Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Directia privatizare si postprivatizare

economie
Raport de practica
Numele si prenumele: Gheorghe Elena-Alina

Facultatea de Administratie Publica ,Anul II SNSPA ,Bucuresti

Institutia gazda: Ministerul Transporturilor

Stagiu de practica: 27.02.2008-28.05.2008Continut


Institutia in care ne-am desfasurat activitatea a fost Ministerul Transporturilor,departamentul Directia Privatizare si Postprivatizare.Obiectivul fundamental al acestei activitati este ca, prin implicare directa a studentilor alaturi de profesionisti ai domeniului,în activitatea efectiva, responsabila sa capete cunostintele, deprinderile si abilitatile specifice practicarii profesiei.Prezentare generala a stagiului de practica

a)     Identificarea Institutiei - gazda si a Departamentului/Biroului unde a fost efectuat stagiul de practica.


Institutia - gazda in cadrul careia am efectuat stagiul de practica este MINISTERUL TRANSPORTURILOR ,Directia Privatizare si Postprivatizare.


Obiectivul principal al acestui stagiu de practica este reprezentat de insusirea unor cunostinte noi in legatura cu atributiile functionarilor publici precum si de familiarizarea cu aceasta profesie si cu mediul in care acestia isi desfasoara activitatea. Printre obiectivele stagiului de practica se numara si punerea in aplicare a cunostintelor acumulate in domeniul administratiei publice de-a lungul anului II de facultate, precum si acumularea de noi cunostinte in acest domeniu. Pot fi considerate ca obiective si munca in echipa si schimbul de experienta. De altfel, de-a lungul stagiului de practica am intrat in contact cu acte oficiale si am luat parte la organizarea mai multor actiuni ale Directiei Privatizare si Postprivatizare.

Coordonatorul stagiului de practica din interiorul institutiei a fost domnul director Popa Teodor si in lipsa dansului,domnul Dumitrecu Daniel,sef serviciu, care are urmatoarele functii:

-conducerea Directiei Privatizare si Postprivatizare este a 12412s183m sigurată de către director, iar în lipsa acestuia, este înlocuit de unul din sefii de serviciu, în limitele mandatului dat de director.

-directorul reprezintă directia în raporturile cu conducerea ministerului, cu celelalte directii generale, directii si compartimente din structura organizatorică.

-in lipsa directorului, seful serviciului Privatizare coordonează si gestionează activitătile Directiei Privatizare si Postprivatizare, în limitele mandatului acordat.

-directorul, în exercitarea atributiilor ce revin directiei, se consultă, pentru adoptarea unor decizii corecte, cu sefii de serviciu, si, după caz, cu personalul din subordine pe probleme specifice.-directorul si sefii de serviciu au obligatia sa monitorizeze activitatile specifice desfasurate de colectivul pe care îl conduc, cu factori de risc pretabili pentru aparitia fenomenului de coruptie.

STRUCTURA ORGANIZATORICA


În structura organizatorică a Directiei Privatizare si Postprivatizare functioneaza următoarele servicii:1. Serviciul Privatizare;

2. Serviciul Postprivatizare.ATRIBUŢII SPECIFICE SERVICIILOR DIN CADRUL DIRECŢIEI PRIVATIZARE sI POSTPRIVATIZARE

Serviciile care functioneaza în structura organizatorica a Directiei Privatizare si Postprivatizare au urmatoarele atributii specifice:


1.Serviciul privatizare


Principalele atributii ale serviciului sunt:

verifică modul de întocmire a documentatiei privind privatizarea societătilor/companiilor nationale si societătilor comerciale la care ministerul este actionar în numele statului, precum si materialele elaborate de regiile autonome, privind domeniul sau de activitate, pe care le supune analizei, avizării sau după caz, aprobării si propune solutii, în limitele dispozitiilor legale si a competentelor aprobate de ministru, urmărind si modul de aplicare a acestora;

initiaza si participa la elaborarea propunerilor privind strategiile de privatizare si restructurare a companiilor nationale, societatilor nationale si societatilor comerciale la care ministerul detine actiuni, le înainteaza spre aprobare si urmareste punerea în aplicare a prevederilor acestor strategii;

asigura gestionarea întregului proces de privatizare pentru companiile nationale, societatile nationale si societatile comerciale la care ministerul detine actiuni în numele statului

întocmeste si urmăreste realizarea Programului de privatizare a companiilor nationale, societatilor nationale si societatilor comerciale la care ministerul detine actiuni în numele statului

participa la realizarea atributiilor de implementare, supraveghere, evaluare, analiza, control si interventie, împreuna cu directiile de specialitate din structura organizatorica a ministerului, în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor ministerului privind activitatea de privatizare si postprivatizare;

întocmeste si supune avizarii Comitetului pentru Privatizare:

a.       Listele cu societatile ce urmeaza a fi privatizate si urmareste publicarea acesteia;

b.      Notele privind propunerea de vânzare a actiunilor;

c.       Dosarele/Fisele de prezentare pentru publicarea ofertei de vânzare a actiunilor;

d.      Notele privind propunerea de finalizare a negocierilor;

e.       Contractele de vânzare - cumparare actiuni, ca rezultat al negocierii;

f.        Notele privind derularea contractelor de vânzare - cumparare actiuni ori cele privind activitatea de monitorizare postprivatizare;

g.       Alte documentatii elaborate în scopul realizarii atributiilor din domeniul sau de activitate;

asigura secretariatul Comitetului pentru Privatizare;

realizeaza baze de date necesare pentru evaluari ce preced pregatirea pentru privatizare;

participa, prin reprezentanti desemnati prin ordin al ministrului, la sedintele comisiilor de licitatie/negociere pentru privatizarea companiilor nationale, societatilor nationale si societatilor comerciale la care ministerul detine actiuni;

întocmeste procedurile interne de lucru pentru crearea cadrului general de desfasurare a activitatii de privatizare si postprivatizare în conformitate cu prevederile legale;

nominalizeaza si transmite datele pentru personalul propriu care participă la întocmirea caietelor de sarcini, licitatii etc.

urmareste asigurarea unei corelari adecvate a diferitelor programe si actiuni în materie de dezvoltare, restructurare, investitii, privatizare si reforma economica cu obiective strategice guvernamentale si cu cele ale Acordului de asociere a României la Uniunea Europeana;

întocmeste rapoarte sintetice privind stadiul realizarii privatizarii si postprivatizarii companiilor nationale, societatilor nationale si societatilor comerciale la care ministerul, în numele statului este/a fost actionar;

furnizeaza directiilor generale si altor factori interesati, la cerere, informatiile privind legislatia nationala în vigoare privind investitiile si procesul de privatizare si/sau postprivatizare în domeniul de activitate al Ministerului Transporturilor sau dupa caz, informatiile referitoare la initiativele privind promovarea legislatiei în domeniu;

participa, prin reprezentanti desemnati, la sedintele comisiilor de licitatie pentru selectarea consultantilor, agentilor de privatizare, firmelor de avocatura, societati de servicii de investitii financiare etc., organizate pentru pregatirea si realizarea procesului de privatizare, precum si a celor desfasurate pentru monitorizarea procesului postprivatizare;

elaborează sau după caz, propune spre avizare si aprobare, proiectele de acte legislative si normative, precum si ordine ale ministrului ce privesc activitatea de administrare a participatiilor statului, restructurare, privatizare si postprivatizare;

acorda asistenta metodologica adecvata în cadrul ariei de competenta si a specificului domeniului sau de activitate, societatilor/companiilor nationale si societatilor comerciale la care ministerul detine actiuni în numele statului, precum si regiilor autonome aflate sub autoritatea ministerului;

realizeaza baza de date necesara pentru evaluari postprivatizare;

urmareste realizarea obligatiilor contractuale a cumparatorilor stabilite în contractele de vânzare - cumparare de actiuni si propune Comitetului pentru Privatizare masurile ce se impun în situatia nerealizarii acestora sau în cazul îndeplinirii cu întârziere a obligatiilor asumate;

analizeaza documentatia prezentata de cumparator si de societatea privatizata, privind modul si termenul de îndeplinire a investitiilor angajate prin contractele de vânzare - cumparare de actiuni;

verifica stadiul realizarii investitiilor angajate de cumparator la societatea privatizata si, dupa caz, efectueaza demersurile necesare în vederea angajarii unei firme de consultanta pentru întocmirea unui studiu tehnic de specialitate;

întocmeste note cu propuneri de modificare a contractelor de vânzare - cumparare încheiate, prin acte aditionale, pe care le supune avizarii Comitetului pentru privatizare si aprobarii conducerii ministerului, la solicitarea justificata a cumparatorilor sau dupa caz, a conducerii ministerului, în calitate de vânzator, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

întocmeste si prezinta conducerii ministerului informari referitoare la îndeplinirea de catre investitori a clauzelor din contractele de privatizare si propune masurile legale ce se impun;

întocmeste si avizeaza Notele privind finalizarea monitorizarii postprivatizare si le supune avizarii Comitetului pentru Privatizare si aprobarii conducerii ministerului.
2. Serviciul postprivatizare


Principalele atributii ale serviciului sunt:

furnizează conducerii ministerului elementele de sinteză necesare fundamentării unor decizii în domeniul administrarii participatiilor statului si restructurarii pe baza documentatiilor întocmite de catre companiile nationale, societatile nationale si societatile comerciale la care ministerul detine actiuni în numele statului, si dupa caz, pe baza materialelelor elaborate de consultanti si de firme de avocatura în acest scop;

initiaza, împreuna cu alte compartimente din structura organizatorică a ministerului si dupa caz, pe baza propunerilor consultantilor si agentilor de privatizare, strategiile de restructurare în contextul legislatiei din domeniul privatizarii;

participă alături de directiile de specialitate la elaborarea programelor de restructurare a regiilor autonome, societătilor/companiilor nationale si societătilor comerciale si urmăreste realizarea acestora;

.întocmeste si actualizează periodic evidenta regiilor si societătilor comerciale pe actiuni de sub autoritatea ministerului, înfiintate în urma reorganizării regiilor autonome, în scopul tinerii evidentei situatiei participatiilor statului si a structurii actionariatului la companiile nationale, societatile nationale si societatile comerciale la care ministerul detine actiuni;

întocmeste, supune aprobării si gestionează mandatele speciale, conform Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr.273/2002 si a celorlalte prevederi legale în vigoare în domeniul privatizarii;

supune Comitetului pentru Privatizare agreerea administratorilor speciali la societătile aflate în proces de privatizare conform legislatiei în vigoare;

elaborează contractele de mandat ale administratorilor speciali si le supune aprobarii conducerii ministerului;

înregistreaza rapoartele periodice întocmite de administratorii speciali;

participa, împreuna cu directiile de specialitate din minister, la realizarea atributiilor de implementare, supraveghere, evaluare, analiza, control si interventie în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor ministerului privind activitatea de administrare a participatiilor statului;

întocmeste si supune avizării Comitetului pentru Privatizare documentatii elaborate în scopul realizarii atributiilor din domeniul sau de activitate;

întocmeste procedurile interne de lucru pentru crearea cadrului general de desfasurare a activitatii de administrare în conformitate cu prevederile legale;

elaborează sau după caz, propune spre avizare si aprobare, proiectele de acte legislative si normative, precum si ordine ale ministrului ce privesc activitatea de administrare a participatiilor statului

acorda asistenta metodologica adecvata în cadrul ariei de competenta si a specificului domeniului sau de activitate, societatilor/companiilor nationale si societatilor comerciale la care ministerul detine actiuni în numele statului, precum si regiilor autonome aflate sub autoritatea ministerului.


ALTE ATRIBUŢII ALE DIRECŢIEI


Concomitent cu atributiile specifice ce îi revin, Directia Privatizare si Postprivatizare are si urmatoarele responsabilitati:

certifica documentele si actele justificative ce se prezinta pentru obtinerea vizei de control financiar preventiv propriu si raspunde de legalitatea, economicitatea, necesitatea, oportunitatea si realitatea operatiunilor consemnate în documentele prezentate, prin semnatura celui care le-a întocmit si a directorului;

prezinta si sustine controlorului delegat al Ministerului Economiei si Finantelor toate documentele si actele justificative specifice directiei, înainte de aprobarea lor de catre ordonatorul principal de credite, în vederea obtinerii vizei de control financiar preventiv, în conformitate si în limitele prevederilor Legii nr. 84/2003 pentru aprobarea, cu modificari si completari a Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv si a Normelor metodologice privind executarea controlului financiar preventiv delegat, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.522/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

prezinta Directiei Generale Economice si Buget necesarul de cheltuieli, fundamentat, pentru activitatea proprie, la termenele prevazute de lege, în vederea întocmirii proiectului bugetului Ministerului Transporturilor pentru activitatea "administratie centrala", precum si pentru activitatea de privatizare si postprivatizare;

transmite la Directia Generala Informare Publica si Comunicare, în vederea constituirii bazei de date operativa, informarile periodice, conform prevederilor OMTCT nr.452/2003 ;

Directia Privatizare si Postprivatizare, în calitate de initiator al proiectelor de acte normative, are obligatia respectarii Procedurii la nivelul Ministerului Transporturilor pentru elaborarea, avizarea si aprobarea documentelor cu caracter normativ, prevazuta în Partea a IV-a la prezentul regulament;

participa, în conditiile legii, prin conducatorul directiei, la lucrarile comisiilor parlamentare pentru definirea proiectelor de acte normative elaborate de Ministerul Transporturilor;

participa, prin conducatorul directiei, la sedintele Colegiului Ministerului Transporturilor.


PRINCIPALELE RELAŢII ALE DIRECŢIEI


RELAŢII IERARHICE

Principalele relatii ierarhice sunt:

  de subordonare fată de ministrul transporturilor si fata de secretarul general al ministerului;

de subordonare a personalului de executie fată de sefii de serviciu si a acestora fată de director

de coordonare a unitătilor de sub autoritatea si din subordinea ministerului, în limitele dispozitiilor legale si ale mandatului dat de ministru.


RELAŢII FUNCŢIONALE

Principalele relatii functionale sunt:

prezentarea la secretarul general a lucrărilor întocmite conform prevederilor legale;

prezentarea la conducerea ministerului, a tuturor documentelor si informatiilor la termenele stabilite;

prezentarea sefilor ierarhici si directiilor cu care are relatii de colaborare, a tuturor documentelor si informatiilor care, potrivit prevederilor legale si competentelor, sunt de natură de a permite acestora adoptarea unor decizii corecte;

colaborarea cu directiile generale, directiile si celelalte compartimente din structura organizatorică a ministerului, precum si cu directiile corespondente din ministere, din celelalte institutii ale administratiei de stat si organisme din domeniile specifice de activitate, în limitele dispozitiilor legale si ale mandatului acordat de ministru si/sau secretarul general;

colaborarea cu Directia Generală Afaceri Europene si Relatii Internationale în domeniul afacerilor europene ;

informarea Directiei Generale Afaceri Europene si Relatii Internationale despre toate actiunile internationale întreprinse.Obiectivele Directiei Privatizare


Printre masurile pe care Guvernul le are in vedere in cadrul politicii in domeniul privatizarii si restructurarii se numara si:


- continuarea privatizarii societatilor comerciale de talie mare si mijlocie;
- monitorizarea contractelor postprivatizare;
- lichidarea pachetelor minoritare detinute de catre stat prin mecanisme de piata;
- reorganizarea activitatilor indirect productive (externalizari).

27 februarie 2008

Aceasta a fost prima zi din stagiul de practica, zi in care ni s-a adus la cunostinta directia, respectiv serviciul in cadrul caruia vom desfasura stagiul de practica Directia Privatizare si Postprivatizare).Tot in aceasta zi ne-au fost prezentate persoanele din staff-ul administrativ si ne-au fost expuse, in mare, atributiile acestora in cadrulDirectiei Privatizare si Postprivatizare din cadrul Ministerului Transporturlor. Ni s-a comunicat ca sefu acestui serviciu este domnul Dumitrescu Daniel si diector domnul Popa Teodor. Aceasta ne-a dat mai multe detalii atat in legatura cu activitatea prestata in cadrul serviciului cat si despre atributiile si responsabilitatile sale. Tot dumnealui ne-a condus si intr-un "tur" al garzi, ocazie cu care ne-a prezentat cateva din directiile, serviciile si birourile care fac parte din Directia Privatizare si Postprivatizare si atributiile acestora.


12 martie 2008


In aceasta zi ne-au fost comunicate in detaliu atributiile si obligatiile departamentului. De asemenea, ne-a fost prezentat site-ul Directie Privatizare si Postprivatizare pentru a ne familiariza cu obiectivele. Ni s-au prezentat atat actiunile si obiectivele aduse la indeplinire cat si cele in curs de desfasurare. De asemenea ni s-a vorbit despre actiunile si obiectivele pe care doreste sa le desfasoare pe viitor.


21mai 2008


Pe 21 mai am terminat stagiul de practica.


De-a lungul perioadei stagiului de practica am avut ocazia sa vedem cum se lucreaza intr-o institutie si intr-o oarecare masura sa experimentam ceea ce inseamna profesia de functionar public. Am aflat care sunt atributiile, si obligatiile acestora in diverse departamente, servicii si birouri. De altfel am putut observa modul in care functionarii publici de la Directia Privatizare si Postprivatizare exercita sarcinile care le sunt atribuite de lege si prin intermediul regulamentului de organizare si functionare al institutiei.

Concluzii


Activitatea desfasurata de-a lungul stagiului de practica a fost benefica atat pentru mine cat si pentru colegii mei, deoarece am avut ocazia de a ne confrunta cu lumea reala a functionarilor publici am avut posibiltatea de a lua contact cu mediul de lucru al acestora si nu in ultimul rand de a ne familiariza cu rigorile si cerintele acestui mediu de lucru.

Un fapt important al stagiului de practica a fost sansa ce ne-a fost acordata, mie si colegilor mei, de a pune in practica ceea ce am invatat pana acum si de a ne testa capacitatile.

In plus am putut observa importanta cruciala a desfasurarii unui stagiu de practica pentru o mai buna asimilare a teoriei. Am observat, de asemenea, ca fara un bun suport teoretic nu ai cum sa faci performanta in acest domeniu si sunt ferm convinsa ca doar prin ingemanarea constanta ale acestor doua aspecte : teoria si practica, se poate crea o administratie pregatita de a intra in UE.

Dupa parerea mea, nu se poate desfasura aceasta activitate, la standarde europene, fara o pregatire temeinica a functionarilor publici, atat teoretic cat si practic, iar persoanele nepregatite care nu au sedimentata teoria nu pot avea loc in adminstratia publica.

Pregatirea angajatilor din acest profil administrativ este astfel o prioritate a actualei conduceri, ceea ce inseamna ca valul de tineri care vin acum de pe bancile scolilor pot folosi cu eficacitate cunostintele acumulate in facultate, in comparatie cu situatia de acum 4 - 5 ani cand se punea accentul mai putin pe instruiri si mai mult pe simpla rezistenta fizica.

Experienta a fost cu atat mai benefica tinand cont de faptul ca am avut sansa sa observam schimbarea de mentalitate a personalului si deschiderea lor catre modificarea in bine a vechilor "canoane". Modul in care au colaborat cu noi si permitandu-ne astfel sa le observam munca, ne-a dat de inteles ca avem o sansa sa schimbam ceva, iar acest lucru ne-a incarcat cu o doza de optimism, intelegand ca noi

reprezentam viitorul, nu atat al administratiei publice, sau a functionarului public, ci a intregii tari.


Document Info


Accesari: 4161
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )