Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Studiu de caz privind contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitate
Studiu de caz privind contabilitatea capitalurilor proprii

4.1. Prezentarea generala a societatii
Societatea comerciala INEDIT TRANS AUTO S.R.L. are sediul în, B-dul Bucurestii Noi, nr. 40, Bl. PA, Ap. 3, sector 1, Bucuresti. Este constituita în forma juridica de societate cu raspundere limitata, cu capital social integral privat.

Societatea comerciala este înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/5468/2004. Are cuprinse în obiectul de activitate, conform actului constitutiv, activitati din domeniul productiei, comertului, prestari de servicii, însa obiectul principal de activitate îl constituie reparatiile auto.

Capitalul social al societatii comerciale INEDIT TRANS AUTO S.R.L. este de 16.800 ron, respectiv 8400 parti sociale în valoare de 2 lei, detinute de un singur asociat care este si administrator.

Administratorul aproba anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi si hotaraste repartizarea profitului realizat anual.

Societatea comerciala are un numar de 31 salariati cu contracte de munca cu durata nedeterminata.

Conform bilantului contabil pe anul 2007, societatea comerciala a realizat venituri totale de 212772,57 lei, venituri din exploatare de 212729,82 lei, venituri financiare de 42,75 lei, în conditiile în care, la capitolul cheltuieli s-a realizat 197038,46 lei.

Compartimentul contabilitate are 4 salariati. Conform legii, în cadrul societatii comerciale, contabilitatea este condusa în partida dubla, se întocmeste bilantul contabil cu toate componentele dupa modelele elaborate de Ministerul Finantelor.

Prin modul de organizare a contabilitatii, în cadrul societatii se asigura:

întocmirea documentelor justificative pentru orice operatiune care afecteaza patrimoniul societatii

înregistrarea în contabilitate a operatiunilor patrimoniale;

inventarierea patrimoniului;

întocmirea bilantului contabil;

controlul tuturor operatiunilor patrimoniale efectuate;

furnizarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si a rezultatelor societatii comerciale;

Organizarea contabila se realizeaza pe doua coordonate

1. Contabilitatea generala sau financiara, care are drept obiectiv circuitul patrimonial al societatii luat în totalitate si structuralitatea sa ca entitate gestionara. Scopul sau este acela de a determina situatia patrimoniului sub forma echilibrului care trebuie asigurat, concomitent cu rezultatul global al exercitiului, bazat pe gruparea si apoi decontarea cheltuielilor si a veniturilor în functie de natura lor;

2. Contabilitatea de gestiune, care are drept obiectiv evidenta, calculul, analiza si controlul costurilor si al rezultatelor analitice prin prisma componentelor activitatilor consumatoare de resurse si producatoare de rezultate: pe feluri de produse, pe subdiviziuni organizatorice interne, componente ale societatii. Criteriul folosit pentru delimitarea cheltuielilor si rezultatelor este cel al destinatiei si functiei lor.

În cadrul societatii comerciale, sunt utilizate atât conturi de venituri si rezultate analitice corespunzatoare cât si conturi de cheltuieli, pe destinatii si de calculatie a costurilor.

În legatura cu contabilitatea interna de gestiune, se cuvine a fi subliniate urmatoarele aspecte constatate

contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta în parte;

materialele de natura obiectelor de inventar de mica valoare sau scurta durata se înregistreaza pe cheltuieli integral;

contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ si valoric;

contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli dupa natura lor;

contabilitatea clientilor, furnizorilor si a celorlalte creante si obligatii, se tine pe categorii precum si pe fiecare persoana;

contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri dupa natura lor, compatibile cu cheltuielile pe care le-au generat de asa maniera încât rezultatele financiare si profitul, se pot determina lunar.

În cadrul societatii comerciale, sunt utilizate trei categorii de documente contabile:

documentele justificative, prin care se evidentiaza efectuarea ca atare a operatiunilor economice, aceste documente formând majoritatea în totalul documentelor utilizate;

documente de evidenta si prelucrare contabila;

documente de sinteza si raportare contabila si financiar- fiscale.

Din categoria documentelor justificative, se utilizeaza:

documentele primare întocmite în unitatile de desfacere;

documentele centralizatoare întocmite pe baza documentelor primare, distinct pe fiecare operatiune.

Ca elemente generale, documentele primare întocmite de societate, cuprind:

denumirea documentului (factura, chitanta, bon, etc.);

numarul de ordine;

data si locul întocmirii;

felul operatiunii cu indicarea elementelor cantitative si valorice;

semnatura persoanelor implicate, si dupa caz, aprobarea si confirmarea datelor de catre persoanele abilitate;

semnatura de autorizare prin control a legalitatii operatiunii.

Societatea comerciala, are organizata arhiva pentru pastrarea documetelor în limitele termenelor prevazute de lege astfel încât este asigurat oricând accesul retroactiv si controlul activitatii desfasurate.

Între documentele justificative principale utilizate mentionam:

notele de receptie si constatare de diferente (tipizate);

bonurile de cosum (tipizate);

avizele de însotire a marfurilor (tipizate);

pentru mijloacele banesti si decontari, chitante, chitante fiscale, facturi (tipizate);

pentru salarii si alte drepturi de personal, state de salarii, liste de avans chenzinal, ordine de deplasare (tipizate).

Pentru prelucrarea informatiilor cuprinse in documentele justificative, societatea comerciala utilizeaza urmatoarele registre contabile: registru-jurnal, registrul-inventar si registrul Cartea Mare.

În registrul-jurnal sunt înregistrate operatiunile patrimoniale în ordinea lor cronologica, dupa data întocmirii documentelor sau intrarii lor în unitate. În cazul operatiunilor multiple, de aceeasi natura privind acelasi loc de activitate, operatiunile se recapituleaza si într-un document centralizator.

În registrul-inventar, se înregistreaza toate elementele patrimoniale de activ si de pasiv, grupate dupa natura lor, potrivit posturilor din bilantul contabil, inventariate, potrivit legii. Elementele patrimoniale din registrul-inventar au la baza listele de inventariere ori alte documente ce stau la baza posturilor din bilant. Este utilizat registrul-inventar tipizat.

In registrul Cartea Mare sunt înscrise lunar înregisrarile care s-au efectuat în registrul-jurnal. Registrul sta la baza întocmirii balantei de verificare lunare. Balanta de verificare serveste la întocmirea bilantului.

În cadrul societatii comerciale, se utilizeaza inregistrarile contabile în forma "maestru-sah", asigurându-se controlul operativ încrucisat al operatiunilor contabile, fiind dezvoltata pe conturi corespondente, atât rulajul debitor cât si rulajul creditor al fiecarui cont sintetic.

4.2. Studiu de caz privind contabilitatea capitalurilor proprii la SC Inedit Trans Auto SRL

4.2.1.Operatii privind capitalul social

4.2.1.1. Constituirea capitalului social

SC Inedit Trans Auto SRL s-a constituit sub forma unei societati cu raspundere limitata cu un capital subscris de 16.800 lei divizat în 11.200 parti sociale, a 1,5 lei/ parte sociala. La înfiintare s-a depus la banca contravaloarea a 4.800 parti sociale si s-au adus aporturi în natura sub forma unui depozit evaluat la suma de 4.800 lei, pentru care s-au acordat 3.200 parti sociale. Restul capitalului s-a depus în contul bancar în termen de 12 luni de la înfiintare.

a) subscrierea capitalului social conform actelor constitutive:

Decontari cu asociatii = 1011 "Capital subscris 16.800

Privind capitalul" nevarsat"

b) varsarea capitalului:

% = 456 " Decontari cu asociatii privind capitalul" 12.000

5121 "Conturi la banci în lei" 7.200

212 "Constructii 4.800

c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:

1011 "Capital subscris nevarsat = 1012 "Capital subscris varsat" 12.000

d) varsarea ulterioara a capitalului:

5121 "Conturi la banci în lei"= 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" 4.800e) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:

1011 "Capital subscris nevarsat = 1012 "Capital subscris varsat" 4.800

4.2.1.2. Majorarea capitalului social

A. Majorarea prin emisiunea de noi parti sociale.

Administratorul societatii, care este si asociat unic hotaraste majorarea capitalului social prin emisiunea unui pachet de 5.000 parti sociale cu valoare nominala de 1,5 lei, care se vor achita ulterior în numerar.

a) subscrierea partilor sociale: 5.000 * 1,5 = 7.500

456"Decontari cu asociatii = 1011"Capital subscris nevarsat" 7.500

privind capitalul"

b) efectuarea varsamintelor de catre asociat:

5311 "Conturi la banci în lei" = 456 "Decontari cu asociatii 7.500

privind capitalul

c) trecerea capitalului subscris nevarsat:

1011 "Capital subscris nevarsat" = 1012 "Capital subscris varsat" 7.500

B. Majorarea capitalului social prin aporturi în natura.

Administratorul hotaraste majorarea capitalului social prin acceptarea unui aport în natura concretizat într-un utilaj evaluat la 2.000 lei.

a) subscrierea aportului în natura:

456 "Decontari cu asociatii = 1011 "Capital subscris nevarsat 2.000

privind capitalul"

b) intrarea în patrimoniu a aportului subscris:

2133 "Mijloace de transport" = 456 Decontari cu asociatii 2.000

privind capitalul"

c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:

1011 "Capital subscris nevarsat = 1012 "Capital subscris varsat" 2.000

C. Majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve

Administratorul hotaraste majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve de 1.000 lei.

105 "Rezerve din reevaluare"= 1012 "Capital subscris varsat" 1.000

D. Majorarea capitalului social prin încorporarea profitului.

Administratorul hotaraste încorporarea profitului reportat în suma de 151.352 lei.

117 "Rezultatul reportat" = 1012 "Capital subscris varsat"  151.352

4.1.2.3. Diminuarea capitalului social

A. Diminuarea capitalului social în vederea acoperirii unei pierderi.

Se hotaraste diminuarea capitalului social cu 178.602 lei în vederea acoperirii unei pierderi reportate din exercitiile precedente.

1012 "Capital subscris varsat" = 117 "Rezultatul reportat" 178.602

B. Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de partlori sociale, care ulterior vor fi anulate.

În vederea reducerii capitalului social, societatea rascumpara cu numerar 1.500 parti sociale cu pretul de 4,5 lei bucata, pe care ulterior le anuleaza. Valoarea nominala a actiunilor este de 5 lei.

a) rascumpararea partilor sociale

502 "Actiuni proprii" = 5311 "Conturi la banci în lei"  6.750

b) anularea partilor sociale rascumparate:

"Capital subscris varsat" = % 7.500

502 "Actiuni proprii" 6.750

768 "Alte venituri financiare" 750

C. Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de numerar:

În vederea reducerii capitalului social, societatea rascumpara cu numerar 1.000 parti sociale cu pretul de 1,8 lei bucata, pe care, ulterior le anuleaza. Valoarea nominala a partilor sociale este de 1,5 lei.

a) achizitionarea partilor sociale

502 "Actiuni proprii" = 5311 "Conturi la banci în lei" 1.800

b) anularea partilor sociale rascumparate:

% = 502 "Actiuni proprii" 1.800

1012 "Capital subscris varsat" 1.500

668 "Alte cheltuieli financiare" 500

D. Diminuarea capitalului social prin retragerea unui asociat

Un asociat se retrage din afacere si i se restituie contravaloarea aportului social în suma de 2.000 lei.

a) suma achitata asociatului care se retrage:

456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" = 5311 "Conturi la banci în lei" 2.000

b) înregistrarea diminuarii capitalului social, dupa finalizarea formalitatilor juridice privind diminuarea capitalului social:

"Capital subscris varsat" = 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul" 2.000

4.2.2. Operatii privind primele legate de capital

4.2.2.1. Primele de emisiune

Se emit 1.000 parti sociale cu valoarea de emisiune de 1,3 lei si valoarea nominala de 1,1 lei, care se încaseaza în numerar. Ulterior, primele de emisiune se încorporeaza în capitalul social.

a) emisiunea partilor sociale:

456"Decontari cu asociatii = % 1.300

privind capitalul" 1011 "Capital subscris nevarsat" 1.100

1041 "Prime de emisiune" 200

b) se încaseaza în numerar valoarea partilor sociale:5311"Conturi la banci în lei" = 456 "Decontari cu asociatii 1.300

privind capitalul

c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:

1011 "Capital subsris nevarsat" = 1012 "Capital subscris varsat" 1.100

d) încorporarea primei în capitalul social:

1041" Prime de emisiune" = 1012 "Capital subscris varsat" 200

4.2.2.2. Primele de fuziune

În urma fuziunii, societatea comerciala absorbanta SC Inedit Trans Auto SRL preia activul societatii absorbite reprezentat de masini si utilaje evaluate la suma de 3.000 lei si disponibilitati banesti în conturile bancare de 2.000 lei. Se hotaraste ca în schimbul activului preluat sa se emita 4500 de parti sociale cu valoarea nominala de 1 leu. Prima de fuziune se integreaza ulterior în capitalul social.

valoarea contabila a activelor preluate: 5.000 lei

valoarea nominala a partilor sociale: 4.500 lei

prime de fuziune: 5.000 - 4.500 = 500 lei

a) subscrierea capitalului:

456 "Decontari cu asociatii = % 5.000

privind capitalul 1011 "Capital subscris nevarsat" 4.500

1042 "Prime de emisiune" 500

b) preluarea activelor aduse prin fuziune:

% = 456 5.000

3.000

2.000

c) regularizarea capitalului:

1011 = 1012 4.500

d) integrarea primelor n capitalul social:

1042 = 1012 500

4.2.2.3. Primele de aport

Societatea SC Inedit Trans Auto SRL hotaraste majorarea capitalului social printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat la 2.000 de lei, care este remunerat cu 18 parti sociale cu valoarea a 100 lei fiecare. Prima de aport se încorporeaza ulterior la rezerve.

a) subscrierea capitalului:

456 = % 2.000

1011 1.800

1043 200

b) depunerea capitalului subscris:

2131 = 456 2.000

c) ncorporarea primelor la alte rezerve:

1043 = 1068 200

4.2.3. Operatii privind rezervele din reevaluare

In exercitiul financiar 2006 se reevalueaza un utilaj la valoarea justa de 9.000 lei, tinându-se se seama de gradul de uzura fizica si morala al acestuia. Valoarea de intrare (contabila) a utilajului este de 8.000 lei, iar valoarea amortizarii cumulate (expresia valorica a uzurii fizice si morale) este de 2.000 lei.

În exercitiul financiar 2007, valoarea justa stabilita prin reevaluare este de 4.000 lei, amortizarea calculata între cele doua reevaluari fiind de 1.500 lei.

a) Înregistrari contabile în exercitiul 2006

valoarea contabila neta = valoarea contabila - amortizarea calculata = 8.000 - 2.000 = 6.000 lei

rezerva din reevaluare = valoarea justa - valoarea contabila neta = 9.000 - 6.000 = 3.000 lei

2131 = 105 3.000

valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 8.000 * (9.000/ 6.000) = 12.000 lei

amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 2.000 * (9.000/ 6.000) = 3.000 lei

diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 3.000 - 2.000 = 1.000 lei

2131 = 2813 1.000

b) Înregistrari contabile în exercitiul 2007

valoarea contabila neta = valoarea contabila - amortizarea calculata = 12000 - (3000 + 1500) = 7.500 lei

rezerva din reevaluare = valoarea justa - valoarea contabila neta = 4.000 - 7.500 = - 3.500 lei

valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 12.000 * (4.000/ 7.500) = 6.400 lei

amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 4.500 * (4.000/ 7.500) = 2.400 lei

diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 2.400 - 4.500 = - 2.100 lei

În acest caz rezulta o diminuare a rezervei din reevaluare, întrucât valoarea justa stabilita prin reevaluare este mai mica decât valoarea contabila neta cu 3.500 lei. Acest minus din reevaluare va fi acoperit partial din plusul din reevaluare va fi acoperit partial din plusul din reevaluare stabilit la data de 31.10. 2006 (3.000 lei), iar diferenta ramasa neacoperita se înregistreaza ca o cheltuiala (5.000 lei):

% = 2131 5.600

105 3.000

500

2813 2.100

4.2.4. Operatii privind rezervele

4.2.4.1. Rezerve legale

SC Inedit Trans Auto SRL constituie rezerve legale pe baza urmatoarelor informatii extrase din evideta contabila de la sfârsitul exercitiului financiar

capital social: 16.800 lei;

venituri obtinute: 1.448.217 lei;

cheltuieli efectuate: 1.306.042 lei.

a) Se calculeaza:

profitul brut: 142.175 lei;

rezervele legale repartizate din profitul brut: 7.109 lei.

b) Formula contabila privind repartizarea la rezerve legale a unei parti din profitul brut:

129 = 1061 7.109

4.2.4.2. Rezerve pentru actiuni proprii

Administratorul hotaraste rascumpararea a 500 parti sociale. Dobândirea acestora se face cu plata în numerar, la pretul de 2 lei/ parte sociala. Sursa de procurare a partilor sociale este profitul distribuibil asociatilor. În exercitiul urmator, partile sociale se revând în numerar la pretul de 2,5 lei/ parte social.

a) Rascumpararea în numerar a partilor sociale: 500 * 2 = 1.000 lei

502 = 5311 1.000

b) Constituirea rezervelor pentru actiuni proprii din profitul exercitiului curent, în suma egala cu valoarea partilor sociale rascumparate:

129 = 1062 1.000

c) Vânzarea în numerar a partilor sociale:

% 1.250

502 1.000

7642 250

d) Disponibilizarea rezervelor pentru actiuni proprii, prin transferarea acestora la rezultatul reportat:1062 = 117 1.000

4.2.4.3. Rezerve statutare sau contractuale

Se înregistreaza în contabilitate urmatoarele operatiuni:

a) Se constituie din profitul net al exercitiul curent rezerve statutare în suma de 100 lei:

129 = 1063 100

b) Se constituie din profitul reportat rezerve statutare în suma de 200 lei:

117 = 1063 200

c) Se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi din exercitiul precedent în suma de 400 lei:

1063 = 121 400

d) Se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi reportate în suma de 500 lei:

1063 = 121 500

e) Se majoreaza capitalul social prin încorporarea de rezerve statutare în suma de 600 lei:

1063 = 1012 600

446 = 5121 30

4.2.4.4. Alte rezerve

a) Se constituie din profitul net al exercitiului curent alte rezerve în suma de 100 lei:

129 = 1068 100

b) Se constituie din profitul reportat alte rezerve în suma de 200 lei:

117 = 1068 200

c) Se transfera la alte rezerve prime de emisiune în valoare de 1.000 lei:

1041 = 1068 1.000

d) Se încorporeaza în alte rezerve, rezerve din reevaluare în valoare de 500 lei

105 = 1068 500

e) Se utilizeaza alte rezerve pentru acoperirea unei pierderi din exercitiul precedent în suma de 400 lei:

1068 = 121 400

f) Se utilizeaza alte rezerve pentru acoperirea unei pierderi reportate în suma de 500 lei:

1068 = 121 500

g) Se majoreaza capitalul social prin încorporarea altor rezerve în suma de 600 lei:

1068 = 1012 600

4.2.6. Operatii privind rezultatul reportat

4.2.6.1. Pierderea reportata

a) Se acopera pierderea contabila precedenta din profitul anului curent în suma de 100 lei

129 = 117 100

b) Se acopera din rezerve legale o piedere contabila precedenta în suma de 80 lei:

1061 = 117 80

c) Se reporteaza profitul net realizat în exercitiul precedent, care nu a fost înca repartizat de 1.200 lei :

121 = 117 1.200

d) Se reporteaza pierderea contabila realizata în exercitiul precedent de 50 lei:

117 = 121 50

e) Se repartizeaza profitul reportat la reserve statutare în suma de 300 lei

117 = 1063 300

4.2.6.2. Profitul reportat

Se încorporeaza în capital social o parte din profitul reportat în suma de 500 lei:

117 = 1012 500

4.2.7. Operatii privind subventiile pentru investitii

SC Inedit Trans Auto SRL primeste în contul bancar o subventie de 3.000 lei pentru procurarea unui utilaj. Dupa achizitionarea utilajului în valoare de 5.000 lei plus TVA, se achita factura prin banca. Durata normala de utilizare a utilajului este de 5 ani.

a) Înregistrarea subventiei de primit:

445 = 131 3.000

b) Primirea subventiei:

5121 = 445 3.000

c) Achizitionarea utilajului:

% = 404 5.950

5.000

4426 950

d) Plata datoriei fata de furnizorul de imobilizari:

404 = 5121 5.950

e) Amortizarea lunara a utilajului 5.000/ 60 luni = 83

6811 = 2813 83

f) Trecerea lunara la venituri a unei parti din subventie: 3000/ 60 luni = 50

131 = 7584 50

BIBLIOGRAFIE

Epuran, M., Babaita V. - "Contabilitatea financiara în noul sistem contabil ( vol I),

Editura de Vest, 1996

Drehuta, E., Petrut, V., - "Manalul expertului contabil" Editura Agora, 2000

Rotila, A.

Feleaga, N., Ionascu, I., - "Contabilitatea finaciara

Concluzii generale. Propuneri

Concluzii

Contabilitatea capitalurilor asigura evidenta existentei, maririi si micsorarii capitalurilor, a subventiilor pentru investitii si a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli asimilate capitalurilor proprii, împrumuturilor pe termen lung si alte surse cu durata de finantare mai mare de un an de zile.

Pentru contabilitate evidenta marimii si micsorarii capitalurilor constituie un obiectiv fundamental; pe temeiul acestui obiectiv se desprind obiective operationale pentru organizarea contabilitatii cum sunt:

dimensionarea corecta a marimii capitalului social al unitatii patrimoniale;

protectia si cresterea marimii capitalului social;

delimitarea obligatiilor unitatii patrimoniale, a aportului la capitalul social pe titulari - persoane fizice sau juridice aportatoare;

valorificarea capitalului prin plasamente rentabile;

asigurarea autonomiei financiare a întreprinderii prin conservarea si dezvoltarea capitalurilor proprii.

Dupa cum se poate observa pe baza studiului de caz efectuat la SC Inedit Trans Auto SRL, societatea îsi asigura cu fermitate autonomia financiara prin conservarea si dezvoltarea capitalurilor proprii. În organizarea contabilitatii capitalurilor proprii s-a tinut seama de urmatorii factori specifici:

tipul de societate (comerciala);

forma de organizare juridica a unitatii patrimoniale si îndeosebi a societatii comerciale (cu raspundere limitata);

caile si modalitatile de constituire a capitalului social (în natura, aport în numerar, dubla crestere simultana de capital).

Propuneri

M-am gandit sa propun utilizarea noilor situatii financiare prevazute în bilantul contabil care pun accentul pe defalcarea capitalurilor proprii si pe exemplificarea modalitatilor de calcul mult mai explicite necesare utilizatorilor de informatii contabile.


Document Info


Accesari: 25134
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )