Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
STUDIUL ACTIVITATII ECONOMICE LA FIRMA

economie


MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

COLEGIUL ECONOMIC " HERMES "

BUCURESTI - SECTOR 2


PROIECT DE SPECIALITATE

PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE

COMPETENTE PROFESIONALETEMA : STUDIUL ACTIVITATII ECONOMICE LA FIRMA S.C. ZALE S.R.L.
Filiera :   Tehnologica

Profilul : Servicii

Specializarea : EconomicaPROF.INDRUMATOR: LESARU   MIHAELA


ELEV: BECHEANU MARIAN

CUPRINS:
  CAPITOLUL I - ORGANIZAREA FIRMEI S.C. ZALE S.R.L.  CAPITOLUL II - NOTIUNI TEORETICE DESPRE VOPSELE  CAPITOLUL III - COMERCIALIZAREA PRODUSELOR FIRMEI S.C. ZALE S.R.L.  CAPITOLUL IV - PROTECTIA CONSUMATORULUI  ANEXE  BIBLIOGRAFIE

ARGUMENT


Am optat pentru aceasta tema deoarece industria de producere a grundurilor, vopselelor si diluantilor a constituit unul dintre domeniile performante de activitate din România în ultimii ani, atrǎgând un volum apreciabil de investitii si reusind sa atinga un nivel tehnologic foarte apropiat de companiile din Comunitatea Europeanǎ. Industria româneasca de pâna în 1990 a fost formata din mari producǎtori ce acopereau 50-60% din piatǎ. Companiile rezultate prin privatizarea acestor unitati acopera în prezent un procent scǎzut, restul fiind ocupat de unitǎti de productie private deschise dupa 1990 si importatori.

Cea mai dinamica dezvoltare pe piata vopselelor din România s-a înregistrat în segmentul produselor decorative ce cuprinde produse peliculogene (chituri, grunduri, vopsele, emailuri, lacuri, diluanti) si în segmentul materiilor prime reprezentate de rasini sintetice necesare atât în procesul propriu de productie cât si pentru alti potentiali beneficiari.

Lansarile de noi produse si marci este rodul unei munci sustinute a departamentelor de cercetare-dezvoltare în colaborare cu departamentele de marketing. Aceste lansari au avut rolul de acoperi anumite nise de pe piata dar si de a oferi consumatorilor o paleta mai larga de alegere, calitate si preturi mai bune.

Obiectivul prioritar al firmei ZALE este acela de a gasi un echilibru între ceea ce îsi propun ei si ceea ce asteapta si cauta consumatorii.

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA FIRMEI S.C. ZALE S.R.L.STATUTUL SOCIETATII COMERCIALE

"ZALE" S.R.L.
Subsemnatul Becheanu Marian, de cetatenie romana, nascuta in data de in Bucuresti,domiciliat in Bucuresti str. M-tii Carpati nr. 99, posesor a buletinului de identitate seria RX nr. 244364, eliberat de Sectia 19 la data de 16.12.2003, in calitate de asociata unic, am hotarat sa constitui societatea comerciala cu denumirea ZALE.S.R.L..

Cunoscand dispozitiile legii romane, declar pe proprie raspundere ca nu am constituit o alta societate pe teritoriul Romaniei, in cadrul careia sa am calitatea de asociat unic


CAP.I Denumirea, emblema si forma juridica, sediul, durata


Art. 1.Societatea comerciala va avea denumirea "ZALE" S.R.L, in conformitate cu dovada disponibilitatii firmei eliberata de Oficiul Registrului Comertului sub nr. J

In orice act, scrisoare sau publicatie care provine de la societate, trebuie sa se mentioneze: denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de înmatriculare la Registrul Comertului, codul unic de inregistrare si capitalul social


Art. 2 Emblema societatii este formata dintr-un desen reprezentând : o camila obosita.


Art. 3. Forma juridica a societatii este societate cu raspundere limitata, constituita potrivit Legii nr. 31/1990, 22322d316w modificata si completata prin O.U.G. nr. 32/1997


Art. 4.Societatea va avea sediul in Bucuresti str. Pucheni nr. 105-107.

În baza hotarârii adunarii generale a asociatilor, ZALE va putea sa-si deschida birouri si sucursale, reprezentante, agentii sau alte sedii secundare in Bucuresti sau in alte orase din tara sau din strainatate


Art. 5.Societatea va functiona pe o durata de timp nedeterminata, cu exceptia cazului când asociatul unic stabileste altfel

CAP.II Obiectul de activitateArt. 6.Obiectul de activitatea al Societatii, codificat conform dispozitiilor H.G. 656/1997 si Ordinului 601/2002 este:


Domeniul principal de activitatea: producerea de vopseleCAP.III Capitalul social si partile sociale


Art. 7.Societatea se constituie cu un capital social, subscris si integral varsat, in numerar de 400.000 RON, divizat in 1000 parti sociale avand fiecare valoarea nominala de 400 RON.


Art. 8. Capitalul social poate fi majorat sau micsorat pe baza deciziei asociatului unic conform dispozitiilor legale in vigoare si cu modificarea corespunzatoare a actului constitutiv . Asociatul va decide, ori de cate ori considera necesar, majorarea capitalui social, prin subscrierea de noi parti sociale, reprezentand aport in numerar sau in natura, cu modificarea valorii nominale a partilor sociale existente sau prin includerea in capitalul social a rezervelor create sau a unor cote din profit.

Bunurile dobandite de societate in vederea desfasurarii activitatii vor intra in patrimoniul acesteia.

Patrimoniul societatii nu va putea fi grevat de datorii sau obligatii personale ale asociatului iar creditorii acestuia pot formula pretentii numai asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza sau ceea ce i se va cuveni la lichidarea societatii

Art. 9. Reducerea capitalului social se face numai pana la limita prevazuta de lege, cu aratarea motivelor reducerii si a procedeului utilizat petru efectuarea acesteia.

Art.10.Gama este rezultatul unui demers profesional care tine cont de constrangerile mediului si de nevoia unei eficacitati fara cusur. Nu contine plumb, uscarea este rapida, calitarea materiilor prime ii ofera o mare putere de acoperire Doza ergonomica usureaza folosirea aerosolului. Vopseaua traditionala, in pofida numeroaselor sale avantaje, necesita o anumita investitie de timp si material. In plus, rezultatul nu este intotdeauna impecabil din cauza urmelor de pensula, adesea vizibile.
Vopseaua aerosol nu necesita materiale suplimentare, apropiindu-se in acelasi timp de calitatea vopsirii cu pistolul, fara constringerile de curatire si alimentare ale acesteia din urma.

CAP.IV Atributiile asociatului unic


Art. 10.Asociatul unic exercita drepturile si indeplineste obligatiile care, potrivit legii, revin adunarii generale, constatand in principal in:

aprobarea si modificarea bilantului contabil, dupa prezentarea raportului administratorului sau, dupa caz, si al cenzorilor;

stabilirea bugetului de venit si cheltuieli, programului de activitate pe exercitiul financiar urmatoare;

stabilirea dividendelor si repartizarea lor;

numirea, revocarea, descarcarea de gestiune, fixarea remuneratiei administratorului si cenzorului;

hotararea asupra gajarii, inchirierii, instrainariia bunurilor mobile si imobile din patrimoniul societatii;

hotararea privind infiintarea sau desfiintarea sediilor secundare;

modificarea obiectuluid e activitate al societatii;

aprobarea organigramei societati;

hotararea fuziunii cu alte socitati, divizari societatii, dizolvarii anticipate a acesteia;

hotararea modificarii actului constitutiv al societatii precum si in orice alte probleme aflate in competenta sa


Art. 11. In exercitarea atributiilor sale, asociatul unic adopta hotarari care vor fi mentionate intr-un registru special.


CAP.V Functionarea societatii. Conducerea si administrarea societatii


Art. 12. Conducerea si administrarea societatii se face de catre unicul asociat.

Drepturile si obligatiile asociatului unic sunt cele care revin adunarii generale in cazul celorlalte forme de societati comerciale. Asociatul unic ia decizii atat in privinta activitatilor societatii cat si referitor la politicile sale economice si comerciale


Art. 13. Administrarea societatii se realizeaza de un administrator in persoana asociatului unic.

Administratorul reprezinta societatea in relatiile cu tertii, avand drept de semnatura pentru operatiile bancare. El poate da imputernicire de reprezentare oricarei alte persoane pentru indeplinirea atributiilor sale.CAP.VI Activitatea societatiiArt. 14. Exercitiul economico-financiar incepe de la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu financiar va incepe la data constituirii societatii si se va incheia la finele anului calendaristic.


Art. 15. Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de asociatul unic. Profitul impozabil se stabileste ca diferenta intre suma totala a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

Pentru determinarea acestui profit se va deduce din profitul anual o cota de 5% pentru formarea fondului de rezerva pana cand acesta va atinge 20% din capitalul social.

Din profitul prevazut in bilant se scade impozitul legal rezultand profitul cuvenit asociatului.

In termen de 15 zile de la data aprobarii lui, bilantul insotit de contul de profit si pierderi (in copie) se depun la Registrul comertului, vizat de Administratia financiara si se publica in Monitorul Oficial.

Plata dividendelor se face de societate in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului de catre asociatul unic.

Pe toata perioada exercitiului economico-financiar, asociatul unic are dreptul sa-si ridice avansuri din dividende pentru cheltuieli de societate.


Art. 16. Conturile bancare, evidenta contabila

Societatea isi va deschide conturi in devize liber convertibile si in lei la bancile autorizate din Romania, conturi asupra carora are drept liber de dispozitie.

Persoanele care vor semna in numele societatii documentele pentru operatiuni bancare vor avea specimene de semnatura la bancile cu care lucreaza societatea.

Evidenta contabila, bilantul si contul de profit si pierderi se vor tine potrivit reglementarilor in vigoare in Romania si potrivit actului constitutiv al societatii


Art. 17. Intocmirea bilantului si a contului de profit si pierderi

Societatea va intocmi bilantul si contul de profit si pierderi si va tine evidenta activitatii economico-financiare, in conformitate cu normele referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii la societatile constituite in Romania.


Art. 18. Pierderile produse in patrimoniul societatii se suporta de asociat, in limita partilor sociale subscrise


Art. 19. Amortizarea fondurilor fixe

Cotele de amortizare a mijloacelor fixe se stabilesc de asociatul unic, duratele de amortizare nu vor depasi duratele de serviciu stabilite de legislatia romana pe categorii de mijloace fixe.


Art. 20. Personalul societatii

Angajarea personalului societatii se face pe baza de contract de munca individual sau prin contract civil de prestari servicii, in conditiile Codului muncii si ale Legii nr. 83/1995. Personalul societatii are drepturile si indatoririle prevazute in contractul de munca si legislatia romana in vigoare


Art. 21. Societatea este exonerata de raspundere pentru obligatiile prevazute in statut si pentru cele ce izvorasc din contractele cu tertii, in caz de forta majora.


Art. 22. Administrarea si conducerea financiara a societatii va fi sub controlul asociatului unicCAP.VII Dizolvarea si lichidarea societatii


Art. 23.Societate se dizolva in urmatoarele situarii:

- imposibilitatea realizarii obiectului social;

- declarea nulitatii societati;

- expirarea duratei de functionarea a societatii;

- pe baza hotararii asociatului unic;

- in orice alte situatii prevazute de lege.

- falimentul societati;

Art. 24. Lichidarea societatii se va face de un lichidator desemnat de asociat sau de catre instanta de judecata.


Din momentul intrarii in functiune a lichidatorilor, mandatul administratorului inceteaza, acesta nemaiputand intreprinde noi operatiuni in numele societatii.


Actele de numire a lichidatorului se depun la Registrul comertului pentru a fi inscrise de indata si publicate in Monitorul Oficial. Dupa indeplinirea acestor formalitatii, lichidatorul va depune semnatura lui in Registrul comertului.


Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii unei societati comerciale.


Ei sunt datori, indata dupa intrarea in functiune, ca impreuna cu administratorul societatii sa faca un inventar, sa evalueze bunurile societatii si sa incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului social, semnandu-le.


Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze bunurile si scriptele societatii incredintate de administrator si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordine cronologica.


Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.


Lichidatorii pot aparea in fata instantelor judecatoresti si pot incheia tranzactii si compromisuri cu creditorii societatii.


Lichidatorii vor instiinta creditorii printr-un anunt public, cerandu-le sa-si prezinte pretentiile intr-o anumita perioada fixa.


Creditorilor cunoscuti societatii li se vor trimite anunturi separate cerandu-le sa-si prezinte pretentiile.


Lichidatorii care efectueaza noi operatiuni, ce nu sunt necesare scopului lichidarii, sunt raspunzatori personal si solidar de executarea acestora.


Din sumele rezultate din lichidare, vor fi achitati mai intai creditorii privilegiati (salarii si alte drepturi de personal, impozite, taxe, contributii si asigurari sociale, rate de credit si dobanzi etc.) si apoi ceilalti creditori.


Art. 25. Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa intocmeasca bilantul de lichidare si sa propuna repartizarea activului asociatului. Ei trebuie sa ceara radierea societatii din Registrul comertuluiCAP.VIII Dispozitii finale


Art. 26.Cheltuielile efectuate de asociat pentru constituirea societatii vor fi inregistrate in bilantul aferent primului an de activitate
CAPITOLUL II

-Caracterizarea vopselelor-

Notiuni despre culoareColoranti bazici


Coloranti directi sau substantivi


Coloranti acizi


Colotarti de mordansare


Coloranti de sulf,de cada si de developare


Verificarea calitatii colorantilor organici


Ambalarea,marcarea,depozitarea


Pigmenti anorganici


Pigmentii sunt substante naturale sau artificiale care in amestec cu un lichid raman in suspensie si au proprietatea de a colora diferite materiale.Spre deosebire de coloranti,pigmentii nu patrun in interiorul corpurilor pe care se aplica,ci formeaza la suprafata lor un strat acoperitor.Pigmentii au un rol multiplu si variat.Ei se intrebuinteaza ca mijloc de infrumusetare si de protectie impotriva coroziunii si a actiunii microorganismelor iar unii evita sau intarzie imbatranirea pelicolei(fenomenul de imbatranire este influentat de lumina si se manifesta prin scaderea elasticitatii,faramitarea peliculei etc).

Pigmentii anorganici naturali


Pigmenti anorganici artificiali acromatici


Pigmenti anorganici cromatici
Cea mai dinamica dezvoltare pe piata vopselelor din România s-a înregistrat în segmentul produselor decorative ce cuprinde produse peliculogene (chituri, grunduri, vopsele, emailuri, lacuri, diluanti) si în segmentul materiilor prime reprezentate de rasini sintetice necesare atât în procesul propriu de productie cât si pentru alti potentiali beneficiari.

Lansarile de noi produse si marci este rodul unei munci sustinute a departamentelor de cercetare-dezvoltare în colaborare cu departamentele de marketing. Aceste lansari au avut rolul de acoperi anumite nise de pe piata dar si de a oferi consumatorilor o paleta mai larga de alegere, calitate si preturi mai bune.

Obiectivul proritar al firmelor de profil este acela de a gasi un echilibru între ceea ce îsi propun ei si ceea ce asteapta si cauta consumatorii. Pentru aceasta este nevoie de o cercetare riguroasa a pietii.

În România, cererea de vopsele a crescut odatǎ cu dezvoltarea domeniului constructiilor private si industriale si a preocuparii tot mai ridicate a populatiei în reamenjarea si decorarea spatiilor de locuit si a obiectelor de mobilier.

Vopselele sunt produse care se adreseazǎ consumatorilor casnici si industriali. Tendinta manifestatǎ în ultima perioada (1998, 1999) este cea a orientǎrii firmelor producǎtoare sau importatoare cǎtre consumatorii casnici, acestia reprezentând un segment de piat cu un potential de consum în continu crestere dar si concurenta este deosebit de puternicǎ în acest segment. Un avantaj al abordǎrii cu mai multǎ atentie al acestui segment de piatǎ este cel al recuperǎrii sigure si mult mai rapide a creantelor decât în segmentul consumatorilor industriali. Acest fapt explic cresterea ponderii consumatorilor casnici la în 2000, fatǎ de 33% cât îi revine sectorului industrial.

Piata produselor peliculogene se caracterizeaza prin concentrare, stabilitate si concurenta intensa.

Piata vopselelor a început sa se structureze treptat. În prezent, exista câtiva mari producatori interni (atât straini cât si fostele fabrici de stat) dar si importatori renumiti.

Piata vopselelor nu este fragmentata si are niste marci majore care sa polarizeze vânzarile. Din punct de vedere al cererii, în cazul vopselelor este important atât pretul cât si calitatea si ambalajul. În continuare, totusi piata va pune din ce în ce mai mult accent pe calitate, fiind dispusa în timp, chiar sa plateasca mai mult pentru a obtine un produs superior din punct de vedere al durabilit tii, al imaginii, al str lucirii. La rândul lor, producatorii vor încerca sa ofere produse mai sofisticate care sa aduca un plus privind caracteristicile celorlalte categorii de vopsele (vopsele epoxidice, poliuretanice si alchidice pentru pardoseli; vopsea special pentru protectia si impermeabilizarea suprafetelor din beton la bazine de înot si piscine; vopsele epoxidice cu rezistent la temperaturi de 150 grade Celsius, grunduri si vopsele epoxidice cu rezistent la substante chimice corozive).

Schimbǎrile economice si politice care au marcat Europa Central si de Est în anii '90 au creat piete competitive acolo unde anterior existau doar economii planificate. În timp consumatorii decid asupra marcii lider. Concurenta se da între m rcile disponibile la producatorii locali: Köber, Policolor, Düfa, Conex si marcile de import.

Firmele depun eforturi considerabile pentru asigurarea unei pozitii clare în cadrul pietii pentru marcile lor, în vederea prevenirii confundarii marcilor proprii cu marcile concurente.

Principalele firme concurente prezente pe piata româneasca sunt:


Nr crt.

FIRMA

COTA DE PIAŢĂ (%)ZALE

KÖBER

DÜFA

POLICOLOR

ALTELEPrintre reglementarile impuse tarilor care fac parte din Uniunea Europeana se numara si standardizarea activitatii de lacuri si vopsele, în special a legislatiei acestei piete. Se vor impune astfel anumite schimbari si pe piata noastra. Acest lucru nu poate decât sa bucure producatorii nationali având in vedere obiectivele de dezvoltare pentru anii urmatori. Printre amenintarile carora vor trebui sa le faca fata gasim: scaderea nivelului de trai care are cel mai mare impact asupra unui producator de lacuri si vopsele si se traduce în cantitatea de vopsea folosita de populatie într-un an (în Romania aproximativ 3 kg. per locuitor în comparatie cu 9 kg per locuitor în tari ca Polonia si Ungaria). Pe de alta parte importurile destul de mari si competitia sunt urmatorii factori pe lista amenintarilor cu care se confrunta un producator de lacuri si vopsele.

Segmentarea pietei (a produsului generic)

Organizatiile care opereaza pe pietele bunurilor de consum si bunurilor comerciale nu se pot adresa tuturor cumparatorilor de pe aceste piete sau, cel putin nu la toti cumparatorii în acelasi mod. Cumparatorii sunt foarte numerosi, foarte risipiti si foarte variati în ceea ce priveste nevoile pe care le au si tehnicile la care recurg atunci când achizitioneaza un produs.

Firmele difera semnificativ în functie de capacitatea de a servi diferite segmente de piata. Decât sa încerce sa concureze pe o piata întreaga, uneori împotriva unor concurenti mai autentici, fiecare firma trebuie sa identifice partea de piata pe care o poate servi cel mai bine. Segmentarea este astfel un compromis între presupunerea gresita conform careia toti oamenii sunt identici si cea neeconomica potrivit careia pentru fiecare persoana este nevoie de un efort special de marketing.

Deoarece cumparatorii au nevoi si dorinte unice, fiecare cumparator reprezinta în mod potential o piata separata. În mod ideal, un ofertant ar putea sa elaboreze un program de marketing pentru fiecare cumparator.

Segmentarea pietii se face în functiile de criteriile: sociodemografice, psihografice, geografice, economice si comportamentale.

Conform statisticilor, locuitorii din zona urbanǎ sunt consumatorii preponderenti de vopsele. Categoria socioprofesionalǎ cǎreia se adreseazǎ în principal produsul este comercianti.

Cel mai mare procent de nonconsumatori se afla în rândul respondentilor cu vârsta între 15 - 25 de ani, iar cel mai mic în categoria peste 35 de ani .


În concluzie, segmentul de consumatori cu cel mai mare potential pentru piata vopselelor este cel al cadrelor productive foarte active, cu o sensibilitate deosebit la produsele originale si de marcǎ (antreprenorii) cu vârsta peste 35 de ani din mediul urban.


Din punct de vedere geografic vânzarile sunt concentrate în marile orase unde cererea consumatorilor este ridicata. Aici se evidentiaza municipiul Bucuresti unde competitia între SC ZALE SRL si celelalte firme concurente poate fi numita acerba fara sa se exagereze câtusi de putin.  

În functie de criteriul comportamental se disting segmentarile dupa importanta cumparaturii, dupa presiunea timpului strâns legate între ele si dupǎ cantitatea consumatǎ. Spre exemplu, pentru o persoana grabita importanta cumparaturii va fi medie în timp ce o persoana cu activitate zilnica redusa acorda o mai mare importanta cumparaturii, manifestând preferinte si exigente.

Cumparatorii cu venituri medii si mari prefera sau opteaza în timp pentru o anumita marca pentru care raportul pret - calitate este foarte important. El diferentiaza o anumita marca pentru care manifesta fidelitate atât timp cât producatorii mentin sau îmbunatatesc standardele initiale pentru care consumatorii au optat pentru acel produs.


Evaluarea variantelor

Din toata gama de produse disponibile, solutii posibile ale nevoii în cauza, consumatorul este constient de existenta doar a unei portiuni a acesteia, iar din aceasta va considera ca fiind acceptabile doar câteva.

Marcile luate în considerare la evaluare de catre cumparator formeaza setul evocat, iar cele necunoscute sau uitate setul inert. De aici rezulta una din sarcinile esentiale a marketerilor din industria lacurilor si vopselelor: aceea de a asigura includerea marcii proprii de vopsea în setul evocat de clientii tinta.

Între criteriile de evaluare dupa care consumatorii compara diferitele variante ale vopselelor se numara: pretul, reputatia marcii si prezenta sa constanta pe piata, calitatea.

Conform statisticilor, criteriile care stau la baza cumpararii vopselelor sunt prezentate în urmatorul tabel:


La fel ca si în cazul altor produse, în alegerea marcii de vopsea se apeleaza la o serie de criterii-surogat (pseudo-criterii) precum pretul sau reputatia marcii, deoarece o alegere optima ar presupune cunostinte de specialitate.

Evaluarea dupa cumparare

Disonanta post-cumparare sau mai explicit starea de disconfort psihic generata de gândul ca si variantele respinse aveau caracteristicile dorite, apare frecvent în cazul cumpararii de produse peliculogene. Deoarece este o decizie importanta si de obicei irevocabila alegerea unei vopsele pentru interior cumparatorii îsi pun adeseori întrebarea: "Am facut oare cea mai buna alegere ?"

Aceasta disonanta este redusa însa de eforturile departamentelor de marketing ale companiei care prin promovarea sustinuta a marcii de vopsea induc clientului sentimentul de mândrie ca este posesorul si utilizatorul marci ZALE. Daca este multumit si de calitatile vopselei atunci el va repeta cumpararea la aceeasi marca.

Parte integranta din traseul turistic al manastirilor din nordul Moldovei, judetul Neamt a devenit cunoscut, în ultimul deceniu, si ca resedinta a firmei ZALE, situata la 5 km de orasul Piatra Neamt, în localitatea Turturesti, comuna Girov.

Aflata de 12 ani pe piata româneasca, Firma ZALE este, dupa 1989 primul mare producator cu capital integral privat din domeniul produselor peliculogene (chituri, grunduri, vopsele, emailuri, lacuri, diluanti) si rasinilor sintetice, cu cea mai dinamica dezvoltare în segmentul produselor decorative, pe care detine o cota importanta.

Firma dispune de o moderna si eficienta baza de productie, de un depozit de produse finite cu o suprafata de 2300 mp, care se ridica la standarde occidentale, de un compartiment propriu de cercetare-dezvoltare si de sedii moderne pentru birouri.

Principalele domenii de activitate care fac obiectul produselor obtinute si comercializate de aceasta firma s-au dezvoltat în jurul marcii ZALE. În acest sens, înca de la începutul activitatii, strategia societatii a fost aceea de a promova pe piata produse de cea mai buna calitate, încorporând o tehnologie moderna, un sistem de asigurare a calitatii agrementat de organisme internationale si o bogata experienta profesionala . Pentru realizarea acestui obiectiv, firma ZALE a dezvoltat un parteneriat de durata cu furnizori externi, având ca atu principal performanta produselor, a asigurat un nivel ridicat de instruire personalului angajat si , nu în ultimul rând, a urmarit alegerea acelor canale de distributie care sa mentina prestigiul marcii si sa ofere consumatorului final mai mult decât un produs - o imagine a calitatii.

Producatorul are certificat Sistemul de management (Sistemul de Asigurare a Calitatii si Sistemul de Management de Mediu) de catre GERMANISCHER LLOYD CERTIFICATION, iar Sistemul de Asigurare a Calitatii de catre TÜV SÜDDEUTSCHLAND. Pentru a veni în întâmpinarea cerintelor clientilor interni, produsele consacrate ale firmei au fost testate în cadrul laboratoarelor autorizate, obtinându-se astfel agrementele tehnice ale INCERC Bucuresti si ale Comisiei de Agrement Tehnic în Constructii a MLPAT Bucuresti, atât pentru produsele în solventi organici, cât si pentru cele in dispersie apoasa.

Datorita volumului mare de vânzari si relatiilor create cu furnizorii si intermediarii, ZALE ofera utilizatorului final preturi competitive, pe care poate sa le mentina fara sa afecteze calitatea produselor si serviciilor oferite.

Toate acestea au facut ca marca ZALE sa devina o carte de vizita pentru produsele si serviciile oferite pietei românesti si externe din profilul sau de activitate.

Orientarea de marketing (catre client) a firmei a facut posibila utilizarea eficienta a feedback-ului informatiilor de piata în : lansarea de noi produse, îmbunatatirea produselor existente si în oferirea unui pachet de servicii în faza de pre-vânzare, vânzare si post-vânzare (editarea materialelor de prezentare, consultanta si asistenta la aplicarea produselor, recomandari privind etalarea produselor în raft, asigurarea unui serviciu rapid si eficient de onorare a comenzilor, înregistrarea si tratarea reclamatiilor, etc).

Axata initial doar pe obtinerea si comercializarea grundurilor si vopselelor alchidice, activitatea firmei s-a extins, ajungând ca în prezent produsele firmei sa vizeze urmatoarele domenii:

lucrari de constructii locuinte, cladiri publice;

confectii metalice, drumuri si poduri;

industria electronica si electrotehnica;

revizii si reparatii linii electrice

utilaje si echipamente industriale;

constructii hidroenergetice;

industria navala;

constructii masini;

industria chimica;

industria mobilei.

Pentru a raspunde prompt nevoilor variate ale clientilor sai, firma este împartita din 2001 în divizii care produc si comercializeaza produse destinate sectorului industrial si sectorului bunurilor de larg consum. Astfel:

5958. Sectorul industrial este acoperit de urmatoarele divizii:

Divizia rasini

5974. Divizia produse pentru lemn

Divizia vopsele industriale si marine

5976. Divizia vopsele pulberi

5959. Sectorul bunurilor de larg consum este acoperit de catre Divizia produse decorative care produce si Divizia Trading care promoveaza si vinde produsele destinate acestui sector.

Produsele reprezentative ale acestui sector sunt cele din gama IDEAL si EMALUX (din grupa produselor în solventi pentru lemn si metal) si AQUALUX, ACRILUX si ECOPLAST (din grupa produselor în dispersie pentru zidarie).

În decursul existentei sale, firma ZALE a urmarit alegerea celor mai eficiente canale de distributie pentru produsele sale. Portofoliul initial numara doar câtiva clienti industriali din zonele limitrofe judetului Neamt, ajungând ca în forma sa actuala firma sa dispuna de o retea nationala de distribuitori, repartizati câte 1-2 în fiecare judet, care promoveaza si comercializeaza, în special, produsele destinate sectorului de larg consum, produsele industriale fiind livrate direct utilizatorilor finali.

La nivel de marketing si management exista o permanenta preocupare de promovare a marcii ZALE, preocupare tradusa în initierea si sustinerea campaniilor promotionale media, afisaj, stimulare a clientilor, actiuni de merchandising, prezenta la târgurile de profil nationale si internationale.

Adresându-se pietei produselor decorative, Divizia Trading asigura integrarea fluxului informational generat de productia lacurilor si vopselelor decorative, promovarea si comercializarea acestora si de reactia pietei bunurilor de larg consum la stimulii proveniti din mediul intern al firmei.

In functie de nevoia careia i se adreseaza, emailurile, lacurile si vopselele decorative comercializate de catre DIVIZIA TRADING, se grupeaza în doua categorii:

a) sisteme de acoperire în solventi organici pe baza de rasini alchidice, destinate protectiei si decorarii suprafetelor din metal, lemn, zidarie, sticla, în lucrarile de constructii : locuinte, cladiri publice, confectii metalice, drumuri si poduri. Sistemul este format din : chit + grund + vopsea + email, produsele reprezentative ale acestei grupe fiind IDEAL si EMALUX

b) sisteme de acoperire pentru zidarie (zugraveli) constituite din grund pentru zidarie (amorsa), vopsele lavabile pentru interior, exterior sau pentru fatade si tencuieli decorative lavabile de interior si exterior, în varianta alba sau nuantata. Reprezentative pentru aceasta grupa sunt produsele AQUALUX, ECOPLAST si PITURA.

Formularile speciale care stau la baza produselor diluabile cu apa, realizate în prezent, permit obtinerea unor acoperiri finale durabile, cu aspect decorativ deosebit. Produsele diluabile cu apa pot fi utilizate atât de catre consumatorul casnic cât si în industrie, acoperirile finale având atât rol de protectie cât si rol decorativ.

Ponderea importanta a produselor decorative în cifra de afaceri a firmei ZALE, a determinat acordarea unei atentii deosebite Diviziei Trading în cadrul strategiei de dezvoltare pe termen mediu si lung.

Astfel, din anul 2001, Divizia Trading urmeaza linia unei politici novatoare ce se integreaza strategiei de dezvoltare :
- urmareste prezentarea produselor în ambalaje cu un design cât mai atractiv si pe capacitatile de ambalare cele mai solicitate de piata;
- sustine implementarea sistemului de exprimare volumetrica a cantitatii de produs ambalat;
- sustine implementarea sistemului de identificare a produselor dupa cod bare;
- promoveaza extinderea gamei de produse ecologice : lac pentru parchet si mobila în dispersie apoasa, tencuieli, chit vinilic. Extinderea gamei de produse ecologice se înscrie în politica de protectie a mediului initiata de firma
ZALE si certificata de catre GERMANISCHER LLOYD CERTIFICATION
-
lansarea gamei de produse auxiliare : crema pentru încaltaminte si haine din piele si înlocuitori de piele.

Pentru a raspunde exigentelor partenerilor firmei, produsele decorative au fost testate în cadrul laboratoarelor de inspectii si încercari din cadrul firmei si în laboratoare specializate recunoscute pe plan national si international. În urma acestor testari s-au obtinut agrementele tehnice ale organismelor abilitate INCERC si MLPAT Bucuresti, atât pentru produsele in solventi organici, cât si pentru cele în dispersie apoasa.

Prin Divizia Trading, firma ZALE a initiat si dezvoltat o serie de servicii pentru clientii sai :
- sustinerea ofertelor prin materiale de prezentare, explicatii de utilizare scrise sau imagistice : fise tehnice, liste de preturi, pliante, mostre de produs aplicat;
- preluarea operativa a comenzilor, telefonic sau în scris;
- asistenta în aplicarea si utilizarea produselor;
- eficienta si viteza la facturare, livrare si transport;
- primirea si tratarea reclamatiilor;
S-a demonstrat deja ca viitorul vopsitoriilor moderne se bazeaza pe folosirea vopselelor pe baza de apa.

De doi ani majoritatea tarilor europene au adoptat vopselele pe baza de apa. Conform datelor prezentate la conferintele internationale , furnizate de Institute Oficiale Internationale de Cercetare, piata acestor vopsele creste din ce în ce mai mult în Europa, unde legislatia mediului este tot mai restrictiva. Astfel, procentele de vânzari sunt în crestere, Marea Britanie ocupând primul loc, cu 23%, urmata de Spania, Germania, Italia si Franta. Dupa aceleasi estimari, daca în zilele noastre media de utilizare a vopselelor pe baza de apa este de 15%, în urmatorii 10 ani ea se va ridica la peste 90%.

Datorita noilor legi de reducere a cantitatii de solvent emanate în atmosfera, vopselele pe baza de apa au ajuns în ultimele luni la 140 de mii de litri vânduti si sunt folosite în peste o mie de vopsitorii. Aceste vopsele reprezinta un sistem compus din 63 de baze, care sunt usor de amestecat si la care nu este nevoie sa fie adaugati aditivi, catalizatori, solventi etc., pentru prepararea ei fiind suficienta apa de la robinet. Ea este o formula foarte concentrata si nu se sedimenteaza, având o putere de acoperire foarte mare. Fata de solventi, are o putere de acoperire ce reduce cu 40% consumul de material. Vopseaua poate fi folosita atât pentru un retus mic, cât si pentru o vopsire totala.

Desi aceste vopsele pe care Guido Cecere le numeste "tehnologii prietene" sunt cele mai promovate pe piata, exista o preocupare tot mai evidenta a consumatorilor spre tot ceea ce apare nou si inovator în acest domeniu.


CAP.III - COMERCIALIZAREA PRODUSELOR FRIMEI S.C. ZALE S.R.L.,,Calitatea este forta noastra" nu reprezinta numai un slogan, aceasta este viziunea dupa care ne ghidam zi de zi in desfasurarea activitatilor noastre.

ZALE opereaza pe o piata cu o concurenta acerba si, pentru a ne numara printre lideri, trebuie sa obtinem performante. Performantele se obtin avind clienti multumiti, venind in intimpinarea dorintelor si necesitatilor tot mai diverse ale clientilor si consumatorilor. Iar toate acestea se pot realiza numai oferind calitate la toate nivelurile, fie ca este vorba de produse, fie ca este vorba de serviciile impecabile oferite de ZALE. Forta si capacitatea noastra rezida in calitatea pe care o oferim, atit clientilor cit si partenerilor. ZALE este o societate cu raspundere limitata,cu capital integral privat infiintata in 2002, avind ca obiect de activitate producerea si comercializarea substantelor peliculogene: rasini, grunduri, emailuri, vopsele, lacuri, diluanti.

Produsele noastre sunt destinate atit industriei, cit si populatiei. Scopul nostru este sa oferim produse si servicii de un nivel superior, inovatii si solutii care imbunatatesc calitatea vietii si a productiei si satisfac necesitatile clientilor. De aceea noi oferim numai produse testate, iar ZALE are implementat si mentine un sistem de asigurare a calitatii conform normelor internationale SR-EN ISO 9002, avind certificatul cu numarul 49/10.07.1998 eliberat de Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii. Am reusit acesta performanta deoarece ZALE beneficiaza de o echipa puternica, formata din specialisti avind o indelungata experienta in Cercetare. De asemenea, noi nu renuntam la retetele noastre care ne-au adus succesul, ci le-am adaptat la materii prime noi. Aceasta arata deschiderea si preocuparea noastra pentru realizarea de noi produse, cit mai performante, pentru a veni in intimpinarea necesitatilor clientilor nostri si chiar a depasi asteptarile acestora.

ZALE este o companie flexibila in afaceri. Produsele noastre, in special vopselele, au caracteristici speciale, dar, daca clientul doreste un produs nou, noi il realizam. Produsele fabricate de ZALE sunt destinate atit consumului intern, cit si exportului. Aceste produse se pot utiliza atit in procesele proprii de acoperire in hale industriale, santiere, in industria constructiilor de masini, industria mobilei, cit si pentru comercializare. Clienti precum Aedificia Carpati, Tractorul Brasov, Petrotub Roman, Autocamioane Brasov, Republica, Semanatoarea au devenit, in timp, colaboratorii si partenerii nostri. Aceasta si datorita faptului ca noi am aplicat si urmam cu strictete deviza pe care singuri ne-am impus-o: Fair Play pe toate planurile.Produs: ZALE

VOPSEA LAVABILA FISA TEHNICA PENTRU EXTERIOR


ZALE - vopsea lavabila pentru exterior fabricata pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici si rasini siliconice, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi.


CARACTERISTICI PRINCIPALE:


CARACTERISTICI TEHNICE:


Parametru

UM

Valoare

Metoda de analiza

Produs lichid

Aspect


lichid omogen, tixotrop, fara impuritati

vizual

Densitate, 20°C

g/cm3


STAS 35-81

Finete frecare, max.

μm


SR EN 21524: 1994

Pelicula

Aspect pelicula


mat, uniform, omogen, fara incluziuni

vizual

Vascozitate Brookfield, rot 7, vit 100, temp. 22±1°C


8-11 Pas

Substante nevolatile (1g/100 cm2, 120°C, 25'), min.STAS 10053-75

met. B

Putere de acoperire (la min 4h de la uscarea peliculei trasata cu tragator 0,3 mm), min

CR


Reflectometru

Flexibilitate (dorn cilindric; pelicula aplicata pe hartie cretata; grosime pelicula: 20-30 μm), min

mm


STAS 2312-87

pHSTAS 7948/8-69

Tip uscare C (pe pelicula trasata cu aplicator 0,12 mm, la temp.23±2°C)

ore


STAS 2875-75
Produs:ZALE

GRUND VOPSEA FISA TEHNICA

ZALE GRUND VOPSEA este un produs pe baza de dispersii sintetice, pigmenti, nisip de cuart, extenderi si aditivi.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:


. Confera aderenta ridicata a straturilor ulterioare de vopsea sau tencuiala decorativa


. Ofera suprafetei un grad de protectie mai ridicat


. Aderenta foarte buna la suport


. Prezinta rezistenta la abraziune, intemperii si medii alcaline


. Pelicula permeabila la vaporii de apa


. Pelicula impermeabila la gaze industriale


. Produs agrementat de ICECON S.A. (Agrement Tehnic 016-04/389-2005)ZALE GRUND VOPSEA se utilizeaza ca strat de fond si aderenta la aplicarea tencuielilor decorative, tencuielii de soclu si vopselelor lavabile pe suprafete pe baza minerala (beton, tencuieli uzuale de var-ciment, gleturi de var si de ipsos, zidarii din caramizi uzuale, BCA si placi de gips-carton).

Recomandat in special pentru suprafete la exterior.


CARACTERISTICI TEHNICE:


Parametru

UM

Valoare

Metoda de analiză

A. Produs lichid

Aspect


lichid omogen, tixotrop, fara impuritati

vizual

Densitate, 20°C

g/cm3


STAS 35-81

Substante nevolatile (1g/100cm2/120°C, 25 min), minB. Pelicula

Aspect pelicula


mat, uniform, rugos

vizual

Tip uscare D (pe pelicula pe sticla cu aplicator 0,12 mm) la 23±2°C

ore


STAS 2875-75

Produs: ZALE

ROLLPUTZ FISA ZALE ROLLPUTZ

TENCUIALA STRUCTURATA cu aspect de calciu - este un produs peliculogen fabricat pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:


- aderenta excelenta la suport


- permeabila la vapori de apa si impermeabila la apa


- putere mare de acoperire


- rezistenta la uzura (zgariere si socuri mecanice)


- rezistenta excelenta la intemperii (radiatii solare, variatii de temperatura si umiditate)


- rezistenta excelenta la saponificare (se poate aplica pe suporturi alcaline: beton, tencuiala).


- pelicula dura, mata, cu aspect structurat


- rezistenta la actiunea microorganismelor: alge, fungi


- produs agrementat de ICECON S.A. (Agrement Tehnic 016-04/407-2005)In constructii, pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare sau exterioare din beton, glet de ipsos, zidarie.


CARACTERISTICI TEHNICE:


Parametru

UM

Valoare

Metoda de analiza

Produs

Aspect


pasta vascoasa, omogena

vizual

Substante nevolatile (1g/Ű50 mm, 120°C, 25 min.), min.STAS 10053-75

Pelicula

Aspect pelicula


mata, dura cu aspect structurat

vizual

Culoare


conform etalon

vizual

Timp uscare

partial

total

oreRezistenta la lovire, soc direct, 1kg

cm

>100

SR ISO 6272

Putere de acoperire

strat


STAS 2043-73

Rezistenta la abraziune

g/μ

min. 20000

STAS 2188

Rezistenta la radiatii UV

fara modificari dupa 30 zile expunere

STAS 10306

Rezistenta la variatii de temperatura (6h la 40șC, Ur > 90%; 18h la -25șC)

cicluri

56, fara deteriorari sau modificari ale peliculei

STAS 8393

Rezistenta la caldura umeda continua, 40șC, Ur >90%

ore

720, fara deteriorari sau modificari ale peliculei

STAS 8393

Rezistenta la ceata salina, 35 șC, Ur > 90%,sol. NaCl 5%

ore

720, fara deteriorari sau modificari ale peliculei

SR ISO 7253

Rezistenta la agenti chimici (imersie NaCl 5%, NaOH 5%, motorina)

ore

720 fara deteriorari sau modificari ale peliculei

SR ISO 2812-1


Produs: ZALE 1 STRAT FISA TEHNICA

DEKO 1 STRAT

Vopsea lavabila pe baza de dispersie apoasa de copolimeri acrilo-stirenici pentru suprafete interioare.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:


. Putere mare de acoperire intr-un singur strat aplicat pe suportul amorsat


. Grad ridicat de alb - min. 92


. Uscare rapida


. Aderenta buna la suporturi absorbante si neabsorbante


. Acoperire uniforma, compacta si rezistenta in timp


. Asigura respiratia pereteluiDecorarea suprafetelor interioare din beton, ipsos si tencuiala in constructiile civile si industriale, noi sau renovate.


CARACTERISTICI TEHNICE:


Parametru

UM

Valoare

Metoda de analiza

Produs lichid

Aspect


lichid omogen, tixotrop, fara impuritati

vizual

Densitate, 20°C

g/cm3


STAS 35-81

Finete frecare, max.

μm


SR EN 21524

Substante nevolatile (1g/100 cm2

120°C, 25 min.) min.STAS 10053-75

met. B

Putere de acoperire, min. (dupa min. 4h de la uscarea peliculei trasata cu tragator 0,3mm)

CR


Reflectometru

Vascozitate Brookfield

Rot 7, vit.100, temp. 22±1°C

Pas


Tip uscare (pelicula pe sticla cu aplicator 0,12 mm), temp.23±2°C

- durata 30 min.

- durata 1 ora

A

D

STAS 2875-75

Pelicula

Aspect pelicula


mat, uniform, omogen, fara incluziuni

vizual

Flexibilitate, min.

- dorn cilindric

- pelicula aplicata pe hartie cretata; grosime pelicula: 20 - 30 μm

mm


STAS 2312-87

pH


STAS 7948/8-69

Grad de alb W313, min.datacolorProdus: ZALE VOPSEA LAVABILA FISA TEHNICA PENTRU INTERIOR

ZALE

Vopsea lavabila pentru interior fabricata pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:


CAP.IV - PROTECTIA CONSUMATORULUI


-Protectia consumatorilor

pe plan national si international-


Protectia consumatorilor se inscrie in cadrul politicilor sociale promovate de catre orice stat. Totodata, ea trebuie, datorita importantei pe care o prezinta, sa se constituie intr-o politica de sine statatoare cu obiective, prioritati si insrumente proprii.

In prezent, consumatorul in calitatea sa de purtator al cererii de marfuri a devenit un real partener de piata, ale carui pozitii ocupate in cadrul pietei se consolideaza pe masura dezvoltarii societatii. Comportamentul de cumparare al consumatorilor afecteaza din ce in ce mai multe intreprinderi, organizatii, organisme si institutii; de aceea, consumatorului ii este acordata o atentie din ce in ce mai mare.

Relatiile complexe dintre agentii economici genereaza aspecte extrm de diverse care pot face obiectul unor programe de protectie a consumatorilor. Atat guvernele, cat si alte organisme ce activeaza in domeniul protectiei consumatorilor isi stabilesc anumite structuri si domenii pentru programele lor de protectie a consumatorilor. Dar sunt anumite domenii ale protectiei consumatorilor asupra carora s-au oprit toate guvernele, asociatiile, institutiile si organismele cu implicatii in protectia consumatorilor. Aceste domenii sunt :

-imbunatatirea consumului populatiei prin politicile sociale ale statelor;

-asigurarea calitatii bunurilor si serviciilor oferite spre vanzare in cadrul pietei;

-asigurarea unui sistem de preturi in concordanta cu cerintele pietei si cu calitatea produselor;

-organizarea unui sistem de informare util pentru consumatori;

-apararea consumatorilor impotriva practicilor comerciale agresive si a publicitatii mincinoase.

Organizatia Natiunilor Unite a stabilit prin rezolutia 39/248 din aprilie 1985 o serie de "principii directoare" pentru protectia consumatorilor, menite sa asigure guvernelor tuturor tarilor un cadru care sa poata fi folosit in elaborarea si fundamentarea politicii si legislatiei pentru protectia consumatorilor.

"Principiile directoare" privind protectia consumatorilor,document adoptat de Adunarea Generala a ONU in 1985, este rezultatul eforturilor pe plan international ale Organizatiei Mondiale a Consumatorilor, Consumers International, formata in 1960 de cele cateva asociatii nationale de consumatori existente la acea vreme.

In prezent, Organizatia Mondiala a Consumatorilor cuprinde peste 200 de organizatii membre din aproape toate tarile lumii. Aceste organizatii s-au intalnit in noiembrie 1997 la Santiago, in cadrul celui de-al 15-lea congres mondial, sub deviza "Puteri sporite pentru consumatori in secolul 21. Consumatorii in societatea civila".

Mesajul congresului a fost foarte clar:in toate tarile, oamenii, in calitatea lor de consumatori, joaca un rol crucial in dezvoltarea institutiilor care apar ca urmare a procesului continuu de democratizare si liberalizare economica.

Potrivit acestui cadru, se poate considera ca politica de protectie a consumatorilor vizeaza urmatoarele obiective:

-promovarea unei cooperari internationale in domeniul protectiei consumatorilor;

-facilitarea producerii si distribuirii de produse corespunzatoare cerintelor consumatorilor;

-promovarea eticii producatorilor si distribuitorilor de produse si servicii catre consumatori;

-stabilirea unui sistem de prioritati privind protectia consumatorilor din fiecare tara;

-asigurarea accesului consumatorilor la informatii corecte;

-crearea unui sistem de educare a consumatorilor;

-asigurarea unor posibilitati reale de despagubire a consumatorilor;

-crearea, in fiecare tara, a unor organisme care sa-si asume responsabilitati de protectie a consumatorilor;

-asigurarea libertatii consumatorilor de a se uni in vederea realizarii de actiuni care au drept scop apararea intereselor lor;

-incurajarea si sustinerea concurentei si competitivitatii care sa contribuie la cresterea gamei sortimentale, la preturi avantajoase pentru consumatori.

Organizare protectie consumatorilor sub forma unui proces complex, in care este implicata atat puterea publica, cat si consumatorul insusi, are in vedere:

-legislati asigurata la nivel national si international care sa stea la baza protectiei consumatorilor;

-institutiile publice create special pentru a veghea asupra protectiei consumatorilor din fiecare tara (Oficiul de Protectie a Consumatorilor);

- ministere, departamente, sau alte organisme guvernamentale ce actioneaza in ramuri in care, pe langa obiectivele de baza specifice sectorului in cadrul caruia activeaza, au in sarcina si protectia consumatorilor;

-institute sau centre nationale de cercetare stiintifica;

-organizatiile sau asociatiile de consumatori;

-consiliile consultative de consumatori;

-organizatiile internationale de protectie a consumatorilor.


Protectia consumatorilor pe

plan internationalIncercand un scurt istoric, trebuie mentionat ca toate comentariile legate de politica consumatorista incep cu expresia formulata pentru prima oara de scotianul Adam Smith, in secolul al XVIII-lea aceea ca unicul scop final al produsului este consumul, producatorul fiind subordonat in toate cerintele consumatorilor. Intr-o formulare moderna, se poate spune ca scopul activitatii economice este de a aloca resurse, cat mai eficient posibil, pentru a satisface nevoile consumatorilor.O asemenea actiune conduce direct la ideea de suveranitate a consumatorilor, in ultima instanta, persoana indicata a decide alocarea resurselor fiind consumatorul insusi, ideea in cauza avand suport politic, moral, logic si, nu in ultima instanta, economic. De altfel, in literatura de specialitate, se afirma ca, asa cum in politica democratia consta in asigurarea drepturilor alegatorilor, in economie, o asemenea democratie inseamna asigurarea drepturilor consumatorilor, posibilitatea acestora de a alege.

Conceptul privimd "drepturile consumatorilor" isi are originea, asa cum se mentiona intru-un capitol precedent, in "Carta drepturilor consumatorilor" definita de fostul presedinte al S.U.A. J.F.Kennedy - in martie 1962, sub forma unui mesaj special adresat Congresului american. Desi Carta nu a mai fost definitivata (in acelasi an, presedintele Kennedy a fost asasinat), ea ramane importanta prin conturarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor (dreptul de a alege libera, dreptul la informatie, dreptul la petitie si ascultare, dreptul la protectie), dar mai ales prin faptul ca ea a servit drept model de referinta la elaborarea legilor de protectie a consumatorilor ce au aparut in deceniile sapte si opt in S.U.A. si in alte tari din continentul american (Canada, Mexic), cat si in Europa (Belgia, Franta, Germania, Suedia).

In ultimele decenii, problemele protectiei consumatorilor se afla in centrul atentiei teoriei si practicii economice si juridice din intreaga lume.Asemenea probleme, tot mai complexe, prin continut si mai ales prin solutiile reclamate, fac ca teoria protectiei consumatorilor sa fie tot mai mult studiata la nivelul diverselor comunitati internationale si mondiale, guvernamentale si neguvernamentale, colaborat cu stabilirea masurilor necesare pentru crearea cadrului necesar si adecvat, legislativ si institutional, asigurarii unei protectii reale a consumatorilor.

Intr-un asemenea context, comunitatea mondiala, prin cel mai inalt forum al sau - Organizatia Natiunilor Unite, a considerat necesar sa puna in discutia structurilor sale problematica pe care o presupune protectia consumatorilor, adoptandu-se, prin Rezolutia nr.39/248, in 8 aprilie 1985, "Principiile directoare pentru protectia consumatorilor". Potrivit acestui important document "guvernele tuturor tarilor trebuie sa dezvolte, sa intareasca si sa mentina o politica puternica de protectie a consumatorilor, tinand cont de principiile directoare declarate". Forma finala a documentului in cauza este rezultatul unor ample studii, consultari si colaborari ale diferitelor organisme ale Organizatiei Natiunilor Unite cu o multitudine de institutii nationale, dupa studierea legislatiilor elaborate de acestea in domeniul protectiei consumatorilor si dupa discutii si negocieri cu numeroase guverne si ulterior in cadrul Adunarilor Generale din anii 1980 si 1985.

Principiile directoare adoptate de Organizatia Natiunilor Unite sunt menite sa asigure guvernelor tuturor tarilor un cadru care sa poata fi folosit in colaborarea si consolidarea politicii si legislatiei pentru protectia consumatorilor.

Privite dintr-un asemenea unghi de vedere, principalele obiective asupra carora este necesar sa se concentreze fiecare tara, prin organismele sale guvernamentale si neguvernamentale, trebuie sa urmareasca, in principal, urmatoarele aspecte:

- facilitarea productiei si distributiei de produse corespunzatoare nevoilor si cerintelor consumatorilor;

- incurajarea unor niveluri ridicate ale eticii celor angajati in producerea si distribuirea bunurilor de consum si serviciilor catre consumatori;

- asigurarea tinerii sub control, prin intermediul tuturor organizatiilor nationale si internationale, a practicilor comerciale abuzive care afecteaza consumatorii;

- promovarea unei cooperari internationale in domeniul protectiei consumatorilor;

- incurajarea dezvoltarii conditiilor de piata care sa asigure consumatorilor o gama larga de produse si la preturi avantajoase pentru acestia;

- stabilirea unui sistem de prioritati privind protectia consumatorilor din fiecare tara, conform circumstantelor economice si sociale specifice nivelului de dezvoltare atins, precum si nevoilor caracteristice populatiei statului respectiv;

- protectia consumatorilor fata de pericolele ce afecteaza siguranta si sanatatea lor;

- promovarea si protectia intereselor economice ale consumatorilor;

- asigurarea accesului consumatorilor la informatii corecte, care sa le permita o alegere conform dorintelor si necesitatilor personale;

- crearea unui sistem de educare a consumatorilor;

- asigurarea posibilitatii unei despagubiri efective a consumatorului in cazul ivirii unor daune generale de produse sau servicii achizitionate in cadrul pietei;

- obligativitatea tuturor intreprinderilor ofertante-producatoare sau comerciale - de a se supune legilor si reglementarilor privind protectia consumatorilor din toate tarile cu care au afaceri;

- obligativitatea firmelor de a respecta prevederile standardelor internationale privind protectia consumatorilor ;

- infiintarea in fiecare tara a unor organisme corespunzatoare, care sa creeze si sa aplice, potrivit legilor statului respectiv, politici de protectie a consumatorilor, ce urmeaza sa fie implementate in beneficiul tuturor sectoarelor, in general al intregii populatii si in special al diferitelor categorii de populatie din mediul rural;

- luarea in considerare, la elaborarea politicilor de protectie a consumatorilor, a potentialului pozitiv al institutiilor de invatamant si cercetare - publice sau private;

- asigararea libertatii consumatorilor, precum si a altor grupuri sau asociatii reprezentative, de a se organiza si a-si desemna liderii, care sa le exprime opiniile in procesele de luare a unor decizii si sa le reprezinte interesele.

Prin natura lor, principiile conturate de Organizatia Natiunilor Unite si recomandate guvernelor statelor membre se adreseaza puterii de stat, administratiei publice. Ele pot insa sa constituie un serios suport in stabilirea obiectivelor specifice miscarii de aparare a drepturilor consumatorilor din cadrul fiecarei tari in parte.

Tot in cadrul preocuparilor in domeniul protectiei consumatorilor, trebuie amintita Rezolutia Organizatiei Natiunilor Unite nr.35/63, adoptata in sedinta plenara nr. 83 din 5 decembrie 1980, privind practicile comerciale restrictive (anexa).

Rezolutia cuprinde un ansamblu de principii si de reguli privind controlul practicilor comerciale restrictive, sub forma de reglementari menite sa previna prejudiciile cauzate comertului, in special cel al tarilor in curs de dezvoltare, si sa contribuie la dezvoltarea si ameliorarea relatiilor internationale, pe o baza justa si echilibrata. Asemenea recomandari se adreseaza statelor, inclusiv societatilor transnationale, intreprinderilor, la nivel national, regional si subregional, stabilindu-se si o serie de masuri cu caracter international.

Un deosebit rol in apararea drepturilor consumatorilor il au organismele internationale pentru protectia consumatorilor. Astfel, in anul 1960, a fost fondata Organizatia Internationala a Uniunilor de Consumatori, organism international care reprezinta si sprijina organizatiile consumatorilor din intreaga lume. Organizata ca fundatie nonoprofit, Organizatia Internationala a Uniunilor de Consumatori (I.O.C.U.) reprezinta in prezent interesele a 180 de organizatii dintr-un numar de 70 de tari.

Sprijinul acestei organizatii se manifesta in trei directii:

- promovarea colaborarii intre membri prin schimburi de marfuri, schimburi de experienta etc.;

- extinderea miscarii consumatoriste si sprijinirea organizatiilor consumatoriste nou aparute ;

- reprezentarea intereselor consumatorilor in forurile internationale.

Conducerea I.O.C.U. este asigarata de Adunarea Generala, Consiliul de Conducere si un organism executiv.

Operational, I.O.C.U. este organizat astfel :

- Oficiul central-cu sediul la Londra ;

- Oficiul Regional pentru Asia si Pacific (ROAP);

- Oficiul Regional pentru tarile din America Latina si zona Caraibelor (ROLAL);

- Oficiul Regional pentru Africa (ROAF);

- Programul pentru Economiile de Tranzitie (PROECT);

- Programul pentru Economiile Dezvoltate (PRODEC );

Romania face parte din Programul pentru Economiile de Tranzitie (PROECT), program creat in octombrie 1993 si finantat prin Programul Phare.

Impreuna cu Centrul de Drept al Consumatorilor (CDC), IOCU a fost mandatat de catre Comitetul European de Standardizarea sa-si dezvolte programul CICPP (Institutiile Consumatorilor si Programul de Politica Consumatorista), ambele organisme fiind desemnate sa gestioneze Programul Phare destinat protectiei consumatorilor.

Centrul de Drept al Consumatorilor, ce functioneaza pe langa Universitatea Louvain-Neuve, din Belgia, a fost creat in anul 1978 in cadrul Facultatii de Drept a Universitatii amintite si are ca obiectiv participarea la realizarea programelor de cercetare in domeniul dreptului consumatorului. El incearca sa impuna dreptul consumatorului intre preocuparile stintifice ale institutiilor de studiere a dreptului din toate statele comunitare, ca si in celelalte state europene.

In Europa miscarea consumatorista are o vechime de circa 200 de ani, ea aparand mai intai ca o notiune, conturandu-se o data cu dezvoltarea stiintei si tehnicii, forma principala de manifestare exprimandu-se prin preocuparile pentru asigurarea si controlul calitatii. In ultimii ani asistam la realizarea unei piete europene unice, caracterizata printr-o deosebita exigenta fata de toti agentii economici ce doresc sa fie prezenti pe o asemenea piata.In prezent , in toate tarile europene dezvoltate, exista o serie de organisme guvernamentale sau neguvernamentale pentru protectia consumatorilor; exista, de asemenea, in unele tari europene si institutii de cercetari in domeniul protectiei consumatorilor, total sau partial subventionate de la buget si care desfasoara o activitate de cercetare, dar si de informare si educare a consumatorilor.

In Germania, lipsesc de fapt organismele guvernamentale pentru protectia consumatorilor, apararea drepturilor acestora fiind preluata de societatea civila. In general, protectia consumatorilor are in vedere 2 servicii de prima insemnatate, respectiv informarea si consilierea,servicii oferite prin Ordmungsamt si prin Consiliul Central de Consiliere a Consumatorilor. Ordmungsamt-ul este responsabil pentru functia de supraveghere a modului cum se aplica legislatia in domeniul protectiei consumatorilor, atat la nivel federal, cat si al fiecaruia din cele sase landuri in parte, inclusiv de reclame pentru produsele alimentare, de problemele de igiena,de licenta in afaceri si de practici comerciale. Inspectorii de specialitate sunt imputerniciti sa faca verificari, sa aplice amenzi sau, in unele cazuri,sa confiste anumite bunuri suspecte. Sistemul de penalizari administrat este aplicat intr-o procedura ce cuprinde trei etape: avertizarea, aplicarea de amenzi si actionarea in judecata. La nivelul fiecarui land, exista un consiliu de protectie a consumatorilor, iar in localitatile landurilor functioneaza birouri locale de consiliere a consumatorilor, care sunt de fapt organizatii independente, ce incearca sa rezolve diferendele dintre consumatori, pe de o parte si producatori,importatori,comercianti si prestatori de servicii, pe de alta parte.

In Italia, Inspectia Generala Economica se ocupa de respectarea regulilor legale privind protectia consumatorilor, in principal cele referitoare la preturi avand competente in sanctionarea celor gasiti vinovati, inclusiv prin intocmirea documentatiei necesare in cercetarile penale, acolo unde este cazul.

In Belgia, principalele responsabilitati in domeniul protectiei consumatorilor la nivel central revin Inspectiei Generale Economice, departament aflat in structura Ministerului Afacerilor Economice. Inspectia coordoneaza intreaga activitate in domeniul protectiei consumatorilor, avand in structura sa 2 sectiuni speciale responsabile cu investigatiile in domeniu, la nivel national si european, precum si sapte directorate regionale, care actioneaza in provinciile belgiene.

Politica suedeza privind consumatorii se bucura de o traditie indelungata, in anul 1986 Parlamentul infaptuind o revedere partiala a acesteia. Institutia centrala insarcinata cu problemele consumatorilor este Consiliul national pentru politicile privind consumatorul,a carei activitate este orientata pe economiile de familie,siguranta produselor, marketingul clasic si clauzele contractuale. Principalele obiective in domeniul consumatorilor au in vedere:

- influentarea starii pietei prin adaptarea bunurilor , serviciilor,metodelor de marketing si a clauzelor contractuale la nevoile consumatorilor;

-perfectionarea functiilor generale cu impact asupra consumatorului;

-informarea generala a consumatorilor.

In Grecia,prima responsabilitate in domeniul comertului o are Directia de Control Tehnic si de Protectie a Consumatorilor,structura sa organizatorica cuprinzand un numar de 5 sectiuni care acopera domeniile privind bunurile de consum,cercetarile si studiile,inspectiile si analizele chimice,precum si protectia si informarea consumatorilor.

In Luxemburg,functiile protectiei consumatorilor se realizeaza exclusiv prin Guvernul central,responsabilitatea adoptarii si aplicarii legislatiei in domeniu fiind impartita intre cateva ministere.

In Marea Britanie, principala responsabilitate in domeniul apararii drepturilor consumatorilor revine autoritatilor locale din districte.Astfel, in Anglia si in Tara Galilor,responsabile de protectia consumatorilor sunt Districtele Metropolitane si Comisiile Comitatelor.In Scotia aplicarea legislatiei privind protectia consumatorilor este in sarcina Consiliilor Regionale, iar in Irlanda de Nord a Departamentului guvernamental pentru dezvoltarea economica.

Fiecare autoritate locala responsabila pentru aplicarea politicii de protectie a consumatorilor este autonoma,coordonarea fiind asigurata de Organismul de coordonare a autoritatii locale pentru alimente si comertul standard (LACOS). Autoritatile responsabile pe probleme legate de exercitarea unui comert corect si protectia consumatorului au cate un Departament de protectie a consumatorilor sau pentru standarde comerciale. Aceste departamente pun la dispozitie servicii complete de consiliere si aplicare a legislatiei, administrand intreaga gama de legi ce guverneaza securitatea produselor si mediului inconjurator, metrologie,comert corect, produse alimentare si protectia consumatorilor.

In fiecare din tarile prezentate, dar nu numai, exista asociatii ale consumatorilor, organisme neguvernamentale si nonprofit care au corespondent la nivel european, respectiv Asociatia europeana, care, la randul ei, are sarcini de lobby si de promovare a drepturilor si protectiei consumatorilor. Asociatia europeana are o componenta eterogena, in cadrul ei facand parte reprezentanti ai miscarii de protectie a consumatorilor, ai miscarii cooperatiste si chiar ai organizatiilor familiale.

In ultimul timp, ca urmare a unor divergente intre reprezentantii miscarii cooperatiste, aceasta nu mai are dreptul de a depune rapoarte care sa faca obiectul discutiilor membrilor Asociatiei ci are doar rol consultativ.

In conditiile in care tot mai multe voci considera ca cele doua organisme comunitate, Consiliul Europei si Comisia Europeana, au creat o suprareglementare in domeniul protectiei consumatorilor, devenind in conceptia acestora o adevarata piedica, s-a creat si o alta organizatie EFLA, cu cinci state membre(Norvegia, Danemarca, Suedia, Elvetia, si Luxemburg), aparand, in acest fel, un nou spatiu economic, neafiliat celui comun. Fiind formata din tari potente din punct de vedere economic, care nu au neaparata nevoie de sprijinul Comunitatii, aceasta organizatie asista la efortul Consiliului si Comisiei Eia act de actiunile in domeniul protectiei consumatorilor ale acestor organisme, fara a se angaja insa la traducerea in fapt a acestora.Uniunea Europeana si protectia consumatorilor
Potrivit optiunilor Uniunii Europene este absolut necesar sa se actioneze in domeniul protectiei consumatorilor, deoarece, pe masura ce consumatorii vor beneficia de granite deschise, largite si de o piata competitiva la nivelul Uniunii, trebuie sa creasca grija pentru protejarea si promovarea pe scena europeana a drepturilor legitime ale acestora.

In acest sens, au fost adoptate la nivelul Uniunii Europene o serie de directive care , la nivel national, se transpun in legi, in reglementari cu caracter obligatoriu, ce au in vedere, in principal, securitatea produselor, reclama inselatoare, responsabilitatea producatorilor pentru produsele cu defecte, creditul pentru consumatori, denumirea si etichetarea produselor.

In vederea realizarii optiunilor Uniunii Europene in asigurarea drepturilor si a protectiei consumatorilor, au fost create structuri institutionale corespunzatoare care sa raspunda de problemele consumatorilor, inclusiv de atribuirea unei competente generale si orizontale in domeniul drepturilor consumatorilor unei singure autoritati cu responsabilitati si initiative in domeniu si care coordoneaza actiunile intreprinse de autoritati in aplicarea altor politici.In acelasi timp, au fost create structuri consultative , fie generale, cum este Comitetul Consultativ al Consumatorilor din Uniunea Europeana, fie specifice, care reprezinta interesele consumatorilor si asigura participarea acestora la procesul decizional.Directivele Uniunii Europene privind creditul de consum, clauzele abuzive din contractele incheiate cu consumatorii, calatoriile cu pret forfetar, dreptul de proprietate multipla asupra bunurilor imobiliare cu divizarea duratei de folosinta si contractele incheiate inafara unitatilor comerciale impun noi obligatii ale producatorilor, importatorilor si vanzatorilor.Toate fac parte din responsabilitatile ce definesc mediul legal in care firmele trebuie sa-si desfasoare activitatea pe piata.

In domeniul falsei publicitati,de exemplu, Directiva 84/450/CEE din 10.09.1984 obliga statele membre sa se asigure ca exista mijloacele adecvate si eficiente pentru controlul publicitatii inselatoare, atat in interesul consumatorilor cat si al concurentilor, in general al publicului.

Edificator pentru optiunile Uniunii Europene privind protectia consumatorilor ramane Carta Alba privind pregatirea tarilor asociate din centrul si estul Europei pentru integrarea in piata interna a Uniunii Europene care, precizand conditiile minime absolut necesare in materie legislativa ce trebuie insusite de fiecare tara in parte pentru a asigura functionarea pietei interne, scoate in evidenta obiectivele si masurile ce trebuie intreprinse in vederea asigurarii drepturilor si protectiei consumatorilor, ele referindu-se in principal la:

- protectia vietii, sanatatii si securitatii consumatorilor;

- protectia intereselor economice ale consumatorilor;

- formarea specialistilor in domeniul protectiei si educarii consumatorilor;

- accesul consumatorilor la justitie;

-crearea si dezvoltarea de asociatii ale consumatorilor si sprijinirea activitatii acestora;

- perfectionarea cadrului legislativ si institutional;

- elaborarea de programe pentru educarea consumatorilor.Rolul si mai ales realizarile Comunitatii Europene in apararea drepturilor si asigurarea protectiei consumatorilor se pot structura in trei principale domenii:

1. Introducerea unui minim de reguli, de principii directoare, de norme cu caracter obligatoriu, atat pentru fiecare stat membru, dar si pentru celelalte state europene, in conditiile in care acestea din urma ar dori sa se integreze in Piata Europeana Unica, principii ce se constituie intr-un insemnat suport in stabilirea obiectivelor specifice protectiei consumatorilor.

2. Crearea la nivelul Uniunii Europene a unui cadru institutional adecvat protectiei consumatorilor, a unor organisme cu atributiuni in acest important domeniu si, in felul acesta, crearea premiselor ca in fiecare stat in parte sa functioneze organisme guvernamentale sau neguvernamentale pentru protectia consumatorilor.

3. Continua preocupare pentru amortizarea legislatiei si a cadrului institutional in domeniul protectiei consumatorilor, preocupare ce se regaseste atat in activitatea de ansamblu a organismelor Uniunii europene cat si a fiecare tari in parte.

Protectia consumatorilor in Romania - membra UE

In tara noastra exista urmatoarele institutii publice, organizatii si asociatii ale consumatorilor cu atributii de protectie a consumatorilor:

- Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania(APC)

- Centrul de Consiliere si Informare a Consumatorilor Bucuresti,serviciu asigurat de APC Romania;

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor;

- Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, organizatie bugetara guvernamentala, inzestrata cu atributii de control, inspectie si sanctionare;

- Oficiul pentru Protectia consumatorilor din Bucurest, care este organul teritorial al Oficiului pentru protectia consumatorilor;

- Oficiul Concurentei.

Orice persoana care cumpara, dobandeste, utilizeaza ori consuma produse sau servicii se numeste consumator.

Drepturile consumatorilor sunt:

dreptul de a alege

dreptul de a fi informat corect asupra produselor si serviciilor si de a fi educati pentru a face o alegere cat mai avantajaoasa

dreptul de a fi in siguranta

dreptul de a se organiza in asociatii pentru protejarea propriilor interese

dreptul de a avea acces la o gama variata de marfuri

dreptul de a fi protejati contra riscului de a cumpara bunuri care le pun in pericol sanatatea

dreptul de a fi despagubiti atunci cand bunurile nu corespund

Aceste drepturi sunt recunoscute de legislatia romaneasca (Ord. Guv. Nr. 21 din 1992 si nr 58 din 2000), iar cine le nesocoteste sufera sanctiuni.

Producatorul de bunuri alimentare trebuie sa informeze consumatorul despre:

- denumirea/marca sa, adresa, cantitatea, termenul de garantie,

- principalele caracteristici tehnice si calitative, compozitie

- eventualele riscuri ce pot aparea, modul de utilizare, depozitare.

- cazuri in care produsul nu este indicat

Eticheta produselor reprezinta orice material scris, imprimat, ce trebuie sa contina:

- denumirea produsului;

numele si adresa producatorului, distribuitorului sau importatorului inregistrat in Romania;

data durabilitatii minimale/termenul de valabilitate;

cantitatea neta;

conditii speciale de depozitare si folosire,daca este cazul;

locul de origine sau provenienta a produsului;

lista cuprinzand ingredientele folosite,specificand cantitatea

instructiuni de utilizare.

Cadrul legal si institutional privind

protectia consumatorilor
Principalele proleme cu care se confrunta practica juridica sunt legate de dificultatea crearii unor mijloace cu adebvarat eficace care sa actioneze pentru asigurarea unui echilibru de forte in cadrul relatiei ofertant-consumator. Mijloacele judiciare presupun apelarea la un tribunal de natura civila sau administrativa, ceea ce prezinta numeroase inconveniente pentru consumatori:costul foarte ridicat al justitiei, obstacole de ordin psihologic,etc. Mijloacele parajudiciare sunt organizate de stat sau institutii particulare si se situeaza in afara ordinului jurisdictional. Acestea se impart in: consultatii juridice furnizate consumatorilor gratuit sau la preturi reduse, exercitarea de presiuni asupra ofertantilor si rezolvarea litigiilor prin aducerea fata in fata a consumatorilor si ofertantilor.


Voi prezenta acum cateva acte normative care alcatuiesc cadrul legislativ adecvat privind protectia consumatorilor:

O.G.nr 21/1992 care institutionalizeaza OPC-ul(actualul ANPC)

O.G.nr 19/1992 privind activitatea de standardizare, modificata prin legea nr 11/1994;

O.G. nr 20/1992 ce cuprinde prevederi referitoare la activitatea de metrologie;

H.G.nr 167/1992 privind constituirea si functionarea sistemului national de certificare a calitatii;

H.G.665/1995 privind inlocuirea sau restituirea produselor care prezinta deficiente de calitate;

H.G.784/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind etichetarea produselor alimentare;

Legea nr 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de igiena si sanatate .H.G.nr 23/1995 privind instruirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse de tutun si bauturi alcoolice;Autoritatea Nationala pentru Proectia Consumatorilor

(A.N.P.C.)
Aceasta Autoritate functioneaza pe baza urmatoarei legislatii in vigoare:

H.G.nr 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;

O.G. nr 21/1992 privind protectia consumatorilor;

O.G. nr 58/2000 pentru modificarea si completarea O.G. nr 21/1992;

O.G. nr 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;

H.G. nr 752/2001 privind majorarea valorii amenzilor contraventionale prevazute la art 46 si 46' din O.G. nr 21/1992;

Legea nr 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite;

O.G. nr 126/1998 privind modificarea Legii nr 12/1990;

Legea nr 177/1998 pentru completarea art 2 din Legea nr 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite;

H.G. nr 665/1998 privind inlocuirea, remedierea sau restituirea contravalorii produselor care prezinta deficiente;

H.G. nr 394/1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici persoane fizice sau juridice in comercializarea produselor de folosinta indelungata destinate consumatorilor;

H.G. nr 953/1999 privind modificarea si completarea H.g. nr 784/1996 pentru aprobarea normelor metodologice privind etichetarea produselor alimentare;

H.G. nr 187/2000 privind imitatiile de produse alimentare care prezinta riscul de a pune in pericol sanatatea sau securitatea consumatorilor;

Ordin al Ministerului Sanatatii nr 975/1998 partea 1,2,3,4,5,6, privind aprobarea normelor igienico-sanitare pentru alimente;

O.U.G.nr 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor;

Legea nr 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori;

O.G. nr 87/2000 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produse periculoase;

H.G. nr 947/2000 privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vanzare;

Legea nr 178/2000 privind produsele cosmetice;

O.G. nr 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;

H.G. nr 329/2000 privind importul si comercializarea unor produse folosite;

Ordinul ANPC nr 217/2001 pentru aprobarea normelor privind criteriile de clasificare a produselor folosite destinate copiilor mai mici de 36 luni;

H.G. nr 332/2001 privind denumirea, marca compozitiei fibroase si etichetarea produselor textile

H.G. nr 1219/2000 privind unele masuri de protectie a intereselor consumatorilor la achizitionatea de piese de schimb auto, altele decat cele care pot afecta siguranta circulatiei si protectia mediului;


A.N.P.C. participa impreuna cu alte organe, la elaborarea strategiei in domeniul protectiei consumatorului. Elaboreaza,proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare in desfasurarea activitatii de protectie a consumatorilor. ANPC efectueaza analize si incercari in laboratoarele acreditate conform legii sau in laboratoarele proprii ori agreate, sprijina asociatiile de consumatori in actiunea de infiintare si functionare a centrelor de consultanta, informare si educare a consumatorilor. De asemenea ANPC-ul prezinta informari periodice Guvernului si organelor administratiei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor. In afara de cele mentionale ANPC-ul mai are o serie de atributii, participand si la realizarea programelor interne si internationale in domeniul protectiei consumatorilor.Anexa 1


Organigrama firmei S.C. ZALE S.R.L.


ANEXA 2ANALIZA SWOT - ZALE
Obiect de activitateVopsele de interior ;

Vopsele de exterior ;

Grund pentru vopsele ;

Rasini  ;

Amorse  ;


Analiza SWOTPuncte tari:


valori favorabile ale lichiditatii si solvabilitatii ;

societatea ofera o gama diversificata de vopsele, acoperind o zona de peste 50% din piata locala ;

cresterea vanzarilor fata de anul precedent ;

politica stabila de dividend, caracterizata prin variatii mici ale ratei dividendului;

societatea nu prezinta un grad mare de dependenta fata de un client sau un grup de clienti.


Puncte slabe:


materia prima variaza de la un anotimp la altul, ceea ce imprima o anumita ciclicitate activitatii societatii si necesitatea constituirii de stocuri in perioada iernii;

situatie nefavorabila a echilibrului financiar la finalul anului 2007.Oportunitati:


patrunderea pe noi piete ;

gasirea unor surse de aprovizionare cu materii prime mai ieftine la aceeasi calitate.Amenintari:


costul in crestere al materiei prime ;

concurenta autohtona puternica.
Bibliografie

      Baetoniu P., Dima D., Ionascu I., Petrescu V., Redes A. - "Elementele de teorie si strategia calitatii marfurilor"- volumul al II-lea, Editura ASE, Bucuresti, 1991.

      Cristea P. si Albea M. - "Bazele markentingului", Editura ASE, Bucuresti, 2002

      Dacian M. si Radu F.M."Managementul calitatii, tehnici si instrumente", Editura ASE, Bucuresti, 1999.

      Olaroiu D., Balasa P., Popescu R.,si colaboratorii - Teoria marfurilor, Editura Eficient, Bucuresti, 1999.

      Anghelescu P. , "Totul din nimic" Editura Mega

      Petre V., Paslaru C. - "Denumirea produselor", in Tribuna calitatii

      nr.11-12/1998.

      Dan I. - "Marfuri de import-export", Editura Era, Bucuresti, 2003.

      Petrescu V., Paslaru C., Atanase A. - "Ambalarea si pastrarea marfurilor", Editura ASE, Bucuresti, 1996.

      Petcu C., Pastaie C. - "Problemele degradarii produselor in timpul pastrarii", Editura ERA, Bucuresti, 2001.

      Danila C. - "Evolutia marketingului",Editura Uranus, Bucuresti,2000

      Stanciu I. - "Calitologia-stiinta calitatii marfurilor", Editura Oscar Print, 2002.

      Stancu D. - "Studii de caz - analiza produselor", Editura Goran, 2002.

      Guzu F. - "Gestionarea produselor", Editura Enigma, Bucuresti, 1990.

      ...ISO 9000: 2000 - Sisteme de managementul calitatii. Principii fundamjentale si vocabular.

      ...ISO 9001: 2000 - Sisteme de managementul calitatii. Cerinte.

      ...ISO 9004: 2000 - Sisteme de managementul calitatii. Ghid pentru imbunatatirea performantelor.

      www.wikipedia.com

      www.marketingul-general.ro

      www.domeniidereusita.ro


Document Info


Accesari: 17577
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )