Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload




























PROIECT CONTABILITATEA SALARIILOR

Contabilitate




UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

I.D. BUCURESTI




PROIECT

CONTABILITATEA SALARIILOR

CUPRINS:  pag

CAP I - DREPTURILE sI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR

ASPECTE JURIDICE, CONTABILE sI FISCALE

. Rolul relatiilor angajatorului cu personalul

1.2. Structura drepturilor si obligatiilor personalului

1.2.1 Conditiile de munca si protectia muncii

1.3. Cadrul legal privind salariile, sporul de vechime, sporuri si retineri

din salarii si contributiile societatii

1.4. Concediul de odihna anual si alte concedii ale salariatilor

Retinerile din salarii

1.4.2. Contributiile societatii

CAP II - CONTABILITATEA SALARIILOR, CONTRIBUŢIILE ÎNTREPRINDERII sI CONTABILITATEA ACESTORA

2.1. Formele de salarizare, determinarea salariilor, documente specifice si reflectarea în contabilitate a decontarilor cu personalul

2.2. Conturi utilizate

CAP III - STUDIUL DE CAZ

3.1 Denumire, sediul, domeniul de activitate, atributii .............26

CAPITOLUL I - DREPTURILE sI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR, ASPECTE JURIDICE, CONTABILE sI FISCALE

Rolul relatiilor angajatorului cu personalul

Libertatea muncii este garantata prin Constitutie. Dreptul la munca nu poate fi îngradit.

Drepturile si obligatiile salariatilor sunt prevazute în contractul individual de munca pe baza conditiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor constitutionale ale salariatului la nivel de unitate.

La angajare si la stabilirea drepturilor individuale angajatorii vor asigura egalitate de sanse si tratament pentru toti salariatii, fara discriminari directe sau indirecte bazate pe criteriu de sex, orientare sexuala, caracteristici etnice, vârsta, apartenenta nationala, rasa, culoare. Persoana fizica dobândeste capacitate de munca la împlinirea vârstei de 16 ani.1

Persoana fizica poate încheia un contract de munca în calitate de salariat si la împlinirea vârstei de 15 ani , cu acordul parintilor sau al reprezentatilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu îi sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala.

Contractul individual de munca este actul în temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat se oblige sa presteze munca în schimbul unei renumeratii denumita salariu.

Contractul individual de munca se încheie pe durata nedeterminata si prin exceptie contractul de munca  poate fi încheiat si pe perioada determinata. Munca prestata în temeiul unui contract individual de munca îi confera salariatului vechime în munca. Persoana poate fi angajata în munca numai în baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel în cauza este apt pentru prestarea acelei muncii.

Anterior încheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata în vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe care intentioneaza sa le înscrie în contract sau sa le modifice.

Încadrarea salariatilor în unitatea se face prin concurs sau examen , dupa caz si interviu.

Înscrierea la concurs se face prezentând un dosar care trebuie sa contina: cerere de înscriere, copie dupa buletin, copie dupa certificatul de nastere, de casatorie daca este cazul, cazier, diploma de absolvire a liceului, facultatii, cursuri de perfectionare, curicullum-vitae - li se acorda o atentie foarte mare deoarece au un impact deosebit asupra persoanelor care decid trierea candidatilor.

Comisia de examinare este formata din: presedinte, trei membri si un secretar.

1.Legea nr. 53 /24.01.2003, Codul muncii cu modificarile O.G. nr. 65/29.06.2005, M.O. nr. 576/05.07.2005

Dupa proba scrisa candidatii care au obtinut nota 7 au ca proba urmatoare interviul.

Interviul are un scop dublu:

-sa informeze candidatul asupra întreprinderii, postului vacant si cerintele acestuia;

-sa dea candidatului posibilitatea de-a prezenta informatii cât mai ample privind trecutul sau profesional si aspiratiile sale în perspectiva.

Eficienta unui interviu depinde de o serie de factori cum ar fi:

-existenta unei scheme de discutii care sa permita prezentarea unor elemente elocvente si controlabile;

-capacitatea persoanei care conduce interviul în special privind modul în care stie sa asculte interlocutorul, sa manifeste întelegere si interes pentru aspectele relatate, sa evite judecatile proprii de valoare, etc.

Conducerea unui interviu presupune parcurgerea urmatoarelor faze:2

-primirea candidatului, care trebuie sa se faca într-un cadru adecvat, linistit, agreabil;

-culegerea de informatii, faza în care trebuie sa detina maximum de elemente privind activitatile desfasurate anterior de candidat, motivatiile sale, aspectele biografice, toate urmarite dupa un plan, ce poate fi structurat astfel:

informatii biografice:- pregatire scolara, diplome detinute, situatie familiala în trecut si prezent, situatie economica în prezent;

-informatii privind activitatea profesionala:- experienta profesionala, posturi ocupate si intervale de timp aferente, cauzele plecarilor, ce functii a îndeplinit si ce sectoare de activitate cunoaste, ce responsabilitate si-a asumat pe diferite planuri: tehnice, economice, etc.

-elemente psihologice privind atitudini si trasaturi de caracter observate;

-prezentarea postului vacant candidatului respectiv.

Dupa interviu, specialistul ce-a condus întrevederea trebuie sa aprecieze experienta candidatului, calitatile acestuia privind modul de desfasurare a dialogului, continutul raspunsurilor date, deschiderea spirituala, motivatiile sale pentru sistematizarea concluziilor.

Decizia finala. Dupa discutia interviu are loc o confruntare de opinii între conducator si specialisti în domeniul resurselor umane care au facut selectia candidatilor pana la aceasta faza: decizia finala pentru angajare este luata de responsabilul ierarhic al postului vacant.

2.Managementul resurselor umane, Lefter, V., Manolescu, A., Bucuresti, 1995, pag.39.

Posturile vacante existente în statul de functiuni vor fi scoase la concurs, în raport cu necesitatile fiecarei unitati.

Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de munca se poate stabili o proba de cel putin 30 de zile calendaristice, pentru functii de executie si de cel mult 90 de zile calendaristice pen 323y2418d tru functii de conducere. Pe durata perioadei de proba salariatul se bucura de toate obligatiile prevazute în legislatia muncii, în contractul colectiv de munca aplicabil, în regulamentul intern, precum si în contractul individual de munca. Perioada de proba constituie vechime in munca.

Pe durata executarii unui contract individual de munca nu poate fi stabilita decât o singura perioada de proba.

Postul se caracterizeaza, în principal, prin functia ocupantului acestuia.

Evaluarea posturilor se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru fiecare criteriu de evaluare se acorda un calificativ de la 1 la 5 în raport cu importanta si semnificatia acestuia.

Corespunzator fiecarui post se stabilesc standardele de performanta ale postului, care se exprima prin indicatori cuantificati în raport cu activitatile si operatiunile specifice fiecarui post, dupa cum urmeaza: cantitate, calitate, cost, timp,utilizarea resurselor, modul de realizare.

Pe baza criteriilor de evaluare a posturilor si a activitatilor specifice , în functie de punctajul acordat si de ponderea stabilita pentru fiecare criteriu, compartimentele de resurse umane elaboreaza fisa postului.3

Performanta profesionala individuala a ocupantului postului , se compara cu intervalul determinat de punctajul minim si maxim al postului, în functie de rezultat se disting urmatoarele situatii:

a) Performanta profesionala individuala se înscrie sub limita minima a punctajul postului; angajatul nu corespunde cerintelor postului;

b) Performanta profesionala individuala a angajatului se situeaza peste limita maxima a punctajului postului angajatul este promovat;

Persoana selectata în vederea angajari va fi informat cu privire la cel putin urmatoarele elemente: locul de munca, sediul sau, dupa caz , domiciliul angajatorului,functia si atributiile postului, durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul, salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul durata normala a munci, exprimata în ore/zi si ore/ saptamâna.

O persoana poate fi angajata în munca numai în baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel în cauza este apt pentru prestarea acelei munci.

3. Hotarârea 749, M. O., nr. 407/23/10/1998, pag.7.

Structura drepturilor si obligatiilor personalului

Salariatul are în principal urmatoarele drepturi:

- Dreptul la salarizare pentru munca depusa;

- Dreptul la repaus zilnic si saptamânal;

- Dreptul la concediu de odihna anual;

- Dreptul la securitate la locul de munca;

- Dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

- Dreptul la demnitate în munca;

- Dreptul la acces la formare profesionala;

- Dreptul la protectie în caz de concediere;

- Sa fie informat de orice modificare care apare în legatura cu locul de munca, timpul de munca si timpul de odihna.

Salariatului îi revin , în principal urmatoarele obligatii:

- Obligatia de a îndeplini atributiile ce îi revin conform fisei postului;

- Obligatia de a respecta disciplina muncii;

- Obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii în unitate;

- Sa nu execute nici o sarcina cei depaseste cadrul fisei postului si competentelor corespunzatoare pregatirii profesionale;

- Sa respecte clauza de confidentialitate dintre el si angajator;

Angajatorul are în principal, urmatoarele drepturi:

-sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;

-sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, în conditiile legii si /sau în conditiile contractului colectiv de munca;

- sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;

- sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

Angajatorului îi revin în principal, urmatoarele obligatii:

- sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;

- sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege , din contractul de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

- sa plateasca toate contributiile aferente si impozitele aflate în sarcina sa , precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, în conditiile legii.

Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor si se refera la oricare din urmatoarele elemente: durata contractului, locul muncii si timpul de odihna, felul muncii, conditiile de munca, salariul.

Locul de munca poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegare sau detasare. Delegarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult 60 de zile si se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile.

Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executari unei lucrari în interesul acestuia.

Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an.

Suspendarea contractului individual de munca, poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.

Contractul individual de munca se suspenda de drept în urmatoarele situatii:

- concediu de maternitate;

- concediu pentru incapacitate temporara de munca;

- carantina;

- efectuarea serviciului militar obligatoriu;

- în cazul în care salariatul este arestat preventiv în conditiile codului de procedura penala;

Contractul de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului în urmatoarele situatii:

- concediul pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani sau în cazul copilului cu handicap, pâna la împlinirea vârstei de 3 ani;

- concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pana la 7 ani;

- concediul pentru formare profesionala.

Contractul individual de munca poate fi suspendat în situatia absentelor nemotivate ale salariatului.

Posturile vacante astfel vor fi scoase la concurs cu avizul reprezentantilor legali.

Contractul individual de munca înceteaza de drept:

-la decesul salariatului sau angajatorului persoana fizica;

-la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de vârsta, pensionare anticipate;

- ca urmare a condamnarii penale la executarea unei pedepse private de libertate, de la data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti;

- la data expirarii contractului încheiat pe perioada determinate.

1.2.1. Conditiile de munca si protectia muncii

Pentru a se asigura participarea salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziei în domeniul protectiei muncii, potrivit Legii nr.90/1996 republicata, cu modificarile ulterioare, la nivel unitatilor se vor organiza comitete de securitate si sanatate în munca.

Angajatorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor în toate aspectele legate de munca.

Normele si normativele de protectia muncii pot stabili:

- masuri generale de protectia muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, aplicate tuturor angajatorilor;

- masuri de protectia muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activitatii;

- masurii de protectie specifice, aplicabile anumitor categorii de personal;

La adoptarea si punerea în aplicare a masurilor de protectie a muncii se va tine seama de urmatoarele principii generale de prevenire:

- evitarea riscurilor;

- evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

- combaterea riscurilor la sursa;

- luarea în considerare a evolutiei tehnici

- înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau ceea ce este mai putin periculos;

- planificarea prevenirii;

- adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de protectie individuala;

- aducerea la cunostinta a salariatilor a instructiunilor corespunzatoare;

Cadrul legal privind salariile, sporul de vechime, sporuri si retineri din salariu si contributiile societatii

Salarizarea personalului din unitatile bugetare se face tinând seama de specificul fiecarui domeniu de activitate: unitatea de învatamânt, unitatea de informatica , unitatea de cultura, unitati sanitare si de asistenta sociala , unitatea de sport precum si alte unitati finantate de la bugetul public national.4

Salariile se platesc înaintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorilor.

- salariul de baza care se stabileste în raport cu raspunderea si complexitatea sarcinilor, precum si cu nivelul de pregatire necesar functiei ocupate;

- sporuri la salariul de baza : pentru vechimea în munca si în functie de rezultatele obtinute; pentru conditii în care se desfasoara activitatea; pentru munca desfasurata peste programul normal de lucru; pentru munca în timpul noptii; pentru îndeplinirea unor activitatii suplimentare functiei de baza;

- premii pentru rezultate obtinute în activitatea individuala precum si un premiu anual pentru

4.Hotarârea nr. 281/17/06/1993, M.O. nr.135, din 25/06/1993 ,H.G.nr.749/27/10/1998,MO.nr.407

contributia la realizarile pe ansamblul unitatii.

- pentru rezultate deosebite obtinute în activitatea desfasurata, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza, în procent de 15%. Persoanele care beneficiaza de salariul de merit se stabilesc o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului de stat, în raport cu rezultatele obtinute în activitatea desfasurata.

Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numarul de posturi prevazute în statul de functii ale unitarilor bugetare, din care cel putin doua treimi vor fi utilizate pentru functii de executie.

Salariul de baza pentru personalul cu functii de conducere, este cel corespunzator functiei de executie, gradului sau treptei profesionale, la care se adauga o indemnizatie de conducere, diferentiata in raport cu complexitatea si raspunderea ce revin functiei de conducere, care face parte din salariu de baza.

Persoanele care au absolvit învatamântul superior si au fost încadrate în functii de nivel mediu în domeniul studiilor superioare absolvite li se va lua în calcul vechimi necesare ocuparii functiilor pentru

care se cer studii superioare jumatate din vechimea avuta pe functiile de nivel mediu.

Persoanele salarizate potrivit prezentei hotarâri beneficiaza la functia de baza, de un spor de vechime de pana la 25%, calculate la salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:

Evolutia cotei de spor de vechime în functie de anii de munca

Tabel nr. 1

TRANsA DE VECHIME ÎN MUNCĂ

COTA LA SALARIUL DE BAZA

ÎNTRE 3 SI 5 ANI

DE LA 5 LA 10 ANI

DE LA 10 LA 15 ANI

DE LA 15 LA 20 DE ANI

PESTE 20 ANI

Sursa: Hotarârea Guvernului nr. 281/17/06/1993, M.O. nr.135, din 25/06/1993

Sporul corespunzator vechimi în munca se plateste începând cu data de întâi a luni urmatoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca.

Personalul care potrivit programului de lucru îsi desfasoara activitatea în timpul noptii, între orele 22,00-6,00 , beneficiaza pentru orele lucrate în acest interval de un spor de 25% din salariul de baza , pentru munca prestata în timpul noptii, daca se efectueaza cel putin 3 ore noaptea.

Pentru orele prestate în zilele de sâmbata , duminica, sarbatori legale si în alte zile care potrivit legii, nu se lucreaza, se acorda un spor de 100% la salariul de baza;

Pentru activitatea desfasurata în trei ture, în locul sporului de 25% se acorda un spor de 15% la salariul de baza;

1.4 Concediul de odihna anual si alte concedii ale salariatilor

Dreptul la concediu de odihna anual este garantat tuturor salariatilor.

Durata minima a concediului de odihna este de 20 de zile lucratoare.

Durata efectiva a concediului de odihna se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil, este prevazut în contractul individual de munca si se acorda proportional cu activitatea prestata într-un an calendaristic. Sarbatorile legale în care nu se lucreaza precum si zilele libere stabilite nu sunt incluse în durata concediului de odihna anual. Concediul de odihna se efectueaza anual.

Angajatorul este obligat sa acorde concediu, pâna la sfârsitul anului urmator, tuturor salariatilor care într-un an calendaristic nu au efectuat concediul de odihna la care au dreptul.

Compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai în cazul încetarii contractului individual de munca.5

Efectuarea concediului de odihna se realizeaza în baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor,   pentru programari colective, ori cu consultare salariatului pentru programari individuale. Programarea se face pâna la sfârsitul anului calendaristic pentru anul urmator.

In cazul în care programarea concediilor de face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel încât fiecare salariat sa efectueze într-un an calendaristic cel putin 15 zile lucratoare de concediu neîntrerupt.

Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, în

conditiile art.145 din Codul Muncii si care cuprinde:

- salariul de baza;

- indemnizatia de conducere;

- salariul de merit;

- sporul de vechime;

- spor pentru titlul stiintific de doctor;

-sporuri pentru conditii deosebit de periculoase, vatamatoare, conditii nedorite sau dificile, grele, pentru activitatea ce solicita o încordare psihica foarte ridicata;

Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu 7 zile lucratoare înainte de plecarea în concediu.

Pentru fiecare salariat în functie de vechimea în munca se stabilesc urmatoarele zile de concediu de

5.Contractul colectiv de munca,M.O., nr.2/31/01/2006

odihna:

- pentru o vechime de 0-1 an (neîmpliniti la data acordarii CO)-20 de zile lucratoare;

- pentru o vechime de 1-5 ani (neîmpliniti la data acordarii CO)-21 de zile lucratoare;

- pentru o vechime de 5-10 ani(neîmpliniti la data acordarii CO)-23 de zile lucratoare;

- pentru o vechime de 10-15 ani(neîmpliniti la data acordarii CO)-25 de zile lucratoare;

- pentru o vechime de 15-20 ani(neîmpliniti la data acordari CO)-28 de zile lucratoare;

- Pentru o vechime de peste 20 de ani  -30 de zile lucratoare;

Zile platite pentru evenimente deosebite:

Salariatii au dreptul la zile libere platite, pentru evenimente deosebite în familie,dupa cum urmeaza:

- casatoria salariatului  -5 zile;

- nasterea  -5 zile;

- casatoria unui copil  -3 zile;

- decesul sotului, parintilor, socrilor -3 zile.

1.4.1. Retinerile din salarii

Impozitele pe venit sunt forma de baza a impozitelor personale si au putut fi introduse atunci când s-a înregistrat o suficienta diferentiere a veniturilor realizate de diferite categorii sociale.

Subiectele impozitului pe venit sunt persoanele fizice si cele juridice care realizeaza venituri din diferite surse.

Impozitul pe venituri din salarii se calculeaza si se retine de angajatorii, pe baza statelor de salarii.

Calculul si retinerea impozitului lunar pe veniturile din salarii se efectueaza de câtre angajatori astfel:

- în cazul in care veniturile din salarii se platesc o singura data pe luna sau sub forma de avans si lichidare calculul si retinerea se fac la data ultimei parti a drepturilor salariale aferente fiecarei luni, conform prevederilor articolului 58 din Codul Fiscal.

- Impozitul calculat si retinut lunar se vireaza la bugetul de stat pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.

Începând cu data de 01 ianuarie 2005 a fost introdusa cota unica de impozitare de 16%.

Cota unica de impozitare a veniturilor va duce la cresterea deducerilor acordate pentru salariile brute de pana la 1.000 lei incluziv si la scaderea progresiva a deducerilor aferente veniturilor salariale care depasesc acest nivel. Pentru un venit salarial brut cuprins între 3 si 1.000 lei incluziv al unei persoane fara copii în întretinere, deducerea personala acordata este de 25 lei fata de 23 lei.

Veniturile de peste 3.000 lei nu mai primesc deduceri. Persoanele fizice au dreptul la deducere din venitul lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozitate numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.

Deducerile personale se acorda pentru persoane fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.000 lei inclusiv astfel:

-pentru contribuabilii care nu au persoane în întretinere  - 250 lei;

-pentru contribuabilii care au o persoana în întretinere  - 350 lei;

-pentru contribuabilii care au doua persoane în întretinere  - 450 lei;

-pentru contribuabilii care au trei persoane în întretinere  - 550 lei;

-pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întretinere - 650 lei.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse între - 1.001-3.000 lei, incluzive, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus.

Persoane în întretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 250 lei lunar. In cazul în care o persoana este întretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentând deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil ,conform întelegerii între parti.

Începând cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor legi nr. 571/2003 privind codul fiscal si a legii nr.348/2004 privind denominarea monedei nationale se emite urmatorul ordin:

La calcularea deducerilor personale degresive în functie de venitul brut lunar al salariilor si de numarul persoanelor aflate în întretinerea contribuabilului, s-a utilizat urmatorul algoritm de calcul:

Calculator pentru determinarea deducerilor personale lunare

Tabel nr. 2

Venitul brut lunar Deducerea personala lunara stabilita pentru un contribuabil

Din salarii  in functie de numarul persoanelor aflate in întretinere

VBL

Fara persoane Cu o persoana Cu 2 persoane Cu 3 persoane Cu 4

în întretinere în întretinere în întretinere în întretinere sau mai

multe pers.

in întretinere

Pana la 1.000 250 350 450 550 650

250 x 350 x 450x 550x 650x

[1-(VBL-1000)/2000] [1-(VBL-1000)/2000] [1-(VBL-1000)/2000] [1-(VBL-1000)/2000] [1-(VBL-1000) /2000]

De la 1.001-3000 

Peste 3000 0 0 0 0 0

Sursa: Revista economistul, nr. 19, 07/01/2005

Baza de calcul a venitului supus impozitului se calculeaza prin rotunjire la 1.000 lei în favoarea contribuabilului.

Calculul pentru contribuabili care nu au persoane în întretinere

Tabel nr. 3

Venitul brut lunar din salarii

Deducere personala lunara

De la la

0 - 1.079

- 1.159

- 1.239

- 1.319

- 1.399

- 1.479

- 1.559

- 1.639

- 1.719

- 1.799

- 1.879

- 1.959

- 2.039

- 2.119

- 2.199

- 2.279

- 2.359

- 2.439

- 2.519

- 2.599

2.600 - 2.679

- 2.759

- 2.839

- 2.919

- 2.999

Peste  2.999

Sursa: Revista economistul, Bucuresti, 7 ianuarie 2005

Impozitul lunar se determina astfel :

- la locul în care se afla functia de baza prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta între venitul net din salarii , prin deducerea din brut a deduceri personala acordata pentru luna respectiva, cotizatia sindicala platita în luna respectiva, contributiile la fondul de somaj, contributia la fondul de sanatate si contributia la fondul asigurarilor sociale.

CAPITOLUL II -CONTABILITATEA SALARIILOR, CONTRIBUŢIILE ÎNTREPRINDERII sI CONTABILITATEA ACESTORA

2.1. Forme de salarizare, determinarea salariilor, documente specifice

si reflectarea în contabilitate a decontarilor cu personalul

Salariile reprezinta pretul fortei de munca, precum si expresia valorica a acelei parti din venitul national cuvenita angajatilor destinata consumului individual, direct al salariatilor în functie de munca prestata.

Salariul în functie de componentele sale este de doua feluri: brut si net.

Salariul brut este format din : salariul de baza , sporul de vechime, indemnizatiile pentru concediile de odihna, premiile si alte stimulente, sporurile pentru conditiile de munca , indemnizatiile pentru asigurarile sociale.

Salariul brut impozabil reprezinta salariul diminuat cu o serie de retineri cum sunt : impozitul pe salarii, contributia salariatilor la pensia suplimentara si la fondul de ajutor de somaj, contributia la asigurarile sociale de sanatate, impozitul, retinerile în favoarea tertilor(chirii,rate, popriri, retinerea avansurilor acordate).Salariul brut impozabil constituie de fapt salariul net.

Ponderea functiilor de conducere, nu poate depasi 15% din totalul personalului din unitatea respectiva trecerea în gradatia imediat superioara, precum si stabilirea indemnizatiei de conducere se fac o data pe an, de regula dupa stabilirea bugetului de stat, la propunerea sefului compartimentului în care lucreaza persoana respectiva,cu aprobarea conducatorului unitatii.

La trecerea la gradatia imediat superioara se tine seama de calitatile personale, concretizate prin rezultate obtinute în activitatea personala, notate cu calificativul "foarte bine" sau "bun" în anul precedent. Vechimea minima necesara pentru trecerea în gradatia imediat superioara este de 2 ani.

In mod exceptional, vechimea minima pentru trecerea la gradatia imediat urmatoare poate fi redusa la 6 luni.

Angajarea si avansarea în functii în grade sau trepte profesionale se face prin concurs, în raport cu competenta profesionala si rezultatele obtinute în activitate.

Încadrarea în urma concursului se face în toate cazurile la gradatia 1.

Angajarea se face pe un post vacant. Posturile vacante existente în statul de functii ale unitatilor bugetare vor fi scoase la concurs în functie de necesitatile fiecarei unitati bugetare publicându-se , dupa caz, într-un ziar central, local cu cel putin 15 zile înainte de data sustinerii concursului.

Concursul consta într-o proba scrisa, o proba orala sau un interviu.

Probele scrise si orale vor fi notate de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare , pentru a fi admisi candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7.

Candidatii carora li s-a aprobat angajarea sunt obligati sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta.

Valorificarea cunostintelor profesionale de la proba scrisa, pe baza notelor acordate

Tabel nr. 4

Punctajul

Nota

Calificativul

Sursa: H.G.R.281 si alte acte normative,anexa nr. 12, pag. 382.

Aprecierea candidatului în urma interviului :

Tabel nr. 5

Punctaj

Calificativ

Sursa: H.G.R.281 si alte acte normative,anexa nr. 12, pag. 382.

Procentul determinat ca urmare a performantei profesionale individuale se aplica asupra salariului de baza minim corespunzator functiei,gradului sau treptei profesionale avute.

Notele acordate vor ave urmatoarea semnificatie :

- 1 = nesatisfacator;

- 2 = satisfacator;

- 3 = la nivelul standardului de performanta stabilit postului;

- 4 = bine;

foarte bine.

FIsA DE EVALUARE PE BAZA CRITERIILOR DE SELECŢIE LA ANGAJARE

Tabel nr. 6

Nr.

Crt.

Criteriile de

Selectie

Ponderea

Componentele de baza ale criteriului de selectie

Punctajul acordat pentru fiecare criteriu de selectie

Valoarea ponderala a criteriului de selectie

Pregatirea profesionala

Impusa ocupantului

postului

a. pregatirea de baza

b. pregatirea de specialitate

Total

Experienta necesara pentru ocuparea postului

Experienta

În munca

1-nesatisfacator

2-satisfacator

3-la nivelul standardului

4-bine

5-foarte bine

Total

Cursuri de perfectionare - specializare în

specialitatea postului

Total

Valorificarea cunostintelor profesionale de la proba scrisa,pe baza notelor acordate astfel:

Nota Calificativ

3

4

5

Total

Aprecierea candidatului în urma interviului,cu note de la 1 la 5

PUNCTAJ TOTAL

Sursa: H. 749, M.O. 407 din 23/10/1998.

Pt = (p1 x C1)+(p2 x C2)+(p3 x C3)+ (p4 x C4 )

În care:

- p1...p4 =punctajul acordat fiecarui calificativ,notat de la 1 la 5

- C1...C4=ponderea stabilita pentru fiecare criteriu de evaluare a performantei profesionale individuale , exprimata în %.

1. Pregatirea profesionala impusa ocupantului postului înseamna-pregatire de baza corespunzatoare studiilor absolvite:6

- scoala generala;

- medie-liceala;

- medie-postliceala;

- superioara de scurta durata;

- superioara de lunga durata;

Pregatire de specialitate:

- alta specialitate necesara postului;

- perfectionari periodice necesare pentru mentinerea competentei cerute de post;

2.Experienta necesara pentru executarea operatiunilor specifice postului:

- experienta în munca;

- experienta în specializarea ceruta de post;

- perioada necesara initierii în vederea executarii operatiunilor specifice postului;

(performante - punctaj minim) x (salariul - salariul)

individuale post maxim minim

Sal. minim + -------- ----- ------ -------- ----- ------ --------

(punctaj maxim post - punctaj minim post)

Salariul de baza al unui angajat se reevalueaza anual de câtre angajator,cu respectarea limitelor prevazute pentru gradul profesional sau treapta profesionala respectiva. Modificarile ale salariilor de baza se pot face numai în limita cheltuielilor cu salariile alocate fiecarui ordonator principal de credite bugetare.

Documente specifice si reflectarea în contabilitate a decontarilor cu personalul:

Documentele specifice utilizate sunt: condica de prezenta, pontajul, statul de plata, ordine de plata.

6 H. G. 749, M.O. 407, din 23/10/1998, pag. 9

2.2. Conturi utilizate, retineri salariale

Statul de salarii cuprinde pe de-o parte salariul brut format din salariul de baza, sporuri, adaosuri si indemnizatii, iar pe de alta parte retinerile pentru contributia la asigurarile sociale - CAS (9,5%), contributia la fondul de somaj (0.5%), contributia la asigurarile sociale de sanatate - CASS (6,5%), impozitul pe salarii, precum si retinerile facute din salariu pentru datorii ale salariatului pentru terte persoane, cum sunt: rate pentru diverse cumparari de bunuri, chirii, pensii alimentare, etc

În statul de plata a salariilor se opereaza (unde este cazul) si retinerea avansului chenzinal acordat în cursul lunii pe baza listelor de avans chenzinal.

Contabilitatea remunerarii personalului se realizeaza cu ajutorul conturilor:

421 - "Personal - salarii datorate"

425 - "Avansuri acordate personalului"

426 - "Drepturi de personal neridicate"

427 - "Retineri din salarii datorate tertilor"

Contul 421 (P) tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natura, inclusiv a adaosurilor si a premiilor achitate.

În credit se înregistreaza:

- salariile si alte drepturi cuvenite personalului prin debitul contului 641

În debit se înregistreaza:

- retineri din salarii reprezentând avansuri, sume datorate tertilor, contributii pentru asigurarile sociale, contributii pentru ajutorul de somaj, pentru asigurarile de sanatate, impozitul pe salarii, precum si retinerile datorate societatii prin creditul conturilor 425, 427, 431, 437, 444, 428

- valoarea la pret de înregistrare a produselor acordate salariatilor ca plata în natura prin creditul contului 345

- drepturi de personal neridicate prin creditul contului 426

- salariile nete achitate personalului prin creditul conturilor 512, 531

Soldul contului reprezinta drepturile salariale datorate.

Contul 425 (A) tine evidenta avansurilor acordate personalului.

În debit se înregistreaza:

- avansurile achitate personalului prin creditul conturilor 512, 531 

- avansurile neridicate prin creditul contului 426

În credit se înregistreaza:

- sumele retinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale reprezentând avansuri acordate prin debitul conturilor 421, 423

Soldul contului reprezinta avansurile acordate, iar la sfârsitul lunii trebuie sa fie zero.

Contul 426 (P) tine evidenta drepturilor de personal neridicate în termen legal.

În credit se înregistreaza:

- sumele datorate personalului reprezentând salarii si alte drepturi neridicate în termen prin debitul conturilor 421, 423, 425

În debit se înregistreaza:

- sumele achitate personalului ulterior prin creditul conturilor 512, 531

- drepturile de personal neridicate prescrise prin creditul contului 758

Soldul contului reprezinta drepturi de personal neridicate.

Contul 427 (P) tine evidenta retinerilor si popririlor din salarii datorate tertilor.

În credit se înregistreaza:

- sumele retinute personalului datorate tertilor prin debitul conturilor 421, 423

În debit se înregistreaza:

- sumele achitate tertilor reprezentând retineri sau popriri prin creditul conturilor 512, 531

Soldul contului reprezinta sumele retinute datorate tertilor.

Contabilitatea impozitului pe venituri de natura salariala

Impozitul pe salarii se calculeaza pe baza venitului net impozabil realizat de fiecare salariat potrivit normelor legale stabilite prin Ordonanta Guvernului numarul 73/1999 modificata de Ordonanta Guvernului numarul 7/2001.

Venitul net impozabil se determina scazând din venitul brut urmatoarele categorii de cheltuieli:

1. contributii retinute din salariul brut, si anume:

contributia pentru asigurarile sociale (9,5%)

contributia la fondul de somaj (0.5%)

contributia la asigurarile sociale de sanatate (6,5%)

2. deducerile din salariul brut, si anume:

deducerile personale de baza (250lei)

deducerea personala suplimentara - care se acorda salariatilor care au în întretinere persoane fara nici un venit (sotia, copiii, etc)

Pentru calculul si evidenta impozitului pe venituri de natura salariala, angajatorul este obligat, potrivit legii impozitului pe venit global, sa tina o evidenta nominala pe fise fiscale individuale (FF1, FF2).

Contul 444 - "Impozitul pe venituri de natura salariilor" tine evidenta impozitelor pe veniturile de natura salariilor si a altor drepturi similare datorate bugetului de stat.

Contul 444 (P)

În credit se înregistreaza:

- sumele reprezentând impozitul pe salarii retinut din drepturile banesti cuvenite personalului prin debitul conturilor 421, 423

În debit se înregistreaza:

- sumele virate la bugetul statului reprezentând impozitul pe salarii prin creditul contului 512

- datorii privind impozitul pe salarii anulate prin creditul contului 758

Soldul contului reprezinta sumele datorate bugetului de stat.

Alte datorii si creante în legatura cu personalul

Sunt situatii când la încheierea exercitiului, în cadrul lucrarilor de pregatire a întocmirii bilantului, se constata ca nu s-au întocmit state de plata pentru anumite persoane sau activitati executate pentru exercitiul curent si care, potrivit principiilor contabile, trebuie înregistrate pe cheltuielile exercitiului curent. Totodata pot fi constatate si drepturi de creanta fata de personal, îndeosebi în urma unor lipsuri la inventariere care trebuie reflectate în urma imputarii lor la veniturile exercitiului respectiv. În asemenea cazuri, pe baza documentelor în care se consemneaza obligatiile si creantele respective se apeleaza la contul 428 - "Alte datorii si creante în legatura cu personalul".

Contul 428 (B)

În credit se înregistreaza:

- garantiile gestionare retinute personalului prin debitul contului 421

- sumele datorate personalului pentru care nu s-au întocmit state de plata determinate de activitatile exercitiului care urmeaza sa se închida, inclusiv indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate pâna la închiderea exercitiului financiar prin debitul contului 641

- sumele încasate sau retinute personalului prin debitul conturilor 531, 421, 423

În debit se înregistreaza:

- sumele achitate personalului evidentiate anterior în acest cont prin creditul contului 531

- sumele restituite gestionarilor reprezentând garantiile si dobânda aferenta prin creditul contului 531

- cota parte din valoarea echipamentului de lucru suportata de personal prin creditul conturilor 758, 4427

- valoarea biletelor de tratament si odihna, a tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori acordate personalului prin creditul contului 532

- datorii prescrise sau anulate prin creditul contului 758

Soldul creditor reprezinta sumele cuvenite personalului, iar soldul debitor sumele datorate de personal.

Contabilitatea asigurarilor si protectiei sociale a personalului  si a decontarilor cu organismele sociale

Contributiile la bugetele de asigurari si protectie sociala

Contabilitatea asigurarilor si protectiei sociale se realizeaza cu ajutorul urmatoarelor conturi:

431 - "Asigurari sociale"

4311-Contributia unitatii la asigurarile sociale;

4312-Contributia personalului la asigurarile sociale;.

4313- Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate;

4314- Contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate.

437 - "Ajutor de somaj"

4371- Contributia unitatii la fondul de somaj;

4372- Contributia personalului la fondul de somaj.

438 - "Alte datorii si creante sociale"

4381- Alte datorii sociale;

4382- Alte creante sociale

Contul 431 (P) tine evidenta decontarilor privind contributia angajatorului si a personalului la asigurarile sociale si a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate.

În credit se înregistreaza:

- contributia angajatorului la asigurarile sociale si asigurarile sociale de sanatate prin debitul contului 645

- contributia personalului la asigurarile sociale si asigurarile sociale de sanatate prin debitul conturilor 421, 423

În debit se înregistreaza:

- sumele virate în contul de asigurari sociale si a asigurarilor sociale de sanatate prin creditul contului 512

- sumele datorate personalului care se suporta din asigurarile sociale prin creditul contului 423

- datorii anulate prin creditul contului 758

Soldul contului reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale si asigurarilor sociale de sanatate.

Contul 437 (P) tine evidenta decontarilor privind ajutorul de somaj datorat de angajator (1%) si de personal (0.5%).

În credit se înregistreaza:

- sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de somaj prin debitul contului 645

- sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de somaj prin debitul conturilor 421, 423

În debit se înregistreaza:

- sumele virate reprezentând contributia unitatii si a personalului pentru constituirea fondului de somaj prin creditul contului 512

- datorii anulate prin creditul contului 758

Soldul contului reprezinta ajutorul de somaj datorat.

Contabilitatea ajutoarelor materiale în contul asigurarilor sociale

Drepturile asiguratilor cuvenite din bugetul asigurarilor sociale privesc:

a) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca datorate bolilor obisnuite, accidentelor în afara locului de munca, bolilor profesionale, accidentelor de munca

Acestea se acorda salariatilor pe baza certificatelor medicale eliberate de medicul specialist în care este înscrisa cauza incapacitatii de munca si durata în zile a acesteia.

b) indemnizatiile pentru prevenirea îmbolnavirilor si refacerea capacitatii de munca

Se acorda în cazul reducerii programului de munca, schimbarii locului de munca din motive medicale, pentru trimiterea la tratament în statiuni, pentru instituirea de carantina, pentru proteze medicale.

c) indemnizatiile pentru cresterea copilului si îngrijirea copilului bolnav, precum si indemnizatii pentru sarcina si lehuzie

Se acorda pe baza certificatului medical pe o durata de 126 zile, din care 63 zile prenatal si 63 postnatal - în cuantum de 85% din media veniturilor lunare.

Contabilitatea ajutoarelor materiale se realizeaza cu ajutorul contului 423 - "Personal - ajutoare materiale datorate" (P).

În credit se înregistreaza:

- ajutoarele materiale suportate din contributia unitatii pentru asigurarile sociale, precum si cele suportate de societate prin debitul conturilor 431, 645

În debit se înregistreaza:

- ajutoarele materiale achitate prin creditul conturilor 512, 531

- retinerile din ajutoarele materiale prin creditul conturilor 425, 427, 428, 431, 437, 444

- ajutoarele materiale neridicate prin creditul contului 426

Soldul contului reprezinta ajutoarele materiale datorate.

Potrivit actelor normative in vigoare si statisticilor, avem urmatoarele salarii pentru anul 2008:

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata: 500 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore in medie pe luna in anul 2008, reprezentand 2,941 lei/ora.

Grila de salarizare prevazuta la art. 40 alin. (1) din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National pe anii 2007-2010 se raporteaza salariul minim brut pe tara garantat in plata in valoare de 500 lei.

Coeficientii minimi de ierarhizare, pe categorii de salariati sunt:

1. muncitori:

- necalificati = 1 (salariu minim 500 de lei) - grupa 9 din C.O.R. (codul incepe cu 9) - muncitori necalificati si ucenici

- calificati = 1,2 (salariu minim 600 de lei) - grupele 5,6,7,8 din C.O.R. (ex.: lucratori servicii si comert, lucratori din agricultura, silvicultura si pescuit)

2. personal administrativ incadrat in functii pentru care conditia de pregatire este:

- liceala = 1,2 (salariu minim 600 de lei) - grupa 4 din C.O.R. (ex.: functionari administrativi, de birou, contabilitate, secretari, op. calc., casieri etc)

- postliceala = 1,25 (salariu minim 625 de lei) - grupa 4 din C.O.R. daca are studii postliceale (ex.: postliceal de contabilitate primara)

3. personal de specialitate incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este:

- scoala de maistri = 1,3 (salariu minim 650 de lei) - grupa 3 din C.O.R. (ex.: tehnicieni, maistri si asimilati)

- studii superioare de scurta durata = 1,5 (salariu minim 750 de lei) - grupele 1 si 2 din C.O. .R (colegiu, subingineri)

4. personal incadrat pentru functii pentru care conditia de pregatire este cea de:

- studii superioare = 2 (salariu minim 1.000 de lei) - grupele 1 si 2 din C.O.R. (ex.: ingineri, econom., juristi, profesori etc.)

Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 este de 1.550 lei.

GRILA CU PROCENTELE CARE SE APLICA LA SALARII DE LA 01.01.2008

TAXE SI IMPOZITE

SALARIALE

ANGAJATOR (%)

ANGAJAT (%)

CAS

19,5% -pt.conditii normale de munca

24,4%-pt.conditii deosebite de munca

29,5%-pt.conditii speciale de munca

Nota: Incepand de la 01.12.2008: 18% -pt.conditii normale de munca; 23%-pt.conditii deosebite de munca

28%-pt.conditii speciale de munca.

Nota: Nu mai exista plafon pentru calculul acestor contributii.

Contributia pentru concedii

medicale si indemnizatia de

asigurari de sanatate

Contributia pt.accidente si

boli profesionale

In functie de CAEN, intre 0,4-2%

Contributia la fondul de

Somaj

Fondul de garantare pt.plata

Creantelor



CASS

Nota: Incepand de la 01.12.2008, COTA la CASS va si de 5,2%; (pt.angajator)

Nota : Incepand cu 01.07.2008, COTA la CASS va fi de 5,5%.(pt.aangajat)

Comisionul ITM

0,25% sau 0,75%

Impozitul pe venitul din

Salarii

CAPITOLUL III - STUDIU DE CAZ

CALCUL SALARII CONFORM NOILOR PROCENTE DE LA 01.01.2008

Spitalul Judetean Giurgiu are un numar de 675 salariati. Spre exemplificare voi detalia trei angajati cu norma intreaga de 8 ore.

1. ANTON CRISTI, angajat din data de 01.11.2007. Are venit brut de 600 ron, fiind muncitor calificat;

2. BANCU ELENA, angajata din data de 01.10.2007. Are venit brut de 1100 ron, fiind contabil cu studii superioare ;

3. IORDAN ADRIAN, angajat din data de 01.01.2007. Are venit brut de 900 ron, sofer. In luna ianuarie a lipsit 10 zile in urma caruia a venit cu concediu medical, boala obisnuita (cod de indemnizatie 01, procent 0.75%).

In continuare vom calcula venitul net pentru cei trei salariati pentru luna ianuarie 2008.

CALCULUL SALARIULUI PENTRU ANTON CRISTI

1.Venit brut= 600 ron

2.Venit realizat=600 ron (21 zile lucrate)

Nota: Luna ianuarie 2008 are 21 de zile lucratoare.

3.Contributia asigurarilor sociale angajat (CAS) = 9.5%: 600x9.5%=57

4.Contributia asigurarilor pentru somaj (Somaj)=0.5%: 600x0.5%=3

5.Contributia asigurarilor de sanatate (CASS)= 6.5%: 600x6.5%=39

6.Pentru a calcula impozitul pe venitul din salariu trebuie sa adunam contributiile (CAS, somaj, CASS), le scadem din venitul realizat si totodata diminuam rezultatul cu DEDUCEREA DE BAZA.

Nota: La un venit realizat de pana 1000 ron, deducerea de baza este de 250 ron.

251x16%=40

Impozit pe venit din salariu=40

7.Venitul net din luna ianuarie 2008 = 600 - 99 - 40 = 461

Venitul net al ANTON CRISTI = 461 ron.

CALCULUL SALARIULUI PENTRU BANCU ELENA

1.Venit brut= 1100 ron

2.Venit realizat=1100 ron (21 zile lucrate)

3.Contributia asigurarilor sociale angajat (CAS) = 9.5%: 1100x9.5%=105

4.Contributia asigurarilor pentru somaj (Somaj)=0.5%: 1100x0.5%=6

5.Contributia asigurarilor de sanatate (CASS)= 6.5%: 600x6.5%=72

6.Pentru a calcula impozitul pe venitul din salariu trebuie sa adunam contributiile (CAS, somaj, CASS), le scadem din venitul realizat si totodata diminuam rezultatul cu DEDUCEREA DE BAZA.

Nota: La un venit realizat de peste 1000 ron, deducerea personala de baza se micsoreaza in functie de venit. Noi ne incadram la 240, in functie de grila.

11oo-181,5-240=677

677%x16%=108

Impozit pe venit din salariu=108

7.Venitul net din luna ianuarie 2008 = 1100-183-108=809

Venitul net al BANCU ELENA = 809 ron.

CALCULUL SALARIULUI PENTRU IORDAN ADRIAN

Venit brut = 900

Venit realizat = 471 ( 11 zile lucrate)

Concediu medical:

cod indemnizatie 01 (boala obisnuita)

procent boala = 0,75%

Pentru a se lua in calcul concediul medical, angajatul trebuie sa aiba vechime minimum de sase luni de zile lucrate efectiv.

In cazul noastru, angajatul are vechime 12 luni de zile, deci stagiul de cotizatie il vom lua pe minim sase luni in urma. Angajatul a avut acelasi salariu de la angajare, pana in prezent.

Iulie =900 zile lucratoare 22

August =900 zile lucratoare 23

Septembie=900 zile lucratoare 20

Octombrie =900 zile lucratoare 23

Noiembrie = 900 zile lucratoare 22

Decembrie =900 zile lucratoare 19

41,86 x 5 zile = 209.30

209.30 x 75% = 156.98 ( se aplica procentul pentru concediul medical boala obisnuita)

157-se suporta din fondul de salarii

157-se suporta din FNUASS

Nota: Trebuie stiut ca concediul medical se suporta de catre angajator primele cinci zile si restul zilelor de catre FNUASS

Venit realizat

-pentru cele 11 zile lucrate = 471

-pentru zilele de concediu medical cele 10 zile = 314 → venit realizat 785

Contributia asigurarilor sociale angajat (CAS) = 9.5%: 471x9.5% +500*5/21*9.5%=56

Nota -CAS 9.5% se suporta pentru zilele supórtate din fondul de salarii la nivelul salariului minim pe economie

Contributia asigurarilor pentru somaj (Somaj)=0.5%: (471+157 )x0.5%=3

Nota-Contributia pentru somaj se suporta numai pentru indemnizatia de concediu medical suportata din fondul de salarii.

Contributia asigurarilor de sanatate (CASS)= 6.5%: 471x6.5%=31

Nota-Contributia pentru CASS se suporta numai pentru veniturile realizate fara indemnizatia de concediu medical.

Total contributii = 90

Venitul brut este pana in 1000 ron deci deducerea de baza este 250 ron.

Impozit salarii: 445x16%=71

VENIT NET AL LUI IORDAN ADRIAN =624

Contributii supórtate de unitate :

Fond de salarii realizat:2171

Indemnizatie suportata din fondul de salarii:157

Indemnizatie suportata din FNUASS :157

Societatea are un fond de risc in procent de 0.5%

CAS 19.5% =2171x19.5%+500x5/22x19.5%= 445

Nota: CAS 19.5% se suporta pentru zilele supórtate din fondul de salarii la nivelul salariului minim pe economie

Fond de risc 0.5%: 2171x0.5%+500x5/22x0.5%=11

Nota: Fond de risc 0.5% se suporta pentru zilele supórtate din fondul de salarii la nivelul salariului minim pe economie

CASS 5.5% = 2171+157 x5.5 %= 128

NOTA:Contributia pentru CASS 5.5 % se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS.

Somaj 1% = 2171+157 x1%= 23

NOTA:Contributia pentru somaj 1% se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS.

Contributia pentru concedii si indemnizatii 0.85%: 2171+157x0.85%= 20

NOTA: Contributia pentru concedii si indemnizatii 0.85% se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS.

Fond de garantare a creantelor 0.25%: 2171+157x0.25%=6

NOTA: Fond de garantare a creantelor 0.25% se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS.

Comision ITM 0.75%: 2171+157x0.75%= 17

NOTA: Comision ITM 0.75% se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS.

Monografie contabila la studiul prezentat:

Cheltuielile cu salariile personalului:

641 = 421 2328

Concediul medical suportat din FNUASS:

4316 = 421 157

Inregistrarea CAS 9.5% suportat de angajat:

= 4312 218

Inregistrarea CASS 6.5% suportat de angajat:

= 4314 142

Inregistrarea contributiei personalului la fondul de somaj 0.5%:

421 = 4372 12

Inregistrarea impozitului pe salarii:

421 = 444 219

Inregistrarea contributiei unitatii la fondul de CAS 19.5% :

= 4311 445

Inregistrare contributiei unitatii la fondul de CASS 5.5%:

= 4313 128

Inregistrare contributiei unitatii la fondul de somaj 1%

6452 = 4372 23

Inregistrare contributiei unitatii fond risc si accidente 0.5%:

= 4315 11

Inregistrare contributiei unitatii fond national unic pentru CM 0.85%:

6455 = 4316 20

Inregistrare contributiei unitatii la fondul de garantare a creantelor salariale 0.25%:

= 4373 6

Inregistrarea comisionului ITM0.75%:

6456 = 4476 17

Achitarea salariilor prin casieria unitatii:

421 = 5311 2485

Achitarea obligatiilor catre bugetul statului prin contul de la banca:

% = 5121

218

142

12

219

445

128

23

11

6

17

Monografie contabila -exemplu Spital Judetean.

Spitalul Judetean Giurgiu este organizat in baza legii 95/2006 este unitate sanitara cu 395 de paturi cu personalitate juridica,are un numar de 675 de salariati, este o unitate publica finantata integral din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare,in prezent furnizand servicii medicale pentru un numar de 286.300 locuitori ai judetului Giurgiu .Spitalul Judetean Giurgiu a fost infiintat in anul 1835 avand 173 de ani de activitate medicala.

Spitalul Judetean Giurgiu are sediul in str. Bucuresti, nr.82 si are ca domeniu de activitatea prestarea de servicii medicale catre populatie.

1.La data de 31.03.2008, dupa incheierea exercitiului anlui 2007, realizarea si predarea si aprobarea situatiilor financiare, se reporteaza exercitiul patrimonial al anului 2007 (rezultatul anului 2007 a fost deficit 1541814.04):

1541814.04

2.Se primeste cu titlu gratuit aparatura medicala :

3.Se inregistreaza amortizarea mijloaceleor fixe existente aferenta trimestrului I al anului 2008:

132798.57

4. Se achizitioneaza combustibil (CLU, motorina, benzina, etc) de la furnizori, se acorda un avans in suma de 1739.84 si se achizitioneaza combustibil in suma de 48519.43 :

1739.84

48519.43

5.Se achita combustibilul si se deconteaza avansul acordat :

46779.59

1739.84


48519.43

6. Pe baza bonurilor de consum se inregistreaza cheltuielile cu combustibil :

23691.02

7.Se achizitioneaza de la furnizori diversi hrana pentru oameni :

60802.44

8.Se dau in consum alimentele consumate in baza bonurilor de consum, cu respectarea zilnica a ratiei de hrana :

52835.54

9.Se achizitioneaza de la furnizori alte materiale consumabile (rechizite, etc)

6617.34

10.Se dau in consum pe baza bonurilor de consum, alte materiale consumabile :

11.Se primeste cu titlu gratuit conform programelor de sanatate (PN3 , PN4) medicamente :

396085.58

12.Se achizitioneaza, conform contractelor incheiate si a solicitatrilor sectiilor medicamente necesare

22090.57

13.Se dau in consum pe baza consumurilor sectiilor(a condicii de medicamente) si a retetelor prescrise gratuit prin programele nationale (PN3, PN4) medicamentele consumate:

6029 = 302901 419331.78

14.Se achizitioneaza conform contractelor materiale sanitare:

168228.85

15.Se dau in consum materialele sanitare pe baza bonurilor de consum ale sectiilor:

6029 = 302902 178016.90

16.Se achizitioneaza reactivi necesari efectuarii analizelor medicale:

7434.82

17.Se dau in consum reactivii pe baza bonurilor de consum:

6029 = 302903 7387.92

18.Se achizitioneaza dezinfectanti:

11839

19.Se dau in consum dezinfectantele consumate, pe baza bonurilor de consum :

9579.68

20.Se achizitioneaza obiecte de inventar(20 de scaune)

1821.44

21.Se plateste factura proforma sosite (avansuri furnizori pentru tichete de masa)

37110.49

22.Se primeste tichete de masa pentru facutura proforma achitata :

93847.65

23.Se achita factura si se deconteaza si avansul achitat:

56737.16

37110.49


93847.65

24.Se emite factura catre casa de asigurari de sanatate pentru serviciile prestate(pe baza foilor de observatie-caz rezolvat- se emit lunar facturi catre casa de asigurari de sanatate pentru finantare, aceste facturi au la baza contractele incheiate la inceput de an, la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli) :

1526947,22

25.Se emite facturi cabinetele particulare care isi au locatia in spatiile ambulatoriului de specialitate al spitalului (spitalul realizand venituri din chirii) :

5159,77

26.Se inregistreaza cheltuieli cu salariile personalului :

73243

27.Se inregiztreaza suma de concedii medicale datorata salariatiilor (indemnizatia de concediu medical), suportata din contributia pentru concedii medicale (Fd CM 85%), aceasta suma se datoreaza catre persoanele care indeplinesc conditiile de cotizare si au un concediu medical mai mare de 5 zile (primele 5 zile se suporta de catre unitate iar zilele peste se suporta de catre fond XCm 85%)

8826

28.Se evidentiaza separat plata cu cardul :

218842

29.Din contul de trezorerie se vireaza pentru salarii platite pe card(pentru luna trecuta, salariile bugetare se ridica pe data de 15 a lunii viitoare, deci cheltuielie se inregistreaza normal la data de 31 ale lunii iar drepturile se ridica luna viitoare pe data de 15) :

213909

30.Se inregistreaza contributia personalului la CAS :

69494

31.Se inregistreaza contributia personalului la CASS :

47600

32.Se inregistreaza fond somaj individual :

4221

33.Se inregistreaza impozit salarii :

71976

34. Se ridica bani din trezorerie pentru achitarea salariilor :

336553

336553

35.Se achita pe data de 15 salariile personalului prin casierie :

336553

36.Se dau tichetele de masa pe baza centralizatorului cu prezenta :

78753.48

37.Se inregistreaza contributiile unitatii cu CAS

144666

38.Se inregistreaza contriubutia unitatii la CASS :

44042

39.Se inregistreaza contribuitia unitatii la fondul de risc si accidente :

7242

40.Se inregistreaza contributia unitatii la fond CM 0.85%L :

6239

41.Se inregistreaza contributia unitatii la fondul de garantare a creantelor salariale 0.25%

1835

42.Se inregistreaza contributiile unitatii la fondul de somaj :

14681

43.Se achita contributiile prin banca :

% = 560 397173

142032

67967

43289

46803

7124

1804

14430

4210

444 69514

44.Se primeste finantarea de la bugetul de stat :

194000

45.Pe baza centralizatoarelor de salarii se face regularizarea pentru cheltuielile de personal suportate de la bugetul de stat(se vireaza in contul de unde s-au platit) :

175248.25

175248.25

46.Se primeste finantarea de la casa pe baza facurilor emise catre casa :

1230974

47.Se achita furnizorii din contul de la banca :

383550.85

48.Se primeste de la furnizor factura pentru reparatiile efectuate conform contractului :

19686.67

49.Se primeste de la electrica factura de energie electrica :

610 = 401 147901.03

50.Se primeste de la serviciul ambulanta o factura de regularizare pentru transportul efectuata pe primul trimestru :

645

51.Se primeste factura de telefon de la romtelecom :

3068.08

52.Se primeste facturile de la furnizorii de prestari servicii(intretinere program contabilitate, program salarii, program farmacie eliberare medicamente, program birou internari inregistrare foi observatii) :

43367.56

53Se inchide cheltuielile

5864928.23

6022 51026.26

6027 160707.92

6028 44836.54

6029 501976.38

603 3282

610 423243.40

611 21068.65

624 83996.56

626 10880.04

628 80152.24

641 2225370.20

642 238438.98

6451 439172

6452 44708

6453 133971

6454 18220

6455 18911

6456 5500

658 1225216.63

54.Se inchid veniturile

= 121 6391531.85

4570034.41

11237.77

503000

1275767.89

31491.78

Spitalul Judetean X

BILANT

Incheiat la data de 31.03.2008

Nr. Crt

Denumire indicatori

Sold la

Inceput de an

Sf. perioada

A.

ACTIVE

I.

ACTIVE NECURENTE

Active fixe necorporale

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier

Terenuri si cladiri

Alte active nefinanciare

Active financiare necurente(investitii pe termen lung) peste 1an

Creante necurente -sume ce urmeaza a fi incasate dupa o pe mai mare de 1 an

TOTAL ACTIVE NECURENTE

II.

ACTIVE CURENTE

Stocuri

Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mica de 1 an

Investitii pe termen scurt

Conturi la trezorerie si banci din care

Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie

Depozite

Cheltuieli in avans

TOTAL ACTIVE CURENTE

TOTAL ACTIVE

B.

DATORII

DATORII NECURENTE -sume ce treb platite intr-o per mai mare de 1 an

Sume necurente de plata

Imprumuturi pe termen lung

Provizioane

TOTAL DATORII NECURENTE

DATORII CURENTE-sume ce treb platite intr-o per de pana la 1 an

Datorii comerciale si avansuri

Datorii catre bugete

Datorii catre Comunitatea Europeana

Salariile angajatilor si contributiile aferente

Venituri in avans

Provizioane

TOTAL DATORII CURENTE

TOTAL DATORII

ACTIVE NETE =TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII

C.

CAPITALURI PROPRII

Rezerve, fonduri

Rezultat reportat(ct117-sold creditor)

Rezultat reportat(ct.117-sold debitor)

Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. 121-sold creditor)

Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. 121-sold debitor)

TOTAL CAPITALURI PROPRII

SPITAL JUDETEAN X

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data de 31.03.2008

Nr. Crt

Denumire indicatori

Anul precedent

Anul curent

I

VENITURI OPERATIONALE

Venituri din impozite, taxe contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor

Venituri din activitati economice

Finantari, subbventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala

Alte venituri operationale

TOTAL VENITURI OPERATIONALE

II

CHELTUIELI OPERATIONALE

Salarii si contributii sociale aferente angajatilor

Subventii si transferuri

Stocuri, consumabile, lucrari de servicii, executate de terti

Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane

Alte cheltuieli operationale

TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE

III

REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

EXECEDENT

DEFICIT

IV

VENITURI FINANCIARE

V

CHELTUIELI FINANCIARE

VI

REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA

EXCEDENT

DEFICIT

VII

REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA

EXCEDENT

DEFICIT

VIII

VENITURI EXTRAORDINARE

IX

CHELTUIELI EXTRAORDINARE

X

REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

EXCEDENT

DEFICIT

XI

REZULTAT PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI

EXCEDENT

DEFICIT

MANAGER,  DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

SPITALUL JUDETEAN X

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La data de 31.03.2008

DEPOZITE

NR. CRT

Denumire indicatiori

Contul

I

NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

Incasari

Plati



Numerar net din activitatea operationala

II

NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

Incasari

Plati

Numerar net din activitatea de investitii

III

NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

Incasari

Plati

Numerar net din activitatea de finantare

IV

CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

V.

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI

VI.

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI din care :

Depozite

Disponibilitati la banci in strainatate

Diferente de evaluare

MANAGER,  DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

VIZA TREZORERIE,

SPITALUL JUDETEAN X

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La data de 31.03.2008

TAXE DE LICITATII

NR. CRT

Denumire indicatiori

Contul

I

NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

Incasari

Plati

Numerar net din activitatea operationala

II

NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

Incasari

Plati

Numerar net din activitatea de investitii

III

NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

Incasari

Plati

Numerar net din activitatea de finantare

IV

CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

V.

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI

VI.

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI din care :

Depozite

Disponibilitati la banci in strainatate

Diferente de evaluare

SPITALUL JUDETEAN X

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La data de 31.03.2008

NR. CRT

Denumire indicatiori

Conturi

Sume

I

NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

Incasari

Total

Plati

Total

Numerar net din activitatea operationala

Total

II

NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

Total

Incasari

Total

Plati

Total

Numerar net din activitatea de investitii

Total

III

NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

Total

Incasari

Total

Plati

Total

Numerar net din activitatea de finantare

Total

IV

CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

Total

V.

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI

Total

VI.

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI din care :

Total

SPITAL JUDETEAN « X »

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE -VENITURI

Incheiat la data de 31.03.2008

Denumire indicatori

Clasifictie bugetara

Previziuni bugetare initiale

Prevederi bugetare trimestriale/definitiv

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constatate de incasat

Totaldin care

Din an pre

Din anul curent

TOTAL VENITURI

Accize

Venituri din proprietate

Venituri din concesiuni si inchrieri

Alte venituri din proprietate

Venituri din prestari servicii

Venituri din contracte incheiate cu casele de asig sociale de san

Alte venituri din prest serv si alte activ

Diverse venituri

Alte venituri

Transferuri voluntare. Altele decat subventiile

Donatii si sponsorizari

Alte transferuri voluntare

Venituri din valorificarea unor bunuri

Venit din val unor bunuri ale inst publice

Subventii de la bugetul de stat

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

Programme nationale de sanatate

Actiuni sanitare

Aparatura medicala de inalta performanta

Alte cheltuieli

Subventii de la late administratiir

Subventii pentru inst publice

MANAGER,  DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

SPITALUL X

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE -CHELTUIELI

Incheiat la data de 31.03.2008

Denumire indicator

Clasif bug

Credite bugetare

Angajamente

Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

Initiale

Trim/definitive

Bugetare

Legale

Total cheltuieli

Cheltuieli curente

Titlul I Cheltuieli de personal

chelt salariale in bani

Salarii de baza

Salarii de merit



Indemnizatii de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru conditiile de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond premii

Fond aferent platii cu ora

Alte drepturi sal in bani

Cheltuieli sal in natura

Tichete de masa

Contributii

Cont la asig sociale de stat

Cont de asig de somaj

Cont la asig soc de sanatate

Cont pt asig ptr accid de munca si boli prof

Cont ptr concedii si ind

Contrib la fd de garanntare a creantelor

Titlul II Bunuri si servicii

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrefianti

Piese de schimb

Transport

Poata, telocomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari servicii cu caracter functional

Alte bunuri si servicii pt intretinere

Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura ob de inventar

Lenjerie si accesorii de pat

Alte ob de inventar

Deplasari,detasari

Deplasari interne, detasari

Materiale de laborator

Carti, publicatii si mat publ

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Chelt judiciare si extrajud deriv din act in reprez legii

Cheltuieli de capital

Titlul X Active nefinanciare

Active fixe

Alte active fixe

Concluzii:

Din analiza bilantului, a contului de rezultat patrimonial a executiei veniturilor si cheltuielilor tragem urmatoarele concluzii :

-primul trimestru al anului se incheie cu excedent in suma de 526.604, fata de anul trecut care s-a incheiat cu un deficit de 1.541.800. Deficitul anului trecut a fost influentat de amortizarea anuala (amortizarea celor 4 trimestre) si materialele (combustibil, materiale sanitare, medicamente, hrana, etc) aflate in stocuri si consumate in cursul anului. Primul trimestru a anului are o cota de amortizare in suma de 132.799 .

Din executia veniturilor putem spune urmatoarele :

-contractele incheiate cu casa de asigurari de sanatate pe intreg anul sunt in suma de 18.013.000 iar primul trimestru a fost in suma de 4.839.000, din care s-au realizat 4.398.111, diferenta de 440.889 finnd realizat dar neputand sa-I activam din cauza de foi de observatii invalide. Pentru primul trimestru au fost realizate contractele cu caza dar au fost invalidate mai multe foi de observatii. Acesta problema se rezolva in urmatoarele trimestre prin revederea foilor de observatii si solicitarea validarii lor (este un caz frecvent in sistemul sanitar, erori de CNP, erori de cod diagnostic, etc) ;

-La alte venituri (venituri obtinute din chirii, din prestari servicii catre alte institutii-analizze medicale pentru salariatii diverselor unitati care ne solicita) spitalul are prevezionat pentr anul 2007 o suma de 820.000 iar pe primul trimestu a previzionat 252.000 din care a realizat 171.293.

-La transferuri voluntare sunt inregistrate medicamentele si aparatura medicala primita cu titlu gratuit. -In ceea ce priveste bugetul de stat pe total an s-au previzionat (in functie de fila de buget primita) 1.400.000 din care 177.000 pe programme de sanatate si 1.223.000 pe actiuni sanitare. Pe primul trimestru in buget s-au prevazut 579.000 din care 168.000 pe programme de sanatate din care s-au primit 139.000 si 411.000 pe actiuni sanitare din care s-au primit 364.000, diferentele urmand a se incasa in trimestrele viitoare.

-In ceeia ce privesc cheltuielile in executia bugetara nu sunt depasiri pe fiecare titlu au fost respectate previziunile, au fost angajate creditele care au fost alocate primulul trimestru.

BLIOGRAFIE

1.Angelescu, Coralia ,Ciucur, D. ,Dobrota , N., Economie ed. A 3-a , Bucuresti , Editura Economica, 2000.

Cosmina Pitulice, Mariana Glavan , Contabilitatea institutiilor publice din Romania, 2007

3.Drehuta,E. , Neamtu, Ghe. , Voicu Elena, Bugetul Public si Contabilitatea Unitatilor Bugetare, Editura Agora, Bacau, 2000.

4.Lefter ,V., Manolescu ,A., Managementul Resurselor umane, Editura Economica, Bucuresti, 1995.

5.Patrut V. , Contabilitate, Editura Economica, Bucuresti, 1996.

6.Hotararea Guvernului, Nr. 749, Metodologie pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale si de aplicarea a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite, Monitorul Oficial Nr. 407/27.10.1998.

7.Legea Nr.154 din 16 iulie 1998, Legea privind sistemul de stabilire a salariilor de baza, Monitorul Oficial Nr.266 din 16 iulie 1998 .

8.Legea Nr.53 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii cu modificari O.G. , nr., 65 Monitorul Oficial, Nr. 576, din 5 iulie 2005.










Document Info


Accesari: 26288
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.




eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )