Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Word - lectii

Informatica


MS OFFICE - Word - lec]ia 1

1. Generalit\]i

Lansarea programuluiEfectua]i clic pe butonul Start. Indica]i cu mouse-ul sau cu tastele s\ge]i spre comanda Programs din meniul Start. Efectua]i clic pe Microsoft Word.

Se mai poate deschide prin efectuarea de dublu clic pe pictograma programului Word de pe suprafa]a de lucru sau un clic pe butonul Word situat pe bara cu instrumente.

Lucrul cu fereastra Word - redimensionarea [i deplasarea unei ferestre Word

Efectua]i clic pe butonul Maximize (m\rire la maximum) pentru a determina fereastra Word s\ ocupe tot ecranul. ~n acest moment, butonul Maximize se transform\ `n butonul Restore (restabilire). Efectua]i clic pe acesta pentru a readuce fereastra la dimensiunea anterioar\. Efectua]i clic pe butonul Minimize (reducere la maximum) pentru a ascunde temporar fereastra. Efectua]i clic pe butonul de pe bara de taskuri pentru a readuce fereastra pe ecran.

Pentru a deplasa fereastra, indica]i spre bara de titlu, trage]i fereastra `ntr-un alt loc pe ecran [i apoi elibera]i butonul mouse-ului.

Pentru a redimensiona fereastra Word, mai `nt$i indica]i spre col]ul din dreapta jos al ferestrei. Indicatorul de mouse se transform\ `ntr-o s\geat\ orientat\ oblic, de culoare neagr\. }ine]i ap\sat butonul mouse-ului [i trage]i `n direc]ia dorit\ pentru a m\ri sau reduce dimensiunea ferestrei.

Utilizarea meniurilor derulante

Efectua]i clic pe meniul View. Examina]i comanda Zoom. Numele comenzii este urmat de puncte de suspensie (...), ceea ce semnific\ faptul c\ selectarea acestei comenzi va duce la afi[area unei casete de dialog. Efectua]i clic pe comand\. Va ap\rea caseta de dialog Zoom. Efectua]i clic pe butorul Cancel (anulare) pentru a `nchide caseta de dialog.

Efectua]i clic pe meniul Insert, dup\ care indica]i comanda Picture (imagine). Micul triunghi din partea dreapt\ a comenzii indic\ apari]ia unui submeniu. Efectua]i clic `n exteriorul meniului Insert pentru a `nchide meniul.

Efectua]i clic pe meniul Table. Comenzile scrise cu gri nu sunt active `n mod curent.

Dac\ dori]i s\ folosi]i tastatura pentru a executa o comand\ de meniu, ap\sa]i tasta Alt [i apoi tasta corespunz\toare literei subliniate din numele meniului. De exemplu, pentru a derula meniul View ve]i ap\sa combina]ia de taste Alt+V. Dup\ ce meniul a fost afi[at, ap\sa]i tasta corespunz\toare literei subliniate din numele comenzii pe care dori]i s\ o executa]i sau v\ pozi]iona]i pe comanda respectiv\ cu tastele s\ge]i [i ap\sa]i tasta Enter.

Efectuarea unui clic cu butonul din dreapta al mous-ului pentru afi[area meniurilor

Tasta]i c$teva cuvinte `n documentul dumneavoastr\, dup\ care efectua]i clic dreapta oriunde `n interiorul textului. Va ap\rea un meniu context cu comenzi pentru lucrul cu text. Efectua]i clic `n exteriorul meniului pentru a-l `nchide. Efectua]i clic dreapta pe una dintre barele cu instrumente. De data aceasta, meniul context va prezenta barele cu instrumente disponibile. Efectua]i clic `n exteriorul meniului pentru a-l `nchide.

Ascunderea riglei

Efectua]i clic pe op]iunea View din bara de meniuri. Marcajul de validare (bifa) din apropierea comenzii Ruler indic\ faptul c\ riglele sunt afi[ate `n momentul respectiv. Efectua]i clic pe comanda Ruler. ~n acest moment riglele sunt ascunse. Selecta]i din nou op]iunea View, Ruler pentru a reafi[a riglele.

Lucrul cu casetele de dialog

Selecta]i comanda File, Print pentru a afi[a caseta de dialog Print. Efectua]i clic pe s\geata orientat\ `n jos din partea dreapt\ a casetei Print pentru a afi[a o list\ derulant\. Efectua]i clic din nou pe s\geata orientat\ `n jos pentru a ascunde lista f\r\ a opera nici o selec]ie. Efectua]i clic pe butonul de op]iune Pages (pagini) pentru a-l selecta. Caseta de dialog situat\ `n partea dreapt\ a acestuia v\ permite s\ tasta]i numerele paginilor pe care dori]i s\ le tip\ri]i. Efectua]i clic pe s\ge]ile de modificare valoric\ plasate `n dreapta casetei Number of Copies (num\r de exemplare) pentru a m\ri sau a mic[ora valoarea numeric\ respectiv\. Efectua]i clic de dou\ ori `n caseta de validare Collate (cola]ionare) pentru a deselecta caseta de dialog [i apoi pentru a o selecta din nou. Efectua]i clic pe butonul Cancel pentru a `nchide caseta de dialog Print f\r\ a v\ tip\ri documentul.

Dac\ vede]i un grup de butoane de op]iune `ntr-o caset\ de dialog, pute]i selecta numai unul dintre acestea. Spre deosebire, dac\ `ntr-o caset\ de dialog exist\ un num\r de casete de validare, pute]i selecta oric$te casete dori]i.

Utilizarea [i deplasarea barelor cu instrumente

~n mod prestabilit, barele cu instrumente Standard [i Formatting ocup\ acela[i r$nd. Bara cu instrumente Standard con]ine butoane pentru crearea, salvarea [i deschiderea documentelor, precum [i pentru opera]ii de editare frecvent utilizate. Bara cu instrumente Formatting con]ine butoane pentru formatarea textului.

Selecta]i comanda View, Toolbars. Observa]i c\ numele barelor cu instrumente Standard [i Formatting sunt precedate de marcaje de validare (bife). Efectua]i clic pe op]iunea Formatting. Bara cu instrumente Formatting este acum ascuns\. Selecta]i comanda View, Toolbars [i efectua]i clic din nou pe Formatting pentru a readuce pe ecran bara cu instrumente. Astfel se poate vizualiza orice bar\ cu instrumente dori]i.

Ob]inerea de ajutor din partea aplica]iei Office Assistant - Help

Dac\ nu vede]i aplica]ia Office Assistant, selecta]i comanda Help, Show the Office Assistant. Aplica]ia Office Assistant `[i face apari]ia, cel mai adesea sub forma unei agrafe. Executa]i clic pe acesta pentru a afi[a o caset\ de culoare galben\. Tasta]i un cuv$nt `n limba englez\ drept cheie de c\utare `n help - de exemplu envelopes (plicuri) `n interiorul casetei galbene [i efectua]i clic pe butonul Search. ~n lista cu subiecte care apare, efectua]i clic pe op]iunea Select an envelope size (selec]ia dimensiunii plicului). Se va deschide fereastra Microsoft Word Help. Efectua]i clic pe butonul Close al acesteia. Dac\ vede]i pictograma unui bec electric plasat\ `n apropierea Office Assistant, efectua]i clic pe aceasta pentru a afi[a o sugestie. C$nd a]i terminat de citit sugestia, efectua]i clic oriunde `n exteriorul casetei galbene pentru a o `nchide.

P\r\sirea programului Word

Selecta]i op]iunea File, Exit.

~n cazul `n care Word `ntreab\ dac\ dori]i s\ salva]i modific\rile dintr-un document, efectua]i clic pe unul dintre butoanele Yes sau No.

Toate ferestrele Word deschise se vor `nchide.

Dac\ ave]i deschis un singur document Word, ve]i avea dou\ butoane Close

Efecua]i clic pe butonul Close amplasat cel mai sus ca scurt\tur\ pentru comanda File, Exit.

Efectua]i clic pe butonul Close amplasat mai jos dac\ dori]i s\ `nchide]i doar documentul, dar s\ l\sa]i deschis\ fereastra Word.

Dac\ ave]i deschise mai multe documente Word, ve]i avea c$te un buton Close `n fiecare fereastr\. Prin efectuarea unui clic pe acest buton, fereastra activ\ Word se va `nchide, dar celelalte ferestre vor r\m$ne deschise.

2. Introducerea textului

Indicatorul mouse-ului [i punctul de inser]ie

Lansa]i programul Word. Bara vertical\ "clipitoare" care apare `n documentul gol se nume[te punct de inser]ie.

~n timp ce tasta]i, punctul de inser]ie indic\ pozi]ia de inserare a urm\torului caracter.

Atunci c$nd dori]i s\ `ncheia]i o linie scurt\ de text (un paragraf scurt), ap\sa]i tasta Enter. Punctul de inser]ie se va deplasa pe linia urm\toare.

C$nd punctul de inser]ie se g\se[te amplasat pe o linie nou\, prin ap\sarea tastei Enter se creaz\ o linie alb\.

C$nd introduce]i de la tastatur\ un paragraf pe mai multe linii, nu trebuie s\ ap\sa]i tasta Enter la sf$r[itul liniilor din cadrul paragrafului.

Trebuie s\ ap\sa]i tasta Enter c$nd a]i ajuns la sf$r[itul paragrafului sau ap\sa]i de dou\ ori tasta Enter dac\ dori]i s\ ad\uga]i o linie alb\.

Deplasarea `n document cu ajutorul mouse-ului [i tastaturii

Pentru a v\ deplasa `ntr-un loc vizibil pe ecran, mai `nt$i pozi]iona]i cursorul de tip bar\ `n locul dorit. Apoi efectua]i clic. Punctul de inser]ie se va deplasa `n noul loc.

Efectua]i clic pe s\geata orientat\ `n jos (`n sus) de pe bara de derulare pentru a putea vizualiza por]iunea inferioar\ (superioar\) a unui document mai lung.

Indica]i spre caseta de derulare [i trage]i-o cu mouse-ul `n susul sau `n josul barei de derulare pentru a v\ deplasa rapid printr-un document lung. Dup\ ce a]i parcurs astfel documentul, nu uita]i s\ efectua]i clic pentru a deplasa punctul de inser]ie `nainte de a `ncepe s\ introduce]i text.

Deplasarea `n document cu ajutorul tastaturii:

Ap\sa]i tastele s\geat\ st$nga , respectiv s\geat\ dreapta , pentru a v\ deplasa cu un caracter la st$nga, respectiv la dreapta.

Ap\sa]i tastele s\geat\ sus , respectiv s\geat\ jos , pentru a v\ deplasa cu o linie `n sus, respectiv `n jos.

Ap\sa]i tasta Page Down, respectiv Page Up, pentru a v\ deplasa cu un ecran de text `n jos, respectiv `n sus.

Ap\sa]i combina]ia de taste Ctrl+Home pentru a v\ deplasa exact la `nceputul documentului.

Ap\sa]i combina]ia de taste Ctrl+End pentru a v\ deplasa exact la sf$r[itul documentului.

Pute]i determina `ntotdeauna pagina curent afi[at\ prin examinarea barei de stare (ex. 4/6 - punctul de inser]ie este la pagina 4 iar documentul are 6 pagini).

Deplasarea la o anumit\ pagin\, sec]iune, comentariu etc.

Daca vrem sa ne deplasam rapid in cadrul unui document la o tinta precisa, putem sa o indicam folosind comanda Edit Go To. Apare fereastra de dialog Go To in care putem indica unde vrem sa deplasam cursorul in document. In lista Go To What putem alege:

Page - introducem numarul paginii;

Section - introducem numarul sectiunii respective;

Line - introducem numarul liniei respective;

Bookmark - introducem numele semnului de carte;

Annotation - introducem numele comentariului;

Footnote sau Endnote - introducem numarul notei de subsol (sau a notei finale);

Field - introducem numele campului;

Tabel - introducem numarul tabelului respectiv;

Graphic - introducem numarul graficului respectiv;

Equation - introducem numarul ecuatiei respective;

Object - introducem numele obiectului.

Folosind butoanele Next [i Previous putem parcurge `n ordine secvential\, pas cu pas, `nainte [i `napoi elementele de tipul pe care l-am ales `n lista Go To What.

Pentru a ajunge la o anumit\ pagin\, tasta]i num\rul paginii `n caseta text Enter page number (introduce]i num\rul paginii). Efectua]i clic pe butonul Go To. Word va executa un salt la pagina respectiv\. Caseta de dialog r\m$ne pe ecran, pentru a v\ permite deplasarea la o alt\ pagin\. C$nd a]i finalizat utilizarea casetei Go To, efectua]i clic pe butonul Close.

Inserarea textului

Pentru a insera text `ntre dou\ cuvinte pe care le-a]i tastat deja, deplasa]i punctul de inser]ie chiar `naintea primei litere a celui de al doilea cuv$nt. Tasta]i noul text [i apoi ap\sa]i tasta spa]iu.

De asemenea, pute]i deplasa punctul de inser]ie imediat dup\ primul cuv$nt. ~n acest caz, mai `nt$i trebuie s\ ap\sa]i tasta spa]iu, dup\ care tasta]i noul text.

Unirea [i divizarea paragrafelor

Pentru a uni dou\ paragrafe, deplasa]i punctul de inser]ie la `nceputul celui de al doilea paragraf. Ap\sa]i o dat\ tasta Backspace pentru a uni paragrafele (sau de dou\ ori dac\ exist\ un spa]iu `ntre paragrafe). Apoi trebuie s\ ap\sa]i tasta spa]iu pentru a ad\uga un spa]iu `n pozi]ia curent\ a punctului de inser]ie.

Pentru a diviza un paragraf `n dou\, deplasa]i punctul de inser]ie `n fa]a primei litere care va deveni prima liter\ a noului paragraf. Ap\sa]i tasta Enter o dat\ sau de dou\ ori dac\ dori]i s\ insera]i un spa]iu `ntre cele dou\ paragrafe.

3. Editarea textului

Selectarea textului cu ajutorul mouse-ului [i tastaturii

Pozi]iona]i cursorul `n form\ de bar\ la o extremitate a textului pe care dori]i s\-l selecta]i. Executa]i clic [i trage]i indicatorul mouse-ului spre cealalt\ extremitate a textului, dup\ care elibera]i butonul mouse-ului.

Dac\ a]i selectat din gre[eal\ un alt text, deselecta]i textul prin efectuarea unui clic oriunde `n interiorul documentului.

Pentru a selecta un anumit cuv$nt, efectua]i dublu clic pe acesta.

Pentru a selecta o propozi]ie, men]ine]i ap\sat\ tasta Ctrl [i efectua]i clic oriunde `n interiorul propozi]iei.

Pentru a selecta un paragraf, deplasa]i indicatorul de mouse `n st$nga paragrafului [i efectua]i dublu clic.

Cu ajutorul tastaturii textul se selecteaz\ astfel:

Ap\sa]i combina]ia de taste Shift+s\geat\ dreapta pentru a selecta un caracter dup\ altul de la st$nga la dreapta, respectiv Shift+s\geat\ st$nga pentru a selecta de la dreapta la st$nga.

Ap\sa]i combina]ia de taste Shift+Ctrl+s\geat\ dreapta pentru a selecta un cuv$nt dup\ altul de la st$nga la dreapta, respectiv Shift+Ctrl+s\geat\ st$nga pentru a selecta un cuv$nt dup\ altul de la dreapta la st$nga.

Ap\sa]i combina]ia de taste Shift+End pentru a selecta `ntreg textul p$n\ la sf$r[itul liniei, respectiv Shift+Home pentru a selecta `ntreg textul p$n\ la `nceputul liniei.

Ap\sa]i combina]ia de taste Shift+Ctrl+End pentru a selecta `ntreg textul p$n\ la sf$r[itul documentului, respectiv Shift+Ctrl+Home pentru a selecta `ntreg textul p$n\ la `nceputul documentului.

C$nd folosi]i acele metode de la tastatur\ care implic\ ap\sarea tastelor Shift [i/sau Ctrl cu una din tastele cu s\ge]i, men]ine]i ap\sat\ tasta Shift [i/sau Ctrl `n timp ce ap\sa]i de mai multe ori tastele cu s\ge]i pentru a continua s\ selecta]i caracter cu caracter, cuv$nt cu cuv$nt [i a[a mai departe.

{tergerea textului

Ap\sa]i tasta Delete pentru a [terge caracterul situat `n dreapta punctului de inser]ie.

Ap\sa]i tasta Backspace pentru a [terge caracterul situat `n st$nga punctului de inser]ie.

Pentru a [terge un bloc de text, selecta]i mai `nt$i textul, apoi ap\sa]i tasta Delete.

Revenirea asupra erorilor - caracteristica Undo (Ctrl+Z)

Pentru a exersa utilizarea caracteristicii Undo, deschide]i programul Word [i tasta]i pu]in text. Selecta]i o parte din textul pe care l-a]i introdus. Ap\sa]i tasta Delete pentru a elimina textul.

Efectua]i clic pe butonul Undo de pe bara cu instrumente Standard (Efectua]i clic chiar pe buton). Word restabile[te textul [ters. Dac\ continua]i s\ ap\sa]i butonul Undo, Word va anula ac]iunile anterioare, una c$te una.

Pentru a anula mai multe ac]iuni simultan, mai `nt$i efectua]i clic pe butonul s\geat\ `n jos amplasat `n dreapta butonului Undo. Apoi efectua]i clic pe orice opera]ie din list\ care va anula toate opera]iile anterioare, inclusiv pe ea `ns\[i.

~n partea dreapt\ a butonului Undo de pe bara cu instrumente Standard se afl\ butonul Redo. Efectua]i clic pe acest buton dac\ a]i folosit Undo pentru a anula o ac]iune, iar apoi a]i ajuns la concluzia c\ dori]i s\ efectua]i ac]iunea respectiv\.

Deplasarea textului - comanda Cut

Selecta]i textul pe care dori]i s\-l t\ia]i (muta]i).

Efectua]i clic pe butonul Cut de pe bara de instrumente Standard sau ap\sa]i combina]ia de taste Ctrl+X.

Textul va disp\rea din document.

Deplasa]i punctul de inser]ie `n locul unde dori]i s\ deplasa]i textul.

Efectua]i clic pe butonul Paste de pe bara de instrumente Standard sau ap\sa]i combina]ia de taste Ctrl+V.

Textul va fi deplasat `n noul loc.

Copierea textului - comanda Copy

Selecta]i textul pe care dori]i s\-l copia]i.

Efectua]i clic pe butonul Copy de pe bara de instrumente Standard sau ap\sa]i combina]ia de taste Ctrl+C.

Textul selectat va r\m$ne `n loca]ia sa curent\ din document, deoarece este copiat.

Deplasa]i punctul de inser]ie `n locul unde dori]i s\ copia]i textul.

Efectua]i clic pe butonul Paste de pe bara de instrumente Standard sau ap\sa]i combina]ia de taste Ctrl+V.

Textul va fi copiat `ntr-un nou loc.

C$nd copia]i sau t\ia]i un text selectat, acesta este inserat `n Windows Clipboard (memorie temporar\). Textul nu va fi eliminat din Clipboard dec$t la urm\toarea utilizare a uneia din comenzile Copy sau Cut.

Utilizarea caracterelor de tabulare

Marcajele desenate cu o nuan]\ slab\ de gri, intercalate la un spa]iu de jum\tate de inci de-a lungul marginii inferioare a riglei orizontale, reprezint\ caracterele de tabulare prestabilite ale programului Word.

Deplasa]i punctul de inser]ie `n locul unde dori]i s\ insera]i caracterul de tabulare. Ap\sa]i tasta Tab. Word va `mpinge textul p$n\ la urm\torul caracter de tabulare prestabilit.

Pentru a elimina un caracter de tabulare, verifica]i dac\ punctul de inser]ie se g\se[te `n partea dreapt\ a caracterului de tabulare [i ap\sa]i tasta Backspace.

MS OFFICE - Word - lec]ia 2

4. Gestionarea documentelor Word

Salvarea unui document

Efectua]i clic pe butonul Save de pe bara cu instrumente Standard pentru a afi[a caseta de dialog Save As.

Introduce]i un nume pentru document `n caseta text File name (nume fi[ier) (Pute]i folosi [i spa]ii).

C\uta]i `n caseta Save in . Dac\ dori]i s\ salva]i fi[ierul `ntr-un dosar (folder) aflat `n alt\ parte, efectua]i clic pe butonul s\geat\ jos amplasat `n dreapta casetei Save in, dup\ care efectua]i clic pe unitatea de disc care con]ine dosarul unde dori]i s\ salva]i fi[ierul. Efectua]i dublu clic pe numele dosarelor p$n\ c$nd numele dorit este afi[at `n caseta Save in.

Efectua]i clic pe butonul Save. ~n acest moment, numele documentului va ap\rea `n bara de titlu a ferestrei Word.

~nchiderea unui document

Efectua]i clic pe butonul Close ( ) (Dac\ ave]i deschis\ o fereastr\ Word, ve]i vedea dou\ butoane Close. Efectua]i clic pe cel de dedesubt). Dac\ ave]i modific\ri nesalvate, Word `ntreab\ dac\ dori]i s\ salva]i. Dac\ nu dori]i acest lucru, efectua]i clic pe butonul No. Word va `nchide documentul. Dac\ dori]i s\ salva]i modific\rile pe care le-a]i operat `n document, efectua]i clic pe butonul Yes. Efectua]i clic pe butonul Cancel dac\ decide]i c\ nu dori]i s\ `nchide]i documentul.

De la tastatur\ se alege comanda File, Close - cu acela[i rezultat.

Dac\ salva]i documentul pentru prima oar\, Word afi[eaz\ caseta de dialog Save As. Selecta]i un nume [i o loca]ie pentru fi[ier [i apoi efectua]i clic pe butonul Save.

Dac\ ave]i o singur\ fereastr\ Word deschis\, fereastra r\m$ne deschis\ pentru a v\ permite s\ lansa]i un document nou sau s\ deschide]i un document existent.

Deschiderea unui document

Efectua]i clic pe butonul Open din bara cu instrumente Standard pentru a afi[a caseta de dialog Open.

Examina]i caseta Look in (caut\ `n). Dac\ dosarul (sau unitatea de disc) prezentat (\) aici nu este cel (cea) care con]ine documentul dumneavoastr\, efectua]i clic pe butonul s\geat\ `n jos amplasat `n partea dreapt\ a listei Look in. Efectua]i clic pe unitatea de disc ce con]ine dosarul [i documentul dorit.

Efectua]i clic pe numele dosarelor p$n\ c$nd dosarul care con]ine documentul dumneavoastr\ este afi[at `n caseta Look in. Efectua]i clic pe numele documentului. Efectua]i clic pe butonul Open (sau dublu clic pe numele documentului). Word va deschide documentul dorit.

Crearea unui document nou

Efectua]i clic pe butonul New de pe bara cu instrumente Standard (de la tastatur\: combina]ia de taste Ctrl+N sau din meniul File alegem op]iunea New). Se va deschide o fereastr\ Word, care con]ine un document nou, f\r\ con]inut.

De asemeni, programul Word deschide un document nou la lansarea `n execu]ie.

5. Vizualizarea [i tip\rirea unui document

Modificarea vizualiz\rilor

Vizualizarea Page Layout pune la dispozi]ia utilizatorului riglele vertical\ [i orizontal\. Suprafe]ele de margine sunt vizibile [i utilizatorul poate vedea marginea paginii. (Regiunea amplasat\ `n afara paginii este de culoare gri `nchis.). Pentru setarea acestei vizualiz\ri selecta]i comanda View, Page Layout.

Alte vizualiz\ri sunt: Normal View (nu se pot vedea regiunile de margine [i nu dispune de o rigl\ vertical\), Online Layout View, Outline View.

Executarea unui zoom asupra documentului - modificarea procentajului de zoom

Observa]i setarea din caseta Zoom, amplasat\ `n extremitatea din dreapta a barei cu instrumente Standard. ~n mod prestabilit, Word afi[eaz\ documentele `n m\rime natural\ (dimensiune 100%). Aceasta se schimb\ `n momentul c$nd s-a salvat un document av$nd un alt procentaj. Urm\toarea deschidere de document va avea setarea selectat\ de dumneavoastr\.

Efectua]i clic pe butonul s\geat\ jos amplasat `n partea dreapt\ a casetei Zoom. Efectua]i clic pe procentajul de vizualizare pe care dori]i s\-l utiliza]i.

Dac\ setarea de zoom pe care dori]i s\ o utiliza]i (de ex. 85%) nu este una dintre op]iunile existente `n lista Zoom, pur [i simplu efectua]i clic `n intrarea curent\ din caseta Zoom pentru a o selecta, apoi introduce]i de la tastatur\ un num\r nou, dup\ care ap\sa]i tasta Enter.

Utilizarea caracteristicii Print Preview - previzualizare pentru tip\rire

Efectua]i clic pe butonul Print Preview de pe bara cu instrumente Standard.

Word va comuta `n Print Preview (`n acest moment, bara de titlu con]ine cuv$ntul Preview). Ap\sa]i tastele Page Up, respectiv Page Down, pentru a vizualiza diferitele componente ale documentului.

Pentru a vizualiza mai multe pagini simultan, efectua]i clic pe butonul Multiple Pages (pagini multiple). ~n grila care se deruleaz\, trage]i cu mouse-ul pentru a specifica num\rul de pagini pe care dori]i s\ le vizualiza]i. Word va afi[a num\rul de pagini pe care l-a]i selectat. Pentru a reveni la vizualizarea unei singure pagini, efectua]i clic pe butonul One Page.

Pentru a `nchide butonul Print Preview, efectua]i clic pe butonul Close.

Tip\rirea unui document

Pentru a tip\ri un exemplar al documentului dumneavoastr\, efectua]i clic pe butonul Print de pe bara cu instrumente Standard. Se va tip\ri `ntregul document cu set\rile implicite.

Pentru alte op]iuni de tip\rire, selecta]i comanda File, Print pentru a afi[a caseta de dialog Print.

Dac\ dispune]i de mai multe imprimante, selecta]i numele imprimantei de care ave]i nevoie `n lista derulant\ Name.

Pentru a tip\ri numai pagina unde se afl\ punctul de inser]ie, efectua]i clic pe butonul de op]iune Current page (pagina curent\).

Pentru a tip\ri mai multe pagini, introduce]i de la tastatur\ numerele paginilor `n caseta `n caseta text Pages (pagini). Ex.: 2, 3, 5, 9-11, la care Word va tip\ri paginile 2, 3, 5 [i de la 9 la 11.

Pentru a tip\ri un bloc de text, selecta]i textul `nainte de a afi[a caseta de dialog Print, dup\ care efectua]i clic pe butonul de op]iune Selection (selec]ie).

Pentru a tip\ri mai multe exemplare, tasta]i num\rul `n caseta text Number of copies (num\r de exemplare).

Dup\ ce a]i terminat de selectat op]iunile, efectua]i clic pe butonul OK.

Tip\rirea unui plic [i tip\rirea etichetelor

Dac\ a]i folosit programul Word pentru a introduce de la tastatur\ o scrisoare care con]ine [i adresa destinatarului, deschide]i documentul. Selecta]i comanda Tools, Envelopes and Labels.

Efectua]i clic pe eticheta Envelopes (plicuri) din caseta de dialog Envelopes and Labels. Word g\se[te adresa `n documentul pe care l-a]i deschis pe ecran. Edita]i adresa destinatarului `n caseta Delivery Address dac\ este necesar.

Word include `n mod automat adresa expeditorului pe plic. Dac\ dispune]i de plicuri cu adresa expeditorului deja tip\rit\, marca]i caseta de validare Omit. Dac\ dori]i s\ tip\ri]i o adres\ a expeditorului, verifica]i adresa din caseta Return address (adresa expeditorului) [i edita]i-o dac\ este necesar.

Introduce]i plicul `n imprimant\ [i efectua]i clic pe butonul Print. Dac\ a]i editat adresa expeditorului `n etapa anterioar\, Word va `ntreba dac\ dori]i s\ transforma]i adresa introdus\ `n adresa prestabilit\ pentru documentele ulterioare. Efectua]i clic pe butonul Yes dac\ inten]iona]i acest lucru.

Word memoreaz\ adresa expeditorului `n eticheta User Information a casetei de dialog Options (op]iunea Tools, Options) [i o folose[te `ntr-o varietate de situa]ii. Pute]i modifica `n orice moment informa]ia din aceast\ caset\.

Tip\rirea etichetelor:

Selecta]i comanda Tools, Envelopes and Labels.

Efectua]i clic pe eticheta Labels.

Tasta]i (sau edita]i) adresa din caseta Adress. Dac\ dori]i s\ tip\ri]i `n schimb adresa expeditorului, marca]i caseta de validare Use return address (utilizeaz\ adresa expeditorului).

Efectua]i clic pe butonul Options pentru a afi[a caseta de dialog Label options.

Selecta]i num\rul de produs pentru etichetele dumneavoastr\ `n lista Product number (num\rul produsului) [i efectua]i clic pe butonul OK.

Efectua]i clic pe butonul de op]iune Full page of the same label (pagin\ complet\ cu aceea[i etichet\), dac\ dori]i tip\rirea unei `ntregi pagini de etichete care s\ con]in\ aceea[i adres\. Dac\ dori]i o singur\ etichet\, marca]i butonul de op]iune Single label (etichet\ unic\).

Introduce]i foaia cu etichete `n imprimanta dumneavoastr\ [i efectua]i clic pe butonul Print.

6. Formatarea textului [i a paragrafelor

Ad\ugarea unor caractere aldine (Bold), cursive (Italic) sau subliniate (Underline)

Pentru a ob]ine caracterele aldine, selecta]i textul [i efectua]i clic pe butonul Bold de pe bara cu instrumente Formatting (sau ap\sa]i combina]ia de taste Ctrl+B).

Pentru a sublinia un text, selecta]i textul [i efectua]i clic pe butonul Underline de pe bara cu instrumente Formatting (sau ap\sa]i combina]ia de taste Ctrl+U).

Pentru a ob]ine caractere cursive, selecta]i textul [i efectua]i clic pe butonul Italic de pe bara cu instrumente Formatting (sau ap\sa]i combina]ia de taste Ctrl+I).

Pentru a dezactiva caracterele aldine, cursive sau subliniate, mai `nt$i selecta]i textul, dup\ care efectua]i clic pe butonul adecvat (sau folosi]i aceea[i combina]ie de taste ca `n cazul activ\rii lor).

Dac\ `nc\ nu a]i introdus textul, pute]i efectua clic acolo unde dori]i s\ `nceap\ textul, activa]i op]iunea de formatare [i apoi `ncepe]i s\ tasta]i. Textul pe care `l introduce]i de la tastatur\ preia elementele de formatare pe care le-a]i aplicat. Acest\ solu]ie este valabil\ pentru toate comenzile de formatare a fontului [i a paragrafelor.

Schimbarea fontului [i a dimensiunii acestuia

Selecta]i textul pe care dori]i s\-l modifica]i. Efectua]i clic pe butonul s\geat\ jos amplasat `n dreapta listei Font de pe bara cu instrumente Formatting. Folosi]i bara de derulare din marginea din dreapta a listei pentru a v\ deplasa `n interiorul listei, dup\ care efectua]i clic pe numele fontului pe care dori]i s\-l utiliza]i.

Pentru modificarea dimensiunii fontului unui text se selecteaz\ textul respectiv [i se efectueaz\ clic pe butonul s\geat\ dreapta din dreapta listei Font Size de pe bara cu instrumente Formatting. Derula]i lista [i efectua]i clic pe dimensiunea pe care dori]i s\ o folosi]i.

Ad\ugarea de eviden]ieri [i de culori `n text

Efectua]i clic pe butonul s\geat\ dreapta amplasat `n dreapta butonului Highlight (eviden]iere) de pe bara cu instrumente Formatting. Efectua]i clic pe culoarea pe care dori]i s\ o utiliza]i din paleta care apare. Indicatorul de mouse preia forma unui marker. Trage]i indicatorul mouse-ului pe deasupra textului, dup\ care elibera]i butonul de mouse. ~n acest moment, textul este eviden]iat folosind culoarea pe care a]i selectat-o.

Pentru a modifica culoarea fontului, `ncepe]i prin a selecta textul. Efectua]i clic pe butonul s\geat\ jos amplasat `n dreapta butonului Font color de pe bara cu instrumente Formatting. efectua]i clic pe culoarea dorit\ din paleta care apare.

Pentru a elimina eviden]ierea, selecta]i textul, efectua]i clic pe butonul s\geat\ jos amplasat `n dreapta butonului Highlight de pe bara cu instrumente Formatting, dup\ care selecta]i op]iunea None. Pentru a elimina culoarea fontului, efectua]i clic pe butonul s\geat\ jos amplasat `n dreapta butonului Font color de pe bara cu instrumente Formatting, dup\ care selecta]i op]iunea Automatic.

Modificarea alinierii paragrafelor

Paragraful care con]ine punctul de inser]ie este aliniat la st$nga, astfel c\ butonul Align Left (aliniere la st$nga) se prezint\ ca [i cum ar fi ap\sat.

Pentru a centra un paragraf, selecta]i-l [i efectua]i clic pe butonul Center.

Pentru a alinia un paragraf la dreapta, selecta]i-l [i efectua]i clic pe butonul Align Right (aliniere la dreapta).

Pentru a alinia un paragraf la ambele margini, selecta]i paragraful [i efectua]i clic pe butonul Justify.

Pentru a obtine cu ajutorul meniului o aliniere a randurilor textului selectat sau al celui care urmeaza sa fie introdus, lansam comanda Format Paragraph.... Apare fereastra de dialog Paragraph. La lista ascunsa Alignament actionam butonul de desfasurare (sageata in jos) de la dreapta listei, apoi alegem una din optiunile: Left (aliniere la stanga), Centered (pentru centrare), Right (pentru aliniere la dreapta), Justified (pentru aliniere la ambele margini). Apasam tasta Enter.

Modificarea spa]ierii `ntre linii

Selecta]i paragrafele pe care dori]i s\ le modifica]i.

Selecta]i comanda Format, Paragraph pentru a afi[a caseta de dialog Paragraph.

Efectua]i clic pe eticheta Indents and Spacing (indent\ri [i spa]iere) dac\ nu este activat\.

Grupul de obiecte Spacing ne permite sa precizam parametrii de spatiere a portiunii selectate. Putem introduce valori in anumite campuri sau putem actiona asupra sagetilor de la dreapta campurilor, pentru a incrementa (sageata in sus), sau a decrementa (sageata in jos) aceste valori. Obiectele din acest grup sunt:

Before - un camp pentru precizarea spatiului suplimentar care vrem sa fie lasat liber deasupra portiunii selectate;

After - un camp pentru precizarea spatiului suplimentar care vrem sa fie lasat dedesubtul portiunii selectate;

Line Spacing - o lista ascunsa din care putem alege spatiul care vrem sa fie lasat intre randurile portiunii selectate. Avem urmatoarele optiuni:

Single - spatiul de o singura linie, acest spatiu fiind calculat de programul WORD 7.0 in functie de formatul si dimensiunea caracterelor;

1.5 Lines - spatiu de o linie si jumatate;

Double - spatiu de doua linii;

At Least - spatiu de o linie, dar nu mai putin de valoarea pe care ati introdus-o in campul At;

Exactly - spatiu de o dimeniune exacta cu valoarea pe care ati introdus-o in campul At;

Multiple - daca in campul At introducem valoarea n (mai mare sau egala cu trei), atunci intre doua linii va aparea un spatiu de n-1 linii goale;

Dupa ce am fixat valorile parametrilor din fereastra de dialog, ac]ionam butonul OK.

Pute]i modifica rapid spa]ierea `ntre linii prin intermediul tastaturii astfel: pentru spa]ierea la dou\ r$nduri ap\sa]i combina]ia de taste Ctrl+2; pentru spa]ierea la un r$nd [i jum\tate - Ctrl+5 sau pentru spa]ierea la un r$nd - Ctrl+1.

Pute]i ap\sa tasta F4 pentru a repeta ultima dvs. ac]iune.

Ad\ugarea indent\rilor (margini pentru paragraf diferite de cele implicite)

Pentru a seta o indentare la st$nga, selecta]i `n prealabil paragraful pe care dori]i s\-l indenta]i.

Indica]i spre markerul Left Indent (indentare la st$nga), `n spe]\ p\tratul amplasat sub cele dou\ triunghiuri. Va ap\rea eticheta explicativ\ Left Indent.

Trage]i cu mouse-ul markerul Left Indent `n pozi]ia scontat\ de pe rigl\. ~n timpul opera]iei de tragere, textul este indentat. C$nd markerul a ajuns `n pozi]ia scontat\, elibera]i butonul mouse-ului.

Pentru a seta o indentare la dreapta, selecta]i paragraful pe care dori]i s\-l indenta]i.

Indica]i spre markerul Right Indent (indentare la dreapata), `n spe]\ p\tratul amplasat la marginea din dreapta a riglei. Va ap\rea eticheta explicativ\ Right Indent.

Trage]i cu mouse-ul markerul Right Indent `n pozi]ia dorit\ de pe rigl\. ~n timpul opera]iei de tragere, textul este indentat. C$nd markerul a ajuns `n pozi]ia scontat\, elibera]i butonul mouse-ului.

Pentru a modifica indentarea unui alineat cu ajutorul comenzii Format Paragraph ... procedam astfel:

Selectam fragmentul de text pe care dorim sa-l aliniem;

Apelam comanda Format Paragraph ...;

Este afisata fereastra de dialog Paragraph care are in partea superioara doua butoane: Indents and Spacing si Text Flow. Actionam butonul Indents and Spacing daca nu este deja activat. Grupul de obiecte Indentation contine intr-un chenar urmatoarele campuri:

Left - indentare fata de marginea stanga;

Right - aliniere si indentare la dreapta, fata de marginea dreapta;

Special - este o lista ascunsa care ne permite declararea primei linii fata de urmatoarea. Dupa desfasurarea listei, avem urmatoarele optiuni:

First line Indent - prima linie este indentata spre interior fata de urmatoarele;

Hanging - prima linie ramane suspendata spre exterior, urmatoarele linii fiind indentate.

Dupa ce am fixat valorile parametrilor pentru modificarea alinierii, putem modifica si alti parametrii care apar in fereastra de dialog, apoi actionam butonul OK.

Crearea listelor numerotate sau cu marcaje

Pentru a face o enumerare sau o numerotate cu ajutorul meniului procedam astfel:

Selectam alineatele care trebuie sa fie enumerate sau numerotate;

Apelam comanda Format Bullets and Numbering ... . Pe ecran apare fereastra de dialog Bullets and Numbering, care are in partea superioara butoanele Bulleted, Numbered si Multilevel;

Daca vrem enumerare, actionam butonul Bulleted (daca nu e activat deja). In fereastra apar modelele de enumerare, fiecare model putand fi identificat printr-un simbol grafic in partea stanga. Alegem modelul pe care il dorim. Daca vrem sa cream un alt model, actionam butonul Modify .... Apare fereastra de dialog Modify Bulleted List care ne permite sa cream alte modele de enumerare. Actionam butonul Bullet ... pentru a aparea fereastra de dialog Symbol din care apoi alegem simbolul grafic dorit pentru enumerare.

Daca vrem numerotare, actionam butonul Numbered. In fereastra apar modele de numerotare, fiecare model fiind identificat printr-un simbol grafic in partea stanga. Alegem modelul pe care il dorim. Daca vrem sa cream un alt model, actionam butonul Modify .... Apare fereastra de dialog Modify Numbered List care ne permite sa modificam modul de numerotare.

In campul Start At introducem numarul de la care vrem sa inceapa secventa de numerotare. Daca dorim sa schimbam nu numai secventa ci si modelul de numerotare, desfasuram lista ascunsa Number si alegem modelul dorit. Pentru a schimba forma caracterelor, actionam butonul Font ..., apoi din fereastra de dialog Font alegem un font. Cand terminam de facut modificarile, actionam butonul OK.

Daca vrem numerotare si/sau enumerare pe mai multe nivele, actionam butonul Multilevel, apoi alegem modelul pe care il dorim.

Incheiem fereastra de dialog Bullets and Numbering cu butonul OK.

Dac\ dori]i s\ insera]i o linie alb\ `ntre elementele unei liste numerotate, ap\sa]i combina]ia de taste Shift+Enter.

Dup\ introducerea ultimului element din list\, ap\sa]i Enter de dou\ ori pentru a dezactiva marcajele din list\.

Setarea, mutarea [i [tergerea unui caracter de tabulare personalizat

Pentru a modifica pozitiile fixe tabulator implicite, procedam astfel:

Apelam comanda Format Tabs ..., pentru a aparea fereastra de dialog Tabs;

Introducem in campul Default Tab Stops noua distanta dintre pozitiile fixe tabulator, sau actionam cursorul mouse-ului asupra sagetilor din dreapta acestui camp pentru a mari sau a micsora aceasta valoare;

Actionam butonul OK.

Daca vrem sa cream pozitii fixe tabulator (stopuri tabulator) diferite de cele implicite, procedam in felul urmator:

Apelam comanda Format Tabs ..., pentru a aparea fereastra de dialog Tabs;

Introducem in campul de deasupra listei Tab Stop Position valoarea pentru o pozitie fixa tabulator (distanta de la marginea stanga).

Daca vrem sa modificam alinierea textului fata de pozitia fixa tabulator, actionam un buton radio din chenarul Alignment:

Left - aliniere la stanga;

Center - centrare;

Right - aliniere la dreapta;

Decimal - aliniere pe marca zecimala, daca informatia este numerica;

Bar - textul este traversat de o linie verticala pe pozitia respectiva.

Daca vrem sa umplem spatiul gol de la stanga pozitiei fixe tabulator, action\m un buton radio din chenarul Leader:

1 None - spatiul ramane gol;

2 ......... - spatiul se umple cu puncte;

3 - - - - - spatiul se umple cu liniute;

4 - spatiul se umple cu o linie continua.

Actionam butonul Set pentru a introduce in lista Tab Stop Position, pozitia fix\ tabulator pe care am pregatit-o;

Repetam pa[ii 2-5 pentru fiecare pozi]ie fix\ tabulator pe care vrem s\ o introducem `n lista Tab Stop Position, apoi `ncheiem dialogul cu butonul OK.

Pentru a elimina pozitiile fixe tabulator diferite de cele implicite, procedam astfel:

Apelam comanda Format Tabs ..., pentru a aparea fereastra de dialog Tabs;

Selectam in lista Tab Stop Position, pozitia fixa tabulator pe care vrem sa o eliminam;

Actionam butonul Clear. Pozitia fixa tabulator dispare din lista. Repetam pasii 2-3 pentru alte pozitii fixe tabulator pe care vrem sa le eliminam. Daca vram sa eliminam toate pozitiile fixe tabulator din lista, actionam butonul Clear All.

~ncadrarea paragrafelor `n chenare

Selecta]i paragrafele pe care dori]i s\ le `ncadra]i `n chenar.

Selecta]i comanda Format, Borders and Shading pentru a afi[a caseta de dialog Borders and Shading.

Efectua]i clic pe eticheta Borders, dac\ aceasta nu este deja afi[at\.

Efectua]i clic pe tipul de chenar cel mai apropiat de preferin]ele dvs. `n rubrica Setting.

Selecta]i op]iunile necesare `n listele Style (stil), Color (culoare) [i Width (l\]ime).

Regiunea Preview v\ indic\ op]iunile selectate de dvs. Verifica]i dac\ `n lista Apply to apare Paragraph, dup\ care efectua]i clic pe butonul OK. Word va aplica chenare la paragrafele selectate.

Pentru a elimina chenarele unui paragraf, selecta]i paragraful, alege]i op]iunea Format, Borders and Shading, efectua]i clic pe eticheta Borders, apoi pe op]iunea None sub Setting, iar apoi efectua]i clic pe butonul OK.

Pentru a `nconjura `ntreaga pagin\ cu un chenar, efectua]i clic pe eticheta Page Border din caseta de dialog Borders and Shading, dup\ care selecta]i din acela[i set de op]iuni ca [i cel din eticheta Borders.

Copierea fonturilor [i a elementelor de formatare a unui paragraf

Pentru a copia numai elementele de formatare a fontului, efectua]i clic oriunde `n textul care con]ine elementele de formatare pe care dori]i s\ le copia]i. Efectua]i clic pe butonul Format Painter de pe bara cu instrumente Formatting. Indicatorul de mouse se transform\ `ntr-un cursor cu form\ de bar\, l$ng\ care se afl\ imaginea unei pensule. Trage]i indicatorul mouse-ului peste textul c\ruia dori]i s\-i aplica]i formatarea. Elibera]i butonul mouse-ului. Word va aplica formatarea textului selectat.

Pentru a copia elementele de formatare ale paragrafului [i fontului, selecta]i `ntregul paragraf care con]ine elementele de formatare, inclusiv simbolul de paragraf (activa]i butonul Show/Hide pentru a v\ convinge c\ acesta a fost selectat). Apoi se repet\ ac]iunile din paragraful precedent.

MS OFFICE - Word - lec]ia 3

7. Formatarea paginilor

Modificarea marginilor

Cum stabilim parametrii paginii fizice?

Pentru a stabili parametrii care definesc pagina fizica pentru un document Word tiparit, apelam comanda File Page Setup ... . Apare fereastra de dialog Page Setup. In partea superioara sunt patru butoane care permit precizarea a patru grupe de parametrii:

Margins - pentru a preciza dimensiunile marginilor paginii;

Paper Size - pentru a preciza dimensiunea paginii si orientarea ei;

Paper Source - pentru a preciza modul de antrenare a hartiei de catre imprimanta;

Layout - pentru a preciza parametrii de aliniere si impartire pe sectiuni.

a. Butonul Margins

Daca actionam butonul Margins, in fereastra de dialog Page Setup apar parametrii care definesc marginile paginii documentului in urmatoarele campuri:

Top - marginea superioara;

Bottom - marginea inferioara;

Left - marginea stanga;

Right - marginea dreapta;

Gutter - marginea suplimentara, care se adauga la marginea stanga (daca se lucreaza cu un singur tip de pagina), sau la marginea interioara (daca se lucreaza cu doua tipuri de pagina, stanga si dreapta);

Header - marginea antetului in partea superioara a marginii;

Footer - marginea subsolului in partea inferioara a paginii.

b. Butonul Paper Size

Daca actionam butonul Paper Size, in fereastra de dialog Page Setup apar urmatorii parametrii, care definesc dimensiunea si orientarea paginii:

Paper Size - o lista ascunsa, prin desfasurarea careia apar numele unor formate de pagina standard (Letter, Legal, A4, B5, Custom Size);

Width - latimea paginii;

Height - inaltimea paginii;

Orientation - butoane radio, care permit alegerea orientarii paginii:

Portrait - dimensiunea pe verticala este mai mare decat dimensiunea pe orizontala;

Landscape - dimensiunea pe orizontala este mai mare decat dimensiunea pe verticala.

Inserarea unui salt la pagin\ nou\

Pentru a insera un salt for]at la o pagin\ nou\, efectua]i clic `n locul `n care dori]i s\ se `ncheie pagina curent\ [i ap\sa]i combina]ia de taste Ctrl+Enter (sau selecta]i comanda Insert, Break [i apoi alege]i op]iunea Page Break - `ntrerupere de pagin\)

Word va insera un salt for]at la pagin\ nou\ `n punctul de inser]ie [i va muta textul amplasat dup\ punctul de salt `n pagina urm\toare.

Numerotarea paginilor

Pentru a obtine o numerotare automata a paginilor, procedam in felul urmator:

Apelam comanda Insert, Page Numbers ... . Apare fereastra de dialog Page Numbers. Daca valorile implicite pentru parametrii de numerotare ne convin, incheiem dialogul actionand butonul OK.

Daca vrem sa modificam pozitia in care va fi introdus numarul paginii, desfasuram lista ascunsa Position, actionand butonul sageata in jos care se afla la dreapta ei. Alegem una din urmatoarele optiuni:

Top of page (Header) - daca vrem sa introducem numarul paginii in antet;

Bottom of Page (Footer) - daca vrem sa introducem numarul paginii in subsol.

Daca vrem sa modificam alinierea numarului de pagina (in antet sau in subsol), desfasuram lista ascunsa Alignment, actionand butonul sageata in jos, care se afla in dreapta sa. Alegem una din urmatoarele optiuni pentru alinierea numarului de pagina:

Left - in partea stanga a paginii;

Center - in centrul paginii;

Right - in partea dreapta a paginii;

Inside - in partea interioara a paginii, adica in partea stanga a paginii drepte (cu numar impar) si in partea dreapta a paginii stangi (cu numar par);

Outside - in partea exterioara a paginii, adica in partea dreapta a paginii drepte (cu numar impar) si in partea stanga a paginii stangi (cu numar par).

Daca vrem sa nu apara numarul paginii pe prima pagina, dezactivam comutatorul Show Number on First Page. Cand acest comutator este activat, numarul apare si pe prima pagina.

Dac\ avem un document mai mare si vrem sa folosim anumite formate speciale de numerotare a paginilor, actionam butonul Format. Apare fereastra de dialog Page Number Format. ~n aceast\ fereastra de dialog putem schimba formatul de numerotare a paginilor, cu ajutorul urmatoarelor obiecte:

Number Format - o lista ascunsa, care ofera in mod implicit formatul de numerotare prin numere consecutive, `ncepand cu 1 pentru prima pagina: 1, 2, 3....;

Page Numbering - butoane radio, care ne permit sa alegem una din urmatoarele optiuni: Continue from Previous Section si Start At;

Include Chapter Number - include numarul capitolului in formatul numarului pentru pagina.

Crearea anteturilor [i a subsolurilor

Pentru a introduce antete si note de subsol proced\m astfel: apel\m comanda View, Header and Footer. Apare fereastra de dialog Header and Footer care con]ine mai multe butoane, iar cursorul de editare este prezent `n zona de antet sau `n zona de subsol. Dac\ ne deplas\m pe document `n sus [i `n jos, cursorul de editare se plimb\ numai `n zonele de antet si de subsol ale fiecarei pagini. Folosind operatiile de editare cunoscute pentru a introduce diferite informatii ca antete si note de subsol.

Pentru anumite opera]ii folosim linia mobila cu instrumente de lucru.

C$nd am terminat de introdus sau de modificat antetele [i notele de subsol action\m butonul Close.

Inserarea datelor [i a numerelor de pagin\ `n anteturi [i subsoluri

Selecta]i op]iunea View, Header and Footer.

Ap\sa]i tasta Tab de dou\ ori pentru a v\ deplasa la extremitatea dreapt\ a regiunii antetului [i efectua]i clic pe butonul Insert Date (inserare dat\). Word va insera data curent\. Pentru a insera ora curent\, efectua]i clic pe butonul Insert Time, amplasat `n dreapta butonului Insert Date.

Efectua]i clic pe butonul Swich Between Header and Footer pentru a v\ deplasa `n regiunea subsolului.

Efectua]i clic pe butonul Insert AutoText, dup\ care selecta]i op]iunea Confidential, Page #, Date. Word va insera intrarea AutoText `n subsol. Selecta]i [i [terge]i aceast\ intrare. Apoi `ncerca]i alte c$teva intr\ri AutoText [i [terge]i-o pe ultima.

Ap\sa]i tasta Tab, tasta]i Pagina [i apoi ap\sa]i tasta spa]iu. Efectua]i clic pe butonul Insert Page Number (inserare num\r de pagin\) [i efectua]i clic pe butonul Close din bara cu instrumente Header anf Footer.

8. Metode rapide de editare

C\utarea textului

Pentru a face o cautare in documentul Word `n care este cursorul de editare, apela]i comanda Edit | Find.. Apare fereastra de dialog Find. Preciza]i parametrii de cautare `n caseta de text Find what, dup\ care efectua]i clic pe butonul Find Next. Word va eviden]ia prima apari]ie a cuv$ntului sau expresiei c\utate. Continua]i s\ efectua]i clic pe butonul Find Next, pentru a c\uta [i alte apari]ii. Efectua]i clic pe butonul OK atunci c$nd Word v\ informeaz\ c\ a `ncheiat c\utarea `n document, dup\ care efectua]i clic pe butonul Cancel din caseta de dialog Find and Replace.

Localizarea [i `nlocuirea textelor

Pentru a face o `nlocuire `n documentul Word, apela]i comanda Edit | Replace.. Introduce]i `n caseta de text Find what textul pe care dori]i s\-l g\si]i. ~n caseta de text Replace with tasta]i textul care urmeaz\ a `nlocui textul introdus `n caseta Find what. Ac]iona]i butonul Find Next. Pute]i face `nlocuirea tuturor textelor c\utate cu Replace All.

Inserarea unui caracter special

Pentru a introduce `n text diferite simboluri care nu apar pe tastatura, dar sunt con]inute `n anumite formate de caractere, pozitiona]i cursorul de editare in locul `n care dori]i s\ introduce]i simbolul, apela]i comanda Insert, Simbol. Apare fereastra de dialog Simbol care contine o mul]ime de simboluri incluse `ntr-un chenar. Dac\ printre ele se afl\ simbolul dorit, pozitiona]i cursorul pe el, apoi activa]i butonul Insert. Daca nu a]i gasit simbolul dorit, desfasura]i lista ascuns\ Font. De aici alege]i numele unui format de caractere care crede]i c\ ar con]ine simbolul pe care il cauta]i. Cand a]i g\sit simbolul, pozitiona]i cursorul pe el, actiona]i butonul Insert, apoi butonul Close.

Inserarea datei

~ncepe]i s\ tasta]i data de ast\zi. Dup\ ce a]i tastat o por]iune din dat\, pe ecran ca ap\rea o caset\ de culoare galben\, care con]ine data complet\. Ap\sa]i Enter pentru a permite programului Word s\ completeze restul datei `n locul dvs.

Dac\ dori]i s\ insera]i data sub forma unui c$mp, selecta]i comanda Insert, Date and Time. Selecta]i caseta de validare Update automatically actualizare automat\). Efectua]i clic pe formatul pe care dori]i s\-l utiliza]i.

Corectarea automat\ a textului

Selecta]i op]iunea Tools, AutoCorrect. Derula]i lista amplasat\ `n partea inferioar\ a casetei de dialog, pentru a vedea erorile de ortografie pe care AutoCorrect "[tie" s\ le remedieze. Word va `nlocui textul din coloana din st$nga cu textul din coloana din dreapta. Efectua]i clic `n caseta de text Replace [i tasta]i probail. Efectua]i clic `n caseta de text With [i tasta]i ortografia corect\, probabil. Efectua]i clic pe butonul Add. Intrarea va fi ad\ugat\ `n list\. Efectua]i clic pe butonul OK. Tasta]i Este foarte probail. Ap\sa]i tasta spa]iu. Word va `nlocui `n mod automat probail cu probabil. Apoi finaliza]i propozi]ia.

Eliminarea intr\rilor din lista AutoCorrect se face select$nd op]iunea Tools, AutoCorrect, apoi se efectueaz\ clic pe butonul Delete [i apoi pe butonul OK.

Inserarea blocurilor standard de text

Introduce]i textul care urmeaz\ a fi "memorat" de programul Word. Selecta]i textul. Selecta]i op]iunea Insert, AutoText, New sau ap\sa]i combina]ia de taste Alt+F3. Introduce]i un nume al intr\rii `n caseta de dialog Create AutoText (selecta]i un nume de minimum patru caractere). Efectua]i clic pe butonul OK [i efectua]i clic `n locul unde dori]i s\ insera]i textul. Tasta]i primele litere ale numelui. De `ndat\ ce vede]i caseta de culoare galben\, ap\sa]i tasta Enter. Word va insera intrarea AutoText `n documentul dumneavoastr\.

9. Coloane [i tabele

Crearea coloanelor

Verifica]i dac\ utiliza]i vizualizarea Print Layout (din View) [i deplasa]i punctul de inser]ie acolo unde dori]i s\ `nceap\ coloanele. Selecta]i comanda Insert, Break pentru a afi[a caseta de dialog Break. Pentru a determina coloanele s\ `nceap\ `n partea superioar\ a unei pagini noi, selecta]i op]iunea Next page (pagina urm\toare). Pentru a p\stra coloanele pe aceea[i pagin\ ca [i textul amplasat deasupra acestora, selecta]i op]iunea Continuous. Efectua]i clic pe butonul OK [i apoi verifica]i dac\ punctul de inser]ie se g\se[te `n sec]iunea unde dori]i inserarea coloanelor. Efectua]i clic pe butonul Columns de pe bara cu instrumente Formatting. Efectua]i clic pe num\rul de coloane dorit din gril\. Word va crea num\rul de coloane specificat de dumneavoastr\.

Formatarea coloanelor

Efectua]i clic oriunde `n interiorul textului dispus `n coloane multiple, dup\ care selecta]i comanda Format, Columns pentru a afi[a caseta de dialog Columns. Dac\ dori]i, efectua]i clic pe un format predefinit din rubrica Presets situat\ `n partea superioar\ a casetei de dialog. Dac\ exist\ anumite necesit\]i pentru l\]imea coloanelor, mai `nt$i deselecta]i caseta de validare Equal column width (coloane de l\]ime egal\). Apoi introduce]i parametrii dori]i pentru fiecare coloan\ `n rubrica Width and spacing (l\]ime [i spa]iere).

Echilibrarea lungimii coloanelor

Pentru a echilibra lungimea coloanelor `n ultima pagin\ a documentului, ap\sa]i combina]ia de taste Ctrl+End pentru a v\ deplasa la sf$r[itul documentului [i selecta]i op]iunea Insert, Break. Selecta]i butonul de op]iune Continuous [i apoi efectua]i clic pe butonul OK.

Desp\r]irea `n silabe a cuvintelor

Dac\ folosi]i coloane `nguste, este necesar\ desp\r]irea `n silabe a textului pentru a determina o umplere mai uniform\ a coloanelor. De asemenea, desp\r]irea `n silabe reduce spa]iile dintre cuvinte, `n cazul textului aliniat la ambele margini ale coloanei. selecta]i op]iunea Tools, Language, Hyphenation, selecta]i caseta de validare Automatically hyphenate document (desp\r]ire `n silabe automat\ a cuvintelor din document), dup\ care efectua]i clic pe butonul OK.

Crearea unui tabel

Pentru a crea un tabel cu ajutorul meniului proced\m `n felul urm\tor:

Pozitionam cursorul de editare `n locul unde vrem s\ introducem tabelul. Apelam apoi comanda Table, Insert Table. Apare fereastra de dialog Insert Table cu parametrii care definesc tabelul. ~n aceast\ fereastr\ exist\ urm\toarele c$mpuri:

Number of Columns - introduce num\rul de coloane;

Number of Rows - intoducen numarul de randuri;

Column Width - introducem l\]imea coloanelor din tabel;

Dup\ alegerea op]iunii dorite ap\s\m butonul OK.

Introducerea textului `ntr-un tabel

Pentru a introduce informatii `ntr-o celul\ trebuie ca acea celul\ s\ devin\ activ\, adic\ s\ con]in\ cursorul de editare. Pentru introducerea cursorului de editare `ntr-o celul\ ac]ion\m cursorul mouse-ului `n celula respectiv\ sau folosim tastatura pentru a ne deplasa prin tabel p$na la celula respectiv\.

~n tabelul de mai jos sunt date tastele [i combina]iile de taste pe care le putem folosi pentru deplasarea `n tabel:

Taste

Efectul de deplasare

Tab

Deplasare `n celula urmatoare din rand

Shift + Tab

Deplasare `n celula precedenta din rand

Alt + Home

Deplasare `n prima celula din rand

Alt + End

Deplasare `n ultima celula din rand

Alt + PgUp

Deplasare `n prima celula din coloana

Alt + PgDn

Deplasare `n ultima celula din coloana

Putem folosi tastele s\geti ( , ) pentru a ne deplasa `n cadrul unei celule caracter cu caracter, la st$nga sau la dreapta, sau ( , ) pentru a ne deplasa `n cadrul unei celule linie cu linie, `n sus sau `n jos. C$nd ajungem la marginea celulei, aceste taste ne permit s\ trecem `n celula vecin\.

Dup\ ce am introdus o caset\ de editare `ntr-o celul\, putem introduce informa]ii `n acea celul\. ~n\l]imea celulei se adapteaz\ automat la dimensiunea textului.

Cum facem vizibile liniile care delimiteaz\ celulele?

Exista doua feluri de linii care delimiteaz\ celulele unui tabel: linii punctate, care sunt vizibile pe ecran, dar nu apar la imprimant\ [i linii continue, care sunt vizibile at$t pe ecran, c$t [i la imprimant\.

-Linii punctate

Pentru a face vizibile sau invizibile pe ecran aceste linii punctate, folosim comanda Table, Gridlines ca pe un comutator.

-Linii continue

Pentru a face vizibile pe ecran [i la imprimant\ liniile care delimiteaz\ celulele tabelului, putem folosi meniul sau linia cu instrumente pentru chenare. Daca linia cu instrumente pentru chenare nu apare pe ecran, lans\m comanda View, Toolbars. ~n fereastra de dialog Toolbars activ\m comutatorul Borders apoi apas\m butonul OK.

Pentru a delimita celulele tabelului cu linii continue, cu ajutorul meniului, proced\m `n felul urm\tor: pozi]ion\m cursorul de editare undeva `n interiorul tabelului, apoi select\m `ntreg tabelul cu ajutorul comenzii Table, Select Table. Apel\m comanda Format, Borders and Shading. Apare fereastra de dialog Tables Borders and Shading, unde action\m butonul Borders pentru a ap\rea `n fereastra op]iunile referitoare la liniile care delimiteaz\ celulele tabelului. ~n st$nga sus exist\ trei butoane `n chenarul Presets: None - liniile continue nu sunt afi[ate, Box - este afi[at un chenar care `ncadreaz\ `ntreg tabelul, Grid - sunt afi[ate liniile continue care delimiteaza celulele tabelului. ~n chenarul Line sunt disponibile diferite modele de linii. ~ncheiem dialogul cu OK.

Redimensionarea, selectarea, ad\ugarea [i [tergerea r$ndurilor [i coloanelor

Dac\ dorim s\ modific\m l\]imea unei coloane cu ajutorul mouse-ului proced\m astfel:

Pozi]ion\m cursorul mouse-ului pe marginea dreapta a coloanei a c\rei la]ime trebuie s\ o modific\m;

C$nd cursorul mouse-ului `[i schimb\ forma `ntr-o linie vertical\, ap\s\m butonul principal al mouse-ului;

}in$nd butonul principal al mouse-ului ap\sat, tragem spre dreapta sau spre st$nga, dup\ cum vrem s\ m\rim sau s\ mic[or\m dimensiunea coloanei;

C$nd la]imea coloanei este cea pe care o dorim, eliber\m butonul principal al mouse-ului.

Cum selectam informatiile intr-un tabel?

Putem face urm\toarele tipuri de select\ri:

Selectarea unor informa]ii din cadrul unei celule;

Selectarea unor celule `n `ntregime.

Pentru a selecta anumite informa]ii din cadrul unei celule putem folosi tastatura sau mouse-ul, dar mai `nt$i trebuie s\ introducem cursorul de editare `n celula respectiv\.

Dac\ select\m `ntreaga informa]ie care apar]ine unei celule, celula devine selectat\ `n `ntregime. Dac\ dup\ ce am selectat o celul\ extindem selectarea spre alte celule cu metodele cunoscute, aceste celule devin selectate, pasul de selectare fiind celula sau r$ndul, nu caracterul sau linia.

Cum modificam inaltimea randurilor?

~n\l]imea fiec\rui r$nd se adapteaz\ `n mod automat la `nal]imea celulei care con]ine cele mai multe linii de text. Dac\ ap\s\m Enter, se adaug\ o noua linie `n celula curent\. Acest lucru poate duce la cre[terea `n\l]imii r$ndului, dac\ nici o celul\ din acel r$nd nu con]ine un num\r de linii cel pu]in egal cu cel al celulei curente. Pentru a modifica `n\l]imea unui r$nd din tabel proced\m astfel:

Select\m r$ndul pe care dorim s\-l modific\m;

Pozi]ion\m cursorul mouse-ului pe linia de sus sau de jos a r$ndului, c$nd cursorul mouse-ului `[i schimb\ forma `ntr-o linie orizontal\ ap\s\m butonul principal al mouse-ului;

}in$nd butonul principal al mouse-ului apasat, tragem `n sus sau `n jos, dup\ cum vrem s\ m\rim sau s\ mic[or\m `n\l]imea r$ndului;

C$nd `n\l]imea r$ndului e cea dorit\, eliber\m butonul principal al mouse-ului.

Cum [tergem celulele din tabel?

Pentru a elimina anumite celule din tabel putem face urmatoarele tipuri de opera]ii:

eliminarea unor r$nduri sau a unor coloane `ntregi de celule;

eliminarea unor celule izolate din anumite r$nduri sau coloane.

Pentru a elimina anumite coloane din tabel, proced\m astfel:

Select\m coloanele respective;

Apel\m comanda Table, Delete Columns.

Pentru a elimina anumite r$nduri din tabel, proced\m astfel:

Select\m r$ndurile respective;

Apel\m comanda Table, Delete Rows.

Pentru a elimina din tabel o celul\ izolat\ proced\m `n felul urm\tor:

Select\m celula respectiv\;

Apel\m comanda Table, Delete Cells. Apare fereastra de dialog Delete Cells;

Putem selecta unul din urm\toarele butoane radio:

Shift Cells Left - dac\ vrem ca celulele care se afl\ la dreapta celulelor eliminate pe acelea[i r$nduri s\ se decaleze spre st$nga, pentru a ocupa locurile eliberate;

Schift Cells Up - dac\ vrem ca celulele care se afla sub celulele eliminate pe acelea[i coloane s\ se decaleze `n sus, pentru a ocupa locurile eliberate.

~ncheiem dialogul cu butonul OK.

Cum inseram celule noi intr-un tabel?

~n cadrul unui tabel putem efectua urm\toarele opera]ii de inserare a unor celule noi:

Inserarea unor r$nduri sau a unor coloane noi;

Inserarea unor celule izolate `n cadrul r$ndurilor sau coloanelor existente.

Pentru a insera una sau mai multe coloane `n tabel proced\m astfel:

Select\m coloana la st$nga c\reia dorim s\ inser\m o nou\ coloan\. Dac\ dorim s\ inser\m mai multe coloane, select\m num\rul de coloane pe care `l dorim.

Apel\m comanda Table, Insert Columns. Coloanele noi vor fi inserate la st$nga celor selectate.

Pentru a insera unul sau mai multe r$nduri `n tabel proced\m astfel:

Pozi]ion\m cursorul `ntr-o celul\ sau select\m r$ndul deasupra c\ruia dorim s\ inser\m un nou r$nd. Dac\ dorim s\ inser\m mai multe r$nduri, select\m num\rul de r$nduri pe care dorim s\ `l inser\m.

Apel\m comanda Table, Insert Rows. R$ndurile noi vor fi inserate deasupra celor selectate.

Pentru inserarea de celule izolate proced\m `n felul urm\tor:

Pozi]ion\m cursorul `n locul unde dorim s\ inser\m celula. Dac\ dorim s\ inser\m mai multe celule `n r$ndul sau `n coloana curent\, select\m la dreapta sau `n jos num\rul de celule pe care dorim s\ `l inser\m.

Apel\m comanda Table, Insert Cells. Apare fereastra de dialog Insert Cells.

Dac\ vrem s\ inser\m celule pe r$ndul curent, select\m butonul radio Schift Cells Right, iar dac\ vrem s\ inser\m celule pe coloana curent\, select\m butonul radio Schift Cells Down.

Incheiem dialogul actionand butonul OK.

Pentru inserarea unui caracter de tabulare `ntr-o celul\ se apas\ combina]ia de taste Ctrl+Tab `n locul tastei Tab (prin ap\sarea tastei Tab se selecteaz\ con]inutul celulei aflate `n dreapta celulei curente).

Formatarea unui tabel

Pentru a modifica elementele de formatare a textului, selecta]i celulele (sau o parte a textului din celul\) [i apoi folosi]i listele [i butoanele din bara cu instrumente Formatting.

Pentru a modifica chenarul exterior al tabelului, mai `nt$i selecta]i `ntregul tabel prin selectarea op]iunii Table, Select, Table. ~n continuare, selecta]i comanda Format, Borders and Shading. Efectua]i clic pe op]iunea Grid pentru a modifica numai chenarul exterior sau efectua]i clic pe op]iunea All dac\ dori]i s\ modifica]i toate marginile din tabel. Selecta]i op]iunile dorite din listele Style, Color [i Width. Efectua]i clic pe butonul OK. Word va aplica op]iunile de chenar pe care le-a]i selectat.

MS OFFICE - Word - lec]ia 4

10. Ad\ugarea obiectelor grafice `n documente

Inserarea unui obiect grafic `n document

Deplasa]i punctul de inser]ie `n locul unde dori]i s\ insera]i obiectul grafic. Selecta]i op]iunea Insert, Picture, Cip Art. ~n eticheta Pictures, derula]i printre categoriile de imagini [i efectua]i clic pe aceea pe care dori]i s\ o parcurge]i (pentru a reveni la lista de categorii, efectua]i clic pe butonul All Categories = toate categoriile). Dac\ [ti]i ce fel de imagine c\uta]i, ap\sa]i butonul Find [i introduce]i un cuv$nt descriptiv (sau dou\) `n caseta keywords, dup\ care ap\sa]i tasta Enter. Efectua]i clic pe butonul Insert dup\ ce a]i ales imaginea dorit\.

Dimensionarea [i deplasarea unui obiect grafic

Efectua]i clic pe obiectul grafic pentru a-l selecta. C$nd un obiect grafic este selectat, `n jurul imaginii apar mici p\trate. Pentru a redimensiona obiectul grafic, indica]i cu mouse-ul spre un p\treat de selec]ie amplasat `ntr-un col] (indicatorul de mouse se transform\ `ntr-o s\geat\ diagonal\ cu dou\ capete). Trage]i cu mouse-ul pentru a m\ri sau a mic[ora imaginea, dup\ care elibera]i butonul mouse-ului atunci c$nd imaginea are dimensiunea corect\.

Pentru a deplasa un obiect grafic, verifica]i dac\ este selectat (are p\tr\]elele `n jurul lui) apoi indica]i cu mouse-ul un punct `n interiorul obiectului grafic (punct `n care indicatorul de mouse se transform\ `n dou\ s\ge]i duble) [i trage]i imaginea `n pozi]ia dorit\. Elibera]i butonul mouse-ului c$nd imaginea se g\se[te `n pozi]ia dorit\. Efectua]i clic `n exteriorul imaginii pentru a o deselecta. Astfel se poate vedea mai bine aspectul imaginii `n noua pozi]ie.

Retezarea unui obiect grafic

Pentru a reteza imaginea, selecta]i obiectul grafic (efectua]i clic oriunde `n interiorul acestuia) [i efectua]i clic pe butonul Crop de pe bara cu instrumente Picture. ~n acest moment dispune]i de un indicator de mouse destinat opera]iei de retezare. Trage]i cu mouse-ul de un m$ner de selec]ie [i elibera]i butonul de mouse c$nd por]iunea dorit\ este decupat\. Efectua]i clic din nou pe butonul Crop pentru a-l dezactiva.

Controlul dispunerii textelor `n jurul obiectului grafic

Pentru a modifica modalitatea de `nconjurare a imaginilor cu text, selecta]i imaginea, efectua]i clic pe butonul Text Wrapping de pe bara cu instrumente Picture, dup\ care efectua]i clic pe una dintre op]iunile din lista derulant\:

Square - va determina `nf\[urarea textului pe laturile unui p\trat care `nconjoar\ imaginea;

Tight - va `nf\[ura textul imediat pe conturul exterior al imaginii;

Throught - asem\n\tor cu Tight, dat textul se va "strecura" prin toate regiunile deschise ale imaginii;

None - textul va fi scris peste imagine;

Top and Bottom - va `nf\[ura textul deasupra [i sub imagine, dar nu [i pe laturile acesteia.

Ad\ugarea formelor

Efectua]i clic pe butonul Drawing de pe bara cu instrumente Standard. Bara cu instrumente Drawing apare `n mod prestabilit `n partea inferioar\ a ferestrei Word. Efectua]i clic pe butonul AutoShapes pentru a afi[a un meniu cu categorii de forme predefinite AutoShapes. Indica]i cu mouse-ul spre o categorie, dup\ care efectua]i clic pe forma dorit\ `n submeniul care apare. Indica]i cu indicatorul mouse-ului `n form\ de cruce `n col]ul din st$nga-sus al regiunii unde dori]i s\ desena]i forma, apoi trage]i indicatorul mouse-ului pe diagonal\ `n jos [i spre dreapta. Elibera]i butonul de mouse pentru a finaliza desenarea formei. P\stra]i forma selectat\, efectua]i clic pe butonul s\geat\ jos din partea dreapt\ a butonului Fill Color din bara cu instrumente Drawing, dup\ care efectua]i clic pe o culoare. Forma va prelua culoarea de umplere pe care a]i selectat-o.

Dac\ folosi]i forma dreptunghiular\ [i dori]i s\ desena]i un p\trat, men]ine]i ap\sat\ tasta Shift `n timp ce trage]i cu mouse-ul. Aceast\ tehnic\ are efect [i dac\ dori]i s\ folosi]i forma oval\ pentru a desena un cerc, forma de stea pentru desenarea unei stele perfecte.

Pentru [tergerea unei forme se face clic pe aceasta [i apoi se apar\ tasta Delete.

Crearea obiectelor WordArt

Efectua]i clic `n zona `n care dori]i s\ insera]i imaginea WordArt. Selecta]i op]iunea Insert, Picture, WordArt (sau efectua]i clic pe butonul Insert WordArt de pe bara cu instrumente Drawing). Se va deschide caseta de dialog WordArt Gallery. Efectua]i clic pe stilul cu care dori]i s\ `ncepe]i, dup\ care efectua]i clic pe butonul OK. Va ap\rea fereastra Edit WordArt Text. Tasta]i textul pentru imaginea WordArt, `nlocuind textul simulat Your Text Here. Efectua]i clic pe butonul OK. Imaginea WordArt va fi inserat\ `n documentul dumneavoastr\.


Document Info


Accesari: 6653
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )