,numite puncte terminale.

Punctul terminal reprezinta punctul în care echipamentul clientului se conecteaza la linia închiriata.

Liniile închiriate pot fi folosite atât pentru transmisii de voce,cât si pentru transmisii de date.

În schmbul unui abonament lunar,linia închiriata se poate folosi pentru transmiterea unui trafic nelimitat.Deci,tarifarea fiind aceeasi,pentru trafic mare cu voce sau date,linia închiriata e mult mai rentabila decât linia telefonica obisnuita.

Cele doua locatii pot fi situate fie pe teritoriul aceleasi tari,caz în care linia închiriata este nationala,fie din doua tari diferite,caz în care linia telefonica este internationala.

Din punct de vedere al localizarii punctelor terminale,serviciul de linie închiriata nationala poate fi:

Intrajudetean:clientul de linie închiriata are puncte terminale localizate în aceeasi localitate/judet;

Interjudetean:clientul de linie închiriata are puncte terminale localizate în judete diferite.

În functie de cerintele de transmisie dorite,se poate opta pentru unul din tipurile de linii închiriate oferite de ROMTELECOM:

-linii analogice-utilizate pentru orice tip de transmisii de voce sau date în banda vocala,cum ar fi:teleconferinta,retele telefonice private (trunchiuri de intercomunicatie între PABX sau conectarea de terminale telefonice distante la PABX),transmisii de date,etc.

-linii închiriate-utilizate pentru orice tip de aplicatii ce necesita transmisia digitala a semnalelor,cum ar fi: conexiuni în/cu retele digitale,comunicatii digitale.

Serviciul ISDN

Reprezinta o dezvoltare a retelei telefonice clasice PSTN în scopul de a permite transmisii de voce,video,text si date,precum si un numar mare de servicii suplimentare,folosind linia telefonica existenta si conectând diferite tipuri de echipamente terminale.

ISDN este compatibil sa lucreze cu serviciul telefonic traditional.

Abonatii ISDN por sa realizeze convorbiri telefonice cu toti ceilalti abonati,indiferent daca sunt sau nu beneficiari ai serviciului ISDN.

ROMTELECOM ofera urmatoarele servicii ISDN:

Acces de baza ISDN BRA _recomandat abonatilor persoane fizice si juridice (companii mici si mijlocii);

Acces primar ISDN PRA

Recomandat abonatilor persoane juridice (companii mijlocii si mari)

Servicii suplimentare oferite de centralele digitale

CLIP-A

Serviciul CLIP-A ofera abonatului chemat posibilitatea de a receptiona identitatea abonatului chemator înainte de a acceptaapelul,prin afisarea numarului chematorului pe displaz-ul telefonului;

Serviciul CLIP-A este furnizat de catre ROMTELECOM la cerere,pe baza de abonament lunar.

În functie de tipul si performantele aparatelor "Caller ID",terminalele pot afisa informatii suplimentare ca:

Data si ora apelului;

Informatii privind rutarea apelului;

Motivul lipsei identificarii apelului pentru chematori care au activat serviciul CLIP-A permanent sau apel cu apel (caz în care pe display este afsat u mmesaj de tipul"Private Number","No Data Sent"

Apel în asteptare

Datorita serviciului"apel în asteptare",daca în timpul convorbirii beneficiarul este apelat de o alta persoana,un semnal sonor în microreceptor,îl înstiinteaza pe acesta de sosirea noului apel pe care daca doreste pote sa-l preia.Se poate proceda în mai multe moduri:

Se ignora noul apel si se continua convorbirea în curs;

Se raspunde la noul apel si se renunta la convorbirea în curs;

Se raspunde la noul apel dar în acelasi timp se pastraza în asteptare prima convorbire pentru a o continua ulterior;

Se trece alternativ de la o convorbire telefonica la alta;

Apel programat

Daca beneficiarul doreste sa se trezeasca dimineata la o anumita ora acest serviciu îi da posibilitatea sa stabileasca o anumita ora când sa primeasca un apel de atentionare,într-un interval de timp scurs între 15 minute si 24 ore din momentul în care se face programarea.

Daca în intervalul respectiv exista un sir de apeluri peste capacitatea de deservire a centralei,este posibila respingerea programarii dorite de beneficiar pentru ora respectiva.În acest caz trebuie alesa o alta ora pentru primirea alelului.

Redirijarea imediata a apelurilor

Daca se doreste ca apelurile efectuate catre portul telefonic sa fie redirijate catre un alt numar din tara,beneficiarul activeaza de la propriul aparat telefonic serviciul "Redirijarea imediata a apelurilor sosite".redirijarea se poate face numai catre un alt numar din reteaua nationala:local,interurban sau mobil.Nu se pot redirija apeluri programate.

Daca se doreste utilizarea postului telefonic pentru a efectua convorbiri,când este activat serviciul redirijare,se formeaza numarul dorit peste tonalitatea speciala care anunta apelurile de sosire redirijate.

Repetarea ultimului numar format

Daaca numarul de telefon pe care utilizatorul l-a format este ocupat sau nu raspunde,pentru a reveni,nu trebuie sa-si iroseasca timpul formând mereu numarul,pâna la obtinerea legaturii.Acesta poate utiliza serviciul suplimentar "Repetarea ultimului numar format".

Având serviciul activat,numarul abonatului care este ocupat se va forma automat la ridicarea receptorului (în cazul în care nu se formeaza un alt numar într-un interval de 5 secunde de la primirea tonului).

Serviciul de mesagerie vocala

Serviciul "transforma" telefonul beneficiarului într-un robot care înregistreaza mesajele:

Când nu poate sau nu doreste sa raspunda apelurilor;

În timp ce vorbeste la telefon(optional)

În anumite conditii de deranjament al liniei telefonice;

Aventajele serviciului VOCES:

Asigura confidentilitatea mesajelor primite de abonat;

Se pot primi mesaje vocale de la orice telefon fix sau mobil;

Se pot asculta mesajele oricând se doreste,de la un telefon fix sau mobil;

Casuta vocala permite staocarea a 10 mesaje;

Este posibila pastrarea mesajelor ascultate timp de 7 zile;

Este posibila pastrarea mesajelor neascultate pentru o perioada de 30 de zile;

Se pot primi mesaje cu o lungime de maxim 2 minute;

Casuta vocala se poate personaliza printr.un mesaj de întâmpinare de 20 de secunde;

Tarifare:

Abonamentul si activarea serviciului sunt gratuite;

Ascultarea mesajelor de la propriul telefon se taxeaza cu un impuls,indiferent de numarul si durata mesajelor ascultate,conform tarifelor Romtelecom în vigoare pentru apeluri intrajudetene;

Ascultarea mesajelor de la un post telefonic se taxeaza conform tarifelor Romtelecom în vigoare pentru apeluri intrajudetene,respectiv interjudetene.

Pe piata concurentiala o conditie esentiala pentru credibilitatea institutiei fata de clientii sai o constituie existenta unui sistem de lucru care sa asigure calitatea declarata într-un mod corect.

3.9.Asigurarea calitatii

În cadrul politicii generale promovate de societate, s-a adoptat si implementat un sistem de conducere si asigurare a calitatii în concordanta cu standardele europene din seria ISO 9000.

Prin aplicarea acestui sistem al calitatii garantam beneficiarilor realizarea de produse si servicii de cea mai buna calitate, care sa corespunda cerintelor si exigentelor solicitate, în conditiile unei eficiente sporite si ale unei maxime exigente autoimpusa.

Documentul care reglementeaza sistemul calitatii este Manualul calitatii.

Manualul calitatii ofera informatii cu privire la:

scopul manualului, domeniu de aplicare, documente de referinta din domeniul calitatii, terminologie, prescurtari specifice;

politica firmei în domeniul calitatii (obiective);

descrierea organizatorica, responsabilitatile si autoritatile personalului societatii;

procedurile sistemului calitatii:

calitatea proiectelor;

calitatea aprovizionarii;

calitatea produselor furnizate catre client;

controlul proceselor;

inspectii si încercari;

controlul echipamentelor;

actiuni corective si preventive;

manipulare, conservare, ambalare, depozitare si livrare;

service;

instruire;

tehnici statistice.

În concluzie, se poate observa preocuparea societatii pentru activitatea pe care o desfasoara, cresterilor semnificative din ultimul an fiind o consecinta a unei aprecieri acesteia de catre clientii acesteia, ceea ce a propulsat-o în topul preferintelor, atât cresterea cotei de piata de la 3 % la 15 % demonstrând aceasta, cât si cresterea semnificativa a volumului activitatii.

De asemenea, se poate remarca faptul ca sistemul informational si informatic al firmei sunt bine organizate, existând o buna comunicare si colaborare între departamente, precum si mijioace informatice performante care sa utilizeze gasirea unor solutii optime la problemele ridicate de activitate, si luarea unor decizii pertinente.

Nu trebuie neglijata nici preocuparea pentru o permanenta sporire a calitatii lucrarilor efectuate, fapt ce este demonstrat prin aprecierea favorabila a clientilor.

Pentru o mai buna evaluare a Societatii Nationale Romtelecom S.A. s-a apelat la metoda de evaluare propusa de B.C.R., fiind luate în calcul datele existente si cele determinate pentru anul 2003.

EVALUAREA GLOBALĂ A SOCIETĂŢII ROMTELECOM S.A..

DUPĂ METODA B.C.R.

CRITERII

SUBCRITERII

Nr. Puncte

Subcriteriu

Criteriu

TOTAL

Forma de organizare

Regie autonoma Societate comerciala Alti agenti comerciali

1

2

Sector de activitate

Productie industriala si agricola Transporturi Telecomunicatii Aprovizionare-desfacere Comert-turism Prestari servicii Alte sectoare

1

2

Pozitia unitatii în ramura si subramura

Detine loc primordial Detine pozitie medie Nu are importanta în ramura

1

2

Calitatea conducerii

Foarte buna Buna Satisfacatoare

1

2

Personalul unitatii

Calificare superioara Calificare medie Calificare inferioara

Echipamente de productie existante

Grad de uzura: - normala - medie - avansata

3 2 1

1

3

Tehnologie

Veche Medie Avansata

1

3

Capacitati de productie si gradul lor de utilizare

Grad de utilizare: - maxim - mediu - scazut

3 2 1

1

3

Lichiditatea globala

Lc<80% 81<Lc<100% 101<Lc<120% 121<Lc<150% 151<Lc<170% Lc<171%

1

2

Solvabilitatea

S<80% 81<S<100% 101<S<120% 121<S<140% 141<S<160% 161<S<180% S<181%

1

4

Gradul de îndatorare generala

Gi>100% 81%<Gi<100% 61%<Gi>80% 41%<Gi>80% Gi<40%

Viteza de rotatie a activelor circulante

Rac<5 5,1<Rac<10 Rac>10,1

Rentabilitatea capitalurilor proprii

Rcp<0 0<Rcp<10% 10,1<Rcp<30% 30,1<Rcp<50% Rcp>50%

1

2

Dependenta de pietele de aprovizionare si desfacere

Ai>50,1% si De>50,1% Ai>50,1% si De>50,1% Ai>50,1% si De>50,1% Ai>50,1% si De>50,1%

Strategia de dezvoltare

Strategia de dezvoltare pe urmatorii 3 - 5 ani: - foarte buna; - neconvingatoare; - inexistenta.

3 2 1

1

3

Perspectiva unitatii

- are si se aplica cu bune rezultate programele de restructurare; - are dar nu se aplica / se aplica cu slabe rezultate programele de restructurare; - nu are programe de restructurare.

3 2 1

1

3

Total punctaj


Document Info


Accesari: 6947
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )