Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Standardul International de Contabilitate 7 Situatiile fluxurilor de numerar

Contabilitate
Standardul International de Contabilitate 7

Situatiile fluxurilor de numerar
Aceasta versiune cuprinde amendamentele care rezulta din IFRS noi si cele amendate emise pâna la data de 31 martie 2004. Sectiunea "Modificari în editia de fata" de la începutul acestui volum prevede datele de aplicare ale IFRS noi si amendate si de asemenea identifica IFRS curente neinclus 818x2324i e în acest volum.

Cuprins

paragrafe

Standardul International de Contabilitate 7
Situatiile fluxurilor de numerar

Obiectiv

Arie de aplicabilitate

Beneficiile informatiilor referitoare la fluxurile de numerar

Definitii

Numerar si echivalente de numerar

Prezentarea unei situatii a fluxurilor de numerar

Activitati de exploatare

Activitati de investitie

Activitati de finantare

Raportarea fluxurilor de numerar din activitati de exploatare

Raportarea fluxurilor de numerar
din activitati de investitii si finantare

Raportarea fluxurilor de numerar pe o baza neta

Fluxurile de numerar în valuta

Dobânzi si dividende

Impozitul pe profit

Investitii în filiale, întreprinderi asociate si asocieri în participatiune

Achizitionarea si cedarea filialelor si a altor unitati de afaceri

Alte tranzactii decât cele în numerar

Componente ale numerarului si ale echivalentelor de numerar

Alte prezentari

Data intrarii în vigoare

ANEXE

Situatia fluxurilor de numerar a unei entitati, alta decât o institutie financiara

B. Situatia fluxurilor de numerar pentru institutiile financiare

Standardul International de Contabilitate 7 Situatiile fluxurilor de numerar (IAS 7) cuprinde paragrafele 1-53. Toate paragrafele au autoritate egala dar pastreaza formatul IASC al standardului din momentul adoptarii acestuia de IASB. IAS 7 trebuie citit în contextul obiectivului sau, al Prefatei la Standardele Internationale de Raportare Financiara si al Cadrului general pentru întocmirea si prezentarea situatiilor financiare. IAS 8, Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori ofera o baza pentru selectarea si aplicarea politicilor contabile în absenta unor recomandari explicite.

Standardul International de Contabilitate 7

Situatiile fluxurilor de numerar

Obiectiv

Informatiile referitoare la fluxurile de numerar ale unei întreprinderi sunt utile utilizatorilor de situatii financiare, punându-le la dispozitie o baza pentru evaluarea capacitatii entitatii de a genera numerar si echivalent de numerar, si a nevoilor sale de a utiliza acele fluxuri de numerar. Deciziile economice luate de catre utilizatori impun o evaluare a capacitatii unei entitati de a genera numerar sau echivalente de numerar, precum si a momentului si sigurantei concretizarii acestora.

Obiectivul acestui Standard este acela de a impune furnizarea de informatii cu privire la istoricul miscarilor de numerar si de echivalent de numerar ale unei entitati, prin intermediul situatiei fluxurilor de numerar, clasificând fluxurile de numerar din timpul perioadei în fluxuri din activitati de exploatare, investitie si finantare.

Arie de aplicabilitate

O entitate trebuie sa întocmeasca o situatie a fluxurilor de numerar în conformitate cu cerintele acestui Standard si sa o prezinte ca parte integranta a situatiilor sale financiare, pentru fiecare perioada pentru care sunt prezentate situatiile financiare.

Acest Standard înlocuieste IAS 7, Situatia modificarilor în pozitia financiara, aprobat în iulie 1977.

Utilizatorii situatiilor financiare ale unei entitati sunt interesati de modul în care entitatea genereaza si foloseste numerarul si echivalentele de numerar. Acest lucru se întâlneste indiferent de natura activitatilor entitatii si chiar daca numerarul poate fi privit ca produs al societatii, asa cum ar putea fi cazul unei institutii financiare. Entitatile au nevoie de numerar, în esenta, pentru aceleasi motive, oricât ar fi de diferite principalele lor activitati producatoare de venituri. Entitatile au nevoie de numerar pentru a-si desfasura activitatile, a-si plati obligatiile si pentru a asigura rentabilitate investitorilor. În consecinta, acest Standard cere tuturor entitatilor sa prezinte o situatie a fluxurilor de numerar.

Beneficiile informatiilor referitoare la fluxurile de numerar

Atunci când este utilizata împreuna cu restul situatiilor financiare, situatia fluxurilor de numerar furnizeaza informatii care permit utilizatorilor sa evalueze modificarile în activele nete ale unei întreprinderi, structura sa financiara (inclusiv lichiditatea si solvabilitatea sa), precum si capacitatea entitatii de a influenta valoarea si momentul de aparitie a fluxurilor de numerar, în vederea adaptarii la circumstantele si oportunitatile în continua schimbare. Informatiile referitoare la fluxurile de numerar sunt folositoare la stabilirea capacitatii unei întreprinderi de a genera numerar si echivalente de numerar si dau posi­bilitatea utilizatorilor sa dezvolte modele de evaluare si comparare a valorii actualizate a fluxurilor de numerar viitoare ale diferitelor întreprinderi. De asemenea, aceste informatii sporesc gradul de comparabilitate al raportarii rezultatelor din exploatare între diferite întreprinderi, deoarece elimina efectele utilizarii unor tratamente contabile diferite pentru aceleasi tranzactii si evenimente.

Istoricul informatiilor referitoare la fluxurile de numerar este, adesea, utilizat ca indicator al valorii, momentului aparitiei si sigurantei viitoarelor fluxuri de numerar. Acesta este, de asemenea, folositor în verificarea exactitatii evaluarilor trecute ale viitoarelor fluxuri de numerar, precum si în examinarea relatiilor dintre profitabilitate si fluxurile nete de numerar, ca si a impactului modificarii preturilor.

Definitii

Urmatorii termeni sunt folositi în acest Standard cu sensul specificat în continuare:

Numerarul cuprinde disponibilitatile banesti si depozitele la vedere.

Echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile în sume cunoscute de numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

Fluxurile de numerar sunt intrarile sau iesirile de numerar si echivalente ale acestuia.

Activitatile de exploatare sunt principalele activitati producatoare de venit ale entitatilor, precum si alte activitati care nu sunt activitati de investitie sau finantare.

Activitatile de investitie constau în achizitionarea si cedarea de active imobilizate si de alte investitii, care nu sunt incluse în echivalentele de numerar.

Activitatile de finantare sunt activitati care au ca efect modificari ale dimensiunii si compozitiei capitalurilor proprii si datoriilor entitatii.

Numerar si echivalente de numerar

7. Echivalentele numerarului sunt pastrate, mai degraba, în scopul îndeplinirii angajamentelor pe termen scurt, decât pentru investitii sau în alte scopuri. Pentru a califica un plasament drept echivalent de numerar, acesta trebuie sa fie usor convertibil într-o suma prestabilita de numerar si sa fie supus unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. Prin urmare, un plasament este, în mod normal, calificat drept echivalent de numerar doar atunci când are o scadenta mica de, sa zicem, trei luni sau mai putin de la data achizitiei. Investitiile de capital nu sunt considerate echivalente de numerar, cu exceptia cazului în care sunt, în fondul lor economic, echivalente de numerar, de exemplu, în cazul actiunilor preferentiale achizitionate în cursul unei perioade scurte înaintea scadentei lor si cu o data de rascumparare specificata.

8. În general, împrumuturile bancare sunt considerate activitati de finantare. Totusi, în anumite tari, descoperirile de cont care sunt rambursabile la vedere fac parte integranta din gestiunea numerarului unei întreprinderi. În aceste circumstante, descoperirile de cont sunt considerate ca o compo­nenta a numerarului si echivalentului de numerar. O caracteristica a acestor aranjamente bancare este faptul ca soldul bancar fluctueaza, deseori, între disponibil si descoperit.

9. Fluxurile de numerar exclud miscarile între elemente care constituie numerar sau echivalente de numerar, deoarece aceste componente fac parte din gestiunea numerarului unei întreprinderi, si nu din activitatile de exploatare, investitie si finantare. Gestiunea numerarului presupune plasarea excedentului de numerar în echivalente de numerar.

Prezentarea unei situatii a fluxurilor
de numerar

Situatia fluxurilor de numerar trebuie sa prezinte fluxurile de numerar din cursul perioadei, clasificate în activitati de exploatare, investitie si finantare.

O entitate prezinta fluxurile sale de numerar din activitatile de exploatare, investitie si finantare într-o maniera care corespunde cel mai bine activitatii sale. Clasificarea în functie de activitati furnizeaza informatii ce permit utilizatorilor sa stabileasca impactul respectivelor activitati asupra pozitiei financiare a entitatii, precum si valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar. Aceste informatii pot fi folosite, de asemenea, pentru a evalua relatiile ce apar între activitatile respective.

O tranzactie poate include fluxuri de numerar care sunt clasificate diferit. De exemplu, când rambursarea în numerar a unui împrumut include atât dobânda, cât si principalul, elementul dobânda poate fi clasificat drept activitate de exploatare, iar elementul de capital, drept activitate de finantare.

Activitati de exploatare

Valoarea fluxurilor de numerar ce provin din activitati de exploatare este un indicator cheie al masurii în care activitatile entitatii au generat suficient flux de numerar pentru a rambursa împrumuturile, a mentine capacitatea de functionare (productie) a entitatii, a plati dividende si a face noi investitii, fara a recurge la surse externe de finantare. Informatiile cu privire la componentele specifice ale istoricului fluxurilor de numerar din exploatare, împreuna cu alte informatii, sunt folositoare în prognozarea viitoarelor fluxuri de numerar din exploatare.

Fluxurile de numerar provenite din activitati de exploatare sunt derivate, în primul rând, din principalele activitati producatoare de venit ale entitatii. Prin urmare, ele rezulta, în general, din tranzactiile si alte evenimente care intra în determinarea profitului net sau a pierderii nete. Exemple de fluxuri de numerar provenite din activitati de exploatare sunt:

(a)     încasarile în numerar din vânzarea de bunuri si prestarea de servicii;

(b)     încasarile în numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri;

(c)     platile în numerar efectuate catre furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii;

(d)     platile în numerar efectuate catre si în numele angajatilor;

(e)     încasarile si platile în numerar ale unei societati de asigurare pentru prime si daune, anuitati si alte beneficii generate de politele de asigurare;

(f)      platile în numerar sau restituiri ale impozitelor pe profit, cu exceptia cazului în care ele pot fi identificate în mod specific cu activitatile de investitie si finantare; si

(g)     încasarile si platile în numerar provenite din contracte încheiate în scopuri de plasament sau tranzactionare.

Anumite tranzactii, cum ar fi vânzarea unei instalatii de productie, pot da nastere unui câstig sau unei pierderi, care este inclusa în determinarea profitului net sau a pierderii nete. Cu toate acestea, fluxurile de numerar aferente acestor tranzactii sunt fluxuri de numerar provenite din activitati de investitie.

O entitate poate detine valori mobiliare si titluri de credit pentru scopuri de tranzactionare sau plasament, caz în care sunt similare stocurilor de marfuri achizitionate special pentru a fi revândute. Prin urmare, fluxurile de numerar generate de cumpararea si vânzarea titlurilor de tranzactionare si plasament sunt clasificate drept activitati de exploatare. În mod similar, avansurile în numerar si creditele acordate de institutiile financiare sunt, de obicei, clasificate drept activitati de exploatare, din moment ce se refera la principala activitate producatoare de venit a respectivei întreprinderi.

Activitati de investitie

Prezentarea separata a fluxurilor de numerar provenite din activitati de investitie este importanta deoarece fluxurile de numerar reprezinta masura în care cheltuielile au servit obtinerii de resurse menite a genera viitoare venituri si fluxuri de numerar . Exemple de fluxuri de numerar provenite din activitati de investitie sunt:(a)     platile în numerar pentru achizitionarea de imobilizari corporale, necorporale si alte active imobilizate. Aceste plati le includ si pe acelea care se refera la costurile de dezvoltare capitalizate si la constructia, în regie proprie, a imobilizarilor corporale;

(b)     încasarile în numerar din vânzarea de imobilizari corporale, active necorporale si alte active imobilizate;

(c)     platile în numerar pentru achizitia de instrumente de capitaluri proprii sau de datorie ale altor întreprinderi si de interese în asocierile în participatiune (altele decât platile pentru aceste instrumente considerate a fi echivalente de numerar sau acelea pastrate în scopuri de plasament si de tranzactionare);

(d)     încasarile în numerar din vânzarea de instrumente de capitaluri proprii sau de datorie ale altor întreprinderi, si interese în asocierile în participatiune (altele decât încasarile pentru acele instrumente considerate a fi echivalente de numerar sau acelea pastrate în scopuri de plasament si de tranzactionare);

(e)     avansurile în numerar si împrumuturile efectuate catre alte parti (altele decât avansurile si împrumuturile efectuate de o institutie financiara);

(f)      încasarile în numerar din rambursarea avansurilor si împrumuturilor efectuate catre alte parti (altele decât avansurile si împrumuturile unei institutii financiare);

(g)     platile în numerar aferente contractelor futures, forward, de optiuni si swap, în afara cazului când acestea sunt detinute în scopuri de plasament sau de tranzactionare sau când platile sunt clasificate ca fiind activitati de finantare; si

(h)     încasarile în numerar aferente contractelor futures, forward, pe optiuni sau swap, în afara cazului când acestea sunt detinute în scopuri de plasament sau de tranzactionare sau când încasarile sunt clasificate ca fiind activitati de finantare.

Când un contract reprezinta un instrument de acoperire a unei pozitii de risc identificabile, fluxurile de numerar aferente respectivului contract sunt clasificate în aceeasi maniera ca si fluxurile de numerar aferente pozitiei astfel acoperite.

Activitati de finantare

Prezentarea separata a fluxurilor de numerar provenite din activitati de finantare este importanta deoarece este utila în previzionarea fluxurilor de numerar viitoare asteptate de catre finantatorii entitatii. Exemple de fluxuri de numerar provenite din activitati de finantare sunt:

(a)     încasarile în numerar provenite din emisiunea de actiuni sau alte instrumente de capital;

(b)     platile în numerar efectuate catre proprietari pentru a achizitiona sau rascumpara actiunile entitatii;

(c)     încasarile în numerar provenite din emisiunea titlurilor de creanta, a împrumuturilor, datoriilor neasigurate, obligatiunilor, ipotecilor si a altor împrumuturi pe termen scurt sau lung;

(d)     rambursarile în numerar ale unor sume împrumutate; si

(e)     platile în numerar efectuate de locatar pentru reducerea obligatiilor aferente unui contract de leasing financiar.

Raportarea fluxurilor de numerar
din activitati de exploatare

O entitate trebuie sa raporteze fluxurile de numerar din activitati de exploatare folosind una dintre cele doua metode:

(a)     metoda directa, prin care sunt prezentate clasele principale de plati si încasari brute în numerar; sau

(b)     metoda indirecta, prin care profitul net sau pierderea neta este ajustata cu efectele tranzactiilor ce nu au natura monetara, amânarile sau angajamentele de plati sau încasari în numerar din exploatare trecute sau viitoare, si elementele de venituri si cheltuieli asociate cu fluxurile de numerar din investitii sau finantari.

Entitatile sunt încurajate sa raporteze fluxurile de numerar obtinute din activitati de exploatare folosind metoda directa. Metoda directa furnizeaza informatii care sunt folositoare în estimarea fluxurilor de numerar viitoare si care nu sunt disponibile prin metoda indirecta. Pe baza metodei directe, informatiile privind clasele principale de plati si încasari brute în numerar pot fi obtinute:

(a)     fie din înregistrarile contabile ale entitatii; fie

(b)     prin ajustarea vânzarilor, a costului vânzarilor (dobânzi si alte venituri similare si cheltuieli cu dobânda si alte cheltuieli similare pentru institutiile financiare) si a altor elemente în contul de profit si pierdere cu:

(i)           modificarile pe parcursul perioadei ale stocurilor si
ale creantelor si datoriilor din exploatare,

(ii)         alte elemente decât numerarul; si

(iii)        alte elemente pentru care efectele numerarului sunt
fluxurile de numerar din investitii sau finantare.

Prin metoda indirecta, fluxul de numerar net din activitati de exploatare este determinat prin ajustarea profitului net sau a pierderii nete cu efectele:

(a)                modificarilor survenite pe parcursul perioadei în stocuri si în creantele si datoriile din exploatare;

(b)               elementelor nemonetare cum ar fi amortizarea, provizioanele, impozitele amânate, pierderile si câstigurile în valuta nerealizate, profiturile nerepartizate ale entitatilor asociate si interesele minoritare; si

(c)                tuturor celorlalte elemente pentru care efectele în numerar sunt fluxurile de numerar din investitii si finantare.

Alternativ, fluxul net de numerar din activitatile de exploatare poate fi prezentat folosind metoda indirecta, prin evidentierea veniturilor si cheltuielilor prezentate în contul de profit si pierdere si a modificarilor de pe parcursul perioadei survenite în valoarea stocurilor si a creantelor si datoriilor din exploatare.

Raportarea fluxurilor de numerar
din activitati de investitii si finantare

21. Entitatile trebuie sa raporteze separat clasele principale de încasari si plati brute în numerar provenite din activitati de investitie si finantare, facându-se exceptie în masura în care fluxurile de numerar descrise în paragrafele 22 si 24 sunt raportate pe o baza neta.

Raportarea fluxurilor de numerar
pe o baza neta

Fluxurile de numerar provenite din urmatoarele activitati de exploatare, investitie si finantare pot fi raportate pe o baza neta:

(a)     platile si încasarile în numerar efectuate în numele clientilor, atunci când fluxurile de numerar reflecta, mai degraba, activitatile clientului decât pe acelea ale entitatii; si

(b)     platile si încasarile în numerar pentru elementele pentru care rulajul este rapid, sumele sunt mari, iar termenul de scadenta este scurt.

Exemplele de plati si încasari în numerar la care s-a facut referire în paragraful 22(a) sunt:

(a)    acceptarea si rambursarea depozitelor la vedere ale unei banci;

(b)   fondurile detinute pentru clienti de catre o societate de investitii; si

(c)    chiriile încasate în numele proprietarilor de proprietati imobiliare si platite acestora.

Exemplele de încasari si plati de numerar la care s-a facut referire în paragraful 22(b) sunt avansurile facute pentru si rambursarea:

(a)    valorilor principalului aferent clientilor care folosesc carti de credit;

(b)   achizitiei si cedarii de investitii; si

(c)    altor împrumuturi pe termen scurt, de exemplu, acelea care au un termen de scadenta de trei luni sau mai putin.

Fluxurile de numerar provenite din fiecare dintre urmatoarele activitati ale unei institutii financiare pot fi raportate pe o baza neta:

(a)        încasarile si platile de numerar pentru acceptarea si rambursarea depozitelor cu o data fixa de scadenta;

(b)        plasarea depozitelor la si retragerea acestora de la alte institutii financiare; si

(c)         avansurile în numerar si împrumuturile facute clientilor, precum si rambursarea acestor avansuri si împrumuturi.

Fluxurile de numerar în valuta

Fluxurile de numerar provenite din tranzactiile efectuate în valuta trebuie înregistrate în moneda de raportare a unei întreprinderi prin aplicarea cursului de schimb dintre moneda de raportare si valuta, asupra valorii în valuta, la data fluxului de numerar.

Fluxurile de numerar ale unei sucursale din strainatate trebuie convertite la cursul de schimb dintre moneda de raportare si valuta, la data fluxului de numerar.

Fluxurile de numerar exprimate în valuta sunt raportate într-o maniera conforma cu IAS 21, Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar. Aceasta permite utilizarea unui curs de schimb ce aproximeaza cursul actual. De exemplu, la înregistrarea tranzactiilor în valuta sau pentru conversia fluxurilor de numerar ale unei sucursale din strainatate se poate folosi, pentru o perioada, un curs de schimb mediu ponderat. Cu toate acestea, IAS 21 nu permite folosirea cursului de schimb de la data bilantului atunci când se convertesc fluxurile de numerar ale unei sucursale din strainatate.

Profitul si pierderile nerealizate ce provin din variatia cursurilor de schimb valutar nu sunt fluxuri de numerar. Totusi, efectul variatiei cursului de schimb valutar asupra numerarului si echivalentelor de numerar detinute sau datorate în valuta este raportat în situatia fluxului de numerar pentru a reconcilia numerarul si echivalentele de numerar la începutul si la sfârsitul perioadei. Aceasta valoare este prezentata separat de fluxurile de numerar provenite din activitati de exploatare, investitie, finantare si include diferentele, daca exista, ale acelor fluxuri de numerar care au fost raportate la cursul de schimb de la sfârsitul perioadei.

Elemente extraordinare

[sters]

[sters]

Dobânzi si dividende

Fluxurile de numerar din dobânzi si dividende încasate sau platite trebuie prezentate separat. Fiecare dintre acestea trebuie clasificat într-o maniera consecventa de la o perioada la alta, ca fiind generat fie de activitati de exploatare, fie de investitie sau de finantare.

Valoarea totala a dobânzilor platite de-a lungul unei perioade este prezentata în situatia fluxului de numerar, indiferent daca a fost recunoscuta drept cheltuiala în contul de profit si pierdere, sau capitalizata în conformitate cu tratamentul alternativ permis de IAS 23, Costurile îndatorarii.

Atât dobânda platita, cât si dobânda si dividendele încasate sunt clasificate de institutiile financiare, de obicei, drept fluxuri de numerar din exploatare. Totusi, nu exista un consens privind clasificarea acestor fluxuri de numerar de catre alte întreprinderi. Atât dobânda platita, cât si dobânda si dividendele încasate pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din exploatare, deoarece intra în determinarea profitului net sau a pierderii nete. Alternativ, dobânda platita si dobânda si dividendele încasate pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din finantare si, respectiv, din investitie, deoarece ele reprezinta costuri ale atragerii surselor de finantare sau a eficientei investitiilor.

Dividendele platite pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din finantare, deoarece reprezinta costuri ale atragerii resurselor de finantare. Alternativ, dividendele platite pot fi clasificate drept componenta a fluxului de numerar din activitati de exploatare pentru a ajuta utilizatorii sa determine capacitatea unei întreprinderi de a plati dividende din fluxurile de numerar de exploatare.

Impozitul pe profit

Fluxurile de numerar provenite din impozitul pe profit vor fi prezentate separat si vor fi clasificate drept fluxuri de numerar din activitati de exploatare, cu exceptia situatiei în care ele pot fi alocate în mod specific activitatilor de finantare si investitie.

Impozitele pe profit sunt generate în urma tranzactiilor care dau nastere unor fluxuri de numerar clasificate în situatia fluxurilor de numerar ca activitati de exploatare, investitie si finantare. În timp ce cheltuielile cu impozitul pot fi alocate fara dificultate activitatilor de investitie si finantare, fluxurile de numerar aferente impozitelor respective sunt, adesea, imposibil de alocat si pot aparea într-o perioada diferita de cea a fluxurilor de numerar aferente tranzactiei de baza. Prin urmare, impozitele platite sunt clasificate, de obicei, drept fluxuri de numerar din activitati de exploatare. Totusi, atunci când este posibila identificarea fluxului de numerar din impozite si alocarea lui unei tranzactii individuale care da nastere unor fluxuri de numerar clasificate drept activitati de investitie sau finantare, fluxul de numerar din impozite va fi clasificat în mod corespunzator ca activitate de investitie sau finantare. Atunci când fluxurile de numerar din impozite sunt aferente mai multor clase de activitati, este prezentata valoarea totala a impozitelor platite.

Investitii în filiale, întreprinderi asociate si asocieri în participatiune

Atunci când se prezinta o investitie într-o entitate asociata sau filiala pe baza metodei punerii în echivalenta sau a costului, investitorul limiteaza informatiile raportate în situatia fluxurilor de numerar la acele fluxuri de numerar generate între el si entitatea în care s-a investit, de exemplu, la dividende si avansuri.

O entitate care prezinta interesul sau într-o entitate controlata în comun (a se vedea IAS 31, Raportarea financiara a intereselor în asocierile în participatiune) folosind consolidarea proportionala, va include în situatia consolidata a fluxurilor de numerar ponderea aferenta ei din fluxurile de numerar ale entitatii controlate în comun. O entitate care prezinta un asemenea interes folosind metoda punerii în echivalenta include în situatia fluxurilor de numerar fluxurile de numerar generate de investitia sa în entitatea controlata în comun, precum si repartizarile si alte varsaminte sau încasari aparute între aceasta si entitatea controlata în comun.

Achizitionarea si cedarea filialelor
si a altor unitati de afaceri

Fluxurile de numerar globale provenite din achizitiile si din cedarile de filiale si alte unitati de afaceri trebuie prezentate separat si clasificate drept activitati de investitie.

Entitatile trebuie sa prezinte, cumulativ, în cursul perioadei fiecare dintre urmatoarele aspecte, atât în ceea ce priveste achizitiile, cât si înstrainarile filialelor sau ale altor unitati de afaceri:

(a)   contraprestatia totala aferenta achizitiei sau cedarii;

(b)   ponderea din contraprestatia aferenta achizitiei sau cedarii, primita sub forma numerarului si a echivalentelor de numerar;

(c)    valoarea numerarului sau a echivalentelor de numerar din filiala sau unitatea achizitionata sau cedata; si

(d)   valoarea, rezumata pe fiecare categorie principala, a activelor si datoriilor din filiala sau unitatea de afaceri care a fost achizitionata sau cedata, altele decât numerarul si echivalentele de numerar.

Prezentarea separata a efectelor fluxurilor de numerar generate în urma achizitiei sau cedarii de filiale si alte unitati comerciale, ca elemente-rânduri distincte, împreuna cu prezentarea separata a valorii activelor si obligatiilor achizitionate sau înstrainate, ajuta la distingerea fluxurilor de numerar respective de fluxurile de numerar provenite din alte activitati de exploatare, investitie si finantare. Efectele fluxurilor de numerar ale înstrainarilor nu sunt deduse din acelea ale achizitiilor.

Valoarea cumulata a numerarului platit sau încasat drept contraprestatie a achizitiilor sau vânzarilor este raportata în situatia fluxurilor de numerar, dupa deducerea numerarului si a echivalentelor de numerar achizitionate sau cedate.Alte tranzactii decât cele în numerar

Tranzactiile de natura investitionala si de finantare care nu necesita întrebuintarea numerarului sau a echivalentelor de numerar trebuie excluse din situatia fluxului de numerar. Astfel de tranzactii trebuie prezentate în alta parte a situatiilor financiare într-un mod care sa furnizeze toate informatiile relevante cu privire la aceste activitati de investitie si finantare.

O mare parte a activitatilor de investitie si finantare nu au un impact direct asupra fluxurilor de numerar curente, cu toate ca ele afecteaza structura capitalului si a activelor unei întreprinderi. Excluderea tranzac­tiilor fara numerar din situatia fluxului de numerar este consecventa cu obiectivul unei situatii a fluxului de numerar, deoarece aceste elemente nu implica fluxuri de numerar în perioada curenta. Exemple de tranzactii fara numerar sunt:

(a)     achizitia de active fie prin asumarea directa a obligatiilor aferente, fie prin intermediul unui leasing financiar;

(b)     achizitionarea unei întreprinderi prin intermediul emiterii de actiuni; si

(c)     convertirea datoriilor în capital.

Componente ale numerarului si ale echivalentelor de numerar

O entitate trebuie sa evidentieze componentele numerarului si ale echivalentelor de numerar si sa prezinte o reconciliere a sumelor din situatia fluxurilor sale de numerar cu elementele echivalente raportate în bilant.

Având în vedere diversitatea practicilor de gestiune a numerarului si a practicilor bancare utilizate în lume si pentru a respecta IAS 1, Prezen­tarea situatiilor financiare, o entitate va indica politica adoptata în determinarea componentelor numerarului si ale echivalentelor de numerar.

Efectul oricarei modificari în politica de determinare a componentelor numerarului si echivalentelor de numerar, de exemplu, o modificare în clasificarea instrumentelor financiare anterior considerate ca facând parte din portofoliul de investitii ale entitatii, este raportat în confor­mitate cu IAS 8, Profitul net sau pierderea neta a perioadei, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile

Alte prezentari

Entitatea trebuie sa prezinte valoarea soldurilor semnificative de numerar si echivalent de numerar detinute si a caror utilizare de catre grup este restrictionata, împreuna cu un comentariu al conducerii.

Exista diferite circumstante în care soldurile de numerar si echivalente de numerar detinute de o entitate nu sunt disponibile grupului pentru a fi utilizate de acesta Exemplele includ soldurile de numerar si echivalente de numerar detinute de o filiala care îsi desfasoara activitatea într-o tara unde se aplica controlul schimbului valutar sau alte restrictii legale, atunci când soldurile nu sunt utilizabile în orice scopuri de catre societatea-mama sau de alte filiale.

Pentru întelegerea pozitiei financiare si a lichiditatii unei întreprinderi, utilizatorilor le pot fi de folos informatii suplimentare. Prezentarea acestor informatii, însotite de comentariul conducerii, este încurajata si poate cuprinde:

(a)     valoarea facilitatilor de credit nefolosite care sunt disponibile viitoa­relor activitati de exploatare si stingerii angajamentelor de capital, indicând orice restrictie în folosirea acestor facilitati;

(b)     valorile cumulate ale fluxurilor de numerar provenite din activi­tatile de exploatare, de investitie si de finantare aferente intereselor în asocierile în participatiune, raportate folosind metoda consolidarii proportionale;

(c)     valoarea cumulata a fluxurilor de numerar ce reprezinta cresteri ale capacitatii de exploatare, separat de acele fluxuri de numerar care sunt necesare mentinerii capacitatii de exploatare;

(d)     valoarea fluxurilor de numerar provenite din activitati de exploatare, investitie si finantare, aferente fiecarui sector de activitate si segment geografic raportat (a se vedea IAS 14, Raportarea pe segmente

Prezentarea separata a fluxurilor de numerar care reprezinta cresteri ale capacitatii de exploatare de fluxurile de numerar necesare mentinerii capacitatii de exploatare este folositoare, oferind posibilitatea utili­zatorilor sa determine daca entitatea investeste în mod adecvat pentru mentinerea capacitatii sale de exploatare. O entitate care nu investeste în mod adecvat în mentinerea capacitatii sale de exploatare poate prejudicia profitabilitatea sa pe viitor pentru lichiditatea curenta si repartizarile catre actionari.

Prezentarea pe segmente a fluxurilor de numerar ofera utilizatorilor posi­bilitatea de a obtine o întelegere mai buna a relatiilor dintre fluxurile de numerar ale societatii, pe ansamblu, si acelea ale partilor sale compo­nente, pe de o parte, si gradul de disponibilitate si variabilitate a fluxurilor de numerar pe segmente, pe de alta parte.

Data intrarii în vigoare

Acest Standard International de Contabilitate intra în vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor începând de la 1 ianuarie 1994.

Anexa A

Anexa însoteste, dar nu face parte din, IAS 7.

Situatia fluxurilor de numerar a unei întreprinderi, alta decât o institutie financiara

Exemplele evidentiaza doar valorile perioadei curente. Cifrele cores­pondente ale perioadei precedente se cer a fi prezentate în concordanta cu IAS 1, Prezentarea situatiilor financiare

Pentru a evidentia modul în care au fost obtinute situatiile fluxurilor de numerar prin metoda directa si prin metoda indirecta, sunt furnizate informatii din contul de profit si pierdere si din bilant. Nici contul de profit si pierdere, nici bilantul nu sunt prezentate în conformitate cu cerintele de prezentare ale Standardelor Internationale de Contabilitate.

Pentru întocmirea situatiei fluxurilor de numerar sunt, de asemenea, relevante urmatoarele informatii suplimentare:

toate actiunile unei filiale au fost achizitionate cu 590. Valorile juste ale activelor achizitionate si ale datoriilor preluate sunt urmatoarele:

stocuri 100

creante 100

numerar 40

imobilizari corporale 650

furnizori comerciali 100

datorii pe termen lung 200

250 au fost adunati din emisiunea de capital social si alti 250, din împrumuturi pe termen lung.

cheltuielile cu dobânda au fost de 400, din care 170 au fost platiti în timpul perioadei. 100, legati de cheltuielile cu dobânda ale perioadei precedente, au fost de asemenea platiti în timpul perioadei.

dividendele platite au fost de 1.200.

obligatiile fiscale la începutul si la sfârsitul perioadei au fost de 1.000 si respectiv de 400. De-a lungul perioadei, au mai aparut impozite în valoare de înca 200. Impozitele pe dividendele încasate au însumat 100.

de-a lungul perioadei, grupul a achizitionat terenuri, cladiri, instalatii si echipamente de lucru cu un cost total de 1.250 din care 900 au fost obtinuti prin leasing financiar. Au fost efectuate plati în valoare de 350 pentru achizitionarea de terenuri, cladiri, instalatii si echipa­mente.

instalatiile cu o valoare initiala de 80 si cu o amortizare acumulata de 60 au fost vândute cu 20.

creantele la finele lui 20-2 includ dobânzi de încasat de 100.

Contul de profit si pierdere consolidat
pentru perioada încheiata în 20-2

Vânzari 30.650

Costul vânzarilor (26.000)

Profit brut 4.650

Amortizare 450

Cheltuieli administrative si de desfacere (910)

Cheltuieli cu dobânzi (400)

Venit din investitii financiare 500

Pierderi din diferente de curs valutar (40)

Profit net înaintea impozitarii si elemente extraordinare 3.350

Elemente extraordinare - încasari din asigurarea împotriva cutremurelor 180

Profit net dupa elementele extraordinare 3.530

Impozit pe profit (300)

Profit net 3.230

Bilantul consolidat la sfârsitul perioadei 20-2

20-2 20-1

Active

Numerar si echivalente de numerar 410 160

Creante  1.900 1.200

Stocuri  1.000 1.950

Investitii de portofoliu 2.500 2.500

Imobilizari corporale la cost 3.730 1.910

Amortizarea cumulata (1.450) (1.060)

Imobilizari corporale la valoare neta 2.280 850

Total active 8.090 6.660

Datorii

Furnizori  250 1.890

Dobânzi de platit 230 100

Impozit pe profit de platit 400 1.000

Datorii pe termen lung 2.300 1.040

Total datorii 3.180 4.030

Capitaluri proprii

Capital social 1.500 1.250

Rezultat reportat 3.410 1.380

Total capitaluri proprii 4.910 2.630

Total datorii si capitaluri proprii 8.090 6.660

Situatia fluxurilor de numerar prin metoda directa (paragraful 18 a )

20-2

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare

Încasari de la clienti  30.150

Plati catre furnizori si angajati (27.600)

Numerar generat din exploatare  2.550

Dobânzi platite  (270)

Impozit pe profit platit  (900)

Fluxul de numerar înainte de elemente extraordinare 1.380

Încasari din asigurarea împotriva cutremurelor 180

Numerar net din activitati de exploatare Fluxuri de numerar din activitati de investitie

Achizitia filialei X, fara numerarul dobândit (nota A) (550)

Achizitionarea de imobilizari corporale (nota B) (350)

Încasari din vânzarea de echipament  20

Dobânzi încasate 200

Dividende încasate 200

Numerar net folosit în activitati de investitie

Fluxuri de numerar din activitati de finantare

Venituri din emisiunea de capital social  250

Venituri din împrumuturi pe termen lung  250

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar (90)

Dividende platite*  (1.200)

Numerar net utilizat în activitati de finantare (790)

Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar

Numerar si echivalente de numerar la începutul perioadei (nota C)

Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei (nota C)

* Acesta poate fi evidentiat, de asemenea, drept flux de numerar din exploatare.

Situatia fluxurilor de numerar prin metoda indirecta (paragraful 18 b)

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare

Profit net înainte de impozitare si elemente extraordinare 3.350

Ajustari pentru:

Amortizare 450

Pierderi din diferente de curs  40

Venituri din investitii  (500)

Cheltuieli cu dobânzi  400

3.740

Cresteri ale creantelor comerciale si de alta natura (500)

Scaderea stocurilor  1.050

Scaderea datoriilor catre furnizori (1.740)

Numerar generat din exploatare  2.550

Dobânzi platite  (270)

Impozit pe profit platit  (900)

Fluxuri de numerar înaintea elementelor extraordinare 1.380

Încasari din asigurarea împotriva cutremurelor 180

Numerar net din activitati de exploatare 1.560

Fluxuri de numerar din activitati de investitie

Achizitia filialei X, fara numerarul dobândit (nota A) (550)

Achizitia de imobilizari corporale ( nota B) (350)

Încasari din vânzarea de echipament  20

Dobânzi încasate 200

Dividende încasate 200

Numerarul net folosit în activitati de investitie (480)

Fluxurile de numerar din activitati de finantare

Venituri din emisiunea de capital social 250

Încasari din împrumuturi pe termen lung 250

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar (90)

Dividende platite*  (1.200)

Numerarul net folosit în activitati de finantare (790)

Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar

Numerar si echivalente de numerar la începutul perioadei (nota C)

Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei (nota C)

*Acesta poate fi, de asemenea, evidentiat ca flux de numerar din activitati de exploatare.

Note la situatia fluxurilor de numerar

(metoda directa si metoda indirecta)

A.           Achizitia filialei

În timpul perioadei grupul a achizitionat filiala X. Valorile juste ale activelor achizitionate si datoriilor preluate sunt urmatoarele:

Numerar  40

Stocuri  100

Creante  100

Imobilizari corporale 650

Furnizori  (100)

Datorii pe termen lung (200)

Pretul total al achizitiei 590

Mai putin: numerarul detinut de X (40)

Fluxul de numerar din achizitie, fara numerarul achizitionat  550

B.           Imobilizari corporale

În timpul perioadei, grupul a achizitionat imobilizari corporale cu un cost global de 1.250, din care 900 au fost achizitionati prin leasing financiar. Au fost platiti 350 pentru achizitionarea imobilizarilor corporale.

C.           Numerar si echivalente de numerar

Numerarul si echivalentele de numerar constau în disponibilitati banesti, solduri la banci si investitii în instrumente de pe piata monetara. Numerarul si echivalentele de numerar incluse în situatia fluxurilor de numerar cuprind urmatoarele sume din bilant:

20-2 20-1

Casa si conturi la banci 40 25

Investitii pe termen scurt 370 135

Numerar si echivalent de numerar raportate anterior 410 160

Efectele variatiei cursului de schimb valutar - (40)

Numerar si echivalente de numerar retratate 410 120

Numerarul si echivalentele de numerar de la sfârsitul perioadei includ depozite la banca în valoare de 100 detinute de o filiala, care nu pot fi liber remise grupului, din cauza restrictiilor aplicate schimbului valutar.

Grupul are facilitati de împrumut nefolosite de 2.000, din care 700 pot fi folosite doar pentru viitoare extinderi.

D.          Informatii pe segmente

Segment Segment Total

A B

Fluxuri de numerar din:

Activitati de exploatare 1.700 (140) 1.560

Activitati de investitie (640) 160 (480)

Activitati de finantare (570) (220) (790)

490 (200) 290

Prezentarea alternativa

(metoda indirecta)

Ca o alternativa, în situatia fluxurilor de numerar obtinuta prin metoda indirecta, profitul din exploatare înainte de modificarea capitalului circulant este, uneori, prezentat astfel:

Venituri, cu exceptia veniturilor din investitii 30.650

Cheltuieli de exploatare, cu exceptia amortizarii (26.910)

Profitul din exploatare înainte de modificarea capitalului circulant 3.740

Anexa B

Anexa însoteste, dar nu face parte din, IAS 7.

Situatia fluxurilor de numerar pentru institutiile financiare

1. Exemplul evidentiaza doar valorile perioadei curente. Cifrele comparative ale perioadei precedente se cer a fi prezentate în concordanta cu IAS 1, Prezentarea situatiilor financiare.

2. Exemplul este prezentat folosindu-se metoda directa.

20-2

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare

Încasari din dobânzi si comisioane 28.447

Plati de dobânzi  (23.463)

Recuperari din credite scoase în extrabilantier 237

Plati în numerar catre salariati si furnizori (997)

4.224

(Cresteri) reduceri ale activelor de exploatare

Plasamente pe termen scurt  (650)

Depozite tinute în scopuri de reglementare si control monetar 234

Avansuri catre clienti (288)

Cresterea neta a creantelor din carti de credit (360)

Alte titluri negociabile pe termen scurt (120)

Cresteri (reduceri) ale obligatiilor de exploatare

Depozite de la clienti  600

Certificate de depozit negociabile (200)

Numerarul net din activitati de exploatare înaintea impozitului
pe profit 3.440

Impozit pe profit platit  (100)

Numerar net din activitati de exploatare

Fluxul de numerar din activitati de investitie

Cedarea filialei Y  50

Dividende încasate  200

Dobânzi încasate   300

Încasari din vânzari de titluri netranzactionabile 1.200

Achizitionarea de titluri netranzactionabile (600)

Achizitionarea de imobilizari corporale (500)

Numerar net din activitatile de investitie

Fluxul de numerar din activitati de finantare

Emisiune de capital împrumutat 1.000

Emisiune de actiuni preferentiale de catre o filiala 800

Rambursarea împrumuturilor pe termen lung (200)

Descresterea neta a altor împrumuturi (1.000)

Dividende platite  (400)

Numerarul net din activitati de finantare

Efectele variatiei cursului de schimb valutar asupra numerarului si
echivalentelor de numerar 600

Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar

Numerar si echivalente de numerar la începutul perioadei

Numerar si echivalente de numerar la sfârsitul perioadei 


Document Info


Accesari: 3809
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )