Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CODUL TEHNIC al Retelelor Electrice de Distributie

tehnica mecanica
CODUL TEHNIC

al Retelelor Electrice de Distributie
Aprobat prin Decizia ANRE nr. 101 din 06.06.2000

Elaborator : Compania Nationala de Electricitate

S.C. ELECTRICA S.A

CUPRINS


1.1. AUTORITATE.........................DISTRIBUŢIE..........................
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI PENTRU

ACTIVITATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI

ELECTRICE...........................

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢA

DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE...........
URMĂRIREA sI ÎNREGISTRAREA INDICATORILOR DE

PERFORMANŢĂ........................
5.2. ETAPELE PROCESULUI DE RACORDARE LA REŢELELE

ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE.................
OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE PLANIFICARE A

DEZVOLTĂRII RED......................
CRITERII PENTRU VERIFICAREA

ACTIVITĂŢI DESFĂsURATE DE TREPTELE DE DISPECER

DISPONIBILITATEA CONSUMATORILOR DE A-sI

TESTARE, CONTROL sI MONITORIZARE

 

 

SCOP sI DOMENIU DE APLICABILITATE..........

LICENŢE PENTRU DISTRIBUŢIE sI ÎNTRE ACEsTIA sI

CEILALŢI TITULARI DE LICENŢE DIN SECTORUL

ENERGIEI ELECTRICE....................


DISPOZIŢII FINALE

 

 

11.1 BAZELE LEGALE......................
1.1 Autoritate


Codul tehnic al retelelor electrice de distributie, denumit în continuare Cod, este elaborat de Compania Nationala de Electricitate S.A. - S.C. ELECTRICA S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 63 / 28.12.1998 publicata în Monitorul Oficial al României nr. 519 / 30.12.1998, privind energia electrica si termica, ale OUG nr. 29 / 22.10.1998 publicata în Monitorul Oficial al României nr. 407 / 27.10.1998, privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - A.N.R.E. (denumita în continuare Autoritatea Competenta).


Codul se aproba prin decizie de catre Autoritatea Competenta.


Codul este act normativ care face parte din sistemul de reglementari ce constituie legislatia secundara pentru functionarea pietei de energie electrica.


Prevederile acestui Cod sunt în concordanta cu Codul tehnic al retelei de transport si au prioritate fata de interesele individuale de natura economica sau financiara ale utilizatorilor retelelor electrice de distributie.


Scop


Scopul Codului este de a promova si impune regulile si cerintele de ordin tehnic minimale pentru o functionare sigura, stabila si economica a retelelor electrice de distributie, în beneficiul tuturor utilizatorilor acestora.


Codul are ca obiective:

a)        Stabilirea unui set de reguli si norme în vederea asigurarii accesului utilizatorilor la retelele electrice de distributie.

b)     Stabilirea responsabilitatilor si obligatiilor Operatorilor de Distributie si ale tuturor utilizatorilor retelelor electrice de distributie.

c)      Stabilirea standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice.

d)       Stabilirea cerintelor tehnice pentru racordarea utilizatorilor la retelele electrice de distributie.

e)        Stabilirea cerintelor pentru dezvoltarea retelelor electrice de distributie.

f)         Stabilirea interfetelor si a fluxurilor informationale dintre Operatorii de Distributie si Operatorul de Transport, Operatorul de Sistem si utilizatorii retelelor electrice de distributie.


1.3 Domeniul de aplicare


Codul reglementeaza activitatile Operatorilor de Distributie si se aplica nediscriminatoriu utilizatorilor retelelor electrice de distributie.


Operatorii de Distributie presteaza serviciul public pentru toti utilizatorii retelelor electrice de distributie, permitând accesul nediscriminatoriu la retelele electrice de distributie, potrivit legii, oricarui solicitant care îndeplineste cerintele tehnice prevazute în Cod.


Operatorii de Distributie, potrivit prezentului Cod asigura urmatoarele activitati

specifice:

b)        exploatarea si asigurarea mentenantei RED;

c)         conducerea operativa a retelelor electrice de distributie în relatiile cu Operatorul de Sistem si Operatorul de Transport;

d)        realizarea de alte activitati în domeniul energiei, conform licentelor

e)        asigurarea accesului la RED al utilizatorilor;

Oricare dintre Operatorii de Distributie, la cererea Autoritatii Competente si în conformitate cu programul de reglementari al acesteia sau din proprie initiativa si cu acordul Autoritatii Competente, revizuieste, actualizeaza, modifica, dezvolta si supune spre aprobare Autoritatii Competente textul Codului si modul sau de implementare, consultând si alti titulari de licenta interesati, din sectorul energiei electrice.


Administrarea Codului


Autoritatea Competenta este administratorul Codului. În aceasta calitate Autoritatea Competenta urmareste si controleaza aplicarea prevederilor Codului de catre Operatorii de Distributie si utilizatorii RED si initiaza actualizarea Codului ori de câte ori este necesar.Operatorii de Distributie au dreptul si obligatia, sa ceara utilizatorilor retelelor electrice de distributie sa faca dovada respectarii reglementarilor din Cod.


Operatorii de Distributie au dreptul si obligatia sa urmareasca si sa verifice ca fluxurile de informatii sunt în conformitate cu prevederile din Cod.


Reglementari conexea)     Codul tehnic al retelei electrice de transport, aprobat prin Decizia A.N.R.E. nr. 51

b)     Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la RED (parte integranta din COD).

c)      Regulamentul de masurare a cantitatilor de energie electrica tranzactionate pe piata angro, aprobat prin decizia ANRE nr.15 / 04.06.1999, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 350 / 23.07.1999.

d)     Normele tehnice privind stabilirea zonelor de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice, aprobat prin Decizia A.N.R.E. nr. 61 / 1999, publicata în Monitorul Oficial al României nr.15 / 18.01.2000.

e)     Normele, standardele si instructiunile tehnice referitoare la planificarea, proiectarea, functionarea, supravegherea, controlul, protectia, testarea, punerea in functiune, protectia muncii si protectia mediului precizate în ANEXA NR.1.

Documentele cuprinse în aceasta anexa fac obiectul revizuirii si aprobarii, dupa caz, de catre Autoritatea Competenta sau alte autoritati abilitate.

Lista documentelor din ANEXA NR. 1 se actualizeaza anual.

2. TERMINOLOGIE


2.1 Definitii


Termenii si expresiile definite în acest capitol se regasesc în textul Codului.


Acces la retea: dreptul agentilor economici care produc si furnizeaza energie electrica, precum si al consumatorilor de energie electrica de a se racorda si de a folosi, în conditiile legii, serviciile retelelor de transport si distributie.


Acord de confidentialitate : documentul semnat în comun de catre Operatorul de Distributie si solicitantul de acces la retea în privinta obligatiilor reciproce pe care si le asuma de a respecta confidentialitatea unor date si informatii.


Autoproducator de energie electrica si /sau termica: agent economic care, în afara activitatilor sale de baza, produce: (1) singur, sau (2) cu un alt producator din apropiere, în întregime sau în parte energia electrica si /sau termica necesara consumului sau. În cazul (2) agentul economic consumator detine o cota de minimum 10% din capitalul social al agentului economic producator si trebuie sa consume cel putin 50% din productia anuala de energie electrica si/sau termica a agentului economic producator. Autoproducatorul poate sa livreze surplusul de energie electrica si /sau termica, pe baza de contract, în reteaua de transport sau în reteaua de distributie si poate sa primeasca energie electrica, tot pe baza de contract, în cazuri de necesitate.


Autoritate competenta: Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Energiei -ANRE.


Autoritatea de conducere operativa: ansamblul atributelor cu care este investita o treapta de conducere prin dispecer, în scopul realizarii conducerii operative.


Autorizatie: actul tehnic si juridic emis de Autoritatea competenta prin care se acorda o permisiune unei persoane juridice româna sau straina, pentru a construi, a pune si mentine în functiune sau a modifica o instalatie de producere, transport, dispecerizare si distributie a energiei electrice .


Aviz de amplasament: comunicare scrisa care se da de catre Operatorul de Distributie la cererea unui solicitant si care precizeaza acordul distribuitorului cu propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului si eventualele lucrari de eliberare de amplasament sau propune schimbarea amplasamentului obiectivului în cazul în care nu se poate face eliberarea terenului.


Aviz tehnic de racordare: aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de catre Operatorul de Distributie, la cererea unui utilizator, asupra posibilitatilor si conditiilor de racordare la RED, pentru satisfacerea cerintelor utilizatorului, precizate la solicitarea avizului.

Capacitate de distributie a RED: încarcarea maxima în conditii de dimensionare si functionare date, cu satisfacerea parametrilor de calitate ai energiei electrice în punctele de delimitare.


Cerere de racordare: documentul prin care se solicita accesul la reteaua electrica de distributie, conform prevederilor din Cod, pentru acordarea Avizului tehnic de racordare la reteaua electrica de distributie.


Codul comercial al pietei angro de energie electrica: colectie de reglementari referitoare la relatiile comerciale pe piata angro a energiei electrice (definirea participantilor si a regulilor pietei: înregistrare, ofertare, efectuare plati, încheiere de tranzactii, constituire garantii, regularizari, penalitati financiare etc.).


Codul tehnic al retelelor electrice de distributie: colectie de reglementari cu caracter tehnic prin care se stabilesc reguli si proceduri obligatorii pentru toti participantii la piata energiei, pentru planificarea, dezvoltarea, exploatarea, administrarea si întretinerea retelelor electrice de distributie.


Codul tehnic al retelei electrice de transport: colectie de reglementari cu caracter tehnic prin care se stabilesc reguli si proceduri obligatorii pentru toti participantii la piata energiei, pentru planificarea, dezvoltarea, exploatarea, administrarea si întretinerea retelelor electrice de transport.


Comanda Operativa a RED: componenta a conducerii prin dispecer a RED, care consta în comanda exercitata ierarhizat, în timp real de catre Operatorul de distributie, referitoare la actiunile asupra echipamentelor si instalatiilor din RED, în scopul coordonarii acestora si mentinerii RED în stare normala de functionare.


Conducerea prin dispecer a RED: activitate tehnica specifica sectorului energiei electrice, care este efectuata de unitati specializate ce au relatii de autoritate asupra utilizatorilor RED, în scopul exploatarii coordonate a instalatiilor si echipamentelor componente ale RED, care necesita o comanda unitara.


Consumator (de energie electrica): persoana fizica sau juridica care cumpara energie electrica pentru uzul propriu sau pentru un subconsumator racordat la instalatiile sale.

Sunt definiti ca mici consumatori cei cu puteri contractate de 100 kW sau mai mici pe loc de consum, cu exceptia consumatorilor casnici.

Sunt definiti ca mari consumatori cei cu puteri contractate de peste 100 kW pe loc de consum.


Consumator casnic de energie electrica consumatorul care foloseste energie electrica pentru iluminat si receptoare, pentru propria gospodarie.


Consumator eligibil de energie electrica: consumatorul de energie electrica acreditat de Autoritatea competenta, care poate sa aleaga furnizorul si sa contracteze direct cu acesta energia consumata si care are acces la reteaua de transport si /sau distributie.Consumator final de energie electrica: persoana fizica sau juridica româna sau straina, care cumpara sau consuma energie electrica pentru uzul propriu si eventual pentru un alt consumator racordat la instalatiile sale.


Conventie de exploatare: act cu caracter juridic stabilit între Operatorul de Distributie si un utilizator prin care Operatorul de Distributie este împuternicit sa exploateze în conditii tehnice de siguranta si economicitate instalatii de distributie aflate în proprietatea utilizatorului.


Contingenta simpla: iesirea din functiune ca urmare a unei perturbatii a unui singur element din SEN, care poate fi un circuit de linie, o unitate de transformare dintr-o statie electrica, un grup generator sau un consumator concentrat, în conditiile functionarii corecte a protectiilor si automatizarilor din SEN.


Criteriul (n-1): Criteriu de dimensionare si verificare a unui sistem electroenergetic, care este satisfacut daca, în urma unei contingente simple

nu au loc întreruperi în alimentarea consumatorilor de energie electrica;

sistemul ramâne unitar;

nu declanseaza alte echipamente;

SEN trece într-un regim stationar cu parametri normali de functionare;

nu sunt afectate contractele si conventiile încheiate privind transferul de putere prin RED.

Furnizor de energie electrica: persoana juridica, titulara a unei Licente de furnizare, care asigura alimentarea cu energie electrica a unuia sau mai multi consumatori, pe baza unui contract de furnizare.


Grup (generator): ansamblu de masini rotative destinat sa transforme energia de alta forma în energie electrica.


Grup dispecerizabil: grup generator care poate fi programat pe piata angro si a carui putere se încadreaza în urmatoarele categorii:

- grupuri generatoare termoelectrice cu putere mai mare de 20 MW.


Incident: perturbatie accidentala care apare în instalatiile de producere a energiei electrice si termice, în retelele de transport si de distributie a energiei electrice cu tensiunea peste 1 kV, care se manifesta prin modificarea starii anterioare a ansamblurilor functionale, prin abateri ale parametrilor functionali ai acestora, în afara limitelor prevazute prin reglementari sau contracte, sau prin reduceri ale puterii electrice produse pe centrala sau pe grupuri energetice, indiferent de efectul lor asupra consumatorilor si indiferent de momentul în care se produc.


Licenta: actul tehnic si juridic emis de Autoritatea competenta, prin care se acor 22122w221w da o permisiune unei persoane juridice, româna sau straina:

de exploatare comerciala a instalatiilor autorizate de producere, transport, dispecerizare, distributie si masurare a energiei electrice;

- de furnizare (comercializare) a energiei electrice.


Loc de consum: incinta în care sunt amplasate instalatiile de utilizare ale unui consumator, inclusiv ale subconsumatorilor sai, unde se consuma energie electrica furnizata prin una sau mai multe instalatii de alimentare. Un consumator poate avea mai multe locuri de consum.


Mentenanta: ansamblul tuturor actiunilor tehnice si organizatorice care se executa asupra instalatiilor si componentelor acestora pentru mentinerea sau restabilirea capacitatii de a-si îndeplini functia pentru care au fost proiectate.


Nivel de siguranta: capacitatea RED de a asigura continuitatea în alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, caracterizata prin indicatori (medii sau maximi, corespunzatori unui anumit nivel de risc) determinati în punctele de delimitare.


Norme: standarde, coduri, regulamente, reglementari, instructiuni, prescriptii energetice, hotarâri si alte acte normative stabilite prin legi, alte acte legislative, contracte sau alte documente oficiale.


Obiectiv energetic: ansamblul instalatiilor, constructiilor si echipamentul aferent, care este proiectat sa produca, sa transporte si/sau sa distribuie energie electrica.


Operator comercial (al pietei energiei electrice): Compania Nationala de Electricitate S.A., care în baza Ordonantei de urgenta privind energia electrica si termica, OUG 63 / 1998, art. 13 (2) (b) asigura (mijloceste) încheierea aranjamentelor comerciale cu energie electrica, referitoare la cantitatile tranzactionate si la pret, pe piata de energie electrica.


Operator de distributie (similar distribuitor): persoana juridica, titulara a unei licente pentru distributie si detinatoare a unei retele electrice de distributie situata într-o anumita zona, definita prin licenta, cu niveluri de tensiuni pâna la 110 kV inclusiv, ce asigura alimentarea cu energie electrica a consumatorilor situati în acea zona.


Operator de sistem: Compania Nationala de Electricitate S.A., care în baza licentei de operator de sistem are misiunea de a asigura dispecerizarea si functionarea coordonata a instalatiilor de producere, transport si distributie (la tensiunea de 110 kV) a energiei electrice, componente ale SEN.


Operator de transport: Compania Nationala de Electricitate S.A., care în baza licentei de operator de transport, detine, exploateaza, întretine, modernizeaza si dezvolta reteaua electrica de transport.


Ordin de împartire a autoritatii de conducere operativa asupra instalatiilor: documentul prin care se stabileste autoritatea de conducere operativa asupra instalatiilor si modul de exercitare a acesteia.


Parametri normali de functionare a RED parametri care respecta simultan toate valorile limita de functionare de durata impuse de:

Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice

Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice.


Perturbatie: modificare de origine externa sau interna, care apare într-un echipament sau într-un sistem electroenergetic si care afecteaza starea normala de functionare.


Pierderi comerciale de energie: pierderi de energie electrica, de alta natura decât cele tehnice.


Pierderi tehnice de energie: integrala în functie de timp, pe un interval determinat a diferentei între puterea activa totala la intrarea si respectiv la iesirea dintr-o retea, dintr-o parte de retea sau dintr-un element de retea.


Piata energiei electrice: piata prin care se tranzactioneaza angro si în detaliu energia electrica.


Planificarea operationala a RED activitate constând în planificarea de catre Operatorul de distributie pe diferite orizonturi de timp anual semestrial, lunar) a schemei normale de functionare a RED si a modului de echilibrare a balantei de putere si energie cu respectarea standardului de performanta pentru distributia energiei electrice.


Planul de aparare a SEN împotriva perturbatiilor majore: masuri tehnice si organizatorice cu rol de a împiedica extinderea perturbatiilor în sistem si de a limita consecintele acestora.


Planul de restaurare a functionarii SEN dupa ramânerea partiala sau totala fara tensiune procedura de revenire la starea normala de functionare dupa o cadere partiala sau totala a sistemului.


Producator de energie electrica: persoana juridica, titular al licentei de producere a energiei electrice, având ca specific activitatea de producere a energiei electrice în scopul vânzarii.


Programare operativa: activitate constând în programarea pe un orizont de timp de cel mult o saptamâna, de catre Operatorul de distributie, a schemei de functionare a RED si a modului de echilibrare a balantei de putere si energie, cu respectarea standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice.


Punct de delimitare: locul în care instalatiile utilizatorului RED, Operatorului de transport sau ale altor Operatori de distributie, se racordeaza la instalatiile Operatorului de distributie si în care acestea se delimiteaza ca proprietate.


Punct de masurare: locul de racordare a transformatoarelor de masura la care este conectata aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la masurarea puterii si energiei electrice tranzactionate.


Punct de primire a energiei electrice: locul în care Operatorul de Distributie primeste energie electrica de la un producator, de la alti Operatori de distributie sau de la Operatorul de Transport, fiind prevazut cu grup de masurare.


Punct de racordare la reteaua electrica de distributie: punctul fizic din reteaua electrica de distributie la care se racordeaza un utilizator.


Putere instalata: puterea activa nominala indicata în documentatia tehnica a fabricii constructoare, care este înscrisa pe placuta indicatoare sau care este indicata de producator.


Regim de limitare sau de restrictie: situatie în care este necesara reducerea la anumite limite a puterii electrice absorbite de consumatori, cu asigurarea de catre furnizor a puterii minime stabilite prin contract, pentru mentinerea în limite normale a parametrilor de functionare a sistemului electroenergetic.


Reglaj primar (de frecventa): reglaj automat descentralizat cu caracteristica statica, repartizat pe un numar mare de grupuri generatoare care asigura corectia rapida (în cel mult 30 secunde) a diferentelor între productie si consum la o frecventa apropiata de valoarea de consemn.


Retea (electrica): ansamblul de linii si statii electrice racordate între ele, care functioneaza interconectat, eventual si cu alte retele.


Retea electrica de distributie (RED): retea electrica prin care se transmite energia electrica în zonele de consum si se distribuie la consumatori. Reteaua include linii electrice cu tensiunea de cel mult 110 kV, instalatii electrice si echipamente de masurare.


Retea electrica de transport (RET): retea electrica de înalta tensiune, de 220 kV si mai mult, prin care se transporta la distanta puteri electrice importante.


SCADA: sistem informatic de monitorizare, comanda si achizitie de date pentru un proces tehnologic instalatie.


Schema normala de functionare: schema electrica de conexiuni a echipamentelor si aparatajului primar dintr-o instalatie, retea sau sistem electroenergetic, inclusiv starea protectiilor prin relee si automatizarile de sistem aferente, aprobata de Operatorul de Sistem pentru o perioada de timp determinata.

Schema normala de functionare rezulta din activitatea de planificare operationala.


Scurtcircuit: legatura galvanica accidentala sau intentionata printr-o impedanta de valoare relativ redusa între doua sau mai multe puncte ale unui circuit care, în regim normal, au tensiuni diferite.


Sectorul energiei electrice: ansamblul activitatilor de planificare, dezvoltare, construire, exploatare si de mentenanta a instalatiilor de producere, transport, distributie si de furnizare a

energiei electrice, inclusiv importul si exportul energiei electrice, precum si schimburile de energie electrica cu sistemele electroenergetice ale tarilor vecine.


Servicii de sistem tehnologice servicii asigurate de regula de catre producatori, la cererea Operatorului de Sistem, pentru mentinerea nivelului de siguranta în functionare al sistemului electroenergetic, precum si a calitatii energiei transportate la parametrii ceruti de normele în vigoare.


Serviciul de distributie: serviciu care consta în exploatarea, întretinerea, dezvoltarea retelei de distributie în scopul transmiterii energiei electrice de la producatori / operator de transport/ alti distribuitori la consumatorii finali, conform contractelor încheiate, în conditii corespunzatoare de siguranta si calitate.


Serviciul public de distributie: obligatia titularului de licenta de distributie de a asigura accesul reglementat la reteaua de distributie, în conditii nediscriminatorii pentru toti utilizatorii.


Sistem electroenergetic: ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate, prin care se realizeaza producerea, transportul, distributia si utilizarea energiei electrice.

Sistem electroenergetic national - SEN: sistemul electroenergetic situat pe teritoriul tarii. SEN constituie infrastructura de baza utilizata în comun de participantii la piata de energie electrica.


Solicitant: persoana fizica sau juridica, actual sau potential utilizator RED, care solicita un aviz tehnic de racordare la reteaua electrica de distributie.


Stabilitate statica (Stabilitate la perturbatii mici): capacitate a unui sistem electroenergetic de a ajunge într-o stare de regim permanent, identic cu regimul initial sau foarte aproape de acesta, în urma unei perturbatii mici oarecare.


Stabilitate tranzitorie capacitate a unui sistem electroenergetic de a reveni la o stare de functionare sincrona, dupa una sau mai multe perturbatii majore.


Standard de performanta: reglementari care stabilesc indicatori cantitativi si niveluri calitative pentru fiecare activitate inclusa în serviciul de distributie a energiei electrice.


Stare normala de functionare: stare de functionare care îndeplineste urmatoarele criterii:

parametrii de functionare sunt parametri normali de functionare;

este stare sigura de functionare.


Stare perturbata de functionare orice stare diferita de starea normala de functionare.


Stare sigura de functionare stare de functionare în care sunt satisfacute criteriul de siguranta (n-1), criteriul de stabilitate statica si conditiile de stabilitate tranzitorie.


Subconsumator: consumatorul de energie electrica alimentat din instalatiile unui alt consumator aflat în apropierea sa.


Subordonare operativa: relatii de subordonare stabilite din punct de vedere operativ, între treptele de dispecer, precum si între treptele de dispecer si personalul de deservire operativa din centrale si statii electrice, în exercitarea autoritatii conducerii operative asupra instalatiilor si echipamentelor cuprinse în ordinul de împartire a autoritatii de conducere operativa asupra instalatiilor.


Treapta de dispecer: organ operativ care, prin atributiile sale, realizeaza conducerea prin dispecer asigurând autoritatea de conducere operativa si comanda operativa asupra unor echipamente si instalatii din SEN.


Utilizator RED: producatori, furnizori, distribuitori, consumatori eligibili, orice persoana juridica care este racordata direct la RED si care beneficiaza de tranzite de energie electrica prin RED.
2.2 Abrevieri


ANRE :

Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Energiei.

CHEMP :

Centrale hidroelectrice de mica putere.

MHC :

Microhidrocentrale.

COD :

DMS :

DED:

DELC:

PSC:

Codul Tehnic al Retelelor Electrice de Distributie.

Sistem de management al distributiei.

Dispeceri energetici de distributie.

Dispeceri energetici locali ai consumatorilor.

Punct de supraveghere si comanda.

FIT :

Foarte înalta tensiune.

IT :

Înalta tensiune.

MT :

Medie tensiune.

JT :

Joasa tensiune.

LEA :

Linie electrica aeriana.

LES :

Linie electrica subterana.

NPSI :

OC :

Normativ de prevenirea si stingerea incendiilor.

Operator Comercial.

OD :

Operator/operatori de distributie.

OS :

Operator de sistem.

OT :

Operator de transport.

PA :

Punct de alimentare.

PT :

Post de transformare.

PE :

Prescriptie energetica.

RED :

Retea electrica de distributie.

RET :

SCADA :

Retea electrica de transport.

Sistem informatic de monitorizare, comanda si achizitie de date pentru un proces tehnologic / instalatie.

SEN :

Sistem electroenergetic national.

SR :

Standard român de recomandare.

ST :

Statie de transformare.


SERVICIUL DE DISTRIBUŢIE


Introducere


Serviciul de distributie constituie serviciu public, în conditiile licentei de distributie.


Operatorii de distributie asigura serviciul de distributie în conditii nediscriminatorii pentru toti utilizatorii RED, cu respectarea normelor si performantelor prevazute în cap.4 din prezentul Cod.


3.2 Activitati desfasurate de Operatorii de Distributie


Operatorii de Distributie desfasoara urmatoarele activitati :

a)      Gestionarea, exploatarea, mentenanta, modernizarea si dezvoltarea instalatiilor proprii din RED (linii, statii de transformare, puncte de alimentare, posturi de transformare, instalatii de protectie si automatizare, retea de iluminat public etc) ;

b)     Asigurarea serviciului de distributie prin RED, pentru toti utilizatorii RED, în conformitate cu contractele încheiate;

c)      Asigurarea tranzitarii energiei electrice prin retelele sale de 110 kV buclabile, la cererea si cu informarea Operatorului de Sistem, în urmatoarele cazuri:

pentru acele zone ale tarii în care Operatorul de Transport nu are capacitate suficienta prin retelele sale;

pentru evacuarea puterii din centrale electrice dispecerizabile;

pentru conectarea la sistemul energetic al unei tari vecine, în conditiile existentei unui acord bilateral în acest sens;

incidente în SEN;

executarea de lucrari de exploatare si mentenanta sau lucrari noi în retelele de transport, care pun în indisponibilitate temporara retelele de transport din zona.

d)     Realizarea de lucrari de dezvoltare a retelelor electrice de distributie prin :

programe de dezvoltare optima a RED pe baza studiilor de perspectiva, prin consultare, dupa caz, cu Operatorul de Transport, în conformitate cu prevederile din cap.6 din prezentul Cod;

programe specifice de modernizare pentru instalatiile din RED;

e)      Dispecerizarea energiei electrice în cadrul zonei de servire, în conditiile

Licentei de distributie;

f)       Propunerea de tarife pentru Serviciul de Distributie, conform metodologiei aprobate de Autoritatea Competenta;

g)     Asigurarea accesului si stabilirea conditiilor tehnice de racordare pentru utilizatorii RED;

h)     Consultanta, finantarea si executarea unor anumite lucrari la consumatori, în conformitate cu prevederile codului si în baza unor contracte specifice;

i)       Proiectarea si executarea de lucrari pentru realizarea racordarii la RED, la solicitarea oricarui furnizor, consumator sau producator de energie electrica, în baza unor contracte specifice;

j)       Asigurarea de echipamente de masurare si servicii de colectare, prelucrare si transmitere a datelor de la aceste echipamente, la solicitarea altor titulari de licente, din sectorul energiei electrice;

k)     Furnizarea, la cerere si respectând principiul confidentialitatii, a unor informatii privind reteaua electrica de distributie, necesare utilizatorilor pentru racordarea lor la RED si pentru siguranta lor în functionare;

l)       Asigurarea perfectionarii si specializarii personalului propriu pentru desfasurarea activitatii în conformitate cu cerintele Licentei;

m)  Realizarea, modernizarea, dezvoltarea, verificarea si întretinerea periodica a sistemelor proprii de masurare - contorizare a energiei electrice, potrivit reglementarilor în vigoare;

n)     Realizarea, exploatarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor de protectii si automatizari din RED, corelat cu sistemele aferente RET;

o)     Realizarea, întretinerea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii proprii de informatica si telecomunicatii;

p)     Realizarea, întretinerea, modernizarea si dezvoltarea, în zona detinuta conform licentei, a unui sistem SCADA centralizat si de sisteme informatice de interfata cu sistemele SCADA locale, care sa permita monitorizarea si conducerea operativa a RED, corelat si cu cerintele Operatorului de Sistem;

q)     Monitorizarea si evaluarea sigurantei în functionare a instalatiilor din RED si a standardului de performanta pentru serviciul de distributie.


Operatorii de Distributie sunt responsabili pentru administrarea documentatiei tehnice si a normelor care reglementeaza proiectarea, functionarea, întretinerea si dezvoltarea instalatiilor componente ale RED. În acest sens Operatorii de Distributie reexamineaza periodic normele si fac propuneri Autoritatii Competente pentru revizuirea lor atunci când este cazul.


Operatorii de Distributie sunt responsabili pentru administrarea informatiilor necesare pentru functionarea si dezvoltarea retelelor electrice de distributie.


Operatorii de Distributie informeaza Operatorul de Sistem asupra programului de reparatii si de lucrari de mentenanta planificate în instalatiile de 110 kV buclabile, în scopul obtinerii avizelor necesare din partea Operatorului de Sistem.


Operatorii de Distributie asigura un sistem prin care sa poata primi informatii si sa ofere consultanta si informatii privind orice problema sau incidente, care afecteaza sau pot afecta siguranta, disponibilitatea si / sau alti indicatori din standardul de performanta pentru serviciul de distributie.


Operatorii de Distributie sunt obligati ca în termen de maximum 7 zile calendaristice de la primirea unei solicitari de contractare a serviciului de distributie din partea unui titular de licenta din sectorul energiei electrice sau consumator eligibil racordat la RED , sa faca o oferta si în cazul acceptarii acesteia, sa încheie contractul.


Operatorii de Distributie vor furniza Autoritatii competente datele si informatiile care îi sunt necesare în exercitarea atributiilor sale, în conformitate cu cerintele Licentei.


Pierderi tehnice de energie în RED


Pierderile de energie în RED (pierderi tehnice si pierderi comerciale imputabile sunt acoperite de producatorii care au contracte în acest sens cu Operatorii de Distributie.


Operatorii de Distributie gestioneaza energia electrica pentru acoperirea pierderilor tehnice de energie din RED.


Standard de performanta pentru serviciul de

distributie a energiei electrice


Scop


Prezentul standard de performanta reglementeaza indicatorii de performanta în asigurarea serviciului de distributie a energiei electrice.


Domeniul de aplicare


Prin standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice se stabilesc indicatorii si nivelurile de performanta privind:

a)     racordarea utilizatorilor la reteaua electrica de distributie;

b)     asigurarea continuitatii în alimentare si a calitatii energiei electrice distribuite;

c)      întreruperile programate, ca urmare a lucrarilor planificate de exploatare si mentenanta;

d)     solutionarea reclamatiilor utilizatorilor referitoare la calitatea energiei electrice;

e)     solutionarea sesizarilor utilizatorilor;

f)       asigurarea unor relatii transparente între OD si utilizatorii RED, care sa conduca la rezolvarea eficienta si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor fiecarei parti.


Standardul se aplica în relatiile dintre OD si utilizatorii RED care:

a)     au instalatiile la tensiunea nominala alternativa în gama 0,4-110 kV si la frecventa din SEN de 50 Hz;

b)     prin regimul lor de functionare nu introduc perturbatii în alimentarea altor utilizatori RED din zona;

c)      se încadreaza în puterea maxima prevazuta în avizul de racordare si respecta conditiile prevazute în contract.


Standardul nu se aplica în conditii de:

a)     forta majora;

b)     functionare anormala a RED determinata de OS/OT;

c)      conditii meteorologice deosebite (inundatii, înzapeziri, alunecari de teren, viscole etc.);

d)     evenimente accidentale determinate de terti;

e)     nepermitere a accesului OD la utilizatorii RED.


Atributii si competente


În vederea urmaririi respectarii standardului de performanta OD trebuie sa

asigure:

a)     evidenta si solutionarea reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor RED;

b)     evidenta solicitarilor de racordare la retea si a avizelor tehnice de racordare emise;

c)      evidenta rezultatelor activitatilor privind calitatea energiei electrice tranzitate catre utilizatorii RED;

d)     programarea lucrarilor planificate de exploatare si mentenanta;

e)     continuitatea serviciului de distributie prestat utilizatorilor .


4.4 Indicatori de performanta generali pentru activitatea de

distributie a energiei electrice


Racordarea utilizatorilor RED


La solicitarea scrisa a oricarui utilizator al RED, existent sau potential (neracordat la retea), OD care detine licenta pentru distributie în zona respectiva este obligat sa emita un aviz tehnic de racordare.


Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare este de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la 110 kV si de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii pentru alte categorii de solicitari.


Tensiunea nominala de alimentare se stabileste cu acordul ambelor parti.


Raspunderea OD privind alimentarea cu energie electrica a utilizatorului RED este pâna la punctul de delimitare a instalatiilor între parti, specificat în contractul pentru serviciul de distributie. Locul si numarul punctelor de delimitare se propun de catre OD si se stabilesc de comun acord cu utilizatorul RED.


Indicatori anuali de performanta:

a)   numarul de solicitari ale utilizatorilor pentru un nou racord sau pentru modificarea racordului existent la RED, diferentiat pe niveluri de tensiune si tipuri de utilizatori;

b)     numarul de solicitari la care intervalul de timp dintre momentul înregistrarii cererii de racordare din partea utilizatorului RED pâna la primirea de catre acesta a avizului tehnic de racordare este mai mic de 30/90 zile calendaristice.


Contractarea serviciului de distributie cuprinde activitati de:

a)     analiza tehnica si economica a documentatiilor depuse de catre utilizatorii RED în vederea contractarii serviciului de distributie la RED conform reglementarilor în vigoare;

b)     concilierea divergentelor precontractuale (daca este cazul);

c)      analiza tehnica a instalatiilor în conformitate cu prescriptiile în vigoare înainte de punerea în functiune;

d)     încheierea contractelor serviciului de distributie a energiei electrice între OD si utilizatorii RED cu respectarea prevederilor legale.


Termenul standard pentru încheierea contractului este de 15 zile lucratoare de la

depunerea completa a documentatiei.


Indicatori anuali de performanta :

4.3 Întreruperi în alimentarea cu energie electrica


Întreruperi accidentale


OD trebuie sa urmareasca realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor

RED afectati de evenimentele accidentale care au ca efect întreruperea alimentarii.


OD va înregistra toate reclamatiile, iar reclamantul va fi informat privind numarul

de înregistrare. Orice reclamatie ulterioara se va referi la numarul de înregistrare.


Personalul OD va indica reclamantului durata aproximativa pâna la restabilirea

alimentarii.


OD asigura permanenta echipelor de interventie pentru eliminarea întreruperilor

într-un timp minim.


OD asigura sosirea echipei de interventie în minimum de timp din momentul

anuntarii întreruperii în alimentare:

a)     pentru mediul urban durata limita este de o ora în marile orase si de 4 ore în restul oraselor;

b)     pentru mediul rural durata limita este de 24 ore din momentul anuntarii.


Indicatori anuali de performanta:

a)     numarul de incidente, respectiv deranjamente pe niveluri de tensiune;

b)     numarul de incidente/deranjamente rezolvate într-un interval mai mic de 4 ore, pe niveluri de tensiune (mediu urban);

c)      numarul de incidente/deranjamente rezolvate într-un interval mai mic de 24 ore, pe niveluri de tensiune (mediu rural);


Întreruperi programate


OD va anunta întreruperea necesara pentru lucrari planificate de exploatare si

mentenanta.Anuntarea se va face de OD, în functie de marimea zonei afectate, prin afisare la

imobile sau prin mass media, cu minim 24 ore înainte, indicându-se intervalul de

întrerupere.


Întreruperile programate neanuntate în prealabil vor putea fi reclamate de

utilizatorul RED, iar OD va suporta daunele corespunzatoare conform contractului

de distributie.


Indicatori anuali de performanta :

a)     numarul de întreruperi programate, pe niveluri de tensiune;

b)     durata totala exprimata în ore a acestor întreruperi, pe niveluri de tensiune;

c)      numarul de utilizatori afectati de aceste întreruperi pe niveluri de tensiune si categorii de consumatori.


Calitatea energiei electrice


Frecventa - în 95% din saptamâna trebuie sa se încadreze în banda 50Hz ± 1% si

în 100% din saptamâna în banda 50Hz + 4% pâna la 50Hz - 6%, conform SR EN


OD urmaresc îndeplinirea acestei conditii si sesizeaza OS în caz de nerespectare.


În punctele de delimitare,tensiunea - în 95% din saptamâna trebuie sa nu aiba

abateri mai mari de ± 10% din tensiunea contractata, conform SR EN 50160 .


Calitatea curbelor de tensiune în punctele de delimitare trebuie sa corespunda

valorilor indicate în tabelul de mai jos:


Obiectul reglementarii

Prevederea

Forma curbei de tensiune

Coeficientul global de distorsiune admis:

8 %,determinat conform SR EN 50160

Valorile admise ale armonicilor : conform SR EN 50160

Nesimetria tensiunii de alimentare

Coeficientul de nesimetrie de secventa inversa *) admis:

2 % , determinat conform SR EN 50160.NOTĂ:

- în unele zone unde instalatiile utilizatorilor sunt conectate partial la una sau

doua faze, nesimetria inversa poate atinge 3 % la punctele de racordare

trifazate.La reclamatia scrisa privind nivelul de tensiune, OD va verifica acest parametru în

punctul de delimitare cu utilizatorul RED, va analiza si va informa utilizatorul de rezultatele analizei efectuate si masurile luate.


Termenul standard pentru raspuns la reclamatii privind nivelul de tensiune este de

15 zile calendaristice.Fiecare reclamatie se va înregistra, iar reclamantul va fi informat privind numarul de

înregistrare. Orice sesizare ulterioara se va referi la numarul de înregistrare.


Indicatori anuali de performanta pe niveluri de tensiuni:

a)     numarul de reclamatii privind nivelul tensiunii;

b)     numarul de reclamatii la care s-a raspuns în termenul de 15 zile calendaristice;

c)      numarul de reclamatii care nu au putut fi rezolvate.


Sesizari ale utilizatorilor RED


Fiecare OD este obligat sa raspunda (prin rezolvarea sesizarii, confirmata de solicitant sau prin raspuns scris) la toate sesizarile efectuate în scris de catre utilizatorii RED


Termenul standard pentru raspuns la aceste sesizari, altele decât cele prevazute explicit în prezentul document, este de 30 de zile calendaristice.


Fiecare sesizare se va înregistra, iar cel care a facut sesizarea va fi informat privind numarul de înregistrare. Orice sesizare ulterioara se va referi la numarul de înregistrare.


Indicatori anuali de performanta:

a)     numarul de sesizari scrise, altele decât cele la care se refera explicit prezentul standard de performanta;

b)     numarul de sesizari de la pct.a) la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice.


Indicatori de performanta garantati prin licenta de distributie a energiei

electrice


Fiecare OD este obligat sa raspunda la orice solicitare, pentru realizarea unui nou

racord la RED sau pentru modificarea unui racord existent, formulata în scris de un

utilizator, potential sau existent, aflat pe teritoriul pentru care detine licenta de

distributie.


Fiecare OD este obligat sa asigure alimentarea cu energie electrica a utilizatorilor RED în conditiile în care acesta se afla pe teritoriul pentru care OD detine licenta de distributie, este racordat la RED si se încadreaza în conditiile prevazute prin contract.


Indicatori anuali de performanta:

a) numar de sesizari scrise privind nerespectarea obligatiilor din licenta;

b) tipuri de obligatii încalcate.


Urmarirea si înregistrarea indicatorilor de performanta


Pentru înregistrarea sesizarilor si reclamatiilor utilizatorilor RED, fiecare OD va organiza:

a)  un centru de relatii cu clientii prevazut cu registratura la fiecare subunitate

teritoriala;

b) un serviciu telefonic;

c)  un compartiment specializat pentru înregistrarea si sinteza datelor.


Pentru ceilalti indicatori prevazuti în prezentul standard, OD va garanta urmarirea lor prin compartimentele sale specializate


Informatiile privind indicatorii de performanta prevazuti în prezentul standard vor fi transmise anual pentru analiza la Autoritatea competenta pâna la sfârsitul primului trimestru al anului urmator, conform modelului anexat.


Titularul licentei de distributie a energiei electrice va elabora si va transmite Autoritatii Competente informatiile privind indicatorii de performanta, cu detaliere pe sucursalele de distributie cuprinse în structura sa organizatorica.


Dispozitii finale si tranzitorii


Prezentul standard de performanta modifica toate prevederile contrare privind performantele serviciului de distributie din alte standarde, prescriptii sau regulamente în vigoare.


OD vor face anual propuneri de revizuire a prevederilor standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice pe care le vor supune spre aprobare Autoritatii Competente.Informatii privind realizarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice


Nr.

Indicatori de performanta

Valoare realizata lunar / anual

crt.

pct.

Denumire

AnualNr. de solicitari ale utilizatorilor

JT casnici
pentru un racord nou sau pentru

JT mici consumatori
modificarea racordului existent

MT mici consumatori

JT mari consumatori

MT mari consumatori

IT mari consumatori
Nr. de solicitari la care intervalul de timp dintre momentul înregistrarii cererii de racordare din partea

30 zile calendaristice
utilizatorului si primirea de catre acesta a avizului tehnic de

90 zile calendaristice
racordare este mai mic de:

Nr. de solicitari de contracte pentru

JT casnici
serviciul de distributie a energiei

JT mici consumatori
electrice pe niveluri de tensiune si

MT mici consumatori
categorii de utilizatori

JT mari consumatori

MT mari consumatori

IT mari consumatori
Nr. de solicitari de contracte rezolvate în termen de 15 zile lucratoare
Nr. de incidente si deranjamente

JT

MT

IT
Nr. de incidente si deranjamente

JT
rezolvate într-un interval mai mic de

MT
4 ore

ITNr.

Indicatori de performanta

Valoare realizata lunar / anual

crt.

pct.

Denumire

AnualNr. de incidente si deranjamente

JT
rezolvate într-un interval mai mic de

MT
24 ore

IT
Nr de întreruperi programate

JT

MT

IT
Durata totala a întreruperilor

JT
programate (ore)

MT

IT
Nr. de utilizatori afectati de

JT casnici
întreruperile programate

JT mici consumatori

MT mici consumatori

JT mari consumatori

MT mari consumatori

IT mari consumatori
Nr. de reclamatii privind nivelul

casnici
tensiunii

mici consumatori

mari consumatori
Nr. de reclamatii la care s-a raspuns

casnici
în termen de 15 zile calendaristice

mici consumatori

mari consumatori
Nr. de reclamatii care nu au putut fi

casnici
rezolvate

mici consumatori

mari consumatori
Nr. de sesizari scrise, altele decât

casnici
cele la care se refera explicit prezen-

mici consumatori
tul standard de performanta

mari consumatori

Nr.

Indicatori de performanta

Valoare realizata lunar / anual

crt.

pct.

Denumire

AnualNr. de sesizari scrise, altele decât

casnici
cele la care se refera explicit prezen-

mici consumatori
tul standard de performanta la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

mari consumatori
Nr. de sesizari scrise privind

casnici
nerespectarea obligatiilor din licenta

mici consumatori

mari consumatori
Tipuri de obligatii încalcate (conform prevederilor din licenta)
CONDIŢII DE RACORDARE LA REŢELELE ELECTRICE

5.2. Etapele procesului de racordare la retelele electrice de distributie


La cererea facuta de orice solicitant (producator de energie electrica, alt Operator de Distributie, alt titular de licenta de furnizare decât Operatorul de Distributie pe zona respectiva, consumator) cu privire la realizarea unui nou racord sau modificarea unui racord existent la RED, Operatorul de Distributie realizeaza, dupa caz, urmatoarele operatiuni principale:

a)     analizeaza cererea de racordare si documentatia tehnica anexata ;

b)     emite Avizul tehnic de racordare ;

c)      propune contractul de racordare (pe baza contractului cadru de racordare elaborat de Autoritatea competenta, a Avizului tehnic de racordare eliberat de Operatorul de Distributie, a proiectului tehnic, elaborat prin grija solicitantului si avizat de Operatorul de Distributie si dupa caz, a autorizatiei emise de Autoritatea competenta) care contine cel putin urmatoarele:

i)           lucrarile ce trebuie efectuate pentru realizarea racordului la RED;

ii)         lucrarile ce trebuie efectuate pentru extinderea sau întarirea RED impuse de realizarea sau modificarea racordului respectiv;

iii)       variante de esalonare pentru lucrarile de racordare;

iv)       conditiile privind accesul si desfasurarea lucrarilor de realizare / modificare a racordului si, atunci când se impune, conditiile necesare desfasurarii lucrarilor de extindere / întarire a RED, pentru cazul în care solicitantul va încredinta unui tert executia lucrarilor.

v)         serviciile asigurate de catre Operatorul de Distributie în exploatarea racordului si, respectiv, tariful de racordare reglementat, calculat pe baza metodologiei emise de Autoritatea Competenta.

d)     propune solicitantului, în regim concurential, un contract de executie.


Cererea de racordare impune specificarea cel putin a urmatoarelor informatii:

a)        numele, adresa si telefon/fax/e-mail ale solicitantului ;

b)        obiectul solicitarii de racordare (grupuri generatoare, instalatii de distributie, instalatii consumatoare etc., inclusiv amplasamentul) ;

c)         angajamentul solicitantului de a respecta Codul ;

d)        lista documentatiilor anexate cererii de racordare.


Documentatia tehnica aferenta cererii de racordare va cuprinde dupa caz, urmatoarele:

a)     avizul de amplasament ;

b)     studiul de solutie pentru racordarea la RED ;

În situatii particulare, când solutia de racordare este unica si evidenta, este suficienta o fisa de solutie.

c)      pentru grupurile generatoare dispecerizabile (corelat cu prevederile Codului Tehnic al RET): datele standard de planificare (notate cu S) cuprinse în Anexa nr. 2 (Tabelul 1 si Tabelul 3) si avizul Operatorului de Transport si Operatorului de Sistem ;

Pentru grupuri generatoare nedispecerizabile, datele necesare din anexa 2 vor fi stabilite de catre OD, în functie de puterea grupurilor.

d)     pentru instalatii de distributie, instalatii consumatoare la 110 kV: datele standard de planificare (notate cu S) cuprinse în Anexa nr. 2 (Tabelul 2 si Tabelul 3);

Pentru instalatii consumatoare racordate la tensiuni sub 110 kV: datele prevazute în formularele cadru de chestionar din Anexa nr.2 ( Chestionar 1 - mici consumatori respectiv Chestionar 2 - mari consumatori) si în conformitate cu Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la RED, emis de Autoritatea Competenta.

e)     pentru instalatii de compensare a puterii reactive: datele standard de planificare (notate cu S) cuprinse în Anexa nr. 2 (Tabelul 4 si Tabelul 3);

f)       pentru toate categoriile de instalatii valoarea daunelor pe care solicitantul racordarii le solicita în cazul întreruperii functionarii datorita indisponibilitatilor din RED.


Operatorii de distributie vor solicita date suplimentare ori de câte ori este necesar. De asemenea vor renunta la o parte din datele de la 5.2.3., daca nu le considera necesare si relevante pentru solicitantul respectiv.


În vederea emiterii Avizului tehnic de racordare, Operatorii de Distributie analizeaza, dupa caz, urmatoarele:

a)     încadrarea în capacitatea de distributie a RED;

b)     posibilitatile de racordare;

c)      solutii privind instalatia de racordare în amplasamentul solicitat din punct de vedere al:

i) nivelului de siguranta;

ii) curentului de scurtcircuit;

iii) efectelor asupra pierderilor tehnice de energie electrica din RED;

iv) alimentarii serviciilor proprii.

d)     evaluarea modului de utilizare a capacitatii de distributie a RED existente;

e)     selectarea solutiei optime din punct de vedere al ansamblului RED;

f)       identificarea unor necesitati de întarire a RED;

g)     evaluarea costurilor în RED în urma racordarii instalatiilor solicitantilor;

h)     îndeplinirea conditiilor de racordare;

i)       respectarea prevederilor Codului.


Avizul tehnic de racordare emis de catre Operatorul de Distributie contine, dupa caz, urmatoarele:

a)     puterea maxima avizata pentru racordare si evolutia acesteia;

b)     descrierea solutiei de racordare, care include precizarea privind punctul de delimitare si descrierea lucrarilor ce trebuie efectuate pentru extinderea sau întarirea RED impuse de realizarea sau modificarea racordului respectiv;

c)      conditii specifice pentru racordare;

d)     cerintele Operatorului de Distributie privind instalatiile de racordare ale utilizatorilor RED;

e)     cerintele de monitorizare si reglaj, inclusiv interfata cu sistemele SCADA (Sistemul de Supraveghere, Control si Achizitie de Date) si de telecomunicatii;

f)       date înregistrate care necesita verificarea în timpul functionarii;

g)     evaluarea costurilor care vor fi suportate de solicitant pentru realizarea racordului la RED;

h)     nivelul de siguranta al RED în punctul de delimitare;

i)       obligatii legate de participarea solicitantului la Planul de Aparare si Planul de Restaurare a SEN;

j)       cerinte si conditii specifice pentru furnizarea de servicii de sistem catre Operatorul de Sistem si/sau Operatorii de Distributie;

k)     cerinte privind protectiile si automatizarile la interfata cu RED;

l)       parametrii de alimentare cu energie electrica;

m)  conditiile în care utilizatorul poate fi decuplat de la RED de catre Operatorul de Distributie;

n)     cerinte pentru echipamentele principale de masura, control, protectie si automatizare din instalatiile utilizatorului;

o)     alte conditii, în functie de natura si cerintele solicitantului, posibilitatile oferite de caracteristicile si starea retelelor existente sau impuse de reglementari în vigoare la data emiterii avizului.


Continutul Avizului tehnic de racordare si conditiile impuse prin acesta se vor corela cu tipul si caracteristicile obiectului solicitarii.


Pentru utilizatorii racordati la tensiunea de 110 kV, emiterea Avizului tehnic de racordare se face cu consultarea Operatorului de Sistem, respectiv a Operatorului de Transport.


Emiterea Avizului tehnic de racordare se face în maxim 90 de zile calendaristice de la înregistrarea de catre Operatorul de Distributie a cererii de racordare la tensiunea de 110 kV si a documentatiei aferente.


Emiterea Avizului tehnic de racordare se face în maxim 30 de zile calendaristice de la înregistrarea de catre Operatorul de Distributie a cererii de racordare si a documentatiei aferente pentru alte categorii de solicitari decât cele prevazute la 5.2.9.


Activitatile, competentele si responsabilitatile detaliate pentru realizarea racordarii la RED a utilizatorilor sunt reglementate prin Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la RED, emis de Autoritatea Competenta.Cerinte tehnice de racordare la RED


Cerintele tehnice de racordare specifica:

a)     conditiile tehnice asigurate de Operatorul de Distributie în punctele de delimitare în conformitate cu Standardul de performanta prezentat în Capitolul nr.4 din prezentul Cod ;

b)     cerintele tehnice de racordare, proiectare si de functionare pentru utilizatorii racordati la RED sau pentru viitorii utilizatori ai RED.


Cerintele tehnice de racordare trebuie sa fie similare pentru toti utilizatorii RED de categorii echivalente.


Echipamentul si aparatajul din instalatiile de racordare a utilizatorilor la RED trebuie sa corespunda normelor tehnice în vigoare în România.


Conexiunile între instalatiile utilizatorilor si RED trebuie sa fie controlate prin întreruptoare capabile sa întrerupa curentul maxim de scurtcircuit în punctul de racordare si sa nu produca supratensiuni de comutatie în afara normelor tehnice în vigoare.


Analizele în vederea determinarii solicitarilor la scurtcircuit si a curentului nominal al echipamentelor primare de comutatie în punctele de racordare se fac de catre Operatorul de Distributie pentru fiecare cerere de racordare.


Protectiile instalatiilor în punctele de delimitare a instalatiilor trebuie sa îndeplineasca cerintele minime conform normelor tehnice în vigoare, astfel încât sa fie redus la minimum impactul asupra RED a incidentelor din instalatiile utilizatorilor.


Timpii de eliminare a defectelor prin protectia de baza si de rezerva sunt impusi utilizatorilor RED, pentru instalatiile de interfata cu RED, de catre Operatorii de Distributie, pentru protejarea instalatiilor din RED.


Conditiile tehnice minime pentru legarea la pamânt a instalatiilor utilizatorilor trebuie sa respecte cerintele tehnice stipulate în normele în vigoare si corelate cu modul de tratare a neutrului în zona respectiva.


Cerinte tehnice impuse utilizatorilor RED


Grupuri generatoare dispecerizabile (în corelare cu prevederile Codului Tehnic al RET)


Orice grup generator trebuie sa fie capabil sa furnizeze puterea activa nominala la frecvente ale SEN între 49,5 si 50,5 Hz.


Orice grup generator trebuie sa fie capabil sa furnizeze puterea reactiva solicitata de Operatorul de Sistem, în conformitate cu diagrama sa P-Q de functionare.


Fiecare grup generator (cu exceptia celor cu turbine cu contrapresiune) trebuie sa fie capabil sa contribuie la reglajul primar al frecventei prin variatia continua a puterii active furnizate în sistemul de distributie.


Fiecare grup generator trebuie sa fie dotat cu regulator automat de viteza pentru a asigura raspunsul la variatiile de frecventa. Când aceste grupuri    generatoare se izoleaza de restul SEN pe un consum local, regulatorul de viteza trebuie sa fie capabil sa asigure reglajul frecventei sub 52 Hz. Toate turbinele acestor grupuri generatoare trebuie sa raspunda regulatorului automat de viteza. La grupurile generatoare termoelectrice se va aplica principiul "turbina conduce cazanul".


Regulatorul automat de viteza al grupurilor generatoare cu putere mai mare sau egala cu 50 MW trebuie sa permita o valoare reglabila a statismului, zona de insensibilitate sa fie mai mica decât ±10 mHz iar valoarea de consemn a    frecventei sa fie ajustabila între 47,5 si 52 Hz.


Orice grup generator va fi capabil sa încarce / descarce în mai putin de 30 secunde rezerva de reglaj primar la o abatere cvasi-stationara a frecventei de ±200 mHz si sa mentina aceasta pentru cel putin 15 minute.


Fiecare grup generator dispecerizabil trebuie sa fie dotat cu sistem de reglaj al    excitatiei capabil sa contribuie la reglajul tensiunii prin variatia continua a puterii reactive generate / absorbite în reteaua electrica de Distributie.


Fiecare grup generator dispecerizabil trebuie sa fie dotat cu regulator automat de tensiune care sa fie permanent în functiune.


Sistemul de reglaj al excitatiei, inclusiv regulatorul automat de tensiune si sistemele de stabilizare cu rol de atenuare a oscilatiilor de putere activa, atunci când acestea sunt necesare din conditii de sistem, se vor specifica în Avizul tehnic de racordare.


Grupurile generatoare noi trebuie sa fie capabile sa se separe de SEN din orice punct de functionare din diagrama P-Q a generatorului electric si sa functioneze cu alimentarea serviciilor proprii cel putin 1 ora si în conditii de insularizare peste minimul tehnic cel putin 3 ore, în vederea restaurarii functionarii SEN. Fac exceptie grupurile cu turbine cu gaz si cele cu contrapresiune.

Este o cerinta esentiala ca SEN sa încorporeze grupuri generatoare cu capabilitate de pornire fara sursa de tensiune din sistem. Operatorul de Distributie, la solicitarea Operatorului de Sistem poate sa impuna aceasta cerinta în Avizul tehnic de racordare daca grupul generator se afla într-un amplasament care necesita realizarea acestui serviciu. Participarea la Planul de restaurare a SEN dupa ramânerea partiala sau totala fara tensiune constituie serviciu de sistem tehnologic conform Codului Tehnic al Retelei Electrice de Transport.


Producatorii capabili, din punct de vedere tehnic, sa ofere servicii de sistem au obligatia sa furnizeze aceste servicii de sistem la solicitarea Operatorului de Sistem, chiar daca aceste servicii nu au fost contractate.


Instalarea echipamentelor de supraveghere în timp real este impusa prin Avizul tehnic de racordare pentru anumite generatoare în functie de cerintele Operatorului de Sistem pentru a asigura în timp real (sau cu o întârziere mica) informatii asupra:

a) indicatorilor de stare;

b) actionarii protectiilor;

c) marimilor masurabile.


Instalarea echipamentelor de reglaj în timp real este impusa prin Avizul tehnic de racordare pentru anumite generatoare în functie de cerintele Operatorului de Sistem pentru a asigura reglajul asupra puterii active si reactive produse.


Punctul de racordare între generator si reteaua de distributie se stabileste de comun acord si se mentioneaza în Avizul tehnic de racordare dat de Operatorul de Distributie.


În cazul în care într-o centrala electrica alimentarea serviciilor proprii se asigura printr-un transformator conectat la alt punct de racordare decât cel la care sunt racordate grupurile generatoare din centrala electrica, acest producator va fi tratat în conformitate cu reglementarile în vigoare ca un consumator pentru locul de consum respectiv.


Cerinte asupra echipamentelor de telecomunicatii:

a)     grupurile generatoare trebuie sa asigure alimentarea cu energie electrica pentru instalatiile de monitorizare si reglaj astfel încât acestea sa fie disponibile cel putin trei ore dupa pierderea alimentarii la punctul de racordare a respectivului grup generator;

b)     producatorul trebuie sa asigure partea de comunicatii de la instalatiile de monitorizare si reglaj secundar, cu rezervare, la oricare dintre grupurile generatoare catre interfata cu Operatorul de Sistem, într-o amplasare acceptata de Operatorul de Transport si respectiv de Distributie;

c)      sistemul de telecomunicatii de la interfata grupului generator cu Operatorul de Sistem este în responsabilitatea Operatorului de Transport si respectiv de Distributie.


Grupuri generatoare nedispecerizabile


Înfasurarile de tensiune superioara ale transformatoarelor trifazate racordate la RED la tensiunea nominala de 110 kV trebuie sa aiba conexiune stea cu punct neutru accesibil sau punct neutru rigid legat la pamânt.


Grupa de conexiuni a transformatoarelor racordate la RED va fi precizata de catre Operatorul de Distributie la instalatiile caruia se face racordarea, în Avizul tehnic de racordare în functie de necesitatile acestuia sau în conformitate cu cerintele Operatorului de Sistem.


Fiecare Operator de Distributie si consumator eligibil este obligat sa asigure deconectarea automata la frecventa si/sau tensiune scazuta a unui volum de consum dispus de Operatorul de Sistem. Operatorul de distributie repartizeaza acest consum pe instalatiile racordate la RED. Prin Avizul tehnic de racordare Operatorul de distributie va specifica modul în care consumul este subiectul deconectarii la frecventa si/sau tensiune scazuta în cadrul transelor discrete (în MW), asociate cu reglajul releelor de deconectare. Deconectarea constituie serviciu de sistem tehnologic si este tratata si platita conform Codului tehnic al Retelei Electrice de Transport.


Deconectarea automata a sarcinii (putere activa) este componenta a Planului de aparare a SEN la perturbatii majore si constituie o masura de siguranta în beneficiul tuturor participantilor la SEN.


Operatorii de Distributie care se racordeaza au obligatia sa realizeze si sa mentina în functiune instalatiile care sa asigure deconectarea automata a unui consum pe criteriul scaderii frecventei. Volumul (puterea) pe transe, reglajele si logica de actionare sunt dispuse de OS si sunt repartizate pe instalatii racordate la RED de catre Operatorul de Distributie în colaborare cu Operatorul de Sistem prin Planul de aparare a SEN împotriva perturbatiilor majore.


Operatorii de Distributie care se racordeaza au obligatia sa realizeze si sa mentina în functiune instalatiile care sa asigure deconectarea automata a unui consum pe criteriul scaderii tensiunii. Volumul (puterea) pe transe, reglajele si logica de actionare sunt dispuse de OS si sunt repartizate pe instalatii racordate la RED de catre Operatorul de Distributie în colaborare cu Operatorul de Sistem prin Planul de aparare a SEN împotriva perturbatiilor majore.


Operatorii de Distributie au obligatia sa realizeze si sa mentina în functiune instalatiile care sa asigure deconectarea automata a unui consum si pe alte criterii. Volumul (puterea) pe transe, reglajele si logica de actionare sunt dispuse de OS si sunt repartizate pe instalatiile racordate la RED de catre Operatorul de Distributie în colaborare cu Operatorul de Sistem prin Planul de aparare a SEN împotriva perturbatiilor majore.


Operatorii de Distributie si consumatorii au obligatia, la solicitarea Operatorului de Sistem, sa aplice prevederile reglementarilor în vigoare:

a)     normativ de deconectare manuala a unor categorii de consumatori de energie electrica;

b)     programul de limitare a consumului de energie electrica în situatii deosebite în SEN.


Consumatorii sunt obligati sa se încadreze în reglementarile în vigoare privind compensarea puterii reactive.


Pe toata durata derularii activitatii, utilizatorul va respecta prevederile Avizului tehnic de racordare si clauzele contractului încheiat cu Operatorul de Distributie pentru serviciul respectiv.


Utilizatorul nu va permite altor persoane fizice sau juridice sa se racordeze si sa se alimenteze cu energie electrica din insatalatiile sale fara aprobarea prealabila a Operatorului de Distributie.


Utilizatorul va mentine, pe propria lui cheltuiala, instalatiile sale în conditii de maxima securitate pentru a nu influenta si produce avarii în instalatiile Operatorului de Distributie.


Utilizatorul va mentine, în limitele valorilor alocate de furnizor si în conformitate cu clauzele contractuale, nivelul perturbatiilor provocate RED de receptoarele sale (nesimetrie, regim deformant, flicker etc.).


Instalatiile electrice ale utilizatorului inclusiv sistemele de protectie si automatizare vor fi adecvate si coordonate în permanenta cu caracteristicile retelelor electrice ale Operatorului de Distributie.


Utilizatorul va permite Operatorului de Distributie sau împuternicitului acestuia accesul în incinta sa pentru a verifica si remedia defectiunile în instalatiile din proprietatea sau exploatarea Operatorului de Distributie, pentru a verifica instalatiile utilizatorului sau pentru a racorda un alt utilizator.

Racordarea unui alt utilizator la instalatiile care nu sunt în proprietatea Operatorului de Distributie se face cu acordul scris al proprietarului acestor instalatii.


În cazul în care este necesar, datorita propriului proces tehnologic, utilizatorul va pune la dispozitia personalului autorizat al Operatorului de Distributie echipament de protectie adecvat pentru a asigura un acces în siguranta în incinta sa.


Utilizatorul va asigura în conditiile legii culoarul aferent zonei de protectie, respectiv siguranta a instalatiilor Operatorului de Distributie în incinta sa. El nu va efectua lucrari, constructii, sapaturi etc. si nu va stoca materiale în vecinatatea retelelor electrice de distributie, decât cu avizul Operatorului de Distributie.


În cazul în care utilizatorul a efectuat lucrari sau constructii neavizate în zonele de protectie ale instalatiilor Operatorului de Distributie, utilizatorul va suporta urmarile legii si este obligat:

b) sa suporte cheltuielile de mutare, atunci când este posibil, a instalatiilor

Operatorului de Distributie, pentru respectarea distantelor prescrise.


Sisteme de telecomunicatii si achizitii de date


În scopul asigurarii conducerii si controlului instalatiilor din SEN, instalatiile de     telecomunicatii între utilizatorii RED si operatorii din RED si RET vor respecta normele specifice în vigoare. Detaliile referitoare la racordarea la sistemul de telecomunicatii se stabilesc în Avizul tehnic de racordare.


Utilizatorii au obligatia de a permite accesul la iesirile din sistemele de masurare proprii pentru tensiune, curent, frecventa, puteri active si reactive si la informatiile referitoare la echipamentele de comutatie care indica starea instalatiilor si a semnalelor de alarma, în scopul transferului acestor informatii catre interfata cu sistemele de comanda si de achizitie de date ( SCADA) ale SEN.


Instalatiile de comanda si achizitie de date ca sisteme de interfata între utilizator, RED si RET se stabilesc prin Avizul tehnic de racordare.


Utilizatorii îsi vor compatibiliza intrarile de date în terminalele RED, respectiv RET la punctele stabilite de comun acord cu Operatorul de Distributie, respectiv de Transport, în scopul facilitarii schimburilor de informatii.


Prevederi generale


La cererea justificata a Operatorului de Sistem sau pentru necesitati proprii, Operatorul de Distributie are dreptul sa solicite unor utilizatori, instalarea unor echipamente de reglaj al puterii reactive sau/si altor echipamente, în scopul asigurarii serviciilor de sistem necesare functionarii SEN în conditii de siguranta, servicii care vor fi platite.


Utilizatorii RED trebuie sa furnizeze la solicitarea Operatorului de Distributie date tehnice necesare pentru planificarea dezvoltarii si conducerea prin dispecer, în conformitate cu prevederile Codului.

PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII REŢELELOR ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE


Atributii si competente


Planificarea dezvoltarii si modernizarii retelelor electrice de distributie în cadrul Sistemului Energetic National se realizeaza de catre fiecare Operator de Distributie.


Pe baza contractelor încheiate cu utilizatorii, a prognozelor de consum, prin consultare, dupa caz, cu OT, OS si orice alt titular de licenta, fiecare Operator de Distributie planifica în conditii de eficienta dezvoltarea si modernizarea RED pe care o detine conform licentei.


Datele necesare activitatii de planificare a dezvoltarii RED, apartinând unui Operator de Distributie, sunt furnizate obligatoriu acestuia de catre utilizatorii RED respective, dupa cum urmeaza:

a)     toti producatorii autorizati si/sau licentiati de catre Autoritatea Competenta sau în curs de autorizare;

b)     Operatorul de Transport si Operatori de Distributie la care este racordata RED a Operatorului de Distributie;

c)      toti consumatorii de energie electrica racordati la RED;

d)     toti furnizorii de energie electrica, licentiati de catre Autoritatea Competenta, care utilizeaza respectiva RED.


Planul de perspectiva pe termen mediu (3 ani), respectiv actualizarile sale anuale, se supun spre avizare Autoritatii Competente si reprezinta document cu caracter public.


Scopul activitatii de planificare a RED


Dezvoltarea si modernizarea retelelor electrice de distributie este determinata de :

a)     cresterea cererii de consum a energiei electrice si depasirea capacitatii RED;

b)     dezvoltarea, modernizarea si sistematizarea localitatilor urbane si rurale;

c)      introducerea unor noi puncte de racordare la RED sau modificarea celor existente;

d)     necesitatea îmbunatatirii valorilor indicatorilor de performanta ai serviciului de distributie.


Planificarea dezvoltarii RED trebuie sa asigure :

a)     acoperirea consumului de energie electrica cu costuri minime, în conditii de siguranta si realizarea serviciului public de asigurare a accesului la RED;

b)     corelarea actiunilor între Operatorii de Distributie si restul participantilor la piata, referitor la orice serviciu solicitat care poate avea impact asupra performantelor de siguranta a SEN sau asupra racordarii utilizatorilor la RED;

c)      corelarea actiunilor Operatorilor de Distributie cu prevederile planului de perspectiva al Companiei Nationale de Electricitate S.A., pentru fiecare 10 ani financiari consecutivi, privind oportunitatile zonale pentru racordare si utilizare a RED, în functie de prognoza de dezvoltare a consumului si necesitatile de capacitati noi instalate, în scopul functionarii eficiente, în conditii de siguranta a SEN.


Obiectivele activitatii de planificare a dezvoltarii RED


Activitatea de planificare a dezvoltarii RED urmareste realizarea urmatoarelor obiective :

a)     sa asigure dezvoltarea RED astfel încât acestea sa fie corespunzator dimensionate pentru distributia energiei electrice prevazuta a fi tranzitata si sa elaboreze un plan de dezvoltare în perspectiva;

b)     sa asigure functionarea în conditii de siguranta si securitate a RED si sa permita distributia energiei electrice la niveluri de calitate corespunzatoare în toate nodurile RED, în conformitate cu standardul de performanta;

c)      sa concretizeze rezultatele activitatii de planificare a dezvoltarii RED prin :

I)          initierea procedurilor necesare promovarii investitiilor noi în RED rezultate ca eficiente;

II)       furnizarea de informatii pentru elaborarea sistemelor de tarife de distributie.


Elaborarea planului de dezvoltare a RED


Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la baza urmatoarele date de intrare:

a)     prognoza de consum, pe o perspectiva de 3 ani, pusa la dispozitie anual de catre furnizori si consumatori eligibili (inclusiv curbe de sarcina tip pentru zile caracteristice);

b)     ofertele de productie de energie electrica ale producatorilor existenti (maxim 10 ani);

c)      ofertele de productie si necesitatile de consum de energie electrica ale altor utilizatori RED existenti si viitori (maxim 10 ani);

d)     nivelul de siguranta care trebuie asigurat în functionarea SEN în ansamblu si pe fiecare nod conform normelor în vigoare;

e)     strategia dezvoltarii infrastructurii sistemului de telecomunicatii.


Alte categorii de date necesare planificarii dezvoltarii RED vor fi furnizate la    cererea expresa a Operatorilor de Distributie de catre toti utilizatorii RED.


Datele mentionate la cap. 6.4.1. si 6.4.2. sunt supuse prevederilor de la cap. 9.1.


Planificarea dezvoltarii RED se face corelat cu cea a RET, cu balanta echilibrata pentru functionarea interconectata sincrona a tuturor instalatiilor la frecventa nominala de 50 Hz si care se verifica de catre OS la functionare interconectata sincrona cu alte sisteme electroenergetice.


Principii pentru planificarea dezvoltarii RED


Planificarea dezvoltarii RED se face având în vedere o functionare sigura, stabila, cu respectarea standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice si cu aplicarea urmatoarelor principii :

a)     utilizarea capacitatii disponibile a RED, pâna la limita economica a acesteia;

b)     alegerea variantei de dezvoltare cu eficienta economica maxima;

c)      îndeplinirea conditiilor impuse prin standardul de performanta pentru serviciul de distributie;

d)     asigurarea functionarii economice a retelelor de distributie în conditiile variatiei sarcinii;

e)     încadrarea în prevederile normelor de securitate a personalului, de prevenire a incendiilor si în legislatia privind protectia mediului.


Planificarea dezvoltarii RED are în vedere si prevenirea /limitarea impactului mediului asupra RED, manifestat în principal prin:

a)     poluarea chimica, urmarea actiunii compusilor/agentilor chimici prezenti în aer, apa, sol sau datorati activitatii umane;

b)     agresivitatea mediului (umiditate, chiciura excesiva, gheata, salinitate, vânturi puternice, curenti verticali - turbionari de aer etc.),

c)      calamitati naturale (cutremure, inundatii, alunecari de teren);

d)     influente ale altor instalatii învecinate si ale regimurilor de functionare nesincrona si/sau nesimetrica a consumatorilor industriali;

e)     descarcari atmosferice;

f)       actiuni cu efecte negative ale unor elemente antisociale/terte persoane asupra instalatiilor electrice, concretizate prin furturi de materiale si echipamente din instalatii, respectiv interventii neautorizate în instalatii.


Planificarea dezvoltarii RED se face pe baza unui studiu de dezvoltare în perspectiva, pe o durata medie de 3 ani si maxima de 10 ani a retelei electrice respective, studiu    fundamentat tehnico-economic. Solutiile alese trebuie sa permita dezvoltarea instalatiilor si dupa aceasta perioada, fara modificari esentiale, cu integrarea elementelor principale ale retelelor existente (solutiile sa fie autostructurante).


Criterii pentru verificarea dimensionarii RED


Verificarea dimensionarii RED se face conform normelor tehnice energetice în vigoare,

tinând seama de urmatoarele 4 criterii de proiectare si anume:

a)     criteriul economic;

b)     criteriul stabilitatii termice în regim de durata;

c)      criteriul stabilitatii termice si dinamice în regim de scurtcircuit;

d)     criteriul caderii de tensiune admisibile.


Criteriul economic are în vedere, de regula, minimizarea unui ansamblu de cheltuieli actualizate la un acelasi an de referinta, ansamblu care însumeaza efortul de investitii, cheltuieli anuale datorate pierderilor de putere si energie si cheltuieli anuale ulterioare de exploatare, precum si eventuale daune.

Pentru dimensionarea RED de 110 kV cu posibilitati de functionare în schema buclabila, se utilizeaza si criteriul (n-1). Pentru liniile care evacueaza energie de la centrale electrice la acest nivel de tensiune, centralele se considera cu maxim si minim de putere în functiune. Pentru liniile radiale de 110 kV si instalatiile de MT, rezervarea se va stabili pe criterii economice.


Criteriul (n-1) în RED este satisfacut daca :

a)     parametrii de functionare a RED se încadreaza în parametrii limita ai tensiunii de functionare si curentului de sarcina, astfel încât sa nu se pericliteze securitatea functionarii sau integritatea echipamentelor, respectiv sa nu se reduca inacceptabil durata de viata a acestora;

b)     nu au loc întreruperi în alimentarea utilizatorilor RED racordati la nodurile de 110 kV;

c)      nu are loc declansarea altor instalatii prin dispozitivele de protectie ale echipamentelor care nu sunt direct afectate de perturbatie, implicând riscul extinderii acesteia;

d)     nu are loc modificarea sau întreruperea transferului de putere rezultat din conventii pe termen lung.


Alte prevederi


Planificarea investitiilor în RED pe termen scurt si mediu se va face prioritar, în functie de durata de recuperare actualizata .


Studiile de planificare a RED pe termen lung (10 ani) trebuie sa prezinte solutii de dezvoltare ierarhizata pe criterii economice.Cadrul general


Conducerea prin dispecer a RED este o activitate specifica domeniului energiei electrice, efectuata prin unitati specializate (trepte de dispecer), care au relatii ierarhizate de autoritate asupra participantilor la piata energiei electrice.


Scopul conducerii prin dispecer a RED este asigurarea functionarii acestora în    conditii de siguranta, calitate si economicitate, prin exploatarea coordonata a instalatiilor si echipamentelor componente ale RED care necesita o conducere unitara.


Conducerea prin dispecer a SEN se realizeaza unitar si este organizata ierarhizat, la nivel central, teritorial si local.


Functiile principale ale conducerii prin dispecer a RED sunt:

a)        planificarea operationala a functionarii RED;

b)        conducerea operativa la nivel local a RED, în conformitate cu Ordinul de împartire a autoritatii de conducere operativa asupra instalatiilor.


Treapta de conducere prin dispecer este organul operativ care, prin atributiile sale, realizeaza conducerea prin dispecer, asigurând autoritatea de conducere operativa si comanda operativa asupra unor echipamente si instalatii din RED, în conformitate cu Ordinul de împartire a autoritatii de conducere operativa asupra instalatiilor.


Conducerea prin dispecer se bazeaza pe reglementari specifice de organizare si functionare si se aplica de catre personalul treptelor de dispecer si de catre personalul de servire operativa din statiile electrice, centralele electrice si instalatiile consumatorilor.


Respectarea reglementarilor specifice privind atribuirea autoritatii de conducere operativa si a comenzii operative asupra echipamentelor si instalatiilor din RED este obligatorie pentru toti participantii la SEN.


Conducerea prin dispecer a RED este realizata prin:

O treapta de conducere prin dispecer  cuprinde :

a)     un compartiment de comanda operativa, cu personal organizat în ture, care conduce în timp real functionarea instalatiilor, prin coordonarea regimurilor si a manevrelor ;

b)     un compartiment care asigura planificarea operationala si programarea operativa, precum si urmarirea si analiza functionarii si elaboreaza reglementarile specifice.


Utilizatorii RED au obligatia de a asigura în instalatiile lor dotarea corespunzatoare cu echipamente si personal care sa asigure realizarea conducerii prin dispecer a RED.


OD are obligatia sa ia masuri de corelare a regimului si schemei de functionare în RED cu regimul si schema de functionare în RET.


Activitati desfasurate de treptele de dispecer din cadrul OD


OD desfasoara activitatile de planificare operationala (subcapitolul 7.3), conducere operativa (subcapitolul 7.4) si alte activitati specifice, prin treptele sale de conducere prin dispecer, respectiv dispeceri energetici de distributie (DED), precum si prin puncte de supraveghere si comanda (PSC).


OD are obligatia de a asigura nediscriminatoriu activitatile de dispecerizare pentru participantii la piata de energie electrica.


OD desfasoara urmatoarele activitati:

a)     autorizeaza personalul de comanda operativa propriu în conformitate cu reglementarile în vigoare;

b)     culege, înregistreaza, asigura evidenta, prelucrarea si arhivarea datelor statistice privind functionarea RED în cadrul SEN, conform reglementarilor;

c)      asigura evidenta, prelucrarea si arhivarea datelor privind evenimentele din RED în cadrul SEN, conform reglementarilor;

d)     realizeaza schimb de informatii cu OS si utilizatorii RED si cu alti colaboratori în domeniul energetic;

e)     colaboreaza cu utilizatorii RED la elaborarea studiilor si analizelor de functionare;

f)       planifica, dezvolta, reabiliteaza si modernizeaza, în conformitate cu Programul energetic national, cu prognozele de consum/dezvoltare, cu evolutia tehnologica si cu normele în vigoare, sistemele de dispecerizare proprii, în conditii rezonabile de eficienta economica si energetica;

g)     coordoneaza realizarea, mentenanta si dezvoltarea unui sistem DMS/SCADA la nivelul propriei RED, în concordanta si cu cerintele OS, care sa permita monitorizarea si conducerea prin dispecer a RED si în acest scop:

dezvolta, modernizeaza si întretine sistemele DMS/SCADA si de telecomunicatii proprii;

solicita utilizatorilor RED realizarea sistemelor locale SCADA în concordanta cu cerintelor conducerii prin dispecer a RED la care acestia sunt racordati;

h)     coordoneaza dezvoltarea, modernizarea si întretinerea sistemelor de protectii si automatizari ale RED, cu respectarea cerintelor OS, astfel încât sa previna avariile extinse de sistem si sa fie respectate normele de calitate a serviciului;

i)       analizeaza si avizeaza racordarea instalatiilor si echipamentelor noi la RED;

j)       elaboreaza sau revizuieste, când este cazul, norme si reglementari tehnice specifice necesare pentru realizarea eficienta a activitatii de conducere operativa, cu consultarea si altor factori interesati, conform reglementarilor în vigoare;

k)     colaboreaza , la cererea Autoritatii competente, conform unui program stabilit de comun acord, la elaborarea sau revizuirea reglementarilor emise de aceasta;

l)        formuleaza puncte de vedere si avizeaza studiile, programele si lucrarile privind dezvoltarea si modernizarea RED;

m)   acorda consultanta pe probleme de conducere prin dispecer la DELC;

n)     acorda consultanta pe probleme de comanda, control, protectii si automatizari la DELC.


Planificarea operationala


Introducere


Activitatea de planificare operationala, corelata cu ordinele de împartire, cuprinde

urmatoarele componente:

a) planificarea schemei normale de functionare;

OD înregistreaza, prelucreaza si arhiveaza datele necesare si suficiente pentru analiza si planificarea functionarii RED.


OD analizeaza si avizeaza programele de probe cu echipamentele racordate la RED sau care au influenta asupra functionarii acesteia sau asupra sigurantei functionarii SEN. Programele de probe ce afecteaza reteaua buclata de 110 kV vor fi avizate de OS.


OD analizeaza oportunitatea si avizeaza retragerea definitiva din exploatare a instalatiilor si echipamentelor din RED sau racordate la aceasta. În cazul instalatiilor ce afecteaza reteaua buclata de 110 kV, retragerea definitiva din exploatare va fi aprobata de OS.


Planificarea schemei normale de functionare


OD propune spre aprobare la OS semestrial (vara, iarna) schema normala de functionare a RED de 110 kV buclabile si/sau de racordare la RED a grupurilor dispecerizabile. Propunerile OD se aplica dupa aprobarea de catre OS.


OD stabileste schema normala de functionare a retelelor de MT si 110 kV radiale.

Schema normala de functionare a RED se analizeaza pe baza calculelor de verificare în ceea ce priveste :

OD întocmeste si transmite la OS pentru avizare planificarea anuala, trimestriala si lunara a lucrarilor de mentenanta si exploatare pentru echipamentele din RED de 110 kV buclabile care influenteaza functionarea SEN.


OD avizeaza planurile anuale, trimestriale si lunare de lucrari pentru retelele radiale de 110 kV si de medie tensiune.


OD va tine seama de necesitatea efectuarii lucrarilor, cât si de asigurarea functionarii normale a RED.


Planificarea sistemelor de protectii si automatizari


OD stabileste si coordoneaza reglajele, logica de functionare si starile operative ale sistemelor de protectie si automatizari din RED precum si ale sistemelor de protectie ale utilizatorilor RED, altele decât cele coordonate de OT, si care nu influenteaza siguranta în functionare a SEN.


OD dispune utilizatorilor reglarea protectiilor si automatizarilor la interfata cu RED.


Planificarea tensiunilor


OD planifica semestrial benzile de tensiune de functionare ale retelei de 110 kV si de medie tensiune care asigura mentinerea nivelurilor de tensiune normale în toate nodurile retelei si reducerea pierderilor tehnice de energie în retea.


OD urmareste benzile de tensiune mentionate mai sus.   


Conducerea operativa a RED


Conducerea operativa a RED este realizata de catre OD si cuprinde urmatoarele componente:

Conducerea operativa a RED implica realizarea urmatoarelor activitati specifice:

a) supravegherea functionarii RED;

b) conducerea functionarii RED;

c) conducerea grupurilor care nu sunt în comanda operativa a OS;

d) conducerea sistemelor de protectii si automatizari din RED.


Conducerea operativa exercitata asupra grupurilor mentionate la pct. 7.4.2.b. conectate la RED urmareste respectarea programarii, conform graficelor convenite.


Conducerea operativa exercitata asupra RED se refera la modificarea schemei normale de functionare si coordonarea cu OS a utilizarii mijloacelor de reglaj al tensiunii din RED si urmareste:

a) realizarea si mentinerea unei stari normale de functionare a RED;

b) utilizarea economica a resurselor sistemului.


Conducerea operativa exercitata asupra protectiilor si automatizarilor din RED are rolul de a corela, dupa caz, reglajul, logica de functionare si starea operativa a protectiilor si automatizarilor cu regimul si schema de functionare curente.


OD analizeaza functionarea RED din punct de vedere al îndeplinirii programului de functionare si al respectarii standardului de performanta pentru serviciul de distributie si stabileste masurile necesare pentru încadrarea în acestea.


OD furnizeaza în timp util la OS informatiile necesare si suficiente conducerii operative, conform reglementarilor în vigoare.


OD are dreptul sa solicite oricarui utilizator orice informatie tehnica necesara pentru asigurarea conditiilor de siguranta si calitate ale functionarii RED, iar acesta este obligat sa furnizeze fara întârziere informatia solicitata.

Programarea operativa a functionarii RED


Programarea operativa a functionarii RED are urmatoarele componente:

a) programarea schemei de functionare;

b) programarea grupurilor prevazute la pct.7.4.2.b, conform graficelor stabilite;

c) programarea tensiunilor;

d) programarea sistemelor de protectii si automatizari.


Programarea operativa a functionarii RED se realizeaza în conformitate cu prevederile din prezentul Cod si a normelor tehnice specifice.


Activitatile specifice ale OD sunt coordonate cu activitatile utilizatorilor RED si OS, în conformitate cu reglementarile tehnice si contractele în vigoare.


OD are obligatia de a remedia neîntârziat, la solicitarea OS, acele indisponibilitati ale instalatiilor care pun în pericol siguranta functionarii SEN sau a alimentarii consumatorilor.


Prin OD, se urmareste frecventa RED conform normelor tehnice energetice specifice.


OS programeaza banda de tensiune în nodurile RED tinând seama de benzile de tensiune în nodurile retelei de transport si de posibilitatile de reglaj al tensiunii în nodurile RED respective precum si de influenta acestora asupra regimului de functionare în zona.


OD stabileste si coordoneaza reglajele, logica de functionare si starile operative ale sistemelor de protectie si automatizari conform pct. 7.3.4.1.


OD realizeaza în timpul cerut dispozitiile OS cu privire la starea sistemelor de protectii si automatizari si efectueaza verificarile periodice sau ca urmare a actionarilor necorespunzatoare ale sistemelor de protectie si automatizari, astfel încât sa garanteze siguranta functionarii acestora.


OD nu are dreptul sa modifice regimul, reglajele si logica de actionare a sistemelor de protectii si automatizari decise de OS, fara aprobarea acestuia.


Criteriile de retragere din exploatare în regim normal sunt în funtie de :

a)     conditii de siguranta în functionare;

b)     conditii de protectia muncii;

c)      conditii de reducere a pierderilor tehnice de energie.


Criteriile de retragere din exploatare în regim accidental sunt în funtie de :

a)     conditii de siguranta în functionare si de micsorare a duratei de remediere;

b)     conditii de protectia muncii.


Programarea retragerilor din exploatare se efectueaza conform reglementarilor în vigoare urmarindu-se:

a)     programele de lucrari;

b)     coordonarea retragerilor din exploatare între gestionarii de instalatii, în scopul reducerii duratei întreruperilor si a numarului de manevre.


Comanda operativa a RED


OD aplica programul de functionare rezultat în urma activitatii de programare operativa în conditii de functionare normala a RED.


OD supravegheaza functionarea RED prin colectarea si prelucrarea informatiilor necesare referitoare la:

a)     parametrii caracteristici ai regimului de functionare:

frecventa;

tensiunea în nodurile RED;

circulatiile de putere activa si reactiva prin elementele RED;

puterea activa si reactiva injectata în fiecare din punctele de racordare RET.

c) configuratia RED;

d) starea echipamentelor din circuitele primare si secundare din RED;

Supravegherea RED se realizeaza de catre OD printr-un sistem propriu    informatic si de telecomunicatii, specific pentru colectarea, prelucrarea si transmiterea în timp util a datelor si comenzilor necesare conducerii OD.


OS are autoritatea sa dea dispozitii conform reglementarilor în vigoare Operatorilor de Distributie, iar acestia la utilizatori, referitoare la regimul de functionare a echipamentelor si instalatiilor din SEN.


Dispozitiile OS vor fi îndeplinite fara întârziere, cu exceptia cazurilor reglementate când sunt periclitate securitatea oamenilor sau integritatea echipamentelor.


OD dispun si coordoneaza manevrele în RED proprii în conformitate cu normele în vigoare.


Manevrele se executa de personalul de servire operativa în conformitate cu normele specifice tehnice si de protectia muncii în vigoare.


OD sunt obligati si autorizati sa ia masurile tehnice necesare pentru a limita extinderea perturbatiilor si pentru revenirea la functionarea normala în cazul trecerii într-o stare de functionare perturbata ca urmare a dispozitiilor OS.


Masurile tehnice pentru limitarea extinderii perturbatiilor si pentru revenirea la starea normala de functionare au prioritate fata de interesele individuale ale consumatorilor.


OD au dreptul, în conditii de functionare în stare perturbata, sa limiteze consumul prin deconectari manuale, conform cu normativele în vigoare si dispozitiile OS, în scopul readucerii SEN în stare normala de functionare .

Disponibilitatea consumatorilor de a-si reduce sarcina, manual sau automat


Deconectarea manuala a consumului poate fi necesara pentru a permite mentinerea functionarii SEN în situatii speciale caracterizate prin aparitia unor deficite temporare de energie sau putere.


Deconectarea manuala a consumului se face conform unor proceduri specifice:

a)     normativul de deconectari manuale ale unor categorii de consumatori de energie electrica ;

b)     instructiune privind aplicarea Normativului de deconectari manuale ale unor categorii de consumatori de energie electrica;

c)      programul de limitare a consumului de energie electrica pe transe în situatii deosebite în SEN;

d)     instructiuni privind aplicarea Programului de limitare a consumului de energie electrica pe transe,în situatii deosebite în SEN.


OD revizuiesc anual "Normativul de deconectari manuale ale unor categorii de consumatori de energie electrica" si "Programul de limitare a consumului de energie electrica pe transe în situatii deosebite în SEN" si le comunica la OS.


OD si utilizatorii RED sunt obligati sa respecte procedurile specifice de la pct. 7.7.2.Scopul activitatii de testare, control si monitorizare este de a stabili daca:

a)      grupurile generatoare dispecerizabile functioneaza în concordanta cu parametrii tehnici înregistrati, în conformitate cu Anexa nr. 2;

b)      grupurile generatoare dispecerizabile sunt disponibile conform declaratiilor;

c)       toti utilizatorii RED respecta instructiunile Operatorului de Sistem respectiv Operatorilor de Distributie în cadrul conducerii operative a SEN;

d)      furnizorii de servicii de sistem tehnologice sunt în masura sa presteze aceste servicii;

e)      viitorii utilizatori RED respecta conditiile de racordare la RED prevazute în Avizul tehnic de racordare;

f)        utilizatorii RED respecta prevederile privind efectuarea verificarilor, încercarilor si probelor instalatiilor energetice (grupuri generatoare si elemente de retea) în fazele de constructie, punere în functiune, dare în exploatare si dupa reparatii.


Operatiunile de testare, control si monitorizare sunt executate de catre Operatorii de Distributie, respectiv Operatorul de Sistem, dupa caz, în conformitate cu normele tehnice energetice în vigoare, în conditiile prezentului Cod si în corelare cu prevederile Codului Tehnic al RET.


În situatia în care :

a)     pentru un grup generator dispecerizabil nu se respecta parametrii de functionare înregistrati, sau

b)     un utilizator RED nu respecta instructiunile Operatorului de Sistem, respectiv ale Operatorilor de Distributie, sau

c)      un utilizator RED nu furnizeaza serviciile de sistem tehnologice solicitate de Operatorul de Sistem, respectiv de Operatorii de Distributie,

Operatorii de Distributie, respectiv Operatorul de Sistem au dreptul si obligatia sa ceara informatiile relevante de la utilizatorul RED în cauza. Acesta este obligat sa furnizeze cât mai curând posibil, informatiile cerute si un plan concret de remediere a situatiei create.


Operatorul de Sistem, respectiv Operatorii de Distributie si utilizatorul RED în cauza vor stabili de comun acord masurile care trebuie luate în vederea remedierii situatiei si termenele în care aceste masuri trebuie sa atinga efectele scontate.


Daca în termen de 10 zile de la aparitia uneia dintre situatiile mentionate la paragraful 8.2.2. nu se ajunge la un acord de remediere a acesteia, atât Operatorul de Sistem / Operatorul de Distributie cât si utilizatorul RED în cauza pot solicita efectuarea unui test în conformitate cu prevederile din prezentul Cod.


Testarea capacitatii de raspuns la solicitarile Operatorului de Sistem / Operatorilor de Distributie, precum si de furnizare a serviciilor de sistem tehnologice (în corelare cu prevederile Codului Tehnic al RET)


Testarea capacitatii de generare/absorbtie a puterii reactive se executa obligatoriu la punerea în functiune a unui grup generator.


Operatorul de Sistem / Operatorul de Distributie poate oricând (dar nu mai mult de doua ori pe an pentru fiecare grup generator) sa solicite unui producator, pentru un grup generator efectuarea unui test pentru a se face dovada ca grupul generator respectiv are capacitatea de generare/absorbtie a puterii reactive conform parametrilor sai de înregistrare. Solicitarea se va face cu cel putin 48 ore înainte de efectuarea testului.


Testarea amintita în paragraful 8.3.1.1 poate fi facuta de catre Operatorul de Sistem / Operatorul de Distributie doar în perioadele în care producatorul a declarat disponibila capacitatea grupului generator de generare/absorbtie a puterii reactive.


Daca grupul generator nu trece în mod favorabil testul, producatorul respectiv trebuie sa redacteze catre Operatorul de Sistem, respectiv Operatorul de Distributie, în termen de trei zile lucratoare, un raport detaliat în care sa specifice motivele pentru care grupul generator nu corespunde declaratiilor de disponibilitate.


Solutionarea eventualelor dispute se va face în concordanta cu termenii contractului si cu reglementarile în vigoare.


Testarea capacitatii de reglaj primar si secundar se executa obligatoriu la punerea în functiune a unui grup generator dispecerizabil.


Aceasta testare va fi realizata în mod periodic corelat cu activitatile de control si supraveghere a functionarii grupurilor generatoare dispecerizabile. Operatorul de Sistem va notifica producatorului intentia de a realiza testul cu cel putin 48 de ore înainte de efectuarea acestuia.


Criteriile de absolvire a testului sunt stabilite prin reglementari specifice.


Daca grupul generator nu trece în mod favorabil testul, producatorul respectiv trebuie sa redacteze catre Operatorul de Sistem , în termen de trei zile lucratoare, un raport detaliat în care sa specifice motivele pentru care grupul generator nu corespunde declaratiilor de disponibilitate.


Solutionarea eventualelor dispute se va face în concordanta cu termenii contractului si cu reglementarile în vigoare.


Testarea capacitatii de pornire rapida se executa obligatoriu la punerea în functiune a unui grup generator dispecerizabil.


Operatorul de Sistem poate oricând (dar nu mai mult de doua ori pe an pentru fiecare grup generator) sa solicite unui producator, pentru un grup generator dispecerizabil efectuarea unui test pentru a se face dovada ca grupul generator respectiv are capacitatea de pornire rapida conform parametrilor sai declarati la înregistrare. Solicitarea se va face cu cel putin 48 ore înainte de efectuarea testului.


Solicitarea de testare amintita în paragraful 8.3.3.1 poate fi facuta de catre Operatorul de Sistem doar în perioadele în care grupul generator dispecerizabil a fost declarat disponibil.


Daca grupul generator nu trece în mod favorabil testul, producatorul respectiv trebuie sa redacteze catre Operatorul de Sistem , în termen de trei zile lucratoare, un raport detaliat în care sa specifice motivele pentru care grupul generator nu corespunde declaratiilor de disponibilitate.


Solutionarea eventualelor dispute se va face în concordanta cu termenii contractului si cu reglementarile în vigoare.


Operatorul de Sistem poate sa solicite unui producator, pentru un grup generator dispecerizabil participant la Planul de restaurare a SEN dupa o avarie majora, efectuarea unui test (nu mai mult de o data pe an pentru fiecare grup generator) pentru a se face dovada ca grupul generator respectiv are capacitatea de pornire conform cerintelor Planului de restaurare a SEN.


Testarea se poate face în una din urmatoarele situatii :

a)     pornirea grupului generator izolat de orice sursa externa de alimentare cu energie electrica din sistem;

b)     izolarea grupului generator pe servicii proprii.


Solicitarea de testare amintita în paragraful 8.3.4.1 trebuie facuta de catre Operatorul de Sistem cu cel putin 7 zile înainte de momentul realizarii testului.


Daca grupul generator nu trece în mod favorabil testul, producatorul respectiv trebuie sa redacteze catre Operatorul de Sistem, în termen de cinci zile lucratoare, un raport detaliat în care sa specifice motivele pentru care grupul generator nu corespunde declaratiilor de disponibilitate.


Solutionarea eventualelor dispute se va face în concordanta cu termenii contractului si cu reglementarile în vigoare.


Disponibilitatea celorlalte servicii de sistem tehnologice nu va fi testata dar va fi urmarita si monitorizata în cursul procesului descris la paragraful 8.2.


La solicitarea Operatorului Comercial, Operatorul de Sistem, respectiv Operatorul de Distributie programeaza un grup generator sa efectueze un test de disponibilitate în conformitate cu prevederile prezentului Cod si Codului Tehnic al RET. În acest scop grupul generator va fi programat chiar si în afara ordinii de merit.


Operatorul Comercial va determina modul în care grupul generator respectiv a absolvit testul, în concordanta cu reglementarile în vigoare ale pietei de electricitate.


Operatorul de Sistem poate oricând (dar nu mai mult de doua ori pe an pentru fiecare grup generator) sa solicite efectuarea unui test asupra unui grup generator dispecerizabil pentru a se face dovada ca grupul generator respectiv are într-adevar caracteristicile tehnice declarate la înregistrarea sa la Operatorul Comercial sau la Operatorul de Sistem daca este calificat ca furnizor de servicii de sistem tehnologice. Solicitarea se va face cu cel putin 48 ore înainte de efectuarea testului.


Solicitarea de testare amintita în paragraful 8.5.1 poate fi facuta de catre Operatorul de Sistem doar în perioadele în care grupul generator dispecerizabil a fost declarat disponibil.


Criteriile de absolvirea testului vor fi definite în proceduri specifice.


Daca grupul generator nu trece în mod favorabil testul, producatorul respectiv trebuie sa redacteze catre Operatorul de Sistem, în termen de trei zile lucratoare, un raport detaliat în care sa specifice motivele pentru care grupul generator nu corespunde declaratiilor de disponibilitate.


Solutionarea eventualelor dispute se va face în concordanta cu termenii contractului si cu reglementarile în vigoare.SCHIMBURI DE INFORMAŢII


Schimburi de informatii între titularii de licente pentru distributie si între acestia si ceilalti titulari de licente din sectorul energiei electrice


Schimbul de informatii între titularii de licente de distributie si cele dintre acestia si ceilalti titulari de licente din sectorul energiei electrice se vor desfasura în conformitate cu Regulamentul privind achizitia si circulatia datelor între entitatile din sectorul energiei electrice si cu respectarea celorlalte norme în vigoare.


Titularii de licente de distributie se vor asigura ca informatiile confidentiale obtinute de ei în cursul desfasurarii activitatilor ce fac obiectul licentei nu pot fi transmise unor persoane neautorizate sa primeasca astfel de informatii, fapta constituind contraventie conform OUG/63/28.12.98 art. 79, alin. (1), litera p). Fac exceptie cazurile când:

a)     se dispune de consimtamântul scris al persoanei ale carei interese pot fi afectate de diseminarea informatiei;

b)     informatia este deja publica;

c)      titularul licentei este obligat sau are permisiunea de a divulga informatia în scopul respectarii conditiilor licentei, al unui ordin al Autoritatii Competente sau a unei legi în vigoare;

d)     informatia trebuie transmisa în cursul îndeplinirii normale a activitatilor autorizate prin licenta.


Operatorii de Distributie vor institui sisteme prin care sa poata primi sau oferi informatii privind orice problema sau incident care afecteaza sau poate afecta siguranta, disponibilitatea si/sau alti indicatori de performanta ai serviciului de distributie. Schimburile de informatii se realizeaza în conformitate cu licentele emise si cu respectarea celorlalte norme în vigoare.


Operatorii de Distributie vor transmite si titularilor licentelor pentru furnizarea energiei electrice care actioneaza în zona definita prin licenta pentru distributie, valorile indicatorilor de performanta prevazuti în Standardele de performanta, stabilite pe baza schimburilor reciproce de informatii.


Informarea Autoritatii Competente


Titularii de licente pentru distributie a energiei electrice vor furniza Autoritatii Competente datele si informatiile care îi sunt necesare în exercitarea atributiilor sale, în conformitate cu cerintele precizate în licenta si în reglementarile în vigoare.


Titularii de licente pentru distributie vor întocmi si supune anual Autoritatii Competente un Raport anual cu privire la activitatile desfasurate în anul precedent. În functie de natura activitatii acesta va cuprinde:

a)     un rezumat si o analiza a:

i)           activitatilor desfasurate pe baza licentei detinute;

ii)         respectarii Standardului de performanta a serviciului de distributie si a masurilor luate pentru îmbunatatirea calitatii acestuia;

iii)       problemelor deosebite existente în RED;

iv)       reclamatiilor si sesizarilor ce i-au fost adresate si nu au fost solutionate la nivelul sau;

v)         modificarilor intervenite în instalatiile proprii si în activele societatii;

vi)       modificarilor survenite în structura pe specialitati a personalului;

b)     statistici legate de activitatea titularului licentei pentru distributie;

c)      o strategie privind evolutia instalatiilor proprii pe termen mediu si pe anul curent, cu detalii privind intentiile de instalare a noi capacitati, de transferare partiala, totala, a unor instalatii, sau de încetare a activitatii.


De la caz la caz, Autoritatea Competenta poate cere rapoarte periodice asupra activitatii titularilor de licente pentru distributie. Informatiile de la paragraful 9.3.1., sunt considerate publice si, la cererea Autoritatii Competente, titularii licentelor sunt obligati sa le publice.


Modul de raportare precum si continutul detaliat al rapoartelor vor face obiectul unei proceduri de raportare propusa de titularul licentei si aprobata de Autoritatea Competenta.


Autoritatea Competenta poate cere, examina si copia orice informatii, înregistrari si documente ale titularilor de licente pentru distributie, pe care le considera legate în vreun fel de activitatile sau afacerile acestuia în sectorul energiei electrice. Informatiile solicitate pot contine secrete de stat, de serviciu sau de afaceri.

Autoritatea Competenta va utiliza aceste informatii numai în scopul pentru care au fost furnizate si nu va dezvalui nici unei alte persoane neautorizate continutul acestora.


Furnizari de informatii


Utilizatorii RED sunt obligati sa furnizeze la cerere Operatorilor de Distributie toate informatiile tehnice relevante necesare acestora pentru analiza incidentelor din RED, în conformitate cu licentele pentru distributia energiei electrice si cu acordul Autoritatii Competente.


Operatorii de Distributie trebuie sa furnizeze utilizatorilor RED, la cererea acestora si în conditiile stabilite prin licentele pentru distributia energiei electrice, acele informatii privind instalatiile lor care:

a)     sunt necesare utilizatorilor pentru a identifica si a evalua corect posibilitatile pe care le au de a se racorda si utiliza partea/partile de retea precizate în cererile adresate Operatorilor de Distributie;

b)     reflecta influentele functionarii RED asupra instalatiilor electroenergetice ale utilizatorilor.


Operatorii de Distributie furnizeaza în timp util Operatorului de Sistem toate informatiile necesare privind orice problema sau eveniment care afecteaza siguranta SEN sau regimul de functionare al RET .


Operatorii de Distributie furnizeaza la cererea Operatorului de Sistem toate informatiile relevante necesare acestuia pentru analiza avariilor din SEN.


PROTECŢIA MEDIULUI


Introducere


În vederea reducerii/limitarii/eliminarii impactului reciproc între instalatiile electrice de distributie si mediu, este obligatorie respectarea atât a normelor tehnice energetice si standardelor tehnice cât si a actelor normative si standardelor aplicabile în domeniul protectiei mediului [ANEXA NR. 1].


Tipurile definite de impact al retelelor electrice de distributie asupra mediului sunt urmatoarele:

a)     impactul ecologic, concretizat prin efecte asupra solului, subsolului, aerului, apelor subterane si de suprafata, vegetatiei, florei si faunei, asezarilor umane ;

b)     impactul electromagnetic, concretizat prin perturbatii ale emisiilor radio si de televiziune, posibile influente ale câmpurilor electrice si magnetice asupra sanatatii oamenilor si animalelor, probleme de compatibilitate electromagnetica (câmpuri electrostatice si curenti indusi), efecte ale supratensiunilor de trasnet si de comutatie etc.;

c)      impactul sonor, concretizat prin nivel crescut al zgomotului datorat vibratiilor echipamentelor, zgomot produs de mijloacele auto sau alte utilaje din dotare si folosite în activitatile suport;

d)     impactul vizual/estetic, concretizat prin modul de încadrare în mediul ambiant/peisaj a liniilor electrice aeriene de distributie, a statiilor electrice si a posturilor de transformare, a sistemului de iluminat public;

e)     impactul psihic, concretizat prin sentimente de teama provocate populatiei sau turistilor prin simpla prezenta a instalatiilor sau în urma unor incidente cu efecte nedorite, psihoze în rândul personalului operativ/de interventie în caz de accidente etc.


Reglementari privind impactul instalatiilor electrice de distributie

asupra mediului


Pentru toate modificarile de amplasament datorate devierilor de trasee, resistematizarilor si reparatiilor, precum si definitivarea amplasamentelor în cazul investitiilor noi este obligatorie obtinerea acordului si/sau autorizatiei de mediu, dupa caz, conform prevederilor legislatiei în vigoare.


Elaborarea documentatiilor aferente obtinerii acordurilor si/sau autorizatiilor de mediu, a studiilor de impact, a bilanturilor de mediu nivel 0, 1 si 2, a evaluarilor de risc se face de catre persoane juridice care îndeplinesc cerintele legislatiei în vigoare.


Coexistenta retelelor de distributie cu asezarile umane, alte utilitati, alte instalatii electrice, drumuri, cai ferate, râuri si lacuri, constructii etc. trebuie sa fie conceputa si executata în conformitate cu cerintele si prin încadrarea în valorile limita ale diverselor marimi fizice ori factori poluanti, impuse de normele tehnice energetice si actele normative în vigoare, precum si cu prevederile acordurilor internationale la care România a aderat.


Amplasarea retelelor electrice de distributie, a surselor proprii de producere de energie electrica (MHC, CHEMP, surse neconventionale), precum si toate activitatile de mentenanta, retehnologizare, modernizare, reabilitare, dezvoltare, extindere, ocupare definitiva si/sau temporara a unor suprafete de teren, actiunile de defrisare pentru culoare de lucru, de protectie si de siguranta etc. trebuie sa fie concepute, executate sau dezvoltate în conformitate cu prevederile normelor tehnice energetice, actelor normative în vigoare si cu cerintele acordurilor intenationale la care România a aderat.


Tensiunile de atingere si de pas trebuie mentinute, obligatoriu, în limitele admisibile specificate în actele normative în vigoare; astfel sunt prevenite si evitate accidentele ce pot apare în imediata apropiere a echipamentelor instalatiilor electrice de distributie.


Pentru iluminatul public, vor fi respectate prevederile legislatiei si normelor tehnice energetice în vigoare.


Este interzisa deversarea substantelor toxice si a deseurilor industriale si neindustriale, periculoase (bifenili policlorurati PCB, ulei electrolizant, acid sulfuric etc.) în retelele de canalizare publica, sol, ape, puturi absorbante etc., fiind obligatorie respectarea legislatiei de protectia mediului.


Este interzisa arderea substantelor prevazute la paragraful 10.2.7 în alte conditii decât cele specificate de legislatia în vigoare, conditie impusa si pentru alte substante si materiale (ex. cauciucuri uzate, emailuri etc.).


Pentru prevenirea producerii avariilor/exploziilor în caz de incendiu sau cataclisme naturale, instalatiile de baterii de acumulatoare cu acid sulfuric si/sau de baterii de condensatoare trebuie obligatoriu amplasate în încaperi prevazute cu camine de neutralizare, pardoseala si plinte placate cu gresie antiacida, sisteme de aerisire si iluminat naturale si artificiale, precum si dotate cu echipamente corespunzatoare si conforme NPSI.


Importanta actiunilor de limitare/eliminare a impactului reciproc între instalatiile electrice de distributie impune realizarea de actiuni de monitorizare a factorilor poluanti, a efectelor acestora de uzura prematura a instalatiilor, cu stabilirea nivelului de risc.


Bugetul de venituri si cheltuieli al Operatorului de Distributie trebuie sa includa o pozitie distincta pentru cheltuielile de protectia mediului.


DISPOZIŢII FINALE


Bazele legale


Operatorii de Distributie, în calitate de titulari ai licentelor pentru distributie, vor urmari aplicarea prevederilor Codului si se vor asigura ca acesta este respectat de catre toti utilizatorii RED. În caz de nerespectare, Operatorii de Distributie vor aplica masuri în conformitate cu reglementarile în vigoare.


Operatorii de Distributie vor asigura revizuirea tuturor normelor tehnice referitoare la functionarea RED si vor propune norme noi, pe baza programelor de revizuire si completare a reglementarilor tehnice, elaborate de Autoritatea Competenta.


Situatii neprevazute în Cod


Orice masura luata de Operatorii de Distributie pentru situatii neprevazute în Cod, care îi va afecta pe ceilalti utilizatori ai RED va fi luata de asa maniera încât sa afecteze cât mai putin functionarea acestora, urmând ca ulterior sa fie obtinute acordurile celor implicati.
ANEXA NR.1. Norme tehnice energetice în vigoareNr.

crt.

Indicativ

Titlu

revizuiri / republicariPE 003

Nomenclator de verificari, încercari si probe privind montajul, punerea în functiune si darea în exploatare a instalatiilor energetice.

PE 005 - 2

Regulament pentru analiza si evidenta evenimentelor accidentele din instalatiile de producere, transport si distributie ale energiei electrice si caldurii.


PE 009

Normativ privind metodele si elementele de calcul al sigurantei în functionare a instalatiilor electrice.PE 016

Normativ tehnic de reparatii la echipamentele si instalatiile energetice.PE 017

Regulament privind documentatia tehnica în exploatare.pe

Prescriptii generale de proiectare a retelelor electrice.PE 023

Indicativ

Titlu

revizuiri / republicariPE 106

Normativ pentru constructia liniilor electrice aeriene de joasa tensiune.PE 107

Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice.PE 109

Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor.
PE 111 - 1

Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare. Conductoare neizolate flexibile.

PE 111 - 7

Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare. Reprezentarea si marcarea instalatiilor electrice.
PE 111 - 8

Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare. Statii electrice de distributie de 6 - 20 kV.PE 111-11

Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare. Baterii de condensatoare sunt.PE 111-12

Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare. Bobine de reactanta.PE 112

Normativ pentru proiectarea instalatiilor de curent continuu din centrale si statii electrice.PE 114

Regulament de exploatare tehnica a surselor de curent continuu.PE 115

Regulament de exploatare tehnica a instalatiilor auxiliare din statii.PE 116

Normativ de încercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice.PE 116 - 2

Instructiuni de încercari si masuratori la instalatiile de automatizare a partii electrice din centrale si statii.PE 117

Regulament pentru conducerea prin dispecer în sistemul energetic national.PE 118

Regulament general de manevre în instalatiile electrice.


Nr.

crt.

Indicativ

Titlu

revizuiri / republicari
PE 122

Instructiuni privind reglementarea coexistentei liniilor electrice aeriene cu tensiuni peste 1 kV cu sistemele de îmbunatatiri funciare.


PE 123

Normativ privind sistematizarea, amplasarea, construirea si repararea liniilor electrice care trec prin paduri si prin terenuri agricole.
PE 124

Normativ pentru stabilirea solutiilor de alimentare cu energie electrica a consumatorilor industriali si similari.PE 125

Instructiuni privind coordonarea coexistentei instalatiilor electrice de 1 - 750 kV cu liniile de telecomunicatii.PE 126

Regulament de exploatare tehnica a echipamentelor electrice din distributia primara.PE 127

Regulament de exploatare tehnica a liniilor electrice aeriene.PE 128

Regulament de exploatare tehnica a liniilor electrice în cablu.PE 132

Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica.PE 134

Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit în retelele electrice cu tensiunea peste 1 kV.
PE 134 - 2

Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit în retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV.

PE 135

Instructiuni privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor în instalatiile electrice de distributie de 1 - 110 kv.
PE 139

Instructiuni privind determinarea CPT în retelele electrice.PE 141

Indicativ

Titlu

revizuiri / republicari


PE 501

PE 721

Normativ departamental pentru stabilirea încarcarilor de calcul de rezistenta la constructii energetice. Termocentrale si statii de transformare.

PE 741

Norme tehnice pentru întocmirea instructiunilor si proiectelor de urmarire a comportarii constructiilor de retele electrice.
PE 864

Conditii tehnice pentru grupuri hidroenergetice de mica putere.

SCE-01

Instructiune privind atestarea furnizorilor de bunuri si / sau servicii, precum si omologarea produselor pentru S.C. ELECTRICA S.A. si sucursalele din componenta sa.


OU-I-217

Instructiune privind stabilirea taxei pentru puterea aprobata consumatorilor, realizarea lucrarilor de alimentare cu energie electrica si punerea în functiune a acestora (GTDEE-MARK).
Ord. MMPS


Norme specifice de securitate a muncii în transportul si distributia energiei electrice.STAS 831

"Utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii de energie electrica, de tractiune si de telecomunicatii".STAS 83

"Influente ale instalatiilor electrice de înalta tensiune asupra liniilor de telecomunicatii".SR EN 12604/1-5

"Instalatii de legare la pamânt".O.U.G. 95

"Reglementari privind regimul silvic".
SR EN ISO familia 14000


"Sisteme de management de mediu".SR CEI 38 + A1

"Tensiuni standardizate".
Nr.

crt.

Indicativ

Titlu

revizuiri / republicari


SR EN 50160

"Caracteristici ale tensiunii furnizate de retelele publice de distributie".SR 13433

"Iluminatul public".
Ord. MAPPM

nr. 125

"Ordin pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului înconjurator".

Ord. MAPPM nr. 184

"Ordin privind aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu".
ITU (CCITT)

Blue book - vol. 8 - " Retele de transmisiuni date"
Decret nr. 237

"Sistematizarea, amplasarea, construirea si repararea liniilor electrice care trec prin paduri si terenuri agricole".

SR EN 61000 - 3 - 2 + A12

"Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea3. Limite. Sectiunea 2: Limite pentru emisiile de curent armonic".
CEI - 870

"Echipamente si sisteme de teleconducere"CEI - 1085

"Consideratii generale asupra serviciilor de telecomunicatii pentru companiile de Electricitate".H. G.R. nr. 526

Aprobarea Regulamentului General de Urbanism;Legea

nr. 137

Legea protectiei mediului.
Ord. MAPPM nr. 278

Regulamentul de atestare pentru elaborarea studiilor de impact asupra mediului si a bilanturilor de mediu.
Legea nr. 98

Lege privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica.


Ord. MAPPM nr. 938

Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru calculul pretului terenului, al climei, al contravalorii pierderii de crestere si al celorlalte cheltuieli determinate de ocuparea definitiva sau temporara a unor terenuri din fondul forestier.


H.G.R. nr. 730

Hotarâre pentru aprobarea Normativului privind stabilirea limitelor de încarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate în resursele de apa "NTPA - 0012

Ord. MAPPM nr. 756

Ordin pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.
Nr.

crt.

Indicativ

Titlu

revizuiri / republicari
Ord. 645/ I.O. -5.029 /M.N. - 7.190/S.D. MAPPM, MLPAT, MS

Ordin pentru aprobarea Normativului privind conditiile de evacuare a apelor uzate în retelele de canalizare ale localitatilor.

Legea nr. 66

Lege privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice.
Ord. MAPPM nr. 340

Ordin pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrari si servicii care se presteaza de catre autoritatile pentru protectia mediului în regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente.

H.G.R. nr. 173

Hotarâre pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari.
SR ISO 8402

Managementul calitatii si asigurarea calitatii. Vocabular.SR EN ISO 9000 - 1

Standarde pentru managementul calitatii si asigurarea calitatii. Partea 1: Ghid pentru selectie si utilizare.
SR ISO 9000-2

Standarde pentru managementul calitatii si asigurarea calitatii. Partea 2: Ghid pentru aplicarea ISO 9001, ISO 9002 si ISO 9003.

SR ISO 9000-3

Standarde pentru conducerea calitatii si asigurarea calitatii. Partea 3: Ghid pentru aplicarea ISO 9001 la dezvoltarea, livrarea si mentenanta software-ului.
SR EN ISO 9001

Sistemele calitatii. Model pentru asigurarea calitatii în proiectare, dezvoltare, productie, montaj si service.SR EN ISO 9002

Sistemele calitatii. Model pentru asigurarea calitatii în productie, montaj si service.SR EN ISO 9003

Sistemele calitatii. Model pentru asigurarea calitatii în inspectii si încercari finale.STAS ISO 9004

Conducerea calitatii si elemente ale sistemului calitatii. Ghid.SR ISO 9004-2

Conducerea calitatii si elemente ale sistemului calitatii. Partea 2: Ghid pentru servicii.SR ISO 9004-3

Conducerea calitatii si elemente ale sistemului calitatii. Partea 3: Ghid pentru materiale procesate.Familia SR ISO 10011

Ghiduri pentru auditarea sistemelor calitatii.
SR ISO 10013

Ghid pentru elaborarea manualelor calitatii.

Nr.

crt.

Indicativ

Titlu

revizuiri / republicari


Familia SR EN 45000

Criterii generale pentru functionarea si evaluarea laboratoarelor de încercari si pentru organismele lor de certificare.
În functie de etapa la care se face referire la racordarea la RED aceste date sunt:

i)           date standard de planificare;

ii)         date detaliate pentru planificare;

iii)       date înregistrate.

Datele standard de planificare (S) reprezinta totalitatea datelor tehnice care caracterizeaza producatorii / consumatorii racordati la RED.

Tabelul 1: Date pentru grupurile generatoare

Descrierea datelor

Unitati de masura

Categoria datelor

Centrala electrica:

Punctul de racordare la retea

Text, schema

S,D

Tensiunea nominala la punctul de racordare

KV

S.D

Puterea totala neta a centralei electrice

MW

S,D,R

În punctul de racordare:

Valoarea curentului maxim de scurtcircuit:

- Simetric

KA

S,D

- Nesimetric

KA

S,D

Valoarea curentului minim de scurtcircuit:

- Simetric

KA

S,D

- Nesimetric

KA

D

Grupuri generatoare:

Puterea nominala aparenta

MVA

S,D,R

Factor de putere nominal (cos φn)


S,D,R

Putere neta

MW

S,D,R

Puterea activa nominala produsa la borne

MW

S,D

Puterea activa maxima produsa la borne

MW

S,D

Tensiunea nominala

KV

S,D,R

Frecventa maxima/minima de functionare la parametrii nominali

Hz

D,R

Consumul serviciilor proprii la puterea produsa maxima la borne

MW

S,D,R


Puterea reactiva maxima la borne

Mvar

S,D,R

Putere reactiva minima la borne

Mvar

S,D,R

Putere activa minima produsa

MW

S,D,R

Constanta de inertie a turbogeneratorului(H)

MWs/MVA

D,R

Raportul de scurtcircuit


D,R

Curent statoric nominal

A

D,R

Reactante saturate si nesaturate ale grupurilor generatoare:

Reactanta nominala [tensiune nominala 2/ putere aparenta nominala ]

W

S,D,R

Reactanta sincrona longitudinala % din reactanta nominala


S,D,R

Reactanta tranzitorie longitudinala % din reactanta nominala


D,R

Reactanta supratranzitorie longitudinala % din reactanta nominala


S,D,R

Reactanta sincrona transversala % din reactanta nominala


D,R

Descrierea datelor

Unitati de masura

Categoria datelor

Reactanta tranzitorie transversala % din reactanta nominala


D,R

Reactanta supratranzitorie transversala % din reactanta nominala


S,D,R

Reactanta de scapari statorica % din reactanta nominala


D,R

Reactanta de secventa zero % din reactanta nominala


D,R

Reactanta de secventa negativa % din reactanta nominala


D,R

Reactanta Poitier % din reactanta nominala


D,R

Constante de timp ale grupurilor generatoare:

Tranzitorie a înfasurarii de excitatie cu statorul închis (Td')

s

D,R

Supratranzitorie a înfasurarii de amortizare cu statorul închis (Td")

s

D,R

Tranzitorie a înfasurarii de excitatie cu statorul deschis (Td0')

s

D, R

Supratranzitorie a înfasurarii de amortizare cu statorul deschis (Td0")

s

D,R

Tranzitorie a înfasurarii de excitatie cu statorul deschis, pe axa q (Tq0')

s

D,R

Supratranzitorie a înfasurarii de amortizare cu statorul deschis, pe axa q (Tq0")

s

D,R

Diagrame pentru grupurile generatoare:

Diagrama de capabilitate

Date grafice

D,R

Curba eficientei în functionare

Date grafice

D,R

Unitati de transformare:

Numar de înfasurari

Text

S.D

Puterea nominala pe fiecare înfasurare

MVA

S,D,R

Raportul nominal de transformare

kV/kV

S,D,R

Tensiuni de scurtcircuit pe perechi de înfasurari

% din Unom

S.D.R

Pierderi în gol

kW

S,D,R

Pierderi în sarcina

kW

S,D,R

Curentul de magnetizare


S,D,R

Grupa de conexiuni

Text

S,D

Domeniu de reglaj

kV-kV

S,D

Schema de reglaj (longitudinal sau longotransversal)

Text, diagrama

D,R

Marimea treptei de reglaj si numar prize


D

Reglaj sub sarcina

DA/NU

D

Tratarea neutrului

Text, diagrama

S,D

Curba de saturatie

Diagrama

R


Descrierea datelor

Unitati de masura

Categoria datelor

Capabilitatea grupului generator din punct de vedere al puterii reactive:

Putere reactiva în regim inductiv la putere maxima generata

Mvar generat

S,D,R

Putere reactiva în regim inductiv la putere minima generata

Mvar generat

D,R

Putere reactiva în regim inductiv pe timp scurt la valorile nominale pentru putere,tensiune si frecventa

Mvar

D,R

Putere reactiva în regim capacitiv la putere maxima / minima generata

Mvar absorbit

S,D,R

Sistemul de excitatie al generatorului:

Tipul sistemului de excitatie

Text

D,R

Tensiunea rotorica nominala (de excitatie)

V

D,R

Tensiunea rotorica maxima (plafonul de excitatie)

V

D,R

Durata maxima admisibila a mentinerii plafonului de excitatie

s

D,R

Schema de reglaj al excitatiei

V/V

D.R

Viteza maxima de crestere a tensiunii de excitatie

V/s

D,R

Viteza maxima de reducere a tensiunii de excitatie

V/s

D,R

Dinamica caracteristicilor de supraexcitatie

Text

D,R

Dinamica caracteristicilor de subexcitatie

Text

D,R

Limitatorul de excitatie

Schema bloc

D,R

Regulatorul de viteza:

Functia de transfer echivalenta, eventual standardizata a regulatorului de viteza, valori si unitati de masura

Text

D,R

Timpul de închidere / deschidere al ventilului de reglaj al turbinei

s

D,R

Raspunsul sustinut la variatia de frecventa

MW/Hz

D,R

Raspunsul nesustinut la variatia de frecventa

MW/Hz

D,R

Statism maxim


S,D,R

Statism normal


D,R

Statism minim


D,R

Zona maxima de insensibilitate la frecventa

Hz

D,R

Zona normala de sensibilitate la frecventa

Hz

D,R

Zona minima de insensibilitate la frecventa

Hz

D,R

Zona de insensibilitate

MW

D,R

Capabilitatea de aruncare a sarcinii

MW

D,R

Detalii asupra regulatorului de viteza prezentat în schema bloc referitor la functiile de transfer a elementelor individuale si unitatile de masura

Schema

D,R

Schema bloc si parametrii pentru regulatorul automat de viteza generator-turbina, (eventual cazan), la grupurile termoelectrice si nuclear.

Text

D.R

Descrierea datelor

Unitati de masura

Categoria datelor

Regulatorul de tensiune (RAT):

Tipul regulatorului

Text

D

Functia de transfer echivalenta, eventual standardizata a regulatorului de tensiune, valori si unitati de masura

Text

D,R

Date asupra protectiilor:

Posibilitatea functionarii în regim asincron fara excitatie (pierderea excitatiei) - puterea activa maxima si durata

Text

D

Excitatie minima

Text, diagrama

D

Excitatie maxima

Text, diagrama

D

Diferentiala

Text

D

Protectia contra functionarii în regim asincron cu excitatia conectata

Text

D

Stabilirea urmatoarelor reglaje:

Limitatorul de excitatie maxima

Text, diagrama

D

Limitatorul de excitatie minima

Text, diagrama

D

Limitatorul de curent statoric

Text, diagrama

D

Tabelul 2: Date pentru consumatori si instalatii în punctul de racordare1


Descriere

Unitati de masura

Categoria datelor

Tensiuni:

Tensiune nominala

KV

S, D

Tensiune maxima/minima

KV

D

Coordonarea izolatiei:

Tensiune de tinere la impuls de trasnet

kV max

D

Tensiune de tinere la frecventa industriala a retelei (50 Hz)

KVef

D

Tensiune de tinere la impuls de comutatie

kV max

D

Curenti:

Curentul maxim

KA

S, D

Curent maxim de încarcare pe termen scurt

kA pentru timpi de ordinul secundelor

D

Conditii ambientale pentru care se aplica acesti curenti

Text

S, D

Legare la pamânt:

Modul de legare la pamânt

Text

D

Performantele izolatiei în conditii de poluare - nivelul de poluare

IEC 815

D

Sistem de comanda si achizitie de date:

Comanda la distanta si date transmise

Text

D

Transformatoare de masurare de curent

A/A

D

Transformatoare de masurare de tensiune

KV/V

D

Caracteristicile sistemului de masurare

Text

R

Transformatoare de masurare - detalii privind certificatele de testare

Text

R

Configuratia retelei:

Schema de functionare a circuitelor electrice a instalatiilor existente si propuse inclusiv dispunerea barelor, tratarea neutrului, echipamente de comutatie si tensiunile de functionare

Diagrama monofilara

S, D, R

Impedantele retelei:

Impedantele de secventa pozitiva, negativa si zero


S, D, R

Curenti de scurtcircuit:

Curentul maxim de scurtcircuit

kA

S, D, R

Capabilitatea de transfer:

Consumator sau grupe de consumatori alimentati din puncte de racordare alternative

Text

D, R

Consum alimentat normal din punctul de racordare X

MW

D, RDescriere

Unitati de masura

Categoria datelor

Consum alimentat normal din punctul de racordare Y

MW

D, R

Comutatii de transfer în conditii planificate sau în conditii de incident

Text

D

Transformatoarele în punctul de racordare:

Curba de saturatie

Diagrama

R

Date asupra unitatilor de transformatoare

Diagrama

S, D, R


Tabelul 3: Date asupra protectiilor în punctul de racordare

Descriere

Unitati de masura

Categoria datelor

Numarul protectiilor pe fiecare tip

Text

D

Reglajul protectiilor

ms

D, R

Timpii de anclasare / declansare întreruptor (inclusiv stingerea arcului electric)

ms

D, R

Tipul instalatiilor de automatizare si reglajele (RAR, AAR)

Text, ms

D, R


reglaj automat (descriere, criterii);

reglaj manual (trepte).

Text

S, D, RChestionar 1: Date pentru mici consumatori


Date de identificare a consumatorului si a consultantului de specialitate.

Denumirea unitatii consumatoare cu specificarea modului legal de    organizare (SRL, SC, etc.), adresa, numele reprezentantului, telefon, fax.

Date generale asupra obiectivului (locului de consum) pentru care se solicita avizul de racordare.

Denumirea obiectivului (locului de consum).

Specificul activitatii (productie, comert, servicii, etc.) si modul de lucru (numar schimburi, zile lucratoare saptamânal).

Tipul de racord solicitat (monofazat sau trifazat).

Lista receptoarelor ce se instaleaza cu precizarea puterii si tensiunii nominale. Unde este cazul se va indica si regimul generat de receptor (cu socuri, deformant, cu sarcini dezechilibrate, etc.).

Timpul maxim de întrerupere acceptat în procesul tehnologic este cel necesar remedierii defectiunilor din instalatiile furnizorului.

Factorul de putere mediu la care va functiona consumatorul.

În cazul existentei unor subconsumatori, situatia energetica se va prezenta pe total si defalcat pentru consumator si pentru fiecare din subconsumatori.


Alte informatii privind consumatorul, activitatea acestuia, elementele energetice ale instalatiilor si receptoarelor, conditii de functionare, etc. care se considera necesare pentru definirea si caracterizarea punctului de consum si care sa permita o analiza completa din punct de vedere energetic.


Punctul 2.5. se completeaza numai pentru obiectivele existente pentru care se solicita spor

de putere sau separare de consum.

Chestionar 2: Date pentru mari consumatori

Date de identificare a consumatorului si a consultantului de specialitate.


Denumirea unitatii consumatoare, adresa, numele reperezentantului, telefon, telex, fax.

Idem pentru consultant.


Date generale asupra obiectivului (locului de consum) pentru care se solicita avizul de racordare.

Denumirea obiectivului (locului de consum)

Localizarea obiectivului. Adresa. Se anexeaza plan de încadrare n zona a obiectivului.

Specificul activitatii (productie, servicii, etc.) si modul de lucru (numar schimburi, zile lucratoare).

Data de punere în functiune a obiectivului.

Felul în care obiectivul este alimentat în prezent (schema, caracteristici, cai de alimentare si modul de masura a energiei electrice). Se anexeaza în copie avizul de racordare (acordul energetic) obtinut anterior si planul de situatie al instalatiilor de alimentare, al punctelor de primire si masura existente.


Date energetice

Durata maxima de restabilire a alimentarii cu energie electrica acceptata de consumator.

Numarul de cai de alimentare a noului consum solicitate de consumatori.

Precizari privind sursele de alimentare proprii ale consumatorului (tip, putere, timp de pornire, durata maxima de functionare etc.)

Factorul de putere mediu la care va functiona consumatorul.

Detalii privind receptoarele, caracteristicile acestora, regim de functionare, puteri instalate si absorbite etc. - conform tabelului urmator:


Nr. crt.


Date energetice ale consumatoruluiU.M.

Situatia existenta1)

Puterea ceruta pe ani 2)

Situatia finala


Obs.

Puterea totala instalata


MW

Puterea maxima simultan absorbita


MW

Puterea absorbita în orele de vârf de sarcina


MW

Puterea absorbita pe schimburi ( % din Pmax )

Schimb 1

Schimb 2

Schimb 3
Puterea receptoarelor cu regim de socuri 3)

Pinst

Pabs

MW

MW

Puterea receptoarelor cu regim deformant 4)

Pinst

Pabs

MW

MWPuterea receptoarelor cu regim nesimetric

Pinst

Pabs

MW

MW

Puterea absorbita si instalata la tensiunile de utilizare a energiei electrice ( Pa / Pi )

U1...kV


U2...kV


U3...kV

MW

MW

MW

MW

MW

MW

CET propriu

Pi

Wanuala

MW

MWh

Date din contractul de furnizare existent.

Se evidentiaza si puterile obtinute anterior, cu precizarea avizelor de racordare respective.


Se vor indica separat:

pentru punctul 3) - instalatia cu regim de socuri

Curbe de sarcina tip pentru consumul existent si final, în cazul consumatorilor cu putere maxima simultan absorbita în situatia finala de peste 1 MW.

În cazul existentei unor subconsumatori, situatia energetica se va prezenta pe total si defalcat pentru consumator si pentru fiecare dintre subconsumatori.


Alte informatii privind consumatorul, activitatea acestuia, elemente energetice ale instalatiilor si receptoarelor, conditii de functionare etc. care se considera necesare pentru definirea si caracterizarea locului de consum si care sa permita o analiza completa din punct de vedere energetic.


Punctul 2.5 se completeaza numai pentru obiectivele existente pentru care se solicita spor de putere sau separare de consum.


Document Info


Accesari: 3395
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )