Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
CAIET DE EXERCITII Gandire critica si scriere academica

Stiinte politice
CAIET DE EXERCITII Gandire critica si scriere academicaRezolvati urmatoarele sarcini:

1. Reformulati argumentul lui Spinoza ghidându-v a dupa elementele de argumentare care urmeaza , construite în baza spuselor autorului.

Oamenii sunt definiti prin ratiune.

Oamenii sunt activi numai când sunt condusi de ratiune .

Când actioneaz a condusi de ratiune oamenii actioneaz a conform naturii lor.

Rezolvare:Deci atunci când oamenii sunt condusi de ratiune, ei actioneaza conform naturii lor.

Oamenii sunt defini t i prin ra t iune.

Ceea ce ra t iunea spune c a este bun sau r a u, a s a este.

Oamenii doresc s a înl a ture r a ul prin natura lor.

R:Deci oamenii prin ratiune fac distinctia intre bine si rau

Când ac t ioneaz a din ra t iune, oamenii fac cu necesitate 17417k102r ceea ce este bun.

Oamenii defini t i prin ra t iune fac cu necesitate ceea ce este bun.

Unii oameni nu fac ceea ce este bun.

R:Deci exista si oameni care nu actioneaza prin ratiune si nu fac tot ceea ce este bine

Ei nu ac t ioneaz a prin ra t iune.

Oamenii ac t ioneaz a prin ra t iune sau prin afecte.

Unii oameni nu ac t ioneaz a prin ra t iune.

R:Deci oamenii care actioneaza prin ratiune se opun celor care actioneaza prin afect.

Ei se opun celor care ac t ioneaz a prin ra t iune.

Oamenii care ac t ioneaz a conform ra t iunii fac cu necesitate 17417k102r binele.

Unii oameni nu ac t ioneaz a prin ra t iune.

R:Deci oamenii care actioneaza conform ratiunii realizeaza binele, iar ceilalti li se opun in actiuni.

Ei nu fac cu necesitate binele.

Oamenii care tr a iesc condu s i de ra t iune se aseam a n a totdeauna între ei. Lucrurile

particulare sunt oamenii care tr a iesc prin ra t iune s i oamenii care tr a iesc condu s i de afecte.

Nu exist a nici un lucru particular în natur a care s a fie mai folositor omului decât omul care

tr a ie s te condus de ra t iune.

R:Deci oamenii rationali sunt folositori datorita naturii lor particulare.

2. Alege un text argumentativ din bibliografia altor discipline s i rearanjeaz a -l în

ordinea argument a rii, eviden t iind presupozi t iile afirma t iilor pe care le cuprinde.

Tem a

  1. Da t i exemple de argument a ri care con t in sofisme (din lecturile la celelalte discipline).

Presedintele României isi face singur cumparaturile pentru ca eu l-am vazut aseara la magazin.

Dumnezeu poate modifica istoria si poate face sa contrazica Biblia, cu toate acestea Biblia sustine ca Dumnezeu exista, iar dac ea e adevarata, Dumnezeu exista.

Natura lucrurilor grele este sa tinda spre centrul lumii, iar acela al lucrurilor usoare este sa se departeze de ele, ori natura arata ca lucrurile tind spre centrul pamantului, iar cele usoare se departeaza de el, deci centrul pamantului e centrul lumii.

Cocaina e utila in tratarea unor boli, deci ea e utila omului.

Iarna aceasta se poarta rosu pentru ca asa a spus creatorul de moda Catalin Botezatu, iar voi nu sunteti creatori de moda ca sa- l puteti contrazice.

Adrian Mutu nu poate fi considerat fotbalist pentru ca e toxicoman.

Pentru ca majoritatea taranilor cred ca aratul cu calul e mai ieftin trebuie sa nu mai cumparam tractoare

2. Construi t i un exemplu de argumentare care con t ine un sofism.

Homosexualitatea trebuie interzisa deoarece animalele de acelasi sex nu se imperecheaza

Exerci t ii s i teme de reflec t ie

I. Pentru fiecare dintre urm a toarele fragmente:

a. decide t i dac a este sau nu o argumentare;

b. construi t iun comentariu ar a tând, pentru cele care sunt argument a ri care este ideea

sus t inut a s i pentru cele care nu sunt argument a ri, de ce le considera t i astfel.

1. Transportul feroviar ar trebui s a fie mai atractiv pentru to t i.s oselele sunt aglomerate s i se înainteaz a uneori cu mare greutate. Gazul de e s apament face r a u atât vegeta t iei cât s i oamenilor. Costul unui bilet de tren ar trebui s a fie foarte mic.F a r a aceast a sc a dere a pre t urilor, oamenii nu vor renun t a la ma s ini.

Nu este o argumentare deoarece nu se orienteaya spre o idee bine definita.

2. Num a rul crimelor s i delictelor anun t ate la poli t ie este în sc a dere. Rata general a a

criminalit at ii descre s te. O mare parte a lor este comis a de tineri sub 20 de ani. Nu toate persoanele agresate sau prejudiciate anun ta acest fapt la poli t ie.

Nu este o argumentare deoarece textul este doar o insiruire de informatii

3. În general, examenele sus t inute în acest an,au avut rezultate mult mai bune decât

examenele din anul universitar trecut. Cifrele publicate arat a o cre s tere a performan t elor studen t ilor, chiar dac a , în cifre absolute, lucrurile ar putea sta diferit.

Nu este o argumentare deoarece premisele sunt vagi.

4. O bun a preg a tire profesional a cere efort pentru c a este nevoie de timp îndelungat s i de multe cuno s tin t e pentru a fi un bun specialist. Capacit at ile implicate de orice specializare se dezvolt a în timp s i se formeaz a prin exerci t ii repetate.

Nu este o argumentare deoarece continutul textului este ambiguu.

5. Atunci când te prezin t i la un examen oral trebuie s a pari încrez a tor în cuno s tin t ele tale. Profesorii apreciaz a siguran t a r a spunsurilor, concizia în exprimare s i încrederea în sine. Ei evalueaz a fluen t a expunerii. Dac a te pierzi s i nu e s ti sigur pe ceea ce spui, se va crede cu u s urin ta c a nu ai înv at at suficient.

Nu este o argumentare deoarece intervine subiectivitatea.

6. Prin prejudecat a se în t elege o idee sau o p a rere gre s it a pe care cineva s i-o face asupra unui lucru pe care nu-l cunoa s te deloc sau îl cunoa s te superficial. Prejudec at ile apar atunci când nu judec a m unom dup a însu s irile s i faptele sale, ci dup a p a rerile noastre referitoare la grupul din care el face parte. De exemplu, atunci când europenii au colonizat America, ei i-au considerat, în mod gre s it, pe indieni drept s a lbatici.

Nu este o argumentare, este doar o definire a unui concept.

II. Pentru fiecare dintre propozi t iile subliniate care urmeaz a sunt sugerate câteva

argumente posibile. Alege t i pentru fiecare dintre propozi t iile date argumentul

potrivit. Argumenta t i-v a op t iunea. Formula t i un argument mai bun decât cel ales.

a) Donatorii de sânge trebuie s a fie pl a ti t i.

- Serviciile de recoltare s i p a strare sunt scumpe.

Num a rul donatorilor de sânge este în sc a dere.

R:Donatorii de sânge trebuie patiti pentru ca astfel ei isi vand sanatateab) Un regim vegetarian face bine s a n a t at ii.

- Regimurile vegetariene con t in anumite vitamine importante.

- Regimurile vegetariene nu con t in gr a simi animale, care duc la multe îmboln a viri.

Regimurile vegetariene nu con t in untur a de pe s te.

R:Un regim vegetarian face bine sanatatii deoarece astfel se purifica organismul

c) Bolnavii care primesc sânge trebuie s a -l pl a teasc a

- Donatorii de sânge se a s teapt a s a primeasc a bani pentru sângele donat.

- Serviciile de recoltare s i p a strare sunt scumpe.

Banii primi t i de spital prin sistemul asigur a rilor medicale nu sunt suficien t i.

R:Bolnavii care primesc sânge trebuie sa-l plateasca deoarece donatorii tre sa fie atrasi din punct de vedere material.

d) Unele tipuri de gum a de mestecat fac r a u din t ilor.

- Unele tipuri de gum a de mestecat con t in zah a r, care favorizeaz a producerea cariilor.

- Unele tipuri de gum a de mestecat sunt îndulcite cu sorbitol, care neutralizeaz a acizii.

Unele tipuri de gum a de mestecat au un parfum foarte pl a cut.

R:Unele tipuri de guma de mestecat fac rau dintilor pentru ca fiind mestecate mai mult de 15 minute distrug zmaltul.

e) Traversarea ar trebui s a se fac a pe culoarea ro s ie a semaforului.

S-ar câ s tiga mai mult timp.

Nu am mai intârzia la s coal a .

R:Traversarea ar trebui sa se fac pe culoarea rosie a semaforului deoarece nu ar mai exista accidente de circulatie.

f) Claxonatul este permis în municipii, doar dac a este melodios.

-Ar s c a dea num a rul bolilor nervoase.

Pietonii s-ar bine dispune.

R:Claxonatul este permis in municipii, doar daca este meodios deoarece pietonii nu ar mai fi panicati.

g)Elevii nu trebuie s a poarte uniforme frumoase.

-Frumuse t ea uniformei te îndeamn a la visare

Cine viseaz a în clas a este neatent la ore.

R:Elevii nu trebuie sa poarte uniforme frumoase deoarece trebuie sa existe un echilibru in plan fiyic si psihic

h)O mare parte din ore ar trebui s a se desf as oare în aer liber.

-Ar c re s te gradul de participare la ore.

S-ar face o mai bun a leg a tur a cu via t a de zi cu zi.

R:Omare parte din ore ar trebui sa se desfasoare in aer liber deoarece astfel realitatea ar reprezenta cel mai de seama exemplu.

III. Pentru fiecare dintre fragmentele urm a toare stabiliti daca este sau nu o

argumentare. Pentru cele care sunt argumentari, separati concluzia de premisele ei.

a)      Fiintele umane învata mai mult în primii cinci ani de viata decât în tot restul vie t ii s i de aceea s coala ar trebui s a înceap a mai devreme.

Nu este o argumentare deoarece nu exista o structura logica a argumentarii si nu transmite o semnificatie clara.

b) Cu ocazia adopt a rii reformei agrare, domnitorul Alexandru Ioan Cuza afirma,

adresându-se ta ranilor:

Claca este desfiin t at a pentru deapururea s i de ast a zi voi sunte t i proprietari liberi pe

locurile supuse st a pânirii voastre.

Nu este o argumentare.Concluzia este o propoyitie pragmatica

c) Declara t ia P.N.R. de la Oradea (1918) afirma:

Pe temeiul dreptului firesc c a fiecare na t iune poate hot a rî liber de soarta ei. na

t iunea român a din Ungaria s i Ardeal dore s te acum s a se foloseasc a de acest drept s i re clam a pentru ea dreptul. s a hot a rasc a sin gur a a s ezarea ei printre na t iunile libere.

Nu este o argumentare

d) De obicei to t i cei care nu-s i fac datoria trebuie pedepsi t i, iar studen t ii care lipsesc

nemotivat de la s coal a sunt în situa t ia de a nu-s i face datoria. În t elege deci c a studen t ii care lipsesc nemotivat de la s coal a trebuie pedepsi t i, iar tu e s ti o persoan a cu multe absen t e nemotivate. Concluzia este evident a .

Nu este o argumentare deoarece e preyenta subiectivitatea.

e) În prezent cererea de cursuri de utilizare a computerului este în cre s tere. Foarte

mul t i studen t ii s tiu s a foloseasc a computerul. Multe societ at i comerciale consider a c a ar

trebui s a continue preg a tirea în domeniu a angaja t ilor lor.

Nu este o argumentare deoarece premisele nu sunt clare.

f) Pentru a reduce num a rul accidentelor rutiere s-ar putea reduce limita vitezei pe

s osea s i în localit at i, simultan cu m a rirea amenzilor pentru dep as irea vitezei admise.

Nu este o argumentare deoarece lipseste concluzia.

VI. Construi t i ra t ionamente prin analogie care s a aib a drept concluzie una dintre

urm a toarele propozi t ii:

a)      Alexandru, întrucât a ob t inut rezultate bune la tragere, va primi s i el permisie deoarece este un luptator si este mereu foarte atent.

b)      Mihaela o s a r a ceasc a sigur deoarece si tu esti racita si in ultima perioada a stat in preajma ta.

c)      Angela, ca student a , o s a reu s easc a s a -s i cumpere bilet cu reducere la spectacol deoarece este frumoasa si tânara.

d)      Trebuie s a apar a s i rândunicile care s i-au f a cut cuib la mine vara trecut a deoarece a venit primavara si este vremea frumoasa.e)      Se pare c a în urm a toarele zile vor fi inunda t ii în zona noastr a  deoarece a plouat foarte mult la munte si vremea este innorata.

VII. Analiza t i urm a toarea argumentare s i ar a ta t i dac a este sau nu corect a s i de ce.

Înainte de lucrarea la gândire critic a am înv at at serios, am mânct pr a jitur a cu crem as i am b a ut ceai de tei. Am luat nota 10.

Înainte de lucrarea la ... am înv at at serios s i am mânct pr a jitur a cu crem a . Am luat nota10.

Înainte de lucrarea la .... am mâncat multe pr a jituri cu crem a pentru c a am considerat c a dac a am procedat astfel înaintea celorlalte dou a lucr a ri s i am luat 10, atunci înseamn a c a pentru a lua 10 la lucr a ri trebuie s a m a nânc înainte pr a jituri cu crem a .

Nu este o argumentare corecta, este o analogie.

VIII. Determina t i dac a urm a toarele ra t ionamente utilizeaz a în mod corect metodele

lui John Stuart Mill. Dac a da, preciza t i care. Dac a nu, preciza t i ce fel de argumente

sunt s i dac a sunt valide sau nu.

a) În timpul unei furtuni, telefonul domnului X a încetat s a mai func t ioneze. Dup a

încetarea acesteia s i dup a ce lucrurile s-au mai uscat, telefonul s i-a revenit. Cum între timp nu a venit nimeni de la compania corespunz a toare, domnul X a tras concluzia c a

întreruperea s-a datorat umidit at ii crescute a linilor telefonice.

Argumentul nu este valid, este folosita metoda concordantei.

b)      Dac a se înc a lze s te o substan ta combustibil a în vid, ap a sau în oricare alt mediu lipsit de aer, aceasta nu arde. Dac a în schimb se înc a lze s te un astfel de obiect în prezen t a aerului, atunci combustia are loc. Deci este clar c a înc a lzirea în prezen t a aerului este cauza arderii substan t ei.

Argumentul nu este valid, se foloseste metoda diferentei.

c) "Dac a destinul unui om este hot a rât de a s tri, atunci to t i oameniin a scu t i sub aceea s i stea ar trebui s a aib a aceea s i soart a . Cu toate acestea, st a pâni s i sclavi,regi s i cer s etori sunt cu to t ii n a scu t i sub aceea s i stea." (Pliniu cel B a trân, Istoria natural a

Argumentul nu este valid, se foloseste metoda variatiei concomitente.

d) f) Alexandru Macedon era grec s i pu t ini greci s tiau la acea vreme chinez a ,deci se

deduce de aici c a nici Alexandru Macedon nu s tia chinez a .

Argumentul este valid, se foloseste metoda ramasitelor.

e) "Prietenii sunt ca pepenii: cu cât încerci mai mul t i, cu atât ai s anse mai mari s a

g a se s ti unul bun."

Argumentul este valid, se foloseste metoda diferentei.

f)        La o petrecere Oana a baut suc de lamâie, a mâncat alune s i tort, dup a care i s-a facut rau.Ilie a b a ut apa minerala si a mâncat alune, dup a care i s-a facut rau. Maria a b a ut cola s i a mâncat tort s i alune, pentru ca mai apoi s a -i fie r a u. Se pare c a alunele erau stricate.

Argumentul nu este valid, se foloseste metoda diferentei.

IX. Stabiliti ce concluzie se poate desprinde în fiecare dintre cazurile urmatoare.

Explicati prin ce tip de rationament a fost obtinut a s i de ce.

a. Un doctor avea cinci pacienti ce sufereau de o forma mai ciudat a de boala a pielii.

Singura trasatura comun a celor cinci pacienti era ca lucrau cu totii la acela s i combinat chimic ce producea anumite substante cu utilizare farmaceutic a . Doctorul a tras concluzia c a  pacientii trebuie tratati. -rationament deductiv

b. O familie, care a trebuit s a se mute împreuna cu copiii, dintr-un ora s în altul a

constatat c a rufele îi sunt mai curate în noul ora s . Cum folosea acela s i detergent s i

aceea si masina de spalat ca si înainte, a tras concluzia ca  apa contine mai mult clor. -rationament inductiv.

X. Analizati urmatoarele definitii aratând daca sunt sau nu corecte si de ce:

  1. Functionarul public este persoana numita într-o functie public a .

Este incorecta deoarece definitia nu este clara si precisa.

  1. Celula este o =microuzina = complex a în care se desfasoara toate mecanismele vie t ii.

Este incorecta deoarece definitia nu clarifica contextul in care termenul definit poate fi utilizat.

Celula este un sistem sau subsistem viu, universal, cu caracter informational, cu

capacitate de autoreglare si autoconservare, în care se desfasoara procese vitale cu

caracter finalizat.

Este corecta deoarece definitia in cauza exprima proprietatile esentiale ale obiectului.

Prin sistem trebuie sa întelegem un ansamblu de elemente interdependente care se

autoconserva prin autoreproducere.

Este incorecta deoarece definitul este un termen vag.

Munca prin agent de munca temporar a este munca prestat a de un salariat temporar

care, din dispozitia agentului de munca temporara , presteaza munca în favoarea unui

utilizator. (Codul muncii, art.87)

Este incorecta  deoarece este un articol din Codul Muncii.

6. Durata zilnic a a timpului de munca este împartita în doua perioade: o perioada fixa în care personalul se afla simultan la locul de munca si o perioada variabil a , mobil a în care salariatul îsi alege orele de sosire si de plecare, cu respectarea timpului de munca zilnic. (Codul muncii, art.115 (3).

Este incorecta

7. Opera literar a este

lucrare literar a originala , cu valoare estetica , ce creeaza un univers imaginar propriu s i coerent, valorificând într-un grad înalt potentele limbajului artistic;

- totalitatea creatiilor unui autor sau ansamblul scrierilor acestuia apartinând unui

anumit gen.

Este incorecta deoarece nu respecta regula uniformitatii.

Interactiunea este actiunea unui corp asupra altui corp prin intermediul fortelor de

contact, elastice, gravitationale, electromagnetice.

Este incorecta deoarece definitul este incomplet.9. Gândirea critic a reprezint a studiul argumentelor, incluzând s i defini t iile.

Este incorecta deoarece nu respecta regula reuniunii.

10. Vioara este un instrument muzical cu coarde, la care se cânt a cu ajutorul unui arcus .

Este incorecta deoarece prezinta doar elementele ce o compun nu si proprietatile de baza

11. Substanta organic a este o substanta care nu este anorganica

Este incorecta deoarece o definitie nu trebuie sa fie negativa..

Vinul este acea bautura alcoolica ce se face din struguri.

Este corecta deoarece respecta regula exprimarii esentei.

13. Sculptura reprezint a îndepartarea sur plusului unei bucati de marmura .

Este incorecta deoarece nu respecta regula adecvarii

14. Rational este caracteristica principal a a unei persoane dotate cu ratiune.

Este incorecta deoarece nu respecta regula evitarii circularitatii.

15. "Sac de dormit" reprezinta un sac unde se doarme.

Este incorecta deoarece nu este precisa.

Stiloul este un instrument de scris pe hârtie.

Este corecta  deoarece respecta regula exprimarii esentei

17. Semaforul este un dispozitiv pentru avertizarea pietonilor.

Este incorecta deoarece este incompleta

18. Defini t ia este expresia lingvistic a a unei opera t ii logice.

Este corecta definitorul indica functia obiectului definit.

19. Incorect este ceea ce nu este corect.

Este incorecta deoarece o definitie nu trebuie sa fie negativa.

20. Oamenii sunt animale bipede fara pene.

Este incorecta deoarece este incompleta.

Muzica este matematica sentimentului.

Este incorecta deoarece este folosit un limbaj metaforic.

22. Prin crima se întelege uciderea intentionata a unei fiinte umane.

Este corecta deoarece respecta regula esentei.

23. "Ocean" se refer a la Atlantic, Indian, Pacific s i Arctic.

Este corecta deoarece este o forma de definire prin enumerare.

24. O regina este o femeie care conduce.

Este incompleta deoarece definitorul este neclar

25. "Poligam" înseamna casatorit de mai multe ori.

Este incorecta deoarece nu este precisa.

Ciresul este acel pom care produce cirese.

Este corecta deoarece este o definitie prin exemplificare.

27. "Fatada " înseamna fata .

Este incorecta deoarece nu este clara.

28. "Opac" înseamna lipsit de transparenta sau care reflect a lumina solar a .

Este corecta deoarece respecta regula exprimarii esentei.

29. Copac este ceva precum bradul, ar t arul, stejarul, salcia sau salcâmul.

Este incorecta deoarece nu este clara si nu respecta regula reuniunii.

30. "Camion" reprezint a o masina mai mare folosit a la transportul marfurilor.

Este corecta deoarece respecta regula adecvarii.

31. Un triunghi este "echilateral" doar dac a are toate laturile egale.

Este corecta deoarece este precisa.

32. "Compozitie muzicala " reprezint a ceva de genul unei tocate, simfonii, sonate ori al

unui concert.

Este incorecta deoarece definitorul este vag.

33. Desert este ceva de genul: înghetata , placinta , dulceata , fructe, prajitura .

Este corecta deoarece respecta regula intersectiei.

XI. Încercuiti numarul care corespunde analogiilor corecte din lista urmatoare:

  1. A coace o prajitura este ca cititul unei carti.

Nu

  1. A schia este fata de zapada asa cum înotul este fata de apa .

Da

  1. Spartul unei c a ni este fata de cioburi a s a cum spargerea unui grup este fata de membrii grupului.

Da

  1. Auzul este fata de sunet a s a cum este pipaitul fata de lumina .

Nu

  1. A face o prajitura este fata de prajitura asa cum scrierea unui roman este fata de roman.

Nu

  1. Speranta este fata de viitor ceea ce regretul este fata de trecut

Nu

XII. Analiza t i structura argumentativa a urmatoarelor texte

MITUL LUI GYGES este argumentare, exista argumente care sustin o concluzie intermediara care devine apoi argument pentru concluzia finala.

Document Info


Accesari: 6437
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )