Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload




























Caracteristicile habitatului rural

agricultura




Caracteristicile habitatului rural

Zonele functionale ale localitatii.



Zonele functionale corespund modului de folosire a terenului in teritoriul intravilan al localitatii.

In cadrul zonelor functionale sunt premise acele functiuni compatibile , care nu creaza disfunctionalitati sau incompatibili 121f53b tati in zona. Zonarea functionala t a teritoriului trebuie sa asigure corelarea diferitelor categorii de accese carosabile , pietonale , marcaje corespubzator functiilor si caracteristicilor zonei.

Ca urmare a necesitatilor de dezvoltare , zonele functionale in satele comunei Predesti vor suferi modificari in structura si marimea lor. Astfel limita intravilanului localitatii Predesti se modifica, noua limita incluzand toate suprafetele de teren ocupate de constructii si amenajari, precum si suprafetele necesare dezvoltarii pe o perioada determinata.

Pentru marcarea diferentelor intre suprafetele cuprinse in intravilanele existente si cele cuprinse in intravilanele propuse mentionam ca plansele referitoare la proiectarea asupra terenurilor s-au evidentiat atat intravilanul existent , conform PUG etapa 2000 aprobat, cat si intravilanul propus in cadrul PUG etapa 2009 aceasta situatie fiind specifica in cadrul satelor.

Introducerile intravilane existente ale satului Predesti au fost conforme cu optiunile locuitorilor comunei si cu propunerile prezentului plan urbanistic.

Restrangeri ale intravilanelor s-au operat numai la nivelul satului Predestii Mici. Aceste situatii se reflecta pe localitati componente astfel:

SAT PREDESTI

Zona de locuit - 116,50 ha

Circulatii rutiere - 7,00 ha

Gospodarie apa - 0,50 ha

Statie epurare - 0,50 ha

Teren rezervat manastire - 4,00 ha

Teren rezervat pista aeronautica - 4,00 ha

Restrangeri intravilan - s-au operat la nivelul terenului rezervat platformei gospodaresti si putului pentru captarea apei.

Diferentele intre intravilanele existente (conform PUG etapa 2000) si intravilanele propuse (conform PUG etapa 2009) se explica prin sditionarea suprafetelor de teren prezentate.

SATUL BUCICANI

La nivelul satului Bucicani nu s-au operat extinderii sau restrangeri ale teritoriului intravilan, pastrandu-se intravilanul localitatii conform PUG etapa 2000.

SATUL PREDESTII MICI

La nicvelul satului Predestii Mici nu s-au operat extinderi ale teritoriului intravilanului. Deoarece la nivelul teritoriului intravialan al satului Predestii Mici se inregistreaza terenuri libere si multe gospodarii parasite, s-au operatrestrangeri ale teritoriului intravilan , care totalizeaza 10,60 ha - teren liber neconstruit.

Zonificarea functionala

Organizarea zonelor functionale a avut in vedere analiza situatiei existente specifice, asigurarea legaturilor intre diferite zone functionale ale localitatilor , dezvoltarea armonioasa in perspectiva a zonelor functionale in cadrul acestora.

Principalele zone functionale , pe sate componente, sunt urmatoarele:

a)      Zona centrala si alte functiuni de interes public

SATUL PREDESTI

Zona centrala in suprafata de 12,25 ha, cuprinde principalele obiective de utilitate publica existente si propuse ale localitatii. Organizarea zonei centrale , are in vedere constituirea intr-un ansamblu reprezentativ a institutiilor publice si a locuintelor situate in zona, totodata s-a urmarit rezervarea terenurilor pentru amplasarea unor obiective in perspectiva.

Zona centralaa satului Predesti este situata pe ambele parti ale DJ 606 si cuprinde primaria , politia , Bloc P 2 (8 apt.) dispensar uman, moara, restaurant, bufet si teren sport.

In vederea organizarii in perspectiva a zonei centrale este necesara elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru aceasta zona, avand in vedere terenurile libere ti optiunile de perspectiva ale locuitorilor comunei Predesti. Situarea zonei centrale in centrul de greutate al satului Predesti asigura legaturi directe cu zona de locuit organizata in jurul acesteia.

Satele Bucicani si Predestii Mici nu au zone centrale propuse.

b)      Zona de locuinte si functiuni complementare

Localitatea

Zona de locuinte (ha)

In interiorul intravilan

2000

In teritoriul intravilan

propus 2009

Predesti

148,07

286,83

Bucicani

5,20

4,20

Predestii Mici

24,25

20,00

Total

177,52

311,03

Tabel nr.1 Locuinte si functiuni complementare

In total cele 3 sate ale comunei Predesti in zona de locuit se manifesta aceleasi

disfunctionalitati:

Existenta unui numar de case an stare proasta din materiale nedurabile si care necesita refacerea lor;

Existenta unui numar de case parasite , nelocuite si neintretinute, aflate in stare rea;

Existenta unor mari suprafete de teren agricol in intravilan ti care nu pot fi utilizate pentru constructii, neexistand accese;

Existenta unor solicitari de constructii in anumite zone ale localitatilor, in special in satul Predesti.

Satul Predesti

In baza solicitarilor efectuate , Planul urbanistic presupune extinderea intravilanului si dezvoltarea zonei de locuit in directiile nord-vest, est si sud-est, sud-vest de-a lungul D.J. 606 spre Brabova ti spre Craiova si D.C spre Cirstovani.

Terenurile pe care se realizeaza extinderea zonei de locuit sunt terenuri proprietate particulara si apartin unor cetateni care si-au manifestat dorinta de a construi.

Planul urbanistic general propune si refacerea fondului construit existent, aflat in stare rea , sau inlocuirea lui cu constructii noi. In toate cele trei sate , zona de locuit a fost organizata in unitati teritoriale de referinta in functie de elementele majore care determina configuratia lor.

Analiza modului de ocupare a terenului in zonele de locuit existente indica faptul ca organizarea acestora nu s-a facut dupa o parcelare prestabilita. Parcelele de teren aferente locuintelor sunt inegale, neordonate, dar aliniate la strazile de acces. Indicatorii specifici de locuire referitori la aria locuibila , numar locuinte, se vor inbunatatii in functie de marimea noilor locuinte, numarul lor. Cresterea suprafetei locuibile pe locuitor va reprezenta o inbunatatire a conditiilor de locuire, a confortului locuirii.

Realizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare (la Predesti) , vor imbunatati calitatea locuirii.

c)      Zona unitatii industriale si depozite

Dintre cele 3 sate ale comunei Predesti doar in satul resedinta de comuna Predesti exista unitati industriale si de depozite dispuse in intravilanul satului Predesti. Aceste unitati se mentin la marimea actuala asa cum s-a mentionat in capitolele anterioare, in vecinatatea zonei centrale a satului Predesti sunt disponibilitati de teren pe care s-ar putea amplasa obiective industriale.

d)      Zona unitati agricole

In satul Predesti fostele unitati agro-zootehnice mult diminuate in prezent au fost privatizate ori dezafectate ti terenul a fost impartit agricultorilor fie se afla in conservare. Satele Bucicani si Predestii Mici nu dispun de unitati de profil.

e)      Zona de parcuri , recreere si sport

Aceasta zona este foarte putin reprezentata in intravilanul satelor componente ale comunei. La capitolul "Disfunctionalitate - Prioritate"a fost evidentiata inexistenta spatiilor verzi si propuse ca masuri rezervarea unor terenuri pentru aceasta functiune.

In satul Predesti se propune de catre planul urbanistic general urmatoarele:

mentinerea ternului de sport , in zona centrala a localitatii;

realizarea unor spatii verzi amenajate adiacente cailor majore de circulatie rutiera.

f)       Zona de gospodarie comunala

Zona de gospodarie comunala este reprezentata in satele Predesti si Predestii Mici de cimitirele existente in aceste localitati.

Sat Predesti

Zona de gospodarie comunala va cuprinde:

cimitirul existent

Sat Predestii Mici

Zona de gospodarie comunala va cuprinde cimitirul existent.

Deoarece comuna Predesti este inclusa in zona metropolitana a municipiului Craiova - nu se impune amenajarea unei platforme gospodaresti pentru depozitarea gunoiului. Depozitarea gunoiului colectat din gospodariile localitatilor componente din comuna Predesti va fi transportat si depozitat la platforma de gunoi ecologica existenta in municipiul Craiova.

g)      Zona dotarilor de echipare edilitara

Zona va cuprinde dotarile noi propuse, aferente achiparii edilitare propuse.

Zona de echipare edilitara va cuprinde :

puturi cu apa;

gospodaria de apa;

statia de epurare avand ca emisar paraul Meretel.

Lista obiectivelor de utilitate publica ,corespunzatoare populatiei preliminare , este cuprinsa in urmatorul tabel:

COMUNA PREDESTI

NR.

CRT.

ZONE COMPONENTE

DENUMIRE UTR

SUPREFATA (HA)

EXISTENT

PROPUS

LOCALITATEA PREDESTI

Localitatea Predesti

C, LR1, LR2, LR3, LR4, I, CK

Teren destinat manastire

IS

-

Teren destinatie speciala pista aeronautica

DS

-

Ferma pomicola

A1

Ferma Breasta nr.5

A2

Ferma Raznic nr.4

A3

Ferma Raznic nr.7

A4

Ferma zootehnica

A5

Ferma vegetala nr.6

A6

Put forat

-

Platforma gospodareasca

-

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN

LOCALITATEA PREDESTI

LOCALITATEA BUCICANI

Localitatea Bucicani

LR 7

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN

LOCALITATEA BUCICANI

LOCALITATEA PREDESTII MICI



Localitatea Predestii Mici

LR 6

Cimitir

GC

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN

LOCALITATEA PREDESTII MICI

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN

COMUNA PREDESTI

Tabel nr.2 Lista obiectivelor de utilitate publica ,corespunzatoare populatiei preliminare

In prezent intravilanele celor 3 localitati componente prezinta zonificarea inclusa in cadrrul PUG fiind structurate astfel:

Zone functionale

Predesti

Bucicani

Predestii Mici

ha

%

ha

%

ha

%

Locuinte si functiuni complementare

Unitati industriale si depozite

Unitati agrozootehnice

Institutii si servicii de interes public

Cai de comunicatie si transport

- rutier

- ferovial

Spatii verzi, sport, agrement, protectie

Constructii tehnico-edilitare

Gospodarie comunala cimitire

T.D.S.

Terenuri libere

Ape

Teren neproductiv

Total

Tabel nr.3 Zonificarea inclusa in cadrrul PUG

Zona centrala si alte functiuni de interes public.

Zona centrala includein principal institutiile importante in localitatea Predesti grupate in centrul localitatii, fiind reprezentativa pentru functiunea acesteia.

In afara acestor dotari, in cadrul localitatilor mai sunt o serie de institutii cu functiuni de interes public , dispersate pe suprafata teritoriului intravilan al acestora.

Structura sistemului institutiilor pe localitati este urmatoarea:

Sat Predesti

Dotari administrative

 • Sediu primarie

Cladire parter , starecreletiv buna

Proprietate consiliul local

 • Sediu politie

Cladire noua, P+1

Proprietate Ministerul de Interne

 • Bloc P+2-8 apt

Proprietae particulara

La parter , spatii comerciale FEDERAL COOP

In prezent nelocuit.

Dotari de invatamant

Scoala generala I-VIII

Proprietate MEC - cladire parter in stare buna

8 sali de clasa din care 2 clase profesionale ( atelier scoala)

Atelier scoala - cladire parter

2 sali clasa

Sanatate

Foto nr.1 Dispensarul uman

- Dispensar uman - cladire P+1 in incinta sectiei de mecanizare

- la parter dispensar uman + farmacie

- la etaj: locuinte 2 apartamente

Cultura si culte

Foto nr.2 Biserica " Adormirea Maicii Domnului"

Biserica cu hramul " Adormirea Maicii Domnului"

Caminul cultural - este o constructie amplasata in localul scolii vechi.

Caminul cultural

Capacitatea salii de spectacole este de 100 locuri.



Servicii

Unitati comerciale si de alimentatie publica.

Magazinul general - la parterul blocului P+2 cu 8 apartamente

- proprietate FEDERAL COOP

Foto nr.3 Bufet

Bufet - in constructia fostului magazin universal, in litigiu cu Consiliu Local.

- Restaurant + Disco - proprietate particulara.

Alte unitati din reteaua de servicii a localitatii

Sediu FEDERAL COOP - cladire parter, proprietae FEDERAL COOP.

Posta functioneaza impreuna cu dispensarul veterinar intr-o cladire revendicata.

Brutarie - in incinta morii

Magazin alimentar

Foto nr.4 Magazin alimentar

Foto nr.5 Moara in incinta careia se afla si brutaria

Satele Predestii Mici si Bucicani nu dispun de dotari social - culturale.

Zona activitatilor agro-zootehnice

Unitati de profil

Activitati industriale

Se mentioneaza faptul ca o serie de ferme au fost demolate , iar terenul ocupat urmeaza a fi preluat de agricultura.

Unitatile agro-zootehnice nu constituie surse de poluare a mediului inconjurator.

Zona activitatilor de tip industrial si de depozitare.

Zona activitatilor de tip industrial si de depozitare este formata din suma unitatilor de acesttip, avand o pondere medie de 0,11% din care pe sate:

Localitate

Suprafata

intravilan

Zona

industriala

%

Predesti

Bucicani

Predestii Mici

Total

Tabel nr.4 Zona activitatilor de tip industrial si de depozitare.

Principalele unitati de tip industrial si de depozitare existente in satele componente ale comunei Predesti au fost prezentate in cadrul activitatilor economice.

Surse de poluare - activitatile industriale ce se desfasoara in comuna nu constituie surse de poluare a mediului inconjurator.

Zona de locuit

Foto nr.6 Locuinta cu dotari

Zona de locuit include locuinte si dotari de importanta secundara, dispersate in cadrul zonei. Zona de locuit detine ponderea cea mai mare in cadrul intravilanului localitatii.

Pe sate , ponderea zonei de locuit existente , este dupa cum urmeaza:

Localitate

Total intravilan

ha

Zona de locuit

ha

%

Predesti

Bucicani

Predestii Mici

Total

Tabel nr 5

Fondul construit este format din locuinte individuale pe parcele individuale, cu regim de inaltime predominant parter. Dupa materialele din care sunt executate, constructiile sunt :

 • 70 % din caramida si planseu de lemn
 • 30% din chirpici, paianta etc

Trebuie mentionat ca:

 • In cazul zonei de locuit  exista o serie de gospodarii parasite din cauza exodului populatiei;

Foto nr.7 Casa parasita

 • In cadrul zonei de locuit sunt terenuri libere, neconstruite inregistrate in prezent ca terenuri agricole in intravilan care sunt o rezerva in dezvoltarea fondului construit.

Din analiza indicatorilor prezentati rezulta, la nivelul comunei si a localitatilor componente:

a)      Suprafata locuibila / locuinta reflecta faptul ca locuintele cuprind in general doua-trei camere de locuit - locuinta medie;

b)      Suprafata locuibila / locuitor reflecta un indice de locuibilitate superior valorii medii pe judet;

c)      Numarul de persoane raportate la o locuinta reflecta valori sub media inregistrata pe judet , ceea ce este in concordanta cu structura pe varste a populatiei;

d)      Numarul de gospodarii raportat la numarul de locuinte reflecta faptul ca exista o serie de locuinte parasite.

Foto nr.8 Casa parasita

Zona cailor de comunicatie si de transporturi

Zona cailor de comunicatie si transporturi se compune din sistemul stradal .

Ponderea acestor zone raportate la suprafata intravilanului existent este de 7,92% din care pe sate:

Denumire

Suprafata intravilan

Zona cu cai de comunicatie

Predesti

213,oo

Bucicani

Predestii Mici

Total

Tabel nr.6 Zona cailor de comunicatie si de transporturi

Zona spatiilor verzi si sport

Zona spatiilor verzi si sport este reprezentata doar prin termenul de sport existent in satul Predesti ( S = 7753 mp). In celelalte sate nu exista spatii verzi si nici terenuri de sport amenajate astfel ca se poate aprecia ca localitatile comunei sunt insuficient dotate in acest sens.

Zona unitatilor pe gospodarie comunala.

In general aceasta zona este reprezentata de cimitirele din:

SAT PREDESTII MICI - cimitirul existent in localitate 1420 mp este suficient pentru cerintele actuale.

Satul Predestii Mici nu are platforma de gunoi stabila.

Zona de echipare edilitara.

In prezent zona de echipare edilitara nu este reprezentata prin nici o unitate specifica.

Alte zone.

In cadrul intravilanelor celor 3 sate mai sunt incluse:

Zona terenurilor agricole - care se constituie in rezerva zonei de locuit, zonei economice;

Zona terenurilor ocupate de apa.

Identificarea tipurilor de proprietate asupra terenurilor.

Din acest punct de vedere, terenurile intravilane ale celor 3 localitati componente sunt:

terenuri proprietate publica de interes judetean sau local

terenuri proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice

Aceasta identificare a fost cacuta conform registrelor agricole si a planurilor cadastrale.

Determinarea circulatiei terenurilor intre detinatorii in functie de necesitatile de amplasare a noilor obiective de utilitate publica.

Au fost evidentiate urmatoarele moduri de circulatie a terenurilor intre detinatori:

 • terenuri ce se intentioneaza a fi trecute in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale;
 • terenuri aflate in domeniul privat destinate concesionarii;
 • terenuri aflate in domeniul privat destinate schimbului;
 • se intentioneaza a fi trecut in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale terenurile necesare pentru captarea apelor subterane (puturi forate, gospodariide apa, statie epurare).

Terenuri aflate in domeniul privat destinate schimbului

Bilantul teritorial al localitati Predesti

Zone functionale

Predesti

Existent

Propus

ha

%

ha

%

1. Zona locuinte si functiuni complementare

2. Zona unitatii industriale si depozite

3. Zona unitatii agrozootehnice

4. Zona institutii ti servicii de interes public

5. Zona mixta - servicii si mica industrie

6. Teren destinatie speciala

IDS

7. Zona cai de comunicatie si transport rutier

8. Zona spatii verzi, sport, agrement , protectie



9. Zona constructii tehnico - edilitare

10. Zona gospodarie comunala, cimitire

11. Zona trenuri libere

Total teritoriu intravilan

Tabel nr.7

Acest aspect intereseaza introducerea in intravilan a terenurilor agricole repartizate locuitorilor in scopul schimbarii destinatiei initiale in constructii de locuinte. Este necesar ca pe aceste parcele mari de teren neocupat cu constructii sa fie elaborate documentatiei de urbanism.

Bilantil teritorial al satului Predestii Mici

Zone functionale

Predestii Mici

Existent

Propus

ha

%

ha

%

1. Zona locuinte si functiuni complementare

2. Zona unitati industriale si depozite

3. Zona unitati agrozootehnice

4. zona institutii si servicii de interes public

5. Zona mixta - servicii si mica industrie

6. Zona cai de comunicatie si transport rutier

7. Zona spatii verzi, sport, agrement, protectie

8. Zona constructii tehnico - edilitare

9. Zona gospodarie comunala, cimitire

10. Zona terenuri libere

Total teritoriu intravilan

Tabel nr.8

Bilantul teritorial al satului Bucicani

Zone functionale

Bucicani

Existent

Propus

ha

%

ha

%

1. Zona locuintei si functiuni complementare

2. Zona unitatii industriale si depozite

3. Zona unitati agrozootehnice

4. Zona institutii si servicii de interes public

5. Zona mixta - servicii si mica industrie

6. Zona cai de comunicatie si transport rutier

7. Zona spatii verzi, sport, agrement, protectie

8. Zona constructii tehnico - edilitare

9. Zona gospodarie comunala - cimitire

10. Zona terenuri libere

Total teritoriu intravilan

Tabel nr.9





Document Info


Accesari: 5452
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.




eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate




Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )