Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
INSTRUCTIUNI DE PLATA - pentru beneficiarii Masurilor 1.1, 3.1, 3.4 -

economie


INSTRUCŢIUNI DE PLATA

- pentru beneficiarii Masurilor 1.1, 3.1, 3.4 -

A. INFORMATII CU CARACTER GENERAL

-Copiile facturilor;

-Copiile documentelor de plata (ordine de plata, documente de plata externa, CEC-uri, bilete la ordin, acreditive externe etc.);

-Copiile extraselor de cont;

-Copiile Adeverintei ISC 0,1% si Adeverintei ISC 0,7% (unde este cazul);

-Copiile altor tipuri de Adeverinte (in cazul eliberarii acestora de catre Consiliile Locale/Judetene sau alte institutii pentru avize, acorduri autorizatii etc.);

3.     10310p1520k ;  Garantia de buna executie pentru lucrari/servicii (unde este cazul);

4.     10310p1520k ;  Autorizatia de construire (pentru achizitii de lucrari, la prima cerere de plata, atat pentru lucrarile de baza, cat si pentru lucrarile cu caracter provizoriu, acolo unde este cazul);

5.     10310p1520k ;  Raportul de executie;

6.     10310p1520k ;  Certificatele de calitate (conformitate) pentru bunurile achizitionate

7.     10310p1520k ;  Copiile Declaratiilor vamale (pentru importurile directe);

8.     10310p1520k ;  Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor;

9.     10310p1520k ;  Ordinul de incepere al lucrarilor;

Procesul verbal de predare al amplasamentului si planul de amplasare al investitiei continand pozitiile bornele topografice;

Procesele verbale de receptie calitativa;

Procesul  verbal de lucrari ascunse;

Procesele  verbal pe faze determinante;

Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor (la  ultima cerere de plata);

Procesul verbal de predare - primire a bunurilor achizitionate;

Procesele verbale de receptie a bunurilor achizitionate;

Procesul verbal de punere in functiune a bunurilor achizitionate;

Procesele verbale de predare - primire a serviciilor achizitionate (proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie etc);

Situatiile de plata pentru lucrarile executate si centralizatoarele situatiilor de plata (unde este cazul);

Buletinele de analiza a materialelor incorporate;

Certificatele de calitate/conformitate a materialelor folosite la lucrari;

Buletinele de incercari;

Agrementele tehnice;

Devizele financiare pentru servicii;

Referatul tehnic al verificatorului/verificatorilor de proiect;

Autorizatia verificatorului/verificatorilor de proiect;

Autorizatia dirigintelui/inspectorului de santier;

Hotararea Consiliului local/Decizia de numire a dirigintelui de santier

Documentele emise de autoritatile de mediu, sanitar si sanitar veterinara;

Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului ca nu beneficiaza de alt ajutor financiar public nerambursabil pentru acelasi proiect;

Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului in care acesta sa confirme respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate - generale si specifice - pe parcursul realizarii proiectului

Diploma sau copia dupa cartea de munca a responsabilului tehnic de proiect (pentru Masura 1.1);

Diploma sau certificatul de a responsabilului tehnic de proiect (pentru Masurile 3.1 si 3.4);

Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).


De asemenea, la dosarul cererii de plata trebuie atasate documente specifice Masurilor 1.1, 3.1 si 3.4, astfel:


  • In cazul Masurii M1.1

In localitatile unde gradul de afectare in urma calamitatilor este mai mare de 30%, investitii noi vor putea efectua doar beneficiarii acestei masuri care indeplinesc criteriile de intreprindere mica si mijlocie in conformitate cu legislatia nationala in vigoare. Pentru aceasta se vor solicita urmatoarele documente:

     10310p1520k ; Anexa privind numarul mediu de salariati aferenta ultimului bilant contabil inregistrat la Administratia Financiara (la ultima cerere de plata)

     10310p1520k ; Documentul eliberat de Administratia Financiara privind nivelul Cifrei de Afaceri sau Anexa privind rezultatul exercitiului aferenta ultimului bilant contabil inregistrat la Administratia Financiara (la ultima cerere de plata)


  • In cazul Masurii 3.1:

Ferme de productie vegetala

     10310p1520k ;  Autorizatia de plantare pomi fructiferi/arbusti fructiferi (la prima cerere de plata);

     10310p1520k ;  Autorizatia pentru defrisarea plantatiei de pomi fructiferi/arbusti fructiferi (la prima cerere de plata);

     10310p1520k ;  Certificatul fitosanitar (pentru achizitia materialului vegetal);

     10310p1520k ;  Certificatul oficial de calitate pentru material saditor viticol (pentru achizitia la intern);

     10310p1520k ;  Certificarea materialului de inmultire viticol;

     10310p1520k ;  Certificatul de calitate (conformitate) (pentru achizitia materialului vegetal);

     10310p1520k ;  Pasaportul fitosanitar pentru materialul saditor viticol (pentru achizitia la intern);

     10310p1520k ;  Certificatul fitosanitar pentru materialul saditor viticol (pentru achizitia la import);

     10310p1520k ;  Documentul care atesta calitatea materialului saditor viticol (pentru achizitia la import);

     10310p1520k ;  Documentul de calitate si conformitate al furnizorului (pentru materialul saditor pomicol);

     10310p1520k ;  Pasaportul fitosanitar pentru materialul saditor pomicol sau Eticheta oficiala (pentru achizitia la intern);

     10310p1520k ;  Certificatul fitosanitar pentru materialul saditor pomicol (pentru achizitia la import);

     10310p1520k ;  Documentul care atesta calitatea materialului saditor pomicol (pentru achizitia la import);


Ferme pentru cresterea animalelor si pasarilor

Polita de asigurare pentru animale si pasari;

     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;  Certificatul de origine si productivitate al materialului biologic (animale) ;

     10310p1520k ;  Documentul veterinar comun de intrare, DVCI pentru animale

     10310p1520k ;  Certificatul sanitar-veterinar (pentru importul de animale)

     10310p1520k ;     10310p1520k ;  Autorizatia sanitar veterinara pentru functionarea exploatatiilor de animale, a fermelor de carantina, a unitatilor care importa sau comercializeaza animale vii, material germinativ de origine animala;

     10310p1520k ;     10310p1520k ;  Certificatul de producator (la fiecare transa de plata pentru producatorii agricoli individuali);

     10310p1520k ;     10310p1520k ;  Autorizatia sanitar veterinara pentru animale de reproductie, material seminal (pentru achizitia la import).


  • In cazul Masurii 3.4:

Turism rural

     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;  Certificatul de membru al unei Agentii Nationale de Turism  sau contractul incheiat cu o agentie de turism autorizata privind  introducerea obiectivului in circuitul turistic (pentru turism rural si alte tipuri de activitati turistice in spatiul rural);

     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;  Certificatul de clasificare a obiectivului turistic.


Achizitii mestesugaresti

     10310p1520k ;  Cartea de mestesugar sau contractele de munca pentru cel putin doua persoane angajate in vederea calificarii in practicarea mestesugului.


Acvacultura

     10310p1520k ;  Autorizatia de acvacultura pentru bazinele piscicole deja existente (la prima cerere de plata);

     10310p1520k ;  Autorizatia de acvacultura pentru bazinele piscicole nou create prin lucrari specifice (la ultima cerere de plata);

     10310p1520k ;  Certificatul de origine si productivitate al materialului biologic (pentru achizitia la import).


Sericicultura

     10310p1520k ;  Certificatul de calitate pentru materialul saditor de dud (pentru achizitia la intern);

     10310p1520k ;  Documentul care atesta calitatea materialului saditor de dud (pentru achizitia la import);

     10310p1520k ;  Pasaportul fitosanitar pentru materialul saditor de dud.


Apicultura

     10310p1520k ;  Documente care atesta conditiile de calitate pentru materialul biologic.


Cultivarea si procesarea ciupercilor

     10310p1520k ;  Certificatul de calitate pentru materialul de inmultire la ciuperci (miceliu);

     10310p1520k ;  Documentul care atesta calitatea materialului de inmultire pentru ciuperci (miceliu).


Investitii noi pentru colectarea fructelor de padure si a arbustilor fructiferi

     10310p1520k ;  Documentul de calitate si conformitate al furnizorului (pentru arbusti fructiferi si stoloni de capsun) (pentru achizitia la intern)

     10310p1520k ;  Pasaportul fitosanitar pentru arbusti fructiferi si stoloni de capsun;

     10310p1520k ;  Certificatul fitosanitar pentru arbusti fructiferi si stoloni de capsun.


Procesarea la nivelul fermei a produselor alimentare atestate traditional si/sau a celor certificate organic

     10310p1520k ; Fisa de inregistrare ca procesator in agricultura ecologica (la prima cerere de plata)

     10310p1520k ; Contractul incheiat intre procesatorul in agricultura ecologica si un organism de inspectie si certificare acreditat de MADR

     10310p1520k ; Certificatul de produs ecologic emis de organismul de inspectie si certificare

     10310p1520k ; Documentul care atesta ca pentru obtinerea de produse ecologice intreaga materie prima procesata este certificata ca produs ecologic

     10310p1520k ; Documentul care atesta ca pentru obtinerea produselor traditionale atestate si/sau ecologice certificate, cel putin 50% din materia prima utilizata se obtine din productie proprie (pentru investitii de procesare la nivelul fermei)

     10310p1520k ; Certificatul de atestare a produselor finale ca produse traditionale

     10310p1520k ; Raportul de inspectie al organismului de inspectie si certificare     10310p1520k ;  Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Declaratia de esalonare a platilor, Cererea de plata, Declaratia de cheltuieli, Raportul de executie) sunt disponibile la OJPDRP sau pe site-ul APDRP (www.apdrp.ro)

     10310p1520k ;  Beneficiarul va depune la SVCP-OJPDRP Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 in maxim 35 de zile de la semnarea Contractului de finantare cu APDRP. Orice modificare (prelungire termen sau modificare valoare) a Declaratiei de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata se va face numai in conditii exceptionale, in baza unui Memoriu justificativ. In acest caz, beneficiarul va depune o Declaratia de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 rectificata.

     10310p1520k ;  Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie legat cu sfoara si sigilat cu stampila si semnatura beneficiarului. Dosarul va avea opis, iar documentele pe care le contine trebuie numerotate, semnate si stampilate de catre beneficiar.

Referintele din opis trebuie sa corespunda cu numarul paginii la care se afla documentele din dosar. Beneficiarul va face mentiunea la sfarsitul dosarului: ,,Acest dosar contine ... pagini, numerotate de la 1 la ..."

Pe fiecare pagina din dosarul cererii de plata trebuie sa apara mentiunea   "Program SAPARD". Copiile documentelor care sunt atasate Dosarului Cererii de Plata trebuie sa fie lizibile, avand mentiunea "Conform cu originalul";

     10310p1520k ;  Toate documentele din Dosarul cererii de plata care au regim de document tipizat vor fi in conformitate cu prevederile legale.


     10310p1520k ;  Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

     10310p1520k ;    sa aiba formatul prevazut de actele normative in vigoare si sa fie completate in conformitate cu acestea;

     10310p1520k ;    data inscrisa pe factura nu este anterioara datei semnarii contractului de finantare cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Program SAPARD; fac exceptie facturile emise pentru cheltuieli de consultanta si de proiectare (maxim 12% din valoarea totala eligibila a proiectului, exceptand cazurile unde nu sunt constructii, cand aceste costuri nu vor depasi 5% pentru Masurile 1.2, 3.4 si 3.5 si 3% pentru Masura 3.1);

     10310p1520k ;    data inscrisa pe factura nu este anterioara datei semnarii contractelor de achizitii;

     10310p1520k ;    adeverinta eliberata de ISC are aplicata stampila institutiei si este semnata de o persoana autorizata;

     10310p1520k ;    sa fie mentionate numarul, data si/ sau obiectul contractului de achizitii pentru servicii/bunuri/lucrari in baza carora au fost emise.


Beneficiarul trebuie sa se asigure ca valoarea cheltuielilor solicitate spre rambursare (valoarea din factura fara taxe recuperabile) se incadreaza in liniile din bugetul proiectului, atasand  la dosarul cererii de plata o incadrare pe linii bugetare a cheltuielilor solicitate la plata, devizele pe obiecte si devizul general aferent transei. Cheltuielile care depasesc valoarea din linia bugetara sunt considerate cheltuieli neeligibile prin Programul SAPARD si trebuie suportate de beneficiar.


In cazul achizitiei de servicii, daca au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie sa fie egala cu valoarea din devizul financiar de servicii aferente transei de plata.


In cazul achizitiei de lucrari, daca au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie sa fie egala cu valoarea din situatia centralizatorului de lucrari aferente transei de plata.


Pentru facturile partial acceptate, acestea trebuie sa contina:

-     10310p1520k ;     10310p1520k ;   suma partial acceptata;

-     10310p1520k ;     10310p1520k ;   suma ramasa de platit;

-     10310p1520k ;     10310p1520k ;   stampilele si semnaturile expertilor tehnici.


     10310p1520k ;  Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

     10310p1520k ;     10310p1520k ; documentul de plata confirma ca plata nu s-a efectuat in numerar;

     10310p1520k ;     10310p1520k ; documentele de plata sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii;

     10310p1520k ;     10310p1520k ; sa aiba semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului;

     10310p1520k ;     10310p1520k ; sa mentioneze in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita;

     10310p1520k ;     10310p1520k ; contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii sau din adresa furnizorului de lucrari/servicii privind contul bancar al acestuia;

     10310p1520k ;     10310p1520k ; CEC-urile/ biletele la ordin trebuie sa fie emise de beneficiarul proiectului, in numele furnizorului, fara sa fie girat catre terti.


In cazul in care platile se efectueaza prin CEC-uri/ bilete la ordin, beneficiarul trebuie sa prezinte Borderourile de incasare a acestor documente de plata, care trebuie sa fie stampilate si semnate de banca.


In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern, trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata beneficiarul sa ataseze copii dupa toate documentele solicitate de banca pentru transferul sumelor respective (conform contractului de credit).


     10310p1520k ;  Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

     10310p1520k ;     10310p1520k ; sa fie datate si stampilate de banca (trezoreria) beneficiarului finantarii;

     10310p1520k ;     10310p1520k ; sa ateste, valoric si ca data, efectuarea platilor din documentul/documentele de plata corespondente.


     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;    Platile in cadrul unui contract de achizitii trebuie efectuate conform clauzelor contractuale la termenele si valorile stabilite.

     10310p1520k ;  Pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor, factura trebuie insotita de Declaratia vamala, iar valoarea in euro din factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala la data inregistrarii in vama.

     10310p1520k ;  Datele mentionate in Raportul de executie trebuie sa fie reale si sa aiba acoperire in situatia existenta la locul de implementare a proiectului.

     10310p1520k ;  Lucrarile executate, bunurile livrate sau serviciile prestate trebuie sa corespunda cantitativ, calitativ si valoric ofertelor castigatoare care au stat la baza contractelor incheiate intre beneficiar si furnizori.

     10310p1520k ;  Pentru toate documentele incluse in dosarul cererii de plata, redactate in alte limbi, se va anexa o traducere in limba romana facuta  fie de un traducator autorizat, fie de beneficiar (caz in care pe traducere acesta va face mentiunea "Imi asum raspunderea privind corectitudinea traducerii", va semna si va stampila).

     10310p1520k ;  Ultima cerere de plata trebuie depusa inainte de data limita precizata in Contractul de finantare/ Actele aditionale.

     10310p1520k ;  Nerespectarea clauzelor contractuale si a termenelor de finalizare a investitiilor, asumate prin contractul de finantare, poate conduce la rezilierea acestuia si implicit la constituirea de debite pentru sumele platite pana la momentul rezilierii contractului.

     10310p1520k ;  Beneficiarul va fi informat in ceea ce priveste suma autorizata la plata si cheltuielile  respinse, precum si motivul respingerii.


B.  INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL:


     10310p1520k ; Cererea de plata trebuie sa fie completata, datata, semnata (cu numele mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului, avand toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului.

Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la ultima transa de plata trebuie sa fie de minim 20% din valoarea totala eligibila a proiectului. Valoarea cheltuielilor de proiectare solicitate la plata de catre beneficiar trebuie sa fie de maxim 12% din valoarea totala eligibila a proiectului exceptand cazurile unde nu sunt constructii, cand aceste costuri nu vor depasi 5% pentru Masurile 1.2, 3.4 si 3.5 si 3% pentru Masura 3.1.


     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;  Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie completata, datata, semnata si stampilata de reprezentantul legal al proiectului.

     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;  Garantia de buna executie (acolo unde este cazul) pentru lucrari/servicii trebuie constituita in conformitate cu Contractul de lucrari/servicii (in favoarea beneficiarului finantarii). Garantia poate fi constituita, fie prin emiterea unei scrisori de garantie bancara, a unei polite de asigurare, a unui cec etc., fie prin constituirea acesteia prin retineri succesive din transele de plata.

Autorizatia de construire si Autorizatia de construire pentru lucrarile cu caracter provizoriu se vor depune, in copie, pe care se va specifica "conform cu originalul" si "Program SAPARD". Acestea trebuie emise in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare) si sa fie valabile pe toata durata executiei lucrarilor.

Autorizatia de construire pentru lucrarile cu caracter provizoriu este necesara in vederea organizarii executiei lucrarilor de baza (organizare de santier).

Certificatele de calitate/conformitate pentru bunurile achizitionate trebuie sa fie datate, semnate si stampilate de autoritatea emitenta.

     10310p1520k ;  Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achizitionate sunt atasate la facturi (acolo unde este cazul). Aceste documente trebuie semnate si stampilate de autoritatea emitenta.(Importul reprezinta intrarea de bunuri din afara spatiului comunitar)

     10310p1520k ;  Ordinul de incepere al lucrarilor este documentul care atesta momentul inceperii executarii lucrarilor. Data emiterii acestui document trebuie sa fie anterioara oricaror date de inregistrare a buletinelor de analiza, a intocmirii proceselor verbale de lucrari ascunse si a proceselor verbale pe faze determinate.

     10310p1520k ;  Procesul verbal de predare al amplasamentului si planul de amplasare al investitiei continand pozitiile bornele topografice trebuie sa fie datat, semnat (cu numele mentionat in clar) si stampilat conform Programului de urmarire si control al calitatii lucrarilor. Data elaborarii acestui document trebuie sa fie ulterioara Ordinului de incepere al lucrarilor.

     10310p1520k ;  Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor trebuie vizat de Inspectia de Stat in Constructii, semnat de reprezentantul legal/ tehnic al proiectului, de proiectant si executant.

     10310p1520k ;  Procesele verbale de receptie calitativa, pentru lucrari ascunse si faze determinante, trebuie sa fie elaborate, datate si semnate conform programului de  urmarire si control al calitatii lucrarilor din proiectul tehnic.      10310p1520k ;     10310p1520k ;

     10310p1520k ;  Procesele  verbale de receptie la terminarea lucrarilor prezentate la ultima cerere de plata trebuie completate, datate, semnate si stampilate.

     10310p1520k ;  Procesele  verbale de predare-primire, de receptie si de punere in functiune a bunurilor achizitionate trebuie completate, datate, semnate si stampilate de furnizorul de bunuri si beneficiar.

Realizarea tuturor lucrarilor trebuie sa se faca in conformitate cu Graficul de executie al lucrarilor. Daca apar modificari, trebuie sa se ataseze la Dosarul Cererii de Plata, actul aditional de prelungire sau modificare a Graficului de executie.


Cheltuielile diverse si neprevazute se pot utiliza doar pentru modificarea cantitatilor de lucrari in conditiile prevazute de HG nr. 1179/2002 si trebuie sa se incadreze in limita sumei disponibile in bugetul proiectului.

Pentru cheltuieli diverse si neprevazute beneficiarul trebuie sa prezinte in Dosarul Cererii de Plata urmatoarele documente:  

-     10310p1520k ;     10310p1520k ;  nota de renuntare/de comanda suplimentara pentru executarea lucrarilor, care trebuie sa fie semnata si stampilata de reprezentantul legal/tehnic al proiectului, de dirigintele de santier, de proiectant;

-     10310p1520k ;     10310p1520k ;  actul aditional incheiat intre beneficiar si constructor in care sa se precizeze suma suplimentara pentru realizarea lucrarilor care va fi solicitata la plata in limita sumei disponibile in bugetul proiectului pentru "Cheltuieli diverse si neprevazute";

-     10310p1520k ;     10310p1520k ;  actul aditional incheiat intre beneficiar si proiectant, daca pentru reproiectare sunt necesare sume suplimentare care vor fi solicitate la plata in limita sumei disponibile in bugetul proiectului pentru "Cheltuieli diverse si neprevazute";

-     10310p1520k ;     10310p1520k ;  anexa la Proiectul tehnic cu partea reproiectata, care trebuie verificata de un verificator atestat pentru categoria si clasa de importanta a lucrarii respective care aplica stampila pe acest document; de asemenea, anexa va fi insotita de referatul de verificare;

-     10310p1520k ;     10310p1520k ;  dispozitia de santier pentru executia lucrarilor diverse si neprevazute, care trebuie semnata si stampilata de verificatorul de proiect si de proiectant;

-     10310p1520k ;     10310p1520k ;  antemasuratoare lucrari suplimentare/renuntare trebuie semnata de proiectant si de dirigintele de santier;

-     10310p1520k ;     10310p1520k ;  situatii de plata distincte pentru lucrarile diverse si neprevazute executate care trebuie sa fie semnate de catre dirigintele de santier.


     10310p1520k ; Autorizatia verificatorului/verificatorilor de proiect este datata, semnata si stampilata de emitent si este valabila la momentul verificarii documentelor tehnice (se verifica daca autorizatia este valabila in perioada in care au fost prestate serviciile pentru care cheltuielile au fost solicitate la plata).

     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ; Autorizatia dirigintelui/inspectorului de santier trebuie sa fie intocmita in conformitate cu cerintele legii, trebuie sa fie completata, datata, semnata si stampilata de emitent. Autorizatia dirigintelui/inspectorului de santier trebuie sa fie valabila in momentul cand acestia intocmesc si semneaza documentele prin care se asigura calitatea in constructii.

     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ; Documente emise de autoritatile de mediu, sanitar si sanitar veterinara se vor prezenta de catre beneficiar la ultima cerere de plata, dupa finalizarea investitiei realizata prin Program SAPARD.

In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si a Protocoalelor incheiate pentru Programul SAPARD cu  Ministerul Sanatatii si Familiei, Agentia Nationala Sanitara-Veterinara si Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, beneficiarii programului SAPARD trebuie sa prezinte la momentul depunerii ultimei cereri de plata (la data intrarii in functiune a obiectivului) documente emise de institutiile mentionate din care sa rezulte ca:

-     10310p1520k ;     10310p1520k ;  In cazul proiectelor din cadrul Masurii 1.1, dupa implementarea proiectului intreprinderea beneficiara trebuie sa corespunda cu normele Uniunii Europene de mediu, igiena si bunastarea animalelor.

-     10310p1520k ;     10310p1520k ;  In cazul proiectelor din cadrul Masurii 3.1, fermele vor fi in acord cu standardele nationale iar investitiile vor fi in acord cu standardele sanitar veterinare,  fitosanitare, de igiena si bunastare a animalelor si de mediu ale Uniunii Europene.

-     10310p1520k ;     10310p1520k ;  In cazul proiectelor din cadrul Masurii 3.4, investitiile referitoare la procesare trebuie sa fie in conformitate cu standardele U.E .

     10310p1520k ;  Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului ca nu beneficiaza de alt ajutor financiar public nerambursabil pentru acelasi proiect trebuie completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar (la fiecare cerere de plata).

     10310p1520k ;  Declaratie pe propria raspundere a beneficiarului in care acesta sa confirme respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate - generale si specifice - pe parcursul realizarii proiectului trebuie completata, datata, semnata si stampilata de beneficiar (la fiecare cerere de plata)

     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;  In cazul proiectelor pe Masura 1.1, beneficiarul si/sau responsabilul tehnic al proiectului trebuie sa dovedeasca o pregatire profesionala, in raport cu proiectul pe care doreste sa il initieze printr-un document eliberat de autoritatile competente din care sa rezulte o experienta profesionala in domeniu de minim 3 ani: diploma sau copie dupa cartea de munca. (la ultima cerere de plata)

     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;    In cazul proiectelor pe Masurile 3.1 si 3.4, beneficiarul si/sau responsabilul tehnic al proiectului trebuie sa dovedeasca o pregatire profesionala, in raport cu proiectul pe care doresc sa il initieze, printr-un document eliberat de autoritatile competente care sa certifice faptul ca beneficiarul are cunostinte profesionale  in domeniu: diploma sau certificatul de formare (la ultima cerere de plata)

     10310p1520k ;     10310p1520k ;     10310p1520k ;    Alte documente justificative specificate (dupa caz) in cererea de plata trebuie datate, semnate si stampilate de emitent.

Document Info


Accesari: 4696
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )