Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
ETAPELE DE ACORDARE A CREDITELOR

economie
Etapele de acordare a creditelor


3.1. Reguli privind activitatea de creditare. Analiza
economico-financiara a activitatii clientilor


Principii si reguli generale privind activitatea de creditare

În întreaga activitate de creditare, banca va respecta prevederile Legii nr. 58 / 1997 si a Normelor de creditare privind activitatea bancara, Legii nr. 34 / 1991 privind statutul B.N.R., a normelor, instructiunilor si regulamentelor emise de B.N.R. în calitatea sa de banca centrala cu atributii de reglementare în domeniile monetar, de credit, valutar si de plati, precum si propriile norme si instructiuni de lucru.

Operatiunile de aprobare si acordare a creditelor au la baza prudenta bancara ca principiu fundamental ce caracterizeaz 757d323h 9; întreaga activitate a bancii.

Activitatea de creditare se bazeaza, în primul rând, pe analiza viabilitatii si realismul afacerilor în vederea identificarii si evaluarii capacitatii de plata a clientilor, respectiv de a genera venituri si lichiditati ca principala sursa de rambursare a creditului si de plata a dobânzii. Determinarea capacitatii de plata a clientilor se face prin analiza aspectelor financiare si nefinanciare ale afacerilor atât din perioadele expirate cât si din cele prognozate.

Acordarea creditelor trebuie sa fie avantajoasa atât pentru banca, deoarece prin extinderea si diversificarea portofoliului de credite poate obtine profit suplimentar, cât si pentru clienti, care pe seama creditelor pot sa-si dezvolte afacerile, sa obtina profit si, pe aceasta baza sa ramburseze împrumuturile si sa-si achite dobânzile. Creditele trebuie sa fie în toate cazurile garantate, iar volumul minim de garantiilor constituite trebuie sa acopere datoria maxima a împrumutului catre banca, formata din credite si dobânzi.

Creditele, valorile de recuperat, creantele comerciale precum si dobânzile aferente trecute în litigiu sunt considerate creante îndoielnice, si respectiv, dobânzi restante.

Creditele, valorile de recuperat, creantele comerciale, creante restante, precum si dobânzile aferente trecute în litigiu sunt considerate creante îndoielnice, si respectiv, dobânzi îndoielnice.

În vederea administrarii riscului si acoperirii eventualelor pierderi din credite si dobânzi, banca constituie rezerva generala pentru riscul de credit si provizioane specifica de risc pentru credite si dobânzi potrivit legii.

Banca acorda credite pe termen scurt, mediu si lung în lei si valuta pe seama resurselor proprii si a celor atrase, în conformitate cu prevederile din planul de credite si resursele de acoperire ale acestora, aprobat de organele competente.


3.1.2. Analiza economico - financiara a activitatii clientilor

Analiza aspectelor economico-financiare are ca obiectiv stabilirea unui diagnostic al situatiei economico-financiare indispensabil pentru decizia de creditare. Pentru aceasta, analiza economico - financiara se bazeaza pe documentele de sinteza contabila (bilantul contabil si raportul de gestiune, contul de profit si pierdere, raportari contabile periodice etc.), pe analiza fluxului de fonduri ale perioadelor expirate, precum si pe analiza fluxului de lichiditati (cash-flow-ului) pentru perioada urmatoare.

Analiza economico-financiara a activitatii clientilor contine :

a) Analiza bilantului contabil, care presupune :

. examinarea bilanturilor pe ultimul an încheiat si situatiile financiare cumulate de la începutul anului curent, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut ;

. analiza imobilizarilor corporale si necorparale si a surselor de acoperire a acestora ;

. analiza decontarilor, prelevarilor, datoriilor si obligatiilor fata de terti ;

. analiza costurilor, în vederea dimensionarii corecte a volumului de credite pentru activele circulante care fac obiectul creditarii.

b) Analiza veniturilor, cheltuielilor si contului de profit si pierdere, care presupune :

. analiza rezultatelor activitatii si a profitului obtinut pe ultimul an încheiat si, respectiv, pe anul curent ;

. analiza repartizarii profitului net ;

. analiza pierderilor înregistrate si recuperarea lor.

c) Analiza fluxurilor de fonduri ale perioadelor expirate, ofera posibilitatea unei mai bune întelegeri, la nivelul fiecarei activitati (exploatare, investitii, financiara), a modului în care au fost generate fondurile (sursele) si utilizarea acestora, precum si impactul asupra disponibilitatilor banesti ale agentului economic, la sfârsitul perioadei analizate.

d) Analiza fluxului de lichiditati pe perioada urmatoare, presupune ca pe baza rezultatelor obtinute anterior si a portofoliului de contracte de aprovizionare, productie, desfacere, a perspectivei variatiei stocurilor etc. sa se evalueze si sa se prognozeze :

. posibilitatile clientului de a genera în viitor lichiditati ;

. capacitatea clientului de a-si onora obligatiile de plata viitoare.


Sectiunea 1. Analiza structurii si continutului bilantului contabil si a contului de profit si pierdere.

Prudenta bancara presupune, în primul rând, cunoasterea si întelegerea activitatii clientilor bancii. Cunoasterea activitatii desfasurate de client în perioada anterioara, precum si a prevederilor pentru viitor dau posibilitatea bancii, pe de o parte sa ofere acestuia serviciile si produsele bancare adecvate ; iar pe de alta parte sa ia masuri pentru diminuarea si prevenirea riscului în vederea recuperarii creditelor si a încasarii dobânzilor. În consecinta, în vederea protejarii fondurilor proprii si a celor atrase, banca are datoria de a-si selectiona judicios clientii, deoarece performantele ei depind de eficienta cu care sunt acordate creditele. Atunci când banca acorda un credit ea face, pe baza cunoasterii detaliate a clientului, un act de încredere.

În procesul obtinerii de informatii despre client, o importanta deosebita o are cunoasterea situatiei economico-financiare a acestuia. Analiza financiara are ca punct de plecare bilantul contabil, care este documentul oficial de gestiune al agentului economic. Bilantul ofera o imagine contabila asupra patrimoniului, situatiei financiare si rezultatelor obtinute, pe baza unor acte administrative emise la un moment dat. Pentru obtinerea unei imagini cât mai reale asupra situatiei financiare a clientilor este necesar ca pe baza bilantului sa se elaboreze noi informatii care sa corespunda mai bine necesitatilor de analiza a bancii, respectiv, de diagnostic dar si de evaluare.

De asemenea, pentru analiza financiara a clientului o importanta deosebita o prezinta informatiile furnizate de contul de profit si pierdere, care, ca si în cazul bilantului contabil, vor fi regrupate si prelucrate pentru a oferi o imagine mai clara privind rentabilitatea si eficienta activitatii desfasurate.

A. Prezentarea bilantului contabil

Bilantul contabil întocmit de client contine elementele patrimoniale reflectate la valoarea de intrare în patrimoniu, respectiv la valoarea contabila, care poate fi diferita de valoarea reala, de piata a acestora.

Pornind de la balanta de verificare lunara, situatiile financiar - contabile periodice si bilantul contabil prezentate de clienti, ofiterii de credit vor proceda la analiza acestora pentru ajustarea si adaptarea lor în vederea obtinerii elementelor si informatiilor care servesc mai bine scopurilor si principiilor de analiza ale bancii.

Utilizarea datelor obtinute este impusa de necesitatea determinarii valorii reale a activului si a întregului patrimoniu si stabilirea cât mai corect posibil a marimii riscului asumat de client (proprietar) în comparatie cu cel al bancii.

B. Prezentarea contului de profit si pierdere

Bilantul contabil exprima starea patrimoniala la care s-a ajuns la o anumita data, respectiv la încheierea exercitiului iar contul de profit si pierdere exprima modul cum s-a ajuns la respectiva stare patrimoniala finala, care au fost fluxurile de venituri si de cheltuieli ce au definit evolutia economico - financiara a agentului economic analizat, de la începutul si pâna la sfârsitul exercitiului. Din multitudinea de activitati economice si financiare pe care le desfasoara un agent economic în vederea atingerii rentabilitatii scontate, ofiterii de credite îsi vor concentra, în principal, atentia asupra acelora care genereaza venituri si respectiv cheltuieli.

Pentru a raspunde mai bine necesitatilor de analiza ale bancii, ofiterii de credite vor prelucra contul de profit si pierdere elaborat de clienti, prin introducerea unor indicatori denumiti solduri intermediare de gestiune (marja comerciala, valoarea adaugat, excedentul / deficitul brut din exploatare, excedentul / deficitul brut financiar, excedentul / deficitul brut exceptional, capacitatea de autofinantare etc.).


Sectiunea 2. Indicatorii de analiza a bonitatii clientilor

Pornind de la continutul bilantului contabil prelucrat (situatiei contabile periodice) si de la contul de profit si pierdere prelucrat, ofiterii de credite vor analiza situatia bonitatii clientilor pe baza unui sistem de indicatori de structura si performanta. Indicatorii care stau la baza analizei si evaluarii bonitatii clientilor pot fi grupati în :

A. Indicatori de nivel si structura

a) cifra de afaceri

b) capitaluri proprii

c) rezultatul exercitiului (profit / pierdere)

d) fondul de rulment

e) necesarul de fond de rulment

f) trezoreria net

g) lichiditatea

. lichiditate imediat

. lichiditate curent

. lichiditate la o data viitoare

h) solvabilitatea

i) gradul de îndatorare

. gradul de îndatorare general

. gradul de îndatorare financiar

j) viteza de rotatie

. rotatia activelor circulante

. rotatia stocurilor de materii prime

. rotatia stocurilor de produse în curs de fabricatie

. rotatia stocurilor de produse finite / marfuri

. durata medie de încasare a clientilor

. durata medie de plat a furnizorilor

B. Indicatori de performanta

k) rentabilitatea

. rentabilitatea de exploatare

. brut

. net

. rentabilitatea economica   

. rentabilitatea financiara

l) riscul financiar

. gradul de acoperire a dobânzii

m) rata valorii adaugate

n) politica de dividende

Pentru a efectua o apreciere final corespunzatoare asupra bonitatii clientilor, ofiterii de credite vor urmari coroborarea rezultatelor si interpretarea tuturor indicatorilor prezentati într-un sistem unitar care sa scoata în evidenta punctele tari si pe cele slabe ale respectivului agent economic, si mai ales sa poata conduce la luarea unor decizii temeinic fundamentate.


3.2. Riscurile, garatiile si asigurarea creditelor


Aspecte nefinanciare privind clientii bancii

Analiza nefinanciara vizeaza credibilitatea clientului ca element psihologic esential cu privire la formarea de catre banca a convingerilor referitoare la calitatile morale si profesionale ale conducatorilor agentilor economici solicitanti de credite, a principalilor asociati si colaboratori precum si a reputatiei privita prin calitatea produselor, serviciilor si a modului de îndeplinire a obligatiilor asumate în relatiile cu partenerii de afaceri

În acest scop, se va face evaluarea cât mai reala a riscului în activitatea de creditare iar banca va analiza atât riscurile financiare, cât si cele nefinanciare la care se expune. Factorii nefinanciari care influenteaza activitatea clientului pot fi interni sau externi.

În fundamentarea deciziei de acordare a unui credit ofiterii de credite vor tine seama suplimentar si de urmatoarele aspecte interne :

a) Conducerea activitatii (managementul) :

. pregatirea profesionala, prestigiul si experienta în ramura sau sectorul de activitate ;

. experienta în functii de conducere si reputatia echipei manageriale ;

. conducerea este asigurata de o echipa sau de catre o singura persoana, cunoscând ca în cele mai multe cazuri conducerea în echipa poate avea rezultate mai bune decât luarea deciziilor de catre o singura persoana ;

. asigurarea succesiunii manageriale ;

. gradul de participare a echipei de conducere la capitalul societatii, fiind de asteptat ca implicarea conducerii sa fie cu atât mai ridicata cu cât gradul de participare la capital este mai mare.

b) Activitatea clientului :

. evolutia activitatii si profilul acesteia ;

. caracterul activitatii : permanent., sezonier, ciclic :

. sfera de activitate : productie, comert, prestari servicii etc. ;

. produsele si serviciile sunt : de stricta necesitate / de lux, de serie / unicat, vechi / noi, competitive / mai putin competitive profitabile / neprofitabile ;

. importul ;c) Strategia :

. existenta unei strategii pe urmatorii 3-5 ani - daca aceasta este realista, realizabila sau cu risc de esec ;

. modalitatile de realizare a strategiei propuse ;

. alternative si implicatii în cazul nerealizarii strategiei propuse ;

. existenta sau nu a planurilor de restructurare si redresare financiara.

Factorii nefinanciari externi care trebuie avuti în vedere la fundamentarea deciziei de creditare sunt :

a) domeniul de activitate - caracteristicile domeniului de activitate din punct de vedere al competitivitatii, profitabilitatii, tehnologizarii, cheltuielilor de capital, costuri fixe ridicate sau reduse, principalele firme care evolueaza în respectivul domeniu de activitate ;

b) încadrarea activitatii clientului în politica economica generala si în tendintele strategiei viitoare privind respectivul domeniu de activitate ;

c) impactul legislatiei asupra activitatii clientului ;

d) impactul unor factori macroeconomici asupra activitatii clientului ;

e) dependenta si pozitia geografica fata de sursele de aprovizionare si pietele de desfacere, fata de caile de transport etc. ;

f) caracteristicile sociale ale pietelor de desfacere : obiceiuri alimentare, înclinatia spre un anumit tip de consum, religie etc. ;

Concluziile rezultate din analiza aspectelor nefinanciare privind clientii se vor utiliza de banca la :

. fundamentarea deciziei de preluare a unor noi clienti ;

. fundamentarea deciziei de creditare ;

. situatia clientilor,

. analiza calitatii portofoliului de împrumuturi etc.


Riscul în activitatea de creditare

Activitatea de creditare implica un risc prin însasi elementele de anticipare pe care se bazeaza decizia de creditare pentru banca fiind de maxima importanta cunoasterea acestui risc, evaluarea sa cât mai aproape de realitate si acceptarea lui în cunostinta de cauza.În scopul diminuarii riscului în activitatea de creditare, banca va urmari respectarea urmatoarelor conditii :

. împrumuturile acordate de o societate bancara unui singur debitor nu pot depasi, cumulate 20 % din capitalul si rezervele bancii ;

. capitalul si rezervele bancii includ capitalul propriu si capitalul suplimentar, care se determina, potrivit regulamentului B.N.R. privind fondurile proprii ale societatii bancare.

Pentru eliminarea riscului, banca nu acorda credite :

. agentilor economici care înregistreaza pierderi si sunt fara perspective de redresare, cu exceptia cazurilor în care prin acte normative s-a reglementat altfel ;

. agentilor economici care nu contribuie cu capital propriu la finantarea mijloacelor circulante sau la realizarea proiectelor de dezvoltare (investitii) ;

. unitatile economice pentru care s-a instituit procedura de reorganizare sau lichidare judiciara, cu exceptia cazurilor în care instanta judecatoreasca hotaraste ca pot fi acordate credite în vederea reorganizarii si redresarii activitatii debitorului.


3.2.3. Garantiile creditelor

În conformitate cu prevederile Legii privind activitatea bancara nr. 33 / 1991 la acordarea creditelor, societatile bancare vor urmari ca solicitantii sa reprezinte credibilitate pentru rambursarea lor la scadenta, în acest scop, acestea pot cere solicitantilor garantarea împrumutului cu bunuri mobile si imobile. Activitatea de creditare se bazeaza pe viabilitatea planului de afaceri prezentat bancii si pe capacitatea împrumutatului de a genera venituri si, respectiv lichiditati, care constituie principala garantie si sursa de rambursare a creditelor si de plata a dobânzilor.

În raporturile sale cu debitorii, creditorul este expus unor riscuri care impun luarea unor masuri pentru garantarea creantei, în cazul în care în ziua scadentei, debitorul nu îsi poate achita datoriile si nu mai poate sa-si execute obligatia asumata, creditorul daca are garantii constituite în conditiile legii, pe baze contractuale, le poate executa acoperindu-si creanta.
Dupa natura lor, garantiile pot fi :

a) Garantii reale : sunt mijloace juridice de garantare a obligatiilor prin afectarea unui bun al debitorului în vederea asigurarii executarii obligatiei asumate.

Garantiile reale confera creditorului garantat :

. dreptul de preferinta în temeiul careia, în cadrul executarii silite, din valoarea bunului respectiv se va asigura mai întâi satisfacerea integrala a creditorului garantat si numai ceea ce se prisoseste va servi satisfacerii pretentiilor celorlalti creditori ;

. drept de urmarire, în temeiul caruia creditorul va putea urmari bunul în mâinile oricui s-ar afla, în masura necesara satisfacerii creantei garantate.

Garantiile reale sunt :

. gajul propriu-zis

. ipoteca

b) Garantiile personale : sunt mijloace juridice de garantare a obligatiilor prin care una sau mai multe persoane se angajeaza printr-un contract accesoriu încheiat cu creditorul sa plateasca acestuia datoria debitorului în cazul în care acesta nu o va plati el însusi.

Formele de garantii personale aplicabile sunt :

. fideiusiunea (cautiunea)

. garantiile prezentate sub forma de scrisori de garantie emise de banci, institutii financiare si autoritati administrative (ministere) ce au aceasta competenta ;

. garantiile personale reglementate de legi speciale, dar care se întemeiaza pe ideea de fideiusiune.

Pentru creditele în lei pe termen scurt, mediu si lung banca solicita suplimentar pe lânga tipurile de garantii prezentate mai sus, si gajul general.

Pe lânga garantiile asiguratorii, la creditele în lei si valuta acordate clientilor sai, banca va solicita suplimentar cesionarea încasarilor din contractele existente.

Constituirea garantiilor se efectueaza având în vedere faptul ca functiile pe care acestea le îndeplinesc sunt urmatoarele :

. stimuleaza si asigura respectarea disciplinei contractuale prin executarea în mod corespunzator si la termen a obligatiilor asumate de catre împrumutat ;

. asigura securitatea creditului prin faptul ca garantia poate fi valorificata de banca în vederea acoperirii creditului nerestiuit si a dobânzilor neachitate de catre debitori ;

. asigura economisirea de lichiditati în sensul ca împrumutatul dovedeste ca dispune de lichiditati potentiale.


3.2.4. Asigurarea activelor acceptate în garantie

În scopul diminuarii riscului în activitatea de creditare, banca va solicita beneficiarilor de credite si scrisori de garantie bancara sa asigure la societati de asigurare - reasigurare bunurile aduse în garantie, în acest sens, dupa semnarea contractului de credite între banca si împrumutat, înainte de a angaja efectiv creditul, împrumutatii vor prezenta bancii politele de asigurare pentru bunurile cu care au garantat creditele obtinute la banca.

Asigurarea bunurilor care se constituie drept garantie a creditelor este facultativa în cazul clientilor din categoriile de performanta economico - financiara A si B si este obligatorie în cazul clientilor din categoriile C, D, si E.

Bunurile vor fi asigurate la valoarea de piata, reala, care trebuie sa fie cel putin la valoarea cu care acestea au fost luate in calculul garantiei creditelor acordate, se cesioneaza în favoarea bancii.

În cazul societatilor comerciale care desfasoara activitati de import-export, ofiterii de credite trebuie sa verifice în functie de conditia de livrare Incoterms, daca bunurile care fac obiectul livrarii sunt asigurate pe toata durata transportului si daca sunt respectate în acest sens prevederile normelor si uzantelor uniforme privind acreditivele documentare, publicatia ICC 500. Acest lucru este absolut necesar în conditiile acordarii unui credit pentru export, deoarece în situatia în care bunurile nu ajung la cumparator, exportatorul nu va încasa contravaloarea marfurilor livrate, ceea ce va afecta rambursarea creditului si a dobânzilor aferente. Cele mai utilizate conditii de livrare sunt :

a) CIF - cost, asigurare si navlu - exportatorul are obligatia sa suporte toate cheltuielile de încarcare, transport, asigurare pâna la portul/aeroportul de destinatie precum si taxele si impozitele pentru exportul marfurilor. Importatorul are obligatia sa acopere cheltuielile de descarcare, taxele de import si celelalte taxe portuare de la portul de destinatie, inclusiv asigurarea bunurilor de la portul de destinatie pâna la destinatia finala.

b) CFR - cost si navlu - aceleasi obligatii pentru exportator si importator ca la CIF cu exceptia asigurarii bunurilor de la portul/aeroportul de încarcare pâna la portul/aeroportul de destinatie care revine în acest caz importatorului. Daca conditia de livrare este CFR Landed, cheltuielile de descarcare revin exportatorului.

c) FOB - liber pe bord - exportatorul are obligatia sa suporte toate cheltuielile, taxele si impozitele pentru exportul marfurilor precum si asigurarea marfii pâna în momentul în care acesta a trecut efectiv bordul navei în portul / aeroportul de încarcare. Din acest moment toate cheltuielile de transport, asigurare, descarcare, taxe portuare sunt acoperite de importator.

d) FAS - franco lânga nava - exportatorul suporta toate cheltuielile pâna la livrarea marfii lânga nava, importatorului revenindu-i toate celelalte cheltuieli pâna la destinatia finala

e) EXW - franco fabrica - importatorul suporta toate cheltuielile de transport, asigurare, taxe vamale, alte taxe si impozite din momentul ridicarii marfurilor de la depozitul exportatorului.

La acordarea pentru productia de export si exportul de produse se va solicita împrumutatorilor sa se asigure obligatoriu împotriva riscului de tara la EXIMBANK si împotriva riscului comercial la orice alta institutie specializata din tara.

Prin asigurarea riscului comercial se acopera : insolvabilitatea cumparatorului, întârzierea prelungita în efectuarea platii dupa expirarea termenului contractual, neacceptarea de catre cumparatorul extern a bunurilor livrate etc..

Riscurile politice au o sfera larga de cuprindere si includ : razboi, razboi civil, actiuni ale guvernelor straine, care împiedica îndeplinirea contractului de export sau determinarea întârzierii în transferul valutei catre creditor, retragerea sau nereînnoirea licentelor de export dupa data producerii riscului, toate pierderile rezultând din imposibilitatea de a institui proceduri legate în tara cumparatorului etc.

Pentru creditele acordate persoanelor fizice autorizate, producatorilor agricoli individuali si populatiei, banca va solicita asigurarea în mod obligatoriu a bunurilor aduse în garantie.Rambursarea, dobânzile si analiza

portofoliului de credite


3.3.1. Scadentarea, rescadentarea, reesalonarea si rambursarea creditelor

Sectiunea 1. Scadentarea creditelor

Scadenta unui credit este termenul (data) la care acesta devine exigibil si trebuie rambursat. Scadenta este o data viitoare, posibila si certa.

Scadenta e momentul în care creditorul are dreptul de a cere executare ei, iar debitorul are obligatia de a plati. Scadentele creditelor pot fi :

. intermediare ;

. finale.

Scadenta intermediara reprezinta termenul la care o parte (rata) din împrumut devine exigibila si trebuie rambursata.

Scadenta finala este termenul la care ultima rata din împrumut sau întreg împrumutul în cazul ratei unice, devine exigibil si trebuie rambursat.

Scadentele de rambursare a creditelor se stabilesc în functie de miscarea stocurilor, cheltuielilor si a celorlalte active care constituie obiectul creditelor, respectiv de trecerea acestora dintr-un stadiu în altul în cadrul procesului de aprovizionare - productie - desfacere - încasare, în corelare cu capacitatea de rambursare a împrumutatilor.


Sectiunea 2. Rescadentarea creditelor

Amânarea termenului de rambursare a unui credit se realizeaza prin modificarea scadentei intermediar la o data viitoare fata de cea stabilita initial, fara însa a depasi termenul maxim de acordare a creditului respectiv, stabilit prin lege si norma.

Prin prelungirea termenului de rambursare a unui credit se întelege modificarea scadentei finale a acestuia la o data viitoare care depaseste termenul maxim de rambursare stabilit initial fara a depasi termenele prevazute de lege.


Sectiunea 3. Reesalonarea creditelor

În cazuri deosebite, justificate economic, când împrumutatul se confrunta cu greutati majore în rambursarea ratelor de credit si achitarea dobânzilor aferente acestora, la solicitarea clientului, ofiterii de credite vor analiza situatia economico-financiara a împrumutatului si vor putea propune reesalonarea la plata a întregului credit ca o masura intermediara, înainte de declararea în incapacitate de plata si declansarea procedurii de executare silita.

Prin reesalonare se pot prelungi sau amâna toate scadentele ratelor intermediare si finale precum si modificarea cuantumului acestora în cadrul soldului total ramas de rambursat fara a se putea depasi termenele maxime de creditare, prevazute de lege pentru respectivul tip de credit.

Pentru creditele reesalonate, banca va percepe o dobânda majorata cu 2 puncte procentuale fata de dobânda curenta practicata la categoriile respective de împrumuturi.


Sectiunea 4 : Rambursarea creditelor

La scadentele stabilite în contractele de credite încheiate de banca cu împrumutatii, creditele devin exigibile si trebuie rambursate.

În situatiile în care agentii economici împrumutati înregistreaza datorii restante din credite si dobânzi, mai vechi de 30 zile banca împreuna cu debitorul va analiza posibilitatile de redresare economico-financiara a împrumutatului, capacitatea acestuia de a genera lichiditati pe baza carora sa fie acoperite datoriile, precum si realitatea si viabilitatea eventualelor programe de redresare financiara prezentate bancii. Dupa epuizarea tuturor posibilitatilor de recuperare a creantelor bancii, aceasta va proceda la punerea în întârziere si comunicarea constatarii incapacitatii de plata a clientului în vederea actionarii în justitie pentru obtinerea titlului executoriu si/sau trecerea la executarea silita potrivit legii.

Procedura reorganizarii si lichidarii juridice se va declansa numai dupa ce s-au epuizat toate celelalte posibilitati de recuperare a creantelor bancii, inclusiv executarea silita.


3.3.2. Dobânzi si comisioane

Pentru credite primite împrumutatul va plati bancii o dobânda stabilita prin negocierea partilor în limitele procentului prevazut. Calculul dobânzilor se va efectua la numarul exact de zile raportate la 1 an de 360 zile si se va plati trimestrial pentru perioada expirata.

Pe parcursul utilizarii creditului bancar dreptul sa renegocieze procentul de dobânda în functie de dobânda pietei. Noul procent de dobânda va fi stipulat într-un act aditional la contractul de credit initial si se va aplica la valoarea soldului creditului existent la data încheierii acestui act.

Pentru neplata la scadenta a oricaror sume în cadrul contractului de credit, împrumutatul va plati bancii o dobânda majorata, peste dobânda curenta.

Comisioane

Pentru creditul primit împrumutatul va plati bancii un comision de gestiune fix, calculat asupra valorii creditului perceput la data semnarii contractului de credit.

Pentru neutilizarea creditului la datele si sumele stabilite prin contract, împrumutatul va plati un comision asupra sumei neutilizate din credit, pe perioada si la data stabilita pentru utilizare si pâna la utilizarea efectiva a creditului.


3.3.3. Analiza si clasificarea portofoliului de credite. Determinarea, constituirea si utilizarea provizioanelor specifice de risc

În conformitate cu prevederile Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancara si a Normelor nr. 3/1994 ale B.N.R. privind clasificarea creditelor si constituirea provizioanelor specifice de risc, societatile bancare sunt obligate ca si în scopul protejarii capitalului bancii, precum si a depozitelor persoanelor fizice si juridice si acoperirii eventualelor credite pe termen scurt, mediu si lung, care prezinta incertitudinii în recuperare, sa constituie provizioane.


Sectiunea 1. Analiza si clasificarea portofoliului de credite

Unitatile bancare teritoriale vor efectua semestrial analiza calitatii portofoliului de împrumuturi si clasificarea creditelor existente în sold, tinând cont de eventualele performante financiare ale împrumutatilor si de serviciul datoriei acestora, care reprezinta capacitatea de a-si onora datoriile la scadenta.

Stabilirea performantei financiare a împrumutatilor are la baza un sistem de analiza si clasificare a agentilor economiei în categoriile :

. Categoria "A" - performantele financiare sunt foarte bune si permit achitarea la scadenta a dobânzii si a ratei. Se prefigureaza mentinerea si în perspectiva a performantelor financiare la un nivel ridicat ;

. Categoria "B" - performantele financiare sunt bune sau foarte bune, dar nu pot mentine acest nivel într-o perspectiva mai îndelungata ;

. Categoria "C" - performantele financiare sunt scazute dar cu o evidenta tendinta de înrautatire ;

. Categoria "D" - performantele financiare sunt scazute si cu o evidenta ciclicitate la intervale scurte de timp ;

. Categoria "E" - performantele financiare arata pierderi si exista perspective clare ca nu pot fi platite nici ratele, nici dobânzile.

Serviciul datoriei va fi apreciat ca :

. bun - în situatia în care ratele si/sau dobânzile sunt platite la scadenta ;

. slab - ratele si dobânzile sunt platite cu o întârziere de pâna la 30 zile

. necorespunzator - în situatia în care ratele si dobânzile sunt platite cu o întârziere de peste 30 zile

Prin coroborarea datelor referitoare la performanta financiara cu cele privind serviciul datoriei, creditele se clasifica astfel :

Serviciul datoriei

Performante financiare


BUN


SLAB


NECORESPUNZĂTOR


Împrumutat cat. A

standard

în observatie

substandard

Împrumutat cat. B

în observatie

substandard

îndoielnic

Împrumutat cat. C

substandard

îndoielnic

pierdere

Împrumutat cat. D

îndoielnic

pierdere

pierdere

Împrumutat cat. E

pierdere

pierdere

pierdere


a) Credite standard sunt acele credite ce nu implica deficiente si riscuri care ar putea periclita administrarea datoriei convenita prin contractul de credit la acordarea împrumutului.

b) Credite în observatie sunt acele credite acordate unor clienti cu rezultate economico-financiare foarte bune, dar care, în anumite perioade scurte de timp întâmpina greutati în rambursarea ratelor scadente si a dobânzilor aferente.

c) Credite substandard sunt acele credite ce prezinta deficiente si riscuri, fiind insuficient protejate de valoarea neta a capitalului si a capacitatii de plata a beneficiarului de împrumut. riscul de credit în limita a 2% din soldul creditelor acordate, existente la sfârsitul anului.

d) Credite îndoielnice sunt acele împrumuturi în cazul carora rambursarea sau lichidarea pe baza conditiilor valorilor si garantiilor existente este incerta.

e) Creditele pierdere sunt considerate cele care nu pot fi restituite bancii, ceea ce face ca înregistrarea lor în continuare ca active bancare sa nu fie garantata.

Creditele si dobânzile îndoielnice sunt acele credite si dobânzi curente si restante care fac obiectul unor litigii concretizate în cereri înregistrate la instanta de judecata pentru obtinerea titlului executoriu, executarea silita a debitorului, lichidare judiciara si orice alte cereri privind recuperarea creantelor bancii din credite.


Sectiunea 2. Determinarea, constituirea si utilizarea provizioanelor specifice de risc.

Determinarea provizioanelor specifice de risc

Provizioanele specifice de risc sunt aferente fiecarui credit aprobat, în curs de derulare la unitatile bancii si sunt destinate acoperirii eventualelor credite si dobânzi care, din analiza performantelor financiare ale împrumutatilor si a serviciului datoriei acestora, rezulta ca prezinta incertitudine în recuperarea lor.

Pentru constituirea provizioanelor de risc, soldul creditelor acordate fiecarui debitor al societatii bancare se diminueaza cu valoarea garantiilor, ipotecilor si a depozitelor banesti gajate.

Constituirea provizioanelor specifice de risc

Daca garantiile constituite de împrumutat nu acopera integral expunerea bruta (volumul creditelor angajate si al dobânzilor aferente diminuat cu valoarea reala a garantiilor), pentru diferenta negarantata (expunerea neta) vor fi constituite provizioane în functie de clasificarea împrumutului si gradul de provizionare stabilit potrivit normelor BNR, care va fi alocat pentru credite si respectiv, dobânzilor aferente acestora, în mod proportional cu ponderea creditelor si dobânzilor în expunerea bruta.

În vederea administrarii riscului general de credit, care poate rezulta din activitatea de creditare, banca are obligatia sa constituie rezerva generala pentru riscul de credit, în limita a 2 % din soldul creditelor acordate, existente la sfârsitul anului.

Pe lânga rezerva generala pentru riscul de credit, banca poate constitui provizioane specifice de risc în scopul limitarii riscurilor în activitatea de creditare si mentinerii in permanenta a nivelului minim de solvabilitate. Aceste provizioane se constituie pentru urmatoarele categorii de creante, inclusiv dobânzile aferente acestora :

a) Credite "pierderi" în limita a 100 % din soldul acestora

b) Credite "îndoielnice" în limita a 50 % din soldul acestora

c) Credite "substandard" în limita a 20% din soldul acestora

d) Credite "în observatie" în limita a 5% din soldul acestora

Pentru creditele din categoria "standard" nu se constituie provizioane.

Provizioanele specifice de risc aferente categoriilor de credite "pierdere" si "îndoielnice" se constituie si sunt deductibile la calculul impozitului pe profit începând cu anul 1995, iar cele aferente, creditelor clasificate "substandard" si "în observatie" se constituie si sunt deductibile la calculul impozitului pe profit începând cu 1 ianuarie 1996 (H.G. 335 / 1995)

Rezerva generala pentru riscul de credit se utilizeaza exclusiv pentru acoperirea de pierderi de credite si numai în situatia în care au fost epuizate toate celelalte masuri legale de recuperare a creditelor si de acoperire a eventualelor pierderi aferente acestora, cu aprobarea Consiliului de Administratie a Bancii.


Utilizarea provizioanelor specifice de risc

Banca va utiliza provizioane specifice de risc constituite, în sensul diminuarii sau anularii acestora, în urmatoarele situatii :

a) pentru creantele din creditele acordate si dobânzile aferente acestora, în cazul debitorilor intrati în lichidare judiciara potrivit prevederilor Legii nr. 64/95 privind procedura reorganizarii si lichidarii judiciare.

b) când sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii pentru creantele neîncasate aferente creditelor si dobânzilor :

. debitorul a înregistrat pierderi, potrivit bilantului contabil, în ultimii 3 ani consecutivi ;

. banca a clasificat în categoria "pierdere" sau "îndoielnic" soldul creditelor si dobânzilor aferente acestui debitor în ultimii 2 ani consecutivi ;

c) în cazul debitorilor, persoane fizice, când au fost epuizate toate masurile legale de recuperare a creantelor neîncasate reprezentând credite acordate si dobânzile aferente acestora ;

d) când, potrivit ultimei clasificari a portofoliului total al creditelor acordate de catre banca si al dobânzilor aferente acestora, rezulta reducerea nivelului provizioanelor specifice de risc constituite.

Întrucât provizioanele au caracter "specific" respectiv se individualizeaza pe clienti, nu vor putea fi utilizate pentru acoperirea unor creante ale bancii provizioane mai mari decât cele efectiv constituite, dupa cum nu vor fi utilizate provizioane constituite pentru un client la acoperirea creditelor neperformante si a dobânzilor aferente înregistrate de alt client.3.4. StudiU de caz


Banca Transilvania S.A.


REFERAT DE CREDIT


Partea I : Elemente definitorii

Localitate

Cluj-Napoca

Data 14.05.2004

Nr. crt. 2401

Nume client :

Cod fiscal :

R 10208549

Adresa :

jud. Cluj, sat Sânnicoara, str. Aviatorilor nr. 2 A

Telefon :


Persoana de contact :

Kadar Ana Maria Corina

Client din anul :


Cod ramura :


Cod CAEN :


Cod forma de proprietate :

Privata

Giranti :


Grup (Debitor unic) :Scopul referatului : Analiza documentatiei privind acordarea unui credit de investitii in suma de 22.400 , din surse de finantare BERD (echivalentul a 739 200 000. lei la cursul BNR din data de 15.05.2004 de 33000 lei / $), pe o perioada de 4 ani, cu o perioada de gratie de 6 luni, pentru achizitionarea unui imobil (cladire + teren) cumparat prin licitatie de la S.C. VALCO S.A., pentru amenajarea unei noi sectii de productie, precum si achizitionarea unei masini de tiparit conform facturii proforme nr.20022 din 18.02.2004.

Aportul propriu la investitie este de 32.650 $ (echivalent a 1 0770 450 000. lei), respectiv 59,31 % din valoarea totala a investitiei de 55.050 $ (echiv. a 1 651 650 000. lei la cursul BNR din data de 14.05.2004).Descriere client : Societatea a fost înfiintata si înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 24 / 367 / 1994 si are ca obiect de activitate productia de tiparituri, fabricarea cutiilor de carton si prestari servicii. Capitalul social subscris de societate este de 4,4 mil. lei, detinut de d-na Kadar Ana Maria Corina în procent de 100 %, fiind asociat unic.

Nr. angajati permanent prezent : 10, din care 9 personal direct productiv si unul TESA.

Riscuri si metode de micsorare : La 31.03.2004 indicatorii de bonitate au valori bune. Cifra de afaceri pe 2002 a fost de 1.445 mil. lei (120 mil. lei medie lunara), cu un profit net 23 mil. lei, iar pe anul 2003 a fost de 2.904 mil. lei ( 242 mil. lei medie lunara), cu un profit net de 522 mil. lei. Pe primele 3 luni din acest an societatea a realizat o cifra de afaceri de 1.083 mil. lei (361 mil. lei medie lunara), cu un profit net de 167 mil. lei.

Din cele prezentate mai sus rezulta ca societatea dubleaza veniturile realizate în 2003 fata de 2002 aceeasi evolutie se manifesta si pe perioada primelor 3 luni a.c. Cresteri importante pe perioada analizata prezinta si profitul realizat. Societatea face parte din ramura "Prestari servicii si alte activitati", care are tendinta de majorare, potrivit Scrisorii Circulare nr.24 / 2002 privind Limitele de expunere pe ramuri de activitate si politica de creditare a Bancii Transilvania.

Propuneri privind limita totala de expunere : 739 mil. lei (22.400.$), din care :

- angajamente : -

Nu e cazul

  - angajamente noi propuse : 739 mil. lei (22.400 $)

Limita de risc aprobata : - lei   

din care:Termen scurt, din care:

Termen mediu si lung, din care


Lei

Valuta


Lei

Valuta

Echiv. Lei

Echiv. USD

Echiv. Lei

Echiv. USD
Ratingul creditului (1 ... 5) : 2,714.


Ţara

Clasificare tara

Rating de credit actual


Rating anterior


Strategie fata de client

Crestere

Scadere

Constant

Încetare

Da
Scopul referatului

Modificarea limitei de exp.

Nou

Da

Modif.

Revizuire periodica

Crestere


Scadere


ConstantInformatii despre limitele de expunere


I


II


III


IV


Risc total

Relatie directa - Limita precedenta


Relatie directa - Limita noua
739 mil. lei

739 mil. lei

Relatie indirecta - Limita precedenta


Relatie indirecta - Limita noua


Limita grup - Precedenta
Limita grup - Noua


Risc total = IV x 100 % = 739 mil. lei


Statutul juridic

Cotata : Nu    Cotare :

Agentii de rating

Proprietari : Kadar Ana Maria Corina

Conducere : Kadar Ana Maria Corina

Auditori

Relatii cu alte banci Da

Data înfiintarii


Profitabilitate    Client Grup


An prec.

An crt.

An prec.

An crt.

Dob. încasataDob. restanta + penalitati

Dob. restanta + penalitati - sold

Credite restanteCredite rest. - soldDepozite + disponib.Trezorerie
Comisioane
Provizioane constituite (sold)

Exceptie de la politica bancii


Da

Nu


Detalii :

Ofiter credit - nivel final de competenta :

Ofiter credit :Ofiter credit - nivel final de competenta :


Data aprobarii:


Ultima revizuire a calitatii la data :

Rezultatul revizuirii, daca e corect :

Da

NuDaca rezultatul revizuirii este Nu - detalii în partea a II-a a referatului.Documentatia revazuta la data :Limite de exp. existente


Limite noi


Descriere produs


Termen


Total :


739 mil lei

739 mil. lei echiv. 22.400 $ credit investitii


M


Produs 1


739 mil. lei

Credit de investitii (finantare BERD)Descrierea tranzactiei : se solicita acordarea unui credit de investitii în valuta din surse de finantare BERD, în suma de 22.400 $ (echivalent a 739 mil. lei la cursul BNR din data 14.05.2004 de 33000 lei / S ) , pe o perioada de 4 ani, pentru achizitionarea unui imobil ( cladire + teren) de la firma S.C. VALCO S.A., conform facturii proforme în valoare de 595 mil. lei si a unei masini de tiparit de la CL GRAFISKA AB SUEDIA, conform facturii proforme nr. 20022 in valoare de 185.000 SEK (605,5 mil. lei la cursul BNR din 14.05.2004 de 3273 lei / SEK). Avansul în suma de 33000 $ a fost achitat în întregime de catre client.


Sursa de rambursare : - profitul realizat pe perioada de creditare si veniturile realizate din vânzarea tipariturilor.


Garantii

- cesionarea obligatorie în favoarea bancii a cash flow-ului împrumutatului, care se va derula prin conturile deschise la banca ;

- ipoteca conventionala de rang 1 în favoarea B.T. asupra : casa si teren în suprafata de 491 mp aflate în proprietatea Cadar Gabriela, Cadar Gabriela - Klara si Kadar Vasile, înscrise în C.F. nr. 666 nr. Topo 304 / 3, la valoarea de 16982 $, (echivalent a 560 mil. lei la cursul de 33000 lei / S

din 14.05.2004), cu interdictia de înstrainare, demolare si grevare ;

- ipoteca conventionala de rangul 1 in favoarea B.T. asupra : centrala termica, magazie, fundatie magazie, platforma betonata, birouri, magazie combustibil, cabina poarta si teren, în suprafata de 2133 mp situate în Cluj-Napoca str. Gheorghe Doja nr.69 la valoarea de 13.063 $ (echivalent a 431 mil. lei la cursul de 33 000 lei /$ din 14.05.2004) ; valoarea de garantie a imobilului si a terenului s-a obtinut din valoarea de cumparare de 500 mil. lei fara TVA, conform facturii fiscale nr. 1827500 din 03.03.2004, la care s-a aplicat marja de risc de 20 %, cu interdictie de înstrainare, demolare si grevare ; acest imobil se afla în proprietatea S.C. VALCO S.A. Cluj-Napoca, se va ipoteca in favoarea B.T. concomitent cu intabularea pe S.C. RONDCARTON S.R.L. la achitarea integrala a imobilului, pe baza de contract de privilegiu.

Total garantii: 30.045 $ (echivalent 991 485 000 lei, ce acopera creditul si dobânda la nivelul unui an în proportie de 124,77 %).


Termen de rambursare : în 42 de rate lunare (6 luni perioada de gratie pentru montaj masini), din care 41 de rate în suma de 535,71 $ fiecare si o rata în suma de 435,89 $, prima rata venind la scadenta în data de 30.07.2004, conform graficului de rambursare acceptat de client.


Pret : Dobânda variabila in functie de nivelul EURIBOR la 6 luni, plus o marja de 4 % pe an, revizuibila în functie de costul resurselor si serviciul unic al datoriei clientului, comision de gestiune de 1 % flat la acordarea creditului, comision de neutilizare de 0,75 % pe an, comision de evaluare, comision de întocmire contract garantie imobiliara.

Propuneri

- Aprobarea creditului de investitii în suma de 22.400 $ pe termen de 4 aniDirector

sef compartiment de credite


Ofiter de credite

Agentia

Nume, prenume :
Data :
Semnatura :
Sucursala Cluj-Napoca

Nume, prenume :

Iuliana Stoica

Maria Gavaller

Tiberiu Trifu

Data :
Semnatura :
Sucursala judeteana Cluj

Nume, prenume :
Data :
Semnatura :


Directia analiza Nume, prenume :

Clientela din Data :

Centrala bancii Semnatura :

Comitet de risc

Comitet de credite

Comitet de directie
Partea a II-a : Detalii semnificative privind creditul

Nume : S.C. Rondcarton S.R.L.


AFACEREA, RISCUL DE RAMURĂ, RISCUL DE ŢARĂ, RAPORT ISTORICUL sI DESCRIEREA AFACERII


S.C. RONDCARTON S.R.L. are ca obiect de activitate - producerea de ambalaje din hârtie si carton, precum si lucrari tipografice.

Activitatea societatii a început în 1996 sub aceeasi denumire. Cifra de afaceri realizata în anul 2002 a fost de 1.445 mil. lei, cu un profit net de 23 mil. lei, iar în anul 2003 a fost de 2.904 mil. lei, cu un profit net de 522 mil. lei. Societatea si-a dublat veniturile din activitatea tipografica datorita calitatii lucrarilor, a operativitatii în onorarea comenzilor, dotarii sectiei de productie cu masini si utilaje specifice si nu în ultimul rând calitatea fortei de munca.

Echipamentul de productie existent :   

- 2 buc. masina de tiparit

- 1 buc. ghilotina de taiat hârtie

- 1 buc. masina de decupat

- 1 buc. masina de fabricat cutii de carton

Evolutia din ultimii 3 ani a firmei în termeni calitativi (cifra de afaceri, profit net , angajati, gama de produse) :

- în 2001 a realizat o cifra de afaceri de 677.989 mii. lei, un profit net de 4008 mii lei, cu un nr. mediu de 5 angajati, realizând produsele urmatoare : imprimate, etichete, pliante ;

- în 2002 a realizat o cifra de afaceri de 1.445.244 mii lei, un profit de 23.487 mii lei cu un nr. mediu de 8 angajati, realizând produsele urmatoare : imprimate, etichete, pliante si urmatoarele produse noi (fata de 1999) calendare, agende, materiale publicitare ;

- în 2003 a realizat o cifra de afaceri de 2.903.640 mii lei, un profit de 521.595 mii lei, cu un nr. mediu de 10 angajati, realizând urmatoarele produse noi (fata de 2001 si 2002) : carti, reviste, ambalaje din carton etc.

Descrierea proiectului

Investitia ce urmeaza a se face consta în achizitionarea unui imobil (cladire + teren), ce se va amenaja în vederea organizarii unei noi sectii de productie, ce va fi echipata cu utilaje performante (masina de tiparit si masina de lipit cutii), de înalta productivitate, ce urmeaza sa fie achizitionate în perioada imediat urmatoare, pentru care s-au platit avansurile. Prin investitie nu se va modifica gama de productie, dar va exista posibilitatea de a produce cutii de dimensiuni mai mari ca pâna acum si de a avea o productie fizica mult mai mare.

Produsele si serviciile, ca procent din cifra de afaceri realizata în prezent si dupa finalizarea investitiei vor fi urmatoarele :


în prezent dupa export

- Cutii de carton .......... ..... ...... ........ 25 70 -

- Alte tiparituri .......... ..... ...... .......... 35 10 -

- Etichete si instructiuni ......................... 40 20 -

Precizam ca cifra de afaceri de dupa terminarea proiectului / investitiei va fi cu 80 - 90 % mai mare decât a perioadei anterioare.

Aspecte pozitive pentru sustinerea proiectului :

- societatea RONDCARTON S.R.L. si-a stabilit ca obiectiv prioritar dezvoltarea activitatii de ambalaje (cutii din carton de diferite dimensiuni), crescându-si profitabilitatea ;

- societatea are asigurata baza materiala la nivelul obiectivului propus pentru perioada viitoare ;

- societatea are deja o piata formata pentru produsele sale ;

- prin achizitionarea imobilului si a doua masini, de lipit si respectiv de tiparit activitatea curenta a societatii genereaza venituri suficiente pentru onorarea obligatiilor fata de banca si furnizori ;

- nu are datorii restante la bugete si nici la furnizori.

Aspecte negative :

- exista o concurenta mare pe piata în domeniul activitatii tipografice, dar societatea are posibilitatea mentinerii preturilor sub cele ale concurentei datorita faptului ca are dotarile necesare cu masini si utilaje performante si forta de munca calificata ;

- contractele încheiate pâna în prezent nu acopera productia programata a se realiza pe acest an, desfacerea produselor facându-se pe baza de comenzi. ; societatea are însa unii clienti traditionali, care dau garantia asigurarii desfacerii de produse în volum mare, cum ar fii: S.C. HELCOR S.A. Cluj-Napoca a solicitat cutii mult mai multe fata de posibilitatile existente pâna la dotarea cu masina automata de lipit).

Partea a II-a : Detalii semnificative privind creditul

Nume : S.C. RONDCARTON S.R.L.


AFACEREA, RISCUL DE RAMURĂ, RISCUL DE ŢARĂ, RAPORT

Analiza activitatii


Furnizorii de la care se aprovizioneaza cu hartii si carton sunt :


Furnizor
Produse

Termene

de plata


Moneda


Din (data)

S.C. Agressione S.R.L. Cluj-Napoca
Hârtii si carton


30 zile


LeiS.C. Gingasu S.R.L.

Baia-Mare
Hârtii si carton


30 zile


LeiS.C. Antalis S.R.L. Bucuresti
Hârtii si carton


30 zile


LeiFurnizor viitor


S.C. Europapier S.R.L. Bucuresti
Carton


30 zile


Lei
Plata la furnizori se face în general cu ordin de plata, durata medie de plata a acestora sub 17 zile. Nu exista probleme de aprovizionare care sa duca la îngreunarea activitatii, relatiile cu furnizorii fiind buna si de durata.

Clienti : societatea are încheiate contracte cu o parte dintre clienti, dar în aceste contracte lipseste cantitatea de produse ce urmeaza a se livra, precum si valoarea    contractului ; desfacerea produselor se face pe baza de comenzi din partea clientilor. Durata medie de încasare a clientilor este de pâna la 19 zile, societatea neavând probleme cu încasarea sumelor datorate de clienti.


Client
Produse

Termene

de încasare


Moneda


Din (data)

S.C. Helcor S.R.L.Cluj-Napoca
Cutii


30 zile


LeiS.C. Plimob S.A.

Sighetu Marmatiei
Etichete si instructiuni


30 zile


LeiS.C. Ita Production S.R.L.

Cluj-Napoca
Etichete si instructiuni


30 zile


Lei*Viitori


S.C. Scheip & Co. S.R.L.

Cluj-Napoca
Cutii


30 zile


LeiS.C. Maravet S.R.L.

Baia-Mare
Cutii


30 zile


Lei

Pozitia în raport cu concurenta

Societatea e cunoscuta in judetul Cluj, cât si în alte judete pentru calitatea produselor pe care le realizeaza, ceea ce a dus la formarea unei clientele fidele, care se aprovizioneaza cu regularitate de la S.C. RONDCARTON S.R.L. Cluj-Napoca.

Concurenta este relativ bine reprezentata în regiune si în tara. Pentru producerea cutiilor, concurentii sunt ABC IMPEX S.R.L. - Odorheiul Secuiesc si POLIROM S.A. - Iasi ; pentru alte tiparituri : MARINEX PRINT S.R.L. Cluj-Napoca, PROEMA S.R.L. - Baia Mare.

Lucrarile tipografice ale clientului sunt comparabile calitativ cu cele ale concurentei, iar pentru producerea cutiilor beneficiarii prefera sa lucreze cu firma S.C. RONDCARTON S.R.L., tinând cont ca preturile sunt mai mici, executa cu promptitudine lucrarile (conform graficelor contractuale), iar distanta pâna la unii clienti este mai mica comparativ cu a concurentei. Pentru a îmbunatati pozitia pe piata societatea analizata urmareste cresterea productivitatii si calitatii produselor.


Sezonalitate :

Activitatea firmei se desfasoara permanent, pe tot parcursul anului. Efectele recesiunii economice interne si a scaderii puterii de cumparare a populatiei asupra vânzarilor firmei sunt reduse, deoarece clientii sunt în general firme puternice cu planuri de activitate pe termen lung.


Alte informatii :

Firma poseda toate autorizatiile necesare desfasurarii activitatii de productie si anume :

- aviz de mediu eliberat de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectia Mediului sub nr. 3819 si valabil pâna în 2004, cu posibilitatea prelungirii ; societatea nu a avut probleme pentru nerespectarea standardelor de mediu ;

- autorizatie sanitara nr. 2000 - 3828 / 12.06.2000 eliberata de Directia de Sanatate Publica Cluj ;

- aviz PSI nr. 1136 / 04.06.2000 eliberat de Grup Pompieri ;

- autorizatie de functionare nr. 982 / 22.07.99 cu valabilitate pâna în 2006 eliberata de Primaria Cluj-Napoca.

Societatea are angajat un credit sub forma "utilizari din deschideri de credite permanente" (linie de credit) în suma de 150 mil. lei la BRD Cluj, care se va prelua de catre B.T. Cluj înainte de acordarea creditului pentru investitii, încadrându-se în competentele acesteia. Nu are relatii speciale cu banca, are cont deschis prin care încaseaza sumele de la clientii societatii cu conturi deschise la B.T. În primele 4 luni ale anului curent a încasat prin banca noastra suma de 187.546 mii lei. Nu face parte din nici un grup de firme si nu este implicata în nici un litigiu cu o alta firma sau institutie.


Risc de mediu

Clientul se încadreaza în Criteriile de eligibilitate, conform Normelor privind derularea prin B.T. a programului "SME Finance Facility" astfel :

- are 10 persoane angajate (limita fiind de pâna la 100 persoane) ;

- capital social 100 % privat romanesc ;

- cifra de afaceri pe 2003 de 2904 mil. lei echivalent a 88 000 $, si active în suma de 1019 mil. lei echivalent a 30 878 $;

- împrumutul solicitat este pentru achizitionarea unui imobil si a unei masini de lipit pentru înfiintarea unei noi sectii de productie în vederea dezvoltarii activitatii societatii.

S.C. RONDCARTON S.R.L. este societate comerciala cu raspundere limitata, înfiintata prin sentinta civila nr. 25 / 08.02.1994 a Judecatoriei Cluj-Napoca înregistrata în Registrul Comertului sub J 24 / 367 / 1994.

Capitalul social subscris de societate este de 4.400 mii lei, detinut de d-na Kadar Ana Maria Corina - asociat unic. Conform statutului, societatea este administrata de catre asociatul unic în persoana doamnei Kadar Ana Maria Corina de profesie inginer, a absolvit Universitatea din Brasov, Facultatea de Industrializare a Lemnului, bine pregatita profesional, cu reale calitati manageriale, a dat dovada de moralitate în relatiile cu furnizorii si clientii, s-a adaptat bine activitatii concurentiale.


Obiectul creditului de investii solicitat :

- credit de investitii în valuta din surse de finantare BERD, in suma de 22.400 $ (echivalent a 739 mil. lei la cursul BNR din 14.05.2004 de 33000 lei / $) pe o perioada de 4 ani, pentru achizitionarea unui imobil de la firma S.C. VALCO S.A. Cluj-Napoca, conform facturii fiscale nr. 1827500 din 03.03.2004 în valoare de 595 mil. lei inclusiv TVA, precum si achizitionarea unei masini de lipit de KL GRAFISKA AB Suedia, conform facturii proforme nr. 20022 din 18.02.2004 în valoare de 185.000 SEK (echivalent a 606 mi. lei la cursul BNR de 3273 lei / SEK din 14.05.2004) ;

- aportul propriu la investitie este de 32.650 $ (echivalent a 1 077 450 000 lei), respectiv 59,31 % din valoarea totala a investitiei ;

- creditul va fi rambursat în 42 rate lunare, din care 41 rate în suma de 535,71 $ fiecare si o rata în suma de 435,89 $ , prima rata venind la scadenta în data de 30.11.2004 conform graficului de rambursare acceptat de client, anexa la referat ; societatea solicita o perioada de gratie de 6 luni pentru montarea masinilor si utilajelor în noua sectie de productie.


Partea a II-a : Detalii semnificative privind creditul

Nume : S.C. RONDCARTON S.R.L.


STRUCTURA CREDITULUI, RISCUL GARANŢIEIBunul

Fonduri bancare ($)

Fonduri proprii ($)

Total


1) Masina de tiparit + transport
2) Masina - de - lipit cutii + transport


3) Teren + cladire
Total Costuri Proiect
Procent

- Din suma de 32.650 $ ce reprezinta finantarea din surse proprii a investitiei, clientul a achitat suma de 18.711 $, restul de 13.939 $ va fi achitat de client înainte de punerea la dispozitie a creditului, prezentând bancii justificarea platii.

Garantii :

Bunul

Pretul de achizitie

Data achizitiei

Valoarea admisa in garantie

1) Active (cladiri + teren)

500.000.000 + TVA

2) Imobil locuinta

Total
30.045 $ echiv. -

991.485.000 lei

Acopera creditul


Bunurile imobile aduse în garantie sunt proprietatea :

- casa si terenul în suprafata de 491 mp, proprietari Cadar Gabriela, Cadar Gabriela - Klara si Kadar Vasile conform extrasului C.F. nr..666 nr. Topo 304 / 3 ;

- active (cladiri + teren) proprietatea S.C. VALCO S.A., conform extrasului C.F. nr. 12892 nr. Topo 884 / 1 / 2 / 1 ; 883 / 1 ; 884 / 2, care se va intabula pe S.C. RONDCARTON S.R.L. odata cu plata integrala a acestuia din creditul solicitat, concomitent se va înscrie si ipoteca de rang I în favoarea B.T. Cluj- Napoca, în baza contractului de privilegiu.

Valoarea garantiilor in suma totala de 30.045 $(echivalent a 991 485 000. lei), acopera creditul solicitat si dobânda pe 12 luni în proportie de 124,77 %.
Partea a II-a : Detalii semnificative privind creditul

Nume : S.C. RONDCARTON S.R.L.


RISCUL FINANCIAR


Comentarii bilant contabil

Situatia patrimoniala are urmatoarea structura : - mil. lei -

SpecificatieActive imobilizateActive circulanteDin care : clientiTotal activeDatorii totale din care :Fata de banca- furnizori- buget- asociatiCapitaluri proprii
- activele imobilizate de 1065 mil. lei reprezinta în structura 66,15 % din activele societatii, fiind compuse din : cladiri 777 mil. lei ; masini si utilaje 275 mil. lei ; alte mijloace fixe 13 mil. lei ; în cursul anului 2004 societatea a achizitionat un activ compus din : centrala termica, magazie, fundatie magazie, platforma betonata, birouri, magazie, magazie combustibil si teren în suprafata de 2133 mp pentru înfiintarea unei noi sectii de productie în valoare de 500 mil. lei + TVA ; tot în aceeasi perioada s-au mai achizitionat doua masini, una de lipit si una de tiparit, in valoare de 31.250 $.

- creante cu scadenta sub 1 an sunt de 324 mil. lei si reprezinta clienti de încasat ; cei mai importanti sunt urmatorii : S.C. HELCOR S.R.L. Cluj-Napoca 152 mil. lei ; PLIMOB S.A. Sighetu Marmatiei 33 mil. lei ; SCHEIP & CO Cluj-Napoca 31 mil. lei ; MANUFACTURA IPEC Alba Iulia 30 mil. lei si altii ; durata medie de încasare a clientilor este de 19 zile, în crestere fata de anul precedent când era de 12 zile

Creantele fata de clienti , în general nu sunt mai vechi de 30 de zile, cu exceptia a 3 cazuri : S.C. HELCOR S.R.L., SCHEIP & CO S.R.L., MANUFACTURA IPEC, în general clientii platesc cu O.P cu scadenta 8 - 10 zile.

- datoriile nefinanciare cu scadenta sub 1 an sunt de 399 mil. lei si sunt formate din :

- furnizori 345 mil. lei, care au o durata de achitare medie de 17 zile fata de 26 zile perioada precedenta ; cei mai mari furnizori de achitat sunt: GINGASU S.R.L. Baia Mare 110 mil. lei, AGRESSIONE S.R.L. Cluj-Napoca 47 mil. lei, RTC S.A Bucuresti 58 mil. lei, EUROPAPIER S.R.L. Bucuresti 26 mil. lei, EUROGRAWO S.R.L. Bucuresti 28 mil. lei, NEOFLOR S.R.L. Baia Mare 11 mil. lei si altii ;

- alte datorii (salar, personal, taxe) sunt de 53 mil. lei.

- societatea nu are datorii restante la bugetul de stat si cel de asigurari sociale

- datoriile financiare totale la 31.03.2004 erau în suma de 88 mil. lei, reprezentând linia de credit de la BRD, credit ce va fi preluat de B.T. Cluj-Napoca

Datoriile totale ale societatii erau de 487 mil. lei, adica 30,24 % din patrimoniul societatii de 1610 mil. lei, ce influenteaza pozitiv indicatorii de lichiditate, solvabilitate si gradul de îndatorare al societatii.


Analiza ratelor


Indicatori

U.m.

Lichiditatea curenta


Lichiditatea imediata


Solvabilitatea curenta


Gradul de îndatorare general   


Rotatia activelor circulante

- rotatii -

Rentabilitatea financiara
Acoperirea dobânzii


Lichiditatea imediata, numita si testul acid al unei societati, este subunitara, si in crestere fata de perioada precedenta (37,47 %), iar lichiditatea curenta a crescut fata de anul precedent, fiind supraunitara, activele imobiliare fiind acoperite cu capitaluri proprii.

Solvabilitatea curenta este foarte buna, fiind supraunitara si în crestere fata de anul precedent (222,08 %)

Gradul de îndatorare este subunitar - 43,48 % - si in descrestere fata de perioada precedenta. Ponderea datoriilor totale în total pasiv este de 30,24 %, ceea ce influenteaza favorabil indicatorii de bonitate.

Pe lânga solvabilitate, alti indicatori economici cu evolutie pozitiva sunt cei legati de rentabilitatea financiara si acoperirea dobânzii, care au valori foarte bune.

Rata valorii adaugate este de 26,82 % la 31.03.2004 prezinta o scadere fata de anul precedent (de la 29,68 % la 26,82 % ). În cifre absolute valoarea adaugata este de 290 mil. lei în primele 3 luni ale anului, ceea ce demonstreaza ca activitatea societatii este profitabila.


împrumuturi din partea altor institutii financiare

- firma are o linie de credit la BRD Cluj-Napoca în suma de 150.000.000 lei, cu scadenta finala în decembrie 2004, credit pe care B.T. Cluj-Napoca îl va prelua înainte de finantarea investitiei ; societatea nu are obligatii restante fata de buget ; competenta de preluare a creditului este a B.T. Cluj-Napoca.


Comentarii la contul de profit si pierderi

Se constata o evolutie crescatoare a cifrei de afaceri în ultimii ani :

2001 : 677.989 mil. lei

2002 : 1.445.244 mil. lei

2003 : 2.903.640 mil. lei

2004 : 4.250.000 mil. lei

Analiza contului de profit si pierdere se refera la perioadele : 31.12.2002, 31.12.2003 si previziunile pe 4 ani, aferenta perioadei de derulare a împrumutului.

Se constata ca în perioada 2001 - 2004 cifra de afaceri prezinta cresteri importante, acelasi fenomen îl reprezinta si profitul net, fata de anul 2002 în anul 2003 profitul creste de la 23 mil. lei la 522 mil. lei. Acest lucru se datoreaza diversificarii productiei, mecanizarii acesteia si a largirii pietei de desfacere.

Cresterea previzionata a cifrei de afaceri de la 3538 mil. lei în anul 1 la 6076 mil. lei în anul 4 (perioada de creditare), iar a profitului de la 556 mil. lei la 760 mil. lei se bazeaza pe cresterea productivitatii muncii prin achizitionarea de masini si utilaje performante, înlocuind în mare parte munca manuala, perfectionarea pregatirii profesionale a angajatilor, folosirea corespunzatoare a materiei prime si a materialelor folosite si nu în ultimul rând eliminarea cheltuielilor neeconomicoase.

Previziuni fluxuri de numerar :

Ipotezele fluxului de numerar au avut ca punct de plecare la capitolul de venituri, veniturile obtinute din vânzarile existente în anul 0 (2003). Daca se are în vedere, din analiza interna, ca veniturile din vânzari s-au dublat în anul 2003 fata de anul 2002, în previzionarea veniturilor pentru perioada urmatoare s-a mers cu o crestere de doar 30 % pentru anul 2003 fata de anul 2002 si în continuare s-a mers pe o crestere usoara, fara a supraevalua veniturile care pot fi obtinute.

De asemenea vânzarile obtinute din proiect încep sa fie considerabile abia din luna a sasea, pentru ca este necesara o perioada de sase luni pentru amenajarea spatiului cumparat si pentru montarea utilajelor importate care au o productivitate ridicata, cu o capacitate de productie (de a lipi cutii) în medie de 10.000 buc. pe ora, în functie de marimea cutiei, comparativ cu perioada istorica când 4 muncitori lipeau manual 5.000 cutii pe zi.

Pentru primele 6 luni dupa acordarea creditului B.T. - BERD au fost prevazute la "vânzari generate de proiect" suma de 6 mil. lei lunar, ceea ce reprezinta chiria încasata pentru o parte din spatiul ramas disponibil, conform contractului de închiriere cu S.C. RASMI TRADING S.R.L., contract încheiat pe o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire.

În luna A (februarie 2004) societatea a avut o intrare considerabila de numerar datorita vânzarii unor utilaje mai vechi, care necesitau si cheltuieli mari de întretinere si reparatie.

Este de evidentiat contributia de 946 mil. lei a asociatului unic sub forma de creditare firma fara recuperarea acesteia în perioada creditarii ; aceasta va fi introdusa ca o clauza standard în contractul de credit ; de asemenea în perioada urmatoare, tot din aport propriu, se va realiza amenajarea spatiului cumparat, pentru care se estimeaza, din discutiile purtate cu asociatul unic, o suma de 30 mil. lei. Aceasta suma nu a fost cuprinsa la capitolul de plati privind activitatea de exploatare.

În ceea ce priveste vânzarile perioadei imediat urmatoare acordarii creditului, acestea sunt cu ceva mai scazute atât fata de lunile A si B, cât si fata de lunile urmatoare punerii în functiune a utilajelor, pentru ca în aceasta perioada 2 - 3 din muncitorii direct productivi vor fi folositi în noua sectie pentru testarile ce vor avea loc la noile utilaje.

Cheltuielile cu materia prima reprezinta în primele 6 luni de creditare în jur de 30 % din vânzari, aceasta datorita stocului de materii prime existent reusind ca în a doua parte a anului 1 sa ajunga pâna la 60 % din vânzari. Aceasta se datoreaza si pretului mai ridicat a materiei prime folosite la noile utilaje.

În luna a sasea societatea a luat in calcul posibilitatea angajarii unui credit pe termen scurt în suma de 50 mil. lei necesar pentru aprovizionari cu materii prime într-o cantitate mai mare, la punerea în functiune a utilajelor achizitionate.

Cheltuielile cu personalul direct productiv sunt în suma de 3,83 mid. lei pentru 9 angajati, la un salariu mediu brut de 4 956 000 lei, CAS de 22 %, Fond de sanatate 7 % si somaj 3 %. Cheltuielile cu personalul de conducere sunt de 38 mil. lei.

Alte cheltuieli cu personalul nu sunt avute în vedere pentru ca societatea angajeaza personal cu contract de munca, nu sunt angajati colaboratori.

Chiria în suma de 120 mil. lei reprezinta chiria pentru spatiul în care societatea si-a desfasurat pâna în prezent activitatea si doreste ca o parte din activitatea de productie sa o desfasoare în continuare în acest spatiu , pentru ca si aici au fost facute o serie de investitii.

Cheltuielile cu utilitati - combustibili, energie, apa - se preconizeaza sa ramâna comparabile cu perioada istorica, în medie 6,5 mil. lei pe luna.

Cheltuielile de transport sunt prevazute în valoare de 6 mil. lei, aceasta pentru ca în general beneficiarii marfii se deplaseaza la firma pentru a-si ridica comenzile, aceste cheltuieli de transport fiind doar ocazionale.

Pentru functionarea birourilor societatea si-a alocat un buget de 67 mil. lei, aceasta cuprinde si cheltuielile pentru functionarea unui spatiu pentru desfacerea de produse de papetarie, imprimate, o parte din productia proprie.

Pentru reclama, publicitate societatea si-a prevazut o cheltuiala medie lunara de 1,5 mil. lei, în total 18 mil. lei, suficienta având în vedere ca societatea este cunoscuta atât pe plan local, cat si în alte zone.

Pentru deplasari au fost prevazute 23 mil. lei, iar pentru asigurari 3 mil. lei, ceea ce reprezinta asigurarea mijlocului de transport de care dispune societatea.

Cheltuielile de întretinere si reparatii scad considerabil fata de perioada istorica, datorita faptului ca utilajele sunt mai noi si performante si nu necesita atâtea reparatii ca utilajele vechi, vândute o parte în luna februarie 2004.Serviciile profesionale sunt reprezentate de plata contabilului firmei. Societatea si-a prevazut cheltuieli cu impozite si taxe de 7 mil. lei pe tot anul, iar la alte cheltuieli diverse, cheltuieli neprevazute ce pot aparea pe parcursul desfasurarii activitatii, ele reprezentând de fapt o rezerva de cash.Specificatie

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Acoperirea serviciului datoriei :

Pragul de rentabilitate :


Din situatia de mai sus rezulta ca societatea va dispune de sursele financiare necesare pentru plata datoriilor fata de banca pe perioada creditarii, având un trend crescator al serviciului datoriei. De asemenea din analiza fluxului de numerar pe perioada de creditare rezulta ca firma va avea disponibilitati pentru a desfasura activitatea curenta si pentru a onora toate obligatiile fata de banca.

S.C. RONDCARTON S.R.L. are cont deschis la B.T., simbol 2511.1 - 4957.1 / ROL din data de 24.10.2003, si deruleaza o mare parte din operatiunile de încasari si plati prin acest cont.

Societatea are deschise conturi la BANC POST si BRD. La BANC POST a avut un credit contractat la Legea nr. 1 / 1991 republicata, în suma de 86 mil. lei cu scadenta în octombrie 2002, fiind însa rambursat mai repede (07.05.2004 ). La BRD are angajata o linie de credit în suma de 150 mil. lei, din informatiile primite rezulta ca dobânzile aferente se achita la scadenta.

Linia de credit în suma de 150 mil. lei se preconizeaza a fi preluata de catre B.T.    Cluj-Napoca dupa aprobarea creditului de investitii. Pe perioada primelor 4 luni ale anului 2004 societatea a rulat prin cont suma de 187.546 mil. lei.

Dobânzile platite la cele doua banci mentionate, în 2003, au fost în suma de 9738 mii lei, iar comisioanele bancare în suma de 25.506 mii lei

Partea a II-a : Detalii semnificative privind creditul

Nume : S.C. RONDCARTON S.R.L.


Elemente exceptionale


Angajamentele societatii în suma totala de echiv. în lei 836 mil. lei (inclusiv creditul solicitat) nu depasesc de 12 ori capitalurile proprii ale clientului, care sunt de 1.123 mil. lei.

La data de 14.05.2004 clientul nu figureaza în fisierul Centralei Incidentelor de Plati cu cecuri sau bilete la ordin.

De asemenea, clientul declara ca nu înregistreaza angajamente extrabilantiere.

Din analiza indicatorilor financiari rezulta ca societatea are un fond de rulment la 31.03.2004 în suma de doar 58 mil. lei datorita cresterii imobilizarilor în primul trimestru a.c. cu 447 mil. lei, prin achizitionarea imobilelor si a celor doua masini tipografice. Acest lucru a determinat clientul sa solicite acordarea unui credit pentru investitii pentru a-si acoperi necesarul de surse de finantare pe termen mediu.Ofiter de credite

Cluj-Napoca TRIFU TIBERIU
PARTEA a III-a : Riscul si distribuirea lui în cazul debitorului unic

Nume : S.C. RONDCARTON S.R.L.


a) Expunerea grupului

Nume client :

Numele grupului : Numele societatii mama :

Localizare : Serviciul datoriei initial : Data :


Categorie de risc


I

II

IV


Risc Total

S

ML

ST

F


A. Pentru aprobare

Subtotal

B. Alte expuneri ale grupului

Subtotal

C. Neconsumat:
Limita totala a grupului :

a) Distribuirea riscului în retea

Nume client :     Data aprobarii :


Sucursala jud. / Sucursala / Agentie

Categoria

I

Categorie IIS

Categoria IIML

Categorie IVST

Categorie IVF

Risc total

Capitolul IV Concluzii si propuneri


Principalele categorii de credite acordate de Banca Transilvania:

credite pentru prefinantarea exporturilor în lei sau valuta

credite de trezorerie pentru produse cu ciclul lung de fabricatie în lei sau valuta

credite pentru investitii în echipamente tehnologice în completarea surselor proprii de dezvoltare

utilizari de deschideri permanente de credite (linii de credite în lei si valuta, pentru activitati curente de aprovizionare, productie, desfacere, prestari servicii)

credite de scont în lei sau valuta

credite pentru operatiuni de factoring (cumparare de facturi)

credite ipotecare în lei sau valuta

Bibliografie


  1. Basno Cezar, Dardac Nicolae     - "Sisteme de plati,compensari si decontari ",

Ed.Didactica si Pedagogica, 2003;

Bran Paul - "Finantele întreprinderii - gestionarea

fenomenului microfinanciar", Ed. Economica, 1998

  1. Cerna     Silviu - "Banii si creditul în economia contemporana",

Ed. Enciclopedica, Bucuresti, 1998

  1. Cerna     Silviu - "Sistemul monetar si politici monetare în

economia contemporana", Ed. Enciclopedica, Bucuresti,


5 . Ciutacu Florin - '' Drept bancar '' Ed. Themis Cart 2003 ;

6. Georgescu Florin -'' Starea economico-sociala a României in anul 2000 '',

Ed.Expert 2002;

7. Hurduc Natalita - ''Optimizarea activitatii bancii de retea'' , Ed. Expert ,


  1. Mihai Gheorghe si A. Imireanu -''Produse si servicii bancare în relatiile de plati

Ed.Tribuna economica 2003;

  1. Motocu     Marius - "Analiza eficientei economice în cadrul bancilor

Comerciale" ,Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 1998

10. Muresan Maria - Gestionarea patrimoniului agentului economic ,

Editura Dacia 2000;

11. Temes Ioan, - "Contabiliatatea bancara", Ed. Napoca Star, Cluj-

Muresan Mariana Napoca, 1998

Trenca Ioan - "Tehnica operatiunilor bancare", Univ. Babes-

Bolyai, Cluj-Napoca, 1990

Trenca Ioan - "Managementul operatiunilor bancare", Univ.

Crestina Dimitrie Cantemir, Cluj-Napoca, 1999

Trenca Ioan - "Tehnica si operatiuni bancare", Univ. Crestina

Dimitrie Cantemir, Cluj-Napoca, 2003;

Turcu Ioan - "Operatiuni si contracte bancare", Ed. Lumina Lex,

Bucuresti, 1994

stefan Craciun    - "Auditul financiar si auditul intern -Controlul financiar

si expertiza contabila ,Ed. Economica 2004;

Planul de conturi pentru societati bancare si normele

metodologice de utilizare a acestuia, 1997;

*** Legea bancara nr.58/1998 ;

*** - Normele BNR nr.7/1998 privind evidentierea în

contabilitatea bancilor a creditelor si dobânzilor aferente

constractelor de credit;

*** Legea nr.485\2003 "Legea privind activitatea bancara"

*** O.G.nr.10 din 22 ianuarie 2004 privind falimentul

institutiilor de credit aprobata,completata si modificata

prin Legea nr.278 din 23 iunie 2004;

*** Legea nr.312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Bancii

Nationale a României ;

*** Regulamentul 4/2004 privind organizarea si functionarea

la Banca Nationala a României a Centralei Riscurilor

Bancare;

*** Colectia revistei Tribuna Economica , editiile 2002-2003;

Document Info


Accesari: 14631
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )