Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
MASURI DE INCLUZIUNE SOCIALA Formular de cerere de finantare

administratieGuvernul României


Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de sanse

Coeziune Economica si Sociala

Dezvoltarea Resurselor Umane


MĂSURI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ

Formular de cerere de finantareApel pentru propuneri


Linia de buget Phare/2006/018-147.04.02Referinta: 01


Termenul limita pentru primirea ofertelor: data 31.08.2007

Numele solicitantului:

PENITENCIARUL DE MINORI sI TINERI CRAIOVA
Dosar Nr.


(numai pentru uz intern)
NOTĂVa rugam sa cititi si sa completati acest formular cu multa atentie, în conformitate cu Ghidul solicitantuluiVa rugam sa aveti în vedere faptul ca procedura s-a modificat. Evaluarea solicitarilor de finantare nerambursabila va fi facuta doar daca pre-propunerea a fost selectata provizoriu. Mentionam ca pre-propunerea (concept note) reprezinta un rezumat al cererii de finantare constituind o etapa anterioara evaluarii cererii de finantare. Pre-propunerea (concept note) se depune obligatoriu împreuna cu cererea de finantare.

MMFES în calitate de Autoritate Contractanta prin intermediul OIR POS DRU, va informa solicitantii de finantare nerambursabila cu privire la decizia Comitetului de Evaluare.


PRE-PROPUNEREA


Pre-propunerea trebuie sa descrie 4 sectiuni în maximum 4 pagini (fiecare sectiune trebuie sa fie tratata în maximum 1 pagina – marimea fontului nu poate fi mai mica de Arial 10). Orice Pre-propunere care nu întruneste aceste conditii de baza va fi respinsa fara a mai fi evaluata.


1. Rezumat al proiectului

Va rugam sa furnizati urmatoarele informatii:

Scurta descriere a proiectului propus.

Titlu: ACTUAL – Calificarea tinerilor rromi privati de libertate”;Localizare: Dolj; Sud-Vest Oltenia; Craiova. Durata: 12 luni; Valoarea totala a proiectului: 87649.30 euro

Contextul proiectului: Conform datelor statistice oficiale, populatia municipiului Craiova numara 302601 persoane, dintre care 8820 fiind de etnie rroma, la Recensamântul populatiei din 2002. La nivelul judetului Dolj, statistica, în urma acestui recensamânt, arata ca populatia totala numara 734230 persoane, dintre care 31544 (4,29%) de etnie rroma. Estimarile facute de PRSD Dolj vorbesc însa de peste 40000 de etnici rromi, iar cele ale Comunitatii Etniei Rromilor, de peste 70000. Situatia socio-economica a etniei Roma ramâne, înca, destul de dificila si se plaseaza la un nivel ridicat de pauperitate, riscul de saracie în cadrul acestei etnii fiind mult mai ridicat fata de riscul de saracie la nivel national. Comunitatile de romi sunt afectate de diverse probleme: niveluri înalte ale somajului, venituri reduse, pregatire profesionala si educationala scazute (cu efecte vizibile în participarea pe piata fortei de munca), conditii de locuit improprii si acces limitat la serviciile publice. Un numar mare de romi nu au acte de identitate, fapt care are ca efect excluderea de la drepturile sociale: angajare legala într-un loc de munca, asistenta sociala, asigurari sociale etc.Pe lânga aceste realitati, membrii etniei Roma ramân (desi mai rar ca în trecut) subiecti ai unor forme de discriminare legate de accesul la piata fortei de munca. Aceste atitudini sunt alimentate de stereotipuri si prejudecati înradacinate în mentalul colectiv. Guvernul României a abordat situatia minoritatii Roma prin elaborarea, si aplicarea unor politici complete si complexe care sa usureze integrarea socio-economica a acestei minoritati, precum si eliminarea practicilor discriminatorii cu care se confrunta membrii ei. Politicile guvernului în acest domeniu, concentrate sub umbrela cadrului legislativ oferit de Strategia Guvernului României de Îmbunatatire a Situatiei Romilor (H.G. 430/2001) sunt elaborate la nivel central de catre toate ministerele si structurile guvernamentale, sub coordonarea institutiei special create în acest scop -Agentia Nationala pentru Romi, toate având ca scop ameliorarea situatiei etniei Roma România.

confectioner tâmplarie din aluminium si mase plastice în cadrul unui curs de formare profesionala ce se va desfasura pe parcursul a 9 luni. Implementarea va debuta cu selectarea tinerilor din PMT Craiova care vor fi implicati în procesul de calificare conform urmatoarelor criterii: apartenenta la etnia rroma; condamnati din rândul celor cu hotarâri definitive, de executare a pedepselor privative de libertate;durata condamnarii–cel putin 1 an de la începerea cursului de calificare pâna la termenul de eliberare conditionata;comportament bun avut pe perioada executarii pedepsei; nivel de educatie–minim 8 clase, interviu individual. Echipamentele achizitionate sunt indispensabile unei bune derulari a proiectului în vederea dobândirii abilitatilor meseriei. Cu ajutorul echipamentelor IT vor fi elaborate materiale informative necesare promovarii proiectului cât si diseminarii rezultatelor sale în rândul actorilor implicati.Având în vedere specificul grupului tinta, si anume, tineri care efectueaza o sanctiune privativa de libertate, întrucât ei nu pot parasi unitatea, pentru derularea cursului este necesara amenajarea si dotarea cu echipamente a unei sali, la standarde similare desfasurarii acestuia în rândul persoanelor aflate în libertate. Proiectul presupune si realizarea unor servicii de mediere care vizeaza stabilirea de legaturi directe între tinerii de etnie rroma si potentialii angajatori, în vederea încheierii unui posibil contract de munca.Angajatorii vor fi informati cu privire la facilitatile fiscale create la încadrarea în munca a acestor tineri, partenerul GSAM „Spiru Haret”, contribuind substantial la cresterea sanselor de ocupare a acestor tineri, binecunoscute fiind legaturile permanente pe care le are departamentul de formare din subordinea sa cu mediul de afaceri (agenti economici) din Craiova. Situatia grupului tinta, se va îmbunatati prin proiect deoarece, tinerii vor dobândi o calificare odata cu ispasirea pedepsei, calificare ce contribuie la cresterea sanselor de reintegrare sociala dupa punerea în libertate, lucru ce le va permite obtinerea unor venituri superioare cât si usurinta în gasirea locului de munca; aceasta constituie un avantaj cert în procesul de angajare, confirmat prin certificatul de calificare precum si prin capacitatea de sustinere a unei probe de lucru.

2. Relevanta:

Va rugam sa descrieti urmatoarele:

Cât de relevanta este propunerea dv. în raport cu nevoile si constrângerile regiunii sau tarii careia se adreseaza?

Este binecunoscut faptul ca rata somajului este foarte ridicata în rândurile populatiei rrome, populatie ce se confrunta cu dificultati mari de accesare a unui loc de munca normal si cu atitudini negative din partea populatiei locale si a angajatorilor. În conformitate cu PRAO SV Oltenia, “judetul Dolj ocupa primul loc la nivel regional si la nivel national în privinta populatiei de etnie rroma, cu 31554 locuitori din aceasta categorie, reprezentând 4,29% din populatia judetului”. În plus, “evolutia PIB la nivelul regiunii, în perioada 1993-2003, a fost în general sub evolutiile realizate pe ansamblul tarii, iar perioada de declin fiind mai lunga ( ) decât cea la nivel national (1997 - 1999)”. Tot PRAO SV Oltenia aminteste ca “prejudecatile existente fata de comunitatea de rroma […] fac dificila ocuparea acestora. În regiunea SV Oltenia exista decalaje majore în privinta sanselor de ocupare în ceea ce priveste populatia de etnie roma […]” si ca exista un “numar mare de comunitati cu populatie rroma în judetele Dolj si Mehedinti”. Acelasi document spune ca “nu exista înca un sistem eficient de educatie antreprenoriala”. În acest context si în linie cu obiectivul strategic al PND, PNO, propunerea de proiect urmareste facilitarea accesului grupului tinta la piata muncii. Ea propune actiuni specifice ai caror beneficiari directi sunt un grup de 15 tineri rromi, privati de libertate din PMT Craiova, prin calificare si prin servicii de mediere pentru sprijinirea lor. Identificarea nevoilor si constrângerilor s-a realizat conform Anexei M - Prioritati regionale privind DRU în regiunea SV Oltenia, din care a reiesit clar nevoia de desfasurare a cursului propus prin prezentul proiect. Prin efectele pe care le va genera proiectul (capital uman dezvoltat, cu un nivel de calificare ridicat, competitiv, dinamic într-o meserie ceruta pe piata actuala a fortei de munca) vor fi satisfacute nevoi ample la nivel regional, identificate în cadrul anexei antementionate: nevoia de a creste rata de ocupare a fortei de munca, nevoia de a creste interesul redus al populatiei rrome în ceea priveste educatia, nevoia de adaptabilitate a fortei de munca la tehnologiile de vârf; vor fi valorificate oportunitatile la nivel regional: dezvoltarea sectorului serviciilor; stabilirea unei bune colaborari între Solicitant, GSAM “Spiru Haret” si Fundatia “Cuvântul care zideste” si, respectiv, potentialii angajatori ai caror salariati vor beneficia de calificare; cresterea venitului pe locuitor în regiune.

Care sunt problemele ce trebuie rezolvate si care sunt nevoile?

Probleme: nivel crescut al ratei somajului si dificultati de acces pe piata muncii, ceea ce conduce la efecte de marginalizare si excluziune sociala; conditie dificila, datorita unui complex de factori: lipsa/nivel redus de calificare profesionala, regres economic si practicile discriminatorii; neconcordanta între calificarile existente si nevoile pietei de munca; nivel redus de cunoastere a disponibilitatii posturilor pe piata locala; rezervele angajatorilor fata de aceasta etnie; pasivitate în a recepta informatii privind oportunitatile de formare profesionala;

Nevoi: nevoia de calificare profesionala în meserii cerute pe piata actuala a fortei de munca, altele decât cele traditionale care în competitie cu tehnologiile moderne, îsi pierd capacitatea de a furniza un standard de viata deasupra nivelului minim de sărăcie; nevoia de servicii de mediere a muncii, acestea fiind principalele activitati de crestere a sanselor de ocupare a etniei rrome; facilitarea accesului la resurse, bunuri si servicii în vederea cresterii oportunitatilor de ocupare în munca; nevoia de cunoastere a facilitatilor existente care pot sprijini integrarea pe piata muncii; nevoia de tratament egal si nediscriminatoriu în raport cu membrii majoritari ai comunitatii.

Cine sunt actorii implicati (beneficiarii finali, grupurile tinta)?

Grup tinta tineri privati de libertate, de etnie rroma din PMT Craiova

Beneficiari finali: angajatii si personalul auxiliar din PMT Craiova, institutii din sistemul penitenciar, altele decât cea implicata în proiect, subordonate ANP din România; angajatorii; familiile tinerilor; comunitatea locala; regiunea SV Oltenia; echipa de proiect.

Care sunt obiectivele si rezultatele asteptate?

Obiective generale: Promovarea ocupabilitatii tinerilor rromi, privati de libertate, în domeniile cerute pe piata muncii, prin calificare, în conformitate cu Politicile de Ocupare actuale în vederea cresterii economice la nivel local si regional;2. Combaterea excluziunii sociale a tinerilor rromi privati de libertate prin servicii de mediere, în vederea stabilirii de legaturi directe între acestia si potentialii angajatori pentru încheierea unui contract de munca.

Obiectiv specific: Facilitarea accesului pe piata muncii a tinerilor privati de libertate, de etnie rroma din PMT Craiova prin organizarea unui curs de calificare în meseria de confectioner tâmplarie din aluminium si mase plastice, pe parcursul a 9 luni.

Obiectivele proiectului au fost stabilite tinând cont de obiectivele programului Phare 2006 CES DRU MIS precum si de documentele programatice PND, PDR, PNAO, Strategia Nationala pentru Ocupare 2004-2010, Strategia Guvernamentala pentru Îmbunatatirea Situatiei Populatiei Roma, PRAO Sud-Vest Oltenia, cu Cadrul Strategic National de Referinta, POS – DRU, respectiv obiectivele 1 si 3:

Dezvoltarea si implementarea politicilor si programelor multi-anuale pentru coeziune economica si 19219l114t sociala, prin intermediul investitiilor în sectoare prioritare, în conformitate cu prevederile PND, pentru sprijinirea cresterii economice la nivel national si regional, în vederea cresterii potentialului general al tarii si a fiecareia din cele opt regiuni de dezvoltare, precum si pentru diminuarea disparitatilor economice si sociale dintre acestea Proiectul este relevant pentru acest obiectiv, prin calificarea tinerilor de etnie rroma privati de libertate într-o meserie ceruta pe piata actuala a muncii ceea ce va conduce la o mai buna incluziune sociala, generând cresteri economice care sa duca la diminuarea disparitatilor economice dintre regiuni.

Construirea structurilor institutionale, administrative, de programare si de implementare necesare în administrarea eficienta a Fondurilor Structurale Europene dupa aderare. : PMT Craiova este una din institutiile penitenciare aflata în subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor din România, institutii eligibile si care sunt pregatite pentru implementarea proiectelor finantate din FSE finantate în cadrul POS DRU, axa prioritara 6, masuri de incluziune sociala. Prin acest proiect, PMT Craiova este pregatit sa completeze atât lipsa de calificare profesionala cât si lipsa de mediere a muncii din rândul tinerilor cu sanctiuni privative de libertate, acestea fiind principalele activitati de crestere a sanselor de ocupare a acestora. Se creeaza astfel premisele unei absorbtii în proportie ridicata si a unei administrari eficiente a fondurilor structurale destinate acestui segment social.

Rezultate asteptate: cel putin 15 de tineri privati de libertate, de etnie rroma, calificati în domeniul tâmplariei din aluminium si mase plastice; cel putin 200 pliante, 30 postere, 200 brosuri; 1 banner; 1 sala amenajata pentru desfasurarea cursurilor; cel putin: 15 fise de înscriere, 180 fise de prezenta, 15 suporturi de curs a participantilor la curs; cel putin 15 portofolii de evaluare;cel putin 15 chestionare aplicate tinerilor la finele cursului; examen promovat de participanti; 1 baza de date cu informatii despre angajatori;1 lista cu posturi vacante în Craiova;1 plan de mediere;cel putin 100 invitatii la masa rotunda; 1 raport cu concluzii din dezbaterea “Reabilitarea tinerilor de etnie rroma” 1 masa festiva; cel putin 15 de certificate de calificare;4 rapoarte intermediare trimestriale si 1 raport final catre Autoritatea Contractanta;20 anunturi în presa scrisa pentru popularizarea proiectului; 2 comunicate de presa (1 pentru promovarea proiectului si 1 pentru diseminarea rezultatelor proiectului).

ituatia grupului tinta se va îmbunatati deoarece tinerii vor dobândi noi abilitati ceea ce va contribui la cresterea sanselor de reintegrare sociala dupa punerea lor în libertate; totodata se va înregistra si un nivel crescut de constientizare si de participare în rândurile acestora. Pe termen lung se va constata un efect benefic datorita reducerii progresive a somajului în rândul grupului tinta precum si îmbunatatirea conditiilor de viata în cadrul comunitatilor respective. Totodata, prin acest proiect se va combate atitudinea negativa a angajatorilor pentru ca vom oferi beneficiarilor noi cunostinte certificate de diploma de calificare precum si de capacitatea lor de a sustine o proba de lucru, în vederea ocuparii locului de munca.Proiectul prezinta si un puternic caracter inovativ datorita: reducerii ratei de abandon a cursului prin oferirea de cadouri, beneficiarilor, cum ar fi: pixuri, caiete, o masa festiva; schimbul de informatii cu proiecte similare din alte regiuni; încurajarea tinerilor sa foloseasca cursul de calificare; folosirea de noi metode de comunicare: brainstorming, joc de rol, dezbatere.

3. Metodologie si Sustenabilitate:

Va rugam sa descrieti urmatoarele:

Care sunt principalele activitati ale proiectului?

Activitati: Selectarea tinerilor de etnie rroma privati de libertate din PMT Craiova, achizitionare echipamente, elaborare materiale informative, amenajare sala curs, desfasurare curs de calificare, organizarea activitatii de mediere pentru gasirea unui loc de munca, organizare masa rotunda, monitorizare si evaluare proiect, promovarea proiectului si diseminarea rezultatelor.

Care vor fi principalii parteneri din implementare, care este durata relatiei cu acestia si cum vor fi acestia implicati în proiect?

Grupul scolar Arte si Meserii al Cooperatiei Mestesugaresti „Spiru Haret” va sustine cursul de calificare în domeniul „Confectioner tâmplarie aluminium si mase plastice” având autorizatia seria DJ nr 000131. Consideram ca are experienta necesara calificarii tinerilor, experienta însusita în cei 48 de ani de existenta. Pe parcursul celor 2 ani de implementare a unor proiecte comune, a existat o colaborare fructuoasa între cele doua institutii, cu privire la elaborarea si dezvoltarea altor module de pregatire care sa sprijine incluziunea sociala a grupurilor cu risc ridicat de excluziune. Totodata, am optat pentru acest partener si datorita legaturilor pe care le are departamentul de formare cu mediul de afaceri (agenti economici) în vederea integrarii cursantilor pe piata muncii.

Fundatia “Cuvântul care zideste”, fundatie aflata sub patronajul Mitropoliei Olteniei este cel de-al doilea partener al proiectului; am optat pentru acest partener datorita colaborarii fructuoase începând cu anul 2003, concretizata în implicarea acestuia în proiecte de succes ce au avut drept scop desfasurarea de activitati instructiv – educative în toate domeniile, în favoarea persoanelor aflate în dificultate, fara nici o discriminare. Acest partener se va implica în prezentul proiect prin realizarea serviciilor de mediere ce vizeaza stabilirea de legaturi directe între beneficiari si potentialii angajatori, în vederea încheierii unui posibil contract de munca.

Cum va dobândi acest proiect sustenabilitate?

Dupa încetarea finantarii nerambursabile, activitatile pot continua prin forte proprii, solicitantul va avea capacitatea de a asigura acoperirea costurilor prin propriile mijloace, în acest sens alocând anual sume de la bugetul propriu cât si prin alte surse de finantare. Sala amenajata corespunzator pentru desfasurarea de activitati în domeniul tâmplariei din aluminium si mase plastice va permite realizarea unor produse specifice care vor fi valorificate ceea ce va conduce la obtinerea de fonduri pentru necesitatile curente. De asemenea, parteneriatul instituit prin proiect, va functiona si dupa finalizarea proiectului, consolidându-se o cooperare solida si îmbunatatindu-se capacitatea de lucru în comun, având în vedere rolul important pe care-l au aceste institutii pentru mentinerea unui contact permanent si eficient cu grupurile vulnerabile, cu risc ridicat de excluziune. În acest sens un aport important îl vor aduce voluntarii Fundatiei “Cuvântul care zideste” prin munca voluntara în care vor fi implicati cu ocazia diferitelor actiuni.

Va avea acesta efecte multiplicatoare?

Reluarea si extinderea rezultatelor proiectului se va face prin urmatoarele posibilitati: folosirea cursului de calificare ca exemplu de buna practica si în alta institutie, dintr-o alta regiune a tarii, aflata în subordinea ANP; solicitantul intentioneaza, ca pe baza evaluarii interne a proiectului sa propuna studiul social si altor penitenciare, în vederea replicarii proiectului; propagarea informatiilor primite urmareste îmbunatatirea situatiei persoanelor care provin din medii de excludere si atragerea atentiei autoritatilor publice asupra problemelor cu care se confrunta acestia, realizarea unor actiuni în vederea luptei împotriva discriminarii si a excluziunii sociale la nivel local, regional; transferul de know-how si de experienta de la partenerii ce implementeaza proiectul catre potentialele firme angajatoare se va concretiza în certifícatele de calificare acredítate obtinute; încurajarea revenirii tinerilor în comunitatile de origine dupa finalizarea cursului de calificare si la momentul punerii în libertate; beneficiile pe care le au potentialii angajatori, acestia fiind informati cu privire la facilitatile acordate prin lege la angajarea acestor tineri; cu ocazia organizarii mesei rotunde; prin postarea informatiilor privind scopul, activitatile si rezultatele proiectului pe site-urile proprii ale solicitantului, dar si ale partenerilor constituind o baza de date utila, usor de accesat pentru cei interesati dupa finalizarea proiectului.

4. Expertiza si capacitate operationala:

Va rugam sa descrieti urmatoarele:

Care este experienta organizatiei dv. în managementul de proiect?

Solicitantul detine capacitatea manageriala si tehnica precum si know-how-ul în ceea ce priveste implementarea de proiecte, obtinând urmatoarele finantari: Phare 2000 „Întarirea sistemului judiciar si penitenciar”–12.000.000 Euro; Phare2003 „Sprijin pentru îmbunatatirea sistemului penitenciar” – Furnizarea de echipamente necesare pentru detectarea consumului de droguri în sânge si în urina, la intrarea în interiuorul penitenciarelor si pentru controlul crizelor de supradoza” 5.000.000 Euro; Phare 2004 „Continuarea procesului de informatizare a instantelor si parchetelor – Livrare de echipamente IT pentru sistemul judiciar” - 10.425.713,28 Euro (din care:aprox. 4.000.000 Euro - ANP).

PMT Craiova participa la Protocoale de colaborare si programe de înfratire, prin ANP, cu institutii similare din: Germania,Olanda,Ungaria,Moldova. Proiecte ce au vizat resocializarea detinutilor prin instruirea si implicarea acestora în activitati de productie si calificare: “Programe de educatie pentru minorii si tinerii detinuti în PMT Craiova” finantare Phare–ACCESS, 33 305 Euro; „Impact”, finantare Canada, 145265000 ROL; „Prison Star” finantare Olanda, 160.615 Euro; “Implica-ma si voi întelege” finantare Olanda, 1000 euro; „Program de interventie în PMT Craiova”, World Vision 9030 RON.

GSAM „Spiru Haret” a derulat proiectele: „Cetatenia europeana si violenta în scoli”,2001; „Vizita pregatitoare proiect lingvistic”; „Proiect intercultural al limbilor europene”, „Investigarea efectului de sera”,”Proiect de parteneriat cu Camera Mestesugarilor din Koblenz”, Germania având ca obiective îmbunatatirea pregatirii profesionale prin instruirea formatorilor, acordarea de consiliere la introducerea tehnologiilor moderne, acordarea de sprijin în vederea distantarii de sistemul de pregatire teoretizat catre un sistem dual de pregatire profesionala, dotarea atelierelor de practica; Phare CBC 2004 „Schimburi culturale si profesionale între elevii de pe cele doua maluri ale Dunarii”; Phare 2004 “Program de instruire în vederea dobândirii de abilitati si deprinderi tehnice în domeniul confectiilor si tricotajelor” .

Fundatia “Cuvântul care zideste”: Proiecte care au ca scop incluziunea sociala a grupurilor dezavantajate: ”1 Iunie si pentru ei”; Tabara de credinta si creatie Tismana”; „A sti pentru a fi sanatos”; „Impact”;Instruirea preoteselor din mediul rural pentru rezolvarea problemelor sociale”;”Sprijin pentru o viata mai buna”; Gradinite crestine”; Cercuri crestine pentru copii si tineri”, „Programul de asistenta sociala si religioasa a persoanelor afectate de inundatii în sudul judetului Dolj”, „Sprijin pentru viitor”; Programe de educatie pentru detinutii din PMT Craiova; Program de interventie în Penitenciarul Pelendava–Craiova; „Centrul Socio–Medical Sfântul Ioan - Sebastian”; “Micul Samarinean Milostiv” .

CEREREA DE FINANŢARE

I. PROIECTUL

DESCRIERE


Titlul


ACTUAL – Calificarea tinerilor rromi privati de libertate”


Localizare


Judet(e), regiune, oras(e): Dolj, Sud-Vest Oltenia, Craiova


A se vedea sectiunea 2.1.3. din Ghidul solicitantului pentru “ localizare”.


Costul proiectului si suma solicitata de la Autoritatea Contractanta


Total costuri eligibile ale proiectului

Suma solicitata de la Autoritatea Contractanta

% din total costuri eligibile ale proiectului

EURO 87649.30

EURO

NB: Procentul din totalul costurilor eligibile se calculeaza prin împartirea Sumei solicitate de la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de sanse în calitate de Autoritate Contractanta la Totalul costurilor eligibile si înmultirea rezultatului cu 100.


Va rugam sa aveti în vedere faptul ca costul proiectului si contributia solicitata de la Autoritatea Contractanta trebuie sa fie exprimata în EURO.


Rezumat


Maximum 1 pagina [1]


Durata proiectului

12 luni

Obiectivele proiectului

Obiectivul / obiectivele generale

Promovarea ocupabilitatii tinerilor rromi, privati de libertate, în domeniile cerute pe piata muncii, prin calificare, în conformitate cu Politicile de Ocupare actuale în vederea cresterii economice la nivel local si regional;

Combaterea excluziunii sociale a tinerilor rromi privati de libertate prin servicii de mediere, în vederea stabilirii de legaturi directe între acestia si potentialii angajatori pentru încheierea unui contract de munca.

Obiectivul specific

Facilitarea accesului pe piata muncii a tinerilor privati de libertate, de etnie rroma din Penitenciarul de Minori si Tineri din Craiova prin organizarea unui curs de calificare în meseria de confectioner tâmplarie din aluminium si mase plastice, pe parcursul a 9 luni.

Parteneri

Grupul scolar Arte si Meserii al Cooperatiei Mestesugaresti „Spiru Haret”

Fundatia “Cuvântul care zideste” Craiova

Grupul (grupurile) tinta

tineri privati de libertate, de etnie rroma, din Penitenciarul de Minori si Tineri din Craiova care se vor califica în meseria de confectioner tâmplarie din aluminium si mase plastice, nivelul 2 de calificare

Beneficiarii finali

Angajatii si personalul auxiliar din Penitenciarul de Minori si Tineri Craiova prin prisma câstigului de know how de care beneficiaza, ceea ce constituie premisele atragerii de finantari nerambursabile din fondurile structurale;

Institutii din sistemul penitenciar, altele decât cea implicata în proiect, subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor din România;

Angajatorii prin faptul ca vor beneficia de forta de munca calificata;

Familiile tinerilor prin faptul ca nu mai suporta din punct de vedere financiar contravaloarea cursului, iar pe viitor, datorita calificarii obtinute, acestia se vor putea autoîntretine.

Comunitatea locala prin cresterea ratei de incluziune sociala, ocupabilitate si al nivelului economic al regiunii;

Regiunea SV Oltenia prin cresterea potentialului economic si reducerea disparitatilor sociale

Echipa de proiect în urma experientei acumulate pe parcursul implementarii proiectului.

Rezultatele asteptate

cel putin 15 de tineri privati de libertate, de etnie rroma, calificati în domeniul tâmplariei din aluminium si mase plastice; cel putin 200 pliante, 30 postere, 200 brosuri; 1 banner; 1 sala amenajata pentru desfasurarea cursurilor; cel putin: 15 fise de înscriere, 180 fise de prezenta, 15 suporturi de curs a participantilor la curs; cel putin 15 portofolii de evaluare;cel putin 15 chestionare aplicate tinerilor la finele cursului; examen promovat de participanti; 1 baza de date cu informatii despre angajatori;1 lista cu posturi vacante în Craiova;1 plan de mediere;cel putin 100 invitatii la masa rotunda; 1 raport cu concluzii din dezbaterea ” Reabilitarea tinerilor de etnie rroma”;1 masa festiva; cel putin 15 de certificate de calificare;4 rapoarte intermediare trimestriale si 1 raport final catre Autoritatea Contractanta;20 anunturi în presa scrisa pentru popularizarea proiectului; 2 comunicate de presa (1 pentru promovarea proiectului si 1 pentru diseminarea rezultatelor proiectului).

Principalele activitati

1. Selectarea tinerilor de etnie rroma privati de libertate din Penitenciarul de Minori si Tineri Craiova;

2. Achizitionare echipamente;

3. Elaborare materiale informative;

4. Amenajare sala curs;

5. Desfasurare curs de calificare;

6. Organizarea activitatii de mediere pentru gasirea unui loc de munca

7. Organizare masa rotunda;

8. Monitorizare si evaluare proiect;

9. Promovarea proiectului si diseminarea rezultatelor.

Dupa caz, indicati în mod clar sectorul, tema sau aria geografica specificata în cadrul apelului pentru propuneri careia se adreseaza proiectul propus:


Obiective


Maximum 1 pagina. Descrieti obiectivul / obiectivele generale ale proiectului la care proiectul îsi propune sa contribuie, precum si obiectivul specific caruia se adreseaza proiectul.

Obiectivele trebuie sa fie conforme cu cele din matricea logica a proiectului. Va rugam sa consultati Scurta Prezentare a Matricei Cadru Logic (Anexa C) si Glosarul de Termeni (Anexa L) pentru definirea corecta a Obiectivelor Generale.


Obiective generale

Obiectiv specific

Facilitarea accesului pe piata muncii a tinerilor privati de libertate, de etnie rroma din Penitenciarul de Minori si Tineri din Craiova prin organizarea unui curs de calificare în meseria de confectioner tâmplarie din aluminium si mase plastice, pe parcursul a 9 luni.


Justificare


Maximum 3 pagini. Va rugam sa furnizati urmatoarele informatii:

Relevanta proiectului fata de obiectivele si prioritatile programului (a se vedea sectiunea 1.2 din Ghidul solicitantului – Obiectivele programului si prioritati)


Prin prezenta propunere de proiect, la stabilirea obiectivelor generale cât si a obiectivul specific s-a tinut cont de obiectivele programului Phare 2006 Coeziune Economica si Sociala – Dezvoltarea Resurselor Umane – Masuri de Incluziune Sociala precum si de documentele programatice PND, PDR, PNAO, Strategia Nationala pentru Ocupare 2004-2010, Strategia Guvernamentala pentru Îmbunatatirea Situatiei Populatiei Roma, PRAO Sud-Vest Oltenia, cu Cadrul Strategic National de Referinta, POS – DRU, respectiv obiectivele 1 si 3:

 • Dezvoltarea si implementarea politicilor si programelor multi-anuale pentru coeziune economica si sociala, prin intermediul investitiilor în sectoare prioritare, în conformitate cu prevederile PND, pentru sprijinirea cresterii economice la nivel national si regional, în vederea cresterii potentialului general al tarii si a fiecareia din cele opt regiuni de dezvoltare, precum si pentru diminuarea disparitatilor economice si sociale dintre acestea

Relevanta proiectului fata de acest obiectiv: Proiectul va concura la realizarea acestui obiectiv, prin calificarea tinerilor de etnie rroma privati de libertate într-o meserie ceruta pe piata actuala a muncii ceea ce va conduce la o mai buna incluziune sociala, generând cresteri economice care sa duca la diminuarea disparitatilor economice dintre regiuni.

În Craiova, în penitenciarul pentru minori si tineri se afla în custodie aproximativ 200 de tineri, din care 50 de etnie rroma. Ne adresam acestui grup din care vom selecta un numar de 15. Toti acesti tineri sunt de sex masculin, întrucât în penitenciar nu exista persoane de sex feminin.Proiectul vizeaza crearea unui mediu educational adecvat tinerilor care au savârsit fapte sanctionate penal si vine în întâmpinarea unor necesitati stringente ale acestora. Principalele probleme cu care se confrunta acestia sunt: educatia scolara precara si lipsa unei pregatiri profesionale.

În mod concret prin acest proiect este urmarita oferirea unei perspective de calificare si mediere profesionala, pe lânga sprijinul psihologic, perspectiva care s-a dovedit a avea un puternic impact în reintegrarea persoanelor tinere de etnie rroma în societate si pe piata muncii.


 • Construirea structurilor institutionale, administrative, de programare si de implementare necesare în administrarea eficienta a Fondurilor Structurale Europene dupa aderare.

Relevanta proiectului fata de acest obiectiv: Solicitantul este una din institutiile penitenciare aflata în subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor din România, institutii eligibile si care sunt pregatite pentru implementarea proiectelor finantate din Fondul Social European finantate în cadrul POS DRU, axa prioritara 6, masuri de incluziune sociala.

Prin acest proiect, Penitenciarul de Minori si Tineri Craiova este pregatit sa completeze atât lipsa de calificare profesionala cât si lipsa de mediere a muncii din rândul tinerilor cu sanctiuni privative de libertate, acestea fiind principalele activitati de crestere a sanselor de ocupare a acestora. Se creeaza astfel premisele unei absorbtii în proportie ridicata si a unei administrari eficiente a fondurilor structurale destinate acestui segment social.


Relevanta proiectului fata de prioritatile avute în vedere pentru anul 2006 de programul PHARE CES DRU MIS, respectiv prioritatea 4 - Pomovarea masurilor active în vederea ocuparii depline:

Pentru a raspunde cât mai bine nevoilor actuale de pe piata fortei de munca conform PRAO Regiunea SV Oltenia, se impune intensificarea procesului de calificare în vederea cresterii sanselor de ocupare a grupurilor cu risc ridicat de excluziune. Prezenta propunere de proiect îsi propune sa antreneze 15 tineri de etnie rroma în procesul de calificare profesionala si mediere în meseria de confectioner tâmplarie din aluminium si mase plastice, meserie foarte solicitata pe piata muncii de catre angajatori, conform statisticilor.

Initiativa PMT Craiova se bazeaza pe recunoasterea potentialului de reintegrare sociala a acestor tineri care din diferite motive au comis infractiuni si se afla în executarea unor pedepse privative de libertate. Consideram important sa le oferim o sansa reala acelor tineri care doresc sa se schimbe si accepta sa fie sprijiniti în acest sens.


De asemeni, proiectul este în concordanta si cu Prioritatea regionala stabilita prin analiza SWOT a prezentului program: Dezvoltarea resurselor umane – asigurarea unei resurse umane flexibile, moderne, instruite, receptiva la nou si capabila sa sprijine o dezvoltare economica si 19219l114t sociala solida si durabila.

Proiectul se adreseaza prioritatii 5 din Planul Regional de Actiune pentru Ocuparea Fortei de Munca 2006 (PRAO) S-V Oltenia:

- Promovarea integrarii si combaterea discriminarii persoanelor dezavantajate pe piata muncii (linia directoare 18 ), prin masura M2: Masuri active pentru ocupare a grupurilor expuse riscului de excluziune sociala, actiunea A2: “Programe speciale pentru dezvoltarea calificarilor si formarii profesionale a persoanelor din etnia rroma”; în urma cursului, beneficiarii acestui proiect vor deprinde cunostintele necesare profesarii meseriei “Confectioner tâmplarie diin aluminium si mase plastice”, având totodata oportunitatea învatarii particularitatilor meseriei. De asemenea, acestia vor obtine un certificat de calificare, recunoscut la nivel national si international (astfel vor profesa aceasta meserie în strainatate), având sanse crescute pentru angajare.

Identificarea nevoilor si constrângerilor din regiunea tinta.

Care sunt nevolile relevante privind implementarea politicilor de ocupare si incluziunea sociala pe piata muncii din zona tinta in care este localizat proiectul si cum au fost ele identificate?


Din Anexa M - Prioritati regionale privind DRU în regiunea SV Oltenia, s-au identificat urmatoarele nevoi si constrângeri la nivelul regiunii pe care le tinteste propunerea noastra:

Nevoi:

Cresterea ratei ocuparii fortei de munca la nivel regional;

Scaderea somajului (rata somajului BIM: 7,5%) ca urmare a înfiintarii de întreprinderi mici si mijlocii;

Diminuarea decalajului între pregatirea oferita de scoala si cerintele pietei muncii;

Cresterea interesului tinerilor de etnie roma în ceea priveste educatia si formarea profesionala;

Oferirea unor facilitati pentru formarea profesionala continua a populatiei active;

Cresterea gradului de integrare în societate a persoanelor cu risc de excluziune ridicat.

Constrângeri:

Cresterea migratiei si a ratei somajului;

Subevaluarea fortei de munca autohtone pe piata muncii;

Slaba implicare a administratiei în socializarea tinerilor rromi, în: eficientizarea masurilor ce vizeaza accesul pe piata muncii, promovarea de activitati generatoare de venit, crearea unor programe de educatie civica, prevenirea infractionalitatii;

reprezentarea redusa a rromilor în administratia publica locala.


Nevoile si constrângerile la nivel regional au fost identificate si în PRAO SV Oltenia si se doreste ca activitatile prezentei propuneri de proiect, sa contribuie la rezolvarea acestora.


Nevoi:

nevoia de adaptabilitate la cerintele unei piete a muncii moderne, nevoia de a învinge teama pentru schimbarea locurilor de muca si a ocupatiilor pe tot parcursul vietii – proiectul va califica grupul tina într-o meserie solicitata pe piata muncii;

nevoia de a creste eficienta scazuta a sistemului educational si a formarii continue. Dezvoltarea profesionala liniara si angajarea într-un singur loc de munca si chiar o singura ocupatie – proiectul îi califica pe cei 15 cursanti în meseria de confectioner tâmplarie aluminium si mase plastice, pe o programa bine structurata si care le va permite profesarea meseriei si în strainatate, lucru ce le sporeste sansele de ocupare a unui loc de munca.

nevoia de servicii adecvate sau cresterea eficientei-eficacitatii serviciilor adaptate în acest sens (servicii de mediere) cursantii în cadrul activitatii “Organizarea activitatii de mediere pentru gasirea unui loc de munca” vor beneficia de serviciile unei persoane specializata în acest sens.

Constrângeri:

- lipsa unor programe speciale pentru dezvoltarea calificarilor si formarii profesionale a persoanelor din etnia rroma – proiectul vizeaza sporirea sanselor de ocupare a acestor tineri prin calificarea lor si oferirea de servicii de mediere cu privire la stabilirea de legaturi directe între angajatori si acesti tineri, în vederea realizarii unui posibil contract de munca.


Descrierea grupului / grupurilor tinta si a beneficiarilor finali, precum si numarul estimat.

Identificati grupurile tinta, beneficiarii finali ai proiectului (conform definitiilor din Glosarul de

termeni). Va rugam sa mentionati în mod explicit numarul de persoane care vor beneficia direct de

serviciile furnizate în cadrul proiectului pe perioada implementarii acestuia (de exemplu, numarul de

persoane asistate, consiliate etc.).


Grupul tinta: tineri privati de libertate, de etnie rroma, toti de sex masculin, din Penitenciarul de Minori si Tineri din Craiova care se vor califica în meseria de confectioner tâmplarie din aluminium si mase plastice, nivelul 2 de calificare.

Beneficiari finali:

Angajatii si personalul auxiliar din PMT Craiova prin prisma câstigului de know how de care beneficiaza, ceea ce constituie premisele atragerii de finantari nerambursabile din fondurile structurale;

Institutii din sistemul penitenciar, altele decât cea implicata în proiect, subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor din România;

Angajatorii prin faptul ca vor beneficia de forta de munca calificata;

Familiile tinerilor prin faptul ca nu mai suporta din punct de vedere financiar contravaloarea cursului iar pe viitor, datorita calificarii obtinute de ei, acestia se vor putea autoîntretine.

Comunitatea locala prin cresterea ratei de incluziune sociala, ocupabilitate si al nivelului economic al regiunii;

Regiunea SV Oltenia prin cresterea potentialului economic si reducerea disparitatilor sociale;

Echipa de proiect în urma experientei acumulate pe parcursul implementarii proiectului.


Motivele pentru selectarea grupului/grupurilor tinta si identificarea nevoilor si constrângerilor acestora. Cum va raspunde proiectul la nevoile grupului / grupurilor tinta si ale beneficiarilor finali?

Explicati care au fost motivele pentru care ati selectat grupurile tinta identificate mai sus, ale caror nevoi doriti sa le rezolvati prin proiectul dumneavoastra.


Motivele selectarii grupului tinta:

Am optat pentru alegerea acestui grup tinta deoarece:

dreptul la învatatura este un drept fundamental prevazut de Constitutia României, astfel încât toate persoanele private de libertate trebuie sa aibe acces la o educatie care sa includa, alaturi de instructie si formarea profesionala;

formarea profesionala ofera posibilitati persoanelor private de libertate de a-si realiza aspiratiile si nevoile de dezvoltare care sa le permita o mai buna reabilitare si reintegrare în societate;

dobândirea unei calificari contribuie la cresterea sanselor de reintegrare sociala, în acelasi timp cu executarea sanctiunii privative de libertate si nu implica costuri financiare care sa fie suportate de familie;

persoanele private de libertate au dificultati de integrare dupa punerea în libertate iar prin legaturile directe stabilite prin intermediul echipei de proiect între acestia si angajatori, acestea vor fi considerabil diminuate;

rata mare a somajului în Regiunea Sud-Vest (9,1%) provenita si din rândul persoanelor de etnie rroma;

în ceea ce priveste capacitatea institutionala, parteneriatul initiat prin proiect contribuie la dezvoltarea resurselor umane ca resursa strategica a dezvoltarii economice si la asigurarea coeziunii sociale si combaterea formelor de excluziune sociala;

Nevoile grupului tinta:

nevoia de calificare profesionala în meserii cerute pe piata actuala a fortei de munca, altele decât cele traditionale care în competitie cu tehnologiile moderne, îsi pierd capacitatea de a furniza un standard de viata deasupra nivelului minim de sărăcie;

nevoia de servicii de mediere a muncii, acestea fiind principalele activitati de crestere a sanselor de ocupare a etniei rrome

facilitarea accesului la resurse, bunuri si servicii în vederea cresterii oportunitatilor de ocupare în munca;

nevoia de cunoastere a facilitatilor existente care pot sprijini integrarea pe piata muncii;

nevoia de tratament egal si nediscriminatoriu în raport cu membrii majoritari ai comunitatii.

Constrângerile grupului tinta:

Interes redus din partea tinerilor de etnie rroma privati de libertate la înscrierea cursului de calificare;

manifestarea unei atitudini pasive în formarea unei cariere profesionale si complacere în actuala situatie;

scepticism fata de posibilitatile reale de a elimina discriminarea pe piata muncii si în societate pentru persoanele de etnie rroma.

Cum va raspunde proiectul nevoilor grupului tinta si ale beneficiarilor finali:

Initiativa pe care PMT Craiova doreste sa o puna în practica prin proiectul ACTUAL – Calificarea tinerilor rromi privati de libertate” raspunde uneia dintre cele mai mari nevoi pe care tinerii de etnie rroma o resimt - accesul redus pe piata muncii, care genereaza, printre altele, decalajul socio-economic între populatia de etnie rroma si cea majoritara în regiunea Oltenia.

În conformitate cu perceptul de dezvoltare comunitara participativa, putem afirma ca acest proiect implica în mod activ grupul tinta, oferind, prin calitatea rezultatelor un model , care sa fie preluat si de alte institutii ale statului.

De asemeni, consideram ca proiectul raspunde acestor nevoi si prin:

Cresterea sanselor de incluziune sociala a tinerilor de etnie rroma, privati de libertate, absolventi ai cursului de calificare precum si cresterea capacitatii acestora de a se adapta provocarilor de pe piata muncii printr-o integrare durabila în vederea asigurarii de sanse egale pentru toti, prin calificarea într-o meserie netraditionala etniei rrome si anume aceea de confectioner tâmplarie din aluminium si mase plastice;

Asigurarea egalitatii sanselor pe piata fortei de munca a tinerilor privati de libertate cu restul persoanelor aflate în libertate prin desfasurarea de activitati ale procesului de calificare profesionala similare cu cele desfasurate în comunitate;

Garantarea, în mare masura, a ocuparii unui loc de munca dupa executarea pedepsei, printr-o calificare profesionala si organizarea de servicii de mediere care sa vizeze stabilirea de legaturi directe între acesti tineri de etnie rroma si potentialii angajatori, în vederea încheierii unui posibil contract de munca; calificarea profesionala s-a realizat, în urma unei analize atente si pertinente atât a dinamicii pietii muncii cât si în rândul beneficiarilor din penitenciar;

Asigurarea egalitatii sanselor pentru toti tinerii pentru a obtine o buna calificare profesionala, atât din punct de vedere al accesului cât si al calitatii procesului de calificare, care raspunde flexibil nevoilor individuale de dezvoltare personala si profesionala a acestora;

incluziunea pe piata muncii a tinerilor de etnie rroma private de libertate conduce la reducerea disparitatilor regionale.


Descrierea detaliata a activitatilor


Maximum 9 pagini. Includeti titlul si o descriere detaliata a fiecarei activitati care va fi desfasurata pentru obtinerea rezultatelor, justificând alegerea acestor activitati si specificând rolul fiecarui partener (sau sub-contractant), daca este cazul, în desfasurarea acestor activitati. În acest sens, descrierea detaliata a activitatilor nu trebuie confundata cu planul de actiune ( vezi pct.1.9)

Va rugam sa detaliati aici activitatile care au fost mentionate sintetic în Matricea Cadru Logic si în sectiunea 1.4. de mai sus. Activitatile trebuie sa raspunda la obiectivele proiectului, sa fie clar identificate si detaliate, sa fie coerente si corelate între ele si sa conduca la obtinerea rezultatelor. Activitatile trebuie sa fie realiste si realizabile cu resursele proiectului.


A se vedea Glosarul de Termeni si Scurta Prezentare a Matricei Cadru Logic pentru definirea termenului de

“Rezultate”, precum si Grila de Evaluare, Sectiunea 2. „Relevanta”

Denumire activitate

Descriere succinta

Selectarea tinerilor de etnie rroma privati de libertate din PMT Craiova

Se vor colecta informatiile individuale pentru cei 50 de tineri de etnie rroma din care vor fi selectati 15 tineri de etnie rroma care formeaza grupul tinta. Tinerii selectati tebuie sa respecte urmatoarele criterii: apartenenta la etnia rroma; condamnati din rândul celor cu hotarâri definitive; durata condamnarii– cel putin 1 an de la începerea cursului de calificare pâna la termenul de eliberare conditionata; comportament bun avut pe perioada executarii pedepsei; nivel de educatie – minim 8 clase, interviu individual

Achizitionare echipamente


Vor avea loc initial actiuni de prospectare a pietei si întocmirea unei baze de date cu informatii privind oferta tehnica, financiara si de timp a furnizorilor de echipamente stabilite prin proiect iar ulterior se va trece la achizitionarea propriu-zisa a acestora, cu respectarea OUG 34/2006, procedurilor de plata PHARE, manualului PRAG si a Regulamentului Financiar al Comunitatilor Europene.

Elaborare materiale informative


Activitatea presupune conceperea si tiparirea pliantelor, posterelor, bannerului precum si a brosurii. Conceperea materialelor va fi realizata de membrii echipei de proiect iar tiparirea se va realiza la o tipografie care prezinta o oferta competitiva din punct de vedere al raportului pret / calitate.

Amenajare sala curs


Activitatea presupune contactarea de catre echipa de proiect a unei echipe formate din 3 persoane, angajati ai solicitantului, echipa cu cunostinte în efectuarea lucrarilor de compartimentare, vopsire, iluminare   în vederea realizarii acestor lucrari pentru buna desfasurare a cursului de calificare.

Desfasurare curs de calificare


Cursul de calificare “Confectioner tâmplarie diin aluminium si mase plastice” - nivel 2, se adreseaza grupului tinta vizat prin proiect, tinerii exprimându-si dorinta de a învata o meserie, cautata pe piata actuala a fortei de munca, odata cu ispasirea pedepsei. Pregatirea teoretica si practica sunt absolut necesare pentru atingerea obiectivului specific al proiectului, dat fiind faptul ca Solicitantul îsi propune sa asigure un nivel ridicat de competente pentru acestia cu scopul dezvoltarii profesionale si raspunzând nevoii de reintegrare sociala a acestora, dupa executarea sanctiunii privative de libertate, nevoii de personal calificat în domeniul tâmplariei PVC pentru cresterea calitatii muncii si astfel a cifrei de afaceri a firmelor unde se vor angaja.

Organizarea activitatii de mediere pentru gasirea unui loc de munca


Va avea loc identificarea si contactarea potentialilor angajatori interesati de forta de munca calificata în domeniul tâmplariei de mase plastice si aluminium prin intermediul micii publicitati precum si prin abordare directa la sediile si punctele de lucru ale potentialilor angajatori, în urma identificarii acestora în publicatiile economice, Pagini Aurii, Internet sau alte surse de informare. Se vor purta discutii cu privire la facilitatile pe care le are angajatorul, potrivit legislatiei în vigoare atunci când angajeaza aceasta categorie de persoane.

Organizare masa rotunda


La sfârsitul proiectului se va organiza o masa-rotunda cu tema „Implicatii psiho-sociale asupra tinerilor de etnie rroma” unde va fi promovat cursul derulat pe parcursul proiectului si unde se va crea un cadru organizat si eficient pentru comunicarea directa între toti participantii, lansându-se întrebari si teme de discutie, exprimându-se idei, sugestii si generând un feed-back consistent si imediat. Vor fi invitati partenerii, reprezentanti din Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de sanse, Ministerul Justitiei, Administratia Nationala a Penitenciarelor din România, reprezentanti ai echipei de proiect.

Monitorizare si evaluare proiect


Aceasta activitate va consta în actiuni de monitorizare a activitatilor, pe întreaga durata a proiectului, începând cu o evaluare ex-ante prin care se vor identifica nevoile specifice grupului tinta si masurile care se cer adoptate sub forma de activitati în proiect. Coordonatorul proiectului va avea rolul de a coordona întreaga echipa de proiect prin trasarea de sarcini si prin verificari de natura sa evalueze daca termenele stabilite, conform graficului Gantt, pentru fiecare activitate în parte, au fost respectate, precum si, masura în care acestea au fost aduse la bun sfârsit atât din punct de vedere cantitativ, cât si calitativ. De asemenea, în paralel, va avea loc activitatea de control, care urmareste concordanta indicatorilor calculati mid-term si ex-post cu tintele propuse, respectarea procedurilor finaciare, de achizitii, încadrarea activitatilor în termenele propuse, încadrarea cheltuielilor în buget precum si alocarea resurselor umane implicate în procesul de control.

Promovarea proiectului si diseminarea rezultatelor


Activitatea de promovare se va concretiza în: pliante, postere ce vor fi postate în locuri cu vizibilitate ridicata, banner, anunturi în presa scrisa, emiterea de comunicate de presa, prezentarea proiectului prin intermediul canalelor de comunicare specifice organizatiilor partenere: retea de colaboratori, portale pe internet, liste de discutii, întâlniri directe.

Diseminarea: un rol important în diseminarea informatiei îl va avea organizarea mesei rotundeexemplu de bune practici în reabilitarea tinerilor de etnie rroma pentru alte institutii de acelasi tip. Aceasta va reprezenta o sursa de informare pentru toti invitatii: parteneri, reprezentanti din MMFES, MJ, Administratia Nationala a Penitenciarelor, reprezentanti ai echipei de proiect. Diseminarea rezultatelor activitatilor se va realiza si prin crearea de teme de discutie viitoare – “Reabilitarea tinerilor de etnie rroma” între absolventii cursului de calificare si reprezentanti ai AJOFM, ISJ, PMT Craiova, Fundatiei “Cuvântul care zideste” finalizate prin elaborarea unui raport cu concluzii.


Selectarea tinerilor de etnie rroma privati de libertate din Penitenciarul de Minori si Tineri Craiova


Aceasta activitate se va desfasura pe parcursul a 2 saptamâni si va consta în:

1.1 Pregatirea activitatii Selectarea tinerilor de etnie rroma privati de libertate din Penitenciarul de Minori si Tineri Craiova” – 1 saptamâna

Pregatirea activitatii de selectie a persoanelor din PTM Craiova consta în colectarea informatiilor individuale pentru cei 50 tineri de etnie rroma din care vor fi selectati tineri ce formeaza grupul tinta vizat prin prezenta propunere de proiect, informatii oferite de educatorii si psihologii Serviciului de Educatie si Interventie Psihosociala, din cadrul PMT Craiova. Tinerii ce vor fi selectati tebuie sa respecte urmatoarele criterii: apartenenta la etnia rroma; condamnati din rândul celor cu hotarâri definitive, de executare a pedepselor privative de libertate; durata condamnarii – cel putin 1 an de la începerea cursului de calificare pâna la termenul de eliberare conditionata; comportament bun avut pe perioada executarii pedepsei; nivel de educatie – minim 8 clase; interviu individual; consideram ca este necesar un nivel minim de cunostinte, în domeniul matematicii, în vederea efectuarii acestui curs. La derularea acestei activitati vor participa si reprezentanti ai Fundatiei “Cuvântul care zideste”, partener în cadrul proiectului, partener care cunoaste îndeaproape tinerii si nevoile acestora.

1.2 Realizarea activitatii „Selectarea tinerilor de etnie rroma privati de libertate din Penitenciarul de Minori si Tineri Craiova – 1 saptamâna

Realizarea acestei activitati va avea ca obiectiv alegerea tinerilor din PMT Craiova, conform criteriilor de selectie enumerate anterior, tineri de etnie rroma care vor participa la cursul de calificare în meseria de confectioner tâmplarie din aluminium si mase plastice. Calificarea profesionala se va face în concordanta cu evolutia sistemului de calificare modern si cu meseriile cerute pe piata fortei de munca actuale, la nivel local. La înscriere, celor interesati li se vor oferi informatii cu privire la programa cursurilor, orar precum si informatii despre posibilitatea gasirii unui loc de munca.Grupul tinta va fi format din 15 persoane de etnie roma selectat conform criteriilor de mai sus, de catre solicitantul prezentei aplicatii.

Resurse

Reprezentanti ai solicitantului si ai partenerului 2

Certificat de absolvire a 8 clase; declaratie pe propria raspundere ca este de acord sa participe la aceste cursuri; act de identitate care sa releve domiciliul într-unul din judetele regiunii Oltenia; documente care sa releve: durata, motivul condamnarii precum si comportamentul avut pe perioada executarii pedepsei

Rezultate

de tineri de etnie roma care vor participa la cursul de calificare

Justificarea alegerii activitatii

Activitatea este justificata prin imperativul mobilizarii tuturor resurselor umane implicate, cu atributiuni în acest sens, astfel încât selectarea participantilor la cursul de calificare sa se desfasoare la parametrii calitativi urmariti prin proiect. Se va avea în vedere ca procedura de selectie a tinerilor la cursul de calificare vizeaza respectarea criteriilor de selectie enumerate anterior. Consideram ca justificata alegerea acestei activitati si datorita faptului participantilor la curs li se va respecta libera declaratie cu privire la apartenenta la etnia roma.

Rolul partenerilor

Solicitantul se va implica în procesul de organizare a acestei activitati a proiectului, prin desemnarea persoanelor responsabile si atribuirea în mod clar a sarcinilor fiecareia.

Fundatia “Cuvântul care zideste”, prin persoana cu atributiuni în acest sens, va încerca sa obtina pentru fiecare viitor cursant informatii cu privire la mediul familial din care acesta provine.2. Achizitionare echipamente


Aceasta activitate se va desfasura pe parcursul a 6 saptamâni si va consta în:


2.1 Pregatirea activitatii “Achizitionare echipamente” - 2 saptamâni

In cadrul acestei activitati va avea loc o prospectare a pietei, specializata pe echipamentele necesare procesului de calificare, atât teoretic cât si practic în meseria de confectioner tâmplarie din aluminium si mase plastice.

Pentru obtinerea celor mai bune rezultate, în cadrul pregatirii teoretice, sala va fi dotata cu cu echipamente de prezentare de tipul: flipchart, tabla, calculator, videoproiector precum si cu materiale demonstrative (planse, casete video), conform programei de pregatire. Pentru aceasta este necesara achizitionarea unui calculator portabil (notebook), celelalte echipamente (tabla, videoproiector, flipchart) fiind puse la dispozitie de catre solicitant. Pentru achizitionarea echipamentelor IT se va utiliza procedura de cerere de oferta.

De asemenea, în cadrul orelor de curs vor fi necesare materiale tiparite pentru a caror realizare este necesara achizitionarea unei imprimante multifunctionale.

În cadrul pregatirii practice, pentru a ne asigura ca în urma cursului, tinerii vor dobândi abilitatile necesare exercitarii unei astfel de meserii, cu ajutorul furnizorului de formare profesionala, Grupul scolar Arte si Meserii al Cooperatiei Mestesugaresti „Spiru Haret”, partener în cadrul proiectului, a fost întocmita o lista de echipamente necesare unei bune desfasurari a activitatii practice. Lista cuprinde: masina de taiat profile, masina de taiat bagheta, masina de lipit profile, masina de debavurat suprafete, colturi; masina de frezat montant, masina de gaurit fara percutie, masina de gaurit cu percutie, masina de însurubat cu acumulator, pantograf, polidisc, trusa de scule, set instrument de masura, masina de gaurit pentru drenaj si mânere. Pentru achizitionarea acestor echipamente se va folosi procedura de achizitie directa.

Identificarea furnizorilor acestor echipamente se va face pe parcursul a 2 saptamâni, începând chiar cu prima saptamâna de implementare a proiectului, concomitent cu activitatea de selectie a tinerilor ce formeaza grupul tinta. Sursele de informatii vor fi: site-uri dedicate, magazine de profil precum si cataloage de firme. Dupa colectarea informatiilor, cele interesante vor fi retinute si introduse într-o baza de date în vederea demararii procesului de achizitie a echipamentelor.


2.2 Realizarea activitatii “Achizitionare echipamente”- 4 saptamâni

Dupa finalizarea activitatii de prospectare a pietei si întocmirea bazei de date cu informatii referitoare la oferta tehnica, financiara si de timp a furnizorilor de echipamente, necesara procesului de calificare, se va trece la achizitionarea propriu-zisa a acestora, conform contractului de finantare, cu respectarea OUG 34/2006, procedurilor de plata PHARE, manualului PRAG si a Regulamentului Financiar al Comunitatilor Europene.

Aceasta activitate se va derula pe parcursul a 4 saptamâni si va consta în:

a) pentru procedura achizitie directa se vor achizitiona direct produse, în masura în care valoarea achizitiei, nu depaseste echivalentul în lei a 5.000 euro pentru fiecare achizitie de produse. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ care, în acest caz, se considera a fi contract de achizitie publica si se va atribui prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restrânsa

b) pentru procedura cerere de oferte, întucât valoarea estimata, fara TVA, a contractului de achizitie publica este mai mica decât echivalentul în lei al pragului de 40.000 euro, pentru contractul de furnizare, se vor parcurge urmatoarele etape:

publicarea în SEAP a unei invitatii de participare la procedura de atribuire;

- elaborarea invitatiei de participare care sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: data limita stabilita pentru primirea ofertelor, adresa la care se transmit ofertele, limba în care trebuie elaborata oferta, daca se solicita îndeplinirea unor criterii minime de calificare, mentionarea acestora, o scurta descriere a obiectului contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit, modul de obtinere a documentatiei de atribuire. Invitatia se va transmite spre publicare cu cel putin 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

Vor fi perfectate acele contracte de achizitie cu firmele care vor oferi cel mai bun raport pret / calitate, conform principiului transparentei si tratamentului egal al potentialilor contractori.

Resurse

Solicitant, Partener 1

Lista cu echipamente necesare desfasurarii activitatii teoretice si practice necesare cursului de calificare, oferte furnizori de echipamente, baza de date cu informatii despre furnizorii de echipamente

Rezultate

Contracte de achizitie cu firmele furnizoare de echipamente

Justificarea alegerii activitatii

Consideram indispensabila activitatea de achizitie a echipamentelor atât pentru dobândirea abilitatilor necesare meseriei cât si pentru buna derulare a proiectului. Activitatile practice din cadrul proiectului au o pondere si o importanta ridicata, acestea familiarizându-i pe cursanti cu metodele de lucru ale unui confectioner tâmplarie din aluminium si mase plastice

Rolul partenerilor

Solicitantul va fi responsabil pentru implementarea acestei activitati asigurând premisele necesare organizarii în bune conditii a întregului proces de achizitie

Partenerul GSAM “Spiru Haret” se va implica prin furnizarea tuturor informatiilor necesare bunei desfasurari a cursului atât în cadrul pregatirii teoretice cât si practice. Va întocmi lista cu echipamentele (specificatii si caracteristici tehnice, etc) ce trebuie achizitionate, necesare cursului de calificare vizat prin proiect datorita experientei pe care o are, contribuind astfel la corecta întocmire a dosarului de achizitii


3. Elaborare materiale informative


Aceasta activitate se va desfasura pe parcursul a 10 saptamâni si va consta în:


3.1. Pregatirea activitatii “Elaborare materiale informative”2 saptamâni

Pentru obtinerea celor mai bune rezultate în cadrul proiectului este necesara conceperea unor materiale informative care sa ofere o imagine de ansamblu asupra obiectivelor si scopului proiectului. Materialele au rolul de a promova initiativa PMT Craiova de a califica tineri privati de libertate, de etnie rroma, într-o meserie ceruta de angajatori, la ora actuala, fiind necesare în acest sens: 200 pliante, 30 postere si 1 banner. Materialul pentru pliante, postere si banner vizeaza în mod special popularizarea proiectului în rândul actorilor implicati în proiect, a comunitatii locale.

“Elaborare materiale informative” – 8 saptamâni

Dupa finalizarea conceperii materialelor, începând cu saptamâna imediat urmatoare, se va trece realizarea propriu-zisa a pliantelor, posterelor, bannerului, luând legatura cu tipografia unde se vor tipari acestea.

Pentru realizarea bannerului se va contacta o firma specializata în astfel de servicii indicându-se caracteristicile tehnice si informatia ce va trebui inscriptionata pe acesta.

Realizarea brosurii se va face in ultima luna de curs pentru a beneficia si de materialele dezbatute în cadrul cursului.

Partenerul Fundatia “Cuvântul care zideste” se va ocupa de distribuirea ei si dupa finalizarea proiectului. Brosura va fi promovata prin intermediul mesei rotunde si va avea o grafica atractiva si sugestiva cu un impact vizual ridicat.

Resurse

echipa de proiect, voluntari Fundatia “Cuv ntul care zideste”

materialele rezultate din proiect, documentatie de specialiatate

Rezultate

pliante, postere, banner, brosuri

Justificarea alegerii activitatii

Aceasta activitate este absolut necesara pentru o cât mai buna promovare a proiectului în rândul actorilor implicati si a comunitatii dar si pentru diseminarea rezultatelor acestuia – exemplu de bune practici în reabilitarea tinerilor de etnie rroma pentru alte institutii de acelasi tip.

Rolul partenerilor

Solicitantul va avea responsabilitatea conceperii materialelor si a   tiparirii acestora la firma selectata, materiale ce intra în componenta pliantelor, posterelor, bannerului si brosurii, efectuând toate demersurile necesare pe relatia cu firmele implicate, în vederea obtinerii celor mai bune rezultate. De asemenea se va ocupa si de distribuirea brosurii pe perioada derularii proiectului.

Partenerul Fundatia “Cuvântul care zideste” se va implica în distribuirea brosurii si dupa finalizarea proiectului.
4. Amenajare sala curs


Aceasta activitate se va desfasura pe parcursul a 3 saptamâni si va consta în:


4.1 Pregatirea activitatii “Amenajare sala curs” – 1 saptamâna

În cadrul acestei activitati, solicitantul va contacta partenerii în vederea finalizarii aspectelor organizatorice si logistice referitoare la amenajarea salii destinate desfasurarii în bune conditii a orelor de curs, aferente atât pregatirii teoretice cât si practice. Astfel, membrii echipei de proiect vor avea în vedere contactarea lectorilor pentru a stabili cu precizie dispunerea echipamentelor în sala precum si necesarul de materiale demonstrative care vor fi utilizate pentru fiecare ora de curs în parte, fiind nevoie de întocmirea unui program în acest sens.

echipa formata din 3 persoane, angajati ai solicitantului, echipa cu cunostinte în efectuarea lucrarilor de compartimentare, vopsire, iluminare a spatiului cu destinatia antementionata.


4.2 Realizarea activitatii ”Amenajare sala curs” – 2 saptamâni

Dupa finalizarea aspectelor organizatorice si logistice privind amenajarea salii destinate desfasurarii cursului de calificare atât pregatirea teoretica cât si practica, se va trece la amenajarea propriu-zisa a acesteia, activitate ce se va derula pe parcursul a 2 saptamâni.

Se au în vedere lucrari de igienizare, vopsire, realizarea unui perete despartitor, realizarea traseului electric pentru a asigura un grad optim de iluminare a spatiului respectiv. Pentru materialele necesare acestui tip de lucrari se va folosi procedura de achizitie directa deoarece nu depaseste pragul de 5000 euro, conform OUG 34/2006.

Resurse

Membrii echipei de proiect, partener 1, lectorii partenerului 2

linii telefonice pentru contactarea telefonica a partenerilor, echipamente specifice activitatii teoretice si practice,

Rezultate

O sala amenajata adecvat pentru sustinerea în bune conditii a cursului de calificare

Justificarea alegerii activitatii

Prin organizarea acestei activitati se creeaza un spatiu organizat si dotat corespunzator cu echipamente pentru desfasurarea în conditii optime a cursului de calificare, conform standardelor de calitate pe care le presupune acesta. Datorita specificului grupului tinta este necesara amenajarea unui spatiu special, în incinta PTM Craiova, acestor persoane nefiindu-le permis transportul la sediul furnizorului de formare profesionala pe parcursul derularii cursului.

Rolul partenerilor

Solicitantului îi va reveni responsabilitatea amenajarii locatiei de desfasurare a cursului; se va ocupa de aspectele organizatorice si logistice privind amenajarea locatiei.

Partenerii vor fi consultati cu privire la modalitatea de amenajare si dotare cu echipamente a salii, locul unde acestea trebuie amplasate, conform normelor de calitate si siguranta în vigoare, pentru a obtine cele mai bune rezultate pe parcursul derularii orelor de curs.5. Desfasurare curs de calificare


Aceasta activitate se va desfasura pe parcursul a 38 saptamâni si va consta în:


Pregatirea activitatii “Desfasurare curs de calificare” – 2 saptamâni

În aceasta perioada se vor pregati de catre lectori suporturile de curs si materialele demonstrative, pe suport de hârtie dar si electronic, necesare desfasurarii orelor de instruire si se vor informa cursantii cu privire la programul de desfasurare a cursului. De asemenea, se vor stabili cu exactitate aspectele referitoare la locatia si logistica salii în vederea efectuarii cursului


5.2 Realizarea activitatii “Desfasurare curs de calificare” –36 saptamâni

Cursul de calificare “Confectioner tâmplarie din aluminium si mase plastice” - nivel 2, se adreseaza grupului tinta vizat prin proiect, tinerii de etnie rroma exprimându-si dorinta de a învata o meserie, cautata pe piata actuala a fortei de munca, odata cu ispasirea pedepsei. Cursul va fi sustinut de lectori ai partenerului GSAM „Spiru Haret”, autorizat în baza Ordonantei 129/2000 de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor pentru desfasurarea acestui tip de curs. Astfel, cursul va avea o durata de 720 ore, 4 ore / zi, cu 1/3 activitate teoretica si 2/3 activitate practica.

Timpul alocat programului de formare profesionala va fi corelat cu scopul, obiectivele, continuturile si strategiile de realizare dar tinând cont si de faptul ca beneficiarii frecventeaza si alte ore din cadrul programei scolare. Fiecare participant la programul de formare profesionala va beneficia de suportul de curs. Acesta poate fi distribuit si sub forma de fascicule, pe masura parcurgerii programei de pregatire.

Cursul se va concentra pe asimilarea de catre cursanti a urmatoarelor elemente de competenta: comunicare si numeratie, utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei, comunicare în limba moderna, asigurarea calitatii, dezvoltare personala în scopul obtinerii performantei, igiena si securitatea muncii, lucrul în echipa, interpretarea documentatiei tehnice, utilizarea dispozitivelor si instalatiilor de ridicat si transportat, protectia anticoroziva a suprafetelor, structuri din aluminiu si mase plastice, alegerea materialelor pentru tâmplaria din aluminiu si mase plastice, prelucrarea componentelor tâmplariei din aluminiu si mase plastice, asamblarea structurilor din aluminiu si mase plastice, montarea tâmplariei din aluminiu si mase plastice.


Tabelul de mai jos surprinde schematic curricula, sistematizata pe module si ore alocate

Nr.crt

Modul/disciplina

Total ore

Numar ore

Teorie

Practica


MI: Comunicare în limba moderna

M II: Asigurarea calitatii

MIII: Documentatie tehnica

MIV: Dispozitive si instalatii pentru ridicat si transportat

MV: Materiale si structuri din aluminiu si mase plastice

MVI: Prelucrarea componentelor tâmplariei din aluminiu si mase plastice

MVII: Asamblarea si montarea structurilor tâmpariei din aluminiu si mase plastice.
TOTAL ORE

În urma acestui curs, beneficiarii acestui proiect vor deprinde cunostintele necesare profesarii meseriei “Confectioner tâmplarie diin aluminium si mase plastice”, având totodata oportunitatea învatarii particularitatilor meseriei. De asemenea, acestia vor obtine un certificat de calificare, recunoscut la nivel national si international (astfel vor profesa aceasta meserie în strainatate), având sanse crescute pentru angajare.

Programul de formare se va finaliza cu evaluarea cursantilor si va consta în sustinerea unei probe teoretice dar si a uneia practice. Se vor parcurge urmatoarele etape:

întocmirea graficelor de examen;

stabilirea comisiilor de examinare (o persoana din partea grupului scolar, 2 specialisti din partea autoritatii competente);

examinarea propriu zisa (teoretica si practica);

completarea cataloagelor de examen;

afisarea rezultatelor;

rezolvarea contestatiilor;

eliberarea certificatelor de calificare.

Un lucru extrem de important este faptul ca participantii la curs vor primi câstig în bani, conf. Legii 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, art 61, alin 3, unde se mentioneaza ca persoanele private de libertate primesc lunar pe durata cursurilor o remuneratie egala cu salariul minim pe economie precum si conform HG 1897/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Legii 275/2006, art. 171 unde se mentioneaza ca 30% din acest venit revine persoanei condamnate. Participantii la curs vor beneficia de acest venit, în primul rând pentru ca asa prevede legea care reglementeaza activitatea penitenciarelor si în al doilea rând pentru ca, altfel, participantii, în comparatie cu detinutii care participa la celelalte cursuri de calificare, nu vor mai fi motivati.

Resurse

consumabile, telefon, fax, electricitate/încalzire, combustibil, mijloace multimedia, materiale didactice, dotari achizitionate, spatii adecvate .

Rezultate

echipa de proiect, lectori

15 de tineri privati de libertate, de etnie rroma, calificati în domeniul tâmplariei din aluminiu si mase plastice

1 sala amenajata pentru desfasurarea cursurilor

15 fise de înscriere a participantilor la curs

180 fise de prezenta a tinerilor la curs

15 suporturi de curs distribuite participantilor

15 portofolii de evaluare

15 chestionare aplicate tinerilor la finele cursului

examen promovat de cei 15 participanti

15 de certificate de calificare

Justificarea alegerii activitatii

Pregatirea teoretica si practica sunt absolut necesare pentru atingerea obiectivului specific al proiectului, dat fiind faptul ca Solicitantul îsi propune sa asigure un nivel ridicat de competente pentru grupul tinta, într-o meserie ceruta de catre angajatori pe piata actuala a muncii.

nevoii de reintegrare   sociala a acestora, dupa executarea sanctiunii privative de libertate, nevoii de personal calificat în domeniul tâmplariei PVC pentru cresterea calitatii muncii si astfel a cifrei de afaceri a firmelor unde se vor angaja, ceea ce va conduce implicit la cresterea potentialului economic al regiunii.

Rolul partenerilor

Solicitantului îi revine responsabilitatea asigurarii celor mai bune conditii de desfasurare a orelor de instruire teoretice cât si practice prin punerea la dispozitia furnizorului de formare profesionala a tuturor resurselor materiale prin prisma faptului ca formarea nu se face la sediul acestuia, dat fiind specificul grupului tinta.

Partenerul Grupul scolar Arte si Meserii “Spiru Haret” se va implica în efectuarea orelor de instruire, necesare asimilarii de catre cursanti a elementelor de competenta pentru meseria confectioner tâmplarie din aluminium si mase plastice, nivelul 2.


6. Organizarea activitatii de mediere

pentru gasirea unui loc de munca


Aceasta activitate se va desfasura pe parcursul a 8 saptamâni si va consta în:


6.1 Pregatirea activitatii “Organizarea activitatii de mediere pentru gasirea unui loc de munca” – 2 saptamâni

Pe parcursul acestei activitati va avea loc identificarea angajatorilor interesati de forta de munca calificata în domeniul tâmplariei din aluminium si mase plastice. Identificarea se va face prin intermediul micii publicitati, prin care însasi angajatorii îsi cauta persoane potrivite pentru ocuparea locurilor de munca vacante pe care le detin în cadrul societatii conform Organigramei. Identificarea se face si prin abordare directa la sediile si punctele de lucru ale potentialilor angajatori, în urma identificarii acestora în publicatiile economice, Pagini Aurii, Internet sau alte surse de informare. În urma culegerii de date despre angajatorii din regiune, vom crea o baza de date în care vor fi stocate informatiile utile cu privire la acestia. Baza de date va fi în permanenta actualizata astfel încât vom fi la curent cu lista posturilor vacante disponibila pe site-urile angajatorilor precum si cu anunturile de job-uri de la mica publicitate.

Realizarea activitatii “ Organizarea activitatii de mediere pentru gasirea unui loc de munca” – 6 saptamâni

Responsabilitatea implementarii acestei activitatii o va avea Fundatia “Cuvântul care zideste”, prin medierea legaturilor directe între angajatori si tinerii absolventi ai cursului de calificare în meseria de confectioner tâmplarie din aluminium si mase plastice, în vederea încheierii unui posibil contract de munca.

Realizarea acestei activitati se va desfasura pe parcursul a 6 saptamâni si se va face pornind de la consultarea bazei de date creata în faza de pregatire a acestei activitati.

Se va trece la contactarea directa, de catre persoanele implicate în proiect. Contactarea se va face telefonic, stabilindu-se o întâlnire între reprezentanti ai echipei de proiect si angajator în cadrul careia vom face o prezentare a proiectului si vom recomanda beneficiarii nostri aflati în cautarea unui loc de munca; vom trimite scrisori de prezentare pentru potentialii angajatori. Tot în cadrul întâlnirii se vor purta discutii cu privire la facilitatile pe care le are un angajator, potrivit legislatiei în vigoare atunci când angajeaza aceasta categorie de personal.

Se are în vedere si o intâlnire intre potentiali angajatori si beneficiari în care beneficiarul sa sustina o proba de lucru pentru a-l convinge pe angajator de aptitudinile sale.

Resurse

echipa de proiect

presa scrisa, acces internet (site-uri de specialitate), echipamente IT, servicii telefonice, baza de date

Rezultate

baza de date cu informatii despre angajatorii din regiune

lista cu posturi vacante în regiune

Justificarea alegerii activitatii

Activitatea se bazeaza pe potentialul de reabilitare a tinerilor care se afla în executarea unor pedepse privative de libertate. Consideram important sa le oferim o sansa reala acelor tineri care doresc sa se schimbe si accepta sa fie sprijiniti în acest sens.

Rolul partenerilor

Responsabilitatea acestei activitati o va avea Fundatia “Cuvântul care zideste” prin:

identificarea angajatorilor care cauta persoane calificate pentru ocuparea locurilor de munca vacante pe care le detin în cadrul societatii precum si în crearea bazei de date cu informatii despre acestia.

medierea legaturilor directe între angajatori si cursanti întrucât acest partener îi cunoaste foarte bine pe acestia si prin prisma derularii altor activitati derulate în cadrul altor proiecte.


7. Organizare masa rotunda


Aceasta activitate se va desfasura pe parcursul a 4 saptamâni si va consta în:


7.1 Pregatirea activitatii Organizare masa rotunda” – 3 saptamâni

La sfârsitul proiectului se va organiza o masa-rotunda cu tema „Implicatii psiho-sociale asupra tinerilor de etnie rroma”.

În cadrul acestei activitati vor fi concepute si realizate 100 de invitatii prin intermediul carora vor fi invitati partenerii, reprezentanti din Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de sanse, Ministerul Justitiei, Administratia Nationala a Penitenciarelor din România, reprezentanti ai echipei de proiect si mediului de afaceri.


Realizarea activitatii Organizare masa rotunda” – 1 saptamâna

Organizarea mesei rotunde va avea loc intr-o zi, în cadrul ultimei saptamâni de implementare a proiectului si are scopul de a contribui la diseminarea rezultatelor proiectului si reprezinta liantul pentru deschiderea de noi colaborari, în vederea continuarii proiectului cu activitati similare si dupa finalizarea finantarii nerambursabile.

Este promovat cursul derulat pe parcursul proiectului si se intentioneaza convingerea factorilor de decizie din administratia locala si mediul de afaceri de necesitatea intensificarii eforturilor pentru dezvoltarea relatiilor bilaterale pentru dezvoltarea economica a regiunii Oltenia prin activitati similare celor din proiect si pentru diversificarea oportunitatilor de angajare a absolventilor, dupa executarea pedepsei si liberarea acestora din penitenciar.

Masa rotunda va avea loc în incinta PMT Craiova, si vizeaza stabilirea de noi canale de comunicare între institutiile partenere în cadrul prezentei propuneri de proiect, consolidarea colaborarilor deja existente, implicarea pe viitor si a autoritatilor locale în demersul institutiei promotoare.

Prin organizarea acestei activitati se creeaza un cadru organizat si eficient pentru comunicarea directa între toti participantii, lansându-se întrebari si teme de discutie, exprimându-se idei, sugestii si generând un feed-back consistent si imediat. Echipa de proiect va distribui participantilor brosuri cu informatii despre modul în care s-au derulat activitatile, rezultatele obtinute si intentiile de continuare a proiectului si dupa finalizarea finantarii nerambursabile, informatii privind facilitatile pe care le are angajatorul la potentiala angajare a tinerilor precum si impresii ale participantilor.

Aceasta zi se va încheia cu o masa festiva oferita absolventilor de curs.

Resurse

Echipa de proiect, cei 15 de cursanti, partenerii, reprezentanti din MMFES, Ministerul Justitiei, Administratia Nationala a Penitenciarelor din România, mediul de afaceri

sala în care se desfasoara masa rotunda, sala în care se va organiza masa festiva, echipamente IT, invitatii, pliante, brosuri, materialele rezultate din proiect

Rezultate

identificarea masurilor de îmbunatatire a situatiei sociale si profesionale a persoanele cu risc ridicat de excluziune din regiune;

crearea unui mediu de cooperare si parteneriat, absolut necesar, între persoanele cu risc ridicat de excluziune, angajatori si institutii care activeaza în acest domeniu, ca suport pentru o mai buna diseminare a informatiilor.

Justificarea alegerii activitatii

Prin organizarea acestei activitati se creeaza un cadru organizat si eficient pentru comunicarea directa între toti participantii, lansându-se întrebari si teme de discutie, exprimându-se idei, sugestii si generând un feed-back consistent si imediat.

Rolul partenerilor

Solicitantul se va asigura ca aceasta întâlnire va avea loc în bune conditii. El se va ocupa de realizarea materialelor informative, punerea la dispozitie a informatiilor referitoare la cursul efectuat, popularizarea proiectului, importanta acestuia pentru incluziunea sociala a persoanelor de etnie roma si combaterea discriminarii în regiune, prin calificarea fortei de munca în vederea cresterii economice durabile a regiunii.

Partenerii se vor implica în aceasta activitate prin promovarea proiectului si a rezultatelor obtinute, în rândul colaboratorilor.8. Monitorizare si evaluare proiect


Aceasta activitate se va desfasura pe parcursul a saptamâni si va consta în actiuni de monitorizare a activitatilor, pe întreaga durata a proiectului, începând cu o evaluare ex-ante prin care se vor identifica nevoile specifice grupului tinta si masurile care se cer adoptate sub forma de activitati în proiect.

Coordonatorul de proiect va avea rolul de a coordona întreaga echipa de proiect prin trasarea de sarcini si prin verificari de natura sa evalueze daca termenele stabilite, conform graficului Gantt, pentru fiecare activitate în parte, au fost respectate, precum si, masura în care acestea au fost aduse la bun sfârsit atât din punct de vedere cantitativ, cât si calitativ.

Vor avea loc întâlniri în cadrul carora trebuie:

- determinata starea de fapt din cadrul proiectului;

- determinati factorii potentiali de risc;

- evaluate activitatile de control si eficienta acestora;

- determinate problemele, de dorit în stadiu incipient;

- determinata eficienta utilizarii resurselor umane si materiale.

De asemenea, în paralel, va avea loc activitatea de control, care urmareste:

- daca setul de indicatori calculati mid-term si ex-post concorda cu tintele propuse;

- daca au fost respectate procedurilor financiare, contabile;

- încadrarea activitatilor în termenele propuse (alocarea resurselor de timp);

- încadrarea cheltuielilor în prevederile de buget, pe total si pe capitole de cheltuieli (alocarea resurselor financiare);

- alocarea resurselor umane implicate în procesul de control.

Rapoartele intermediare si raportul final al proiectului vor reprezenta de asemenea documente relevante pentru a verifica gradul de atingere a obiectivelor propuse si pentru a identifica eventuale necesitati în vederea continuarii acestuia cu un alt proiect.


Resurse

echipa de proiect, documente financiar-contabile, graficul de implementare al proiectului

Rezultate

rapoarte intermediare si finale

Justificarea alegerii activitatii

Monitorizarea si controlul furnizeaza informatiile de care echipa de proiect are nevoie pentru a implementa în mod corespunzator si conform planificarii proiectul propus. De asemenea ajuta la identificarea problemelor ce trebuie rezolvate, a impacturilor asteptate si neasteptate care au avut loc si la învatamintele ce trebuie trase pentru derularea de viitoare proiecte.

Rolul partenerilor

În organizarea acestei activitati, responsabilitate derularii îi apartine integral solicitantului tocmai din motivul de a evalua la orice moment de timp evolutia activitatilor si de a interveni prompt atunci când sunt determinate probleme, în vederea reducerii factorilor perturbatori în faza de implementare a proiectului.


9. Promovarea proiectului si diseminarea rezultatelor


Aceasta activitate se va desfasura pe parcursul a saptamâni si va consta în:


a) Promovarea proiectului

Activitatea de promovare presupune informarea cu privire la oportunitatile oferite de participarea la activitatile proiectului a altor institutii sau persoane interesate de perpetuarea acestui gen de activitati prin oferirea de bune practici în raport cu obiectivul de promovare a oportunitatilor de ocupare pentru grupurile si persoanele cu risc ridicat de excluziune, cu accent pe calificare într-o meserie ceruta pe piata actuala a fortei de munca, si anume aceea de confectioner tâmplarie din aluminium si mase plastice. Aceasta activitate se va concretiza în:

Posterele, pliantele si bannerul vor folosi atât pentru informare cât si pentru promovarea proiectului. Se vor sublinia: etapele, impactul, locul si rolul proiectului în domeniul politicii de ocupare din România, în care politica sociala are un rol decisiv în reducerea inegalitatilor si dezechilibrelor de pe piata muncii si, totodata, în promovarea coeziunii economice si sociale. Promovarea proiectului se va realiza si prin discutiile purtate de catre fiecare participant la cursul de calificare cu rudele si cu persoanele cunoscute cu care vine în contact, acestea reprezentând modalitati necostisitoare de promovare a beneficiilor proiectului.

În toate actiunile de popularizare se va sublinia apartenenta proiectului si sursa de finantare (Phare 2006 Coeziune Economica si 19219l114t Sociala - DRU – Masuri de Incluziune Sociala)


b) Diseminarea rezultatelor activitatilor

Activitatea de diseminare presupune împartasirea rezultatelor proiectului altor institutii de acelasi tip sau persoane interesate de perpetuarea acestui gen de activitati - reabilitarea tinerilor de etnie rroma.

Un rol important în diseminarea informatiei îl va avea organizarea mesei rotunde, activitate distincta în cadrul proiectului. Aceasta va reprezenta o sursa de informare pentru toti invitatii: parteneri, reprezentanti din Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de sanse, Ministerul Justitiei, Administratia Nationala a Penitenciarelor, reprezentanti ai echipei de proiect.

Diseminarea rezultatelor activitatilor se va realiza si prin crearea de teme de discutie viitoare – “Reabilitarea tinerilor de etnie rroma” între absolventii cursului de calificare si reprezentanti ai AJOFM, ISJ, PMT Craiova, Fundatiei “Cuvântul care zideste” finalizate prin elaborarea unui raport cu concluzii.

Instrumentele de lucru ce vizeaza aceasta activitate sunt:

brosura ce cuprinde informatii despre modul în care s-au derulat activitatile, rezultatele obtinute si intentiile de continuare a proiectului si dupa finalizarea finantarii nerambursabile, informatii privind facilitatile pe care le are angajatorul la potentiala angajare a tinerilor precum si impresii ale participantilor;

raportul cu concluzii din dezbaterea “Reabilitarea tinerilor de etnie rroma

Se va stimula totodata implicarea si a altor institutii si organizatii nonguvernamentale în beneficiul tinerilor care apartin etniei rome, astfel încât sa creasca gradul de integrare socio-profesional al acestora în conformitate cu PRAO IS care pune în evidenta semnificatia combaterii discriminarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii.

Preconizam ca rezultatele proiectului vor contribui la mentinerea avantajului si dinamismului cooperarii institutiilor implicate în proiect, activitatile derulate sa-si gaseasca “ecou” si în institutii care nu participa la proiect, ele vor constitui un imbold si un exemplu pentru derularea de proiecte similare în viitor.

Resurse

echipa de proiect, partenerii implicati în proiect, pliante, postere, brosuri, banner, anunturi în presa pentru prezentarea proiectului, comunicate de presa

Rezultate

promovarea proiectului si diseminarea rezultatelor

raport cu concluzii din dezbaterea “Reabilitarea tinerilor de etnie rroma

Justificarea alegerii activitatii

Promovarea proiectului ca si diseminarea rezultatelor este absolut necesara pentru a face cunoscute scopul si obiectivele acestuia precum si consecintele activitatilor din proiect în termeni de îmbunatatire a situatiei în domeniul incluziunii sociale - cu accent pe grupurile dezavantajate, specializata în fonduri europene. Se creeaza astfel premisele pentru îmbunatatirea absorbtiei si gestionarii fondurilor structurale în regiune.

Rolul partenerilor

Solicitantului îi revine responsabilitatea elaborarii tuturor materialelor care presupun promovarea proiectului si diseminarea rezultatelor acestuia altor institutii sau persoane interesate cu privire la oportunitatile oferite de participarea la activitatile proiectului.

Partenerii vor avea rol în prezentarea proiectului si diseminarea rezultatelor prin intermediul propriilor canale de comunicare: retea de colaboratori, portale pe internet, liste de discutii, întâlniri directe.


Consideram ca activitatile prezentei propuneri de proiect sunt realiste si pot fi implementate cu resursele existente si pot conduce la rezultatele asteptate.


Metodologia


Maximum 4 pagini. Descrierea detaliata a:

Metodelor de implementare si motivele pentru metodologia propusa

Cum intentionati sa puneti în practica activitatile din proiect? Descrieti aici tehnicile si procedurile pe care

intentionati sa le folositi pentru implementarea activitatilor. Va rugam sa va exprimati cât mai precis si mai concret posibil si sa aveti în vedere atât tehnicile cât si procedurile privind Managementul de Proiect, specifice proiectului dumneavoastra..


Se va aborda o metodologie diversificata care sa raspunda în totalitate nevoilor materiale, de timp si umane necesare în fiecare faza a derularii proiectului. Se vor folosi urmatoarele metode de implementare:

A. Achizitii ale echipamentelor Procesul de achizitie se va desfasura conform procedurilor de achizitie stabilite în contractul de finantare, cu respectarea OUG 34/2006, procedurilor de plata PHARE, manualului PRAG si a Regulamentului Financiar al Comunitatilor Europene.

Motivele utilizarii metodei de achizitii: Toate procedurile de achizitii vor respecta procedurile publice nationale în vigoare conform Ordonantei nr. 34/2006. Pentru echipamentele achizitionate se vor folosi ca proceduri: cererea de oferta si achizitia directa.

B. Comunicarea directa: folosita pentru întâlnirile preliminare, selectarea cursantilor, cursurile de calificare, masa rotunda. Activitatile se vor desfasura la sediul solicitantului, în locatia stabilita, aceasta abordare asigurând prezenta beneficiarilor si oferind totodata posibilitatea de a se identifica mult mai bine problemele acestora, direct de catre lectori si de echipa de proiect.

De asemenea, vom folosi comunicarea verbala, comunicarea non-verbala si comunicarea “de masa”, prin care vom transmite prin media, mesajele noastre catre opinia publica.

Motivele alegerii metodelor de comunicare directa: Comunicarea directa a fost aleasa drept modalitatea cea mai eficienta pentru a transmite informatie beneficiarilor, având în vedere gradul ridicat de impact al acestei metode pentru formarea deprinderilor necesare asimilarii de noi cunostinte, precum si asigurarea unui feed-back imediat si cât mai consistent.

C. Metode si instrumente de Project Cycle Management; Înca din faza de concepere, proiectul are la baza conceptele si instrumentele fundamentale de Project Cycle Management, a caror utilitate va fi demonstrata în perioada de implementare a activitatilor.

Motivele implementarii metodelor de Project Cycle Management;


Metode si instrumente

Justificarea punerii lor în aplicare

Managementul calitatii

Stabilirea, monitorizare si îmbunatatire continua a calitatii cursurilor organizate prin proiect, precum si a celorlalte activitati.

Managementul zilnic

Organizarea operatiunilor de zi cu zi a activitatilor din proiect, corelate cu activitatile curente ale Solicitantului si ale Partenerilor.

Managementul resurselor umane

Asigurarea eficientei, cât si a echitatii alocarii responsabilitatilor de predare si învatare, nici unul dintre aceste obiective neputând fi urmarit cu succes în absenta celuilalt.

Managementul timpului

Finalizarea activitatilor stabilite în proiect la termenul stabilit, în concordanta cu graficul Gantt elaborat.

Managementul financiar

Planificarea, organizarea, conducerea si controlul activitatii financiare din cadrul proiectului, respectiv atragerea, repartizarea si utilizarea resurselor financiare în scopul realizarii, în conditii de eficienta, a obiectivelor fixate. Se vor studia prevederile si cerintele din Conditiile Generale si Speciale iar managementul financiar si contabilitatea proiectului vor respecta cu strictete aceste prevederi si aceste cerinte .

Managementul comunicatiilor

Generarea, colectarea, diseminarea, arhivarea si accesul la informatii, într-un mod adecvat si în timp util pentru desfasurarea activitatilor.

Managementul conflictelor

Identificarea si gestionarea conflictelor de o maniera corecta si eficienta, pe baza abilitatilor de comunicare, rezolvare a problemelor si negociere. 

Managementul riscurilor

Planificarea, organizarea, conducerea si controlul activitatilor din proiect, în vederea eliminarii sau minimizarii efectelor adverse ale unor evenimente accidentale, cu costuri rezonabile.

Managementul integrator al proiectului

Conceptia, planificarea, executia si controlul activitatilor din proiect, integrând toate formele specifice de management (resurse umane, timp, obiective generale, financiar, riscuri, conflicte, comunicatii etc.)

SWOT

Analiza relatiei dintre mediul intern si mediul extern al unei organizatii si a influentei lor simultane.

Analiza de impact (Impact Assessment)

Evaluarea efectelor unei posibile actiuni/activitati/demers. Aceste studii vor furniza informatii valoroase referitoare la directiile de actiune cele mai eficiente din proiect.

Acolo unde proiectul este prelungirea unei actiuni precedente, explicati maniera în care se intentioneaza ca proiectul sa se sprijine pe rezultatele proiectului anterior.

Va rugam sa prezentati aici felul în care acest proiect continua o actiune anterioara (daca este cazul).

Nu este cazul.

Acolo unde proiectul este parte a unui program mai larg, explicati cum corespunde sau cum este coordonat cu acest program. Specificati sinergiile potentiale cu alte initiative, în special din Comunitatea Europeana. (daca este cazul)

Nu este cazul.

Proceduri pentru evaluare interna/externa

Descrieti aici procedurile pe care intentionati sa le folositi pentru evaluarea interna a proiectului, pentru a se putea masura gradul de atingere a obiectivelor.

a)       Evaluarea interna

Activitati / Rezultate – se are în vedere întocmirea unor înregistrari regulate ale evolutiei realizate atât în pregatirea cât si în realizarea fiecarei activitati si compararea situatiei de fapt cu ceea ce este planificat, definirea variatiilor si apoi ajustarea planului în consecinta. Instrumentul de monitorizare folosit este cel redat în tabelul de mai jos:

ACTIVITATE

STAREA LIVRĂRII

OBSERVAŢII

Data de început planificata initial

Data de final planificata initial

Devieri de la planul original si cauzele lor

Noua data de început estimata

Noua data de final estimata


Aspectul financiar – Managementul financiar se va face în concordanta cu Anexa F precum si cu Conditiile Generale si Speciale ale contractului fiind atributiunea responsabilului financiar sa se asigure ca aceste conditii vor fi respectate cu strictete. Se vor folosi instrumente similare celui de la monitorizarea activitatilor, instrumente care vor monitoriza asimilarea fondurilor per activitate conform bugetului aprobat.

Evaluare interna se va realiza prin formarea unor echipe de analiza interdisciplinare din partea Solicitantului si a Partenerilor care au rolul de a depista, în special, punctele slabe ale proiectului si de a propune solutii rapide de remediere a acestora, astfel încât activitatea de ansamblu a proiectului sa nu fie perturbata. Pentru verificarea permanenta a calitatii activitatilor promovate si pentru eliminarea eventualelor deficiente vor fi utilizate tehnici de management al calitatii. Solicitantul si Partenerii vor monitoriza toate activitatile si procesele si vor adopta masuri corective atunci când este cazul. În acest sens, bucle de feed-back vor fi utilizate pentru a evalua calitatea actiunilor individuale si a managementului proiectului.

Auditul intern va fi finalizat prin întocmirea unui raport pentru fiecare faza, iar la finalul proiectului bilantul-diagnostic va fi mult mai amplu. Acesta va cuprinde o serie de recomandari pentru înlaturarea neajunsurilor care s-au manifestat pe parcursul derularii proiectului si modalitati de continuare a activitatii, precum si identificarea unor noi surse de finantare.


b)       Evaluarea externa

Activitati / Rezultate – Evaluarea externa va fi realizata de Autoritatea Contractanta pe baza Rapoartelor de Progres Trimestriale si a Raportului Final.

De asemenea Comisia de evaluare a furnizorului de formare profesionala Grupul scolar Arte si Meserii Spiru Haret va evalua nivelul de cunostinte al cursantilor în urma desfasurarii cursurilor. Evaluarea calitatii cursurilor se va realiza de catre lectorii selectati sa desfasoare cursul prin aplicarea unui chestionar de masurare a gradului de satisfactie al beneficiarilor.


Descrierea rolului si participarii a diferitilor actori (parteneri locali, grupuri tinta, autoritati locale etc.), precum si motivele pentru care le-au fost desemnat aceste roluri.

Explicati aici rolul, implicarea si beneficiile pe care le are fiecare partener (daca este cazul) în implementarea

proiectului. Explicati cum vor fi implicate grupurile tinta în activitatile din proiect.


Solicitantul – Penitenciarul pentru Minori si Tineri Craiova

va avea responsabilitatea managementului proiectului;

va coordona toate activitatile din proiect;

va mentine contacte permanente cu partenerii din proiect si îi va informa, în timp util, cu privire la orice modificare survenita pe parcursul derularii acestuia;

va disemina rezultatele în cadrul altor institutii aflate în subordinea ANP din România, constituindu-se în exemplu de bune practici;

va monitoriza implementarea activitatilor si va lua masurile corective necesare daca se constata nereguli;

va urmari îndeplinirea indicatorilor;

va asigura organizarea în conditii optime a cursurilor de formare profesionala a beneficiarilor, la sediul sau.

Motivele desemnarii acestor responsabilitati catre Penitenciarul pentru Minori si Tineri Craiova

Prin intermediul acestui proiect, Penitenciarul îsi va întari calitatea sa de institutie eligibila si pregatita pentru implementarea proiectelor finantate din FSE în cadrul POS DRU, axa prioritara 6, masuri de incluziune sociala. Totodata, prin implementarea acestui proiect, îsi consolideaza experienta în lucrul cu aceasta categorie de persoane, în vederea atragerii de viitoare finantari din fondurile structurale, în special din Fondul Social European.

Partener 1 – Grupul scolar Arte si Meserii al Cooperatiei Mestesugaresti „Spiru Haret va contribui la:

lectorii de specialitate care detin know-how-ul necesar pentru derularea cursului de calificare, atât din punct de vedere teoretic cât si practic

materiale de curs si materiale demonstrative pe care le vor pune la dispozitia cursantilor;

va contribui la promovarea proiectului în rândul propriilor colaboratori;

va participa la activitatea de achizitie a echipamentelor necesare desfasurarii cursului oferind lista, specificatiile tehnice si caracteristicile acestora în vederea achizitionarii;

va contribui la amplasarea echipamentelor în sala special amenajata, oferind informatii esentiale pentru optimizarea spatiului pus la dispozitie si asigurarea unui iluminat corespunzator desfasurarii lucrarilor practice;

va participa la diseminarea rezultatelor proiectului cu ocazia organizarii mesei rotunde;

va asigura diseminarea rezultatelor proiectului în rândul colaboratorilor sai prin intermediul utilizarii a diferite cai de comunicare (site-urile proprii, activitati derulate împreuna cu tematica similara etc);

va contribui la implementarea proiectului, prin oferirea de know-how, ca urmarea a experientei pe care o are în implementarea de proiecte PHARE, dar si a altor proiecte majore.

Motivele desemnarii acestor responsabilitati catre GSAM „Spiru Haret”

prezinta garantia unor servicii profesionale, fiind acreditata sa organizeze cursuri de formare profesionala si sa elibereze diplome acreditate;

are experienta în oferirea de cursuri în domeniul tâmplariei din aluminiu si mase plastice;

a desfasurat pâna acum proiecte de mare anvergura în domeniul formarii profesionale si poate sa puna aceasta expertiza la dispozitia proiectului;

prin colaborarile pe care le are cu mediul de afaceri din orasul Craiova, poate contribui la buna desfasurare a proiectului oferind informatii cu privire la posibilii angajatori de la nivel local;


Partener 2 – Fundatia “Cuvântul care zideste” va contribui la:

realizarea serviciilor de mediere ce vizeaza stabilirea legaturilor directe între angatori si beneficiarii directi ai proiectului prin intermediul unei persoane cu calificare în acest domeniu;

mijlocirea contactelor cu alte organizatii din mediul de afaceri din regiune care pot contribui la buna desfasurare a proiectului: Camera de Comert si Industrie Oltenia, organizatii patronale;

participa la pregatirea si realizarea si altor activitati din proiect: selectarea beneficiarilor directi, elaborarea materialelor informative, amenajarea salii pentru curs, organizarea mesei rotunde precum si promovarea proiectului si diseminarea rezultatelor;

participa la diseminarea rezultatelor proiectului si dupa finalizarea acestuia prin distribuirea brosurii elaborate;

Motivele desemnarii acestor responsabilitati catre Fundatia “Cuvântul care zideste”

bunele relatii de colaborare pe care le are cu solicitantul în derularea de activitati în cadrul unor proiecte comune: „A sti pentru a fi sanatos”-2003; „Impact-2003”; Programe de educatie pentru detinutii din PMT Craiova-2007;

cunoaste beneficiarii directi întrucât deruleaza cu solicitantul activitati cu tematica diversificata în cadrul proiectelor antementionate.

Toti partenerii implicati în proiect vor contribui la popularizarea acestuia în mediul din care fac parte, adica în mediul institutiilor subordonate ANP din România, mediul educational si al formarii profesionale, respectiv mediul non guvernamental. Nici unul dintre ceilalti parteneri din proiect, cu exceptia solicitantului, nu va avea o implicare sau nu va beneficia financiar de pe urma acestuia.


Tabelul de mai jos surprinde schematic motivele implicarii în proiect, rolul si participarea altor actori-cheie, pe lânga solicitantul si partenerii acestuia (conform regulilor de elaborare a stakeholder matrix din Project Cycle Management):

Actori cheie

Motive

Rolul si participarea

Grupuri tinta

- lipsa de cunostinte în domeniul confectionarii tâmplariei din aluminiu si mase plastice;

dificultati de ocupare a unui loc de munca, dupa punerea în libertate datorita lipsei unei calificari;

- neâncrederea de a-si realiza aspiratiile si nevoile de dezvoltare care sa le permita o mai buna reabilitare si reintegrare în societate;

- cunostinte limitate în contactarea angajatorilor si gasirea unui loc de munca;

- rezerva angajatorilor fata de acest grup tinta;

completeaza fisele de înscriere;

participa la cursurile de calificare;

- comunica direct si raspund solicitarilor lectorilor si echipei de proiect;

- sunt receptorii informatiilor transmise de lectori;

- beneficiaza de brosura elaborata în timpul proiectului;

- participa la întâlnirea cu angajatorii efectuând o proba de lucru în vederea obtinerii postului;

- participa la masa rotunda.


Solicitant –

Penitenciarul de Minori si Tineri Craiova

- este institutie subordonata Administratiei Nationale a Penitenciarelor din România, institutie eligibila si pregatita pentru implementarea proiectelor finantate din FSE în cadrul POS DRU, axa prioritara 6, masuri de incluziune sociala;

know-how-ul de care dispune în organizarea proceselor de selectie în vederea selectarii celor 15 beneficiari directi;

întarirea parteneriatului cu Fundatia “Cuvântul care zideste”;

- colaboreaza cu celelalte institutii din sistemul penitenciarelor la nivel national si cu alte organizatii pentru accesarea si absorbtia fondurilor structurale.

- participa la toate activitatile desfasurate în cadrul proiectului fiind responsabil de managementul proiectului;

- ofera know-how-ul de care dispune în lucrul cu aceasta categorie de persoane;

- sustine colaborarea si continuarea activitatilor din proiect si în viitor;

- participa la ceremonia de acordare a certificatelor de absolvire;

- se va asigura ca managementul financiar se va face în concordanta cu Anexa F si Conditiile Generale si Speciale ale contractului;

- va distribui brosura realizata în cadrul proiectului.


Partener –   Grupul scolar Arte si Meserii al Cooperatiei Mestesugaresti „Spiru Haret”


- know-how-ul de care dispune în organizarea proceselor de evaluare a   celor 15 beneficiari directi;

- are experienta în oferirea de cursuri în domeniul confectionarii tâmplariei din aluminiu si mase plastice;

- a desfasurat pâna acum proiecte de mare anvergura în domeniul formarii profesionale si poate sa puna aceasta expertiza la dispozitia proiectului.


- specialistii în profil care detin know-how-ul necesar pentru derularea calificarii;

- materiale de curs si cele documentare   pe care le va pune la dispozitia cursantilor;

va contribui la implementarea proiectului, prin oferirea de know-how, ca urmarea a experientei pe care o are în implementarea de proiecte PHARE, dar si a altor proiecte majore;

- va elabora suporturile de curs si actualizarea acestora, precum si la calificarea propriu-zisa a cursantilor;

- va asigura diseminarea rezultatelor proiectului în rândul colaboratorilor sai;

- va participa la masa rotunda.

Partener - Fundatia “Cuvântul care zideste”

- relatii de buna colaborare cu Solicitantul care s-au concretizat în desfasurarea de activitati cu tematica diversa în cadrul unor proiecte anterioare sau în derulare la ora actuala;

- experienta pe care o are în lucrul cu tinerii privati de libertate;


prin implicarea mediatorului în realizarea serviciilor de mediere, partenerul va contribui la punerea la dispozitie de date despre firme, date de contact, istoricul firmelor vizate, cât si prin organizarea propriu-zisa a întâlnirii dintre angajatori si tineri în vederea efectuarii unor posibile angajari;

- va participa la diseminarea rezultatelor proiectului si dupa finalizarea acestuia prin distribuirea brosurii elaborate;

va participa la pregatirea si realizarea si altor activitati din proiect: selectarea beneficiarilor directi, elaborarea materialelor informative, amenajarea salii pentru curs, organizarea mesei rotunde precum si promovarea proiectului si diseminarea rezultatelor;

- va mijloci contacte cu alte organizatii din mediul de afaceri din localitate; Camera de Comert si Industrie Oltenia, organizatii patronale.

Reprezentanti ai MMFES, MJ, ANP din România

- asigurarea cadrului necesar unei bune absorbtii a fondurilor post-aderare (o grija majora a autoritatilor române si a celor europene vis-a-vis de România)

- continuarea implementarii legislatiei si a masurilor care vor asigura accesul egal pe piata muncii a tuturor persoanelor indiferent de etnie, sex, religie, dizabilitate, vârsta sau orientare sexuala;

- cresterea potentialului economic si social specific regiunii de dezvoltare SV Oltenia prin ocupabilitatea fortei de munca pe piata muncii a grupurilor vulnerabile.

- cresterea absorbtiei fondurilor post-aderare la nivelul regiunii S-V Oltenia

- participa la masa rotunda.


Echipa propusa pentru implementarea proiectului (pe functii: nu este necesara includerea aici a numelor persoanelor

Aici trebuie sa includeti numai functiile membrilor echipei de proiect. Aceste functii trebuie sa apara, de asemenea, pe CV-urile atasate la Cererea de finantare.

Recomandam o echipa de proiect formata din maximum 5 persoane (acest numar nu include expertii pe care

intentionati sa îi folositi pentru implementarea activitatilor tehnice)

Pentru toate sub-sectiunile de mai sus, va rugam sa vedeti, de asemenea, Grila de Evaluare sectiunea 3

“Metodologie”.


Echipa proiectului cuprinde 12 persoane, cu urmatoarea structura:

5 membri ai echipei de management al proiectului (personal administrativ)

4 lectori, 1 operator IT, 1 instructor resocializare, 1 mediator (personal tehnic)


1. Coordonator de proiect – jurist Gabriel Neacsu

Planifica, organizeaza, coordoneaza si verifica activitatile proiectului. Are în subordine directa asistentul coordonator, responsabilul administrativ, responsabilul financiar si responsabilul cu relatiile publice. Coordonatorul de proiect stabileste principalele linii de actiune care trebuiesc urmate pe parcursul derularii proiectului si este informat cu privire la rezultatele implementarii acestuia, si este însarcinat cu managementul calitatii proiectului si cu antrenarea si motivarea personalului participant la proiect.Totodata, mentine legatura cu Autoritatea Contractanta pentru a-i aduce la cunostinta eventualele modificari survenite pe parcursul implementarii proiectului.

2. Asistent coordonator ing. Mariana Pasmangia, MSc

Comunica si se asigura ca vor fi îndeplinite actiunile stabilite împreuna cu coordonatorul de proiect, actiuni ce trebuiesc urmate pe parcursul implementarii proiectului. Supervizeaza respectarea graficului Gantt al proiectului si respectarea prevederilor contractului de finantare în toate etapele de implementare a proiectului.Este responsabil cu întocmirea raportarilor tehnice catre Autoritatea Contractanta.

3. Responsabil financiar ec. Ofelia Bleotu

Elaboreaza bugetul, aproba cheltuielile de transport si cheltuielile cu consumabilele.Este responsabil cu raportarile financiare catre Autoritatea Contractanta.

3. Responsabil administrativ ing. Plesa Camelia

Analizeaza si selecteaza firmele care realizeaza materialele tiparite. Organizeza procedurile de achizitii. Urmareste continuu gradul de îndeplinire a rezultatelor cantitative si calitative din proiect.

4. Responsabil relatii publice – preot dr. Ionut Resceanu

Coordoneaza activitatile de promovare a proiectului. Va avea atributii atât în etapa de pregatire cât si de realizare a materialelor informative, a anunturilor, spoturilor radio si comunicatelor de presa.

5. Echipa de lectori – 4 persoane

Lectorii, responsabili cu pregatirea teoretica vor pregati suporturile de curs si toate materialele documentare necesare bunei desfasurari a acestei sectiuni a cursului de calificare iar cei responsabili cu partea practica vor avea în vedere aplicatiile concrete, specifice calificarii în aceasta meserie.

LECTORI

Modul

Nr. Ore

Teorie

Practica

Ing. Varuicu Marian

Modulul 5Ing. Varuicu Marian

Modulul 6Ing. Varuicu Marian

Modulul 7Ing. Dumitru Felicia

Modulul 1Ing. Dumitru Felicia

Modulul 2Ing. Dumitru Felicia

Modulul 3Ing. Dumitru Felicia

Modulul 4Maistru Busca Constantin

Modulul 6Maistru Licut Cornel Sabin

Modulul 7TOTAL
Operator IT ing. Sandulescu Daniel

Deruleaza activitatea de concepere a materialelor informative: pliante, postere, banner, brosuri, invitatii la masa rotunda; de asemenea se preocupa de buna functionare a echipamentelor IT.

7. Instructor resocializare instructor resocializare Horia Nicola

Selecteaza persoanele grupului tinta, conform criteriilor antementionate; contacteaza lectorii în cazul modificarii orei si datei cursurilor, din diferite motive; asigura prezenta la curs a participantilor; asigura respectarea regulilor specifice sistemului din penitenciar; elaboreaza, aplica si interpreteaza chestionarul aplicat grupului tinta în vederea evaluarii impactului cursului asupra acestuia.

8. Mediator sociolog Cristina Stamatoiu

Este în subordiea directa a asistentului coordonator în vederea implementarii activitatii de identificare si contactare potentiali angajatori. Realizeaza medierea dintre potentialii angajatori si tinerii absolventi ai cursului de calificare în meseria de confectioner tâmplarie din aluminium si mase plastice, în vederea încheierii unui contract de munca. Elaboreaza planul de mediere.

Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamente, instrumente…)

Activitati

Mijloace

Selec 1. Selectarea tinerilor de etnie rroma privati de libertate din PMT Craiova

Resurse umane, birou pentru coordonarea proiectului, dosarul de penitenciar, fise de înscriere, interviu

2. Achizitionare echipamente


Lista cu echipamente necesare desfasurarii cursului de calificare, echipamente IT, consumabile birou, oferte furnizori de echipamente, baza de date cu informatii despre furnizorii de echipamente, legislatie româneasca armonizata cu cea europeana privind achizitiile publice, invitatii firmelor participante la procesul de achizitie, documentatie pentru achizitie, contractele de achizitie, resurse de comunicatie, resurse umane.

3. Elaborare materiale informative


Resurse umane, informatii privind obiectivele si scopul proiectului, echipamente IT, resurse financiare, pliante, postere, banner, materiale consumabile (hartie, toner, pixuri)

4. Amenajare sala curs

Sala pentru desfasurarea cursului, resurse umane cu experienta în acest gen de lucrari, resurse materiale specifice, linii telefonice pentru contactarea telefonica a partenerilor.

5. Desfasurare curs de calificare


Sala pentru pregatirea teoretica si practica, resurse umane (lectori, membrii echipei de proiect, membrii comisiei de evaluare), curricula, suport de curs, materiale documentare, literatura de specialitate, materiale demonstrative (planse, casete video,   .ppt-uri), echipamente de prezentare (tabla, flipchart, aparatura video-TV), laptop, imprimanta multifunctionala, hârtie de imprimat, consumabile, conexiune Internet, subiecte pentru examenul de absolvire, portofolii de evaluare.

Organizarea activitatii de mediere pentru gasirea unui loc de munca

Presa scrisa, acces internet (site-uri de specialitate), echipamente IT, servicii telefonice, baza de date, mijloc de transport si resurse financiare pentru transport local la potentialii angajatori, mijloace de comunicare electronica

7. Organizare masa rotunda


Sala în care se organizeaza masa rotunda, parteneri, reprezentanti ai MMFES, MJ, ANP, cattering, invitatii pentru participanti, echipamente IT pentru prezentari, pliante, materiale rezultate din proiect.

8. Monitorizare si evaluare proiect


Graficul Gantt, întâlniri ale membrilor echipei, întâlniri ale membrilor echipei cu coordonatorul de proiect, rapoarte trimestriale, raportul final, instrumente de masurare a impactului, documente financiar-contabile pentru conformitatea cu bugetul aprobat, raportul de audit.

9. Promovarea proiectului si diseminarea rezultatelor


Brosuri, anunturile din presa locala pentru prezentarea proiectului, anunturi în presa locala, comunicate de presa, spoturi radio,   pliante, postere, banner, mijloace de comunicatie, resurse umane


Durata si planul de actiune


Durata proiectului va fi de 12 luni.


Nota: Planul indicativ de actiune nu trebuie sa contina date calendaristice precise, ci sa mentioneze simplu "luna 1", "luna 2", etc. Se recomanda ca solicitantii sa prevada o rezerva de timp în planul de actiune ca o precautie. Planul de actiune nu trebuie sa includa descrierea detaliata a activitatilor, ci numai titlul (va rugam sa va asigurati ca titlurile activitatilor sunt aceleasi cu cele prevazute la sectiunea 1.7). Toate lunile care nu au prevazute activitati trebuie mentionate în planul de actiune împreuna cu perioadele corespunzatoare.


Planul de actiune pentru primul an de implementare trebuie sa fie suficient de detaliat pentru a ilustra pregatirea si implementarea fiecarei activitati.


Planul de actiune trebuie elaborat dupa urmatorul format:

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Organizatia care implementeaza

1.1 Pregatirea activitatii

Selectarea tinerilor de etnie rroma privati de libertate din Penitenciarul de Minori si Tineri Craiova

Solicitant

Partener 2

1.2 Realizarea activitatii

Selectarea tinerilor de etnie rroma privati de libertate din Penitenciarul de Minori si Tineri Craiova

Solicitant

Partener 2


2.1 Pregatirea activitatii

Achizitionare echipamente

Solicitant

Partener 1

2.2 Realizarea activitatii Achizitionare echipamente

Solicitant

Partener 1

3.1 Pregatirea activitatii

Elaborarea materialelor informative

Solicitant

Partener 23.2. Realizarea activitatii

Elaborarea materialelor informative

Solicitant

Partener 2


4.1. Pregatirea activitatii

Amenajare sala curs

Solicitant

Partener 1

Partener 2

4.2. Realizarea activitatii

Amenajare sala curs

Solicitant

Partener 1

Partener 2


5.1. Pregatirea activitatii

Desfasurare curs de calificare

Solicitant

Partener 1


5.2. Realizarea activitatii

Desfasurare curs de calificare

Solicitant

Partener 1


6.1. Pregatirea activitatii

Organizarea activitatii de mediere pentru gasirea unui loc de munca

Partener 2

6.2. Realizarea activitatii

Organizarea activitatii de mediere pentru gasirea unui loc de munca

Partener 2

7.1 Pregatirea activitatii

Organizare masa rotundaSolicitant

Partener 1

Partener 2


7.2 Realizarea activitatii

Organizare masa rotunda

Solicitant

Partener 1

Partener 2

8. Realizarea activitatii

Monitorizare si evaluare proiect

Solicitant


9. Promovarea proiectului si diseminarea rezultatelor

Solicitant

Partener 1

Partener 2Legenda:

Solicitant: Penitenciarul de Minori si Tineri Craiova

Partener 1: Grupul scolar Arte si Meserii al Cooperatiei Mestesugaresti „Spiru Haret”

Partener 2: Fundatia “Cuvântul care zideste”Toate activitatile trebuie implementate în perioada de valabilitate a proiectului / contractului. Durata proiectului si a fazelor sale trebuie sa fie realiste.


Planul de actiune trebuie sa fie realist, complet, clar si coerent cu informatiile furnizate în sectiunea 1.7, iar activitatile sale trebuie sa urmeze o secventa logica.

REZULTATE AsTEPTATE


Impactul asteptat asupra grupurilor tinta / beneficiarilor


Maximum 2 pagini. Indicati cum proiectul va îmbunatati:

Situatia grupurilor tinta / beneficiarilor:

Va rugam sa prezentati în mod clar îmbunatatirea situatiei grupurilor tinta - relevanta fata de nevoile identificate în sectiunile anterioare. Aratati modul în care situatia grupurilor tinta se va îmbunatati pe termen lung, felul în carevor fi satisfacute nevoile lor pe termen lung prin implementarea activitatilor din cadrul acestui proiect. Încercati sa cuantificati cât mai mult posibil, dupa caz.

Facilitarea accesului pe piata muncii a beneficiarilor în urma cursului de calificare propus prin proiect are drept scop atingerea obiectivelor proiectului.

Pe termen scurt situatia tinerilor ce formeaza grupul tinta se va îmbunatati prin proiect deoarece:

vor dobândi o calificare care contribuie la cresterea sanselor de reintegrare sociala a persoanelor care au efectuat o sanctiune privativa de libertate;

vor beneficia de o calificare de lunga durata, fiind inclusi într-un program de formare continua, lucru ce le va permite obtinerea unor venituri superioare cât si usurinta în gasirea locului de munca;

pachetul integrat de activitati (calificare si mediere) propuse prin proiect va facilita accesul lor pe piata muncii;

în urma calificarii, vor dobândi avantaje certe în procesul de angajare, confirmate prin certificatul de calificare precum si prin capacitatea de sustinere a unei probe de lucru;

calificarea le va permite îmbunatatirea standardului de viata, prin oferirea unei posibilitati certe de angajare si, implict, de sporire a veniturilor acestora;

prin implementarea proiectului, îsi vor dezvolta propriile capacitati, echipa de proiect directionându-i spre o meserie ceruta pe piata actuala a muncii pentru integrarea lor socio-profesionala în concordanta cu nevoile si abilitatile lor;

vor fi sprijiniti pentru a intra pe piata fortei de munca prin calificare cât si prin mediere astfel încât sa se integreze cu sanse egale cu persoanele aflate în libertate;

De asemenea, se îmbunatateste si situatia beneficiarilor finali, astfel:

Penitenciarul de Minori si Tineri Craiova - prin prisma câstigului de know how de care beneficiaza odata cu implementarea proiectului si prin fructificarea acestei experiente, ceea ce constituie premisele atragerii de finantari nerambursabile din fondurile structurale;

Familiile tinerilor ce formeaza grupul tinta - prin faptul ca nu mai suporta din punct de vedere financiar contravaloarea cursului, acesta fiind suportat prin proiect odata cu efectuarea pedepsei;

Partenerul Grupul scolar Arte si Meserii al Cooperatiei Mestesugaresti „Spiru Haret” prin dezvoltarea de know-how în domeniul tâmplariei din aluminiu si mase plastice atât în ceea ce priveste partea teoretica cât si cea practica (fiind la curent cu ultimele informatii privind suportul de curs cât si echipamentele si metodele de lucru folosite pe piata muncii);

Partenerul Fundatia “Cuvântul care zideste” prin dezvoltarea de know-how în domeniul serviciilor de mediere;

Partenerii îsi vor dezvolta know-how-ul în crearea si gestionarea unor parteneriate eficiente între institutiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor ce au în custodie persoane condamnate la sanctiuni privative de libertate, fata de care s-au pronuntat hotarâri definitive, mediul educational precum si mediul ne-guvernamental, acesta fiind un element esential pentru dezvoltarea socio-economica la nivelul regiunii.


Pe termen mediu si lung

se va înregistra un progres în reducerea ratei somajului în regiune;

se va diminua decalajul economic dintre regiunea SV Oltenia si celelate regiuni prin implementarea proiectului cu finantare europeana;

se vor diminua problemele sociale, îmbunatatindu-se infrastructura sociala;

se vor schimba mentalitati sociale stiut fiind faptul ca schimbarile sociale necesita timp;

proiectul va avea efecte benefice asupra întregii comunitati rrome din Craiova îmbunatatindu-se statutul socio – economic al acesteia si va constitui un model si pentru celelalte comunitati rrome din alte regiuni care se confrunta cu aceleasi probleme.


De asemenea, se îmbunatateste si situatia beneficiarilor finali, astfel:

Angajatorii prin faptul ca vor beneficia de forta de munca calificata ceea ce implica urmatoarele avantaje economice: cresterea cifrei de afaceri, îmbunatatirea productivitatii muncii si cresterea profiturilor, îmbunatatirea calitatii muncii oferite si cresterea numarului de clienti, cresterea competitivitatii.

Comunitatea locala prin cresterea ratei de incluziune sociala, ocupabilitate si al nivelului economic al regiunii;

Institutiile din sistemul penitenciarelor, altele decât cea implicata în proiect prin exemplul de buna practica oferit prin proiect;

Familiile tinerilor ce formeaza grupul tinta prin faptul ca odata calificati au sanse certe de ocupare a unui loc de munca, ceea ce conduce la autoîntretinere; în acest fel ei nu mai reprezinta o greutate pentru familie.

Capacitatea tehnica si manageriala a grupurilor tinta sau a partenerilor, acolo unde este cazul.

Aratati cum va îmbunatati proiectul capacitatile tehnice si manageriale ale grupurilor tinta si a partenerilor

( daca este cazul).

Grupul tinta reprezentat de cei tineri privati de libertate, de etnie rroma, din Penitenciarul de Minori si Tineri din Craiova care se vor califica în meseria de confectioner tâmplarie din aluminium si mase plastice, nivelul 2 de calificare, vor asimila urmatoarele elemente de competenta: comunicare si numeratie, utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei, comunicare în limba moderna, asigurarea calitatii, dezvoltare personala în scopul obtinerii performantei, igiena si securitatea muncii, lucrul în echipa, interpretarea documentatiei tehnice, utilizarea dispozitivelor si instalatiilor de ridicat si transportat, protectia anticoroziva a suprafetelor, structuri din aluminiu si mase plastice, alegerea materialelor pentru tâmplaria din aluminiu si mase plastice, prelucrarea componentelor tâmplariei din aluminiu si mase plastice, asamblarea structurilor din aluminiu si mase plastice, montarea tâmplariei din aluminiu si mase plastice.

Prin acordarea certificatelor de calificare, beneficiarii cursului vor putea sa se integreze pe piata muncii, îsi vor accesa mai usor drepturile si vor deveni mult mai competitivi din punct de vedere social.

Solicitantul va fructifica experienta acumulata prin implementarea acestui proiect cu finantare europeana ceea ce îi va permite gestionarea corecta a fondurilor structurale. Va experimenta capacitatea în ceea ce priveste gestionarea fondurilor nerambursabile, precum si capacitatile manageriale de implementare a unor viitoare proiecte; îsi va extinde aria de activitate si în domeniul confectionarii de produse de tâmplarie din aluminiu si mase plastice ceea ce îi va aduce fonduri finananciare suplimentare care vor fi folosite tot în sprijinul tinerilor privati de libertate.

Partenerul GSAM “Spiru Haret”: îsi va devolta capacitatile de instruire prin experienta dobândita în lucrul cu tinerii privati de libertate, de etnie rroma, aspect pozitiv, pentru ca îsi poate folosi aceasta experienta în instruirea ulterioara si a a altor categorii de persoane care activeaza în alte domenii; îsi va îmbunatati know-how-ul în domeniul tâmplariei din aluminiu si mase plastice fiind la curent cu ultimele informatii privind suportul de curs cât si echipamentele si metodele de lucru folosite pe piata muncii. De asemenea, vor fi valorificate si îmbunatatite capacitatile si instrumentele sale de management al calitatii cursurilor de formare profesionala.

Partenerul Fundatia “Cuvântul care zideste” va spori numarul proiectelor derulate în colaborare cu PMT Craiova si îsi va experimenta capacitatile de mediere care vizeaza stabilirea de legaturi directe între angajatori si tinerii aflati în cautarea unui loc de munca în vederea încheierii unui contract de munca; va folosi aceasta experienta în medierea ulterioara a altor categorii de persoane care activeaza în alte domenii.


Realizari concrete


Maximum 1 pagina. Fiti cât mai specifici si cuantificati realizarile cât mai mult posibil. Indicati mai ales publicatiile prevazute.

Prezentati alte realizari ale proiectului, publicatii si alte elemente de publicitate.

Informatiile furnizate în aceasta sectiune trebuie sa fie corelate cu indicatorii prezentati în Matricea Cadru Logic.


Nr. Crt.

Denumire Publicatie

Nr. de

exemplare

Forma de

Observatii

I)  PUBLICAŢIIPliante


Format tiparit;

Policolor; A5

Pliantele vor fi realizate pentru promovarea proiectului


Postere


Format tiparit;

Policolor;

Format A3

Posterele vor fi expuse în etapa de promovare a proiectului si cu ocazia evenimentelor cheie din proiect


Brosuri

Format tiparit;

Policolor;

Format A5

Pentru diseminarea activitatilor si rezultatelor proiectului, intentiilor de continuare a proiectului si dupa finalizarea finantarii nerambursabile, facilitatile pe care le are angajatorul la potentiala angajare a tinerilor precum si impresii ale participantilor.


Banner


Format tiparit

Bannerul va avea rol în promovarea proiectului; asigura impact ridicat în rândul comunitatii


Fise de înscriere


Format tiparit;

Alb-negru; A4

Pentru înscrierea tinerilor la curs


Fise de prezenta


Format tiparit;

Alb-negru; A4

Pentru evidenta cursantilor la orele de curs


Suport de curs


Format tiparit;

Alb-negru;

Format A4

Vor fi distribuite beneficiarilor directi ai proiectului si vor contine informatii structurate pe tematica cursului de calificare, componenta teoretica


Portofolii de evaluare


Format tiparit;

Alb-negru; A4

Pentru sustinerea examenului de absolvire a cursului de calificare


Chestionare


Format tiparit, alb-negru, format A4

Instrument de evaluare pentru a masura impactul în rândul beneficiarilor


Invitatii masa rotunda


Format tiparit;

Format A5

Se vor distribui cu ocazia desfasurarii mesei rotunde


Certificate de calificare


Format A4

Policolor

Vor fi acordate cu ocazia desfasurarii mesei rotunde


Raport cu concluzii


Format tiparit A4, alb-negru


Raport elaborat în urma dezbaterii “Reabilitarea tinerilor de etnie rroma” din cadrul activitatii de diseminare.


Anunturi în presa scrisa


Format tiparit


Publicate pentru prezentarea proiectului


Comunicate în presa scrisa


Format tiparit


1 comunicat pentru promovarea proiectului;

1 comunicat pentru diseminarea rezultatelor proiectului

II) IIII) ALTE REZULTATE (altele decât publicatii)


- 15 tineri privati de libertate, de etnie rroma, calificati în domeniul tâmplariei din aluminiu si mase plastice

- 1 sala amenajata pentru desfasurarea cursurilor

- examen promovat de cei 15 participanti la cursul de calificare

1 masa festiva

- 1 baza de date cu informatii despre angajatori

- 1 lista cu posturi vacante în Craiova

- 1 plan de mediere

- 4 rapoarte intermediare sa 1 raport final catre Autoritatea Contractanta


Efecte multiplicatoare


Maximum 1 pagina. Descrieti posibilitatile de reluare si extindere ale realizarilor proiectului.

Identificati în mod clar toate acele elemente ale proiectului care pot fi reluate si extinse dupa finalizarea

proiectului, precum si maniera de realizare a acestora.

Aratati felul în care potentialul de multiplicare este justificat, în legatura cu nevoile si cererintele politicilor de ocupare si incluziune sociala pe piata muncii din zona tinta selectata.


Prin proiect se urmareste, în primul rând, facilitarea accesului pe piata muncii a tinerilor privati de libertate, de etnie rroma din Penitenciarul de Minori si Tineri din Craiova prin organizarea unui curs de calificare în meseria de confectioner tâmplarie din aluminium si mase plastice precum si realizarea unui serviciu de mediere între potentialii angajatori si acesti tineri fara calificare, pentru crearea unei atitudini favorabile promovarii incluziunii sociale pe baza încheierii contractelor de munca între cele doua parti. .

Efectul multiplicator are în vedere posibilitatea de replicare a rezultatelor proiectului, cu posibilitatea de extindere a acestora. Astfel, unele din rezultate vor avea efecte multiplicatoare, altele nu.

Reluarea si extinderea rezultatelor proiectului se va face prin urmatoarele posibilitati:

folosirea cursului de calificare destinat grupurilor si persoanelor cu risc ridicat de excluziune ca exemplu de buna practica si în alta institutie, dintr-o alta regiune a tarii, institutie aflata tot în subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor din România;

solicitantul intentioneaza, ca pe baza evaluarii interne a proiectului sa propuna studiul social si altor penitenciare, în vederea replicarii proiectului;

propagarea informatiilor primite urmareste îmbunatatirea situatiei persoanelor care provin din medii de excludere si atragerea atentiei autoritatilor publice asupra problemelor cu care se confrunta acestia, realizarea unor actiuni în vederea luptei împotriva discriminarii si a excluziunii sociale la nivel local, regional;

transferul de know-how si de experienta de la partenerii ce implementeaza proiectul catre potentialele firme angajatoare se va concretiza în certifícatele de calificare acredítate obtinute de participantii la curs, creând astfel specialisti în domeniul tâmplariei din aluminiu si mase plastice, specialisti necesari în special în sectorul constructiilor;

creearea posibilitatii accesarii si altor programe de finantare nerambursabila pentru calificarea resurselor umane, în urma experientei acumulata de membrii prezentului parteneriat, prin organizarea de alte cursuri si în alte meserii cerute pe piata muncii din regiune.

încurajarea revenirii tinerilor în comunitatile de origine dupa finalizarea cursului de calificare si la momentul punerii în libertate;

posibilitatea exercitarii meseriei de confectioner tâmplarie din aluminium si mase plastice în oricare din statele membre ale Uniunii Europene. Conform acquis-ului comunitar o persoana care este calificata sa practice o profesie în tara sa, va putea, de asemenea, sa practice acea profesie si în alt stat membru al UE, în aceleasi conditii cu cetatenii statului respectiv. Accesul pe piata europeana va reprezenta pentru persoanele aflate în cautarea unui loc de munca accesul la o piata a muncii mult mai vasta, unde sansele de a gasi un loc de munca vor creste;

beneficiile pe care le vor avea potentialii angajatori unde se vor angaja beneficiarii proiectului, în senul ca acestia vor fi informati referitor la facilitatile acordate prin lege în cazul angajarii acestei categorii de persoane;

Extinderea rezultatelor se va realiza cu ocazia organizarii mesei rotunde precum si prin intermediul retelei Internet, prin postarea informatiilor privind scopul, activitatile si rezultatele proiectului pe site-urile proprii ale solicitantului, dar si ale partenerilor. Va fi postata si baza electronica cu informatii despre angajatori, intr-o sectiune speciala, pe site-ul partenerului Fundatia “Cuvântul care zideste” (www.cuvantulcarezideste.ro), care vizeaza:

stabilirea de legaturi directe între angajatori si tinerii calificati în vederea posibilei încheieri a unui contract de munca;

contactul direct cu echipa de proiect, în vederea stimularii altor institutii ce au în custodie persoane private de libertate si care sa sa permita acestor persoane cursuri de calificare în meseria de confectioner tâmplarie din aluminium si mase plastice, pe perioada executarii pedepsei;

Informatiile referitoare la proiect vor fi prezentate sub diferite forme: oral, prin intermediul bannerului, posterelor, pliantelor, brosurilor realizate în proiect, anunturi si comunicate de presa, stiri în presa scrisa; toate acestea vor induce în rândul auditorilor necesitatea discutiilor pe aceste teme cu apropiatii (rude, prieteni, colegi) extinzând catre acestia informatia.

(www.anp-just.ro) vor fi prezente toate documentele si informatiile proiectului, fotografiile si rapoartele realizate pe parcursul implementarii proiectului, ele vor constitui o baza de date utila, usor de accesat pentru cei interesati dupa finalizarea proiectului.Sustenabilitate/Durabilitate


Maximum 3 pagini. Va rugam sa evidentiati distinct urmatoarele trei aspecte ale sustenabilitatii:

Aspectul financiar (cum vor fi finantate activitatile dupa terminarea proiectului?)

Descrieti sursele de finantare care vor fi folosite pentru continuarea activitatilor dupa terminarea proiectului si

asigurati-va ca ele sunt credibile si realiste.

Dupa încetarea finantarii nerambursabile, activitatile pot continua prin forte proprii, solicitantul va avea capacitatea de a asigura acoperirea costurilor prin propriile mijloace, în acest sens alocând anual sume de la bugetul propriu cât si prin alte surse de finantare. Sala amenajata si utilata coresponzator pentru desfasurarea de activitati în domeniul confectionarii tâmplariei din aluminiu si mase plastice va permite realizarea unor produse specifice care vor fi valorificate ceea ce va conduce la obtinerea de fonduri pentru necesitatile curente.

În urma implementarii proiectului, membrii echipei de implementare a proiectului îsi vor îmbunatati cunostintele, abilitatile si Know-how-ul astfel încât solicitantul va derula mai multe cursuri de calificare, care ii vor aduce beneficii financiare si care ii vor permite desfasurarea unor actiuni similare în viitor.

Se asteapta ca, prin experienta în managementul de proiect acumulata de membrii prezentului parteneriat, se vor accesa si alte programe de finantare nerambursabila pentru dezvoltarea capitalului uman, prin calificarea si în alte meserii cerute pe piata muncii din regiune.

Angajatorii care vor încheia un contract de munca cu absolventii cursului vor beneficia de competentele si abilitatile acumulate de acestia la cursul de calificare, ceea ce va duce la cresterea cifrei de afaceri si a veniturilor acestora, implicit la cresterea socio-economica a regiunii.

Constituirea de parteneriate, reprezinta o alta modalitate prin care se vor obtine finantari prin intermediul Fondurilor Structurale, în special din Fondul Social European.


Nivel institutional (Vor mai exista structurile care sa permita continuarea activitatilor, dupa terminarea finantarii? Va exista „proprietate” locala asupra realizarilor proiectului?)

Descrieti cum vor continua sa existe si sa functioneze structurile create în cadrul proiectului. Demonstrati

viabilitatea acestora.

Parteneriatul instituit prin proiect, va functiona si dupa finalizarea proiectului, consolidându-se o cooperare solida si îmbunatatindu-se capacitatea de lucru în comun, având în vedere rolul important pe care-l au aceste institutii pentru mentinerea unui contact permanent si eficient cu grupurile vulnerabile, cu risc ridicat de excluziune din localitate.

Penitenciarul de Minori si Tineri Craiova, în calitate de solicitant va asigura existenta structurii organizationale de natura sa coordoneze activitatea “atelierului” de tâmplarie din aluminiu si mase plastice si sa mentina evidentele contabile care vor fi puse la dispozitia Autoritatii Contractante ori de câte ori este nevoie.

Grupul scolar Arte si Meserii al Cooperatiei Mestesugaresti „Spiru Haret”, în calitate de partener, va continua sa ofere sprijinul necesar pentru derularea cursului în meseria de confectioner tâmplarie din aluminium si mase plastice si cu alte serii de tineri, cadrul logistic fiind deja asigurat prin prezentul proiect.

Este binecunoscuta colaborarea fructuoasa dintre solicitant si Fundatia “Cuvântul care zideste”, partener în cadrul proiectului, colaborare statornicita prin intermediul derularii unor activitati în cadrul proiectelor: „A sti pentru a fi sanatos”-2003; „Impact-2003”; Programe de educatie pentru detinutii din PMT Craiova-2007;

De aceea, preconizam ca reusita implementarii activitatilor din proiect dupa finalizarea finantarii nerambursabile va fi asigurata si de suportul logistic oferit de Fundatia “Cuvântul care zideste” prin personalul de specialitate, astfel:

mentinerea unei legaturi permanente cu grupul tinta la nivel informational prin consultarea statisticilor, dar si direct prin contactare în vederea înregistrarii în baza de date proprie;

actualizarea bazei de date electronice;

monitorizarea acestei activitati pentru a identifica eventuale probleme si a adopta masuri corective în vederea îmbunatatirii cunostintelor si know-how-ului.


Nivel de politici, unde este cazul (Care va fi impactul structural al proiectului – de exemplu: va conduce la îmbunatatirea legislatiei, a codurilor de conduita, a metodelor etc.?)

Aratati aici cum va putea proiectul sa influenteze si/sau sa conduca la îmbunatatirea legislatiei, sau codurilor de conduita, metodelor, etc.


Daca rezultatele proiectului vor fi cele scontate, Penitenciarul de Minori si Tineri Craiova va propune un plan de actiune specializat, la nivelul comunitatilor de rromi care sa se bazeze pe urmatoarele componente: consiliere si informare, pregatire profesionala si consultanta precum si reglementarea situatiei juridice. Aceste norme metodologice vor fi publicate în viitor sub forma unui studiu si vor putea conduce la îmbunatatirea metodologiilor de abordare a infrastructurii care promoveaza incluziunea sociala a comunitatii Roma.

În privinta legislatiei în domeniu s-au facut progrese si a fost, în linii generale, elaborat cadrul juridic necesar, care a tinut seama de normele europene. Astfel, Planul National de Ocupare 2006, a fost elaborat în conformitate cu obiectivele si liniile directoare ale Strategiei Europene de Ocupare Revizuite si pune în evidenta semnificatia combaterii discriminarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii.

Elaborata în mod democratic, Strategia Guvernamentala pentru Îmbunatatirea Situatiei Populatiei Roma promoveaza, de asemenea, combaterea saraciei extreme si a excluziunii sociale, cu care se confrunta comunitatea Roma precum si integrarea deplina a acestei comunitati în societate.

Cadrul logic


Va rugam sa completati Anexa C[4]BUGETUL PROIECTULUI


Completati Anexa B (foaia de lucru nr. 1) a Ghidului solicitantului care acopera durata totala a proiectului (durata initiala planificata a unui proiect nu poate depasi 12 luni). Pentru informatii suplimentare, consultati Ghidul solicitantului (Sectiunea 2.1.4) si comentariile din Anexa B (foaia de lucru nr. 1 – Bugetul proiectului).


1. RESURSE UMANE

1.1. Salarii (cost total, personal local)

1.1.1. Tehnic:


Lector 1: 1 x 70 ore teorie x 18 euro/ora teorie + 1 x 48 ore practica x 13 euro/ora practica = 1884 euro

Lector 2: 1 x 170 ore teorie x 18 euro/ora teorie + 1 x 24 ore practica x 13 euro/ora practica = 3372 euro

Lector 3: 1 x 200 ore practica x 13 euro/ora practica = 2600 euro

Lector 4: 1 x 208 ore practica x 13 euro/ora practica = 2704 euro

1 operator IT x 3 luni x 400 euro/luna x 0,5 norma = 600 euro

1 instructor resocializare x 12 luni x 500 euro/luna x 0,5 norma = 3000 euro

1 mediator x 7 luni x 350 euro/luna x 0,5 norma = 1225 euro

Drepturi banesti pentru detinuti conform Legii 275/2006 si HG 1897/2006: 15 persoane x 121 euro/persoana/luna x 3 luni = 5445 euro


Drepturile banesti vor fi acordate pe perioada vacantei, pe parcursul a 3 luni, conform Legii 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, art 61, alin 3, unde se mentioneaza ca persoanele private de libertate primesc lunar pe durata cursurilor o remuneratie egala cu salariul minim pe economie precum si conform HG 1897/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Legii 275/2006, art. 171. Participantii la curs vor beneficia de acest venit, în primul rând pentru ca asa prevede legea care reglementeaza activitatea penitenciarelor si în al doilea rând pentru ca, altfel, participantii, în comparatie cu detinutii care participa la celelalte cursuri de calificare, nu vor mai fi motivati.


1.1.2. Administrativ/personal auxiliar:

1 coordonator proiect x 12 luni x 1400 euro/luna x 0,5 norma = 8400euro

1 asistent coordonator x 12 luni x 1200 euro/luna x 0,5 norma = 7200 euro

1 responsabil financiar x 12 luni x 800 euro/luna x 0,5 norma = 4800 euro

3.3.1. Masina de taiat profile: 1 bucata x 2200 euro/bucata = 2200 euro

Masina de taiat bagheta: 1 bucata x 2100   euro/bucata = 2100 euro

Masina de lipit profile: 1 bucata x 2900 euro/bucata = 2900 euro

Masina de debavurat suprafete, colturi: 1 bucata x 220 euro/bucata = 220 euro

Masina de frezat montant: 1 bucata x 850   euro/bucata = 850 euro

. Masina de gaurit fara percutie: 1 bucata x 65 euro/bucata = 65 euro

Masina de gaurit cu percutie: 1 bucata x   100 euro/bucata = 100 euro

Masina de însurubat cu acumulator: 1 bucata x 50   euro/bucata = 50 euro

Pantograf: 1 buc x 200 euro/ = 200 euro

Polidisc: 1 bucata x 65 euro/bucata = 65 euro

Trusa de scule: 1 bucata x 50 euro/bucata = 50 euro

Set instrumente de masura: 1 set x 30 euro/set = 30 euro

Masina de gaurit pentru drenaj si mânere: 1 buc x 1600 euro/bucata = 1600 euro

3.4. Piese de schimb/echipamente pentru masini, scule

Set burghie: 2 set x 62 euro/set = 124 euro


3.5. Altele

3.5.1. Materiale de lucru: 12 luni x 260 euro/luna = 3120 euro

3.5.2. Manusi protectie: 15 perechi x 1 euro/pereche = 15 euro

3.5.3. Salopete protectie: 15 bucati x 21 euro/bucata = 315 euro


Subtotal Echipamente si bunuri : 16368 euro4. BIROU LOCAL

4.1. Costuri vehicule

4.1.1. Deplasari locale

4.1.1.1. Deplasari care vor fi efectuate pentru promovare, achizitionare echipamente, elaborarea materialelor informative, deplasarea lectorilor la PMT pentru a superviza amplasarea echipamentelor cu care va fi dotata sala, identificare, colectare date de la angajatori, întâlnirea beneficiarilor cu angajatorii, diseminare.

12 luni x 150 euro/luna = 1800 euro4.1.1.2. Deplasarea lectorilor de la GSAM “Spiru Haret” la PMT în vederea desfasurarii cursului.

COSTURI DIRECTE ELIGIBILE PROIECT : 82625,66 euro

REZERVA DE CONTINGENŢĂ: 1652,51 euro

COSTURI ADMINISTRATIVE: 3371,13 euro

COSTURI TOTALE ELIGIBILE ALE PROIECTULUI : 87649,30 euro
SURSELE DE FINANŢARE PRECONIZATE


Completati Anexa B (foaia de lucru nr. 2) a Ghidului solicitantului pentru a furniza informatiile cu privire la sursele de finantare preconizate pentru finantarea proiectului.


Va rugam sa luati în considerare faptul ca trebuie completate doua foi de lucru separate.
Contributiile în natura


Va rugam sa mentionati aici contributiile în natura furnizate de catre solicitant, partenerii acestuia sau alte surse (specificati), dupa caz (maximum 1 pagina).


Solicitantul pune la dispozitia activitatilor din proiect urmatoarele resurse:

Videoproiector;

Flipchart;

Sala pentru desfasurarea mesei rotunde;

Sala pentru desfasurarea mesei festive;

Mijloace de transport;

Electricitate/încalzire;

Site-ul Administratiei Nationale a Penitenciarelor din România, cu sectiunea alocata PMT Craiova;

Retea de calculatoare cu acces Internet.


Partenerul Fundatia “Cuvântul care zideste” pune la dispozitia activitatilor din proiect resurse umane: voluntarii fundatiei.
II. SOLICITANTULIDENTITATE


Denumirea legala completa :


PENITENCIARUL DE MINORI sI TINERI CRAIOVA

Acronim :


PMT Craiova

Numarul de înregistrare legal.


Nationalitate:


Româna

Statut legal

INSTITUŢIE PUBLICĂ

Adresa oficiala:


Strada Bariera Vîlcii Nr. 160a, Craiova, Dolj, Cod Postal 200717

Adresa postala:


Strada Bariera Vîlcii Nr. 160a, Craiova, Dolj, Cod Postal 200717

Numar de telefon: prefixul tarii + prefixul orasului + numar

+40-251-421918 sau +40-251-591636

Numar de fax: prefixul tarii + prefixul orasului + numar


Adresa de e-mail:

pmtcraiova@dgp.ro

Website:

w.w.w. anp_just.ro

Persoana de contact în cadrul proiectului:

NEACsU GABRIEL

Adresa de email a persoanei de contact:

gabinicu@yahoo.com


Orice schimbare de adresa, numere de telefon, numere de fax si mai ales e-mail trebuie sa fie notificata în scris OIR POS DRU. Autoritatea Contractanta nu poate fi responsabila în cazul în care nu poate contacta solicitantul.
DETALII DESPRE BANCĂ


Înainte de semnarea contractului de grant, solicitantul selectat va trebui sa furnizeze un document de identificare financiara, utilizând modelul din Anexa E a Ghidului solicitantului, prin care certifica banca unde se vor face platile.DESCRIEREA SOLICITANTULUI


Când a fost înfiintata organizatia dumneavoastra si când si-a început activitatea?


Penitenciarul de Minori si Tineri Craiova a fost înfiintat si si-a început activitatea la data de 01.09.1997


Care sunt principalele activitati desfasurate de organizatia dumneavoastra în prezent ?

Principalele activitati ale organizatiei noastre sunt: punerea în aplicare a hotărârilor instantelor de judecata, asigurarea regimurilor de detentie pentru persoanele private de libertate, resocializarea persoanelor aflate în detentie si pregătirea acestora pentru reintegrare socială.

Custodia persoanelor private de libertate nu garantează optimizarea personalitatii acestora si nici reducerea riscului de recidivă, dacă nu este însotita de intense activitati în plan educativ, social si terapeutic. Astfel, prin Serviciul Interventie Psihosociala din cadrul P.M.T. Craiova se desfasoară activitati care vizează asigurarea unui climat uman si organizational cu potential educativ, care prin realizarea unor programe specifice sa confere utilitate timpului petrecut în detentie si sa reduca vulnerabilitatea psihologica si socială a persoanelor private de libertate.

Cooperarea internationala reprezinta un alt domeniu important de actiune, existând Protocoale de colaborare si programe de înfratire, prin intermediul Administratiei Nationale a Penitenciarelor din România, cu institutii similare din alte state: Germania, Olanda, Ungaria, Moldova. Proiectele au vizat resocializarea detinutilor prin instruirea si implicarea acestora în activitati de productie si calificare iar gradul de reprezentare a PMT Craiova în diverse organizatii si foruri internationale este în continua crestere.Lista membrilor comitetului / consiliului de conducere al organizatiei dumneavoastra


Nume

Profesie

Nationalitate

Functia

Vechimea în comitet/consiliu

Dl.GUNESCU GABRIEL

Jurist

Româna

Director

1 an si 1 luna

Dl. NAJAP VIOREL

Jurist

Româna

Director adj. S.D.R.P.

4 ani

D-na VINTILĂ IOANA

Economist

Româna

Director adj. economic

8 luni

D-na NIŢOIU RALUCA

Sociolog

Româna

Director adj.

Interventie psihosociala

Detasat pe functie

D-na BADEA MARCEL- FLORIAN

Inginer

Româna

sef birou R.U.

6 ani si 5 luni

D-na ANGHEL LUMINIŢA- MARIANA- CAMELIA

Medic

Româna

Medic sef

4 ani si 5 luni

D-na NIŢU EUGENIA – DIANA

Economist

Româna

Contabil sef

3 ani si 4 luni

D-na Musuroi Raluca

Jurist

Româna

Consilier juridic

9 luni
CAPACITATEA DE MANAGEMENT sI IMPLEMENTARE A PROIECTELOR


Experienta în proiecte similare


Maximum 1 pagina pentru fiecare proiect. Va rugam sa prezentati o descriere detaliata a proiectelor derulate de organizatia dumneavoastra în ultimii cinci ani în domeniile acoperite de acest program, mentionând pentru fiecare proiect:


scopul si localizarea proiectelor

rezultatele proiectului

rolul organizatiei (solicitant principal sau partener) si gradul de implicare în proiect

costul proiectului

sponsorii proiectului (nume, valoarea contributiei)


Aceste informatii vor fi folosite pentru a aprecia daca aveti suficienta experienta în managementul de proiecte din acelasi sector si de dimensiuni similare cu aceea pentru care solicitati finantarea nerambursabila.


Principalele proiecte derulate în domeniul de interes sunt punctate în continuare (cu identificarea aspectelor cerute la subpunctele (a), (b), (c), (d) si (e):


Proiectul „Programe de educatie pentru minorii si tinerii detinuti în P.M.T. Craiova” - 2003


a. Resocializarea minorilor si tinerilor din penitenciar (alfabetizare, dezvoltarea aptitudinilor artistice la minorii si tinerii cu talent în acest domeniu)

Craiova, Dolj

b.

90 de minori si tineri alfabetizati din P.M.T. Craiova;

1 „Atelier de dezvoltare a aptitudinilor artistice” în scopul însusirii tehnicilor de pictura si desen de catre minorii si tinerii cu talent în acest domeniu, din penitenciar;

1 studio de radio în cadrul penitenciarului;

1 studiu privind rezultatele proiectului si situatiile speciale existente în P.M.T. Craiova.

c. Partener

d. 33 305 Euro

e. Finantator - Delegatia Comisiei Uniunii Europene în România prin Phare 2003 - programul „ACCES”.


2. Proiectul „Impact” - 2003


36 detinuti minori si tineri aflati în custodia Penitenciarului de Minori si Tineri Craiova calificati în meseria de tâmplar.

c. Partener

d. 145 265 000 ROL.

e. Finantator – Ambasada Canadei


Proiectul „PRISON STAR” – 2004 -2007

a. Îmbunatatirea activitatilor de resocializare a detinutilor prin instruirea si implicarea acestora în activitati de productie si calificare. 

Craiova, Dolj

b.

mbunatatirea relatiilor cu Institutiile Penitenciare Olandeze si  cu Ambasada  Olandei la Bucuresti;

instruirea a 8 specialisti (supertraineri) în Olanda, timp de trei module a câte doua saptamâni, în perioadele: 31 octombrie-13 noiembrie 2004, 23 ianuarie-5 februarie 2005 si 03-16 aprilie 2005;

Derularea a 31 de subproiecte. Domeniile de activitate în care se deruleaza subproiectele: calificarea detinutilor în agricultura, zootehnie, horticultura, tâmplarie, operare PC, reintegrarea sociala  cu sprijinul comunitatii,  realizarea unui studio radio-tv în penitenciar pentru detinuti, reducerea numarului de detinuti dependenti de droguri, îmbunatatirea contactelor detinutilor cu familia, îmbunatatirea starii de sanatate a detinutilor, alfabetizarea detinutilor  etc.;

Inaugurarea Centrului de Expertiza de la Penitenciarul de Minori si Tineri Craiova, la data de 17 octombrie 2005.

c. Unitate penitenciar din România responsabila de implementarea proiectului

d. 160.615 Euro

e. Finantare din partea olandeza - proiectul „Prison Star” se deruleaza cu sprijinul Ministerelor Afacerilor Externe si Justitiei din Olanda, Ministerului Justitiei si Administratiei Nationale a Penitenciarelor din România si  a Ambasadei Olandei la Bucuresti.


4.Proiectul „Implica-ma si voi întelege” - 2007

a. dezvoltarea abilitatilor sociale, de comunicare si relationare ale adolescentilor privati de libertate din PMT.

Craiova, Dolj

b.

- 40 de adolescenti din PMT Craiova carora li se vor forma si dezvolta abilitatile sociale, de comunicare, relationare si de autocontrol;

- 1 atelier de traforaj;

- 1 atelier de pictura;

- 1 excursie în comunitate , cu vizitarea unor obiective istorice, culturale, locuri pitoresti din natura;

- lunar, vizionare de spectacole de teatru

c. Solicitant

d. 1000 Euro

e. Finatator – Guvernul Olandez prin programul MATRA


5. Proiectul „Program de interventie în P.M.T. Craiova” - 2007

a. desfasurarea unor activitati de „terapie prin arta” si „activitati ocupationale” pentru 50 detinuti minori si tineri din P.M.T. Craiova.

50 detinuti minori si tineri din P.M.T. Craiova inclusi în activitati de „terapie prin arta” si „activitati ocupationale”;

3 expozitii de pictura si grafica, din care una la Galeria de arta a Uniunii Scriitorilor Români, filiala Dolj;

confectionarea a cca 200 buc. icoane realizate prin litografie aplicata pe suprafata de lemn;

1000 martisoare;

500 felicitari.

c. partener

d. 9030 RON

e. Finantator – World Vision
Resurse


Maximum 3 pagini. Va rugam sa furnizati o descriere detaliata a diferitelor resurse la care organizatia dumneavoastra are acces si în mod deosebit urmatoarele:

Venitul anual pentru ultimii trei ani, mentionând pentru fiecare an numele principalelor surse de venit si proportiile din venitul anual la care au contribuit acestea.


Anul 2004

- Venituri din subventii – alocatii bugetare cu destinatie speciala 8023391 lei

- Venituri proprii din care : = 188463 lei (2,24%)

1) Venituri din prestari servicii = 12430 lei (0,15%)

2) Venituri din productie bugetara = 119612 lei (1,42%)

3) Venituri din G.A.Z = 53793 lei (0,64%)

4) Alte venituri = 2628 lei (0,04%)


TOTAL venituri pe anul 2004 = 8400317 lei (100%)


Anul 2005

- Venituri din subventii – alocatii bugetare cu destinatie speciala = 11634658 lei (97,93%)

- Venituri proprii din care : = 122733 lei (1,035%)

1) Venituri din prestari servicii = 14693 lei (0,127%)

2) Venituri din productie bugetara = 31153 lei (0,26%)

3) Venituri din G.A.Z = 71351 lei (0,6%)

4) Alte venituri = 5536 lei (0,048%)


TOTAL venituri pe anul 2005 = 11880124 lei (100%)


Anul 2006

- Venituri din subventii – alocatii bugetare cu destinatie speciala = 10663830 lei (98,95%)

- Venituri proprii din care : = 56557 lei (0,524%)

1) Venituri din prestari servicii = 1008 lei (0,0095%)

2) Venituri din productie bugetara = 458 lei (0,0048%)

3) Venituri din G.A.Z = -

4) Alte venituri = 55091 lei (0,5117%)


TOTAL venituri pe anul 2006 = 10776944 lei (100%)


Date financiare. Va rugam sa furnizati urmatoarele informatii cu privire la contul de profit si pierderi si la balanta contabila ale organizatiei dv.


An

Cifra de afaceri sau echivalentul

Veniturile nete sau echivalentul

Situatia financiara finala sau bugetul

Valoarea actiunilor sau echivalentul

Debite pe termen mediu si lung

Debite pe termen scurt (< 1 an)

Alte garantii finantate de terte parti.


Orice alti factori care demonstreaza viabilitatea financiara si orice riscuri sau nesigurante cu privire la implementare


Va rugam sa furnizati referinte la raportul de audit extern furnizat de un auditor autorizat[6]. Aceasta obligatie nu se aplica organismelor publice.

Numarul de personal angajat cu norma întreaga si cu norma partiala, pe categorii (de exemplu, numarul de manageri de proiect, contabili etc.), indicând pozitia în organizatie

În cadrul PMT Craiova sunt angajate 267 persoane, toate cu norma întreaga. Pe categorii, personalul de conducere se prezinta astfel:

1 director general;

3 directori adjuncti: 1 director adj la sectorul “ Siguranta detinerii si regim penitenciar”, 1 director adj. la sectorul “Economico-administrativ” si 1 director adj la sectorul “Interventie psiho-sociala”;

1 contabil – sef.


Echipamente si birouri

PMT Craiova dispune de urmatoarele echipamente si birouri:

site-ul Administratiei Nationale a Penitenciarelor din România, cu sectiunea alocata PMT Craiova;

încaperi destinate activitatilor de birou - 20;

centrala telefonica;

centrala termica;

1 bucatarie dotata cu sala de mese pentru personal;

1 cantina pentru detinuti

1 studio radio, statie de amplificare;

videoproiectoare;

retea de calculatoare cu acces Internet (100 buc, imprimante 32 buc);

Centrul de Expertiza pentru instruirea personalului care îsi desfasoara activitatea cu detinutii, în sectoarele de productie si calificare;

scoala cu clasele I-VIII;

1 sala pentru festivitati destinate detinutilor;

baza sportiva; sala de sport;

1 atelier tâmplarie lemn;

1 atelier lacatusarie;

1 atelier de sudura;

1 atelier depanare radio T.V.;

echipamente tehnologice (masini si utilaje);

mijloace de transport;

aparate si instalatii;

mobilier, aparatura birotica si alte active corporale.

Alte resurse relevante (de exemplu, voluntari, organizatii asociate, retele care pot contribui la implementare).


Aceasta informatie va fi utilizata pentru a evalua daca aveti suficiente resurse pentru implementarea unui proiect de o anvergura asemeni aceluia pentru care se solicita finantare.

La nivelul PMT Craiova se afla în derulare programe de colaborare cu urmatoarele organizatii:

a) Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor Copilului – Dolj, încheiat la 13.02.07.

Scop: Desfasurarea de programe si actiuni comune care sa contribuie la facilitarea reintegrarii sociale.

b) Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor Copilului – Arges, încheiat la data de 19.02.07.

Scop: Desfasurarea de programe si actiuni comune care sa contribuie la facilitarea reintegrarii sociale.

c) Centrul de Prevenire si Evaluare Antidrog – Dolj, încheiat la 14.03.06

Scop: Realizarea demersurilor necesare includerii consumatorilor de droguri în program de asistenta si desfasurarea de programe pentru prevenirea consumului de droguri.

d)Organizatia pentru Apararea Drepturilor Omului, încheiat la data de 10.04.06

Scop: Organizarea de activitati comune pentru cunoasterea si respectarea drepturilor omului

e)Fundatia “Cuvântul care zideste”, încheiat la data de 04.04.06

Scop: Colaborarea în vederea desfasurarii de activitati educative, terapeutice si ocupationale cu minorii si tinerii privati de libertate

f) Centrul de Formare si Consiliere “Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril”, încheiat la data de 04.08.06

Scop: Asistarea, consilierea, educatia si asistenta religioasa a persoanelor aflate în custodia PMT Craiova

g) Societatea Nationala Ortodoxa a Femeilor Române din Craiova, încheiat la data de 04.08.06

Scop: Asistarea, consilierea, educatia si asistenta religioasa a persoanelor aflate în custodia PMT Craiova

h)Serviciul Umanitar pentru Penitenciare – Oltenia, încheiat la data de 02.03.07

Scop: Initierea si desfasurarea unor programe în vederea reintegrarii în viata sociala a persoanelor private de libertate.

i)Asociatia Generatia Tânara – România, încheiat la data de 08.09.06

Scop: Asistenta postpenala pentru minorii si tinerii eliberati din penitenciar

j)Inspectoratul de Politie Judetean Dolj, încheiat la data de 16.02.07

Scop: Prevenirea actelor antisociale, reintegrarea sociala a minorilor si tinerilor aflati în custodia PMT Craiova.

k)Centrul Român pentru Educatie si Dezvoltare Umana, încheiat la data de 22.02.07

Proiectul 1. Libertatea un nou început

Scop: Sprijinirea procesului de reintegrare sociala a minorilor si tinerilor fara adapost.

Proiectul nr.2: Valori Europene

Scop: Educarea minorilor si tinerilor din PMT Craiova în spiritual valorilor europene, prin desfasurarea de activitati commune cu adolescentii de aceiasi vârsta dintr-un liceu bucurestean.

l) Asociatia “Misiunea crestina – Triumful sperantei pentru integrarea în societate a detinutilor din România”

Scop: Desfasurarea de activitati moral, religioase, educative si de calificare cu persoanele private de libertate în vederea facilitarii reintegrarii sociale.


ALTE SOLICITĂRI DEPUSE CĂTRE INSTITUŢIILE EUROPENE, CĂTRE FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE sI CĂTRE STATE MEMBRE UE


Finantari, contracte si împrumuturi obtinute în ultimii trei ani din partea Institutiilor Europene, Fondului European de Dezvoltare (FED) si Statelor Membre UE. Solicitantul poate lista numai actiunile din acelasi domeniu al cererii de finantare.Ţara de interventie

Linia bugetara CE, FED sau alte surse

Suma (EUR)

Anul obtinerii

Olanda

Proiectul „Prison Star” s-a derulat cu sprijinul Ministerelor Afacerilor Externe si Justitiei din Olanda, Ministerului Justitiei si Administratiei Nationale a Penitenciarelor din România si  a Ambasadei Olandei la Bucuresti.

160615 euro


Olanda

Children and Youth as Builders of Civil Society in Romania” – în cadrul acestui proiect PMT a obtinut o finantare de 1000 euro pentru microproiectul “Implica-ma si voi întelege

1000 euro


România

Phare 2003 – programul ACCESS

33305 euro
Cereri de finantare nerambursabila înaintate (sau în curs de a fi depuse) la Institutii Europene, FED si State Membre ale UE în anul curent. Solicitantul poate enumera doar proiectele din acelasi domeniu cu acest proiect.Tara de interventie

Linia de buget CE, FED sau State Membre ale UE

Suma solicitata (EUR)
Nota Bene: Solicitantul are obligatia sa anunte fara întârziere departamentul Comisiei catre care a fost înaintata aceasta solicitare, daca aceeasi solicitare de fonduri înaintata si altor departamente ale Comisiei sau institutii ale Comisiei a fost aprobata de catre acestea DUPĂ depunerea cererii de finantare nerambursabila.

III.   parteneri ai SOLICITANTULUI CARE partICIPĂ În proiect


DESCRIEREA PARTENERILOR


Aceasta sectiune trebuie completata pentru fiecare organizatie partenera, înteleasa conform sectiunii 2.1.2 din Ghidul Solicitantului, în parte. Alti asociati asa cum sunt definiti în aceeasi sectiune nu trebuie sa fie mentionati. Acest tabel trebuie adaptat si continuat, dupa caz, pentru a fi completat de catre parteneri.
Partener 1

Denumire legala completa

(numele organizatiei)

GRUPUL sCOLAR ARTE sI MESERII AL COOPERAŢIEI MEsTEsUGĂREsTI „SPIRU HARET

Nationalitate

Româna

Statut juridic

Nonprofit, fundatie

Adresa oficiala

Str. Electroputere, nr.2

Persoana de contact

Ionica Ion

Telefon


Fax


Adresa E-mail

ucecom_craiova@yahoo.com

Numar de angajati


Alte resurse relevante

furnizor autorizat de formare profesionala în domeniul „Confectioner tîmplarie aluminium si mase plastice” având autorizatia seria DJ nr 000131;

- bune conexiuni de colaborare cu societatile comerciale si alte organizatii relevante pentru scopul proiectului: Camera de Comert si Industrie Oltenia, AJOFM Dolj, ATCOM Dolj,SC ATLAS SA, SC ARIS SRL, SC RECON SRL, SOCOM CONSTRUCTORUL, SC NEW WEST SRL

Experienta în proiecte similare, relevanta pentru rolul în implementarea proiectului propus

scoala colaboreaza si are contracte de colaborare cu o serie de agenti economici si institutii din diverse domenii de activitate - Camera de Comert si Industrie Oltenia Dolj, AJOFM Dolj, ATCOM Dolj,SC ATLAS SA, SC ARIS SRL, SC RECON SRL, SOCOM CONSTRUCTORUL, SC NEW WEST SRL. Acestia asigura instruirea practica pentru elevii anilor terminali, burse pentru o parte din acestia si angajarea dupa terminarea studiilor.

Analiza meseriilor însusite în cei 48 de ani de existenta pe profiluri si domenii arata astfel:

Domeniul mecanic: lacatus mecanic, prelucrator prin aschiere, sudor, mecanic auto, tinichigiu-vopsitor auto, bijutier, tehnician electromecanic auto, maistru mecanic auto, tehnician mecatronist;

Domeniul electromecanic: electromecanic masini si aparate electrice, electromecanic auto, electromecanic reparatii frigidere si aparate electrocasnice;

Domeniul prelucrarea lemnului: tâmplar universal, tapiter-plapumar-saltelar, maistru tâmplar;

Domeniul constructii: zidar-pietrar-tencuitor, zugrav-vopsitor, dulgher-parchetar, instalator tehnnico-sanitar si gaze;

Domeniul textile: croitor îmbracaminte pentru femei si barbati, tricoter confectioner, confectioner produse textile, cizmar, tabacar, marochiner, creator proiectant îmbracaminte;

Domeniul estetica si igiena corpului uman frizer-coafor, manichiurist-pedichiurist, cosmetica, coafor-stilist;

Domeniul economic: asistent de gestiune, functionar bancar, agent vamal;

Domeniul turism si alimentatie: bucatar-ospatar, agent de turism-ghid.


PROIECTE DERULATE:

1. Proiect Socrates Comenius: „Cetatenia europeana si violenta în scoli”, Franta 2001

2. “Vizita pregatitoare proiect lingvistic, Franta, 2001”

Proiect de dezvoltare Socrates Comenius „Proiect intercultural al limbilor europene” parteneri - Franta, Germania, Grecia, Italia, Spania, Portugalia, Belgia, 2002-2005;

4. Proiect scolar Socrates Comenius „Investigarea efectului de sera”, parteneri Italia, Olanda, Austria, 2002-2005

5. Proiectul de parteneriat cu Camera Mestesugarilor din Koblenz, Germania (parteneriat pentru organizatiile reprezentând clasa de mijloc din Romania initiat la 01.04.2001cu încheiere în 30.06.2007 având ca obiectiv: îmbunatatirea pregatirii profesionale prin instruirea formatorilor, acordarea de consiliere la introducerea tehnologiilor modern, acordarea de sprijin în vederea distantarii de sistemul de pregatire teoretizat catre un sistem dual de pregatire profesionala, dotarea atelierelor de practica;

- 3-14 decembrie 2001 - schimb de experienta desasurat în Germania la care au participat 2 elevi ai anului III scoala profesionala pentru meseria mecanic auto.

- 8-12 decembrie 2003 - curs perfectionare în domeniul tehnicii auto pentru cadre didactice, desfasurat la Ploiesti la cere au participat 1 profesor si 1 maistru instructor.

-25.-29.04.2005: Curs de perfectionare pentru cadre didactice "Managementul motorului", Ploiesti; expert german: dl. Jurgen Cornely, maistru instructor tehnica auto

- În perioada 20-23 noiembrie 2006, la Grupulul scolar de Arte si Meserii al Cooperatiei Mestesugaresti "Spiru Haret" din Bucuresti a continuat seria cursurilor de perfectionare pentru formatori, în domeniul lucrarilor de constructii, cu modulul "Tehnici de aplicare a placilor ceramice".

Cursul preponderent practic, de tipul "learning by doing", a fost condus de domnul Uwe Stum, maistru instructor faiantar în cadrul Centrului de instruire în domeniul constructiilor al Camerei Mestesugarilor din Koblenz.

La workshop au participat formatori de la scolile Fundatiei Învatamântului Preuniversitar al Cooperatiei Mestesugaresti din Bucuresti si Craiova, de la scoli de stat, precum 3 maistre instructoare de la scoli profesionale din Republica Moldova. Au participat deasemenea cu mult entuziasm elevi din prima clasa de constructii înfiintata în acest an la scoala din Bucuresti.

Într-o atmosfera de lucru încarcata de voie buna, expertul german a instruit participantii în ceea ce priveste noile tehnici si materiale folosite la montajul placilor ceramice, precum si a metodelor didactice eficiente în domeniul pregatirii profesionale în constructii.

- 19-22 martie 2007-curs de perfectionare de tipul “Learning by doing”, un nou workshop dedicate operatiunilor de zugravire, tencuire, desasurat la Bucuresti, coordonat de expert german (un profesor).

Obiectul cursului l-au onstituit: Materiale si tehnologii moderne in instalatii ; Prelucrarea si montrea matrialelor moderne ; Scule si dispozitive folosite in instalatii si modul lor de utilizare ; Montarea si reglarea central electrice si de gaze.

- 30 mai - 1 iunie wokshop rezervat consultantei energetice actiune coordonata de domnul Peter Kupetz, consultant energetic energetic si expert al Camerei Mestesugarului din Koblenz. Domeniul consultantei energetic este unul de maxima actualitate în contextual eforturilor conjugate care se fac în Europa în scopul cresterii eficientei termice a cladirilor si al economisirii energiei. La curs va participa un profesor din cadrul grupului scolar si se vor aborda urmatoarele teme: protectia climatica, masuri de economisire energetica, conditii cadru în Uniunea Europeana, Standarde ale cladirilor, consultanta energetica.


PROGRAMELE PHARE CBC pentru promovarea dezvoltarii economice durabile a regiunii de granita dintre Romania si Bulgaria, cu scopul de a reduce caracterul periferic, prin cresterea cooperarii transfrontaliere intre sectoarele public si privat, precum si intre cetateni.

1. Program Phare CBC 2004 BG2004/016-783.01.03.01.05 - partener - « Schimburi culturale si profesionale între elevii de pe cele doua maluri ale Dunarii » - Craiova-Vidin(scoala de confectii si catering) - proiect aflat în derulare.

2. Program Phare CBC-BG/2005 prioritatea 4: asociat -„ Schimburi comerciale intercooperatiste zona transfrontaliera Dolj-Vrata”,aplicatie in curs de evaluare

- PROGRAM PHARE 2004 - partener -“Program de instruire in vederea dobandirii de abilitati si deprinderi tehnice in domeniul confectiilor si tricotajelor”. Rezultat-100 persoane instruite in 12 luni-aplicat în anul 2006


Istoria cooperarii cu solicitantul

2 ani

- parteneriat cu solicitantul în elaborarea si dezvoltarea modulelor programului de pregatire pentru domeniul Constructii

- identificarea nevoilor pietei muncii în domeniul constructiilor la nivel local si regional.

- consultanta pe baza experientei practice avuta în domeniu

- asigurarea legaturii permanente a departamentului de formare cu mediul de afaceri (agenti economici) si persoane fizice.

Rolul si implicarea în pregatirea proiectului propus

Rolul: partener în cadrul prezentului proiect

Implicare: întocmirea suportului de curs si desfasurarea cursului de calificare în meseria confectioner tâmplarie mase plastice si aluminiu.

Rolul si implicarea în punerea în aplicare a proiectului propus

- furnizarea de lectori pentru sustinerea cursului de calificare;

- dezvoltarea activitatilor de instruire teoretica si practica prevazute în cadrul proiectului, prin intermediul echipei de lectori: pregatirea instruirii teoretice, realizarea instruirii teoretice, pregatirea instruirii practice, realizarea instruirii practice, evaluarea cursantilor;

- furnizarea de know-how în domeniul tîmplariei din aluminium si mase plastice pentru implementarea activitatilor conform graficului Gantt elaborat;

- oferirea de know-how-ul de care dispune în calitatea sa de formator autorizat de resurse umane prin echipa de instructori necesar unei bune implementari a activitatilor proiectului;

- va întocmi lista cu echipamentele (specificatii si caracteristici tehnice, etc) ce trebuie achizitionate, necesare cursului de calificare vizat prin proiect datorita experientei pe care o are, contribuind astfel la corecta întocmire a dosarului de achizitii

consultanta cu privire la modalitatea de amenajare si dotare cu echipamente a salii, locul unde acestea trebuie amplasate, conform normelor de calitate si siguranta în vigoare, pentru a obtine cele mai bune rezultate pe parcursul derularii orelor de curs;

promovarea proiectului si a rezultatelor obtinute, în rândul colaboratorilor.


Important:   Acest formular de cerere trebuie însotit de o declaratie de parteneriat semnata, stampilata si datata de catre fiecare partener, în conformitate cu modelul din pagina urmatoare.
Partener 2

Denumire legala completa

(numele organizatiei)

FUNDAŢIA CUVÂNTUL CARE ZIDEsTE”

Nationalitate

Româna

Statut juridic

Nonprofit, fundatie

Adresa oficiala

Str. Aries nr. 7, Craiova, Dolj

Persoana de contact

Preot Dr. Resceanu Ion

Telefon


Fax


Adresa E-mail

cuv@m-ol.ro

Numar de angajati


Alte resurse relevante

Scopul fundatiei este promovarea valorilor culturale si spirituale crestine, desfasurarea de activitati cu caracter caritabil în favoarea persoanelor aflate în dificultate, fara nici o discriminare, desfasurarea de activitati instructiv – educative în toate domeniile.

Activitatea fundatiei este structurata pe mai multe programe:

 • Program de interventie în penitenciarele din Craiova
 • Program de sprijin a copiilor saraci
 • Program de asistenta socio – medicala
 • Program de misiune în scoli, gradinite si parohii

De asemeni, dispune si de:

echipament electronic;

ong-uri partenere

personal specializat in gestionarea programelor de finantare nerambursabila

dispune de resurse financiare suficiente

- experienta in gestionarea programelor cu finantare nerambursabila

Experienta în proiecte similare, relevanta pentru rolul în implementarea proiectului propus

Fundatia “Cuvântul care zideste” a derulat proiecte care au ca scop incluziunea sociala a grupurilor dezavantajate, conform urmatoarelor criterii:

a. scopul si localizarea proiectelor

b. rezultatele proiectului

c. rolul organizatiei (solicitant principal sau partener)

d. costul proiectului

e. sponsorii proiectului


1. Proiectul ”1 Iunie si pentru ei”- 2002;

a. Sarbatorirea zilei de 1 Iunie alaturi de 90 de copii cu deficiente de auz, care au prezentat un program artistic si au primit cadouri .

Craiova, Dolj

b.- 90 de copii cu deficiente de auz implicati într-un program artistic;

- Cadouri pentru cei 90 de copii

c. Solicitant

e. Surse proprii, magazinul BILLA


2. Proiectul „Tabara de credinta si creatie Tismana-2003”;

a. Promovarea valorilor spirituale specifice poporului român în rândul tinerilor, pentru ca aceste valori sa fie asimilate de tineri si sa formeze profilul lor spiritual.

Tismana, Gorj

b. La tabara au participat 38 de elevi, iar activitatile s-au desfasurat zilnic, pe grupe tematice: educatie moral – religioasa, creatie literara, creatie artistica - plastica, consiliere individuala si de grup, excursii.

c. Solicitant

d. 6650 RON

e. S.C. Elcomex Cernavoda si Arhiepiscopia Craiovei.


3. „A sti pentru a fi sanatos”- 2003

a. Promovarea starii de sanatate si cultivarea interesului pentru problematica sanatatii, completarea culturii igienico - sanitare, însusirea de deprinderi igienice, care sa formeze si sa dezvolte un comportament igienic la minorii detinuti în Penitenciarul pentru minori si tineri Craiova.

Craiova, Dolj

b. însusirea de deprinderi igienice, care sa formeze si sa dezvolte un comportament igienic la minorii detinuti în Penitenciarul pentru minori si tineri Craiova

c. Solicitant

d. donatii (600 de prosoape, 600 paste de barbierit, 600 de aparate de ras de unica folosinta, 120 de fete de masa, 300 ml de material de lenjerie, 108 seturi de lenjerie intima, 1200 de sapunuri, 500 de perechi sosete, 500 paste de dinti, 500 de periute.

e. Organizatia Internationala a Femeilor din Bucuresti, World Vision


4. „Impact-2003”

a. Calificarea în meseria de tâmplar a unor detinuti minori si tineri aflati în custodia Penitenciarului de Minori si Tineri Craiova. Craiova, Dolj

b. 36 detinuti minori si tineri calificati în meseria de tâmplar aflati în custodia Penitenciarului de Minori si Tineri Craiova

c. Solicitant

d. 14526 RON

e. Ambasada Canadei


Instruirea preoteselor din mediul rural pentru rezolvarea problemelor sociale - 2004”

a. crearea unei retele de voluntare, care sa asigure asistenta sociala si consiliere, în beneficiul persoanelor cu nevoi speciale.

Judetul Dolj

b. Dupa terminarea cursului, echipa de proiect a ajutat fiecare preoteasa sa formeze, în localitatea de unde provine, un comitet filantropic, care sa încerce sa rezolve, cu resurse locale, problemele ivite în comunitate.

c. Solicitant

d. 4266 $ - Banca Mondiala

4570 $ - Fundatia

e. Banca Mondiala, surse proprii


Sprijin pentru o viata mai buna 2005, 2006”


a. Proiectul îsi propune îmbunatatirea calitatii vietii copiilor în general si a celor saraci în special precum si a familiilor nevoiase din mediul rural prin desfasurarea de activitati ce vizeaza îmbunatatirea calitatii vietii acestor copii precum si consiliere, catehizare, informare si educare în spiritul vietii crestine.

Satele Ciutura si Dragoia, Dolj.

b. Fundatia „Cuvântul care zideste” în colaborare cu Asociatia „Sfânta Tatiana” din parohia Ciutura, a venit în întâmpinarea nevoilor copiilor din satele Ciutura si Dragoia, judetul Dolj, ale caror familii se afla în imposibilitatea de a asigura satisfacerea necesitatilor speciale privind îngrijirea sanatatii, educatiei, stimularea dezvoltarii intelectuale si psiho-emotionale.

Pentru acoperirea nevoilor stringente ale beneficiarilor au fost donate de catre fundatie îmbracaminte, încaltaminte, alimente, rechizite, carti.

Tot pentru a veni în sprijinul mamelor si copiilor fundatia a achizitionat în satul Dragoia o casa pe care a pus-o la dispozitia mamelor care sunt monitorizate de Asociatia “Sfânta Tatiana”.

c. Solicitant

d. 30900 RON

e. surse proprii


Gradinite crestine-2006”

a. dezvoltarea performantei pe sectorul de vârsta 3 – 6 ani si educarea copiilor în spiritul moralei crestine.

Craiova, Dolj

b. În aceste gradinite învata un numar de aproximativ 350 copii.
Parteneriatul cu Gradinita Sfânta Lucia a început în anul 2002, cu Gradinita Otilia Cazimir în anul 2003, iar cu Grainita nr. 52 în anul 2006.
În acest an, cu ajutorul angajatilor si al voluntarilor Fundatiei, s-a desfasurat programul de socializare pentru grupa mica la cele trei gradinite.
Tot în 2006 fundatia a organizat o excursie la Manastirea Lainici – judetul Gorj pentru Gradinita Sfânta Lucia.

c. Solicitant

d. 1100 RON

e. surse proprii


8. Cercuri crestine pentru copii si tineri 2003

Craiova, Dolj

a. Petrecerea timpului liber într-un cadru organizat.

b. Multi dintre preoti organizeaza pentru tineri seminarii, în care se discuta problemele care îi preocupa pe acestia. Cele mai multe teme, care sunt discutate, sunt cerute chiar de tineri.

c. Solicitant

d. 9961 RON

e. World Vision


Programe de educatie pentru detinutii din Penitenciarul Minori si Tineri Craiova - 2007

Craiova, Dolj

a. vizeaza crearea unui mediu educational adecvat tinerilor detinuti

b.


 • alfabetizarea – se desfasoara în trei sali de clasa, pe care fundatia le-a amenajat în spatiul de detentie. Activitatea este sustinuta de trei învatatori. În 2006 – 30 de detinuti au beneficiat de aceasta activitate.
 • educatie plastica – se desfasoara în atelierul „Icoana”, amenajat tot în spatiul de detentie si este facuta sub îndrumarea unui artist plastic. În cadrul atelierului au lucrat un numar de 10 detinuti în acest an, reusind ca în luna august sa realizeze o expozitie la galeriile de Arta din Craiova.
 • ”terapie prin munca” - în cadrul acestei activitati, copiilor li se dezvolta abilitatile practice, ei învatând sa fie creativi si sa confectioneze tot felul de lucruri. Un numar de 20 detinuti au realizat numeroase obiecte cum ar fi martisoare, icoane, colaje, etc.
 • pregatire pentru liberare – consilierea individuala si de grup este realizata de un asistent social cu un numar de 32 de beneficiari.
 • ajutoare materiale – oferirea de diverse pachete detinutilor necautati de familie, cu diferite ocazii.

c. Solicitant

d.

e. Organizatia World Vision România


10.Program de interventie în Penitenciarul de Minori si Tineri si Penitenciarul de Maxima Siguranta din Craiova

Craiova, Dolj

a. - alfabetizarea a 60 de minori si tineri care nu stiu sa scrie si sa citeasca;

alfabetizarea a 60 de detinuti (din PMS) care nu stiu sa scrie si sa citeasca;

terapie ocupationala pentru 100 de detinuti minori si tineri (PMT);

terapie ocupationala pentru 100 de detinuti din PMS;

terapie ocupationala pentru 50 de detinute din PMS;

consiliere si educatie religioasa pentru 100 de detinutii minori si tineri din PMT;

consiliere si educatie religioasa pentru 100 de detinuti din PMS;

consiliere si educatie religioasa pentru 50 detinute din PMS;

activitati de petrecere a timpului liber pentru circa 300 de detinuti din PMT;

activitati de petrecere a timpului liber pentru 100 de detinuti din PMS;

activitati de petrecere a timpului liber pentru 50 de detinute din PMS;

ajutoare materiale pentru detinutii nevoiasi din PMT;

ajutoare materiale pentru detinutii nevoiasi din PMS;

ajutoare materiale pentru detinutele nevoiase din PMS;

o excursie pentru circa 30 de detinuti din PMT;

actiuni comunitare pentru 300 de detinuti din PMT;

cel putin 2 expozitii cu produsele programului Terapie ocupationala.


b. - 60 de detinuti minori si tineri din PMT alfabetizati;

60 de detinuti din PMS alfabetizati;

consiliere si educatie religioasa pentru 450 de persoane aflate în detentie;

terapie ocupationala pentru 450 de persoane aflate în detentie;

o excursie pentru detinutii din PMT cu rezultate bune la învatatura;

activitati de petrecere a timpului liber pentru 450 de detinuti

expozitii realizate cu lucrarile (obiectele) detinutilor;

actiuni comunitare pentru detinutii din PMT;

spectacole realizate de catre detinuti cu ocazia unor evenimente importante (sarbatori religioase).

Craiova, Dolj

c. - Solicitant

d. - 13696 USD


e. Finantator World Vision România 5394 UDS

Contributia fundatiei – 8.302 USD


Sprijin pentru viitor - 2006”

a. realizarea unei baze de date, cu elevii si studentii saraci, dar cu rezultate deosebite la învatatura, mai ales cei proveniti din mediul rural, si cautarea de sponsori si donatori, pentru sustinerea acestora în scoala

Judetul Dolj

b. Prin acest proiect, au fost sustinuti 15 elevi si studenti în anul 2006.

c. Solicitant

d. 2250 Ron

e. surse proprii


“Micul Samarinean Milostiv” 2003-2006

a. dezvoltarea spiritului crestin – filantropic la copiii de vârsta scolara si se desfasoara în perioada premergatoare sarbatorilor Craciunului si Pastelui, prin intermediul profesorilor de religie începând cu anul 2003.

Judetul Dolj

b. Fondurile colectate prin aceasta campanie sunt folosite pentru ajutorarea elevilor înscrisi în programul „Sprijin pentru viitor”.

c. Solicitant

d. 39006 RON

e. surse proprii


Centrul Socio – Medical Sfântul Ioan - Sebastian”

a. acordarea de asistenta socio – medicala tuturor persoanelor si grupurilor expuse riscului de excludere sociala

Craiova, Dolj

b. beneficiarii sunt identificati prin colaborare cu institutiile partenere sau prin munca de teren a asistentilor sociali

- se asigura asistarea a cel putin 200 de beneficiari aflati in situatii de excludere sociala

- se asigura consiliere psihologica

- se incearaca eliminarea cauzelor care mentin beneficiarii in aceste situatii

c. partener

d. 1.334.623.964 ROL

e. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei


Istoria cooperarii cu solicitantul

4 ani

Programe de educatie pentru minorii si tinerii detinuti în PMT Craiova:

 • alfabetizarea – se desfasoara în trei sali de clasa, pe care fundatia le-a amenajat în spatiul de detentie.
 • educatie plastica – se desfasoara în atelierul „Icoana”, amenajat tot în spatiul de detentie, facuta sub îndrumarea unui artist plastic.
 • postul de radio „Impact” - emisiunile postului de radio cu circuit închis sunt realizate chiar de catre detinuti, sub îndrumarea voluntarilor fundatiei.
 • ”terapie prin munca” - în cadrul acestei activitati, copiilor li se dezvolta abilitatile practice, ei învatând sa fie creativi.
 • pregatire pentru liberare – consiliere individuala si de grup
 • cursuri de calificare: - croitorie - cursurile de calificare într-o meserie sunt foarte importante, deoarece lor integrarea sociala depinde de aceste cursuri.

Rolul si implicarea în pregatirea proiectului propus

Rolul: Partener în cadrul prezentului proiect

Implicare: medierea legaturilor directe între angajatori si tinerii rromi, absolventi ai cursului de calificare în meseria de confectioner tâmplarie din aluminium si mase plastice, în vederea încheierii unui posibil contract de munca.

Rolul si implicarea în punerea în aplicare a proiectului propus

- va încerca sa obtina pentru fiecare viitor cursant informatii cu privire la mediul familial din care acesta provine;

- distribuirea brosurii si dupa finalizarea proiectului;

- consultatii cu privire la modalitatea de amenajare a salii, locul unde echipamentele trebuie amplasate, conform normelor de calitate si siguranta în vigoare, pentru a obtine cele mai bune rezultate pe parcursul derularii orelor de curs;

- identificarea angajatorilor interesati de forta de munca calificata în domeniul tâmplariei din aluminium si mase plastice prin intermediul micii publicitati, abordare directa la sediile si punctele de lucru ale potentialilor angajatori, în urma identificarii acestora în publicatiile economice, Pagini Aurii, Internet sau alte surse de informare;

- crearea bazei de date în care vor fi stocate informatiile utile cu privire la angajatori; baza de date va fi în permanenta actualizata astfel încât sa ofere informatii actuale cu privire la lista posturilor vacante;

- contactarea directa a angajatorilor, telefonic, stabilindu-se o întâlnire în cadrul careia se va face o prezentare a proiectului si se vor recomanda beneficiarii nostri aflati în cautarea unui loc de munca;

- discutii cu privire la facilitatile pe care le are un angajator, potrivit legislatiei în vigoare atunci când angajeaza aceasta categorie de personal;

- expedierea unor scrisori de prezentare a beneficiarilor pentru potentialii angajatori;

pregatirea intâlnirii intre potentiali angajatori si beneficiari în care beneficiarul sa sustina o proba de lucru pentru a-l convinge pe angajator de aptitudinile sale;

- prezentarea proiectului si diseminarea rezultatelor prin intermediul propriilor canale de comunicare: retea de colaboratori, portale pe internet, liste de discutii, întâlniri directe.DECLARAŢIE DE PARTENERIAT


Important: Aceasta declaratie trebuie completata de catre fiecare partener, inclusiv de catre solicitant.


Un parteneriat este o relatie esentiala între doua sau mai multe organizatii, care presupune împartirea responsabilitatilor în derularea proiectului finantat de catre Autoritatea Contractanta. Pentru a înlesni o derulare eficienta a proiectului, Autoritatea Contractanta solicita tuturor partenerilor sa recunoasca acest lucru, consimtind la principiile de buna practica a parteneriatului, stipulate mai jos.Toti partenerii au citit formularul de cerere si au înteles care va fi rolul lor în cadrul proiectului înainte ca cererea de finantare nerambursabila sa fie înaintata Autoritatii Contractante.


Toti partenerii au citit contractul standard de finantare nerambursabila si au înteles care vor fi obligatiile care le revin în cadrul contractului daca finantarea nerambursabila este acordata. Ei autorizeaza solicitantul principal sa semneze contractul cu Autoritatea Contractanta si sa îi reprezinte în relatiile cu Autoritatea Contractanta privind punerea în aplicare a proiectului.


Solicitantul trebuie sa se consulte permanent cu partenerii sai si sa-i informeze în totalitate asupra evolutiei proiectului.


Toti partenerii trebuie sa primeasca copiile rapoartelor – descriptive si financiare – elaborate de solicitant/beneficiar si înaintate catre Autoritatea Contractanta.


Modificarile importante propuse în cadrul proiectului (ex. activitati, parteneri etc.) vor trebui sa fie aprobate de parteneri, anterior înaintarii acestora catre Autoritatea Contractanta. În cazul în care aceste modificari nu au putut fi aprobate de catre toti partenerii, solicitantul trebuie sa informeze Autoritatea Contractanta cu privire la acest lucru, atunci când înainteaza spre aprobare propunerea de modificare.


In cazul în care Beneficiarul nu îsi are sediul in tara in care este implementat proiectul, înainte de terminarea proiectului, partenerii trebuie sa consimta asupra repartizarii echitabile a echipamentelor, vehiculelor si materialelor achizitionate din finantarea nerambursabila a UE între partenerii locali sau beneficiarii finali ai proiectului.


Am citit si consimtit asupra continutului proiectului înaintat Autoritatii Contractante. Ma angajez sa actionez în conformitate cu principiile practicilor unui bun parteneriat.

De asemenea, declar prin prezenta ca sunt partener în - mai multe propuneri de proiecte depuse în cadrul acestei scheme de finantare nerambursabila depuse în urmatoarele regiuni ...-…. si ca detin capacitatea financiara si operationala sa duc la îndeplinire toate activitatile prevazute în situatia în care in care toate propunerile de proiect avansate vor fi selectate.


Nume:

GUNESCU GABRIEL

Organizatie:

PENITENCIARUL DE MINORI sI TINERI CRAIOVA

Functie:

DIRECTOR

Semnatura si stampila reprezentantului legal:


Data si locul:

03 SEPTEMBRIE 2007, CRAIOVA

DECLARAŢIE DE PARTENERIAT


Important: Aceasta declaratie trebuie completata de catre fiecare partener, inclusiv de catre solicitant.


Un parteneriat este o relatie esentiala între doua sau mai multe organizatii, care presupune împartirea responsabilitatilor în derularea proiectului finantat de catre Autoritatea Contractanta. Pentru a înlesni o derulare eficienta a proiectului, Autoritatea Contractanta solicita tuturor partenerilor sa recunoasca acest lucru, consimtind la principiile de buna practica a parteneriatului, stipulate mai jos.


Toti partenerii au citit formularul de cerere si au înteles care va fi rolul lor în cadrul proiectului înainte ca cererea de finantare nerambursabila sa fie înaintata Autoritatii Contractante.


Toti partenerii au citit contractul standard de finantare nerambursabila si au înteles care vor fi obligatiile care le revin în cadrul contractului daca finantarea nerambursabila este acordata. Ei autorizeaza solicitantul principal sa semneze contractul cu Autoritatea Contractanta si sa îi reprezinte în relatiile cu Autoritatea Contractanta privind punerea în aplicare a proiectului.


Solicitantul trebuie sa se consulte permanent cu partenerii sai si sa-i informeze în totalitate asupra evolutiei proiectului.


Toti partenerii trebuie sa primeasca copiile rapoartelor – descriptive si financiare – elaborate de solicitant/beneficiar si înaintate catre Autoritatea Contractanta.


Modificarile importante propuse în cadrul proiectului (ex. activitati, parteneri etc.) vor trebui sa fie aprobate de parteneri, anterior înaintarii acestora catre Autoritatea Contractanta. În cazul în care aceste modificari nu au putut fi aprobate de catre toti partenerii, solicitantul trebuie sa informeze Autoritatea Contractanta cu privire la acest lucru, atunci când înainteaza spre aprobare propunerea de modificare.


In cazul în care Beneficiarul nu îsi are sediul in tara in care este implementat proiectul, înainte de terminarea proiectului, partenerii trebuie sa consimta asupra repartizarii echitabile a echipamentelor, vehiculelor si materialelor achizitionate din finantarea nerambursabila a UE între partenerii locali sau beneficiarii finali ai proiectului.


Am citit si consimtit asupra continutului proiectului înaintat Autoritatii Contractante. Ma angajez sa actionez în conformitate cu principiile practicilor unui bun parteneriat.

De asemenea, declar prin prezenta ca sunt partener în 1 propuneri de proiecte depuse în cadrul acestei scheme de finantare nerambursabila depuse în urmatoarele regiuni Sud Vest Oltenia si ca detin capacitatea financiara si operationala sa duc la îndeplinire toate activitatile prevazute în situatia în care in care toate propunerile de proiect avansate vor fi selectate.


Nume:

PROFESOR IONICĂ ION

Organizatie:

GRUPUL SCOLAR ARTE SI MESERII AL COOPERAŢIEI MEsTEsUGĂREsTI „SPIRU HARET”

Functie:

DIRECTOR

Semnatura si stampila reprezentantului legal:


Data si locul:

03 SEPTEMBRIE 2007, CRAIOVA

4. DECLARAŢIE DE PARTENERIAT


Important: Aceasta declaratie trebuie completata de catre fiecare partener, inclusiv de catre solicitant.


Un parteneriat este o relatie esentiala între doua sau mai multe organizatii, care presupune împartirea responsabilitatilor în derularea proiectului finantat de catre Autoritatea Contractanta. Pentru a înlesni o derulare eficienta a proiectului, Autoritatea Contractanta solicita tuturor partenerilor sa recunoasca acest lucru, consimtind la principiile de buna practica a parteneriatului, stipulate mai jos.


Toti partenerii au citit formularul de cerere si au înteles care va fi rolul lor în cadrul proiectului înainte ca cererea de finantare nerambursabila sa fie înaintata Autoritatii Contractante.


Toti partenerii au citit contractul standard de finantare nerambursabila si au înteles care vor fi obligatiile care le revin în cadrul contractului daca finantarea nerambursabila este acordata. Ei autorizeaza solicitantul principal sa semneze contractul cu Autoritatea Contractanta si sa îi reprezinte în relatiile cu Autoritatea Contractanta privind punerea în aplicare a proiectului.


Solicitantul trebuie sa se consulte permanent cu partenerii sai si sa-i informeze în totalitate asupra evolutiei proiectului.


Toti partenerii trebuie sa primeasca copiile rapoartelor – descriptive si financiare – elaborate de solicitant/beneficiar si înaintate catre Autoritatea Contractanta.


Modificarile importante propuse în cadrul proiectului (ex. activitati, parteneri etc.) vor trebui sa fie aprobate de parteneri, anterior înaintarii acestora catre Autoritatea Contractanta. În cazul în care aceste modificari nu au putut fi aprobate de catre toti partenerii, solicitantul trebuie sa informeze Autoritatea Contractanta cu privire la acest lucru, atunci când înainteaza spre aprobare propunerea de modificare.


In cazul în care Beneficiarul nu îsi are sediul in tara in care este implementat proiectul, înainte de terminarea proiectului, partenerii trebuie sa consimta asupra repartizarii echitabile a echipamentelor, vehiculelor si materialelor achizitionate din finantarea nerambursabila a UE între partenerii locali sau beneficiarii finali ai proiectului.


Am citit si consimtit asupra continutului proiectului înaintat Autoritatii Contractante. Ma angajez sa actionez în conformitate cu principiile practicilor unui bun parteneriat.

De asemenea, declar prin prezenta ca sunt partener în _-___ mai multe propuneri de proiecte depuse în cadrul acestei scheme de finantare nerambursabila depuse în urmatoarele regiuni……-……. si ca detin capacitatea financiara si operationala sa duc la îndeplinire toate activitatile prevazute în situatia în care in care toate propunerile de proiect avansate vor fi selectate.


Nume:

PREOT DOCTOR REsCEANU ION

Organizatie:

FUNDAŢIA “CUVÂNTUL CARE ZIDEsTE”

Functie:

DIRECTOR

Semnatura si stampila reprezentantului legal:


Data si locul:

24 AUGUST 2007, CRAIOVA

Iv.   AsOCIAŢII SOLICITANTULUI CARE PARTICIPA IN PROIECT

DESCRIEREA ASOCIAŢILOR


Aceasta sectiune trebuie sa fie completata de fiecare organizatie asociata în conformitate cu sectiunea 2.1.2 din Ghidul Solicitantului. Acest tabel trebuie multiplicat, conform necesitatilor, pentru a crea spatiu pentru mai multe asociatiiAsociat 1

Denumire legala completa

(numele organizatiei)


Nationalitate


Statut juridic


Adresa oficiala


Persoana de contact


Telefon nr.:


Fax nr.:


Adresa E-mail


Numar de angajati


Alte resurse relevante


Experienta în proiecte similare, relevanta pentru rolul în implementarea proiectului propus


Istoria cooperarii cu solicitantul


Rolul si implicarea în pregatirea proiectului propus


Rolul si implicarea în punerea în aplicare a proiectului propus
V. LISTA DE VERIFICARE

Coeziune Economica si Sociala Dezvoltarea Resurselor Umane MĂSURI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ

Phare/2006/018-147.04.02

DATE ADMINISTRATIVE

Va fi completat de catre solicitant

Numele solicitantului

PENITENCIARUL DE MINORI sI TINERI CRAIOVA

Nationalitate

ROMÂNĂ

Numarul de înregistrare legal


Statut legal[8]

INSTITUŢIE PUBLICĂ

Data înfiintarii organizatiei


Partener 1

Nume: GRUPUL sCOLAR ARTE sI MESERII AL COOPERAŢIEI MEsTEsUGĂREsTI „SPIRU HARET

Nationalitate: ROMÂNĂ

Statut legal: Nonprofit, fundatie

Partener 2

Nume: FUNDAŢIA “CUVÂNTUL CARE ZIDEsTE”

Nationalitate: ROMÂNĂ

Statut legal: Nonprofit, fundatie

INAINTE DE TRIMITEREA PROPUNERII, VA RUGAM SA VERIFICATI DACA FIECARE DIN URMATOARELE COMPONENTE ESTE COMPLETA SI RESPECTA URMATOARELE CRITERII :

Va fi completata de catre solicitant

To be filled in by the Contracting Authority


Da

Nu

Yes

No

1. Formularul de cerere de finantare utilizat este in conformitate cu cel publicat in Cererea de oferte.

X
Cererea este în format dactilografiat si este (în limba româna sau engleza) si pre-propunerea este în limba româna sau engleza.


X
3. Sunt incluse un exemplar original si 3 copii din cererea de finantare si pre-propunere.

X
4. Sunt atasate un floppy disk sau un CD-ROM.

X
5. Fiecare partener (inclusiv solicitantul) a completat si a semnat o declaratie de parteneriat, iar aceste declaratii sunt incluse (dupa caz). Va rugam sa indicati “Nu este cazul” (NA) daca nu aveti nici un partener.

X
6. Bugetul este prezentat în formatul cerut, este exprimat în € si este în plic sigilat, în limba româna sau engleza.

X
7. Matricea cadru logic este completata si este în plic sigilat, în limba româna sau engleza.

X
8. Statutul sau contractul de asociere al organizatiei solicitantului si al fiecarei organizatii partenere

X
9. Copie dupa cele mai recente documente financiare – contul de profit si pierderi si bilantul contabil

X
10. Formular de statut juridic – Anexa D

X
11. Declaratie pe proprie raspundere Anexa H

X
12. Programa cursurilor de formare profesionala (dupa caz)

X
13. Durata proiectului este egala sau mai mica de 12 luni (maximum permis).

X
14. Durata proiectului este egala sau mai mare decât 9 luni (minimum permis).

X
15. Contributia ceruta este egala sau mai mare de 15 000 EURO (minimum permis)

X
16. Contributia ceruta este egala sau mai mica de 150 000 EURO (maximum permis)

X
17. Contributia ceruta este egala sau mai mare de 20% (organizatiile orientate spre profit) respective 10% (organizatii non-profit) din totalul costurilor eligibile (procentajul minimum impus)

X
18. Contributia ceruta este egala sau mai mica de 80 % (organizatiile orientate spre profit), respectiv 90% (organizatii non-profit) din totalul costurilor eligibile (procentajul maximum permis)

X
19. CV-urile echipei de proiect (coordonatorul de proiect, responsabilul financiar, contabilul etc.) si ale expertilor cheie (consilieri, lectori etc.) în limba romana sau engleza sunt incluse si semnate de catre titulari.

X
20. Declaratia solicitantului a fost completata semnata si stampilata

X
Titlul Propunerii

ACTUAL – Calificarea tinerilor rromi privati de libertate”

VI. DECLARAŢIA SOLICITANTULUI

A. Solicitantul declara ca:

Detine sursele de finantare si competenta profesionala si calificarile specificate în sectiunea 2.1.3 din Ghidul solicitantului.

Se obliga sa respecte principiile unui parteneriat corect prevazute în sectiunea III.2 a cererii de finantare.

Este direct responsabil pentru pregatirea si managementul proiectului împreuna cu partenerii si nu va actiona ca un intermediar.

El si partenerii nu se încadreaza în nici una din categoriile (a) – (g) prezentate în sectiunea 2.1.1 (2) din Ghidul solicitantului.

Daca va fi selectat, poate sa furnizeze imediat, la cerere, documentele de sprijin mentionate la punctul 2.4 din Ghidul solicitantului.

Daca va fi selectat, este de acord sa cofinanteze impreuna cu partenerii (daca este cazul) costurile proiectului cu 25725 EURO , pe parcursul implementarii proiectului.

Este constient ca dubla finantare a proiectului sau a unor activitati asemanatoare nu este permisa si declara ca va notifica Autoritatii Contractante cu privire la toate grant-urile aditionale primite inainte de semnarea contractului.

În plus, solicitantul declara ca:

Va fi completata de catre solicitant

Va fi completata de catre Autoritatea Contractanta


Da

Nu

Da

Nu

1. Este eligibil în conformitate cu criteriile stabilite la punctul 2.1.1 din Ghidul solicitantului.

X
2. Partenerul 1 este eligibil (în conformitate cu criteriile stabilite la punctul 2.1.2 din Ghid) (dupa caz)[11]

X
Partenerul 2 este eligibil (în conformitate cu criteriile stabilite la punctul 2.1.2 din Ghid) (dupa caz) [12]

NB: adaugati linii de tabel pentru toti partenerii.

X

B. SEMNĂTURA sI sTAMPILĂ:

Subsemnatul, persoana responsabila pentru proiect din organizatia solicitanta, certific ca informatia furnizata în aceasta Declaratie este corecta.

Data: 06 SEPTEMBRIE 2007 Nume: GUNESCU GABRIEL Semnatura si stampila:

Functie: DIRECTOR

VII. GRILA DE EVALUARE

DOAR PENTRU UZUL AUTORITATII CONTRACTANTE
DA

NU

1. Termenul limita a fost respectat  2. Cererea de finantare satisface toate criteriile mentionate în Lista de verificare (Sectiunea V din Cererea de finantare nerambursabila).Verificarea listei de verificare a fost realizata de ……………………………………… pe…………………………………………..


DECIZIA 1: Comitetul a decis sa recomande Cererea de finantare pentru evaluare dupa realizarea verificarii administrative.

(Daca nu, motivele vor fi înregistrate in Grila de verificare administrativa in CRIS, in raportul de verificare administrative in CRIS, si in scrisorile trimise solicitantilor).
DECIZIA 2: Comitetul a aprobat Pre-propunerea si a decis sa realizeze evaluarea a întregii propuneri dupa selectarea celor mai bune Pre-propuneri. (Daca nu, motivele trebuie codificate în Grila de Evaluare a Pre-propunerii în CRIS – aceasta include fisa de evaluare pentru evaluatori si delegati, în Raportul de evaluare a Pre-propunerii si scrisorile trimise solicitantilor.)

DA

NU

DECIZIA 3: A. Comitetul a recomandat propunerea pentru verificarea eligibilitatii dupa selectarea provizorie în cadrul celor mai bine cotate propuneri, care se încadreaza în pachetul financiar disponibil. (Daca nu, motivele trebuie codificate în Grila de evaluare în CRIS – aceasta include fisa de evaluare pentru experti si delegati, în Raportul de evaluare si în scrisorile trimise solicitantilor.)
B. Comitetul a recomandat propunerea pentru verificarea eligibilitatii ce a fost pus pe lista de rezerve, iar unele propuneri selectate provizoriu nu au îndeplinit criteriile de eligibilitate, conform scorurilor înregistrate de propuneri si în limitele pachetului financiar disponibil.

(Daca nu, motivele trebuie codificate în Grila de evaluare în CRIS – aceasta include fisa de evaluare pentru experti si delegati, în Raportul de evaluare si în scrisorile trimise solicitantilor)
3. Documentele de sprijin mentionate mai jos, depuse conform Ghidului (Sectiuneii 2.2.1 si 2.4), întrunesc toate criteriile de eligibilitate ale solicitantului si partenerilor acestuia (dupa caz).

a. Statutul solicitantului.b. Statutele sau articolele de asociere ale tuturor partenerilor.c. Raportul de audit extern al solicitantului (dupa caz)[13]d. Numarul legal de înregistrare (a se vedea anexa D) este completata conform si este semnata de catre solicitant si este însotita de documentele de sprijin cerute.e. Identificarea financiara conform modelului atasat la Anexa Ef. Copii ale ultimelor bilanturi contabile ale solicitantului.

Evaluarea eligibilitatii / FINALĂ a fost condusa de ……………………………………………. …pe data de ………………………………….

DECIZIA 4: Comitetul a selectat propunerea de finantare dupa ce au verificat eligibilitatea? în conformitate cu criteriile stipulate în Ghidul solicitantului.

(Daca nu, motivele trebuie codificate în Grila de evaluare pentru verificarea eligibilitatii în CRIS, Raportul de verificare a eligibilitatii în CRIS si în scrisorile trimise solicitantilor.)


https://europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf

Daca nu este în una dintre tarile enumerate în sectiunea 2.1.1(1) a Ghidului, va rugam sa justificati locatia acestuia.

OBSERVATIE: Aceasta lista de verificare completata (sectiunea V din Anexa A) va fi capsata împreuna cu Declaratia Solicitantului (sectiunea VI din Anexa A) si pusa în plicul cu documente originale


Va rugam sa cititi cu atentie aceasta declaratie înainte de a o semna.

Va rugam sa aveti în vedere ca ESTE OBLIGATORIU sa completati valoarea contributiei financiare a solicitantului si partenerilor (daca e cazul)

Indicati “Nu este cazul” (NA) daca nu aveti partener.

Indicati “Nu este cazul” (NA) daca nu aveti partener.

Indicati “Nu este cazul” (NA) daca finantarea nerambursabila nu solicita un raport de audit. (Grant < 300 000€ - Grant operational < 75 000€)

Document Info


Accesari: 6356
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )