Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE LA S.N.P. "PETROM" S.A. - SCHELA BOLDESTI

Contabilitate
CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE LA

S.N.P. "PETROM" S.A. - SCHELA BOLDESTI

Controlul financiar de gestiune se organizeaza la regiile autonome, pentru controlul gestiunilor proprii precum si al sucursalelor si al altor subunitati din structura lor organizatorica.

Controlul financiar de gestiune functioneaza în compartiment distinct in subordinea directorului general.

Activitatea de control financiar de gestiune se desfasoara pe baza programelor de lucru întocmite de seful compartimentului si aprobate de conducatorul in subordinea caruia se afla compartimentul.

Schela Boldesti nu are în structura sa organizatorica un compartiment special de control financiar de gestiune, acesta efectuandu-se de catre organul de control al S.N.P. "PETROM" S.A.

Controlul s-a efectuat in perioada 20.09-30.09.2001, iar intervalul supus controlului a fost 01.01.2000-30.09.2001

OBIECTIVE DE CONTROL, DOCUMENTE SUPUSE CONTROLULUI, CONSTATĂRI sI SOLUŢII

Obiective de control

Ce se urmareste prin control

Documente, situatii, evidente, registre

supuse controlului

Tehnici si

procedee de

control

Integritatea mijloacelor materiale si banesti detinute cu orice titlu de unitate

Existenta faptica a mijloacelor materiale în calitatile, cantitatile si tipodimensiunile acestora la o anumita data si confruntarea rezultatelor cu datele evidentei contabile si tehnico-operative.

- fise de magazie;

- bonuri de consum;

- note de transfer;

- avize;

- facturi;

- NIR-uri;

- balante sintetice si analitice.

- Control faptic prin inventariere

- Control documentar contabil

În urma controlului efectuat, din confruntarea datelor din listele de inventariere, cu datele evidentei contabile si tehnico-operative au rezultat urmatoarele:

- plusuri în valoare totala de 684.457 lei.

Plusurile s-au constat la urmatoarele gestiuni:

- Rechizite + Imprimate  17.236 lei

- Depozit carburanti BOLDEsTI  520.654 lei

- Depozit carburanti URLAŢI  146.567 lei

TOTAL  684.457 lei

Respectarea dispozitiilor legale referitoare la aprovizionarea, expeditia, transportul si receptia mijloacelor materiale, precum si la conservarea si eliberarea acestora

Aplicarea prevederilor legale referitoare la receptia, autoreceptia, expeditia si transportul mijloacelor materiale.

- procesele verbale de receptie a mijlocului fix;

- bonurile de miscare a mijloacelor fixe;

- evidenta tehnico-operativa si contabila a acestora

- Control faptic si documentar

Din verificarea efectuata s-a constatat ca procesele verbale de receptie a mi 20520c25u jlocului fix nu sunt completate la toate rubricile (de ex. Accesorii, termen de garantie, concluziile comisiei) si nu au semnatura de primire în gestiune a mijlocului fix -respectiv a gestionarului.

De asemenea bonurile de miscare ale mijloacelor fixe nu au completata în marea lor majoritate data eliberarii, cantitatea, valoarea de inventar, iar în unele cazuri semnatura de primire a mijlocului fix si numarul de document, bon de miscare.

Existenta unor imobilizari de valori materiale în stocuri supranormative, disponibile (peste necesar) fara miscare sau cu miscare lenta, declasate, incomplete, inutilizabile, deteriorate, cu termen de garantie depasit.

- fise de magazie

- NIR-uri

- Control cronologic

Din controlul efectuat a rezultat ca la nivelul S.P. Boldesti se afla în gestiunea unitatii un stoc de materiale fara miscare în valoare totala de 343.104.866 lei

O parte din aceste materiale se afla în stoc (nemiscate) din anii 1991 - 1992 - 1995.

Utilizarea mijloacelor materiale în procesul activitatii unitatii

Respectarea destinatiei pentru care au fost procurate mijloace materiale din unitate.

- pentru productie

- pentru investitii

- programul de investitii 2000 - 2001

- lista util. indep. aprobate a se achizitiona în anii 2000 si 2001

adrese S.P. Boldesti - SNP Petrom Bucuresti

- fise cont 404 - procese verbale de receptie a mi 20520c25u jloacelor fixe

- control documentar

În anul 2000 S.P. Boldesti a avut aprobat un program de investitii în valoare totala de 5 miliarde lei, pentru utilaje fara montaj.

Desi S.P. Boldesti s-a încadrat în plafonul de cheltuieli pentru investitii pe anul 2000, lista cu utilajele independente achizitionate nu corespunde cu lista initiala aprobata de SNP Petrom Bucuresti.

Pentru anul 2001 într-un singur caz s-a trecut la achizitionarea de utilaje fara montaj respectiv - aparat de sudura ET 8 250 si grup electrogen - în valoare totala de 69.354.354 lei, fara aprobare SNP Petrom Bucuresti, desi prin adresa nr. 2684/28.06.01 catre SNP Petrom Bucuresti s-a solicitat aceasta.

Acordarea echipamentului de protectie si de lucru în conditiile prevederilor legale

- fise de evidenta a echipamentului de lucru sau de protectie în folosinta

- bunuri de consum

- bonuri de tezaur

- Control documentar

Din verificarea modului cum au fost respectate prevederile legale privind acordarea echipamentului individual de protectie si de lucru, s-au constatat urmatoarele:

- s-a acordat necuvenit echipament de protectie unui numar de 9 salariati în valoare totala de 894.700 lei

- fisele individuale de echipament de lucru sau protectie nu au completate toate rubricile: ex. Semnatura beneficiarului, bonuri de retur, durata de folosire impusa.

Respectarea prevederilor legale care reglementeaza încadrarea si redistribuirea întregului personal al unitatii, precum si celelalte drepturi cuvenite acestuia, exactitatea si realitatea drepturilor platite, precum si a retinerilor

Corectitudinea calculelor si a tarifelor la stabilirea drepturilor de retribuire si a altor drepturi de personal

Carnete de munca, decizii de încadrare, anexe la contractul individual de munca, alte acte aditionale la dosarele de personal, state de plata.

- Control documentar prin sondaj

Carnetele de munca nu sunt operate în totalitate cu ultima reasezare de salariu (1.06.2001).

Nu sunt întocmite în totalitate anexele la contractul individual de munca privind ultima reasezare de salariu.

Respectarea criteriilor de acordare a retributiei tarifare în conditiile: neîndeplinirii sarcinilor proprii de munca

- fisele postului

- sarcini de serviciu

- statul de functiuni

Control documentar prin sondaj

Fisele posturilor nu sunt semnate de persoanele în cauza si nu au consemnata data luarii la cunostinta de sarcinile de serviciu

Legalitatea si realitatea drepturilor platite personalului pentru concediul de odihna

- foi colective de prezenta;

- bonuri concedii de odihna

- state de plata

Control documentar total

Într-un singur caz au fost acordate si platile necuvenit zile de concediu de odihna, aducând o paguba unitatii în suma totala de 540.753 lei.

Legalitatea si realitatea platilor facute de unitate, reprezentând ajutoare materiale în cadrul Asigurarilor Sociale de Stat, pentru întregul personal.

Certificate medicale;

State de plata;

Foi colective de prezenta;

Control documentar totalS-a achitat eronat din fondurile Asigurarilor Sociale de Stat suma de 4.739.500 lei, suma ce trebuia suportata de unitate

Pentru un numar de 4 salariati s-a acordat indemnizatie de boala mai mult în suma totala de 241.873 lei

Certificatele medicale privind accidentele de munca nu sunt vizate de compartimentul protectia muncii

Legalitatea si realitatea, precum si necesitatea celorlalte plati si cheltuieli efectuate în numerar

Legalitatea, realitatea si necesitatea platilor sau cheltuielilor efectuate în numerar sau în cont pentru prestari servicii

Extrase de cont B.C.R.

Control documentar total

În urma controlului efectuat s-a constatat ca pentru depunerile cu ordin de plata la B.C.R., reprezentând datorii ale unor salariati catre societati economice (chirii, rate locuinte, rate cumparari bunuri, etc.) banca a perceput comision care a fost suportat de catre S.P. Boldesti si nu a fost recuperat de la salariatii beneficiari de serviciile efectuate, în valoare totala de 854.205 lei

Efectuarea inventarierilor periodice, regularizarea si valorificarea diferentelor constatate la termenele si în conditiile legale

Inventarierea periodica a întregului patrimoniu propriu sau închiriat în conditiile si la termenele prevazute de dispozitiile legale în vigoare.

- decizii de inventariere; grafice de inventariere; liste de inventar; procese verbale de instruire a subcomisiilor de inventariere; fise de magazie; procese verbale cu rezultatele inventarierii; balantele analitice si sintetice.

- Control faptic si documentar

În urma controlului efectuat prin inventarierea patrimoniului pe anul 2000 la S.P. Boldesti, s-a constatat ca inventarierea bunurilor aflate asupra oamenilor - echipament de protectie si de lucru în folosinta - nu este facuta pe liste separate cu numele celor care le au în exploatare si semnatura acestora. Aceste bunuri sun inventariate pe sectii, înscrise pe liste de inventar ca echipament de protectie si de lucru pe sectia respectiva, având semnatura celui care tine aceasta evidenta pe oameni, care este desemnat de unitate ca gestionar al acestor bunuri. În contabilitate evidenta echipamentului de protectie, de lucru în folosinta este tinuta pe sectii ci nu pe oameni.

La magazia centrala de materiale s-a constatat ca fisele de magazie nu sunt barate si semnate de subcomisia de inventariere, nu este trecuta data efectuarii inventarierii.

Pentru bunurile materiale de mai mare masa ca; oteluri, tabla, materiale de constructii, nu sunt anexate liste cu masuratori sau liste cu calcule tehnice care stau la baza stabilirii corecte a stocurilor faptice, având în vedere faptul ca inventarierea respectiva nu s-a putut face prin numarare, cântarire sau masurare.

Respectarea normelor legale de întocmire si circulatie a documentelor primare de conducere a evidentei tehnico-operative si contabile, precum si realitatea datelor înscrise în acestea

Organizarea si conducerea existentei tehnico-operative si contabile la sediu si în unitate

- registrul de evidenta al mijloacelor fixe

- comenzi de lucru

- centralizatoare

- comenzi interne

Control documentar

Comenzile de lucru interne nu au completate toate rubricile cerute de formularul respectiv: numar comanda, data bonului de consum cu care au fost scoase materialele din magazie, data receptiei lucrarii si semnatura beneficiarului. În centralizatoarele lunare ale acestor comenzi nu se pot identifica cheltuielile materiale neputându-se face un punctaj între materialele scoase din magazie si cele înscrise în comenzile de lucru.

Conducerea clara si exacta a evidentei contabile care sa asigure - exercitarea controlului permanent al gospodaririi existentei si miscarii valorilor patrimoniale

- facturi

- avize de expeditie

- note contabile

- documentele anexa

Control documentar

Înregistrare în contabilitate a produselor de balastiera respectiv a refuzului de ciur si a pietrisului se face direct pe cheltuieli, fara sa se faca receptia. De asemenea nu se poate verifica cu exactitate exploatarea produselor de balastiera si consumul acestora.

Respectarea regulilor de evidenta, pastrare, circulatie si utilizare a formularelor cu regim special

Evidenta corecta a formularelor cu regim special.

Predarea formularelor cu regim special pe baza de semnatura si numai persoanelor care le utilizeaza prin specificul activitatii lor

- fisa de evidenta a formularelor cu regim special, lista persoanelor care au dreptul sa utilizeze formulare cu regim special;

- NIR-uri

- bonuri de consum

- formulare cu regim special

Control documentar

Formularele cu regim special se elibereaza pe baza de bon de consum, dar nu dintr-un bonier distinct gestionat de persoana împuternicita în acest scop, asa cum prevede HG 831/1997.

Nu se tine o evidenta a formularelor cu regim special, inutilizabile sau anulate.

Gestionarul formularelor cu regim special nu este în posesia listei cu specimene de semnaturi ale persoanelor care utilizeaza formulare cu regim special.

Organizarea si exercitarea, potrivit dispozitiilor legale, a controlului financiar preventiv

Exercitarea controlului financiar preventiv de catre conducatorul compartimentului financiar contabili asupra operatiunilor prevazute în sarcina acestuia si de catre personalul din subordinea sa legal împuternicit în acest scop.

- decizia de organizare a controlului financiar - preventiv;

- facturi;

- bonuri de consum.

Control documentar

În urma controlului efectuat asupra modului de acordare a vizei de control financiar preventiv, s-a constat ca unele documente supuse acestui control nu au aceasta viza

Aplicarea masurilor pentru prevenirea, descoperirea si recuperarea pagubelor; legalitatea si eficacitatea acestor masuri; stabilirea, potrivit dispozitiilor legale, a raspunderilor pentru diminuarea patrimoniului întreprinderii sau ca urmare a efectuarii de cheltuieli neproductive

Organizarea si exercitarea controlului permanent si inopinat la poarta, asupra iesirilor si intrarilor mijloacelor de transport, a oamenilor muncii din unitate si a altor persoane.

Facturi, avize de expediere, note de transfer, registru de poarta, procese verbale de controlul pauzei, foi de parcurs, sarcini proprii de munca si fisa postului.

Control faptic

Verificând punctul de paza de la intrarea în unitate, am constatat urmatoarele:

- lipsa registrului tipizat de poarta;

- existenta unui caiet unde se mentioneaza data zilei, numarul autovehiculului, proprietate a S.P. Boldesti, precum si ora de intrare a acestuia;

- pe acest caiet nu exista nici o semnatura, atât pentru întocmire cât si pentru control; nu se noteaza celelalte autovehicule, ce apartin tertilor, ca fiind intrate în unitate;

- nu se legitimeaza si nici nu se controleaza la intrare si iesire, atât personalul unitatii cât si persoanele din afara unitatii;

- nu se verifica cu documentele însotitoare încarcatura autovehiculelor, la iesirea si intrarea în unitate;

Respectarea dispozitiilor legale cu privire la angajarea, drepturile, obligatiile si raspunderile gestionarilor

Stabilirea garantiilor, constituirea, retinerea ratelor la termen si în cuantum legal - pentru gestionari, precum si lichidarea lor, potrivit prevederilor legale

- contractele de constituire a garantiilor gestionare,

- extrasele de cont ale bancii referitoare la garantii,

- comunicari de la organele de politie referitoare la cazierul judiciar

Control documentar

La data de 30.09.2001, valoarea garantiilor gestionate de constituit era de 280.977.000 lei; soldul garantiilor deja retinute, conform balantei analitice si a extraselor de cont, la 30.09.2001, era de 96.667.699 lei.

Pentru un numar de doi gestionari s-a retinut garantie în plus, provenienta din dobânzi bancare, înregistrate pâna la data controlului, în valoare totala de 608.824 lei.

Nu sunt constituite garantii suplimentare în numerar sau bunuri materiale, garantie ce trebuia constituita înainte de încredintarea gestiunii.

Cunostintele gestionarilor nu au fost verificate prin lucrari scrise, conform adresei nr. 1453/06.04.1998 a S.N.P. Petrom S.A. Bucuresti.

Respectarea disciplinei financiare, realizarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor banesti în lei si valuta

Respectarea prevederilor legale referitoare la operatiile de casa respectiv la: aplicarea de majorari, penalitati, etc.

- referate de avans

- dispozitii de plata si încasare

- registre de casa

- ordine de deplasare

- deconturi de cheltuieli cu documentele justificative

- fise de cont analitic ale debitorilor de avansuri

Control documentarÎn urma controlului efectuat s-a constatat ca un numar de 12 salariati nu au justificat în termen avansurile spre decontare, acordate pentru cumparaturi de la fondul pietei, pentru care serviciul financiar nu a calculat penalitati de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, în valoare totala de 1.215.367 lei.

Urmarirea si încasarea la timp a drepturilor de la clienti, debitori, încasarea si varsarea la timp si integral a sumelor cuvenite furnizorilor

- fise de cont analitice

- balante analitice si sintetice

- note contabile

Control documentar, cronologic

Din analiza evidentei contului 4113 - clienti în afara sistemului rezulta ca la data de 30.08.2001 au un sold debitor de 913.815.112 lei, din care facturi neîncasate de peste un an în valoare totala de 16.239.590 lei. Sau încasat în timpul controlului facturi în valoare totala de 155.214.066. Pentru facturile neîncasate în termen, la livrarile de apa, nu s-au calculat penalitati de întârziere conform art. 8 din contracte în valoare totala de 278.433.310 lei.

Conform acestui art. Nici nu s-a procedat nici la sistarea livrarii apei, în cazul neachitarii facturii în termen de 30 zile. De asemenea nu a fost înstiintat consilierul juridic pentru actionarea acestora în judecata si încasarea creantelor.

Din analiza contului 4001 furnizori în afara sistemului, s-a constatat ca la data de 31.08.2001, aceasta avea un sold creditor de 1.242.309.735 lei (conform balantei de verificare). S-a constatat ca pentru anumite facturi emise de furnizorii: Agros SA si cantina G.P.S. Boldesti nu exista documente primare, respectiv tabele cu semnaturile de primire a alimentelor. Totodata s-a constatat neconcordanta între sumele acordate drept hrana calda si pontaje

Încadrare

legala

Stabilirea raspunderii

Solutionare

Termen

HCM 2230/1969

Legea 82/1991

HG 704/1993

- Raspunderi disciplinare aplicate actionarilor

Unitatea va prelucra gestionarilor legislatia în vigoare si va efectua periodic verificarea cunostintelor scrise, conform adresei nr. 1453/06.04.2000 pct. D)

- Trimestrial

Legea 82/1991

Sanctiune disciplinara - Avertisment - pentru persoanele raspunzatoare

Toate documentele referitoare la receptia si miscarea mijloacelor fixe aflate în unitate se vor compensa la toate rubricile cerute de formular

Se va acorda mai mare atentie receptiei si miscarii mijloacelor fixe.

- Permanent

HCM 2230/1969

Art. 14

Abatere disciplinara

Compartimentul aprovizionare va analiza stocurile de materiale fara miscare în scopul redistribuirii lor catre unitati din cadrul "PETROM" SA sau catre agentii economici care solicita aceste materiale.

Se vor analiza lunar stocurile de materiale si nu se vor mai face aprovizionari de materiale si piese de schimb care deja se afla în stoc.

- Lunar, începând cu nov. 2001 pâna la lichidarea stocului

Pentru modificarile în listele de investitii aprobate, unitatea trebuie sa astepte confirmarea scrisa de la SNP Petrom Bucuresti si apoi va trece la achizitionare.

- Permanent

Normativul specific de acordare a echipamentului de protectie aprobat prin decizia nr. 155 din 20.06.1991, emisa si difuzata de S.N.P. "PETROM" S.A. Bucuresti

Nerespectarea sarcinilor de serviciu a persoanelor strict raspunzatoare

- Nu se va mai acorda echipament de lucru sau de protectie decât în conditiile în care durata de folosinta a fost expirata si daca are dreptul, conform "Normativului specific de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie si de lucru".

- La eliberarea echipamentului individual de lucru conform anexei nr. 4 la normativ, se va urmari retinerea a 50% din valoarea echipamentului respectiv.

- Fisele individuale de evidenta a echipamentului de protectie si lucru vor fi compensate respectând titulatura formularului.

- Permanent

Decret nr. 92/16.04.1976 - privind carnetul de munca

Persoana raspunzatoare a fost sanctionata prin diminuarea retributiei pe o luna cu 10% conform Codului Muncii art. 100, lit. d).

Se va finaliza operarea în carnetele de munca si se vor întocmi actele aditionale la contractul individual de munca pentru toti salariatii

- 1 luna

Art. 22 din C.C.M. R.O.I.

Avertisment

Toate fisele postului vor fi semnate de titular si va fi consemnata data luarii la cunostinta de sarcinile de serviciu.

- Permanent

C.C.M./98

Legea 6/1992

H.G. 250/1992

- Decizie de imputare nr. 663/08.10.01

Se va proceda la recuperarea sumei de 540.753 lei reprezentând drepturi necuvenite.

- 15 zile

S.P. Boldesti va încasa comisioanele percepute de B.C.R. de la persoanele care beneficiaza de serviciile efectuate - respectiv depuneri la banca, cu ordin de plata a unor datorii catre alte societati.

- 15 zile

- permanent

- Legea 82/1991, art. 38

- H.G. 704/1993

- Ordinul MF 2388/1995

În contabilitate se va tine evidenta echipamentului de protectie si de lucru pe oameni ci nu pe sectii.

- 15 zile

Legea 82/1991

Avertisment

- se va trece la completarea tuturor rubricilor din Registrul de evidenta a numerelor de inventar- comenzile interne se vor completa la toate rubricile cerute de formular;

- se vor lua masuri pentru asigurarea evidentei materialelor scoase din magazie si cele înscrise în comenzile interne.

- 3 luni

permanent

Legea 82/1991

Avertisment - posibilitatea producerii de pagube prin neevidentierea corecta a produselor

Pentru produsele de balastiera atât aprovizionate, cât si exploatate se vor întocmi NIR, iar pentru darea în consum bonuri de materiale, ce stau la baza comenzii de lucru.

- 15 zile

- permanent

Legea 82/1991

H.G. 831/1997

A fost întocmita si predata gestionarului, lista cu specimene de semnaturi ale persoanelor care utilizeaza formulare cu regim special.

Formularele cu regim special se vor elibera pe baza de bon de consum dintr-un bonier distinct gestionat de persoana împuternicita în acest scop

Formularele cu regim special inutilizabile sau anulate se vor restitui gestionarului formularelor cu regim special si se vor evidentia în rubricile prevazute de "fisa de magazie a formularelor cu regim special".

- 15 zile

- permanent

Legea 82/1991

HG 720/1991

Norme de aplicare nr. 63946/1991

Raspundere contraventionala cf. HG 720/1991 art. 2 pct. f)

Persoana raspunzatoare a fost sanctionata contraventional, conform HG 720/1991 art. 2 pct. f cu o amenda de 80.000 lei pe care o achita la casieria unitatii cu chitanta nr. 3870163/13.10.2001

Legea 18/1996 - privitor la paza

Persoana raspunzatoare a fost sanctionata prin diminuarea retributiei pe o luna cu 5% conform Codului Muncii art. 100, lit. d)

Se vor achizitiona doua registre tipizate de poarta, care vor fi verificate zilnic;

Separat, pe un caiet, ofiterul de serviciu care este dupa orele de program sau în zilele libere, va întocmi un proces verbal pentru toate evenimentele acelei zile, în care se va mentiona si cum a fost asigurata paza în unitate, tot ce iese si intra pe poarta. Acest proces verbal va fi vizat de conducerea unitatii.

Se vor confectiona doua stampile de poarta, una pentru intrari si una pentru iesiri, ce se vor aplica pe documentele ce însotesc marfurile din autovehicule.

- 15 zile

- permanent

Legea 22/1969 art. 10, pct. b)

Ordinul M.P. nr. 306/1984

Se va constitui garantia suplimentara.

Semestrial se vor examina gestionarii, din punct de vedere profesional, pe baza de lucrari scrise si prin luare de semnatura pe procesul verbal încheiat cu aceasta ocazie.

- 15 zile

- permanent

Decret 209/1976

Raspundere materiala individuala

Pentru recuperarea sumei de 1.215.367 lei, unitatea a emis decizia de imputare nr. 767/12.10.2001 în sarcina persoanelor beneficiare de avans spre decontare.

- Legea 82/1991

- Adrese SNP 398 / c / 1999 si 79/II/2000

- CCM/1999

Persoanele raspunzatoare au fost sanctionate prin diminuarea retributiei pe 3 luni cu 5% conform Codului Muncii art. 100, lit. d)

- clientilor rau platnici li se va sista livrarea apei si se va proceda la actionarea acestora în judecata si recuperarea sumelor restante si a penalitatilor aferente

- nu se vor mai înregistra în contabilitate, facturi fara semnaturile corespunzatoare de confirmare si tabele anexa - corect întocmite.

- nu se vor livra produse si nu se vor mai presta servicii clientilor rau platnici pâna la achitarea restantelor

- periodic vor fi întocmite adrese, prin care va fi adusa la cunostinta conducerii unitatii si a consiliului juridic, situatia clientilor restanti pentru a se lua masurile ce se impun

- Permanent

7.2. ACTE DE CONTROL

Actele de control sunt documente în care se consemneaza constatarile rezultate din actiunea de control financiar. Organele de control financiar ale S.N.P. Petrom S.A. Bucuresti au întocmit, ca act de control financiar, procesul verbal de control, structurat astfel:

Cap. 1 Integritatea mijloacelor materiale si banesti detinute cu orice titlu de unitate;

Cap. 2 Respectarea dispozitiilor legale referitoare la aprovizionarea, expeditia, transportul si receptia mijloacelor materiale, precum si la conservarea si eliberarea acestora;

Cap. 3 Utilizarea mijloacelor materiale în procesul activitatii unitatii;

Cap. 4 Respectarea prevederilor legale care reglementeaza încadrarea si retribuirea întregului personal al unitatii, precum si celelalte drepturi cuvenite acestuia, exactitatea si realitatea drepturilor platite, precum si a retinerilor;

Cap. 5 Legalitatea, realitatea precum si necesitatea celorlalte plati si cheltuieli efectuate în numerar si prin virament;

Cap. 6 Efectuarea inventarierilor periodice, regularizarea si valorificarea diferentelor constatate la termenele si în conditiile legale;

Cap. 7 Respectarea normelor legale de întocmire si circulatie a documentelor primare de conducere a evidentei tehnico-operative si contabile, precum si realitatea datelor înscrise în aceasta;

Cap. 8 Respectarea regulilor de evidenta, pastrare, circulatie si utilizare a formularelor cu regim special;

Cap. 9 Organizarea si exercitarea, potrivit dispozitiilor legale, a controlului financiar preventiv;

Cap. 10 Aplicarea masurilor pentru prevenirea, descoperirea si recuperarea pagubelor; Legalitatea si eficacitatea acestor masuri; Stabilirea, potrivit dispozitiilor legale, a raspunderilor pentru diminuarea patrimoniului întreprinderii sau ca urmare a efectuarii de cheltuieli neproductive;

Cap. 11 Respectarea dispozitiilor legale cu privire la angajare, drepturile, obligatiile si raspunderile gestionarilor;

Cap. 12 respectarea disciplinei financiare, realizarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor banesti în lei si în valuta;

Cap. 13 Alte constatari

7.3. VALORIFICAREA CONTROLULUI ÎN PROCESUL DE

FUNDAMENTARE A DECIZIILOR

Controlul de gestiune, înteles si aplicat ca un atribut al conducerii, priveste atât activitatea si situatia firmei în general, precum si modul de gospodarire a resurselor acesteia, în special. Controlul de gestiune reprezinta expresia unei necesitati obiective, care apare ca forma de cunoastere, deoarece prin intermediul informatiei se creeaza posibilitatea realizarii unei conduceri eficiente la nivelul firmei si în fiecare compartiment functional al acesteia.

Putem vorbi de doua laturi ale controlului de gestiune: una care are în vedere relatiile interne ale firmei si cea de-a doua, care are în vedere relatiile externe ale firmei.

Plasat la nivelul relatiilor interne ale firmei, controlul de gestiune raspunde nevoilor conducerii de a cunoaste daca activitatea se desfasoara conform obiectivelor propuse si care vizeaza: echilibrul financiar, independenta economica, rentabilitatea, supravietuirea, posibilitatea extinderii activitatii.

În acelasi timp, controlul de gestiune raspunde conducerii privind necesitatea informarii cu privire la capacitatea de a-si respecta obligatiile fata de actionari sau asociati, fata de parteneri, fata de stat si terti, privind plata dividendelor, plata bunurilor si serviciilor cumparate, rambursarea creditelor, plata dobânzilor, achitarea impozitelor si taxelor si altor obligatii.

La nivelul relatiilor cu exteriorul controlul de gestiune raspunde nevoii tertilor de a cunoaste situatia economico-financiara a firmei, pentru a sti daca plasamentele lor sunt sau nu supuse riscurilor. În aceasta optica firma trebuie sa dea dovada de transparenta, sa ofere tertilor informatii cu privire la performantele pe care le detine. Privit astfel, controlul de gestiune raspunde unei necesitati economico-sociale cu caracter mai general, care depaseste interesul strict al managerului firmei.loading...
Document Info


Accesari: 10766
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )