Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Tehnologia comerciala - concept, componente, tendinte, proiectare

comert


ALTE DOCUMENTE

DEEP DISTRIBUTION
Tehnica aparate vanzari
Calitatea vinului alb si factorii de infulenta
STUDIUL OFERTEI SI A MEDIULUI CONCURENTIAL LA UN MAGAZIN DE PRODUSE LACTATE
EXCELENT BUCURESTI
TRANSPOR TUL MARITIM DE MARFURI IN CONTAINERE
ASIGURAREA MARITIMA
Vamuirea marfurilor de import
PREGATIREA STRATEGICA SI ORGANIZAREA NEGOCIERII
Asigurarea marfurilor in traficul international

Tehnologia comerciala - concept, componente, tendinte, proiectareDelimitarea domeniului tehnologiei comerciale reprezinta un demers stiintific care consta în clarificarea tuturor aspectelor de ordin teoretic si practic impuse de aceasta.

Abordarea este de natura sistemica si priveste întreaga retea comerciala, activitatile specifice punctului de vânzare fiind proiectate si organizate în relatie directa cu clientii cât si cu partenerii din cadrul canalului de distributie care asigura aprovizionarea cu marfuri si prestarea unor servicii performante.

Societatea contemporana se caracterizeaza printr-un înalt nivel de dezvoltare a tehnologiilor specifice domeniilor socio - economice. Tehnologile actuale nu se mai bazeaza în principal pe transformarea materialelor, (materiilor prime) ci pe sistemele de transmitere, stocare si prelucrare a informatiei.

Notiunea de tehnologie poate fi abordata atât în sens larg, general cu referire la ansamblul activitatilor care cad sub incindenta acestui concept cât si în sens restrâns, aplicabil unor domenii sau produse.

Tehnologia reprezinta un sistem de cunostinte stiintifice si tehnice materializate în documentatii privind pro 949i89j cedee, proceduri si programe de lucru, echipamente utilizate de oameni pentru realizarea uneia sau a mai multor categorii de activitati utile, cu o anumita finalitate de natura materiala sau imateriala. Tehnologiile de productie, de exemplu. au drept scop fabricarea, exploatarea, întretinerea unor categorii de produse.

Rezumând, vom admite ca tehnologia este modalitatea concreta de a realiza o anumita activitate sau ca notiunea de tehnologie abordata în sens larg cuprinde metodele de lucru, oamenii si echipamentele fara de care activitatile respective nu pot deveni operative.

Conceptul de tehnologie aplicat în sfera comertului interior cuprinde ansamblul proceselor, metodelor, conditiilor tehnice si organizatorice care concura la obtinerea produsului comercial, respectiv la realizarea marfurilor la consumatori.

Tehnologia comerciala îmbraca forme particulare de la un sector comercial la altul, de la un tip de unitate comerciala la altul. Daca ne vom referi, de exemplu, la tehnologia marilor suprafete de desfacere, aceasta nu reprezinta o simpla ridicare la scara a tehnologiilor magazinului traditional, ci pune probleme cu totul deosebite.

Tehnologia comerciala evolueaza în permanenta chiar daca schimburile sunt mai lente si de mai mica amploare decât în alte ramuri.

Tendinte în evolutia tehnologiei comerciale:

simplificarea tehnologiei comerciale, realizata prin eliminarea sau transferarea în afara comertului a unor operatii ale tehnologiei clasice, reducerea numarului verigilor intermediare, preluarea de catre industrie, total sau partial, a unor operatiuni efectuate traditional în comert (preambalarea, cântarirea, dozarea), centralizarea si industrializarea productiei de preparate culinare, extinderea formelor moderne de vânzare, îndeosebi a autoservirii pe mari suprafete comerciale;

rationalizarea tehnologiei comerciale, care presupune o mai judicioasa asezare în flux a componentelor sale, evitarea blocarii activitatii, folosirea într-o proportie cât mai mare a capacitatii de lucru a spatiilor comerciale, a utilajelor si lucratorilor. O tehnologie rationala trebuie sa asigure productivitatea muncii si conditii optime de lucru pentru personalul comercial si, în acelasi timp, sa ofere posibilitati de efectuare a cumparaturilor într-un timp minim. De fapt, solutiile rationalizarii tehnologiei comerciale a unui magazin vizeaza, pe prim plan, îndeplinirea sarcinii de aprovizionare a populatiei si crearea de conditii comode si placute pentru cumparare.

Tehnologia unui punct de vânzare (procesul tehnologic comercial) se refera la mijloacele si procedeele cu ajutorul carora se desfasoara miscarea marfurilor, vânzarea si încasarea contravalorii lor. Prin urmare procesul tehnologic comercial este format din totalitatea operatiilor concomitente sau succesive necesare asigurarii obtinerii produsului comercial.

În procesul tehnologic comercial se creeaza relatii de interconditionare între forta de munca (lucratorii comerciali), obiectele muncii (marfuri si mijloacele de munca (utilajele comerciale).

Obiectele muncii în comert pot fi obiecte singulare (unitati de produs), un asortiment de produse sau unitati de stocare. Comerciantii trebuie sa dispuna de numeroase cunostiinte, informatii despre obiectele muncii si interrelatiile în cadrul proceselor tehnologice comerciale.

Mijloacele de munca sunt acele elemente materiale pe care omul le interpune între el si obiectele muncii. Mijloacele de munca sunt utilizate datorita proprietatilor lor (mecanice, estetice, ergonomice), inclusiv ca mijloc de actiune asupra obiectelor muncii, cu un scop precis.

În categoria mijloacelor de munca sunt incluse:

cladirile sau orice fel de amenajari destinate activitatii de comert închise sau deschise;

echipamente comerciale (mijloacele de transport interne, mobilier comercial);

alte dotari tehnice.

Fluxul tehnologic comercial reprezinta succesiunea logica a operatiilor care compun un proces tehnologic bine individualizat în spatiu si timp.

Componentele secventiale ale procesulului tehnologic dintr-un magazin.

Procesul tehnologic al unui magazin este considerat un sistem de activitati principale si secundare, mai mult sau mai putin continue, desfasurate simultan sau succesiv. Procesele principale se desfasoara în sala de vânzare si sunt reprezentate de toate activitatile care contribuie în mod direct la desfacerea marfurilor. Procesele secundare se desfasoara în spatiile auxiliare ale magazinului si sunt reprezentate de activitati conexe, de sustinere, facilitare a celor din prima categorie.

I. PROCESE SECUNDARE

a. Receptia marfurilor

- preluare de la furnizori;

- dezambalarea;

- verificarea documentelor însotitoare,

- identificarea marfurilor;

controlul cantitativ (numarare, cântarire) si calitativ (integral sau prin sondaj);

b. Depozitarea marfurilor

- asezare în rafturi, pe palete, în stive;

conservare (pastrare)

manipulare si transport;

c. Pregatirea marfurilor pentru vânzare

sortare;

portionare;

prelucrare;

cântarire;

preambalare si ambalare;

marcarea pretului;

stergere de praf;

montare si alte operatii care asigura utilitatea produsului

transportul marfurilor în sala de vînzare;

II. PROCESE PRINCIPALE

a.Prezentarea si vânzarea marfurilor

repartizarea sortimentului în sala de vânzare;

expunerea marfurilor pe mobilier;

marcarea preturilor la locul de amplasare pe mobilier;

oferirea de consultanta;

demonstratii practice la locul de vânzare;

- (uneori) întocmirea, atasarea bonurilor de plata;

b.Încasarea si eliberarea marfurilor

(uneori) transportul marfurilor spre casa;

înregistrarea preturilor;

calcularea sumei de plata;

primirea contravalorii marfurilor;

(uneori) ambalarea si eliberarea marfurilor;

III. PROCESE SECUNDARE

a.Circulatia ambalajelor goale

- (uneori) preluarea ambalajelor de la clienti;

restituirea sumei de garantie;

gruparea pe tipuri de ambalaje (cutii, cartoane, recipienti, etc);

transportul ambalajelor.

Elementele generale ale tehnologiei comerciale se se adapteaza la specificul fiecarui tip de magazin.

Proiectarea tehnologiei comerciale urmareste:

stabilirea celor mai adecvate solutii pentru vehicularea, pastrarea, depozitarea si pregatirea marfurilor pentru vânzare;

alegerea celor mai rationale forme de desfasurare a acestora (în special forme de expunere si vânzare a marfurilor);

determinarea necesarului de utilaje comerciale în functie de asortimentul de marfuri si formele de vânzare practicate;

asigurarea unui raport judicios între efectivul personalului comercial si cel al vizitatorilor magazinului, pe de o parte si între utilajele comerciale si specificul marfurilor comerciale pe de alta parte.

Componentele secventiale ale procesul tehnologic comercial dintr-un depozit

Tehnologia comerciala a unui depozit este reprezentata de ansamblul proceselor, mijloacelor materiale si umane cu ajutorul carora se desfasoara receptia, formarea asortimentului comercial, manipularea si pastrarea marfurilor. O tehnologie eficienta, rationala trebuie sa conduca la o înalta productivitate a muncii, în conditii optime de munca pentru lucratori, concomitent cu asigurarea aprovizionarii rapide cu marfuri a comerciantilor detailisti, în cantitatile si structura sortimentala necesare consumului populatiei din fiecare zona.

Procesul tehnologic al unui depozit comercial este format din activitati principale si secundare. Activitatile principale se desfasoara în cadrul (în legatura directa) incintei de depozitare.

I. PROCESE PRINCIPALE

a. Primirea marfurilor:

aducerea mijlocului de transport la rampa de descarcare;

verificarea documentelor însotitoare;

descarcarea marfurilor;

b. Receptia marfurilor:

identificarea marfurilor;

confruntarea cu specificatiile din facturi, contracte;

controlul cantitativ (numararea, masurarea, cântarirea, etc);

controlul calitativ (sondaj sau integral);

întocmirea documentelor de intrare a marfurilor eventual a proceselor-verbale privind neconcordantele fata de specificatiile din documente;

pastrarea în custodie a marfurilor necorespunzâtoare calitativ pâna la rezolvarea litigiilor cu furnizorii;

(eventual) trimiterea mostrelor de produse si a documentelor specificative (cantitati, preturi, modele, marimi, culori, desene catre spatiile în care are loc primirea clientilor, purtarea negocierilor, încheierea tranzactiilor;

b.Depozitare-pastrare-vânzare:

- formarea unitatilor de depozitare paletizate;

- asezarea marfurilor paletizate în celulele de stelaj;

- asezarea marfurilor vrac în stive, gramezi;

- conservarea (pastrarea) marfurilor;

- primirea comenzilor de la beneficiari;

- formarea comenzilor;

- întocmirea avizului de expeditie;

c.Expeditia marfurilor:

distributia loturilor de marfuri categorii: beneficiari, rute de transport, zone de distributie;

predarea loturilor centralizate beneficiarilor;

încarcarea în mijloacele de transport;

predarea documentelor semnate de benficiari compartimentului financiar.

II. PROCESE SECUNDARE

a.Primirea, receptia si restituirea ambalajelor de transport apartinând furnizorilor si a ambalajelor recuperabile:

primirea, receptia, sortarea ambalajelor de trans­port (returnabile) de la furnizori (containere, palete, lazi, etc);

(eventual) reconditionarea si restituirea ambalajelor de transport;

primirea, receptia, sortarea, reconditionarea ambalajelor proprii (recuperabile);

Cerinte ale proiectarii tehnologiei comerciale

Proiectarea tehnologiei comerciale consta în delimitarea, planificarea, stabilirea modului de desfasurare a activitatilor necesare pentru realizarea produsului comercial în concordanta cu particularitatile unitatii.

Reperele procesului de proiectare a tehnologiei comerciale:

- caracteristicile tehnico - constructive inclusiv amplasarea punctelor fixe ale constructiei (intrari, iesiri, scari, lifturi) si amplasamentul unitatii;

- marimea si structura vânzarilor existente sau previzionate;

- dimensiunea si structura sortimentului comercial;

- forma (formele) de vânzare;

- caracteristicile salii de vânzare, modul de implantare a raioanelor (unul sau mai multe nivele);

- gradul de încarcare cu marfuri pe mp suprafata de vânzare sau de depozitare;

- raportul dintre suprafata de vânzare totala, suprafata ocupata la sol de mobilier si cea de expunere a marfurilor;

- numarul si structura personalului comercial, cerintele antropometrice privind organizarea locurilor de munca;

- dispozitiile si deciziile legale cu privire la protectia împotriva incendiilor si
asigurarea securitatii muncii.

Retehnologizarea unui punct de vânzare consta în îmbunatatirea, modernizarea, adaptarea procesului tehnologic existent în scopul obtininerii unei unitati moderne, competitive pe piata. Scopul acestui demers este definirea modificarilor ce se impun a fi aduse în cadrul procesul tehnologic al punctului de vânzare.

Principiile de baza ale sunt cresterea operativitatii (prin simplificare) activitatilor, a productivitatii muncii, reducerea timpului de desfasurare, eliminarea fazelor inutile.

Retehnologizarea presupune luarea în consideratie a modificarilor/ameliorarilor dorite cu constrângerile tehnice, economice si de alta natura ( de exemplu comportamentele de cumparare din partea clientilor) care apar inevitabil în timpul aplicarii în practica a proiectului.

Coordonatele fundamentale ale progresului tehnic în domeniul comertului

Comertul este o ramura importanta a oricarei economii nationale, un complex de activitati cu importanta sociala care trebuie sa corespunda nivelului general de dezvoltare si de civilizatie a comunitatii pe care o deserveste.

Evolutia serviciilor comerciale are drept coordonate introducerea progresului tehnico - stiintific, perfectionarea managementului, diversificarea formelor de vânzare si cresterea profesionalismului personalului. Între aceste parti componente exista conexiuni si interrelatii.

Comertul s-a dovedit a fi un teren adecvat introducerii cuceririlor stiintifice si tehnice în pofida faptului ca o mare parte a tranzactiilor sunt (vor ramâne) personalizate prin contactul vânzator-cumpârator. Progresul tehnic în comert înseamna modificari cantitative si calitative prin aplicarea tehnologiilor informatiei: automatizarea proceselor tehnologice, folosirea de utilaje performante, introducerea sistemului de prelucrare automata a datelor. În ceeeace priveste acest ultim aspect sa amintim introducerea codificarii cu bare a marfurilor si citirea prin scanare a simbolurilor ceeace a constituit o adevarata revolutie în domeniul gestiunii stocurilor în conditiile exploziei sortimentale a ofertei de pe piata.

Gradul înca redus de tehnicitate a comertului românesc se datoreaza (s-a datorat) accesului limitat la tehnologiile moderne, constrângerilor socio - economice cât si deficientelor de management a firmelor comerciale. Introducerea progresului tehnico-stiintific ramâne în aceste conditii, o necesitate pentru dezvoltarea intensiva a activitatii comerciale.


Document Info


Accesari: 18475
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )