Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


Acceleratorul

tehnica mecanica


Acceleratorul se calculeaza cu ajutorul formulei: 3 variatia absoluta a consumului variatia absoluta a investitiilor C I aApariŃia si accentuarea somajului au o multitudine de cauze objective, dar si subjective, cum ar fi: A.ritmul de crestere economica;

B.progresul tehnic, pe termen scurt; C.criza economica; D.modificarile de structura a ramurilor si sectoarelor economice;

E.imigrarea - emigrarea; F.conjunctura economica si politica internaŃionala nefavorabila; 3 A,B,C,D,E,F;

Balanta de plati externe reprezinta: 3 un tablou sintetic sub forma contabila, care înregistreaza sistematic ansamblul fluxurilor reale,

financiare si monetare intervenite între rezidenŃii unei economii si restu 929p1512j l lumii, în cursul unei perioade de timp, de regula un an;

Balanta miscarilor de capital sau Contul de Capital include: A.balanŃa miscarilor de capital pe termen scurt;

B.balanŃa miscarilor de capital pe termen lung; D.balanŃa rezervelor valutare internaŃionale; E.ajustari. 2 A,B,D,E;

Biroul InternaŃional al Muncii (organizaŃie din cadrul O.N.U.) defineste somerul ca fiind persoana care îndeplineste urmatoarele condiŃii:

B.are o vârsta de peste 15 ani; C.este apt de munca; E.nu are loc de munca; F.este disponibil pentru o munca salariala sau nesalariala;

5 B,C,E,F

Bunurile publice sunt: 1 bunurile care satisfac nevoile comune ale societaŃii, tot asa cum bunurile private satisfac nevoile

economice individuale;

Cauzele care conduc la inegalitatea veniturilor sunt: A.diferenŃele de abilitate; B.diferenŃele de performanŃe în munca;

C.diferenŃele în asumarea riscurilor; D.diferenŃele de salarizare; E.diferenŃele de educaŃie si instruire;

F.diferenŃele de experienŃa în profesie; G.diferenŃele în averea mostenita; H.diferenŃele de sansa; 2 A,B,C,D,E,F,G,H;

Cauzele principale ale inflaŃiei sunt: B.emisia excesiva de moneda; D.excedentul de cerere agregata;

F.cresterea costurilor de producŃie; 5 B,D,F

Cauzele subiective ale inegalitaŃii veniturilor sunt: A.discriminarea de catre patroni; C.discriminarea între salariaŃi;

E.discriminarea statistica. 2 A,C,E;

Cele patru componente esentiale ale paradigmei dezvoltarii durabile precizate de Raportul Mondial al Dezvoltarii Umane (1996) sunt:

A.productivitatea; C.echitatea; D.durabilitatea; E.împuternicirea; 3 A,C,D,E;

Comertul international reuneste: 4 totalitatea fluxurilor de marfuri si servicii care se deruleaza pe piaŃa mondiala;

Componentele de baza ale dezvoltarii umane sunt: B.longevitatea; D.cunostinŃele; E.standardul de viaŃa. 3 B,D,E;

Conceptul de dezvoltare economica durabila reprezinta: 3 acea forma de dezvoltare economica în cadrul careia se urmareste ca

satisfacerea cerinŃelor prezente de consum sa nu compromita sau sa prejudicieze pe cele ale generaŃiilor viitoare;

Conceptul de piata mondiala defineste, în sens larg: 1 totalitatea raporturilor de vânzare-cumparare de marfuri, servicii,

tehnologii etc. dintre agenŃii economici participanŃi la circuitul economic mondial de valori materiale, spirituale si banesti;

Cresterea economica negativa reflecta situaŃia în care: 2 rezultatele macroeconomice pe locuitor au o tendinŃa de scadere,

menŃinându-se sub control o serie de corelaŃii fundamentale de echilibru, cu compromisuri acceptabile pe planul

eficienŃei economice si al nivelului de trai;

Cresterea economica zero reflecta situaŃia în care: 5 rezultatele economice si populaŃia totala sporesc în acelasi ritm, iar

nivelul rezultatelor pe locuitor ramâne constant.

Datoria publica înseamna: 4 împrumuturile interne sau externe contractate de catre stat, atunci când Ńara respectiva se

confrunta cu dificultaŃi economice;

Decalajul absolut exprima: 5 diferenŃa cantitativa, masurata în cifre absolute, între nivelurile dezvoltarii economice

ale diferitelor grupe de Ńari.

Decalajul relativ exprima: 4 diferenŃa calitativa (comensurata procentual) între nivelurile dezvoltarii economice ale

diferitelor grupe de Ńari;

DeflaŃia este: 4 opusul inflaŃiei, reflectând situaŃia, existenta în economie, în care, pe termen lung, oferta de bunuri

si servicii este mai mare decât cererea, având loc scaderea preŃurilor;

Deflatia se mai numeste: 5 presiune deflaŃionista.

Deosebirile care exista de la o Ńara la alta, mai ales cele determinate de doctrine economice, atrag dupa sine forme si denumiri

diferite în manifestarea planificarii. Astfel, se întâlnesc drept forme de planificare urmatoarele: A.planificarea indicativa;

B.planificarea incitativa; C.planificare informala; 1 A,B,C;

Dezvoltarea durabila sau ecodezvoltarea a economiei mondiale reprezinta: 2 o noua strategie de dezvoltare economico-sociala, care

are drept scop îmbunataŃirea calitaŃii vieŃii si proteja rea naturii;

Dintre numeroasele si extrem de diversificatele tipuri si modele de strategii ale dezvoltarii economice, s-au detasat, de-a lungul

timpului, urmatoarele, care au sfere mai cuprinzatoare: A."dezvoltarea spre interior"; C."dezvoltarea spre exterior";

D."dezvoltarea endogena" 3 A,C,D;

Diviziunea mondiala a muncii exprima: 4 procesul istoric obiectiv de specializare a economiilor naŃionale în producŃia

si comercializarea diferitelor bunuri si servicii pentru piaŃa mondiala;

Echilibrul macroeconomic exprima: 1 starea de concordanŃa relativa dintre cererea si oferta agregate în cadrul pieteibunurilor si serviciilor, muncii, monetare, a capitalului, al economiei naŃionale în ansamblul ei, care are la baza o alocare

si folosire raŃionala a resurselor, o funcŃionare normala a structurilor economice în interdependenŃa lor;

Economiile reprezinta: 1 partea din venit ramasa dupa scaderea consumului;

Elementele de masura ale ciclului economic sunt: B.amplitudinea ciclului economic; D.abaterea de trend a ciclului economic;

F.durata de conformare a ciclului economic; G.perioada ciclului economic. 5 B,D,F,G.

Etalonul monetar este: 3 o valoare materiala sau imateriala adaptata convenŃional ca baza a sistemului monetar,

prin care se defineste valoarea monedelor naŃionale;

Factorii care determina dinamica echilibrului economic sunt: A.populaŃia; C.progresul stiinŃifico-tehnic;

D.comportamentul agenŃilor economici; E.limitele resurselor; 4 A,C,D,E;

Factorii de crestere economica cu acŃiune directa sunt: A.factorul uman (resursele de munca);

B.fatorul material (resursele naturale si echipamentele de producŃie acumulate); C.progresul tehnic sau tehnologic;

D.factorul informaŃional; 5 A,B,C,D.

Factorii de crestere economica cu acŃiune indirecta sunt: A.cererea agregata; C.rata investiŃiilor; D.cheltuielile de

cercetare-dezvoltare; E.politica financiara, monetara, bugetara si fiscala a statului; F.schimburilor internaŃionale;

G.politica ecologica; H.migraŃia forŃei de munca si a capitalului; 3 A,C,D,E,F,G,H;

Fazele ciclului economic sunt: A.faza de expansiune; D.faza de recesiune; 4 A,D;

FluctuaŃiile activitaŃii economice pot fi: A.sezoniere; C.accidentale (întâmplatoare); D.ciclice; 4 A,C,D;

Fluxul (piata) schimburilor valutare reprezinta: 1 ansamblul raporturilor care se desfasoara între agenŃii economici în legatura

cu tranzacŃiile de vânzare-cumparare de valuta;

Fluxul investitiilor directe exprima: 3 volumul si dinamica anuala a plasamentelor de capital în afaceri controlate de investitor;

Fluxurile de capital pe termen scurt sunt constituite din: 1 operaŃiuni speculative cu "capitaluri fierbinŃi" aflate în cautarea de

plasamente avantajoase pe perioada reduse de timp, în funcŃie de ratele dobânzii bancare si cursurile de schimb valutar;

Fluxurile internationale de capital pe termen lung îmbraca mai multe forme: 1 credite bancare; investiŃii externe directe; plasamente de

hârtii de valoare; transferuri publice concesionale; credite si ajutoare oferite de instituŃii financiare internaŃionale;

Formele inflaŃiei sunt: A.inflaŃia târâtoare; D.inflaŃia moderata; E.inflaŃia rapida; F.inflaŃia galopanta;4 A,D,E,F;

In functie de criteriul participarii economiilor nationale la relatiile economice internationale, acestea sunt: B.economii cu participare

intensa; C.economii cu participare medie; D.economii cu participare scazuta; 4 B,C,D;

In functie de criteriul structurii sectoriale (de ramura, subramura economica sau produs) economiile naŃionale sunt: A.economii

preponderent terŃiare; C.economii bazate pe sectorul secundar; D.economii cu sector primar predominant; 5 A,C,D.

In functie de potentialul economic tarile se clasifica: A.superputeri economice mondiale; B.superputeri economice regionale;

C.Ńari industriale cu potenŃial economic mijlociu; D.Ńari industriale cu potenŃial economic mic; 1 A,B,C,D;

In general, toate programele de reforma includ trei masuri fundamentale: B.liberalizarea economica; C.privatizarea; D.stabilizarea

macroeconomica; 5 B,C,D.

In sens larg datoria externa reprezinta: 4 totalitatea sumelor în bani si în alte active datorate creditorilor externi de catre o Ńara

si de catre rezidenŃii ei;

Indicatorii rentabilitatii comertului exterior al României sunt: A.cursul de revenire la export; C.cursul de schimb (valutar); 5 A,C.

Indicatorii utilizaŃi la calcularea indicelui dezvoltarii umane (IUD) sunt:A.speranta de viata; D.gradul de alfabetizare si gradul

de cuprindere în învatamânt ca masura a standardului de viata; 3 A,D;

Indicele general al preŃurilor (IGP), denumit si ritmul inflaŃionist se calculeaza ca: 4 raport între produsul intern brut exprimat

în preturi curente (PIB1) si produsul intern brut exprimat în preturile perioadei de baza (dintr-un an ales ca baza de comparaŃie

(PIB0): 100 PIB PIB IGP 0

InflaŃia reprezinta: 1 acea stare de dezechilibru economic în care masa monetara existenta în economie depaseste necesarul real de

moneda, ducând la cresterea generalizata a preŃurilor si la scaderea puterii de cumparare a banilor;

Introducerea monedei EURO si asigurarea unui cadru adecvat exercitarii corespunzatoare a funcŃiilor sale sunt condiŃionate de

îndeplinirea de catre Ńarile participante la Uniunea monetara a patru criterii economice de convergenŃa, si anume: A.realizarea

unui grad ridicat de stabilitate a preŃurilor; B.criteriul sustenabilitaŃii poziŃiei financiare a guvernului, exprimat printr-un

deficit al bugetului public de cel puŃin 3% din PIB; D.datoria publica totala nu trebuie sa depaseasca 60% din PIB; F.Ńarile

participante trebuie sa realizeze, pe termen lung, rate ale dobânzilor care sa fie cu cel puŃin 1,5 % mai mari decât media celor

mai scazute trei rate ale dobânzilor; G.criteriul stabilitaŃii cursului de schimb presupune respectarea marjelor normale de

fluctuaŃie (15%). 2 A,B,D,F,G;

InvestiŃiile nete reprezinta: 1 partea din venit cheltuita pentru cresterea capitalului fix si a stocurilor de capital circulant,

având drept consecinŃa formarea neta de capital;

Investitiile de portofoliu sunt: 5 plasamente ce nu ofera dreptul de control asupra afacerilor la care participa.Investitiile externe directe reprezinta: 2 plasamente de capital pe termen lung pentru înfiinŃarea de noi firme, pentru

achiziŃionarea altora existente prin cumpararea pachetului de acŃiuni de control, precum si pentru susŃinerea fuziunilor

între firme, a crearii de societaŃi mixte;

În cadrul repartiŃiei primare formele fundamentale de venituri sunt: B.salariul; C.profitul; D.dobânda; E.renta; 2 B,C,D,E;

În funcŃie de modul de acŃiune, se disting mai multe forme ale politicii de relansare, cum ar fi: A.relansarea prin credit;

B.relansarea prin oferta; D.politica anticriza de rigoare; E.relansarea prin cerere; 1 A,B,D,E;

Lichiditatea internationala oficiala reprezinta: 3 ansamblul resurselor de care dispun autoritaŃile monetare pentru a

finanŃa deficitele balanŃelor de plaŃi;

Lichiditatile internationale private sunt constituite din: 2 depozite de valute plasate în banci situate în afara teritoriului

naŃional sau jurisdicŃiei Ńarii de origine a monedei, în scopul valorificarii lor continue si la parametri de profitabilitate

ridicaŃi prin evitarea reglementarilor rigide de pe pieŃele proprii;

Marimea produsului intern brut (PIB) se stabileste ca: 1 diferenŃa între produsul global brut (PGB) si consumul intermediar

(CI): PIB = PGB - CI;

Marimea produsului intern net (PIN) se stabileste ca: 5 scaderea din PIB a consumului de capital fix (amortizarea Am), adica

PIN = PIB - Am.

Marimea produsului naŃional net (PNN) se poate calcula ca: 2 diferenŃa dintre marimea produsului naŃional brut (PNB) si

marimea amortizarii capitalului fix (Am), adica PNN = PNB - Am;

Masurile întreprinse în cadrul politicii de relansare prin cerere pot fi grupate în trei mari categorii: A.politica cheltuielilor publice;

C.politica monetara si de credit; D.politica fiscala; 3 A,C,D;

Modul de viaŃa poate fi: A.consumerist; C.echilibrat; D.ascetic; 2 A,C,D;

Modul de viaŃa reprezinta: 3 forma colectiva (de regula, la nivelul societaŃii) în care sunt valorificate condiŃiile privind calitatea vieŃii;

Monedele convertibile au trei grade diferite de convertibilitate: A.convertibilitate limitata interna; B.convertibilitate deplina

sau oficiala; C.convertibilitate totala a unor monede liber utilizate; 4 A,B,C;

Multilateralismul reprezinta: 3 procesul de apropiere si unificare legislativa si instituŃionala progresiva a raporturilor

internaŃionale pe calea asocierii statelor prin tratate având acte constitutive si organe comune si personalitate juridica

distinc ta, care preiau asupra lor prerogativele exercitate pâna atunci de entitaŃile naŃional;

Multiplicatorul investiŃiilor (K) se calculeaza cu formula: 2 variatia absoluta a investitiilor variatia absoluta a venitului I V K

Nivelul de trai poate fi definit ca: 1 reprezentând aspectul cantitativ al satisfacerii nevoilor economice ale unui individ sau

ale unei colectivitaŃi;

Notiunea de decalaj economic defineste: 3 diferenŃele calitative între indicatorii care exprima starea economiei diverselor

Ńari ori grupe de Ńari;

Obiectivul general al dezvoltarii durabile este: 1 de a gasi un optim de interacŃiune si compatibilitate a patru sisteme: economic,

uman, ambiental si tehnologic, într-un proces dinamic si flexibil de funcŃionare;

Politica bugetara exprima concepŃia si acŃiunile statului privind: 4 veniturile bugetare, caile si mijloacele de mobilizare a acestora,

utilizarea lor pe anumite destinaŃii, care sa serveasca tabilitaŃii si dezvoltarii economice;

Politica fiscala a statului reprezinta: 4 o anumita concepŃie a acestuia, precum si un ansamblu de masuri si acŃiuni privind

rolul impozitelor în sistemul veniturilor bugetare, tipurile de impozite, perceperea si modul de folosire a lor ca instrument

de stimulare a cresterii economice, felul în care este gândita eficacitatea fiscala în Ńara respectiva;

Principalele determinari calitative ale ciclicitaŃii sunt: B.alternanŃa; C.periodicitatea; D.inerenŃa; F.cumulativitatea;

G.autoreglarea. 2 B,C,D,F,G;

Principalele direcŃii de acŃiune pentru îmbunataŃirea condiŃiilor de viaŃa ale populaŃiei din Ńarile ramase în urma din

punct de vedere economic sunt: B.dezvoltarea agriculturii în corelaŃie cu promovarea unor politici de industrializare

a produselor agricole; C.promovarea în întreaga economie naŃionala a progresului tehnico-stiinŃific, a investitiilor

si inovaŃiilor; D.formarea cadrelor calificate si inalt specializate, naŃionale, în concordanŃa cu nevoile stringente ale

economiei si cu tendinŃele de perspectiva din stiinŃa si tehnica; E.formarea capitalului si realizarea de investiŃii; 2 B,C,D,E;

Principalele forme de dezechilibru sunt: A.excesul de oferta pe piaŃa bunurilor si pe piaŃa muncii; D.excesul de cerere pe

piaŃa bunurilor si excesul de oferta pe piaŃa muncii; F.excesul de cerere pe piaŃa bunurilor economice, pe piaŃa muncii,

pe piaŃa monetara. 3 A,D,F;

Principalele forme de manifestare a mondializarii vietii economice sunt: A.internaŃionalizarea producŃiei; B.globalizarea pieŃelor

de marfuri, servicii, tehnologii, capitaluri si valuta; 1 A,B;

Principalele interdependente economice internaŃionale sunt: B.interdependenŃele comerciale; C.interdependenŃele financiare;

E.interdependenŃele dintre infrastructurile naŃionale; F.interdependenŃele umane; 4 B,C,E,F;Principalele tipuri de multiplicator sunt: A.multiplicatorul de cheltuiala publica; C.multiplicatorul fiscal; E.multiplicatorul

bugetului echilibrat. 3 A,C,E;

Principalii factori cauzali ai ciclicitaŃii economice sunt: A.factorii de infrastructura; B.factorii de structura; C.factorii de

reglementare; E.factorii de anticipare; 5 A,B,C,E.

Principalii factori perturbatori ai ciclicitaŃii economice sunt: B.perturbaŃii naturale; C.perturbaŃii sociale; D.perturbaŃii

electorale; E.perturbaŃii intraciclice;2 B,C,D,E;

Principalii indicatori macroeconomici sunt: A. produsul global brut; B. produsul intern brut; D. produsul intern net;

E. produsul naŃional brut;F. produsul naŃional net;4 A+B+D+E+F;

Produsul global brut (PGB) exprima: 2 în forma monetara, producŃia de bunuri si servicii, dintr-o perioada de timp,

a agenŃilor economici dintr-o Ńara fara a fi dedus consumul intermediar si soldul veniturilor din munca si proprietate

cu restul lumii sau exteriorul.

Produsul intern brut (PIB) exprima: 1 valoarea adaugata bruta a bunurilor si serviciilor ajunse în ultimul stadiu al circuitului

economic care au fost produse în interiorul unei Ńari de catre genŃii economici autohtoni si straini, într-o anumita perioada

de timp, de regula, un an;

Produsul intern net (PIN) exprima : 3 marimea valorii adaugate nete a bunurilor economice destinate consumului final, care au

fost produse în interiorul unei economii, de catre agenŃii conomici autohtoni si straini, într-un anumit interval de timp;

Produsul naŃional brut (PNB) exprima: 3 valoarea producŃiei finale brute (de bunuri si servicii) obŃinute de catre agenŃii

economici naŃionali atât în interiorul Ńarii respective, cât si din activitatea desfasurata în alte Ńari;

Programarea macroeconomica: 2 nu contravine pieŃei;

Proprietatea publica este: 1 acea proprietate pe baza careia si prin exploatarea careia statul asigura bunurile publice;

Puterea de cumparare se defineste prin doua marimi: A.cantitatea nominala de active monetare deŃinute; B.preŃul bunurilor

si serviciilor (adica a activelor reale) la care se raporteaza activele monetare respective; 1 A,B;

Rata somajului se calculeaza cu relaŃia: 1 100 Populatia activa Numarul de someri RS

RepartiŃia secundara (redistribuirea) vizeaza doar o parte a venitului naŃional. Ea se realizeaza printr-o gama întreaga de pârghii,

în cadrul carora un rol major îl au impozitele si taxele, alocaŃiile acordate producatorilor si familiilor, sistemul preŃurilor.

În procesul redistribuirii, o parte din venitul naŃional (variabila în timp) intra în bugetul statului si serveste pentru acoperirea

cheltuielilor legate de: B.învaŃamânt si educaŃie; C.ocrotirea sanataŃii; D.aparare; E.administraŃie; G.pentru realizarea

de acŃiuni de securitate sociala a persoanelor defavorizate; 5 B,C,D,E,G.

SlumpflaŃia pune în evidenŃa 3 starea de declin sau de regres a economiei, în care producŃia naŃionala scade, iar inflaŃia

se manifesta cu intensitate ridicata;

Somajul se manifesta în diferite forme, dupa cauzele care îl genereaza. El poate fi: A.ciclic; B.conjunctural; C.structural; D.tehnologic;

E.sezonier; G.total; H.parŃial; I.deghizat; J.voluntar; K.fricŃional; 3 A,B,C,D,E,G,H,I,J,K;

Somajul total presupune: 1 pierderea locului de munca si încetarea totala a activitaŃii;

StagflaŃia caracterizeaza situaŃia în care: 1 producŃia stagneaza, fara ca masa monetara sa se micsoreze, accentuându-se, astfel,

dezechilibrul dintre cerere si oferta si fenomenul inflaŃie;

Stocul de investitii directe exprima: 4 marimea absoluta a plasamentelor de capital în afaceri controlate de investitor;

Subdezvoltarea economica este: 1 un fenomen complex, ce sintetizeaza caracteristici economice, politice, culturale, ideologice de

o mare diversitate

Tipul extensiv de crestere economica se caracterizeaza prin: 2 contribuŃia preponderenta a laturilor cantitative ale factorilor

direcŃi la formarea sporului produsului naŃional brut (PNB);

Tipul intensiv de crestere economica se defineste prin faptul ca: 2 cea mai mare parte a sporului de rezultate macroeconomice se

datoreaza laturilor calitative ale factorilor de crestere, maririi eficienŃei utilizarii lor;

Trasaturile comune ale economiilor subdezvoltate sunt: A.nivelul scazut al veniturilor populaŃiei; B.deformarea structurala a

acestora; C.coexistenŃa mai multor tipuri de economie; D.existenŃa unor sisteme economice si a unor structuri instituŃionale

eterogene, aflate într-un proces permanent de ajustare, consolidare, de întrepatrundere si tranziŃie; 5 A,B,C,D.

Un ciclu economic conŃine doua puncte (doua momente) nodale. Acestea sunt: B.un punct de relansare; C.un punct de contracŃie; 2 B,C;

Uniunea economica si politica (telul final al integrarii) poate fi atins prin parcurgerea graduala a urmatoarelor stadii (etape):

A.zona de comerŃ liber; B.uniunea vamala; C.piaŃa comuna D.uniunea economica; G.uniunea politica. 4 A,B,C,D,G;

Venitul naŃional este: 3 valoarea adaugata neta-exprimata în preŃurile pieŃei - creata în curs de un an de catre agenŃii

economici ai unei Ńari, în interiorul Ńarii si în strainatate;


Document Info


Accesari: 2006
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )