Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Concurs de admitere la Institutul National al Magistraturii - 2005 G4

Drept


Concurs de admitere la Institutul National al Magistraturii - 2005

 1. În materia contractului de locatiune: a) tacita relocatiune nu poate fi exclusa printr-o clauza contractuala expresa; b) expirarea termenului prevazut în contract atrage încetarea de drept a locatiunii; c) pieirea bunului atrage încetarea contractului numai daca a intervenit anterior încheierii contractului si este totala.
 2. Actiunea oblica: a) nu confera creditorului care a exercitat-o vreun drept de preferinta fata de ceilalti creditori ai debitorului; b) poate fi admisa atunci când creditorul solicita obligarea debitorului sa îsi închirieze locuinta proprietatea sa exclusiva pe care nu o foloseste; c) prin care se solicita revocarea donatiei pentru ingratitudine se va admite daca a fost exercitata în cel mult 20 de zile de la data intervenirii cauzei de ingratitudine.
 3. Remiterea de datorie: a) facuta fidejusorului nu libereaza pe debitorul principal; b) trebuie sa îmbrace forma solemna a înscrisului autentic; c) este un act juridic unilateral, deoarece nu presupune consimtamântul debitorului.
 4. Nulitatea absoluta: a) nu poate fi invocata de partea careia îi este imputabil motivul de nulitate; b) opereaza de drept în cazul împrumutului fara dobânda si al contractului de întretinere daca este invocata de creditorul obligatiei de întretinere; c) intervine, între altele, în cazul nerespectarii principiului specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice.
 5. Descendentii fratilor si surorilor defunctului: a) împart, în toate cazurile, mostenirea sau partea din mostenire ce li se cuvine în mod egal; b) au vocatie succesorala generala indiferent de gradul de rudenie cu defunctul; c) nu sunt mostenitori rezervatari.
 6. Sotul supravietuitor: a) nu este mostenitor sezinar; b) poate veni la mostenire prin reprezentare daca a divortat anterior deschiderii succesiunii; c) are un drept de abitatie recunoscut numai în concurs cu clasele III-IV de mostenitori legali.
 7. În cazul proprietatii comune pe cote-parti: a) posesia exercitata de unul dintre coproprietari este, în principiu, echivoca; b) actele juridice de conservare pot fi efectuate numai cu consimtamântul expres al tuturor coproprietarilor; c) fructele civile se cuvin coproprietarului care le-a perceput.
 8. Testamentul: a) este revocabil numai în mod exceptional; b) este revocabil prin esenta sa; c) nu poate fi încheiat prin reprezentare.
 9. Partea contractanta victima a unui dol este îndreptatita sa solicite: a) constatarea nulitatii absolute a contractului respectiv; b) declararea nulitatii relative a contractului respectiv; c) executarea obligatiei asumate de cealalta parte.
 10. Cauza falsa: a) reprezinta o eroare asupra scopului mediat; b) atrage nulitatea absoluta a actului juridic, care poate fi invocata de orice persoana interesata sau de instanta din oficiu; c) constituie motiv de nulitate relativa, care poate fi invocata numai de vânzatorul de buna-credinta.
 11. Imobilul ipotecat: a) este afectat în întregime de garantie pâna la executarea în totalitate a obligatiilor garantate; b) poate fi înstrainat fara acordul creditorului ipotecar, afara de cazurile în care legea prevede în mod expres contrariul; c) poate fi expropriat numai daca se plateste datoria garantata.
 12. Este imprescriptibila extinctiv actiunea: a) în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 10 pâna la 20 ani exercitata împotriva adevaratului proprietar care a locuit în raza teritoriala a instantei unde se afla situat imobilul; b) redhibitorie; c) de iesire din indiviziunea succesorala.
 13. În cazul în care succesibilul ascunde bunuri ale mostenirii: a) este decazut din dreptul de a veni la mo& 626e410g #351;tenire; b) este îndreptatit sa solicite instantei pastrarea bunurilor ascunse numai daca actiunea este exercitata în termen de 6 luni de la data ascunderii; c) datoriile sau creantele sale fata de defunct se sting prin confuziune.
 14. În materia uzucapiunii: a) nu poate fi invocata pe cale de exceptie, ci doar pe cale de actiune; b) posesorul este considerat proprietar de la data împlinirii termenului uzucapiunii; c) justul titlu, în cazul uzucapiunii prescurtate, trebuie dovedit separat de buna-credinta.
 15. Conversiunea actului juridic: a) este un caz particular de novatie; b) este posibila si în cazul nulitatii c) este o conditie necesara exercitarii actiunii în simulatie prin deghizare totala.
 16. În materia simulatiei: a) daca exista un conflict între terti, vor avea câstig de cauza acei terti care invoca actul secret; b) tertii de buna-credinta sunt îndreptatiti sa invoce, în beneficiul lor si împotriva partilor, efectele actului secret; c) admiterea actiunii în simulatie nu valideaza contractul secret daca, la încheierea acestuia, nu au fost respectate toate conditiile de validitate.
 17. Dreptul de uz: a) nu poate fi înstrainat; b) nu poate fi închiriat; c) are ca obiect o locuinta.
 18. Daca fapta ilicita si prejudiciabila a fost savârsita de prepusii unor comitenti diferiti: a) solidaritatea prepusilor atrage solidaritatea comitentilor; b) actiunea în regres a prepusului platitor se va diviza corespunzator vinovatiei celorlalti prepusi; c) victima este îndreptatita sa pretinda de la fiecare comitent numai partea de despagubire aferenta vinovatiei propriului prepus.
 19. În lipsa de stipulatie contrara, cheltuielile vânzarii sunt suportate de: a) cumparator; b) vânzator; c) ambele parti, în mod egal.
 20. Clauza penala: a) este o conventie accesorie ce se încheie dupa producerea prejudiciului si prin care partile stabilesc cuantumul despagubirilor ce urmeaza a fi platite de catre debitor; b) nu confera debitorului dreptul de a se libera valabil de obligatia asumata prin executarea altei prestatii; c) nu este datorata daca nu sunt întrunite conditiile necesare acordarii de despagubiri.
 21. Sumele de bani cuvenite mandantului si întrebuintate de mandatar în propriul folos: a) produc dobânzi de la data când mandantul a cerut acele sume; b) produc dobânzi de la data întrebuintarii acelor sume de catre mandatar; c) pot fi solicitate oricând de catre mandant sau succesorii acestuia.
 22. În cazul împrumutului de consumatie: a) cheltuielile de conservare sunt în sarcina împrumutatorului, ca efect al suportarii riscului contractual; b) împrumutatorul raspunde pe temei contractual de daunele cauzate prin viciile ascunse ale lucrului, chiar daca nu le-a cunoscut la data încheierii contractului; c) împrumutatul are obligatia de a restitui la scadenta lucruri de acelasi gen, în aceeasi cantitate si de aceeasi calitate, chiar daca obligatia nu a fost prevazuta în contract.
 23. Partajul succesoral: a) poate avea ca obiect fructele naturale produse de bunurile succesorale dupa deschiderea succesiunii; b) nu este posibil daca unul dintre mostenitori nu are capacitate deplina de exercitiu; c) are efect constitutiv de drepturi reale.
 24. În privinta dobândirii fructelor de catre posesorul de buna-credinta: a) este suficient ca buna-credinta sa existe la data dobândirii lucrului; b) titlul posesorului trebuie sa aiba o existenta reala, nefiind suficient un titlu putativ; c) toate fructele sunt dobândite numai daca au fost percepute.
 25. Forta majora constituie o cauza de: a) suspendare a cursului prescriptiei extinctive în cazul actiunii în granituire; b) suspendare a cursului prescriptiei extinctive în cazul actiunii confesorii întemeiate pe dreptul de servitute; c) împlinire a prescriptiei extinctive.
 26. Prorogarea legala a competentei: a) constituie un caz de litispendenta; b) opereaza si în cazul în care cererea reconventionala este disjunsa de cererea principala, iar aceasta din urma a fost respinsa ca nefondata; c) nu îsi va mai produce efectele în caz de disjungere.
 27. Este incompatibil judecatorul care: a) este sesizat cu o revizuire îndreptata împotriva hotarârii pe care a pro­nuntat-o; b) este sotul avocatului uneia dintre parti; c) a fost martor în aceeasi pricina.
 28. În cazul transmisiunii calitatii procesuale active, dobânditorul: a) preia procesul în starea în care se gaseste în momentul în care a avut loc transmisiunea; b) este îndreptatit sa solicite refacerea doar a actelor de procedura defavo­ra­bile îndeplinite anterior de autorul sau; c) este îndreptatit sa invoce exceptiile relative neinvocate în termen de autorul sau.
 29. Renuntarea la dreptul pretins: a) nu poate fi partiala; b) implica pronuntarea unei hotarâri executorii de drept; c) nu necesita consimtamântul celeilalte parti.
 30. În cazul în care cererea reconventionala nu este formulata în terme­nul prevazut de lege, instanta: a) o respinge ca tardiv formulata; b) o încuviinteaza în principiu numai daca partile consimt; c) dispune judecarea separata a cererii reconventionale, de cererea principala, daca partile nu convin judecarea împreuna.
 31. Contestatia în anulare: a) se introduce, în toate cazurile, la instanta la care hotarârea atacata a ramas irevocabila; b) este inadmisibila daca se exercita împotriva unei hotarâri de divort; c) poate fi admisa daca partea nu a fost legal citata la instanta de recurs.
 32. Cererea de interventie voluntara principala: a) se încuviinteaza în principiu printr-o încheiere preparatorie; b) trebuie formulata cel mai târziu la prima zi de înfatisare; c) se va solutiona chiar daca cererea de che­mare în judecata se respinge ca prematur introdusa.
 33. Repunerea în termenul în care partea trebuia sa efectueze actul de procedura: a) poate fi dispusa daca nu s-a respectat un termen prohibitiv; b) produce aceleasi efecte ca si decaderea; c) nu poate fi dispusa din oficiu.
 34. Daca nulitatea este expres prevazuta de lege, atunci: a) poate fi invocata de instanta din oficiu, în toate cazurile; b) este vorba de o nulitate care opereaza de drept; c) vatamarea se presupune.
 35. Comunicarea citatiei unei persoane juridice se poate realiza prin afisare: a) numai în cazul pârâtului; b) numai la judecata în fata primei instante; c) daca se refuza primirea citatiei.
 36. În materia ordonantei presedintiale: a) conform mentiunii din lege, întâmpinarea nu este obligatorie; b) hotarârea nu este supusa apelului; c) în caz de admitere, executarea hotarârii se face fara somatie, în toate cazurile si indiferent de consimtamântul pârâtului.
 37. Mandatarul neavocat poate pune concluzii fara a fi nevoie sa fie asistat de catre avocat daca: a) are o procura generala; b) este reprezentantul unei rude pâna la gradul trei si procesul se judeca de catre curtea de apel; c) este doctor în drept si îl reprezinta pe copilul fratelui sau în fata Înaltei Curti de Casatie si Justitie.
 38. Cererea de îndreptare a unei erori materiale: a) se judeca în camera de consiliu, spre deosebire de cererea de completare a hotarârii; b) se solutioneaza, în toate cazurile, prin încheiere irevocabila; c) nu poate fi formulata de catre pârât.
 39. Litispendenta se poate invoca: a) numai daca ambele procese se afla în prima instanta; b) daca ambele procese se afla în fata instantelor de fond; c) dupa prima zi de înfatisare doar de pârât.
 40. Instanta poate încuviinta masura sechestrului judiciar: a) prin sentinta, în cazul bunurilor care formeaza obiectul procesului; b) prin încheiere, numai în cazul în care nu exista proces; c) cu citarea partilor.
 41. Hotarârea de declinare a competentei este corecta daca: a) pârâtul a invocat exceptia de necompetenta teritoriala dupa prima zi de înfatisare, dar pâna la închiderea dezbaterilor, în cazul unei actiuni în revendicare imobiliare, instanta sesizata nefiind cea de la locul situarii imobilului; b) instanta sesizata cu o cerere de încredintare a minorului este cea de la domiciliul reclamantului; c) actiunea mostenitorului vânzatorului prin care se solicita rezolutiunea unui contract de vânzare-cumparare a unui imobil pentru neplata pretului este introdusa la instanta locului situarii imobilului.
 42. Interogatoriul: a) administrat oricarei persoane juridice implica citarea reprezentantului legal, cu mentiunea prezentarii personale pentru a raspunde; b) trebuie încuviintat de presedintele instantei, daca s-a solicitat prin cerere; c) încuviintat de instanta poate fi administrat chiar daca partea care va fi audiata nu stie sa scrie
 43. În cazul înscrierii în fals: a) este obligatorie suspendarea judecarii cauzei si trimiterea dosarului procurorului, daca partea indica pe autorul falsului; b) încheierea de trimitere a dosarului catre procuror trebuie semnata de parti; c) dupa depunerea înscrisului pentru verificare, partile pot fi reprezentate si prin mandatari cu procura speciala, daca dovedesc o împiedicare bine întemeiata.
 44. În cazul în care, la primire, cererea de chemare în judecata trebuie com­pletata sau modificata, iar acest lucru nu se poate face pe loc: a) se înregistreaza si se suspenda judecata; b) se restituie reclamantului; c) se înregistreaza si se acorda un termen scurt.
 45. Conexarea: a) poate fi dispusa chiar daca una din parti se opune; b) poate avea loc si atunci când o pricina se afla la judecata în prima instanta, iar cealalta în apel; c) este obligatorie în cazul existentei identitatii de parti, obiect si cauza.
 46. Cererea de chemare în judecata: a) care nu cuprinde semnatura se respinge ca nesemnata, daca reclamantul nu a complinit aceasta lipsa în termenul acordat; b) se depune în doua exemplare daca sunt chemati în judecata doi pârâti, iar unul dintre acestia îl reprezinta pe celalalt; c) se socoteste de lege ca modificata daca reclamantul solicita valoarea obiectului pierdut.
 47. Unirea exceptiei procesuale cu fondul este: a) obligatorie daca exceptia se refera la puterea de lucru judecat; b) posibila daca pentru rezolvarea exceptiei este necesara administrarea unor do­vezi în legatura cu dezlegarea în fond a pricinii; c) obligatorie daca nici una dintre parti nu se opune la administrarea dovezilor necesare rezolvarii exceptiei.
 48. . Nu constituie o forma de participare a procurorului la procesul civil: a) semnarea minutei; b) exercitarea cailor de atac; c) semnarea hotarârii redactate ulterior.
 49. Schimbarea domiciliului pârâtului în cursul judecatii: a) trebuie adusa la cunostinta instantei si a partii potrivnice, sub pedeap­sa neluarii ei în seama; b) are ca efect, în cazul actiunilor personale, declinarea com­pe­tentei în favoarea instantei de la noul domiciliu al pârâtului; c) nu trebuie adusa si la cunostinta reclamantului, daca intervine dupa prima zi de înfatisare.
 50. Cererea de chemare în garantie trebuie: a) depusa de reclamant pâna la începerea dezbaterilor asupra fondului; b) solutionata în functie de solutia data cererii principale; c) încuviintata în principiu de instanta.
 51. Exista infractiunea de tâlharie în cazul în care: a) furtul este urmat de întrebuintarea de amenintari pentru pastrarea bunului furat; b) furtul este savârsit prin întrebuintarea unor mijloace frauduloase; c) furtul este savârsit asupra unei persoane care se afla în stare de inconstienta.
 52. Fapta inculpatului care primeste de la partea vatamata un obiect spre pastrare si la împlinirea termenului convenit refuza restituirea bunului afirmând în mod mincinos ca nu l-a primit reprezinta: a) infractiunea de înselaciune; b) infractiunea de furt; c) infractiunea de abuz de încredere.
 53. Infractiunea de incest: a) are ca element material actul sexual de orice natura; b) se poate realiza între frati si surori; c) poate fi comisa de tata asupra fiului având în vedere ca acestia sunt rude în linie directa.
 54. Sunt pedepse: a) detentiunea pe viata si închisoarea; b) amenda si degradarea militara; c) confiscarea speciala si interzicerea de a reveni în locuinta familiei pe o perioada determinata.
 55. Fapta de a produce probe mincinoase în sprijinul unei învinuiri nedrepte reprezinta: a) infractiunea de denuntare calomnioasa; b) infractiunea de marturie mincinoasa; c) infractiunea de represiune nedreapta.
 56. Este cauza care înlatura raspunderea penala: a) gratierea; b) lipsa plângerii prealabile în cazul infractiunii de abuz de încredere; c) amnistia.
 57. Infractiunea de pruncucidere: a) reprezinta uciderea noului nascut de catre oricare dintre parinti, daca acesta se afla într-o stare de tulburare pricinuita de nastere; b) are ca subiect pasiv copilul nou nascut cu conditia ca acesta sa fie viabil; c) poate avea ca subiect activ doar mama copilului nou nascut, aflata într-o stare de tulburare pricinuita de nastere.
 58. Daca la comiterea furtului autorul a fost ajutat nemijlocit de alte persoane, care însa nu au stiut ca se comite o infractiune, încadrarea juridica va fi: a) furt "simplu"; b) furt calificat (savârsit de doua sau mai multe persoane împreuna); c) furt calificat si instigare la furt (în forma participatiei improprii).
 59. Recidiva exista atunci când: a) la un an de la executarea unei pedepse de doi ani închisoare pentru savârsirea unei infractiuni de ucidere din culpa, cel condamnat savârseste din nou o infractiune de vatamare corporala grava, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la doi la sapte ani; b) a doua zi de la respingerea recursului declarat împotriva hotarârii judecatoresti de condamnare la pedeapsa închisorii de un an pentru savârsirea unei infractiuni de tâlharie, cel condamnat savârseste din nou o infractiune de vatamare corporala grava, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la doi la sapte ani; c) în timpul întreruperii executarii pedepsei de cinci ani închisoare, aplicata pentru o infractiune de vatamare corporala grava, cel condamnat savârseste din nou o infractiune de vatamare corporala grava, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la doi la sapte ani.
 60. Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala savârsita: a) pentru a înlatura un atac material, direct, imediat si injust îndreptat împotriva unui interes obstesc si care pune în pericol grav interesul obstesc; b) pentru a respinge patrunderea fara drept a unei persoane prin violenta într-o locuinta; c) de acela care în momentul când a savârsit fapta si-a dat seama ca pricinuieste urmari vadit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce daca pericolul nu era înlaturat.
 61. Se poate retine infractiunea de omor calificat, în varianta omorului savârsit din interes material atunci când faptuitorul urmareste: a) dobândirea unei succesiuni în raport cu victima; b) stingerea unei datorii fata de victima; c) sustragerea unei sume de bani din posesia victimei.
 62. Constituie circumstanta agravanta: a) savârsirea faptei de doua persoane împreuna; b) savârsirea infractiunii din motive josnice; c) savârsirea infractiunii prin acte de cruzime.
 63. Reabilitarea de drept are loc, daca în decurs de trei ani condamnatul nu a savârsit nici o alta infractiune, în cazul condamnarii la: a) pedeapsa amenzii; b) pedeapsa închisorii de doi ani; c) pedeapsa închisorii de cinci ani.
 64. Tentativa nu este posibila la infractiunea de: a) omor; b) vatamare corporala din culpa; c) ucidere din culpa.
 65. Sunt masuri de siguranta: a) obligarea la tratament medical; b) internarea medicala; c) libertatea supravegheata.
 66. Fapta celui care falsifica un înscris sub semnatura privata, înscris pe care ulterior îl foloseste în vederea producerii unor consecinte juridice reprezinta: a) doar infractiunea de fals în înscrisuri sub semnatura privata; b) infractiunea de fals în înscrisuri sub semnatura privata în concurs cu infractiunea de uz de fals; c) doar infractiunea de uz de fals.
 67. Daca functionarul corupt, în scopul de a satisface solicitarea mituitorului nu îndeplineste un act privitor la îndatoririle lui de serviciu, iar aceasta neîndeplinire constituie prin ea însasi o infractiune: a) luarea de mita va intra în concurs cu respectiva infractiune; b) luarea de mita absoarbe respectiva infractiune; c) luarea de mita se retine în varianta agravata.
 68. La infractiunea de marturie mincinoasa subiectul activ poate fi: a) orice persoana care face afirmatii mincinoase în public; b) martorul ascultat într-o cauza penala; c) expertul chemat sa realizeze o expertiza într-o cauza civila.
 69. Infractiunea continuata este o forma a: a) unitatii naturale de infractiune; b) pluralitatii de infractiuni; c) unitatii legale de infractiune.
 70. Aruncarea cu putere, de la mica distanta, a unei pietre de pavaj stradal spre capul unei persoane si ranire acesteia, la cap, cu urmarea unor leziuni ce necesita 25 de zile de îngrijiri medicale reprezinta: a) tentativa la infractiunea de omor; b) vatamare corporala; c) vatamare corporala grava.
 71. Infractiunea de lipsire de libertate: a) nu poate avea obiect material; b) se poate realiza printr-o inactiune; c) poate fi absorbita de infractiunea de viol.
 72. Infractiunea de trafic de influenta: a) are un subiect activ necircumstantiat; b) se poate comite si printr-o inactiune, respectiv prin nerespingerea unei promisiuni; c) are ca urmare imediata o stare de pericol pentru normala evolutie a relatiilor de serviciu.
 73. Minorul care la 15 ani savârseste o infractiune de furt: a) nu raspunde penal; b) raspunde penal daca se dovedeste ca a savârsit fapta cu discernamânt; c) raspunde penal fiind prezumat a avea discernamânt.
 74. Sunt aplicabile dispozitiile art. 210 C.P. (pedepsirea unor furturi la plângerea prealabila) în cazul în care subiectul activ este: a) militarul în termen care sustrage bunuri din dormitorul comun; b) gazduitorul care savârseste furtul în paguba celui pe care îl gazduieste; c) gazduitul care sustrage bunuri de la persoana care îl gazduieste.
 75. Infractiunea de înselaciune: a) poate avea ca obiect material si un bun imobil; b) are ca urmare imediata crearea unei pagube; c) se retine în varianta agravata daca se comite prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase.
 76. În cursul judecatii asistenta juridica este obligatorie, daca legea prevede pentru infractiunea savârsita: a) pedeapsa detentiunii pe viata; b) pedeapsa închisorii de cinci ani sau mai mare; c) pedeapsa închisorii de cel mult un an.
 77. Este caz de conexitate atunci când: a) s-au savârsit în acelasi timp si în acelasi loc, prin acte diferite, cu intentie, o infractiune de omor si o infractiune de viol, de catre aceeasi persoana; b) s-a savârsit, de catre mai multe persoane, o infractiune de omor, prin lovituri cu cutitul aplicate în zone vitale, aceleiasi victime, dupa o prealabila întelegere între infractori; c) o infractiune de omor este savârsita pentru a ascunde comiterea unei infractiuni de delapidare.
 78. Amânarea executarii pedepsei, atunci când, din cauza unor împrejurari speciale executarea imediata a acesteia ar avea consecinte grave pentru condamnat, se dispune: a) pe o durata nedeterminata; b) pe o durata de cel mult un an; c) pe o durata de cel mult trei luni si numai o singura data.
 79. In caz de retragere a plângerii prealabile în cursul urmaririi penale, de catre persoana vatamata, fata de inculpatul care a solicitat continuarea procesului penal, procurorul va dispune: a) suspendarea urmaririi penale; b) scoaterea de sub urmarire penala, daca faptei îi lipseste unul dintre elementele constitutive; c) clasarea cauzei.
 80. Fapta inculpatului, care a ucis din culpa o persoana, va fi judecata în prima instanta de: a) judecatorie; b) tribunal; c) curte de apel.
 81. Este flagranta infractiunea: a) descoperita în momentul savârsirii; b) a carei pedeapsa prevazuta de lege este mai mare de 15 ani; c) al carei faptuitor este surprins aproape de locul comiterii infractiunii cu obiecte de natura a-l presupune participant la acea infractiune.
 82. Sarcina administrarii probelor în procesul penal revine: a) avocatului inculpatului; b) procurorului; c) instantei de judecata.
 83. Plângerea este încunostiintarea facuta de: a) o persoana fizica, referitoare la o vatamare ce i s-a cauzat prin savârsirea infractiunii; b) o persoana despre savârsirea unei infractiuni; c) o persoana juridica, referitoare la o vatamare ce i s-a cauzat prin savârsirea infractiunii.
 84. Revizuirea poate fi ceruta când: a) s-au descoperit fapte si împrejurari ce nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei; b) procedura de citare a partii la termenul la care s-a judecat cauza de câtre instanta de recurs nu a fost îndeplinita conform legii; c) împotriva aceleiasi persoane s-au pronuntat doua hotarâri definitive pentru aceeasi fapta.
 85. Actiunea penala are ca obiect tragerea la raspundere penala a persoanelor care au savârsit: a) infractiuni; b) fapte prevazute de legea penala; c) contraventii.
 86. Presedintele completului de judecata înainte de a încheia dezbaterile da ultimul cuvânt: a) inculpatului personal; b) procurorului; c) partii civile.
 87. Procurorul este obligat sa participe la sedintele de judecata ale judecatoriilor: a) în cauzele în care instanta a fost sesizata prin plângerea prealabila a persoanei vatamate, iar pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savârsita este închisoarea de la 15 zile la un an; b) în cauzele în care instanta a fost sesizata prin rechizitoriu; c) în cauzele în care unul dintre inculpati se afla în stare de detinere.
 88. Plângerea prealabila se adreseaza organului de cercetare penala sau procurorului în cazul infractiunilor de: a) amenintare; b) vatamare corporala; c) abandon de familie.
 89. Persoana vatamata, având capacitate de exercitiu deplina, se poate constitui parte civila contra inculpatului care nu este de acord cu acoperirea prejudiciului: a) în cursul urmaririi penale; b) în fata instantei de judecata, pâna la citirea actului de sesizare; c) în fata instantei de judecata, pâna la pronuntarea unei hotarâri judecatoresti definitive.
 90. Ascultarea inculpatului: a) poate începe cu citirea declaratiilor pe care acesta le-a dat anterior în cauza; b) poate începe cu reamintirea declaratiilor pe care acesta le-a dat anterior în cauza; c) nu poate începe cu citirea sau reamintirea declaratiilor pe care acesta le-a dat anterior în cauza.
 91. Plângerea împotriva masurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate în baza dispozitiilor date de acesta se rezolva de: a) procurorul care a luat masura; b) prim procurorul parchetului; c) procurorul ierarhic superior ,daca masurile si actele sunt ale prim procurorului sau au fost efectuate în baza dispozitiilor date de acesta.
 92. Instanta se desesizeaza si restituie cauza procurorului: a) când se constata, înainte de terminarea cercetarii judecatoresti, ca în cauza supusa judecatii s-a efectuat cercetare penala de un alt organ decât cel competent; b) când se constata, dupa începerea dezbaterilor, ca în cauza supusa judecatii s-a efectuat cercetarea penala de un alt organ decât cel competent; c) când instanta, în urma cercetarii judecatoresti, schimba încadrarea juridica a faptei într-o alta infractiune pentru care cercetarea penala ar fi revenit altui organ de cercetare.
 93. Hotarârea judecatoriei de condamnare a inculpatului pentru savârsirea unei infractiuni de tainuire devine executorie: a) la data pronuntarii; b) la data expirarii termenului de apel, când apelul declarat a fost retras înauntrul termenului; c) la data pronuntarii hotarârii prin care s-a respins recursul declarat împotriva deciziei din apel.
 94. În cazul savârsirii unei infractiuni de santaj, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 6 luni la cinci ani, masura arestarii preventive a inculpatului înceteaza de drept în cursul judecatii atunci când, înainte de pronuntarea unei hotarâri de condamnare în prima instanta, durata arestarii a atins: a) sase luni; b) doi ani si sase luni; c) cinci ani.
 95. Interceptarile si înregistrarile pe banda magnetica ale unor convorbiri se efectueaza cu autorizarea motivata a instantei, la cererea procurorului, în cazurile si în conditiile prevazute de lege, daca înregistrarea se impune pentru aflarea adevarului si sunt date privind savârsirea unei infractiuni de: a) tâlharie; b) abuz de încredere; c) înselaciune.
 96. Efectuarea unei expertize psihiatrice a inculpatului este obligatorie în cazul unei infractiuni de: a) omor deosebit de grav; b) loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, daca instanta are îndoieli asupra starii psihice a inculpatului; c) ucidere din culpa.
 97. Persoana fata de care se efectueaza urmarirea penala se numeste, cât timp nu a fost pusa în miscare actiunea penala împotriva sa: a) faptuitor; b) învinuit; c) inculpat.
 98. Împotriva ordonantei procurorului prin care se dispune luarea masurii obligarii de a nu parasi localitatea, inculpatul poate face plângere: a) la prim procurorul parchetului, în termen de trei zile de la luarea masurii; b) la instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza în prima instanta, în termen de trei zile de la luarea masurii; c) la instanta superioara aceleia careia i-ar reveni competenta de a judeca cauza în prima instanta, în termen de cinci zile de la luarea masurii.
 99. În caz de încetare a procesului penal în fata instantei de judecata, prin retragerea plângerii prealabile de catre partea vatamata, cheltuielile de judecata sunt suportate de: a) partea vatamata; b) inculpat; c) inculpat si partea vatamata.
 100. În cursul urmaririi penale, arestarea inculpatului minor in vârsta de 15 ani nu poate depasi: a) un termen rezonabil si nu mai mult de 180 de zile, pentru savârsirea unei infractiuni de omor deosebit de grav, pentru care legea prevede pedeapsa detentiunii pe viata alternativ cu pedeapsa închisorii de la 15 la 25 de ani, fiecare prelungire neputând depasi 15 zile; b) un termen rezonabil si nu mai mult de 60 de zile, pentru savârsirea unei infractiuni de tâlharie, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii între 3 si 18 ani, fiecare prelungire neputând depasi 15 zile; c) maximul pedepsei prevazute de lege pentru fapta savârsita.


Document Info


Accesari: 1712
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )