Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
MANUALUL TEHNIC AL CLUBULUI AERONAUTIC Y & M

tehnica mecanica


ALTE DOCUMENTE

CERCETĂRI PRIVIND UTILIZAREA CONCEPTULUI DE ENERGIE LA EVALUAREA TEHNOLOGIILOR DE FABRICARE A COMPONENTELOR ECHIPAMENTELOR DE PROCES sI LA DETERM
VERIFICAREA LEGILOR REFLEXIEI sI REFRACŢIEI LUMINII
ADS 259/11 Masina de infiletat cu alimentare automata de suruburi
Metoda tensiunii între noduri
OPERATIA DE STRUNJIRE CURB-OVALA
Ambreiajul
F-22A \"Raptor\"
Alimentator pentru tuburi fluorescente
Aparat de Masura Digital Pentru Satelit 1600
Caracteristicile uleiurilor hidraulice

MANUALUL TEHNIC


AL
CLUBULUI AERONAUTIC Y & M


CON|INUTSec\iunea 1 GENERALITNREGISTRAREA AMENDAMENTELORANEXA A


Proceduri de publicare =i distribuire


INFORMnregistrarea clubului A - Poli\a de suveranitate a locului

}nregistrarea =i suveranitatea locurilor S9 - Formularul de ]nregistrare a locului


a)       }nregistrarea clubului/=colii expir[ ]n fiecare an pe 31 martie =i c[ CA Y&M nu are obliga\ia de a re]noi ]nregistrarea.

b)       }nregistrarea =colii este valabil[ numai pentru acele activit[\i conduse ]n Rom`nia. Aprobarea pentru antrenament ]n alt[ parte poate fi dat[ de CZS ]n func\ie de politica sa.

c)       }nregistrarea poate fi suspendat[ sau retras[, permanent sau temporar ]n conformitate cu procedurile stipulate ]n acest manual.

d)       }n vederea ]ndeplinirii ]ndatoririlor CA Y&M de a avea grij[, orice persoan[ (persoane) care ac\ioneaz[ ]n numele CA Y&M =i cu autorizarea CZS poate suspenda imediat ]nregistrarea dac[ siguran\a antrenamentului sau a oric[rui membru sau persoan[ din public este pus[ ]n pericolsau crede c[ se poate ]nt]mpla acest lucru.

e)       +coala se asigur[ c[ ]ntregul s[u personal =i elevii sunt membrii CA Y&M =i sunt asigura\i conform regulilor =i regulamentelor.

f)         Cerin\ele, standardele, regulamentele =i procedurile pentru parapantism ale =colii trebuie urmate ]n permanen\[.

g)       Cerin\ele, standardele, regulamentele =i procedurile pot fi modificate oric]nd de CZS f[r[ consult[ri sau aprobare.

h)       +colile trebuie s[ permit[ accesul inspectorilor autoriza\i CA Y&M oric]nd ]n timpul antrenamentului; sau oric]nd altc]ndva dac[ au fost anun\ate ]n prealabil.


Dac[ condi\iile de mai sus nu sunt respectate aceasta poate avea ca urmare suspendarea imediat[ a ]nregistr[rii.


Beneficiile }nregistr[rii (Drepturile)


}nregistratrea la CA Y&M ofer[ anumite beneficii =i respectabilitate prin apartenen\a la organizmul na\ional recunoscut pentru parapantism. Men\inerea standardelor minime din acest manual asigur[ =i ]nt[re=te reputa\ia =colilor ]nregistrate =i reflect[ integritatea profesional[ ]n ochii publicului larg =i a pilo\ilor. Proprietarii =i personalul =colilor ne]nregistrate ]=i risc[ pozi\iile ]n fa\a legii prin faptul c[ pot fi tra=i la r[spundere.


Regulamentele =i procedurile CA Y&M ajut[ la protejarea instructorilor, =colilor ]nregistrate =i la bunul nume al sportului =i descurajeaz[ practicile dubioase. Cooperarea =colilor cu membrii CA Y&M ajut[ la formarea unei imagini atractive, responsabile =i sigure a sportului.


Beneficiile oferite prin ]nregistrare include :

a.         }nregistrarea unui club la CA Y&M nu creeaz[ un contract ]ntre CA Y&M, oficialii sau membrii s[i =i clubul ]nregistrat. Nu implic[ de asemenea nici o garan\ie din partea CA Y&M, oficialii sau membrii s[i c[tre un club ]nregistrat care ]ndepline=te toate cerin\ele necesare ]nregistr[rii, ori pentru orice instructor competent al unui astfel de club sau pentru echipamentul aprobat.

b.         CA Y&M, oficialii =i membrii s[i nu sunt r[spunz[tori pentru nici o pierdere, pagub[ r[nire sau deces, obi=nuite sau nu, ap[rute ]n orice mod din cauza unui abuz sau contract al unui club ]nregistrat sau din neglijen\a oric[rui club, a proprietarului sau agen\ilor acestui club, nici pentru pierderile ce rezult[ din ]nregistrarea, revocarea sau anularea unei ]nregistr[ri a unui club.


+colile =i Cluburile "]nfiin\ate"


Pentru a fi ]n legalitate =colile trebuie s[ fie ]nfiin\ate ca =i cluburi =i numai acestea ]ndeplinesc cerin\ele legale =i pot fi ]nregistrate la CA Y&M.


ANEXA A


AUTORITATEA LOCULUI - CODUL DE UTILIZARE


Pentru evitarea disputelor inter-cluburi sau inter-sporturi =i pentru a ajuta la protejarea locurilor existente urm[torul Cod de utilizare se aplic[ at`t cluburilor c`t =i pilo\ilor individuali.


ANEXA B


ASIGURAREA


}n timp ce particip[ la activit[\ile de zbor cu parapanta, indiferent c[ este membru anual, elev sau membru temporar al asocia\iei, acesta este asigurat astfel :

i)         R[spunderea unei =coli ]nregistrate c[tre ter\i

ii) R[spunderea unei =coli pentru elevul asigurat

iii) R[spunderea elevului/membrului c[tre ter\i

iv) Orice membru care ]ndepline=te sarcini date de =coal[ sau club.

}n plus, fiecare instructor calificat (inclusi IA sub ]ndrumare) este acoperit pentru neglijen\[ dac[ nu a fost s[v]r=it[ ]n mod deliberat de la procedurile standard.


Limita de acoperire


+colile, cluburile =i instructorii trebuie s[ =tie c[ poli\a NU acoper[ urm[toarele :


MODEL - A NU SE FOLOSI ORGANIZAREA


Anexa S1


FORMULAR CERERE PENTRU }NREGISTRAREA CLUBULUI 
Manualul Tehnic CA Y&M Aprilie 2002    POLITICI


ANEXA S1


}NREGISTRAREA CLUBULUI


Linii directoare


Categoria clubului - CA Y&M ]ncurajeaz[ cluburile care nu fac =colarizare s[-=i stabileasc[ o structur[ de preg[tire cu antrenori =i s[ se ]nregistreze ca =i cluburi de antrenament. Dac[ ]n prezent nu ave\i antrenori aceasta nu trebuie s[ v[ opreasc[ s[ cere\i ]nregistrarea, dar trebuie s[ discuta\i mai ]nt`i cu un delegat tehnic.


Detalii de contactare - datorit[ cerin\elor asigur[rii to\i membrii clubului trebuie s[ fie membrii ai CA Y&M; este necesar de asemenea s[ avem toate detaliile pentru ]nregistr[rile noastre. Dosarul clubului CA Y&M trebuie s[ arate numele =i detaliile persoanei de contact din club. Not[ : V[ rug[ ata=a\i o list[ cu membrii consiliului director (ex. vicepre=edinte, secretar, trezorier, consilieri etc.) - aceasta va ajuta CA Y&M c]nd dore=te s[ ia leg[tura rapid =i eficient cu clubul.


Activit[\i - }ntr-o =coal[ este absolut necesar un Instructor Senior.


Locurile de zbor - da\i o informare general[ a zonelor unde sunt situate locurile (M\ii Bucegi, Poiana Brasov etc.) Pe o h`rtie separat[ numi\i toate locurile pe care le folosi\i ]n comun =i cu alte cluburi. Toate locurile noi trebuie ]nregistrate cu formularul corect, completat ]n ]ntregime. Vi se recomand[ serios s[ contacta\i fie un delegat tehnic fie delegatul CA Y&M pentru locuri, ]n vederea ghid[rii pentru aceast[ problem[ sensibil[.


Persoanele calificate - A=a cum s-a explicat =i mai sus, clubul trebuie s[ aib[ un Instructor Senior calificat. Un IP (sau AP) poate fi un Instructor Senior (sau AS) , dar nu altcineva dec`t pentru o perioad[ foarte scurt[ cu aprobarea CZS.


Declara\ii - Ambele sec\iuni trebuie completate =i semnate de delegatul oficial al clubului, care r[spunde la paragrafele de mai sus =i trebuie s[ ]n\eleag[ c[ face astfel un angajament ]n numele clubului.


Dosarul cluburilor - C`nd CA Y&M public[ dosarul cluburilor ofer[ o scurt[ descriere a scopurilor =i activit[\ilor fiec[rui club, precum =i condi\iile pentru a deveni membru al clubului.

Dosarul este oferit spre informare public[ =i trebuie \inut la zi pentru a evita eventuale nepl[ceri.


GENERALITNREGISTRARE

V[ rug[m s[ completa\i cu datele cerute, CU MAJUSCULE, =i s[ returna\i formularul ]mpreun[ cu taxa corespunz[toare (]n numerar sau cu cec c[tre CA Y&M)


Numele : __________ ______ ____ _______________ Membru nr. _____________

Adresa : __________ ______ ____ __________ ______ ____ ________

__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________ Cod po=tal ________

Telefon nr. : _____ _______ ______ _______________ Club : __________ ______ ____


Cererea : Cec/Chitan\[: Verificat: Intrare: Eliberat:

 Manualul Tehnic CA Y&M Aprilie 2002    POLITICI
MODEL - A NU SE FOLOSI ORGANIZAREA


Anexa S3


CERERE DE }NREGISTRARE A INSTRUCTORULUI ASPIRANT


Nume _____ _______ ______ __________ Prenume __________ ______ ____ __ Membru nr.


Telefon (acas[) __________________ (serviciu) _____ _______ ______ ______ Data na=terii ____________________


Vechimea ]n sport ________________ Categoria(iile) de\inut[ acum __________ ______ ____ ____


Num[rul de ore zbor cu parapanta __________ Cu alte aeronave __________ ______ ____ _________


Certificatul de acordare a Primului Ajutor pe care ]l de\ine (=i data eliber[rii) _____ _______ ______ _______________
V[ rug[m nota\i orice probleme de s[n[tate (ex. handicap fizic, defecte de vedere, epilepsie, diabet) ____________
Efectua\i un tratament medical (da\i detalii) __________ ______ ____ _____ _______ ______ ___________
Ce alt[ experien\[ de predare/antrenament de\ine\i __________ ______ ____ ____________________Semn[tura _____ _______ ______ _______ Data _________________


Declara\i Instructorului Principal


Am citit notele de pe pagina anterioar[ =i declar c[ acest candidat ]ntrune=te cerin\ele necesare. Consider c[ el/ea are capacitatea de a deveni Instructor Licen\iat CA Y&M =i preiau supervizarea lui/ei ]n cadrul =colii mele.


Semn[tura __________ ______ ____ ___ Data _____ _______ ______ ________


Numele __________ ______ ____ _____ +coala _____ _______ ______ ______

 

Numai pentru uz intern :


Cererea : Cec/Chitan\[: Verificat: Intrare: Eliberat:Manualul Tehnic CA Y&M Aprilie POLITICI

MODEL - A NU SE FOLOSI    ORGANIZAREA


Anexa S4


CERERE PENTRU EXAMINARE


Se completeaz[ de c[tre IP sau AS =i se trimite la CA Y&M ]mpreun[ cu taxa de examinare de _______. V[ rug[m completa\i cecurile pentru Y&M.

}nainate de a aproba un candidat pentru examinare trebuie verificate liniile directoare =i s[ se asigure c[ cerin\ele sunt respectate iar planurile de preg[tire au fost respectate.Numele +colii sau al Clubului :    }nregistrare CA Y&M


Numele candidatului :    Nr.individual CA Y&M


Adresa :


Codul : Nr.telefon ziua : Nr.telefon noaptea :Categorii Pilot : Numiri ca Antrenor : Licen\e Instructor de\inute :Alege\i o dat[ pentru examinare :Face\i un rezumat al experien\ei de\inute

de candidat care ]I este folositoare pentru

licen\a pe care o dore=teC`te zile candidatul a ac\ionat ca Instructor de Serviciu __________La ce cluburi =i sub autoritatea c[rui IP/AS

Club IP/AS

Ce fel de licen dore=te : IEZ (solo) Instructor Instructor Senior Antrenor Senior

(]ncercui\i)
V[ rug[m nota\i orice experien\[ pe alt tip de aeronav[

sau ]n alt sport, ]n special categoriile de Instructor sau Antrenor


Declara\ia IP : Dup[ p[rerea mea candidatul are atitudinea, aptitudinea =i calit[\ile necesare pentru licen\a cerut[. Cuno=tin\ele =i competen\a lui/ei, ]n special ca Instructor sau Antrenor sunt de asemenea manier[ ]nc`t eu am ]ncredere c[ poate ]ndeplini singur ([) activit[\ile ]n cadrul clubului meu.

TRIMIT ALNREGISTRAREA ZILNICNREGISTRAREA ANTRENAMENTULUI ELEVULUI


Date personale :

Numele : __________ ______ ____ _________________ Nr.]nreg.membru ______

Adresa elevului __________ ______ ____ __________ ______ ____ __

Nr. telefon ____________________

V`rsta ______ Greutatea _______ Sexul _____

Data ]nceperii antrenamentului ___________________ Tipul cursului ____________________

Detalii ale antrenamentului anterior __________ ______ ____ _________________


}nregistrarea antrenamentului :

Data

Locul

Exerci\iul de antrenament

detalii nr.de zboruri

Comentarii

Semn[tura

Instructorului


Antrenamentul teoretic :

Data

Locul

Instructor comentarii

Teoria de baz[ a zborului
No\iuni de baz[ a vremii
Reguli de baz[ ale zborului/locului
Teoria zborului - lectur[
Meteorologie - lectur[
Codul Aerian - lectur[

Se acord[ : Data =i rezultatele examenului PI : __________ ______ ____ _________________

Data =i rezultatele examenului PC : __________ ______ ____ _________________


Data acord[rii PI : ___________________ Data acord[rii PC : ____________________


Avansul pentru rezervare :
Manualul Tehnic CA Y&M Aprilie POLITICI
Document Info


Accesari: 1419
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )