Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
TESTE GRILA CONTABILITATE

Contabilitate


UNIVERSITATEA "SPIRU HARET"

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL

CATEDRA DE CONTABILITATE

CONTROL FINANCIAR FISCAL ANUL II CIG ZI, FR, ID

CONTROLUL FINANCIAR SI EXPERTIZA CONTABILATESTE GRILĂ

1. Controlul care se defineste ca fiind actiunea de determinare a unor adevaruri în legatura cu starea unor proiecte de activitati economice sau cu a celor care au fost efectuate, prin compararea modului efectiv de prezentare sau de manifestare al acestora cu prevederile si normele legale prin care au fost definite si institutionalizate, în vederea preîntâmpinarii sau depistarii si remedierii abaterilor de la aceste prevederi si norme este:

a. controlul preventiv;

b. controlul financiar-contabil;

c. controlul ulterior;

d. controlul intern.

2. Actele si operatiunile emise sau înfaptuite de agentii economici, institutiile publice, precum si de alti participanti la viata economico-financiara a statului, profesionistilor domeniului revenindu-le sarcina sa urmareasca daca actele operatiunilor examinate, îndeplinesc conditiile de legalitate, operativitate, eficienta, economicitate si realitate formeaza

a. obiectul controlului-financiar;

b. scopul controlului-financiar;

c. sfera activitatii controlului-financiar.

3. Sarcinile controlului financiar sunt urmatoarele:

a. prevenirea angajarii si utilizarii resurselor materiale si financiare, altfel decât în concordanta cu programele stabilite si cu normele legale existente;

b. întarirea institutiei controlului financiar;

c. prevenirea tendintelor si fenomenelor care necesita decizii de corectii.

4. Sarcinile controlului financiar sunt urmatoarele:

a. verificarea îndeplinirii prevederilor actelor normative emise de organele legislative si executive pentru înfaptuirea politicii economico-financiare;

b. analizarea din punct de vedere calitativ a activitatii economice;

c. reprezinta una din actiunile umane al carui rezultat ofera oricarui conducator posibilitatea utilizarii, în orice moment, a unui sistem de informatii în legatura cu starea unui fenomen sau a unei activitati.

5. Enuntul: " actiunea de determinare a unor adevǎruri în legǎtura cu starea unor proiecte de activitati economice sau cu a celor care au fost efectuate, prin compararea modului efectiv de prezentare sau manifestare al acestora cu prevederile si normele legale prin care au fost definite si institutionalizate, în vederea preîntâmpinarii sau depistarii si remedierii abaterilor de la aceste prevederi si norme" defineste urmatoarea notiune:

a.controlul documentar contabil;

b.controlul financiar- contabil;

c.controlul financiar preventiv;

d.controlul financiar ulterior;

e.  controlul de gestiune.

6. Controlul financiar-contabil, ca functie a managementului unei structuri economice, actioneaza sistematic în vederea realizarii anumitor activitati:

prevenirii abaterilor si deficientelor, apararii patrimoniului si cresterii eficientei economice;

protejarii agentilor economici de monopolizarea unui segment de productie în vederea permiterii liberei concurente;

cunoasterii modului de respectare a legalitatii cu caracter financiar si economic;

stabilirii raspunderilor pentru pagube sau nerespectarea disciplinei de gestiune;

monopolizarii anumitor activitati cu scopul mentinerii unor preturi sub control, de obicei, în domeniile de interes general sau strategic.

Care sunt ?

a. 1, 3, 4;

b. 2, 3, 5;

c. 1, 4, 5;

d. 2, 3, 4.

7. Dupa momentul efectuarii propriu-zise sau al întocmirii si utilizarii documentelor supuse verificarii fata de momentul efectuarii verificarii, controlul financiar-contabil se clasifica în urmatoarele forme

a.control anticipat si control ulterior;

b.control preventiv si control concomitent;

c.control al statului si control propriu al agentilor economici;

d. control operativ curent, control financiar preventiv si control ulterior;

e.control din sfera executivului si control din sfera legislativului.

. Controlul operativ- curent se exercita

a.prin viza;

b.prin compartimentul financiar de gestiune;

c.pe parcursul desfasurarii întregului proces economic;

d.pentru urmarirea modului de efectuare a cheltuielilor si realizare a veniturilor;

e.înainte de începerea operatiunilor de închirieri si concesionari de bunuri publice.

9. Între controlul financiar preventiv si cel ulterior exista relatii de 

completare;

interdependenta;

corelare;

conditionare;

influentare.

Care sunt tipurile de relatii

a. 1, 2, 4;

b. 1, 4, 5;

c. 2, 3, 5.

10. Obiectivele controlului ulterior sunt :

a.stabilirea existentei si utilizarii rationale a patrimoniului;

b.aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit normelor legale;

c.preîntâmpinarea formelor de risipa înainte de a se produce efecte negative;

11. Stabilirea principalelor obiective ale controlului, tematica reprezinta o faza a etapei

a.programarii activitatii de control financiar - contabil;

b.întocmirii actelor de control financiar - contabil;

c.valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar - contabil;

d.pregatirii actiunii de control financiar - contabil;

e.efectuarii controlului financiar - contabil.

Sfera de actiune a controlului financiar- contabil este stabilita prin

a.prevederi legale în vigoare;

b.Legea contabilitatii nr. 82/1991;

c.Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi a României;

d.Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Dupa structurile care îl exercita, controlul financiar- contabil se clasifica în

a.controlul exercitat în sfera legislativului si controlul exercitat în sfera executivului;

b. controlul exercitat de structurile statului si controlul exercitat de structuri ale agentilor economici;

c. controlul exercitat de institutiile statului si controlul propriu al agentilor economici;

d.controlul exercitat de Curtea de Conturi a României si controlul exercitat prin structurile specializate ale Ministerului Finantelor Publice;

e.controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune.

Controlul financiar propriu al agentilor economici este exercitat în urmatoarele forme :

a.controlul de gestiune si controlul financiar preventiv propriu;

b.auditul financiar si controlul de gestiune;

c.controlul total si controlul prin sondaj;

d.controlul continuu si controlul intermitent;

e.controlul de gestiune si controlul total.

15. În sfera de activitate a legislativului, controlul financiar- contabil este exercitat de

a.Ministerul Finantelor Publice;

b.Garda Financiara;

c.Curtea de Conturi a României;

d.Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

e.Directia Generala de Control a Activel 18118t1910s or Statului.

16. În sfera de activitate a executivului, controlul financiar- contabil este exercitat de

a.Curtea de Conturi a României;

b.Ministerul Finantelor Publice, prin structurile sale specializate;

c.Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;

d.Directia de Supraveghere si Control Vamal;

e.Garda Financiara si Curtea de Conturi a României.

17. Controlul financiar de gestiune, ca forma a controlului propriu, este acela care urmareste respectarea dispozitiilor legale cu privire la gestionarea si gospodarirea mijloacelor materiale si banesti pe baza documentelor înregistrate în evidenta tehnic-operativa si contabila. El este:

a. un control ulterior;

b. un control operativ;

c.un control anticipat.

18. Din punctul de vedere al formei, controlul documentelor are ca obiective:

a. autenticitatea, exactitatea întocmirii si valabilitatea documentelor si efectuarea corecta a calculelor;

b. legalitatea-justetea, realitatea-exactitatea si eficienta;

c. necesitatea, economicitatea si oportunitatea.

19. Din punct de vedere al fondului (continutului), controlul documentelor are ca obiective:

a. autenticitatea, exactitatea întocmirii si valabilitatea documentelor si efectuarea corecta a calculelor;

b. legalitatea-justetea, realitatea-exactitatea si eficienta, respectiv necesitatea, economicitatea si oportunitatea operatiilor economice si financiare consemnate în documente;

c. realitatea - exactitatea operatiilor economice si financiare consemnate în documente

20. Enuntul : "ansamblul actiunilor interdependente care prin utilizarea unor procedee si tehnici specifice are drept scop realizarea procesului de cunoastere a activitatilor economice prin raportarea modului concret de manifestare al acestora la prevederile legale prin care au fost definite" reprezinta definitia:

a.procedeului de control financiar-contabil;

b.controlului documentar-contabil;

c.controlului financiar- contabil;

d.metodologiei de exercitare a controlului financiar-contabil;

e.tehnicii de control financiar-contabil.

21. Care dintre variantele de mai jos sunt momente ale activitatii de control?

a.determinarea eventualelor abateri prin compararea situatiei faptice, reale cu cea stabilita prin prevederi si norme legale;

b.stabilirea modalitatilor de finalizare si valorificare a constatarilor;

c.stabilirea eficientei controlului.

Controlul faptic este 

a.o tehnica de control financiar;

b.o faza a metodologiei de control financiar-contabil;

c.o tehnica a controlului documentar-contabil;

d. un procedeu de control financiar-contabil;

e.o forma de control financiar-contabil.

Controlul documentar-contabil reprezinta 

a.o forma de control financiar-contabil;

b.un procedeu de control financiar-contabil;

c.un obiectiv al controlului evidentei tehnico-operative si financiar-contabile;

d.o sursa de informatii pentru controlul evidentei tehnico-operative si financiar-contabile;

e.o tehnica de control financiar-contabil.

24. Care dintre tehnicile enumerate mai jos apartin procedeului de control documentar-contabil?

a.controlul faptic;

b.observarea;

c.controlul continuu;

d.controlul încrucisat;

e. analiza financiar - contabila.

25. Controlul care se exercita în ordinea întocmirii, înregistrarii si îndosarierii documentelor este:

a. controlul ulterior;

b. controlul reciproc;

c. controlul cronologic;

d. controlul prin sondaj;

e. controlul combinat sau mixt.

26.Care din urmatorii contribuabili sunt obligati la plata impozitului pe profit

a. persoanele fizice independente;

b. persoanele fizice române si straine;

c. persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât si în strainatate din asocieri fara personalitate juridica.

27. Enumeram urmatoarele categorii de venituri:

1) veniturile din vânzarea marfurilor;

2) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere;

3) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducerea;

4) veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile;

5) venituri din cedarea activelor;

6) venituri neimpozabile, prevazute expres în acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative;

7) dividendele primite de la o persoana juridica româna.

Care dintre ele sunt venituri neimpozabile

a. 1, 2, 3, 5, 6;

b. 3, 4, 5, 6, 7 ;

c. 2, 3, 4, 6, 7.

28. Avem urmatoarele categorii de cheltuieli :

1) cheltuieli de reclama si publicitate efectuate în scopul popularizarii firmei;

2) cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2%;

3) cheltuieli pentru perfectionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, întretinerea si perfectionarea sistemelor de management al calitatii;

4) cheltuielile cu provizioanele si rezervele ;

5) pierderile înregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neîncasate;

Care cheltuieli intra în categoria celor efectuate în scopul realizarii de venituri

a. 1, 3, 4;

b. 2, 4, 5;

c. 1, 3, 5.

29. Se dau urmatoarele categorii de cheltuieli:

1) cheltuieli pentru protejarea mediului si conservarea resurselor;

2) cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative;

3) cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje în natura, daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa;

4) cheltuielile sociale, în limita unei cote de 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului;

5) cheltuielile de sponsorizarea si mecenat;

6) cheltuielile de reclama si publicitate.

Care cheltuieli intra în categoria celor nedeductibile

a.1, 5, 6;

b. 2, 4, 6;

c. 2, 3, 5.

30. Se dau urmatoarele categorii de cheltuieli:

1) cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor, pe durata de viata stabilita de contribuabil;

2) suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari în România si în strainatate, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;

3) cheltuielile sociale, în limita unei cote de pâna de 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului;

4) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baza un document justificativ, potrivit legii;

5) cheltuielile cu primele de asigurare private de sanatate, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 200 de euro într-un an fiscal pentru fiecare participant.

Care cheltuieli se încadreaza în categoria celor cu deductibilitate limitata

a. 1, 2, 5;

b. 2, 3, 5;

c. 1, 3, 4.

31. Se dau urmatoarele date (exprimate în ron) la 30 IX 2007: venituri totale -80000; cheltuieli totale - 60000; cheltuieli de protocol - 5000; cheltuieli sociale 5000 (fond de salarii 20000); venituri din dividende primite de la o persoana juridica româna - 4000; cheltuieli de reclama si publicitate - 1000. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit

a) 4792,80;

b) 4152, 80;

c) 4952,80.

32. Se dau urmatoarele date (exprimate în ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri - 100000) - 120000; cheltuieli totale - 105000; cheltuieli cu amenzi, majorari din relatiile cu statul- 1000; cheltuieli cu impozitul pe profit înainte de impozitare- 25000; cheltuieli pentru perfectionarea managementului - 1000; cheltuieli cu sponsorizarea - 2000. Care este impozitul pe profit datorat?

a) 6560;

b) 6580;

c) 6880.

33. Avem urmatoarele date (exprimate în ron) la 30 IX 2007: venituri totale - 150000; cheltuieli totale - 160000; cheltuieli de protocol - 5000; marfa constatata lipsa în gestiune, neasigurata si neimputabila - 5000; cheltuieli care nu au la baza un document justificativ, potrivit legii - 10000. Impozitul pe profit datorat este de :

a) 3504;

b) 1904;

c) 2704.

34. Se dau urmatoarele date (exprimate în ron) la 30 IX 2007: venituri totale - 80000; cheltuieli totale - 45000; cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului - 2000; echipamente asigurate salariatilor, neimpozabile la sursa - 3000; cheltuieli cu impozitul pe profit înainte de impozitare- 10000; cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite - 2000; cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale - 1000; venituri din dividende primite de la o persoana juridica româna - 5000. Care este impozitul pe profit datorat?

a) 8091,20;

b) 6720,00;

c) 7921,20.

Metodologia de realizare a controlului financiar este structurata pe etape astfel :)

1. efectuarea controlului financiar-contabil;

2.programarea activitatii de control financiar-contabil;

3.valorificarea constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil;

4.pregatirea actiunii de control financiar-contabil;

5.întocmirea actelor de control financiar-contabil.

Indicati care este ordinea corecta a acestor etape în cadrul procesului metodologic de exercitare a controlului financiar-contabil:

a.1;4;2;5;3;

b. 2;4;1;3;5;

c. 2;3;4;5;1;

d. 2;4;1;5;3;

e. 1;4;2;3;5.

Enuntul: "procedeul care, prin utilizarea unei tehnici specifice controlului financiar-contabil, realizeaza obiectivul principal al acestuia, ce consta în stabilirea existentei si miscarii, într-o anumita perioada de timp determinata, a tuturor mijloacelor materiale si banesti dintr-o unitate economica" reprezinta definitia:

a.controlului financiar-contabil;

b.controlului faptic;

c.controlului documentar-contabil;

d.controlului de gestiune;

e.inventarierii.

37. Enuntul: "un ansamblu de operatiuni care au drept scop constatarea existentei, în patrimoniul unitatii economice, a tuturor elementelor de activ si pasiv, la un moment dat" reprezinta definitia :

a.inventarierii

b.analizei contabile;

c.controlului de gestiune;

d.calculului de control;

e.investigatiei.

38. Enuntul: "mijloc de proba, reglementat prin prevederile Codului de Procedura Civila, solicitat în instanta, în vederea stabilirii unui adevar obiectiv necesar clarificarii unor stari de fapt care reclama pregatire de specialitate în domeniul stiintei, tehnicii, artei sau alta specialitate pe care judecatorul nu o poseda" reprezinta definitia :

a.expertizei tehnice;

b.investigatiei;

c.inventarierii de control;

d.expertizei;

e.analizei contabile.

39. Enuntul: " tehnica a carei realizare presupune, din partea controlorului financiar, deplasarea la fata locului pentru a constata el însusi modul de respectare a normelor si prevederilor legale care reglementeaza sarcinile personalului controlat pornind de la obiectivele tematice" reprezinta definitia :

a.inventarierii de control;

b.analizei contabile;

c.investigatiei;

d.observarii directe;

e.inspectiei fizice.

40. Enuntul: "tehnica prin care controlorul, în urma efectuarii actiunii de verificare, stabileste, el însusi, starea unui post de activ la un moment dat" reprezinta definitia:

a.inventarierii;

b.inspectiei fizice;

c.expertizei tehnice;

d.investigatiei;

e.observarii directe.

41. Activitatea de constatare a deficientelor si a abaterilor este urmata, în mod obligatoriu, de :

a.acordarea vizei de control preventiv;

b.înscrierea abaterilor si deficientelor constatate în actele de control si valorificarea acestora;

c.sesizarea organului de urmarire penala, în cazul în care sunt constatate fapte ce aduc atingere legii penale;

d.descarcarea de gestiune.

42. Elaborarea programului de control este o faza a etapei 

a. pregatirii actiunii de control financiar-contabil;

b. valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil;

c. efectuarii controlului financiar-contabil;

d. programarii activitatii de control financiar-contabil;

e. întocmirii actelor de control financiar-contabil.

43. Adaptarea obiectivelor tematice la conditiile specifice activitatii subiectului controlat este o faza a etapei :

a. programarii activitatii de control financiar-contabil;

b. valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil;

c. efectuarii controlului financiar-contabil;

d. pregatirii actiunii de control financiar-contabil;

e. întocmirii actelor de control financiar-contabil.

Programul de control se elaboreaza de catre :

a.Curtea de Conturi a României;

b.fiecare entitate cu atributii de control financiar;

c.Ministerul Finantelor Publice;

d.Parlamentul României;

e.Guvernul României.

45. Formele inspectiei fiscale sunt

a.inspectia generala si permanenta;

b. inspectia partiala si periodica;

c. inspectia fiscala generala si inspectia fiscala partiala.

46. Avizul de inspectie fiscala se comunica contribuabilului, în scris, înainte de începerea inspectiei fiscale, astfel :

a. cu 20 de zile la marii contribuabili si cu 15 zile la ceilalti contribuabili;

b. cu 30 de zile la marii contribuabili si cu 15 zile la ceilalti contribuabili;

c. cu 20 de zile la marii contribuabili si cu 10 zile la ceilalti contribuabili.

47. Raportul de inspectie fiscala cuprinde mai multe capitole, si anume: 1. Date despre contribuabil; 2. Anexe; 3. Sinteza constatarilor inspectiei fiscale; 4. Discutia finala cu contribuabilul; 5. Constatari fiscale; 6. Date despre inspectia fiscala; 7. Alte constatari. Ordinea corecta si obligatorie a acestora este urmatoarea :

a. 1, 3, 2, 7, 5, 4, 6;

b. 6, 1, 5, 7, 4, 3, 2;

c. 1, 6, 3, 7, 2, 4, 5.

48. Ce elemente trebuie sa cuprinda Capitolul III (Constatari fiscale) al Raportului de inspectie fiscala, din urmatoarea însiruire de cerinte

1) denumirea obligatiei fiscale;

2) forma de proprietate, forma juridica a societatii;

3) obiective minimale avute în vedere;

4) baza de impunere;

5) mentiunea daca s-a efectuat inventarierea patrimoniului;

6) persoana care raspunde de conducerea contabilitatii.

a. 2, 5, 6;

b. 1, 4, 6;

c. 2, 3, 5;

d. 1, 3, 4.

49. Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se încheie în conformitate cu :

a. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;

b. Legea contabilitatii nr. 82/1991;

c. Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

50. Documentul prin care, organele de inspectie fiscala pot solicita explicatii scrise, reprezentantului sau oricarui angajat al contribuabilului, care sa contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influenta inspectia fiscala este:

a. procesul -verbal;

b. nota explicativa;

c. nota unilaterala;

d. avizul de inspectie fiscala.

51. Actul de control care se întocmeste de catre organele de inspectie fiscala numai în cazul controlului inopinat, încrucisat, în cazul efectuarii, în conditiile legii, a unei cercetari la fata locului sau pentru consemnarea unor fapte, în timpul inspectiei fiscale, care pot întruni elementele constitutive ale unei infractiuni il constituie:

a. raportul de inspectie fiscala;

b.punctul de vedere al contribuabilului;

c. procesul-verbal;

d. anagajamentul de plata scris.

52. Enumeram urmatoarele sanctiuni contraventionale:

1) avertismentul;

2) desfiintarea lucrarilor si aducerea lucrarilor în starea initiala;

3)obligarea contravenientului la prestarea unei activitati în folosul comunitatii;

4) blocarea contului bancar;

5)închisoarea contraventionala, daca nu exista consimtamântul contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevazute la litera anterioara;

6) suspendarea sau anularea, dupa caz, a avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati.

Care sunt sanctiunile contraventionale principale

a

b. 2, 5, 6;

c. 1, 5, 6.

53. Enumeram urmatoarele sanctiuni contraventionale :

1) amenda contraventionala;

2) suspendarea activitatii agentului economic;

3) retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior, temporar sau definitiv;

4)închisoarea contraventionala, daca nu exista consimtamântul contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevazute la litera anterioara;

5) închiderea unitatii;

6) avertismentul.

Care sunt sanctiunile contraventionale complementare

a. 1, 3, 6;

b. 2, 3, 5;

c. 1, 4, 6.

54. Pentru determinarea limitei maxime a cheltuielilor de protocol deductibile în cazul impozitului pe profit, din totalul veniturilor se scad cheltuielile totale, mai putin:

a. cheltuielile de protocol;

b. cheltuielile de protocol si cheltuielile nedeductibile;

c. cheltuielile cu impozitul pe profit si alte cheltuieli nedeductibile.

55. Care din urmatoarele cheltuieli sunt deductibile pentru determinarea profitului impozabil

a. cheltuieli efectuate pentru popularizarea firmei;

b. cheltuieli facute în favoarea actionarilor sau asociatilor;

c. cheltuieli de asigurare care nu privesc activele corporale sau necorporale ale contribuabilului.

56. Ca regula generala, profitul impozabil se calculeaza ca :

a. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate în scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile;

b. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile nedeductibile, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile;

c. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile nedeductibile, dintr-un an fiscal, la care se adauga veniturile neimpozabile.

57. Sunt considerate venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil :

a. dividendele primite de la o persoana juridica;

b. dobânzile primite de la o banca româneasca;

c. veniturile obtinute din anularea provizioanelor pentru care s-a acordat deducere.

58. În anul 2006, sponsorizarile efectuate de contribuabil s-au suportat din impozitul pe profit datorat, daca se respectau cumulativ doua conditii :

1) sunt în limita a 5% din cifra de afaceri;

2) nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat;

3) nu depasesc mai mult de 2% din impozitul pe profit datorat;

4) sunt în limita a 2% din cifra de afaceri;

5) sunt în limita a trei la mie din cifra de afaceri.

a. 2, 5;

b. 1, 2;

c. 2, 4.

59. Curtea de Conturi este subordonata :

a. Ministerului Finantelor Publice;

b. Guvernului;

c. Parlamentului.

60. Un agent economic realizeaza venituri totale în suma de 5000 ron, din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica româna. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt în suma de 4500 ron, din care 150 ron reprezinta cheltuieli nedeductibile. Sa se determine care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica.

a) 0,00;

b) 104,00;

c) 80,00.

Sfera de actiune a controlului financiar ulterior este formata din :

a.totalitatea activitatilor economice realizate de catre diferitele unitati economice, institutii ale statului, regii autonome, societati comerciale si bancare cu capital de stat sau privat, asociatii familiale;

b.totatitatea contractelor sau a comenzilor interne sau externe de aprovizionare sau a celor care au ca obiect executarea de lucrari sau prestari de servicii;

c.totalitatea documentelor si activitatilor întocmite si realizate în cadrul unitatilor patrimoniale, indiferent de forma de organizare a acestora.

Principalul obiectiv al controlului financiar de gestiune consta în :

a.verificarea modului de formare, administrare si întrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public;

b.cresterea raspunderii factorilor de decizie în angajarea si efectuarea cheltuielilor;

c.stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunilor supuse verificarilor.

63. Sfera de actiune a controlului financiar intern este formata din 

a.ansamblul gestiunilor supuse verificarii pe o anumita perioada de timp fixa, de obicei de un an;

b.ansamblul activitatilor, proceselor si operatiunilor, precum si al documentelor primare, centralizatoare si de sinteza aferente cu care opereaza structurile unei institutii publice;

c.totalitatea documentelor si activitatilor întocmite si realizate în cadrul unitatilor patrimoniale, indiferent de forma acestora.

64. Sistemul metodologic de exercitare a controlului financiar se defineste ca 

a. un ansamblu de proceduri utilizate în scopul cunoasterii unui domeniu care reuneste deobicei, odata cu propriile tehnici, si pe cele ale altor discipline cu care se înrudeste sau nu, toate având însa ca principal obiectiv determinarea, prin cercetare, a modului concret de manifestare a subiectului analizat;

b.un proces de cunoastere a realitatii faptice în legatura cu starea la un moment dat a unor fenomene si activitati economice;

c.un ansamblu de activitati interdependente care, prin utilizarea unor procedee si tehnici specifice, are drept scop realizarea procesului de cunoastere a unui fenomen, a unui proces sau a unei activitati economice prin raportarea modului concret de manifestare a acestora la prevederile legale, normele sau instructiunile prin care au fost definite.

65. Realizarea activitatii de înregistrare a operatiunilor economice în evidenta contabila pune în evidenta :

a.functia de control a acesteia;

b.functia de sinteza a acesteia;

c.functia de diagnosticare a acesteia.

În situatia în care nu se poate stabili direct daca informatiile privind existenta elementelor de activ si pasiv, înscrise în documentele primare sau în evidentele tehnico-operative, financiare si contabile sunt reale, poate fi utilizata urmatoarea tehnica de control :

a.observarea directa;

b.inventarierea;

c.inspectia fizica.

67. Controlul cronologic este tehnica de control financiar :

a.care are ca obiectiv analizarea documentelor ce fac obiectul verificarii, în ordinea emiterii si înregistrarii în evidente, fara grupari sau sistematizari prealabile pe diverse criterii sau activitati ale acestora;

b.ale carei obiective constau în a stabili daca unele din informatiile comune si cu acelasi continut, înscrise în documente financiar-contabile, diferite sunt identice;

c.utilizata cu foarte bune rezultate în cazul în care actiunea de verificare cuprinde mai multe obiective tematice ce vizeaza activitati diferite, dar realizate în cadrul aceleeasi unitati.

68. Calculul de control, ca tehnica a procedeului de control documentar, presupune 

a.verificarea tuturor documentelor financiar-contabile primare, centralizatoare care contin informatii comune diferitelor exemplare apartinând aceluiasi document;

b.refacerea, de catre controlorul financiar, pe baza datelor înregistrate în documentele oficiale, primare sau centralizatoare si a procedurilor legal stabilite, a tuturor calculelor din care rezulta o informatie ce face obiectul controlului;

c.respectarea stricta a duratei afectate fiecarei grupe de documente supuse verificarii, evitându-se tratarea superficiala a acestora.

69. Instrumentul practic, utilizat în procesul de verificare economica, realizat de catre personalul cu atributii în acest domeniu, în scopul stabilirii unor adevaruri, prin raportarea modului de efectuare a unor operatiuni economice la un sistem de conventii aprioric stabilit, este :

a.tehnica de control financiar;

b.procedeul de control financiar;

c.investigatia de control.

70. Controlul financiar operativ curent se defineste ca fiind :

a.activitatea de determinare a starii unor operatiuni economice reprezentate în documente financiare si contabile prin raportarea modului de manifestare a acestora, în momentul efectuarii sau pe masura derularii în cadrul sistemelor din care fac parte, la prevederile si normele legale prin care au fost definite;

b.determinarea starii unor operatiuni economice reprezentate în evidentele financiare si contabile prin raportarea modului de manifestare a acestora, dupa momentul efectuarii în cadrul sistemelor din care fac parte, la prevederile si normele legale prin care au fost definite;

c.activitatea de determinare a starii unor operatiuni economice reprezentate în documente financiare si contabile prin raportarea ulterioara a modului de manifestare a acestora la prevederile si normele legale prin care au fost definite

71. Caracterul postoperativ al functiei de cunoastere-evaluare a controlului financiar se manifesta prin 

a.ansamblul informatiilor referitoare la activitatile economice supuse analizei, pe care aceasta activitate le poate furniza si care constituie sursele principale de informatii pentru fundamentarea si aplicarea deciziilor necesare remedierii abaterilor si intrarii în regimul de legalitate;

b.actiunea de prevenire a abaterilor, mult mai benefica desfasurarii în regim de eficienta a unei activitati economice decât actiunea de corectie ulterioara, care implica mult mai multe costuri, atât materiale, cât si de munca;

c.activitatea de îndrumare pe care controlul financiar o desfasoara concomitent cu activitatea de verificare, în legatura atât cu unele abateri constatate care pot fi remediate chiar în aceasta perioada, cât si cu modul de rezolvare, de catre alti operatori economici, a problemelor care, au generat aceste abateri

În timpul controlului, valorificarea unora dintre constatari se face prin :

a.înscrierea constatarilor în actele de control;

b.dispunerea de catre controlor a unor masuri operative al caror efect este intrarea în legalitate;

c.emiterea de catre conducatorul unitatii cu sarcini de control financiar a unor dispozitii obligatorii;

d.înscrierea constatarilor în raportul de inspectie fiscala;

e.înscrierea constatarilor în procesele - verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.

73. În cazul în care, la un moment dat, se constata o abatere a carei valorificare trebuie facuta imediat, pentru a limita consecintele ulterioare, inspectorii fiscali întocmesc :

a.nota unilaterala;

b.raport intermediar;

c.nota de constatare;

d.proces -verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor;

e.raport de inspectie fiscala.

74. În cazul în care din controlul documentelor si activitatilor ce fac obiectivul actiunii de verificare nu se constata abateri cu caracter economic sau se constata, dar importanta acestora este nesemnificativa, se procedeaza astfel :

a.se întocmeste proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei;

b.se întocmeste nota unilaterala;

c.nu se întocmeste act de control;

d.se întocmeste un raport;

e.se întocmeste o nota comuna de catre controlori si conducatorul unitatii

controlate.

75. Micro ntreprinderea este o persoana juridica româna care desfasoara :

a. activitati în domeniul bancar ;

b. activitati privind productia de bunuri materiale, prestarea de servicii si/sau comertul ;

c.activitati în domeniul jocurilor de noroc.

76. Care din urmatoarele venituri nu intra în baza impozabila pe veniturile microîntreprinderilor ?

a. venituri din vânzarea marfurilor, venituri din productia vânduta, venituri din prestari servicii ;

b. venituri din variatia stocurilor, venituri realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii, venituri din provizioane ;

c.venituri din exploatare, venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale, venituri din chirii, redevente. 

77. Care din urmatoarele venituri nu intra în baza impozabila pe veniturile microîntreprinderilor?

a. venituri din exploatare, reprezentând cota-parte a subventiilor guvernamentale, venituri din chirii, redevente, venituri din prestari servicii ;

b. veniturile financiare, veniturile din diferente de curs, venituri din vânzarea marfurilor. 

c. venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale, venituri realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii, venituri rezultate din anularea datoriilor.

78. Avem urmatoarele date la 30.IX.2007 (exprimate in ron), realizate de microîntreprinderea "X" : total venituri 10500, din care venituri realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii 825, venituri financiare 125, venituri din variatia stocurilor 2500, venituri din discounturi 500 venituri din subventii guvernamentale 400. Care este impozitul pe veniturile microîntreprinderilor?

a

b) 143,50;

c) 135,50.

79. Avem urmatoarele date la 30.IX.2007, (exprimate in ron) realizate de microîntreprinderea "X" : total venituri 12000, din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1000, venituri financiare 200 ron, venituri din prestari servicii 2500 ron, venituri din provizioane 500 ron, venituri din variatia stocurilor 400 ron. Care este impozitul pe veniturile microîntreprinderilor?

a) 230,00;

b) 210, 00;

c) 202,00.

80. Avem urmatoarele date la 30.IX.2007 (exprimate in ron), realizate de microîntreprinderea "X" : total venituri 15000, din care venituri realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000, venituri financiare 200, venituri din variatia stocurilor 3500, venituri din diferente de curs valutar 500, venituri din subventii guvernamentale 800. Care este impozitul pe veniturile microîntreprinderilor?

a) 194,00;

b) 210,00;

c) 230,00.

81. Avem urmatoarele date la 30.IX.2007 (exprimate in ron), realizate de microîntreprinderea "X" : total venituri 20000, din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1600, venituri financiare 1200, venituri din prestari servicii 500, venituri din provizioane 500, venituri din variatia stocurilor 1400. Care este impozitul pe veniturile microîntreprinderilor?

a

b) 358, 00;

c) 390,00.

Avem urmatoarele date la 30.IX.2007 (exprimate in ron), realizate de microîntreprinderea "X" : total venituri 100000, din care venituri realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii 10000, venituri din cedarea activelor 10000, venituri din variatia stocurilor 35000, venituri din diferente de curs valutar 5000, venituri din subventii guvernamentale 8000. Care este impozitul pe veniturile microîntreprinderilor?

a

b) 1100,00;

c) 940,00.

Se dau urmatoarele date (exprimate în ron) la 30 IX 2007: venituri totale -190000; cheltuieli totale - 160000; cheltuieli de protocol - 15000; cheltuieli sociale 2500 (fond de salarii 60000); veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile- 8000; cheltuieli de reclama si publicitate - 10000. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit

a) 5984,00;

b) 7692,64;

c) 6412,64.

84. Se dau urmatoarele date (exprimate în ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri - 200000) - 240000; cheltuieli totale - 175000; cheltuieli cu amenzi, majorari datorate din relatiile cu statul - 20000; cheltuieli cu impozitul pe profit înainte de impozitare- 35000; cheltuieli pentru perfectionarea managementului - 1000; cheltuieli cu sponsorizarea - 3000. Care este impozitul pe profit datorat?

a) 19200,00;

b) 19680,00;

c) 19080,00.

Avem urmatoarele date (exprimate în ron) la 30 IX 2007: venituri totale - 180000; cheltuieli totale - 200000; cheltuieli de protocol - 2000; marfa constatata lipsa în gestiune, neasigurata si neimputabila - 40000; cheltuieli care nu au la baza un document justificativ, potrivit legii - 7000. Impozitul pe profit datorat este de:

a) 0,00;

b) 4796,80;

c) 5916,80.

Se dau urmatoarele date (exprimate în ron) la 30 IX 2007: venituri totale - 70000; cheltuieli totale - 50000; cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului - 2000; echipamente asigurate salariatilor, neimpozabile la sursa - 3000; cheltuieli cu impozitul pe profit înainte de impozitare- 5000; cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite - 3000; cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale - 2000; veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere - 4000. Care este impozitul pe profit datorat?

a) 5051, 20;

b) 5351,20;

c) 4411,20.

87. Un agent economic realizeaza venituri totale în suma de 50000 ron, din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica româna. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt în suma de 30000 ron, din care 150 ron reprezinta cheltuieli cu amenzile, 2300 cheltuieli sociale (10000 fond salarii). Care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica?

a) 3400,00;

b) 3584,00;

c) 3560,00.

88. Avem urmatoarele date la 30.IX.2007 (exprimate in ron), realizate de microîntreprinderea "X" : total venituri 10500, din care venituri realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii 825, venituri financiare 125, venituri din variatia stocurilor 2500, venituri din discounturi 500, venituri din subventii guvernamentale 2400. Care este impozitul pe veniturile microîntreprinderilor?

a

b) 193,50;

c) 95,50.

89. Sanctiunile disciplinare sunt :

a. avertisment scris, suspendarea contractului individual de munca, retrogradarea din functie, reducerea salariului si/sau dupa caz, a indemnizatiei de conducere, desfacerea disciplinara a contractului individual de munca;

b. avertismentul, amenda contraventionala, obligarea contravenientului la prestarea unei activitati în folosul comunitatii;

c. închisoare, cu amenda sau cu închisoare si amenda, alaturi de care se pot aplica si alte pedepse, ca, de exemplu, confiscarea partiala a averii.

90. Care din trasaturile de mai jos sunt proprii raspunderii materiale

1. este proprie persoanelor juridice;

2. este proprie persoanelor încadrate în munca;

3. se întemeiaza exclusiv pe culpa;

4. îsi are izvorul în contractul de munca;

5. este, de regula, limitata numai la paguba efectiva, neincluzând foloasele nerealizate de unitate;

6. este, în principiu, individuala, reparatia are loc prin echivalentul banesc si nu în natura;

7. este delimitata si descrisa în mod concret, în toate elementele sale;

8. poate functiona în comun cu raspunderea agentului economic.

a. 1, 3, 6, 8:

b. 2, 3, 5, 6;

c. 3, 6, 7, 8.

91. Care dintre faptele în legatura cu activitatea contabila, impun stabilirea raspunderii materiale

1) constituirea garantiilor gestionare;

depasirea termenelor de trecere în evidenta separata a debitorilor insolvabili;

3) neplata unor datorii comerciale;

încheierea nereala a proceselor-verbale de insolvabilitate a debitorilor;

plata unor sume nedatorate (dreptul de personal, alte plati facute persoanelor fizice sau juridice);

înregistrarea eronata a operatiilor generatoare de plati nelegale si a stimulentelor materiale.

a. 1, 2, 5;

b. 2, 4, 6;

c. 3, 5, 6.

92. Care dintre faptele în legatura cu activitatea gestionara, impun stabilirea raspunderii materiale

1) neplata unor datorii comerciale;

2) angajarea sau trecerea unei persoane într-o functie de gestionar sau din subordinea gestionarului fara avizul scris al celorlalti gestionari;

3) întocmirea neconforma cu realitatea a documentelor pentru scaderea din contabilitate a lipsurilor constatate la inventariere;

4) neluarea sau luarea cu întârziere a masurilor necesare pentru înlocuirea gestionarului sau a angajatilor aflati în subordinea sa, desi a fost avertizat în scris si motivat ca nu-si îndeplinesc atributiile în mod corespunzator;

5) neluarea masurilor necesare pentru stabilirea si acoperirea pagubelor în gestiune;

6) depasirea termenelor de trecere în evidenta separata a debitorilor insolvabili;

neefectuarea inventarierilor la termenele si în conditiile legii, în situatia în care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei

a

b) 3, 4, 6, 7;

c) 2, 4, 5, 7.

93. Care din urmatoarele fapte întrunesc elementele necesare savârsirii unei contraventii la Legea nr. 22/1969 ?

a. crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani;

b. nu a asigurat gestionarului, în cazurile prevazute de lege, asistenta tehnica de specialitate pentru verificarea calitativa a bunurilor ori a prestat o asistenta tehnica necorespunzatoare;

c. înstrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara), fara înstiintarea prealabila a agentului economic, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 1an.

94. Care din urmatoarele fapte întrunesc elementele necesare savârsirii unei infractiuni la Legea nr. 22/1969 ?

a. nedeclararea în scris, în termenul prevazut de dispozitiile legale, de catre gestionar, a plusurilor din gestiunea sa despre a caror cantitate sau valoare are cunostinta, se pedepseste cu închisoare de la 1 luna la 1 an;

b. neluarea masurilor necesare pentru stabilirea si acoperirea pagubelor în gestiune;

c. neefectuarea inventarierilor la termenele si în conditiile legii, în situatia în care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei.

95. Care din urmatoarele fapte întrunesc elementele necesare savârsirii unei infractiuni la Legea nr. 22/1969?

a. neefectuarea inventarierilor la termenele si în conditiile legii, în situatia în care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei;

b.nerespectarea oricarei alte îndatoriri de serviciu, daca fara încalcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita;

c. înstrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara), fara înstiintarea prealabila a agentului economic, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 1an.

96. Care din urmatoarele fapte întrunesc elementele necesare savârsirii unei contraventii la Legea nr. 22/1969 ?

a. crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani;

b. angajatul care primeste, pastreaza si elibereaza fara a avea calitatea de gestionar în întelesul legii, (gestionar, în întelesul prezentei legi, este acel angajat al unui agent economic care are ca atributii principale de serviciu primirea, pastrarea si eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosinta sau detinerea, chiar temporara, a unui agent economic, indiferent de modul de dobândire si de locul unde se afla bunurile) raspunde integral, aplicându-se în mod corespunzator prevederile prezentului articol;

c. înstrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara), fara înstiintarea prealabila a agentului economic, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 1an.

97. Constituie contraventii la prevederile legii contabilitatii nr. 82/1991, urmatoarele fapte, daca nu sunt savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni

1) detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie înregistrate în contabilitate;

2) efectuarea cu stiinta de înregistrari inexacte;

3) nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate;

4) nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare;

5) omisiunea cu stiinta a înregistrarilor în contabilitate, având drept consecinta denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum si a elementelor de activ si de pasiv ce se reflecta în bilant.

a. 1, 4, 5;

b. 1, 3, 4;

c. 2, 3, 5.

98. Controlul financiar preventiv se defineste ca fiind

a.activitatea de determinare a starii unor proiecte de operatiuni economice reprezentate în documente financiar-contabile prin compararea acestora cu prevederile legale prin care au fost definite;

b.activitatea de verificare a unor operatiuni sau documente economice în vederea stabilirii legalitatii acestora;

c. activitatea de control a tuturor documentelor financiar-contabile înaintea întocmirii bilantului si anexelor la acesta.

Obiectivul principal al controlului financiar preventiv este

a.sa opreasca, înainte de efectuare, toate documentele privind operatiunile care nu sunt legale, reale, necesare, oportune, economicoase, eficace si eficiente, în faza de angajare si de plata, respectiv de încasare, dupa caz;

b.sa identifice operatiunile si documentele care nu îndeplinesc conditiile legale stabilite prin prevederi si norme legale;

c.sa stabileasca toate cazurile de posibile abateri financiare înainte ca acestea sa se produca.

100. Sfera de actiune a controlului financiar preventiv este formata din :

a.totalitatea operatiunilor financiar-contabile desfasurate în cadrul compartimentelor de specialitate dintr-o unitate economica, indiferent de natura si felul capitalului social al acesteia;

b.totalitatea operatiunilor economice privind drepturile unei unitati economice, indiferent de capitalul social al acesteia, fata de alte unitati cu care este în relatii de colaborare;

c.ansamblul documentelor si operatiunilor din care deriva drepturile si obligatiile patrimoniale pe care o unitate economica le are fata de o persoana fizica si / sau juridica sau fata de institutiile statului.

101. Documentele si activitatile întocmite, respectiv derulate în cadrul unei societati comerciale cu capital privat, supuse activitatii de control financiar preventiv sunt

a.contractele si / sau comenzile interne si externe de aprovizionare;

b. concesionarea si transferul bunurilor ce formeaza patrimoniul unitatii economice;

c. efectuarea de plati pentru activitatea desfasurata în cadrul unei unitati de catre personalul propriu, precum si a altor drepturi cuvenite acestuia.

102. Documentele si activitatile întocmite, respectiv derulate în cadrul unei institutii publice, supuse activitatii de control financiar preventiv sunt :

a. angajamentele din care rezulta, direct sau indirect, obligatii de plata catre terti;

b. deschiderea, repartizarea si modificarea creditelor bugetare;

c. închirierea si schimbul bunurilor ce formeaza patrimoniul institutiilor publice.

103. Documentele si operatiunile supuse controlului financiar preventiv nu pot fi înregistrate în diferite evidente operative financiare, contabile sau de sinteza respectiv efectuate, daca

a. au fost vizate de persoanele desemnate cu efectuarea controlului financiar preventiv;

b. nu au primit viza de control financiar preventiv;

c. nu au primit viza de control financiar preventiv, dar au fost aprobate de alte persoane competente, potrivit legii.

104. Principalul obiectiv al controlului financiar de gestiune consta în

a.verificarea modului de formare, administrare si întrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public;

b. cresterea raspunderii factorilor de decizie în angajarea si efectuarea cheltuielilor;

c. stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunile supuse verificarii.

105. Operatia de inventariere se organizeaza, în mod obligatoriu, în urmatoarele situatii

a.cel putin o data pe luna, de regula o data cu întocmirea balantei de verificare;

b.în cazul fuzionarii, divizarii sau încetarii activitatii;

c. cu ocazia întocmirii raportarilor contabile semestriale.

106. În vederea stabilirii bazei reale de impunere, examinarea situatiei fiscale a unui contribuabil se face prin :

a. verificare prin sondaj a documentelor justificative si a evidentelor administrative care pot constitui si probe;

b. verificarea tuturor documentelor justificative si a evidentelor financiar-contabile si fiscale care pot constitui si probe;

c. verificarea tuturor evidentelor care se întocmesc în cadrul unei unitati economice si care pot constitui si probe.

107. În cazul în care un contribuabil contesta decizia de reverificare a unei anumite perioade, documentul care constituie mijloc de proba atât pentru acesta, cât si pentru structura fiscala competenta este

a. declaratia scrisa pe proprie raspundere a contribuabilului, la finalul inspectiei fiscale, din care rezulta ca toate documentele si informatiile relevante pentru efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal;

b.declaratia contribuabilului data la începutul verificarii din care rezulta ca toate documentele relevante pentru efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal;

c. declaratie verbala a contribuabilului prin care a confirmat ca toate documentele si informatiile relevante pentru efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal.

108. Viza de control financiar preventiv delegat, organizat de catre Ministerul Finantelor Publice prin personal special desemnat pentru efectuarea acestei activitati, este

a. o atestare a unei autoritati legale prin care se confirma ca operatiunile supuse controlului sau au fost efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b. o atestare emisa de catre o persoana fizica sau juridica, prin care se confirma ca proiectele de operatiuni supuse controlului sau au fost constituite în baza prevederilor legale;

c. o atestare emisa de catre o autoritate legala, prin care se confirma ca proiectele de operatiuni supuse controlului sau au fost efectuate în conformitate cu prevederile legale prin care au fost definite.

109. Principalele activitati asupra carora se poate exercita controlul financiar preventiv propriu, în vederea acordarii vizei, sunt

a. trecerea pe cheltuieli, fonduri sau rezultate a unor sume care duc la diminuarea profitului sau capitalului social;

b. solicitarile de credite pentru finantarea unor obiective de investitii, în continuare, nespecificate în " lista de investitii";

c. controlul gestionar.

Personalul însarcinat cu exercitarea controlului financiar de gestiune are obligatia :

a. sa puna la dispozitia controlorilor toate registrele, actele si piesele justificative, corespondenta si oricare alte documente necesare realizarii controlului financiar de gestiune;

b.sa nu dispuna, prin interpretare sau aplicare eronata a dispozitiilor legale, masuri care sa produca prejudicii de orice natura unitatii economice;

c. sa propuna sau sa dispuna masurile necesare de înlaturare a lipsurilor si abaterilor constate si consemnate în actele de control, în vederea intrarii în legalitate.

111. Abaterile de la prevederile legale constatate ca urmare a exercitarii controlului financiar de gestiune se consemneaza în :

a.procese verbale de constatare si sanctionare a abaterilor;

b.procese verbale de constatare;

c.note de constatare.

112. Principalele caracteristici ale activitatii de control financiar preventiv sunt :

a. se exercita înainte de efectuarea operatiunii supuse verificarii sau înainte de lansarea unui document în circuitul economic;

b.se organizeaza în cadrul compartimentului financiar de gestiune;

c.se urmareste de catre conducatorul unitatii economice în cadrul careia se efectueaza.

113. Pentru realizarea functiei de control financiar, structurile Ministerului Finantelor Publice, utilizeaza, în special, urmatoarele forme si tehnici:

a. controlul încrucisat;

b. controlul anterior;

c. controlul mixt.

Controlul financiar preventiv care consta în verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al respectarii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuarii operatiunilor reprezinta:

a. controlul de legalitate;

b. controlul de regularitate;

c. controlul bugetar;

d. preventiv delegat.

115. Controlul financiar preventiv care consta în verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al respectarii îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operatiuni din care fac parte operatiunile supuse controlului reprezinta:

a. controlul de legalitate;

b. controlul de regularitate;

c. controlul bugetar;

d. preventiv delegat.

116. Controlul financiar preventiv care consta în verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al respectarii încadrarii în limitele si destinatia creditelor bugetare si/ sau de angajament, dupa caz reprezinta:

a. controlul de legalitate;

b. controlul de regularitate;

c. controlul bugetar;

d. preventiv delegat.

117. Controlul financiar preventiv se exercita de persoanele din cadrul compartimentului de specialitate desemnate în acest sens de catre conducatorul entitatii publice printr-un act de numire prin:

a. semnatura;

b. viza;

c. anagajament;

d. verificare.

118. Obiectivele controlului financiar preventiv au în vedere:

a. Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget, reprezentând limita maxima pâna la care se pot ordonanta si efectua plati în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exercitiului bugetar, în limitele aprobate);

b.stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunile supuse controlului (stabilirea existentei faptice a valorilor materiale si banesti, stabilirea exactitatii soldurilor scriptice);

c.stabilirea valorilor fara miscare, de prisos, cu miscare lenta, greu vandabile, inutilizabile sau deteriorate.

119. Sfera de actiune a controlului financiar preventiv are în vedere mai multe obiective. Care apartin acestuia

1) Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget, reprezentând limita maxima pâna la care se pot ordonanta si efectua plati în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exercitiului bugetar, în limitele aprobate);

2) verificarea conditiilor de angajare a gestionarilor si a modului de constituire si depunere a garantiilor materiale ale acestora;

3) stabilirea realitatii si legalitatii înregistrarilor operatiunilor consemnate în documentele primare si contabile referitoare la cantitatile si valorile mentionate în acestea;

4) deschiderea si repartizarea de credite bugetare;

5) modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni a clasificatiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virari de credite.

a. 1, 2. 5;

b. 2, 4, 5;

c. 1, 4, 5.

120. Obiectivele supuse controlului financiar de gestiune reprezinta momentele activitatii economice sau sociale prevazute în documente, înregistrate în contabilitate, care se verifica din punctul de vedere al respectarii dispozitiilor legale în vigoare, cu privire la :

a. concesionarea sau închirierea de bunuri apartinând domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale;

b. întocmirea si circulatia documentelor primare si de evidenta tehnic-operativa si contabila;

c.reducerea, esalonarea sau anularea titlurilor de încasare.

121. Obiectivele supuse controlului financiar de gestiune reprezinta momentele activitatii economice sau sociale prevazute în documente, înregistrate în contabilitate, care se verifica din punctul de vedere al respectarii dispozitiilor legale în vigoare, cu privire la :

a.constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene, reprezentând contributia viitoare a României la acest organism;

b.stabilirea realitatii si legalitatii înregistrarilor operatiunilor consemnate în documentele primare si contabile referitoare la cantitatile si valorile mentionate în acestea;

c.Recuperarea sumelor avansate si care ulterior au devenit necuvenite.

122. Sfera de actiune a controlului financiar de gestiune are în vedere mai multe obiective. Care apartin acestuia

1. stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunile supuse controlului (stabilirea existentei faptice a valorilor materiale si banesti, stabilirea exactitatii soldurilor scriptice);

2. constiturea veniturilor publice, în privinta autorizarii si stabilirii titlurilor de încasare;

3. stabilirea valorilor fara miscare, de prisos, cu miscare lenta, greu vandabile, inutilizabile sau deteriorate;

4. vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri apartinând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale;

5. efectuarea, în numerar sau pe cont propriu, a încasarilor si platilor, în lei si în valuta, de orice natura, inclusiv a salariilor si a retinerilor din acestea si a altor obligatii fata de salariati;

6. întocmirea si circulatia documentelor primare si de evidenta tehnic-operativa si contabila;

7. Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget, reprezentând limita maxima pâna la care se pot ordonanta si efectua plati în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exercitiului bugetar, în limitele aprobate);

8. verificarea exactitatii preturilor luate în calculul valorilor materiale ce fac obiectul controlului.

a. 1, 4, 5, 6, 7;

b. 1, 2, 3, 7, 8;

c. 1, 3, 5, 6, 8.

123. La cererea organelor de control financiar de gestiune, conducerile si salariatii unitatilor supuse controlului au obligatia :

a. sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative si alte documente necesare controlului;

b. sa nu prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au în pastrare, care intra sub incidenta controlului;

c. sa semneze, numai cu obiectiuni, actele de control si sa comunice la termenele fixate modul de aplicare a masurilor stabilite în urma controlului;

124. În legatura cu organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune constituie contraventie, urmatoarele fapte :

1. neemiterea în termen a actelor administrative privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune;

2. angajarea, mentinerea, trecerea în functia de organ de control financiar de gestiune a unei persoane fara a se fi obtinut în prealabil de la organele de politie relatii scrise cu privire la antecedentele penale ale acesteia;

3. sesizarea organelor competente, de catre seful compartimentului financiar de gestiune, în cazul neluarii masurilor referitoare la recuperarea pagubelor;

4. punerea la dispozitia organelor de control financiar de gestiune a documentelor si datelor necesare controlului;

5. refuzul de a semna, cu sau fara obiectiuni, actele de control întocmite de organele de control financiar de gestiune, precum si de a da explicatii scrise la cererea organelor de control;

6. executarea în termenele stabilite a dispozitiilor date ca urmare a controlului efectuat de organele de control financiar de gestiune sau comunicarea din culpa a unor date eronate în legatura cu executarea lor ;

7. nedispunerea masurilor necesare pentru efectuarea cu prioritate, la solicitarea instantelor de judecata, parchetului si politiei, a controlului financiar de gestiune necesar stabilirii prejudiciilor care au condus la savârsirea unor fapte de natura penala.

a. 1, 3, 4, 6;

b. 1, 2, 5, 7;

c. 2, 4, 6, 7.

125. În functie de natura si complexitatea activitatilor, unitatile patrimoniale au obligatia sa asigure organizarea inventarierii. Care sunt etapele organizarii :

stabilirea perioadelor, organizarea si numirea persoanelor împuternicite sa efectueze inventarierea;

2. pregatirea conditiilor necesare efectuarii inventarierii;

dotarea comisiei de inventariere cu mijloacele tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor de inventariere;

4. dotarea gestiunilor (magazine, depozite, etc.) cu doua rânduri de încuietori diferite;

5. înregistrarea în contabilitate a operatiunilor aferente exercitiului financiar;

6. efectuarea faptica a inventarierii;

7. identificarea tuturor locurilor (încaperilor) în care exista valori materiale ce urmeaza a fi inventariate;

8. sigilarea tuturor locurilor în care exista valori materiale, cu exceptia locului în care a început inventarierea si care se sigileaza numai în cazul în care se întrerup operatiile de inventariere si se paraseste gestiunea;

9. determinarea rezultatelor inventarierii si valorificarea acestora.

a. 1, 2, 4, 8, 9;

b. 2, 3, 5, 6,7;

c. 1, 2, 5, 6, 7.

126. Stabilirea rezultatelor inventarierii presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

1. compensarea lipsurilor cu plusurile constatate;

2. aplicarea scazamintelor legale.

3. stabilirea lipsurilor imputabile;

4. confruntarea faptic - scriptic;

Care este ordinea lor?

a. 1, 4, 3, 2;

b.4, 3, 1, 2;

c. 2, 4. 3, 1.

127. Auditul public intern este reglementat de:

a. Legea nr. 241/2005;

b. Legea nr. 571/2003;

c. Legea nr. 672/2002.

128. Impozitul pe profit si impozitul pe veniturile microîntreprinderilor sunt reglementate de :

a. Ordonanta guvernului nr. 92/2003;

b. Legea nr. 571/2003;

c. Legea nr. 22/1969.

129. La începerea inspectiei fiscale, inspectorul este obligat:

a.sa stabileasca locul de desfasurare a inspectiei si impozitele si taxele supuse verificarii ;

b.sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control ;

c.sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie, avizul de inspectie fiscala si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control ;

d.sa precizeze obiectul actiunii de control si sa stabileasca durata actiunii ;

e.sa prezinte tematica de control si avizul de inspectie fiscala.

130. Care sunt criteriile de marime prevazute de Reglementarile contabile conforme cu directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, în functie de care entitatile întocmesc situatii financiare anuale care cuprind cinci componente si situatii financiare anuale simplificate, care cuprind trei componente?

a.cifra de afaceri neta, total active si numarul mediu de salariati în cursul exercitiului financiar ;

b.total active, total cheltuieli, total venituri ;

c.cifra de afaceri neta, total active, total venituri ;

d.total active, cifra de afaceri ;

e.activ net, total cheltuieli, total venituri .

131.Care din urmatoarele venituri reprezinta venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil ?

a.venituri din dobânzi ;

b.venituri din sponsorizari ;

c.venituri din vânzarea titlurilor de participare ;

d.venituri din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere;

e.venituri din dobânzi/majorari de întârziere potrivit contractelor economice.

132. O societate comerciala importa marfa în valoare de 18.900.000 ron. Taxele vamale sunt stabilite într-o cota procentuala 20%, iar comisionul vamal este de 0,25%. Accizele sunt de 30%. Importatorul vinde marfa unui agent angrosist, practicând un adaos comercial de 15%. TVA platita ca urmare a vânzarii marfii este de:

a)    

b)   

c)    

d)   

133. Un importator primeste din afara Uniunii Europene o marfa în valoare de 10.000.000 ron. Taxele vamale sunt de 25%, comisionul vamal de 0,5%, accizele sunt de 1.000.000 ron. Pentru depozitarea marfii în vama se plateste o taxa de magazinaj de 500.000 ron. TVA aferenta marfii este de:

a) 2.479.500;

b) 2.625.500;

c) 3.255.600;

d) 2.279.500. 

134. Care este cota de impozitare a profitului în cazul contribuabililor care desfasoara activitati de natura discotecilor si cazinourilor

a. cota standard de 16 % ;

b. cota standard de 16 %, plus o cota optionala de 22%;

c. cota standard de 16 %, dar nu mai putin de 5 % din veniturile realizate.

135. Sunt considerate cheltuieli deductibile, conform Codului fiscal privind impozitului pe profit:

a. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate, potrivit prevederilor Legii nr. 33/1994 privind sponsorizarea, Legii bibliotecilor nr.334/2002, precum si acei care acorda burse private, daca totalul acestor cheltuieli îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii: este în limita a 3 la mie din cifra de afaceri ; nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat; perisabilitatile în limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale;

b. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate, potrivit legii, în limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor, inclusiv accizele, mai putin cheltuiala cu impozitul pe profit si cheltuielile cu sponsorizarea si /sau mecenatul; perisabilitatile în limitele prevazute în normele aprobate prin hotarâre a Guvernului;

c. amenzile, confiscarile, majorarile de întârziere si penalitatile de întârziere datorate catre autoritatile române, potrivit prevederilor legale, altele decât cele prevazute în relatiile comerciale; cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate, potrivit legii, în limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor, de sponsorizare si/sau mecenat efectuate, potrivit legii, în limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor.

136. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, la data de 31 decembrie a exercitiului N, a înregistrat urmatorii indicatori-economico financiari: venituri impozabile 100.000.000 ron, cheltuieli totale deductibile, 75.000.000 ron. Impozitul pe profit pentru execitiului N este de:

a. 4.000.000;

b.5.000.000;

c. 0,00.

137. Care sunt criteriile ce trebuiesc îndeplinite pentru persoanele juridice ce întocmesc situatii financiare anuale care cuprind bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare anuale

a.doua din urmatoarele criterii: - total active: 3.650.000 euro, - cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro, numar mediu de salariati în cursul exercitiului financiar: 50;

b. unul din urmatoarele criterii: - total active: 3.650.000 euro, - cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro, numar mediu de salariati în cursul exercitiului financiar: 250;

c. toate din urmatoarele criterii: total active: 7.650.000 euro, - cifra de afaceri neta: 3.300.000 euro, numar mediu de salariati în cursul exercitiului financiar: 50;

138. Principiul prudentei presupune ca evaluarea sa fie realizata pe o baza prudenta, si în special, poate fi inclus:

a. numai profitul amânat;

b. numai profitul realizat la data bilantului;

c. numai profitul realizat la nivelul trimestrului III.

139. În cazul constructiilor se aplica amortizarea:

a. accelerata si degresiva;

b. liniara si degresiva;

c. liniara.

140. Cheltuielile cu dobânzile sunt:

a.deductibile 10% din total venituri, în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mau mic sau egal cu unu;

b.integral deductibile în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mau mic sau egal cu trei.

c. integral deductibile în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mau mic sau egal cu unu.

141. Care din urmatoarele operatiuni sunt impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata

a.operatiunile care sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila;

b. importul de bunuri efectuat în România de catre orice persoana, daca locul importului este în România;

c. achizitia intracomunitara de bunuri, second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, atunci când vânzatorul este o persoana impozabila revânzatoare.

142. Sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata urmatoarele operatiuni:

a. bunurile constatate lipsa în gestiune, cu exceptia celor de la art. 128, alin (8), lit.a-c;

b. perisabilitatile, în limitele prevazute de lege;

c. bunurile distruse ca urmare a unor calamitati.

143. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita din:

a. impozitele si taxele, daca prin lege nu se prevede astfel, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata;

b. rabaturile, remizele risturnurile, sconturile si alte reduceri de pret, acordate de furnizori direct clientilor la data exigibilitatii taxei;

c. dobânzile, percepute pentru plati cu întârziere.

144. O persoana impozabila cu sediul în România, înregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, presteaza servicii de consultanta pentru o persoana impozabila cu sediul în Franta. Cum este considerat serviciul de consultanta pentru persoana impozabila româna

a. taxabila cu cota de 19%;

b. scutit fara drept de deducere;

c. locul prestarile serviciului de consultanta este Franta, acolo unde are sediul beneficiarul, deci persoana româna factureaza fara TVA.

145.O banca din România, persoana impozabila neînregistrata ca platitor de TVA, importa calculatoare din Germania. La intrarea calculatoarelor în tara, banca:

a.datoreaza TVA în cota de 19%;

b.nu datoreaza TVA;

c.datoreaza TVA în cota redusa de 9%.

146. O persoana impozabila din România înregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata achizitioneaza bauturi alcoolice si produse din tutun destinate actiunilor de protocol. În acest caz, persoana impozabila:

a. are dreptul sa deduca integral taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei;

b. are dreptul sa deduca partial taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei;

c. nu are dreptul sa deduca taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei, întrucât bauturile alcoolice si produsele din tutun sunt destinate actiunilor de protocol.

147. Se dau urmatoarele date (exprimate în ron) la 30 IX 2007: venituri totale -80000; cheltuieli totale - 70000; cheltuieli de protocol - 5000; cheltuieli sociale 5000 (fond de salarii 20000); venituri din dividende primite de la o persoana juridica româna - 4000; cheltuieli de reclama si publicitate - 1000. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit

a) 2590,88

b) 2750,88;

c) 3230,88.

148. Se dau urmatoarele date (exprimate în ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri - 100000) - 120000; cheltuieli totale - 110000; cheltuieli cu amenzi, majorari din relatiile cu statul - 1000; cheltuieli cu impozitul pe profit înainte de impozitare- 25000; cheltuieli pentru perfectionarea managementului - 1000; cheltuieli cu sponsorizarea - 2000. Care este impozitul pe profit datorat?

a) 5780;

b) 6080;

c) 5760.

149. Avem urmatoarele date (exprimate în ron) la 30 IX 2007: venituri totale - 150000; cheltuieli totale - 170000; cheltuieli de protocol - 5000; marfa constatata lipsa în gestiune, neasigurata si neimputabila - 5000; cheltuieli care nu au la baza un document justificativ, potrivit legii - 10000. Impozitul pe profit datorat este de :

a) 0,00;

b) 1904;

c) 304.

150. Se dau urmatoarele date (exprimate în ron) la 30 IX 2007: venituri totale - 80000; cheltuieli totale - 65000; cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului - 2000; echipamente asigurate salariatilor, neimpozabile la sursa - 3000; cheltuieli cu impozitul pe profit înainte de impozitare- 10000; cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite - 2000; cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale - 1000; venituri din dividende primite de la o persoana juridica româna - 5000. Care este impozitul pe profit datorat?

a) 4891,20;

b) 4091,20;

c) 3520,20.

151. Un agent economic realizeaza venituri totale în suma de 5000 ron, din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica româna. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt în suma de 4000 ron, din care 150 ron reprezinta cheltuieli nedeductibile. Sa se determine care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica.

a) 0,00;

b) 104,00;

c) 24,00.

152. Avem urmatoarele date la 30.IX.2007 (exprimate in ron), realizate de microîntreprinderea "X" : total venituri -12500, din care venituri realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii -825, venituri financiare -125, venituri din variatia stocurilor 2500, venituri din discounturi -500 venituri din subventii guvernamentale -400. Care este impozitul pe veniturile microîntreprinderilor?

a) 175,50;

b) 275,25;

c) 233,50.

153. Avem urmatoarele date la 30.IX.2007, (exprimate in ron) realizate de microîntreprinderea "X" : total venituri 12000, din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 2000, venituri financiare 200 ron, venituri din prestari servicii 2500 ron, venituri din provizioane 500 ron, venituri din variatia stocurilor 400 ron. Care este impozitul pe veniturile microîntreprinderilor ?

a) 182,00;

b) 285, 00;

c) 200,00.

154. Avem urmatoarele date la 30.IX.2007 (exprimate in ron), realizate de microîntreprinderea "X" : total venituri 10000, din care venituri realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000, venituri financiare 200, venituri din variatia stocurilor 3500, venituri din diferente de curs valutar 500, venituri din subventii guvernamentale 800. Care este impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

a) 180,00;

b) 110,00;

c) 94,00.

155. Avem urmatoarele date la 30.IX.2007 (exprimate in ron), realizate de microîntreprinderea "X" : total venituri 10000, din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1600, venituri financiare 1200, venituri din prestari servicii 500, venituri din provizioane 500, venituri din variatia stocurilor 1400. Care este impozitul pe veniturile microîntreprinderilor?

a) 190, 00;

b) 158, 00;

c) 130,00.

Avem urmatoarele date la 30.IX.2007 (exprimate in ron), realizate de microîntreprinderea "X" : total venituri 800000, din care venituri realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii 10000, venituri din cedarea activelor 10000, venituri din variatia stocurilor 35000, venituri din diferente de curs valutar 5000, venituri din subventii guvernamentale 8000. Care este impozitul pe veniturile microîntreprinderilor?

a) 540,00;

b) 1400,00;

c) 700,00.

Se dau urmatoarele date (exprimate în ron) la 30 IX 2007: venituri totale -190000; cheltuieli totale - 185000; cheltuieli de protocol - 15000; cheltuieli sociale 2500 (fond de salarii 60000); veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile- 8000; cheltuieli de reclama si publicitate - 10000. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit

a) 4010,24;

b) 2507,84;

c) 3802,24.

158. Se dau urmatoarele date (exprimate în ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri - 200000) - 240000; cheltuieli totale - 205000; cheltuieli cu amenzi, majorari datorate din relatiile cu statul - 20000; cheltuieli cu impozitul pe profit înainte de impozitare- 35000; cheltuieli pentru perfectionarea managementului - 1000; cheltuieli cu sponsorizarea - 3000. Care este impozitul pe profit datorat?

a) 14280,00;

b) 14880,00;

c) 14400,00.

Avem urmatoarele date (exprimate în ron) la 30 IX 2007: venituri totale - 180000; cheltuieli totale - 220000; cheltuieli de protocol - 2000; marfa constatata lipsa în gestiune, neasigurata si neimputabila - 40000; cheltuieli care nu au la baza un document justificativ, potrivit legii - 7000. Impozitul pe profit datorat este de:

a) 2716,70;

b) 0,00;

c) 3836,80.

Se dau urmatoarele date (exprimate în ron) la 30 IX 2007: venituri totale - 70000; cheltuieli totale - 80000; cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului - 2000; echipamente asigurate salariatilor, neimpozabile la sursa - 3000; cheltuieli cu impozitul pe profit înainte de impozitare- 5000; cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite - 3000; cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale - 2000; veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere - 4000. Care este impozitul pe profit datorat?

a) 0,00;

b) 251,20;

c) 160,20.

161. Un agent economic realizeaza venituri totale în suma de 50000 ron, din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica româna. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt în suma de 40000 ron, din care 150 ron reprezinta cheltuieli cu amenzile, 2300 cheltuieli sociale (10000 fond salarii). Care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica?

a) 1776,00;

b) 1800,00;

c) 1960,00.

162. Avem urmatoarele date la 30.IX.2007 (exprimate in ron), realizate de microîntreprinderea "X" : total venituri 10500, din care venituri realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000, venituri financiare 125, venituri din variatia stocurilor 2500, venituri din discounturi 500. Care este impozitul pe veniturile microîntreprinderilor?

a) 210,00;

b) 140,00;

c) 190,00.

163. O societate comerciala importa marfa în valoare de 22.000.000 ron. Taxele vamale sunt stabilite într-o cota procentuala 20%, iar comisionul vamal este de 0,25%. Accizele sunt de 30%. Importatorul vinde marfa unui agent angrosist, practicând un adaos comercial de 15%. TVA platita ca urmare a vânzarii marfii este de:

a) 980.158;

e)    

f)     

g)    

164. Un importator primeste din afara Uniunii Europene o marfa în valoare de 18.000.000 ron. Taxele vamale sunt de 25%, comisionul vamal de 0,5%, accizele sunt de 2.000.000 ron. Pentru depozitarea marfii în vama se plateste o taxa de magazinaj de 1500.000 ron. TVA aferenta marfii este de:

a) 4672100;

b) 3420000;

c) 4292100;

d) 4.387.100.

165. Care a fost cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2007?

a. 2%

b.2,5%;

c. 3%.

166. Care va fi cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2008

a. 2%

b.2,5%;

c. 3%.

167. Care va fi cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2009

a. 2%

b.2,5%;

c. 3%.

168. Cum se determina impozitul pe veniturile microintreprinderilor

a. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa;

b. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa, din care s-a scazut dupa caz, valoarea caselor de marcat achizitionate si veniturile expres mentionate de lege;

c. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa, din care s-a scazut dupa caz, valoarea activelor corporale si necorporale achizitionate si veniturile expres mentionate de lege;

169.O societate incadrata in categoria microintreprinderilor realizeaza urmatoarea situatie a veniturilor la sfarsitul anului 2007, exprimata in ron: venituri din vanzarea marfurilor 100.000.000, venituri din productia de imobilizari corporale 20.000.000, venituir din cedarea activelor fixe 70.000.000, venituri din provizioane 5.000.000, venituri din dobanzi 500.000, venituri din diferente de curs valutar 700.000, venituri din despagubiri acordate de societatile de asigurare pentru pagubele la activele corporale proprii 2.000.000. In luna octombrie 2007 societatea comerciala achizitioneaza si pune in functiune o casa de marcat in valoare de 5.000.000. Care este impozitul pe veniturile micro intreprinderilor

a. 3324000;

b. 3424000;

c.3464000.

O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, la data de 31 decembrie a exercitiului N, a înregistrat urmatorii indicatori-economico financiari, exprimati in ron: venituri impozabile 100.000.000, cheltuieli totale deductibile, 60.000.000. Impozitul pe profit pentru execitiului N este de:

a. 5000000;

b. 6400000;

c. 16000000.

171. Pentru care mijloace fixe amortizabile se aplica regimul amortizarii accelerate

a. echipamente tehnologice, respectiv masini, unelte, instalatii, precum si pentru computere si echipamente periferice acestora;

b. cladiri;

c. terenuri;

d. investitii mijloace fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere

172. Organul fiscal înstiinteaza contribuabilul asupra drepturilor si obligatiilor ce îi revin în desfasurarea procedurii, potrivit legii fiscale. Ce principiu general de conduita în administrarea impozitelor si taxelor se aplica

a. dreptul de a fi ascultat;

b. aplicarea unitara a legislatiei;

c. rolul activ;

d. obligatia de cooperare.

173. Functionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu. Ce principiu general de conduita în administrarea impozitelor si taxelor se aplica

a. dreptul de a fi ascultat;

b. aplicarea unitara a legislatiei;

c. secretul fiscal;

d. obligatia de cooperare.

174. Înaintea luarii unei decizii, organul fiscal este obligat sa asigure contribuabilului posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere cu privire la faptele si împrejurarile relevante în luarea deciziei, neavând aceasta obligatie în urmatoarele cazuri :

întârzierea în luarea deciziei determina un pericol pentru constatarea situatiei fiscale reale privind executarea obligatiilor contribuabilului sau pentru luarea altor masuri prevazute de lege ;

situatia de fapt prezentata urmeaza sa se modifice nesemnificativ cu privire la cuantumul creantelor fiscale ;

urmeaza sa se ia masuri de executare silita. Ce principiu general de conduita în administrarea impozitelor si taxelor se aplica

a. dreptul de a fi ascultat;

b. aplicarea unitara a legislatiei;

c. secretul fiscal;

d. obligatia de cooperare.

Organul fiscal este îndreptatit sa aprecieze, în limitele atributiilor si competentelor ce îi revin, relevanta starilor de fapt fiscale, si sa adopte solutia admisa de lege, întemeiata pe constatari complete asupra tuturor împrejurarilor edificatoare în cauza. Ce principiu general de conduita în administrarea impozitelor si taxelor se aplica

a. dreptul de a fi ascultat;

b. aplicarea unitara a legislatiei;

c. exercitarea dreptului de apreciere;

d. obligatia de cooperare.

176. Verificarea bazelor de impunere, a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii îndeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata, precum si a accesoriilor aferente acestora constituie:

a. rolul inspectiei fiscale;

b. obiectul inspectiei fiscale;

c. rolul inspectiei fiscale;

177. Activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligatii fiscale, pentru o perioada de timp determinata reprezinta:

a. inspectia fiscala generala;

b. controlul inopinat;

c. controlul prin sondaj;

d. inspectia fiscala partiala.

178. In ce consta controlul inopinat ?

a. activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative, in care sunt reflectate modul de calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat ;

b. activitatea de verificare a contibilitatii si a surselor acesteia, prelucrate in mediu electronic ;

c. activitatea de verificare faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la exitenta unor fapte a legislatiei fiscale ;

d. verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului, in corelatie cu cele detinute de alte persoane ;

e. activitatea de verificare faptica si documentara, în principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de încalcare a legislatiei fiscale, fara anuntarea în prealabil a contribuabilului.

179. In ce consta controlul incrucisat ?

a. activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative, in care sunt reflectate modul de calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat ;

b. activitatea de verificare a contibilitatii si a surselor acesteia, prelucrate in mediu electronic ;

c. activitatea de verificare faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la exitenta unor fapte a legislatiei fiscale ;

d. verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului, in corelatie cu cele detinute de alte persoane ;

e. activitatea de verificare faptica si documentara, în principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de încalcare a legislatiei fiscale, fara anuntarea în prealabil a contribuabilului.

180. Actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale reprezinta:

a. avizul de inspectie fiscala;

b actul administrativ fiscal;

c. raportul de inspectie fiscala.

181. Declaratia de înregistrare fiscala se depune intr-un anumit termen de la data înfiintarii potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, asocierilor si altor entitati fara personalitate juridica sau de la data eliberarii actului legal de functionare, data începerii activitatii, data obtinerii primului venit sau dobândirii calitatii de angajator, dupa caz, în cazul persoanelor fizice. Care este acest termen:

a. 45 de zile

b. 10 zile;

c. 30 de zile.

182. În vederea stabilirii preturilor de transfer, contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia ca, la solicitarea organului fiscal competent, sa întocmeasca si sa prezinte, în termenele stabilite de acesta:

a. situatiile financiare;

b. registrele contabile;

c. dosarul preturilor de transfer.

183. În declaratia fiscala contribuabilul trebuie sa calculeze:

a. cuantumul obligatiei fiscale, daca acest lucru este prevazut de lege;

b. cuantumul obligatiilor accesorii;

c. obligatiile viitoare.

184. Inspectia fiscala se realizeaza în cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii, astfel : la contribuabilii mari perioada supusa inspectiei fiscale începe de la momentul finalizarii controlului anterior ; la celelalte categorii de contribuabili inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute în ultimii :

a. 5 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale ;

b. 3 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale ;

c. 6 luni.

185. Atributiile inspectiei fiscale sunt:

1) constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultând din activitatea contribuabilului supus inspectiei sau altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea îndeplinirii obligatiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi, relevante pentru aplicarea legii fiscale;

2) solutionarea contestatiilor ulterioare;

3) analiza si evaluarea informatiilor fiscale, în vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse;

4) sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale;

5) urmarirea activitatii de management al firmei.

a. 1, 2, 5;

b. 1, 3, 4;

c. 2, 4, 5.

186. Inspectia fiscala se exercita asupra:

a. entitatilor non-profit;

b. tuturor persoanelor, indiferent de forma de organizare, care au obligatii de stabilire, retinere si plata a impozitelor si taxelor si a altor obligatii fiscale prevazute de lege;

c. institutiilor bugetare.

Inspectia fiscala se exercita nemijlocit si neîngradit prin:

a. Curtea de Conturi ;

b. Ministerul Finantelor Publice ;

c. Agentia Nationala de Administrare Fiscala ;

d.Garda Nationala de Mediu.

Comunicarea avizului nu este necesara:

a. pentru solutionarea unor cereri ale contribuabilului;

b.efectuarea unei inspectii partiale;

c. efectuarea unei inspectii generale.

Comunicarea avizului nu este necesara:

a.efectuarea unei inspectii partiale;

b. efectuarea unei inspectii generale.

c. in cazul unui control inopinat.

Inspectia fiscala se desfasoara, de regula, în timpul programului de lucru al contribuabilului, dar si în afara programului, cu :

a. acordul contribuabilului ;

b.acordul organului de inspectie fiscala ;

c acordul scris al acestuia si cu aprobarea conducatorului organului fiscal ;

d. aprobarea conducatorului organului fiscal.

Începerea inspectiei fiscale trebuie consemnata în :

a.avizul de inspectie fiscala ;

b. decizia de verificare ;

c. registrul unic de control.

Organele fiscale au competenta generala privind administrarea creantelor fiscale, exercitarea controlului si emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale în materie fiscala; in cazul carei obligatii fiscale se pot stabili si alte competente speciale de administrare:

a. impozitul local;

b.impozitul pe venitul microintreprinderilor;

c. impozitul pe venit;

d. accize.

Contribuabilii care desfasoara activitati pe teritoriul României printr-un sediu permanent, competenta revine:

a. organului vamal;

b.organului fiscal pe teritoriul caruia se realizeaza, în întregime sau cu preponderenta, cifra de afaceri;

c. organului fiscal în a carui raza teritoriala acestea se afla situate;

d. organului fiscal în raza caruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozitiilor legale fiscale.

194. Actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale. Se emite numai:

a. pe cale electronica;

b. în forma scrisa;

c. verbal;

d. prin posta.

Treapta de baza în cercetarea operatiunilor, proceselor sau fenomenelor supuse controlului si care are ca element principal confruntarea sau comparatia ce trebuie facuta între realitatile constatate si situatiile ideale continute în programe, normative sau norme este:

a.analiza;

b. sinteza;

c.verificarea;

informarea.

196. Procedeul de stabilire a realitatii, legalitatii si a eficientei operatiilor si activitatilor economice si financiare, prin examinarea documentelor primare si centralizatoare, a înregistrarilor în evidenta tehnico-operativa si contabila, a situatiilor financiare defineste:

a. studiul general prealabil;

b. controlul faptic;

c. controlul documentar-contabil

d. analiza economico-financiara.

197. Controlul ce reprezinta o confirmare interna a datelor înscrise în documente si evidente este:

a. controlul cronologic;

b.controlul reciproc;

c. controlul incrucisat;

d. controlul combinat sau mixt.

198. Controlul ce reprezinta o confirmare externa a datelor înscrise în documente si evidente este:

a. controlul cronologic;

b.controlul reciproc;

c. controlul incrucisat;

d. controlul combinat sau mixt.

199.Modalitatea prin care organul de control obtine informatii din partea personalului a carui activitate se controleaza reprezinta:

a. controlul invers cronologic;

b.controlul reciproc;

c. investigatia de control;

d. controlul combinat sau mixt.

e. controlul prin sondaj.

200. Examinarea activelor si a altor resurse constituie:

a. inventarierea;

b.observarea;

c.expertuza;

d. inspectia fizica.

201. Pe baza carui document depus de contribuabil, organul fiscal elibereaya certificatul de inregistrare fiscala?

a. pe baza declaratiei de inregistrare fiscala;

b. pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa activitatea prin care doreste sa se inregistreze fiscal;

c. pe baza unei notificari;

d. pe baza unei decizii de impunere;

e. pe baza unei declaratii fiscale.

202. Care activitati evidentiaza rolul activ al organului fiscal?

a. instiintarea contribuabililor asupra drepturilor si obligatiilor ce le revin;

b. comunicarea catre contribuabil a actelor administrative;

c. transmiterea catre contribuabil a somatiilor;

d. prescriptia dreptului de a stabili impozite si taxe.

203. Unde se depune cererea de inregistrare a domiciliului fiscal, in cayul in care acesta este diferit de domiciliul sau sediul social?

a.la organul fiscal in a carui raza teritoriala urmeaza a se stabili domiciliul fiscal;

b.la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul anterior celui fiscal;

c. la autoritatea administratiei publice locale.

204. Ce impozit, taxa sau contributie, declarate eronat, nu pot fi corectate de contribuabii din proprie initiativa, prin depunerea unei declaratii rectificative?

a.taxa pe valoarea adaugata;

b. impozitul pe profit;

c.accizele;

d.contributiile sociale;

e.impozitul pe veniturile microintreprinderilor.

205. Fapta în legatura cu munca si care consta într-o actiune sau inactiune savârsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a încalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici constituie;

a.contraventia;

b.raspunderea materiala;

c.abaterea disciplinara;

d.infractiunea.

Sanctiunile disciplinare, conform Codului Muncii, art. 264, pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care angajatul savârseste o abatere disciplinara sunt:

a.avertisment scris;

b.suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada de 30 zile lucratoare;

c.reducerea salariului de baza pe o durata de 6 luni cu 5-10%;

207. Sanctiunile disciplinare, conform Codului Muncii, art. 264, pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care angajatul savârseste o abatere disciplinara sunt:

a. suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 30 zile lucratoare;

b.retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;

c.reducerea salariului de baza pe o durata de 3 luni.

208. Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa în forma scrisa, în termen de:

a. 15 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savârsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data savârsirii abaterii;

b. 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savârsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data savârsirii abaterii;

c. 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savârsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 12 luni de la data savârsirii abaterii.

209. Lipsa carui element din decizia emisa de angajator in cazul raspunderii disciplinare atrage nulitatea acesteia?

a. codul numeric personal;

b. precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost încalcate de salariat;

c. adresa celui care a savarsit abaterea disciplinara.

210. Care sanctiuni contraventionale sunt sanctiuni contraventionale complementare?

1. confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii;

2.avertismentul;

3.prestarea unei activitati in folosul comunitatii;

4.blocarea contului bancar;

5. suspendarea activitatii agentului economic;

Indicati varianta corecta:

a.1, 3, 5;

b.2, 3, 4;

c. 1, 4, 5.

211. Care este termenul de prescriptie al aplicarii amenzii contraventionale?

a. 6 luni;

b. 1 luna;

c. 2 luni;

d. 3 ani;

e. 1 an.

212. Cand produce efect actul administrativ fiscal emis de organul fiscal competent?

a. din momentul din care este emis si inregistrat de organul fiscal;

b. in termen de 15 zile de la data comunicarii;

c. in termen de 45 de zile de la data emiterii;

d. din momentul in care este comunicat contribuabilului.

213. Care este considerata a fi data depunerii declaratiilor fiscale prin sistemul electronic de plati?

a. data depunerii ordinului de plata la banca de catre contribuabil;

b. data creditarii contului de trezorerie corespunzator impozitului platit;

c. data debitarii contului platitorului.

214. In ce situatie, declaratia fiscala produce efectele unei instiintari de plata?

a. in situatia in care contribuabilul, prin declaratia fiscala, are obligatia stabilirii impozitelor, taxelor si contributiilor;

b. in situatia in care obligatia fiscala nu a fost achitata la termenul de scadenta;

c. in termen de 5 zile de la depunerea declaratiei fiscale;

d. declaratia fiscala nu produce astfel de efecte.

215. Precizati care este actul administrativ prin care organul fiscal competent stabileste, pentru un contribuabil, impozite, taxe si contributii datorate bugetului general consolidat?

a. certificatul de atestare fiscala;

b.decizia de impunere;

c. procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.

216. Ce reprezinta actul administrativ fiscal?

a. actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale;

b. actul emis de organul de inspectie fiscala;

c. declaratia de inregistrare fiscala;

d. declaratia contribuabilului privind impozitele, contributiile si taxele.

217. Care este termenul de depunere a plangerii formulate impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii?

a. 15 zile;

b. 90 zile

c. 45 zile;

d. 60 zile.

218. Care sunt elementele care nu atrag nulitatea procesului-verbal de constatare a contraventiei?

a. semnatura contravenientului;

b. lipsa mentiunilor privind numele si calitatea agentului constatator;

c. fapta savarsita;

d. data comiterii faptei.

219. Care acte pot fi incheiate la finaliyarea controlului inopinat sau incrucisat?

a. proces-verbal;

b. raport de inspectie fiscala;

c. deciz de impunere;

d. nota de constatare.

220. Cu exceptia marilor contribuabili, inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii trei ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale. Inspectia fiscala se poate extinde pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, daca este identificata cel putin una dintre urmatoarele situatii:

1. exista indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;

2. nu au fost depuse declaratii fiscale in interiorul termenului de prescriptie;

3. nu au fost indeplinite obligatiile de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;

4. exista indicii de evaziune fiscala;

5. nu au fost depuse bilanturile contabile si raportarile semestriale obligatorii.

Indicati varianta corecta:

a.    

b.     b. 2, 4, 5;

c.    

d.     d. 3, 4, 5.

221. Avizul de inspectie fiscala cuprinde:

1. temeiul juridic al inspectiei fiscale;

2. data de incepere a inspectiei fiscale;

3. obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza afi supuse inspectiei fiscale;

4. posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale;

5. locul desfasurarii inspectiei fiscale;

6. data de incheiere a inspectiei fiscale.

Indicati varianta corecta:

a.     

b.    

c.    

222. La finalizarea inspectiei fiscale, contribuabilul este obligat sa dea o declaratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa rezulte urmatoarele:

1. au fost puse la dispozitie toate documentele;

2. au fost puse la dispozitie informatiile solicitate pentru inspectia fiscal;

3. au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de contribuabil;

4. organele de inspectie fiscala au respectat programul de lucru al contribuabilului;

5. au fost puse la dispozitie toate elementele necesare identificarii realitatii fiscale a contribuabilului.

Indicati varianta corecta:

a.     

b.    

c.    

d.    

223. Documentul care se întocmeste de echipa de inspectie fiscala pentru consemnarea rezultatelor, indiferent daca se stabilesc sau nu, diferente de obligatii fiscale suplimentare în cadrul unei inspectii fiscale generale sau partiale este:

a. procesul-verbal;

b. procesul-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiilor;

c .raportul de inspectie fiscala.

224. Ce cuprinde capitolul III al raportului de inspectie fiscala?

a. date despre inspectia fiscala;

b. date despre contribuabil;

c. constatari fiscale;

d. discutia finala cu contribuabilul;

e. sinteza constatarilor inspectiei fiscale.

225. Ce cuprinde capitolul II al raportului de inspectie fiscala?

a. date despre inspectia fiscala;

b. date despre contribuabil;

c. constatari fiscale;

d. discutia finala cu contribuabilul;

e. sinteza constatarilor inspectiei fiscale.

226. Ce cuprinde capitolul I al raportului de inspectie fiscala?

a. date despre inspectia fiscala;

b. date despre contribuabil;

c. constatari fiscale;

d. discutia finala cu contribuabilul;

e. sinteza constatarilor inspectiei fiscale.

227. Care este elementul caracteristic al raspunderii materiale?

a. fapata ilicita;

b. existenta pagubei;

c.existenta unor raporturi juridice de munca.

228. Care raspundere nu se prezuma, ea fiind rezultatul vointelor partilor?

a. raspunderea individuala;

b. raspunderea comuna;

c. raspunderea solidara;

d. raspunderea subsidiara.

229. Raspunderea materiala în care persoana vinovata a produs paguba în mod indirect, a înlesnit-o, prin nerespectarea unor obligatii de serviciu; ea este precedata, conditionata de raspunderea directa (principala) este:

a. raspunderea individuala;

b. raspunderea comuna;

c. raspunderea solidara;

d. raspunderea subsidiara.

230. Care este documentul care constituie titlul executoriu prin care persoana în cauza recunoaste producerea pagubei si vinovatia sa, si se angajeaza pentru acoperirea pagubei, restituirea sumelor încasate nejustificat, plata contravalorii bunurilor care nu mai pot fi restituite în natura ori a serviciilor nedatorate?

a. decizia de impunere;

b. titlul executoriu judecatoresc;

c. dispozitia de retinere;

d. angajamentul de plata scris.

231. Care este documentul care se emite de managerul unitatii pagubite, sau al organului ierarhic superior, în cazul în care de producerea pagubei se fac vinovate si persoane numite în functie de acesta, singure sau împreuna cu alte persoane?

a. decizia de impunere;

b. titlul executoriu judecatoresc;

c. dispozitia de retinere;

d. angajamentul de plata scris.

232. Auditul care reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern, cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic, eficace si eficient, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora este:

a. auditul de sistem;

b. auditul performantei;

c. audit de regularitate.

233. Auditul care examineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor entitatii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele este:

a. auditul de sistem;

b. auditul performantei;

c. audit de regularitate.

234. Auditul care reprezinta o examinare a actiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectarii ansamblului principiilor, regulilor procedurale si metodologice, conform normelor legale este:

a. auditul de sistem;

b. auditul performantei;

c. audit de regularitate.

235. Cenzorii sunt obligati sa depuna:

a. 1/2 din garantia ceruta pentru administratori;

b. a treia parte din garantia ceruta pentru administratori;

c. 1/4 din garantia ceruta pentru administratori.

236. Cenzorii se aleg la început de adunarea constitutiva. Durata mandatului lor este de:

a. trei ani, si ei pot fi realesi;

b. patru ani, si ei pot fi realesi;

c. patru ani, si ei nu pot fi realesi;

Raspunderea cenzorilor este similara, în limita mandatelor încredintate cu cea a:

a. administratorilor;

b. directorilor;

c. presedintilor.

238. Compartimentul de Audit Public Intern  din entitaile publice se organizeaza în mod obligatoriu la nivelul fiecarei entitati publice, în termen de :

a. 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, respectiv de la constituirea entitatii publice ;

b. 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, respectiv de la constituirea entitatii publice ;

c. 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial, respectiv de la constituirea entitatii publice.

239. Care organism din structura auditului public intern are caracter consultativ :

a. Compartimentul de Audit Public Intern ;

b. Comitetul pentru Audit Public Intern ;

c. Uniunea Centrala de Armonizare pentru Audit Public Intern.

240. Care institutii bugetare, in baza ordinului ministrului finantelor publice nr. 38/2003, au obligatia de a-si constitui un compartiment de audit public pâna la sfârsitul primului trimestru al anului urmator

a. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 100.000 euro, o perioada de trei ani consecutivi;

b. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 200.000 euro, o perioada de doi ani consecutivi;

c. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 100.000 euro, o perioada de patru ani consecutivi.

241. Sfera auditului public intern cuprinde :

a. concesionarea sau închirierea de bunuri apartinând domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;

b. activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de entitatea publica din momentul constituirii angajamentelor pâna la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din asistenta externa ;

c. vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri apartinând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale.

242. Clasificare controlului pe formele : preventiv, concomitent si ulterior se face functie de urmatorul criteriu :

a. structurile care il exercita ;

b. momentul efectuarii controlului ;

c. volumul actelor controlate ;

d. durata si intensitatea controlului.

Controlul care urmareste întocmirea documentelor, cu respectarea conditiilor legale, având ca obiective: modul de folosire al formularelor tipizate;

justetea întocmirii si completarea cu toate elementele necesare; completarea corecta a datelor, existenta eventualelor falsificari si stersaturi cum ar fi transformarea cifrelor, adaugirile în text, corecturi nesemnate; existenta semnaturilor originale ale persoanelor în drept sa dispuna, sa execute ori sa controleze operatiile respective, precum si ale persoanelor care au eliberat sau primit valori; concordanta semnaturilor respective cu semnaturile acelorasi persoane de pe alte documente sau cu specimenele de semnaturi, reprezinta:

a.      controlul exactitatii intocmirii si valabilitatii documentelor;

b.     controlul efectuarii corecte a calculelor;

c.     controlul autenticitatii documentelor.

244. Controlul documentelor pri care urmareste respectarea prevederile tuturor actelor normative, a normelor legale privind disciplina financiara, scop, in care, continutul documentelor justificative se confrunta cu prevederile legale în vigoare si se stabileste concordanta dintre ele defineste:

a. controlul realitatii - exactitatii operatiilor economice ;

b. controlul legalitatii - justetei documentelor;

c. controlul oportunitatii unei operatii;

d. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente;

e.controlul eficientei operatiilor consemnate in documente.

Controlul care urmareste masura în care se asigura minimizarea costurilor resurselor alocate unei activitati fara a compromite realizarea în bune conditii a obiectivelor declarate ale acesteia, daca operatia economica este necesara din punct de vedere al activitatii unitatii, daca s-au folosit mijloacele de transport cele mai convenabile, daca prin efectuarea operatiei se obtine un avantaj economico-financiar etc. constituie:

a. controlul realitatii - exactitatii operatiilor economice;

b. controlul legalitatii - justetei documentelor;

c. controlul oportunitatii unei operatii;

d. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente;

e.controlul eficientei documentelor.

Controlul operatiilor consemnate în documente care urmareste gradul de îndeplinire a obiectivelor declarate ale unei activitati si relatia dintre impactul dorit si impactul efectiv al operatiei respective reprezinta:

a. controlul realitatii - exactitatii operatiilor economice;

b. controlul legalitatii - justetei documentelor;

c. controlul oportunitatii unei operatii;

d. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente;

e.controlul eficacitatii operatiilor consemnate in documente.

Controlul operatiilor economice si financiare consemnate în documente, care stabileste daca, în fapt, acestea s-au produs în limitele, conditiile si la locul indicat în ele este:

a. controlul realitatii - exactitatii operatiilor economice;

b. controlul legalitatii - justetei documentelor;

c. controlul oportunitatii unei operatii;

d. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente;

e.controlul eficacitatii operatiilor consemnate in documente.

248. Sanctionarea infractiunii este prevazuta numai prin acte normative având rangul de:

a. acte ale administratiei locale;

b. lege sau decret;

c. hotarari guvernamentale;

d. ordonante de guvern.

249. In cazul raspunderii banesti se acorda despagubiri pentru folosul de care a fost lipsit unitatea:

a. in natura;

b. banesti;

c. in natura si banesti.

250. Care este regimul fiscal al cheltuielilor privind stocurile si mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamitati naturale:

a. cheltuieli integral deductibile;

b. cheltuieli nedeductibile;

c. cheltuieli deductibile numai in situatia in care contribuabilii inregistreaza profit in anul curent.


Document Info


Accesari: 31347
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )