Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
P.U.Z. - ZONA REZIDENTIALA GIROC

Arhitectura constructii


DENUMIREA LUCRĂRII:P.U.Z. - ZONA REZIDENTIALA GIROC

AMPLASAMENT: Arabil extravilan loc. Chisoda,

A 688/1/1/3/1, A 688/1/1/3/2

BENEFICIAR: POPAZIE IONEL

POPAZIE FLOARE

POPAZIE DRAGOS RADU

PROIECT NR.: U - 88

FAZA: P.U.Z.

DATA MAI 2008

PROIECTANT: s.c. MELVIN s.r.l.

DIRECTOR: Ing. Daniel PESCARU

URBANISM: arh. Loredana PESCARU

2. COLECTIV DE ELABORARE

PROIECTANT s.c. MELVIN s.r.l.

  • sef proiect ing. Daniel PESCARU
  • Urbanism arh. Loredana PESCARU

3. B O R D E R O U

A.  P I E S E S C R I S E

FOAIE DE CAPĂT

COLECTIV DE ELABORARE

BORDEROU

MEMORIU DE PREZENTARE URBANISM

CERTIFICAT DE URBANISM NR. 404 / 16.04.2008

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA NR. 8313, 8314

B. P I E S E D E S E N A T E

INCADRARE IN TERITORIU .......... ..... ...... ............. PL. NR. 01 - U88/2008

PLAN DE SITUATIE EXISTENT.......... ..... ...... ........PL. NR. 02 - U88/2008

REGLEMENTARI URBANISTICE .......... ..... ...... ...... PL. NR. 03 - U88/2008

M E M O R I U D E P R E Z E N T A R E

1. INTRODUCERE

Date generale

- Denumire proiect  : PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA REZIDENTIALA GIROC

- Amplasament  : EXTRAVILAN GIROC, parcela nr. Top A 688/1/1/3/1, A 688/1/1/3/2

- Faza de proiectare : P.U.Z.

- Beneficiari : POPAZIE IONEL, POPAZIE FLOARE, POPAZIE DRAGOS RADU

- Proiectant general : s.c. "MELVIN" s.r.l.

- Proiectanti specialitate

- arhitectura : arh. PESCARU LOREDANA

- Data elaborarii : mai 2008

Obiectul lucrarii

Elaborarea documentatiei de fata este determinata de intentia de a transforma o zona cu functiunea actuala agricola, din sudul localitatii Chisoda, în zona destinata functiunilor urbane de locuit.

Documentatia se elaboreaza la comanda beneficiarilor POPAZIE IONEL, POPAZIE FLOARE si POPAZIE DRAGOS RADU, având ca obiect parcelarea unor terenuri (23.200mp.) in vederea realizarii de locuinte unifamiliale (26 parcele), precum si spatii pentru servicii si dotari de cartier din gama :

mici dotari de comert alimentar si nealimentar, comert cu amanuntul ;

- unitati pentru prestari servicii, sedii firme, activitati de proiectare si alte servicii pentru profesii liberale

De asemenea se prevede realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii unei infrastructuri adecvate.

Terenul studiat este proprietate privata si situat în sudul localitatii Chisoda, adosat drumului de exploatare De 619 si respectiv De 689.

Parcelele cadastrale care fac obiectul prezentei documentatii sunt :

A 688 / 1 / 1 / 3 / 1 Arabil extravilan

A 688 / 1 / 1 / 3 / 2 Arabil extravilan

Amplasamentul parcelelor studiate se afla in extravilanul localitatii Chisoda, cu acces din drumurile de exploatare invecinate.

Beneficiarul solicita întocmirea documentatiei de urbanism necesare în vederea parcelarii terenului pentru locuinte unifamiliale si functiuni complementare, drumuri interioare de deservire (prospect 12,0 m), precum si echiparea tehnico-edilitara aferenta.

La elaborarea documentatiei de urbanism se vor avea în vedere strategiile de dezvoltare urbanistica a zonei metropolitane a municipiului Timisoara

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

Evolutia zonei si incadrarea in teritoriu.

Datorita calitatii cadrului natural existent, a pozitiei geografice apropiate de municipiul Timisoara, comuna Giroc are un important potential de dezvoltare a activitatilor serviciilor, cat si al locuirii.

Tendinta de dezvoltare a localitatii Chisoda, cat si a Municipiului Timisoara este de ocupare si construire a acestei zone, cu functiuni diversificate : locuire, servicii, comert, etc.

Dezvoltarea in viitor a localitatii Chisoda creaza posibilitatea ca in perspectiva, aceasta sa devina o localitate satelit ce va functiona intr-un macrosistem cooperand cu municipiul.

În partea de sud a localitatii Chisoda, in extravilanul comunei, pe un teren proprietate privata, se doreste amenajarea unor zone rezidentiale, cuprinzând loturi pentru constructia de case unifamiliale si functiuni complementare, cu drumurile de acces aferente.

In prezent pe aceast sit folosinta actuala este cea agricola - teren arabil.

Elemente de cadru natural.

Terenul luat în studiu are categoria de folosinta arabil, fiind liber de orice constructie.

Terenul este relativ plan si orizontal, având stabilitatea generala asigurata.

Morfologic, zona este situata în Campia Banatului , parte integranta din marea unitate geomorfologica Câmpia Tisei, centrul unui mare complex aluvionar, a carui axa longitudinala o constituie râurile Timis si Bega.

Din punct de vedere hidrogeologic s-au identificat urmatoarele aspecte:

in stratul de nisipuri ce apare imediat sub crusta argilo prafoasa, este cantonat stratul de apa freatica. Are in general nivele ridicate (1,5 - 5,0m).

Din punct de vedere geologic in teritoriul comunei sunt prezente formatiuni ale holocenului superior, constituite din pietrisuri, nisipuri si argile si formatiuni ale pleistocenului superior (cuaternar), constituite din depozitele loesoide, pietrisuri, nisipuri si indeosebi argile sau prafuri.

Pe intreaga suprafata a teritoriului comunei Giroc, predomina in suprafata pamanturile argiloase, avand in general grosimi mici 1,0 - 3,0m sub care apar nisipuri fine si mijlocii.

Harta zonarii seismice a Banatului cuprinde teritoriul comunei in zona seismica D cu urmatoarele caracteristici:

coeficientul de seismicitate Ks = 0,16

perioada de colt Tc = 1,0 s

grad de seismicitate echivalent 7,5

Adancimea de inghet stabilita este de 0,70m.

Din punct de vedere geotehnic pe teritoriul comunei predomina pamânturile argilo - nisipoase, urmate de nisipuri fine si medii.

Adâncimea minima de fundare recomandata Hmin = 1,00m.

Presiunea recomandata pentru sarcini fundamentale si adâncimea de baza (2,00).

Pa = 1,60 - 2,00kgf/cmp in pamanturi prafos nisipoase si nisipuri fine

Presiunea recomandata pentru combinatia de sarcini fundamentale + accidentale este:

Pa = 1,80 - 2,20kgf/cmp in nisipuri medii

Datele geotehnice si conditiile de fundare recomandate urmeaza a fi verificate pentru fiecare amplasament pe care urmeaza a se construi, pentru obiectivele nominalizate fiind necesare studii geotehnice definitive.
Zona studiata nu este expusa unor fenomene de risc natural.
Climatic amplasamentul se integreaza in particularitatile macroclimatice ale judetului Timis determinate de pozitia geografica a acestuia in continentul european.
Regimul termic si pluviometric este influentat de interferenta maselor de aer cu caracter continental de origine vestica cu cele de origine estica precum si invazia unor mase de aer cald dinspre sud ce traverseaza Marea Mediteraneana.

Conditiile de clima sunt:

Izotermele medii multianuale de 10˚C si 11˚C

Temperaturi medii de -2˚C în luna ianuarie si 22˚C - 24˚C în luna iulie

Zapada prezinta grosimi medii de 20 - 50cm, prima zapada începând cu luna noiembrie, ultima zapada în martie.

Circulatia

Accesul dinspre Timisoara se face pe Calea Martirilor pâna la iesirea din oras, traseul continuând pe drumul judetean DJ 595.

Terenul este amplasat in extravilanul localitatii Chisoda cu acces din drumurile de exploatare De 619 si respectiv De 689.

Beneficiarul solicita întocmirea documentatiei de urbanism necesare în vederea parcelarii terenului pentru locuinte unifamiliale, functiuni complementare zonei de locuit si drumuri interioare de deservire (prospect 12,0 m).

Ocuparea terenurilor

Amplasamentul se afla in extravilanul localitatii si este format din parcela cadastrala

A 688 / 1 / 1 / 3 / 1 arabil extravilan

A 688 / 1 / 1 / 3 / 2 arabil extravilan

aflate in proprietatea lui   - POPAZIE IONEL - bun propriu dezmembrare si iesire din indiviziune nr. 75388/2006, ant. reconstituire L 18/91, nr. 52626/2006, fara sarcini

- POPAZIE FLOARE ˝ parte si POPAZIE DRAGOS RADU ˝ parte - dezmembrare si iesire din indiviziune nr. 75388/2006, ant. mostenire, nr. 52626/2006, fara sarcini.

Principalele disfunctionalitati semnalate sunt urmatoarele :

Nu exista un acces amenajat corespunzator din localitate.

Lipsesc dotarile edilitare (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, telefonie), care sa permita asigurarea utilitatilor in zona si bransarea cladirilor la acestea .

Echiparea edilitara

Alimentarea cu apa si canalizarea

Comuna Giroc dispune de alimentare cu apa si canalizare. In vederea racordarii la reteaua existenta se vor intocmi studii de specialitate

Alimentarea cu energie electrica

Comuna Giroc dispune de alimentare cu energie electrica. In vederea racordarii la reteaua existenta se vor intocmi studii de specialitate

Alimentarea cu caldura si gaze naturale

Comuna GIROC este racordata la reteaua de gaze naturale conform hotararii de Guvern pentru infiintarea de distributii de gaze HG 386/28.05.1996.

La marginea localitatii GIROC in spre Chisoda, exista o Statie de Reglare Masurare din care pleaca reteaua de gaze naturale presiune redusa care alimenteaza localitatea.

Aceasta Statie de Reglare si retelele de distributie au fost calculate pentru necesarul de gaze actual si pentru extindere a constructiilor de locuinte si a societatiilor viitoare.

Pe strazile localitatii Giroc exista retele de gaze naturale presiune redusa executate din polietilena care alimenteaza imobilele existente.

In zona de sud est a parcelei trece o retea de gaze naturale, iar zona ei de protectie nu afecteaza cadrul locuit, ea traversand parcela de zona verde.

Probleme de mediu

Suprafata din perimetrul studiat, având în prezent folosinta arabil, nu prezinta nici un fel de surse de poluare a mediului.

Zona studiata este lipsita de factori de poluare majori. In vecinatate nu exista agenti cu degajari de noxe, sau alte elemente, care nu sunt compatibile cu zona rezidentiala.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

Valorificarea cadrului natural

Zona amplasamentului studiat este in totalitate cuprinsa in circuitul agricol.

Documentatia prezenta se elaboreaza având ca obiect parcelarea unor terenuri, in suprafata de 23.200 mp. in vederea realizarii de locuinte unifamiliale (26 parcele) precum si a unor spatii pentru servicii si dotari de cartier.

De asemenea se prevede realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii uneii infrastructuri adecvate.

Pe parcelele destinate constructiei de case unifamiliale, prin regulamentul de urbanism se instituie obligativitatea ca spatiul plantat sa nu fie mai mic de 25% din suprafata lotului.

Regimul de inaltime maxim al constructiilor locuintelor este D+P+2E+M,

Aspectul exterior recomandat este al locuintelor din zona rurala, cu sarpanta de tigla.

Solutia aleasa a avut in vedere prevederile normativelor in vigoare cu privire la forma, dimensiunile terenului, orientarea fata de punctele cardinale, care sa permita o buna insorire a fatadelor si curtilor interioare.

Conditiile de clima, cat si cele privind construibilitatea nu ridica probleme deosebite. Nu se recomanda realizarea de subsoluri.

Conditiile de fundare ale terenului sunt, conform studiului geotehnic, bune.

Terenul este plan si nu necesita lucrari semnificative de sistematizare pe verticala.

Modernizarea circulatiei

Accesul dinspre Timisoara se face pe Calea Martirilor pâna la iesirea din oras, traseul continuand pe drumul judetean DJ 595.

Accesul la parcele se face din drumurile de exploatare invecinate De 619 si respectiv De 689.

De asemenea au fost prevazute zone speciale pentru spatii verzi, rigole pentru scurgerea apelor pluviale, dotari tehnico-edilitare si spatii de parcare .

Drumurile locale s-au prevazut in concordanta cu specificul terenului, folosind pantele naturale ale terenului si evitand ulterioare lucrari de nivelare.

Racordarea drumurilor de acces la arterele majore colectoare, s-a facut asigurand raze de curbura de 12,00 m, iar a strazilor interioare raze de 9,00 m, necesare pentru vehicule mici si utilitare.

Sistematizarea pe verticala

Dat fiind natura plana a zonei studiate, volumul de sistematizare pe verticala este destul de redus, lucrarile rezumandu-se la realizarea pantelor necesare scurgerii si colectarii apelor meteorice la rigolele stradale.

Zonificare functionala- reglementari

Planul Urbanistic Zonal propune o parcelare a terenurilor in suprafata de 23.200mp, cu un numar de 26 parcele pentru locuinte individuale precum si a unor spatii pentru servicii si dotari de cartier.

Solutia propusa, este prevazuta a se realiza etapizat, functie de ritmul popularii zonei, precum si de bugetul comunitatii proprietarilor de teren vizand posibilitatea de finantare a dotarilor cu echipare tehnico-edilitara caracteristica unei zone de locuit.

Zona de locuit va cuprinde parcele destinate constructiei de locuinte, pe loturi individuale cuprinse intre 602 mp si 1093 mp in regim de inaltime de maximum D+P+2E+M etaje.

Pentru constructii colective se pot alipi maxim 3 loturi cu precizarea sa existe un loc de parcare pentru fiecare apartament.

In cadrul locuintelor colective zona parterului poate fi mobilata cu functiuni complementare din gama :

mici dotari de comert alimentar si nealimentar, comert cu amanuntul ;

- unitati pentru prestari servicii, sedii firme, activitati de proiectare si alte servicii pentru profesii liberale

Propunerile de sistematizarea teritoriului s-au facut tinand cont de:

disfunctionalitatile evidentiate

particularitatile terenului

posibilitatile de asigurare a utilitatilor in zona

integrarea in prevederile de dezvoltare generala a teritoriului comunei.

Regimul de înaltime

Regimul de înaltime al constructiilor de locuinte este prevazut la maximum D+P+2E+M si respectiv H cornisa maxim 11,50m, iar coama la 14,00m.

Regimul de aliniere a constructiilor

În cadrul studiului, pentru fiecare parcela a fost stabilita limita maxima de implantare a constructiilor. Retragerea acestei limite fata de aliniament (limita dintre domeniul public si domeniul privat ) a fost stabilita la 3,00 m.

Sistematizarea pe verticala

Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine pastrând posibilitatea evacuarii apelor meteorice prin rigole la canalele existente, pentru îndepartarea excesului de umiditate.

Bilantul teritorial

Bilantul teritorial al zonei studiate s-a întocmit comparativ - situatia existenta si propusa.

Proportia dintre functiuni este prezentata în tabelul urmator :

Zone functionale

Existent

Propus

Suprafata

Suprafata

Teren liber

Zona de locuire propusa

Zona de locuire si functiuni complementare

Total circulatii

Spatii verzi

Suprafata totala teren

%* - reprezinta procentul din suprafata ramasa dupa scaderea suprafetei alocate drumurilor, conform anexei la HCJ Timis nr. 87/14.12.2004

Indici urbanistici

Indicii de folosire ai terenului prevazuti sunt :

Procentul maxim de ocupare a terenului pentru locuinte unifamiliare :

P.OT. max. = 45 %

Procentul maxim de ocupare a terenului pentru locuinte colective :

P.OT. max. = 60 %

Procentul maxim de ocupare a terenului pentru zona dotarilor de utilitate publica :

P.OT. max. = 60 %

Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului :

C.U.T. max.

Dezvoltarea echiparii edilitare

Gospodarie comunala

Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face pe fiecare parcela, controlat, in containere speciale, urmand a fi evacuate periodic prin colectarea de catre o firma specializate, in baza unui contract si transportate la deponeul municipiului Timisoara.

Protectia mediului

Dezvoltarea durabila a asezarilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice si accentuiaza caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabila si contribuie la dezvoltarea celui din urma.

Aplicarea masurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va determina mentinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creeaza disconfort si va permite valorificarea potentialului natural si a sitului construit.

Se prevad plantatii de aliniament în lungul cailor de acces.

Prin regulamentul de urbanism se prevede plantarea a cel putin a unui arbore la o suprafata de 150 mp de parcela construibila pentru locuinta, precum si recomandarea de împrejmuiri dublate cu gard viu.

De asemenea spatiul plantat pe fiecare parcela în parte nu va fi mai mic de 25 % din suprafata fiecarui lot.

Odata cu realizarea urbanizarii zonei propuse a fost necesara asigurarea utilitatilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu apa si canalizarea.

4. CONCLUZII- MĂSURI ÎN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanta cu cadrul continut al documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului.

La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

încadrarea în Planul Urbanistic Zonal cu caracter director - Giroc si în Planul Urbanistic General al comunei Giroc

Asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele prevazute prin tema.

Toate terenurile având categoria de folosinta agricola, sunt supuse INTERDICŢIEI TEMPORARE DE CONSTRUIRE, ridicarea interdictiei facându-se numai cu respectarea articolelor din Legea Fondului Funciar nr. 18/1991 republicata, cu plata taxei legale de scoatere din circuitul agricol.

Cererea de scoatere din circuitul agricol se va face de catre investitorul interesat, pe baza unei documentatii tehnice de specialitate, cu respectarea prevederilor legale cu privire la situatia juridica a terenurilor apartinând domeniului public si/sau privat al statului, sau privat al persoanelor fizice.

Intocmit,

arh. PESCARU Loredana


Document Info


Accesari: 6926
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )