Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


Rezolvarea imobilizarilor Winmentor

Informatica


Rezolvarea imobilizarilor Winmentor

WinMENTOR permite contabilizarea automat\ a mijloacelor fixe [i a obiectelor de inventar `nregistrate `n stoc. Odat\ ini]ializate, acestea se amortizeaz\ "singure", având totodat\ grij\ de `nregistr\rile contabile aferente. Cu alte cuvinte, amortizarea [i contabilizarea se vor realiza 100% automat lun\ de lun\, f\r\ necesitatea de a interveni asupra bazei de date `n acest scop.

8.1. Principiu de func]ionareFig. VIII.1.1.

~n meniu, la op]iunea "IMOBILIZ|RI", exist\ dou\ subno]iuni legate de imobiliz\ri:

"REZOLVARE MIJLOACE FIXE DIN STOC": permite ad\ugare [i modificare de `nregistr\ri de mijloace fixe `n nomenclatorul "MIFIX"

"REZOLVARE OBIECTE DE INVENTAR DIN STOC": permite ad\ugare [i mod 141o1414b ificare de `nregistr\ri de obiecte de inventar `n nomenclatorul "MIFIX"

"NOMENCLATOR MIJLOACE FIXE": afi[eaz\ lista mijloacelor fixe `nregistrate prin intermediul op]iunii de rezolvare a mijloacelor fixe din stoc

"NOMENCLATOR OBIECTE DE INVENTAR": afi[eaz\ lista obiectelor de inventar `nregistrate prin intermediul op]iunii de rezolvare a obiectelor de inventar din stoc

Eviden]a imobiliz\rilor este realizat\ prin corelarea strict\ a fi[ierelor "STOC <---> MIFIX".

Fig. VIII.1.2.

Aceast\ corelare realizeaz\ op]iunile de rezolvare din stoc (primele dou\ op]iuni, respectiv pentru mijloace fixe sau obiecte de inventar).

Lista de c\utare afi[at\ la apelarea oric\rei op]iuni dintre aceste dou\ con]ine toate pozi]iile din stoc care necesit\ rezolvare din punct de vedere al amortiz\rilor. Prima coloan\ din aceast\ list\ (coloana "OK") va afi[a `n dreptul fiec\rei `nregistr\ri nerezolvate semnul "?", de culoare ro[ie.

Dac\ o linie din list\ nu are semnul `ntreb\rii `n coloana "OK", atunci `nseamn\ c\ stocul descris `n aceast\ linie are echivalent `n "MIFIX", cu alte cuvinte este "REZOLVAT|"! Dac\ o linie este nerezolvat\, atunci lipsa corel\rii poate fi surprins\ prin compararea coloanelor "STOC" (care exprim\ cantitatea existent\ `n stocuri) [i "REZOLVAT" (care reprezint\ cantitatea aflat\ deja `n eviden]a MIFIX). Dac\ "STOC" este identic\ cu "REZOLVAT", atunci cu siguran]\ coloana "OK" nu con]ine "?", ci "x", care sugereaz\ o linie bifat\.

~nainte de a descrie modul de rezolvare a imobiliz\rilor, ar fi important de aflat cum [tie WinMENTOR care sunt pozi]iile din stoc care necesit\ rezolvare din punct de vedere al amortiz\rilor. Pentru a generaliza aceast\ identificare au fost introduse dou\ constante generale "MENTOR" la grupa de constante generale "CONTURI SINTETICE PENTRU IDENTIFICAREA TIPULUI DE STOC".

Primele dou\ pozi]ii din lista acestor constante reprezint\ dou\ tipuri contabile tratate diferit astfel:

Fig. VIII.1.3.

"SINTETIC OBIECTE DE INVENTAR" va memora contul de obiecte de inventar aflate `n folosin]\; toate caracteriz\rile contabile pentru articolele de stoc care au pe pozi]ia "Cont reprezentativ" contul descris mai sus (sau un subanalitic al acestuia) vor fi tratate `n cadrul procedurilor de rezolvare a imobiliz\rilor ca stocuri de obiecte de inventar

"SINTETIC MIJLOACE FIXE" va memora (aten]ie!) clasa contabil\ de imobiliz\ri; toate caracteriz\rile contabile pentru articolele de stoc care au pe pozi]ia "CONT REPREZENTATIV" un cont din aceea[i clas\ contabil\ vor fi tratate `n cadrul procedurilor de rezolvare a imobiliz\rilor ca stocuri de mijloace fixe

Tratarea diferit\ a celor dou\ categorii de tipuri de stoc se refer\ la:

tratarea cantit\]ilor: mijloacele fixe vor fi descrise bucat\ cu bucat\, fiecare cu num\rul de inventar aferent, `n timp ce obiectele de inventar vor putea fi descrise "`n grup", pe toat\ cantitatea sau pe frac]iuni

tipul de amortizare:

Fig. VIII.1.4.

pentru mijloace fixe: liniar\, accelerat\ [i degresiv\

pentru obiecte de inventar: liniar\, integral la punerea `n func]iune, 50% la punerea `n func]iune [i restul la expirarea duratei normate de func]ionare

- tipul de contabilizare a ie[irilor de imobiliz\ri (vânz\ri, cas\ri)

Deci, dac\ `n stocuri exist\ `nregistr\ri care nu au echivalent `n "MIFIX" (marcate cu "?" pe coloana "OK", atunci este necesar\ rezolvarea pozi]iei `n cauz\. Ap\sa]i butonul "DETALII" de pe lista de c\utare "REZOLVARE IMOBILIZ|RI DIN STOC". Macheta afi[at\ pe ecran cuprinde date de `nregistrare pentru toate imobiliz\rile de la pozi]ia de stoc detaliat\.Fig. VIII.1.5.

~n zona superioar\ sunt afi[ate informa]iile generale de caracterizare a stocului. Rezolvarea din punctul de vedere al mijloacelor fixe a cantit\]ii din stoc la aceast\ pozi]ie se afl\ `n grila machetei. La `nceput grila este goal\, ceea ce sugereaz\ c\ pozi]ia de stoc nu este "rezolvat\".

8.2. Mod de operare

alege]i codul de clasificare (acesta asigur\ [i completarea automat\ a coloanei de durat\ normat\ de func]ionare)

ap\sa]i butonul "GENERARE POZI}IE NOU| MIFIX" pentru a ad\uga pozi]ii corespunz\toare `n nomenclatorul "MIFIX"

`n cazul mijloacelor fixe, pentru fiecare unitate de cantitate (fiecare bucat\) va ap\rea `n gril\ o pozi]ie nou\; `n cazul obiectelor de inventar, toat\ cantitatea existent\ `n stoc poate fi descris\ de pe o singur\ pozi]ie din gril\ (dac\ dori]i s\ trata]i `n mod diferit o parte din cantitatea de obiecte de inventar, ap\sa]i butonul din coloana "CANT" `n gril\: va ap\rea un dialog care v\ cere s\ specifica]i cantitatea care se va "muta" pe o pozi]ie nou\)

completa]i fiecare linie din gril\ cu informa]iile cerute; de men]ionat c\ `n cazul `n care mai multe linii din gril\ trebuie s\ aib\ valori identice pe o coloan\, dupa completarea valorii din prima linie poate fi ac]ionat butonul din capul de tabel al grilei (dac\ exist\) pentru a propaga valoarea respectiv\ la toate liniile din gril\ (evident pe aceea[i coloan\!)

este important de [tiut c\, din considerente tehnice, obiectele de inventar necesit\ num\r de inventar; butonul "NR.INV." din capul de tabel permite generarea automat\ de numere de inventar unice

generatorul automat de numere de inventar folose[te seturi separate de valori pentru obiecte de inventar [i mijloace fixe

Coloana "PUS ~N FUNC" permite introducerea lunii [i anului de punere `n func]iune; `n mod implicit, la obiecte de inventar data de punere `n func]iune este luna curent\, iar la mijloace fixe este luna urm\toare.

Coloana "AMORTIZ.PREC" permite introducerea amortiz\rii precedente (dac\ este o intrare mai veche...).

Coloana "DUR" semnific\ durata de func]ionare r\mas\ pentru amortizare, m\surat\ `n luni de zile.

Coloana "GU%" este introdus\ pentru descrierea gradului de utilizare `n procente.

Fig. VIII.2.1.

Coloana "TIP AMORTIZARE" deschide o list\ de alegere care se prezint\ diferit la mijloace fixe fa]\ de obiecte de inventar (tipurile de amortizare specifice au fost deja enumerate).

Coloana "STARE" permite descrierea st\rii curente a articolului supus amortiz\rii. "AMORTIZARE ~N CURS" permite amortizare `n luna curent\, evident numai dac\ luna curent\ se `ncadreaz\ `n intervalul:

"PUS ~N FUNC" .. "PUS ~N FUNC" + "DUR".

La `nchiderea lunii, amortizarea precedent\ va cre[te cu amortizarea lunar\ curent\, "DUR" se va mic[ora cu o lun\ iar jurnalul de `nregistr\ri contabile se va completa cu `nregistr\ri de tipul:

"CONT CHELTUIELI" la "CONT AMORTIZARE" cu valoarea amortiz\rii curente.

"TRECUT ~N CONSERVARE" va produce "~NGHE}AREA" ac]iunii asupra liniei `n cauz\.

"CASAT ~N LUNA CURENT|" [i "VÂNDUT ~N LUNA CURENT|" - vor produce `nregistr\ri contabile specifice de ie[ire din eviden]\ a imobiliz\rilor (diferit la mijloace fixe fa]\ de obiecte de inventar); de asemenea, linia curent\ nu va fi exportat\ `n nomenclatorul "MIFIX" din luna urm\toare (e timpul s\ preciz\m c\ pentru fiecare lun\ exist\ un fi[ier distinct de "MIFIX").

~nregistr\ri contabile de ie[ire din eviden]\ la mijloace fixe:

"CONT CHELT.OPER.CAPITAL MIFIX" la "CONT REPREZENTATIV" cu valoarea r\mas\ de amortizat

"CONT AMORTIZARE" la "CONT REPREZENTATIV", cu valoarea amortiz\rii precedente

~nregistr\ri contabile de ie[ire din eviden]\ la obiecte de inventar:

"CONT CHELTUIELI" la "CONT AMORTIZARE" cu valoarea r\mas\ de amortizat

"CONT AMORTIZARE" la "CONT REPREZENTATIV" cu valoarea de inventar, unde:

"CONT CHELT.OPER.CAPITAL MIFIX" este o constant\ general\ "MENTOR" aflat\ la categoria "CONTURI DIVERSE: INTR|RI/IEIE NOU| MIFIX". Butonul "TRANSFERAT!" va fi folosit `n cazul `n care o `nregistrare din "STOC" care era rezolvat\ din punct de vedere al imobiliz\rilor (avea corespondent `n "MIFIX") a fost modificat\ `n mod esen]ial, [i anume:

transferat\ `n alt\ gestiune

modificarea valorii de inventar (reevaluare) prin modific\ri de pre]modificarea tipului contabil de stoc

~n oricare dintre aceste situa]ii func]ionarea ar putea fi descris\ astfel:

presupunem un mijloc fix rezolvat deja (`n modul descris mai sus)

presupunem c\ are loc, de exemplu, un transfer la o alt\ gestiune (prin op]iunea "INTERNE/TRANSFER ~NTRE GESTIUNI") a acestui mijloc fix

rezultatul imediat este ca `n fi[ierul de "STOC". Vor exista dup\ acest transfer dou\ `nregistr\ri pentru acela[i articol (mijlocul fix `n discu]ie): o pozi]ie cu caracteristicile vechi (sursa transferului) [i cu cantitate "ZERO" (a ie[it de la aceast\ pozi]ie din stoc!); o pozi]ie nou\, care difer\ de cea veche prin gestiune (c\ doar am f\cut un transfer!) [i, evident, prin cantitate (o bucat\ de la pozi]ia veche a intrat la pozi]ia nou\!)

coresponden]a "STOC" <--> "MIFIX" a fost alterat\ astfel: pozi]ia existent\ `n "MIFIX", cea care corespunde vechii pozi]ii de stoc, a devenit nerezolvat\, `n sensul c\ stocul "ZERO" rezultat la surs\ prin transfer nu corespunde cu cantitatea "UNU" rezolvat\ `n "MIFIX"; (deci pe lista de c\utare "REZOLVARE IMOBILIZ|RI DIN STOC" aceast\ pozi]ie este marcat\ cu "?"); de asemenea, pozi]ia existent\ `n "MIFIX" nu corespunde nici noii pozi]ii din stoc, care are cantitatea potrivit\ (UNU), dar gestiune diferit\; a[adar, acest transfer a produs `n lista de c\utare dou\ linii nerezolvate (marcate cu "?")

exist\ dou\ moduri de rezolvare: ori se ac]ioneaz\ asupra liniei de stoc vechi din list\ (cea cu cantitate "ZERO") [i se apas\ butonul "TRANSFERAT!", ori se ac]ioneaz\ asupra liniei din stoc nou creat\ (cea cu cantitate "UNU") [i se apas\ butonul "GENERARE POZI}IE NOU| MIFIX"

`n ambele cazuri, odat\ rezolvat\ o linie, automat va figura [i cealalt\ rezolvat\ (c\ doar sunt pereche!)

trecerea de la o pozi]ie din "MIFIX" la alta prin oricare dintre aceste modalit\]i va produce [i transferarea automat\ a caracteristicilor mijlocului fix

ATEN}IE:

~n cazul `n care dintr-o mi[care se rezolv\ dou\ linii din lista de c\utare, pentru ca lista s\ fie actualizat\ pe coloana "OK" este necesar\ ap\sarea butona[ului "R" din col]ul din dreapta sus al listei de c\utare (cu semnifica]ia "REFRESH").

~n situa]ia `n care un mijloc fix a fost vândut (iar vânzarea a fost `nregistrat\ deja, deci cantitatea din stoc a sc\zut) atunci, `n conformitate cu principiul de func]ionare explicat deja, linia corespunz\toare din lista de c\utare va fi marcat\ cu "?" (nerezolvat!); aceasta deoarece `n "STOC" cantitatea este "ZERO", iar `n "MIFIX" exist\ `nc\ o pozi]ie cu starea "AMORTIZARE ~N CURS". Dac\ se va schimba starea `n "VÂNDUT ~N LUNA CURENT|", atunci linia va fi considerat\ rezolvat\ (dispare semnul "?").

IMPORTANT:

La `nchiderea lunii curente, WinMENTOR `ncearc\ corelarea fi[ierului "MIFIX" din luna curent\ cu fi[ierul "MIFIX" din luna urm\toare. ~n situa]ia `n care au avut loc mai multe navig\ri "~NAINTE > < ~NAPOI" `ntre cele dou\ luni `n cauz\, pres\rate cu bâlbâieli [i modific\ri de tot felul, exist\ posibilitatea ca `n luna destina]ie s\ se strice corela]ia "STOC-MIFIX".

~n acest caz ar fi bine de verificat `nainte de fiecare `nchidere de lun\ dac\ toate pozi]iile de stoc au fost rezolvate din punct de vedere al amortiz\rii. Dac\ necorel\rile existente r\mân nerezolvate, atunci este foarte probabil ca acestea s\ fie propagate cu "senin\tate" [i `n luna urm\toare!

Cel mai periculos aspect este cel contabil: `nregistr\rile contabile de imobiliz\ri se fac prin parcurgerea nomenclatorului "MIFIX"; dac\ `n "MIFIX" exist\ `nregistr\ri "fantom\", atunci acestea vor produce `nregistr\ri contabile "fantom\".

Cum trebuie descrise tipurile contabile de stoc `n vederea `nregistr\rii [i func]ion\rii corecte?

Problema major\ `n cazul imobiliz\rilor o constituie leg\tura "STOC-MIFIX". Cu alte cuvinte, dac\ `ntr-o lun\ au intrat `n firm\ 5 mijloace fixe identice din punct de vedere fizic, cu siguran]\ la recep]ie gestionarul nu [tie `nc\ ce numere de inventar vor avea acestea, [i de asemenea nu va [ti cum s\ le `ncadreze corect. Va fi deci nevoie de o rezolvare ulterioar\ a problemei.

Alt caz important: dac\ se vând 2 dintre aceste mijloace fixe `n lunile care urmeaz\, atunci pe factura de vânzare va figura o pozi]ie cu 2 la cantitatea ie[it\, f\r\ a avea `nc\ informa]ii concrete privitor la starea amortiz\rii acestora.

Aceste observa]ii duc la concluziile urm\toare:

la contabilitatea articolelor de stoc, pentru tipurile contabile care suport\ prelucr\ri privind imobiliz\rile, se va adopta urm\toarea caracterizare:

"METODA DE GESTIUNE" = "IDS" (identificare specific\)

"DESC|RCARE GESTIUNE LA IEINE DIFEREN}E DE PRE}" = "DA", `n vederea oper\rii reevalu\rilor = m\riri de pre], sau a moderniz\rilor = includere de componente care cresc pre]ul (valoarea de inventar)

Baft\!

Document Info


Accesari: 6389
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )