Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
OSCILATII, SEMNALE SI DISPOZITIVE ASOCIATE

tehnica mecanica
702- OSCILA|II, SEMNALE ~I DISPOZITIVE ASOCIATE


702.01- FRECVEN|E


(telecommunication) frequency spectrum= spectre des fréquences (en télécommunication)= spectrul de frecven\e (^n telecomunica\ii)

Ansamblul frecven\elor oscila\iilor sau undelor electromagnetice, utilizabile pentru transmiterea informa\iilor.frequency band= bande de fréquences= banda de frecven\e

Ansamblu continuu de frecven\e cuprinse ^ntre dou[ limite specificate.(frequency) bandwidth= largeur de bande (de fréquences)= l[rgimea de band[ (de frecven\e)

Diferen\a dintre cele dou[ frecven\e limit[ ale unei benzi de frecven\e.bandwidth (of a device)= largeur de bande (d'un dispositif)= l[rgimea de band[ (a unui dispozitiv)

L[rgimea de band[ de frecven\e ^n interiorul c[reia o caracteristic[ dat[ a unui dispozitiv sau a unui canal de transmitere nu se ^ndep[rteaz[ de o valoare de referin\[ cu mai mult de o valoare specificat[.x dB bandwidth (of a signal)= largeur de bande ''a x dB'' (d'un signal)= l[rgime de band[ de x dB (a unui semnal)

L[rgimea benzii de frecven\e dincolo de limitele c[reia orice linie spectral[ sau densitate spectral[ de putere a spectrului unui semnal este cu cel pu\in x dB mai mic[ dec]t un nivel de referin\[ specificat pentru tipul de semnal considerat.baseband= bande de base= band[ de baz[

Banda de frecven\e ocupat[ de un semnal, sau de un ansamblu de semnale multiplexate, ^n punctele specificate de la intrarea `I ie`irea unui sistem de transmitere.natural frequency= fréquence propre= frecven\a proprie

Frecven\a la care poate exista o oscila\ie liber[ ^ntr-un sistem fizic, atunci c]nd aportul de energie exterioar[ a ^ncetat.audio frequency (AF)= audiofréquence (AF)= audiofrecven\[ (AF)

Frecven\[ ce apar\ine benzii de frecven\e ale undelor acustice sinusoidale, audibile de urechea omului.

Not[.- Banda de frecven\e audio este cuprins[, ^n general, ^ntre 16Hz `I 16kHz.vidéo frequency (VF)= vidéofréquence (VF)= videofrecven\[ (VF)

Frecven\[ din banda de frecven\e ce con\ine componentele spectrale ale unui semnal de imagine de televiziune.radio frequency (RF)= radiofréquence (RF)= radiofrecven\[ RF)

Frecven\a unei unde radio periodice sau a unei oscila\ii electrice corespunz[toare.frequency departure= écart de fréquence= ecart de frecven\[

Devia\ia neinten\ionat[ a frecven\ei de la o valoare dorit[.frequency shift= déplacement de fréquence= deplasarea frecven\ei

Schimbarea inten\ionat[ a frecven\ei, produs[ printr-o modula\ie, sau varia\ia neinten\ionat[, datorat[ unui fenomen natural.frequency drift= dérive de fréquence= deriva de frecven\[

Varia\ia nedorit[, lent[ `I progresiv[, a unei frecven\e, ^n timp.


frequency offset= décalage de fréquence= decalajul de frecven\[

Modificarea inten\ionat[ `I u`oar[ a frecven\ei, ^n alte scopuri dec]t pentru modula\ie. Se poate produce de exemplu pentru reducerea sau evitarea bruiajului.


712.02- SEMNALEoscillation= oscillation= oscila\ie

Fenomen fizic caracterizat prin una sau mai mlute m[rimi alternativ cresc[toare `I descresc[toare.wave= onde= und[

Varia\ia st[rii fizice a unui mediu, caracterizat[ printr-un c]mp, care se deplaseaz[ cu o vitez[ determinat[ ^n fiecare punct `I ^n fiecare direc\ie de c[tre propriet[\ile mediului.emission= émission= emisie

Proces prin care o surs[ eman[ energie sub form[ de unde sau particule.sending (in telecommunication)= émission (en télécommunication)= emisie(^n telecomunica\ii)

Producerea unui semnal la intrarea unei linii de transmitere sau ^ntr-un punct al unui mediu de transmitere.emission (in radiocommunication)= émission (en radiocommunication)= emisie (^n radiocomunica\ii)

Semnale sau unde radio, produse de o sta\ie radio de emisie.radiation= rayonnement= radia\ie

1.Proces prin care o surs[ furnizeaz[ energie ^n spa\iul exterior sub form[ de unde sau particule.

2.Energie transportat[ ^n spa\iu sub form[ de unde sau particule.
(electromagnetic) radiation= rayonnement (électromagnétique)= radia\ie electromagnetic[

1.Proces prin care o surs[ eman[ ^n spa\iu energie sub form[ de unde electromagnetice.

2.Energie transportat[ prin spa\iu sub form[ de unde elec 17217h716r tromagnetice.field quantity= grandeur de champ= m[rime de c]mp

M[rime (tensiune, curent, presiune acustic[, c]mp electric) al c[rei p[trat, ^n sisteme lineare este propor\ional cu puterea.level (of a time varying quantity)= niveau (d'une grandeur variable)= nivel (al unei m[rimi variabile)

Valoare medie sau alt[ valoare ponderat[ a unei m[rimi variabile, evaluat[ ^ntr-un anumit mod, ^ntr-un interval specificat de timp.

Not[.- Nivelul unei m[rimi poate fi exprimat ^n unit[\i logaritmice, de exemplu ^n dB, ^n raport cu o valoare de referin\[.attenuation (loss)= atténuation (affaiblissement)= atenuare

1.Diminuarea, ^ntre dou[ puncte, a unei puteri electrice, electromagnetice sau acustice.

2.Expresia cantitativ[ a diminu[rii unei puteri, ^n raport cu valorile unei puteri, ^n dou[ puncte, sau ale unei m[rimi legate de putere printr-o rela\ie bine definit[.gain= gain= c]`tig

1.Cre`terea, ^ntre dou[ puncte, a unei puteri electrice, electromagnetice sau acustice.

2.Expresia cantitativ[ a cre`terii unei puteri, ^n raport cu valorile unei puteri, ^n dou[ puncte, sau ale unei m[rimi legate de putere printr-o rela\ie bine definit[.absorption= absorption= absorb\ie

@ntr-un mediu de propagare, conversia energiei undelor acustice sau electromagnetice ^n alt[ form[ de energie (de exemplu, c[ldur[).


propagation coefficient (propagation constant- SUA)= exposant linéique de propagation= coeficient de propagare (g

Limita c]tului dintre logaritmului natural al raportului valorilor unei frecven\e date a unei componente specificate a c]mpului eelectromagnetic, ^n dou[ puncte specificate din direc\ia de propagare a unei unde electromagnetice `I distan\a dintre cele dou[ puncte, c]nd aceast[ distan\[ tinde la 0.

Not[.- Coeficientul de propagare este o m[rime complex[, ^n general ^n func\ie de frecven\[. Partea real[, coeficientul de atenuare, este exprimat[ ^n Np/m, iar partea imaginar[, defazajul, este exprimat ^n rad/m.attenuation coefficient (attenuation constant- SUA)= affaiblissement linéique (a)= coeficient de atenuare (a

Partea real[ a coeficientului de propagare.phase-change coefficient (phase constant- SUA)= déphasage linéique= coeficient de defazaj (b

Partea imaginar[ a coeficientului de propagare.phase delay= temps de propagation de phase= timp de propagare de faz[

Timpul necesar unui punct mobil, asociat unei unde progresive sinusoidale `I caracterizat printr-o faz[ constant[ a unei m[rimi de c]mp, pentru a se deplasa ^ntre dou[ puncte date, ^ntr-un mediu de propagare.phase velocity= vitesse de phase= viteza de faz[ (Vf

Vectorul vitez[, ^ntr-o direc\ie dat[, asociat unei unde progresive sinusoidale `I caracterizat printr-o faz[ constant[ a unei m[rimi de c]mp.

wavelength (in a given direction)= longueur d'onde (dans une direction donnée)= lungimea de und[ (^ntr-o direc\ie dat[) (l

Raportul dintre normata vectorului vitez[ de faz[ a unei unde sinusoidale `I frecven\a undei.refractive index (index of refraction) (n)= indice de réfraction (n)= indice de refrac\ie (n)

@ntr-un punct al unui mediu de propagare `I ^ntr-o direc\ie dat[, raportul dintre viteza de propagare a undelor electromagnetice ^n vid `I normata vectorului vitez[ de faz[ al unei unde sinusoidale plane ce se propag[ ^n aceast[ direc\ie.group delay= temps de propagation de groupe= timp de propagare de grup

Timpul de propagare, ^ntre dou[ puncte, al unui semnal ce poate fi reprezentat ideal prin superpozi\ia a dou[ unde sinusoidale de aceea`I amplitudine, ale c[ror frecven\e tind spre o limit[ comun[.envelope delay= temps de propagation de signal= timp de propagare de semnal

Timpul de propagare de grup al componentelor spectrale aemnificative ale unui semnal, presupun]nd c[ acest timp este acela`I pentru toate componentele semnificative.group velocity (Vg)= vitesse de groupe (Vg)= viteza de grup (Vg)

Vectorul de deplasare, ^ntr-un punct al unui mediu de propagare, al unui semnal ce poate fi reprezentat ideal prin superpozi\ia a dou[ unde sinusoidale de aceea`I amplitudine, ale c[ror frecven\e tind spre o limit[ comun[.envelope velocity= vitesse de signal= viteza de semnal

Raportul dintre lungimea unui traiect `I timpul de propagare de semnal pe acest traiect.
702.03- IMPULSURIpulse= impulsion= impuls

Varia\ie scurt[ `I de scurt[ durat[ a unei m[rimi fizice, urmat[ de ^ntoarcerea rapid[ la valoarea ini\ial[.unidirectional pulse= impulsion unidirectionnelle= impuls unidirec\ional

Impuls pentru care valorile instantanee ale m[rimii fizice sunt toate fie inferioare, fie superioare valorii ini\iale `I finale comune.pulse magnitude= hauteur (d'une impulsion)= ^n[l\imea unui impuls

Valoare unic[ (medie, eficace sau maxim[) ce caracterizeaz[ global ecarturile valorilor instantanee ale unui impuls unidirec\ional, ^n raport cu valoarea ini\ial[ `I cea final[ comun[.pulse duration (pulse width)= durée (largeur) (d'une impulsion)= durata (frontul) (unui impuls)

Intervalul de timp ^ntre primul `I ultimul moment ^n care valoarea instantanee a unui impuls devine egal[ cu o frac\iune determinat[ din ^n[l\imea impulsului.rise time (of a pulse)= temps de montée (d'une impulsion)= timp de urcare (al unuui impuls)

Intervalul de timp dintre momentele ^n care valoarea instantanee a unui impuls atinge pentru prima dat[ o valoare inferioar[ dat[, apoi o valoare superioar[ dat[ (implicit, 10% `I 90% din ^n[l\imea impulsului).decay time (of a pulse)= temps de descente (d'une impulsion)= timp de cobor]re (al unui impuls)

Intervalul de timp dintre momentele ^n care valoarea instantanee a unui impuls atinge din nou o valoare inferioar[ dat[, apoi o valoare superioar[ dat[ (implicit, 10% `I 90% din ^n[l\imea impulsului).


pulse repetition frequency (pulse repetition rate) (prf)= fréquence de répétition (de récurrence) (d'impulsions) (densité temporelle d'impulsions= frecven\a de repeti\ie (de recuren\[) a impulsurilor

Raportul dintre num[rul de impulsuri dintr-un tren de impulsuri `I durata trenului.pulse spacing= espacement d'impulsions= ecartul impulsurilor

Intervalul de timp dintre dou[ impulsuri consecutive.pulse duty factor= facteur de durée (d'impulsions)= factor de durat[ (a impulsurilor)

Raportul dintre durata medie a unui impuls `I inversul frecven\ei de repeti\ie, ^ntr-o secven\[ de impulsuri.rectangular pulse= impulsion rectangulaire= impuls rectangular

Impuls unidirec\ional av]nd timpii de urcare `I de cobor]re neglijabili ^n raport cu durata sa `I a c[rui valoare instantanee este practic constant[ pe toat[ aceast[ durat[.pulse train= train d'impulsions= tren de impulsuri

Secven\[ discret[ format[ dintr-un num[r finit de impulsuri asem[n[toare.square pulse train= train d'impulsions carrées= tren de impulsuri p[trate

Tren de impulsuri rectangulare al c[ror factor de durat[ este 1/2.sine-squared pulse= impulsion en sinus carré= impuls ^n sinus p[trat

Impuls unidirec\ional definit ^n func\ie de timpul t, prin expresiile:

y= k sin2 (p t/2 T) pentru 0≤t≤2T

y=0 pentru t<0 `I t>2T, unde:

y- valoarea instantanee a m[rimii caracteristice;

k- valoarea maxim[ a impulsului;

2T- durata impulsului.pulse shaping= mise en forme (d'impulsions)= formarea impulsurilor

Proces de redare a impulsurilor a formei dorite.pulse regeneration= rénération d'impulsions= regenerarea impulsurilor

Proces prin care impulsurile recep\ionate, care pot fi distorsionate, sunt utilizate pentru controlul gener[rii de noi impulsuri cu durata, forma `I ^n[l\imea apropiate de cele ale impulsurilor originale.


702.04- SEMNALE- TERMENI GENERALIsignal= signal= semnal

Fenomen fizic (und[ electromagnetic[, und[ acustic[) la care una sau mai multe caracteristici (c]mpul electric, tensiunea, presiunea sunetului) pot varia pentru a reprezenta informa\ia.analogue signal= signal analogique= semnal analogic

Semnal ^n care caracteristica ce reprezint[ informa\iile poate lua ^n orice moment orice valoare dintr-un interval continuu.symmetrical (alternanting) signal= signal alternatif symétrique= semnal alternativ simetric

Semnal alternativ ^n care valorile separate ale unei semi-perioade sunt egale `I de sens opus.discretely timed signal= signal (temporel) discret= semnal discretizat ^n timp

Semnal compus dintr-un set de elemente succesive ^n timp, fiecare element av]nd una sau mai multe caracteristici care reprezint[ informa\ia.


digital signal= signal numérique= semnal digital (semnal numeric)

Semnal discretizat ^n timp, prin intermediul c[ruia informa\iile sunt reprezentate printr-un num[r finit de valori discrete, bine determinate, pe care una din caracteristicile sale le poate lua, ^n timp.sample (of a signal)= échantillon (d'un signal)= e`antion (al unui semnal)

Valoare reprezentativ[ a unui semnal, la un moment determinat, dedus[ din valorile acestui semnal, ^n vecin[tatea momentului respectiv.

Not[.-Valoarea reprezentat[ este ideal egal[ cu valoarea semnalului, la momentul determinat; ^n practic[, ea este egal[ sau propor\ional[ cu o medie ponderat[ a valorilor semnalului din vecin[tatea acestui moment.quantizing= quantification= cuantificare

Proces prin care ansamblul continuu de valori pe care le poate lua o m[rime este divizat ^ntr-un num[r finit de intervale adiacente predeterminate, iar toate valorile care se g[sesc ^n acest interval dat sunt reprezentate printr-o valoare unic[, predeterminat[, a acestui interval.time base= base de temps= baz[ de timp

Oscila\ie de referin\[ ce permite determinarea intervalelor de timp, pornind de la momentele apari\iei anumitor p[r\i ale ciclurilor oscila\iei.

Not[.- Termenul este utilizat `I pentru a desemna echipamentul care genereaz[ aceast[ oscila\ie.timing signal= signal de commande temporelle= semnal de comand[ de timp

Semnal utilizat pentru a determina momentele de declan`are a anumitor opera\ii.
cyclic timing signal= signal de rythme= semnal de ritm

Semnal periodic ce serve`te la determinarea momentelor de declan`are a anumitor opera\ii.time-scale= trame temporelle= scar[ temporal[

Suit[ de intervale de timp adiacente, predeterminate. Intervalele de timp nu au neap[rat aceea`I durat[.cyclic time-scale= trame temporelle cyclique (périodique)= cadru temporal ciclic (periodic)

Secven\[ de timp constituit[ dintr-o suit[ periodic[, ^n care fiecare ciclu este un grup de intervale de timp. Intervalele de timp nu au neap[rat aceea`I durat[, dar, ideal, ciclurile sunt identice.isochronous= isochrone= izocron

Desemneaz[ un fenomen variabil ^n timp, o scar[ temporal[ sau un semnal ^n care momentele semnificative consecutive sunt separate de intervale de timp ce au aceea`I durat[ sau durate egale cu unul din multiplii unei durate unitare.isochronism= isochronisme= izocronism

Stare a unui fenomen variabil ^n timp, a unei sc[ri temporale sau a unui semnal care este izocron.anisochronous= anisochrone= anizocron

Desemneaz[ un fenomen variabil ^n timp, o scar[ temporal[ sau un semnal ^n care momentele semnificative consecutive sunt separate de intervale de timp ce nu au toate aceea`I durat[ sau durate egale cu unul din multiplii unei durate unitare.anisochronism= anisochronisme= anizocronism

Stare a unui fenomen variabil ^n timp, a unei sc[ri temporale sau a unui semnal care este anizocron.synchronous= synchrone= sincron

Desemneaz[ pe fiecare din dou[ fenomene variabile ^n timp, dou[ cadre temporale sau dou[ semnale ale c[ror momente semnificative omoloage sunt separate de intervale de timp de durat[ egal[.synchronism= synchronisme= sincronism

Stare ^n care se afl[ dou[ fenomene variabile ^n timp, dou[ cadre temporale sau dou[ semnale care sunt sincrone.non-synchronous= non synchrone= asincron

Desemneaz[ pe fiecare din dou[ fenomene variabile ^n timp, dou[ cadre temporale sau dou[ semnale ale c[ror momente semnificative omoloage nu sunt separate toate de intervale de timp de durat[ egal[.decision content= quantité de décision= cantitate de decizii

Num[rul de decizii elementare distincte ce trebuie luate pentru a alege un eveniment dat dintr-un num[r finit de evenimente ce se exclud mutual, egal cu logaritmul num[rului de evenimente, baza logaritmului fiind num[rul de alegeri la fiecare decizie.shannon (Sh)= shannon (Sh)= Shannon (Sh)

Unitate logaritmic[ de m[sur[ a informa\iei, egal[ cu cantitatea de decizie pe un ansamblu de dou[ evenimente care se exclud mutual, exprimat[ printr-un logaritm binar.hartley= hartley= hartley

Unitate logaritmic[ de m[sur[ a informa\iei, egal[ cu cantitatea de decizie pe un ansamblu de zece evenimente care se exclud mutual, exprimat[ printr-un logaritm zecimal.


dynamic range (of a signal)= dynamique (d'un signal)= dinamica (unui semnal)

Diferen\a, ^n timpul unui interval de timp dat, a nivelelor maxim `I minim ale unui semnal, exprimat[ ^n dB.compression= compression= compresie

Reducerea automat[, dup[ o lege specificat[, a varia\iilor nivelului mediu al unui semnal, media fiind luat[ pe un interval de timp, specificat ^n fiecare caz.to compress= comprimer= a comprime

A supune un semnal unei comprim[ri.expansion= expansion (extension)= expansiune (extensie)

Cre`terea automat[, dup[ o lege specificat[, a varia\iilor nivelului mediu al unui semnal, ^n general, ^n vederea restabilirii formei originale a semnalului, ^nainte de compresie.to expand= expander= a extinde

A supune un semnal unei expansiuni.companding= compression-expanssion= compresie-expansiune (compandare)Combina\ia compresiei `I expansiunii, realizate succesiv pe acela`I semnal, ^n dou[ puncte ale unei c[I de transmitere.syllabic companding= compression-expanssion syllabique= compresie-expansiune silabic[

Compresie-expansiune a unui semnal vocal pentru care mediile nivelelor de compresie `I expansiune sunt luate ^n timpul unor intervale a c[ror durat[ este compatibil[ cu aceea a vorbirii pe silabe.


pre-emphasis= préaccentuation= preaccentuare

Cre`terea inten\ionat[ a amplitudinilor anumitor componente spectrale ale unui semnal, ^n raport cu amplitudinile altor componente, ^n vederea transmiterii sau ^nregistr[rii sale.de-emphasis= désaccentuation= dezaccentuare

Cre`terea inten\ionat[ a amplitudinilor anumitor componente spectrale ale unui semnal, ^n raport cu amplitudinile altor componente, ^n vederea ^n vederea restabilirii valorilor normale ale amplitudinilor modificate prin preaccentuare.limiting= limitation= limitare

Opera\ie prin care se reduc brusc sau progresiv valorile instantanee ale unui semnal, care sunt dedesubtul unei valori fixate, sau ^n afara intervalului cuprins ^ntre dou[ valori fixate, celelalte valori instantanee ale semnalului fiind conservate.clipping= écrêtage= limitare

Tip de limitare ^n care valorile instantanee ale unui semnal care sunt dedesubtul unei valori fixate sunt reduse la valori apropiate acesteia, celelalte valori fiind conservate.slicing= éminçage (double écrêtage)= limitare dubl[

Tip de limitare ^n care valorile instantanee ale unui semnal care sunt ^n afara intervalului cuprins ^ntre dou[ valori fixate sunt reduse la valori apropiate de valoarea fix[ cea mai ^nvecinat[, celelalte valori fiind conservate.base limiting= éplétage= limitare de baz[

Tip de limitare ^n care valorile instantanee ale unui semnal care sunt deasupra unei valori fixate sunt ^nlocuite cu valori apropiate de aceasta, celelalte valori fiind conservate.
centre clipping (inappropriate term)= écrêtage du centre (terme impropre)= limitare de centru (termen impropriu)

Opera\ie prin care valorile instantanee ale unui semnal cuprinse ^ntre dou[ valori fixate de valoare mic[, opus[, sunt ^nlocuite cu valori mai apropiate de 0, celelalte valori fiind conservate.clamping= calage (d'un signal) (clampage)= stabilizare (a unui semnal)

Proces ^n care o caracteristic[ ata`at[ unui semnal repetitiv (de exemplu, componenta continu[) este men\inut[ la o valoare de referin\[.

Note.

1.Referin\a poate fi fix[ sau reglabil[.

2.@n francez[, termenul ''clampage'' desemneaz[ un anumit proces de stabilizare folosit de exemplu ^n televiziune.automatic gain control (AGC) (automatic volume control)= commande automatique de gain (CAG)= reglare automat[ a amplific[rii (RAA)

Proces sau dispozitiv prin care se regleaz[ automat c]`tigul unui amplificator, ^n general, ^n vederea reducerii varia\iilor nivelului semnalului la ie`ire ^n prezen\a varia\iilor nivelului semnalului la intrare.gating= portillonnage= comutare

Ac\iune de conectare `I deconectare a dou[ circuite electrice sau a dou[ canale de transmitere la momente determinate, sau pentru valori determinate ale unui semnal.(signal or noise) spectrum= spectre (d'un signal ou d'un bruit)= spectru (al unui semnal sau zgomot)

Ansamblu de oscila\ii sinusoidale ce reprezint[ ^n domeniul frecven\ei un semnal sau un zgomot, ^n func\ie de timp, fiecare oscila\ie fiind reprezentat[ prin propria frecven\[ amplitudine `I faz[.spectral component= composante spectrale= component[ spectral[

Fiecare din oscila\iile sinusoidale ce constituie spectrul unui semnal sau zgomot.amplitude spectrum= spectre d'amplitude= spectru de amplitudine

Reprezentarea ^n func\ie de frecven\[ a amplitudinilor componentelor spectrale ale unui semnal sau zgomot.phase spectrum= spectre de phase= spectru de faz[

Reprezentarea ^n func\ie de frecven\[ a fazelor componentelor spectrale ale unui semnal sau zgomot.complex spectrum= spectre complexe= spectru complex

Func\ie complex[ de frecven\[ reprezent]nd un semnal sau un zgomot, prin transformata sa Fourier sau printr-o secven\[ de coeficien\i complexi din seria sa Fourier.

Not[.- Modulul `I argumentul spectrului complex sunt spectrul de amplitudine `I respectiv, spectrul de faz[.continuous spectrum= spectre continu= spectru continuu

Spectru ale c[rui valori nenule ocup[ unul sau mai multe intervale continue de frecven\[.line spectrum= spectre de raies= spectru de linii

Spectru ce are valori nenule dec]t pentru anumite valori discrete ale frecven\ei, sau, prin extensie, ^n vecin[tatea acestor valori.

spectral line= raie spectrale= linie spectral[

1.Fiecare din componentele discrete ale unui spectru de linii.

2.Band[ str]ns[ de frecven\e sau lungimi de und[, caracterizat[ printr-o valoare unic[, ocupat[ de radia\ia electromagnetic[ monocromatic[ emis[ sau absorbit[ ^n timpul unei tranzi\ii ^ntre dou[ nivele energetice ale unui sistem cuantic.power spectrum= spectre de puissance= spectru de putere

Reprezentarea p[tratului amplitudinilor componentelor spectrale ale unui semnal sau zgomot, ^n func\ie de frecven\[.energy spectral density= densité spectrale d'énergie= densitate spectral[ de energie

Repart\ia ^n func\ie de frecven\[ a energiei unui semnal sau zgomot care au un spectru continuu `I o energie total[ finit[.

Note.

1.Energia total[ a unui semnal sau zgomot este, prin conven\ie, integrala ^n func\ie de timp, a p[tratului valorii sale instantanee. Aceast[ integral[ este propro\ional[ cu o energie fizic[, dac[ m[rimea caracteristic[ este o m[rime de c]mp.

2.Densitatea spectral[ de energie a unui anumit semnal exist[ dac[ func\ia sa de timp care ^l reprezint[ este integrabil[ la p[trat. Ea este egal[ cu p[tratul modulului transformatei Fourier a semnalului `I, de asemenea, este egal[ cu transformata Fourier a func\iei de autocorelare a semnalului.

power spectral density (power spectrum density)= densité spectrale de puissance (puissance spectrique) (DSP)= densitate spectral[ de putere

Reparti\ia ^n func\ie de frecven\[ a puterii pe unitatea de l[rgime de band[ a componentelor spectrale ale unui semnal sau zgomot cu spectru continuu `I putere medie finit[.

Not[.- Densitatea spectrl[ de putere este transformata Fourier a func\iei de autocorelare a semnalului sau zgomotului. Func\ia de autocorelare a unui semnal anume exist[ dac[ semnalul are putere medie finit[. Func\ia de autocorelare a unui semnale sau zgomot aleator exist[ dac[ acesta este reprezentat printr-o func\ie aleatoare sta\ionar[, de ordinul doi.(total) harminc factor= taux d'harmoniques= gradul armonicelor

Raportul dintre valoarea eficace a sumei componentelor armonice a unei m[rimi alternative `I valoarea eficace a acestei m[rimi.analytic signal= signal analytique= semnal analitic

Func\ie complex[ a c[rei parte real[ este func\ia real[ f(t) ce reprezint[ un semnal, iar partea imaginar[ este transformata Hilbert g(t) a unei func\ii date.

Note.

1.Partea real[ f(t) a unui semnal analitic este opusa transformatei Hilbert a p[r\ii imaginare g(t).

2.Dac[ exist[, transformata Fourier complex[ a unui semnal analitic este nul[ pentru toate frecven\ele negative.quadrature signal harmonic conjugate signal= signal en quadrature= semnal ^n cvadratur[

Partea imaginar[ g(t) a unui semnal analitic.


amplitude (of a signal) (enveloppe of a signal)= amplitude (enveloppe) (d'un signal)= amplitudinea (anvelopa) unui semnal

Modulul A(t) al unui semnal analitic corespunz[tor unui semnal real f(t) scris sub forma:

f(t)+ g(t)= A(t) ejj(t)phase (of a signal)= phase (d'un signal)= faza (unui semnal)

Argumentul j(t) al unui semnal analitic ce reprezint[ un semnal real f(t), scris sub forma:

f(t)+ g(t)= A(t) ejj(t)instantaneous frequency (of a signal)= fréquence instantanée d'un signal= frecven\a instantanee a unui semnal

Deriva ^n timp a fazei unui semnal ^mp[r\it[ la 2p


702.05- SEMNALE DISCRETE ~I SEMNALE DIGITALE; CODAREAsignal element= élément de signal= element de semnal

Parte a unui semnal discretizat ^n timp ce se distinge de celelalte prin una sau mai multe din caracteristicile sale (durat[, pozi\ie relativ[, form[ sau ^n[l\ime).digit= élément numérique= digit

Unul din elementele unui ansamblu finit de numere ^ntregi, folosit pentru a reprezenta informa\ia.

Not[.- Un digit poate fi reprezentat printr-un element de semnal.binary digit (bit)= élément binaire (bit)= digit binar (bit)

Unul din elementele unui ansamblu de dou[ elemente, folosit pentru a reprezenta informa\ia.binary figure= chiffre binaire= num[r binar

Una din cifrele 0 `I 1, utilizate ^n numerotarea binar[.n-ary digit= élément n-aire= digit n-ar

Element ales dintr-un ansamblu de n elemente.n-bit byte= multiplet (n-uplet)= multiplet

Ansamblu ordonat de un num[r fix de elemente binare, tratat ca un tot unitar.doublet= doublet= dublet

Multiplet compus din dou[ elemente binare.triplet= triplet= triplet

Multiplet compus din trei elemente binare.byte (octet) (8-bit byte)= byte (octet)

Multiplet compus din opt elemente binare.character= caractere= caracter

Element dintr-un ansamblu folosit conven\ional pentru organizarea, reprezentarea sau controlul informa\iilor.

Not[.- Caracterele pot fi litere, cifre, semne de punctua\ie sau alte simboluri `I, prin extensie, comenzi de func\ie (retur car, avans de r]nd, spa\iu), folosite ^ntr-un mesaj.code= code= cod

Ansamblu de reguli ce definesc o coresponden\[ biunivoc[ ^ntre informa\ii `I reprezentarea lor prin caractere, simboluri sau alte elemente de semnal.to encode (to code)= coder= a coda

Reprezentarea informa\iilor prin aplicarea unui cod.encoding (coding)= codage= codare

Proces de reprezentare a informa\iei prin utilizarea unui cod.decode (to)= décoder= a decoda

Reconstituirea informa\iilor ^n forma original[, plec]nd de la reprezentarea lor dup[ un anumit cod.decoding= décodage= decodare

Ac\iunea de reconstituire a informa\iilor ^n forma original[, plec]nd de la reprezentarea lor dup[ un anumit cod.code conversion (transcoding)= transcodage= conversie de cod (transcodare)

Transformarea unei reprezent[ri a informa\iilor dup[ un anumit cod ^n alt[ reprezentare a acelora`I informa\ii, dar dup[ un alt cod.code word (code combination)= codet (mot de code) (combinaison de code)= cuv]nt de cod (combina\ie de cod)

Grup ordonat de elemente, de exemplu un multiplet, ce reprezint[ dup[ un cod o dat[ elementar[ (caracter).redundant code= code redondant= cod redundant

Cod dup[ care se utilizeaz[ un num[r mai mare de caractere, simboluri sau elemente de semnal dec]t este necesar pentru a reprezenta informa\iile.error detecting code= code détecteur d'erreurs= cod detector de erori

Cod redundant ale c[rui reguli de compunere permit detectarea automat[ a anumitor erori, produse la ^nregistrarea, procesarea sau transmiterea informa\iilor.error correcting code= code correcteur d'erreurs (code autocorrecteur)= cod corector de erori (cod autocorector)

Cod detector de erori ce permite corectarea automat[ a anumitor erori detectate.significant condition= état significatif= stare semnificativ[

Caracteristic[ a unui element de semnal ce determin[ semnifica\ia acestui element, dup[ un anumit cod.


number of significant conditions= valence (d'un élément de signal)= valen\a unui element de semnal (num[r de sta\ie[ri semnificative)

Num[rul de st[ri semnificative pe care le poate lua un element de semnal prin aplicarea unui cod.digit rate= débit numérique= debit numeric

C]tul dintre num[rul de digi\i transfera\i ^ntr-un interval de timp `I durata acestui interval.baud (Bd)= baud (Bd)= baud (Bd)

Unitate de rapiditate a modula\iei ^n telegrafie, comunica\ii de date `I ^n transmiterea digital[: rapiditatea modula\iei unui semnal, exprimat[ cu aceast[ unitate, este egal[ cu inversul duratei ^n secunde a celui mai scurt element de semnal, sau al intervalului unitar dintr-un semnal numeric compus din elemente de semnal de durat[ constant[.


702.06- MODULA|IE ~I DEMODULA|IEmodulation= modulation= modula\ie

Proces prin care o m[rime caracterizat[ de o oscila\ie sau o und[, urmeaz[ varia\iile unui semnal sau ale altei oscial\ii sau unde.

Not[.- Modula\ia poate fi inten\ionat[ sau neinten\ionat[.modulate (to)= moduler= a modula

Varia\ia uneia sau mai multor caracteristici ale unei oscila\ii sau unde, urm]nd varia\iile unui semnal sau ale unei alte oscila\ii sau unde.carrier= porteuse= purt[toare

Oscila\ie sau und[, ^n general periodic[, ^n care una din m[rimi urm[re`te, ^ntr-o modula\ie, varia\iile unui semnal sau ale unei alte oscila\ii sau unde.modulating signal (modulating wave)= signal modulant= semnal modulator

Semnal, oscila\ie sau und[ ale c[rei varia\ii sunt urmate de c[tre purt[toare.modulated signal (wave, oscillation)= modulat (signal modulé) (onde modulée)= semnal modulat

Oscila\ie sau und[ produs[ prin modula\ie.carrier (component)= composante (porteuse)= (component[) purt[toare

@ntr-un semnal modulat, component[ de frecven\[ egal[ cu cea a purt[toarei.multiple modulation= modulation multiple= modula\ie multipl[

Secven\[ de modula\ii ^n care semnalul modulator al unui etaj este un semnal modulat ce provine de la etajul anterior.main carrier= porteuse principale= purt[toare principal[

Ultima purt[toare folosit[ ^ntr-o modula\ie multipl[.sub-carrier= sous-porteuse= subpurt[toare

Purt[toare modulat[ ^ntr-un proces intermediar ce produce un semnal modulat care, ^mpreun[ cu alte semnale, va modula o alt[ purt[toare.sideband= bande latérale= band[ lateral[

1.Ansamblul componentelor spectrale rezultate din modula\ia unei purt[toare sinusoidale `I ale c[ror frecven\e sunt fie superioare, fie inferioare frecven\ei purt[toarei.

2.Band[ de frecven\e situat[ deasupra sau dedesubtul frecven\ei unei purt[toare sinusoidale `I con\in]nd componentele spectrale semnificative, produse de o modula\ie.upper sideband= bande latérale supérieure= band[ lateral[ superioar[

Band[ lateral[ ce cuprinde componentele spectrale de frecven\[ superioar[ frecven\ei purt[toarei.lower sideband= bande latérale inférieure= band[ lateral[ inferioar[.

Band[ lateral[ ce cuprinde componentele spectrale de frecven\[ inferioar[ frecven\ei purt[toarei.modulation with a fixed reference= modulation avec référene fixe= modula\ie cu referin\[ fix[

Modula\ie ^n care fiecare stare semnificativ[ a unui semnal modulator digital, este reprezentat[ printr-o valoare determinat[ a unei caracteristici a semnalului modulat, idependent de valoarea sa ^n elementul de semnal precedent.differential modulation= modulation différentielle= modula\ie diferen\ial[

Modula\ie ^n care fiecare stare semnificativ[ a unui semnal modulator numeric este reprezentat[ printr-o schimbare determinat[ a valorii unei caracteristici a semnalului modulat, ^n raport cu valoarea sa din elementul de semnal precedent.linear modulation= modulation linéaire= modula\ie liniar[

Modula\ie ^n care o m[rime caracteristic[ a unei purt[toare este func\ie liniar[ de valorile instantanee ale semnalului modulat.amplitude modulation (AM)= modulation d'amplitude (modulation en amplitude) (MA)= modula\ie de amplitudine (MA)

Modula\ie ^n care amplitudinea unei purt[toare periodice variaz[ dup[ o lege dat[, ^n general liniar[, ^n func\ie de valorile instantanee ale semnalului modulat.
amplitude shift keying (amplitude shift modulation) (ASK)= modulation par changement d'amplitude (modulation par déplacement d'amplitude (MDA)= modula\ie numeric[ ^n amplitudine (ASK)

Modula\ie ^n care fiecare stare semnificativ[ a unui semnal modulator numeric este reprezentat[ printr-o valoare determinat[ a amplitudinii unei oscila\ii sinusoidale.modulation factor= taux de modulation= factor de modula\ie

1.@n modula\ia ^n amplitudine liniar[, raport, exprimat ^n general ^n procente, dintre diferen\a amplitudinilor maxim[ `I minim[ a semnalului modulat `I suma acestor amplitudini.

Note.

1.Dac[ semnalul modulator este un semnal alternativ simetric, factorul de modula\ie are o valoare unic[. Dac[ semnalul modulator nu este alternativ simetric, se poate determina o valoare a factorului de modula\ie pentru fiecare component[ spectral[ a semnalului modulator.

2.@n modula\ia unghiular[, raportul, exprimat ^n general ^n procente, dintre devia\ia frecven\ei maxime sau a fazei maxime corespunz[toare unui semnal modulator specificat `I devia\ia maxim[ prev[zut[ pentru sistemul de transmitere considerat.overmodulation= surmodulation= supramodula\ie

Situa\ie ^n care anumite maxime ale semnalului modulator dep[`esc valoarea maxim[ permis[ de sistemul de transmitere sau echipamentul considerat.under-modulation= sous-modulation= submodula\ie

Situa\ie ^n care valorile maxime ale semnalului modulator r[m]n pe o perioad[ lung[ de timp foarte mici fa\[ de valoarea maxim[ permis[ de sistemul de transmitere sau de echipamentul considerat.
full carrier= a porteuse complete= cu purt[toare complet[

Desemneaz[ o transmitere sau emisie cu modula\ie ^n amplitudine ^n care, prin conven\ie, puterea componentei purt[toare sinusoidale este mai mic[ cu cel mult 6dB dec]t puterea semnalului modulat.reduced carrier= a porteuse réduite= cu purt[toare redus[

Desemneaz[ o transmitere sau emisie cu modula\ie ^n amplitudine ^n care, prin conven\ie, puterea componentei purt[toare sinusoidale este redus[ cu mai mult de 6dB fa\[ de puterea semnalului modulat, f[r[ ca aceast[ reducere semnal[ ^mpiedice restituirea componentei purt[toare `I utilizarea ei pentru demodula\ie.suppressed carrier= a porteuse supprimée= cu purt[toare suprimat[Desemneaz[ o transmitere sau emisie cu modula\ie ^n amplitudine ^n care, prin conven\ie, puterea componentei purt[toare sinusoidale este redus[ astfel ^nc]t ea nu mai poate fi reconstituit[ `I utilizat[ pentru demodula\ie.double sideband (DSB)= a double bande latérale (DBL)= cu dubl[ band[ lateral[ (BLD)

Desemneaz[ o transmitere sau o emisie ^n care cele dou[ benzi laterale rezultante dintr-o modula\ie de amplitudine sunt conservate.single sideband (SSB)= a bande latérale unique (BLU)= cu band[ lateral[ unic[ (BLU)

Desemneaz[ o transmitere sau o emisie ^n care doar o singur[ band[ lateral[, fie cea inferioar[, fie cea superioar[ din cele rezultate ^ntr-o modula\ie de amplitudine este conservat[.
independent sideband (ISB)= a bandes latérales indépendantes (BLI)= cu benzi laterale independente

Desemneaz[ o transmitere sau emisie ^n care banda lateral[ inferioar[ `I cea superioar[, rezultate dintr-o modula\ie de amplitudine, corespund fiecare la semnale modulatoare distincte.vestigial sideband (VSB)= bande latérale résiduelle (BLR)= band[ lateral[ rezidual[

Band[ lateral[ ^n care nu sunt conservate dec]t componentele spectrale corespunz[toare frecven\elor joase ale semnalului modulator, celelalte componente fiind puternic atenuate.vestigial sideband (qualifying term)= a bande latérale résiduelle= cu band[ lateral[ rezidual[

Desemneaz[ o transmitere sau o emisie ^n care sunt transmise o band[ lateral[ complet[ `I banda lateral[ rezidual[ complementar[ sunt transmise.angle modulation= modulation angulaire= modula\ia unghiular[

Modula\ie prin care unghiul de faz[ al unei purt[toare sinusoidale variaz[ dup[ o lege dat[, ^n func\ie de valorile instantanee ale semnalului modulator.(instantaneous) phase deviation= déviation (instantanée) de phase= devia\ie instantanee de faz[

@n modula\ia unghiular[, la un moment dat `I ^n condi\ii specificate, diferen\a dintre faza semnalului modulat `I faza purt[toarei, ^n absen\a modula\iei.peak (phase) deviation= déviation (de phase) de crête= devia\ie (de faz[) de v]rf

@n modula\ia unghiular[, valoarea maxim[ a devia\iei instantanee de faz[ a unui semnal modulator specificat.


(instantaneous) frequency deviation= déviation (instantanée) de fréquence (excursion instantanée de fréquence)= devia\ie instantanee de frecven\[

@n modula\ia unghiular[, la un moment dat `I ^n condi\ii specificate, diferen\a dintre frecven\a instantanee a semnalului modulat `I frecven\a purt[toarei, ^nainte de modula\ie.peak (frequency) deviation= déviation (de fréquence) de crête= devia\ie (de frecven\[) de v]rf

@n modula\ia unghiular[, valoarea maxim[ a devia\iei instantanee a frecven\ei pentru un semnal modulator specificat.peak-to-peak (frequency) deviation (frequency swing)= deviation (de fréquence) crête a crête= devia\ie (de frecven\[) ''maxim la maxim''

@n modula\ia unghiular[, ^n condi\ii specificate, diferen\a dintre valorile maxim[ `I minim[ ale frecven\ei instantanee a semnalului modulat, pentru un semnal modulator specificat.phase modulation (PM)= modulation de phase (MP)= modula\ie de faz[ (MF

Modula\ie unghiular[ ^n care devia\ia instantanee de faz[ variaz[ dup[ o lege dat[, ^n general liniar[, ^n func\ie de valorile instantanee ale semnalului modulator.frequency modulation (FM)= modulation de fréquence (MF)= modula\ie ^n frecven\[ (MF)

Modula\ie unghiular[ ^n care devia\ia instantanee de frecven\[ variaz[ dup[ o lege dat[, ^n general liniar[, ^n func\ie de valorile instantanee ale semnalului modulator.(frequency) deviation ratio= facteur de déviation (de fréquence)= factor de devia\ie (de frecven\[)

@n modula\ia de frecven\[ `I ^n condi\ii specificate, raportul dintre devia\ia de frecven\[ maxim[ `I frecven\a maxim[ a semnalului modulator.


phase shift= déplacement de phase= deplasare de faz[

@n modula\ia unghiular[, pentru un semnal discretizat ^n timp, diferen\a dintre fazele a dou[ elemente ale semnalului modulat.phase shift keying (phase shift modulation) (phase shift signalling) (PSK)= modulation par déplacement de phase (MDP)= modula\ie numeric[ de faz[ (PSK)

Modula\ie unghiular[ ^n care fiecare stare semnificativ[ a unui semnal modulator discretizat ^n timp este reprezentat[ printr-o valoare determinat[ a diferen\ei dintre faza semnalului modulat `I cea a purt[toarei, ^n absen\a modula\iei.differential phase shift keying (DPSK)= modulation par déplacement de phase différentielle (MDPD)= modula\ie numeric[ de faz[ diferen\ial[

Modula\ie diferen\ial[ ^n care fiecare schimbare de stare semnificativ[ a unui semnal modulator discretizat ^n timp este reprezentat[ printr-o schimbare determinat[ a fazei semnalului modulat.multiple phase shift keying (MPSK)= modulation par déplacement de phase a n états (MDP-n)= modula\ie numeric[ de faz[ multipl[

Modula\ie numeric[ de faz[ ^n care deplasarea de faz[ ia n valori, ^n general multiplii de 2p/n radiani.quadrature phase shift keying (quadrature phase modulation) (QPSK)= modulation par quadrature de phase (modulation tétravalente de phase)= modula\ie ^n quadratur[ de faz[

Modula\ie numeric[ de faz[, cu patru st[ri, ^n care deplasarea de faz[ ia ca valori multipli de p/2 radiani.

phase inversion modulation= modulation par inversion de phase (modulation par opposition de phase)= modula\ie prin inversiune de faz[

Modula\ie numeric[ de faz[ cu dou[ st[ri, ^n care deplasarea de faz[ ia dou[ valori ce difer[ cu p radiani.coherent modulation= modulation cohérente= modula\ie coerent[

Modula\ie printr-un semnal discretizat ^n timp ^n care exist[ o rela\ie prestabilit[ ^ntre momentele ce caracterizeaz[ faza purt[toarei ^nainte de modula\ie `I momentele semnificative ale semnalului modulat.frequency shift (in keying)= déplacement de fréquence (en modulation)= deplasarea frecven\ei (^n modula\ie)

@n modula\ia unghiular[ cu un semnal discretizat ^n timp, diferen\a dintre frecven\ele corespunz[toare dou[ elemente de semnal ale semnalului modulat.frequency shift keying (frequency shift modulation) (frequency shift signalling) (FSK)= modulation par déplacement de fréquence (MDF)= modula\ie numeric[ de frecven\[

Modula\ie unghiular[ ^n care fiecare stare semnificativ[ a unui semnal modulator discretizat ^n timp este reprezentat[ printr-una din valorile unui ansamblu specificat de valori discrete ale frecven\ei semnalului modulat.n-condition frequency shift keying (n-FSK)= modulation par déplacement de fréquence a n états (MDF-n)

Modula\ie numeric[ de frecven\[ ^n care deplasarea de frecven\[ ia n valori, ^n general echidistante.

minimum (phase frequency) shift keying (MSK)= modulation a déphasage minimal (MDM)= modula\ie cu defazaj minim

Form[ de modula\ie numeric[ de frecven\[ cu dou[ stari `I indicele de modula\ie egal cu 0.5, ^n care faza variaz[ continuu.modulation index= indice de modulation= indice de modula\ie

1.@n modula\ia unghiular[, devia\ia maxim[ de faz[, exprimat[ ^n radiani.

Not[.- Indicele de modula\ie, ^n modula\ia unghiular[ cu un semnal sinusoidal, este egal cu raportul dintre devia\ia maxim[ de frecven\[ `I frecven\a semnalului modulator.

2.@n modula\ia numeric[ de frecven\[ cu dou[ stari, raportul dintre deplasarea de frecven\[, ^n Hz `I viteza de modula\ie, ^n baud.modulation by pulses= modulation par (une suite d') impulsions= modula\ie prin impulsuri

Modula\ie ^n care semnal modulator este o suit[ de impulsuri.pulsed carrier= porteuse a impulsions (suite d'impulsions porteuse)= purt[toare cu impulsuri

Secven\[ periodic[ de impulsuri periodice destinat[ a fi modulat[.modulation of pulses (pulse carrier modulation)= modulation (d'une suite d') impulsions= modula\ia impulsurilor

Modula\ie prin care una sau mai multe m[rimi caracteristice ale unei purt[toare cu impulsuri variaz[ ^n func\ie de valorile semnalului modulator.pulse amplitude modulation (PAM)= modulation d'impulsions en amplitude (MIA)= modula\ia impulsurilor ^n amplitudine (MIA)

Modula\ia impulsurilor, ^n care ^n[l\imea impulsurilor variaz[ dup[ o lege dat[, ^n general liniar[, ^n func\ie de valorile semnalului modulator.pulse time modulation (PTM)= modulation d'impulsions dans le temps (MIT)= modula\ia impulsurilor ^n timp (MIT)

Modula\ie ^n care o caracteristic[ temporal[ a unei purt[toare cu impulsuri variaz[ dup[ o lege dat[, ^n func\ie de valorile semnalului modulator.pulse position modulation (PPM)= modulation d'impulsions en position (MIP)= modula\ia impulsurilor ^n pozi\ie (MIP)

Modula\ia impulsurilor ^n timp, ^n care pozi\ia ^n timp a impulsurilor variaz[ ^n raport cu pozi\ia lor ini\ial[, dup[ o lege dat[, ^n func\ie de valorile semnalului modulator.pulse duration modulation (PDM)= modulation d'impulsions en durée (modulation d'impulsions en largeur) (MID)= modula\ia impulsurilor ^n durat[ (modula\ia impusurilor ^n l[rgime) (MID)

Modula\ia impulsurilor ^n timp, ^n care durata impulsurilor variaz[ dup[ o lege dat[, ^n func\ie de valorile semnalului modulator.pulse frequency modulation (pulse repetition rate modulation) (PFM)= modulation d'impulsions en fréquence (MIF)= modula\ia impulsurilor ^n frecven\[ (MIF)

Modula\ia impulsurilor ^n timp, ^n care frecven\a de repeti\ie a impulsurilor variaz[ dup[ o lege dat[, ^n func\ie de valorile semnalului modulator.pulse code modulation (PCM)= modulation par impulsions et codage (MIC)= modula\ia impulsurilor ^n cod (MIC)

Proces prin care este e`antionat un semnal, fiecare esantion fiind cuantizat independent de celelalte esantioane, iar suita valorilor cuantizate este convertit[ prin codare ^ntr-un semnal numeric.


differential pulse code modulation (DPCM)= modulation par impulsions et codage différentiel (MICD)= Modula\ia impulsurilor ^n cod diferen\ial[ (MICD)

Proces prin care un semnal este e`antionat, diferen\a dintre fiecare e`antion `I valoarea sa prezis[, derivat[ din suita de valori cuantizate precedent[, este cuantizat[, iar succesiunea rezultant[ este convertit[ prin codare ^ntr-un semnal numeric.delta modulation (DM)= modulation delta (MD)= modula\ie delta (MD)

Modula\ia impulsurilor ^n cod diferen\ial[ ^n care numai semnul diferen\ei dintre fiecare esantion `I valoarea sa prezis[ este re\inut `I reprezentat printr-un singur element binar.pulse interlacing (pulse interleaving)= entrelacement (d'impulsions)= ^ntre\eserea impulsurilor

Proces de multiplexare ^n timp ce const[ din transmiterea succesiv[ `I periodic[, pe o cale comun[ a impulsurilor sau grupelor de impulsuri ce provin din mai multe surse.quadrature amplitude modulation (QAM)= modulation (d'amplitude) en quadrature= modula\ia (^n amplitudine) ^n cvadratur[

Modula\ie ^n amplitudine, prin dou[ semnale distincte, a dou[ purt[toare sinusoidale ce au aceea`I frecven\[ dar cu fazele ^n cvadratur[, cele dou[ semnale modulate rezultante fiind adunate `I transmise pe o cale comun[.

frequency translation (frequency changing) (frequency conversion)= transposition en fréquence (changement de fréquence) (conversion de fréquence)= transla\ia frecven\ei (schimbarea frecven\ei) (conversia frecven\ei)

Transferul tuturor componentelor spectrale ale unui semnal de pe o pozi\ie pe alta a spectrului de frecven\[ astfel ^nc]t diferen\a de frecven\[ pentru fiecare pereche de componente semnal[ fie conservat[, ^mpreun[ cu amplitudinea `I faza lor relative.

Not[.- O conversie de frecven\[ poate fi ^nso\it[ de o inversiune de frecven\[.frequency inversion= inversion de fréquence= inversiune de frecven\[

Schimbarea semnului diferen\ei de frecven\[ a tuturor perechilor de componente spectrale ale unui semnal; ^n semnalul rezultant, componentele de frecven\[ mare corespund componentelor de frecven\[ mic[ ale semnalului original `I invers.detection= détection= detec\ie

Ac\iunea de detectare a oscila\iilor, semnalelor sau undelor, sau a varia\iilor lor, de obicei, ^n vederea extragerii informa\iilor reprezentate.demodulation= démodulation= demodula\ia

Procesul de restituire a semnalului modulator original, plec]nd de la un semnal modulat.carrier recovery= extraction de porteuse (récupération de porteuse)= extragerea purt[toarei

Proces de restituire a purt[toarei originale, plec]nd de la un semnal modulat.amplitude demodulation= démodulation d'amplitude= demodula\ie ^n amplitudine

Demodula\ie aplicabil[ unui semnal modulat prin modula\ie ^n amplitudine.linear demodulation (enveloppe demodulation)= démodulation d'enveloppe= demodula\ia anvelopei

Demodula\ie de amplitudine ce furnizeaz[ un semnal de ie`ire propor\ional cu valorile instantanee ale anvelopei semnalului modulat.coherent demodulation (synchronous demodulation)= démodulation cohérente (démodulation synchrone)= demodula\ie coerent[ (demodula\ie sincron[)

Demodula\ie de amplitudine ob\inut[ prin combinarea semnalului modulat cu o oscila\ie sinusoidal[ av]nd aceea`I frecven\[ `I faz[ ca `I purt[toare.square law detection= détection quadratique= detec\ie cvadratic[

Opera\iune neliniar[, efectuat[ de un dispozitiv ^n care semnalul de ie`ire este sensibil propor\ional cu p[tratul valorilor instantanee ale anvelopei oscila\iei aplicate la intrare.frequency demodulation= démodulation de fréquence= demodula\ie de frecven\[

Demodula\ie aplicabil[ unui semnal modulat prin modula\ie ^n frecven\[.phase demodulation= démodulation de phase= demodula\ie de faz[

Demodula\ie aplicabil[ unui semnal modulat prin modula\ie ^n faz[.
702.07- CARACTERISTICI ~I PERFORMAN|E DE TRANSMITERE; DISTORSIUNIbel (B)= bel (B)= bel (B)

Unitate ce serve`te la exprimarea raportului a dou[ puteri, prin logaritmul zecimal al acestui raport.

Note.

1.Belul permite `I exprimarea raportului a dou[ m[rimi de c]mp.

2.Aceast[ unitate este folosit[ rar, fiind ^nlocuit[ de decibel.decibel (dB)= décibel (dB)= decibel (dB)

Unitate utilizat[ pentru a exprima raportul a dou[ puteri.

Not[.- Decibelul permite `I exprimarea raportului a dou[ m[rimi de c]mp. Pentru a ob\ine aceea`I valoare numeric[ cu a raportului de puteri corespunz[tor, logaritmul raportului m[rimilor de c]mp este multiplicat de 20 de ori, presupun]nd c[ impedan\ele sunt egale. Dac[ P1 `I P2 sunt dou[ puteri, raportul exprimat ^n decibeli este: 10 lg (P1/P2).

Rela\ia ^ntre un raport de m[rimi de c]mp `I raportul puterilor corespunz[toare depinde de impedan\e. Dac[ P1 `I P2 reprezint[ puterile disipate de curen\ii I1 `I I2 ^n rezisten\ele R1 `I R2:

10 lg (P1/P2)= 10 lg (I12R1/I22R2)= 20 lg (I12/ I22)+ 10 lg (R1/ R2).neper (Np)= néper (Np)= neper (Np)

Unitate ce serve`te la exprimarea raportului a dou[ m[rimi de c]mp, prin logaritmul natural al acestui raport.

Note.

1.Valoarea ^n Np a raportului de puteri este jum[tatea logaritmului natural al acestui raport. Valorile ^n neperi ale raportului a dou[ m[rimi de c]mp `I a dou[ puteri corespunz[toare nu sunt egale dec]t dac[ impedan\ele sunt egale.

2.Se folosesc `I submultiplii neperului.

3.1 Np= 8,686 dB.

4.@n anumite domenii se exprim[ c]teodat[ ^n Np logaritmul raportului de puteri, f[r[ factorul 1/2.


absolute power level= niveau absolu de puissance= nivel absolut de putere

Raportul dintre puterea unui semnal sau zgomot, ^ntr-un punct al unei c[I de transmitere `I o putere de referin\[ specificat[.Acest raport este exprimat ^n general ^n dB `I reprezentat printr-o nota\ie condensat[ (dBm) atunci c]nd puterea de referin\[ este 1mW.relative power level= niveau relatif de puissance= nivel relativ de putere

Raportul dintre puterea unui semnal sau zgomot, ^ntr-un punct al unei c[I de transmitere `I puterea corespunz[toare altui punct al c[ii, ales ca referin\[, ^n general la originea c[ii.absolute voltage level= niveau absolu de tension= nivel absolut de tensiune

Raportul, exprimat ^n general ^n dB, dintre valoarea eficace a tensiunii unui semnal ^ntr-un, punct al unei c[I de transmitere `I o tensiune eficace de referin\[ specificat[.transmission loss= affaiblissement de tramnsmission= atenuare de transmitere

Atenuarea unui semnal ^ntre cele dou[ extremit[\i ale unei linii de transmitere.insertion loss (of a two-port device)= affaiblissement d'insertion (d'un biporte)= atenuare de inser\ie (a unui biport)

Raportul, exprimat ^n general ^n decibeli, dintre puterea aparent[ a unui semnal, ^ntr-un punct al unei c[I de transmitere `I puterea ^n acela`I punct, dup[ inserarea unui circuit biport dat, imediat ^nainte de acest punct. Dac[ raportul este mai mic ca 1, atunci valoarea sa ^n decibeli este negativ[ `I se poate utiliza termenul invers, ''c]`tig de inser\ie''.


insertion gain (of a two-port device)= gain d'insertion (d'un biporte)= c]`tig de inser\ie

Raportul, exprimat ^n general ^n decibeli, dintre puterea aparent[ a unui semnal, ^ntr-un punct al unei c[I de transmitere, dup[ inserarea unui circuit biport ^nainte de acest punct `I puterea ^n acela`I punct, ^nainte de inserarea circuitului biport dat. Dac[ raportul este mai mic ca 1, atunci valoarea sa ^n decibeli este negativ[ `I se poate utiliza termenul invers, ''atenuare de inser\ie''.available power= puissance disponible= putere activ[

Puterea maxim[ care poate fi furnizat[ teoretic de o surs[ dat[, la o frecven\[ dat[, a c[rei impedan\[ are o parte real[ pozitiv[, unei sarcini conectate direct, atunci c]nd impedan\a sarcinii variaz[ ^n limite foarte largi.

Note.

1.Puterea disponibil[ este ob\inut[ atunci c]nd impedan\ele sursei `I sarcinii au p[r\i reale egale `I p[r\i imaginare opuse.

2.@n anumite cazuri, fenomene ca supra^nc[lzirea sau supratensiunea nu permit atingerea puterii disponibile.exchangeable power= puissance échangeable= puterea disipat[

Valoarea sta\ionar[ a puterii active care poate fi furnizat[ de o surs[ dat[, la o frecven\[ dat[, unei sarcini conectate direct, atunci c]nd factorul de reflexie complex dintre surs[ `I sarcin[ variaz[ ^n limite largi.

Note.

1.Valoarea sta\ionar[ a puterii este ob\inut[ atunci c]nd sursa `I sarcina sunt adaptate ^n putere.

2.Prin conven\ie, puterea disipat[ are semnul p[r\ii reale a impedan\ei sursei. Dac[ aceast[ parte real[ este pozitiv[, valoarea sta\ionar[ este maxim[ `I puterea disipat[ se confund[ cu puterea activ[.

available power gain (of a two-port device)= gain en puissance disponible (d'un biporte)= c]`tigul ^n putere activ[ (al unui biport)

Raportul dintre puterea activ[ a ansamblului constituit de o surs[ asociat[ ^n cascad[ cu un biport dat, `I puterea activ[ a sursei singure.exchangeable power gain (of a two-port device)= gain en puissance échangeable (d'un biporte)= c]`tigul ^n putere disipat[ (al unui biport)

Raportul dintre puterea activ[ a ansamblului constituit de o surs[ asociat[ ^n cascad[ cu un biport dat, `I puterea activ[ a sursei singure.matching (between a load and a source)= adaptation (entre une charge et une source)= adaptarea (dintre o surs[ `I o sarcin[)

1.C]nd o sarcin[ este conectat[ direct la o surs[ dat[, situa\ia teoretic[ ^n care se ob\ine fie puterea activ[, fie puterea disipat[ a sursei, fie tensiunea maxim[ la bornele sarcinii, fie curentul maxim ^n sarcin[, fie un factor de reflexie nul.

2.Pentru o surs[ `I o sarcin[ date, ac\iunea destinat[ ob\inerii unei puteri sau tensiuni maxime, sau a unui curent maxim ^n sarcin[, sau a unei puteri minime reflectat[ spre surs[, prin inser\ia unui circuit biport ^ntre surs[ `I sarcin[, cu caracteristici potrivite, sau prin varia\ia caracteristicilor sursei sau sarcinii.reflection loss= affaiblissement de réflexion= atenuare de reflexie

Raportul, exprimat ^n general ^n decibeli, dintre puterea aparent[ furnizat[ de o surs[ dat[ unei sarcini, astfel ^nc]t factorul de reflexie semnal[ fie nul `I puterea aparent[ furnizat[ de aceea`I surs[ unei sarcini conectate direct.


transducer loss (of a two-port device)= affaiblissement transductique (d'un biporte)= atenuare transductic[ (a unui biport)

Raportul, exprimat de obicei ^n decibeli, dintre puterea activ[ a unei surse date `I puterea activ[ furnizat[ unei sarcini de impedan\[ specificat[, dup[ inserarea unui circuit biport ^ntre surs[ `I sarcin[.

Not[.- Dac[ raportul este mai mic ca 1, atunci valoarea ^n decibeli este negativ[ `I se va utiliza inversul s[u ''c]`tig transductic''.

transducer gain (of a two-port device)= gain transductique (d'un biporte)= c]`tig transductic (al unui biport)

Raportul, exprimat de obicei ^n decibeli, dintre puterea activ[ furnizat[ de o surs[ dat[ unei sarcini de impedan\[ specificat[, dup[ inserarea unui circuit biport ^ntre surs[ `I sarcin[ `I puterea activ[ a sursei date

Not[.- Dac[ raportul este mai mic ca 1, atunci valoarea ^n decibeli este negativ[ `I se va utiliza inversul s[u ''atenuare transductic[''.composite loss (of a two-port device)= affaiblissement composite (d'un biporte)= atenuarea compozit[ (a unui biport)

Raportul, exprimat ^n general ^n decibeli, dintre puterea aparent[ pe care o surs[ o furnizeaz[ unei sarcini cu factorul de reflexie nul `I puterea aparent[ furnizat[ unei sarcini specificate, dup[ inserarea unui biport dat ^ntre surs[ `I sarcin[.

Not[.- Dac[ raportul este mai mic ca 1, atunci valoarea ^n decibeli este negativ[ `I se va utiliza inversul s[u ''c]`tig compozit''.composite gain (of a two-port device)= gain composite (d'un biporte)= c]`tig compozit (a unui biport)

Raportul, exprimat ^n general ^n decibeli, dintre puterea aparent[ furnizat[ unei sarcini specificate, dup[ inserarea unui biport dat ^ntre surs[ `I sarcin[ `I puterea aparent[ pe care sursa o furnizeaz[ unei sarcini cu factorul de reflexie nul.

Not[.- Dac[ raportul este mai mic ca 1, atunci valoarea ^n decibeli este negativ[ `I se va utiliza inversul s[u ''atenuare compozit[''.incident current= courant incident= curent incident

Curent ce se propag[ spre o discontinuitate sau o intrare a unei linii de transmitere.incident wave= onde incidente= und[ incident[

Und[ ce se propag[ spre suprafa\a de separa\ie a dou[ medii, spre o discontinuitate dintr-o linie de transmitere, sau spre o intrare a unei re\ele electrice.reflected current= courant réfléchi= curent reflectat

Curent datorat discontinuit[\ii dintr-o linie de transmitere asupra unui curent incident `I care se propag[ ^n sens invers acestuia din urm[.reflected wave= onde réfléchie= und[ reflectat[

1.Und[ ce apare atunci c]nd o und[ ^nt]lne`te o suprafa\[ de separare dintre dou[ medii diferite `I care se ^ndep[rteaz[ de suprafa\[ ^n acela`I mediu din care provine unda incident[.

2.Und[ asociat[ unei unde incidente la un acces al unei re\ele electrice sau la o discontinuitate dintr-o linie de transmitere `I care se propag[ ^n sens undei incidente, plec]nd din acel punct.
(complex) reflection factor (complex reflection coefficient)= factor (coeficient) complex de reflexie

Raportul complex dintre o m[rime de c]mp (curentul reflectat sau o component[ a unei unde reflectate) `I m[rimea de c]mp corespunz[toare curentului incident sau undei incidente, ^ntr-un punct apropiat de o suprafa\[ ce separ[ dou[ medii de propagare, aproape de accesul ^ntr-o re\ea electric[ sau de o discontinuitate dintr-o linie de transmitere.

Note.

1.C]nd m[rimea de c]mp este o component[ a unei unde electromagnetice plane, semnul factorului de reflexie este diferit pentru o component[ a c]mpului electric `I pentru componenta corespunz[toare a c]mpului magnetic.

2.C]nd m[rimea de c]mp se raporteaz[ la intrarea dintr-o re\ea electric[ sau la discontinuitatea dintr-o linie de transmitere, se poate defini un factor de reflexie ^n tensiune al c[rui semn este opus de cel al factorului de reflexie ^n curent.

3.@n cazul ghidurilor de und[, factorul de reflexie depinde de modul electromagnetic considerat.return loss= facteur d'adaptation (en réflexion)= factor de adaptare (^n reflexie)

Modulul inversului factorului de reflexie, exprimat ^n general ^n decibeli..unit pulse response (unit impulse response) (weighting function)= réponse impulsionnelle= r[spuns impulsional

R[spuns temporal al unui biport, produs prin aplicarea la intrarea sa a unui impuls unitate (func\ie delta Dirac).

Note.

1.Func\ia delta reprezent]nd impulsul unitate poate fi considerat[ ca o limit[ a unei func\ii nule, ^n afara unui mic interval de timp din jurul originii, interval ^n care este pozitiv[ `I a c[rei integral[ r[m]ne egal[ cu o unitate atunci c]nd acest interval tinde la 0.

2.Impulsul unitate poate fi considerat ca o derivat[, ^n raport cu timpul, a unui e`antion unitate.


transfer function (1)= function de transfert (transmittance)= func\ie de transfer (transmitan\[)

Raportul dintre o m[rime complex[ ce caracterizeaz[, ^n func\ie de frecven\[, un semnal func\ie de timp, de la ie`irea unui biport liniar, invariabil ^n timp `I o m[rime complex[ ce caracterizeaz[ semnalul de intrare corespunz[tor, aceste dou[ m[rimi fiind definite ^n aceea`I manier[.transfer function (2) (transmittance) (response function)= fonction de transfert isomorphe (transmittance isomorphe)= func\ie de transfer izomorf[ (transmitan\[ izomorf[)

Func\ie egal[ cu c]tul dintre transformatele Laplace ale semnalelor ce corespund ie`irii `I intr[rii unui biport    liniar, invariabil ^n timp.

Not[.- Aceasta este transformata Laplace a r[spunsului impulsional al biportului.frequency response (characteristic)= fonction de transfert isochrone (reponse en fréquence) (transmittance isochrone) (transmittance cissoidale)= func\ie de transfer izocron[ (r[spuns ^n frecven\[) (transmitan\[ izocron[)

Func\ie egal[ cu c]tul dintre transformatele Fourier ale semnalelor ce corespund ie`irii `I intr[rii unui biport liniar, invariabil ^n timp.

Not[.- Func\ia de transfer izocron[ coincide cu func\ia de transfer izomorf[ pentru valorile imaginare ale frecven\ei complexe care este variabila transformatei Laplace. Aceasta este transformata Fourier a r[spunsului impulsional al biportului.transfer impedance= impédance de transfert= impedan\[ de transfer

Func\ie de transfer ^n care m[rimea de ie`ire este o tensiune, iar m[rimea de intrare este un curent.

transfer admittance= admittance de transfert= admitan\[ de transfer

Func\ie de transfer ^n care m[rimea de ie`ire este un curent, iar m[rimea de intrare este o tensiune.transfer immittance= immittance de transfert= imitan\[ de transfer

Impedan\[ sau admitan\[ de transfer.transfer ratio= rapport de transfert= raport de transfer

Func\ie de transfer ^n care cele dou[ semnale sunt m[rimi de aceea`I dimensiune.

Not[.- Un raport de transfer poate fi ^n tensiune sau ^n curent.amplitude/ amplitude characteristic= caractéristique amplitude/amplitude= caracteristic[ amplitudine/amplitudine

Caracteristic[ ce reprezint[ amplitudinea componentei fundamentale a unui semnal de ie`ire dintr-un biport, care corespunde unui semnal de intrare sinusoidal de frecven\[ specificat[, ^n func\ie de amplitudinea acestui semnal de intrare.amplitude/ frequency characteristic= caractéristique amplitude/ fréquence= caracteristic[ amplitudine/ frecven\[

Caracteristic[ ce reprezint[ amplitudinea componentei fundamentale a unui semnal de ie`ire dintr-un biport ^n func\ie de frecven\a unui semnal de intrare sinusoidal, de amplitudine specificat[,    independent[ de frecven\[.

Note.

1.@n cazul unui biport liniar, invariabil ^n timp, caracteristica amplitudine-frecven\[ este reprezentat[ prin modulul func\iei de transfer izocron[.

2.Frecven\a componentei fundamentale a semnalului de ie`ire poate diferi de frecven\a semnalului de intrare.

phase/frequency characteristic= caractéristique phase-fréquence= caracteristic[ faz[-frecven\[

Caracteristic[ reprezent]nd, ^n func\ie de frecven\[, defazajul componentei fundamentale a semnalului de ie`ire al unui biport fa\[ de semnalul de intrare sinusoidal, de amplitudine specificat[, independent[ de frecven\[.

Not[.-@n cazul unui biport liniar, invariabil ^n timp, caracteristica faz[-frecven\[ este reprezentat[ prin argumentul func\iei de transfer izocron[.delay/frequency characteristic= caractéristique temps de propagation-fréquence= caracteristic[ timp de propagre-frecven\[

Caracteristic[ reprezent]nd, ^n func\ie de frecven\[, timpul de propagare de grup dintre intrarea `I ie`irea unui biport liniar, invariabil ^n timp.transmission performance= qualité de transmission= calitatea transmiterii

Aptitudinea unui sistem de telecomunica\ii sau a unei c[I de transmitere de a reproduce un semnal ^n condi\ii date.error ratio= taux d'erreurs= gradul de erori

Raportul dintre num[rul de elemente eronate dintr-un mesaj recep\ionat `I num[rul total de elemente emise ^ntr-un interval de timp determinat.error control= protection contre les erreurs= protec\ia contra erorilor

Metod[ folosit[ pentru reducerea efectului erorilor asupra ^nregistr[rii, proces[rii sau transmiterii informa\iilor.error detection= détection d'erreurs= detec\ia erorilor

Metod[ ce permite determinarea prezen\ei elementelor eronate ^ntr-un mesaj recep\ionat.


error correction= correction d'erreurs= corec\ia erorilor

Metod[ ce permite corectarea anumitor elemente, recunoscute ca eronate, ^ntr-un mesaj recep\ionat.distorsion (of a signal)= distorsion (d'un signal)= distorsiune (a unui semnal)

Modificarea neinten\ionat[ a formei unui semnal.linear= linéaire= liniar

Desemneaz[ o caracteristic[ de func\ionare, un dispozitiv, o re\ea electric[, un mediu de transmitere, care satisface un principiu de superpozi\ie conform c[reia, ^n limitele de func\ionare specificate:

-la o ie`ire specificat[, semnalul rezultat din aplicarea unui semnal de intrare se modific[ direct propor\ional, dup[ aceea`I lege, cu semnalele de intrare;

-la o ie`ire specificat[, semnalul rezultat din aplicarea simultan[ a unui num[r de semnale de intrare, este suma semnalelor de ie`ire care ar rezulta din acelea`I semnale de intrare aplicate fiecare separat, la aceea`I intrare.

Not[.- Un dispozitiv cu mai multe por\i de intrare poate fi liniar dec]t pentru un anumit ansamblu de por\i.linear distortion= distorsion linéaire= distorsiune liniar[

Distorsiune produs[ de un biport liniar sau de un mediu de transmitere liniar c]nd, ^n banda de frecven\e utile, caracteristica amplitudine-frecven\[ nu este o constant[ sau caracteristica faz[-frecven\[ nu este reprezentat[ printr-o dreapt[ a c[rei ordonat[ pe axa fazelor pentru frecven\[ 0 este nul[ sau multiplu de n radiani.equalization (in analogue transmission)= correction linéaire (égalisation) (en transmission analogique)= egalizare (^n transmiterea analogic[)

Proces de compensare a ecarturilor func\iei de transfer a unei c[I de transmitere sau biport, ^n raport cu forma ideal[, ^n vederea reducerii distorsiunilor liniare ale semnalului transmis.


equalization (in digital transmission)= égalisation (en transmission numérique)= egalizare (^n transmiterea digital[)

Proces de reducere a interferen\ei dintr simboluri, rezultat[ din distorsiunea semnalului digital ^ntr-un canal de transmitere.pre-equalization= précorrection= preegalizare

Modificarea inten\ionat[ a unui semnal, efectuat[ ^ntr-un punct al unei c[I de transmitere sau al unui lan\ de amplificare, ^n vederea corect[rii distoriunilor ce ar putea apare dup[ acest punct.amplitude/frequency distortion (attenuation/frequency distortion)= distorsion amplitude-fréquence (distorsion d'affaiblissement)= distorsiune de atenuare

Distorsiune liniar[ ce apare atunci c]nd caracteristica amplitudine-frecven\[ a unei c[I de transmitere sau a unui biport nu are forma ideal[ ^n banda de frecven\e utile.

Not[.- Forma ideal[ este o dreapt[ de ordonat[ constant[.attenuation equalization= correction amplitude-fréquence (égalisation d'affaiblissement)= corec\ia distorsiunilor de atenuare

Ac\iune destinat[ compens[rii distorsiunilor de atenuare din banda de frecven\e utile.phase/frequency distortion= distorsion phase-fréquence (distorsion de phase)= distorsiune de faz[

Distorsiune liniar[ ce apare atunci c]nd caracteristica faz[-frecven\[ a unei c[I de transmitere sau a unui biport nu are forma ideal[ ^n banda de frecven\e utile.

Not[.- Forma ideal[ este o dreapt[ a c[rei ordonat[ pe axa fazelor, pentru frecven\[ 0 este nul[ sau multiplu de p radiani.phase equalization= correction de phase (égalisation de phase)= corec\ia (egalizarea) fazei

Ac\iune destinat[ compens[rii distorsiunilor de faz[ din banda de frecven\e utile.group delay/frequency distortion (enveloppe delay distortion)= distorsion de temps (de propagation) de groupe= distorsiune de timp de propagare de grup

Distorsiune liniar[ ce apare atunci c]nd timpul de propagare de grup, printr-o cale de transmitere sau biport, variaz[ ^n banda frecven\elor utile.

Not[.- Distorsiunea de timp de propagare de grup este o distorsiune faz[-frecven\[, deoarece caracteristica faz[-frecven\[ nu este reprezentat[ printr-o dreapt[ pentru frecven\ele componentelor spectrale semnificative ale semnalului.group delay equalization= correction de temps (de propagation) de groupe (égalisation de temps de propagation de groupe)= corec\ia distorsiunilor de timp de propagare de grup

Ac\iune destinat[ compens[rii distorsiunilor de timp de propagare de grup din banda frecven\elor de lucru.

non-linear= non linéaire= neliniar

Desemneaz[ o caracteristic[ de func\ionare, un dispozitiv, o re\ea electric[ sau un mediu de transmitere pentru care:

-la o ie`ire specificat[, semnalul rezultat din aplicarea unui semnal de intrare nu se modific[, pe toat[ plaja de func\ionare normal[, dup[ aceea`I lege cu semnalul de intrare;

-la o ie`ire specificat[, semnalul rezultat din aplicarea simultan[ a unui num[r de semnale de intrare, nu este, pe toat[ plaja de func\ionare normal[, suma semnalelor de ie`ire care ar rezulta din acelea`I semnale de intrare aplicate fiecare separat, la aceea`I intrare.

Note.

1. Un dispozitiv neliniar ^n plaja sa de func\ionare normal[ poate avea un comportament liniar pentru semnalele cuprinse ^ntr-o plaj[ de func\ionare redus[.

2.Un dispozitiv cu mai multe por\i poate fi neliniar pentru un anumit ansamblu de por\i `I liniar, pentru alte ansambluri de por\i.non-linearity distortion (non-linear distortion)= distorsion de non-linéarité (distorsion non-linéaire)= distorsiune neliniar[

Distorsiune a unui semnal ce apare atunci c]nd o cale de transmitere sau un biport este neliniar ^ntre por\ile de intrare `I cele de ie`ire.amplitude/amplitude distortion (amplitude distortion)= distorsion amplitude-amplitude= distorsiune amplitudine-amplitudine

Distorsiune neliniar[ caracterizat[ printr-o varia\ie semnificativ[, a raportului dintre amplitudinea componentei fundamentale a oscila\iei de ie`ire `I amplitudinea oscila\iei de intrare corespunz[toare, ^n func\ie de aceast[ amplitudine de intrare.phase/amplitude distortion= distorsion phase-amplitude= distorsiune faz[-amplitudine

Distorsiune neliniar[, caracterizat[ printr-o varia\ie semnificativ[ a defazajului dintre componenta fundamental[ a oscila\iei de ie`ire `I oscila\ia sinusoidal[ de intrare corespunz[toare, ^n func\ie de amplitudinea acestei oscila\ii de intrare.differential phase distortion= distorsion de phase différentielle= distorsiune de faz[ diferen\ial[

Pentru un semnal de intrare constituit dintr-o oscila\ie fundamental[ de oscila\ie mic[, suprapus[ pe o component[ continu[, distorsiune neliniar[ caracterizat[ printr-o varia\ie semnificativ[ a defazajului dintre componenta fundamental[ a oscila\iei de ie`ire `I oscila\ia de intrare corespunz[toare, ^n func\ie de valoarea componentei continue de la intrare.differential amplitude distortion (differential gain distortion)= distorsion d'amplitude différentielle (distorsion de gain différentiel)= distorsiune de amplitudine diferen\ial[ (distorsiune de c]`tig diferen\ial)

Pentru un semnal de intrare constituit dintr-o oscila\ie fundamental[ de oscila\ie mic[, suprapus[ pe o component[ continu[, distorsiune neliniar[ caracterizat[ printr-o varia\ie semnificativ[ a raportului dintre amplitudinea componentei fundamentale a oscila\iei de la ie`ire `I amplitudinea oscila\iei de intrare, ^n func\ie de valoarea componentei continue de la intrare.harmonic distortion= distorsion harmonique= distorsiune armonic[

Distorsiune neliniar[, caracterizat[ prin apari\ia ^n semnalul de ie`ire corespunz[tor unui semnal sinusoidal de intrare a componentelor sinusoidale ale c[ror frecven\e sunt multiplii frecven\ei semnalului de intrare.
total harmonic distortion= taux de distorsion harmonique= gradul de distorsiune armonic[

Gradul armonicelor de la ie`irea unei c[I de transmitere sau a unui biport, care produce o distorsiune armonic[, atunci c]nd semnalul de intrare este o oscila\ie sinusoidal[ de frecven\[ `I amplitudine cunoscute.non-linearity correction= correction de non-linéarité= corec\ie de neliniaritate

Ac\iune destinat[ reducerii distorsiunii de neliniaritate, produs[ de un biport sau de o cale de transmitere.intermodulation= intermodulation= intermodula\ie

Interac\iune ce apare, ^ntr-un dispozitiv sau ^ntr-un mediu de transmitere neliniar, ^ntre componentele spectrale ale unuia sau mai multor semnale de intrare, determin]nd apari\ia la ie`ire de noi componente ale c[ror frecven\e sunt combina\ii liniare ale coeficien\ilor ^ntregi ai frecven\elor componentelor de intrare.

Not[.- Intermodula\ia se poate produce cu un semnal de intrare nesinusoidal, sau cu mai multe semnale, sinusoidale sau nu, aplicate la aceea`I intrare sau la intr[ri diferite.intermodulation product (intermodulation component)= produit d'intermodulation (composante d'intermodulation)= produs (component[) de intermodula\ie

Fiecare din componentele spectrale produse prin intermodula\ie.combination frequency (combination tone)= fréquence de combinaison)= frecven\[ de combina\ie

Frecven\a unui produs de intermodula\ie.

Not[.- Frecven\ele de combina\ie sunt date de formula: f= p f1+ q f2+ ., unde p `I q sunt ^ntregi, reale, iar f1, f2 . sunt frecven\ele componentelor spectrale sau ale semnalelor de intrare.

intermodulation product order= ordre d'un produit d'intermodulation= ordinul unui produs de intermodula\ie

Suma IpI+ IqI+ .a valorilor absolute ale coeficien\ilor p, q, . din formula frecven\ei de combina\ie a unui produs de intermodula\ie.intermodulation distortion= distorsion d'intermodulation= distorsiune de intermodula\ie

Distorsiune neliniar[, caracterizat[ prin apari\ia produselor de intermodula\ie ^n semnalul de ie`ire al unui dispozitiv sau mediu de transmitere neliniar.

Not[.- Distorsiunea de intermodula\ie poate fi exprimat[ cantitativ prin raporturile dintre amplitudinile produselor de intermodula\ie de diverse ordine `I amplitudinea a dou[ sau mai multe oscila\ii sinusoidale de intrare cu frecven\e `I amplitudini specificate.quantizing distortion (quantizing noise)= distorsion de cuantification (bruit de quantification)= distorsiune de cuantizare (zgomot de cuantizare)

Distorsiunea unui semnal rezultat[ din cuantizarea semnalului original, atunci c]nd valorile de cuantizat sunt ^n plaja de func\ionare a cuantificatorului.

Not[.- Termenul ''zgomot de cuatizare'' poate fi folosit atunci c]nd semnalul cuantizat apare ca suprapunere a unui semnal purt[toar de informa\ii cu un zgomot aleator.feedback= rétroaction= feedback (retroac\iune)

@ntoarcerea unei frec\iuni dintr-un semnal de ie`ire spre intrarea unui biport sau de la un punct al unei c[I de transmitere spre un alt punct, situat ^naintea primului.positive feedback= réaction (rétroaction positive)= feedback pozitiv (reac\ie)

Feedback ^n care semnalul ^ntors spre intrare tinde s[ m[reasc[ semnalul de ie`ire.

negative feedback= contre-réaction (rétroaction négative)= feedback negativ (contra-reac\ie)

Feedback ^n care semnalul ^ntors spre intrare tinde s[ diminueze semnalul de ie`ire.feedforward= antéréaction= antereac\ie

Trimiterea unei frac\iuni din semnalul de intrare spre ie`irea unui biport, sau de la un punct de pe o cale de transmitere spre un alt punct, situat dup[ primul.jitter= gigue (vacillement)= jitter

Varia\ii rapide, mici `I neregulate ale unei caracteristici a unui semnal (faz[, durat[, etc.), ^n jurul valorii ideale.

Not[.- O defini\ie mai detaliat[ este dat[ la capitolul 704.time distortion= distorsion temporelle= distorsiune temporal[

Efect nedorit al unui semnal discretizat ^n timp, c]nd momentele semnificative nu coincid cu momentele ideale corespunz[toare.leading-edge broadening (rise-time broadening)= tra^nage avant= cre`terea timpului de urcare

Cre`terea nedorit[ a timpului de urcare al unui impuls sau element de semnal, ^n raport cu durata maxim[ admis[.trailing-edge broadening (decay-time broadening)= tra^nage arriere= cre`terea timpului de cobor]re

Cre`terea nedorit[ a timpului de cobor]re al unui impuls sau element de semnal, ^n raport cu durata maxim[ admis[.transient= transitoire= tranzitoriu

Desemneaz[ un fenomen sau o m[rime ce variaz[ ^ntre dou[ regimuri stabilite consecutive, ^ntr-un timp relativ scurt comparat cu scara de timp considerat[.


(transient) overshoot= suroscillation= supraoscila\ie

Fenomen tranzitoriu rezultat din varia\ia brusc[ a semnalului de la intrarea unui biport `I caracterizat prin valori ale semnalului de la ie`ire mai mari dec]t valorii normale pentru regimul stabilit `I urmat ^n general de o oscila\ie amortizat[ ^n jurul acestei valori.


Document Info


Accesari: 1721
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )