Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
COMERCIANTII

comert
COMERCIANTII

Comerciantul persoana juridicaDelimitarea societatilor comerciale de societatile civile

Spre deosebire de societatile comerciale, societatile civile nu au calitatea de persoane juridice. Astfel, societatea civila ramane doar cu o natura juridica contractuala, ea reprezentand, conform art. 1491 din Codul civil, contractul prin care doua sau mai multe persoane isi manifesta acordul de vointa, punand in comun anumite bunuri sau industrie (munca), cu scopul de a imparti foloasele ce ar rezulta din exploatarea acelor bunuri.

Elementul de fond care separa cele doua categorii de societati in civile si comerciale este obiectul societatii. Astfel, in masura in care in obiectul contractului de societate sunt incluse activitati care, conform art. 3 din Codul comercial, sunt considerate a fi fapte obiective de comert, acea societate este o societate comerciala. Aceasta este solutia, chiar si in situatia in care nu se indeplinesc cerintele specifice de forma impuse pentru constituirea unei societati comerciale. In schimb, daca prin natura lui obiectul contractului de societate este civil, acea societate este civila chiar daca ea a fost constituita cu respectarea formalitatilor impuse de Legea nr. 31/1990 (este, de exemplu, cazul societatilor constituite in vederea cumpararii si vanzarii bunurilor imobiliare, avand in vedere faptul ca in conformitate cu dispozitiile art. 3 pct. 1 si 2 C.com. coroborate cu dispozitiile art. 5 C.com., pe cale de interpretare, astfel de operatiuni au intotde 939f57j auna natura juridica a unor acte civile).

Ceea ce apropie insa o societate civila de una comerciala, este tocmai elementul care declanseaza crearea lor, respectiv realizarea acordului de vointa intre mai multe persoane, care urmaresc obtinerea unor beneficii, in urma punerii in comun a unor bunuri. Se poate considera astfel ca, din prisma contractuala:

pe de o parte, ambele societati sunt rezultatul unui contract, ce, in principiu, impune aceleasi conditii generale de validitate;

pe de alta parte, si intr-un caz si in celalalt, asociatii urmaresc un scop lucrativ. _

Societatile de persoane

Societatea in nume colectiv

Asociatii

Societatile de persoane in general sunt societati cu numar mic de asocii (minimum 2 asociati) si sunt considerate in doctrina "societati inchise'.

Au caracter inchis datorita relatiei ,,intuitu personae', constituindu-se de regula intre membrii aceleiasi familii, sau intre persoane ale caror relatii se bazeaza pe incredere. In acelasi timp, caracterul " inchis ' al societatilor este demonstrat si prin faptul ca asociatul nu poate fi inlocuit cu alta persoana prin cesionarea tuturor partilor sociale de care dispune, decat daca toti ceilalti asociati sunt de acord.

Capitalul social

In societatile de persoane legea nu prevede un minimum de capital social.

Este firesc insa ca acesta trebuie sa existe chiar din momentul constituirii societatii, pentru ca altfel nu s-ar putea dobandi personalitate juridica. Orice persoana juridica trebuie sa aiba un patrimoniu.

Aporturile la capitalul social

In societatile de persoane se admite a se aporta orice fel de bunuri: numerar, natura (bunuri corporale sau incorporale) si creante. Cu privire la aportul in munca sau industrie, desi este admis in societatile de persoane, acesta nu reprezinta un aport la capital social

Partile sociale

Capitalul social este divizat in parti sociale, numite "parti de interes", de valoare egala, care nu sunt reprezentate prin titluri negociabile si, in principiu, sunt netransmisibile. Cesiunea partilor sociale sau transmiterea lor in caz de deces al unui asociat opereaza numai daca in actul constitutiv al societatii s-a prevazut in mod expres continuarea activitatii cu mostenitorii celui decedat.

Raspunderea asociatilor

Raspunderea asociatilor este solidara si nelimitata.

Raspunderea este solidara, in sensul ca daca patrimoniul social nu este suficient pentru plata datoriilor societatii, creditorii pot urmari pe oricare dintre asociati pentru acoperirea creantelor. Asociatul care a platit va avea la dispozitie o actiune in regres (intoarcere) impotriva celorlalti coasociati debitori, fiecare urmand sa raspunda in functie de modul cum au convenit sa participe la beneficii si pierderi.

In lipsa unei asemenea prevederi contractuale, asociatii vor raspunde proportional cu cota de participare la capitalul social.

Asadar, solidaritatea asociatilor exista numai in raport cu creditorii societatii, in schimb, intre asociati obligatiile sunt divizibile, in functie de modul de participare la beneficii si pierderi al fiecarui asociat.

Raspunderea este nelimitata, in sensul ca fiecare asociat raspunde pentru datoriile societatii, inclusiv cu bunurile proprii, asa incat, in momentul constituirii societatii, acesta trebuie sa declare "averea proprie', deci bunurile mobile si imobile pe care le are in patrimoniul propriu. 

Desi asociatii raspund nelimitat, totusi acestia pot invoca un beneficiu de discutiune. Potrivit acestui drept, asociatii actionati de catre creditori pot solicita acestora sa urmareasca in primul rand, societatea pentru acoperirea creantelor, si, numai dupa aceea sa urmareasca bunurile lor personale.

Conducerea, administrarea si controlulConducerea societatilor de persoane revine Adunarii generale a asociatilor. Hotararile in adunarile generale se adopta, de regula, cu unanimitate de voturi.

Administrarea si reprezentarea societatilor in relatiile cu tertii se face de catre unul sau doi administratori care, de regula, sunt asociati, dar pot fi si terte persoane.

Controlul activitatii economico-financiare se realizeaza, de regula, de catre asociati, acestia avand posibilitatea sa desemneze unul sau mai multi cenzori.

Dizolvarea

Dizolvarea societatilor de persoane se produce pentru cauze generale, comune tuturor formelor de societati comerciale, dar si pentru unele cauze specifice, respectiv: moartea, incapacitatea, falimentul, retragerea sau excluderea unui asociat, in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata.

Cu privire la cauzele specifice de dizolvare se impune o precizare legata de falimentul unui asociat. Datorita existentei acestei cauze s-a pus problema daca asociatii in societatile de persoane dobandesc calitatea de comerciant.

in doctrina de specialitate, opinia majoritara este aceea ca asociatii nu devin comercianti prin participarea la o societate calificata "de persoane' si ca legiuitorul a avut in vedere situatia cand un asociat este chiar o societate comerciala aflata in stare de faliment.

Societatea in comandita simpla

In general, trasaturile analizate pentru societatile in nume colectiv se regasesc si in cazul societatilor in comandita simpla. Cu toate acestea, exista insa unele diferentieri datorita particularitatilor societatii in comandita simpla.

Societatea in comandita simpla presupune doua categorii de asociati: asociatii comanditati si asociatii comanditari.

Asociatii comanditari sunt cei care au puterea de comanda a societatii, care finanteaza societatea, fara a participa in mod direct la conducerea si administrarea patrimoniului acesteia.

Asociatii comanditati lucreaza sub comanda comanditarilor, ei fiind aceia care administreaza efectiv societatea.

Asociatii comanditari raspund numai in limita aportului la capitalul social, pe cata vreme asociatii comanditati raspund in mod solidar si nelimitat, ca si asociatii in societatea in nume colectiv.

In cazul acestei societati, situatia asociatilor comanditati este asemanatoare cu cea a asociatilor din societatile in nume colectiv. Societatea este legal constituita daca in denumirea sa cuprinde numele a cel putin unuia dintre asociatii comanditati.

Societatea in comandita simpla isi inceteaza existenta in cazul decesului, disparitiei, punerii sub interdictie a unui asociat, daca in contract nu exista o clauza de continuare a societatii cu mostenitorii. La fel ca si in cazul societatilor in nume colectiv, excluderea sau retragerea asociatilor comanditati este cauza de dizolvare a societatii.

In ambele cazuri nu se admite societatea de tip unipersonal. O societate in nume colectiv este valabil constituita daca are cel putin doi asociati, in timp ce o societate in comandita simpla e valabil constituita daca are cel putin un asociat comanditar si un asocia! comanditat.

Avantaje si dezavantaje

Societatile de persoane prezinta urmatoarele avantaje:

asociatii pot aporta la capitalul social bani, bunuri si creante;

- pentru constituirea societatii, legea nu prevede un minim de capital social; )

controlul activitatii societatii se face de asociati, nefiind nevoie de cenzori.

Societatile de persoane prezinta urmatoarele dezavantaje:

- raspunderea asociatilor este solidara si nelimitata;

partile sociale nu pot fi negociate;

in principiu, partile sociale nu se pot transmite nici macar mostenitorilor, cu exceptia cazului cand s-a prevazut in actul constitutiv acest lucru;

- sunt societati inchise, tertele persoane neavand posibilitatea de a dobani calitatea de asociati, decat in cazurile prevazute in actul constitutiv.

Societatile de capital

Societatile de capital presupun ca element de esenta capitalul aportat de catre asociatii-actionari, capitalul avand mai multa relevanta decat calitatile asociatilor.

Sunt societati de capital:

societatile pe actiuni;

societatile in comandita simpla pe actiuni.

Societatea pe actiuni

Constituire

Societatile pe actiuni se constituie in baza unui act constitutiv, ce trebuie sa cuprinda obligatoriu atat elementele specifice ale contractului de societate, cat si cele ale statutului de functionare.

Specific societatilor pe actiuni este faptul ca ele se pot constitui atat prin subscriptie instantanee, la fel ca orice alta societate comerciala, membrii fondatori aportand la capital sumele subscrise, cat si prin subscriptie publica, in baza unui prospect de emisiune.

Actionarii

Societatile pe actiuni sunt societati mari, ce presupun un numar mare de actionari! constituire. Ele au o existenta valabila in masura in care exista minim 5 actionari.

Capitalul social

Capitalul social se poate constitui numai in bani si in natura.

Este posibil sa nu fie varsat intreg capitalul la constituire. Legea impune cal constituire sa fie varsat minim 30% din aportul fiecarui actionar la capitalul social subscris, urmand ca diferenta sa fie achitata in termen de 12 luni (in cazul constituirii societatii pe actiuni prin subscriptie simultana).Actiunile

Capitalul social este impartit in actiuni, reprezentate prin titluri negociabile si transmisibile atat pe piete financiare organizate (cum sunt bursele de valori), cat si pe piete neorganizate, mai cu seama cand actiunile nu sunt cotate la bursa. Actiunile sunt transmisibile atat prin acte juridice "inter vivos' (vanzare, donatie), cat si prin acte juridice "mortis causa ' (mostenire, testament).

In principal, actiunile sunt nominative (atunci cand in continutul lor este inscris titularul dreptului) sau la purtator (simpla detinere a acestora valorand titlu de proprietate).

O societate de capital poate emite ca titluri de valoare atat actiuni, cat si obligatiuni.

Raspunderea actionarilor

Principala obligatie a actionarilor se refera la plata actiunilor subscrise. Raspunderea actionarilor pentru datoriile societatii este limitata la valoarea actiunilor pe care le detine fiecare.

Conducerea, administrarea si controlul

Conducerea societatii se face pe principiul majoritatii voturilor actionarilor, si nu al unanimitatii. Organul de conducere este adunarea generala a actionarilor, care poate fi ordinara si extraordinara .

Administrarea societatii se realizeaza, de regula, de catre un consiliu de administratie si, eventual, un comitet de directie. Este posibil ca administrarea societatii sa poata fi efectuata si numai de un singur administrator.

Controlul activitatii societatii se realizeaza, in mod obligatoriu, de o comisie de cenzori formata din minimum 3 cenzori si tot atatia supleanti, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare. In toate cazurile numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.

Dizolvarea

Dizolvarea societatilor de capital se produce pentru cauze generale, comune tuturor societatilor comerciale, dar si pentru cauze speciale, in situatia in care nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute de lege la constituire, respectiv:

daca numarul minim de actionari a scazut sub limita prevazuta de lege;

daca limita minima a capitalului social s-a redus si nu s-a dispus completarea lui

in termenul prevazut de lege.

Societatea in comandita pe actiuni

Societatile in comandita pe actiuni presupun impartirea actionarilor in doua categorii: comanditari si comanditati.

Comanditatii au raspundere solidara si nelimitata pentru debitele societatii, in timp ce comanditarii au o raspundere limitata doar la aportul lor la capitalul social. In rest, toate celelalte trasaturi specifice societatilor pe actiuni se regasesc si in cazul societatilor in comandita pe actiuni.

Avantaje si dezavantaje

Societatile de capital prezinta urmatoarele avantaje principale:

raspunderea actionarilor este limitata la valoarea actiunilor subscrise

actiunile sunt titluri negociabile si transmisibile.

Societatile de capital prezinta urmatoarele dezavantaje principale:

existenta un numar minim de actionari, respectiv cinci;

existenta unui capital social minim prevazut de lege.

Societatea cu raspundere limitata

Particularitati

Societatea cu raspundere limitata este o forma intermediara de societate comerciala intre societatile de persoane si societatile de capitaluri. Este forma intermediara deoarece in unele privinte, se aseamana cu societatile de persoane, iar sub alte aspecte cu cele de capitaluri, prezentand insa si particularitati proprii care ii justifica autonomia.

Societatea cu raspundere limitata este o forma de societate comerciala aparuta mai tarziu in activitatea comerciala. Prima oara a fost reglementata in anul 1892 in Germania fiind preluata in 1925 in Franta, iar in Romania si-a gasit consacrarea abia prin Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata.

Aceasta forma de societate a fost initiata din nevoia de a satisface anumite cerinte ale activitatii comerciale. Intr-adevar, societatile de persoane (in special societatea in nume colectiv) asigurau conditiile pentru folosirea capitalurilor mici, iar societatile de capitaluri (mai ales societatea pe actiuni) erau adecvate utilizarii capitalurilor mari, destinate unor afaceri de mare anvergura. Era nevoie de o forma de societate care sa fie adaptata exigentelor fructificarii capitalurilor mijlocii. Acest lucru s-a realizat prin introducerea societatii cu raspundere limitata, ca forma mixta, care imprumuta anumite caractere atat de la societatile de persoane, cat si de la societatile de capitaluri.

Trasaturile societatii cu raspundere limitata

Constituire

Societatea cu raspundere limitata poate fi definita ca o societate constituita, pe baza deplinei increderi, de doua sau mai multe persoane care pun in comun anumite bunuri, pentru a desfasura o activitate comerciala, in vederea impartirii beneficiilor, si care raspund pentru obligatiile sociale in limita aportului lor.

Societatea cu raspundere limitata se constituie in baza unui act constitutiv care cuprinde elementele specifice contractului de societate, dar si cele specifice statutului de functionare.

In cazul societatilor cu unic asociat, actul constitutiv va presupune, evident, numai statutul de functionare a societatii.Asociatii

Societatea cu raspundere limitata se bazeaza pe increderea asociatilor ca si in cazul societatii in nume colectiv. Datorita acestui fapt, numarul asociatilor este limitat, iar parti sociale nu sunt liber cesibile.

Societatea cu raspundere limitata este o structura juridica destinata unui numar mic de asociati, legea impunand ca numarul de asociati sa nu fie mai mare de 50.

Capitalul social

In cazul societatilor cu raspundere limitata, legea stabileste un capital minim pentr constituire, respectiv 200 lei (ron).

Capitalul social se constituie din aporturile aduse de asociati la constituire, aporturi care pot consta in bani sau in natura, legea neadmitand in cazul societatilor cu raspundere limitata si aportul in creante.

Capitalul social, in cazul societatilor cu raspundere limitata este impartit in parti sociale, considerate a fi titluri de valoare nenegociabile, care nu sunt liber transmisibile, operand, in cazul cesiunii acestora regulile specifice stabilite de Legea nr. 31/1990, republicata.

Valoarea nominala minima a unei parti sociale este stabilita de lege la 10 lei, partile sociale in care este impartit capitalul social fiind intotdeauna de valoare egala.

Conducerea, administrarea si controlul

Conducerea societatilor cu raspundere limitata este asigurata de adunarea generala a asociatilor, aceasta avand atributii esentiale cu privire la functionarea societatii. In adunarea generala, hotararile se adopta de regula cu majoritate absoluta de voturi, in afara cazurilor expres prevazute de lege cand se cere o majoritate calificata.

Administrarea societatii se realizeaza prin intermediul unuia sau mai multor administratori, numiti prin actul constitutiv sau alesi de adunarea generala din randul asociatilor sau ca persoane din afara societatii.

Controlul este asigurat fie prin intermediul cenzorilor (numirea acestora fiind obligatorie in cazul in care numarul asociatilor este mai mare de 15), fie direct de catre asociatii care nu au si calitatea de administrator.

Raspundere

Dupa cum rezulta si din denumire, in societatea cu raspundere limitata, raspunderea asociatilor este limitata. La fel ca si in cazul societatii pe actiuni, acestia raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aportului lor la capitalul social.

Dizolvare

Societatea cu raspundere limitata se dizolva atat pentru cauze generale, comune tuturor societatilor comerciale, cat si pentru cauze specifice, multe dintre acestea regasindu-se insa si in cazul societatilor de persoane: moartea, incapacitatea, interdictia, retragerea, excluderea unui asociat, daca nu exista in actul constitutiv clauza de continuare a activitatii cu mostenitorii celui decedat sau daca, ramanand un singur asociat, nu se hotaraste transformarea societatii in societate cu raspundere limitata cu unic asociat.

Societatea comerciala cu raspundere limitata cu unic asociat

Legea romana recunoaste si societatile unipersonale, sub forma societatilor cu raspundere limitata cu un singur asociat, situatie care poate fi calificata ca o fictiune juridica recunoscuta si raspandita in practica societatilor comerciale.

Asociatul unic poate sa fie atat persoana fizica, cat si persoana juridica. O persoana, fizica sau juridica, nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata.

In practica, se procedeaza la intocmirea unei declaratii prin care asociatul unic declara pe propria raspundere ca indeplineste conditiile legale pentru detinerea calitatii de ascoiat unic in sensul ca nu mai este asociat unic in vreo alta societate cu raspundere limitata.

Asociatul unic este cel care exercita atributiile adunarii generale existenta in cazul societatilor cu mai multi asociati.

Asociatul unic poate fi administratorul societatii. De asemenea, pentru a beneficia de drepturi de asigurari sociale de stat, el poate incheia un contract de asigurare cu directii teritoriala de munca si protectie sociala, urmand sa verse contributiile datorate statului in baza acestui contract.

Avantaje si dezavantaje

Societatile cu raspundere limitata prezinta urmatoarele avantaje   principale:

asociatii raspund numai in limita aportului adus la capitalul social al societatii;

controlul activitatii poate fi realizat chiar de catre asociati, cu exceptia cazului cand trebuie desemnat cel putin un cenzor (daca numarul asociatilor este mai mare de 15);

asociatul se poate retrage din societate in conditiile prevazute in actul constitutiv si in Legea nr. 31/1990, republicata;
- pentru finantarea si dezvoltarea societatii, societatea comerciala cu raspundere limitata poate apela la noi aporturi de capital aduse de o persoana din afara societatii, care este interesata ca astfel sa se asocieze.  '

In consecinta, capitalul social al societatii se va majora, iar terta persoana va doband calitatea de asociat.

Societatile cu raspundere limitata prezinta urmatoarele dezavantaje:

cesiunea partilor sociale se face numai in concordanta cu dispozitiile legale si potrivit dispozitiilor statutare sau ale actului constitutiv unic;
-fata de alte persoane, cesiunea partilor sociale se face numai daca exista consimtamantul asociatilor care reprezinta cel putin 3/4 din capitalul social, in actul constitutiv fiind posibil de stipulat chiar clauze mai drastice pentru cesiune (de exemplu,
aprobarea acesteia cu unanimitate de voturi);

-aportul la capitalul social poate sa constea fie numai in numerar, fie in numerar si in natura;

-in societatile cu raspundere limitata aportul in creante sau in industrii
(in munca) este interzis.

-relatiile dintre asociati au la baza increderea reciproca ce exista intre acestia, aspect ce apropie mai mult, din acest punct de vedere, societatile cu raspundere limitata de societatile de persoane, dar totodata restrange sfera de miscare a asociatilor, in special in ce priveste luarea deciziilor.

Document Info


Accesari: 2701
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )