Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
TESTE GRILA Contabilitate - experti contabili

Contabilitate
TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

1. Disciplina: CONTABILITATE

1.

Care din următoarele reguli generale de evaluare a stocurilor este prevăzută

în standardul IAS 2 "Stocuri":a) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mică dintre cost si

valoarea realizabilă netă;

b) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mare dintre cost si

valoarea realizabilă netă;

c)

stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mică dintre cost si

valoarea contabilă.

2.

În care din următoarele cazuri nu se înregistrează un venit din vânzarea

mărfurilor în conformitate cu norma IAS 18 "Venituri":

a) riscurile si avantajele inerente proprietătii au fost transferate cumpărătorului;

b) vânzătorul rămâne obligat din cauza unei executii nesatisfăcătoare,

neacoperită prin clauze privind garantia;

c)

riscurile si avantajele inerente proprietătii au fost transferate cumpărătorului,

dar încă nu s-a încasat contravaloarea mărfurilor.

3.

Care din următoarele operatii generează elemente extraordinare pentru

o întreprindere industrială în sensul normei IAS 1 "Prezentarea situatiilor

financiare":

a) amenzile plătite către administratia fiscală;

b) pierderile materiale generate de inundatii;

c)

nu se prezintă în contul de profit si pierdere niciun element de venit

sau cheltuială ca fiind extraordinar.

4.

Care din următoarele tratamente de corectare a unei erori semnificative

reprezintă retratarea retroactivă autorizată din IAS 8 "Politici contabile,

modificări în estimările contabile si erori":

a)

retratarea valorilor comparative pentru perioada anterioară în care

eroarea a apărut;

b) corectarea afectează rezultatul nerepartizat la deschiderea exercitiului

în cursul căruia eroarea a fost descoperită;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

c)

corectarea afectează fie rezultatul nerepartizat la deschiderea exercitiului,

fie rezultatul exercitiului în cursul căruia eroarea a fost

descoperită.

5.

Care din următoarele schimbări nu reprezintă o schimbare de estimare

contabilă în conformitate cu norma IAS 8 "Politici contabile, modificări

în estimările contabile si erori":

a) prelungirea duratei de amortizare a imobilizărilor corporale;

b) majorarea valorii reziduale a unei imobilizări corporale;

c) o modificare în baza de evaluare a stocurilor.

6.

Metoda terminării lucrărilor utilizată pentru contabilizarea contractelor

de constructii, în conformitate cu norma IAS 11 "Contracte de constructii",

este în spiritul principiului:

a) prudentei;

b) independentei exercitiului;

c) evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv.

7.

În conformitate cu prelucrarea de referintă din norma IAS 23 "Costurile

îndatorării", cheltuielile cu dobânzile:

a) reprezintă cheltuieli ale exercitiului curent;

b) se pot încorpora în costul oricărui activ;

c)

se pot încorpora doar în costul activelor care necesită o perioadă

îndelungată de pregătire înainte de a putea fi utilizate sau vândute.

8.

Aplicarea prelucrării de referintă din norma IAS 23 "Costurile îndatorării"

are ca efect:

a) majorarea rezultatului din exercitiul curent;

b) micsorarea rezultatului din exercitiul curent;

c) micsorarea rezultatului din exercitiile viitoare.

9.

În conformitate cu norma IAS 38 "Imobilizări necorporale", cheltuielile

angajate în faza de cercetare:

a) reprezintă cheltuieli ale perioadei;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

b) se contabilizează la imobilizări corporale;

c) se contabilizează întotdeauna la imobilizări necorporale.

10.

În structura tabloului de trezorerie, acordarea unui împrumut pe termen

lung de către o societate industrială afectează:

a) fluxul de trezorerie din activităti de exploatare cu semnul "-";

b) fluxul de trezorerie din activităti de finantare cu semnul "-";

c) fluxul de trezorerie din activităti de investitii cu semnul "-".

11.

Care din următoarele afirmatii este în conformitate cu IAS 21 "Efectele

variatiei cursurilor de schimb valutar":

a)

diferentele de curs valutar aferente disponibilitătilor, creantelor si

datoriilor în devize afectează rezultatul exercitiului curent indiferent

dacă sunt sau nu realizate;

b)

doar diferentele de curs valutar aferente disponibilitătilor în devize

afectează rezultatul exercitiului curent;

c) doar diferentele de curs valutar aferente creantelor si datoriilor în

devize afectează rezultatul exercitiului curent.

12.

În structura tabloului fluxurilor de trezorerie, plătile în favoarea furnizorilor

de servicii afectează:

a) fluxul de trezorerie din activităti de exploatare cu semnul "-" ;

b) fluxul de trezorerie din activităti de finantare cu semnul "-";

c) fluxul de trezorerie din activităti de exploatare cu semnul "+".

13.

Care dintre următoarele cheltuieli apartin clasificării după natură în

conformitate cu standardul international IAS 1 "Prezentarea situatiilor

financiare":

a) costurile de distributie;

b) costul vânzărilor;

c) cheltuielile cu amortizările.

14.

Care dintre următoarele elemente are un efect negativ asupra fluxului

net de trezorerie relativ la activitătile de exploatare, în conformitate cu

standardul international IAS 7 "Situatiile fluxurilor de trezorerie":

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

a) cheltuielile cu amortizările;

b) variatia negativă a creantelor clienti;

c) variatia pozitivă a stocurilor.

15.

În conformitate cu prelucrarea alternativă autorizată în norma IAS 38

"Imobilizări necorporale", după contabilizarea sa initială, o imobilizare

necorporală poate fi contabilizată la:

a) mărimea reevaluată;

b) valoarea de lichidare;

c) costul istoric corectat cu ajustări.

16.

În conformitate cu norma IAS 36 "Deprecierea activelor", valoarea recuperabilă

reprezintă:

a) valoarea cea mai mică dintre pretul de vânzare net al unui activ si

valoarea sa de utilitate;

b) valoarea cea mai mare dintre valoarea justă diminuată cu costurile

cedării ale unui activ si valoarea sa de utilitate;

c)

valoarea cea mai mare dintre pretul de vânzare net al unui activ si

costul său de achizitie.

17.

Care dintre următoarele afirmatii este în conformitate cu norma IAS 16

"Imobilizări corporale":

a) diferenta din reevaluare trebuie să fie înscrisă la venituri constatate

în avans;

b) diferenta din reevaluare trebuie să fie înscrisă la capitaluri proprii la

o rubrică distinctă, astfel încât operatia să nu conducă la constatarea

de profituri;

c)

reevaluarea imobilizărilor corporale afectează veniturile rezultatului

curent.

18.

În conformitate cu norma IAS 36 "Deprecierea activelor", pierderea de

valoare aferentă unui utilaj care a făcut anterior obiectul reevaluării:

a) se înscrie imediat în contul de profit si pierdere;

b) se înregistrează ca o reevaluare negativă;

c) se încorporează în valoarea utilajului.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

19.

Conform IAS 18 "Venituri", în veniturile generate de activitătile ordinare

nu se includ:

a) veniturile din vânzarea imobilizărilor corporale;

b) valorile brute ale avantajelor economice primite sau de primit de

către întreprindere în cursul exercitiului;

c) subventiile primite în caz de calamităti.

20.

Conform referentialului international, întreprinderile care activează

într-un mediu inflationist îsi asigură mentinerea capitalului fizic dacă

utilizează ca bază de evaluare în contabilitate:

a) costul curent;

b) costul de productie;

c) valoarea nominală.

21.

Vânzarea unor imobilizări corporale de către întreprindere este tratată

conform referentialului international ca o operatie:

a) extraordinară, deoarece este rară si nu poate fi controlată de întreprindere

prin deciziile de gestiune;

b) de natură exceptională;

c) de natură ordinară, efectuată cu titlu auxiliar (de exploatare).

22.

În conformitate cu norma IAS 16 "Imobilizări corporale", durata de

amortizare reprezintă un parametru cu incidentă contabilă care:

a) odată stabilit nu mai poate fi modificat până la scoaterea din folosintă

a bunurilor amortizabile;

b) este stabilit de autoritatea fiscală;

c)

trebuie să fie periodic revizuit atunci când previziunile initiale nu

mai exprimă realitatea.

23.

O societate din sectorul chimic contaminează mediul prin activitătile

sale. Desi tara în care îsi desfăsoară activitatea nu dispune de o reglementare

care să prevadă obligativitatea societătilor poluante de a suporta

costurile cu decontaminarea, există dezbateri asupra unui proiect de

lege în acest sens. Societatea a făcut un anunt public prin care se obligă

să contribuie la eliminarea efectelor negative determinate de desfăsurarea

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

activitătii sale. Conform normei IAS 37 "Provizioane, datorii contingente

si active contingente", societatea:

a) constituie un provizion pentru cea mai bună estimare a costurilor

de contaminare;

b) anuntă o datorie eventuală în anexă;

c) nu constituie un provizion deoarece nu este probabilă iesirea de

active.

24. Pe 1 iunie N, societatea A a fost chemată în instantă pentru a plăti despăgubiri

unor persoane care s-au intoxicat cu produsele furnizate de aceasta.

La 31.12.N, procesul nu se încheiase, dar avocatii societătii estimează

că aceasta nu va fi făcută răspunzătoare. Conform normei IAS 37 "Provizioane,

datorii contingente si active contingente", la 31.12.N, societatea

A:

a)

contabilizează un provizion pentru riscuri si cheltuieli pentru suma

cerută de reclamanti;

b) anuntă o datorie eventuală în anexă;

c) constituie un provizion pentru riscuri si cheltuieli astfel încât societatea

să prezinte beneficiu.

25. Societatea detine un utilaj achizitionat cu 100.000.000 lei. La 31.12.N,

valoarea contabilă netă a utilajului este de 90.000.000 lei, iar valoarea

netă din punct de vedere fiscal este de 80.000.000 lei. La această dată,

societatea:

a) constată o diferentă temporară deductibilă de 10.000.000 lei;

b) constată o diferentă temporară impozabilă de 10.000.000 lei;

c) constată o diferentă temporară deductibilă de 10.000.000 lei si o

diferentă impozabilă de 10.000.000 lei.

26. Societatea M detine 15% din drepturile de vot ale societătii F. Conform

normei IAS 27 "Situatii financiare consolidate si individuale", M va

proceda la consolidarea conturilor societătii F astfel:

a) prin metoda integrării proportionale;

b) F nu intră în perimetrul de consolidare al grupului M;

c) prin metoda punerii în echivalentă.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

27.

Care dintre următoarele metode reprezintă, conform normei IAS 31

"Interese în asocierile în participatie", o alternativă autorizată pentru

contabilizarea participatiilor în entitătile aflate sub control conjugat

(asocieri în participatie):

a) metoda punerii în echivalentă;

b) metoda integrării proportionale;

c) metoda integrării globale.

28.

Conform IFRS 3 "Combinări de întreprinderi", fondul comercial negativ

care nu corespunde unor pierderi si cheltuieli viitoare identificabile ce

pot fi măsurate în mod fiabil la data achizitiei trebuie să fie:

a) contabilizat imediat la venituri;

b) înscris cu minus în activ;

c) contabilizat la venituri, în mod sistematic, pe durata de utilitate

medie ponderată a activelor amortizabile identificabile achizitionate,

iar fondul comercial negativ care depăseste valorile juste ale acestor

active se contabilizează imediat la venituri.

29.

În vederea conversiunii bilantului unei societăti în străinătate care face

parte integrantă din activitatea societătii care prezintă situatiile financiare

se va proceda, conform normei IAS 21 "Efectele variatiei cursurilor de

schimb valutar", astfel:

a)

activele monetare si datoriile întreprinderii străine se convertesc la

cursul de închidere, în timp ce pentru activele nemonetare se utilizează

cursul istoric;

b)

activele si datoriile, atât monetare, cât si nemonetare, se convertesc

la cursul istoric;

c) activele, atât monetare, cât si nemonetare, si datoriile întreprinderii

străine se convertesc la cursul de închidere.

30.

Care dintre următoarele posturi apartine pasivului unui bilant consolidat,

în conformitate cu norma IAS 27 "Situatii financiare consolidate si

individuale":

a) împrumuturi acordate unui client important;

b) fondul comercial diminuat cu amortizările aferente;

c) interese minoritare.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

31.

Se dau următoarele elemente:

1) imobilizări necorporale;

2) imobilizări corporale;

3) creante clienti care sunt realizate într-un termen de până la un an;

4) creante clienti care se asteaptă să fie realizate ca parte a ciclului

normal de exploatare, după un termen mai mare de un an de la data

bilantului;

5) titluri de plasament, dacă operatia de cesiune are loc în mai putin

de un an;

6) titluri de plasament, dacă operatia de cesiune are loc după un termen

de un an;

7) imobilizări financiare;

8) lichidităti si cvasilichidităti, dacă utilizarea lor nu este restrictionată.

Conform IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare", activele curente sunt:

a) 1+3+4+5+6+8;

b) 3+4+5+8;

c) 2+3+4+5+6+7.

32.

Pe data de 07.01.N, o societate emite 5.000 de actiuni cu o valoare

nominală de 1.000 lei/actiune si un pret de emisiune de 1.300 lei/actiune.

Pe 01.01.N se varsă în numerar depus la bancă jumătate din contravaloarea

actiunilor. Pe 10.06.N, actionarii trebuiau să aducă încă un

sfert din aportul promis, dar se primeste doar 25% din contravaloarea a

4.000 de actiuni. Pe 10.07.N, detinătorii celor 1.000 de actiuni de mai

sus varsă în numerar, cu întârziere, aportul de 25%, pentru întârziere

calculându-se o dobândă de 36% anual si cheltuieli de gestiune imputabile

de 5.000 lei.

Determinati valoarea aportului rămas de vărsat la 11.07.N si înregistrati

în contabilitate operatia din 10.07.N:

a) 1.250.000 lei; 262.500 lei 5121 = 456 / Actionari 250.000 lei

în dificultate

768 7.500 lei

758 5.000 lei

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

b) 1.250.000 lei; 250.000 lei 5121 = 456 / Actionari 262.500 lei

în dificultate

7.500 lei 668

5.000 lei 658

c) 1.625.000 lei; 339.750 lei 5121 = 456 / Actionari 325.000 lei

în dificultate

768 9.750 lei

758 5.000 lei

33.

La data de 06.05.2000, societatea EMA SA acordă filialei sale ALMA SA

un împrumut în valoare de 350.000 lei, pe o perioadă de 5 ani, cu dobândă

anuală de 25%. Împrumutul este rambursabil în 5 transe anuale

egale la sfârsitul fiecărui exercitiu, când sunt achitate si dobânzile aferente.

Determinati venitul total din dobânzi la sfârsitul anului 2002 si înregistrati

în contabilitate venitul din dobânzi la 31.12.2002:

a) 175.000 lei; 70.000 lei 5121 = 763 70.000 lei

b) 175.000 lei; 175.000 lei 2676 = 763 175.000 lei

c) 191.625 lei; 34.125 lei 2676 = 763 34.125 lei

34.

Societatea comercială ALFA SA demarează, la 01.01.N-1, lucrările

pentru constructia unei clădiri în regie proprie. Clădirea va fi dată în

functiune la data de 01.10.N, iar cheltuielile efectuate pe parcursul celor

două exercitii sunt: în N-1: consum de materii prime 100.000 lei, amortizarea

utilajelor folosite pentru constructii 50.000 lei, taxe nerecuperabile

5.000 lei, taxe recuperabile aferente cumpărărilor de materii prime

20.000 lei, salarii directe 100.000 lei. În N: consum de materii prime

20.000 lei, amortizarea utilajelor folosite pentru constructii 40.000 lei,

salarii directe 80.000 lei, taxe nerecuperabile 10.000 lei.

Înregistrarea receptiei clădirii la data de 01.10.N se face prin formula

contabilă:

a) 212 = % 397.000 lei

231 255.000 lei

722 142.000 lei

b) 212 = % 395.000 lei

231 255.000 lei

722 140.000 lei

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

c) 212 = % 405.000 lei

231 255.000 lei

722 150.000 lei

35.

O societate comercială a achizitionat, la 20.12.N, o instalatie în valoare

de 20.000 lei, amortizabilă în 5 ani, finantată 25% din resurse proprii si

75% din subventie de la buget.

În conditiile aplicării metodei de amortizare degresivă (AD1), care vor

fi sumele si operatiile contabile înregistrate în anul N+2:

a) 6811 = 2813 7.500 lei

131 = 7584 7.500 lei

b) 6811 = 2813 4.200 lei

131 = 7584 4.200 lei

c) 6811 = 2813 4.200 lei

131 = 7584 3.150 lei

36.

O societate comercială detine o instalatie evaluată la intrare (31.12.N-1)

la valoarea de 100.000 lei, având durata de viată utilă de 10 ani si fiind

amortizată după metoda lineară. La sfârsitul anului al treilea de functionare

are loc prima reevaluare a activului, stabilindu-se ca valoare justă

valoarea de 87.500 lei. A doua reevaluare a instalatiei se efectuează

după doi ani de la prima reevaluare, stabilindu-se ca valoare justă valoarea

de 40.000 lei.

Știind că societatea transferă rezerva din reevaluare la rezultatul reportat

pe măsura amortizării activului, stabiliti care este tratamentul contabil

pentru cea de-a doua reevaluare conform IAS 16 "Imobilizări corporale":

a) 25.000 lei 2813 = 213 25.000 lei

17.500 lei 105 = 213 22.500 lei

5.000 lei 681

b) 25.000 lei 2813 = 213 25.000 lei

12.500 lei 105 = 213 22.500 lei

10.000 lei 681

c) 20.000 lei 2813 = 213 20.000 lei

22.500 lei 105 = 213 22.500 lei

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

37.

O societate comercială importă o instalatie pentru extractia gazelor naturale,

cheltuielile legate de achizitie fiind: pret de cumpărare 45.000 lei,

comision vamal 450 lei, cheltuieli legate de punerea în functiune

12.000 lei, cheltuieli cu reclama 15.000 lei. Societatea estimează că, la

terminarea extractiei, cheltuielile cu demontarea si mutarea activului,

recunoscute printr-un provizion, se vor ridica la 16.000 lei.

În conditiile aplicării IAS 16 "Imobilizări corporale", care este formula

contabilă legată de achizitie:

a) 77.950 lei 213 = %

404

446

1513

b) 92.950 lei 213 = %

404

1513

c) 92.950 lei 213 = %

404

446

57.000 lei

4.950 lei

16.000 lei

76.950 lei

16.000 lei

88.000 lei

4.950 lei

38.

O întreprindere comercială cu amănuntul prezintă următoarele informatii

aferente lunii ianuarie: stoc de marfă la 01.01.N evaluat la pret de vânzare,

inclusiv TVA, 148.750 lei; în cursul lunii s-au efectuat următoarele

operatii: cumpărări de mărfuri pe data de 17.01.N, la cost de achizitie

de 2.000.000 lei, TVA 19%; vânzări de mărfuri în cursul lunii, la pret

de vânzare, inclusiv TVA, de 1.785.000 lei.

Cunoscând cota de adaos comercial de 25%, care este costul de achizitie

al mărfurilor vândute:

a) 1.485.000 lei;

b) 1.500.000 lei;

c) 1.200.000 lei.

39.

La o societate comercială, la închiderea fiecărui exercitiu financiar figurează

în contabilitate un stoc de materiale consumabile cu valoarea de

400.000 lei. Valoarea de inventar (actuală) a cunoscut următoarea dinamică

la închiderea unor exercitii financiare succesive: N = 420.000 lei;

N+1 = 310.000 lei; N+2 = 350.000 lei.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Conform principiului prudentei, ce înregistrări contabile se impun la

sfârsitul celor trei exercitii, în conditiile utilizării metodei ajustărilor de

valoare:

N

N+1 N+2

a) -6814 = 391 90.000 lei 391 = 7814 40.000 lei

b) 6814 = 391 20.000 lei 6814 = 391 10.000 lei 391 = 7814 50.000 lei

c) 6814 = 391 20.000 lei 6814 = 391 90.000 lei 391 = 7814 40.000 lei

40.

Dispuneti de următoarele informatii: profit înainte de impozitare

33.500 lei; cheltuieli cu amortizarea 750 lei; clienti: sold initial 2.000 lei -

sold final 600 lei; stocuri: sold initial 3.000 lei - sold final 3.900 lei;

furnizori: sold initial 6.000 lei - sold final 8.400 lei; impozit pe profit

plătit 300 lei. Cheltuielile cu dobânda au fost de 1.000 lei, din care

425 lei au fost plătiti în timpul perioadei. Alti 250 lei, legati de cheltuielile

cu dobânda ale perioadei precedente, au fost de asemenea plătiti

în timpul perioadei. 350 lei au fost încasati din emisiunea de capital si alti

325 lei, din împrumuturi pe termen lung. Au fost efectuate plăti privind

achizitia unui teren în valoare de 2.550 lei si s-au încasat 2.300 lei din

vânzarea unei instalatii.

Conform IAS 7 "Situatiile fluxurilor de trezorerie", fluxurile de numerar

provenite din activitătile de exploatare si investitii sunt:

a) +36.425 lei flux din exploatare; +4.850 lei flux din investitii;

b) +37.175 lei flux din exploatare; -250 lei flux din investitii;

c) +36.925 lei flux din exploatare; +75 lei flux din finantare.

41.

Se cunosc următoarele informatii: cumpărări de materii prime 200.000 lei,

salarii plătite 80.000 lei, servicii nefacturate primite de la terti 10.000 lei,

salarii datorate 30.000 lei, consum de materii prime 150.000 lei, pret de

vânzare exclusiv TVA al produselor finite vândute 500.000 lei, productie

obtinută la cost de productie 300.000 lei, stoc final de produse finite

la cost de productie 10.000 lei, subventii de exploatare aferente cifrei

de afaceri nete 20.000 lei, stoc initial de produse finite la cost de productie

30.000 lei.

Care este mărimea cifrei de afaceri nete si a rezultatului din exploatare

asa cum se degajă din OMFP nr. 1.752/2005:

a) 520.000 lei; 310.000 lei;

b) 420.000 lei; 310.000 lei;

c) 510.000 lei; 320.000 lei.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

42.

La data de 30.10.N, o societate încasează suma de 5.000.000 lei reprezentând

dobânzi aferente obligatiunilor detinute începând cu data

de 01.06.N, din care 2.000.000 lei sunt dobânzi aferente perioadei

01.01-30.05.N.

Conform IAS 18 "Venituri", încasarea acestor dobânzi se înregistrează

prin formula contabilă:

a) 5121 = % 5.000.000 lei

506 2.000.000 lei

766 3.000.000 lei

b) 5121 = % 5.000.000 lei

472 2.000.000 lei

766 3.000.000 lei

c) 5121 = 506 5.000.000 lei

43.

O societate comercială vinde unui client la 01.01.N mărfuri în valoare

de 2.000.000 lei, conditiile de plată fiind: 50% din pret se plătesc în

momentul vânzării, 20% din pret se vor plăti după un an de la vânzare,

iar 30%, după 2 ani de la vânzare. Se estimează că în acel moment

clientul ar putea obtine un credit echivalent de pe piata financiară la o

rată a dobânzii de 20%.

La sfârsitul exercitiului N veniturile financiare, conform IAS 18 "Venituri",

se contabilizează prin formula:

a) 150.000 lei 472 =

766 150.000 lei

b) 350.000 lei 472 =

766 350.000 lei

c) 200.000 lei 766 =

472 200.000 lei

44.

O societate comercială cumpără la 30.04.N un număr de 150 de obligatiuni;

valoarea nominală a unei obligatiuni este de 100.000 lei, pretul de achizitie

102.000 lei; dobânda anuală este de 30%, încasată la 31 decembrie.

Încasarea cuponului de dobândă la 31.12.N, în conformitate cu prevederile

IAS 18 "Venituri", generează înregistrarea:

a) 3.000.000 lei 5121 =

766 3.000.000 lei

b) 4.500.000 lei 5121 =

766 4.500.000 lei

c) 4.500.000 lei 5121 =

766 3.000.000 lei

506 1.500.000 lei

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

45.

Dispuneti de următoarele date la închiderea exercitiului N: impozit pe

profit calculat si înregistrat la 30.11.N = 800 lei, din care plătit 500 lei;

venituri aferente exercitiului N = 18.000 lei, din care dividende încasate

2.000 lei; cheltuieli aferente exercitiului N = 5.000 lei, din care cheltuieli

de protocol nedeductibile 400 lei si amenzi plătite autoritătilor române

1.100 lei. Se presupune cota de impozit pe profit de 16%.

Care este suma impozitului pe profit datorat si cea a impozitului de

plătit pe exercitiul N:

Impozit datorat Impozit de plătit

a) 2.128 lei 1.628 lei

b) 3.175 lei 2.375 lei

c) 3.125 lei 2.625 lei

46.

Societătile ALFA si BETA decid fuziunea prin absorbtia lui BETA de

către ALFA; ALFA detine 40% din capitalul lui BETA, achizitionat

ca 1.000 actiuni x 8 lei/actiune. Bilanturile celor două societăti înaintea

operatiei de fuziune se prezintă astfel:

Activ Alfa Beta Capitaluri si datorii Alfa Beta

Titluri de

participare Beta 8.000

- Capitaluri proprii,

din care: 33.200 23.000

- capital social 24.000 10.000

Active diverse 44.200 30.000 Datorii 19.000 7.000

Total activ 52.500 30.000 Total capitaluri si datorii 52.500 30.000

Capitalul social al societătii ALFA este format din 6.000 actiuni, iar al

societătii BETA, din 2.500 actiuni. Activele diverse ale societătii ALFA

au fost reevaluate la 45.400 lei, iar cele ale societătii BETA, la o valoare

de 31.000 lei.

Cresterea de capital social, prima de fuziune propriu-zisă si prima de

fuziune complementară sunt:

a) 9.600 lei; 4.800 lei; 2.400 lei;

b) 9.600 lei; 6.400 lei; 1.600 lei;

c) 9.600 lei; 4.800 lei; 1.600 lei.

47.

O societate comercială are următorul bilant înaintea operatiei de lichidare:

mărfuri 600.000 lei; ajustări pentru deprecierea mărfurilor 50.000 lei;

clienti incerti 100.000 lei; ajustări pentru deprecierea creantelor clienti

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

30.000 lei; conturi curente la bănci 150.000 lei; capital social 400.000 lei;

credite bancare pe termen lung 200.000 lei; furnizori 170.000 lei. Societatea

vinde mărfurile cu 700.000 lei, TVA 19%, si le încasează; recuperează

de la clientii incerti doar 60.000 lei, operatie scutită de TVA; rambursează

creditul si plăteste o dobândă de 60.000 lei; achită furnizorii, primind

un scont de 2% din valoarea tranzactiei, operatie scutită de TVA. Cota

de impozit pe profit este de 16% si impozitul pe dividende, de 10%.

Care este mărimea profitului net din lichidare si a dividendelor nete

cuvenite la partaj, în conditiile în care toate ajustările constituite au fost

deductibile fiscal:

a) 70.056 lei; 63.050,4 lei;

b) 92.550 lei; 87.922,5 lei;

c) 2.250 lei; 2.137,5 lei.

48. Pentru fabricarea produsului A, întreprinderea a efectuat în exercitiul N

următoarele cheltuieli: cheltuieli directe 700.000 lei; cheltuieli indirecte

520.000 lei, din care variabile 320.000 lei; cheltuieli extraordinare

300.000 lei. Capacitatea de productie a fost utilizată pentru 80% din

nivelul de activitate normal.

Obtinerea produsului finit la cost de productie efectiv se înregistrează

în contabilitatea financiară si în cea de gestiune astfel:

a) 1.180.000 lei 345 = 711 1.180.000 lei

1.180.000 lei 902 = 921 1.180.000 lei

b) 1.220.000 lei 345 = 711 1.220.000 lei

1.220.000 lei 931 = 902 1.220.000 lei

c) 1.020.000 lei 345 = 711 1.020.000 lei

1.020.000 lei 931 = 902 1.020.000 lei

49. O societate comercială produce 6.000 kg si vinde 4.000 kg produse

finite la pretul de vânzare unitar de 5 lei/kg. Costurile variabile pe unitatea

de produs sunt de 2 lei, iar rezultatul din vânzare este de 6.000 lei.

Care este mărimea costurilor fixe ale perioadei, a factorului de acoperire

si a intervalului de sigurantă?

a) 6.000 lei; 60%; 10.000 lei;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

b) 7.000 lei; 40%; 9.000 lei;

c) 5.000 lei; 50%; 7.000 lei.

50. O întreprindere detine în stoc, la 31.12.N, 5.400 bucăti de produse finite

A al căror cost de productie este de 5.108 lei/buc. Pretul pe piată al

produselor la 31.12.N este de 5.200 lei/buc., iar cheltuielile necesare

pentru realizarea vânzării reprezintă 200 lei/buc.

Care este valoarea produselor finite în bilantul de la 31.12.N:

a) 27.036.000 lei;

b) 27.000.000 lei;

c) 28.116.000 lei.

51. Dispuneti de următoarele informatii despre două societăti comerciale care

fuzionează: societatea A: active diverse 57.000 lei; datorii 30.000 lei;

număr actiuni 150 titluri; societatea B: active diverse 31.500 lei; datorii

18.000 lei; număr de actiuni 90 titluri.

Determinati câte actiuni trebuie să primească un actionar care detine

30 de actiuni în cazul în care:

I) Societatea A absoarbe societatea B;

II) Societatea B absoarbe societatea A.

a) 25 actiuni; 36 actiuni;

b) 75 actiuni; 180 actiuni;

c) 15 actiuni; 60 actiuni.

52. O societate comercială are următorul bilant înaintea operatiei de

lichidare: produse finite 80.000 lei; ajustări pentru deprecierea produselor

finite 15.000 lei; titluri de participare 100.000 lei; ajustări pentru deprecierea

titlurilor de participare 20.000 lei; conturi curente la bănci

70.000 lei; capital social 20.000 lei; rezerve legale 40.000 lei; clienti

creditori 80.000 lei; furnizori 75.000 lei. Societatea vinde produsele

finite cu 100.000 lei, TVA 19%, iar titlurile de participare, cu 150.000 lei

si le încasează; restituie avansurile încasate de la clienti si plăteste datoria

fată de furnizori primind un scont de 10% din totalul datoriei. Cota de

impozit pe profit este de 16%.

Care este mărimea impozitului pe profit datorat în urma operatiilor de

lichidare si partaj în conditiile în care toate ajustările constituite au fost

deductibile fiscal:

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

a) 63.125 lei;

b) 28.128 lei;

c) 24.400 lei.

53.

Dispuneti de următoarele date: pret de vânzare unitar 1.500 lei; cost

variabil unitar: materii prime 300 lei, salarii 200 lei, cheltuieli indirecte

de productie variabile 400 lei; costuri fixe totale 80.000 lei; cantitate

fabricată si vândută 500 buc.

Cu cât ar trebui să fie mărită cantitatea de produse fabricată si vândută

pentru a acoperi cresterea cu 50% a salariilor si a mentine profitul constant:

a) cu 600 buc.;

b) cu 100 buc.;

c) cu 260 buc.

54.

Situatia înainte de dubla mărire a capitalului social se prezintă astfel:

capital social împărtit în 10.000 actiuni; rezerve 8.500.000 lei. Se

decide cresterea capitalului social prin dubla mărire astfel: în faza I,

încorporări de rezerve în valoare de 3.000.000 lei, pentru care se emit

1.000 actiuni, iar în faza a II-a, aporturi în numerar pentru care se

emit 9.000 actiuni a 3.100 lei/actiune pret de emisiune.

Determinati mărimile teoretice ale DA-ului si DS-ului si mărimea

capitalului social după dubla mărire:

DA DS Capital social

a) 350 lei 180 lei 60.000.000 lei

b) 78 lei 253 lei 60.000.000 lei

c) 253 lei 78 lei 70.400.000 lei

55.

Dispuneti de următoarele informatii: toate actiunile filialei au fost achizitionate

cu 9.200 lei. Valorile juste ale activelor achizitionate si ale obligatiilor

preluate sunt următoarele: stocuri 3.000 lei; creante 400 lei;

numerar 4.000 lei; terenuri si clădiri 8.000 lei; furnizori 3.200 lei;

împrumuturi din emisiuni de obligatiuni 3.000 lei. Au fost efectuate

plăti în valoare de 8.400 lei pentru achizitia unor clădiri; profit înainte

de impozitare 15.000 lei; venituri din investitii financiare 2.700 lei; cheltuieli

cu dobânzile 1.800 lei; cresteri ale creantelor comerciale 3.300 lei;

descresteri în valoarea stocurilor 2.400 lei; descresteri în valoarea

furnizorilor 5.850 lei.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Conform IAS 7 "Situatiile fluxurilor de trezorerie" fluxurile de numerar

provenite din activitătile de exploatare si de investitii sunt:

Flux de exploatare Flux de investitii

a) +4.950 lei +17.600 lei

b) +7.350 lei -13.600 lei

c) +10.650 lei +13.600 lei

56. O societate comercială prezintă următoarele informatii referitoare la

bilant: active imobilizate 300.000 lei; stocuri si creante 170.000 lei;

disponibil la bănci 30.000 lei; capitaluri proprii 230.000 lei; împrumuturi

din emisiunea de obligatiuni 90.000 lei; furnizori 180.000 lei.

Determinati fondul de rulment, necesarul de fond de rulment si trezoreria

netă a societătii:

FR NFR TN

a) -20.000 lei +10.000 lei -30.000 lei

b) +20.000 lei -10.000 lei +30.000 lei

c) -70.000 lei -10.000 lei -60.000 lei

57. Se dau următoarele informatii aferente exercitiului financiar N: venituri

din vânzarea mărfurilor 1.000 lei; venituri din sconturi primite 50 lei;

cheltuieli privind mărfurile vândute 700 lei; cheltuieli privind lucrările

si serviciile prestate la terti 20 lei; cheltuieli de exploatare privind amortizarea

imobilizărilor corporale 20 lei; venituri din cedarea imobilizărilor

10 lei; cheltuieli privind activele cedate 5 lei; cheltuieli privind impozitul

pe profit 100 lei.

Care este capacitatea de autofinantare aferentă exercitiului N?

a) 230 lei;

b) 210 lei;

c) 235 lei.

58. Dispuneti de următoarele date: cifră de afaceri 360.000 lei; cheltuieli

variabile 120.000 lei; cantitate fabricată si vândută 80 buc.; costuri fixe

totale 173.250 lei.

Care este pragul de rentabilitate în unităti fizice, în conditiile în care

costurile variabile scad cu 10%:

a) 55 buc.;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

b) 50 buc.;

c) 58 buc.

59.

Dispuneti de următoarele date: O societate detine o clădire achizitionată

la 31.12.N-3 la valoarea contabilă de intrare de 150.000 lei, amortizată

linear în 10 ani. La sfârsitul duratei utile de viată valoarea reziduală este

estimată la 40.000 lei. La finele anului N, pretul net de vânzare estimat

este de 75.000 lei, iar valoarea de utilizare este de 70.000 lei.

Conform IAS 36 "Deprecierea activelor", în conditiile în care nu se

folosesc conturile de ajustări, care este înregistrarea deprecierii la sfârsitul

anului 2000:

a)

42.000 lei 681 = 212 42.000 lei

b)

47.000 lei 681 = 212 47.000 lei

c)

30.000 lei 681 = 281 30.000 lei

60.

Potrivit Cadrului IASC si IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare",

informatiile prezentate în situatiile financiare sunt credibile în măsura în

care asigură:

a)

comparabilitatea, inteligibilitatea, relevanta, prudenta, pragul de

semnificatie, completitudinea;

b) reprezentarea fidelă, prevalenta economicului asupra juridicului,

neutralitatea, prudenta, consecventa prezentării;

c) reprezentarea fidelă, prevalenta economicului asupra juridicului,

neutralitatea, prudenta, integralitatea.

61.

Unul dintre criteriile de mai jos nu poate fi retinut pentru clasificarea unui

activ drept activ curent (circulant) atunci când (indicati răspunsul eronat):

a) reprezintă numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare este

restrictionată;

b) este detinut în principal în scopul comercializării sau pe termen scurt

si se astepta să fie realizat în termen de 12 luni de la data bilantului;

c)

se astepta să fie realizat sau detinut pentru vânzare sau consum în

cursul normal al ciclului de exploatare al întreprinderii.

62.

Potrivit IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare", politicile contabile

reprezintă:

a)

principiile, conventiile si metodele specifice adoptate de o întreprindere

pentru întocmirea si analiza conturilor anuale;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

b)

principiile, conventiile, regulile, metodele si practicile concrete

adoptate de o întreprindere pentru tinerea contabilitătii primare;

c)

principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate

de o întreprindere la întocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

63.

În anul N, o societate, A, achizitionează de la o altă societate, B, o linie

tehnologică pentru extractia petrolului. Cheltuielile legate de achizitie

sunt: pret de cumpărare 60.000.000 lei; cheltuieli cu proiectul de amplasare

12.000.000 lei; taxă vamală 6.000.000 lei; comision vamal

600.000 lei; cheltuieli cu punerea în functiune 18.000.000 lei; onorariile

inginerilor 14.000.000 lei; cheltuieli cu reclama 6.000.000 lei; pierderi

initiale din exploatare înregistrate înaint 24224x2318y e ca activul să atingă parametrii

planificati 7.000.000 lei; reducere comercială 2.000.000 lei.

În conformitate cu IAS 16 "Imobilizări corporale", costul de achizitie

va fi:

a) 108.600.000 lei;

b) 123.600.000 lei;

c) 130.600.000 lei.

64.

O societate comercială detine o instalatie procurată în anul 1 la valoarea

de 50.000.000 lei, amortizată linear în 5 ani. La sfârsitul anului 3 se

decide reevaluarea sa, valoarea justă stabilită fiind de 25.000.000 lei.

În conditiile aplicării metodei actualizării valorii nete, conform IAS 16

"Imobilizări corporale", înregistrările contabile sunt:

a)

5.000.000 lei 213 = 105 5.000.000 lei

30.000.000 lei 2813 = 213 30.000.000 lei

b)

5.000.000 lei 213 = 105 5.000.000 lei

c)

12.500.000 lei 213 = 105 12.500.000 lei

7.500.000 lei 105 = 2813 7.500.000 lei

65.

O societate comercială care tine evidenta mărfurilor la pret de vânzare,

inclusiv TVA, si care practică un adaos comercial de 30% a vândut si a

încasat mărfuri în sumă de 2.629.900 lei, la pret de vânzare.

Care sunt costul de achizitie, adaosul comercial si TVA aferente acestei

vânzări si cum se înregistrează iesirea din gestiune a mărfurilor vândute:

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

a) 2.629.900 lei 607 = 371 2.629.900 lei

b) 1.700.000 lei 607 = 371 2.629.900 lei

510.000 lei 378

419.900 lei 4428

c) 1.700.000 lei 607 = 371 2.629.900 lei

929.900 lei 378

66. În anul N o societate vinde mărfuri unui client A în valoare de

8.330.000 lei, inclusiv TVA 19%. La sfârsitul anului N probabilitatea

de încasare a creantei este de 60%. În anul N+1 probabilitatea de neîncasare

a creantei este de 70%.

Care sunt înregistrările anului N+1:

a) 8.330.000 lei 4118 = 4111 8.330.000 lei

2.100.000 lei 6814 = 4912 2.100.000 lei

b) 2.499.000 lei 6814 = 491 2.499.000 lei

c) 833.000 lei 6814 = 491 833.000 lei

67. Situatia stocurilor unei societăti comerciale este: 01.08 stoc initial

5.000 buc. x 4.000 lei/buc.; intrări: pe 05.08: 2.000 buc. x 6.000 lei/buc.,

pe 09.08: 3.000 buc. x 7.000 lei/buc., pe 25.08: 6.000 buc. x 3.000 lei/buc.,

pe 30.08: 1.000 buc. x 1.500 lei/buc.; iesiri: pe 18.08: 8.000 buc. si pe

28.08: 4.000 buc.

Care este valoarea iesirilor din data de 28.08 si a stocului final evaluat

prin metoda costului mediu ponderat calculat după fiecare operatie de

intrare:

a) 42.400.000 lei; 1.500.000 lei;

b) 14.300.000 lei; 14.300.000 lei;

c) 14.300.000 lei; 15.800.000 lei.

68. O societate comercială importă o instalatie pentru extractia gazelor

naturale, cheltuielile legate de achizitie fiind: pret de cumpărare

45.000.000 lei; taxă vamală 4.500.000 lei; comision vamal 450.000 lei;

cheltuieli legate de punerea în functiune 12.000.000 lei; cheltuieli cu

reclama 15.000.000 lei. Societatea estimează că, la terminarea extractiei,

cheltuielile cu demontarea si mutarea activului recunoscute printr-un

provizion se vor ridica la 16.000.000 lei.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

În conditiile aplicării IAS 16 "Imobilizări corporale", care este formula

contabilă legată de achizitie:

a) 77.950.000 lei 213 = 404 57.000.000 lei

446 4.950.000 lei

1513 16.000.000 lei

b) 92.950.000 lei 213 = 404 76.950.000 lei

1513 16.000.000 lei

c) 92.950.000 lei 213 =

404 88.000.000 lei

446 4.950.000 lei

69.

Dispuneti de următoarele date la închiderea exercitiului N: impozit pe

profit calculat si înregistrat la 30.11.N: 800.000 lei, din care plătit 500.000 lei;

venituri aferente exercitiului N: 18.000.000 lei, din care dividende încasate

2.000.000 lei; cheltuieli aferente exercitiului N: 5.000.000 lei,

din care cheltuieli de protocol nedeductibile 400.000 lei si amenzi datorate

autoritătilor române 1.100.000 lei. Se presupune o cotă de impozit

pe profit de 16%.

Care este suma impozitului pe profit datorat si de plătit pe exercitiul N:

Impozit datorat Impozit de plătit

a) 3.175.000 lei 2.375.000 lei

b) 3.325.000 lei 2.825.000 lei

c) 2.128.000 lei 1.628.000 lei

70.

Dispuneti de următoarele informatii: profit net înaintea impozitării

25.000 lei; cheltuieli cu amortizarea 1.700 lei; pierderi din diferente de

curs valutar 1.200 lei; venituri din investitii financiare 3.600 lei; clienti:

sold initial 4.000 lei, sold final 4.600 lei; stocuri: sold initial 7.000 lei,

sold final 1.500 lei; furnizori: sold initial 4.600 lei, sold final 3.500 lei;

dobânzi plătite 1.200 lei; impozit pe profit plătit 1.400 lei; asigurare

încasată 200 lei.

Conform IAS 7 "Situatiile fluxurilor de trezorerie", fluxul de numerar

din activitatea de exploatare este:

a) 15.700 lei;

b) 24.500 lei;

c) 25.700 lei.

71.

Pentru fabricarea produsului A, întreprinderea a efectuat în exercitiul N

următoarele cheltuieli: cheltuieli directe 600.000 lei; cheltuieli indirecte

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

240.000 lei, din care variabile 180.000 lei; cheltuieli extraordinare

120.000 lei. Capacitatea de productie a fost utilizată pentru 60% din

nivelul de activitate normal.

Obtinerea produsului finit la cost de productie efectiv se înregistrează

în contabilitatea financiară si în cea de gestiune astfel:

a) 345 = 711 816.000 lei 902 = 921 816.000 lei

b) 345 = 711 840.000 lei 931 = 902 840.000 lei

c) 331 = 711 768.000 lei 933 = 921 768.000 lei

72.

Dispuneti de următoarele informatii: capital social 20.000.000 lei;

rezultatul exercitiului (profit) 4.000.000 lei; repartizarea profitului

4.000.000 lei; rezerve 5.000.000 lei; subventii pentru investitii

1.000.000 lei; prime privind rambursarea obligatiunilor 1.000.000 lei;

rezultatul reportat (pierdere) 3.000.000 lei; împrumuturi din emisiunea

de obligatiuni 14.000.000 lei; datorii comerciale curente 7.000.000 lei.

Folosind OMFP nr. 1.752/2005, care este mărimea capitalurilor proprii

si a capitalurilor permanente:

Capital propriu Capital permanent

a) 23.000.000 lei 44.000.000 lei

b) 22.000.000 lei 35.000.000 lei

c) 23.000.000 lei 36.000.000 lei

73.

Întreprinderea ALFA emite un împrumut obligatar cu următoarele

caracteristici: numărul de obligatiuni 10.000 titluri; valoarea nominală

10.000 lei/obligatiune; valoarea de emisiune 9.000 lei/obligatiune;

valoarea de rambursare 12.000 lei/obligatiune, durata creditului 10 ani,

cu rambursare integrală la expirarea scadentei. După 4 ani, împrumutul

este rambursat prin răscumpărare la bursa obligatiunilor; pretul de

răscumpărare este 12.500 lei.

Care este formula contabilă la rambursarea prin anularea obligatiunilor:

a) 100.000.000 lei 161 = 506 125.000.000 lei

25.000.000 lei 668

b) 120.000.000 lei 161 = 506 125.000.000 lei

5.000.000 lei 668

c) 120.000.000 lei 161 = 506 125.000.000 lei

5.000.000 lei 169

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

74.

O societate achizitionează mărfuri în baza facturii: pret de cumpărare

10.000.000 lei, scont de decontare 1%, TVA 19%. Ulterior, printr-o

factură de reducere, se primeste un rabat de 2%.

Precizati înregistrările contabile privind primirea facturii ulterioare:

a) 237.620 lei 401 = 371 200.000 lei

4426 37.620 lei

b) 235.620 lei 401 = 371 198.000 lei

4426 37.620 lei

c) 237.620 lei 401 = 371 200.000 lei

4426 37.620 lei

2.000 lei 767 = 401 2.000 lei

75.

Dispuneti de următoarele date: o întreprindere produce două produse,

A si B, costurile indirecte de productie fiind de 14.000.000 lei, din care

fixe 6.000.000 lei.

Folosind salariile directe în valoare de 4.640.000 lei, din care aferente

lui A 3.100.000 lei, ca bază de referintă, care sunt costurile indirecte

imputate rational celor două produse în conditiile în care gradul de activitate

este de 60%, si formula contabilă corespunzătoare:

AB

a) 921 = 923 7.750.000 lei 3.850.000 lei

AB

b) 923 = 901 7.192.000 lei 3.572.800 lei

AB

c) 923 = 921 9.331.000 lei 4.635.400 lei

76.

În baza formularului de cont de profit si pierdere din tara noastră, conform

OMFP nr. 1.752/2005, veniturile din exploatare sunt egale cu:

a) Productia vândută ± Variatia stocurilor + Productia imobilizată;

b) Cifra de afaceri netă ± Variatia stocurilor + Productia imobilizată +

alte venituri din exploatare;

c) Cifra de afaceri netă ± Variatia stocurilor + Productia imobilizată.

77.

Dispuneti de următoarele informatii la sfârsitul anului N: vânzări de produse

finite 60.000.000 lei; lucrări executate si servicii prestate 25.000.000 lei;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii 12.000.000 lei; vânzări

de mărfuri 8.000.000 lei; costul mărfurilor vândute 7.000.000 lei; stocuri

initiale de produse finite 50.000.000 lei; stocuri finale 40.000.000 lei;

productia imobilizată 22.000.000 lei; venituri din subventii de exploatare

aferente cifrei de afaceri nete 15.000.000 lei; venituri din exploatare

privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli 1.500.000 lei; alte

venituri din exploatare 2.500.000 lei.

Conform OMFP nr. 1.752/2005, care este suma ce se va înscrie în contul

de profit si pierdere la cifra de afaceri netă si la venituri din exploatare

- total:

Cifra de afaceri netă Venituri din exploatare - total

a) 105.000.000 lei 121.000.000 lei

b) 113.000.000 lei 127.500.000 lei

c) 120.000.000 lei 133.500.000 lei

78. O întreprindere de vânzări cu amănuntul, exclusiv TVA, are bunuri

disponibile pentru vânzare în valoare de 1.000.000 lei pret cu amănuntul

si 600.000 lei cost de achizitie, si un stoc final în valoare de 100.000 lei

pret cu amănuntul.

Care este costul estimat al bunurilor vândute?

a) 900.000 lei;

b) 100.000 lei;

c) 540.000 lei.

79. Conform IAS 36, o pierdere din depreciere trebuie recunoscută pentru

o unitate generatoare de numerar numai dacă:

a) valoarea sa contabilă este mai mare decât valoarea sa recuperabilă;

b) valoarea recuperabilă este mai mare decât valoarea contabilă;

c) pretul net de vânzare este mai mic decât valoarea recuperabilă.

80. Știind că n reprezintă perioada de referintă si i reprezintă rata de

actualizare, precizati care din următoarele relatii matematice sunt folosite

pentru determinarea valorii de utilizare a unei unităti generatoare de

numerar, potrivit IAS 36 "Deprecierea activelor":

1

a) ;

(1 + i)n

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

b)

x(1 + i)n;

1

1 -

(1 + i)n

c) .

i

81.

Potrivit IAS 36, o pierdere din deprecierea unui activ trebuie recunoscută

imediat ca o cheltuială în contul de profit si pierdere, în afara cazului în

care:

a) legislatia contabilă sau fiscală interzice un astfel de tratament;

b) activul este neidentificabil;

c) activul este înregistrat la valoarea reevaluată pe baza unui alt Stan

dard International de Contabilitate.

82.

Determinarea valorii de utilizare a unui activ se face pe baza fluxurilor

viitoare de numerar ale activului, care trebuie să includă:

a)

proiectii ale intrărilor si iesirilor de numerar generate de folosirea

continuă a activului, estimate de întreprindere;

b)

proiectii ale intrărilor si iesirilor de numerar generate de folosirea

continuă a activului, precum si fluxurile nete de numerar generate

de vânzarea activului la sfârsitul vietii sale, conform estimărilor

făcute de întreprindere;

c)

intrările si iesirile de numerar generate de folosirea continuă a activului,

stabilite potrivit unei metodologii aprobate.

83.

Valoarea recuperabilă a unui activ, potrivit IAS 36, reprezintă:

a)

valoarea care se poate obtine prin utilizarea continuă a activului,

inclusiv valoarea reziduală;

b)

maximul dintre valoarea lui justă diminuată cu costurile vânzării si

valoarea lui de utilizare;

c)

pretul net de vânzare al activului.

84.

Un activ identificabil, în stare de utilizare continuă, are valoarea contabilă

de 2.200 u.m., valoarea de utilizare de 2.000 u.m. si valoarea justă diminuată

cu costurile vânzării de 1.500 u.m.

Care va fi pierderea din depreciere ce trebuie recunoscută ca o cheltuială?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

a) 200 u.m.;

b) 700 u.m.;

c) 500 u.m.

85. Un activ generează în următorii 5 ani fluxuri de numerar după cum

urmează:

a) anul 1 1.500 u.m.;

b) anul 2 1.600 u.m.;

c) anul 3 1.700 u.m.;

d) anul 4 1.200 u.m.;

e) anul 5 600 u.m.

Calculând, conform IAS 36, valoarea de utilizare a acestui activ pe

baza unei rate de actualizare de 12%, rezultă:

a) 6.600 u.m.;

b) 4.925 u.m.;

c) 5.112 u.m.

86. Prin vânzarea unui activ identificabil se obtine în mod obiectiv suma de

8.700 u.m.; valoarea lui de utilizare calculată pe baza fluxurilor viitoare

de numerar si a unei rate de actualizare de 17% este de 9.000 u.m.

Care va fi valoarea recuperabilă a acestui activ, potrivit IAS 36?

a) 8.700 u.m.;

b) 9.000 u.m.;

c)

nu se poate stabili deoarece nu se cunoaste valoarea contabilă a

activului.

87. Un activ identificabil are valoarea recuperabilă de 15.000 u.m.; valoarea

justă diminuată cu costurile vânzării corespunde valorii sale de

utilizare, respectiv 15.000 u.m.; valoarea contabilă este 14.000 u.m.

Potrivit IAS 36, care este pierderea din depreciere care va fi recunoscută

în cheltuieli:

a) 1.000 u.m.;

b) 0;

c) nu se poate calcula deoarece nu se cunoaste rata de actualizare.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

88. Un activ identificabil este înregistrat la costul istoric de 20.000 u.m.;

valoarea de utilizare a acestui activ, determinată pe baza unei rate de

actualizare de 15%, este de 18.000 u.m., iar pe piată acest activ se vinde

la 19.500 u.m.

Potrivit IAS 36, care va fi pierderea din depreciere a acestui activ ce

trebuie recunoscută în cheltuieli:

a) 500 u.m.;

b) 2.000 u.m.;

c) necunoscând valoarea contabilă nu se poate stabili dacă există

pierdere din depreciere.

89. Reevaluarea imobilizărilor corporale pentru aplicarea tratamentului

contabil alternativ permis prevăzut de IAS 16 se face de regulă:

a) de echipe tehnice compuse din specialistii întreprinderii;

b) de profesionisti calificati în evaluare;

c) de comisii de inventariere stabilite de conducerea întreprinderii.

90. Diferentele favorabile din reevaluarea imobilizărilor corporale, potrivit

IAS 16, se înregistrează:

a) în capitalurile proprii;

b) la venituri;

c)

în capitalurile proprii sau la venituri, în măsura în care această

diferentă compensează o diferentă nefavorabilă a acelorasi active,

recunoscută anterior ca o cheltuială.

91. Diferentele nefavorabile din reevaluarea imobilizărilor corporale, potrivit

IAS 16, se înregistrează:

a) la cheltuieli;

b) în capitalurile proprii;

c)

la cheltuieli sau în diminuarea capitalurilor proprii, în măsura în

care aceasta compensează o diferentă favorabilă a acelorasi active,

recunoscută anterior în capitalurile proprii.

92. Valoarea amortizabilă a unei imobilizări corporale, potrivit IAS 16, este:

a)

costul activului respectiv ce trebuie recuperat pe întreaga durată de

viată utilă a acestuia;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

b)

costul activului din care s-a scăzut valoarea reziduală;

c)

costul activului sau altă valoare substituită costului activului, din

care s-a scăzut valoarea sa reziduală.

93. Valoarea contabilă a unei imobilizări corporale, potrivit IAS 16, este:

a) costul istoric sau altă valoare care substituie costul, mai putin

amortizarea cumulată, precum si pierderile cumulate prin depreciere;

b)

valoarea de inventar (costul istoric);

c)

costul istoric, mai putin amortizarea cumulată, precum si pierderile

din depreciere.

94. Potrivit IAS 16, pentru a fi recunoscut ca o imobilizare corporală, un

activ trebuie:

a) să aibă o valoare peste un minim prevăzut prin norme si o durată de

viată ce depăseste un an;

b)

să fie detinut de întreprindere pentru productie de bunuri, prestare

de servicii, închiriere sau pentru a fi folosit în scopuri administrative,

si să poată fi utilizat pe parcursul mai multor perioade, iar costul

său să poată fi evaluat în mod credibil;

c)

să genereze pentru întreprindere beneficii economice viitoare si să

aibă o durată de viată ce depăseste un an.

95. La 10 iunie 2000, societatea X a cumpărat o instalatie pentru care a

făcut următoarele cheltuieli:

- factura furnizorului 12.500 u.m.;

- cheltuieli de transport 875 u.m.;

- taxe vamale 750 u.m.;

- cheltuieli de montaj 2.125 u.m.;

- cheltuieli de punere în functiune 1.500 u.m.

Montajul si punerea în functiune au durat 5 luni.

Instalatia are o durată de utilizare de 12 luni si are o valoare reziduală

de 2.000 u.m., iar cheltuielile pentru dezafectare recunoscute printr-un

provizion sunt estimate la 925 u.m.

Să se stabilească (potrivit IAS 16):

I) Costul istoric;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

II) Valoarea amortizabilă;

III) Cheltuieli anuale cu instalatia.

I) a) 17.750 u.m.;

b)

18.675 u.m.;

c)

16.675 u.m.

II)

a) 17.750 u.m.;

b) 15.750 u.m.;

c) 16.675 u.m.

III) a) 1.390 u.m.; în primul an 116 u.m.;

b) 1.480 u.m.; în primul an 123 u.m.;

c) 1.312 u.m.; în primul an 109 u.m.

96. Reevaluând succesiv imobilizările corporale ale întreprinderii, s-au

obtinut diferente din reevaluare după cum urmează:

30.06.N +1.300 u.m.

31.12.N -1.800 u.m.

30.06.N+1 +600 u.m.

Potrivit IAS 16, cum se înregistrează diferentele din reevaluare:

30.06.N

31.12.N 30.06.N+1

a) +1.300 în capitalul -1.300 în capitalul +500 la venituri

propriu propriu +100 în capitalul

+500 la cheltuieli propriu

b) +1.300 în capitalul -1.800 în capitalul +600 în capitalul

propriu propriu propriu

c) +1.300 la venituri -1.300 la venituri +500 în capitalul

propriu

97. Conform IAS 16, o imobilizare corporală care este recunoscută ca un

activ trebuie măsurată initial:

a) la valoarea din factura furnizorului;

b) la costul său;

c) la valoarea de inventar.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

98.

Cheltuielile ulterioare aferente unui activ recunoscut ca o imobilizare

corporală sunt, potrivit IAS 16:

a) trecute pe cheltuieli;

b) înregistrate pe activul respectiv, mărindu-i valoarea;

c) adăugate valorii contabile a activului numai dacă se estimează că

întreprinderea va obtine beneficii economice suplimentare fată de

performantele initiale; în celelalte cazuri se înregistrează în cheltuieli.

99.

Retratarea situatiilor financiare, în conformitate cu IAS 29, presupune:

a) aplicarea anumitor proceduri si a rationamentului profesional;

b) aplicarea regulilor si metodologiilor prevăzute prin normele contabile;

c) cunoasterea perfectă a influentei inflatiei în conturile întreprinderii.

100. În conditii de hiperinflatie, potrivit IAS 29, elementele monetare din

bilantul contabil sunt retratate:

a) da;

b) nu;

c) da, prin aplicarea unui indice general al preturilor, conform para

grafului 11 din standard.

101. În conformitate cu IAS 29, în conditiile utilizării costului istoric, sunt

retratate:

a) activele nemonetare, datoriile nemonetare si capitalurile proprii din

bilant;

b) toate activele si datoriile din bilant, precum si capitalurile proprii;

c) toate posturile bilantiere.

102. În conformitate cu IAS 29, în conditiile folosirii costului istoric, se cere

ca toate elementele din contul de profit si pierdere să fie exprimate în

raport cu unitatea de măsură curentă la data bilantului. Pentru aceasta:

a)

toate valorile sunt retratate prin aplicarea variatiei indicelui general

al preturilor de la datele la care elementele de venituri si cheltuieli

au fost initial înregistrate;

b) toate valorile sunt retratate prin aplicarea indicelui general al

preturilor fată de data de 31 decembrie a anului trecut;

c) se retratează doar veniturile.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

103. Câstigul sau pierderea din pozitia monetară netă, calculat(ă) cu ocazia

corectării bilantului de deschidere din primul an de aplicare a standardului

IAS 29, trebuie:

a)

inclus(ă) în capitalurile proprii ale firmei;

b)

inclus(ă) în contul de profit si pierdere;

c)

inclusă în capitalurile proprii pentru activele fixe si în contul de

rezultate pentru partea circulantă a bilantului.

104. Retratarea situatiilor financiare, potrivit IAS 29, cere folosirea unui indice

general al preturilor care să reflecte modificările puterii generale de

cumpărare; pentru aceasta standardul recomandă:

a)

fiecare întreprindere să folosească indicele general stabilit de organismul

guvernamental cu sarcini în domeniu;

b) toate întreprinderile care raportează în moneda aceleiasi economii

să folosească acelasi indice;

c) toate întreprinderile care raportează în moneda aceleiasi economii

să folosească indici diferiti, adaptati la situatia concretă a întreprinderii.

105. Într-o perioadă de inflatie, o întreprindere pierde putere de cumpărare:

a) dacă detine un excedent de active monetare peste datoriile monetare;

b) dacă detine un excedent de datorii monetare peste activele monetare;

c) indiferent de raportul active monetare - datorii monetare.

106. Care dintre următoarele elemente nu reprezintă o componentă a situatiilor

financiare conform IAS 1:

a) bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar;

b) o situatie care să reflecte modificările capitalului propriu, precum si

politicile contabile si notele explicative;

c) raportul de gestiune prezentat de administratori.

107. Potrivit IAS 1, întreprinderea trebuie să respecte conceptul de contabilitate

de angajamente în întocmirea situatiilor financiare:

a) da;

b) nu;

c) doar pentru componenta "bilant".

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

108. În conformitate cu IAS 1, o informatie este considerată semnificativă

dacă:

a)

neprezentarea sa ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor,

decizii luate pe baza situatiilor financiare;

b)

neprezentarea sa ar altera indicatorii calculati pe baza bilantului;

c)

neprezentarea sa ar induce în eroare organele fiscale.

109. O datorie trebuie clasificată ca o datorie curentă:

a)

indiferent de scadentă;

b)

dacă este prevăzut să fie decontată în cursul normal al ciclului de

exploatare al întreprinderii sau este exigibilă în termen de 12 luni

de la data bilantului;

c)

dacă urmează a fi decontată într-o perioadă mai mare de un an.

110. În contul de profit si pierdere sau în notele la acesta, întreprinderea

trebuie să prezinte o analiză a cheltuielilor utilizând o clasificare bazată:

a) pe natura si destinatia acestora;

b) pe elemente de cheltuieli;

c) fie pe natura cheltuielilor, fie pe functia lor în cadrul întreprinderii.

111. Un activ trebuie clasificat ca activ curent atunci când (indicati răspunsul

gresit):

a)

este detinut în principal în scopul comercializării sau pe termen

scurt si se asteaptă să fie realizat în termen de 12 luni de la data

bilantului;

b)

se asteaptă să fie realizat sau este detinut pentru vânzare sau consum

în cursul normal al ciclului de exploatare al întreprinderii;

c)

reprezintă numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare este

însă restrictionată.

112. O societate comercială a fost creată în anul 1990 pentru o perioadă de

20 ani, actionarii manifestându-si deja intentia de a respecta durata de

viată prevăzută în actul de constituire.

Știind că societatea înregistrează o evolutie ascendentă a profitabilitătii,

situatiile financiare ale anului 2005 vor fi elaborate pe baza principiului

continuitătii activitătii:

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

a) nu, întrucât este deja prevăzută desfiintarea societătii;

b) da;

c) nu se aplică principiul continuitătii în acest caz.

113. În elaborarea conturilor anuale ale unei întreprinderi se aleg si se aplică

politici contabile care sunt adoptate:

a) prin standardele internationale de contabilitate;

b) prin normele fiscale contabile din tara respectivă;

c) de conducerea întreprinderii respective.

114. Pretul de vânzare estimat că poate fi obtinut pe parcursul desfăsurării

normale a activitătii, mai putin costurile necesare pentru finalizarea si

vânzarea bunului, reprezintă:

a) valoarea de achizitie a bunului;

b) valoarea realizabilă netă a bunului;

c) valoarea de înlocuire a bunului.

115. La inventar, stocurile dintr-o întreprindere se evaluează:

a) la valoarea cea mai mare dintre cost si valoarea realizabilă netă;

b) la valoarea cea mai mică dintre cost si valoarea realizabilă netă;

c) la valoarea realizabilă netă si, dacă este cazul, se creează un provi

zion pentru diferentă.

116. Fondul comercial produs din resurse proprii trebuie recunoscut ca un

activ:

a)

nu, pentru că nu este o sursă identificabilă controlată de societate,

al cărei cost să poată fi evaluat în mod credibil;

b)

da, pentru că generează beneficii economice viitoare;

c)

nu, pentru că nu generează beneficii economice viitoare.

117. Un activ necorporal trebuie evaluat la intrarea în întreprindere:

a)

la costul său;

b)

la costul său, mai putin orice amortizare acumulată si orice pierderi

din depreciere acumulate;

c)

la oricare din mărimile prezentate la lit. a) si b), în functie de natura

activului necorporal.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

118. Un activ necorporal, ulterior recunoasterii initiale, se evaluează la:

a) costul său;

b) costul său, mai putin orice amortizare acumulată si orice pierderi

din depreciere acumulate;

c) costul său, mai putin orice amortizare acumulată si orice pierderi

din depreciere acumulate, sau la valoarea reevaluată, în functie de

tratament (de bază sau alternativ).

119. Diferentele favorabile din reevaluarea activelor necorporale se includ:

a) în capitalurile proprii;

b) la venituri;

c) în capitalurile proprii pentru suma care excede diferentei favorabile

înregistrate în venituri, ca urmare a unei înregistrări anterioare în

cheltuieli a unei diferente nefavorabile de mărime egală pentru

aceleasi active.

120. Diferentele nefavorabile din reevaluarea activelor necorporale se includ:

a) în capitalurile proprii;

b) în cheltuieli;

c) în cheltuieli pentru suma care excede diferentei nefavorabile înregistrate

în capitalurile proprii, ca urmare a unei înregistrări anterioare

în venituri a unei diferente favorabile de mărime egală pentru acelea

si active.

121. Care dintre următoarele caracteristici nu este aferentă unei piete active:

a) elementele comercializate sunt omogene, iar preturile sunt disponibile

publicului;

b) pot fi găsiti în permanentă cumpărători si vânzători interesati;

c) poate fi bine conturată si preturile pot fi studiate.

122. Mărcile, emblemele, clientela, alte elemente similare produse din resurse

proprii trebuie să fie recunoscute ca active necorporale:

a) da;

b) nu;

c) depinde de volumul beneficiilor viitoare degajate.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

123. Ulterior recunoasterii initiale, un activ necorporal poate fi evaluat:

a) la costul său;

b) la o valoare reevaluată;

c) la costul său, mai putin amortizările si deprecierile acumulate sau

la o valoare reevaluată, în functie de ce tratament este utilizat, de

bază sau alternativ.

124. Standardul International de Contabilitate IAS 33 este obligatoriu pentru:

a) societătile cotate si societătile care voluntar publică informatia privind

rezultatul pe actiune;

b) toate societătile;

c) societătile care nu vizează emisiunea de actiuni cotate.

125. Societatea comercială Alpha Group detine 60% din capitalul social cu

drept de vot al societătii afiliate Beta si 15% din capitalul social al societătii

Gama. Beta, la rândul său, detine 68% din capitalul social cu drept

de vot al societătii Delta si 15% din capitalul social cu drept de vot al

societătii Epsilon. Pe de altă parte, societatea Gama detine 41% din

capitalul social cu drept de vot al societătii Epsilon.

Considerându-se că ponderea în capitalul social cu drept de vot constituie

factorul hotărâtor al evaluării dreptului de decizie, care din societătile

mentionate mai sus sunt filiale ale societătii Alpha Group:

a) Beta;

b) Beta si Delta;

c) Beta, Delta si Epsilon.

126. Societatea comercială Comaris investeste 500 milioane lei în titluri de

stat cu dobânda de 25% pe durata de răscumpărare de 3 ani. Potrivit

Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, această investitie

are caracter de imobilizare financiară în următoarele conditii:

a)

obligatiunile au fost achizitionate cu scop speculativ pe piata

financiară;

b) indiferent de intentia întreprinderii cumpărătoare;

c) investitia în titluri de stat este destinată utilizării pe o durată îndelungată

în activitatea societătii.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

127. Firma Denis Group achizitionează integral firma Mamis SA în cursul

exercitiului încheiat la 31 decembrie 1999. Valoarea justă a activelor

nete ale societătii Mamis la achizitie a fost de 1.200.000 USD.

Pretul plătit la achizitie de Denis Group a fost de 1.500.000 USD.

Fondul comercial ce trebuie reflectat în situatiile financiare ulterior

trecerii duratei de 3 ani va trebui să aibă următoarea valoare:

a) 255.000 USD;

b) 205.000 USD;

c) 300.000 USD.

128. În conformitate cu prevederile Codului privind conduita etică si profesională

a expertilor contabili si contabililor autorizati din România, sunt

interzise:

a) participatiile la capitalul unei societăti-client;

b) primirea sau/si acordarea de împrumuturi bănesti de la / către un

client;

c) colaborarea cu diferiti colegi suspendati temporar în exercitarea

profesiei.

129. Codul privind conduita etică si profesională a expertilor contabili si

contabililor autorizati din România prevede următoarele principii fundamentale

ale activitătii acestora:

a) integritatea si obiectivitatea;

b) confidentialitatea;

c) independenta.

130. Societatea Penteleul SA detine în stoc produse finite în cantitate de

100 buc. roti de cascaval x 10 kg fiecare (în medie). La determinarea

costului total al produselor se au în vedere următoarele elemente (pe

kg/u.m.):

Costurile materiilor prime 100

Taxe vamale pentru importuri 30

Cheltuieli de transport 80

Rabaturi comerciale (primite) 20

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Corespunzător IAS 2 "Stocuri", costul corect pe kg si costul total însumează:

Cost/kg Cost total

a) 120 178.000

b) 171 168.000

c) 190 190.000

131. În conformitate cu prevederile IAS 17 "Contracte de leasing", leasingul

financiar prezintă următoarele trăsături caracteristice:

a)

implică achitarea de către locatar a unei sume echivalente cu mărimea

valorii juste a activelor/activului care fac(e) obiectul contractului

de leasing;

b)

transferă de la proprietar la locatar toate riscurile aferente dreptului

de proprietate asupra activelor ce fac obiectul contractului;

c) transferă în mare măsură riscurile si beneficiile aferente dreptului

de proprietate asupra activelor ce fac obiectul contractului de leasing.

132. Standardul International de Contabilitate IAS 14 "Raportarea pe segmente"

este operational la elaborarea situatiilor financiare de către:

a) societătile comerciale cu răspundere limitată cu un capital mai mare

de 1 milion euro;

b) societătile comerciale pe actiuni, indiferent de mărimea capitalurilor

proprii;

c)

societătile comerciale pe actiuni ale căror titluri de valoare sunt

comercializate public pe piata de capital.

133. Pe 28 februarie N, societatea M a achizitionat 75% din societatea F. La

data achizitiei, societatea F prezenta următoarea situatie: activ net contabil

în valoare justă: 5.000.000 u.m., activ net contabil în valoare istorică:

4.000.000 u.m. Profitul nerepartizat al societătii F aferent perioadei

28 februarie - 31 decembrie N a fost de 500.000 u.m. În conformitate cu

IAS 27 "Situatii financiare consolidate si individuale", valoarea intereselor

minoritare în bilantul consolidat al grupului M la 31 decembrie N este:

a) 1.500.000 u.m.;

b) 1.250.000 u.m.;

c) 1.375.000 u.m.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

134. Corespunzător prevederilor IAS, diferenta de curs corespunzătoare

creantelor si datoriilor în valută aflate în sold la închiderea exercitiului

este recunoscută în contul de profit si pierdere:

a)

prin constituirea unui provizion deductibil fiscal la nivelul pierderii

nete;

b)

prin înscrierea direct în capitalurile proprii;

c)

prin înregistrarea ca venituri, respectiv cheltuieli financiare, indiferent

de recunoasterea fiscală.

135. Corespunzător prevederilor IAS 31, asocierea în participatie reprezintă:

a)

contractul de societate încheiat între parteneri înainte de adunarea

generală a fondatorilor;

b) contractul de asociere care prevede constituirea si controlul societătii

la data adunării generale a actionarilor entitătii patrimoniale;

c) întelegerea contractuală prin care două sau mai multe părti întreprind

o activitate economică supusă controlului comun.

136. În concordantă cu IAS 18 "Venituri" prin "valoare justă" se întelege:

a)

valoarea fiscală a unui activ sau a unei datorii;

b)

suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontată o datorie,

de bunăvoie, între părti aflate în cunostintă de cauză, în cadrul unei

tranzactii în care pretul este determinat obiectiv;

c)

suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontată o datorie

între societăti membre ale aceluiasi grup.

137. În IAS 34 "Raportarea financiară interimară", setul complet de situatii

financiare nu cuprinde:

a) bilantul;

b) contul de profit si pierdere;

c) raportul administratorilor si raportul cenzorilor.

138. Într-o contabilitate reglementată, imaginea fidelă furnizată de conturile

anuale este asigurată prin respectarea principiilor:

a) conformitatea cu regulile si prudenta;

b) conformitatea cu regulile si sinceritatea;

c) conformitatea cu regulile, sinceritatea si prudenta.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

139. Care dintre următoarele efecte nu este valabil în cazul abandonului principiului

de continuitate a activitătii întreprinderii:

a) permanenta metodelor nu mai este aplicată;

b) independenta exercitiilor nu mai este aplicată;

c) principiul costului istoric continuă să se aplice.

140. Potrivit Cadrului contabil general IASC, două criterii stau la baza recunoa

sterii elementelor (activelor, datoriilor, cheltuielilor si veniturilor) în

situatiile financiare:

a) transferarea dreptului de proprietate si controlul resurselor;

b) evaluarea la valoarea actualizată si cresterea capitalului;

c) probabilitatea realizării unor beneficii economice viitoare si cre

dibilitatea evaluării.

141. Care din consecintele aplicării postulatului (principiului) independentei

exercitiului de mai jos este eronată:

a) practicarea contabilitătii de angajamente;

b) clasificarea datoriilor în functie de scadentă;

c) necesitatea calculului amortizărilor si provizioanelor.

142. Care dintre următoarele aspecte nu este legat de aplicarea principiului

independentei:

a) analiza trezoreriei întreprinderii;

b) conectarea cheltuielilor la venituri;

c) recunoasterea veniturilor si cheltuielilor în momentul angajării

acestora, indiferent de momentul decontării.

143. Care dintre următoarele elemente nu reprezintă o schimbare de politici

contabile în conformitate cu IAS 8:

a) reducerea duratei de amortizare a imobilizărilor;

b) schimbarea metodei de evaluare a stocurilor la venire;

c) schimbarea tratamentului conturilor împrumuturilor.

144. Utilizarea costurilor istorice în conditii de inflatie si hiperinflatie conduce

la unele deformări ale datelor în bilant si în contul de profit si pierdere,

asa cum se mentionează în continuare, una dintre precizări fiind gresită:

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

a) subevaluarea imobilizărilor în bilant;

b) subevaluarea stocurilor în bilant;

c) subevaluarea rezultatelor si scăderea impozitului pe profit.

145. În conformitate cu principiul costului istoric, în momentul intrării în

întreprindere, elementele de activ si de datorii sunt evaluate după cum

urmează, una dintre afirmatii fiind gresită:

a) bunurile intrate cu titlu oneros, la costul de achizitie;

b) bunurile produse de întreprindere, la costul de productie;

c) bunurile aduse ca aport în natură la capitalul social, la valoarea

netă de capitalizare.

146. Principiul prudentei este în cel mai acut conflict cu unul din principiile

sau obiectivele mentionate în continuare. Precizati care este acesta:

a) principiul costului istoric;

b) independenta exercitiilor;

c) permanenta metodelor.

147. În conformitate cu Directiva a IV-a europeană, raportul de gestiune

este o sursă importantă de informatii privind imaginea fidelă, continând

si redând informatii cu privire la următoarele aspecte, unul din ele nefiind

subliniat si, deci, eronat:

a) situatia societătii si evolutia afacerilor;

b) numărul si structura personalului;

c) evenimente importante survenite după închiderea exercitiului.

148. În conformitate cu Directiva a VII-a europeană, conditiile privitoare la

obligatia de întocmire a conturilor consolidate de către societatea-mamă

sunt (una din cele mentionate aici nefiind precizată):

a)

detine majoritatea drepturilor de vot ale asociatilor si actionarilor

unei întreprinderi (filiale);

b)

este actionar sau asociat al unei întreprinderi si are dreptul să numească

si să revoce majoritatea organului de administratie, de

conducere si de control al acesteia;

c)

este principalul furnizor si/sau client al întreprinderii.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

149. În care din ipostazele de mai jos se află Cadrul contabil IASC:

a)

stabileste conceptele ce stau la baza întocmirii si prezentării situatiilor

financiare pentru utilizatori externi;

b)

constituie un Standard International de Contabilitate;

c)

stabileste tratamentele contabile de bază pentru întocmirea situatiilor

financiare.

150. Conform Directivei a IV-a europene, pentru a fi considerată întreprindere

mică si să beneficieze de anumite derogări privitoare la conturile anuale,

o întreprindere trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, două criterii

din următoarele trei:

a)

să nu depăsească: 1 milion euro, totalul bilantului; 2 milioane euro,

mărimea netă a cifrei de afaceri; 50 persoane, efectivul mediu de

personal;

b)

să nu depăsească: 1 milion euro, totalul bilantului; 500.000 euro,

profitul bilantier net; 50 persoane, efectivul mediu de personal;

c)

să nu depăsească: 2 milioane euro, cifra de afaceri; 1 milion euro,

productia exercitiului; 50 persoane, efectivul mediu de personal.

151. Conform Directivei a IV-a europene, pentru a fi considerată întreprindere

de mărime mijlocie si a beneficia de derogări specifice cu privire la

conturile anuale, o întreprindere trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ,

două criterii din următoarele trei:

a)

să nu depăsească: 4 milioane euro, totalul bilantului; 8 milioane euro,

mărimea netă a cifrei de afaceri; 250 persoane, efectivul mediu de

personal;

b)

să nu depăsească: 4 milioane euro, totalul bilantului; 1 milion euro,

profitul bilantului net; 250 persoane, efectivul mediu de personal;

c)

să nu depăsească: 8 milioane euro, cifra netă de afaceri; 4 milioane

euro, productia exercitiului; 250 persoane, efectivul mediu de personal.

152. Principiul partidei duble se concretizează în următoarele aspecte-afirmatii

(una nefiind specifică):

a)

acelasi fapt comportă o dublă înregistrare în debitul unui cont si în

creditul altui cont;

b)

înregistrarea oricărui fapt are loc după criteriul cronologic în jurnal

si după cel sistematic în Cartea mare;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

c)

contabilitatea este organizată în două variante: sistem monist si sistem

dualist.

153. Principiul recunoasterii rezultatelor presupune că rezultatul poate fi

înregistrat în diferite puncte si momente ale ciclului afacerilor. Care din

aceste momente, prezentate în continuare, este varianta cea mai răspândită

si se aplică si în România:

a) facturarea bunurilor;

b) încasarea vânzărilor;

c) expirarea garantiei bunurilor livrate.

154. Care dintre principiile contabile enumerate mai jos determină o

supraevaluare a rezultatului:

a) prudenta;

b) costul istoric;

d) necompensarea.

155. Care dintre principiile contabile indicate mai jos sunt retinute în mod

explicit în Reglementările contabile din România armonizate cu Directiva

a IV-a a Comunitătilor Economice Europene (CEE):

a)

continuitatea activitătii; prudenta; permanenta metodelor; independenta

exercitiului; evaluarea separată a elementelor de activ si de

pasiv; intangibilitatea bilantului de deschidere; necompensarea;

prevalenta economicului asupra juridicului; pragul de semnificatie.

b)

continuitatea activitătii; prudenta; sinceritatea; independenta exercitiului;

evaluarea separată a elementelor de activ si de pasiv; intangibilitatea

bilantului de deschidere; necompensarea; prevalenta

economicului asupra juridicului; justificarea faptelor.

c)

continuitatea activitătii; costul istoric; permanenta metodelor; independenta

exercitiului; evaluarea separată a elementelor de activ si

de pasiv; intangibilitatea bilantului de deschidere; necompensarea;

fidelitatea; pragul de semnificatie.

156. Care dintre elementele următoare nu corespunde definitiei IAS privind

activele:

a) creantele fată de clienti;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

b) stocurile de mărfuri;

c) cheltuielile de constituire.

157. Care din operatiile următoare nu reprezintă o consecintă a aplicării principiului

independentei exercitiilor:

a) înregistrarea amortizărilor si provizioanelor;

b) înregistrarea diferentelor din reevaluare;

c) înregistrarea cheltuielilor constatate în avans.

158. Privitor la aprecierea principiului permanentei metodelor de evaluare,

care afirmatie este corectă:

a) orice schimbare a metodelor de evaluare contravine normelor

contabile;

b) orice schimbare a metodelor de evaluare este consecinta inflatiei;

c)

metodele de evaluare se pot schimba în limita prevederilor si normelor

nationale si internationale, atunci când schimbarea este justificată,

iar în anexa la bilant se specifică implicatiile schimbării metodei

asupra patrimoniului si rezultatelor întreprinderii.

159. Potrivit normei IAS 12 "Impozitul pe profit", în categoria diferentelor

permanente între rezultatul fiscal si rezultatul contabil se includ:

a)

cheltuielile nedeductibile fiscal pentru care nedeductibilitatea este

definitivă, veniturile pe care fiscul renuntă în mod definitiv să le

impoziteze si degrevările fiscale acordate;

b)

numai cheltuielile nedeductibile fiscal pentru care nedeductibilitatea

este definitivă;

c) anumite cheltuieli nedeductibile fiscal, cât si unele elemente incluse

în rezultatul fiscal al exercitiului, dar care vor fi contabilizate ulterior.

160. Care din afirmatiile privitoare la definirea si continutul notiunilor "câstig

din lichidare" si "rezultatul lichidării" sunt adevărate:

a) între ele nu există nicio diferentă, notiunile fiind echivalente;

b) câstigul din lichidare include rezultatul lichidării si capitalul social

neamortizat;

c)

câstigul din lichidare include rezervele, rezultatul lichidării si capitalul

amortizat.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

161. Conform prevederilor normei IAS 21 "Efectele variatiei cursurilor de

schimb valutar", consecintele variatiilor cursului de schimb valutar asupra

elementelor monetare ale întreprinderii (disponibilităti, creante, datorii)

au următoarele tratamente contabile:

a)

se contabilizează numai dacă sunt realizate, adică rezultă din operatiile

de decontare ca diferente de curs valutar;

b)

indiferent dacă sunt realizate sau nu, ele sunt contabilizate la cheltuielile

sau veniturile exercitiului, după caz, atunci când diferentele

de curs valutar sunt constatate;

c)

nu se contabilizează.

162. Conceptul de mentinere a capitalului fizic necesită ca bază de evaluare:

a) costul curent;

b) valoarea lichidativă;

c) valoarea contabilă de intrare.

163. Provizioanele pentru deprecieri si cele pentru riscuri si cheltuieli sunt

consecinta aplicării principiului prudentei. În această situatie, comportamentul

contabil este:

a)

de a contabiliza numai provizioanele deductibile din punct de vedere

fiscal, în scopul eliminării neconcordantei între rezultatul contabil

si cel fiscal;

b)

de a contabiliza toate provizioanele care exprimă o depreciere sau

un risc, inclusiv cele nedeductibile fiscal, cu conditia ca acestea să

nu ducă la aparitia sau majorarea de pierderi, deoarece numai în

această situatie se asigură prezentarea unei imagini financiare fidele

a situatiei financiare si a rezultatului întreprinderii;

c)

de a contabiliza toate provizioanele care exprimă un risc sau o

depreciere, inclusiv cele nedeductibile fiscal, chiar în absenta profitului,

pentru furnizarea unei imagini fidele prin conturile anuale.

164. Standardul international IAS 17, privitor la contractul de leasing financiar,

precizează caracteristicile unei asemenea locatii, ele fiind prezentate

în continuare, una din ele necorespunzând standardului:

a)

contractul prevede că proprietatea bunului va fi transferată la terminarea

contractului;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

b)

proprietarul acordă locatarului optiunea de cumpărare a bunului la

un pret suficient de avantajos, pentru a fi sigur că acesta din urmă

va beneficia de optiunea sa;

c)

plătile curente ale contractului de locatie se referă numai la cotele

reprezentând redeventa calculată.

165. Care este relatia de calcul al activului net intrinsec (ANI):

a) ANI = Activ net contabil - Capitaluri proprii;

b) ANI = Activ net contabil - Datorii;

c) ANI = Activ net contabil + Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

nejustificate - Capital social subscris nevărsat.

166. Care este relatia de calcul privind valoarea financiară a unei actiuni

(VF):

a) VF = Capital social / Nr. de actiuni;

b) VF = Capital propriu / Nr. de actiuni;

c)

VF = Dividendul distribuit pentru o actiune / Rata medie a dobânzii

pe piată.

167. Care este relatia de calcul privind valoarea de randament a unei actiuni

(VR):

a) VR = Capital social / Nr. de actiuni;

b) VR = Capital propriu / Nr. de actiuni;

c)

VR = Dividendul distribuit pe actiune + Cota-parte de profit încorporată

în rezerve / Rata medie a dobânzii pe piată.

168. Care este relatia de calcul a valorii nominale a unei actiuni (VN):

a) VN = Capital social / Nr. de actiuni;

b) VN = Capital propriu / Nr. de actiuni;

c) VN = Capital permanent / Nr. de actiuni.

169. La o societate comercială au fost subscrise si emise 1.000 de actiuni având

valoarea nominală egală cu cea de emisiune, 5.000 lei/buc. Capitalul

social subscris a fost vărsat în bani, la termen, în proportie de 90%.

Pentru 10% din actiuni, actionarii nu au putut vărsa capitalul, acesta

fiind amânat cu 6 luni, cu o dobândă de 20% pe an.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Care sunt înregistrările contabile ce se impun pentru capitalul nevărsat

si dobânda aferentă:

a) 456 = 456 500.000 lei

(în dificultate)

456 = 768 50.000 lei

b) 456 = 456 5.500.000 lei

(în dificultate)

c) 456 = 768 5.500.000 lei

(în dificultate)

170. La o societate comercială, capitalul social este de 8.000.000 lei, rezerve

2.000.000 lei, număr de actiuni 1.000. Se procedează la majorarea capitalului

social prin emiterea a 500 de actiuni noi, la valoarea nominală de

8.000 lei/actiune - deci valoarea de emisiune este egală cu valoarea

nominală.

Care este valoarea contabilă a unei actiuni înainte si după majorarea

capitalului, precum si raportul de paritate între vechile si noile actiuni:

a) 8.000 lei; 12.000 lei; 2/1;

b) 10.000 lei; 9.333 lei; 2/1;

c) 12.000 lei; 8.000 lei; 1/2.

171. La o societate comercială, capitalul social este de 8.000.000 lei, rezerve

2.000.000 lei, număr de actiuni 1.000. Se procedează la majorarea capitalului

social prin emiterea a 500 buc. actiuni noi, valoarea de emisiune

fiind egală cu valoarea matematică contabilă a vechilor actiuni.

Care este valoarea matematică contabilă a vechilor actiuni, prima de

emisiune unitară si raportul de paritate a actiunilor:

a) 8.000 lei; 10.000 lei; 2/1;

b) 10.000 lei; 8.000 lei; 2/1;

c) 10.000 lei; 2.000 lei; 2/1.

172. La o societate comercială, capitalul social este de 8.000.000 lei, rezerve

2.000.000 lei, număr de actiuni 1.000. Se procedează la majorarea capi

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

talului social prin emiterea a 500 buc. actiuni noi, valoarea de emisiune

fiind egală cu valoarea matematică contabilă a vechilor actiuni.

Cum se înregistrează operatiunea de majorare a capitalului social:

a) 456 = 1012 5.000.000 lei

b) 456 = % 5.000.000 lei

1011 4.000.000 lei

1041 1.000.000 lei

c) 456 = 1011 4.000.000 lei

173. La o societate comercială, capitalul social este de 15.000.000 lei, rezerve

3.000.000 lei, număr de actiuni 6.000; valoarea nominală a unei actiuni

este de 2.500 lei. Se hotărăste reducerea capitalului social cu 20% prin

reducerea valorii nominale a actiunilor.

Care este suma atribuită actionarilor pentru o actiune detinută si cum se

înregistrează micsorarea capitalului social si plata sumelor atribuite

actionarilor:

a) 500 lei; 1012 = 5121 3.000.000 lei

b) 500 lei; 1012 = 456 3.000.000 lei

c) 500 lei; 1012 = 456 3.000.000 lei

456 = 5121 3.000.000 lei

174. La o societate comercială, capitalul social este de 15.000.000 lei, rezerve

3.000.000 lei, număr de actiuni 6.000; valoarea nominală a unei actiuni

este de 2.500 lei/buc. Se hotărăste reducerea capitalului social prin răscumpărarea

si anularea a 10% din numărul de actiuni emise, deci 600 actiuni.

Pretul de răscumpărare al unei actiuni este de 2.800 lei.

Care sunt înregistrările contabile corecte privind aceste operatiuni:

a) 502 = 5121 1.680.000 lei

% = 502 1.680.000 lei

1012 1.500.000 lei

1068 180.000 lei

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

b) % = 502 1.680.000 lei

1012 1.500.000 lei

1068 180.000 lei

c) 502 = 5121 1.680.000 lei

1012 = 502 1.680.000 lei

175. La o societate comercială, capitalul social este de 15.000.000 lei, rezerve

3.000.000 lei, număr de actiuni 6.000. Se hotărăste emiterea a 4.000 actiuni

la o valoare egală cu valoarea nominală veche, în vederea majorării

capitalului, cu folosirea drepturilor preferentiale de subscriptie (DS).

În această situatie, care sunt valoarea matematică contabilă veche si

nouă, raportul de paritate si dreptul de subscriptie:

a) 3.000; 2.800; 3/2; 200;

b) 2.800; 3.000; 3/2; 200;

c) 3.000; 2.800; 2/3; 200.

176. La o societate comercială, capitalul social este de 15.000.000 lei, rezerve

3.000.000 lei, număr de actiuni 6.000; valoarea nominală a unei actiuni

este de 2.500 lei/buc. Se hotărăste reducerea capitalului social prin

răscumpărarea si anularea a 10% din numărul actiunilor emise, deci

600 actiuni. Pretul de răscumpărare al unei actiuni este de 2.200 lei.

Care sunt sumele si înregistrările corecte privind aceste operatiuni:

a) 1012 = 456 1.500.000 lei

456 = 5121 1.500.000 lei

b) 502 = 5121 1.500.000 lei

1012 = 5121 1.500.000 lei

c) 502 = 5121 1.320.000 lei

1012 = % 1.500.000 lei

502 1.320.000 lei

1041 180.000 lei

177. La o societate comercială s-au înregistrat si raportat pierderi în sumă de

15.000.000 lei, iar rezervele legale ale societătii sunt de 10.000.000 lei.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Se hotărăste ca această pierdere să fie acoperită pe seama rezervelor si

direct pe seama capitalului social prin reducerea corespunzătoare a valorii

nominale a actiunilor.

Cum se înregistrează aceste operatiuni:

a) % = 117 15.000.000

1012 5.000.000

1061 10.000.000

b) 1012 = 117 15.000.000

c) 1061 = 117 15.000.000

178. O societate comercială a achizitionat la 20.12.N o instalatie în valoare

de 20.000.000 lei, amortizabilă în 4 ani, finantată 60% din resurse proprii

si 40% din subventii de la buget.

În conditia aplicării metodei de amortizare lineare, care vor fi sumele si

operatiile contabile înregistrate în anul N+2:

a) 6811 = 2813 5.000.000

131 = 7584 2.000.000

b) 6811 = 2813 5.000.000

131 = 7584 5.000.000

c) 6811 = 2813 5.000.000

131 = 7584 8.000.000

179. O societate comercială a achizitionat la 20.12.N o instalatie în valoare

de 20.000.000 lei, amortizabilă în 4 ani, finantată 50% din resurse proprii

si 50% din subventii de la buget.

În conditia aplicării metodei de amortizare lineare, care vor fi sumele si

operatiile contabile înregistrate în anul N+3:

a) 6811 = 2813 5.000.000

131 = 6811 5.000.000

b) 6811 = 2813 5.000.000

131 = 7584 2.500.000

c) 131 = 7584 5.000.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

180. În cursul exercitiului N, o întreprindere a angajat un proces juridic împotriva

unui furnizor, în valoare de 800.000 lei, TVA 19% inclus. Ea

estimează că, pentru a face fată acestui proces, trebuie constituit un

provizion pentru riscuri, probabilitatea de a pierde procesul fiind de 75%.

Cum se reflectă această problemă în contabilitatea sa:

a) 6812 = 1511 672.268

b) 6812 = 1511 504.201

c) 6811 = 1511 504.201

181. O societate comercială lansează un împrumut obligatar prin emisiunea

a 5.000 obligatiuni, având valoarea nominală 20.000 lei, valoarea de

emisiune 18.000 lei si valoarea de rambursare 21.000 lei/obligatiune.

Durata împrumutului este de 5 ani, dobânda anuală 20%. Serviciul

împrumutului coincide cu anul calendaristic, iar prima transă de rambursare

are loc la sfârsitul celui de-al doilea an de serviciu.

Care sunt înregistrările contabile si sumele aferente ce se fac la încheierea

primului exercitiu financiar:

a) 666 = 1681 20.000.000

6868 = 169 3.000.000

1681 = 5121 20.000.000

b) 666 = 1681 20.000.000

1681 = 5121 20.000.000

c) 666 = 5121 20.000.000

6868 = 169 3.000.000

182. O societate comercială răscumpără de la bursă obligatiunile proprii

de amortizat, în număr de 5.000 buc., având pretul de rambursare

21.000 lei/buc. si pretul de răscumpărare 20.000 lei/buc.

Care sunt operatiile de răscumpărare si amortizare:

a) 505 = 5121 100.000.000

161 = % 105.000.000

505 100.000.000

764 5.000.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

b) 505 = 5121 100.000.000

c) 161 = % 105.000.000

505 100.000.000

764 5.000.000

183. Sub raportul modului si sensului de influentare a rezultatelor perioadei

prin amortizări si provizioane, care din afirmatiile următoare este

corectă:

a) amortizarea si provizioanele nu afectează rezultatul perioadei;

b) amortizarea si provizioanele măresc rezultatele pozitive ale perioadei;

c) amortizarea diminuează, iar provizioanele diminuează sau, prin

reluare, majorează rezultatele pozitive ale perioadei.

184. În conformitate cu legislatia română, una din combinatiile de mai jos,

privitoare la metodele de amortizare a imobilizărilor, cuprinde o metodă

neadmisă:

a) metoda lineară, metoda accelerată;

b) metoda lineară, metoda degresivă;

c) metoda degresivă, metoda progresivă.

185. Care din valorile de intrare a mijloacelor fixe specificate în continuare

nu este precizată de legislatia română:

a) costul de achizitie;

b) costul de productie;

c) costul de reaprovizionare.

186. În cazul intrării prin achizitie a unui mijloc fix pe baza facturii si în

raport cu natura si destinatia obiectului nu se întocmeste unul din următoarele

documente:

a) proces-verbal de receptie;

b) proces-verbal de punere în functiune;

c) proces-verbal de transfer.

187. O societate comercială achizitionează si pune în functiune un mijloc fix

la 30.12.N-1. Valoarea de intrare este de 16.000.000 lei, iar durata de

utilizare, de 4 ani.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Aplicând regimul de amortizare accelerată, care este suma amortizării

ce se calculează si se înregistrează în anul N:

a) 8.000.000 lei;

b) 4.000.000 lei;

c) 5.000.000 lei.

188. O societate comercială achizitionează si pune în functiune un mijloc fix

la 30.12.N-1. Valoarea de intrare este de 12.000.000 lei, iar durata de

utilizare, de 4 ani.

Aplicând regimul de amortizare accelerată, care este suma amortizării

ce se calculează si se înregistrează în anul N+1:

a) 6.000.000 lei;

b) 2.000.000 lei;

c) 3.000.000 lei.

189. La o constructie specială închiriată având valoarea de 100.000.000 lei,

chiriasul a executat, cu acordul proprietarului, lucrări de modernizare

în valoare de 50.000.000 lei. Pe perioada contractului de închiriere a

fost amortizată linear valoarea de 30.000.000 lei din această investitie.

Care sunt înregistrările făcute de proprietar la expirarea contractului de

închiriere pentru această investitie:

a) % = 404 59.500.000

212 50.000.000

4426 9.500.000

6811 = 2812 30.000.000

b) % = 404 23.800.000

212 20.000.000

4426 3.800.000

6811 = 2812 30.000.000

c) % = 404 23.800.000

212 20.000.000

4426 3.800.000

212 = 2812 30.000.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

190. O constructie neamortizată integral este scoasă din folosintă si evidentă.

Valoarea contabilă de intrare este de 5.000.000 u.m., amortizarea înregistrată

si recuperată, de 4.000.000 u.m.

Ce înregistrări contabile au loc (se va face abstractie de prevederile

fiscale):

a) 281 = 212 5.000.000

b) % = 212 5.000.000

281 4.000.000

6811 1.000.000

c) % = 212 5.000.000

281 4.000.000

658 1.000.000

191. Pentru ce categorie de imobilizări corporale se poate utiliza, conform

legii, numai amortizarea lineară:

a) masini si instalatii de lucru;

b) aparate de măsură si control;

c) constructii.

192. Care dintre următoarele formule contabile reflectă majorarea capitalului

propriu:

a) 117 = 1012

b) 456 = 1041

c) 1063 = 1012

193. În contabilitatea utilizatorului se înregistrează primirea unei instalatii

tehnice în baza unui contract de leasing financiar, în valoare de

76.000.000 lei, din care dobânda aferentă este de 16.000.000 lei:

a) % = 167 76.000.000

213 60.000.000

471 16.000.000

b) 213 = 167 10.000.000

471 = 1687 6.000.000

c) 212 = 167 60.000.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

194. Se înregistrează un calculator găsit în plus la inventar, a cărui valoare

utilă a fost stabilită la 15.500.000 lei:

a) 213 = 6583 15.500.000

b) 213 = 7583 15.500.000

c) 213 = 131 15.500.000

195. Înregistrarea contabilă a operatiei privind subscrierea de actiuni determină:

a) cresterea cheltuielilor de constituire;

b) cresterea activelor circulante nete;

c) cresterea datoriilor fată de subscriptori.

196. Primirea de către firmă a aportului în numerar subscris anterior de actionari

se înregistrează în contabilitate astfel:

a) 5121 = 1012

b) 456 = 5311

c) 5121 = 456

197. Rata de leasing financiar cuprinde:

a) 50% din valoarea bunului;

b) o cotă-parte diferentiată din valoarea bunului;

c) cota-parte din valoarea de intrare a bunului si a dobânzii de leasing.

198. Rata de leasing operational cuprinde:

a) cota de amortizare a bunului, calculată după norme;

b) cota de amortizare calculată după norme, plus dobânda de leasing;

c) cota de amortizare, calculată după norme, plus un beneficiu stabilit

de părtile contractante.

199. Conform legii, calculul si contabilizarea amortizării bunului ce face

obiectul contractului de leasing se realizează de către:

Leasing operational Leasing financiar

a) proprietar utilizator

b) utilizator proprietar

c) proprietar proprietar

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

200. În baza unui contract de leasing financiar, se înregistrează predarea

unei constructii referitor la care se cunosc: costul de achizitie de

20.000.000 lei si dobânda anuală de 3.000.000 lei:

a) 267 = 212 23.000.000

b) 267 = 212 20.000.000

c) 267 = 706 20.000.000

201. Variatia stocurilor de productie (produse finite, semifabricate, reziduale,

în curs) de la începutul si sfârsitul perioadei de gestiune nu influentează:

a) valoarea adăugată;

b) veniturile din vânzarea mărfurilor;

c) productia exercitiului.

202. Într-o economie dominată de inflatie crescătoare, care din preturile

folosite în evaluarea stocurilor iesite se înscrie în principiul prudentei:

a) pretul ultimului lot intrat;

b) pretul primului lot intrat;

c) costul mediu ponderat.

203. Utilizarea metodei LIFO pentru evaluarea iesirilor din stoc, în conditiile

cresterii preturilor, are drept consecintă:

a) stocurile finale sunt evaluate la valori minime, iar profitul are valoare

maximă;

b) stocurile finale sunt evaluate la valori maxime, iar profitul are valoare

minimă;

c) stocurile finale si profitul sunt evaluate la valori minime.

204. Contabilizarea stocurilor, conform metodei inventarului permanent,

permite:

a) contabilizarea variatiei stocurilor la finele perioadei de gestiune;

b) contabilizarea cumpărărilor de stocuri drept cheltuieli cu stocurile;

c) determinarea stocului, cantitativ si valoric, în orice moment.

205. Contabilizarea stocurilor, conform metodei inventarului intermitent,

presupune:

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

a)

contabilizarea variatiei stocurilor si înregistrarea consumurilor la

finele perioadei de gestiune, conform inventarului;

b)

contabilizarea intrării stocurilor în cursul perioadei;

c)

contabilizarea consumurilor de stoc în cursul perioadei.

206. Adaosul comercial aferent mărfurilor vândute în cursul lunii si reflectate

în contabilitate la pretul de vânzare se determină astfel:

a)

soldul creditor al contului 378 existent înaintea operatiei de descărcare

a gestiunii pentru mărfurile vândute se diminuează cu adaosul

comercial aferent mărfurilor existente în stoc;

b)

coeficientul de adaos comercial se înmulteste cu valoarea mărfurilor

vândute, exclusiv TVA;

c)

soldul initial cumulat cu rulajul creditor, ambele de la contul 378,

se diminuează cu adaosul comercial aferent mărfurilor existente

în stoc.

207. Se cunosc următoarele date privind stocurile de materii prime: stoc initial

2.000 buc. a 500 lei/buc.; intrări 1.000 buc. a 800 lei/buc.; iesiri 1.800 buc.

Care este valoarea iesirilor si a stocului final, determinate după metodele:

pretului mediu (PM) si LIFO:

PM LIFO

a) 1.000.000/800.000 1.120.000/680.000

b) 1.300.000/500.000 1.100.000/700.000

c) 1.080.000/720.000 1.200.000/600.000

208. Se cunosc următoarele date privind stocurile de materii prime: stoc initial

2.000 buc. a 500 lei/buc.; intrări 1.000 buc. a 800 lei/buc.; iesiri 1.800 buc.

Care este valoarea iesirilor si a stocului final, determinate după metodele:

FIFO si LIFO:

FIFO LIFO

a) 680.000/1.120.000 1.120.000/680.000

b) 750.000/1.050.000 1.100.000/700.000

c) 900.000/900.000 1.200.000/600.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

209. Se cunosc următoarele date privind stocurile de produse finite: stoc initial

50 buc. a 80 lei/buc.; intrări I: 350 buc. a 90 lei/buc.; intrări II: 100 buc.

a 100 lei/buc.; iesiri 480 buc. Valoarea iesirilor s-a calculat a fi de

43.680 lei, iar stocul final este de 1.820 lei.

Precizati ce metodă de evaluare a iesirilor a fost utilizată:

a) LIFO;

b) FIFO;

c) metoda preturilor medii.

210. Indicati înregistrarea contabilă corectă privind cumpărarea de mărfuri

de la furnizor, conform facturii care cuprinde: costul mărfurilor 50.000 lei,

cheltuieli de transport 10.000 lei, TVA 19%.

Evidenta mărfurilor se tine la cost de achizitie, conform metodei inventarului

intermitent:

a) % = 401 71.400

371 50.000

607 10.000

4426 11.400

b) % = 401 71.400

607 60.000

4426 11.400

c) % = 401 71.400

607 50.000

624 10.000

4426 11.400

211. O întreprindere a cumpărat de la furnizor si a lăsat în custodia acestuia

mărfuri la costul de achizitie de 1.800.000 lei. Aceste mărfuri sunt primite

în depozitul societătii pe baza Notei de receptie si constatare de diferente,

în care este consemnat un minus de 20.000 lei, neimputabil.

Care este înregistrarea contabilă:

a) % = 357 1.800.000

371 1.780.000

607 20.000

b) % = 357 1.800.000

371 1.780.000

473 20.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

c) 473 = 357 1.800.000

212. Factura de detaliu privind achizitia de materii prime cuprinde elementele:

pret de achizitie inclusiv TVA 2.380.000 lei, rabat 10%, scont de decontare

5%; TVA 19%.

Care sunt înregistrările corespunzătoare receptiei de materii prime:

a) % = 401 2.832.200

300 2.380.000

4426 452.200

301 = 767 90.000

b) % = 401 2.034.900

301 1.710.000

4426 324.900

4426 = 767 90.000

c) 301 = % 1.800.000

401 1.710.000

767 90.000

4426 = 401 324.900

213. Cu ocazia inventarierii materialelor consumabile s-a determinat un plus

de inventar de 100 buc. a 3.000 lei/buc. la materialul A si un minus de

inventar de 100 buc. a 3.000 lei/buc. la materialul B.

Regularizarea acestor diferente de inventar prin compensare necesită

efectuarea de înregistrări în:

a) contabilitatea analitică;

b) contabilitatea sintetică si analitică;

c) evidenta operativă si în contabilitatea analitică.

214. Cu ocazia inventarierii materialelor consumabile s-a determinat un plus

de inventar de 100 buc. a 3.000 lei/buc. la materialul A si un minus de

inventar de 100 buc. a 5.000 lei/buc. la materialul B. Regularizarea

acestor diferente de inventar prin compensare si perisabilităti necesită

efectuarea de înregistrări în:

a) evidenta operativă si contabilitatea analitică;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

b) evidenta operativă, contabilitatea analitică si contabilitatea sintetică;

c) contabilitatea analitică si contabilitatea sintetică.

215. Indicati înregistrarea corectă privind obtinerea de produse finite în următoarele

conditii: cost prestabilit 80.000 lei; cost efectiv la sfârsitul lunii

85.000 lei; metoda de contabilizare - metoda inventarului permanent:

a) 345 = 711 80.000

b) 345 = 711 80.000

348 = 711 5.000

c) 345 = 711 80.000

711 = 348 5.000

216. La ce cost (pret) poate fi evaluată productia aflată în curs de executie:

a) cost efectiv de productie, cost efectiv de achizitie;

b) cost prestabilit de achizitie, cost efectiv de productie;

c) cost efectiv de productie, cost prestabilit de productie.

217. În situatia aplicării metodei inventarului intermitent si a evaluării stocurilor

la cost standard, la care din conturile 301, 308, 601 datele privind

soldul si/sau rulajul în cursul perioadei sunt deformate:

a) 301, 308;

b) 301, 601;

c) 301, 308, 601.

218. O societate comercială tine evidenta mărfurilor la pret de vânzare,

inclusiv TVA, practicând o cotă de adaos de 25%.

Considerând că a vândut mărfuri de 500.000 lei la pret de vânzare, care

este costul de achizitie al mărfurilor vândute:

a) 356.136;

b) 336.134;

c) 420.168.

219. O societate comercială care tine evidenta mărfurilor la pret de vânzare,

inclusiv TVA, si care practică un adaos comercial de 25% a vândut si a

încasat mărfuri în sumă de 500.000 lei la pret de vânzare.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Care este înregistrarea de scădere a gestiunii pentru mărfurile vândute:

a) % = 371 500.000

607 400.000

378 100.000

b) % = 371 500.000

607 336.134

378 100.000

4428

63.866

c) % = 371 500.000

607 336.134

378 84.034

4428

79.832

220. O societate comercială, client, înregistrează 100 buc. ambalaje de transport,

refolosibile, a 2.000 lei/buc., facturate de furnizor. Din ambalajele

primite restituie 80 bucăti, iar 20 bucăti le retine pentru nevoile proprii,

comunicând acest lucru furnizorului.

Ce înregistrări contabile au loc la întreprinderea-client:

a)

409 = 401 200.000

401 = 409 160.000

381 = 409 40.000

4426 = 401 7.600

b) % = 401 47.600

381 40.000

4426 7.600

401 = 409 47.600

c) % = 409 47.600

381 40.000

4426 7.600

221. Există produse finite în stoc la costul de productie prestabilit de 4.000.000 lei

cu diferentă nefavorabilă fată de costul efectiv de 10%. Jumătate din

aceste produse se transferă magazinului propriu de desfacere, care tine

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

evidenta mărfurilor la pret de vânzare, inclusiv TVA, si practică un

adaos comercial de 20%.

Care sunt înregistrările contabile corecte si sumele aferente:

a) 371 = % 3.581.600

701 2.200.000

378 440.000

4427 941.600

b) 371 = % 941.600

711 -2.200.000

345 2.000.000

348 200.000

378 440.000

4428 501.600

c) 371 = % 3.141.600

345 2.000.000

348 200.000

378 440.000

4428 501.600

222. O societate comercială achizitionează mărfuri la pretul înscris în factură

de 100.000 lei si la care furnizorul acordă: rabat 5%, remiză 10% si

scont de decontare 2%.

Dacă adaosul comercial practicat este de 20%, care este pretul de vânzare

(fără TVA) determinat de cumpărător:

a) 102.600;

b) 100.548;

c) 114.000.

223. Cunoscând valoarea externă FOB de 5.000 $, cheltuielile de transport

extern de 400 $, taxa vamală de 8%, TVA 19% si cursul dolarului ca

fiind 3,0 lei/$, care este costul de achizitie în vamă si TVA deductibilă,

plătibilă în vamă:

a) 16.200; 3.078;

b) 17.496; 3.324,24;

c) 15.000; 2.850.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

224. Care este modul de înregistrare a costului de achizitie în vamă a unor

materii prime, pe baza datelor: valoarea externă FOB 800 $, cheltuieli

de transport extern nefacturate 100 $, taxa vamală 15%, cursul dolarului

3,0 lei/$:

a) 301 = 401 2.400

b) 301 = 401 2.400

308 = 408 300

c) 301 = % 3.060

401 2.400

408 300

446 360

225. Se livrează produse finite fără să fie facturate, referitor la care se cunosc:

pretul de vânzare contractat 600.000 lei; TVA 19%; costul de productie

500.000 lei.

Care sunt înregistrările contabile ce se efectuează pe baza facturii întocmite

ulterior, în care este înscris pretul de vânzare de 700.000 lei:

a) 4111 = 418 714.000

4428 = 4427 114.000

4111 = % 119.000

701 100.000

4427 19.000

b) 4111 = % 833.000

418 714.000

701 100.000

4427 19.000

c) 418 = % 119.000

701 100.000

4427 19.000

226. Urmărirea recuperării pierderii fiscale se realizează prin:

a) debitarea contului 129;

b) creditarea contului 117;

c) declaratiile anuale de impozit pe profit.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

227. Se primesc materii prime fără să fie facturate, referitor la care se cunosc:

pretul de cumpărare contractat 600.000 lei si TVA 19%.

Care sunt înregistrările contabile ce se efectuează pe baza receptiei materiilor

prime intrate în gestiune, precum si a facturii primite ulterior, în

care este înscris pretul de vânzare de 700.000 lei:

a) % = 408 714.000

301 600.000

4428 114.000

408 = 401 714.000

4426 = 4428 114.000

% = 401 119.000

300 100.000

4426 19.000

b) % = 401 714.000

301 600.000

4426 114.000

% = 401 119.000

300 100.000

4426 19.000

c) % = 408 714.000

301 600.000

4426 114.000

% = 401 928.000

408 714.000

301 100.000

4428 114.000

228. La sfârsitul lunii se cunosc următoarele date: TVA colectată 590.000 lei;

TVA deductibilă 250.000 lei; TVA neexigibilă 100.000 lei; pro-rata 100%.

Care este TVA de plată:

a) 340.000 lei;

b) 240.000 lei;

c) 490.000 lei.

229. Un bun utilizat în baza unui contract de leasing financiar generează,

conform normei IAS 17 "Contracte de leasing", la utilizator (locatar):

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

a)

înregistrarea numai a angajamentelor de plată si a chiriei;

b)

nu necesită reflectarea în bilant deoarece nu se află în proprietatea

sa juridică;

c)

reflectarea în bilant si contabilizarea angajamentelor de plată si a

chiriilor corespunzătoare.

230. Redeventa de 7.000.000 lei datorată de utilizator pentru un bun primit

în leasing operational se înregistrează astfel:

a) % = 401 8.330.000

612 7.000.000

4426 1.330.000

b) % = 401 8.330.000

471 7.000.000

4426 1.330.000

c)

681 = 401 7.000.000

231. La ce categorie de active, în afara stocurilor, se pot aplica la iesire metode

de evaluare pentru bunuri fungibile precum metoda pretului mediu ponderat,

metoda FIFO sau LIFO:

a) creante comerciale;

b) creante financiare;

c) investitii financiare pe termen scurt.

232. Se cunosc următoarele date privind creantele comerciale incerte în litigiu:

sold ct. 4118 = 595.000 lei; sold creditor 4428 = 95.000 lei; sold ct. 1511

= 300.000 lei. În urma hotărârii judecătoresti se încasează prin virament

jumătate din valoarea creantei, iar restul se suportă de întreprindere.

Care sunt înregistrările contabile si sumele corecte aferente acestora:

a) 5121 = 4118 250.000

4428 = 4427 47.500

b) 5121 = 4118 250.000

4428 = 4427 47.500

121 = 4118 297.500

c) 5121 = 4118 297.500

4428 = 4427 47.500

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

%

654

4428

= 4118 297.500

250.000

47.500

1511 = 7812 300.000

233. Se cunosc următoarele date privind valorile de plasament (actiuni): stoc

initial 1.500 buc. a 2.000 lei/buc.; intrări 2.500 buc. a 2.200 lei/buc.;

stoc final 1.000 buc. în valoare de 2.125.000 lei si iesiri 3.000 buc. în

valoare de 6.375.000 lei.

După ce metodă au fost evaluate iesirile:

a) LIFO;

b) FIFO;

c) cost mediu ponderat.

234. Se cunosc următoarele date privind taxa pe valoarea adăugată: TVA de

recuperat din luna precedentă 900.000 lei; TVA deductibilă în luna

curentă 2.500.000 lei; TVA colectată în luna curentă 3.700.000 lei;

TVA neexigibilă în luna curentă debit 200.000 lei.

Care sunt înregistrările contabile si sumele corecte privind regularizarea

TVA la sfârsitul lunii curente:

a) 4427 = 4426 2.500.000

4427 = 4424 900.000

4427 = 4423 300.000

b) 4427 = 4426 2.500.000

4427 = 4423 1.200.000

4423 = 4424 900.000

c)

4426 = 4428 200.000

4427 = 4426 2.700.000

4427 = 4423 1.000.000

235. O societate comercială este în posesia unui efect comercial în valoare

de 2.000.000 lei. La termenul de plată, trasul solicită o amânare a plătii

cu 4 luni. Posesorul efectului este de acord în conditia calculării unei

dobânzi penalizatoare de 15% pe an.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Care sunt înregistrările contabile pe care le face posesorul efectului

(trăgătorul):

a) 4111 = 413 2.000.000

4111 = 766 100.000

413 = 4111 2.100.000

b) 4111 = 413 2.000.000

413 = % 2.100.000

4111 2.000.000

766 100.000

c) 413 = % 2.100.000

4111 2.000.000

766 100.000

236. Comisioanele si alte cheltuieli accesorii privind investitii financiare pe

termen scurt achizitionate se includ în:

a) costul de achizitie al investitiilor financiare;

b) cheltuielile de exploatare;

c) cheltuielile financiare.

237. Între două societăti comerciale are loc o vânzare-cumpărare de mărfuri

la pretul de 3.000.000 lei si TVA 19%. Întrucât decontarea facturii are

loc înaintea termenului stabilit, furnizorul acordă un scont de 2% la

achitarea acesteia.

Cum se înregistrează acordarea scontului la furnizor, precum si la client:

a)

667 = 4111 60.000

401 = 767 60.000

b)

607 = 4111 60.000

401 = 707 60.000

c) % = 4111 3.000.000

5121 2.940.000

667 60.000

401

= % 3.000.000

5121 2.940.000

767 60.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

238. Creanta de încasat de la un client extern la valoarea nominală este de

2.000 $, cursul fiind de 3,0 lei/$. Această creantă se încasează prin bancă,

cursul zilei fiind de 2,8 lei/$.

Care sunt înregistrările contabile corecte:

a) 5124 = 4111 6.000

b) 5124 = 4111 5.600

c) % = 4111 6.000

5124 5.600

665 400

239. Factura de plătit unui furnizor extern este de 3.000 $ valoarea nominală,

la un curs de 3,0 lei/$. Plata facturii are loc prin bancă, la un curs de

3,1 lei/$.

Care sunt înregistrările contabile corecte:

a) 401 = 5124 9.000

b) 401 = 5124 9.300

c) % = 5124 9.300

401 9.000

665 300

240. O întreprindere primeste de la client un avans de 2.380.000 lei, din care

TVA 380.000 lei, în vederea prestării unui serviciu. Prestatia efectuată

si facturată este de 5.000.000 lei, plus TVA 19%.

Care sunt înregistrările contabile si sumele corecte privind primirea în

bancă a avansului si decontarea facturii de către client:

a) 5121 = % 2.380.000

419 2.000.000

4427 380.000

% = 4111 5.950.000

419 2.000.000

4427 380.000

5121 3.570.000

b) 5121 = 419 2.380.000

% = 4111 5.950.000

419 5.000.000

5121 950.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

c) 5121 = 419 2.380.000

5121 = 4111 5.950.000

419 = 5121 2.380.000

241. La închiderea exercitiului, o societate comercială are creante în valută

de 2.500 $ a 2,8 lei/$ valoarea nominală si datorii în valută de 1.500 $

a 3,0 lei/$ valoarea nominală. Cursul de schimb la închiderea exercitiului

este de 3,1 lei/$.

Care sunt înregistrările contabile care se impun:

a) 4111 = 765 750

665 = 401 150

b) 4111 = 765 500

665 = 401 100

c) 4111 = 665 500

765 = 401 100

242. O societate comercială detinătoare a unui efect de comert în valoare de

1.500.000 lei îl remite băncii spre încasare. Efectul este încasat, retinându-

se un agio format din comisioane de 50.000 lei.

Care sunt înregistrările contabile corecte:

a) 5113

= 413 1.500.000

5121 = 5113 1.500.000

b) 5113 = 413 1.500.000

% = 5113 1.500.000

5121 1.450.000

668 50.000

c) 5113 = 413 1.500.000

% = 5113 1.500.000

5121 1.450.000

627 50.000

243. O societate comercială detine o cambie în valoare de 2.000.000 lei, pe

care o remite spre scadentă băncii înaintea termenului de plată. La bancă

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

se calculează un agio format din sconturi de 40.000 lei si speze bancare

de 25.000 lei, si se încasează netul.

Care sunt înregistrările contabile efectuate:

a)

5113 = 413 2.000.000

5114 = 5113 2.000.000

b) 5114 =

5113 2.000.000

% = 5114 2.000.000

5121 1.935.000

667 65.000

c)

5114 = 5113 2.000.000

% = 5114 2.000.000

5121 1.935.000

627 25.000

667 40.000

244. Cum se înregistrează TVA aferentă bunurilor acordate salariatilor drept

salarii în natură:

a) 421 = 4427 150.000

b) 4282 = 4426 150.000

c) 635 = 4427 150.000

245. Vânzarea unor produse finite către o societate comercială din cadrul

grupului, în valoare de 4.000.000 lei pretul de vânzare si 19% TVA, se

înregistrează astfel:

a) 4111 = % 4.760.000

701 4.000.000

4427 760.000

b) 4511 = % 4.760.000

701 4.000.000

4427 760.000

c)

481 = % 4.760.000

701 4.000.000

4427 760.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

246. Încasarea prin virament a valorii de 700.000 lei pentru produse finite

vândute unei societăti comerciale din cadrul grupului se înregistrează

astfel:

a) 5121 = 4511 700.000

b) 5121 = 461 700.000

c) 5121 = 481 700.000

247. Se înregistrează primirea unui împrumut de la un asociat al firmei în

sumă de 3.000.000 lei:

a) 5121 = 4551 3.000.000

b) 5121 = 4511 3.000.000

c) 5121 = 481 3.000.000

248. Primirea în contul de la bancă a unei sume necuvenite, reprezentând

deci o eroare, de 4.500.000 lei se înregistrează astfel:

a) 5121 = 411 4.500.000

b) 5121 = 462 4.500.000

c) 5121 = 446 4.500.000

249. În care dintre situatiile de mai jos se atribuie drepturi speciale de subscriere

(DS-uri):

a) pentru subscrieri sub formă de aport în natură;

b) când valoarea de emisiune este superioară valorii nominale;

c)

când valoarea de emisiune a noilor actiuni este inferioară valorii

contabile anterioare acestei operatiuni.

250. Se înregistrează la utilizator factura de leasing operational emisă de

proprietarul bunurilor, persoană juridică străină, cuprinzând rata de

leasing de 2.000.000 lei (echivalentul valorii în valută a facturii), plus

TVA 19%, astfel:

a)

% = 401 2.380.000

612 2.000.000

4426 380.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

b) 612 = 401 2.000.000

4426 = 5121 380.000

c) 612 = % 2.380.000

401 2.000.000

4426 380.000

251. Se înregistrează la utilizator factura de leasing operational emisă de proprietarul

bunurilor - persoană juridică străină, cuprinzând rata de leasing

de 2.000.000 lei si TVA 19%. Totodată, se înregistrează impozitul pe

redevente datorat de proprietar si retinut de utilizator, de 12%, astfel:

a) 612 =

401 2.000.000

4426 = 5121 380.000

401 = 446 2.380.000

b) 612 = % 2.380.000

401 2.000.000

446 380.000

c) % = 401 2.380.000

612 2.000.000

4426 380.000

401 = 446 240.000

252. Se înregistrează la proprietar, în cazul leasingului operational, transferul

dreptului de proprietate pentru bunuri achizitionate din tară, în conditia

existentei optiunii de cumpărare de la o persoană juridică română, factura

cuprinzând valoarea reziduală de 250.000 lei si TVA 19%. Costul initial

de achizitie al bunului a fost de 2.000.000 lei, iar amortizarea înregistrată,

de 1.750.000 lei:

a)

461 = % 297.500

7728 250.000

4427 47.500

b) 461 = % 297.500

7583 250.000

4427 47.500

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

c) 461 = % 297.500

7583 250.000

4427 47.500

% = 212 2.000.000

281 1.750.000

6583 250.000

253. Se înregistrează la utilizator, în cazul leasingului operational, transferul

dreptului de proprietate pentru o constructie achizitionată din tară, în

conditia existentei optiunii de cumpărare de la o persoană juridică română,

factura cuprinzând valoarea reziduală de 250.000 lei si TVA 19%. Costul

initial al bunului la proprietar a fost de 2.000.000 lei, iar amortizarea

înregistrată, de 1.750.000 lei:

a)

% = 401 297.500

212 250.000

4426 47.500

b) % = 404 297.500

212 250.000

4426 47.500

c) % = 404 297.500

6583 250.000

4426 47.500

254. Se înregistrează la utilizator, în cazul leasingului operational, transferul

dreptului de proprietate (atunci când există optiunea de cumpărare a

bunurilor) la valoarea reziduală a bunului achizitionat de la o persoană

juridică străină, pe baza contractului de vânzare-cumpărare si a facturii

care cuprinde valoarea reziduală (echivalent în lei) de 250.000 lei. Se

înregistrează si TVA corespunzătoare 19% si taxe vamale 10%:

a)

212 = 404 250.000

212 = 446 25.000

4426 = 5121 52.250

b) % = 404 297.500

212 250.000

4426 47.500

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

c) % = 404 327.500

212 250.000

446 25.000

4426

52.500

255. Cum se înregistrează impozitul retinut din drepturile sociale ale salariatilor,

în sumă de 800.000 lei:

a) 6458 = 444 800.000

b) 4311 = 423 800.000

c) 423 = 444 800.000

256. Înregistrati decontarea unei facturi a furnizorului de active fixe printr-un

efect de comert, în sumă de 7.000.000 lei, în contabilitatea trasului

(plătitorului):

a) 401 = 405 7.000.000

b) 404 = 405 7.000.000

c) 404 = 403 7.000.000

257. Se înregistrează primirea si încasarea unui cec de la beneficiarul unui

serviciu prestat, în valoare de 4.000.000 lei, inclusiv TVA:

a)

5112 = 411 4.000.000

5121 = 5112 4.000.000

b) 5125 = 411 4.000.000

5121 = 5125 4.000.000

c)

5112 = 413 4.000.000

5121 = 5112 4.000.000

258. Se înregistrează primirea unor mandate postale aferente vânzărilor prin

colete în sumă totală de 1.900.000 lei, precum si încasarea lor ulterioară

prin virament:

a)

5328 = 411 1.900.000

5121 = 5328 1.900.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

b) 5125 = 411 1.900.000

5121 = 5125 1.900.000

c) 5112 = 411 1.900.000

5121 = 5112 1.900.000

259. Se contractează si se primeste un împrumut bancar pe termen scurt în

sumă de 5.000.000 lei cu dobânda aferentă în sumă de 600.000 lei,

care se înregistrează astfel:

a) 5121 = 5191 5.000.000

666 = 5198 600.000

b) 5121 = 162 5.000.000

666 = 1682 600.000

c) 5121 = 167 5.000.000

666 = 1687 600.000

260. Se înregistrează primirea în contul de acreditive a sumei de 20.000.000 lei,

virată anterior din contul de disponibil la bancă, sumă din care se plăteste

si se înregistrează factura unui furnizor în valoare de 12.000.000 lei:

a) 5412 = 5121 20.000.000

401 = 5412 12.000.000

b) 5411 = 581 20.000.000

401 = 5411 12.000.000

c) 5411 = 5121 20.000.000

607 = 5411 12.000.000

261. Se înregistrează justificarea unui avans de trezorerie de 5.000.000 lei

astfel: cheltuieli de transport 650.000 lei, diurnă 350.000 lei, piese de

schimb cumpărate si depozitate 2.000.000 lei, plus TVA 380.000 lei,

restul restituindu-se la casă:

a)

% = 4282 5.000.000

301 2.000.000

625 1.000.000

531 2.000.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

b) % = 542 5.000.000

301 2.000.000

4426 380.000

625 1.000.000

531 1.620.000

c) % = 461 5.000.000

301 2.000.000

625 380.000

4426 1.000.000

531 1.620.000

262. Se cumpără, cu numerar, timbre fiscale în valoare de 250.000 lei, din

care, la nivelul sumei de 175.000 lei, se folosesc pentru timbrarea unor

autentificări la notariat.

Care sunt înregistrările contabile corecte:

a) 5321 = 5311 250.000

628 = 5321 175.000

b) 5321 = 5311 250.000

635 = 5321 175.000

c) 5321 = 5311 250.000

6588 = 5321 175.000

263. Se înregistrează un minus de casă de 5.900 lei provenit din vina casierului

si deci imputat:

a) 4282 = 5311 5.900

b) 658 = 5311 5.900

c) 461 = 5311 5.900

264. Bilantul contabil permite cunoasterea următoarelor elemente: imobilizări

600 lei; stocuri si creante curente 300 lei; disponibilităti 100 lei; capital

propriu 800 lei; datorii curente 140 lei si credite curente 60 lei.

Care este mărimea fondului de rulment si a necesarului de fond de rulment:

a) 200; 160;

b) 400; 200;

c) -200; 160.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

265. Bilantul contabil permite cunoasterea următoarelor elemente: imobilizări

600 lei; stocuri si creante curente 300 lei; disponibilităti 100 lei; capital

propriu 700 lei; împrumuturi pe termen lung 100 lei; datorii curente

140 lei si credite curente 60 lei.

Care este mărimea fondului de rulment si a trezoreriei:

a) 200; 40;

b) 200; 100;

c) 100; 40.

266. Bilantul contabil permite cunoasterea următoarelor elemente: imobilizări

600 lei; stocuri si creante curente 300 lei; disponibilităti 100 lei; capital

propriu 700 lei; împrumuturi pe termen lung 100 lei; datorii curente

140 lei si credite curente 60 lei.

Care este mărimea necesarului de fond de rulment a trezoreriei:

a) 160; 40;

b) 200; 40;

c) 200; 100.

267. Bilantul contabil permite cunoasterea următoarelor elemente: capital

social 10.000.000 lei; rezultatul exercitiului, profit, 3.000.000 lei; repartizarea

profitului 3.000.000 lei; rezerve 2.000.000 lei; subventii

pentru investitii 1.000.000 lei; prime de capital 500.000 lei; împrumuturi

din emisiuni de obligatiuni 8.000.000 lei; rezerve din reevaluare

1.500.000 lei sold debitor; datorii curente 5.000.000 lei.

Să se calculeze capitalurile proprii si capitalurile permanente:

a) 15.000.000; 23.000.000;

b) 14.000.000; 23.000.000;

c) 17.000.000; 25.000.000.

268. Bilantul contabil permite cunoasterea următoarelor elemente: capital

social 10.000.000 lei; rezultatul exercitiului, profit, 3.000.000 lei; repartizarea

profitului 3.000.000 lei; rezerve 2.000.000 lei; subventii pentru

investitii 1.000.000 lei; prime de capital 500.000 lei; împrumuturi si

datorii asimilate 8.000.000 lei; rezerve din reevaluare 1.500.000 lei sold

debitor; datorii curente 5.000.000 lei.

Să se calculeze capitalurile proprii si cele permanente:

a) 11.000.000; 20.000.000;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

b) 12.000.000; 20.000.000;

c) 14.000.000; 23.000.000.

269. Bilantul contabil permite cunoasterea următoarelor elemente: capital

social 10.000.000 lei; rezultatul exercitiului, pierdere, 3.000.000 lei;

rezerve 2.000.000 lei; subventii pentru investitii 1.000.000 lei; prime de

capital 500.000 lei; împrumuturi si datorii asimilate 8.000.000 lei; rezerve

din reevaluare 1.500.000 lei sold creditor; datorii curente 5.000.000 lei.

Să se calculeze capitalurile proprii si capitalurile permanente:

a) 11.000.000; 20.000.000;

b) 12.000.000; 20.000.000;

c) 12.000.000; 25.000.000.

270. La închiderea perioadei de gestiune, rulajele si/sau soldurile creditoare

ale conturilor de venituri la societatea SC sunt următoarele: 701

= 5.000.000 lei; 704 = 2.000.000 lei; 707 = 3.000.000 lei; 708 =

500.000 lei; 711 = 1.000.000 lei; 722 = 2.500.000 lei; 7411 =

6.000.000 lei; 758 = 500.000 lei.

Indicati suma corectă a cifrei de afaceri nete conform OMFP nr.

1.752/2005:

a) 17.000.000;

b) 16.500.000;

c) 17.500.000.

271. La o societate comercială, datele din contabilitatea curentă privind

soldurile conturilor se prezintă astfel: 212 = 7.000.000 lei; 281 =

2.000.000 lei; 301 = 900.000 lei; 391 = 40.000 lei; 409 = 80.000 lei;

419 = 50.000 lei; 371 = 60.000 lei; 378 (sc) = 50.000 lei; 5121 = 100.000 lei,

sold debitor.

Care este suma activelor circulante:

a) 1.100.000;

b) 1.050.000;

c) 1.095.000.

272. Trecerea de la rezultatul contabil la rezultatul fiscal are loc conform

următoarelor calcule de principiu:

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

a)

Rezultatul fiscal = Rezultatul curent al exercitiului - Deducerile

fiscale + Cheltuielile nedeductibile fiscal;

b)

Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil înainte de impozitare -

Deducerile fiscale + Cheltuielile nedeductibile fiscal - Pierderile

din anii precedenti;

c)

Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil înainte de impozitare + Provizioanele

nedeductibile fiscal - Provizioanele deductibile fiscal.

273. Unde si sub ce formă se regăsesc în structura si continutul formularului

de bilant folosit în România valorile referitoare la deprecierile activelor

(amortizări si provizioane):

a) în grupa II din activ, ca posturi distincte;

b) în grupele I si II, ca posturi distincte;

c) nu apar ca posturi distincte, activele fiind prezentate la valoarea netă.

274. Care din pozitiile de cheltuieli de mai jos nu antrenează fluxuri de trezorerie

în cursul exercitiului:

a) cheltuielile privind amortizările si provizioanele;

b) cheltuielile privind prestatiile tertilor;

c) cheltuielile cu stocurile.

275. Care dintre pozitiile de venituri enumerate în continuare se include integral

în cifra de afaceri a întreprinderii:

a)

venituri din vânzarea produselor finite, venituri din subventii de

exploatare aferente cifrei de afaceri, venituri din lucrări si servicii

prestate;

b)

venituri din vânzarea mărfurilor, venituri din vânzarea produselor

finite, variatia stocurilor;

c) venituri din vânzarea mărfurilor, variatia stocurilor, venituri din

vânzarea semifabricatelor.

276. Care din pozitiile enumerate în continuare se referă exclusiv la registre

contabile auxiliare:

a) Registrul pentru vânzări, Jurnalul pentru cumpărări, Registrul-jurnal;

b) Registrul de casă, Jurnalul pentru vânzări, Jurnalul pentru cumpărări;

c) Registrul-jurnal, Registrul de casă, registrul Cartea mare.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

277. O societate comercială are în inventar un teren cu valoarea contabilă

de 22.000.000 lei si un provizion pentru depreciere înregistrat de

3.000.000 lei. Acest teren este vândut pe credit pentru suma de 800 $

la cursul de 30.000 lei/$. La încasarea facturii, cursul dolarului este de

28.000 lei/$.

Ce influente au aceste operatii la nivelul contului de profit si pierdere

(conform structurii acestuia în România):

a) rezultat din exploatare pozitiv 5.000.000; rezultat financiar negativ

1.600.000; rezultat curent pozitiv 3.400.000;

b) rezultat din exploatare pozitiv 3.600.000; rezultat financiar negativ

1.600.000; rezultat curent pozitiv 2.000.000;

c) rezultat extraordinar pozitiv 2.000.000; rezultat financiar negativ

1.600.000.

278. Folosind relatiile interne proprii tabloului soldurilor intermediare de

gestiune, productia exercitiului este egală cu:

a) Productia vândută în pret de vânzare +/- Productia stocată în pret

de vânzare + Productia de imobilizări în pret de vânzare;

b) Productia vândută în pret de vânzare +/- Productia stocată în cost

de productie + Productia de imobilizări în pret de vânzare;

c) Valoarea adăugată + Consumurile intermediare - Marja comercială.

279. La 31.12.N masa profitului impozabil este egală cu:

a) Soldul debitor sau creditor al contului 121 + Cheltuielile cumulate

cu impozitul pe profit + Reintegrările fiscale - Deducerile fiscale;

b) Rezultatul contabil înainte de impozitare + Reintegrările fiscale;

c) Profitul net + Cheltuielile cumulate cu impozitul pe profit - Deducerile

fiscale.

280. În cadrul contului de profit si pierdere construit pe criteriul destinatiei

marja de productie este egală cu:

a) Productia exercitiului - Costul productiei vândute;

b) Cifra de afaceri - Costul productiei vândute;

c) Veniturile din exploatare - Costul productiei vândute.

281. În cazul utilizării soldurilor intermediare de gestiune, trecerea de la

amortizarea lineară la amortizarea degresivă are incidentă asupra:

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

a) excedentului brut de exploatare;

b) rezultatului din exploatare;

c) cifrei de afaceri.

282. O întreprindere cedează un mijloc fix în conditiile: pretul de cesiune

8.400.000 lei, valoarea de intrare 15.000.000 lei, amortizarea cumulată

7.000.000 lei, provizionul pentru depreciere constituit 500.000 lei.

Incidenta structurală a acestei operatii asupra contului de profit si pierdere

face să apară:

a) rezultat extraordinar pozitiv de 900.000 lei;

b) rezultatul exercitiului înainte de impozitare pozitiv de 500.000 lei;

c) rezultat din exploatare pozitiv de 900.000 lei.

283. Care din pozitiile enumerate în continuare cuprinde în exclusivitate

registrele contabile principale prevăzute de lege:

a) Registrul inventar, Registrul de casă, registrul Cartea mare;

b) Registrul-jurnal, Registrul inventar, registrul Cartea mare;

c) Registrul Cartea mare, Registrul de vânzări, Registrul inventar.

284. Una din pozitiile de mai jos cuprinde exclusiv indicatori care nu sunt

cuprinsi în structura formularului contului de profit si pierdere întocmit

de societătile comerciale din România la închiderea exercitiului:

a) cifra de afaceri, venituri din exploatare, rezultat curent;

b) venituri extraordinare, rezultat financiar, cheltuieli de exploatare;

c) marja comercială, valoarea adăugată, excedentul brut de exploatare.

285. La închiderea exercitiului se cunosc următoarele date: pierdere recunoscută

fiscal din anul precedent 200.000 lei; profit contabil brut realizat

în exercitiul curent: 2.000.000 lei; venituri din dividende la participatii

încasate 80.000 lei; amenzi si penalităti plătite 150.000 lei; profit repartizabil

la rezerve legale 5% din profitul brut contabil.

Care este suma impozitului pe profit:

a) 283.200;

b) 296.000;

c) 304.000.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

286. Care din indicatorii enumerati în continuare nu se regăseste distinct în

contul de rezultate cu solduri intermediare:

a) excedentul brut de exploatare;

b) productia exercitiului;

c) cifra de afaceri.

287. În contabilitatea din tara noastră, impozitul asupra profitului se calculează

si se înregistrează lunar.

În aceste conditii, formula pentru determinarea masei profitului impozabil

ce stă la baza declaratiei pentru impozitul pe profit este:

a) Venituri totale - Cheltuieli totale - Deduceri fiscale + Impozitul pe

profit + Cheltuieli nedeductibile fiscal - Pierderea fiscală de recuperat;

b) Venituri totale - Cheltuieli totale + Reintegrări fiscale - Deduceri

fiscale - Pierderi contabile;

c) Venituri totale - Cheltuieli totale + Cheltuieli nedeductibile fiscal -

Reduceri fiscale - Creditul fiscal.

288. Se cunosc următoarele elemente: cumpărări de stocuri 100.000 lei;

consum de stocuri 90.000 lei; salarii datorate 200.000 lei; salarii plătite

204.000 lei, servicii nefacturate primite de la terti 100.000 lei, amortizare

160.000 lei; stocuri initiale de produse finite la cost de productie 10.000 lei;

produse obtinute la cost de productie 530.000 lei; produse vândute

la pret de vânzare 600.000 lei; produse încasate la pret de vânzare

650.000 lei; produse vândute la pret de vânzare, dar nefacturate

40.000 lei; stocuri de produse nevândute la cost de productie 80.000 lei.

Care este mărimea profitului contabil:

a) 170.000;

b) 160.000;

c) 180.000.

289. În cadrul tablourilor soldurilor intermediare de gestiune, excedentul brut

de exploatare este egal cu:

a) Amortizări si provizioane din exploatare +/- Rezultatul exploatării;

b)

Amortizări si provizioane din exploatare + Alte cheltuieli de exploatare

- Venituri din exploatare privind amortizările si provizioanele

- Alte venituri din exploatare +/- Rezultatul exploatării;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

c)

Cheltuieli cu amortizările si provizioanele - Venituri din amortizări

si provizioane +/- Rezultatul exploatării.

290. Precizati care din pozitiile de conturi enumerate, desi apar în balanta de

verificare cu sold, nu apar în bilant:

a) 101; 129; 212; 281; 512; 490;

b) 104; 121; 322; 328; 290; 531;

c) 308; 281; 348; 590; 391; 290.

291. Care din formulele de calcul al activului net contabil prezentate mai jos

este corectă:

a) Capitaluri proprii + Provizioane pentru riscuri si cheltuieli;

b) Activ bilantier - Active fictive - Datorii;

c) Capitaluri proprii + Datorii pe termen lung.

292. Dispuneti de următoarele informatii: rezultat net, profit, 5.000.000 lei;

cheltuieli cu amortizarea 2.000.000 lei; venituri din provizioane

1.000.000 lei; venituri din vânzări de imobilizări 4.000.000 lei; valoarea

neamortizată a imobilizărilor vândute 3.500.000 lei; subventii pentru

investitii virate la venituri 500.000 lei; cheltuieli cu provizioanele

400.000 lei; venituri din subventii de exploatare 600.000 lei.

Să se determine capacitatea de autofinantare:

a) 5.400.000;

b) 4.600.000;

c) 6.500.000.

293. Cheltuielile cu reparatiile curente executate la mijloacele fixe se cuprind

în:

a) cheltuielile de exploatare;

b) cheltuielile extraordinare;

c) cheltuielile financiare.

294. Cheltuielile făcute cu plata despăgubirilor se cuprind în:

a) cheltuielile financiare;

b) cheltuielile de exploatare;

c) cheltuielile cu provizioanele.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

295. În cadrul contului 101 Capital social, actiunile ca fractiuni de capital

sunt exprimate la una din valorile:

a) valoarea de rentabilitate;

b) valoarea de emisiune;

c) valoarea nominală.

296. În categoria cheltuielilor în avans nu se cuprind:

a) cheltuielile cu abonamentele efectuate în avans;

b) cheltuielile cu dobânzile plătite anticipat;

c) cheltuielile cu provizioanele pentru reparatii capitale.

297. Dispuneti de următoarele date privind stocurile de materii prime:

pret de cumpărare la intrare 90.000 lei, cheltuieli de achizitii accesorii

10.000 lei; provizioane calculate si înregistrate la încheierea exercitiului

N 20.000 lei. Valoarea de inventar a acestor stocuri la închiderea

exercitiului N+1 este de 95.000 lei.

Cum si cu cât vor fi influentate provizioanele pentru deprecieri existente:

a) cresterea provizioanelor cu 5.000 lei;

b) scăderea provizioanelor cu 5.000 lei;

c) scăderea provizioanelor cu 15.000 lei.

298. Ce semnifică înregistrarea contabilă:

503 = 509 7.000.000

a) subscrierea unor actiuni la o altă societate;

b) partea de valoare neeliberată a unor actiuni cumpărate;

c) intrarea unor actiuni cu titlu gratuit.

299. Ce semnifică înregistrarea contabilă:

1012 = 502 7.500.000

a) vărsarea de capital sub formă de actiuni;

b) răscumpărarea actiunilor proprii;

c) anularea actiunilor proprii răscumpărate, corespunzător reducerii

capitalului social.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

300. Ce semnifică înregistrarea contabilă:

% = 401 3.570.000

357 3.000.000

4426 570.000

a) mărfuri cumpărate pe credit, sosite si receptionate;

b) mărfuri cumpărate pe credit, lăsate în custodia furnizorului;

c) mărfuri primite spre vânzare în consignatie.

301. Ce semnifică înregistrarea contabilă:

% = 5124 3.000.000

401

2.800.000

665

200.000

a)

diferente de curs valutar constante si înregistrate la sfârsitul anului

la furnizor;

b) plata în devize a unui furnizor cu diferente de curs nefavorabile

prin contul de la bancă;

c) plata în devize a unui furnizor cu diferente de curs favorabile prin

contul de la bancă.

302. Ce semnifică înregistrarea contabilă:

261 = 456 5.000.000

a) titluri de participare la capital achizitionate;

b) retragerea de capital social;

c) aport la capitalul social sub forma titlurilor de participare.

303. Ce semnifică înregistrarea contabilă:

1061 = 117 15.000.000

a) înglobarea rezervelor legale în capitalul social;

b) diminuarea capitalului social cu pierderile perioadei precedente;

c) acoperirea pierderilor reportate din anul precedent din rezervele legale.

304. Ce semnifică ansamblul sumelor virate la sfârsitul perioadei din conturile

grupei 70 "Venituri din vânzări de produse, mărfuri, servicii si alte

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

activităti" si 7411 "Venituri din subventii aferente cifrei de afaceri"

asupra contului 121, cu ocazia închiderii lor:

a) productia exercitiului;

b) cifra de afaceri;

c) valoarea adăugată.

305. Ce semnifică soldul creditor al contului 458?

a) sumele primite de la coparticipanti sau cele primite ca rezultat al

operatiilor în participatie;

b) sumele datorate coparticipantilor ca rezultat favorabil, profit din

operatii de participatie;

c) sumele datorate coparticipantilor ca profit din operatii în participatie

si/sau sumele datorate de coparticipanti pentru acoperirea pierderilor

din operatii în participatie.

306. Înregistrarea contabilă de mai jos dezvăluie tipul operatiei de fuziune a

două societăti, ea fiind efectuată la absorbant:

456 = % 7.500.000

1012 5.000.000

1042 500.000

261 2.000.000

a) fuziune prin sciziune;

b) absorbantul detine titluri de participatie la absorbit;

c) societătile sunt independente.

307. Cum se înregistrează TVA aferentă lipsurilor de materiale consumabile

si neimputabile:

a) 602 = 4428 80.000

b) 658 = 4426 80.000

c) 635 = 4427 80.000

308. Cum se înregistrează dobânzile anuale aferente creantelor legate de

participanti?

a) 267 = 766 95.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

b) 267 = 763 95.000

c) 267 = 768 95.000

309. Cum se înregistrează obtinerea din activitatea proprie si punerea în functiune

a unei constructii speciale:

a) 2121 = 721 3.000.000

b) 231 = 721 3.000.000

2121 = 231 3.000.000

c) 331 = 722 3.000.000

2121 = 331 3.000.000

310. Cum înregistrati reluarea provizioanelor constituite pentru garantii si

neconsumabile la expirarea perioadei de garantie prevăzute în contract:

a) 490 = 6812 5.000.000

b) 6588 = 1512 5.000.000

c) 1514 = 7812 5.000.000

311. Cum înregistrati amenzile si penalitătile plătibile bugetului:

a) 6581 = 448 150.000

b) 6581 = 446 150.000

c) 6581 = 447 150.000

312. Dispuneti de următoarele informatii: cifră de afaceri 600.000 lei, costuri

variabile 450.000 lei, costuri fixe 50.000 lei.

Care este mărimea factorului de acoperire relativ:

a) 75%;

b) 25%;

c) 33,33%.

313. O întreprindere dispune de 374.000 lei pentru a fabrica următoarele

cantităti de produse: A = 10.000 buc., B = 24.000 buc., C = 20.000 buc.

Parametrul pentru calculul indicilor de echivalentă este lungimea

produselor diferentiată astfel: A = 6 cm; B = 12 cm; C = 3 cm.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Care din răspunsurile de mai jos reprezintă costul unitar al produselor,

în concordantă cu procedeul coeficientilor de echivalentă calculati în

raport direct, baza de referintă fiind produsul B:

a) A = 5,50; B = 12,00; C = 2,75;

b) A = 5,50; B = 11,00; C = 2,75;

c) A = 6,00; B = 12,00; C = 3,00.

314. În luna aprilie, cheltuielile înregistrate sunt de 916.000 lei pentru un

volum de productie de 10.000 kg.

Care este mărimea cheltuielilor variabile si a cheltuielilor fixe, folosind

ca bază de referintă cheltuielile maxime de 932.000 lei pentru o productie

de 10.800 kg si cheltuielile minime de 872.000 lei pentru o productie

de 9.300 kg:

a) cheltuieli variabile = 410.000 lei; cheltuieli fixe = 506.000 lei;

b) cheltuieli variabile = 400.000 lei; cheltuieli fixe = 516.000 lei;

c) cheltuieli variabile = 416.000 lei; cheltuieli fixe = 500.000 lei.

315. Într-o fabrică de portelan s-au obtinut trei sortimente de produse în

cantitătile: A = 2.000 buc.; B = 3.000 buc; C = 1.000 buc., iar costurile

de productie totale sunt de 10.260.000 lei.

Care este costul efectiv unitar de productie, cunoscându-se că preturile

de vânzare unitare ale produselor sunt: A = 1.200 lei/buc.; B =

2.300 lei/buc.; C = 1.500 lei/buc.:

AB C

a) 1.140 lei/buc. 2.100 lei/buc. 1.425 lei/buc.

b) 1.100 lei/buc. 2.185 lei/buc. 1.425 lei/buc.

c) 1.140 lei/buc. 2.185 lei/buc. 1.425 lei/buc.

316. Dispuneti de următoarele date: consumul specific standard pentru piesa A

este de 0,100 kg, iar consumul efectiv 0,110 kg; pretul standard al materiei

prime este 20 lei/kg, iar cel efectiv, 19 lei/kg. Productia de piese

realizată efectiv: 2.316.000 bucăti.

Care este valoarea abaterilor de consum si cea a abaterilor de pret:

a) -463.200 lei; +254.760 lei;

b) +463.200 lei; -254.760 lei;

c) +440.040 lei; -254.760 lei.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

317. La o întreprindere se fabrică produsele A si B pentru care cheltuielile

directe de productie sunt: A = 5.000.000 lei; B = 3.000.000 lei. Produsul A

se fabrică numai în sectia I, iar produsul B, în sectiile I si II. Cheltuielile

comune ale sectiei I sunt de 2.000.000 lei, iar ale sectiei II, de 800.000 lei.

Cheltuielile generale de întreprindere sunt de 600.000 lei. La produsul A,

productia neterminată la începutul perioadei este de 75.000 lei, iar pentru

produsul B, la sfârsitul perioadei, de 90.000 lei. Baza de repartizare a

cheltuielilor de sectie sunt cheltuielile de productie directe.

Care este costul de productie efectiv al produselor A si B:

B

a) 6.775.000 4.520.000

b) 6.325.000 4.460.000

c) 4.460.000 6.325.000

318. O societate comercială produce si vinde produse finite pentru care cheltuielile

variabile pe unitate sunt de 600 lei/buc., pretul unitar de vânzare, de

1.000 lei/buc., iar cheltuielile fixe ale perioadei se ridică la 2.500.000 lei.

Ce cantitate de produse trebuie fabricată si vândută pentru a realiza un

profit de 700.000 lei:

a) 6.750 buc.;

b) 7.250 buc.;

c) 8.000 buc.

319. O societate comercială fabrică două comenzi de produse, A si B.

Cheltuielile de productie directe efective sunt A = 1.500.000 lei si B =

4.500.000 lei. Cheltuielile indirecte de productie se ridică la 2.000.000 lei,

din care cheltuielile fixe, la 800.000 lei. Gradul de activitate al perioadei

este de 80%.

Care este costul de productie efectiv al produselor A si B:

Comanda A Comanda B

a) 1.960.000 5.880.000

b) 2.000.000 6.000.000

c) 2.040.000 5.960.000

320. O societate comercială a fabricat si a vândut 8.000 buc. produse. Pretul

de vânzare unitar este de 2.500 lei/buc.; cheltuieli variabile pe unitatea

de produs 2.000 lei/buc.; suma cheltuielilor fixe 2.500.000 lei.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Precizati cu ce sumă poate fi redusă cifra de afaceri pentru a atinge

punctul de echilibru:

a) 6.000.000 lei;

b) 7.000.000 lei;

c) 7.500.000 lei.

321. O societate comercială fabrică si vinde 5 produse în următoarele conditii:

Pret de vânzare unitar / Cheltuieli variabile unitare: A = 900 lei/buc. /

700 lei/buc.; B = 1.500 lei/buc. / 1.000 lei/buc.; C = 1.400 lei/buc. /

1.200 lei/buc.; D = 700 lei/buc. / 500 lei/buc.; E = 2.000 lei/buc. /

1.500 lei/buc.

La care din aceste produse se va renunta cu prioritate, având în vedere

factorul de acoperire relativ:

a) produsele C si D;

b) produsele D si A;

c) produsele E si B.

322. O societate comercială a produs si a vândut 10.000 buc. produse la un

pret de vânzare de 600 lei/buc. si un cost de productie marginal unitar

de 500 lei/buc. Cheltuielile fixe se ridică la 600.000 lei si profitul total,

la 400.000 lei. Pentru produsele ei, societatea poate obtine un pret de

vânzare maxim de 650 lei/buc.

Cu cât trebuie mărită cantitatea de produse fabricată si vândută la acest

pret pentru asigurarea unui profit total de 1.000.000 lei:

a) 550 buc.;

b) 667 buc.;

c) 650 buc.

323. O societate comercială a fabricat si a vândut 10.000 buc. produse la un

pret de vânzare de 600 lei/buc. si un cost de productie variabil unitar de

500 lei/buc. Cheltuielile fixe se ridică la 600.000 lei si profitul total, la

400.000 lei. Pentru produsele ei, societatea poate obtine un pret de

vânzare maxim de 650 lei/buc.

Cu cât trebuie redus costul unitar variabil pentru ca societatea, mentinând

cantitatea produsă, să obtină un profit total de 1.000.000 lei:

a) 15 lei/buc.;

b) 14 lei/buc.;

c) 10 lei/buc.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

324. La o societate comercială se fabrică două produse, A si B. Cheltuielile

efective directe înregistrate pentru produsul B sunt de 500.000 lei, reprezentând

25% din totalul cheltuielilor directe. Cheltuielile comune de

sectie sunt de 300.000 lei, iar cele generale de 200.000 lei. La repartizarea

cheltuielilor indirecte pe produs se are în vedere ponderea cheltuielilor

directe ale fiecărui produs în totalul acestora. Productia neterminată

la finele perioadei pentru produsul B este de 60.000 lei. Costul de productie

planificat pentru produsul B este de 500.000 lei.

Care este valoarea abaterii pentru produsul B si cum se înregistrează

aceasta:

a) 902 = 903 75.000

b) 902 = 903 15.000

c) 903 = 902 15.000

325. Care formulă de corelatie între rezultatul din contabilitatea financiară si

cel din contabilitatea de gestiune este corectă:

a) Rezultatul din contabilitatea de gestiune = Rezultatul din contabilitatea

financiară;

b) Rezultatul din contabilitatea de gestiune = Rezultatul din contabilitatea

financiară + Cheltuielile neîncorporabile;

c)

Rezultatul din contabilitatea de gestiune = Rezultatul din contabilitatea

financiară - Cheltuielile neîncorporabile + Cheltuielile supletive.

326. Care formulă de corelatie între cheltuielile din contabilitatea financiară

si cele din contabilitatea de gestiune este corectă:

a)

Cheltuielile din contabilitatea financiară = Cheltuielile din contabilitatea

de gestiune + Cheltuielile neîncorporabile - Cheltuielile

supletive;

b)

Cheltuielile din contabilitatea financiară = Cheltuielile din contabilitatea

de gestiune;

c) Cheltuielile din contabilitatea financiară = Cheltuielile din contabilitatea

de gestiune + Cheltuielile neîncorporabile.

327. Una din categoriile de cheltuieli enumerate nu este proprie costului perioadei,

ci reprezintă cost al produsului:

a) cheltuieli de fabricatie;

b) cheltuieli de administratie;

c) cheltuieli financiare.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

328. Unul din procedeele de repartizare a cheltuielilor indirecte de mai jos

este gresit:

a) procedeul diviziunii simple;

b) procedeul diviziunii complexe;

c) procedeul coeficientilor de suplimentare multipli.

329. Dispuneti de următoarele informatii privind societatea comercială A,

absorbant, si societatea comercială B, absorbit: Societatea A - capital

social 1.000 actiuni a 1.000 lei; activ net contabil 3.000.000 lei. Societatea

B - capital social 500 actiuni a 2.000 lei; activ net contabil

1.500.000 lei.

Care este mărimea primei de fuziune si cum se înregistrează operatiunea

la societatea absorbantă A:

a) 456 = 1011 1.500.000

1011 = 1012 1.500.000

b) 456 = % 1.500.000

1012 500.000

1042 1.000.000

c) 456 = 1042 1.500.000

1042 = 1012 500.000

330. Bilantul contabil, înainte de partaj, la o societate în nume colectiv cu

doi asociati, A si B, se prezintă astfel: Activ - rezultatul lichidării

(ct. 121) 150.000 lei. Pasiv - capital social 100.000 lei (din care A =

75% si B = 25%), furnizori 50.000 lei.

Care sunt înregistrările de partaj corecte:

a) % = 121 150.000

101 100.000

401 50.000

b) 401 = % 50.000

456/A 37.500

456/B 12.500

% = 121 150.000

456/A 37.500

456/B 12.500

101 100.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

c) 101 = % 100.000

456/A 75.000

456/B 25.000

% = 121 150.000

456/A 112.500

456/B 37.500

5121 = % 50.000

456/A 37.500

456/B 12.500

401 = 5121 50.000

331. La o societate comercială pe actiuni, bilantul contabil, înainte de partaj,

cuprinde: Activ - disponibilităti 500.000 lei. Pasiv - capital social

300.000 lei, rezerve legale 45.000 lei, rezultatul lichidării 155.000 lei.

Care sunt înregistrările contabile privind partajul rezervelor legale:

a) 1061 = 456 45.000

456 = 441 11.250

441 = 5121 11.250

b) 1061 = 456 45.000

456 = 441 11.250

c) 1061 = 456 45.000

456 = 441 11.250

441 = 5121 11.250

456 = 446 1.687,5

446 = 5121 1.687,5

456 = 5121 32.062,5

332. Societatea A absoarbe societatea B. Situatia celor două societăti înainte

de operatia de fuziune este: Societatea A - activ real 18.526.000 lei

(exclusiv 1.100 actiuni B achizitionate la pretul total de 1.100.000 lei);

datorii 3.758.000 lei; număr de actiuni 10.000. Societatea B - activ real

12.495.000 lei; datorii 10.255.000 lei; număr de actiuni 2.000.

Care este numărul de actiuni ce trebuie emise de societatea A pentru a

remunera aportul societătii B:

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

a) 7.000;

b) 630;

c) 770.

333. Societatea A absoarbe societatea B. Situatia patrimonială a celor două

societăti se prezintă astfel: Societatea A - activ real 2.728.000.000 lei,

exclusiv 10.000 actiuni B achizitionate la pretul de 48.400 lei/buc.;

datorii 296.000.000 lei; număr de actiuni 60.000; valoarea nominală a

unei actiuni 20.000 lei/buc. Societatea B - activ real 1.950.000.000 lei;

datorii 350.000.000 lei; număr de actiuni 25.000; valoarea nominală a

unei actiuni 20.000 lei/buc.

Să se precizeze care este prima de fuziune determinată de absorbtia lui

B de către A:

a) 975.000.000;

b) 300.000.000;

c) 741.000.000.

334. Se afirmă că măsurarea rezultatului exercitiului poate fi realizată prin

următoarele relatii corespunzătoare felului abordării: patrimonială,

economică, financiară.

În acest context, una din relatiile de mai jos nu este corectă:

a) Rezultatul exercitiului N = Venituri N - Cheltuieli N;

b) Rezultatul exercitiului N = Încasări efectuate în N - Plăti făcute în N;

c) Rezultatul exercitiului N = Variatia capitalurilor între (N si N-1) -

Cresteri de capital în N + Distribuiri de dividende + Reduceri de

capital în N.

335. Două societăti comerciale, A si B, care nu au participatii reciproce de

capital fuzionează. Situatia celor două societăti se prezintă astfel:

Societatea A - valoarea globală a societătii 27.500.000 lei; număr de

actiuni 5.000; valoarea unei actiuni 5.500 lei. Societatea B - valoarea

globală a societătii 12.000.000 lei; număr de actiuni 2.000; valoarea

unei actiuni 6.000 lei.

Care este numărul de actiuni ce trebuie emise:

I) de societatea A dacă absoarbe societatea B;

II) de societatea B dacă absoarbe societatea A.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

I II

a) 2.082 4.480

b) 2.182 4.583

c) 2.000 4.500

336. Două societăti comerciale A si B care nu detin participatii între ele fuzionează.

Se cunosc următoarele date: Societatea A, absorbantă - valoarea

globală a societătii 15.000.000 lei; număr de actiuni 1.000 buc.; valoarea

nominală a unei actiuni 14.000 lei/buc. Societatea B, absorbită - valoarea

globală a societătii 20.000.000 lei; număr de actiuni 800 buc.; valoarea

nominală a unei actiuni 20.000 lei/buc.

Care sunt mărimea aportului societătii B, cresterea capitalului social si

a primei de fuziune, si cum se fac înregistrările la societatea A:

a) 456/B = % 20.000.000

1011 16.662.000

1042 3.338.000

b) 456/B = % 20.000.000

1012 18.662.000

1042 1.338.000

c) 456/B = 1011 20.000.000

1011 = 1012 20.000.000

337. La o SRL, bilantul, în vederea partajului de lichidare, prezintă următoarele

date: Activ - disponibilităti 8.000.000 lei. Pasiv - capital social:

5.000.000 lei (asociat A = 80% si asociat B = 20%), rezerve legale

1.000.000 lei, rezultat net al lichidării (după impozitare) 2.000.000 lei.

Ce sume vor primi cei doi asociati si care sunt înregistrările contabile ce

se impun:

a) % = 456 8.000.000

101 5.000.000

106 1.000.000

121 2.000.000

456 = 512 8.000.000

b) 101 = % 5.000.000

456/A 4.000.000

456/B 1.000.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

121 = %

457/A

457/B

2.000.000

1.600.000

400.000

%

456/A

456/B

457/A

457/B

= 5121 7.000.000

4.000.000

1.000.000

1.600.000

400.000

c) 101 = %

456/A

456/B

5.000.000

4.000.000

1.000.000

%

456/A

456/B

= 5121 5.000.000

4.000.000

1.000.000

106 = %

456/A

456/B

1.000.000

800.000

200.000

121 = %

456/A

456/B

2.000.000

1.600.000

400.000

%

456/A

456/B

= 441 240.000

200.000

40.000

%

456/A

456/B

= 446 138.000

110.000

28.000

%

441

446

= 512 378.000

240.000

138.000

%

456/A

456/B

= 5121 2.622.000

2.090.000

532.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

338. Din contabilitatea societătilor A si B intrate în fuziune rezultă: activul

real evaluat la societatea A (absorbantă) 44.000.000 lei si la societatea B

(absorbită), 19.750.000 lei (exclusiv 1.000 actiuni a 1.200 lei detinute

de absorbită la A); numărul de actiuni 20.000 buc. a 1.000 lei la A si

5.000 buc. a 1.000 lei la B; datorii 9.000.000 lei la A si 4.000.000 lei la B.

Care sunt numărul de actiuni emise de absorbant pentru remunerarea

aportului si prima de fuziune:

a) 9.600 actiuni; 9.600.000 lei prima;

b) 10.000 actiuni; 7.500.000 lei prima;

c) 11.000 actiuni; 6.400.000 lei prima.

339. Societatea absorbantă A are un capital social de 1.200 actiuni a

1.000 lei/buc., rezerve la capital 300.000 lei si detine la societatea absorbită

B 100 actiuni achizitionate la pretul de 1.080 lei/actiune. Societatea

absorbită B are un capital social de 500 actiuni a 1.000 lei si rezerve la

capital 100.000 lei. Cele două societăti fuzionează.

Care sunt operatiile contabile corecte si sumele aferente ce se înregistrează

la societatea absorbantă A privind remunerarea aportului de capital de la B:

a) 456 = % 480.000

1012 381.000

1042 99.000

b) 456 = % 600.000

1012 380.000

261 120.000

1042 100.000

c) 456 = % 600.000

1012 381.000

261 108.000

1042 111.000

340. La o societate comercială pe actiuni bilantul contabil înainte de partaj

cuprinde: activ, rezultatul lichidării 5.800.000 lei (pierderi); pasiv, capital

social 5.000.000 lei, datorii la furnizori 800.000 lei.

Care sunt înregistrările contabile ce se fac:

a) % = 456 5.800.000

101 5.000.000

401 800.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

b)

101 = 456 5.000.000

401 = 121 800.000

c) % = 121 5.800.000

101 5.000.000

401 800.000

341. Una din operatiile de consolidare enumerate în continuare este gresită:

a) elaborarea conturilor anuale individuale;

b) retratările si ajustările prealabile ale conturilor individuale;

c) eliminarea conturilor si operatiilor reciproce.

342. Dintre retratările si ajustările prealabile ale conturilor individuale mentionate

mai jos, una nu este corectă:

a) eliminarea efectelor înregistrărilor efectuate potrivit legislatiei fiscale;

b) retratările de omogenizare si retratarea impozitului pe beneficii;

c) regularizarea diferentelor de inventariere.

343. Una din pozitiile de mai jos nu este consemnată de IAS 27 "Situatii

financiare consolidate si individuale" ca fiind o situatie în care controlul

în societătile de grup operează în fapt:

a)

întreprinderea-mamă are puterea să conducă exploatarea si finantarea

întreprinderii printr-o dispozitie a statutelor sau printr-un

acord;

b)

întreprinderea-mamă poate să numească sau să revoce majoritatea

membrilor consiliului de administratie sau ai unui organ de conducere

echivalent;

c)

întreprinderea-mamă se găseste în aceeasi tară sau localitate cu

filialele din grup.

344. Care din conditiile de mai jos privind exceptarea societătilor comerciale

de la consolidare, conform Directivei a VII-a europene, nu este mentionată

în directivă:

a)

societătile în care activitatea este atât de diversă încât închiderea lor

în perimetrul de consolidare se relevă a fi contrară obligatiei de a

furniza o imagine fidelă;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

b) când actiunile sau părtile sociale ale acestor întreprinderi sunt detinute

de societatea-mamă în scopul revânzării lor;

c) când societătile care trebuie consolidate îsi au sediul în altă tară sau

în altă localitate decât societatea-mamă.

345. Una din pozitiile de mai jos, considerate a reprezenta elemente nemonetare

din bilant în cadrul lucrărilor de retratare si ajustare la inflatie,

este gresită:

a) imobilizări corporale;

b) capitaluri proprii de substantă;

c) provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

346. Care din pozitiile de mai jos, considerate a fi elemente nemonetare în

cadrul lucrărilor de retratare si ajustare a bilantului la inflatie, cuprinde,

în fapt, elemente monetare:

a) stocuri;

b) imobilizări necorporale;

c) prime privind rambursarea obligatiunilor.

347. Care din pozitiile de mai jos, considerate a fi elemente monetare în

cadrul lucrărilor de retratare si ajustare a bilantului la inflatie, cuprinde,

în fapt, elemente nemonetare:

a) creante de toate felurile;

b) disponibilităti;

c) capitalul social.

348. Care din pozitiile de mai jos, considerate a reprezenta elemente monetare

în cadrul lucrărilor de retratare si ajustare a bilantului la inflatie, cuprinde,

în fapt, elemente nemonetare:

a) provizioane pentru riscuri si cheltuieli;

b) titluri de plasament;

c) rezerve.

NOTĂ: Începând cu nr. 349, întrebările necesită analiză si judecată profesională

proprie.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

349. Conducerea unei întreprinderi decide să reevalueze constructiile sale.

Activele în cauză au fost achizitionate la un cost de 800 miliarde lei si

sunt amortizate pentru suma de 200 miliarde lei. Valoarea justă a constructiilor

determinată de experti este de 900 miliarde lei.

Să se contabilizeze operatia de reevaluare stiind că, în conformitate cu

standardul IAS 16 "Imobilizări corporale", se foloseste ca procedeu de

reevaluare reevaluarea simultană a valorilor brute si a amortizărilor

cumulate.

350. O întreprindere, al cărei obiect de activitate este locatia de mijloace de

transport, pune în practică o politică de închiriere a vehiculelor timp de

3 ani, după care le vinde la valoarea lor netă contabilă. Deci durata de

utilitate a vehiculului achizitionat este de 3 ani. Conducerea întreprinderii

si expertii săi estimează că în primul an vehiculul se depreciază pentru

30% din valoare, în al doilea an, pentru 25% din valoare, iar în al treilea

an, pentru 15%.

Să se calculeze amortizarea unui vehicul achizitionat la un cost de

300.000.000 lei, în cei 3 ani, stiind că societatea aplică IAS 16 "Imobilizări

corporale".

351. Conducerea unei întreprinderi decide să reevalueze constructiile sale.

Activele în cauză au fost achizitionate la un cost de 800 miliarde lei si

sunt amortizate pentru suma de 200 miliarde lei. Valoarea justă a constructiilor

determinată de experti este de 900 miliarde lei.

Să se contabilizeze operatia de reevaluare stiind că, în conformitate cu

standardul IAS 16 "Imobilizări corporale", se foloseste ca procedeu de

reevaluare reevaluarea numai a valorii nete contabile, stabilită prin

deducerea amortizărilor din costul imobilizărilor.

352. Pentru a realiza un contract ce vizează furnizarea a 240.000 de piese în

4 ani, o întreprindere a pus la punct o masină specială al cărei cost de

productie este de 240.000.000 u.m. În acord cu clientul, scadentarul

livrărilor de piese a fost programat după cum urmează:

- în primul an: 25.000 piese

- în al doilea an: 60.000 piese

- în al treilea an: 100.000 piese

- în al patrulea an: 55.000 piese

240.000 piese

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Masina este scoasă din functiune la sfârsitul perioadei de derulare a

contractului.

Să se calculeze amortizarea imobilizării în conformitate cu IAS 16

"Imobilizări corporale" prin metoda care reflectă cel mai bine ritmul în

care se consumă avantajele aferente acesteia.

353. Conducerea unei întreprinderi decide să reevalueze constructiile sale.

Activele în cauză au fost achizitionate la un cost de 800 miliarde lei si

sunt amortizate pentru suma de 200 miliarde lei. Valoarea justă a constructiilor

determinată de experti este de 720 miliarde lei.

Să se contabilizeze operatia de reevaluare în conformitate cu standardul

IAS 16 "Imobilizări corporale".

354. La 30 decembrie N, întreprinderea achizitionează un echipament la

un cost de 147.000.000 lei. Durata de viată fizică a activului este de 7 ani,

dar conducerea estimează vânzarea lui după 5 ani de utilizare. Valoarea

reziduală este estimată la 47.000.000 lei.

Să se calculeze si să se contabilizeze amortizarea imobilizării în exercitiul

N+1 în conformitate cu IAS 16 "Imobilizări corporale".

355. O întreprindere a cumpărat la 1 ianuarie N un mijloc de transport la un

cost de achizitie de 260.000.000 lei. Conducerea estimează că durata

de utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani, iar valoarea reziduală,

de 20.000.000 lei.

Să se calculeze amortizarea prin metoda SOFTY (SYD), stiind că cifrele

atasate celor 5 ani sunt: 5, 4, 3, 2 si 1.

356. O întreprindere a cumpărat la 1 ianuarie N un mijloc de transport la un

cost de achizitie de 260.000.000 lei. Conducerea estimează că durata

de utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani, iar valoarea reziduală,

de 20.000.000 lei.

Să se calculeze amortizarea prin metoda SOFTY (SYD), stiind că cifrele

atasate celor 5 ani sunt: 8, 6, 3, 2 si 1.

357. O întreprindere a cumpărat la 1 ianuarie N un mijloc de transport la un

cost de achizitie de 260.000.000 lei. Conducerea estimează că durata

de utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani, iar valoarea reziduală,

de 20.000.000 lei.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Să se calculeze amortizarea prin metoda degresivă utilizând o rată de

amortizare degresivă de 40%.

358. Durata de utilitate a unui utilaj cumpărat la începutul exercitiului N-2 si

amortizat linear a fost fixată initial la 7 ani. Prin analiza stării activului

respectiv, la închiderea exercitiului N, se apreciază că durata sa reziduală

de utilitate este numai de 3 ani din acest moment. Se presupun un cost

de achizitie de 140.000.000 lei si o valoare reziduală nulă estimată la

data punerii în functiune.

Să se calculeze amortizarea aferentă exercitiilor N-2, N-1, N, N+1, N+2

si N+3 în conformitate cu IAS 16 "Imobilizări corporale".

359. O societate are un departament de cercetare care dezvoltă, în cursul

exercitiului N, două proiecte, pe care le vom numi proiectul X si proiectul

Y. În cazul proiectului X, întreprinderea nu poate demonstra încă

fezabilitatea acestuia. În ceea ce priveste însă proiectul Y, acesta îndepline

ste, chiar de la începutul exercitiului N, conditiile pentru recunoasterea

unei cheltuieli de dezvoltare.

În exercitiul N, cheltuielile departamentului, în u.m., au fost următoarele:

Informatii Cheltuieli

generale

Proiectul

X

Proiectul

Y

Cheltuieli materiale si servicii

Cheltuieli cu personalul:

- directe

- salariul conducătorului

de departament

- personal administrativ

Cheltuieli generale:

- directe

- indirecte

600

-

1.000

2.000

-

500

5.000

3.500

-

-

1.200

400

3.000

1.500

-

-

800

400

Conducătorul de departament consumă 10% din timpul de lucru pentru

proiectul X si 20%, pentru proiectul Y.

Să se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate de departamentul

de cercetare pentru cele două proiecte, în conformitate cu

IAS 38 "Imobilizări necorporale".

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

360. Societatea a realizat cu ajutorul informaticienilor săi un program de

gestiune a stocurilor. Cheltuielile ocazionate de realizarea acestui

program au fost distribuite astfel:

-

în perioada 01.06-30.06.N: pentru studiul prealabil 2.000 u.m.;

-

în perioada 01.07-18.07.N: pentru analiza functională 8.000 u.m.;

-

în perioada 19.07-29.07.N: pentru analiza organică 11.000 u.m.;

-

în perioada 30.07-10.09.N: pentru programare 18.000 u.m.;

-

în perioada 11.09-20.09.N: pentru teste 1.000 u.m.;

-

în perioada 21.09-29.09.N: pentru întocmirea documentatiei

necesare utilizatorilor 800 u.m.; si

-

în perioada 30.09-25.10.N: pentru formarea personalului 600 u.m.

La sfârsitul analizei functionale, managerii apreciază că proiectul are

sanse mari de reusită si hotărăsc continuarea acestuia.

Să se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate pentru elaborarea

programului informatic, în conformitate cu IAS 38 "Imobilizări

necorporale".

361. Societatea dezvoltă un nou produs. Centrul de cercetare al societătii a

angajat, în exercitiul N, în faza de cercetare, cheltuieli de 30.000 u.m.

La începutul exercitiului N+1, s-a demonstrat fezabilitatea tehnică si

comercială a produsului. Cheltuielile angajate în N+1 au fost: cheltuieli

cu personalul 10.000 u.m. si taxe legale pentru înregistrarea brevetului

8.000 u.m. În N+2, s-au cheltuit 12.000 u.m. pentru a apăra societatea

într-un proces de urmărire legală împotriva recunoasterii brevetului.

Să se precizeze care este tratamentul cheltuielilor angajate în exercitiile

N, N+1 si N+2, în conformitate cu IAS 38 "Imobilizări necorporale".

362. Societatea detine o categorie de imobilizări necorporale achizitionate la

închiderea exercitiului N-2 cu 50.000 u.m. Imobilizările se amortizează

linear începând cu 1 ianuarie N-1, pe o durată de 5 ani. La 31 decembrie

N, conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobilizărilor.

Având în vedere incertitudinile cu privire la fezabilitatea economică a

procesului de productie, valoarea justă a imobilizărilor necorporale este

estimată la 15.000 u.m. La 31 decembrie N+1, tinând cont de faptul că

s-a reusit perfectionarea procesului de productie, imobilizările sunt din

nou reevaluate. Valoarea justă este estimată la 60.000 u.m. Se foloseste

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

ca procedeu de reevaluare anularea amortizării cumulate si reevaluarea

valorii nete.

Să se contabilizeze reevaluarea în conformitate cu IAS 38 "Imobilizări

necorporale".

363. Societatea detine o categorie de imobilizări necorporale achizitionate la

închiderea exercitiului N-2 cu 50.000 u.m. Imobilizările se amortizează

linear începând cu 1 ianuarie N-1, pe o durată de 5 ani. La 31 decembrie N,

conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobilizărilor. Având în

vedere incertitudinile cu privire la fezabilitatea economică a procesului

de productie, valoarea justă a imobilizărilor necorporale este estimată la

15.000 u.m. La 31 decembrie N+1, tinând cont de faptul că s-a reusit

perfectionarea procesului de productie, imobilizările sunt din nou reevaluate.

Valoarea justă este estimată la 60.000 u.m. Se foloseste ca procedeu

de reevaluare reevaluarea valorii brute si a amortizării cumulate.

Să se contabilizeze reevaluarea în conformitate cu IAS 38 "Imobilizări

necorporale".

364. Societatea detine echipament tehnologic pe care intentionează să îl

vândă. Pentru a stabili valoarea de piată a echipamentului tehnologic

s-a apelat la serviciile unui evaluator. Valoarea justă a fost estimată de

către evaluator la 750.000 u.m. Pentru remunerarea evaluatorului s-au

făcut cheltuieli de 10.000 u.m. Pentru a vinde echipamentul, societatea

trebuie să procedeze la dezinstalarea acestuia, ceea ce ar antrena cheltuieli

de 15.000 u.m. De asemenea, ar fi necesare cheltuieli cu pregătirea

echipamentului în vederea transportului (ambalarea) de 4.000 u.m. si

cheltuieli cu actele de 1.000 u.m.

Să se calculeze valoarea justă diminuată cu cheltuielile estimate de

vânzare în conformitate cu IAS 36 "Deprecierea activelor".

365. La 31.12.N există indicii că un utilaj a pierdut din valoare. Informatiile

disponibile privind utilajul respectiv sunt:

-

costul de achizitie al utilajului 4.000.000 u.m.;

-

pentru achizitia utilajului s-a făcut apel la un credit care generează

cheltuieli anuale cu dobânzile de 20.000 u.m.;

-

pretul de vânzare al unui produs realizat cu ajutorul utilajului

1.000 u.m.;

-

costul de productie pe unitatea de produs 750 u.m.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Se estimează că toate veniturile si cheltuielile vor creste cu 3% pe an

din cauza inflatiei.

În anul N, s-au vândut 2.000 bucăti de produs, dar societatea estimează

că volumul vânzărilor va creste cu 5% pe an.

În anul N+2, utilajul va face obiectul unei revizii prin care se doreste

mentinerea acestuia la nivelul performantelor estimate initial. Cheltuielile

estimate cu revizia sunt de 15.000 u.m. De asemenea, în anul N+3, se

va proceda la o reparatie capitală prin care să se mărească performantele

utilajului. Cheltuielile cu reparatiile sunt estimate la 25.000 u.m.

Utilajul va fi vândut la sfârsitul exercitiului N+6. Valoarea reziduală a

utilajului este estimată la 30.000 u.m.

Să se identifice fluxurile de trezorerie care vor fi utilizate pentru calculul

valorii de utilitate în conformitate cu IAS 36 "Deprecierea activelor".

366. Societatea X utilizează modelul CAPM pentru a calcula costul capitalului.

Se cunosc următoarele informatii: rata dobânzii fără risc1 (Rf) 20%,

rata de rentabilitate sperată de piată (Rm) 30% si riscul sistematic de

piată al titlurilor (ß) 2.

Să se calculeze rata de randament ce va fi utilizată pentru actualizarea

fluxurilor de trezorerie, în conformitate cu IAS 36 "Deprecierea activelor".

367. Societatea detine un brevet pentru producerea unui parfum. Brevetul

expiră peste 4 ani. Societatea estimează că, în fiecare dintre următorii

4 ani, cererea pentru parfumul respectiv va creste cu 20%.

Experienta arată că societătile concurente invadează piata cu versiuni

ale parfumului profitabil imediat ce acesta nu mai este protejat de brevet.

În consecintă, societatea nu se asteaptă ca brevetul să mai genereze

fluxuri de trezorerie semnificative după expirarea celor 4 ani.

În exercitiul precedent, veniturile nete din vânzarea parfumului au fost

de 10.000 u.m.

Se estimează că rata adecvată pentru actualizarea fluxurilor de trezorerie

aferente brevetului este de 10%.

Să se calculeze valoarea de utilitate în conformitate cu IAS 36 "Deprecierea

activelor".

1 Este, de regulă, rata de dobândă a bonurilor de tezaur.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

368. Societatea detine un utilaj achizitionat la începutul exercitiului N la un

cost de 600.000.000 u.m. Durata de utilitate a fost estimată în momentul

achizitiei la 10.000 ore de functionare. În cursul exercitiului N, utilajul

a functionat 1.000 de ore. Managerii estimează că în fiecare dintre următorii

4 ani utilajul va functiona câte 2.250 ore. Numărul de produse

realizate va fi de 4 bucăti pe oră.

La sfârsitul exercitiului N, există indicii că utilajul s-a depreciat.

Fluxurile de trezorerie nete pe care le va obtine întreprinderea din vânzarea

unui produs sunt estimate la 15.000 u.m./buc. Rata la care se

actualizează fluxurile de trezorerie este de 10%.

Presupunem că există o piată activă pe care utilajul poate fi tranzactionat.

Pretul de vânzare (valoarea justă) ar fi de 510.000.000 u.m., iar cheltuielile

determinate de iesire ar fi de 10.000.000 u.m.

Să se calculeze si să se contabilizeze deprecierea constatată în conformitate

cu IAS 36 "Deprecierea activelor".

369. Un teren cumpărat în exercitiul N-4 la un cost de 400.000.000 u.m. a

fost reevaluat, în exercitiul N-2, la 550.000.000 u.m. Între timp (din N-2

până în prezent), rezerva din reevaluare contabilizată nu a suportat nicio

modificare. La închiderea exercitiului N, valoarea reală a terenului,

considerată a fi egală cu valoarea recuperabilă, este de 420.000.000 u.m.

Să se calculeze si să se contabilizeze deprecierea constatată în conformitate

cu IAS 36 "Deprecierea activelor".

370. Un teren cumpărat în exercitiul N-4 la un cost de 400.000.000 u.m. a

fost reevaluat, în exercitiul N-2, la 550.000.000 u.m. Între timp (din N-2

până în prezent), rezerva din reevaluare contabilizată nu a suportat nicio

modificare. La închiderea exercitiului N, valoarea reală a terenului,

considerată a fi egală cu valoarea recuperabilă, este de 350.000.000 u.m.

Să se calculeze si să se contabilizeze deprecierea constatată în conformitate

cu IAS 36 "Deprecierea activelor".

371. Există indicii că un utilaj petrolier a pierdut din valoare. Valoarea contabilă

netă este de 20.000.000 u.m. Utilajul nu produce fluxuri de trezorerie

independente de alte active, motiv pentru care trebuie determinată

unitatea generatoare de trezorerie de care apartine. Din această unitate

generatoare de trezorerie mai fac parte un teren cu valoarea contabilă

netă de 44.000.000 u.m. si o instalatie cu valoarea contabilă de

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

16.000.000 u.m. Deoarece societatea este obligată ca, la sfârsitul perioadei

de utilizare, să îndepărteze utilajul si să restaureze vegetatia, s-a

constituit un provizion în valoare de 2.000.000 u.m.

Să se calculeze valoarea contabilă a unitătii generatoare de trezorerie în

conformitate cu IAS 36 "Deprecierea activelor".

372. La 31.12.N, există indicii că societatea X a pierdut din valoare. Ea are

două unităti generatoare de trezorerie: unitatea Y, cu valoarea contabilă

netă de 25.000 u.m., si unitatea Z, cu valoarea contabilă netă de

36.000 u.m. Sediul societătii se află într-o clădire cu valoarea contabilă

netă de 6.000 u.m. Activul-suport poate fi alocat unitătilor Y si Z în

functie de valorile contabile ale acestora.

Durata de utilizare rămasă este de 4 ani pentru unitatea Y, respectiv de

6 ani pentru unitatea Z si pentru clădirea în care se află sediul societătii.

Presupunem că valoarea recuperabilă a unitătilor generatoare de trezorerie

coincide cu valoarea de utilitate a acestora. Pentru calculul valorii

de utilitate sunt avute în vedere fluxurile de trezorerie din tabelul A.

Rata de actualizare a fluxurilor de trezorerie este de 12%.

Tabelul A

Anul Factor de

actualizare

Fluxuri de

trezorerie

estimate

pentru

unitatea Y

Valoare

actualizată

Fluxuri de

trezorerie

estimate

pentru

unitatea Z

Valoare

actualizată

N+1 (1 + 12%)-1 6.000 5.357 5.000 4.464

N+2 (1 + 12%)-2 7.500 5.979 6.000 4.783

N+3 (1 + 12%)-3 8.500 6.050 7.000 4.982

N+4 (1 + 12%)-4 10.000 6.355 9.000 5.720

N+5 (1 + 12%)-5 10.000 5.674

N+6 (1 + 12%)-6 9.000 4.560

Valoare de utilitate 23.741 30.183

Să se aloce valoarea activului-suport si să se calculeze pierderea de

valoare în conformitate cu IAS 36 "Deprecierea activelor".

373. Există indicii că un echipament tehnic cu valoarea contabilă netă de

20.000.000 u.m. a pierdut din valoare. Echipamentul nu produce

fluxuri de trezorerie independente de alte active, el făcând parte din

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

aceeasi unitate generatoare de trezorerie cu o clădire cu valoarea contabilă

netă de 60.000.000 u.m. si cu un teren cu valoarea contabilă de

40.000.000 u.m. Nu există goodwill ce poate fi atasat rational unitătii

generatoare de trezorerie.

Presupunem că valoarea recuperabilă a unitătii generatoare de trezorerie

este de 108.000.000 u.m.

Să se calculeze si să se contabilizeze deprecierea unitătii generatoare de

trezorerie în conformitate cu IAS 36 "Deprecierea activelor".

374. La 31.12.N-2, societatea a constatat o pierdere de 75.000.000 u.m. pentru

un utilaj cu valoarea contabilă de 300.000.000 u.m. Durata de utilitate

rămasă la acea dată era de 10 ani. La 31.12.N, există indicii că pierderea

de valoare a utilajului s-a diminuat. Presupunem că la 31.12.N valoarea

recuperabilă a utilajului este de 216.000.000 u.m.

Să se analizeze situatia la 31.12.N-2 si la 31.12.N în conformitate cu

IAS 36 "Deprecierea activelor" si să se contabilizeze deprecierile (reluările

de depreciere) constatate.

375. La 31.12.N-2, societatea a constatat o pierdere de 75.000.000 u.m. pentru

un utilaj cu valoarea contabilă de 300.000.000 u.m. Durata de utilitate

rămasă la acea dată era de 10 ani. La 31.12.N, există indicii că pierderea

de valoare a utilajului s-a diminuat. Presupunem că la 31.12.N valoarea

recuperabilă a utilajului este de 255.000.000 u.m.

Să se analizeze situatia la 31.12.N-2 si la 31.12.N în conformitate cu

IAS 36 "Deprecierea activelor" si să se contabilizeze deprecierile

(reluările de depreciere) constatate.

376. La 31.12.N, există indicii că o sectie de productie a pierdut din valoare.

Valoarea contabilă netă a activelor ce compun sectia de productie este

de 105.000 u.m. Durata rămasă de utilizare este de 10 ani. Nu există

fond comercial atasabil sectiei de productie.

Presupunem că sectia de productie este foarte specializată si este imposibil

să se determine pretul net de vânzare pentru aceasta. Ca urmare, valoarea

recuperabilă coincide cu valoarea de utilitate a sectiei de productie. Pentru

calculul valorii de utilitate sunt avute în vedere fluxurile de trezorerie

din Tabelul A. Rata de actualizare a fluxurilor de trezorerie este de 12%.

Managerii estimează că la sfârsitul exercitiului N+2 sectia de productie

va intra într-un proces de restructurare. Restructurarea va avea ca efect

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

diminuarea iesirilor de trezorerie angajate pentru a genera intrări de

trezorerie relative la utilizarea continuă a sectiei de productie. Cheltuielile

cu restructurarea sunt estimate la 3.500 u.m.

La 31.12.N+2, se constituie un provizion de restructurare de 3.500 u.m.2

Pentru calculul valorii de utilitate la această dată sunt avute în vedere

fluxurile de trezorerie din Tabelul A. Rata de actualizare a fluxurilor de

trezorerie este de 12%.

Tabelul A

Anul Fluxuri de

trezorerie

estimate la

31.12.N3

Factor de

actualizare

Valoare

actualizată

Fluxuri de

trezorerie

estimate la

31.12.N+24

Factor de

actualizare

Valoare

actualizată

N+1 9.850 (1 + 12%)-1 8.794 ---

N+2 10.000 (1 + 12%)-2 7.972 ---

N+3 14.000 (1 + 12%)-3 9.965 14.000 (1 + 12%)-1 12.500

N+4 15.400 (1 + 12%)-4 9.787 16.000 (1 + 12%)-2 12.755

N+5 15.750 (1 + 12%)-5 8.937 17.000 (1 + 12%)-3 12.100

N+6 14.000 (1 + 12%)-6 7.093 17.500 (1 + 12%)-4 11.121

N+7 14.000 (1 + 12%)-7 6.333 18.000 (1 + 12%)-5 10.214

N+8 12.600 (1 + 12%)-8 5.089 17.000 (1 + 12%)-6 8.613

N+9 12.600 (1 + 12%)-9 4.544 16.000 (1 + 12%)-7 7.238

N+10 12.600 (1 + 12%)-10 4.057 15.500 (1 + 12%)-8 6.260

Valoare de utilitate 72.571 80.801

Să se analizeze situatia unitătii generatoare de trezorerie la închiderea

exercitiilor N si N+2, în conformitate cu IAS 36 "Deprecierea activelor",

si să se contabilizeze deprecierile (reluările de depreciere) constatate.

377. Societatea A (locatar) a semnat un contract de închiriere cu următoarele

caracteristici:

- data începerii contractului: 31.12.N;

2

Constituirea provizionului de restructurare intră sub incidenta normei IAS 37 "Provizioane,

datorii contingente si active contingente". Conform acestei norme, se constituie

provizion doar atunci când procesul de restructurare este ireversibil.

3

Nu sunt afectate de cheltuielile de restructurare si de beneficiile estimate a se obtine în

urma restructurării.

4

Nu sunt afectate de cheltuielile de restructurare, dar tin cont de beneficiile estimate a se

obtine în urma restructurării.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

- durata contractului: 3 ani;

- obiectul contractului: un echipament tehnic;

-

valoarea justă a echipamentului: 135.000 u.m.;

-

sunt prevăzute 3 redevente anuale, de 50.000 u.m. fiecare, achitabile

în ultima zi a anului de contract;

-

locatarul plăteste în fiecare an 1.000 u.m. pentru asigurare;

-

la sfârsitul perioadei de locatie, echipamentul va fi returnat locatorului;

-

locatarul îi garantează locatorului o valoare reziduală de 10.000 u.m.

la 31.12.N+3;

-

rata marginală de împrumut a locatarului: 10%.

Să se contabilizeze primirea echipamentului de către locatar în conformitate

cu IAS 17 "Contracte de leasing".

378. Societatea A (locatar) a semnat un contract de închiriere cu următoarele

caracteristici:

-

data începerii contractului: 31.12.N;

- durata contractului: 3 ani;

- obiectul contractului: un echipament tehnic;

-

valoarea justă a echipamentului: 135.000 u.m.;

-

sunt prevăzute 3 redevente anuale, de 50.000 u.m. fiecare, achitabile

în ultima zi a anului de contract;

-

locatarul plăteste în fiecare an 1.000 u.m. pentru asigurare;

-

la sfârsitul perioadei de locatie, echipamentul va fi returnat

locatorului;

-

locatarul îi garantează locatorului o valoare reziduală de 10.000 u.m.

la 31.12.N+3;

-

rata marginală de împrumut a locatarului: 10%.

Să se calculeze tabloul de amortizare a datoriei fată de locator si să se

contabilizeze datoria fată de locator, referitoare la dobânzi, pentru întreaga

perioadă a contractului, în conformitate cu IAS 17 "Contracte de leasing".

379. Societatea X este proprietara unei clădiri pe care o închiriază, pe o durată

de 5 ani, societătii Y. Contractul a fost semnat la 1 octombrie exercitiul N.

Chiria este de 8.000.000 u.m. pe lună. Societatea X suportă cheltuielile

de căutare a locatarului în sumă de 100.000 u.m. Ea decide să înscrie în

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

activ aceste cheltuieli si să le repartizeze pe întreaga durată a contractului.

Costul de achizitie al imobilului este de 500.000.000 u.m., iar durata sa

de utilitate (estimată de locator) este de 50 de ani.

Să se prezinte calculele si înregistrările în contabilitatea locatarului în

conformitate cu IAS 17 "Contracte de leasing".

380. Societatea X este proprietara unei clădiri, pe care o închiriază, pe o

durată de 5 ani, societătii Y. Contractul a fost semnat la 1 octombrie

exercitiul N. Chiria este de 8.000.000 u.m. pe lună. Societatea X suportă

cheltuielile de căutare a locatarului în sumă de 100.000 u.m. Ea decide

să înscrie în activ aceste cheltuieli si să le repartizeze pe întreaga durată

a contractului. Costul de achizitie al imobilului este de 500.000.000 u.m.,

iar durata sa de utilitate (estimată de locator) este de 50 de ani.

Să se prezinte calculele si înregistrările în contabilitatea locatorului în

conformitate cu IAS 17 "Contracte de leasing".

381. Pe 01.04.N, o societate X a semnat un contract de leaseback pentru un

utilaj, în următoarele conditii: pretul de vânzare 30.000.000 u.m., durata

contractului de închiriere 4 ani, chiria trimestrială 2.298.000 u.m. La

sfârsitul perioadei de locatie, societatea va redeveni proprietara

bunului. La data vânzării, utilajul avea o valoare contabilă netă de

24.000.000 u.m.

Să se contabilizeze operatia de leaseback la societatea X la data semnării

contractului, în conformitate cu IAS 17 "Contracte de leasing".

382. Pe 01.08.N, o societate X a semnat un contract de vânzare asortată cu

o locatie pentru o clădire. Clădirea avea o valoare contabilă de

15.000.000 u.m. Amortizarea calculată până în momentul vânzării a fost

de 6.250.000 u.m. Durata contractului de închiriere a fost stabilită la 4 ani.

Pretul de vânzare (22.500.000 u.m.) si chiriile corespund valorii juste.

Să se contabilizeze operatia de leaseback la societatea X la data semnării

contractului, în conformitate cu IAS 17 "Contracte de leasing".

383. Pe 01.08.N, o societate X a semnat un contract de vânzare asortată cu

o locatie pentru o clădire. Clădirea avea o valoare contabilă de

15.000.000 u.m. Amortizarea calculată până în momentul vânzării a

fost de 6.250.000 u.m. Durata contractului de închiriere a fost stabilită

la 4 ani.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Pretul de cesiune (22.500.000 u.m.) este superior valorii juste

(20.000.000 u.m.).

Să se contabilizeze operatia de leaseback la societatea X la data semnării

contractului, în conformitate cu IAS 17 "Contracte de leasing".

384. Societatea M a contractat un împrumut în următoarele conditii: valoarea

nominală a împrumutului 1.000 mil. lei, durata împrumutului 5 ani, rata

dobânzii este egală cu rata scontului (+2%). Deoarece anticipează o

crestere a ratei dobânzii, societatea negociază cu banca sa un contract

swap la o rată a dobânzii fixă de 30%. Altfel spus, societatea M se

angajează să plătească o dobândă de 30%. În acelasi timp, ea va încasa

de la bancă o dobândă egală cu rata scontului (+2%). Într-o imagine

completă, în timpul unui an, societatea plăteste creditorilor o dobândă

egală cu rata scontului (+2%), încasează de la bancă o dobândă egală

cu rata scontului (+2%) si plăteste băncii o dobândă de 30%. În consecintă,

ea este îndatorată cu o rată a dobânzii fixă de 30%.

Presupunem că rata scontului si în consecintă rata nominală a dobânzii

prevăzută în contract au evoluat astfel:

Anul 1 2 3 4 5

Rata scontului 26 27 28 31 32

Rata contractuală a dobânzii 28 29 30 33 34

Să se calculeze câstigul sau pierderea înregistrat(ă) de societate din

contractul swap.

385. La începutul exercitiului N, societatea X a contractat un împrumut de

2.200 mil. $, rambursabil la sfârsitul exercitiului N. Rata dobânzii

prevăzută în contract este de 4%.

La aceeasi dată, societatea Y a contractat un împrumut de 2.000 mil.

euro, rambursabil la sfârsitul exercitiului N. Rata dobânzii prevăzută în

contract este de 3%.

Cele două societăti decid să realizeze un swap de devize de 2.000 mil.

euro. La data semnării contractului, 1 euro = 1,1 $.

Pentru a simplifica la maximum calculele, presupunem că până la data

rambursării împrumuturilor raportul de schimb euro/$ a rămas nemodificat.

Să se precizeze ce sume se înregistrează în contabilitatea societătii X.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

386. Societatea M a contractat un împrumut în următoarele conditii: valoarea

nominală a împrumutului 10.000.000 u.m., rata dobânzii 20%, durata

împrumutului 5 ani. Rata dobânzii pe piată coincide cu rata dobânzii

prevăzută în contract.

Să se calculeze valoarea justă a împrumutului la data contractării acestuia.

387. Societatea M a contractat un împrumut în următoarele conditii: valoarea

nominală a împrumutului 10.000.000 u.m., rata dobânzii 20%, durata

împrumutului 5 ani. La 31 decembrie anul 2, rata dobânzii pe piată este

de 24%.

Să se calculeze valoarea justă a împrumutului la sfârsitul anului 2.

388. Societatea B a lansat, la începutul exercitiului N, un împrumut obligatar

în următoarele conditii: valoarea nominală a împrumutului 10.000 mil. lei,

durata împrumutului 5 ani, rata fixă a dobânzii 10%, valoarea de rambursat

10.500 mil. lei, prima de rambursare 500 mil. lei. Împrumutul se

va rambursa anual în transe egale corespunzătoare celor 5 ani.

La data lansării împrumutului, datoria este de 10.500 mil. lei.

Să se calculeze costul amortizat la sfârsitul exercitiului N în conformitate

cu IAS 39 "Instrumente financiare: recunoastere si evaluare".

389. O întreprindere fabrică un produs pentru care costul variabil unitar de

productie este de 180.000 u.m. Cheltuielile fixe anuale de productie

sunt de 1.800.000 mii u.m. Cantitătile fabricate au fost de 5.000 bucăti în

exercitiul N, 4.000 bucăti în exercitiul N+1 si 6.500 bucăti în exercitiul

N+2. La sfârsitul fiecărui exercitiu, întreprinderea posedă 800 bucăti în

stoc.

Să se calculeze costul de productie unitar în conformitate cu IAS 2

"Stocuri", în conditiile în care presupunem că mărimea capacitătii nor-

male de productie este de 5.000 bucăti.

390. Stocul mărfii M la 1 noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m. (1.000 bucăti

x 400.000 u.m./bucată). În luna noiembrie, acest stoc este afectat

de următoarele operatii:

- 4 noiembrie: o iesire de 400 bucăti;

- 10 noiembrie: o intrare de 500 bucăti la un cost de 410.000 u.m./bucată;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

- 17 noiembrie: o iesire de 400 bucăti;

- 25 noiembrie: o intrare de 200 bucăti la un cost de 414.000 u.m./bucată;

- 30 noiembrie: o iesire de 800 bucăti.

Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipoteză): 400.000 u.m./

bucată.

Să se întocmească fisa stocului în cazul în care se utilizează costul mediu

ponderat al perioadei precedente.

391. Stocul mărfii M la 1 noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m. (1.000 bucăti

x 400.000 u.m./bucată). În luna noiembrie, acest stoc este afectat

de următoarele operatii:

- 4 noiembrie: o iesire de 400 bucăti;

- 10 noiembrie: o intrare de 500 bucăti la un cost de 410.000 u.m./bucată;

- 17 noiembrie: o iesire de 400 bucăti;

- 25 noiembrie: o intrare de 200 bucăti la un cost de 414.000 u.m./bucată;

- 30 noiembrie: o iesire de 800 bucăti.

Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipoteză): 400.000 u.m./

bucată.

Să se întocmească fisa stocului în cazul în care se utilizează costul mediu

ponderat calculat după fiecare intrare.

392. Stocul mărfii M la 1 noiembrie era evaluat la 400.000.000 u.m. (1.000 bucăti

x 400.000 u.m./bucată). În luna noiembrie, acest stoc este afectat

de următoarele operatii:

- 4 noiembrie: o iesire de 400 bucăti;

- 10 noiembrie: o intrare de 500 bucăti la un cost de 410.000 u.m./bucată;

- 17 noiembrie: o iesire de 400 bucăti;

- 25 noiembrie: o intrare de 200 bucăti la un cost de 414.000 u.m./bucată;

- 30 noiembrie: o iesire de 800 bucăti.

Costul mediu ponderat al perioadei precedente (ipoteză): 400.000 u.m./

bucată.

Să se întocmească fisa stocului în cazul în care se utilizează metoda

FIFO.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

393. Societatea X a dat în functiune, începând cu 1 ianuarie N, un utilaj în

valoare de 900.000 u.m. Din punct de vedere contabil, utilajul se amortizează

linear pe trei ani. Amortizarea fiscală aferentă utilajului în N

este de 400.000 u.m.

Să se calculeze eventuala diferentă temporară în conformitate cu IAS 12

"Impozitul pe profit".

394. La data bilantului, societatea are o creantă privind dividendele de încasat

de 85.000 u.m. Din punct de vedere fiscal, dividendele nu sunt impozabile.

Să se calculeze eventuala diferentă temporară în conformitate cu IAS 12

"Impozitul pe profit".

395. În cursul lunii decembrie N, societatea a încasat redevente în valoare de

10.000 u.m. aferente trimestrului 1 din exercitiul N+1. Presupunem că

din punct de vedere fiscal redeventele sunt impozabile în anul încasării

acestora.

Să se calculeze eventuala diferentă temporară la 31.12.N în conformitate

cu IAS 12 "Impozitul pe profit".

396. La începutul exercitiului N, s-a dat în functiune un utilaj în valoare de

20.000 u.m. În anul N, amortizarea contabilă a fost de 2.000 u.m., iar

amortizarea fiscală, de 2.800 u.m. Cota de impozit pe profit în vigoare

în anul N: 16%. Până la închiderea exercitiului N nu au apărut reglementări

privind modificarea cotei de impozit pentru exercitiul viitor.

Să se calculeze impozitul amânat la închiderea exercitiului N în conformitate

cu IAS 12 "Impozitul pe profit".

397. La 31.12.N, societatea are o datorie privind dobânzile de plătit de

1.000 u.m. Presupunem că din punct de vedere fiscal dobânzile sunt

deductibile în exercitiul financiar în care generează fluxuri de trezorerie.

În decembrie N, a apărut o reglementare conform căreia, începând cu

01.01.N+1, cota de impozit pe profit va creste de la 30% la 35%.

Să se calculeze impozitul amânat la închiderea exercitiului N, în conformitate

cu IAS 12 "Impozitul pe profit".

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

398. Se cunosc următoarele informatii privind societatea X, la 31.12.N:

Informatii Valori contabile

Imobilizări corporale (1)

Creante clienti (2)

Dobânzi de încasat (3)

750.000

150.000

15.000

Amenzi de plătit (4)

Dobânzi de plătit (3)

16.500

7.500

(1) Baza de impozitare pentru imobilizările corporale este de 705.000 u.m.

(2) Creantele clienti au o valoare brută de 162.000 u.m. si există o

ajustare de depreciere a creantelor de 12.000 u.m. Ajustarea nu

este deductibilă fiscal.

(3) Presupunem că dobânzile sunt recunoscute fiscal în exercitiul în

care acestea generează fluxuri de trezorerie.

(4) Amenzile nu sunt deductibile fiscal.

Cota de impozit pe profit: 30%.

La începutul exercitiului N, există un pasiv de impozit amânat de

3.000 u.m.

Să se calculeze si să se contabilizeze impozitul amânat în conformitate

cu IAS 12 "Impozitul pe profit", fără a compensa creantele si datoriile

de impozit.

399. Societatea X a dat în functiune, începând cu 1 ianuarie N, un utilaj cu o

valoare de 360.000 u.m. Din punct de vedere contabil, utilajul se

amortizează linear pe trei ani. Amortizarea fiscală aferentă utilajului va

fi de: 80.000 u.m. în N, 120.000 u.m. în N+1, respectiv 160.000 u.m.

în N+2. Cota de impozit pe profit: 30%.

Să se calculeze si să se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu

IAS 12 "Impozitul pe profit" la sfârsitul fiecăruia dintre cele trei exercitii.

400. Se cunosc următoarele informatii privind o categorie de clădiri ale societătii

X:

Informatii Valoare

contabilă

Bază de

impozitare

Valoarea clădirilor la 01.01.N

- Amortizarea în anul N .

= Valoarea clădirilor la 31.12.N

100.000

(10.000)

90.000

80.000

(15.000)

65.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

La 31.12.N, societatea a procedat la reevaluarea categoriei de clădiri,

valoarea reevaluată fiind de 127.000 u.m. Din punct de vedere fiscal,

reevaluarea nu este recunoscută. Cota de impozit pe profit: 30%. La începutul

exercitiului N, exista un pasiv de impozit amânat de 6.000 u.m.

Să se calculeze si să se contabilizeze impozitul amânat în conformitate

cu IAS 12 "Impozitul pe profit", la 31.12.N.

401. Societatea procedează la retratarea situatiilor financiare în conformitate

cu prevederile IAS 29 pentru prima dată în exercitiul N. Din punct de

vedere fiscal, retratarea situatiilor financiare nu este recunoscută.

Presupunem următoarele informatii privind imobilizările corporale ale

societătii la deschiderea exercitiului N:

Valoarea contabilă (valoarea corectată de

efectele inflatiei) 180.000 u.m.

Baza de impozitare (valoarea istorică) 120.000 u.m.

Diferentă temporară impozabilă 60.000 u.m.

Cota de impozit pe profit: 35%.

Să se calculeze si să se contabilizeze impozitul amânat în conformitate

cu IAS 12 "Impozitul pe profit".

402. La începutul exercitiului N, societatea românească M a achizitionat

100% societatea americană F. La acea dată, F detinea o imobilizare

cumpărată recent cu 100.000 $. Imobilizarea se amortizează pe 5 ani

din punct de vedere contabil si pe 4 ani, din punct de vedere fiscal.

Cota de impozit pe profit 30%. La data achizitiei, 1 $ = 30.000 lei. La

31.12.N, 1 $ = 33.000 lei. Presupunem că societatea F reprezintă o

operatiune în străinătate care face parte integrantă din operatiunile

societătii M, în sensul normei IAS 21.

În situatiile financiare consolidate, activul va fi evaluat la 100.000 $ x

30.000 = 3.000.000.000 lei.

Să se calculeze si să se contabilizeze impozitul amânat în conformitate

cu IAS 12 "Impozitul pe profit".

403. La 31.12.N, societatea detine un utilaj cu valoarea contabilă de

100.000 u.m. si baza de impozitare de 80.000 u.m. La deschiderea exercitiului

N, exista un pasiv de impozit amânat de 1.000 u.m. În cursul

exercitiului N, cota de impozit pe profit a crescut de la 25% la 30%.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Să se calculeze si să se contabilizeze impozitul amânat în exercitiul N

în conformitate cu IAS 12 "Impozitul pe profit".

404. O societate din industria petrolieră a instalat o rafinărie pe un teren

închiriat. În contract se precizează că, la sfârsitul perioadei de închiriere,

rafinăria va fi mutată într-o altă locatie strategică. Se estimează că pentru

mutarea rafinăriei sunt necesare cheltuieli de 200.000 u.m.

Să se verifice dacă sunt îndeplinite conditiile de constituire a unui

provizion în conformitate cu IAS 37 "Provizioane, datorii contingente

si active contingente".

405. Un magazin de vânzări cu amănuntul are o politică de rambursare a

contravalorii bunurilor returnate de către clientii nemultumiti, chiar si

atunci când nu are obligatia legală de a o face. Politica sa este cunoscută

pe piată. Statisticile arată că anual sunt returnate produse a căror valoare

reprezintă 3% din cifra de afaceri. În anul N, cifra de afaceri a fost de

10.000.000 u.m.

Să se verifice dacă sunt îndeplinite conditiile de constituire a unui

provizion în conformitate cu IAS 37 "Provizioane, datorii contingente

si active contingente".

406. O societate din industria chimică poluează mediul prin activitătile sale.

Desi tara în care îsi desfăsoară activitatea nu dispune de o reglementare

care să prevadă obligativitatea societătilor poluante de a suporta

costurile cu decontaminarea, există dezbateri asupra unui proiect de

lege în acest sens si este aproape sigur că proiectul respectiv va fi în

curând promulgat. Se estimează costuri cu decontaminarea în valoare

de 600.000 u.m.

Să se verifice dacă sunt îndeplinite conditiile de constituire a unui

provizion în conformitate cu IAS 37 "Provizioane, datorii contingente

si active contingente".

407. Conform contractului, o societate acordă garantie de un an tuturor bunurilor

pe care le vinde. Statisticile arată că 70% din produsele vândute nu

prezintă defecte, 25% prezintă defecte minore si 5% prezintă defecte

majore. Dacă toate produsele ar avea defecte minore, cheltuielile cu

reparatiile ar fi de 200.000 u.m. Dacă toate produsele ar avea defecte

majore, cheltuielile cu reparatiile ar fi de 1.000.000 u.m.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Să se verifice dacă sunt îndeplinite conditiile de constituire a unui

provizion în conformitate cu IAS 37 "Provizioane, datorii contingente

si active contingente".

408. La sfârsitul anului 1, societatea X a achizitionat dreptul de a exploata o

mină timp de 5 ani. Prin contract, ea este obligată ca la sfârsitul perioadei

de exploatare să îndepărteze echipamentele si să recoperteze solul.

Se estimează că pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale sunt

necesare cheltuieli de 600.000 u.m. Presupunem o rată de actualizare

de 5%.

Să se verifice dacă la sfârsitul anului 1 sunt îndeplinite conditiile de

constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 "Provizioane,

datorii contingente si active contingente".

409. La începutul exercitiului N-2, societatea X a semnat un contract de

închiriere a unei clădiri în care să functioneze sediul societătii. Durata

contractului: 5 ani. Redeventa anuală: 150.000 u.m. În contract se precizează

că spatiul nu poate fi subînchiriat altui beneficiar, iar în caz de

reziliere se vor plăti penalizări de 140.000 u.m. pentru fiecare an de

neîndeplinire a contractului. La sfârsitul exercitiului N, societatea si-a

mutat sediul într-un centru administrativ prestigios, care corespunde mai

bine noii imagini pe care aceasta doreste să o promoveze.

Să se verifice dacă sunt îndeplinite conditiile de constituire a unui

provizion în conformitate cu IAS 37 "Provizioane, datorii contingente

si active contingente".

410. Societatea prestează servicii de curierat pe plan intern si international.

Pe 5 decembrie N, consiliul de administratie decide ca, începând cu

1 ianuarie N+1, să lichideze activitătile externe. Pe 8 decembrie N, s-a

aprobat un plan detaliat pentru aplicarea acestei decizii. În zilele

următoare s-a procedat la informarea clientilor si a personalului asupra

procesului de restructurare.

Se estimează că pentru lichidarea activitătilor externe se vor angaja cheltuieli

de 1.000.000 u.m.

Să se verifice dacă sunt îndeplinite conditiile de constituire a unui

provizion în conformitate cu IAS 37 "Provizioane, datorii contingente

si active contingente".

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

411. Societatea îsi desfăsoară activitatea în domeniul prelucrării laptelui. Din

cauza concurentei pe piată, rezultatele ultimelor exercitii au fost mult

mai mici decât cele bugetate. Din acest motiv, în exercitiul N, consiliul

de administratie a decis să renunte la fabricarea iaurtului cu aromă de

fructe si să înceapă productia de cremă de brânză.

În planul de restructurare sunt prevăzute următoarele:

-

indemnizatii pentru concedierea unei părti din salariati: 2.000.000 u.m.;

-

cheltuieli cu achizitia de instalatii pentru producerea cremei de

brânză: 9.000.000 u.m.;

-

cheltuieli cu recalificarea personalului în vederea utilizării noilor

instalatii: 300.000 u.m.;

-

profituri estimate a se obtine din vânzarea instalatiilor utilizate în

producerea iaurtului cu aromă de fructe: 900.000 u.m.;

- cheltuieli cu promovarea noilor produse: 800.000 u.m.

La sfârsitul exercitiului N s-au anuntat public principalele caracteristici

ale planului de restructurare. Acest anunt a indus salariatilor, clientilor

si furnizorilor asteptarea că societatea va implementa procesul de restructurare.

Să se verifice dacă sunt îndeplinite conditiile de constituire a unui provizion

în conformitate cu IAS 37 "Provizioane, datorii contingente si

active contingente".

412. Pe 01.06.N, societatea X garantează creditele bancare contractate de

societatea Y. La acea dată, situatia financiară a societătii Y era solidă.

În cursul exercitiului N+1, situatia financiară a societătii Y se agravează,

iar pe 30.11.N+1 se declară falimentul. La 31.12.N+1, se estimează că

sumele ce trebuie acoperite în numele societătii Y sunt de 800.000 u.m.

Să se verifice dacă, pentru societatea X, sunt îndeplinite conditiile de

constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 "Provizioane,

datorii contingente si active contingente", la 31.12.N si la 31.12.N+1.

413. În luna februarie exercitiul N, societatea a fost actionată în instantă de

către un fost angajat. Reclamantul solicită despăgubiri pentru daunele

suferite în timpul unei accidentări în perioada în care lucra pentru

societate, sustinând că aceasta nu a respectat regulile prevăzute de

legislatia în domeniul protectiei muncii. La 31.12.N, avocatii societătii

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

sunt de părere că aceasta nu va fi făcută responsabilă. La 31.12.N+1,

tinând cont de evolutia procesului, avocatii consideră că societatea va fi

făcută răspunzătoare si va trebui să plătească despăgubiri în valoare de

700.000 u.m.

Să se verifice dacă sunt îndeplinite conditiile de constituire a unui

provizion în conformitate cu IAS 37 "Provizioane, datorii contingente

si active contingente", la 31.12.N si la 31.12.N+1.

414. În cursul exercitiului N, societatea X a actionat în instantă un concurent

pentru utilizarea ilegală a unei licente. Tribunalul a decis că societatea

concurentă îi va plăti lui X despăgubiri în valoare de 100.000 u.m.

Concurentul a făcut recurs la o instantă superioară. Până la închiderea

exercitiului N, recursul nu a fost solutionat.

Să se verifice dacă sunt îndeplinite conditiile de recunoastere a unui

activ în bilantul societătii X, în conformitate cu IAS 37 "Provizioane,

datorii contingente si active contingente".

415. O agentie de voiaj a vândut bilete de avion în valoare de 100.000.000 u.m.

Ea percepe comision de 15% din pretul de vânzare, restul de 85%

revenind companiilor aeriene în numele cărora s-a realizat vânzarea.

Să se contabilizeze operatia de vânzare în conformitate cu IAS 18

"Venituri".

416. La 1 ianuarie N, o întreprindere a vândut unui client mărfuri în valoare

de 100.000.000 u.m. Conditiile de decontare sunt următoarele: 50% la

semnarea contractului; 25% peste un an si 25% peste doi ani. Se estimează

că societatea-client ar fi putut obtine un credit echivalent pe piata

bancară la o rată de 5%.

Să se contabilizeze operatia de vânzare si repartizarea cheltuielilor

financiare între exercitii în conformitate cu IAS 18 "Venituri".

417. O întreprindere A schimbă cu întreprinderea B un stoc de materiale

consumabile cu valoarea justă de 100.000 u.m. contra unui stoc de materii

prime cu valoarea justă de 150.000 u.m.

Să se contabilizeze operatia de schimb, la societatea A, în conformitate

cu IAS 18 "Venituri".

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

418. În exercitiul N, societatea X vinde produse-program. Prin contract, ea

se angajează să furnizeze servicii de întretinere timp de doi ani de la

data vânzării. Pretul de vânzare (60.000 u.m.) trebuie alocat între suma

corespunzătoare produselor-program (50.000 u.m.) si suma identificabilă

a serviciilor ulterioare (10.000 u.m.).

Să se contabilizeze operatia de vânzare în conformitate cu IAS 18

"Venituri".

419. Pe 25 decembrie N, societatea X a transferat societătii Y mărfuri în

valoare de 10.000 u.m. pentru a le vinde în regim de consignatie la un

pret de 12.000 u.m. Mărfurile au fost vândute pe 5 ianuarie N+1.

Să se contabilizeze transferul si vânzarea mărfurilor, la societatea X, în

conformitate cu IAS 18 "Venituri".

420. Pe data de 10 decembrie N, societatea A vinde mărfuri în următoarele

conditii: pret de vânzare 70.000.000 u.m., costul mărfurilor vândute

62.000.000 u.m. Creditul acordat nu depăseste duratele obisnuite de

creditare.

Să se contabilizeze operatia de vânzare în conformitate cu IAS 18

"Venituri".

421. La 1 mai N, societatea a achizitionat 100 de obligatiuni la un pret unitar

de 2.000 u.m. Pe 1 august N, societatea încasează, în numele obligatiunilor,

dobânda aferentă perioadei 1 august N-1 - 30 iulie N. Dobânda

anuală pentru fiecare obligatiune: 60 u.m.

Să se contabilizeze achizitia obligatiunilor si încasarea dobânzilor în

conformitate cu IAS 18 "Venituri".

422. Pe data de 1 octombrie N, societatea a semnat un contract de concesiune

a unui teren pentru o perioadă de 10 ani. Acest contract generează

venituri totale de 120.000.000 u.m. Veniturile sunt repartizate în mod

uniform pe durata contractului si se încasează anual pe 30 septembrie.

Să se contabilizeze veniturile aferente exercitiului N în conformitate cu

IAS 18 "Venituri".

423. La 1 octombrie N, s-au achizitionat 1.000 de actiuni ALFA la un pret

unitar de 5.000 u.m. Pe 1 iunie N+1, la societatea ALFA s-a luat decizia

de distribuire a dividendelor aferente exercitiului N: 50 u.m./actiune.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Prin achizitia acestor actiuni, ALFA devine societate afiliată.

Să se contabilizeze achizitia actiunilor si dreptul de a încasa dividende,

în conformitate cu IAS 18 "Venituri".

424. Pe 1 ianuarie N, societatea X achizitionează, la data emisiunii, 20.000 obligatiuni

la un pret egal cu valoarea nominală: 100 u.m. Obligatiunile au

scadenta peste 5 ani, iar pretul de rambursare total este 2.112.742 u.m.

Dobânda nominală este de 5% si se încasează anual la 31 decembrie.

Presupunem că rata de randament asteptată de piată pentru acest tip de

plasament este de 6%.

Să se contabilizeze achizitia obligatiunilor, încasarea dobânzilor si amortizarea

primelor, în exercitiul N, în conformitate cu IAS 18 "Venituri".

425. În exercitiul N+1, societatea M a constatat că a contabilizat, la veniturile

exercitiului N, vânzări de 60.000 u.m., care s-au dovedit a fi fictive.

Această eroare repune în discutie fiabilitatea situatiilor financiare ale

exercitiului N. În conditiile unei cote de impozit ipotetice de 25%, rezultatul

exercitiului N a fost incorect majorat cu: 60.000 x 75% = 45.000 u.m.

Structura contului de profit si pierdere în N, în u.m., se prezintă astfel:

Venituri din vânzări 400.000

Costul mărfurilor vândute -320.000

Rezultatul contabil înainte de impozitare 80.000

Cheltuieli privind impozitul pe profit -20.000

Rezultatul net 60.000

Rezultatele nedistribuite au fost de 200.000 u.m. la începutul exercitiului

N si de 260.000 u.m. la închiderea acestuia.

În anul N+1, veniturile din vânzări sunt de 500.000 u.m., iar costul

bunurilor vândute, de 400.000 u.m.

Să se contabilizeze corectarea de erori în conformitate cu IAS 8 "Politici

contabile, modificări în estimările contabile si erori" (corectarea este

acceptată din punct de vedere fiscal) si să se retrateze informatiile comparative.

426. O întreprindere realizează constructia unei hidrocentrale fără să facă

apel la o finantare specială. Împrumuturile si lucrările în curs de executie,

la începutul si la închiderea exercitiului N, precum si mediile aferente,

în milioane u.m., se prezintă astfel:

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Informatii 01.01.N 31.12.N Media

Împrumuturi:

Împrumutul 1 (dobânda 5%)

Împrumutul 2 (dobânda 6%)

Total împrumuturi

Costul lucrărilor realizate

30.000

45.000

75.000

72.000

24.000

37.500

61.500

96.000

27.000

41.250

68.250

84.000

La nivelul exercitiului N, cheltuielile cu dobânzile au fost în sumă de

4.000.000.000 u.m.

Să se calculeze costurile împrumuturilor capitalizabile în conformitate

cu IAS 23 "Costurile îndatorării".

427. În cursul lunii noiembrie N, societatea a achizitionat un teren în valoare

de 50.000.000 u.m. Pe 1 decembrie N, s-a obtinut un împrumut de

6.000.000 u.m. pe 2 ani la o rată a dobânzii de 5%, plătită la sfârsitul

fiecărei luni. Împrumutul a fost obtinut special pentru amenajarea terenului.

Lucrările de amenajare au fost demarate la începutul exercitiului

N+1 si au continuat pe parcursul întregului exercitiu.

Să se calculeze costurile împrumuturilor capitalizabile în conformitate

cu IAS 23 "Costurile îndatorării".

428. Societatea X a demarat, pe 15 februarie N, lucrările de construire a unei

clădiri. Se estimează că aceasta va fi finalizată peste 2 ani. În cursul

exercitiului N, s-au făcut următoarele plăti în numele constructiei:

- pe 28 februarie N: 160.000 u.m.

- pe 31 martie N: 360.000 u.m.

- pe 31 mai N: 80.000 u.m.

- pe 31 iulie N: 160.000 u.m.

- pe 31 octombrie N: 200.000 u.m.

Total 960.000 u.m.

Plata de pe 28 februarie nu a fost onorată din împrumuturi cu caracter

special. Pe 31 martie N, societatea X a obtinut un împrumut pe un termen

de un an de 700.000 u.m., la o rată anuală a dobânzii de 5%, plătită la

sfârsitul fiecărei luni. Împrumutul a fost obtinut special pentru finantarea

clădirii. Excedentul de fonduri împrumutate a fost plasat temporar la o rată

a dobânzii de 4% pe an. Pentru a onora o parte din plătile de la 31 octombrie

N, s-a făcut din nou apel la împrumuturi fără caracter special.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Din cauza unor importante lucrări tehnice si administrative întreprinse,

lucrarea de constructie a fost suspendată pentru o perioadă de 15 zile.

Datoriile societătii la 31.12.N sunt următoarele:

- împrumut bancar pe termen scurt: 700.000 u.m.;

- împrumut obligatar, contractat în N-1, având valoarea nominală de

14.000.000 u.m., pret de rambursare 14.000.000 u.m., rata anuală

a dobânzii 6%; dobânda se plăteste anual pe 31 decembrie, iar împrumutul

este rambursabil în N+5.

În cursul exercitiului N, societatea a beneficiat de credite primite direct

în contul curent. În medie, creditele primite direct în contul curent în

anul N au fost de 1.300.000 u.m., iar dobânzile aferente acestora, de

50.000 u.m.

Să se calculeze costurile împrumuturilor capitalizabile în conformitate

cu IAS 23 "Costurile îndatorării".

429. O societate procedează la construirea unei clădiri în care va functiona

serviciul administrativ. Pentru constructia clădirii, întreprinderea a obtinut,

în N-1, un împrumut bancar de 20.000.000 u.m., la o rată a dobânzii de

6%, plătită la sfârsitul fiecărei luni. Împrumutul se rambursează integral

pe 31 decembrie N.

Pe 30 septembrie N, s-a încheiat constructia fizică a clădirii. Ea nu poate

fi dată însă în functiune imediat, întrucât se doreste decorarea sălilor de

conferinte si instalarea unor accesorii.

Să se stabilească în ce moment se stopează capitalizarea costurilor

împrumuturilor în conformitate cu IAS 23 "Costurile îndatorării".

430. Societatea X construieste un depozit pentru nevoi proprii. Dobânzile

împrumuturilor relative la această constructie au fost până în prezent

capitalizate. În cursul exercitiului N, întreprinderea decide să schimbe

tratamentul costurilor împrumuturilor si să contabilizeze aceste dobânzi

la cheltuieli. Dobânzile în cauză au fost de:

- 2.000 u.m. în exercitiul N;

- 1.800 u.m. în exercitiul N-1;

- 2.800 u.m. în exercitiile anterioare lui N-1.

Contul de profit si pierdere al exercitiului N prezintă un rezultat înainte

de deducerea cheltuielilor cu dobânzile si a cheltuielilor cu impozitul

pe profit de 10.000 u.m. Din motive didactice, presupunem că nu există

diferente permanente între rezultatul contabil si cel fiscal.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Societatea nu a început să amortizeze depozitul, deoarece acesta nu

este încă dat în functiune.

Din punct de vedere fiscal, o schimbare de politici contabile nu este

acceptată.

Contul de profit si pierdere publicat în exercitiul N-1 se prezintă astfel:

Rezultat înainte de deducerea dobânzilor si a

impozitului pe profit 8.000

Cheltuieli cu dobânzile -

Rezultatul contabil înainte de impozitare 8.000

Cheltuieli privind impozitul pe profit -2.000

Rezultatul net 6.000

La începutul exercitiului N-1, rezultatul nerepartizat era de 20.000 u.m.,

iar la închiderea exercitiului N-1, de 26.000 u.m.

Presupunem o cotă de impozit pe profit de 25%.

Să se contabilizeze efectul schimbării de politici contabile în conformitate

cu IAS 8 si să se retrateze informatiile comparative.

431. La 30.06.N, o întreprindere obtine o subventie de 16.000.000 u.m.

pentru a achizitiona o instalatie al cărei cost este de 40.000.000 u.m. si

care va fi amortizată conform metodei lineare pe o durată de 4 ani.

Administratia publică conditionează acordarea subventiei de angajarea

a trei absolventi pentru o durată minimă de un an.

Să se contabilizeze achizitia imobilizării, primirea subventiei si tratamentul

subventiei în exercitiul N în conformitate cu IAS 20, stiind că se

foloseste metoda contabilizării subventiei la venituri în avans.

432. La 30.06.N, o întreprindere obtine o subventie de 16.000.000 u.m.

pentru a achizitiona o instalatie al cărei cost este de 40.000.000 u.m. si

care va fi amortizată conform metodei lineare pe o durată de 4 ani.

Administratia publică conditionează acordarea subventiei de angajarea

a trei absolventi pentru o durată minimă de un an.

Să se contabilizeze achizitia imobilizării, primirea subventiei si tratamentul

subventiei în exercitiul N în conformitate cu IAS 20, stiind că

se foloseste metoda deducerii subventiilor pentru investitii din costul

activului.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

433. La 10 martie N, o întreprindere obtine o subventie de 3.000.000 u.m.

pentru finantarea consumului de apă în luna februarie N. Factura privind

consumul de apă al lunii februarie N are o valoare de 10.000.000 u.m.

Să se contabilizeze factura de apă si primirea subventiei în conformitate

cu IAS 20, stiind că se foloseste metoda înregistrării subventiilor la

venituri.

434. La 10 martie N, o întreprindere obtine o subventie de 3.000.000 u.m.

pentru finantarea consumului de apă în luna februarie N. Factura privind

consumul de apă al lunii februarie N are o valoare de 10.000.000 u.m.

Să se contabilizeze factura de apă si primirea subventiei în conformitate

cu IAS 20, stiind că se foloseste metoda deducerii subventiei.

435. La 10 martie N, o întreprindere obtine o subventie de 3.000.000 u.m.

pentru finantarea consumului de apă în luna februarie N. Factura privind

consumul de apă al lunii februarie N are o valoare de 10.000.000 u.m.

În anul N+1, administratia publică a informat întreprinderea că, din

motive întemeiate, este obligată să ramburseze integral subventia pentru

consumul de apă pe care o primise în exercitiul precedent.

Să se contabilizeze rambursarea subventiei în conformitate cu IAS 20.

436. La 30.06.N, o întreprindere obtine o subventie de 16.000.000 u.m.

pentru a achizitiona o instalatie al cărei cost este de 40.000.000 u.m. si

care va fi amortizată conform metodei lineare pe o durată de 4 ani.

Administratia publică conditionează acordarea subventiei de angajarea

a trei absolventi pentru o durată minimă de un an.

Presupunem că în exercitiul N+1 societatea a fost obligată să ramburseze

90% din subventia pentru investitii pe care o primise în exercitiul

precedent.

Să se contabilizeze rambursarea subventiei în conformitate cu IAS 20,

stiind că la data primirii sale subventia se înregistrase la venituri în avans.

437. La 30.06.N, o întreprindere obtine o subventie de 16.000.000 u.m.

pentru a achizitiona o instalatie al cărei cost este de 40.000.000 u.m. si

care va fi amortizată conform metodei lineare pe o durată de 4 ani.

Administratia publică conditionează acordarea subventiei de angajarea

a trei absolventi pentru o durată minimă de un an.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Presupunem că în exercitiul N+1 societatea a fost obligată să ramburseze

90% din subventia pentru investitii pe care o primise în exercitiul precedent.

Să se contabilizeze rambursarea subventiei în conformitate cu IAS 20,

stiind că la data primirii sale subventia se dedusese din valoarea activului.

438. Se cunosc următoarele informatii privind exercitiul încheiat la 31.12.N:

-

profit înainte de impozitare: 100.000.000 u.m.;

-

impozit pe profit: 30.000.000 u.m.;

-

interese minoritare: 5.000.000 u.m.

Dividendele în valoare de 40.000.000 u.m. au fost repartizate astfel:

pentru actiuni ordinare 25.000.000 u.m. si pentru actiuni preferentiale

15.000.000 u.m.

La începutul exercitiului N, existau în circulatie 9.000 de actiuni ordinare.

La 30 septembrie N, au fost emise încă 4.000 de actiuni ordinare.

Să se calculeze rezultatul pe actiune de bază în conformitate cu IAS 33

"Rezultatul pe actiune".

439. În exercitiul N-1 au fost emise 20.000 de obligatiuni convertibile în

actiuni ordinare. Valoarea nominală a unei obligatiuni 10.000 u.m.,

dobânda nominală 10%. La data emisiunii obligatiunilor, s-a stabilit că

pe 1 iulie N+1 fiecare 100 obligatiuni pot fi convertite în 105 actiuni.

La începutul exercitiului N, societatea avea în circulatie 100.000 actiuni

ordinare. Rezultatul net al exercitiului N aferent actiunilor ordinare a

fost de 500.000.000 u.m. Cota ipotetică de impozit pe profit este de 25%.

Să se calculeze rezultatul pe actiune de bază si rezultatul pe actiune

diluat în conformitate cu IAS 33 "Rezultatul pe actiune".

440. Se cunosc următoarele informatii privind societatea X, în exercitiul N:

-

rezultatul net al perioadei aferent actiunilor ordinare: 1.200.000 u.m.;

-

numărul mediu ponderat de actiuni ordinare în circulatie: 500.000 actiuni;

-

valoarea justă medie a unei actiuni în N: 20 u.m.;

-

în N-1 au fost emise optiuni pentru cumpărarea a 100.000 actiuni

ordinare la un pret unitar de 15 u.m. Durata de exercitare a optiunilor:

4 ani. În N-1 si N nu s-au exercitat optiuni.

Să se calculeze rezultatul pe actiune diluat în conformitate cu IAS 33

"Rezultatul pe actiune".

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

441. Se cunosc următoarele informatii privind societatea X, în exercitiul N:

-

rezultatul net al perioadei aferent actiunilor ordinare: 20.000.000 u.m.;

-

numărul mediu ponderat de actiuni ordinare în circulatie: 4.000.000 actiuni;

-

valoarea justă medie a unei actiuni în N: 150 u.m.;

-

în N-1, au fost emise optiuni pentru cumpărarea a 200.000 actiuni

ordinare la un pret unitar de 120 u.m. În N-1 si N, nu s-au exercitat

optiuni;

-

în N-1, au fost emise 1.600.000 actiuni preferentiale, fiecare având

dreptul la dividende de 8 u.m. O actiune preferentială este convertibilă

în două actiuni ordinare. Până la închiderea exercitiului N, nu

s-a realizat nicio conversie;

-

la 1 ianuarie N-1, s-au emis 200.000 obligatiuni cu o valoare nominală

de 1.000 u.m. si rata dobânzii 5%. Fiecare obligatiune este

convertibilă în 20 actiuni ordinare;

-

cota de impozit: 40%.

Să se calculeze rezultatul pe actiune diluat în conformitate cu IAS 33

"Rezultatul pe actiune".

442. La închiderea exercitiului N, activele cuprind:

-

un echipament tehnic a cărui valoare netă contabilă este de 10.000 euro;

acest echipament a fost achizitionat la 30.06.N-2;

-

un teren achizitionat la un cost de 1.000 euro pe 01.04.N-3 si reevaluat

la 31.12.N-1 la nivelul sumei de 5.000 euro;

-

un stoc de materii prime cumpărat la 25.06.N la un cost de 400 euro

si depreciat pentru 10% din valoare la închiderea exercitiului N;

-

o creantă de 2.000 euro privind drepturile asupra unui client străin,

corespunzătoare unei vânzări efectuate la 21.10.N;

- suma de 20.000 euro în contul curent la bancă.

Raportul de schimb euro/leu a evoluat astfel:

01.04.N-3 30.06.N-2 31.12.N-1 25.06.N 21.10.N 31.12.N

2,6 3,0 3,3 3,7 3,9 4,0

Să se evalueze elementele prezentate anterior în lei, în conformitate cu

IAS 21 "Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar".

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

443. La 25 noiembrie N, o întreprindere vinde unui client străin produse în

valoare de 10.000 euro. Contravaloarea produselor a fost decontată la

25 decembrie N. Cursul de schimb euro/leu a evoluat astfel: la 25 noiembrie

N, 1 euro = 3,9 lei, la 25 decembrie N, 1 euro = 4,0 lei.

Să se contabilizeze operatia de vânzare si încasarea creantelor.

444. Pe 15 noiembrie N, societatea românească X a cumpărat materii prime

în valoare de 5.000 euro. Plata furnizorilor se efectuează pe 5 februarie

N+1. Societatea X îsi închide conturile, în fiecare an, la 31 decembrie.

Cursul monedei europene a suportat următoarea evolutie:

- la 15 noiembrie N: 3,9 lei;

- la 31 decembrie N: 4,01 lei;

- la 5 februarie N+1: 4,0 lei.

Să se contabilizeze operatia de achizitie, evaluarea datoriei la inventar

si plata datoriei.

445. La 15 aprilie N, societatea românească M a acordat un împrumut de

100.000 euro filialei franceze F. Acest împrumut are, de fapt, caracterul

unei finantări permanente. Cursul monedei europene a suportat următoarea

evolutie:

-la 15 aprilie N: 3,8 lei;

-la 31 decembrie N: 4,0 lei.

Să se contabilizeze, la M, acordarea împrumutului si evaluarea creantei

la închiderea exercitiului N, în conformitate cu IAS 21 "Efectele variatiei

cursurilor de schimb valutar".

446. La 15 aprilie N, societatea franceză M a acordat un împrumut de

100.000 euro filialei F din România. Acest împrumut are, de fapt, caracterul

unei finantări permanente. Cursul monedei europene a suportat

următoarea evolutie:

-la 15 aprilie N: 3,8 lei;

-la 31 decembrie N: 4,0 lei.

Să se contabilizeze, la F, primirea împrumutului si evaluarea datoriei la

închiderea exercitiului N, în conformitate cu IAS 21 "Efectele variatiei

cursurilor de schimb valutar".

447. Fie următoarea organigramă de grup:

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

M

S3

S1

S2

S4

S5

80% 85%

25% 12%

65% 10% 21% 30%

Să se calculeze procentajul de control, să se determine metoda de consolidare

si să se calculeze procentajul de interes.

448. Fie următoarea organigramă de grup:

SM

80%

F1

33%

F2

Societatea F2 este detinută în mod conjunctiv cu alte două grupuri.

Să se calculeze procentajul de control, procentajul de interes si procentajul

de integrare.

449. Fie următoarea organigramă de grup:

S3

S6

70% 30%

4% 30%

60% 45% 25% 22%

S1

S4

SM

S5

S2

30% 3%

80%

20%

S7 S8

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

S3 si S7 sunt detinute în mod conjunctiv cu alte două grupuri.

Să se calculeze procentajul de control, procentajul de interes si procentajul

de integrare. Să se aleagă metoda de consolidare.

450. Societatea M a achizitionat 40.000 actiuni ale societătii F în momentul

constituirii acesteia. Capitalul societătilor M si F este format din actiuni

ordinare cu valoarea nominală de 1 u.m.

Presupunem că printr-un acord cu alti investitori societatea M posedă

mai mult de jumătate din drepturile de vot ale societătii F.

La 31.12.N, societătile M si F prezintă următoarea situatie:

Bilantul societătii M

Imobilizări corporale 200.000

Titluri de participare 40.000

Stocuri 20.000

Creante clienti 80.000

Disponibil 60.000

Total active 400.000

Capital social 120.000

Rezerve 30.000

Rezultat 20.000

Furnizori 230.000

Total capitaluri si datorii 400.000

Contul de profit si pierdere al societătii M

Venituri totale 600.000

Cheltuieli totale 580.000

Rezultat 20.000

Bilantul societătii F

Imobilizări corporale 120.000

Stocuri 60.000

Creante clienti 100.000

Disponibil 20.000

Total active 300.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Capital social 100.000

Rezerve 20.000

Rezultat 10.000

Furnizori 170.000

Total capitaluri si datorii 300.000

Contul de profit si pierdere al societătii F

Venituri totale 400.000

Cheltuieli totale 390.000

Rezultat 10.000

Pentru simplificare, presupunem că între societătile M si F nu au existat

operatii reciproce.

Să se aleagă metoda de consolidare utilizată de grupul M si să se procedeze

la aplicarea acesteia.

451. Societatea M a achizitionat 40.000 actiuni ale societătii F în momentul

constituirii acesteia. Capitalul societătilor M si F este format din actiuni

ordinare cu valoarea nominală de 1 u.m. M exercită împreună cu

asociatul A un control conjunctiv asupra societătii F.

La 31.12.N, societătile M si F prezintă următoarea situatie:

Bilantul societătii M

Imobilizări corporale 200.000

Titluri de participare 40.000

Stocuri 20.000

Creante clienti 80.000

Disponibil 60.000

Total active 400.000

Capital social 120.000

Rezerve 30.000

Rezultat 20.000

Furnizori 230.000

Total capitaluri si datorii 400.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Contul de profit si pierdere al societătii M

Venituri totale 600.000

Cheltuieli totale 580.000

Rezultat 20.000

Bilantul societătii F

Imobilizări corporale 120.000

Stocuri 60.000

Creante clienti 100.000

Disponibil 20.000

Total active 300.000

Capital social 100.000

Rezerve 20.000

Rezultat 10.000

Furnizori 170.000

Total capitaluri si datorii 300.000

Contul de profit si pierdere al societătii F

Venituri totale 400.000

Cheltuieli totale 390.000

Rezultat 10.000

Pentru simplificare, presupunem că între societătile M si F nu au existat

operatii reciproce.

Să se aleagă metoda de consolidare utilizată de grupul M si să se procedeze

la aplicarea acesteia.

452. Societatea M a achizitionat 40.000 actiuni ale societătii F în momentul

constituirii acesteia. Capitalul societătilor M si F este format din actiuni

ordinare cu valoarea nominală de 1 u.m. Presupunem însă că există un

asociat Y care detine mai mult de jumătate din drepturile de vot ale

societătii F.

La 31.12.N, societătile M si F prezintă următoarea situatie:

Bilantul societătii M

Imobilizări corporale 200.000

Titluri de participare 40.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Stocuri 20.000

Creante clienti 80.000

Disponibil 60.000

Total active 400.000

Capital social 120.000

Rezerve 30.000

Rezultat 20.000

Furnizori 230.000

Total capitaluri si datorii 400.000

Contul de profit si pierdere al societătii M

Venituri totale 600.000

Cheltuieli totale 580.000

Rezultat 20.000

Bilantul societătii F

Imobilizări corporale 120.000

Stocuri 60.000

Creante clienti 100.000

Disponibil 20.000

Total active 300.000

Capital social 100.000

Rezerve 20.000

Rezultat 10.000

Furnizori 170.000

Total capitaluri si datorii 300.000

Contul de profit si pierdere al societătii F

Venituri totale 400.000

Cheltuieli totale 390.000

Rezultat 10.000

Pentru simplificare, presupunem că între societătile M si F nu au existat

operatii reciproce.

Să se aleagă metoda de consolidare utilizată de grupul M si să se procedeze

la aplicarea acesteia.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

453. Se cunosc următoarele informatii privind societatea M, la 31.12.N:

Informatii Valori contabile

Imobilizări corporale (1)

Creante clienti (2)

Dobânzi de încasat (3)

1.500.000

300.000

30.000

Amenzi de plătit (4)

Dobânzi de plătit (3)

33.000

15.000

(1) Baza de impozitare pentru imobilizările corporale este 1.410.000 u.m.

(2) Creantele clienti au o valoare brută de 324.000 u.m. si există un

provizion de depreciere a creantelor de 24.000 u.m. Provizionul

nu este deductibil fiscal.

(3) Presupunem că dobânzile sunt recunoscute fiscal în exercitiul în

care acestea generează fluxuri de trezorerie.

(4) Amenzile nu sunt deductibile fiscal.

Cota de impozit pe profit: 30%.

La începutul exercitiului N, există un pasiv de impozit amânat de 6.000 u.m.

Să se calculeze si să se contabilizeze impozitul amânat la 31.12.N în

conformitate cu IAS 12 "Impozitul pe profit".

454. Pe 30.12.N, societatea F a achizitionat o imobilizare corporală în

următoarele conditii: pret de cumpărare 80.000.000 u.m., cheltuieli cu

transportul si instalarea facturate de furnizor 5.000.000 u.m.

Politica grupului din care face parte F este de a include în costul imobilizărilor

corporale cheltuielile estimate a se angaja cu demontarea lor.

Valoarea cheltuielilor estimate a se angaja cu demontarea imobilizării

este de 15.000.000 u.m. Presupunem o cotă de impozit de 25%.

Să se procedeze la retratările prealabile consolidării.

455. În cursul exercitiului N, societatea F a capitalizat cheltuieli de cercetare

în valoare de 10.000.000 u.m., acestea urmând să se amortizeze linear,

începând cu 1 ianuarie N+1 pe o perioadă de 5 ani.

Politica grupului din care face parte F este de a considera cheltuielile de

cercetare cheltuieli ale perioadei. Presupunem o cotă de impozit pe profit

de 25%.

Să se procedeze la retratările prealabile consolidării.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

456. Societatea F detine constructii achizitionate la un cost de 600 miliarde u.m.

si amortizate pentru suma de 150 miliarde u.m.

Politica grupului din care face parte F este de a evalua clădirile la o

valoare reevaluată. Valoarea justă a constructiilor determinată de experti

la 31.12.N este de 675 miliarde lei. Presupunem o cotă de impozit

de 25%.

Să se procedeze la retratările prealabile consolidării, stiind că se reevaluează

valoarea brută si concomitent se reevaluează amortizarea

cumulată.

457. Societatea F detine constructii achizitionate la un cost de 600 miliarde u.m.

si amortizate pentru suma de 150 miliarde u.m.

Politica grupului din care face parte F este de a evalua clădirile la o

valoare reevaluată. Valoarea justă a constructiilor determinată de experti

la 31.12.N este de 675 miliarde lei. Presupunem o cotă de impozit

de 25%.

Să se procedeze la retratările prealabile consolidării, stiind că se reevaluează

valoarea netă a imobilizărilor.

458. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje, filiala F utilizează metoda

de amortizare degresivă, în timp ce politica grupului este de a amortiza

aceste bunuri în mod linear. Filiala achizitionase astfel de utilaje, la

01.01.N, la un cost de achizitie de 200.000.000 u.m. Conducerea ei

estimase o valoare reziduală nulă si o durată de utilitate de 5 ani (normă

de amortizare lineară = 20%, normă de amortizare degresivă = 30%).

Presupunem o cotă de impozit de 25%.

Să se procedeze la retratările prealabile consolidării pentru exercitiul N.

459. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje, filiala F utilizează metoda

de amortizare degresivă, în timp ce politica grupului este de a amortiza

aceste bunuri în mod linear. Filiala achizitionase astfel de utilaje, la

01.01.N, la un cost de achizitie de 200.000.000 u.m. Conducerea ei

estimase o valoare reziduală nulă si o durată de utilitate de 5 ani (normă

de amortizare lineară = 20%, normă de amortizare degresivă = 30%).

Presupunem o cotă de impozit de 25%.

Să se procedeze la retratările prealabile consolidării pentru exercitiul

N+1, stiind că se realizează consolidarea pe bază de fluxuri.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

460. Pentru amortizarea unei categorii de utilaje, filiala F utilizează metoda

de amortizare degresivă, în timp ce politica grupului este de a amortiza

aceste bunuri în mod linear. Filiala achizitionase astfel de utilaje, la

01.01.N, la un cost de achizitie de 200.000.000 u.m. Conducerea ei

estimase o valoare reziduală nulă si o durată de utilitate de 5 ani (normă

de amortizare lineară = 20%, normă de amortizare degresivă = 30%).

Presupunem o cotă de impozit de 25%.

Să se procedeze la retratările prealabile consolidării pentru exercitiul

N+1, stiind că se realizează consolidarea pe bază de fluxuri.

461. Societatea F detine un utilaj achizitionat la începutul exercitiului N la

un cost de 700.000.000 u.m. Durata de utilitate a fost estimată în momentul

achizitiei la 10.000 ore de functionare. În cursul exercitiului N,

utilajul a functionat 1.000 de ore. Politica grupului din care face parte F

este aceea de a aplica prevederile normei IAS 36 "Deprecierea activelor".

La sfârsitul exercitiului N, există indicii că utilajul s-a depreciat. Managerii

estimează că în fiecare dintre următorii 4 ani utilajul va functiona

câte 2.250 ore. Numărul de produse realizate va fi de 4 bucăti pe oră.

Fluxurile de trezorerie nete pe care le va obtine întreprinderea din vânzarea

unui produs sunt estimate la 15.000 u.m./buc. Rata la care se

actualizează fluxurile de trezorerie este de 10%.

Presupunem că există o piată activă pe care utilajul poate fi tranzactionat.

Valoarea sa justă ar fi de 610.000.000 u.m., iar cheltuielile determinate

de iesire ar fi de 10.000.000 u.m. Presupunem o cotă de impozit

de 25%.

Să se procedeze la retratările prealabile consolidării.

462. Fie societatea M al cărei capital este format din 5.900 de actiuni cu

valoarea nominală de 1.000 u.m. Adunarea generală decide diminuarea

capitalului cu 90.000 u.m. în vederea rambursării către asociati.

Să se contabilizeze diminuarea capitalului social.

463. Societatea M are capitalul social format din 6.000 de actiuni cu valoarea

nominală de 1.000 u.m. Adunarea generală a asociatilor decide acoperirea

unei pierderi de 10.000 u.m. prin anularea a 10 actiuni.

Să se contabilizeze diminuarea capitalului social.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

464. Societatea X aplică norme contabile internationale. La 31.12.N, ea

prezintă următoarea situatie privind activele si datoriile:

Active si datorii Valori contabile

Creante asupra institutiilor de credit si asupra

clientelei (1) 2.000.000

Actiuni si alte titluri cu venit variabil (2) 250.000

Participatii la alte societăti (3) 300.000

Imobilizări necorporale (4) 75.000

Terenuri (5) 500.000

Clădiri (6)

Autoturisme finantate prin contracte de leasing

250.000

financiar (7) 200.000

Alte active (8) 180.000

Provizioane pentru amenzi datorate autoritătilor 25.000

Provizioane pentru diferente constatate în plus

la inventarierea datoriilor (9) 15.000

Datorii din contracte de leasing financiar 220.000

Alte datorii (8) 582.500

1) Creantele au valoarea de 2.050.000 u.m. si există un provizion de

depreciere a creantelor de 50.000 u.m. Provizionul este deductibil

fiscal.

2) Postul "Actiuni si alte titluri cu venit variabil" contine active financiare

destinate tranzactionării. Valoarea de achizitie a titlurilor:

240.000 u.m. Valoarea justă a titlurilor: 250.000 u.m.

3) Participatiile la alte societăti reprezintă active financiare destinate a

fi păstrate până la scadentă. Valoarea de achizitie a titlurilor este de

310.000 u.m. si există un provizion de depreciere de 10.000 u.m.,

nedeductibil fiscal.

4) Imobilizările necorporale au un cost de achizitie de 100.000 u.m. si

se amortizează începând cu 1 ianuarie N. Din punct de vedere

contabil, imobilizările necorporale se amortizează linear pe o durată

de 4 ani. Din punct de vedere fiscal, amortizarea se calculează pe o

durată de 5 ani.

5) Costul de achizitie al terenului: 375.000 u.m. Terenul a fost reevaluat

la sfârsitul anului N la 500.000 u.m. Reevaluarea nu este recunoscută

fiscal.

6) Baza de impozitare este de 225.000 u.m.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

7)

În conformitate cu IAS 17 "Contracte de leasing", s-au înregistrat

cheltuieli cu dobânzile de 36.668 u.m. si cheltuieli cu amortizarea

de 50.000 u.m. Redeventa anuală de 72.000 u.m. a fost plătită la

sfârsitul exercitiului N. Din punct de vedere fiscal, contractul este

considerat leasing operational.

8)

Posturile "Alte active" si "Alte datorii" nu prezintă diferente între

contabilitate si fiscalitate.

9)

Provizioanele pentru diferente constatate în plus la inventarierea

datoriilor nu sunt deductibile fiscal.

Rezultatul contabil înainte de impozitare, în exercitiul N, este de

214.583 u.m.

Presupunem că în bilantul de deschidere al exercitiului N există un pasiv

de impozit amânat de 1.167 u.m.

Să se calculeze si să se contabilizeze impozitul amânat la 31.12.N, în

conditiile utilizării unei cote de impozit de 16%.

465. Societatea X aplică norme contabile internationale. La 31.12.N, ea

prezintă următoarea situatie privind activele si datoriile:

Active si datorii Valori contabile

Creante asupra institutiilor de credit si asupra

clientelei (1) 2.000.000

Actiuni si alte titluri cu venit variabil (2) 250.000

Participatii la alte societăti (3) 300.000

Imobilizări necorporale (4) 75.000

Terenuri (5) 500.000

Clădiri (6)

Autoturisme finantate prin contracte de leasing

250.000

financiar (7) 200.000

Alte active (8) 180.000

Provizioane pentru amenzi datorate autoritătilor 25.000

Provizioane pentru diferente constatate în plus

la inventarierea datoriilor (9) 15.000

Datorii din contracte de leasing financiar 220.000

Alte datorii (8) 582.500

1)

Creantele au valoarea de 2.050.000 u.m. si există un provizion de

depreciere a creantelor de 50.000 u.m. Provizionul este deductibil

fiscal.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

2)

Postul "Actiuni si alte titluri cu venit variabil" contine active financiare

destinate tranzactionării. Valoarea de achizitie a titlurilor:

240.000 u.m. Valoarea justă a titlurilor: 250.000 u.m.

3)

Participatiile la alte societăti reprezintă active financiare destinate a

fi păstrate până la scadentă. Valoarea de achizitie a titlurilor este de

310.000 u.m. si există un provizion de depreciere de 10.000 u.m.

nedeductibil fiscal.

4)

Imobilizările necorporale au un cost de achizitie de 100.000 u.m. si

se amortizează începând cu 1 ianuarie N. Din punct de vedere contabil,

imobilizările necorporale se amortizează linear pe o durată de

4 ani. Din punct de vedere fiscal, amortizarea se calculează pe o

durată de 5 ani.

5)

Costul de achizitie al terenului: 375.000 u.m. Terenul a fost reevaluat

la sfârsitul anului N. Reevaluarea nu este recunoscută fiscal.

6) Baza de impozitare este de 225.000 u.m. Amortizarea contabilă a

exercitiului N este de 30.000 u.m., iar amortizarea fiscală, de

25.000 u.m.

7) În conformitate cu IAS 17 "Contracte de leasing", s-au înregistrat

cheltuieli cu dobânzile de 36.668 u.m. si cheltuieli cu amortizarea

de 50.000 u.m. Redeventa anuală de 72.000 u.m. a fost plătită la

sfârsitul exercitiului N. Din punct de vedere fiscal, contractul este

considerat leasing operational.

8) Posturile "Alte active" si "Alte datorii" nu prezintă diferente între

contabilitate si fiscalitate.

9) Provizioanele pentru diferente constatate în plus la inventarierea

datoriilor nu sunt deductibile fiscal.

Rezultatul contabil înainte de impozitare, în exercitiul N, este de

214.583 u.m.

Să se calculeze si să se contabilizeze impozitul curent exigibil la 31.12.N

în conditiile utilizării unei cote de impozit de 16%.

466. Între o societate ALFA (locator) si societatea BETA (locatar) se încheie

un contract cu următoarele caracteristici:

-

data semnării contractului: 30 iunie exercitiul N;

- durata contractului: 4 ani;

- obiectul contractului: un mijloc de transport;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

-

valoarea justă a mijlocului de transport: 27.510.000 u.m.;

-

vărsământul initial: 6.000.000 u.m.;

-

sunt prevăzute 16 redevente trimestriale de 1.500.000 u.m. fiecare,

achitabile în ultima zi a trimestrului;

-

optiunea de cumpărare se exercită la sfârsitul celui de-al patrulea

an, iar pretul de vânzare-cumpărare aferent optiunii este de

1.000.000 u.m.;

-

valoarea reziduală a bunului este de 3.000.000 u.m.;

-

valoarea negarantată: 3.000.000 - 1.000.000 = 2.000.000 u.m.

Presupunem că locatarul a estimat o durată de utilitate pentru bunul

primit în locatie-finantare de 6 ani. Rata implicită este de 2,55%.

Să se prezinte calculele si înregistrările din contabilitatea locatarului în

anul N în conformitate cu IAS 17 "Contracte de leasing", precum si

algoritmul de determinare a ratei implicite de 2,55%.

467. Între o societate ALFA (locator) si societatea BETA (locatar) se încheie

un contract cu următoarele caracteristici:

-

data semnării contractului: 30 iunie exercitiul N;

- durata contractului: 4 ani;

- obiectul contractului: un mijloc de transport;

-

valoarea justă a mijlocului de transport: 27.510.000 u.m.;

-

vărsământul initial: 6.000.000 u.m.;

-

sunt prevăzute 16 redevente trimestriale de 1.500.000 u.m. fiecare,

achitabile în ultima zi a trimestrului;

-

optiunea de cumpărare se exercită la sfârsitul celui de-al patrulea

an, iar pretul de vânzare-cumpărare aferent optiunii este de

1.000.000 u.m.;

-

valoarea reziduală a bunului este de 3.000.000 u.m.;

-

valoarea negarantată: 3.000.000 - 1.000.000 = 2.000.000 u.m.

Presupunem că locatarul a estimat o durată de utilitate pentru bunul

primit în locatie-finantare de 6 ani. Rata implicită este de 1,7%.

Să se prezinte calculele si înregistrările din contabilitatea locatorului în

anul N în conformitate cu IAS 17 (revizuit) "Contracte de leasing",

precum si algoritmul de determinare a ratei implicite de 1,7%.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

468. La 1 octombrie N, s-a emis un împrumut obligatar cu următoarele caracteristici:

-

numărul de obligatiuni: 4.000;

-

valoarea nominală a unei obligatiuni: 1.000 u.m.;

-

pretul de emisiune: 990 u.m.;

-

pretul de rambursare: 1.020 u.m.;

-

rata dobânzii: 10%; dobânda se plăteste la sfârsitul fiecărui an de

împrumut;

-

durata împrumutului: 6 ani;

-

prima de rambursare se amortizează linear pe durata împrumutului;

-

împrumutul se rambursează la sfârsitul perioadei de împrumut.

Să se prezinte înregistrările contabile generate de lansarea împrumutului

în perioada 1 octombrie N - 30 septembrie N+1.

469. Societatea X a contractat un împrumut bancar în următoarele conditii:

-

valoarea împrumutului 100.000 u.m.;

-

rata împrumutului: 12% (rată anuală);

- durata împrumutului: o lună.

Să se prezinte înregistrările contabile generate de împrumut.

470. Presupunem că, la sfârsitul lunii aprilie N, societatea prezintă următoarea

situatie privind taxa pe valoarea adăugată: TVA deductibilă 9.500 u.m.,

TVA colectată 7.600 u.m.

Să se regularizeze TVA.

471. Societatea Alfa îsi desfăsoară activitatea într-o economie hiperinflationistă.

Managerii acesteia decid aplicarea normei IAS 29 "Raportarea

financiară în economiile hiperinflationiste" pentru prima dată la închiderea

exercitiului N.

Situatiile financiare ale societătii la închiderea exercitiului N, întocmite

în costuri istorice, cuprind, printre altele, următoarele elemente:

-

terenuri: 400.000 u.m.; terenurile au fost achizitionate pe 1 decembrie

N-2 si au fost reevaluate la 31.12.N-1;

-

stocuri de mărfuri: 80.000 u.m.; mărfurile au fost achizitionate pe

30 noiembrie N;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

-

creante clienti: 150.000 u.m.; creantele provin dintr-o vânzare realizată

pe 1 septembrie N;

-

venituri din vânzarea mărfurilor: 400.000 u.m.;

-

cheltuieli cu mărfuri: 300.000 u.m.

Să se corecteze elementele prezentate anterior, la 31.12.N, stiind că

indicele general al preturilor a evoluat astfel:

01.12.N-2 31.12.N-1 30.09.N 30.11.N 31.12.N

100 150 170 180 200

472. La 25 noiembrie N, societatea X vinde produse unui client extern la un

pret de 10.000 euro. Contravaloarea produselor vândute urmează a fi

încasată pe 25 februarie N+1.

În exercitiul N, cursul de schimb al monedei europene a evoluat astfel:

-

la 25 noiembrie N, 1 euro = 3 lei;

-

la 31 decembrie N, 1 euro = 3,2 lei.

Presupunem că diferentele de curs valutar nerealizate nu sunt recunoscute

din punct de vedere fiscal. Cota de impozit pe profit este de 16%.

Să se calculeze impozitul amânat aferent creantelor clienti la 31.12.N.

473. O întreprindere românească a cumpărat de la un furnizor american, la

25 octombrie N, mărfuri în valoare de 50.000 $. Decontarea contravalorii

mărfurilor a fost efectuată la 25 ianuarie N+1. Întreprinderea îsi

închide conturile sale la 31 decembrie N.

Cursul monedei americane a suportat următoarea evolutie:

-

la 25 octombrie N: 3 lei;

-

la 31 decembrie N: 2,9 lei;

-

la 25 ianuarie N+1: 3,2 lei.

Să se prezinte înregistrările în contabilitatea societătii românesti.

474. La 1 septembrie N, societatea românească M a acordat un împrumut de

2.000.000 franci filialei sale elvetiene F. Acest împrumut are, de fapt,

caracterul unei finantări permanente. Cursul monedei elvetiene a suportat

următoarea evolutie:

-

la 1 septembrie N: 3 lei/franc;

-

la 31 decembrie N: 3,1 lei/franc.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Să se prezinte înregistrările în contabilitatea societătii M la 1 septembrie

si la 31 decembrie N.

475. La 3 ianuarie N, societatea X a achizitionat actiuni ale unei societăti

străine A. Prin achizitia acestor titluri, societatea X a dobândit 25%

din capitalul societătii A. Capitalul societătii A este format din actiuni

ordinare. Valoarea de achizitie a titlurilor A: 160.000 lei. La 31.12.N,

titlurile de participare A au o valoare de 250.000 lei: valoarea de achizitie

160.000 lei, partea ce revine societătii X în rezultatul societătii A din

anul N 60.000 lei, diferente de curs valutar 30.000 lei.

Să se contabilizeze achizitia si punerea în echivalentă a titlurilor A si

impozitul amânat aferent.

476. La 25 decembrie N, o societate ALFA din România livrează unei societăti

BETA din Germania mobilier în valoare de 40.000 euro. Conform

contractului, se încasează imediat 50% din valoarea bunurilor, iar restul

în două transe anuale egale pe 25 decembrie. Rata dobânzii prevăzută

în contract este de 10%.

Evolutia cursului euro a fost următoarea:

Data

25 decembrie N 3,5

31 decembrie N 3,6

25 decembrie N+1 3,7

31 decembrie N+1 3,75

25 decembrie N+2 3,8

Curs de schimb euro/leu

Să se prezinte înregistrările generate de acest contract în contabilitatea

societătii ALFA.

477. La 15 noiembrie N, societatea X din România importă în conditii de

livrare FOB un utilaj de la furnizorul M din Germania în valoare de

50.000 euro. Transportul si asigurarea pe parcurs extern sunt efectuate

si facturate de societatea germană L si au fost în valoare de 8.000 euro si

respectiv 2.000 euro. De asemenea, s-au efectuat cheltuieli cu transportul

pe parcurs intern, cu manipularea si punerea în functiune a utilajului în

valoare de 2.000 lei, care au fost facturate de furnizorul intern B.

Managerii estimează că durata de utilizare a utilajului va fi de 10 ani si

că la expirarea acestei perioade vor fi efectuate cheltuieli cu demontarea

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

utilajului si refacerea amplasamentului în valoare de 1.000 lei. Decontarea

datoriilor fată de furnizorii externi se efectuează astfel: pe 25 decembrie N,

datoria fată de M si pe 5 ianuarie N+1 datoria fată de L.

Cursul de schimb a evoluat astfel:

Data Curs de schimb euro/leu

15 noiembrie N

25 decembrie N

31 decembrie N

5 ianuarie N+1

3,5

3,65

3,7

3,6

Să se prezinte înregistrările în contabilitatea societătii X aferente

perioadei 15 noiembrie N - 5 ianuarie N+1.

478. Se constituie o societate pe actiuni cu un capital subscris de 10.000 USD.

Cursul valutar la data subscrierii este de 3,1 lei/USD. Aportul adus de

actionari în contul capitalului subscris este reprezentat de un utilaj evaluat

la 4.000 USD si de numerar depus la bancă în sumă de 6.000 USD.

Cursul valutar la data receptiei mijlocului fix adus ca aport în natură

este de 3,2 lei/USD, iar cel de la data vărsării numerarului în valută în

contul bancar al societătii este de 3,05 lei/USD.

Înregistrati în contabilitate operatiunile.

479. O societate comercială hotărăste majorarea capitalului social cu 10.000 lei

prin compensarea unei datorii fată de un furnizor.

Înregistrati în contabilitate operatiunile.

480. Se dau următoarele date: societatea A are un capital social, vărsat în

totalitate, divizat în 10.000 de actiuni cu valoarea nominală de 1 leu. Se

hotărăste majorarea capitalului social printr-un aport reprezentat de un

utilaj evaluat la 1.400 lei. Suma capitalurilor proprii este de 14.000 lei,

fiind reprezentate, pe lângă capitalul social, de rezervele constituite de

societate în sumă de 4.000 lei. Totodată, societatea a plătit în numerar

suma de 20 lei reprezentând cheltuieli pentru emisiunea noilor actiuni.

Din primele de aport încasate se acoperă cheltuielile cu emisiunea noilor

actiuni, iar din suma ce a rămas, 60% se încorporează ulterior la alte

rezerve, iar restul se încorporează în capitalul social.

Înregistrati în contabilitate operatiunile.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

481. Se majorează capitalul social prin conversia unor obligatiuni în valoare

totală de 7.000 lei în actiuni. În schimbul acestor obligatiuni, societatea

emite 5.000 de actiuni, valoarea nominală a unei actiuni fiind de 1 leu,

iar valoarea de emisiune, de 1,4 lei.

Înregistrati în contabilitate operatiunile.

482. Din contabilitatea unei societăti comerciale se extrag următoarele date

existente la sfârsitul anului:

-

capital social: 3.000 lei;

-

rezerve legale: 200 lei;

-

venituri obtinute: 4.000 lei;

-

cheltuieli efectuate: 2.000 lei, din care 800 lei reprezintă cheltuieli

cu impozitul pe profit până în luna noiembrie, inclusiv.

Să se întocmească formula contabilă de înregistrare a repartizării la rezerve

legale a unei părti din profitul unitătii.

483. Să se înregistreze în contabilitate repartizarea profilului net pe următoarele

destinatii:

a) dividende de plată: 1.200 lei;

b) cresterea capitalului social: 500 lei;

c) participarea salariatilor la profit: 1.500 lei;

d) rezerve statutare: 100 lei;

e) vărsăminte la buget ale regiei autonome: 800 lei.

484. O societate comercială urmează să primească în contul bancar o

subventie de 3.000 lei pentru procurarea unui utilaj. După achizitionarea

utilajului în valoare de 5.000 lei, TVA 19%, se achită factura prin bancă.

Durata de utilizare a utilajului este de 5 ani.

Să se înregistreze în contabilitate aceste operatii, inclusiv amortizarea

lunară a utilajului si trecerea la venituri a unei părti din subventie.

485. Societatea comercială Alfa SA obtine dreptul de a primi o subventie

pentru investitii în valoare de 3.000 lei. Ulterior se primeste prin virament

bancar subventia respectivă. Din această subventie se finantează, partial,

procurarea unui utilaj în valoare de 10.000 lei, TVA 19%; durata normală

de functionare a utilajului este de 5 ani, amortizabil prin metoda lineară.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

După primul an de utilizare, mijlocul fix respectiv este vândut la pretul

de 9.000 lei, TVA 19%. În aceste conditii se restituie prin bancă subventia

rămasă. Plata furnizorului se face prin virament bancar.

Să se înregistreze în contabilitate aceste operatiuni, inclusiv anul si trecerea

la venituri a subventiei pentru investitii.

486. O societate comercială livrează în cursul anului produse finite la un pret

de vânzare de 5.000 lei, TVA 19%, costul de productie efectiv al acestor

produse fiind de 2.000 lei. Pentru aceste produse societatea acordă garantii

de l an. În exercitiul financiar precedent, cheltuielile cu remedierile

produselor aflate în garantie au fost în sumă de 400 lei, iar veniturile

obtinute din vânzarea produselor cu termen de garantie au fost în valoare

de 10.000 lei. În exercitiul curent s-au efectuat cheltuieli cu remedierea

produselor aflate în garantie în sumă de 500 lei, TVA 19%, sumă datorată

unui prestator de servicii. Calculul nivelului provizioanelor pentru

garantii acordate clientilor în exercitiul curent se realizează folosind

următoarea relatie: venituri x cota de cheltuieli cu remedierile din exercitiul

precedent.

-

cota medie de cheltuieli cu remedierile (K) este egală cu raportul

dintre cheltuielile cu remedierile din exercitiul precedent si veniturile

obtinute pentru produsele cu garantie în exercitiul anterior:

(%) K = 400/10.000 = 4%;

-

nivelul provizioanelor ce se constituie în exercitiul curent (N):

N = 5.000 x 4% = 200 lei.

Să se înregistreze în contabilitate operatiile.

487. O societate comercială emite 10.000 de obligatiuni cu valoarea nominală

de 10 lei. Dobânda anuală este de 50%. La scadentă - după un an -

obligatiunile se convertesc în actiuni, în conditiile în care valoarea de

emisiune a actiunilor este de 90.000 lei si valoarea nominală totală a

actiunilor emise este de 85.000 lei. Toate decontările se fac în numerar.

Să se înregistreze în contabilitate operatiile.

488. O societate comercială emite 10.000 de obligatiuni care se vând la valoarea

nominală de 1 leu/bucată. Dobânda anuală este de 45%. După un

an si jumătate obligatiunile se răscumpără la valoarea nominală, iar apoi

se anulează. Se înregistrează si plata dobânzii care se face în al doilea an.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Atât vânzarea, cât si cumpărarea obligatiunilor, precum si plata dobânzii

se realizează cu numerar în al doilea an.

Să se înregistreze în contabilitate operatiile.

489. O societate comercială emite un pachet de 1.000 obligatiuni cu valoarea

nominală de 25 lei, care se vând prin bancă la pretul de 20 lei/bucată.

Obligatiunile se răscumpără în numerar după 2 ani, apoi se anulează.

Primele de rambursare se amortizează în două transe anuale egale.

Să se înregistreze în contabilitate operatiile.

490. O societate comercială primeste în contul de disponibil un credit bancar

în sumă de 10.000 lei. Rambursarea împrumutului se face începând cu

luna a X-a de la contractare si până în luna a XIV-a, în transe egale.

Dobânda anuală este de 40% si se plăteste concomitent cu plata celor

5 transe prin care se asigură rambursarea împrumutului. Dobânda se

înregistrează lunar.

Să se înregistreze în contabilitate operatiile.

491. O societate comercială primeste un credit bancar în devize pe 2 ani în

valoare de 1.000 USD la cursul de 3 lei/USD, care se restituie în două

transe egale la sfârsitul fiecărui an. Dobânda anuală este de 10% si se

achită la sfârsitul fiecărui an. La sfârsitul primului an cursul este de

3,1 lei/USD, iar la sfârsitul anului doi cursul este de 2,8 lei/USD.

Să se înregistreze în contabilitate operatiile.

492. O filială primeste de la societatea-mamă un împrumut pe 2 ani de 8.000 lei,

care se restituie în două transe anuale egale. Dobânda anuală este de

10% si se plăteste la sfârsitul anului.

Să se înregistreze aceste operatii în contabilitate (la filială).

493. O unitate economică preconizează efectuarea, peste 2 ani, de reparatii

capitale în sumă de 100.000 lei. În acest scop constituie în fiecare din

următorii 2 ani un provizion pentru cheltuieli de repartizat pe mai multe

exercitii de 60.000 lei. Reparatiile se execută în al doilea an, factura

emisă de executant fiind de 120.000 lei, TVA 19%, care se achită cu

ordin de plată.

Să se înregistreze în contabilitate operatiile.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

494. Se achizitionează un program informatic la pretul de 10.000 lei, TVA 19%,

care se achită prin virament bancar. Amortizarea programului informatic,

potrivit deciziei Consiliului de Administratie, se face în 3 ani. După 3 ani

este scos din evidentă.

Să se înregistreze în contabilitate aceste operatiuni, inclusiv amortizarea

lunară a programului.

495. O societate comercială hotărăste să-si modernizeze tehnologia de fabricatie

a unui produs. Unitatea achită în numerar un avans de 5.000 lei

unui institut de proiectare care va realiza lucrările de dezvoltare. După

finalizarea lucrărilor, institutul facturează documentatia la valoarea de

20.000 lei, TVA 19%, acestea urmând să fie receptionate. Decontarea

facturii se face prin bancă, tinându-se seama de avansul achitat. Cheltuielile

de dezvoltare se amortizează în 20 de luni.

Să se înregistreze în contabilitate aceste operatiuni, inclusiv amortizarea

lunară a cheltuielilor de dezvoltare si scoaterea din evidentă a cheltuielilor

amortizate.

496. Se achizitionează un teren cu pretul de 50.000 lei, TVA 19%, care se

achită cu ordin de plată. Pe acest teren se efectuează apoi lucrări de

desecare de o firmă specializată. Lucrările de amenajare sunt facturate

la suma de 20.000 lei, TVA 19%, iar apoi se face receptia finală.

Investitia se amortizează într-o perioadă de 4 ani. După 3 ani se vinde

terenul împreună cu amenajările aferente pentru suma de 80.000 lei,

TVA 19%.

Să se înregistreze în contabilitate operatiile.

497. O societate comercială a achizitionat un utilaj în valoare de 40.000 lei,

TVA 19%. Durata normală de functionare este de 5 ani, iar regimul de

amortizare folosit este cel accelerat. După un an de la punerea în functiune,

utilajul respectiv este supus primei reevaluări, coeficientul de

actualizare folosit fiind de 1,6.

Să se înregistreze în contabilitate:

- achizitia utilajului;

- plata contravalorii acestuia prin ordin de plată;

- amortizarea lunară în primul an al duratei normale de functionare;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

- diferentele din reevaluare aferente utilajului;

- diferenta dintre amortizarea actualizată si cea calculată;

- amortismentul lunar în anii următori reevaluării.

498. Se achizitionează un utilaj în valoare de 60.000 lei, TVA 19%, care se

achită prin virament bancar. Durata normală de functionare este de 10 ani,

iar regimul de amortizare folosit este cel linear. La sfârsitul primului an

de functionare valoarea de inventar a utilajului este de 50.000 lei. La

începutul anului următor, utilajul respectiv se vinde la pretul de 45.000 lei,

TVA 19%, amortizarea cumulată fiind de 6.500 lei.

Să se înregistreze în contabilitate operatiile, inclusiv amortizarea lunară

a utilajului.

499. O societate realizează prin efort propriu o constructie ale cărei lucrări

au început la 01.01.2005. În scopul realizării constructiei societatea

contractează la data de 01.04.2001 un credit bancar pe termen de 4 ani

în valoare de 100.000 lei, cu o dobândă de 40% pe an. Creditul se

restituie în 4 rate anuale egale împreună cu dobânzile aferente.

Până la utilizarea efectivă a sumelor împrumutate, acestea au fost plasate

pe piata de capital, generând venituri financiare încasate astfel:

- în 2005: 10.000 lei;

- în 2006: 12.000 lei;

- în 2007: 12.500 lei.

Lucrarea are o valoare totală de 300.000 lei.

Consumurile înregistrate sunt următoarele:

- în 2005: 80.000 lei;

- în 2006: 120.000 lei;

- în 2007: 100.000 lei.

Durata de utilizare a constructiei este de 20 ani.

Valoarea reziduală a constructiei este nulă.

Se utilizează regimul de amortizare linear.

Lucrarea se finalizează la 31.12.2009.

Să se facă înregistrările contabile aferente anului 2007 în conformitate

cu tratamentul de bază prevăzut de IAS 23 "Costurile îndatorării".

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

500. O societate realizează prin efort propriu o constructie ale cărei lucrări

au început la 01.01.2007. În scopul realizării constructiei societatea

contractează la data de 01.04.2001 un credit bancar pe termen de 4 ani

în valoare de 1.000.000.000 lei cu o dobândă de 40% pe an. Creditul se

restituie în 4 rate anuale egale împreună cu dobânzile aferente.

Până la utilizarea efectivă a sumelor împrumutate, acestea au fost plasate

pe piata de capital, generând venituri financiare încasate astfel:

- în 2005: 100.000.000 lei;

- în 2006: 120.000.000 lei;

- în 2007: 125.000.000 lei.

Lucrarea are o valoare totală de 3.000.000.000 lei.

Consumurile înregistrate sunt următoarele:

- în 2005: 800.000.000 lei;

- în 2006: 1.200.000.000 lei;

- în 2007: 1.000.000.000 lei.

Durata de utilizare a constructiei este de 20 ani.

Valoarea reziduală a constructiei este nulă.

Se utilizează regimul de amortizare linear.

Lucrarea se finalizează la 31.12.2007.

Să se facă înregistrările contabile aferente anului 2006 în conformitate

cu tratamentul de bază prevăzut de IAS 23 "Costurile îndatorării".

501. O societate realizează prin efort propriu o constructie ale cărei lucrări

au început la 01.01.2005. În scopul realizării constructiei societatea

contractează la data de 01.04.2001 un credit bancar pe termen de 4 ani

în valoare de 1.000.000.000 lei cu o dobândă de 40% pe an. Creditul se

restituie în 4 rate anuale egale împreună cu dobânzile aferente.

Până la utilizarea efectivă a sumelor împrumutate acestea au fost plasate

pe piata de capital, generând venituri financiare încasate astfel:

- în 2005: 100.000.000 lei;

- în 2006: 120.000.000 lei;

- în 2007: 125.000.000 lei.

Lucrarea are o valoare totală de 3.000.000.000 lei.

Consumurile înregistrate sunt următoarele:

- în 2005: 800.000.000 lei;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

- în 2006: 1.200.000.000 lei;

- în 2007: 1.000.000.000 lei.

Durata de utilizare a constructiei este de 20 ani.

În perioada 01.01.2006 - 31.06.2006 lucrarea este întreruptă din motive

tehnice.

Valoarea reziduală a constructiei este nulă.

Se utilizează regimul de amortizare linear.

Lucrarea se finalizează la 31.12.2007.

Să se facă înregistrările contabile aferente anului 2005 în conformitate

cu tratamentul alternativ prevăzut de IAS 23 "Costurile îndatorării".

502. O societate realizează prin efort propriu o constructie ale cărei lucrări

au început la 01.01.2005. În scopul realizării constructiei societatea

contractează la data de 01.04.2001 un credit bancar pe termen de 4 ani

în valoare de 1.000.000.000 lei cu o dobândă de 40% pe an. Creditul se

restituie în 4 rate anuale egale împreună cu dobânzile aferente.

Până la utilizarea efectivă a sumelor împrumutate, acestea au fost plasate

pe piata de capital, generând venituri financiare încasate astfel:

- în 2005: 100.000.000 lei;

- în 2006: 120.000.000 lei;

- în 2007: 125.000.000 lei.

Lucrarea are o valoare totală de 3.000.000.000 lei.

Consumurile înregistrate sunt următoarele:

- în 2005: 800.000.000 lei;

- în 2006: 1.200.000.000 lei;

- în 2007: 1.000.000.000 lei.

Durata de utilizare a constructiei este de 20 ani.

În perioada 01.01.2006 - 31.06.2006 lucrarea este întreruptă din motive

tehnice.

Valoarea reziduală a constructiei este nulă.

Se utilizează regimul de amortizare linear.

Lucrarea se finalizează la 31.12.2007.

Să se facă înregistrările contabile aferente anului 2006 în conformitate

cu tratamentul alternativ prevăzut de IAS 23 "Costurile îndatorării".

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

503. O unitate încheie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui

depozit. La sfârsitul primei luni, constructorul facturează lucrările de

investitii la valoarea de 6.000 lei, TVA 19%. În a doua lună se finalizează

lucrările de investitii si se facturează restul lucrărilor în valoare de

4.000 lei, TVA 19%. Achitarea facturilor se face cu ordin de plată.

Durata de utilizare a depozitului este de 25 ani. După amortizarea integrală,

depozitul se vinde cu pretul de 3.000 lei, TVA 19%, factura

încasându-se cu ordin de plată.

Să se înregistreze în contabilitate aceste operatii.

504. Se reevaluează pentru prima dată o clădire care are valoarea contabilă

de 3.000 lei, iar valoarea justă de 5.500 lei. Amortizarea cumulată a

clădirii la data reevaluării este de 1.000 lei.

Să se înregistreze în contabilitate aceste operatii, dacă se utilizează

procedeul reevaluării valorii rămase.

505. La 30.06.N a fost achizitionat un mijloc de transport care a avut un cost

de achizitie fără TVA de 10.000 lei, TVA 19%. Acest mijloc de transport

este supus unui regim de amortizare linear, în functie de o durată

normală de utilizare de 5 ani.

La 31.12.N+1 acest mijloc de transport a fost reevaluat la 10.500 lei.

Să se facă înregistrările contabile pentru:

1)

achizitionarea mijlocului de transport si amortizarea pentru anul N;

2)

amortizarea pentru anul N+1 si reevaluarea pentru anul N+1 prin

metoda reevaluării valorii rămase.

506. La 30.06.N a fost achizitionat un mijloc de transport care a avut un cost

de achizitie fără TVA de 10.000 lei, TVA 19%. Acest mijloc de transport

este supus unui regim de amortizare linear, în functie de o durată

normală de utilizare de 5 ani.

La 31.12.N+1 acest mijloc de transport a fost reevaluat la valoarea justă

de 10.500 lei.

Să se facă înregistrările contabile pentru:

1)

achizitia mijlocului de transport si amortizarea anului N;

2)

amortizarea anului N+1 si reevaluarea, dacă se utilizează metoda

reevaluării valorii brute si a amortizării cumulate.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

507. O unitate de exploatare minieră, care aplică IAS, achizitionează o bandă

transportoare în valoare de 4.900 lei, estimând cheltuieli cu demontarea

benzii de 500 lei. Durata de viată a benzii transportoare este de 9 ani.

Valoarea actualizată a cheltuielilor de demontare este de 212 lei.

Cum se înregistrează această situatie în contabilitate?

508. Se achizitionează, la începutul exercitiului N, o sondă de exploatare

petrolieră de către o entitate care aplică IAS, pentru 300.000 lei, estimându-

se că la terminarea extractiei se vor efectua cheltuieli cu demontarea

si refacerea solului în sumă de 6.053 lei. Valoarea actualizată a cheltuielilor

de demontare este de 33.898 lei (rata 10%). Durata de viată utilă

a sondei este de 6 ani, iar cu ocazia scoaterii din functiune s-au făcut

cheltuieli, printr-o unitate specializată pentru demontare si refacerea

solului, pentru suma de 50.000 lei, TVA 19%, si cu drepturile salariale

ale personalului propriu de 20.000 lei.

Care este filiera de înregistrări contabile?

509. Să se calculeze amortismentul anual prin aplicarea regimului accelerat

pentru un autoturism achizitionat la 18 iulie 2005 cu pretul de 6.000 lei.

Data punerii în functiune este 21 iulie 2005, iar durata normală de functionare

este de 5 ani.

510. Să se calculeze amortismentul anual prin aplicarea regimului degresiv

(AD1) pentru un autoturism achizitionat în 18 iulie 2005 cu pretul de

6.000 lei. Data punerii în functiune este 21 iulie 2005, iar durata normală

de functionare este de 5 ani.

511. Societatea-mamă acordă un împrumut pe doi ani de 8.000 lei unei filiale,

care se restituie în două transe anuale egale. Dobânda anuală este de

10% si se încasează la sfârsitul fiecărui an.

Să se înregistreze aceste operatii în contabilitatea societătii-mamă.

512. Se achizitionează o masină de slefuit cu pretul de cumpărare (de facturare)

de 10.000 lei, TVA 19%. Cheltuielile de transport facturate de

cărăus sunt de 500 lei, TVA 19%. Ambele facturi se achită ulterior cu

ordin de plată. Durata de utilizare a masinii este de 10 ani. Regimul de

amortizare este linear. După 8 ani de utilizare, masina se vinde cu pretul

de 4.000 lei, TVA 19%, factura încasându-se ulterior prin bancă.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Să se înregistreze în contabilitate aceste operatii, inclusiv amortizarea

lunară si scoaterea din evidentă a masinii vândute.

513. Se primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport a cărui valoare de

înregistrare este de 8.000 lei, amortizabil în 4 ani prin regimul linear.

După doi ani de folosire mijlocul de transport respectiv se casează.

Valoarea neamortizată se trece integral asupra cheltuielilor.

Înregistrati în contabilitate operatiile.

514. Se hotărăste modernizarea unei masini pentru fabricarea hârtiei care

are valoarea contabilă de 12.000 lei. În acest scop, se cumpără componente

de 3.000 lei, TVA 19%, care se încorporează în echipamentul

supus modernizării. Durata normală de utilizare a masinii este de 10 ani,

iar durata rămasă, de 4 ani. Amortizarea investitiei se face pe durata

rămasă.

Să se efectueze înregistrarea în contabilitate a următoarelor operatii:

-

cumpărarea accesoriilor;

-

achitarea facturii cu ordin de plată;

-

încorporarea accesoriilor;

-

amortizarea anuală a masinii pe durata rămasă după efectuarea modernizării.

515. O societate comercială acordă unei filiale din cadrul grupului un împrumut

de 10.000 lei pe o durată de 2 ani cu o dobândă preferentială de

30% pe an. Împrumutul se restituie în două transe egale la sfârsitul

fiecărui an, când se încasează si dobânzile anuale. Ulterior filiala a intrat

în stare de faliment si, ca urmare, nu s-au mai încasat rata din anul al

doilea si dobânda aferentă, care se trec la pierderi. Decontările se fac

prin bancă.

Înregistrati în contabilitate operatiile.

516. O societate comercială acordă la l ianuarie 2007 unei alte întreprinderi

un împrumut pe termen de 2 ani în valoare de 1.000 USD, la cursul de

3,1 lei/USD. Dobânda este de 20%, calculată anual, si nu se capitalizează.

La sfârsitul primului an, cursul dolarului (în functie de care se

calculează si dobânda) este de 3,2 lei/USD. Dobânda se încasează la

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

începutul anului următor, când cursul valutar este de 3,15 lei/USD. La

sfârsitul celui de-al doilea an, când se restituie împrumutul, cursul valutar

este de 3,3 lei/USD. Dobânda aferentă celui de-al doilea an se înregistrează

si se încasează tot la acelasi curs de 3,3 lei/USD.

Înregistrati în contabilitate operatiile.

517. Societatea X aduce ca aport în natură la capitalul societătii Y un mijloc

de transport a cărui valoare de înregistrare în contabilitate este de

10.000 lei, iar amortizarea cumulată este de 2.000 lei. În schimbul acestui

mijloc de transport societatea Y emite 8.000 actiuni cu valoarea nominală

de 1 leu/actiune. Valoarea de emisiune este egală cu valoarea

nominală.

Notă: Pentru societatea X actiunile primite în schimbul mijlocului de

transport reprezintă titluri de participare care îi asigură un control

exclusiv asupra societătii Y.

Să se înregistreze aceste operatii în contabilitatea ambelor societăti.

518. Se achizitionează 1.000 de actiuni cu pretul de 20 lei/bucată în scopul

obtinerii de dividende anuale, unitatea intentionând să le detină pe o

perioadă mai mare de un an. Plata are loc ulterior prin bancă. La sfârsitul

anului se constată că a scăzut cursul acestor actiuni la 18 lei/bucată. La

sfârsitul anului următor cursul era de 17 lei/bucată, moment în care se

vând în numerar 200 de actiuni.

Înregistrati în contabilitate operatiile.

519. O întreprindere tine evidenta stocurilor de materii prime la cost efectiv

cu ajutorul metodei inventarului intermitent în contabilitatea financiară.

-

stocul initial de materii prime este de 100 kg;

-

costul de achizitie al stocului initial 120 lei;

-

cumpărări de materii prime în cursul lunii: 400 kg, costul de achizitie

fiind de 1,4 lei/kg, TVA 19%;

-

la inventarierea de la sfârsitul lunii s-a constatat un stoc de materii

prime de 200 kg. Evaluarea stocului se face la costul mediu al materiei

prime respective.

Înregistrati în contabilitate operatiile.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

520. O societate comercială are la începutul lunii un stoc de semifabricate de

100 bucăti evaluate la costul standard de 80 lei/bucată, diferentele de

pret nefavorabile aferente stocului initial fiind de 1.000 lei. În cursul

lunii unitatea a fabricat 800 bucăti de semifabricate, efectuându-se în

acest scop următoarele cheltuieli:

-

cu materii prime: 35.000 lei:

-

cu materiale consumabile: 15.000 lei;

-

cu colaboratorii: 11.000 lei.

Se livrează tertilor 400 bucăti de semifabricate la pretul de vânzare de

100 lei/bucată, TVA 19%, factura încasându-se prin bancă.

Înregistrati în contabilitate operatiile.

521. Cum se înregistrează în contabilitate următoarele operatiuni:

a)

produse finite oferite gratuit - costul prestabilit este de 8.000 lei;

costul efectiv 6.000 lei;

b)

produse finite folosite pentru actiuni de protocol în sumă de 500 lei;

c)

plusuri de semifabricate constatate la inventariere în valoare de

1.000 lei.

522. Cum se înregistrează în contabilitate următoarele operatiuni:

a)

produse finite în valoare de 3.000 lei transferate la magazinul propriu

de desfacere; pretul de livrare este 4.000 lei;

b)

produse reziduale în valoare de 100 lei distruse de un incendiu.

523. În luna ianuarie s-au efectuat cheltuieli pentru realizarea produselor finite

în valoare de 15.000 lei. Produsele finite obtinute în cursul lunii sunt

evaluate la cost prestabilit de 15.000 lei; costul efectiv este de 12.000 lei.

În luna februarie, cheltuielile de productie sunt în sumă de 10.000 lei,

iar produsele finite obtinute, evaluate la cost prestabilit, sunt în sumă de

11.000 lei, costul efectiv fiind de 12.000 lei.

Înregistrati în contabilitate operatiile.

524. Se trimite un lot de produse finite înregistrat la costul de productie de

2.000 lei pentru a fi vândute în consignatie la valoarea de 3.000 lei.

După vânzarea produselor, se trimite factura si se încasează în numerar.

Înregistrati în contabilitate aceste operatii.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

525. Se livrează mărfuri la export, în conditia de livrare CAF, în valoare de

10.000 USD, din care transportul pe parcurs extern este de 1.000 USD;

cursul valutar la data livrării este de 30 lei/USD. Costul de achizitie al

mărfurilor exportate este de 200.000 lei. Se primeste factura pentru

transportul extern la cursul de 30 lei/USD. Se achită factura transportatorului

la cursul de 31 lei/USD. Se încasează mărfurile exportate la

cursul de 32 lei/USD.

Înregistrati în contabilitate operatiile.

526. O societate comercială se aprovizionează de la furnizori cu 1.000 pungi

la pretul de cumpărare de 1,5 lei/pungă, TVA 19%, care după receptie

se depozitează în magazia unitătii. Ulterior, 800 din aceste pungi se

transferă la magazinul de desfacere cu amănuntul al societătii si au stabilite

următoarele destinatii:

-200 pungi sunt acordate gratuit clientilor pentru a-si proteja mărfurile

cumpărate din magazinul unitătii;

-600 pungi sunt vândute la bucată la pretul de 2 lei/bucată plus

TVA 19%.

Înregistrati în contabilitate operatiile.

527. Se înregistrează o lipsă de mărfuri la inventar (peste normele admise) la

costul de achizitie de 2.000 lei, din motive neimputabile. Adaosul

comercial practicat de unitate este de 20% din costul de achizitie.

Să se înregistreze această operatie în trei variante:

a) un angrosist care tine evidenta mărfurilor la cost de achizitie;

b) un angrosist care tine evidenta mărfurilor la pret de vânzare (cost

de achizitie + adaos comercial);

c) un detailist care tine evidenta mărfurilor la pret de vânzare cu

amănuntul.

528. Se achizitionează de la furnizori 50 de ambalaje înregistrate la costul de

achizitie de 100 lei/bucată, TVA 19%, achitate din avansuri de trezorerie.

Ulterior, 20 de ambalaje se deteriorează si se scot din folosintă,

iar 10 ambalaje se vând la costul de achizitie, încasarea făcându-se în

numerar. Ambalajele vândute se scot din evidentă.

Înregistrati în contabilitate aceste operatii.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

529. Se achizitionează materii prime la costul efectiv de 6.000 lei, TVA 19%,

ambalate în lăzi care se facturează distinct, în valoare de 200 lei, TVA 19%.

Factura se achită cu ordin de plată. Ulterior, ambalajele se casează,

rezultând produse reziduale evaluate la 100 lei, care se vând în numerar.

Înregistrati în contabilitate aceste operatii.

530. Societatea Y cumpără de la societatea X mărfuri în valoare de 10.000 lei,

TVA 19%, care sunt ambalate în ambalaje ce circulă pe principiul restituirii,

în valoare de 1.000 lei, TVA 19%. Societatea Y retine pentru nevoile

proprii ambalaje în valoare de 500 lei, fără TVA, restul ambalajelor

restituindu-se societătii X.

Decontările se fac prin virament bancar.

Să se înregistreze aceste operatii în contabilitatea societătii X.

531. Se obtin din productia proprie ambalaje înregistrate la costul de productie

de l00 lei. Ulterior ambalajele respective sunt trecute în categoria

mărfurilor spre a fi vândute prin magazinul propriu de desfacere. Pretul

de livrare către magazin este de 120 lei, adaosul comercial practicat de

magazin este de 30%. Evidenta mărfurilor se tine la pret de vânzare cu

amănuntul. Ulterior, ambalajele (mărfurile) respective se vând în întregime

cu încasare în numerar.

Înregistrati în contabilitate aceste operatii.

532. Societatea A livrează societătii B un mijloc de transport (produs finit

pentru societatea A, mijloc fix pentru societatea B) în valoare de 9.000 lei,

TVA 19%, costul de productie fiind de 7.000 lei, convenindu-se ca

decontarea să se facă peste 2 luni. După o lună societatea B îsi plăteste

datoria fată de societatea A, obtinând un scont de 40% pe an. Decontarea

se face prin virament bancar.

Să se facă înregistrările contabile pentru societatea B.

533. Societatea A livrează societătii B mărfuri în valoare de 10.000 lei,

TVA 19%. Costul de achizitie al mărfurilor livrate de societatea A este

de 8.000 lei. Furnizorul acceptă ca decontarea să se facă pe baza unui

bilet la ordin întocmit de client. După primirea efectului comercial, furnizorul

îl depune la bancă si se încasează la scadentă.

Să se înregistreze aceste operatii în contabilitatea furnizorului (societatea

A).

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

534. Societatea A livrează produse finite societătii B (pentru aceasta produsele

finite sunt materii prime) în valoare de 800 lei, TVA 19%. Furnizorul

acceptă ca decontarea să se facă pe baza unui efect de comert (bilet la

ordin). După primirea efectului comercial, furnizorul îl depune la bancă

spre încasare la scadentă. Pretul de înregistrare al produselor finite livrate

este de 500 lei.

Să se înregistreze operatiile în contabilitatea clientului (societatea B).

535. Conform contractului, clientul acordă furnizorului un avans în numerar

de 2.380 lei (inclusiv TVA). Ulterior, furnizorul livrează clientului semi-

fabricate, respectiv materii prime în valoare de 15.000 lei, TVA 19%.

Pretul de înregistrare la furnizor al semifabricatelor este de 10.000 lei.

Decontarea facturii se face prin bancă, tinându-se seama de avansul

acordat anterior.

Să se înregistreze operatiile în contabilitatea clientului.

536. Conform contractului, clientul acordă furnizorului un avans în numerar

de 2.380 lei (inclusiv TVA). Ulterior, furnizorul livrează clientului semi-

fabricate, respectiv materii prime în valoare de 15.000 lei, TVA 19%.

Pretul de înregistrare la furnizor al semifabricatelor este de 10.000 lei.

Decontarea facturii se face prin bancă, tinându-se seama de avansul

acordat anterior.

Să se înregistreze operatiile în contabilitatea furnizorului.

537.

O societate comercială vinde mărfuri unui client extern, în conditia de

livrare FOB, în valoare de 1.000 USD, cursul valutar la data facturării

fiind de 3,3 lei/USD. Furnizorul acceptă ca decontarea să se facă pe

baza unui bilet la ordin întocmit de client. Ulterior, furnizorul îl depune

la bancă spre scontare. Taxa scontului percepută de bancă, respectiv

dobânda aferentă împrumutului sunt de 10%. La data încasării efective

a efectului comercial scontat, cursul valutar este de 3,4 lei/USD.

Înregistrati în contabilitate operatiile.

538. Se vând unui client mărfuri pe bază de aviz de însotire a mărfii în valoare

de 1.000 lei, TVA 19%; ulterior se întocmeste si factura. Decontările se

fac prin bancă.

Să se înregistreze aceste operatii în contabilitatea ambelor societăti.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

539. Se încasează prin bancă, în decembrie, chiria aferentă lunii ianuarie a

anului următor, în sumă de 100 lei, TVA 19%. În anul următor se include

în rezultat valoarea chiriei.

Să se înregistreze operatiile în contabilitatea celor doi parteneri.

540. Societatea A livrează societătii B mărfuri în valoare de 1.000 lei,

TVA 19%. Costul de achizitie al mărfurilor vândute este de 600 lei.

Decontarea facturii se face pe baza unui cec emis de societatea B.

Să se înregistreze operatiile în contabilitatea celor doi parteneri.

541. Se primeste un credit bancar pe 3 luni în sumă de 9.000 lei, care trebuie

rambursat în 3 rate lunare egale începând cu sfârsitul primei luni.

Dobânda este de 40% pe an si trebuie achitată lunar. Din cauza unor

dificultăti financiare, rata si dobânda aferente ultimei luni devin restante

si se achită în luna următoare.

Înregistrati în contabilitate operatiile.

542. Se primeste, la începutul lunii februarie, un credit bancar pe două luni

în valoare de 1.000 USD, la cursul de 3,2 lei/USD. Dobânda de 1% pe

lună se achită în valută la sfârsitul fiecărei luni, când se restituie si cele

două rate egale. La sfârsitul lunii februarie cursul dolarului este de

3,3 lei/USD, iar la sfârsitul lunii martie cursul este de 3,1 lei/USD.

Înregistrati în contabilitate operatiile.

543. O societate comercială achizitionează din import mărfuri în valoare de

1.000 USD, la cursul de 3,1 lei/USD. Taxa vamală de 10% si TVA se

achită prin bancă, în lei. Pentru achitarea datoriei se deschide un acreditiv

în valoare de 1.200 USD, la cursul de 3,3 lei/USD. Acreditivul neutilizat

se virează la sfârsitul lunii în contul de disponibilităti în valută, la cursul

de 3,25 lei/USD.

Să se înregistreze în contabilitate operatiile.

544. Se achizitionează 100 de actiuni la pretul de 2 lei/bucată, cu plata în

numerar. La sfârsitul anului cursul actiunilor era de 1,9 lei/bucată. În

perioada următoare se vând, cu încasare ulterioară, 50 din actiunile cumpărate

în anul precedent, la pretul de 2,15 lei/bucată. De asemenea, se

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

mai cumpără 60 de actiuni la pretul de 2,1 lei/bucată. La sfârsitul anului

următor cursul actiunilor era de 2 lei/bucată.

Să se înregistreze în contabilitate operatiile.

545. Care sunt obiectivele contabilitătii si cerintele generale pentru realizarea

lor, potrivit Legii contabilitătii?

546. Care sunt principalele forme de înregistrare contabilă în partidă dublă,

precum si rolul registrelor si formularelor mai importante pe care acestea

le utilizează în comun?

547. Care sunt principalele obligatii privind reconstituirea documentelor

justificative si contabile pierdute, sustrase sau distruse?

548. Care sunt conditiile de lucru ce trebuie asigurate comisiei de inventariere

anuală a elementelor de activ si de pasiv, potrivit normelor în domeniu?

549. Care sunt elementele patrimoniale care, aflate în anumite situatii, se

înscriu în liste de inventariere separate, potrivit normelor în domeniu?

550. Care sunt modelele si regulile corespunzătoare evaluării elementelor de

activ si de pasiv inventariate, potrivit normelor în domeniu si reglementărilor

contabile aplicate?

551. Care sunt conditiile si aspectele metodologice esentiale privind efectuarea

compensării lipsurilor cu eventualele plusuri constatate la inventariere,

potrivit normelor în domeniu?

552. Care sunt lucrările premergătoare (preliminare) întocmirii situatiilor

financiare anuale?

553. Care sunt destinatiile, în ordinea în care acestea se au în vedere, pentru

repartizarea profitului net la entitătile economice cu capital integral sau

majoritar de stat?

554. Care sunt reducerile de pret pe care le pot acorda furnizorii pentru livrări

si încasări aferente, precum si modul de realizare a operatiunilor de

această natură?

555. Care sunt componentele actuale ale situatiilor financiare anuale?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

556. Cum se vor efectua calculele si înregistrările contabile necesare pentru

un import de materii prime referitor la care se cunosc:

a) valoarea materiilor prime 2.000 euro;

b) cheltuieli de transport-aprovizionare 200 euro;

c) taxe vamale = 15%;

d) TVA în vamă = 19%;

e)

în ziua întocmirii declaratiei vamale de import se practică un curs

valutar de 3,96 lei, iar la finele anului, de 3,97 lei.

557. Cum se înregistrează în contabilitate următoarele operatii efectuate de o

societate comercială în legătură cu un credit bancar pe termen de 2 ani,

care se rambursează integral la scadentă:

a) obtinerea creditului în sumă de 10.000 euro la un curs de 38 lei/euro;

b) evaluarea la finele exercitiului a datoriei în devize, cursul valutar la

31 decembrie fiind de 38,8 lei/euro;

c) evaluarea la finele exercitiului următor a datoriei în devize, cursul

valutar la 31 decembrie fiind de 38,5 lei/euro;

d) la scadentă, se rambursează creditul bancar la cursul valutar de

39,1 lei/euro.

558. O societate comercială efectuează si înregistrează în contabilitate operatiile

economice ce privesc:

a)

acordarea unui împrumut în lei în sumă de 10.000 lei unei societăti

în capitalul căreia se detine o participatie. Împrumutul este acordat

pe o perioadă de 2 ani, cu dobândă de 20%;

b) dobânda pentru primul an;

c) rambursarea la scadentă a împrumutului si încasarea dobânzii

aferente.

Cum se înregistrează în contabilitate aceste operatii?

559. Cum se înregistrează următoarele operatii privind productia de bunuri

si valorificarea acestora:

a) obtinerea de produse finite la pretul standard de 2.000 lei;

b)

produsele finite se livrează clientilor la pretul de vânzare de 2.400 lei,

TVA 19%;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

c)

transportul produselor se efectuează de o unitate specializată,

iar tariful aferent se facturează clientilor pentru suma de 500 lei,

TVA 19%;

d)

la finele lunii se calculează si se înregistrează diferentele nefavorabile

între pretul de înregistrare si costul efectiv al produselor finite,

în sumă de 150 lei.

560. Cum se înregistrează următoarele operatii în contabilitatea unei societăti

comerciale:

a) produse finite la pretul de înregistrare de 1.250 lei, cu diferente de

pret nefavorabile de 250 lei;

b)

produsele finite obtinute se transferă în magazinul propriu de prezentare

si desfacere, unde evidenta se conduce la pretul de vânzare cu

amănuntul, inclusiv TVA, care este de 4.500 lei.

c)

mărfurile se vând în totalitate, descărcându-se si gestiunea.

561. În baza unui contract de concesiune, cum se înregistrează operatiile

economice ce privesc:

a) primirea unei clădiri în concesiune, cunoscând valoarea contabilă

a acesteia de 200.000 lei;

b) redeventa anuală datorată este de 5.000 lei;

c) cu acordul proprietarului se efectuează, cu o unitate specializată, o

modernizare a clădirii în valoare de 50.000 lei, TVA 19%. Modernizarea

este efectuată cu 5 ani înainte de expirarea contractului;

d) predarea către proprietar a clădirii si a modernizării efectuate.

562. Se predă în concesiune o clădire, operatiune referitor la care se vor

efectua înregistrările contabile pentru următoarele operatii economice:

a) predarea clădirii în concesiune, cunoscând valoarea contabilă a acesteia

de 200.000 lei;

b) redeventa anuală curentă este de 5.000 lei;

c)

primirea clădirii si a modernizării efectuate de către chirias si amortizată

integral, în valoare de 50.000 lei.

563. Cum se înregistrează următoarele operatii în contabilitatea unei firme

prestatoare de servicii:

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

a)

se execută lucrări în favoarea tertilor la tariful facturat de 50.000 lei,

TVA 19%;

b)

50% din valoarea facturată se decontează cu filă CEC;

c)

30% din valoarea facturată se decontează cu efect comercial onorat

la scadentă;

d)

20% din valoarea facturată se decontează cu numerar încasat înainte

de data stabilită pentru decontare, cu scont acordat de 5%.

564. O societate comercială participă cu 51% la constituirea capitalului social

al altui agent economic. În acest scop se efectuează si se înregistrează

următoarele operatii:

a)

se subscriu si se plătesc prin virament 1.000 de actiuni care au valoarea

nominală de 50 lei si cea de emisiune, de 60 lei;

b)

unitatea emitentă îi acordă dividende de 50% pentru primul an,

după care răscumpără 300 de actiuni la pretul de 62 lei si alte 200 de

actiuni la pretul de 49 lei.

565. Cum se înregistrează operatiile economice de mai jos în contabilitatea

unei unităti producătoare de bunuri:

a) se achizitionează ambalaje în valoare de 600 lei, TVA 19%;

b) ulterior, ambalajele se expediază integral către terti, cu produse finite

evaluate la pretul de vânzare total de 5.000 lei, TVA 19%;

c)

de la unitatea tertă se reprimesc, în sistemul restituirii directe, ambalaje

goale în valoare de 400 lei, diferenta de 200 lei reprezentând

ambalaje care nu se mai restituie de către client.

566. O unitate cu profil comercial efectuează si înregistrează operatiile economice

care se prezintă în continuare:

a)

se achizitionează mărfuri ce se reflectă în contabilitate la costul de

achizitie de 5.000 lei, însotite de ambalaje în valoare de 600 lei,

care circulă în regim de restituire directă. TVA este de 19%.

b)

ambalajele primite anterior, după golirea de continut, au următoarele

destinatii:

-

ambalaje în valoare de 400 lei se restituie furnizorului de la

care au fost primite;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

-

ambalaje evaluate la 100 lei sunt degradate;

- ambalaje în sumă de 100 lei se retin pentru nevoi proprii.

Cum se înregistrează în contabilitate aceste operatiuni?

567. Se emit obligatiuni în vederea obtinerii unui împrumut referitor la care

se cunosc următoarele elemente:

-

numărul obligatiunilor emise 20.000 buc.;

-

valoarea nominală a unei obligatiuni 10 lei;

-

valoarea de emisiune a unei obligatiuni 9,6 lei;

-

valoarea de rambursare a unei obligatiuni 10,5 lei;

-

rata anuală a dobânzii 10%;

-

termenul de rambursare a împrumutului 10 ani;

-

primele de rambursare a împrumutului se amortizează pe durata

împrumutului.

Să se înregistreze în contabilitate următoarele operatii:

a) obligatiunile emise si vândute;

b) dobânda aferentă;

c) amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor;

d) rambursarea la scadentă a împrumutului.

568. În legătură cu obligatiunile emise anterior în vederea obtinerii unui împrumut

se cunosc următoarele elemente:

-

numărul obligatiunilor emise 20.000 buc.;

-

valoarea nominală a unei obligatiuni 10 lei;

-

valoarea de emisiune a unei obligatiuni 9,6 lei;

-

valoarea de rambursare a unei obligatiuni 10,5 lei;

-

rata anuală a dobânzii 10%;

-

termenul de rambursare a împrumutului 10 ani;

-

primele de rambursare a împrumutului se amortizează pe durata

împrumutului.

Să se înregistreze în contabilitate următoarele operatii:

a)

cu trei ani înainte de scadentă se răscumpără 3.000 de obligatiuni

la costul de achizitie de 10.750 lei/obligatiune si alte 2.000 de obligatiuni

la costul de achizitie de 10.100 lei/obligatiune.

b)

obligatiunile totale răscumpărate se anulează.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

569. Se vor reflecta în contabilitate următoarele operatii economice:

a) potrivit facturii fiscale, se acordă un avans furnizorului de materii

prime în valoare de 10.000 lei, TVA 19%;

b)

se aprovizionează materii prime cunoscând: pretul facturat de furnizor

100.000 lei, rabat acordat de furnizor pentru defecte de calitate

1.000 lei, remiză de 2% acordată de furnizor pentru vânzări ce depăs

esc 40.000 lei, TVA 19%;

c)

pentru decontarea contravalorii stocurilor achizitionate se deschide

un acreditiv din care se efectuează plata.

570. Să se înregistreze în contabilitate operatiile economice ce privesc:

a)

vărsarea aporturilor subscrise în vederea majorării capitalului social

constând într-un utilaj si o constructie neterminată, evaluate la

30.000 lei si respectiv 270.000 lei;

b) finalizarea în regie proprie a constructiei, până la receptia acesteia

fiind imobilizate cheltuieli însumând încă 320.000 lei;

c) duratele normale de utilizare pentru cele două categorii de imobilizări

sunt de 10 ani pentru utilaj si 50 de ani pentru clădire, iar regimul

de amortizare utilizat este cel linear (se vor contabiliza numai operatiile

aferente primului an de utilizare).

571. Să se înregistreze în contabilitate următoarele operatii economice realizate

de un agent economic:

a) se realizează în regie proprie o lucrare de împrejmuire a terenului

propriu, a cărei valoare este de 20.000 lei;

b) investitia realizată se amortizează linear într-o perioadă de 5 ani,

contabilizându-se numai amortizarea aferentă primului an;

c)

după un an de la realizarea investitiei terenul este vândut la pretul

total de 130.000 lei, TVA 19%. Valoarea sa contabilă este de

70.000 lei.

572. Se achizitionează cu plata în rate o linie de fabricatie referitor la care se

cunosc:

a)

valoarea imobilizării achizitionate este de 800.000 lei, iar avansul

plătit de întreprindere este de 10%, TVA 19%;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

b)

plata se face în 10 rate anuale egale, dobânda totală datorată fiind

de 70.000 lei, iar dobânda aferentă primei rate este de 7.000 lei (se

vor contabiliza numai operatiile aferente primului an).

Cum se înregistrează în contabilitate?

573. Cum se înregistrează în contabilitate următoarele operatii privind casarea

unei imobilizări corporale:

a) se casează un mijloc de transport complet amortizat a cărui valoare

contabilă este de 160.000 lei;

b)

operatia de casare (dezmembrarea) este efectuată de o firmă specializată,

care, pentru serviciul prestat, emite o factură în valoare de

6.000 lei, TVA 19%;

c) pentru decontarea obligatiei fată de firma specializată întreprinderea

emite un efect comercial, care este acceptat;

d) ca urmare a dezmembrării activului, se recuperează materiale auxiliare

si piese de schimb reprezentând 5% si respectiv 10% din

valoarea de intrare a imobilizării;

e)

piesele de schimb sunt utilizate integral pentru repararea prin efort

propriu a unui alt mijloc de transport.

574. Cum înregistrează în contabilitate o societate comercială următoarele

operatii economice:

a) se casează un calculator electronic integral amortizat a cărui valoare

contabilă este de 15.000 lei;

b)

se primeste cu titlu gratuit un alt calculator evaluat la 20.000 lei a

cărui durată normală de utilizare este de 4 ani, regimul de amortizare

utilizat fiind cel linear;

c)

întreprinderea înregistrează amortizarea aferentă primului an de

utilizare a noului calculator, după care, din cauza unui incendiu, se

contabilizează scoaterea acestuia din evidentă.

575. Cum se vor înregistra următoarele operatii economice privind iesirea

din gestiune a unor imobilizări corporale în contabilitatea unei societăti

comerciale:

a)

un aparat de măsură si control constatat lipsă la inventariere în

valoare de 30.000 lei si amortizat 20% este scos din evidentă,

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

cunoscând că activul respectiv este imputat unui salariat al unitătii

la nivelul valorii contabile nete, TVA 19%, cu retinerea din salariu

a debitului;

b)

se transmite unui tert, cu titlu gratuit, un utilaj a cărui valoare contabilă

este de 40.000 lei, amortizat 90%.

576. Se realizează în antrepriză o constructie referitor la care se cunosc

următoarele elemente:

a) avansul acordat antreprenorului 90.000 lei;

b)

executia constructiei se desfăsoară pe parcursul a două perioade de

gestiune, costul total al lucrărilor facturate de antreprenor este de

700.000 lei, exclusiv TVA, valoarea lucrărilor facturate la sfârsitul

primei perioade de gestiune fiind de 300.000 lei, TVA 19%;

c)

decontarea sumelor datorate antreprenorului se realizează prin

virament integral după finalizarea si receptia constructiei.

Cum se înregistrează în contabilitate?

577. Cum se înregistrează în contabilitate achizitia unui autoturism din import

referitor la care se cunosc următoarele elemente:

a) pretul de achizitie 10.000 euro, cursul de schimb la data achizitiei

35 lei/euro;

b) taxe vamale 10% si TVA 19%;

c)

transportul pe parcurs intern este efectuat de o unitate specializată

care emite factură pentru suma de 1.000 lei, TVA 19%.

578. Se receptionează si se înregistrează în contabilitate materii prime referitor

la care se cunosc:

a) cantitate livrată 4.000 kg la pret de 5 lei/kg, cantitate receptionată

3.400 kg, lipsă 600 kg, din care 500 kg se impută cărăusului si 100 kg

delegatului unitătii, TVA 19%;

b)

pretul de evidentă este prestabilit în sumă de 5 lei/kg, iar contravaloarea

transportului, conform facturii tertului, este în sumă de 1.000 lei,

TVA 19%.

579. Cum se vor înregistra următoarele operatii economice în contabilitatea

unei întreprinderi care utilizează varianta metodei inventarului permanent

si a pretului standard:

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

a)

aprovizionarea cu materiale consumabile referitor la care se cunosc:

pretul unitar standard 10 lei/kg, pretul unitar de facturare 11 lei/kg,

cantitatea aprovizionată 700 kg, TVA facturată 19%;

b)

cheltuieli de transport facturate de o firmă specializată 800 lei,

TVA 19%;

c)

materiale lansate în consum în valoare de 3.000 lei, precum si predate

cu titlu gratuit, în valoare de 1.500 lei. Diferentele de pret sunt

nefavorabile, în valoare de 9%.

580. Utilizându-se metoda inventarului permanent si pretul prestabilit ca pret

de evidentă, să se înregistreze operatiile:

a) aprovizionarea cu echipament de lucru cunoscând: pretul facturat de

furnizor de 20.000 lei, pretul standard de 21.000 lei si TVA de 19%;

b)

echipamentul este distribuit integral salariatilor, care suportă 50%

din costuri, înregistrându-se totodată si repartizarea diferentelor de

pret aferente.

581. Aprovizionarea cu materii prime ocazionează efectuarea si înregistrarea

operatiilor:

a) avans în valoare de 20.000 lei, inclusiv TVA, plătit prin virament

furnizorului;

b) materii prime receptionate, pentru care nu s-a primit factura, evaluate

la 50.000 lei, TVA 19%;

c)

conform facturii primite ulterior, valoarea materiilor prime receptionate

este de 51.000 lei, TVA 19%. Obligatia fată de furnizor se

decontează în mod obisnuit.

Cum se înregistrează în contabilitate aceste operatii?

582. Cum se vor înregistra în contabilitate următoarele operatii economice:

a) reparatia a cinci SDV-uri, efectuată de o firmă specializată, al cărei

cost facturat este de 700 lei/bucată, TVA 19%;

b) trimiterea de matrite la terti pentru a fi prelucrate, în valoare de

5.000 lei, costul facturat al prelucrării reprezentând 20% din valoarea

matritelor, TVA 19%.

583. Cum se vor înregistra următoarele operatii economice în contabilitatea

unei întreprinderi productive:

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

a)

la începutul exercitiului se continuă procesul de fabricatie pentru

productia în curs de executie evaluată la 60.000 lei;

b)

se obtin 5.000 bucăti de produse finite, evaluate la pretul standard

unitar de 20 lei/bucată, costul efectiv fiind de 22 lei/bucată;

c)

se vând produse finite la pretul de vânzare total de 90.000 lei,

TVA 19%. Pretul de înregistrare al productiei vândute este de

75.000 lei, iar coeficientul de repartizare a diferentelor de pret este

de 6%.

584. Cum se vor înregistra în contabilitate operatiile economice de mai jos:

a) se acordă produse finite propriilor salariati, la pretul de înregistrare

total de 40.000 lei, produsele în cauză nefiind scutite de TVA;

b) pentru produsele acordate se datorează de salariati un impozit de

16%, iar contributiile acestora la fondul de somaj si fondul pentru

asigurări sociale de sănătate sunt de 1% si respectiv 6,5%.

585. Referitor la productia vândută, cum se înregistrează operatiile economice

ce privesc:

a)

produsele facturate clientilor la pretul de vânzare de 100.000 lei,

TVA 19%, acceptându-se o cambie la a cărei valoare se adaugă

dobânda datorată de către client de 3% din valoarea totală a creantei;

b)

cambia se depune la bancă spre scontare, scontul retinut de aceasta

fiind de 2% din valoarea efectului comercial;

c) pretul de evidentă al produselor vândute este de 75.000 lei.

586. Cum se vor înregistra în contabilitate următoarele operatii economice:

a) plata prin virament a unui avans în sumă de 10.000 lei, în vederea

achizitionării unor bilete de tratament si odihnă;

b) achizitia a cinci bilete în valoare unitară de 3.000 lei, TVA 19%, si

achitarea cu numerar a diferentei în momentul ridicării biletelor;

c)

distribuirea integrală a biletelor către salariati, având în vedere că

întreprinderea suportă 70% din valoarea acestora.

587. Ambalajele care circulă în sistemul restituirii directe ocazionează efectuarea

si înregistrarea următoarelor operatii:

a)

împreună cu mărfurile achizitionate se primesc de la furnizori ambalaje

în valoare de 2.000 lei, din care se restituie 80%;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

b)

15% din totalul ambalajelor se retin de client, iar 5% sunt deteriorate

din vina clientului, fapt pentru care se primeste factura furnizorului.

Cum se înregistrează în contabilitate aceste operatii?

588. Cum se vor înregistra în contabilitate următoarele operatii economice:

a) se primesc ambalaje de la prelucrare, cunoscând: valoarea ambalajelor

trimise spre prelucrare 2.000 lei, costul facturat al prelucrării

400 lei, TVA 19%, pretul prestabilit al ambalajelor primite 2.500 lei;

b) odată cu mărfurile se vând si ambalaje în valoare de 1.800 lei,

TVA 19%, iar coeficientul mediu pe baza căruia se repartizează

diferentele favorabile este de 5%.

589. În capitalul social aferent unei societăti comerciale se efectuează si se

înregistrează următoarele modificări:

a)

subscrierea unui aport în natură sub forma unei instalatii tehnice

evaluate la 75.000 lei, pentru care corespund 15.000 de actiuni noi

la valoarea unitară de 5 lei;

b) primirea aportului în natură subscris anterior;

c) majorarea capitalului social prin încorporarea altor rezerve, emitându-

se 2.000 de actiuni noi cu o valoare unitară de 5 lei;

d) diminuarea capitalului social cu 10% în vederea acoperirii unei

pierderi de 4.000 lei ce provine din exercitiul N-2, cunoscând că

unitatea dispune de un capital social divizat în 7.000 de actiuni cu

o valoare nominală unitară de 5 lei.

Cum se înregistrează în contabilitate aceste operatii?

590. Cum se vor înregistra următoarele operatii referitoare la actiunile emise

anterior de unitate:

a) răscumpărarea a 1.000 actiuni la pretul unitar de 5,2 lei si valoarea

nominală aferentă de 5 lei, cu decontare ulterioară;

b) anularea a jumătate din actiunile răscumpărate;

c) vânzarea a 200 actiuni către un tert, la pretul de 5,3 lei/actiune, cu

decontare prin virament;

d)

vânzarea a 300 actiuni către angajatii unitătii, la pretul de 5 lei/actiune,

cu încasare imediată în numerar.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

591. Se realizează un împrumut obligatar referitor la care se înregistrează

următoarele operatii:

a)

subscrierea de către terti a 2.000 de obligatiuni cu valoarea de vânzare

de 4,7 lei/obligatiune, valoarea nominală de 5 lei/obligatiune

si valoarea de rambursare de 5,2 lei/obligatiune;

b)

încasarea integrală a sumelor de la obligatari, cu decontare prin

virament;

c)

dobânda datorată obligatarilor pentru primul an, cunoscând că emisiunea

s-a realizat cu o dobândă anuală de 15%;

d)

amortizarea primelor de rambursare aferentă întregii perioade de

derulare a împrumutului;

e)

răscumpărarea la finele primului an a 200 de obligatiuni, cu decontare

în numerar, precum si anularea acestora.

Cum se înregistrează în contabilitate aceste operatii?

592. Se obtine un credit bancar pentru o perioadă de 6 ani cu o dobândă

anuală de 20%, referitor la care se vor reflecta în contabilitate operatiile

ce privesc:

a) obtinerea creditului în valoare de 600.000 lei;

b) dobânda datorată băncii pentru al doilea an si decontarea acesteia;

c) rata devenită restantă la scadenta fixată pentru primul an;

d) rambursarea ratei restante determinate la finele primului an.

Cum se înregistrează în contabilitate aceste operatii?

593. În legătură cu amenajarea unui teren se efectuează si se înregistrează

următoarele operatii:

a)

acordarea unui avans de 20.000 lei, TVA 19%, pe baza facturii

primite în acest sens;

b)

primirea în acelasi exercitiu a facturii finale aferente lucrărilor

executate de tert, în valoare de 100.000 lei, TVA 19%;

c)

amortizarea aferentă primilor doi ani de exploatare, cunoscând că

valoarea investitiei se va recupera pe o perioadă de 10 ani;

d)

vânzarea amenajării la începutul celui de-al treilea an, la un pret mai

mare cu 10% decât valoarea rămasă neamortizată, TVA 19%.

Cum se înregistrează în contabilitate aceste operatii?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

594. Casarea unui echipament tehnologic amortizat partial ocazionează efectuarea

si înregistrarea următoarelor operatii:

a) recuperarea a 20 de repere de natura pieselor de schimb, evaluate

la 20 lei/buc., si a 10 AMC-uri în valoare de 50 lei/buc.;

b) valoarea lucrărilor de casare este facturată de un tert la tariful de

10 lei/oră, fiind luate în calcul 40 ore, TVA 19%;

c)

scăderea din evidentă a activului casat, a cărui valoare de intrare

este de 5.000 lei, recuperată în proportie de 85% prin intermediul

amortizării;

d)

decontarea obligatiei fată de executantul lucrării, cunoscând că a

solicitat un avans de 200 lei, TVA 19%, diferenta achitându-se în

numerar.

Cum se înregistrează în contabilitate aceste operatii?

595. Vânzarea unui utilaj cu plata în rate ocazionează efectuarea si înregistrarea

operatiilor de mai jos:

a)

facturarea activului vândut, în conditiile încasării unui avans de

25% din pretul negociat de 200.000.000 lei, exclusiv TVA, cu o

dobândă totală de 40.000.000 lei, TVA 19%;

b) încasarea prin virament a avansului acceptat de cumpărător;

c) scăderea din evidentă a utilajului, a cărui valoare de intrare este de

400.000.000 lei, amortizată în proportie de 55%;

d) reflectarea TVA devenită exigibilă aferentă ratei scadente în prima

lună în cazul încheierii contractului de vânzare pe o perioadă de

48 luni.

Cum se înregistrează în contabilitate aceste operatii?

596. În baza unui contract de leasing operational pentru o instalatie de lucru,

locatorul înregistrează următoarele operatii:

a) întocmirea facturii către utilizatorul bunului pentru redeventa aferentă

lunii curente, de 4.000 lei, TVA 19%;

b)

evidentierea amortizării ce a stat la baza calculării redeventei, cunoscând

că valoarea de intrare este de 160.000 lei, durata contractului

este de 5 ani, valoarea reziduală prevăzută este de 10.000 lei, iar

regimul de amortizare aplicat este cel linear;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

c)

transferul dreptului de proprietate la finele contractului în baza

optiunii utilizatorului;

d)

scăderea din evidentă a activului ca urmare a transferului dreptului

de proprietate.

Cum se înregistrează în contabilitate aceste operatii?

597. În vederea achizitionării unor elemente de mobilier sunt efectuate mai

multe operatii si înregistrări contabile, după cum urmează:

a) acordarea unui avans de 10% în numerar pe baza antecalculatiei

efectuate de furnizor de 20.000 lei;

b) receptionarea bunurilor facturate de tert, în care este consemnat

pretul de vânzare de 21.000 lei, TVA 19%;

c) diminuarea obligatiei fată de furnizor cu avansul acordat anterior si

subscrierea unui bilet la ordin pentru diferenta rămasă;

d) decontarea la scadentă a biletului la ordin subscris.

Cum se înregistrează în contabilitate aceste operatii?

598. Cum se înregistrează în contabilitate următoarele operatii efectuate ce

privesc achizitionarea de materii prime:

a) acordarea unui avans în numerar în valoare de 2.000.000 lei,

TVA 19%;

b) cheltuielile de transport sunt facturate de o unitate specializată la

tariful de 400.000 lei, TVA 19%;

c)

receptionarea materiilor prime având în vedere că valoarea aferentă

cantitătii totale livrate este de 10.000.000 lei, iar furnizorul acordă

un rabat pentru defecte de calitate de 2%;

d)

decontarea dintr-un acreditiv a diferentei datorate furnizorului.

599. Cum se vor înregistra următoarele operatii economice referitoare la

gestiunea de materiale consumabile:

a) receptionarea a 750 unităti din sortimentul A la pretul unitar facturat

de furnizor de 50.000 lei, TVA 19%;

b)

cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de 3.000.000 lei,

TVA 19%, fiind facturate de o unitate specializată. Materialele

pentru care acestea se efectuează sunt înregistrate la pretul prestabilit;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

c)

costul total efectiv de achizitie aferent materialelor inventariate la

finele perioadei curente, stiind că la începutul perioadei unitatea

detinea materiale în valoare de 20.000.000 lei, a efectuat aprovizionări

de 35.000.000 lei, s-au consumat materiale de 10.000.000 lei

si se aplică varianta inventarului intermitent;

d)

lipsurile nesolutionate sunt de 5.000.000 lei, cu diferente de pret

favorabile de 10% constatate la inventarierea anuală.

600. În legătură cu echipamentul de lucru ce se achizitionează de la terti, se

efectuează si se înregistrează operatiile economice ce privesc:

a) cumpărarea a 300 halate la pretul unitar de 600.000 lei, TVA 19%;

b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de 4.000.000 lei, fiind

facturate de o unitate specializată;

c)

predarea către salariati, în baza tabelelor întocmite în acest sens, a

30% din lotul de bunuri cumpărate anterior; salariatii suportă 50%

din cost, TVA 19%;

d)

repartizarea cheltuielilor de transport-aprovizionare aferente echipamentului

eliberat în exploatare.

Cum se înregistrează în contabilitate aceste operatii?

601. În cadrul unui agent economic cu activitate de productie se realizează si

se înregistrează mai multe operatii economice, si anume:

a) obtinerea a 1.000 unităti din produsul A, care se urmăresc la pretul

prestabilit de 25.000 lei/unitate;

b) diferenta de pret aferentă productiei înregistrate anterior este favorabilă,

de 500 lei/unitate;

c) vânzarea a 50% din bunurile obtinute la un pret negociat care este

cu 20% mai mare decât costul efectiv de productie aferent;

d) scăderea din evidentă a productiei vândute.

Cum se înregistrează în contabilitate aceste operatii?

602. În contabilitatea unei unităti cu profil de productie se înregistrează operatiile

economice referitoare la:

a)

obtinerea a 1.000 bucăti din produsul A la costul de productie unitar

de 50.000 lei;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

b) livrarea integrală, fără facturare, a productiei obtinute la un pret de

vânzare cu 15% mai mare decât costul total de productie, TVA 19%;

c) întocmirea facturii către beneficiarul produselor finite;

d) scăderea din evidentă a productiei vândute.

Cum se înregistrează în contabilitate aceste operatii?

603. În contabilitatea unui agent economic ce comercializează mărfuri se

vor înregistra operatiile de mai jos, în conditiile utilizării pretului prestabilit:

a)

receptionarea mărfurilor cumpărate la pretul facturat de furnizor de

10.000.000 lei, TVA 19%. Pretul standard aferent este de 9.000.000 lei;

b) cheltuielile de transport-aprovizionare sunt de 1.000.000 lei,

TVA 19%, si decontare dintr-un avans de trezorerie;

c) vânzarea a jumătate din mărfurile achizitionate, cu decontare ulterioară,

cunoscând că pretul negociat este cu 20% mai mare decât

pretul standard aferent;

d) descărcarea gestiunii pentru mărfurile vândute;

e) repartizarea diferentelor de pret aferente mărfurilor vândute în baza

coeficientului de repartizare determinat în acest sens.

Cum se înregistrează în contabilitate aceste operatii?

604. Se vor reflecta în contabilitate următoarele operatii economice specifice

comercializării mărfurilor cu plata în rate:

a)

facturarea mărfurilor către cumpărător, cunoscându-se următoarele

elemente: pretul cu amănuntul, inclusiv TVA, 8.000.000 lei; avansul

achitat de cumpărător este de 20% din valoarea bunurilor; dobânda

cuvenită vânzătorului este de 800.000 lei; TVA aferentă avansuluieste de 255.456 lei, iar TVA pentru rate este de 1.021.824 lei;

b) scăderea din evidentă a mărfurilor vândute anterior, cunoscându-se

în plus TVA de 1.277.280 lei si adaosul comercial de 611.156 lei;

c) evidentierea veniturilor impozabile corespunzătoare dobânzii, la

scadenta acesteia;

d) TVA colectată aferentă tuturor ratelor devenite scadente.

Cum se înregistrează în contabilitate aceste operatii?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

605. Utilizarea unor ambalaje de către un agent economic ocazionează efectuarea

înregistrărilor pentru operatiile ce se prezintă în continuare:

a)

receptionarea ambalajelor, cunoscând că pretul înscris în factură,

exclusiv TVA, este de 4.000.000 lei, iar pretul total prestabilit aferent

este cu 10% mai mic;

b)

repartizarea diferentelor de pret nefavorabile de 10% ca urmare a

predării de ambalaje cu titlu gratuit către alte unităti, în valoare totală

de 20.000.000 lei pret prestabilit;

c)

retinerea de ambalaje în stoc în valoare de 5.000.000 lei de către un

client, fapt pentru care se facturează, în conditiile utilizării sistemului

de restituire directă.

Cum se înregistrează în contabilitate aceste operatii?

606. Să se înregistreze în contabilitate următoarele operatii referitoare la gestiunea

clientilor:

a)

facturarea a 400 unităti din sortimentul de marfă A, cunoscând că

pretul unitar, exclusiv TVA, este de 120.000 lei, din care se acordă

un rabat de 2% pentru defecte de calitate, TVA fiind de 19%;

b)

încasarea creantei de 1.000 $ fată de un partener extern la cursul de

29.000 lei/$, având în vedere că a avut loc o crestere cu 5% a cursului

de schimb comparativ cu data livrării bunurilor;

c) livrarea, cu facturare ulterioară, a 250 unităti din semifabricatul B

la pretul de vânzare unitar de 200.000 lei;

d) primirea a 100 buc. ambalaje restituite de altă unitate, facturate

anterior proforma la valoarea unitară de 130.000 lei;

e) acceptarea unui bilet la ordin în valoare de 70.000.000 lei.

607. Să se înregistreze în contabilitate operatiile de mai jos referitoare la aprovizionarea

cu valori materiale:

a) cumpărarea unor materiale auxiliare facturate la valoarea de

50.000.000 lei, din care o remiză de 2% pentru livrări ce depăsesc

20.000.000 lei, TVA 19%;

b) subscrierea unui bilet la ordin pentru datoria constituită la operatia

anterioară;

c)

achitarea obligatiei de 8.500 $ fată de un partener extern de la care

s-a achizitionat un utilaj, cunoscând că la efectuarea importului

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

cursul de schimb a fost de 28.000 lei, iar la momentul plătii a înregistrat

o scădere cu 7%;

d)

receptionarea, fără factură, a 500 kg de materie primă din sortul A

la pretul unitar de 75.000 lei, TVA 19%;

e)

solutionarea obligatiei comerciale de 30.000.000 lei, avându-se în

vedere că în luna anterioară s-a acordat furnizorului un avans de

10%, iar diferenta este achitată cu numerar.

608. La data de 1 ianuarie 2005, o societate comercială nou-înfiintată specializată

în productia ciocolatei a importat un echipament în valoare de

500.000 u.m., taxe vamale 5.000 u.m. În vederea achizitiei, societatea

a suportat următoarele costuri suplimentare: costuri de livrare 36.000 u.m.,

costuri de instalare 49.000 u.m., costuri generale de administratie

6.000 u.m., cheltuieli cu reclama 20.000 u.m. Perioada de instalare si

montare a durat 2 luni, iar pentru a aduce echipamentul în conditiile de

functionare s-au efectuat costuri în valoare de 42.000 u.m. În vederea

achizitiei, societatea a obtinut o subventie guvernamentală în valoare

de 2.000 u.m. În primele 4 luni, cantitatea de ciocolată produsă a fost

foarte mică, generând o pierdere initială din exploatare de 30.000 u.m.

Costurile estimate de demontare recunoscute printr-un provizion pentru

riscuri si cheltuieli se ridică la 25.000 u.m.

Se cere contabilizarea operatiilor legate de echipament în conformitate

cu IAS 16 "Imobilizări corporale".

609. O societate comercială specializată în productia si vânzarea confectiilor

a achizitionat la 1 ianuarie 1996 o clădire la pretul de 175.000 u.m.

pentru a fi utilizată initial ca spatiu administrativ. În acel moment, clădirea

a fost reparată si renovată la un cost total de 63.000 u.m. pentru a fi

utilizată ca magazin de desfacere a hainelor. S-a estimat că această clădire

va avea o durată de viată utilă de 40 ani.

La 15 aprilie 1998 vitrinele au fost înlocuite pentru că erau crăpate, iar

acoperisul a fost reparat pentru că avea spărturi. Reparatiile au costat în

total 9.800 u.m.

La 10 ianuarie 2000 a fost dată în exploatare o nouă aripă a clădirii,

realizată cu un cost de 115.000 u.m. Această aripă a majorat cu 5 ani

durata de viată estimată a clădirii.

La 3 august 2002 clădirea a fost zugrăvită, cu un cost de 17.500 u.m.

La 7 ianuarie 2004 s-a înlocuit vechea instalatie de încălzire si aerisire

cu una modernă, mult mai economicoasă din punct de vedere al consumului

de energie, cu un cost de 20.000 u.m.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Notă: Pentru simplificare, nu se va lua în calcul amortizarea.

Se cere înregistrarea operatiilor legate de clădire în conformitate cu

IAS 16 "Imobilizări corporale".

610. Pe data de 11.03.2004 societatea cumpără un utilaj conform facturii

nr. 1012, în următoarele conditii: pret de achizitie 90.000 lei, cheltuieli

de transport înscrise în factură 5.000 lei, TVA 19%. Punerea în functiune

a utilajului necesită lucrări de montaj efectuate în perioada 15.03.2004

- 20.03.2004 de către o firmă specializată. Factura nr. 3680 privind

lucrările de montaj prezintă următoarele date: costul lucrărilor 10.000 lei,

TVA 19%. Pe data de 21.03.2004 se face receptia finală a utilajului.

Se cer înregistrările contabile legate de achizitia si receptia utilajului.

611. O societate comercială care produce păpusi schimbă două active

similare, respectiv două instalatii, în conditiile: utilaj A cedat: valoarea

contabilă brută 100 u.m., amortizarea cumulată 30 u.m., valoarea de

piată 80 u.m.; utilaj B primit: valoarea de piată 70 u.m.

Conform IAS 16 "Imobilizări corporale", care este sulta încasată?

612. O societate comercială care produce păpusi schimbă două active

similare, respectiv două instalatii, în conditiile: utilaj A cedat: valoarea

contabilă brută 100 u.m., amortizarea cumulată 30 u.m., valoarea de

piată 60 u.m.; utilaj B primit: valoarea de piată 70 u.m.

Conform IAS 16 "Imobilizări corporale", care este sulta plătită?

613. Un activ (un utilaj) a fost achizitionat la valoarea de 200.000 u.m. la data

de 1 ianuarie 2005; durata de viată utilă 5 ani, valoare reziduală nulă.

Durata de viată utilă rămasă a fost revizuită la 7 ani la data de 31 decembrie

2007.

Se cere să se calculeze amortizarea anului 2007.

614. Se achizitionează pe data de 12 septembrie N o instalatie la costul de

200.000 u.m., valoarea reziduală estimată 20.000 u.m. Instalatia este

amortizată linear în 10 ani. La începutul anului N+2, valoarea reziduală

este reestimată la 15.000 u.m., iar durata de viată utilă rămasă, la 5 ani.

Se cere să se calculeze mărimea amortizării în anul N+2 conform IAS 16

"Imobilizări corporale".

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

615. Se achizitionează pe 30 august anul N o instalatie la costul de 700.000 u.m.,

valoarea reziduală estimată 40.000 u.m. Instalatia este amortizată linear

în 10 ani. La începutul anului N+2, se înlocuieste o piesă de schimb în

valoare de 10.000 u.m., ceea ce conduce la cresterea capacitătii de productie

si a duratei de viată utilă rămasă la 10 ani.

Se cere să se calculeze mărimea amortizării în anul N+2 conform IAS 16

"Imobilizări corporale".

616. O societate îsi reevaluează clădirile si decide să încorporeze reevaluările

în situatiile sale financiare. Următoarele informatii sunt relevante:

(a) Extras din bilant la data de 31 decembrie 2007:

Cost 3.000.000 u.m.

Amortizare 900.000 u.m.

(b) amortizarea este lineară, cota fiind de 2% pe an, durata de viată

utilă totală 50 ani;

(c ) clădirea este reevaluată la data de 30 iunie 2008 la valoarea justă

de 2.760.000 u.m. Nu există modificări în estimarea duratei de viată

utilă.

Se cere să se prezinte un extras din situatiile financiare la data de 31 decembrie

2008.

617. O societate îsi deschide o nouă fabrică si primeste o subventie de 30.000 u.m.

pentru achizitia unui echipament care costă 200.000 u.m. Societatea

amortizează echipamentul linear, cu o cotă de 20% anual.

În conditiile în care subventia este scăzută din cost, se cere să se prezinte

extrasul din bilantul contabil.

618. O societate îsi deschide o nouă fabrică si primeste o subventie de 30.000 u.m.

pentru achizitia unui echipament care costă 200.000 u.m. Societatea

amortizează echipamentul linear, cu o cotă de 20% anual.

În conditiile în care subventia este tratată ca venit amânat, se cere să se

prezinte extrasul din bilantul contabil.

619. Societatea ALFA plăteste 200.000 u.m. pentru a achizitiona 100% din

societatea BETA, ale cărei active nete la data achizitiei aveau o valoare

justă de 160.000 u.m.

Se cere să se descrie contabilizarea fondului comercial.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

620. Un grup contine 3 filiale, A, B si C, ale căror active nete sunt de 200 u.m.,

300 u.m. si respectiv 400 u.m. Fondul comercial în bilantul consolidat

are o valoare de 300 u.m. Se decide ca fondul comercial să fie alocat

activelor nete pe baza pro-rata.

Se cere să se prezinte modalitatea de alocare.

621. O societate detine mai multe imobilizări corporale după cum urmează:

a) un teren achizitionat pentru potentialul său de investitii;

b) o clădire în care se află sediul firmei, a cărei valoare se apreciază rapid;

c) o clădire cumpărată cu scop de revânzare;

d) o clădire primită în leasing financiar pentru potentialul său de investitii.

Se cere să se identifice care din imobilizările de mai sus reprezintă investitii

imobiliare si ce standarde se aplică.

622. ALFA este o societate cotată care detine un număr mare de hoteluri.

Din balanta de verificare de la 31 decembrie 2000 s-au extras datele:

Clădirea hotelului

Cost 980.000

Amortizare cumulată 92.400

Alte imobilizări corporale ale hotelului

Cost 36.000

Amortizare cumulată 18.800

În cursul anului, s-au cheltuit 24.000 u.m. pentru un nou hotel si s-au

achizitionat imobilizări corporale pentru hotel pentru suma de 14.000 u.m.

Clădirile hotelului se amortizează cu o cotă de 2% din cost, iar celelalte

imobilizări corporale cu 25% din valoarea netă contabilă.

Situatia hotelurilor se prezintă după cum urmează:

HOTEL Cost Amortizare

la 31.12.2000

Valoare

de piată la

31.12.2000

Durata de viată

utilă rămasă

estimată la

31.12.2000

A 1.600 360 2.600 50

B 1.400 240 1.700 30

C 2.000 280 1.300 40

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

În cursul anului încheiat la 31.12.2001 directorii au hotărât să înceapă

un program amplu de reparatii si renovări la hotelurile societătii. Peste

5 ani clădirile urmează a fi verificate din punct de vedere al structurii de

rezistentă si deci în mod necesar trebuie reparate.

Investigatiile preliminare arată că la unele hoteluri nu expiră durata de

viată utilă si, prin urmare, societatea nu investeste în această mentinere

preventivă. De asemenea, societatea a redecorat hotelurile si a înlocuit

mobila în dormitoare si restaurante. Această redecorare a creat o nouă

imagine pentru ALFA, necesară în marketing si publicitate.

Se cere să se precizeze cu ce valori figurează în situatiile financiare ale

anilor 2000 si 1999 clădirile si celelalte imobilizări corporale.

623. Pe baza datelor din problema precedentă, se cere să se calculeze efectele

reevaluării în ceea ce priveste cheltuiala cu amortizarea pentru cele

3 hoteluri la 31.12.2001, având în vedere că amortizarea anuală este

recalculată în valorile reevaluate, precum si soldul rezervei din reevaluare.

624. În baza problemelor anterioare:

a) să se explice de ce hotelurile nu pot fi tratate ca investitii imobiliare;

b) stiind că directorii vor să capitalizeze costurile aferente programului

de reparatii si renovări, să se descrie factorii care trebuie luati în

considerare si să se argumenteze punctul de vedere făcând referire

la SIC.

625. Un sector al societătii GAMA SA prezintă următoarele active non-curente

înregistrate la valoarea contabilă la 31 decembrie 2004:

(în u.m.)

Fond comercial 140

Imobilizări corporale

Terenuri si constructii 640

Masini si utilaje 220

860

860

1.000

Deoarece aceste active sunt folosite pentru a fabrica un produs specific,

este posibilă identificarea fluxurilor de numerar ce decurg din utilizarea

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

lor. Managementul societătii GAMA prevede că valoarea acestor active

se depreciază din cauza faptului că un mare competitor a dezvoltat o

versiune superioară a aceluiasi produs. Drept rezultat se asteaptă ca

vânzările să scadă.

Următoarele informatii suplimentare sunt relevante:

.

terenurile si clădirile sunt înregistrate la valoarea de piată. La 31 decembrie

2004 există un surplus din reevaluare de 120 u.m. Celelalte

active non-curente sunt înregistrate la cost istoric;

.

fondul comercial nu are o valoare de piată. Se estimează că terenurile

si clădirile ar putea fi vândute la pretul de 540 u.m., iar masinile si

utilajele, la pretul de 100 u.m.;

.

valoarea de utilizare a activelor a fost calculată la 770 u.m.

Se cere să se calculeze pierderea din depreciere.

626. Pe baza datelor din problema precedentă, să se precizeze cum va fi tratată

pierderea din depreciere în situatiile financiare la 31 decembrie 2004.

627. Un activ care are o durată de viată utilă de 4 ani este închiriat la un cost

anual de 4.000 u.m. plătibil anual în avans. Durata contractului de leasing

este de 4 ani. Rata implicită a dobânzii aferentă contractului este de 15%.

Se cere să se calculeze valoarea actualizată a plătilor minimale de leasing.

628. O companie are două optiuni. Ea poate cumpăra un activ plătind costul

de 11.420 u.m. ori îl poate închiria printr-un contract de leasing financiar.

Termenii contractului sunt:

a)

prima perioadă de închiriere este de 4 ani de la 1 ianuarie 2001, cu

o redeventă de 4.000 u.m. plătibilă la 31 decembrie în fiecare an;

b) locatarul are dreptul să continue închirierea activului după sfârsitul

primei perioade, într-un interval de timp nedefinit, fără a suporta

chiria;

c)

locatarul se angajează să plătească toate reparatiile si asigurările;

d)

rata implicită a dobânzii este de 15%. Locatarul estimează durata

de viată economică la 8 ani. Metoda de amortizare este lineară.

Se cere să se prezinte efectul contractului de leasing în situatiile financiare

folosind metoda actuarială.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

629. Pe baza datelor din problema precedentă, se cere să se prezinte informatiile

în situatiile financiare.

630. Societatea ALFA SA încheie un contract de leasing pe 5 ani, de la 1 ianuarie

2003, pentru o masină cu o valoare justă de 40.000 u.m. Redeventele

sunt de 10.400 u.m., plătibile în avans, iar valoarea reziduală

este calculată la 8.400 u.m. ALFA SA este responsabilă pentru asigurare

si costurile de mentinere. Rata implicită a contractului de leasing este

de 15,15%.

Se cere să se evidentieze alocarea cheltuielilor financiare prin metoda

însumării cifrelor.

631. Pe baza datelor din problema precedentă, se cere să se evidentieze alocarea

cheltuielilor financiare prin metoda actuarială.

632. Se consideră că societatea ALFA SA a achizitionat la data de 1 ianuarie

2007 o masină agricolă SANDA care are o durată de viată economică

de 8 ani. Costul masinii ar fi fost de 1.200.000 u.m. dacă ar fi fost

plătit în numerar. ALFA SA a cerut părerea unei firme de consultantă,

CONSULT, care i-a recomandat să opteze pentru un contract de leasing

cu firma BETA SA.

Optiunea A: În cei 8 ani, redeventele de 220.000 u.m. sunt plătibile

anual în avans.

Optiunea B: Pentru o primă perioadă de 4 ani, redeventele de 300.000 u.m.

sunt plătibile anual în avans; există o a doua perioadă optională de 3 ani,

cu redevente de 60%, 40% si 20% din redeventa primei perioade. Se

consideră că aceste redevente reprezintă adevărata rată comercială.

Se cere să se argumenteze tipul contractului de leasing.

633. Pe baza datelor din problema precedentă, să se arate cum sunt tratate

cele două alternative în conturile societătii BETA SA la data de 31 decembrie

2007.

634. Societatea ALFA SA (care aplică referentialul international) este o

companie de inginerie care investeste în echipamente. În ultimii ani

majoritatea investitiilor au fost finantate de BETA SA. În mod consecvent,

gradul de îndatorare al societătii ALFA SA a crescut la un nivel

inacceptabil de mare. Totusi, era necesar un nou echipament pentru

desfăsurarea afacerilor. Unul dintre contabilii societătii ALFA SA a

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

sugerat obtinerea unui echipament aditional fără majorarea gradului de

îndatorare printr-un contract de leasing cu termenii: data încheierii

contractului 1 octombrie 2005; costul de achizitie 4.000.000 u.m.; masina

va avea o durată de viată de 5 ani, fără valoare reziduală; echipamentul

va putea fi închiriat pe o durată de 5 ani, cu 20 de rate de 244.640 u.m.

ALFA SA va fi responsabilă de reparatiile si mentinerea activului pe

durata contractului de leasing si are o optiune de a cumpăra activul la

sfârsitul contractului pentru 2 u.m.

Se cere să se întocmească un memorandum care să răspundă la sugestia

că închirierea nu va avea efect asupra gradului de îndatorare al societătii

ALFA SA.

635. Pe baza datelor din problema precedentă, se cere să se întocmească un

extras din situatiile financiare ale societătii ALFA SA pentru anul

încheiat la 31 decembrie 2005, stiind că dobânda este alocată prin metoda

însumării cifrelor.

636. Materialele costă 24.000 u.m. si au fost cumpărate pentru a fi folosite în

procesul de productie în vederea obtinerii unui profit. Dacă se cumpără

aceste categorii de stocuri, pretul este de 20.000 u.m.

Se cere să se evalueze stocurile.

637. Un echipament a fost construit pentru un client la pretul convenit de

36.000 u.m. Costul de productie a fost de 33.600 u.m. Costurile suplimentare

cu vânzarea se ridică la 8.400 u.m. Clientul a acceptat partial

responsabilitatea de a acoperi jumătate din costurile suplimentare aferente

vânzării.

Se cere să se evalueze stocurile.

638. Un contract de constructii privind constructia unui pod are un pret fix de

18.000 u.m. Valoarea contractuală convenită initial este de 18.000 u.m.

Costurile contractuale initiale sunt estimate la 16.000 u.m. Podul se

construieste în 3 ani. La sfârsitul anului 1, constructorul estimează cresterea

costurilor contractuale la 16.100 u.m. În anul 2, beneficiarul este

de acord cu o variatie de crestere a venitului contractual de 400 u.m. si

estimează costuri contractuale suplimentare de 300 u.m. La sfârsitul

anului 2, costurile contractuale includ 200 u.m. pentru unele materiale

de rezervă ce urmează a fi folosite în anul 3. Constructorul determină

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

stadiul de definitivare a contractului calculând proportia costurilor contractuale

suportate în raport cu costurile totale estimate. Următoarele

informatii se referă la perioada contractului de constructii:

Specificare An 1 An 2 An 3

Valoarea contractuală a venitului

convenită initial 18.000 18.000 18.000

Variatii -400 400

Total venit contractual 18.000 18.400 18.400

Costuri contractuale suportate la zi 4.186 12.336 16.400

Costuri contractuale necesare

încheierii proiectului 11.914 4.064 -

Total costuri contractuale estimate 16.100 16.400 16.400

Se cere să se determine veniturile, cheltuielile si rezultatul recunoscute

la zi în anii anteriori si în anul curent

639. Un constructor a ajuns la sfârsitul primului său an de lucrări. Toate

costurile contractuale au fost plătite în numerar si toate veniturile au

fost încasate în numerar. Costurile contractuale convenite pentru

contractele B, C si E includ costul materialelor ce vor fi achizitionate

pentru contracte, dar care nu au fost utilizate în performantele contractuale

la zi. Pentru contractele B, C si E beneficiarii au plătit avansuri

constructorilor. Statutul celor cinci contracte în curs de executie la sfârs

itul anului 1 se prezintă astfel:

Specificare A B C D E Total

1. Venit contractual

recunoscut 290 1.040 760 400 110 2.600

2. Costuri contractuale

recunoscute 220 900 700 500 110 2.430

3. Pierderi prevăzute

recunoscute ---80 60 140

4. Profituri recunoscute 290 1.040 760 400 110 2.600

- pierderi recunoscute - 220 - 900 - 700 - 500 - 110 - 2.430

- 80 - 60 - 140

= 70 = 140 = 60 = (180) = (60) = 30

5. Costuri contractuale

suportate în cursul

perioadei 220 1.020 900 500 200 2.840

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Specificare A B C D E Total

6. Costuri contractuale

suportate si recunoscute

în cheltuielile contractuale

în cursul perioadei 220 900 700 500 110 2.430

7. Costuri contractuale

referitoare la activitatea

viitoare si recunoscute

ca activ -120 200 -90 410

8. Venitul contractual

recunoscut (rd. 1) 290 1.040 760 400 110 2.600

9. În curs de executie 200 1.040 760 360 110 2.470

10. Venituri contractuale

neexecutate (8-9) 90 --40 -130

11. Sume primite în avans -160 40 -50 250

Se cere să se evidentieze prezentarea informatiilor în conformitate cu

IAS 11 "Contracte de constructii".

640. ALFA SA este o firmă constructoare de nave maritime care are în activitatea

sa curentă două contracte:

Specificare Vapor

de

pescuit

Mic

pasager

pentru

agrement

Pret contractual fix 6.000 10.000

Data începerii activitătii 1 oct.

2002

1 oct.

2003

Proportia muncii prestate în cursul anului

încheiat la 30 septembrie 2003 30% -

Factura beneficiarului în cursul anului încheiat

la 30 septembrie 2003 1.800

Încasări primite de la beneficiar în cursul

anului încheiat la 30 septembrie 2003 1.600

Costuri suportate în cursul anului încheiat la

30 septembrie 2003 1.300

Costuri estimate necesare terminării proiectului

la 30 septembrie 2003 2.600

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Specificare Vapor

de

pescuit

Mic

pasager

pentru

agrement

Proportia muncii prestate în cursul anului

încheiat la 30 septembrie 2004 25% 45%

Factura beneficiarului în cursul anului

încheiat la 30 septembrie 2004 1.500 4.500

Încasări primite de la beneficiar în cursul

anului încheiat la 30 septembrie 2004 1.400 4.500

Costuri suportate în cursul anului încheiat

la 30 septembrie 2004 1.160 3.800

Costuri estimate necesare terminării proiectului

la 30 septembrie 2004 1.580 6.800

ALFA SA recunoaste venitul si profitul în functie de procentul muncii

prestate.

Se cere să se calculeze valorile care apar în contul de profit si pierdere al

anului încheiat la 30 septembrie 2004 pentru fiecare din cele două contracte.

641. O societate cumpără un activ non-curent pentru suma de 20.000 u.m.

El are o durată de viată utilă de 5 ani si se amortizează după metoda

lineară. În vederea impozitării, 50% din cost este alocat în primul an, iar

restul, linear pe durata rămasă de 4 ani. Cota de impozit pe profit 30%.

Se cere să se calculeze si să se expliciteze efectul asupra impozitelor

amânate.

642. Folosind datele din problema precedentă, considerăm în continuare că

profitul anual înainte de impozitare este de 40.000 u.m.

Se cere să se evidentieze un extras din contul de profit si pierdere utilizând

metoda fluxului direct (diferentele dintre valoarea contabilă si cea fiscală

sunt ignorate) si metoda impozitului amânat.

643. Contabilul-sef al firmei ALFA SA întocmeste un raport anual al anului

încheiat la 31 octombrie 2004. Raportul anual este întocmit luând în

considerare impozitele amânate. Impozitul amânat are un sold creditor

de 3 milioane u.m. la 31 octombrie 2003. Toate aceste valori respectă

diferenta dintre amortizare si provizioanele de amortizare. În cursul anului

încheiat la 31 octombrie 2004 societatea a înregistrat 36 milioane u.m.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

amortizare si 41,6 milioane u.m. provizioane pentru amortizare. Cheltuiala

cu impozitul pe profit curent a anului este de 9,4 milioane u.m.

Cota de impozit pe profit 30%.

Se cere să se întocmească notele la situatiile financiare respectând impozitele

amânate pentru anul încheiat la 31 octombrie 2004. Notele

trebuie să fie în forma necesară publicării.

644. O companie emite 400.000 de actiuni la pretul pietei de 6,00 u.m. la

data de 1 iulie 2008. Informatii relevante:

Specificare 2008 2007

Profit net atribuibil actionarilor comuni

pentru anul încheiat la 31 decembrie

Numărul actiunilor ordinare în circulatie

la 31 decembrie

1.100.000

2.000.000

920.000

1.600.000

Se cere să se calculeze rezultatul pe actiune de bază pentru cei doi ani.

645. O companie emite gratuit o actiune comună nouă pentru fiecare 5 actiuni

existente la data de 1 iulie 2008. Informatii relevante:

Specificare 2008 2007

Profit net atribuibil actionarilor comuni

pentru anul încheiat la 31 decembrie

Numărul actiunilor ordinare în circulatie

la 31 decembrie

550.000

1.200.000

460.000

1.000.000

Se cere să se calculeze rezultatul pe actiune de bază pentru cei doi ani.

646. O companie lansează DS ce dau dreptul actionarilor existenti să subscrie

pe data de 1 iulie 2008 două actiuni noi în valoare de 3,00 u.m./actiune

pentru fiecare 10 actiuni detinute. Pretul pe actiune înainte de exercitarea

DS a fost de 6,00 u.m./actiune. Informatii relevante:

Specificare 2008 2007

Profit net atribuibil actionarilor comuni

pentru anul încheiat la 31 decembrie

Numărul actiunilor ordinare în circulatie

la 31 decembrie

550.000

1.200.000

460.000

1.000.000

Se cere să se calculeze rezultatul pe actiune de bază pentru cei doi ani.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

647. La data de 31 decembrie 2001 capitalul unei societăti era format din

8.000.000 actiuni ordinare de 25 centi fiecare, fiind cotate la 1 USD.

La data de 1 ianuarie 2002 compania emite DS în proportie de 1/4 la

50 centi/actiune. Rezultatele pe ultimii doi ani au fost:

Specificare An încheiat la data de 30 iunie

2001 2002

Profit net după impozitare 800.000 850.000

Se cere să se calculeze RPA de bază ce va fi prezentat în conturile

anului 2002.

648. La data de 1 aprilie 2001 o întreprindere emite obligatiuni convertibile

în valoare de 2.500.000 u.m., cu o dobândă de 8% pe an. Fiecare obligatiune

convertibilă cu valoarea nominală de 100 u.m./obligatiune va fi

convertită la data de 20.06.2009 într-un număr de actiuni ordinare

astfel: 31 decembrie 2006 = 248 actiuni; 30 decembrie 2007 = 240 actiuni;

31 decembrie 2008 = 230 actiuni; 31 decembrie 2009 = 220 actiuni.

Informatii relevante:

Capitalul social este format din:

.

1.000.000 u.m. actiuni preferentiale de 1,00 u.m./actiune, ce dau

dreptul la un dividend preferential de 10%;

.

2.000.000 u.m. actiuni comune ordinare de 25 subu.m. = 8.000.000

actiuni;

.

cota impozitului pe profit 45%.

Rezultate pentru anul încheiat la 31 decembrie:

Specificare 2002 2001

Profit înaintea dobânzii si a impozitului

pe profit 2.200.000 1.983.636

Dobânda 8% (2.500.000 obligatiuni x 8%)

Profit înainte de impozitare

(200.000)

2.000.000

(150.000)

1.833.636

Impozit pe profit (45% x 2.000.000)

Profit net

(900.000)

1.100.000

(825.136)

1.008.500

Se cere să se calculeze rezultatul pe actiune de bază si rezultatul pe

actiune diluat.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

649. Dispuneti de următoarele date:

Profitul net al anului 2001 2.400.000 u.m.

Media ponderată a actiunilor comune aflate în

circulatie în cursul anului 2001 1.000.000 actiuni

Valoarea justă medie pentru o actiune ordinară

în anul 2001 40 u.m.

Media ponderată a actiunilor comune cu

optiuni în anul 2001 200.000 actiuni

Pretul de exercitare a actiunii cu optiuni pentru

anul 2001 30 u.m.

Se cere să se calculeze RPA.

650. La data de 1 ianuarie 2006 ALFA SA, un fabricant, intră într-o conventie

de aprovizionare a lui BETA, un comerciant cu amănuntul, cu masini

pentru revânzare. Sub termenii conventiei, BETA plăteste o rată fixă

pe lună pentru fiecare masină pe care o detine si, de asemenea, plăteste

costul asigurării si întretinerii masinilor. Compania nu poate arăta masinile

într-o cameră specială de prezentare si le utilizează pentru demonstratii.

Când masina este vândută unui beneficiar, BETA plăteste lui ALFA

pretul de fabrică în momentul când masina a fost livrată. Toate masinile

rămase nevândute 6 luni după livrarea lor trebuie cumpărate de BETA

la pretul de fabrică din momentul livrării. ALFA nu îi poate cere lui

BETA să returneze masinile în timpul perioadei de 6 luni. În practică

acest drept nu se exercită. BETA nu poate returna masinile nevândute

lui ALFA pe parcursul celor 6 luni fără să plătească penalităti. În practică

acest lucru nu se întâmplă niciodată. La data de 31 decembrie 2006,

conventia încheiată este încă în vigoare si BETA detine masini care au

fost livrate mai devreme de cele 6 luni.

Se cere să se precizeze si să se explice cum vor fi tratate aceste masini

în conturile societătii BETA SA la sfârsitul anului 2006.

651. X a vândut o clădire lui Z, o companie de investitii, pentru 1.000.000 u.m.,

când pretul curent al pietei era de 2.000.000 u.m. X poate răscumpăra

proprietatea în orice moment în următorii 3 ani la pretul original de

vânzare de 1.000.000 u.m., plus o sumă adăugată trimestrial bazată pe

rata de împrumut bancară plus 2%.

Se cere să se precizeze cum anume contabilizează X această tranzactie.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

652. ALFA are trei activităti principale. Acestea sunt vânzarea de motoare

de autovehicule (cumpărate noi sau la mâna a doua), aprovizionarea cu

piese de schimb pentru motoarele de autovehicule si activitatea de service.

În cursul exercitiului financiar încheiat la 31 august 2006, compania a

întreprins o serie de tranzactii comerciale. Ca efect, la 1 ianuarie 2006

ALFA a încheiat o conventie de a receptiona motoarele autovehiculelor

în regim de consignatie de la BETA, un mare fabricant. Termenii conventiei

sunt:

a) La livrare, vehiculele rămân în proprietatea legală a lui BETA.

b) Titlul de proprietate legal al unui autovehicul trece la ALFA când

aceasta încheie o conventie de vânzare a autovehiculului cu o a

treia parte, după 6 luni de la data livrării de către BETA.

c) La data legală când titlul de proprietate trece la ALFA, BETA emite

factura către ALFA pentru vânzarea autovehiculelor. Pretul plătit

de ALFA este pretul normal de vânzare al lui BETA la data livrării,

majorat cu 1% pentru fiecare lună întreagă de detinere în consignatie

de către ALFA. Orice altă schimbare a pretului normal de vânzare

între data livrării si data când dreptul de proprietate al bunurilor

trece la ALFA nu modifică suma plătită de ALFA lui BETA.

d) În orice moment între data livrării si data când titlul de proprietate

trece legal la ALFA, compania ALFA are dreptul să returneze autovehiculele

lui BETA, cu conditia să nu fie stricate sau uzate moral.

Dacă ALFA exercită acest drept de returnare, va plăti penalităti astfel:

Timpul scurs de la

data livrării

Penalităti în procente

la pretul facturat(1)

Trei luni sau mai putin 50%

3-4 luni 75%

Mai mult de 4 luni 100%

(1) Este pretul ce va fi plătit de ALFA dacă titlul de proprietate legal

al autovehiculelor a trecut la ALFA la data returnării.

e) BETA nu are dreptul să ceară returnarea autovehiculelor aflate în

consignatie la ALFA dacă ALFA devine insolvabil.

Directorul sugerează că aceste autovehicule ar putea fi tratate ca un

activ de către ALFA numai în momentul transferării titlului de proprietate

si în momentul când pretul de cumpărare devine legal plătibil.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Se cere să se explice cum anume un activ sau o datorie este identificat(ă)

si când un activ sau o datorie va fi recunoscut(ă) în situatiile financiare.

653. Bilanturile societătilor P si S la data de 31 decembrie 2004 se prezintă

astfel:

- mii u.m. -

Specificare P S

Active non-curente 120 80

Investitie în S la cost 100

Active curente 80 80

Total 300 160

Capital social (actiuni ordinare la 1 u.m. actiunea)

Rezultat după impozitarea profitului

200

60

100

Datorii curente 40 60

Total 300 160

P a achizitionat toate actiunile lui S la 31 decembrie 2004 la costul de

100.000 u.m.

Se cere bilantul consolidat la 31 decembrie 2004.

654. Bilanturile societătilor P si S la data de 31 decembrie 2004 se prezintă

astfel:

- mii u.m. -

Specificare P S

Active non-curente 100 80

Investitie în S la cost 120

Active curente 80 80

Total 300 160

Capital social (actiuni ordinare la 1 u.m. actiunea)

Rezultat după impozitarea profitului

200

60

100

Datorii curente 40 60

Total 300 160

P a achizitionat toate actiunile lui S la data de 31 decembrie 2004 la

costul de 120.000 u.m.

Se cere bilantul consolidat la 31 decembrie 2004.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

655. PQ achizitionează 100% din capitalul lui ST plătind 20.000 actiuni PQ.

O actiune PQ are o valoare de piată de 3,2 u.m. La data achizitiei bilantul

lui ST se prezintă astfel:

Specificare Sume

Active non-curente 40.000

Active curente 10.000

Total 50.000

Capital social 36.000

Rezultat după impozitarea profitului -

Datorii curente 14.000

Total 50.000

Valoarea justă a activelor non-curente ale lui ST era la data achizitiei de

48.000 u.m., în timp ce activele curente si datoriile curente au valori

brute egale cu valorile juste. Impozitele amânate sunt ignorate.

Se cere să se calculeze fondul comercial.

656. PQ achizitionează 100% din capitalul lui ST la data de 31 august 2005

pentru suma de 80.000 u.m. La data achizitiei bilantul lui ST indică:

Specificare Sume

Active non-curente (valoarea justă 60.000) 50.000

Creante amânate (încasabile în 5 ani) 12.000

Alte active curente (valoarea brută = valoarea justă) 18.000

Total 80.000

Capital social 60.000

Rezultat după impozitarea profitului -

Datorii curente 20.000

Total 80.000

Dobânda este de 10% pe an.

Se cere să se calculeze fondul comercial.

657. Bilanturile societătilor P si S la data de 31 decembrie 2004 se prezintă

astfel:

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

- mii u.m. -

Specificare P S

Active non-curente 100 80

Investitie în S la cost 140

Active curente 60 80

Total 300 160

Capital social (actiuni ordinare la 1 u.m. actiunea)

Rezultat după impozitarea profitului

200

60

100

40

Datorii curente 40 20

Total 300 160

P a achizitionat toate actiunile lui S la 30 iunie 2004, când rezultatul

după repartizarea profitului lui S se ridica la 30.000 u.m.

Se cere să se întocmească bilantul grupului la 31 decembrie 2004.

658. Bilanturile societătilor P si S la data de 31 decembrie 2004 se prezintă

astfel:

- mii u.m. -

Specificare P S

Active non-curente 100 80

Investitie în S la cost 140

Active curente 60 80

Total 300 160

Capital social (actiuni ordinare la 1 u.m. actiunea)

Rezultat după impozitarea profitului

200

60

100

40

Datorii curente 40 20

Total 300 160

P achizitionează 80.000 actiuni S (VN = 1 u.m./actiune S) la data de

30 iunie 2004, pentru 140.000 u.m., când rezultatul după repartizare al

lui S avea suma de 30.000 u.m.

Se cere întocmirea bilantului consolidat la data de 30 iunie 2004.

659. Bilanturile societătilor P si S la data de 31 decembrie 2004 se prezintă

astfel:

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Specificare P S

Active non-curente 212.000 69.000

Investitie în S la cost 54.000

Total

Capital social (actiuni ordinare la 1 u.m. actiunea)

Rezultat după impozitarea profitului

266.000

200.000

44.000

69.000

40.000

13.000

Datorii curente 22.000 16.000

Total 266.000 69.000

P a achizitionat toate actiunile lui S la data de 1 ianuarie 2004, când

profiturile cumulate ale lui S erau de 12.000 u.m.

Se cere întocmirea bilantului consolidat.

660. În baza datelor din problema precedentă se stie că P a achizitionat

32.000 actiuni ordinare în S cu 54.000 u.m.

Se cere să se întocmească bilantul consolidat.

661. În baza datelor din problema precedentă, se stie că P a achizitionat

32.000 actiuni ordinare în S cu 54.000 u.m. În plus, se consideră că

bunurile neamortizate au fost estimate de directorii lui P a fi sub valoarea

de 10.000 u.m. la 1 ianuarie 2004. Nu s-a înregistrat nicio altă ajustare

în valorile contabile ale lui S. Impozitele amânate sunt ignorate.

Se cere întocmirea bilantului consolidat.

662. Bilanturile societătilor P si S la data de 31 decembrie 2004 se prezintă

astfel:

Specificare P S

Investitie în S la cost 38.000

S cont curent 20.000

Casa si bănci 20.000 46.000

Active nete diverse 82.000 32.000

Total

Capital social (actiuni ordinare la 1 u.m. actiunea)

160.000

100.000

78.000

20.000

Rezultat după impozitarea profitului 60.000 40.000

P cont curent 18.000

Total 160.000 78.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

P cumpără 15.000 actiuni în S la data de 1 ianuarie 2004, când profitul

din balantă era 24.000 u.m. Diferenta din contul curent apare deoarece

cecul emis de S către P la 31 decembrie 2004 nu a fost primit de P până

la 3 ianuarie 2005.

Se cere să se întocmească bilantul consolidat la 31 decembrie 2004.

663. Bilanturile societătilor P si S la data de 31 decembrie 2004 se prezintă

astfel:

Specificare P S

Investitie în S la cost 150.000

Stocuri 24.000 10.000

Active nete diverse 166.000 190.000

Total 340.000 200.000

Capital social (actiuni ordinare la 1 u.m. actiunea)

Rezultat după repartizare

100.000

240.000

80.000

120.000

Total 340.000 200.000

P achizitionează 64.000 actiuni în S la 1 ianuarie 2004, când profiturile

după repartizare erau 100.000 u.m. În cursul anului, S i-a vândut stocuri

lui P pentru suma de 160.000 u.m., mărind pretul cu 25%. La data de

31 decembrie 2004, P include în stocurile sale valoarea de 10.000 u.m.

reprezentând pretul plătit pentru bunurile cumpărate de la S.

Se cere să se întocmească bilantul consolidat la 31 decembrie 2004.

664. Extrasul din bilantul S la data de 31 ianuarie 2005 se prezintă astfel:

Specificare Sume

Active nete 360.000

Total 360.000

Capital social actiuni ordinare 200.000

Rezultat după repartizare 60.000

Capital social actiuni preferentiale 100.000

Total 360.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

La data de 31 ianuarie 2005, P are un rezultat după repartizare de

300.000 u.m. La data de 31 ianuarie 2002, P achizitionează 70% din

capitalul actiuni ordinare al lui S la costul de 180.000 u.m. si 40% din

capitalul actiuni preferentiale la costul de 44.000 u.m. Rezultatul după

repartizare al lui S la data achizitiei era de 20.000 u.m.

Se cere să se calculeze fondul comercial.

665. Pe baza datelor din problema precedentă, se cere să se calculeze interesul

minoritar.

666. A achizitionează 180.000 1 u.m. actiuni ordinare, 100.000 u.m. 1 u.m.

actiuni preferentiale si 20.000 u.m. capitaluri împrumutate în B la data

de 30 iunie 2001.

Bilanturile celor două societăti la data de 31 decembrie 2004 în valori

contabile erau:

Specificare A B

Active non-curente la cost, mai putin

amortizarea 760.000 450.000

180.000 actiuni ordinare în B la cost 370.000

100.000 actiuni preferentiale în B la cost 110.000

20.000 capitaluri împrumutate în B 20.000

Active curente 400.000 287.000

Total 1.660.000 737.000

Capital social actiuni ordinare la 1 u.m.

8% actiuni preferentiale noncumulate la 1 u.m.

7% capitaluri împrumutate

1.000.000

-

-

240.000

160.000

80.000

Rezerve din reevaluare 100.000 60.000

Rezultat retinut după repartizare 300.000 132.000

Datorii 260.000 65.000

Total 1.660.000 737.000

Dispuneti de următoarele informatii:

a)

rezervele din reevaluare si rezultatul după repartizare ale lui A sunt,

la data de 30 iunie 2001, de 24.000 u.m. si 61.000 u.m.;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

b)

stocurile lui B la 31 decembrie 2004 includ 45.600 u.m. bunuri

cumpărate de la A. B emite factura la cost plus 20%.

Se cere să se întocmească bilantul consolidat.

667. A achizitionează 80% din capitalul social al lui B cu mult timp în urmă,

când în bilant profiturile cumulate ale lui B erau de 24.000 u.m. Bilanturile

la 31 decembrie 2004 ale celor două societăti sunt:

Specificare A B

Active non-curente 200.000 184.000

Investitie în B 110.000

Active curente 90.000 62.000

Total 400.000 246.000

Capital social ordinar 200.000 100.000

Capital social preferential -20.000

Rezultat retinut după repartizare 160.000 84.000

Dividend obisnuit propus declarat în

decembrie 2004 -20.000

Datorii diverse 40.000 22.000

Total 400.000 246.000

În cursul anului, A nu a primit dividende de la B. B a propus un dividend

preferential de 4.000, de asemenea declarat în decembrie 2004, dar

necontabilizat în nicio societate. B a achizitionat 30% din capitalul preferential

pentru 7.000 u.m. cu câtiva ani în urmă. Fondul comercial a

fost în întregime depreciat.

Se cere să se întocmească bilantul consolidat.

668. La data de 1 ianuarie 2007, A achizitionează următoarele actiuni în B:

Număr actiuni Cost investitie

1 u.m. actiuni ordinare 75.000 116.000

1 u.m. actiuni preferentiale 32.000 30.000

Total 146.000

La data achizitiei, profiturile cumulate ale lui B erau de 40.000 u.m.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Bilanturile la 31 decembrie 2009 sunt:

Specificare A B

Active non-curente 420.000 221.200

Investitie în B 146.000

Active curente 226.200 86.800

Total 792.200 308.000

Capital social ordinar 400.000 100.000

7% capital social preferential -80.000

Rezultat retinut după repartizare 240.000 76.000

Dividend obisnuit propus 40.000 5.000

Dividend preferential propus -2.800

Datorii diverse 112.200 44.200

Total 792.200 308.000

Activele curente ale lui A includ 84.000 u.m. bunuri achizitionate de la B.

B facturează bunurile la cost plus 20%.

Toate dividendele au fost declarate în cursul lunii decembrie 2009.

A nu a contabilizat dividendele de primit de la B.

Se cere să se întocmească bilantul consolidat la 31 decembrie 2009.

669. P a achizitionat acum câtiva ani toate actiunile din capitalul lui S. Rezultatele

lor la sfârsitul anului încheiat la 30 noiembrie 2004 sunt:

Specificare P S

Venituri din vânzări 17.000 4.400

Costul vânzărilor 15.300 3.960

Profit brut 1.700 440

Impozit pe profit 800 200

Profit net 900 240

Se cere să fie întocmit contul de profit si pierdere consolidat.

670. Se reia problema precedentă, cu mentiunea că P achizitionează numai

75% din capitalul lui S.

Se cere să fie întocmit contul de profit si pierdere consolidat.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

671. Aceleasi date ca în problema precedentă, cu mentiunile:

a) profiturile reportate ale anului sunt de 4.600 u.m. la P si de 800 u.m.

la S;

b) P a achizitionat actiuni în S când rezervele de profit ale lui S se

ridicau la 200.

Se ignoră fondul comercial.

Se cere consolidarea profiturilor cumulate la 30 noiembrie 2003 si

30 noiembrie 2004.

672. A detine 80% din capitalul lui B, iar B plăteste un dividend obisnuit de

20.000 u.m. (ca atare, 4.000 u.m. vor fi plătite în afara proportiei în B,

iar 16.000 u.m. = 20.000 u.m. x 80% vor fi plătite lui A). Bilantul lui B

înainte si după dividend a fost:

Înainte După

Active nete diverse 26.000 6.000

Capital social 2.000 2.000

Rezerve 24.000 4.000

De asemenea, presupunem că rezervele lui B la data achizitiei erau de

4.000 u.m.

Se cere să se identifice efectele dividendului asupra grupului.

673. P a achizitionat 75% din actiunile obisnuite ale lui S cu câtiva ani în

urmă. Conturile de profit si pierdere ale lui P si S la sfârsitul anului

încheiat la 31 august 2004 sunt:

Specificare P S

Venituri din vânzări 4.800 1.600

Costul vânzărilor 4.320 1.440

Profit din exploatare 480 160

Venit din investitii financiare

Dividend de primit de la S 3 -

Profit brut 483 160

Impozit pe profit 230 76

Profit după impozitare 253 84

Dividende plătite -(4)

Rezultat după repartizare al anului 253 80

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Se cere să fie întocmit contul de profit si pierdere consolidat la sfârsitul

anului. Se ignoră fondul comercial.

674. P a achizitionat 75% din capitalul social al lui S acum câtiva ani. Conturile

de profit si pierdere la sfârsitul anului încheiat la 31 august 2004 sunt:

Specificare P S

Venituri din vânzări 4.800 1.600

Costul vânzărilor 4.320 1.440

Profit din exploatare 480 160

Venit din investitii financiare

Dividend încasat de la S 3 -

Dividend de încasat de la S 12

Profit brut 495 160

Impozit pe profit 230 76

Profit după impozitare 265 84

Dividende plătite -(4)

Dividende de plătit (propuse) 120 16

Rezultat după repartizare al anului 145 64

Se cere să fie întocmit contul de profit si pierdere consolidat. Se ignoră

fondul comercial.

675. P a achizitionat 80% din capitalul social obisnuit si 40% din capitalul

social preferential al lui S cu câtiva ani în urmă. Contul de profit si

pierdere al lui S pentru anul curent este:

Specificare S

Venituri din vânzări 5.400

Costul vânzărilor 4.600

Profit din exploatare 800

Impozit pe profit 280

Profit după impozitare 520

Dividende plătite preferentiale 20

Dividende plătite obisnuite 160

Rezultat după repartizare al anului 340

Se cere să se calculeze interesul minoritar.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

676. Rezultatele lui P si S la sfârsitul anului încheiat la 31 iulie 2004 sunt:

Specificare P S

Venituri din vânzări 2.860 1.200

Costul vânzărilor 2.320 1.008

Profit din exploatare 540 192

Impozit pe profit 270 96

Profit după repartizare 270 96

Rezultatele după repartizare la 1 august 2003 erau de 1.800 u.m. si

respectiv 400 u.m. P achizitionează 75% din capitalul social ordinar al

lui S la data de 28 februarie 2004. Profiturile au fost obtinute în cursul

anului.

Se cere să fie întocmit contul de profit si pierdere consolidat la sfârsitul

anului. Se ignoră fondul comercial.

677. Aceleasi date ca în problema precedentă, cu mentiunea că la 1 martie

2004 S a plătit un dividend de 24 u.m.

Se cere să se evidentieze dividendul în jurnalul lui P si să se calculeze

rezervele consolidate la 31 iulie 2004 în ipoteza în care dividendul este

tratat ca o revenire la societatea-mamă a unei părti din costul investitiei

sale (o reducere a valorii contabile a investitiei societătii-mamă în filială).

678. Aceleasi date ca în problema precedentă, cu mentiunea că la 1 martie

2004 S a plătit un dividend de 24 u.m.

Se cere să se evidentieze dividendul în jurnalul lui P si să se calculeze

rezervele consolidate la 31 iulie 2004 în ipoteza în care dividendul este

tratat ca un profit realizat de societatea-mamă (venit financiar).

679. Conturile de profit si pierdere la sfârsitul anului încheiat la 31 martie

2007 ale societătilor unui grup erau:

Specificare T W L

Venituri din vânzări 432.600 48.800 252.000

Costul vânzărilor 272.538 30.744 158.760

Profit brut 160.062 18.056 93.240

Cheltuieli de distributie (43.260) (4.880) (25.200)

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Specificare T W L

Venituri din actiunile detinute în

cadrul grupului 15.024 --

Profit înainte de impozitare 131.826 13.176 68.040

Impozit pe profit 56.238 6.344 32.760

Profit net 75.588 6.832 35.280

Dividende plătite 40.000 3.904 20.160

Rezultat după repartizare al anului 35.588 2.928 15.120

Profituri cumulate la 31 martie 2006 73.456 14.152 47.880

Istoria grupului este:

a)

T cumpără 75% din actiunile obisnuite (un singur tip) în W în urmă

cu 7 ani, când rezervele companiei erau de 10.248. Fondul comercial

era de 10.000 la data achizitiei.

b)

L emite actiuni obisnuite de 1 u.m. fiecare în valoarea de 200.000 u.m.

T a cumpărat 120.000 din acestea acum 2 ani, când rezervele lui L

erau de 32.760. Fondul comercial la achizitie a fost de 20.000 u.m.

Se cere să fie întocmit contul de profit si pierdere consolidat la 31 martie

2007.

680. Conturile de profit si pierdere ale societătilor A si B la sfârsitul anului

încheiat la 31 iulie 2007 se prezintă astfel:

Specificare A B

Venituri din vânzări 13.912 6.580

Costul vânzărilor 6.216 2.940

Profit din exploatare 7.696 3.640

Cheltuieli administrative (2.368) (1.120)

Venituri din actiunile detinute în cadrul

grupului 280 -

Profit înainte de impozitare 5.608 2.520

Impozit pe profit 2.516 1.190

Profit net 3.092 1.330

Dividende plătite 1.600 700

Rezultat după repartizare al anului 1.492 630

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Miscarea rezervelor:

A B

La 31 iulie 2006 1.594 7.910

Profitul anului 1.492 630

La 31 iulie 2007 3.086 8.540

Alte informatii:

a)

A a achizitionat 12.000 dintr-o emisiune de 20.000 actiuni ordinare

si 4.000 dintr-o emisiune de 10.000 actiuni preferentiale 7% (1 u.m.

actiunea) în B cu câtiva ani în urmă, când rezervele lui B erau de 1.960;

b)

în anul încheiat la 31 iulie 2007, A i-a vândut lui B bunuri ce costau

1.000 u.m. pentru suma de 1.250 u.m. (20% profit);

c)

la 31 iulie 2007, B a vândut 40% din aceste bunuri pentru suma de

600 u.m.

Se cere să fie întocmit contul de profit si pierdere consolidat la A si

filiala sa la 31 iulie 2007. Se ignoră fondul comercial.

681. La data de 1 ianuarie 2005, P i-a vândut un activ non-curent lui S pentru

50.000 u.m. Costul istoric al activului a fost de 40.000 u.m., iar la data

transferului avea o valoare contabilă netă de 30.000 u.m. Amortizarea

activului non-curent este de 20% din costul anual. P detine 75% din S.

Se cere să se evidentieze ajustările si formulele contabile.

682. P achizitionează 25% din actiunile ordinare ale lui A pentru 1.280.000 u.m.

la data de 31 decembrie 2002, când rezultatele după repartizare ale lui A

se ridicau la 1.440.000 u.m. Cele două companii îsi întocmesc situatiile

financiare la data de 31 decembrie în fiecare an. Bilantul simplificat al

lui A la 31 decembrie 2004 este:

- mii u.m. -

Specificare Sume

Active nete diverse 5.860

Capital si rezerve

Capital social actiuni ordinare 1.600

Capital social actiuni cu primă 900

Rezultat după repartizare 2.280

Se cere să se evidentieze cum anume apare investitia în A în bilantul

consolidat al lui P la data de 31 decembrie 2004.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

683. Se consideră aceleasi date ca în problema precedentă. În plus, conturile

de profit si pierdere ale celor două societăti la 31 decembrie 2004 sunt:

Specificare P A

Venituri din vânzări 22.000 8.000

Costul vânzărilor 13.000 6.000

Profit din exploatare 9.000 2.000

Cheltuieli de distributie (2.000) (1.000)

Cheltuieli administrative (1.000) (400)

Profit brut 6.000 600

Impozit pe profit (2.400) (120)

Profit după impozitare 3.600 480

Interes minoritar (600) -

Profit net al perioadei 3.000 480

Dividende plătite (600) (100)

Rezultat după repartizare al anului 2.400 380

Rezultat după repartizare la 31 decembrie 2003 12.600 1.900

Se cere să fie întocmit contul de profit si pierdere consolidat al grupului

P la 31 decembrie 2004 si situatia rezervelor la 31 decembrie 2004.

684. A si B formează o asociere în participatie de forma activitătilor controlate

în comun. Fiecare are propriile sale cheltuieli, dar veniturile sunt împărtite

în mod egal. A cumpără 18.800 si vinde în numerar 20.000. A ia un

împrumut pe termen scurt de 10.000 pentru a finanta partea sa în asocierea

în participatie. B cumpără 21.200 si vinde în numerar 23.200. La sfârsitul

asocierii soldul stocurilor detinute de A are o valoare de 1.200.

Se cere să se evidentieze cum anume apar aceste tranzactii în situatiile

financiare ale lui A.

685. O societate comercială fabrică produse finite în următoarele conditii:

costuri cu materii prime directe 500.000 u.m.; costuri cu manopera

directă 300.000 u.m.; amortizarea utilajelor utilizate pentru fabricarea

productiei 50.000 u.m.; costuri cu întretinerea sectiilor în care se fabrică

produsele 70.000 u.m.; costuri indirecte cu materii prime si materiale

80.000 u.m.; costuri indirecte cu forta de muncă 160.000 u.m.; pierderi

de materiale peste limitele normal admise 10.000 u.m.; costuri de desfacere

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

25.000 u.m. În cursul lunii s-au fabricat 1.200 buc. produse finite, nivelul

normal de activitate fiind de 1.000 buc.

Se cere determinarea costului de prelucrare al stocurilor în conformitate

cu IAS 2 "Stocuri".

686. O societate comercială fabrică produse finite în următoarele conditii:

costuri direct aferente unitătilor produse 800.000 u.m.; regia fixă de

productie reprezentând amortizarea utilajelor folosite pentru fabricarea

productiei 120.000 u.m.; regia variabilă de productie 240.000 u.m. În

cursul lunii s-au fabricat 600 buc. produse finite, nivelul normal de activitate

fiind de 1.000 buc.

Se cere determinarea costului de prelucrare al stocurilor în conformitate

cu IAS 2 "Stocuri".

687. O societate comercială a achizitionat din import în cursul anului N

1.000 paltoane cu scopul de a le revinde pe piata internă. Costurile

legate de achizitie au fost: valoarea în vamă 25.000 u.m.; taxe vamale

2.500 u.m.; cheltuieli de transport pe parcurs intern 3.000 u.m.; cheltuieli

de manipulare 100 u.m.; prime de asigurare necesare asigurării mărfurilor

pe parcursul transportului 900 u.m.; reducere comercială primită de

la furnizor 600 u.m.; diferente de curs valutar rezultate din plata furnizorului

extern 100.000 lei. Pretul general de vânzare practicat de piata

internă este de 70 u.m./palton. În cursul anului societatea a încheiat un

contract ferm pentru vânzarea a 800 paltoane, pretul stabilit contractual

fiind de 60 u.m./palton. Comisioanele plătite pentru vânzare se ridică

la 34 u.m./palton.

Se cere analiza evaluării stocului de mărfuri la sfârsitul exercitiului financiar

în conformitate cu IAS 2 "Stocuri".

688. O societate comercială care are activitate de productie a înregistrat în

cursul unei luni cheltuieli totale de productie de 462.100 u.m. Din procesul

de productie rezultă 1.000 tone produs principal si 300 tone produs

secundar. Pentru produsul secundar s-a încheiat un contract ferm de

vânzare, pretul stabilit în contract fiind de 30 u.m./tonă, iar cheltuielile

suplimentare legate de vânzarea produsului secundar sunt estimate la

1.500 u.m.

Se cere determinarea costului unitar de prelucrare a produsului principal

în conformitate cu IAS 2 "Stocuri".

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

689. Situatia stocurilor de mărfuri pentru un magazin mixt se prezintă după

cum urmează:

Specificare Cantitatea Pe unitate

Cost VRN

Rochii damă 600 30 34

Păpusi 300 40 36

Ghiozdane 300 50 52

Cravate 900 100 90

Deodorante 600 80 82

Se cere analiza evaluării stocului de mărfuri la sfârsitul exercitiului

financiar în conformitate cu IAS 2 "Stocuri".

690. Situatia stocurilor de mărfuri "Rochii damă" pentru un magazin specializat

în vânzarea acestora se prezintă după cum urmează:

Specificare Cantitatea Pe unitate

Cost VRN

Rochii damă mătase

- măsura 40 600 30 34

- măsura 42 300 40 36

- măsura 44 300 50 52

Rochii damă stofă

- măsura 46 900 100 90

- măsura 48 600 80 82

Se cere analiza evaluării stocului de mărfuri "Rochii damă" la sfârsitul

exercitiului financiar în conformitate cu IAS 2 "Stocuri".

691. La începutul anului N o societate comercială a achizitionat un stoc de

mărfuri la costul de 10 u.m. Pretul general de vânzare practicat pe piată

este de 12 u.m., iar cheltuielile legate de vânzare sunt estimate la 4 u.m.

În anul N+1, mărfurile se află încă în stoc, iar pretul de vânzare practicat

pe piată a crescut la 13 u.m. Cheltuielile estimate pentru vânzare s-au

mentinut constante.

Se cere analiza evaluării stocului de mărfuri la sfârsitul exercitiului

financiar N+1 în conformitate cu IAS 2 "Stocuri".

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

692. O societate comercială achizitionează la începutul anului N un stoc de

stofă la cost de 10 u.m. La sfârsitul anului N ea estimează pentru acest

stoc o valoare realizabilă netă de 8 u.m. Totodată, se presupune că în

anul N+1 stofa va fi utilizată pentru obtinerea unor costume al căror

cost de productie va fi de 25 u.m. Pretul general de vânzare practicat pe

piată pentru un astfel de costum este 30 u.m.

Se cere analiza evaluării stocului de stofă la sfârsitul exercitiului financiar

N în conformitate cu IAS 2 "Stocuri".

693. O societate comercială achizitionează la începutul anului N un stoc de

stofă la cost de 10 u.m. Pretul general de vânzare practicat pe piată

pentru stofă este 9 u.m., iar costul său de înlocuire, 8 u.m. Totodată, se

presupune că în anul N+1 stofa va fi utilizată pentru obtinerea unor

costume al căror cost de productie va fi 25 u.m. Pretul general de vânzare

practicat pe piată pentru un astfel de costum este 20 u.m.

Se cere analiza evaluării stocului de stofă la sfârsitul exercitiului financiar

N în conformitate cu IAS 2 "Stocuri".

694. O societate prezintă următoarele solduri initiale la 31.12.2000: sold

initial instalatie 280.000.000 lei; sold initial amortizare contabilă

114.000.000 lei; sold initial amortizare fiscală 228.000.000 lei. La

01.01.2001 instalatia a fost reevaluată la valoarea de 325.000.000 lei,

iar întreprinderea a estimat că durata de viată utilă rămasă a instalatiei

este de 20 de ani de la data reevaluării. Reevaluarea nu a afectat profitul

impozabil al anului 2001, iar autoritătile fiscale nu au ajustat baza de

impozitare a clădirii pentru a reflecta reevaluarea.

Se cere să se precizeze implicatiile fiscale.

695. O clădire al cărei cost este de 50.000.000 lei se află în proprietatea unei

societăti care intentionează să o folosească drept activ de-a lungul duratei

de viată utilă si apoi să o înstrăineze la o valoare reziduală egală cu

zero. Amortizarea clădirii nu este deductibilă fiscal, iar la iesire niciun

câstig de capital nu va fi impozitat si nicio pierdere nu va fi dedusă.

Se cere să se precizeze implicatiile fiscale.

696. O instalatie în valoare de 100.000.000 lei este amortizată contabil în 5 ani

si fiscal în 4 ani. Societatea anticipează vânzarea activului fără a-l mai

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

folosi. Dacă activul s-ar vinde s-ar aplica o rată de 25%, iar în cazul

altui venit, de 30%.

Se cere să se precizeze implicatiile fiscale.

697. Un utilaj în valoare de 25.000.000 lei este amortizat contabil în 2 ani si

fiscal în 4 ani. Societatea anticipează că va păstra activul si va recupera

valoarea contabilă prin utilizarea sa. Dacă s-ar vinde s-ar aplica o rată

de 15%, iar în cazul altui venit, de 20%.

Se cere să se precizeze implicatiile fiscale.

698. O clădire achizitionată în valoare de 80.000.000 lei este amortizată linear

în 5 ani si fiscal în 4 ani. Beneficiile generate de utilizarea activului sunt

impozitate cu 25%, iar în cazul în care clădirea ar fi vândută peste cost

câstigurile ar fi impozitate cu 40%. Vânzarea se face în anul 2 la pretul

de 100.000.000 lei.

Se cere să se precizeze implicatiile fiscale.

699. Societatea ALFA a achizitionat la data de 01.01.N 75% din actiunile

societătii BETA, pentru suma de 9.000 lei. Bilanturile sintetizate ale

celor două societăti în lei la data achizitiei sunt:

Specificare ALFA BETA

Constructii 5.000 4.600

Mărfuri 4.800 3.700

Clienti 2.200 1.500

Furnizori 1.000 1.000

Valoarea justă a activelor identificabile la BETA este: 5.000 lei constructii,

4.900 lei mărfuri si 2.600 lei clienti, iar a datoriilor identificabile,

1.000 lei. Cota de impozitare este de 16%.

Se cere să se calculeze fondul comercial.

700. O societate-filială F a înregistrat în exercitiul N-1 cheltuieli de constituire

de 12.000.000 lei, amortizabile în 5 ani. În schimb, grupul prevede

înregistrarea acestor cheltuieli în contul de profit si pierdere.

Se cer înregistrările de preconsolidare a amortizării în bilantul anului N,

dacă se utilizează metoda de consolidare pe solduri.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

701. O societate-filială F a înregistrat în exercitiul N-1 cheltuieli de constituire

de 12.000.000 lei, amortizabile în 5 ani. În schimb, grupul prevede

înregistrarea acestor cheltuieli în contul de profit si pierdere.

Se cer înregistrările de preconsolidare a părtii neamortizate a cheltuielilor

în bilantul exercitiului N-1.

702. La o societate comercială capitalul social este 10.000.000 lei, rezervele

2.000.000 lei, numărul de actiuni 2.000. Se procedează la majorarea

capitalului social prin emiterea a 400 actiuni noi la valoarea nominală

de 5.000 lei/actiune, egală cu pretul de emisiune.

Care este valoarea contabilă a unei actiuni înainte si după majorarea

capitalului, mărimea teoretică a DS-ului si raportul de paritate între

vechile si noile actiuni?

703. Dispuneti de următoarele date: o societate a achizitionat mărfuri din

import, cheltuielile legate de achizitie fiind: valoarea în vamă 2.500.000 lei;

taxe vamale 250.000 lei; cheltuieli de transport pe parcurs intern 300.000 lei;

cheltuieli de manipulare 10.000 lei; prime de asigurare 90.000 lei; reducere

comercială primită 60.000 lei; diferente de curs valutar rezultate

din plata furnizorului extern 10.000 lei. Întreprinderea estimează că

mărfurile vor fi vândute la pretul de 6.000.000 lei. În scopul vânzării se

estimează următoarele cheltuieli: cheltuieli de transport 2.000.000 lei;

comisioane privind vânzările 600.000 lei; costul garantiei acordate după

vânzare 800.000 lei.

Ce valoare au mărfurile la închiderea exercitiului financiar?

704. Dispuneti de următoarele date: profit net înainte de impozitare 1.350.000 lei;

cheltuieli cu amortizarea 270.000 lei, diminuarea creantei clienti 90.000

lei; crestere cheltuieli în avans 36.000 lei; crestere datorii furnizori

120.000 lei; plăti impozit pe profit 540.000 lei; plăti privind: achizitia

de terenuri 300.000 lei, achizitia unei clădiri 450.000 lei, achizitia de

masini, utilaje, instalatii 120.000 lei; împrumuturi încasate din emisiunea

de obligatiuni 120.000 lei; dividende plătite aferente activitătii de

finantare 312.000 lei.

Să se calculeze fluxurile nete de numerar pentru activitătile de exploatare,

investitii si finantare.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

705. O societate vinde în anul N un soft pentru suma de 85.000.000 lei si

include în factură si pretul activitătii de service după instalare în valoare

de 9.000.000 lei. Activitatea de service se realizează în anul N+1.

Conform IAS 18 "Venituri", să se calculeze venitul care afectează contul

de profit si pierdere al anului N.

706. O întreprindere de servicii de consultantă contabilă efectuează o

prestatie către un client în următoarele conditii: durata contractului

01.08.N - 31.03.N+1; valoarea devizului: 20.000.000 lei; costul total

estimat este de 16.000.000 lei.

Care este valoarea venitului contabilizat la 31.12.N conform IAS 18

"Venituri", stiind că pentru executia contractului s-au angajat cheltuieli

de 10.000.000 lei?

707. Societatea ABC a emis un împrumut obligatar de 10.000.000 obligatiuni

cu un pret de rambursare de 4.100 lei/obligatiune si o valoare nominală

de 4.000 lei/obligatiune. La dorinta purtătorului, obligatiunile pot să fie

convertite în actiuni, paritatea de conversie fiind: o actiune cu valoare

nominală de 3.000 lei pentru o obligatiune. Purtătorii a 2.000 de obligatiuni

decid să convertească titlurile lor în actiuni ale societătii ABC.

Care este valoarea primei de conversie a obligatiunilor în actiuni?

708. Situatia înainte de dubla mărire a capitalului social se prezintă astfel: capital

social 15.000.000 lei împărtit în 15.000 actiuni; rezerve 3.000.000 lei.

Se decide cresterea capitalului social prin dubla mărire astfel: faza I

- încorporări de rezerve în valoare de 2.000.000 lei, pentru care se emit

2.000 actiuni, iar în faza a II-a - aporturi în numerar pentru care se emit

4.000 actiuni a 1.000 lei/actiune, pret de emisiune.

Să se determine mărimile DA-ului si DS-ului.

709. SC ABC SA detine un teren cu o valoare contabilă de 900.000.000 lei.

La sfârsitul anului N, terenul este reevaluat la valoarea justă de

1.200.000.000 lei. La sfârsitul exercitiului N+3, terenul este reevaluat

la valoarea justă de 1.100.000.000 lei.

Conform IAS 16 "Imobilizări corporale", care este valoarea rezervei

din reevaluare la sfârsitul anului N+3?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

710. Dispuneti de următoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate

de o întreprindere comercială în cursul perioadei: s-au achizitionat titluri

de participare eliberate în proportie de 90%; pretul de cumpărare a fost

de 40.000 u.m., partea eliberată fiind plătită imediat la achizitie; s-au

emis la valoarea nominală obligatiuni în valoare de 20.000 lei în schimbul

unui teren de aceeasi valoare; s-au încasat 32.000 u.m. din vânzarea

unei imobilizări corporale; s-a efectuat o plată de 9.000 u.m. reprezentând

o rată dintr-un contract de leasing financiar; s-a acordat unei filiale

un împrumut pe termen lung în valoare de 6.000 u.m.

Indicati care este, conform IAS 7 "Situatiile fluxurilor de trezorerie",

fluxul de trezorerie din activitatea de investitii.

711. Cu ocazia inventarului aferent exercitiului N se estimează o cheltuială

probabilă privind activitatea de exploatare de 60.000.000 lei pentru un

litigiu cu unul dintre colaboratorii externi ai întreprinderii. În cursul anului

N+1 se plăteste colaboratorului extern suma de 40.000.000 lei ca rezultat

al deciziei din instantă.

Cum este afectat contul de profit si pierdere în anul N+1?

712. Se cunosc următoarele informatii pentru un mijloc fix achizitionat la

01.01.N: pret de cumpărare 200.000.000 lei, taxe vamale 20.000.000 lei,

reducere comercială primită 4.000.000 lei, durata de utilizare estimată

8 ani, valoarea reziduală estimată 16.000.000 lei, metoda de amortizare

lineară.

Știind că întreprinderea aplică IAS 16 "Imobilizări corporale" si că în

cursul anului N+1 se mentine estimarea privind valoarea reziduală, dar

se reestimează durata totală de utilizare la 11 ani, să se calculeze cheltuiala

cu amortizarea aferentă acestui exercitiu si valoarea contabilă netă.

713.

Dispuneti de următoarele informatii legate de un echipament tehnologic:

cost de achizitie 400.000 lei, durata utilă de viată 10 ani, metoda de

amortizare lineară. După 6 ani de utilizare imobilizarea corporală este

reevaluată cu ajutorul unui indice pentru a se ajunge la costul de înlocuire,

mai putin amortizarea corespunzătoare (indice = 4).

Cunoscând că întreprinderea optează pentru realizarea surplusului din

reevaluare în rezultatul reportat pe măsura amortizării echipamentului,

care este suma înregistrată în al optulea an de utilizare a echipamentului?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

714. Dispuneti de următoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate

de o întreprindere comercială în cursul perioadei: s-a acordat unei

întreprinderi asociate din cadrul grupului un împrumut pe termen lung

în valoare de 10.000 u.m.; s-au emis la valoarea nominală obligatiuni

în valoare de 15.000 u.m.; s-a efectuat o plată de 6.000 u.m. reprezentând

o rată dintr-un contract de leasing financiar; s-a încasat suma de

3.000 u.m. reprezentând dobânda aferentă unui împrumut pe termen

lung acordat unei filiale.

Indicati care este, conform IAS 7 "Situatiile fluxurilor de trezorerie",

fluxul de trezorerie din activitatea de finantare.

715. Situatia creantelor clienti la sfârsitul anului N este: client A 23.800.000 lei,

inclusiv TVA 19%, probabilitate de încasare 60%; client B 9.000.000 lei,

exclusiv TVA, probabilitate de neîncasare 20%; client C 5.950.000 lei,

inclusiv TVA 19%, probabilitate de încasare 70%.

Care este mărimea provizionului pentru deprecierea creantelor clienti

ce trebuie constituit la sfârsitul anului N?

716. Dispuneti de următoarele date: vânzări de mărfuri 8.000 u.m., costul

mărfurilor vândute 6.000 lei; vânzări de produse finite 10.000 lei; venituri

din redevente, locatii de gestiune si chirii 4.000 lei; subventii de exploatare

aferente materiilor prime 800 lei; productie imobilizată 20.000 lei;

productie obtinută la cost de productie 40.000 lei; stoc initial de produse

finite 1.000 lei; stoc final de produse finite 32.000 lei; alte venituri din

exploatare 10.000 lei; venituri din provizioane privind deprecierea creantelor

clienti 3.000 lei.

Conform OMFP nr. 1.752/2005, care este mărimea cifrei de afaceri si a

veniturilor din exploatare?

717. O întreprindere decide ca durata de utilizare a unui activ achizitionat pe

01.01.N să fie stabilită la 8 ani; costul de achizitie al imobilizării respective

este de 100.000.000 lei, valoarea reziduală 8.000.000 lei. Activul

va fi amortizat în sistem linear. După 3 ani, conducerea întreprinderii

decide diminuarea duratei de functionare cu 1 an si reestimarea valorii

reziduale la 6.000.000 lei.

Să se determine cheltuiala cu amortizarea aferentă anului N+4 în

conformitate cu prevederile normei IAS 16 "Imobilizări corporale".

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

718. O întreprindere prezintă următoarele informatii privind stocul de produse

finite: stoc initial 2.000 lei; productie curentă 20.000 lei; vânzări de

produse finite 29.988 lei inclusiv TVA 19%; societatea practică un adaos

de 20%; stoc final de produse determinat la inventarul fizic 900 lei.

Ce valoare prezintă în bilant stocul de produse finite?

719. Dispuneti de datele: profit net 3.000 u.m.; cheltuieli cu amortizarea

900 lei; pierderi din diferente de curs valutar 300 lei; venituri din investitii

financiare 2.700 lei; stocuri: sold initial 10.000 lei si final 8.000 lei;

clienti: sold initial 6.000 lei si final 4.000 lei; furnizori: sold initial

1.500 lei si final 500 lei; impozit pe profit datorat: sold initial 1.300 lei

si final 200 lei; dobânzi încasate legate de exploatare 3.000 lei; dividende

plătite legate de exploatare aferente anului curent 5.000 lei.

Conform IAS 7 "Situatiile fluxurilor de trezorerie", calculati fluxul de

trezorerie provenit din exploatare.

720. O societate are la data bilantului creante în valută de 1.000 $, valoare

contabilă 2.900 lei, datorii în valută 2.000 $, valoare contabilă 5.600 lei,

disponibilităti în valută 100 $, valoare contabilă 260 lei, utilaje din import

11.000 lei, pret de cumpărare 4.000 $. La închiderea exercitiului, cursul

dolarului a fost 1 $ = 2,8 lei.

Ce valori vor avea aceste elemente în bilantul de deschidere?

721. Se cunosc următoarele date pentru un contract de leasing financiar:

valoarea justă a bunului 300.000 lei, valoarea actualizată a plătilor mini-

male 280.000 lei, rata implicită a contractului la locatar 10% pe an, iar

la locator 6% pe an, redeventa anuală plătibilă la 31 decembrie 70.000 lei,

data semnării contractului 1 ianuarie N, avans la data semnării contractului

40.000 lei.

Care este valoarea dobânzii si a recuperării investitiei contabilizate la

locator la închiderea exercitiului N, în conformitate cu norma IAS 17

"Contracte de leasing"?

722. Dispuneti de următoarele date din bilant: imobilizări 6.400 lei, mărfuri

1.200 lei, disponibil la bancă 400 lei, capital subscris vărsat 3.400 lei,

alte rezerve 1.200 lei, furnizori 2.800 lei, clienti - creditori 600 lei.

Care este mărimea activului net contabil?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

723. Societatea X achizitionează o sondă de extractie din import. Se stie că:

pretul de import (valoarea în vamă) este de 20.000 lei, taxa vamală

10%, comisionul vamal 1%, TVA 19%, iar cheltuielile estimate cu

demontarea, mutarea sondei si refacerea amplasamentului la terminarea

extractiei sunt de 1.800 lei.

Indicati mărimea costului de achizitie si a taxelor datorate în vamă.

724. Societatea X a achizitionat un utilaj în exercitiul N-2 la pretul de 25.000 lei,

durata 5 ani, amortizabil linear. În exercitiul N (după 3 ani de functionare)

are loc reevaluarea utilajului la valoarea justă de 18.000 lei.

Precizati efectele generate în exercitiul N privind plusul de valoare rezultat

în conditiile aplicării metodei de reevaluare prin cresterea valorii

contabile nete.

725. În urma a două reevaluări succesive ale unei imobilizări corporale s-au

obtinut următoarele date: în exercitiul N o crestere de valoare de 100 lei,

iar în exercitiul N+1 o reducere de valoare de 120 lei.

Ce determină reducerea de valoare de 120 lei conform IAS 16 "Imobilizări

corporale"?

726. O societate achizitionează materii prime pe baza facturii: pret de cumpărare

500 u.m., rabat 2%, remiză 1%, scont de decontare 1%, TVA 19%.

Care vor fi efectele în situatiile financiare dacă scontul se va contabiliza

la plata facturii?

727. Societatea X achizitionează la 20.08.N un utilaj la costul de achizitie de

12.000 lei, durată de functionare 8 ani.

Indicati valoarea amortizării aferente exercitiului N+1 si valoarea contabilă

rămasă la finele exercitiului N+1 dacă sistemul utilizat este cel degresiv.

728. Dispuneti de următoarele date privind produsele finite la o societate

comercială: stoc la începutul lunii 400.000 lei cost standard, diferente

de pret favorabile la produsele în stoc 20.000 lei; intrări de produse

finite în cursul lunii 600.000 lei cost standard; diferente de pret nefavorabile

aferente produselor intrate 80.000 lei; iesiri de produse finite

900.000 lei cost standard.

Precizati influenta asupra situatiilor financiare determinată de diferentele

de pret.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

729. Societatea a primit o subventie de 50% pentru investitii de la buget

pentru achizitionarea unui utilaj în sumă de 3.000 lei. Utilajul achizitionat

a fost utilizat si amortizat pentru suma de 2.400 lei, după care s-a vândut

unui client la pretul de 800 lei.

Cum sunt afectate bilantul si contul de profit si pierdere?

730. Potrivit balantei de verificare încheiate la 31.12.N, conturile prezintă

următoarele solduri: cont 1012 = 21.000 lei, cont 121 (SC) = 5.000 lei,

cont 129 = 5.000 lei, cont 105 = 6.000 lei, cont 117 (SD) = 4.000 lei,

cont 151 = 2.000 lei, cont 161 = 8.000 lei, cont 169 = 1.000 lei.

Calculati suma capitalului propriu.

731. Potrivit balantei de verificare încheiate la 31.12.N, conturile de stocuri

de produse, mărfuri si asociate lor ale societătii X prezintă următoarele

solduri: cont 345 = 100.000 lei, cont 348 (SC) = 8.000 lei, cont 394 =

2.000 lei, cont 331 = 1.000 lei, cont 371 = 234.000 lei, cont 378 =

45.000 lei, cont 397 = 4.000 lei, cont 4428 = 39.000 lei.

Care este valoarea postului bilantier "Produse finite si mărfuri"?

732. Dispuneti de următoarele informatii privind materia primă X: stoc initial

200 kg a 10 lei; intrări pe data de 10.01.N 300 kg a 15 lei si pe 20.01.N

100 kg a 17 lei; iesiri pe data de 15.01.N 400 kg si pe 25.01.N 150 kg.

Care este valoarea stocului final evaluat potrivit metodelor FIFO si

LIFO?

733. Dispuneti de următoarele date: valoarea contabilă a unei instalatii 2.000 lei,

amortizarea calculată 1.700 lei, cheltuieli de dezmembrare 110 lei, materiale

consumabile rezultate din dezmembrare 290 lei.

Care vor fi efectele în situatiile financiare generate de scoaterea din

evidentă a instalatiei?

734. La sfârsitul exercitiului N rulajele creditoare ale conturilor de venituri

ale societătii X sunt următoarele: cont 701 = 8.000 lei, cont 707 = 400 lei,

cont 708 = 100 lei, cont 711 = 500 lei, cont 722 = 2.000 lei, cont 758 =

90 lei, cont 766 = 300 lei.

Indicati mărimea cifrei de afaceri.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

735. Societatea A cumpără materii prime de la societatea B în sumă de

100.000 lei, TVA 19%, si vinde societătii C produse finite de aceeasi

valoare decontabile cu un efect de comert (cambie). Pentru decontarea

cu furnizorul B, societatea A andosează cambia acceptată de clientul C.

Cum se reflectă în contabilitatea societătii A decontarea cu societătile

B si C?

736. Dispuneti de următoarele date bilantiere: capital social 100.000 lei,

efecte de plată 1.000 lei, furnizori - debitori 15.000 lei, clienti - creditori

2.000 lei, credite bancare 3.000 lei, împrumuturi din emisiunea de obligatiuni

5.000 lei, prime privind rambursarea obligatiunilor 1.000 lei.

Care este suma datoriilor?

737. Dispuneti de următoarele informatii bilantiere: stocuri de materii prime

100.000 lei, ajustări pentru deprecierea stocurilor de materii prime

30.000 lei, produse finite 150.000 lei, diferente de pret (sold debitor) la

produse finite 20.000 lei, furnizori - debitori pentru stocuri 10.000 lei,

clienti 80.000 lei, clienti - creditori 25.000 lei, conturi la bănci 60.000 lei,

TVA de recuperat 5.000 lei, actiuni proprii 15.000 lei, titluri de participare

detinute pe termen lung 45.000 lei.

Precizati mărimea activelor circulante.

738. Dispuneti de următoarele date la închiderea exercitiului N: impozitul

pe profit calculat si înregistrat la 30.09.N 200 lei, din care plătit 100 lei,

veniturile aferente exercitiului N 8.000 lei, din care dividende încasate

400 lei; cheltuielile aferente exercitiului N 5.600 lei, din care cheltuieli

de protocol nedeductibile 300 lei.

Cota impozitului pe profit este de 16%.

Care este suma impozitului pe profit datorat pentru anul N, precum si

cheltuiala cu impozitul pe profit care va afecta contul de profit si pierdere?

739. Societatea X achizitionează un utilaj din import stiind că pretul de

import stabilit la frontiera română este de 1.000 $ la cursul de schimb

de 2,7 lei/$, taxa vamală 10%, comisionul vamal 1%, TVA 19%. Cheltuielile

interne de transport-manipulare sunt de 800 lei, TVA 19%.

Calculati costul de achizitie al utilajului din import.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

740. Se dau următoarele date privind un utilaj: valoarea contabilă la achizitionare

(decembrie N-1) 4.000 lei, durata de functionare 5 ani, amortizarea

se calculează degresiv. Peste un an are loc reevaluarea utilajului.

Valoarea justă este de 3.000 lei.

Cum se reflectă corect pentru exercitiul N reevaluarea utilajului?

741. Din balanta de verificare a conturilor încheiată la 31.12.N rezultă următoarele

solduri ale conturilor de mai jos: cont 4111 = 20.000 lei,

cont 413 = 16.000 lei, cont 418 = 4.000 lei, cont 419 = 7.000 lei,

cont 425 = 3.000 lei, cont 491 = 2.000 lei, cont 5187 = 4.000 lei.

Determinati mărimea creantelor întreprinderii.

742. Dispuneti de următoarele date bilantiere: cont 1012 = 50.000 lei,

cont 106 = 10.000 lei, cont 121 (SC) = 8.000 lei, cont 129 = 7.000 lei,

cont 151 = 19.000 lei, cont 161 = 4.000 lei, cont 169 = 1.000 lei,

cont 519 = 6.000 lei.

Care este mărimea capitalului propriu si a capitalului permanent?

743. Factura primită de la un furnizor cuprinde următoarele date: materii

prime la pret de vânzare 100.000 lei, rabat 2%, scont de decontare 1%,

TVA 19%.

Indicati efectele în situatiile financiare dacă se utilizează pretul standard

de 90.000 lei ca pret de evidentă si scontul de decontare este înregistrat

la primirea facturii.

744. Dispuneti de următoarele informatii din conturi (solduri finale): cont 213

= 10.000 lei, cont 281 = 3.000 lei; cont 301 = 4.000 lei; cont 391 =

200 lei; cont 409 = 300 lei; cont 4111 = 500 lei; cont 419 = 600 lei;

cont 461 = 100 lei; cont 462 = 150 lei.

Precizati care este mărimea activelor imobilizate si a activelor circulante.

745. Dispuneti de următoarele date în cursul exercitiului N: o întreprindere

obtine în cursul anului produse finite la costul de productie de 30.000 lei;

ea vinde 30% din ele la pretul de 38.900 lei, reducerea comercială înscrisă

pe factură fiind de 10%. Între cheltuielile ocazionate de obtinerea produselor

finite sunt: materiale consumate 3.000 lei, salarii datorate 35.000 lei,

salarii plătite 3.200 lei, dobânzi 400 lei, amortizare 1.600 lei.

Care este mărimea rezultatului contabil?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

746. O societate comercială cu amânuntul achizitionează mărfuri pe baza

facturii. Pretul de cumpărare 400 lei, rabat 2%, scont de decontare 1%,

TVA 19%. Societatea tine evidenta mărfurilor la pret cu amănuntul

(inclusiv TVA).

În conditiile în care cota de adaos comercial este de 30%, care este

pretul cu amănuntul (inclusiv TVA) al mărfurilor achizitionate?

747. În exercitiul N, societatea X a obtinut produse finite la costul de productie

de 400.000 lei si a vândut produse la pretul de vânzare de 380.000 lei,

costul lor de productie fiind de 300.000 lei. Încasarea produselor s-a

făcut cu un efect de comert, plătindu-se băncii comerciale un comision

de 10.000 lei.

Care indicatori bazati pe contul de profit si pierdere sunt influentati si

cu ce sumă?

748. Să se stabilească fluxurile de numerar pentru activitătile de exploatare

ale unei societăti în conditiile următoare: rezultatul contabil înaintea

impozitării si a elementelor extraordinare 10.000 lei, cheltuieli cu amortizarea

2.000 lei, venituri din provizioane 500 lei, venituri din plasamente

300 lei, cresterea stocurilor de materii prime 1.500 lei, scăderea stocurilor

de mărfuri 300 lei, scăderea conturilor de creante clienti 1.300 lei, cresterea

conturilor de datorii la furnizori 200 lei, impozit pe profit plătit

1.000 lei.

749. Situatia înainte de dubla crestere a capitalului se prezintă astfel: capital

social 10.000 lei (10.000 actiuni x 1 leu valoare nominală), rezerve

5.000 lei. Prima fază a majorării constă în încorporarea de rezerve de

4.000 lei pentru care se emit 2.000 actiuni. În faza a doua se aduc aporturi

în numerar pentru care se emit 3.000 actiuni la un pret de emisiune

egal cu valoarea nominală.

Calculati valoarea DA si DS generate de cresterea de capital.

750. Situatia înainte de cresterea capitalului se prezintă astfel: capital social

1.800 lei, format din 1.800 actiuni, rezerve 360 lei. Se decide cresterea

capitalului social prin încorporarea de rezerve în valoare de 120 lei pentru

care se emit actiuni noi la valoarea nominală.

Care este valoarea matematică contabilă nouă a unei actiuni si mărimea

DA-ului?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

751. Situatia actiunilor si obligatiunilor unei societăti se prezintă după cum

urmează:

Actiuni A: Achizitie pe 10 decembrie: 3.000 actiuni x 1 u.m.

Achizitie pe 16 decembrie: 4.000 actiuni x 1,2 u.m.

Actiuni C: Achizitie pe 15 decembrie: 2.000 actiuni x 3 u.m.

Achizitie pe 23 decembrie: 1.500 actiuni x 3,1 u.m.

Obligatiuni B: Achizitie pe 5 decembrie: 1.000 obligatiuni x 10 u.m.

Achizitie pe 11 decembrie: 2.000 obligatiuni x 9 u.m.

Cursurile la 31 decembrie erau: A = 1,1 u.m.; B = 9,3 u.m.; C = 3,2 u.m.

Precizati înregistrările contabile în situatiile în care ajustarea deja existentă

este de 150 u.m., respectiv de 250 u.m.

752. Se cumpără, în luna decembrie, materii prime fără factură în valoare de

1.500 lei, TVA 19%.

Care vor fi efectele în situatiile financiare la furnizor si la client dacă, în

ianuarie, la sosirea facturii, valoarea este de 1.600 lei, TVA 19%.

753. Se vând produse finite, în decembrie, fără factură, la pretul de 5.000 lei,

TVA 19%, cost de productie 4.500 lei.

Cum sunt afectate situatiile financiare la furnizor si la client dacă, în

ianuarie, la sosirea facturii, valoarea este de 4.800 lei, TVA 19%.

754. Se cumpără mărfuri în sumă de 1.000 lei, rabat 3%, remiză 2%, risturn

2%, scont 4%. Societatea practică un adaos comercial de 20% si vinde

toate mărfurile din depozit la pret de vânzare cu amânuntul.

Calculati valoarea acestui pret.

755. Se achizitionează din import un mijloc de transport; pretul din factura

furnizorului este de 1.000 $, cursul dolarului este de 3 lei. Taxa vamală

este de 7%, comisionul este de 0,5%, TVA este de 19%.

Să se calculeze costul de achizitie al mijlocului fix.

756. Un utilaj achizitionat în exercitiul N la cost de achizitie de 20.000 lei

este casat în exercitiul N+6. Din casare rezultă materiale în valoare de

7.000 lei; cheltuielile ocazionate de casare (materiale consumabile) sunt

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

de 2.000 lei. Utilajul are o durată normală de functionare de 10 ani si

metoda de amortizare folosită este cea lineară.

Cum afectează situatiile financiare casarea utilajului?

757. O societate are înregistrate venituri anuale din vânzări de bunuri în sumă

de 15.000 u.m., dar se cunoaste că aproximativ 3% din bunurile tranzactionate

sunt returnate. Se mai cunoaste că societatea practică un adaos

mediu la total vânzări de 15% din pretul de vânzare.

Care vor fi efectele în situatiile financiare conform IAS 18 "Venituri"?

758. La data de 01.05.N o societate a achizitionat 1.000 de obligatiuni pentru

un pret unitar de 100 u.m. Dobânda în sumă de 20.000 u.m. este plătită

la data de 31 octombrie anual.

Care vor fi incidentele în situatiile financiare ale exercitiului N conform

IAS 18 "Venituri"?

759. Ce înregistrări va contabiliza o societate care importă mărfuri în sumă de

10.000 euro la un curs de schimb în momentul tranzactiei de 3,6 lei/euro,

în momentul plătii cursul fiind de 3,4 lei/euro?

Cum va fi afectat fluxul de numerar?

760. Societatea ABC achizitionează un hotel cu durata de viată utilă de

30 de ani, amortizabil linear pentru valoarea de 200.000 lei.

Cum se vor reflecta costurile ulterioare cu privire la renovarea exteriorului,

precum si cele efectuate pentru extinderea hotelului cu încă două etaje?

761. Un echipament tehnic este cumpărat în anul N-2 pentru 16.000 lei,

stabilindu-i-se o amortizare în sistem linear pe o perioadă de 8 ani. La

sfârsitul anului N valoarea recuperabilă este de 9.000 lei. Ulterior, se

reestimează durata de viată rămasă la 3 ani.

Care sunt consecintele asupra contului de profit si pierdere în anul N?

762. Determinati valoarea costului de achizitie pentru un sortiment de mărfuri

dintr-o societate care practică vânzarea la pret cu amănuntul dacă are o

cotă medie de adaos de 20% si valoarea încasată din vânzare este de

35.700 u.m.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

763. Se cumpără materii prime în valoare de 15.000 lei, transport inclus în

factură 1.000 lei, remiză 500 lei, cheltuieli salariale aferente gestionarului

4.000 lei.

Determinati valoarea costului de achizitie.

764. Societatea ABC detine un soft în valoare de 30.000 u.m. achizitionat în

anul N. La sfârsitul anului N+1, valoarea recuperabilă este de 15.000 u.m.,

iar amortizarea cumulată, de 12.000 u.m. La sfârsitul anului N+2,

valoarea recuperabilă devine 12.000 u.m., stiind că durata de viată utilă

nu se modifică si amortizarea anului N+2 a fost de 3.000 u.m. Dacă

activul nu ar fi fost depreciat, amortizarea cumulată până la sfârsitul

anului N+2 ar fi fost de 18.000 u.m.

Analizati efectele variatiilor de valoare conform IAS 36 "Deprecierea

activelor".

765. Se cunosc următoarele informatii despre o linie tehnologică de extractie

a petrolului: pret de cumpărare 300.000 u.m., comision vamal 3%, costuri

ale proiectului de amplasare 20.000 u.m., transport pe parcurs intern

10.000 u.m., scont de decontare 2%.

Determinati valoarea costului de achizitie conform IAS 16 "Imobilizări

corporale".

766. Se cumpără un utilaj în anul 2004 la pretul de 238.000 lei, inclusiv

TVA. Receptionarea si punerea în functiune are loc la începutul anului

2005.

Cum vor fi afectate situatiile financiare ale anului 2004?

767. Se construieste o clădire în regie proprie, lucrarea începând în martie

anul N si finalizându-se în octombrie N+1. Din totalul de cheltuieli în

sumă de 30.000 lei, 40% sunt aferente anului N.

Care vor fi modificările în situatiile financiare ale celor doi ani?

768. Un echipament tehnic achizitionat în anul 2005 la valoarea de 10.000 lei

amortizabil degresiv în 6 ani este evaluat la sfârsitul anului 2007 (după

3 ani de utilizare) la valoarea justă de 6.000 lei.

Dacă se aplică metoda reevaluării valorii brute, care vor fi efectele în

situatiile financiare?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

769. Societatea M acordă filialei sale F pe 01.07.N un împrumut de 10.000 lei

pe o perioadă de 4 ani, rambursabil în 4 transe egale, cu o rată anuală a

dobânzii de 10%.

Cum va fi afectat contul de profit si pierdere al anului N atât pentru

societatea M, cât si pentru filiala sa?

770. O societate de productie prezintă următoarea situatie a stocurilor: produse

finite disponibile în depozit la începutul lunii 3.000 u.m., valoarea vânzărilor

28.800 u.m., exclusiv TVA, stoc final 2.000 u.m.

Știind că societatea practică la vânzare un adaos de 20%, determinati

productia lunii curente.

771. La 31 decembrie N se cunosc următoarele valori contabile: cont 301 =

20.000 u.m., cont 391 = 8.000 u.m.; cont 371 = 30.000 u.m. La 31 decembrie

N+1 valorile contabile sunt: cont 301 = 21.000 u.m. si cont 371

= 35.000 u.m., iar cele de inventar: cont 301 = 21.000 u.m. si cont 371

= 30.000 u.m.

Care sunt efectele în situatiile financiare ale anului N+1?

772. În anul 2006 se vând produse finite unui client pentru suma de 59.500 u.m.,

inclusiv TVA. La sfârsitul anului, riscul de neîncasare a creantei este

de 40%, iar în 2007 probabilitatea de încasare a acesteia devine de 30%.

Care sunt modificările situatiilor financiare în cei doi ani?

773. Se vând mărfuri având un cost de achizitie de 9.000 u.m. la pretul de

11.000 u.m. (exclusiv TVA), ajustare pentru depreciere existentă 1.000 u.m.,

si titluri (investitii pe termen scurt) la valoarea de 4.000 u.m., costul lor

de achizitie fiind de 2.500 u.m. si ajustarea existentă, de 500 u.m.

Care va fi incidenta acestor operatii în contul de profit si pierdere?

774. Se emite un împrumut obligatar pentru 2.000 obligatiuni cu valoarea

nominală de 2,5 u.m., pret de emisiune 2,4 u.m. Rambursarea se face

prin metoda anuitătilor constante în sumă de 700 u.m. pe o perioadă de

10 ani si rata anuală a dobânzii de 8%.

Care este dobânda calculată pentru al doilea an?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

775. Pe 5 ianuarie N, o societate ALFA din România livrează unei societăti

BETA din Franta produse finite în valoare de 80.000 euro. Conform

contractului, se încasează imediat 50% din valoarea bunurilor, iar restul

în două rate anuale, pe 5 ianuarie. Rata dobânzii prevăzută în contract

este de 10%. În fiecare an se încasează rata si dobânda pe anul anterior.

Evolutia cursului euro a fost următoarea:

Data Curs de schimb lei/euro

5 ianuarie N

31 decembrie N

5 ianuarie N+1

31 decembrie N+1

5 ianuarie N+2

3,5

3,6

3,7

3,75

3,7

Efectuati înregistrările contabile la societatea Alfa în conformitate cu

IAS 18 "Venituri" si IAS 21 "Efectele variatiei cursurilor de schimb

valutar".

776. La 15 noiembrie N, societatea GAMA din România importă în conditii

de livrare FOB un utilaj de la furnizorul M din Germania în valoare de

50.000 euro. Transportul si asigurarea pe parcurs extern sunt efectuate

si facturate de societatea germană L si au fost în valoare de 8.000 euro si

respectiv 2.000 euro. De asemenea, s-au efectuat cheltuieli cu transportul

pe parcurs intern, cu manipularea si punerea în functiune a utilajului în

valoare de 2.000 lei, care au fost facturate de furnizorul intern B.

Managerii estimează că durata de utilitate a utilajului va fi de 10 ani si

că la expirarea acestei perioade vor fi efectuate cheltuieli cu demontarea

utilajului si refacerea amplasamentului în valoare de 10.000 lei.

Valoarea actualizată a cheltuielilor cu demontarea este de 9.405 lei.

Echipamentul este amortizat linear.

Decontarea datoriilor fată de furnizorii externi se efectuează astfel: pe

27 decembrie N datoria fată de M si pe 5 ianuarie N+1 datoria fată de L.

Cursul de schimb a evoluat astfel:

Data Curs de schimb lei/euro

15 noiembrie N

27 decembrie N

31 decembrie N

5 ianuarie N+1

3,5

3,65

3,7

3,6

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Care sunt înregistrările efectuate de societatea GAMA conform IAS 16

"Imobilizări corporale" si IAS 21 "Efectele variatiei cursurilor de schimb

valutar"?

777. La 1 ianuarie N, societatea Gama achizitionează obligatiuni cu scadenta

pe 31 decembrie N+4 în valoare de 1.000.000 euro, cu cupon de 7% si

dobândă fixă anuală. Pretul de achizitie este de 960.073 euro. Dobânda

efectivă este de 8% si se determină din relatia 960.073 = 70.000/(1+i) +

70.000/(1+i)2 + 70.000/(1+i)3 + 70.000/(1+i)4 + 1.070.000/(1+i)5.

Cursul de schimb a evoluat astfel:

Data Curs de schimb lei/euro

1 ianuarie N

31 decembrie N

31 decembrie N+1

31 decembrie N+2

31 decembrie N+3

3

3,2

3,15

3,05

3,15

Cursul de schimb mediu în exercitiul N este de 3,1 lei/euro;

Cursul mediu în exercitiul N+1 este de 3,175 lei/euro;

Cursul mediu în exercitiul N+2 este de 3,1 lei/euro;

Cursul mediu în exercitiul N+3 este de 3,1 lei/euro.

Valoarea justă a obligatiunilor determinată la sfârsitul exercitiilor contabile

a fost:

Exercitiul Valoarea justă (euro)

N 983.253

N+1 986.997

N+2 991.022

N+3 995.349

Întreprinderea clasifică obligatiunile ca disponibile pentru vânzare.

Întocmiti tabloul de calcul al costului amortizat si efectuati înregistrările

aferente exercitiului N conform IAS 39 "Instrumente financiare: recunoa

stere si evaluare" si IAS 21 "Efectele variatiei cursurilor de schimb

valutar".

778. La 28 mai N, societatea-mamă M din România acordă un împrumut de

1.000.000 euro filialei sale din Germania (a cărei monedă functională

este euro). Acest împrumut are caracterul unei finantări permanente.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Cursul euro a evoluat astfel:

-

28 mai N: 3,2 lei/euro;

-

31 decembrie N: 3,3 lei/euro.

Care sunt înregistrările efectuate în situatiile financiare individuale ale

societătii F în conformitate cu IAS 21 "Efectele variatiei cursurilor de

schimb valutar"?

779. Societatea M, cu sediul în România, detine o participatie de 100% în

capitalul filialei B, aflată în Spania. Bilantul si contul de profit si pierdere

ale societătii B, la 31.12.N, se prezintă astfel:

Bilantul societătii B la 31 decembrie N

- mii euro -

Activ Valori Capitaluri proprii si datorii Valori

Imobilizări

(valoare brută)

Amortizarea

imobilizărilor

Stocuri

Creante

Disponibilităti

2.000

(200)

500

400

450

Capital social

Rezerve

Rezultat

Datorii financiare pe termen lung

si mediu

Credite bancare pe termen scurt

Furnizori

700

200

100

1.000

100

1.050

Total activ 3.150 Total capitaluri proprii si datorii 3.150

Contul de profit si pierdere al societătii Y

la 31 decembrie N

- mii euro -

Elemente Valori

Venituri din vânzări de mărfuri

Costul mărfurilor vândute

Cheltuieli privind amortizarea

Alte cheltuieli

2.500

(2.200)

(120)

(80)

Rezultatul exercitiului 100

-

societatea B a fost înfiintată în exercitiul N-4;

-

stocurile au fost achizitionate în cursul exercitiului N;

-

cursul monedei europene a avut următoarea evolutie în raport cu

leul:

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Data

N-4, data înfiintării societătii 3

N-2, cursul de la sfârsitul anului 3,1

N-1, data achizitionării imobilizărilor 3,2

N-1, cursul mediu 3,3

N-1, cursul de la sfârsitul anului 3,5

N, cursul din momentul achizitionării stocurilor 3,6

N, cursul mediu 3,6

N, cursul de la sfârsitul exercitiului 3,7

Curs de schimb

lei/euro

-

rezervele de la sfârsitul exercitiului N au fost constituite din rezultatele

exercitiilor N-2 (25) si N-1 (175).

Efectuati conversia situatiilor financiare (bilant si cont de profit si pierdere)

în conditiile în care situatiile financiare ale filialei B sunt prezentate

în euro, iar moneda functională a acesteia este leul.

780. Societatea românească M detine o filială F în Franta. Bilantul si contul

de profit si pierdere se prezintă astfel:

Bilantul societătii F la 31.12.N

- mii euro -

Activ Suma Datorii +

Capitaluri proprii

Suma

Imobilizări corporale

Amortizarea imobilizărilor

Mărfuri

Provizioane pentru deprecierea

mărfurilor

Clienti

Disponibilităti

2.500

(500)

400

(50)

1.000

100

Datorii

Capital social

Rezerve

Rezultatul

exercitiului

1.650

1.200

500

100

Total activ 3.450 Total datorii +

capitaluri proprii 3.450

Contul de profit si pierdere al societătii F

- mii euro -

Elemente Suma

Vânzări de mărfuri

Cheltuieli cu mărfurile

Cheltuieli cu amortizarea

Cheltuieli cu ajustarea valorii stocurilor

Alte cheltuieli

3.600

(3.120)

(240)

(50)

(70)

Rezultatul exercitiului 120

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Informatii suplimentare:

-

filiala F a fost înfiintată la începutul exercitiului N-2;

-

societatea M detine 100% din capitalul societătii F;

-

rezervele de la sfârsitul exercitiului N provin: 250.000 euro din rezultatul

exercitiului N-2 si 250.000 euro din rezultatul exercitiului N-1;

-

imobilizările au fost achizitionate pe data de 15.03.N-2;

-

mărfurile au fost achizitionate pe 18.11.N;

-

cursul de schimb lei/euro a evoluat astfel:

31.12.N-3 15.03.N-2 31.12.N-2 31.12.N-1 18.11.N 31.12.N

2,7 3 3,2 3,5 3,8 4

Moneda functională a societătii franceze este euro.

Efectuati conversia situatiilor financiare ale filialei în moneda de prezentare

a grupului, care este moneda functională a societătii-mamă.

781. Societatea-mamă M situată în România detine 70% din capitalul unei

entităti externe situate în SUA (care are ca monedă functională dolarul).

Actiunile acestei societăti sunt evaluate, la societatea-mamă M, la un

cost de achizitie de 3.000 mii lei. La 31.12.N, în urma conversiei, capitalurile

proprii ale societătii F se prezintă astfel:

- mii lei -

Capitaluri proprii Valori

Capital subscris si vărsat

Rezerve

Rezultat

Diferente de conversie

2.000

400

600

250

Pentru întocmirea situatiilor financiare ale grupului M, efectuati partajul

capitalurilor proprii ale societătii F între societatea-mamă M si interesele

minoritare.

782. Societatea Alfa dispune de următoarele informatii cu privire la un utilaj:

-

costul de achizitie 500.000 lei (utilajul a fost achizitionat la începutul

exercitiului N-2);

-

durata de amortizare este de 6 ani;

-

metoda de amortizare este cea lineară;

-

valoarea reziduală este estimată la 20.000 lei.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

La sfârsitul celui de-al treilea an se reestimează durata de utilizare la

5 ani, iar valoarea reziduală, la 14.000 lei.

Calculati amortizarea în exercitiile N-2, N-1 si N.

783. Filiala F detine terenuri achizitionate la costul de 400.000.000 u.m. În

situatiile financiare ale filialei terenurile sunt evaluate la cost. Politica

grupului din care face parte F este de a reevalua terenurile. Valoarea

justă a terenurilor a evoluat astfel:

Anul Valoarea justă

N 420.000.000

N+1 390.000.000

N+2 430.000.000

N+3 440.000.000

La sfârsitul exercitiului N+4 terenurile sunt vândute. Cota de impozitare

este de 16%.

Ce retratări de omogenizare sunt efectuate în exercitiul N, stiind că se

utilizează metoda pe fluxuri?

784. Pe 6 iunie societatea M a achizitionat 75% din actiunile societătii F la

costul de 90.000. La data achizitiei, capitalurile proprii ale societătii F

se prezintă astfel:

Elemente Valoare

Capital social 100.000

Rezervă legală 5.000

Alte rezerve 2.000

Rezultat reportat 1.000

Rezultat 2.000

Actiuni proprii (500)

Total capitaluri proprii 109.500

Nu au fost identificate diferente de valoare cu ocazia achizitiei.

Calculati si reflectati în contabilitate fondul comercial conform IFRS 3

"Combinări de întreprinderi". Efectuati partajul capitalurilor proprii ale

societătii F în momentul achizitiei.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

785. Pe 30.09.N societatea Alfa achizitionează societatea Beta pentru suma

de 70.000 u.m. La data achizitiei capitalurile proprii ale societătii Beta

se prezintă astfel:

Elemente Valoare

Capital social 100.000

Rezervă legală 5.000

Alte rezerve 2.000

Rezultat reportat 1.000

Rezultat 2.000

Total capitaluri proprii 110.000

Nu au fost identificate diferente de valoare cu ocazia achizitiei.

Calculati si reflectati în contabilitate fondul comercial conform IFRS 3

"Combinări de întreprinderi". Efectuati partajul capitalurilor proprii ale

societătii F în momentul achizitiei.

786. Societatea M achizitionează la 01.05.N 25% din actiunile D la costul

de 11.000.000 u.m. si la 01.09.N 35% din actiunile D la costul de

30.000.000 u.m.

Valorile contabile si valorile juste ale activelor si datoriilor lui D au

evoluat astfel:

- mii u.m. -

01.05.N 01.09.N

Valoarea

contabilă

Valoarea

justă

Valoarea

contabilă

Valoarea

justă

Active 100.000 120.000 140.000 150.000

Datorii 80.000 80.000 80.000 80.000

Activ net 20.000 40.000 60.000 70.000

Cota de impozit pe profit este de 16%.

Calculati fondul comercial conform IFRS 3 "Combinări de întreprinderi"

(tinând cont si de impozitele amânate).

787. Pe 1 iulie, societatea Alfa achizitionează 80% din actiunile societătii F

la costul de 60.000 u.m. La data achizitiei bilantul societătii F se prezintă

astfel:

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Elemente

Active necurente 150.000

Imobilizări corporale 100.000

Cheltuieli de dezvoltare 30.000

Investitii 20.000

Active curente 25.000

Total active 175.000

Capitaluri proprii si datorii

Capital social 40.000

Rezerve legale 10.000

Profit 5.000

Total capitaluri proprii 55.000

Datorii necurente 80.000

Datorii curente 40.000

Total datorii si capitaluri proprii 175.000

F

Cu ocazia achizitiei se identifică un plus de valoare la un teren de 1.200 u.m.,

iar la o clădire, de 1.800 u.m. Cota de impozitare este de 16%.

Calculati si reflectati în contabilitate fondul comercial conform IFRS 3.

Efectuati partajul capitalurilor proprii ale societătii F în momentul achizitiei.

788. Se dă următoarea structură de grup:

70% 60%

M

F1

F2

Bilanturile celor 3 societăti se prezintă astfel:

Bilant M

(în u.m.)

Activ Suma Datorii +

Capitaluri proprii

Suma

Titluri F1

Alte active

70

730

Capital social 800

Total 800 Total 800

Bilant F1

(în u.m.)

Activ Suma Datorii +

Capitaluri proprii

Suma

Titluri F2

Alte active

60

40

Capital social 100

Total 100 Total 100

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Bilant F2

(în u.m.)

Activ Suma Datorii +

Capitaluri proprii

Suma

Active 100 Capital social 100

Total 100 Total 100

Întocmiti bilantul grupului M folosind tehnica de consolidare pe paliere.

789. Folosind datele de la problema anterioară, întocmiti bilantul grupului M

folosind tehnica de consolidare directă.

790. Data trecerii la IFRS pentru societatea-mamă A este 1 ianuarie 2004.

Societatea A a achizitionat 100% filiala F în martie 2002. Anterior tranzactiei,

societatea F încheiase un contract de locatie (în calitate de locatar)

având ca obiect un utilaj ce îndeplineste conditiile IAS 17 "Contracte

de leasing" pentru a fi contabilizat ca locatie-finantare. Potrivit referentialului

contabil aplicat anterior de societatea F, contractul a fost

contabilizat ca o locatie simplă. Prin aplicarea tratamentului contabil

prevăzut de IAS 17 pentru contractele de locatie-finantare, societatea F

ar trebui să detină la 1 ianuarie 2004 un activ cu o valoare netă contabilă

de 450.000 u.m. (valoarea brută 500.000 u.m. si amortizarea cumulată

50.000 u.m.) si o datorie de 300.000 u.m.

Ce retratări se efectuează cu ocazia trecerii la IFRS conform IFRS 1

"Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internationale de Raportare

Financiară"?

791. Societatea M a achizitionat 100% actiunile societătii F la 1 ianuarie

2004. În 2003, societatea F a realizat vânzări pentru care a oferit dreptul

de returnare pe perioada de garantie. Desi, potrivit IAS 37, societatea F

ar fi trebuit să recunoască un provizion pentru garantii de 30.000 u.m.,

acesta nu a fost recunoscut. La 1 ianuarie 2005 (data trecerii la IFRS),

suma necesară pentru decontarea datoriei este estimată la 26.000 u.m.

Ce înregistrări efectuează M la data trecerii la IFRS dacă se aplică exceptia

facultativă? Dar dacă se aplică prevederile IFRS 3 retrospectiv?

792. Societatea-mamă ALFA a achizitionat 70% din actiunile filialei BETA

la 1 martie 2002. ALFA va prezenta primele situatii financiare consolidate

la 31 decembrie 2006, cu data trecerii la IFRS la 1 ianuarie 2005.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Potrivit referentialului contabil aplicat anterior, filiala BETA a capitalizat,

la începutul anului 2001, cheltuieli de dezvoltare de 50.000 u.m., amortizabile

în 5 ani. Dacă BETA ar fi aplicat standarde internationale, cheltuielile

de dezvoltare nu ar fi fost capitalizate (IAS 38). Valoarea contabilă

a cheltuielilor de dezvoltare la data trecerii la IFRS este 10.000 u.m.

Cota de impozitare este de 16%.

Ce înregistrare este efectuată la data trecerii la IFRS în vederea întocmirii

bilantului consolidat de deschidere?

793. Societatea M achizitionează 100% întreprinderea F la 1 ianuarie 2002.

Societatea-mamă M va întocmi primele situatii financiare în conformitate

cu IFRS la 31 decembrie 2006, cu data tranzitiei la 1 ianuarie 2005. La

1 ianuarie 2000, F a achizitionat un program informatic la un cost de

300.000 u.m., pe care îl amortizează în 3 ani. Durata de viată utilă

estimată potrivit IAS 38 este de 6 ani. La 31 decembrie 2002, activul

este complet amortizat.

Valoarea contabilă la data grupării (100.000 u.m.) este costul prezumat

care stă la baza determinării amortizării ulterioare, potrivit IAS 38. Durata

de viată utilă la data grupării este de 4 ani. Amortizarea până la data

trecerii la IFRS este de 75.000 u.m. Societatea-mamă M alege să aplice

exceptia facultativă referitoare la grupările de întreprinderi.

Ce înregistrează societatea-mamă la 1 ianuarie 2005?

794. Întreprinderea ALFA va prezenta primele situatii financiare în conformitate

cu IFRS la 31 decembrie 2006, data trecerii la IFRS fiind

1 ianuarie 2005. În ianuarie 2003, ALFA a achizitionat o filială. În

situatiile financiare consolidate întocmite potrivit referentialului aplicat

anterior:

-

fondul comercial de 150.000 u.m. a fost imputat capitalurilor proprii;

-

societatea ALFA a recunoscut cheltuieli de constituire de 32.000 u.m.,

amortizabile în 4 ani si care nu îndeplinesc criteriile de recunoastere

prevăzute de IAS 38;

-

la data grupării nu au fost recunoscute cheltuieli de dezvoltare de

90.000 u.m., cu o durată de amortizare de 5 ani, ce îndeplinesc

criteriile de recunoastere prevăzute de IAS 38.

Ce retratări efectuează ALFA în vederea întocmirii bilantului de deschidere

conform IFRS 1?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

795. Societatea-mamă M va prezenta primele situatii financiare în conformitate

cu IFRS la 31 decembrie 2006. În ianuarie 2003, societatea M a

achizitionat 80% din actiunile unei societăti F, în următoarele conditii:

- costul de achizitie 200.000.000 u.m.;

- valoarea justă a activelor identificate în momentul achizitiei

800.000.000 u.m.;

- valoarea justă a datoriilor (inclusiv impozitul amânat) identificate

500.000.000 u.m.

Fondul comercial negativ = 80% (800.000.000 - 500.000.000) -

200.000.000 = 40.000.000 u.m.

Fondul comercial negativ este reluat la venituri în 10 ani. La data trecerii

la IFRS, în bilantul consolidat există un sold al fondului comercial negativ

de 32.000.000 u.m.

Ce înregistrare se efectuează în vederea întocmirii bilantului consolidat

de deschidere?

796. Întreprinderea ALFA va întocmi primele situatii financiare în conformitate

cu IFRS la 31 decembrie 2006 si prezintă sume comparative pentru

un an. Potrivit referentialului anterior, societatea ALFA a capitalizat, la

1 ianuarie 2002, costul reparatiilor unor echipamente de 40.000.000 u.m.

care ar fi trebuit imputat pe cheltuieli, potrivit IAS 16. Amortizarea

suplimentară înregistrată în perioada 1 ianuarie 2002 - 1 ianuarie 2005,

datorită capitalizării cheltuielilor cu reparatiile, a fost de 28.000.000 u.m.

Valoarea netă contabilă a echipamentelor la data trecerii la IFRS este

de 450.000.000 u.m., iar valoarea justă este de 430.000.000 u.m.

Deoarece politica anterioară nu era conformă cu IAS 16, societatea

ALFA ar trebui să recalculeze costul imobilizărilor sau să aplice exceptia

optională potrivit căreia orice imobilizare corporală poate fi evaluată la

valoarea justă la 1 ianuarie 2005, data trecerii la IFRS. Valoarea justă

este considerată cost prezumat si serveste ca punct de plecare pentru

determinarea amortizărilor si deprecierilor viitoare, iar ajustarea necesară

este imputată rezultatului reportat.

Ce înregistrări efectuează societatea Alfa în vederea întocmirii bilantului

de deschidere dacă alege să aplice IAS 16 retrospectiv?

797. Întreprinderea BETA va întocmi primele situatii financiare potrivit IFRS

la 31 decembrie 2006. Data trecerii la IFRS este 1 ianuarie 2005, data

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

la care se întocmeste si bilantul de deschidere. Societatea BETA detine

utilaje amortizate după durate de functionare fiscale. Amortizarea cumulată

la 31 decembrie 2004 este de 500.000.000 u.m. Politica de amortizare

nu este conformă cu IAS 16. Amortizarea cumulată determinată cu ajutorul

unor estimări efectuate potrivit IAS 16 ar fi de 300.000.000 u.m.

Costul echipamentelor este de 700.000.000 u.m. Valoarea justă a echipamentelor

la 1 ianuarie 2005 este de 420.000.000 u.m.

Care sunt alternativele de care dispune societatea BETA la data trecerii

la IFRS, conform IFRS 1, si ce retratări efectuează în fiecare

situatie?

798. Societatea ALFA a achizitionat un utilaj la 1 ianuarie 2003 pentru

400.000.000 u.m., cu o durată de utilitate de 10 ani. La 31 decembrie

2003, societatea ALFA a reevaluat utilajul la 450.000.000 u.m. Data

trecerii la IFRS pentru ALFA este 1 ianuarie 2005. Valoarea justă a

utilajului la 1 ianuarie 2005 este de 430.000.000 u.m. Societatea ALFA

alege să aplice tratamentul de bază prevăzut de IAS 16. ALFA poate

opta să evalueze utilajul la valoarea justă la data trecerii la IFRS sau la

valoarea determinată prin aplicarea retroactivă a IAS 16.

Ce înregistrări se efectuează în fiecare din cele două situatii prezentate

mai sus?

799. La data trecerii la IFRS se cunosc următoarele informatii pentru societatea

Alfa:

-

imobilizările financiare sunt prezentate în bilant la valoarea contabilă

mai putin provizioanele pentru depreciere cumulate;

-

provizioanele pentru depreciere se determină ca diferentă între

valoarea de intrare si valoarea justă stabilită cu ocazia inventarierii.

Imobilizările financiare cuprind:

- valori în lei -

Elemente Data trecerii la IFRS

Interese de participare evaluate la

valoarea justă 18.000.000

Interese de participare evaluate la cost 2.000.000

Total 20.000.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Investitiile financiare pe termen scurt contin:

- valori în lei -

Elemente Data trecerii la IFRS

Titluri de plasament evaluate la cost

Titluri de plasament evaluate la

valoarea justă

Actiuni proprii

3.000.000

5.000.000

-

Total 8.000.000

Interesele de participare vor fi considerate active financiare disponibile

pentru vânzare, evaluate la valoarea justă, cu variatiile de valoare înregistrate

în capitalurile proprii. Valoarea lor justă la data trecerii la IFRS

este de 21.000.000 lei.

Titlurile de plasament vor fi clasificate drept active financiare evaluate

la valoarea justă, cu variatiile de valoare în contul de profit si pierdere,

potrivit IAS 39. Valoarea lor justă la data trecerii la IFRS este de

9.000.000 lei.

Ce înregistrări efectuează societatea Alfa la data trecerii la IFRS?

800. Întreprinderea ALFA va întocmi primele situatii financiare în conformitate

cu IFRS la 31.12.2006 (cu un an de cifre comparative). La

1 ianuarie 2004, ALFA a încheiat un contract de locatie-finantare în

calitate de locatar, în următoarele conditii:

- obiectul contractului - un mijloc de transport;

- durata contractului 5 ani;

- redeventa anuală 50.000.000 u.m. (plătibilă la sfârsitul anului);

- rata implicită a contractului este de 10%;

- ALFA garantează o valoare reziduală de 10.000.000 u.m. la sfârsitul

contractului.

Valoarea justă a mijlocului de transport la 1 ianuarie 2005 este de

150.000.000 u.m., considerată drept cost prezumat potrivit exceptiei

facultative prevăzute de IFRS 1. ALFA a contabilizat contractul ca o

locatie operatională.

Ce ar trebui să înregistreze societatea ALFA la data trecerii la IFRS?

801. Societatea M a achizitionat 100% actiunile societătii F la 1 ianuarie 2004.

F trebuia să recunoască, potrivit IAS 37, un provizion pentru garantii.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Cea mai bună estimare a datoriei la 1 ianuarie 2003 este de 300.000.000 u.m.

După reglementările contabile anterioare, provizionul nu a fost recunoscut

nici în situatiile individuale ale lui F, nici în conturile consolidate.

Cea mai bună estimare a datoriei la data trecerii la IFRS (1 ianuarie 2005)

este de 250.000.000 u.m.

Care sunt înregistrările contabile necesare în vederea întocmirii bilantului

consolidat de deschidere dacă se aplică retrospectiv IFRS 3?

802. Societatea M a achizitionat 100% actiunile societătii F la 1 ianuarie 2004.

F trebuia să recunoască, potrivit IAS 37, un provizion pentru garantii. Cea

mai bună estimare a datoriei la 1 ianuarie 2003 este de 700.000.000 u.m.

După reglementările contabile anterioare, provizionul nu a fost recunoscut

nici în situatiile individuale ale lui F, nici în conturile consolidate.

Cea mai bună estimare a datoriei la data trecerii la IFRS (1 ianuarie 2005)

este de 675.000.000 u.m.

Care sunt înregistrările contabile necesare în vederea întocmirii bilantului

consolidat de deschidere dacă se aplică exceptia facultativă prevăzută

de IFRS 1?

803. Societatea BETA detine un echipament care a fost achizitionat, la 30 iunie

2003, cu 100.000.000 u.m. Potrivit referentialului anterior, BETA a

contabilizat amortizarea după durate de functionare fiscale (durata de

functionare a echipamentului fiind de 5 ani). BETA alege să aplice

tratamentul de bază al IAS 16 si estimează o durată de utilitate de 8 ani

si o valoare reziduală de 10.000.000 u.m. BETA nu a înregistrat impozite

amânate. Cota de impozitare este de 16%.

Ce înregistrări efectuează BETA la data trecerii la IFRS (1 ianuarie

2005) dacă aplică retrospectiv prevederile IAS 16 si IAS 12?

804. Societatea M va prezenta primele situatii financiare în conformitate

cu IFRS la 31 decembrie 2006, cu sume comparative pentru un an. La

1 ianuarie 2004, M a încheiat un contract ce are ca obiect construirea unui

pod care urmează a fi finalizat în octombrie 2006. La 31 decembrie 2004,

cheltuielile efectuate în contul contractului au fost de 400.000.000 u.m,

cheltuielile estimate până la finalizarea contractului 1.200.000.000 u.m.,

iar veniturile din contract au fost estimate la 2.000.000.000 u.m. Potrivit

reglementărilor anterioare, M a contabilizat contractul după metoda

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

finalizării lucrărilor. Potrivit IAS 11, M ar trebui să contabilizeze contractul

după metoda gradului de avansare a lucrărilor.

Ce ar trebui să înregistreze societatea M la data trecerii la IFRS?

805. Întreprinderea ALFA va întocmi primele situatii financiare în conformitate

cu IFRS la 31.12.2006 (cu un an de cifre comparative). Din

conversia unei operatii în străinătate, potrivit referentialului contabil

anterior, a rezultat o rezervă din conversie pozitivă de 100.000.000 u.m.

Ce înregistrare trebuie să efectueze ALFA la data trecerii la IFRS dacă

aplică exceptia facultativă prezentată de IFRS 1?

806. Întreprinderea BETA va întocmi primele situatii financiare potrivit IFRS

la 31 decembrie 2006. Data trecerii la IFRS este 1 ianuarie 2005, dată

la care se întocmeste si bilantul de deschidere. BETA detine utilaje

amortizate după durate de functionare fiscale. Amortizarea cumulată la

31 decembrie 2004 este de 800.000.000 u.m. Politica de amortizare nu

este conformă cu IAS 16. Amortizarea cumulată determinată cu ajutorul

unor estimări efectuate potrivit IAS 16 ar fi de 600.000.000 u.m. Costul

echipamentelor este de 900.000.000 u.m. Valoarea justă a echipamentelor,

la 1 ianuarie 2005, este de 320.000.000 u.m.

Ce înregistrare efectuează BETA în vederea întocmirii bilantului de

deschidere dacă nu aplică exceptia facultativă prevăzută de IFRS 1?

807. Societatea-mamă M va prezenta primele situatii financiare în conformitate

cu IFRS la 31 decembrie 2006, cu sume comparative pentru un

an. În ianuarie 2002, M a achizitionat 70% din actiunile unei societăti F

în următoarele conditii:

- costul de achizitie 100.000.000 u.m.;

- valoarea justă a activelor identificate în momentul achizitiei

900.000.000 u.m.;

- valoarea justă a datoriilor (inclusiv impozitul amânat) identificate

700.000.000 u.m.

Fondul comercial negativ este reluat la venituri în 10 ani.

Ce înregistrare efectuează M în vederea întocmirii bilantului consolidat

de deschidere?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

808. La 01.01.N, societatea ALFA emite 1.000 de obligatiuni convertibile

la valoarea nominală de 20.000 lei, cu scadenta la 31.12.N+9 si cupon

plătibil anual de 10%. Obligatiunile sunt convertibile în actiuni ordinare,

raportul de conversie fiind de 3 actiuni pentru o obligatiune. Rata dobânzii

pentru un împrumut echivalent pe 10 ani, fără optiunea de conversie,

este de 11%.

Efectuati înregistrările la emitent conform IAS 32, dacă până la scadentă

niciun obligatar nu-si exercită optiunea de conversie.

809. La 01.01.N, societatea ALFA emite 1.000 de obligatiuni convertibile

la valoarea nominală de 20.000 lei, cu scadenta la 31.12.N+9 si cupon

plătibil anual de 10%. Obligatiunile sunt convertibile în actiuni ordinare,

raportul de conversie fiind de 3 actiuni pentru o obligatiune. Rata dobânzii

pentru un împrumut echivalent pe 10 ani, fără optiunea de conversie,

este de 11%. Presupunem că la 31.12.N+3 detinătorii a 100 de obligatiuni

îsi exercită optiunea de conversie. Valoarea nominală a unei actiuni

este 1.000 lei.

Care sunt înregistrările efectuate de societatea ALFA cu ocazia conversiei?

Întocmiti tabloul de calcul al costului amortizat pentru componenta

de datorie pe perioada rămasă.

810. La 01.01.N, societatea ALFA emite 1.000 de obligatiuni convertibile

la valoarea nominală de 20.000 lei, cu scadenta la 31.12.N+9 si cupon

plătibil anual de 10%. Obligatiunile sunt convertibile în actiuni ordinare,

raportul de conversie fiind de 3 actiuni pentru o obligatiune. Rata dobânzii

pentru un împrumut echivalent pe 10 ani, fără optiunea de conversie,

este de 11%.

Dacă dobânda deductibilă fiscal este reprezentată de fluxul monetar

(calculat pe seama ratei de 10%), calculati si înregistrati impozitul amânat,

dacă până la scadentă niciun obligatar nu-si exercită optiunea de conversie.

811. Se cunosc următoarele informatii privind societatea ALFA, la 31.12.N

(în mii lei):

Informatii Valoare contabilă

Imobilizări corporale (1) 900.000

Creante clienti (2) 250.000

Dobânzi de încasat (3) 50.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Informatii Valoare contabilă

Dividende de încasat (4) 60.000

Dobânzi de plată (3) 145.000

Provizion pentru garantii acordate clientilor (5) 45.000

Provizion pentru dezafectarea unei clădiri (6) 20.000

Cheltuieli de dezvoltare (7) 25.000

Împrumut în valută (8) 120.000

Echipamente finantate prin contracte de leasing

financiar (9) 250.000

Datorii din contracte de leasing financiar (9) 270.000

Amenzi de plătit (10) 10.000

1)

Baza fiscală pentru imobilizările corporale este de 800.000 mii lei.

2)

Creantele clienti au o valoare brută de 280.000 mii lei si există un

provizion pentru depreciere constituit de 30.000 mii lei (nedeductibil

fiscal).

3)

Dobânzile sunt recunoscute fiscal în exercitiul în care vor fi încasate/

plătite.

4)

Dividendele de încasat nu sunt impozabile.

5)

Provizionul pentru garantii acordate clientilor nu este deductibil fiscal.

6)

Provizionul pentru dezafectarea clădirii a fost capitalizat conform

IAS 16 la momentul recunoasterii initiale a acesteia si nu este deductibil

fiscal.

7)

Cheltuielile de dezvoltare sunt deductibile fiscal la momentul plătii

si amortizate pe 5 ani contabil.

8)

Împrumutul în valută este în valoare de 3.000 euro (curs la data

contractării 1 euro = 44.000 lei, la 31.12.N 1 euro = 40.000 lei).

Câstigul din diferente de curs este impozabil la momentul realizării.

9)

În conformitate cu IAS 17, s-au înregistrat cheltuieli cu dobânzile

de 45.250 mii lei si cheltuieli cu amortizarea de 50.000 mii lei.

Redeventa anuală de 75.000 mii lei nu a fost plătită până la sfârsitul

exercitiului N. Din punct de vedere fiscal, contractul este considerat

leasing operational.

10) Amenzile nu sunt deductibile fiscal.

Calculati diferentele temporare impozabile si diferentele temporare

deductibile conform IAS 12.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

812. Despre o categorie de utilaje se cunosc următoarele informatii (în mii lei):

Informatii Valoarea contabilă Baza fiscală

Valoarea la 01.01.N

(-) Amortizarea anului N

(=) Valoarea la 31.12.N

250.000

(25.000)

225.000

180.000

(40.000)

140.000

La 31.12.N, întreprinderea a reevaluat utilajele, valoarea reevaluată fiind

de 300.000 mii lei. Din punct de vedere fiscal, reevaluarea nu este recunoscută.

Cota de impozit pe profit este de 16%.

Calculati si înregistrati impozitul amânat la 31.12.N conform IAS 12.

813. Societatea ALFA s-a angajat prin contract să construiască o clădire.

Lucrările trebuie terminate până la data de 10.10.N+2. Etapele realizării

contractului sunt:

-

la 10.10.N se semnează contractul; se stabileste un pret de livrare

revizuibil de 300.000 u.m. si se estimează un cost de 200.000 u.m.;

-

la 31.12.N costul lucrărilor în curs este de 100.000 u.m.;

-

la 31.12.N+1 costul lucrărilor este de 275.000 u.m.; pretul contractului

este revizuit la 360.000 u.m., iar costul, la 300.000 u.m.;

-

la 10.10.N+2 au loc livrarea si facturarea; pretul de livrare este de

440.000 u.m., iar costul efectiv, de 350.000 u.m.

Întreprinderea utilizează pentru evaluarea si contabilizarea contractului

metoda gradului de avansare a lucrărilor. Fiscul recunoaste rezultatul

contractului la terminarea lucrărilor.

Efectuati înregistrările corespunzătoare conform IAS 11 si IAS 12.

814. Se cunosc următoarele informatii privind activele si datoriile societătii

ALFA la sfârsitul exercitiului N+1:

- u.m. -

Active si datorii Situatia la 31.12.N+1

Cheltuieli de dezvoltare (1)

Imobilizări corporale (2)

Clienti (3)

Cheltuieli înregistrate în avans (4)

Alte active (5)

18.000.000

640.000.000

20.000.000

5.000.000

20.000.000

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli (6)

Amenzi de plătit (7)

Alte datorii (5)

4.000.000

2.000.000

400.000.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

1)

La începutul exercitiului N s-au angajat cheltuieli de dezvoltare în

valoare de 30.000.000 lei, care au fost capitalizate în conformitate

cu prevederile normei IAS 38. Managerii au decis amortizarea acestora

prin metoda lineară, pe o durată de 5 ani. Din punct de vedere

fiscal, cheltuielile de dezvoltare au fost deductibile în anul angajării

lor (N).

2)

Imobilizările corporale cuprind clădiri si utilaje. Clădirile au fost

achizitionate la începutul exercitiului N la un cost de 700.000.000 lei

si sunt amortizate contabil în 7 ani. Durata de amortizare fiscală

este de 10 ani. La sfârsitul exercitiului N+1, clădirile sunt reevaluate

în conformitate cu IAS 16 la 600.000.000 lei. Utilajele au fost achizitionate,

la începutul exercitiului N-1, cu 100.000.000 lei. Durata

de amortizare contabilă este de 5 ani, iar cea fiscală, de 4 ani.

3)

La 31.12.N+1 creantele clienti aveau o valoare brută de 25.000.000 lei

si un provizion pentru depreciere nedeductibil fiscal. Provizionul

este reluat în exercitiul N+2.

4)

Cheltuielile înregistrate în avans reprezintă o chirie plătită pe 5 ani

ulteriori exercitiului N+1, deductibilă la momentul în care are loc

fluxul monetar.

5)

Pentru posturile "Alte active" si "Alte datorii" nu există diferente

între contabilitate si fiscalitate.

6)

În cursul exercitiului N+1, ALFA se află în litigiu cu un client.

Managementul estimează la sfârsitul exercitiului că despăgubirile

ce vor fi plătite de ALFA se ridică la 4.000.000 lei pentru care

constituie un provizion nedeductibil fiscal.

7)

Amenzile nu sunt deductibile fiscal. Cheltuielile cu amenzile au

fost angajate în exercitiul N+1.

8)

La începutul exercitiului N+1 ALFA a imputat contului de profit si

pierdere costurile unui proiect de cercetare în valoare de 20.000.000 lei.

Din punct de vedere fiscal cheltuielile se amortizează în 5 ani.

Calculati diferentele temporare impozabile si diferentele temporare deductibile

la 31.12.N+1.

815. Se cunosc următoarele informatii privind activele si datoriile societătii

ALFA la 31.12.N+2:

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

- u.m. -

Active si datorii Situatia la 31.12.N+2

Cheltuieli de dezvoltare (1)

Imobilizări corporale (2)

Clienti (3)

Cheltuieli înregistrate în avans (4)

Alte active (5)

12.000.000

500.000.000

15.000.000

4.000.000

25.000.000

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli (6)

Amenzi de plătit (7)

Donatii (7)

Alte datorii (5)

3.000.000

1.000.000

2.000.000

300.000.000

1) La începutul exercitiului N s-au angajat cheltuieli de dezvoltare în

valoare de 30.000.000 lei, care au fost capitalizate în conformitate

cu prevederile normei IAS 38. Managerii au decis amortizarea

acestora prin metoda lineară, pe o durată de 5 ani. Din punct de

vedere fiscal, cheltuielile de dezvoltare au fost deductibile în anul

angajării lor (N).

2) Imobilizările corporale cuprind clădiri si utilaje. Clădirile au fost

achizitionate la începutul exercitiului N la un cost de 700.000.000 lei

si sunt amortizate contabil în 7 ani. Durata de amortizare fiscală

este de 10 ani. La sfârsitul exercitiului N+1 clădirile sunt reevaluate

în conformitate cu IAS 16 la 600.000.000 lei. Utilajele au fost achizitionate,

la începutul exercitiului N-1, cu 100.000.000 lei. Durata

de amortizare contabilă este de 5 ani, iar cea fiscală, de 4 ani.

3) La 31.12.N+1, creantele clienti aveau o valoare brută de 25.000.000 lei

si un provizion pentru depreciere nedeductibil fiscal. Provizionul

este reluat în exercitiul N+2.

4) Cheltuielile înregistrate în avans reprezintă o chirie plătită pe 5 ani

ulteriori exercitiului N+1, deductibilă la momentul în care are loc

fluxul monetar.

5) Pentru posturile "Alte active" si "Alte datorii" nu există diferente

între contabilitate si fiscalitate.

6) În cursul exercitiului N+1 ALFA se află în litigiu cu un client.

Managementul estimează la sfârsitul exercitiului că despăgubirile

ce vor fi plătite de ALFA se ridică la 4.000.000 lei, pentru care constituie

un provizion nedeductibil fiscal din care suma de 1.000.000 lei

este reluată la venituri în execitiul N+2.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

7)

Amenzile si donatiile nu sunt deductibile fiscal. Cheltuielile cu

amenzile au fost angajate în exercitiul N+1, iar cele cu donatiile, în

exercitiul N+2. O parte din amenzi au fost plătite în N+2.

8)

La începutul exercitiului N+1, ALFA a imputat contului de profit si

pierdere costurile unui proiect de cercetare în valoare de 20.000.000 lei.

Din punct de vedere fiscal cheltuielile se amortizează în 5 ani.

Calculati diferentele temporare impozabile si diferentele temporare deductibile

la 31.12.N+2.

816. În cursul exercitiului N, societatea Alfa a contractat următarele datorii:

-

pe 1 februarie, un credit bancar pe termen lung de 50.000.000 lei

pe 7 ani, rata dobânzii anuală 10%;

-

pe 1 iunie, un credit bancar pe termen scurt pe o durată de un an, de

2.000.000 lei, rata dobânzii anuală 9%;

-

pe 1 ianuarie emite un împrumut obligatar cu următoarele caracteristici:

1.000 obligatiuni emise cu o valoare nominală de 10.000 lei/

obligatiune, pretul de emisiune 9.900 lei/obligatiune, pretul de

rambursare 11.000 lei/obligatiune, durata împrumutului 5 ani, rata

dobânzii anuală 8%. Dobânda se plăteste în fiecare an pe 1 ianuarie,

iar costurile de emisiune a obligatiunilor se ridică la 37.236 lei.

Calculati costul îndatorării pentru societatea Alfa conform IAS 23 si

efectuati înregistrările corespunzătoare exercitiului N stiind că acesta

afectează contul de profit si pierdere. Întocmiti tabloul de calcul al costului

amortizat pentru împrumutul obligatar (rata efectivă a dobânzii

este de 10%). Prima de rambursare a împrumutului se amortizează după

metoda dobânzii efective.

817. Societatea A detine 60% din capitalul societătii B asupra căreia exercită

o influentă semnificativă. La rândul său, societatea B detine următoarele

investitii:

-

70% din capitalul social al filialei C;

-

50% din actiunile societătii D pe care o controlează în comun cu

un alt actionar;

-

30% din actiunile societătii E asupra căreia exercită o influentă

semnificativă.

Identificati părtile afiliate ale societătii A conform IAS 24.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

818. Se cunosc următoarele informatii cu privire la grupul ABC:

Societatea-mamă X detine 100% actiunile societătii S, 48,2% din actiunile

societătii B si dreptul de a numi presedintele consiliului de administratie,

5% din actiunile societătii M si 50% din actiunile societătii T

(care este controlată în comun cu statul francez).

Dna Popescu Elena este managerul grupului si fiica fondatorului grupului.

Dnul Georgescu Dan este managerul societătii S si nepotul dnei

Popescu Elena. Dnul Ionescu Ion (fiul vitreg al dnei Popescu) detine

51,8% din actiunile societătii B, care îi conferă dreptul să numească 3

din cei 5 membri în Consiliul de administratie.

Identificati părtile afiliate ale grupului conform IAS 24.

819. Societatea A si societatea B detin control comun asupra societătii C.

Societatea A vinde mărfuri societătii B în valoare de 4 mld. lei si societătii

C, în valoare de 5 mld. lei. La sfârsitul exercitiului societatea A are

o creantă fată de societatea B în valoare de 1 mld. lei si fată de societatea

C, în valoare de 2 mld. lei.

Ce informatii ar trebui să publice societatea A în situatiile financiare

conform IAS 24?

820. În exercitiul N-1, pentru deprecierea unei creante clienti a fost constituit

un provizion de 357.000 lei. La sfârsitul exercitiului N creste gradul de

recuperare a creantei la 90%. Pe baza informatiilor disponibile la 31.12.N

este necesar un provizion pentru deprecierea creantei în valoare de

642.600 lei. În exercitiul N-1, provizionul a fost estimat la 357.000 lei.

Deoarece în exercitiul N sunt cunoscute noi informatii, întreprinderea

trebuie să revizuiască estimarea.

Ce înregistrări se efectuează în exercitiul N conform IAS 8?

821. În exercitiul N, societatea Alfa schimbă politica referitoare la imobilizările

corporale. Alfa va aplica abordarea pe componente pentru amortizarea

imobilizărilor corporale si tratamentul alternativ din IAS 16

(reevaluarea). Anterior exercitiului N, Alfa nu colecta informatiile pentru

aplicarea abordării pe componente. Începând cu exercitiul N, Alfa colectează

informatiile referitoare la valoarea justă, durata de viată utilă,

valoarea reziduală si valoarea amortizabilă pe componente.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

La sfârsitul anului N-1 se cunosc următoarele informatii:

Costul imobilizărilor corporale 250.000

Amortizarea cumulată (75.000)

Valoarea netă contabilă 175.000

Cheltuiala cu amortizarea pentru exercitiul N

calculată pe baza politicii contabile anterioare 15.000

La începutul exercitiului N sunt colectate următoarele informatii:

-

valoarea justă a imobilizărilor corporale 200.000;

-

cheltuiala cu amortizarea calculată pe baza abordării pe componente

20.000;

-

cota de impozitare este de 16%.

Ce efecte va avea schimbarea de politică asupra situatiilor financiare,

conform IAS 8? Ce informare va face societatea Alfa în notele explicative?

822. În exercitiul N+1 societatea Alfa a descoperit că în exercitiul N a înregistrat

amortizarea unui utilaj de 10.000.000 lei în loc de 15.000.000 lei

(ca urmare a unei erori de calcul). În exercitiul N+1 Alfa a înregistrat

venituri din vânzarea mărfurilor de 200.000.000 lei, cheltuieli cu mărfurile

de 15.000.000 lei, cheltuieli cu amortizarea de 25.000.000 lei si o

cheltuială cu impozitul pe profit de 25.600.000 lei. În exercitiul N Alfa

a raportat venituri din vânzarea mărfurilor de 180.000.000 lei, cheltuieli

cu mărfurile de 30.000.000 lei, cheltuieli cu amortizarea 10.000.000 lei,

cheltuiala cu impozitul pe profit 22.400.000 lei, profit 117.600.000 lei.

În exercitiul N soldul initial al rezultatului reportat a fost de 20.000.000 lei,

iar soldul final a fost de 34.000.000 lei. Cota de impozit pe profit a fost

de 16%. Alfa nu înregistrează alte venituri sau alte cheltuieli, are un

capital social de 20.000.000 lei si nu are alte componente ale capitalurilor

proprii în afara rezultatului reportat.

Prezentati contul de profit si pierdere pentru exercitiile N si N-1 retratat,

situatia variatiei capitalurilor proprii si efectul corectiei erorii asupra

exercitiului N.

823. Întreprinderea BETA fabrică un singur produs finit PF pentru care sunt

necesare trei materii prime MP1, MP2 si MP3. Din procesul de productie

se obtin, de asemenea, un produs secundar PS care poate fi vândut

după ce este supus unui tratament si un deseu D, fără valoare, care este

deversat si generează cheltuieli pentru prevenirea poluării mediului.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Procesul de productie se desfăsoară după următoarea schemă:

-

în Sectia 1, MP1 este prelucrată si se obtine produsul intermediar

PI1 care este transferat fără stocaj în sectia 2;

-

în Sectia 2, la PI1 se adaugă MP2 si MP 3, operatie în urma căreia

se obtine produsul finit PF, produsul secundar PS si deseul D;

-

în Sectia 3, PS este tratat pentru a putea fi comercializat;

-

în Sectia 4, D este supus unui proces de epurare înainte de a fi deversat.

Se cunosc următoarele informatii:

Costul produsului intermediar PI 292.242.857

Costul materiilor prime consumate este de:

M2 4.000.000

M3 1.500.000

Costul manoperei directe în sectia S2

20.000.000

Cheltuieli indirecte ale sectiei S2 încorporabile 4.871.428,57

Valoarea productiei în curs la începutul perioadei 12.500.000

Valoarea productiei în curs la sfârsitul perioadei 27.573.538,5

Valoarea realizabilă netă a produsului secundar PS 5.250.000

Costul eliminării deseului D

(ce s-ar obtine în conditii normale)

3.600.000

Calculati costul produselor finite conform IAS 2.

824. Calculati baza fiscală pentru următoarele active conform IAS 12:

1) dobândă de primit (creantă) de 2.000.000 lei impozabilă la încasare;

2) dividende de primit de 2.500.000 lei neimpozabile;

3) stocuri în bilant în valoare de 10.000.000 lei deductibile la vânzare;

4) creante clienti în valoare de 5.000.000 lei (nu există provizion pen

tru depreciere);

5)

creante clienti în valoare brută de 5.000.000 lei, provizion pentru

depreciere deductibil fiscal de 500.000 lei;

6)

creante clienti în valoare brută de 5.000.000 lei cu un provizion de

500.000 nedeductibil fiscal;

7) împrumut acordat unei filiale de 10.000.000 lei;

8) cheltuieli de dezvoltare de 25.000.000 lei deductibile fiscal la momentul

plătii, amortizate pe 5 ani contabil.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

9)

echipament achizitionat cu 100.000.000 lei, valoare netă contabilă

70.000.000 lei, amortizare fiscală cumulată 40.000.000 lei;

10) teren achizitionat la un cost de 80.000.000 lei. Câstigul impozabil

la cesiune egal cu încasări din cesiune - cost.

825. Calculati baza fiscală pentru următoarele datorii conform IAS 12:

1) credit bancar de 3.000.000 lei;

2) provizion pentru garantii acordate clientilor de 6.000.000 lei, nedeductibil

fiscal;

3)

împrumut în valută în valoare de 2.000 euro (curs la data contractării

1 euro = 40.000 lei, curs la 31.12.N 1 euro = 39.000 lei). Câstigul

din diferente de curs este impozabil la momentul realizării;

4)

amenzi si penalităti de plătit de 5.000.000 lei, nedeductibile fiscal;

5)

venit înregistrat în avans din vânzarea bunurilor pe credit în valoare

de 5.000.000 lei, recunoscut fiscal la momentul încasării creantei;

6) chirie încasată în contul exercitiilor viitoare de 5.000.000 lei, recunoscută

fiscal la momentul încasării.

826. Societatea M detine 30% din actiunile societătii SA care au fost

achizitionate în momentul constituirii societătii la costul de 300.000 u.m.

La 31.12.N capitalurile proprii ale societătii SA se prezintă astfel:

Elemente Valori

Capital social 1.000.000

Rezerve 200.000

Rezultat 100.000

Contabilizati reevaluarea titlurilor SA după metoda punerii în echivalentă.

827. Societatea M a achizitionat la 30 iunie N 30% din actiunile societătii

SA la un cost de 60.000 u.m. La data achizitiei capitalurile proprii ale

societătii SA se prezintă astfel:

Elemente Valori

Capital social 100.000

Rezerve din reevaluare 20.000

Rezultatul reportat 10.000

Rezultat 10.000

Total capitaluri proprii 140.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Cu ocazia achizitiei se identifică un plus de valoare aferente terenurilor

de 20.000 u.m si constructiilor de 20.000 u.m. Cota de impozitare este

de 16%. Durata de viată rămasă a constructiilor este de 20 ani.

La 31.12.N capitalurile proprii ale societătii SA se prezintă astfel:

Elemente Valori

Capital social 100.000

Rezerve din reevaluare 30.000

Rezultatul reportat 10.000

Rezultat 40.000

Total capitaluri proprii 180.000

Calculati fondul comercial si contabilizati reevaluarea titlurilor SA după

metoda punerii în echivalentă.

828. În cursul exercitiului N, societatea-mamă M vinde un stoc de marfă

filialei sale F, în care detine 80% din capital la pretul de 900.000 u.m.

Costul de achizitie al mărfurilor vândute a fost de 500.000 u.m. Mărfurile

sunt vândute de către societatea F unui client din exteriorul grupului la

pretul de vânzare de 1.200.000 u.m. La 31.12.N în bilantul lui F există

o datorie neplătită către societatea F de 400.000 u.m.

Ce înregistrări sunt necesare în vederea întocmirii situatiilor financiare

consolidate stiind că se utilizează metoda pe fluxuri? Justificati necesitatea

acestora.

829. Societatea M detine 70% din actiunile societătii F. În cursul exercitiului

N, societatea M vinde societătii F mărfuri la pretul de 700.000 u.m.

(costul de achizitie a mărfurilor pentru societatea M este de 600.000 u.m.).

Mărfurile nu au fost vândute de societatea F până la 31.12.N. La 31.12.N

în bilantul societătii F există o datorie nedecontată fată de furnizorul M

în sumă de 100.000 u.m. Cota de impozit pe profit este de 16%.

Ce înregistrări sunt necesare în vederea întocmirii situatiilor financiare

consolidate stiind că se utilizează metoda pe fluxuri? Justificati necesitatea

acestora.

830. La 30 iunie N, societatea M a vândut filialei sale F un echipament în

următoarele conditii:

- pret de vânzare: 50.000;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

- valoarea contabilă: 60.000;

- amortizarea cumulată: 30.000.

Contravaloarea echipamentului a fost plătită integral de filiala F.

Filiala F amortizează echipamentul linear. Durata de viată utilă rămasă

este de 10 ani. Cota de impozit pe profit este de 16%.

Ce înregistrări sunt necesare în vederea întocmirii situatiilor financiare

consolidate stiind că se utilizează metoda pe fluxuri? Justificati necesitatea

acestora.

831. Societatea M a achizitionat 70% din actiunile societătii F la data constituirii

acesteia la costul de 700.000 u.m. La 31.12.N capitalurile proprii

ale societătii F, după eliminarea operatiilor reciproce, se prezintă astfel:

- capital social: 1.000.000;

- pierdere reportată: (300.000);

- pierderea exercitiului: (100.000);

- total capitaluri proprii: 600.000.

Efectuati partajul capitalurilor proprii ale societătii F între societateamamă

si minoritari si eliminati titlurile societătii F.

832. Societatea M a achizitionat 55% din actiunile societătii F la data constituirii

acesteia la costul de 495.000 u.m. La 31.12.N capitalurile proprii

ale societătii F, după eliminarea operatiilor reciproce, se prezintă astfel:

- capital social: 900.000;

- pierdere reportată: (800.000);

- pierderea exercitiului: (160.000);

- total capitaluri proprii: (60.000).

Efectuati partajul capitalurilor proprii ale societătii F între societatea-mamă

si minoritari si eliminati titlurile societătii F.

833. Societatea M a achizitionat 75% din actiunile societătii F la data constituirii

acesteia la costul de 750.000 u.m. La 31.12.N capitalurile proprii

ale societătii F, după eliminarea operatiilor reciproce, se prezintă astfel:

- capital social: 1.000.000;

- pierderea exercitiului: (1.100.000);

- total capitaluri proprii: (100.000).

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

În exercitiul N+1 societatea F obtine un profit de 120.000 u.m.

La 31.12.N+1 capitalurile proprii ale societătii F după eliminarea operatiilor

reciproce se prezintă astfel:

- capital social: 1.000.000;

- pierderea reportată: (1.100.000);

- profitul exercitiului: 120.000;

- total capitaluri proprii: 20.000.

Efectuati partajul capitalurilor proprii ale societătii F între societatea-mamă

si minoritari si eliminati titlurile societătii F la 31.12.N si la 31.12.N+1.

834. Societatea M a achizitionat 35% din actiunile SA la data constituirii

acestei societăti la costul de 35.000 u.m. La 31.12.N capitalurile proprii

ale societătii SA după eliminarea operatiilor reciproce se prezintă astfel:

- capital social: 100.000;

- pierdere reportată: (160.000);

- total capitaluri proprii: (60.000).

Societatea M nu are obligatia sau intentia de a se angaja financiar pentru

partea negativă a capitalurilor proprii.

Care sunt înregistrările efectuate în vederea întocmirii bilantului consolidat?

835. Societatea M a achizitionat 35% din actiunile SA la data constituirii

acestei societăti la costul de 35.000 u.m. La 31.12.N capitalurile proprii

ale societătii SA după eliminarea operatiilor reciproce se prezintă astfel:

- capital social: 100.000;

- pierdere reportată: (160.000);

- total capitaluri proprii: (60.000).

Societatea M nu are intentia de a se dezangaja financiar pentru partea

negativă a capitalurilor proprii.

Care sunt înregistrările efectuate în vederea întocmirii bilantului consolidat?

836. Societatea M detine 70% din actiunile societătii F. În cursul exercitiului N,

societatea F vinde societătii M mărfuri la pretul de 500.000 u.m. (costul

de achizitie al mărfurilor pentru societatea F este de 600.000 u.m.).

Mărfurile nu au fost vândute de M până la 31.12.N. Valoarea justă a

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

stocului de mărfuri la 31.12.N este de 500.000 u.m. Cota de impozit pe

profit este de 16%.

Ce înregistrări sunt necesare în vederea întocmirii situatiilor financiare

consolidate stiind că se utilizează metoda pe fluxuri?

837. Societatea M detine 70% din actiunile societătii F. În cursul exercitiului

N societatea F vinde societătii M mărfuri la pretul de 500.000 u.m.

(costul de achizitie a mărfurilor pentru societatea F este de 600.000 u.m.).

Mărfurile nu au fost vândute de M până la 31.12.N. Valoarea justă a

stocului de mărfuri la 31.12.N este de 570.000 u.m. Cota de impozit pe

profit este de 16%.

Ce înregistrări sunt necesare în vederea întocmirii situatiilor financiare

consolidate stiind că se utilizează metoda pe fluxuri?

838. Presupunem că societatea Alfa achizitionează obligatiuni la 1 ianuarie N

cu 92.418 u.m. Valoarea nominală a obligatiunii este de 100.000 u.m.,

rata anuală a dobânzii este de 8%, scadenta este peste 5 ani. Rata efectivă

a dobânzii este de 10%.

Cum a fost obtinută rata efectivă? Întocmiti tabloul de calcul al costului

amortizat pentru investitia în obligatiuni conform IAS 39.

839. Societatea Beta achizitionează la începutul exercitiului N 1.000 obligatiuni

la un pret de 150.000 u.m./obligatiune. Obligatiunile sunt rambursabile

la 31 decembrie N+5 la 150.000 u.m./obligatiune. Rata dobânzii specificată

în prospectul de emisiune este: 6% în exercitiul N, 7% în N+1, 8% în

N+2, 9% în N+3, 10% în N+4 si 11% în N+5. Beta are intentia fermă de

a detine investitia până la scadentă. Dobânda efectivă este de 8,2691674%.

Cum a fost obtinută rata efectivă? Întocmiti tabloul de calcul al costului

amortizat pentru investitia în obligatiuni, conform IAS 39.

840. La 1 ianuarie N, întreprinderea Alfa achizitionează obligatiuni cu

cupon anual de 10%, durată rămasă de 3 ani si valoare nominală de

10.000.000 u.m. Dobânda este plătibilă anual la 31 decembrie. Pretul

de achizitie este de 97,5563%. Alfa clasifică obligatiunile ca disponibile

pentru vânzare. Rata efectivă a dobânzii este de 11%. La 31 decembrie N,

pretul obligatiunilor este de 102%.

Care sunt înregistrările efectuate de societatea Alfa în exercitiul N conform

IAS 39?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

841. Pe 1 ianuarie N, societatea Gama achizitionează 1.000 obligatiuni cu

un cupon anual de 10% si valoare nominală de 70.000 lei. Pretul de

achizitie al obligatiunii reprezintă 96,3041% din valoarea nominală. La

31.12.N, obligatiunile sunt cotate la 100%.

Efectuati înregistrările aferente exercitiului N, dacă Gama clasifică

obligatiunile în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare.

842. Societatea Alfa emite la 1 ianuarie N obligatiuni pe 5 ani cu o valoare

nominală de 100.000.000 lei si o rată de 8% (dobânda este plătibilă la

sfârsitul fiecărui an) la un pret de emisiune de 90.912.309 lei. Costurile

de emisiune sunt de 2.000.000 lei. Obligatiunile sunt evaluate la cost

amortizat. Rata efectivă a dobânzii este de 10%.

Întocmiti tabloul de calcul al costului amortizat si efectuati înregistrările

la 1 ianuarie N conform IAS 39.

843. Fie următorul lant de participatii:

70%

F3

F4

SM

F1

F2

F8

F7

F6

F5

F10

60%

15%

10%

65%

20%

30% 25%

20%

40%

55%

40%

70%

20%

40%

40%

F9

Să se calculeze procentajele de control si de interes detinute de SM în

societătile din organigramă si să se precizeze tipul de control si metoda

de consolidare corespunzătoare.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

844. La închiderea exercitiului N, activele cuprind:

-

un utilaj a cărui valoare netă contabilă este de 30.000 $; acest utilaj

a fost achizitionat la 01.04.N-2, atunci când un dolar valora 2,8 u.m.;

-

un teren achizitionat la un cost de 10.000 $, în N-4 (cursul dolarului,

la data achizitiei fiind de 2,5 u.m.), si reevaluat la 31.12.N-1, la

nivelul sumei de 20.000 $, dată la care dolarul valora 3 u.m.;

-

un stoc de mărfuri cumpărat la 30.08.N la un cost de 4.000 $ (cursul

zilei: 3,1 u.m.) si depreciat pentru 10% din valoare, la închiderea

exercitiului N;

-

o creantă de 8.000 $, privind drepturile asupra unui client străin,

corespunzătoare unei vânzări efectuate la 01.11.N, atunci când dolarul

era cotat la nivelul de 3,18 u.m.;

- suma de 1.000 $, în casierie.

Cursul dolarului, la 31.12.N, este de 3,2 u.m.

Cum sunt evaluate aceste elemente în moneda functională, conform

IAS 21?

845. La 1 ianuarie N, întreprinderea Alfa achizitionează obligatiuni cu

cupon anual de 10%, durată rămasă de 3 ani si valoare nominală de

1.000.000 u.m. Dobânda este plătibilă anual la 31 decembrie. Pretul de

achizitie este de 95,1963%. Alfa clasifică obligatiunile ca disponibile

pentru vânzare. Rata efectivă a dobânzii este de 12%. La 31 decembrie N

pretul obligatiunilor este de 102%. La 31 decembrie N+1 pretul obligatiunilor

este de 99%.

Întocmiti tabloul de calcul al costului amortizat si efectuati înregistrările

contabile, conform IAS 39, în exercitiul N+1.

846. Societatea Alfa detine un utilaj achizitionat la costul de 2.500.000 u.m.

si care la 01.01.N are o amortizare cumulată de 1.500.000 u.m. Cota de

amortizare anuală este de 15%, iar valoarea amortizabilă a utilajului

este egală cu costul. La 1 iulie N utilajul a fost avariat ca urmare a unui

accident. Deoarece nu sunt disponibile piesele necesare pentru a-l repara

acesta este utilizat, dar la o capacitate redusă. Ca urmare a accidentului

durata de utilitate rămasă se va reduce la 3 ani. În aceste conditii, valoarea

de utilitate a utilajului este de 300.000 u.m. Utilajul poate fi vândut la

pretul de 100.000 u.m. Alfa dispune de o ofertă de a ceda utilajul pentru

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

suma de 320.000 u.m. la schimb cu un utilaj nou al cărui cost este de

3.000.000 u.m. Managementul societătii Alfa nu doreste să schimbe

utilajul cu unul nou deoarece nu crede că pe termen lung va exista

cerere pentru produsele obtinute cu ajutorul acestuia.

Care sunt înregistrările efectuate de societatea Alfa în anul N conform

IAS 16 si IAS 36?

847. Societatea M a achizitionat integral în anul N-2 societatea Alfa care are

ca obiect de activitate extractia si vânzarea apei minerale. Alfa a fost

profitabilă până în prezent, dar publicitatea negativă determinată de faptul

că unii consumatori s-au îmbolnăvit ca urmare a consumului de apă

minerală a condus la pierderi neasteptate în ultimele 6 luni. Valorile

contabile la 31 decembrie N ale activelor societătii Alfa sunt următoarele:

- mii u.m. -

Elemente

Brandul "Izvorul muntelui"

Terenul care contine izvorul

Instalatii de purificare si îmbuteliere

Stocuri

Valori contabile

30.000

80.000

35.000

25.000

170.000

Societatea a vândut apa minerală sub numele "Izvorul muntelui" dar,

ca urmare a scandalului referitor la clientii care s-au îmbolnăvit, a decis

să schimbe numele produsului în "Muntele alb". După o campanie

publicitară agresivă vânzările au revenit la nivelul valorilor anterioare.

Stocurile contin apă minerală "Izvorul muntelui" evaluată la costul la

costul de 15 mil. u.m. Stocurile nevândute au fost verificate si vor fi

vândute sub numele noului produs. Etichetarea va genera costuri de

500.000 u.m. Stocurile vor fi vândute la pretul normal de vânzare (costul

plus o marjă de 50%). Valoarea recuperabilă pentru Alfa a fost determinată

la 30 septembrie N+1 la 120 mil. u.m.

Calculati si alocati deprecierea pentru unitatea generatoare de trezorerie

Alfa conform IAS 36.

848. La 01.07.N, societatea ALFA oferă în locatie un echipament societătii

BETA pe o perioadă de 4 ani. Chiriile sunt de 1.000.000 lei/lună.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Proprietarul suportă cheltuieli de căutare a chiriasului de 1.500.000 lei.

Costul de achizitie al instalatiei este de 220.000.000 lei si durata de

utilizare este de 20 ani. Valoarea reziduală estimată după 20 ani este de

20.000.000 lei. Pentru a stimula locatarul, ALFA acceptă ca acesta să

nu plătească chirie pentru ultimele 4 luni de contract.

Care sunt înregistrările efectuate de ALFA conform IAS 17 si SIC 15

"Leasing operational - stimulente"?

849. La 01.07.N, societatea ALFA oferă în locatie un echipament societătii

BETA pe o perioadă de 4 ani. Chiriile sunt de 1.000.000 lei/lună. Proprietarul

suportă cheltuieli de căutare a chiriasului de 1.500.000 lei.

Costul de achizitie al instalatiei este de 220.000.000 lei si durata de

utilizare este de 20 ani. Valoarea reziduală estimată după 20 ani este de

20.000.000 lei. Pentru a stimula locatarul, ALFA acceptă ca acesta să

nu plătească chirie pentru ultimele 4 luni de contract.

Care sunt înregistrările efectuate de BETA conform IAS 17 si SIC 15

"Leasing operational - stimulente"?

850. Societatea ALFA se află într-un litigiu cu un client. La 31.12.N juristii

apreciază că ALFA va pierde cazul si va trebui să plătească despăgubiri

în valoare de 500.000.000 lei peste 2 ani. Datorită faptului că efectul

valorii în timp a banilor este semnificativ, ALFA constituie provizionul

la nivelul valorii actualizate a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru

stingerea obligatiei. Rata de actualizare este de 4,5% (rata dobânzii fără

risc pe 2 ani). Dacă se foloseste actualizarea, valoarea contabilă a

provizionului creste în fiecare perioadă, ca urmare a trecerii timpului.

Această crestere este recunoscută ca o cheltuială cu dobânda.

Anul Factor de

actualizare

Valoarea

actualizată

(mărimea

provizionului)

Crestere

anuală a

provizionului

N 0,91573 457.865.000

N+1 0,9569 478.450.000 20.585.000

N+2 1 500.000.000 21.550.000

Care sunt înregistrările efectuate de societatea Alfa conform IAS 37?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

851. La data de 10.10.N societatea ALFA este actionată în justitie de către

un client (BETA). La sfârsitul exercitiului N, consilierii juridici consideră

că este probabil ca ALFA să plătească despăgubiri în valoare de

100.000.000 lei. La sfârsitul exercitiului N+1, în urma evolutiei cazului,

despăgubirile ce vor fi plătite sunt estimate la 120.000.000 lei. În exercitiul

N+2 cazul este solutionat, ALFA plătind suma de 130.000.000 lei

despăgubire.

Care sunt înregistrările efectuate de societatea Alfa conform IAS 37?

852. Societatea ALFA SA are un contract cu societatea GAMA SA să achizitioneze

1.000 litri de benzină cu pretul de 30.000 lei/l. Pretul pe piată la

benzină este de 25.000 lei/l. ALFA SA încheie un alt contract cu

societatea BETA SA să vândă benzina la pretul de 27.000 lei/l. Pentru

a rezilia contractul încheiat cu GAMA SA, ALFA SA trebuie să plătească

o penalitate de 4.000.000 lei.

Contractul încheiat cu GAMA SA este un contract oneros deoarece

beneficiile economice din contract de 27.000.000 lei sunt mai mici decât

costurile inevitabile ale contractului de 30.000.000 lei.

Ce înregistrări efectuează societatea ALFA conform IAS 37?

853. Societatea ALFA SA semnează pe 30 noiembrie N un contract cu societatea

BETA, prin care se obligă să-i furnizeze 5 utilaje la pretul de

100.000.000 lei/utilaj. Data livrării este 15 martie N+1. Procesul de

productie, care constă în asamblarea pieselor în utilaje cu ajutorul unui

echipament special, durează 2 luni.

Orice amânare sau anulare a contractului va determina plata unei penalităti

de 50.000.000 lei. La sfârsitul anului, ca urmare a scumpirii pieselor,

costul s-a dublat, determinând o pierdere de 35.000.000 lei pentru contract.

Productia nu a început încă si nu au fost cumpărate piesele necesare

îndeplinirii contractului.

Echipamentul necesar asamblării este testat pentru depreciere. Acesta

are o valoare contabilă de 1.000.000.000 lei si o valoare recuperabilă

(determinată tinând cont si de contract) de 980.000.000 lei.

Ce înregistrări efectuează societatea ALFA conform IAS 36 si IAS 37?

854. Societatea ALFA este pe cale de a-si închide magazinul din orasul Y.

Managementul a făcut un anunt public cu privire la restructurare si a

început să implementeze planul.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Restructurarea va conduce la disponibilizarea a 40 de salariati pentru

care vor fi suportate costuri (reprezentând salarii compensatorii) de

800.000.000 lei. Clădirea în care se desfăsoară activitatea de comercializare

face obiectul unui contract de locatie operatională care are o

durată rămasă de 10 ani si o chirie anuală de 30.000.000 lei. Penalitatea

care ar fi suportată dacă se reziliază contractul este de 100.000.000 lei.

Datorită faptului că penalitatea este semnificativă, managementul consideră

că ar fi mai avantajos să subînchirieze clădirea si apreciază că ar

putea obtine o chirie anuală de 25.000.000 lei. Până la 31.12.N ALFA

nu a subînchiriat clădirea, dar se desfăsoară negocieri cu 2 posibili chiriasi.

La 31.12.N ALFA dispune de un stoc de marfă pe care doreste să-l

lichideze si estimează că va înregistra o pierdere, ca urmare a vânzării

acestuia sub cost, de 100.000.000 lei. Există contracte ferme încheiate

cu 2 clienti care prevăd penalităti pentru întârziere sau reziliere de

50.000.000 lei. Casele de marcaj, vitrinele si rafturile vor fi transportate

în orasul X unde ALFA detine un alt magazin, iar costurile de relocalizare

sunt estimate la 50.000.000 lei. Mijloacele de transport vor fi vândute

estimându-se un câstig din cesiune de 100.000.000 lei.

ALFA intentionează să deschidă o agentie de turism în orasul Y, de

aceea încheie un contract cu o firmă de publicitate căreia îi plăteste un

comision de 100.000.000 lei pentru organizarea unei campanii publici-

tare menită să dezvolte o nouă imagine firmei. O parte din agentii comerciali

folositi în magazin sunt trimisi la cursuri de recalificare, costurile

suportate de ALFA fiind de 80.000.000 lei.

Determinati valoarea provizionului pentru restructurare recunoscut de

societatea ALFA si efectuati înregistrarea lui.

855. Societatea ALFA detine un stoc de marfă achizitionat la un cost de

100.000.000 lei. La 31.12.N societatea a determinat valoarea realizabilă

netă a stocului la 90.000.000 lei si a înregistrat, potrivit IAS 2, un provizion

pentru deprecierea mărfurilor în valoare de 10.000.000 lei. Pe

15 ianuarie N+1, societatea a vândut stocul de mărfuri la 80.000.000 lei.

Care este tratamentul acestui eveniment conform IAS 10?

856. Societatea BETA este producătoare de produse cosmetice. Pe 15 octombrie

N, o clientă a deschis actiune în justitie împotriva societătii, ca

urmare a unei reactii alergice suferite în urma utilizării unei creme produse

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

de BETA. La 31.12.N, în urma discutiei cu avocatul societătii, managementul

a estimat un provizion pentru litigii în valoare de 50.000.000 lei.

Pe data de 24 februarie este pronuntată sentinta potrivit căreia societatea

ALFA trebuie să plătească despăgubiri în valoare de 75.000.000 lei.

Care este tratamentul acestui eveniment, conform IAS 10?

857. La 31.12.N societatea GAMA determină valoarea recuperabilă pentru

un utilaj pe care intentionează să-l cedeze la 150.000.000 lei, costul

acestuia fiind de 200.000.000 lei. Potrivit normei IAS 36, GAMA

înregistrează la această dată un provizion pentru deprecierea utilajului

în valoare de 50.000.000 lei. Pe 15 februarie N+1, GAMA vinde utilajul

la 100.000.000 lei.

GAMA trebuie sau nu să ajusteze situatiile financiare ale exercitiului N?

De ce?

858. Societatea ALFA este implicată într-un litigiu. Juristii apreciază că firma

va suporta, la sfârsitul exercitiului N+3, costuri estimate de 50.000 u.m.

Rata dobânzii fără risc este de 5%.

Care sunt înregistrările aferente exercitiilor N si N+1, conform IAS 37?

859. La data de 10.10.N societatea ALFA este actionată în justitie de către

un client (BETA). La sfârsitul exercitiului N, consilierii juridici consideră

că este probabil ca ALFA să plătească despăgubiri în valoare de 50.000 u.m.

La sfârsitul exercitiului N+1, în urma evolutiei cazului, despăgubirile

ce vor fi plătite sunt estimate la 70.000 u.m. În exercitiul N+2 cazul este

solutionat, ALFA plătind suma de 90.000 u.m. despăgubire.

Care sunt înregistrările contabile aferente exercitiului N+2 conform

IAS 37?

860. Societatea BETA detine un echipament care la 31.12.N este clasificat

ca disponibil pentru vânzare si evaluat la valoarea justă mai putin

cheltuielile de cesiune. Vânzarea este estimată a avea loc peste un an si

3 luni. Valoarea justă la 31.12.N este de 300.000.000 lei, iar cheltuielile

de cesiune sunt de 20.000.000 lei. Rata dobânzii lunară este de 0,8%.

Ce înregistrare efectuează societatea BETA la 31.12.N+1 conform

IFRS 5 stiind că efectul trecerii timpului este semnificativ?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

861. La 31.12.N societatea BETA a aprobat un plan de vânzare a unui grup

de active si a initiat actiuni de găsire a unui cumpărător.

Din grupul de active fac parte:

-

un teren care are o valoare netă contabilă de 400.000.000 lei (în

urma testului de depreciere efectuat la 31.12.N);

- o clădire evaluată la 1.500.000.000 lei;

-

stocuri evaluate la valoarea realizabilă netă conform IAS 2 "Stocuri"

de 25.000.000 lei.

Se estimează o valoare justă mai putin cheltuielile de cesiune pentru

grupul de active de 1.900.000.000 lei.

Determinati si alocati pierderea de valoare identificată conform IFRS 5

pentru grupul de active.

862. La sfârsitul exercitiului N-1, societatea ALFA a clasificat un utilaj ca

detinut în vederea vânzării. La data clasificării, utilajul avea o valoare

brută de 102.000 lei, amortizare cumulată de 20.000 lei, durată de viată

utilă rămasă de 8 ani si o valoare reziduală de 2.000 lei. Valoarea justă

mai putin cheltuielile de cesiune este la sfârsitul exercitiului N-1 de

78.000 lei. La 1 septembrie N utilajul încetează a mai fi clasificat ca

detinut în vederea vânzării si are o valoare recuperabilă de 70.000 lei.

Ce înregistrare se efectuează la 1 septembrie N, conform IFRS 5? La

ce valoare va fi evaluat utilajul?

863. Pe baza următoarelor informatii, determinati valoarea bilantieră a

activelor imobilizate, a activelor circulante si a capitalurilor proprii,

conform OMFP nr. 1.752/2005:

-

împrumuturi acordate pe termen lung: 653.000 u.m.;

-

constructii: 954.000 u.m.;

-

provizioane pentru deprecierea împrumuturilor acordate pe termen

lung: 15.750 u.m.;

-

investitii financiare pe termen scurt: 68.350 u.m.;

-

materiale consumabile: 268.000 u.m.;

-

furnizori-debitori: 64.125 u.m.;

-

provizioane pentru riscuri si cheltuieli: 65.850 u.m.;

-

amortizarea constructiilor: 354.000 u.m.;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

- rezerve: 280.500 u.m.;

- subventii pentru investitii: 65.000 u.m.;

- capital social: 800.000 u.m.;

- interese de participare detinute pe termen lung: 90.000 u.m.;

- mărfuri: 65.000 u.m.;

- terenuri: 255.000 u.m.;

- rezultat reportat: 56.000 u.m.

864. Dispunem de următoarele informatii cu privire la societatea ALFA

(sumele sunt exprimate în mii lei): venituri din vânzarea produselor finite

500.000.000, venituri din vânzarea semifabricatelor 300.000.000, TVA

colectată 152.000.000, venituri din subventii de exploatare aferente cifrei

de afaceri 120.000.000, intrări de produse finite 770.000.000, iesiri de

produse finite 580.000.000, cheltuieli cu materiile prime si materialele

consumabile 320.000.000, cheltuieli cu personalul 180.000.000,

cheltuieli cu dobânzile 75.000.000, venituri din participatii la societătile

asociate 87.000.000, venituri din diferente de curs valutar 180.000.000,

cheltuieli cu diferentele de curs valutar 165.000.000, cheltuieli cu amenzi

si penalităti 10.000.000, cheltuieli cu servicii prestate de terti 100.000.000,

venituri din subventii aferente materiilor prime 25.000.000, cheltuieli

cu redevente si chirii 15.000.000, cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor

corporale 220.000.000, cheltuiala cu impozitul pe profit 27.520.000.

Structura costului de productie este următoarea:

- mii lei -

Elemente Valori

Materii prime si materiale consumabile

Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu amortizarea

Cheltuieli cu servicii, prestatii externe

320.000.000

150.000.000

200.000.000

100.000.000

Total 770.000.000

Cheltuieli administrative (sumele sunt exprimate în mii lei):

.

cheltuieli cu redevente, chirii 15.000.000;

.

cheltuieli cu personalul 30.000.000;

.

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale 20.000.000.

Calculati costul vânzărilor si cheltuielile administrative conform IAS 1.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

865. Înregistrati următoarele tranzactii conform OMFP nr. 1.752/2005:

-

se vând 1.000 actiuni (interese de participare) la pretul de vânzare

de 4.000 u.m./actiune, costul de achizitie al actiunilor este de

1.000 u.m./actiune;

-

se încasează contravaloarea titlurilor vândute;

-

se achizitionează 1.000 actiuni (titluri de plasament) la pretul de

500 u.m./actiune;

-

se vând 500 actiuni (titluri de plasament) la pretul de vânzare de

700 u.m./actiune, costul de achizitie al actiunilor este de 500 u.m./actiune;

-

se vând 400 actiuni (titluri de plasament) la pretul de vânzare de

400 u.m./actiune, costul de achizitie al actiunilor este de 500 u.m./actiune.

866. În luna mai 2007 societatea Alfa constată că a omis să înregistreze în

contabilitatea anului 2006 venituri dintr-un contract de prestări servicii

în sumă de 70.000 u.m. Alfa constată că a omis să înregistreze între

cheltuielile anului 2006 factura primită de la un furnizor de prestări

servicii. Valoarea serviciilor prestate fără TVA este de 100.000 u.m.

Cum înregistrează Alfa corectarea acestor erori conform Ordinului ministrului

finantelor publice nr. 1.752/2005?

867. Întreprinderea ALFA prezintă următorul bilant la sfârsitul exercitiului N:

Bilant

(în u.m.)

Activ Suma Datorii +

Capitaluri proprii

Suma

Clienti

(100 USD x 3 u.m./USD)

Cont la bancă în devize

(100 USD x 1 u.m./USD)

300

100

Datorii

Capital social

300

100

Total 400 Total 400

În cursul exercitiului N+1 se încasează creanta fată de clientul extern la

cursul de 2 u.m./USD. La sfârsitul exercitiului N+1 cursul de schimb

este de 2,5 u.m./USD.

Efectuati înregistrările corespunzătoare în contabilitate, întocmiti bilantul

contabil după aceste înregistrări si calculati fluxul net de trezorerie din

exploatare utilizând metoda indirectă.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

868. Societatea Alfa are un capital social în sumă de 50.000.000 reprezentând

2.500 actiuni cu o valoare nominală de 20.000 lei/actiune. Societatea

procedează la răscumpărarea în vederea anulării a unui număr de 500

actiuni la un pret de răscumpărare de 20.000 lei/actiune. Se diminuează

valoarea capitalului social pentru actiunile răscumpărate.

Să se efectueze înregistrările contabile conform OMFP nr. 1.752/2005.

869. Întreprinderea ALFA prezintă următorul bilant la începutul exercitiului

N:

Bilant

(în u.m.)

Activ Suma Datorii +

Capitaluri proprii

Suma

Utilaje (valoare netă)

Cont la bancă

1.500

5.000

Furnizori de imobilizări

Capital social

4.500

2.000

Total 6.500 Total 6.500

Amortizarea cumulată aferentă utilajelor este de 500 u.m. În cursul

exercitiului au loc operatiile:

1) achizitia unui utilaj;

2) plata furnizorilor de imobilizări;

3)

vânzarea unui utilaj la pretul de vânzare de 500 u.m., TVA 19%.

Valoarea brută a utilajului vândut este de 400 u.m., amortizarea

cumulată, 300 u.m.

Bilantul după aceste operatii se prezintă astfel:

Bilant

(în u.m.)

Activ Suma Datorii +

Capitaluri proprii

Suma

Utilaje (valoare netă)

TVA de recuperat

Cont la bancă

2.400

95

3.095

Furnizori de imobilizări

Capital social

Rezultat

3.190

2.000

400

Total 5.590 Total 5.590

Efectuati înregistrările contabile corespunzătoare si determinati suma

plătită furnizorilor de imobilizări.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

870. Întreprinderea ALFA prezintă următorul bilant la sfârsitul exercitiului N:

Bilant

(în u.m.)

Activ Suma Datorii +

Capitaluri proprii

Suma

Mărfuri

Cont la bancă

5.000

20.000

Împrumuturi din emisiunea

de obligatiuni

Capital social

10.000

15.000

Total 25.000 Total 25.000

Prima de rambursare aferentă împrumutului obligatar de la începutul

anului este de 2.000 u.m., iar la sfârsitul anului este de 6.000 u.m. În

cursul exercitiului N se emit 100 obligatiuni. După această nouă emisiune

de obligatiuni bilantul contabil se prezintă astfel:

Bilant

(în u.m.)

Activ Suma Datorii +

Capitaluri proprii

Suma

Mărfuri

Cont la bancă

5.000

28.000

Împrumuturi din emisiunea

de obligatiuni

Capital social

18.000

15.000

Total 33.000 Total 33.000

Efectuati înregistrările contabile legate de emisiunea obligatiunilor si

determinati pretul de emisiune.

871. Pe data de 26.12.N, societatea F a achizitionat un echipament tehnologic

la costul de 90.000.000 u.m. Durata de viată utilă a utilajului este estimată

la 10 ani. Utilajul este amortizat linear. Politica grupului din care face

parte societatea F este de a include în costul imobilizărilor corporale

cheltuielile estimate a se angaja cu dezafectarea utilajului. Cheltuielile

cu dezafectarea sunt estimate la 15.000.000 u.m. Evolutia ratei dobânzii

a fost estimată astfel:

Anii N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10

Rata

dobânzii 7% 7,25% 7,5% 8% 8,25% 8,5% 9% 9,5% 9,5% 9,5%

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

În situatiile financiare individuale ale societătii F utilajul este evaluat la

31.12.N la 90.000.000 u.m. La nivelul grupului se aplică prevederile

IAS 16, iar provizionul pentru dezafectare este evaluat la valoarea

actualizată.

Efectuati retratările de omogenizare corespunzătoare în cazul în care se

utilizează metoda pe fluxuri.

872. Societatea F detine terenuri achizitionate la costul de 400.000.000 u.m.

Politica grupului din care face parte societatea F este de a reevalua terenurile.

Valoarea justă a terenurilor a evoluat astfel:

Anul Valoare justă

N 420.000.000

N+1 390.000.000

Societatea F contabilizează terenurile la cost. Cota de impozitare este

de 16%.

Efectuati retratările de omogenizare corespunzătoare în cazul în care se

utilizează metoda pe fluxuri.

873. Se cunosc următoarele informatii (milioane u.m.):

Venituri din vânzarea produselor finite 900

Venituri înregistrate în avans 150

Venituri din servicii prestate 330

Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli 120

Cheltuieli cu personalul 200

Variatia stocurilor (destocaj) 50

Venituri din productia de imobilizări corporale 175

Venituri din subventii pentru investitii 110

Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului 20

Venituri din chirii 145

Venituri din dividende 80

Venituri din creante reactivate 30

Cheltuieli privind dobânzile 70

Cheltuieli cu energia si apa 85

Cheltuieli privind ajustările pentru deprecierea

activelor circulante 25

Cheltuieli cu materiile prime 130

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Calculati cifra de afaceri netă, veniturile din exploatare si cheltuielile de

exploatare, conform OMFP nr. 1.752/2005.

874. Se cunosc următoarele informatii (în u.m.): cheltuieli cu amortizarea

imobilizărilor 320; stocuri la 01.01.N. 700; datorii din exploatare la

31.12.N. 800; rezultat ordinar înainte de impozitare 1.600; venituri în

avans la 31.12.N. 700 (din care 440 subventii pentru investitii); venituri

din provizioane pentru deprecierea mărfurilor 175; creante din exploatare

la 01.01.N. 400; venituri din cesiunea imobilizărilor corporale 120; datorii

din exploatare la 01.01.N. 680; stocuri la 31.12.N. 550; venituri în avans

la 01.01.N. 800 (din care 580 subventii pentru investitii); creante din

exploatare la 31.12.N. 300; cheltuiala cu impozitul pe profit 300; costul

de achizitie al imobilizărilor corporale vândute 400; amortizarea cumulată

aferentă imobilizărilor corporale vândute 200; impozit pe profit plătit 220.

Calculati fluxul net de trezorerie aferent activitătii de exploatare.

875. Între o societate ALFA (locator) si societatea BETA (locatar) se încheie

un contract de locatie-finantare cu următoarele caracteristici: data semnării

contractului 1 ianuarie exercitiul N; durata contractului 4 ani; vărsământul

initial 2.000 lei; sunt prevăzute 4 rate de 500 lei, plătibile în ultima

zi a anului; optiunea de cumpărare se exercită la pretul de 400 lei;

valoarea reziduală a activului este 600 lei; rata implicită a dobânzii anuale

calculată de locatar 10%.

Calculati valoarea actualizată a plătilor minimale de leasing.

876. Între o societate ALFA (locator) si societatea BETA (locatar) se încheie

un contract de locatie-finantare cu următoarele caracteristici: data

semnării contractului 1 ianuarie exercitiul N; durata contractului 3 ani;

durata de viată a bunului 8 ani; vărsământul initial 2.000 lei; sunt prevăzute

3 rate de 100.000 lei, plătibile în ultima zi a anului; posibilitatea

exercitării unei optiuni de cumpărare la sfârsitul anului 3 la pretul

de 20.000 lei; valoarea justă a bunului la data semnării contractului

280.738 lei; valoarea reziduală a activului este 40.000 lei; rata implicită

a dobânzii anuale calculată de locatar 10%.

Precizati, conform IAS 17, înregistrarea contabilă efectuată de locatar.

877. Între o societate ALFA (locator) si societatea BETA (locatar) se încheie

un contract de locatie-finantare cu următoarele caracteristici: data semnării

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

contractului 30 iunie exercitiul N; durata contractului 3 ani; durata de

viată a bunului 8 ani; vărsământul initial 7.000 lei; sunt prevăzute 3 rate

de 150.000 lei, plătibile în ultima zi serviciului financiar; posibilitatea

exercitării unei optiuni de cumpărare la sfârsitul anului 3 la pretul

de 30.000 lei; valoarea justă a bunului la data semnării contractului

417.594 lei; valoarea reziduală a activului este 50.000 lei; rata implicită

a dobânzii anuale calculată de locatar 10%. Există o certitudine că la

sfârsitul contractului locatarul va deveni proprietar; metoda de amortizare

lineară.

Conform IAS 17, precizati care este mărimea amortizării anului N si de

către cine va fi aceasta înregistrată.

878. Între o societate ALFA (locator) si societatea BETA (locatar) se încheie

un contract de locatie-finantare cu următoarele caracteristici: data

semnării contractului 1 ianuarie exercitiul N; durata contractului 3 ani;

durata de viată a bunului 8 ani; sunt prevăzute 3 rate de 200.000 lei,

plătibile în ultima zi a anului; posibilitatea exercitării unei optiuni de

cumpărare la sfârsitul anului 3 la pretul de 60.000 lei; valoarea justă a

bunului la data semnării contractului 461.806 lei; valoarea reziduală a

activului este 70.000 lei; rata implicită a dobânzii anuale calculată de

locatar 20%.

Prezentati, conform IAS 17, la sfârsitul anului N, extrasul din situatiile

financiare ale locatarului.

879. Între o societate ALFA (locator) si societatea BETA (locatar) se încheie

un contract de locatie-finantare cu următoarele caracteristici: data

semnării contractului 1 ianuarie exercitiul N; durata contractului 3 ani;

durata de viată a bunului 8 ani; sunt prevăzute 3 rate de 100.000 lei,

plătibile în ultima zi a anului; posibilitatea exercitării unei optiuni de

cumpărare la sfârsitul anului 3 la pretul de 20.000 lei; valoarea justă a

bunului la data semnării contractului 263.711 lei; valoarea reziduală a

activului este 40.000 lei; rata dobânzii anuale utilizată de locator 10%.

Prezentati, conform IAS 17, la sfârsitul anului N, extrasul din situatiile

financiare ale locatorului.

880. O societate care este proprietara unei clădiri o închiriază în baza unui

contract de locatie simplă, pe o durată de 8 ani, unei alte societăti.

Contractul a fost semnat la 1 august anul N. Chiriile sunt în valoare de

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

7.200 lei pe lună. Locatorul suportă cheltuielile de căutare a locatarului

în sumă de 270 lei. Întreprinderea decide să înscrie în activ aceste

cheltuieli si să le repartizeze pe întreaga durată a contractului. Costul de

achizitie al imobilului a fost de 1.350.000 lei, iar durata de utilitate

estimată de locator 50 ani, metoda de amortizare lineară.

Precizati, conform IAS 17, cum sunt tratate în situatiile financiare ale

locatarului plătile în numele contractului de locatie simplă.

881. O societate care este proprietara unei clădiri o închiriază în baza unui

contract de locatie simplă, pe o durată de 8 ani, unei alte societăti.

Contractul a fost semnat la 1 aprilie anul N. Chiriile sunt în valoare de

6.500 lei pe lună. Locatorul suportă cheltuielile de căutare a locatarului

în sumă de 500 lei. Întreprinderea decide să înscrie în activ aceste

cheltuieli si să le repartizeze pe întreaga durată a contractului. Costul de

achizitie al imobilului a fost de 1.500.000 lei, iar durata de utilitate

estimată de locator 50 ani, metoda de amortizare lineară.

Precizati, conform IAS 17, de către cine este înregistrată amortizarea si

mărimea acesteia la sfârsitul anului N.

882. O societate care este proprietara unei clădiri o închiriază în baza unui

contract de locatie simplă, pe o durată de 8 ani, unei alte societăti.

Contractul a fost semnat la 1 aprilie anul N. Chiriile sunt în valoare de

6.500 lei pe lună. Locatorul suportă cheltuielile de căutare a locatarului

în sumă de 500 lei. Întreprinderea decide să înscrie în activ aceste cheltuieli

si să le repartizeze pe întreaga durată a contractului. Costul de

achizitie al imobilului a fost de 1.500.000 lei, iar durata de utilitate

estimată de locator 50 ani, metoda de amortizare lineară. Cheltuielile de

căutare a locatarului sunt înscrise în activ si imputate veniturilor, pe

durata contractului, pe baza pro-rata a chiriilor contabilizate.

Calculati, conform IAS 17, la sfârsitul exercitiului N, profitul din situatiile

financiare ale locatorului.

883. Se cunosc următoarele date pentru un contract de locatie-finantare: data

semnării contractului 1 ianuarie exercitiul N; durata contractului 3 ani;

durata de viată a bunului 8 ani; vărsământul initial 2.000 lei; sunt prevăzute

3 rate de 100.000 lei, plătibile în ultima zi a anului; posibilitatea

exercitării unei optiuni de cumpărare la sfârsitul anului 3 la pretul de

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

20.000 lei; valoarea justă a bunului la data semnării contractului

280.738 lei; valoarea actualizată a plătilor minimale de leasing

265.711 lei; valoarea reziduală a activului este 40.000 lei; rata implicită

a dobânzii anuale calculată de locatar 10%.

Care este valoarea dobânzii si a rambursării privind capitalul datorat,

contabilizate la locatar la închiderea exercitiului N, în conformitate cu

IAS 17?

884. Societatea A detine 70% din actiunile unei societăti B, care detine 40%

din actiunile societătii C: nu există actiuni fără drept de vot.

A

B

C

70%

40%

Calculati procentajele de control si de interes pe care societatea A le are

în societatea C.

885. Societatea A detine 20% din actiunile unei societăti B, care detine 90%

din actiunile societătii C: nu există actiuni fără drept de vot.

A

B

C

20%

90%

Calculati procentajele de control si de interes pe care societatea A le are

în societatea C.

886. Legăturile dintre patru societăti se prezintă astfel:

A B C D

60% 70% 90%

Calculati procentajele de control si de interes pe care societatea A le are

în societătile B, C si D.

887. Legăturile dintre trei societăti se prezintă astfel:

A B C

70% 80%

10%

Calculati procentajele de control si de interes pe care societatea A le are

în societatea C.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

888. Legăturile dintre trei societăti se prezintă astfel:

20% 50%

C

A

B

40%

Calculati procentajele de control si de interes pe care societatea A le are

în societatea C.

889. Legăturile dintre societăti se prezintă astfel:

A B C

D

80% 20%

30% 90%

Calculati procentajele de control si de interes pe care societatea A le are

în societatea C.

890. Legăturile între societăti se prezintă astfel:

A B C

D

80% 60%

20% 75%

Calculati procentajele de control si de interes pe care societatea A le are

în societatea D.

891. Legăturile între societăti se prezintă astfel:

B

A

C

15% 70%

E D

15%

90%

20%80%

Calculati procentajele de control si de interes pe care societatea A le are

în societatea D.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

892. La data de 1 ianuarie anul N o societate comercială nou-înfiintată, specializată

în productia ciocolatei, a importat un echipament în valoare de

500.000 u.m., taxe vamale 5.000 u.m., comision vamal 500 u.m., TVA

plătit în vamă 1.200 u.m., rabat primit de la furnizor 2.000 u.m. În vederea

achizitiei, societatea a suportat următoarele costuri suplimentare:

costuri de livrare 36.000 u.m., costuri de instalare 49.000 u.m., costuri

generale de administratie 6.000 u.m., cheltuieli cu reclama 20.000 u.m.,

onorariile arhitectilor care instalează echipamentul 18.000 u.m. Perioada

de instalare si montare a durat două luni, iar pentru a aduce echipamentul

în conditiile de functionare s-au efectuat costuri în valoare de 42.000 u.m.

Costurile de deschidere a noului echipament 25.000 u.m. Costurile de

testare a functionării corecte a activului 12.000 u.m., iar încasările nete

provenite din vânzarea ciocolatelor produse la testarea echipamentului

2.000 u.m. În primele 4 luni cantitatea de ciocolată produsă a fost foarte

mică, generând o pierdere initială din exploatare de 30.000 u.m. Ca

atare, societatea s-a hotărât să introducă un nou sortiment, costurile fiind

de 13.000 u.m. Costurile estimate de demontare recunoscute printr-un

provizion se ridică la 25.000 u.m.

Calculati, conform IAS 16, costul si precizati înregistrarea contabilă

legată de achizitie.

893. O întreprindere achizitionează un utilaj al cărui pret de achizitie este

200.000 lei. Contractul încheiat cu furnizorul prevede posibilitatea fie a

plătii integrale la livrare a sumei de 200.000 lei, fie a unei plăti la livrare

de 90.000 lei, urmată de o plată ulterioară peste un an de 158.000 lei.

Precizati înregistrările contabile aferente tranzactiei în cazul celei de a

doua variante.

894. O societate care are ca obiect de activitate productia de fontă a elaborat

un plan de modernizare a fabricii sale, fiind ocazionate următoarele

cheltuieli:

a)

achizitia unor piese de schimb pentru motorul unui utilaj în valoare

de 18.000 u.m., în vederea înlocuirii celor existente pentru restabilirea

parametrilor initiali de functionare;

b)

costuri de consolidare a unei clădiri, prin înlocuirea peretilor interiori

cu pereti din ghips-carton în valoare de 15.000 lei. Acest lucru s-a

realizat deoarece clădirea se afla în folosintă de peste 30 de ani,

având un grad ridicat de deteriorare;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

c)

zugrăvirea exterioară a clădirii, în noul sistem baumit, cost 14.000 lei;

d)

recăptusirea unui furnal, după numărul de ore de utilizare specificat,

la costuri de 12.000 lei;

e)

dotarea camerelor, la solicitarea salariatilor nemultumiti de căldură,

cu aparate de aer conditionat, 31.000 lei;

f)

inspectie generală regulată, o dată la 2 ani, pentru depistarea defectiunilor

la sistemul de încălzire centrală, 40.000 lei;

g)

dotarea furnalelor în regie proprie cu sisteme de purificare a aerului

în vederea respectării prevederilor legale de protectie a mediului

înconjurător. Societatea se arăta îngrijorată de imposibilitatea continuării

activitătii din cauza nerespectării normelor legale în vigoare.

Costul total a fost de 50.000 lei.

Precizati, conform IAS 16, înregistrările contabile aferente tranzactiilor

de mai sus.

895. Societatea ALFA organizează excursii cu miniaeronave între două

statiuni turistice. Ea achizitionează o aeronavă la pretul de 500.000 lei,

cu durata de viată de 50 ani. Un specialist în domeniul aerian estimează

o reparatie capitală care are loc la fiecare 15 ani si presupune înlocuirea

motorului principal. Pretul unui motor este de 150.000 lei.

Contabilizati, conform IAS 16, achizitia si amortizările corespunzătoare.

896. O societate achizitionează o clădire la costul de 800.000 lei. Consultantul

imobiliar estimează durata de viată utilă a clădirii la 25 ani. De asemenea,

el estimează că pretul actual de vânzare pentru o clădire similară cu o

vechime de 25 ani este 290.000 lei, cheltuielile cu cedarea 100.000 lei.

Calculati, conform IAS 16, amortizarea anuală.

897. O societate achizitionează o clădire la costul de 800.000 lei. Consultantul

imobiliar estimează durata de viată utilă a clădirii la 25 ani, iar firma

anticipează vânzarea clădirii după 5 ani. Pretul actual de vânzare pentru

o clădire similară cu o vechime de 5 ani este 290.000 lei.

Calculati, conform IAS 16, amortizarea anuală.

898. O societate achizitionează o clădire la costul de 800.000 lei. Consultantul

imobiliar estimează durata de viată utilă a clădirii la 25 ani, iar firma

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

anticipează vânzarea clădirii după 5 ani. Valoarea de piată a clădirii

peste 5 ani este 90.000 lei, rata anuală de crestere a preturilor 1%.

Calculati, conform IAS 16, amortizarea anuală.

899. O societate achizitionează un sistem de aerisire la costul de 500.000 lei.

Conform cărtii tehnice, acesta este garantat pentru 200.000 rotatii.

Numărul de rotatii în primele luni de functionare este: luna 1 = 1.200 rotatii;

luna 2 = 1.500 rotatii; luna 3 = 2.100 rotatii; luna 4 = 2.500 rotatii;

luna 5 = 3.000 rotatii.

Calculati, conform IAS 16, mărimea amortizării.

900. Un utilaj a fost achizitionat la valoarea de 200.000 u.m., la data de 1 ianuarie

2005, durata de viată utilă 5 ani, valoare reziduală nulă. Durata

de viată utilă rămasă a fost revizuită la 7 ani la data de 31 decembrie 2007.

Calculati, conform IAS 16, amortizarea aferentă anului 2007.

901. O societate achizitionează 20 ha de teren la costul de 500.000 lei. La

data achizitiei s-au efectuat lucrări de restaurare a amplasamentului în

vederea plantării unei culturi de pepeni, costul lucrărilor fiind 80.000 lei.

Societatea estimează că peste 5 ani va efectua o rotatie a culturilor,

urmând a cultiva rosii. Ca urmare a vânzării pepenilor, profitul societătii

va creste cu 4% în următorii 5 ani.

Contabilizati, conform IAS 16, achizitia si amortizarea.

902. O întreprindere realizează un program software pentru care a mobilizat

mai multe echipe de informaticieni. Cheltuielile ocazionate sunt

prezentate în tabelul de mai jos:

Perioada Specificare Costuri

01.02.N-28.02.N Echipa A achizitionează mai multe

CD-uri pentru a analiza software-urile

similare

2.000 u.m.

01.03.N-30.03.N Fiind oarecum nemultumită de rezultatele

echipei A, societatea antrenează o a

doua echipă B care efectuează o serie de

analize pe internet tot pentru a analiza

software-urile similare

3.000 u.m.

01.04.N-15.04.N Echipa C analizează si evaluează

concluziile primelor două echipe

1.500 u.m.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Perioada Specificare Costuri

16.04.N-30.06.N Pe baza concluziilor echipei C se

întocmeste modelul logic al datelor

(schema conceptuală pe suport de hârtie)

care va sta la baza viitorului program

2.800 u.m.

01.07.N-30.09.N Se întocmeste modelul conceptual al

datelor pe baza noilor cunostinte

stabilite de modelul logic. Se

proiectează pe calculator un prim format

al software-ului. În acest moment

informaticienii nu garantează

fezabilitatea tehnică a software-ului si

nici nu sunt siguri de existenta

resurselor tehnice necesare pentru

finalizarea programului

4.000 u.m.

01.10.N-31.12.N Au loc programarea efectivă si analiza

software-ului

9.000 u.m.

01.01.N+1-30.01.N+1 Testarea programului 12.000 u.m.

01.02.N+1-28.02.N+1 Cursuri pentru pregătirea personalului

în vederea utilizării programului

1.600 u.m.

Contabilizati, conform IAS 38, tranzactiile de mai sus.

903. O societate primeste o subventie în valoare de 900 lei ce urmează a fi

încasată în 4 ani, respectiv 100 lei în anul 1 si în anul 2, 400 lei în anul 3

si 300 lei în anul 4. Primirea subventiei este conditionată de crearea a

15 locuri de muncă si mentinerea lor cel putin 4 ani.

Costurile ocazionate de recrutarea angajatilor sunt de 200 lei, iar salariile

în anul 1 sunt de 1.000 lei, urmând să crească cu 300 lei în fiecare

dintre anii următori (datele sunt în mii lei).

Calculati, conform IAS 20, mărimea subventiei trecute la venituri în

fiecare din cei patru ani.

904. O societate primeste o subventie pentru a finanta 70% din valoarea unei

instalatii. Conditia primirii subventiei este utilizarea instalatiei pe toată

durata de viată utilă a instalatiei. Costul de achizitie a fost 40.000 lei,

durata de viată utilă 5 ani, metoda de amortizare lineară.

Calculati, conform IAS 20, venitul aferent subventiei recunoscut în

primul an.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

905. Societatea ALFA SA a primit, pe data de 15 august anul N, o subventie

guvernamentală pentru achizitia unui activ imobilizat. Subventia primită

este de 80% din valoarea activului, care este de 120.000 lei. Durata de

utilizare a activului este de 5 ani. Începând cu luna septembrie a anului

N+2, politica de amortizare a societătii este amortizarea lineară. Din

cauza nerespectării conditiilor de acordare a subventiei, societatea este

nevoită să ramburseze la sfârsitul anului N+2 o cotă de 60% din subventia

primită.

Contabilizati, conform IAS 20, rambursarea subventiei prin prisma recunoa

sterii subventiei ca venit amânat în bilant.

906. Societatea ALFA SA a primit, pe data de 15 august anul N, o subventie

guvernamentală pentru achizitia unui activ imobilizat. Subventia primită

este de 80% din valoarea activului, care este de 120.000 lei. Durata de

utilizare a activului este de 5 ani. Începând cu luna septembrie a anului

N+2, politica de amortizare a societătii este amortizarea lineară. Din

cauza nerespectării conditiilor de acordare a subventiei, societatea este

nevoită să ramburseze la sfârsitul anului N+2 o cotă de 60% din subventia

primită.

Contabilizati, conform IAS 20, rambursarea subventiei prin prisma recunoa

sterii subventiei prin corectarea valorii activului subventionat.

907. Extrasul, la închiderea exercitiului financiar N al entitătii ALFA SA, se

prezintă astfel: o clădire cu valoarea netă contabilă de 10.000 euro, achizitionată

la 30.02.N-3; un echipament achizitionat la cost de 3.000 euro,

pe data de 15.07.N-3 si reevaluat la 31.12.N-1 la 9.000 euro; cheltuieli

în avans 500 euro efectuate la 03.04.N; provizioane pentru garantii

acordate clientilor constituite la 31.12.N-1 în valoare de 400 euro; un

stoc de mărfuri cumpărat la 17.08.N-2 în valoare de 200 euro; un stoc

de materii prime cumpărat la 30.07.N-1 la costul de 1.000 euro si depreciat

pentru suma de 200 euro la închiderea exercitiului N; o datorie

de 300 euro fată de un furnizor extern, corespunzătoare unei achizitii

efectuate la 25.11.N; o creantă de 1.500 euro asupra unui client extern

corespunzătoare unei vânzări efectuate la 12.08.N; beneficiile angajatilor

achitabile în numerar 1.600 euro.

Cursurile de schimb au fost:

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

N-3 N-2 N-1 N

30.02 15.07 31.12 17.08 31.12 30.07 31.12 03.04 12.08 25.11 31.12

2 2,1 3 3,5 3,8 4,2 4,5 5 5,6 5,2 6

Determinati valorile ce se vor înscrie în bilantul de la 31.12.N.

908. În anul N se efectuează următoarele operatii: facturare mărfuri la 12.06.N

în valoare de 10 euro, curs de schimb la data facturării 3,2 lei/euro;

achizitie materii prime la 01.08.N în valoare de 20 euro, curs de schimb

la data achizitiei 3,3 lei/euro. Decontarea tranzactiilor se realizează la

12.10.N la cursul de 3,5 lei/euro.

Contabilizati, conform IAS 21, recunoasterea tranzactiilor si a diferentelor

de curs valutar.

909. În anul N se efectuează următoarele operatii: facturare mărfuri la 12.06.N

în valoare de 10 euro, curs de schimb la data facturării 3,2 lei/euro;

achizitie materii prime la 01.08.N în valoare de 20 euro, curs de schimb

la data achizitiei 3,3 lei/euro. Cursul de schimb la închiderea exercitiului

financiar N este de 3,4 lei/euro. În anul N+1 are loc decontarea tranzactiilor

la cursul de 3,5 lei/euro.

Contabilizati, conform IAS 21, recunoasterea tranzactiilor si a diferentelor

de curs valutar în cei doi ani.

910. O entitate a achizitionat, la data de 04.05.N-1, o clădire la costul de

40.000 euro. La data de 31.12.N clădirea a fost reevaluată la valoarea justă

de 50.000 euro. Cursurile de schimb au fost: la 04.05.N-1 = 3,4 lei/euro;

la 31.12.N = 4 lei/euro.

Contabilizati, conform IAS 21, recunoasterea diferentei de curs valutar.

911. O entitate a achizitionat, la data de 04.05.N-1, o clădire la costul de

40.000 euro. La data de 31.12.N clădirea este reevaluată pentru prima

dată, valoarea justă fiind 35.000 euro. La 04.05.N-1 = 3,4 lei/euro; la

31.12.N = 3,2 lei/euro.

Contabilizati, conform IAS 21, recunoasterea diferentei de curs valutar.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

912. Societatea comercială ALFA SA are în evidenta contabilă o creantă

(fără dată fixă pentru încasare) în sumă de 10 USD asupra unei entităti

externe A. La data contractării creantei în anul N-1 cursul de schimb

valutar a fost de 3,2 lei/USD. La sfârsitul anului N-1 cursul de schimb

a fost de 3,5 lei/USD. La sfârsitul anului N cursul de schimb valutar s-a

modificat la 3,1 lei/USD. În exercitiul N+1 societatea vinde investitia

în entitatea externă A la pretul de vânzare negociat de 15 USD, cursul

la data vânzării fiind de 3,8 lei/USD, titlurile de participare fiind

înregistrate la valoarea de 500 lei.

Contabilizati, conform IAS 21, tranzactiile de mai sus.

913. Societatea comercială ALFA SA are o datorie de 20 USD rezultată în

urma unui împrumut contractat de la o filială a sa B. La data contractării

datoriei în anul N-1 cursul de schimb valutar a fost de 3,2 lei/USD. La

sfârsitul anului N-1 cursul de schimb a fost de 3,5 lei/USD. La sfârsitul

anului N cursul de schimb valutar s-a modificat la 3,1 lei/USD. În exercitiul

N+1 se rambursează împrumutul primit de la entitatea externă B

la cursul de schimb de 3,4 lei/USD.

Contabilizati, conform IAS 21, tranzactiile de mai sus.

914. Societatea românească ALFA detine o filială BETA în Franta. La

sfârsitul anului N bilantul si contul de profit si pierdere ale lui BETA

sunt:

Bilantul societătii BETA

la 31.12.N (euro)

Activ Capitaluri proprii si datorii

Imobilizări corporale

Amortizarea imobilizărilor

corporale

Mărfuri

Ajustări pentru deprecierea

stocurilor de mărfuri

Clienti

Conturi la bănci

1.200

(200)

250

(10)

600

60

Capital social

Rezerve

Rezultatul exercitiului

Datorii

600

240

60

1.000

Total 1.900 Total 1.900

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Contul de profit si pierdere al societătii BETA

la 31.12.N (euro)

Denumire 31.12.N

Venituri din vânzări

Costul mărfurilor vândute

Cheltuieli cu amortizarea

Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea stocurilor

1.200

(960)

(120)

(10)

Alte cheltuieli (50)

Rezultatul exercitiului 60

Alte informatii: BETA a fost înfiintată la începutul anului N-2; ALFA

detine 100% din BETA; rezervele de la sfârsitul anului N provin din

rezultatul exercitiului N-2 (100) si N-1 (140); imobilizările au fost

achizitionate la 15.03.N-2; cursurile de schimb au fost:

31.12.N-3 2,96

15.03.N-2 3

31.12.N-2 3,04

31.12.N-1 3,1

31.12.N 3,2

Prezentati, conform IAS 21, contul de profit si pierdere si bilantul convertit.

915. Societătii comerciale ALFA SA i se acordă pe data de 1 ianuarie 2004

o subventie guvernamentală de 250 lei pentru crearea a 10 locuri de

muncă si păstrarea lor pe o perioadă de 4 ani. Costul angajării noilor

salariati este de 50 lei, iar cheltuielile cu salariile sunt de 600 lei în

primul an, crescând în următorii ani cu câte 5%, ca efect al inflatiei. La

sfârsitul anului 2005, societatea estimează neîndeplinirea conditiilor de

acordare a subventiei si probabilitatea rambursării unei părti de 75%

din valoarea subventiei. La data de 20.10.2006 se rambursează 80%

din valoarea subventiei primite.

Contabilizati, conform IAS 20, rambursarea subventiei si plata datoriei

la 20.10.2006.

916. O societate detine o imobilizare corporală cu valoarea contabilă de

30.000 lei si baza de impozitare de 24.000 lei. Profiturile din vânzarea

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

imobilizărilor se impozitează cu o cotă de 16%. Pentru celelalte profituri

se foloseste o cotă de 20%.

Cunoscând că societatea intentionează să recupereze valoarea imobilizării

prin utilizare, contabilizati impozitele amânate.

917. O societate cumpără un activ non-curent pentru suma de 20.000 u.m.

El are o durată de viată utilă de 5 ani si se amortizează după metoda

lineară. În vederea impozitării, 50% din cost este alocat în primul an, iar

restul linear pe durata rămasă de 4 ani. Cota de impozit pe profit 16%.

Precizati înregistrările contabile la sfârsitul anului 1.

918. O societate cumpără un activ non-curent pentru suma de 20.000 u.m.

El are o durată de viată utilă de 5 ani si se amortizează după metoda

lineară. În vederea impozitării, 50% din cost este alocat în primul an, iar

restul linear pe durata rămasă de 4 ani. Cota de impozit pe profit 16%.

Precizati înregistrările contabile la sfârsitul anului 2.

919. O societate cumpără un activ non-curent pentru suma de 20.000 u.m.

El are o durată de viată utilă de 5 ani si se amortizează după metoda

lineară. În vederea impozitării, 50% din cost este alocat în primul an, iar

restul linear pe durata rămasă de 4 ani. Cota de impozit pe profit 16%.

Precizati înregistrările contabile la sfârsitul anului 3.

920. La data de 31.12.N o societate detine un utilaj cu o valoare contabilă de

50.000 lei si baza de impozitare 40.000 lei. La deschiderea exercitiului

N există un pasiv de impozit amânat de 500 lei. În cursul exercitiului N

cota de impozit pe profit a scăzut de la 16% la 14%.

Conform IAS 12 "Impozitul pe profit", precizati înregistrările contabile

corecte la sfârsitul exercitiului N.

921. O întreprindere efectuează următoarele tranzactii:

1) vinde unui client, pe data de 01.01.N, mărfuri în valoare de

1.000.000 lei, conditiile de plată fiind: 10% din pret se plăteste în

momentul vânzării, 50% din pret se va plăti după un an de la vânzare,

iar 40% după 2 ani de la vânzare. Se estimează că în acel moment

clientul ar putea obtine un credit echivalent de pe piata financiară

la o rată a dobânzii de 60%;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

2)

vinde un program informatic pentru suma de 20.000.000 lei incluzând

în factură si pretul activitătii de service după instalare în valoare

de 1.500.000 lei; activitatea de service se realizează timp de 3 ani

începând cu anul N.

În conditiile aplicării IAS 18 "Venituri", la sfârsitul anului N, precizati

soldul creditor al contului 472.

922. O întreprindere efectuează următoarele tranzactii:

1) vinde unui client, pe data de 01.01.N, mărfuri în valoare de

1.000.000 lei, conditiile de plată fiind: 10% din pret se plăteste în

momentul vânzării, 50% din pret se va plăti după un an de la vânzare,

iar 40% după 2 ani de la vânzare. Se estimează că în acel moment

clientul ar putea obtine un credit echivalent de pe piata financiară

la o rată a dobânzii de 60%;

2)

cumpără, pe data de 30.07.N, un număr de 1.000 de obligatiuni,

valoarea nominală a unei obligatiuni 1.000 lei, pretul de achizitie

1.200 lei; dobânda anuală este de 30%, încasată la 31 decembrie N.

În conditiile aplicării IAS 18 "Venituri", precizati suma veniturilor din

dobânzi (cont 766) la 31 decembrie N.

923. În cursul anului N o întreprindere efectuează următoarele operatii: acordă

un împrumut unei filiale aflată în dificultate financiară de 850.000 u.m.;

încasează contravaloarea unui împrumut obligatar cu caracteristicile:

număr de obligatiuni 1.000 titluri, valoare nominală 1.100 u.m./titlu,

pret de rambursare 1.200 u.m., pret de emisiune 900 u.m.; vinde titlurile

de participare înainte de achitarea totală, pret de cesiune 900.000 u.m.,

partea neeliberată 400.000 u.m. si le încasează; majorează capitalul social

prin noi aporturi în numerar încasate în contul curent în conditiile:

număr de actiuni 1.000 titluri, valoare nominală 600 u.m./titlu, pret de

emisiune 800 u.m./titlu, valoare matematică contabilă 900 u.m./titlu;

vinde cu încasare directă 5 calculatoare în valoare de 2.000.000 u.m.

acordând un scont de 10% (exclusiv TVA); plăteste dobânzi si dividende

în valoare de 1.200.000 u.m. din care 100.000 u.m. legati de activitatea

de exploatare.

În conditiile în care nu se tine cont de TVA, contabilizati tranzactiile si

calculati fluxurile de numerar provenite din activitatea de investitii si

finantare.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

924. În cursul anului N, o întreprindere efectuează următoarele operatii: încasează

o rată scadentă de 700.000 u.m. si dobânda aferentă de 300.000 u.m.

unui împrumut acordat în anul precedent unei filiale aflate în dificultate

financiară; achizitionează o filială de 1.600.000 u.m. din care numerar

dobândit 400.000 u.m.; achizitionează 5 autoturisme în valoare totală

de 2.000.000 u.m. din care 600.000 u.m. preluate în leasing financiar,

restul achitate pe loc, primind un scont de 5%; plăteste dobânda anuală

aferentă unui împrumut obligatar emis în exercitiul anterior cu caracteristicile:

număr de obligatiuni 1.000, valoare nominală 1.000 u.m., pret

de rambursare 1.200 u.m., pret de emisiune 1.100 u.m.; rata dobânzii

30%; rambursează o transă de 200 de obligatiuni; plăteste rata anuală

de leasing financiar 50.000 u.m. si contractează un credit bancar pe

termen lung 1.400.000 u.m.

În conditiile în care nu se tine cont de TVA, contabilizati tranzactiile si

calculati fluxurile de numerar provenite din activitatea de investitii si

finantare.

925. Se dau următoarele informatii în conturi (solduri finale) la sfârsitul

anului N:

- vânzări de produse finite 60.000.000 lei;

- vânzări de mărfuri 18.000.000 lei;

- costul mărfurilor vândute 12.000.000 lei;

- variatia stocurilor (sold debitor) 8.000.000 lei;

- venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

7.000.000 lei;

- productie imobilizată 50.000.000 lei.

Conform OMFP nr. 1.752/2005, calculati cifra de afaceri netă si total

venituri din exploatare.

926. O societate livrează mărfuri unui client în valoare de 6.188 lei, TVA

inclus. Clientul constată că o parte din mărfuri prezintă defecte si intentează

firmei un proces judecătoresc. La sfârsitul anului N, societatea estimează

că probabilitatea de pierdere a procesului este de 40%. La sfârsitul anului

N+1, procesul nu este terminat, iar probabilitatea de pierdere se estimează

a fi 30%. În mod similar, la sfârsitul anului N+2, probabilitatea de pierdere

se estimează la 90%. În anul N+3, procesul este terminat si societatea

este obligată la plata unei amenzi în valoare de 5.800 lei.

Precizati înregistrările contabile aferente anilor N, N+1, N+2 si N+3.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

927. Societatea ALFA SA vinde produse însotite de certificate de garantie

pentru 12 luni. În exercitiul financiar N s-au vândut 30 de produse.

Experienta întreprinderii si estimările indică pentru anul care urmează

că 60% din produsele vândute în N nu vor înregistra niciun fel de problemă,

36% vor avea nevoie de reparatii minore cu un cost mediu de

500 lei/produs, iar 4% vor avea nevoie de înlocuire completă la un cost

de 3.500 lei/produs. La 1 ianuarie N, provizioanele pentru garantii aferente

produselor vândute în anul N-1 erau de 4.600 lei. În cursul anului N

s-au înregistrat cheltuieli pentru remedierea produselor vândute în anul

N-1 în valoare de 2.500 lei, iar provizionul aferent a fost reluat la venituri.

Precizati înregistrările contabile aferente anului N.

928. O întreprindere de exploatare minieră achizitionează în anul N un utilaj

de extractie în valoare de 15.000 lei. Întreprinderea estimează că la

terminarea extractiei (peste 5 ani) va efectua cheltuieli cu demontarea,

mutarea si restaurarea activului, recunoscute printr-un provizion în valoare

de 5.000 lei. Peste 5 ani, la terminarea extractiei, costurile efective cu

demontarea si mutarea activului se ridică la 7.000 lei, din care 2.000 lei

materiale si 5.000 lei salariale.

Precizati înregistrările contabile aferente anilor N si N+4 conform

IAS 37.

929. În procesul de restructurare a activitătii, Consiliul de administratie al

întreprinderii A decide să închidă o fabrică ce realizează produse chimice.

Pe data de 20 decembrie anul N, Consiliul de administratie a aprobat

un plan detaliat legat de acest eveniment, au fost trimise scrisori clientilor

pentru a identifica alte surse de aprovizionare, iar personalul unitătii

respective a fost informat asupra restructurării. Costurile estimate cu

închiderea si dezafectarea fabricii se ridică la 5.000 lei, iar plata compensatiilor

către angajatii ce vor fi concediati, la 4.000 lei. Totodată, conducerea

societătii a luat decizia vânzării clădirilor apartinând fabricii,

existând deja un cumpărător. Valoarea contabilă netă a clădirilor sectiei

este de 25.000 lei, pretul de vânzare negociat fiind de 32.000 lei. În

anul N+1 are loc vânzarea clădirilor si se efectuează plăti compensatorii

celor afectati de restructurare, în sumă de 2.000 lei.

Precizati înregistrările contabile aferente anilor N si N+1 conform

IAS 37.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

930. A a achizitionat, la 01.01.N, 75% din actiunile lui B, pentru suma de

3.500 lei. Bilanturile sintetizate ale celor două societăti în lei, la data

achizitiei, sunt:

Specificare A B

.

+

+

=

.

.

.

.

Constructii

Mărfuri

Clienti

Active identificabile

Investitie la B

Capital propriu

Datorii

Furnizori

3.000

2.000

1.500

6.500

3.500

10.000

9.000

1.000

1.000

10.000

2.500

1.000

500

4.000

x

4.000

3.000

1.000

1.000

4.000

Valoarea justă a activelor identificabile la B este de 5.000 lei, împărtită

astfel: 3.000 lei constructii, 1.400 lei mărfuri si 600 lei clienti, iar a

datoriilor identificabile, 1.000 lei.

Calculati fondul comercial.

931. Martina SA a achizitionat, la 01.01.N, 80% din actiunile societătii

Sorina SA, pentru suma de 1.250 u.m. Bilanturile sintetizate ale celor

două societăti în u.m. se prezintă după cum urmează:

Specificare A B

.

.

Active identificabile

Investitie la Sorina

4.000

1.250

2.000

x

.

.

Capital propriu

Datorii

5.250

3.250

2.000

2.000

1.400

600

5.250 2.000

Valoarea justă a activelor identificabile la Sorina SA însumează 2.500 u.m.

Calculati si contabilizati fondul comercial, metoda achizitiei prin

cumpărarea de actiuni.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

932. O societate achizitionează 100 de actiuni pe care le clasifică în categoria

activelor financiare detinute pentru tranzactionare. Costul de achizitie

(curs bursier) este de 90 lei/bucată. La data bilantului cursul actiunilor

este de 110 lei/bucată. Variatia valorii juste a acestor active se va recunoa

ste în rezultatul exercitiului. La momentul vânzării a 50% din actiunile

achizitionate cursul bursier este de 125 lei/bucată. La momentul

vânzării diferentei de 50% din actiunile achizitionate cursul bursier este

de 85 lei/bucată.

Precizati înregistrările contabile legate de aceste tranzactii.

933. Un produs finit care are un pret în numerar de 1.200.000 lei este vândut

în baza unui contract cu plata în rate care are următorii termeni: data

vânzării 01.01.N; durata încasării 10 rate; rata efectivă a dobânzii 13%;

ratele sunt plătite la finele perioadei; avansul 200.000 lei.

În conditiile în care ratele de încasat se determină pe baza formulei:

1.000.000 x 13%

Rata totală = = 184.290 lei,

1 - (1 + 0,13)-10

tabelul de încasare se prezintă astfel:

Specificare Rata Dobânda Rata

vânzării

Sold

0 1 2 3 = 1 - 2 4

Pret în numerar

Avans

Rata 1

Rata 2

.

Rata 10

-

-

184.290

184.290

.

184.290

-

-

130.000

122.942

.

21.202

-

200.000

54.290

61.348

.

163.088

1.200.000

1.000.000

954.710

893.362

.

0

TOTAL 1.842.900 842.900 1.000.000 0

Precizati înregistrările contabile efectuate la facturarea produsului si

încasarea primei rate.

934. Martina SA încheie un contract pentru executarea unor prestatii în valoare

totală de 1.000.000 lei, iar durata de realizare este de 3 ani. Costurile

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

aferente serviciilor prestate sunt în total de 850.000 lei, iar costurile

aferente serviciilor prestate pentru fiecare an în corelatie cu stadiul de

executie sunt: anul 1 = 200.000 lei; anul 2 = 300.000 lei; anul 3 =

350.000 lei.

Calculati veniturile recunoscute anual conform procentului de executie

si precizati înregistrarea contabilă aferentă anului 1.

935. Un utilaj de productie care are un pret în numerar de 396.000 lei este

achizitionat în baza unui contract de leasing financiar care are următorii

termeni: data intrării în vigoare 1 ianuarie 2006; durata contractului de

leasing 3 ani; ratele în valoare de 87.000 lei sunt plătibile semestrial

în avans; rata efectivă a dobânzii este de 28,256% anual; avansul de

36.000 lei este plătibil imediat.

Tabelul cu amortizarea aferentă acestei tranzactii este următorul:

Specificare Rata Dobânda Capital Sold

Pret în numerar

Avans

Rata 1

Rata 2

36.000

87.000

87.000

-

42.384

37.131,6

36.000

44.616

49.868,4

396.000

360.000

315.384

265.515,6

209.775,6

147.472,8

77.835,6

-

Subtotal

Rata 3

Rata 4

Rata 5

Rata 6

210.000

87.000

87.000

87.000

87.000

79.515,6

31.260

24.697,2

17.362,8

9.164,4

130.484,4

55.740

62.302,8

69.637,2

77.835,6

Total 558.000 162.000 396.000

Precizati înregistrările din contabilitatea primară a locatarului si extrasul

din bilant.

936. Un utilaj de productie, care are un pret în numerar de 396.000 lei, este

achizitionat în baza unui contract de leasing financiar care are următorii

termeni: data intrării în vigoare 1 ianuarie 2006; durata contractului de

leasing 3 ani; ratele în valoare de 87.000 lei sunt plătibile semestrial

în avans; rata efectivă a dobânzii este de 28,256% anual; avansul de

36.000 lei este plătibil imediat.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Tabelul cu amortizarea aferentă acestei tranzactii este următorul:

Specificare Rata Dobânda Capital Sold

Pret în numerar

Avans

Rata 1

Rata 2

36.000

87.000

87.000

-

42.384

37.131,6

36.000

44.616

49.868,4

396.000

360.000

315.384

265.515,6

209.775,6

147.472,8

77.835,6

-

Subtotal

Rata 3

Rata 4

Rata 5

Rata 6

210.000

87.000

87.000

87.000

87.000

79.515,6

31.260

24.697,2

17.362,8

9.164,4

130.484,4

55.740

62.302,8

69.637,2

77.835,6

Total 558.000 162.000 396.000

Precizati înregistrările din contabilitatea primară a locatorului si extrasul

din bilant.

937. Societatea Martina SA închiriază în regim de leasing o clădire necesară

desfăsurării productiei în următoarele conditii: durata contractului de

leasing 3 ani; plătile se efectuează trimestrial si sunt în sumă de 20.000 lei

fiecare; valoarea clădirii 900.000 lei; durata de viată 20 ani.

Precizati înregistrările contabile efectuate de locatar si locator.

938. Martina SA foloseste pentru constructia unei clădiri în regie proprie

împrumuturi după cum urmează, fără a recurge la credit cu destinatie

specială:

Specificare 01.01.2008 31.12.2008 Media

1. Împrumuturi pe termen

scurt cu dobânda de 20%

2. Împrumuturi pe termen

lung cu dobânda de 10%

100.000

500.000

200.000

700.000

150.000

600.000

Cheltuielile cu activele în curs de realizare efectuate în timpul anului

sunt de 550.000 lei, la sfârsitul anului rămânând neachitati 50.000 lei.

Calculati costul capitalizat.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

939. O societate comercială a efectuat următoarele împrumuturi pentru finantarea

constructiei unei clădiri pe care o execută în regie proprie: împrumut

pe termen scurt 500.000 lei cu o rată a dobânzii de 10%, împrumut pe

termen lung 600.000 lei cu o rată a dobânzii de 8%. Dobânda s-a plătit

la 6 luni, rămânând neachitată la sfârsitul anului dobânda corespunzătoare

semestrului II.

Cheltuielile cu activitatea în curs de realizare se ridică la 3.400.000 lei.

La sfârsitul anului rămâne neachitată suma de 500.000 lei.

Calculati, conform IAS 23, costurile îndatorării care pot fi capitalizate

si precizati înregistrarea contabilă.

940. Pe 1 iulie exercitiul 2006 se cumpără obligatiuni în conditiile:

.

pretul de cumpărare 100.000 lei

.

cuponul dobânzii de încasat între 1 aprilie si

1 iulie (3 luni) pentru o rată a dobânzii de 16%

(100.000 x 16% x 3/12) 4.000 lei

Dobânda până la 1 aprilie a fost încasată la sursa de cumpărare. La 31 decembrie

2006, valoarea bursieră a obligatiunilor este de 98.000 lei.

Fractiunea de dobândă de încasat de la 1 aprilie până la 31 decembrie

anul N este de 100.000 x 16% x 9/12 = 12.000 lei. În exercitiul 2007 la

1 octombrie se cesionează obligatiunile; pretul de cesiune este de 107.000 lei,

din care cuponul dobânzii, 8.000 lei.

Precizati înregistrările contabile aferente anilor 2006 si 2007.

941. Pe data de 01.09.N societatea ALFA SA a achizitionat 1.000 de obligatiuni

pe termen lung la un cost de 320 lei/titlu, valoarea nominală

fiind de 300 lei/titlu. Dobânda, calculată cu o rată de 10%, se plăteste la

fiecare 6 luni, iar scadenta este la 5 ani. Contabilizati recunoasterea

cuponului si venitul financiar adus de investitie.

942. Întocmiti pe baza datelor de mai jos situatia fluxurilor de numerar:

Contul de profit si pierdere la 31.12.N

- lei

.

Cifra de afaceri 360.000

- Costul vânzărilor 306.000

= Marja asupra vânzărilor

54.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

- Amortizarea 4.500

- Cheltuieli generale de administratie 5.400

- Cheltuieli de desfacere 1.800

- Cheltuieli cu dobânzile 5.400

+ Venituri din investitii financiare pe termen scurt 8.100

= Profit înainte de impozitare 45.000

- Impozit pe profit 10.800

= Profit net 34.200

Bilantul la 31.12.N

- lei

I. ACTIVE

N N-1

.

Terenuri si imobilizări corporale

la valoarea brută 51.930 22.500

-

Amortizarea cumulată 12.600 8.100

=

Terenuri si imobilizări corporale

la valoarea contabilă netă 39.330 14.400

+

Investitii financiare pe termen scurt 36.000 36.000

+

Stocuri 16.650 23.850

+

Creante 27.000 17.100

+ Numerar si echivalente de numerar 11.250 6.300

= Total active 130.230 97.650

II. DATORII

.

Furnizori 3.600 21.150

+

Dobânzi de plătit 630 1.800

+

Impozit pe profit plătit 4.500 10.800

+ Datorii pe termen lung 22.500 12.600

= Total datorii 31.230 46.350

III. CAPITAL PROPRIU

.

Capital social 40.500 27.000

+

Rezultatul reportat 24.300 24.300

+ Rezultatul curent 34.200

= Total capital propriu 99.000 51.300

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

943. O societate comercială raportează următoarele rezultate (profit net):

Anul 1: la 31.12 anul 1, 20.000.000 lei; Anul 2: la 31.12 anul 2,

9.000.000 lei; Anul 3: la 31.12 anul 3, 35.000.000 lei. Numărul de

actiuni comune emise la 01.08 anul 1 este de 13.000.000 actiuni. Evidenta

în timp a actiunilor este redată în tabelul de mai jos:

01.01 anul 3 Sold initial actiuni 13.000.000 actiuni

01.06 anul 3 Răscumpărare 300.000 actiuni

01.07 anul 3 Emisiune actiuni 1.000.000 actiuni

Calculati rezultatul pe actiune de bază în cei 3 ani.

944. O societate comercială raportează următoarele rezultate (profit net):

Anul 1: la 31.12 anul 1, 20.000.000 lei; Anul 2: la 31.12 anul 2,

9.000.000 lei; Anul 3: la 31.12 anul 3, 35.000.000 lei. Actiuni comune

aflate în circulatie până la 30.08 anul 3: 13.000.000 actiuni. Emisiunea

gratuită de actiuni are loc la 01.09 anul 3 astfel: câte 3 actiuni comune

pentru fiecare 4 actiuni comune în circulatie la 30.08 anul 3.

Calculati rezultatul pe actiune de bază în cei 3 ani.

945. O societate comercială raportează următoarele rezultate (profit net):

Anul 1: la 31.12 anul 1, 20.000.000 lei; Anul 2: la 31.12 anul 2,

9.000.000 lei; Anul 3: la 31.12 anul 3, 35.000.000 lei. Actiuni comune

aflate în circulatie până înainte de emiterea DS 13.000.000 actiuni. Emisiunea

actiunilor are loc astfel: 2 actiuni noi pentru fiecare 5 actiuni aflate

în circulatie, adică 5.200.000 actiuni; pretul de exercitare 1,4 lei/actiune

comună; valoarea justă a unei actiuni comune exact înainte de exercitarea

la 01.10 anul 2 este de 2,5 lei/ actiune.

Calculati rezultatul pe actiune de bază în cei 3 ani.

946. O societate prezintă următoarele date: profitul net 35.000.000 lei; numărul

de actiuni emise la 01.08 anul 1 = 13.000.000 actiuni; societatea

are emise obligatiuni cu dobândă de 10% convertibile cu suma

principalului de 70.000.000 lei, plătibile în 10 ani; fiecare obligatiune

de 1.000 lei este convertibilă la cererea actionarului în 100 de actiuni

comune; în anul 2 nu s-au convertit actiuni. Conversia tuturor actiunilor

are loc la 01.08 anul 3.

Calculati rezultatul pe actiune de bază si rezultatul pe actiune diluat.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

947. O societate prezintă următoarele date: profitul net 35.000.000 lei; media

ponderată a actiunilor comune în circulatie 13.000.000 actiuni; valoarea

justă medie a unei actiuni comune în anul 3 = 2,5 lei/actiune; media

ponderată a actiunilor cu optiune atasată în anul 3 = 5.000.000 actiuni;

pretul de exercitare a actiunii comune cu optiune atasată în anul 3 este

1 leu/actiune.

Calculati rezultatul pe actiune diluat.

948. Două societăti comerciale A si B care nu au participatii reciproce fuzionează.

Se cunosc următoarele date: societatea A (absorbant): active diverse

60.000.000 lei, datorii 10.000.000 lei, număr de actiuni 10.000 titluri,

valoarea nominală a unei actiuni 3.500 lei/actiune; societatea B (absor-

bit): capital social 30.000.000 lei, rezerve 10.000.000 lei, plusvaloare

din reevaluarea imobilizărilor 15.000.000 lei.

Care este numărul de actiuni ce trebuie emise si care este prima de fuziune?

949. Două societăti comerciale A (absorbant) si B (absorbit) care nu au participatii

reciproce fuzionează. Se cunosc următoarele date: prima de

fuziune 5.600.000 lei; societatea B: active diverse 40.000.000 lei, datorii

12.000.000 lei; societatea A: număr de actiuni 10.000 titluri, valoare

nominală 8.000 lei/actiune, plusvaloare din reevaluarea imobilizărilor

10.000.000 lei.

Care este mărimea rezervelor societătii A?

950. Două societăti comerciale A (absorbant) si B (absorbit) care nu au participatii

reciproce de capital fuzionează. Se cunosc următoarele date:

numărul de actiuni emise de societatea A pentru remunerarea aportului

8.000 titluri; societatea A: capital social format din 10.000 titluri, valoarea

nominală a actiunilor 3.000 lei/actiune, rezerve 10.000.000 lei, plusvaloare

din reevaluarea imobilizărilor 20.000.000 lei; societatea B: active

diverse 59.000.000 lei.

Care este mărimea datoriilor societătii B?

951. Bilantul contabil înainte de partaj la o societate pe actiuni se prezintă

astfel: conturi curente la bănci 60.000.000 lei; capital social 30.000.000 lei;

rezerve legale 10.000.000 lei; rezultatul lichidării (profit) 20.000.000 lei.

Cota de impozit pe profit 16%, iar a impozitului pe dividende, 10%.

Contabilizati operatiile legate de partaj si determinati mărimea impozitului

pe dividende datorat bugetului de stat si a distribuirilor către actionari.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

952. Bilantul contabil înainte de partajul la o societate pe actiuni se prezintă

astfel: conturi curente la bănci 90.000 lei; capital social 40.000 lei;

rezerve legale 10.000 lei; alte rezerve 10.000 lei; rezultatul lichidării

30.000 lei.

Contabilizati operatiile legate de partaj si precizati mărimea corectă a

impozitelor datorate bugetului de stat si a dividendelor plătite actionarilor.

Cota de impozit pe profit este 16%, iar cota de impozit pe dividende

este 10%.

953. Bilantul contabil înainte de efectuarea partajului se prezintă astfel: activ

25.800.000 lei; capital social subscris vărsat 32.000.000 lei; rezerve

legale 4.000.000 lei; rezultatul lichidării (pierdere) 10.200.000 lei. Societatea

are doi asociati, A si B, care au aport la capitalul social: A 30% si B

70%. Procentul de impozitare a profitului este 16%, iar al impozitului

pe dividende, 10%.

Contabilizati operatiile legate de partaj si precizati valoarea restituirilor

către actionari.

954. Bilantul contabil înainte de efectuarea partajului activului net se prezintă

astfel: cont 512 = 3.750.000 lei; cont 1012 = 800.000 lei; cont 1061 =

50.000 lei; cont 1068 = 1.000.000 lei; cont 121 (pierdere din lichidare

exercitiul curent) = 300.000 lei; cont 121 (pierdere din lichidare exercitiul

precedent) = 2.300.000 lei; cont 401 = 4.500.000 lei.

Precizati înregistrările legate de partaj si determinati suma pe care actionarii

trebuie să o depună în vederea plătii datoriilor către furnizori.

955. La o societate cu răspundere limitată bilantul contabil de închidere în

vederea partajului la lichidare prezintă următoarele date: disponibilităti

34.000.000 lei; capital social neamortizat 25.000.000 lei; alte rezerve

6.000.000 lei; rezultatul net al lichidării (profit) 3.000.000 lei. Impozitul

pe dividende este de 10%.

Care sunt mărimile distincte privind câstigul din lichidare si dividendele

plătite efectiv asociatilor?

956. În cursul anului N o întreprindere efectuează următoarele operatii: achizitionează

actiuni ca titluri de participare la cost total de 2.000.000 u.m.,

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

din care 30% eliberate si achitate imediat, restul neeliberate; vinde titlurile

de participare înainte de eliberarea si achitarea totală, pret de cesiune

2.500.000 u.m., si le încasează; încasează dobânzi si dividende în valoare

de 350.000 u.m., din care 100.000 u.m. legate de activitatea de exploatare;

plăteste dobânzi si dividende în valoare de 650.000 u.m., din care

200.000 u.m. legate de activitatea de exploatare; rambursează un credit

bancar pe termen lung de 300.000 u.m.; acordă filialei sale un împrumut

de 850.000 u.m. si încasează contravaloarea unui împrumut obligatar

cu caracteristicile: număr de obligatiuni 1.000 titluri, valoare nominală

900 u.m., pret de rambursare 1.000 u.m., pret de emisiune 800 u.m.

Precizati înregistrările contabile si determinati fluxurile de numerar

provenite din activitatea de investitii si finantare.

957. În cursul anului N o întreprindere efectuează următoarele operatii: achizitionează

actiuni ca titluri de participare la cost total de 1.000.000 u.m.

din care 30% eliberate si achitate imediat, restul neeliberate; vinde titlurile

de participare înainte de eliberarea si achitarea totală, pret de cesiune

850.000 u.m., si le încasează; achizitionează un mijloc de transport în

valoare totală de 650.000 u.m. din care 500.000 u.m. achitate pe loc,

restul fiind preluat în leasing financiar; încasează dobânzi si dividende

în valoare de 180.000 u.m. si plăteste dobânzi si dividende în valoare

de 120.000 u.m.

În conditiile în care nu se tine cont de TVA, precizati înregistrările contabile

si calculati fluxul de numerar provenit din activitatea de investitii.

958. Dispuneti de următoarele date: instalatii la valoarea brută 5.600.000 lei;

amortizarea instalatiilor 3.000.000 lei; materii prime 14.000.000 lei;

ajustări pentru deprecierea materiilor prime 1.500.000 lei; clienti

3.900.000 lei; ajustări pentru deprecierea creantelor clienti 200.000 lei;

cheltuieli în avans 10.000.000 lei; conturi curente la bănci 15.000.000 lei;

capital social subscris vărsat 10.000.000 lei; provizioane pentru riscuri

si cheltuieli 6.000.000 lei; împrumuturi din emisiuni de obligatiuni

2.000.000 lei; prime privind rambursarea împrumuturilor din emisiuni

de obligatiuni 1.000.000 lei; furnizori 6.000.000 lei; venituri în avans

16.000.000 lei; credite bancare pe termen scurt 4.800.000 lei.

Care este mărimea fondului de rulment net global, a necesarului în fond

de rulment si a trezoreriei nete?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

959. O întreprindere efectuează următoarele tranzactii: (1) Vinde unui client,

pe data de 01.01.N, mărfuri în valoare de 1.000.000 lei, conditiile de

plată fiind: 10% din pret se plăteste în momentul vânzării, 50% din pret

se va plăti după un an de la vânzare, iar 40%, după 2 ani de la vânzare.

Se estimează că în acel moment clientul ar putea obtine un credit echivalent

de pe piata financiară la o rată a dobânzii de 60%. (2) Cumpără,

pe data de 30.07.N, un număr de 1.000 de obligatiuni, valoarea nominală

a unei obligatiuni 1.000 lei, pretul de achizitie 1.200 lei; dobânda anuală

30% încasată la 31 decembrie N.

Contabilizati tranzactiile în conditiile aplicării IAS 18 "Venituri" si determinati

valoarea totală a veniturilor curente la 31 decembrie N.

960. O întreprindere efectuează următoarele tranzactii: (1) Vinde unui client,

pe data de 01.01.N, mărfuri în valoare de 1.000.000 lei, conditiile de

plată fiind: 10% din pret se plăteste în momentul vânzării, 50% din pret

se va plăti după un an de la vânzare, iar 40%, după 2 ani de la vânzare.

Se estimează că în acel moment clientul ar putea obtine un credit echivalent

de pe piata financiară la o rată a dobânzii de 60%. (2) Încheie un contract

pentru executarea unor prestatii în valoare totală de 1.000.000 lei, durata

de realizare 3 ani, costurile aferente serviciilor prestate pentru fiecare

din cei 3 ani: anul N = 300.000 lei, anul N+1 = 500.000 lei, anul N+2

= 400.000 lei.

Contabilizati tranzactiile în conditiile aplicării IAS 18 "Venituri" si determinati

cifra de afaceri netă în anul N.

961. Se cunosc următoarele informatii privind societatea ALFA la data de

31.12.N: creantele clienti au o valoare brută de 54.000 lei si există o

ajustare de depreciere a creantelor clienti de 4.000 lei. Ajustările sunt

deductibile fiscal doar atunci când instanta declară falimentul societătii

debitoare; dobânzi de plătit 2.500 lei. Dobânzile sunt recunoscute fiscal

în exercitiul în care au generat un flux de trezorerie.

Conform IAS 12 "Impozitul pe profit", precizati înregistrările contabile

corecte la sfârsitul exercitiului N (cota de impozitare 16%).

962. Se cunosc următoarele informatii privind societatea ALFA, la data de

31.12.N: imobilizări corporale 250.000 lei, baza de impozitare 235.000 lei;

dobânzi de încasat 10.000 lei. Dobânzile sunt recunoscute fiscal în exer

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

citiul în care au generat un flux de trezorerie. La începutul exercitiului N

există un pasiv de impozit amânat de 1.000 lei.

Conform IAS 12 "Impozitul pe profit", precizati înregistrările contabile

corecte la sfârsitul exercitiului N (cota de impozitare 16%).

963. O societate a semnat un contract de leaseback pentru o clădire în conditiile:

cost 100 lei, amortizarea cumulată până în momentul vânzării

30 lei, valoarea contabilă de 70 lei este mai mică decât valoarea justă

egală cu 90 lei, iar pretul de vânzare de 120 lei este mai mare decât

valoarea justă de 90 lei. Durata contractului este de 6 ani. Se anticipează

că bunul este folosit pe o durată de 3 ani.

Conform IAS 17, contabilizati tranzactia.

964. O societate a semnat un contract de leaseback pentru o clădire în conditiile:

costul 100 lei, amortizarea cumulată până în momentul vânzării

30 lei, valoarea contabilă de 70 lei este egală cu valoarea justă, iar pretul

de vânzare de 80 lei este mai mare decât valoarea justă de 70 lei. Durata

contractului este de 6 ani, durata estimată de utilizare a bunului este de

5 ani.

Conform IAS 17, contabilizati tranzactia.

965. Pe data de 15 decembrie N, societatea X a achizitionat o instalatie în

următoarele conditii: pret negociat cu furnizorul 300.000 u.m., cheltuieli

cu transportul, instalarea si probele facturate de furnizori 20.000 u.m.

Presupunem că, prin contractul de licentă, societatea are obligatia ca la

sfârsitul perioadei de exploatare să îndepărteze instalatia si să restaureze

amplasamentul. Valoarea actualizată a cheltuielilor necesare pentru

îndeplinirea obligatiilor contractuale este estimată la 10.000 u.m.

Să se contabilizeze achizitia utilajului si recunoasterea cheltuielilor

necesare pentru îndepărtarea instalatiei în conformitate cu IAS 16.

966. O întreprindere posedă un autoturism estimat la o valoare de 150.000 u.m.

El fusese achizitionat la un cost de 300.000 u.m. si amortizat pentru

187.500 u.m. Autoturismul este schimbat contra unui alt autoturism,

estimat la o valoare justă de 210.000 u.m. Întreprinderea va vărsa suma

de 60.000 u.m. pentru a compensa diferenta.

Să se contabilizeze schimbul de active în conformitate cu IAS 16.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

967. O întreprindere posedă un autoturism estimat la o valoare de 150.000 u.m.

El fusese achizitionat la un cost de 300.000 u.m. si amortizat pentru

187.500 u.m. Autoturismul este schimbat contra unui utilaj de productie

estimat, de asemenea, la o valoare de 150.000 u.m.

Să se contabilizeze schimbul de active în conformitate cu IAS 16.

968. Conducerea unei întreprinderi decide să reevalueze constructiile sale.

Activele în cauză au fost achizitionate la un cost de 800.000 u.m. si

sunt amortizate pentru suma de 200.000 u.m. Valoarea justă a constructiilor

determinată de experti este de 900.000 u.m.

Să se contabilizeze operatia de reevaluare în conformitate cu IAS 16,

stiind că societatea foloseste procedeul de reevaluare a valorii brute.

969. Conducerea unei întreprinderi decide să reevalueze constructiile sale.

Activele în cauză au fost achizitionate la un cost de 800.000 u.m. si

sunt amortizate pentru suma de 200.000 u.m. Valoarea justă a constructiilor

determinată de experti este de 900.000 u.m.

Să se contabilizeze operatia de reevaluare în conformitate cu IAS 16,

stiind că societatea foloseste procedeul de reevaluare a valorii nete.

970. La 31.12.N-2, societatea a constatat o pierdere de 75.000 u.m. pentru

un utilaj cu valoarea contabilă de 300.000 u.m. Durata de utilitate

rămasă la acea dată era de 10 ani. La 31.12.N, există indicii că pierderea

de valoare a utilajului s-a diminuat. Presupunem că la 31.12.N valoarea

recuperabilă a utilajului este de 216.000 u.m.

Să se contabilizeze pierderea la 31.12.N-2 si să se analizeze eventuala

sa diminuare la 31.12.N în conformitate cu IAS 36.

971. La 31.12.N-2, societatea a constatat o pierdere de 75.000 u.m. pentru

un utilaj cu valoarea contabilă de 300.000 u.m. Durata de utilitate

rămasă la acea dată era de 10 ani. La 31.12.N, există indicii că pierderea

de valoare a utilajului s-a diminuat. Presupunem că la 31.12.N valoarea

recuperabilă a utilajului este de 255.000 u.m.

Să se contabilizeze pierderea la 31.12.N-2 si să se analizeze eventuala

sa diminuare la 31.12.N în conformitate cu IAS 36.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

972. La sfârsitul exercitiului N, societatea M a achizitionat societatea X la

un cost de 9.000 u.m., din care valoarea justă a activelor identificabile

6.000 u.m. si fondul comercial 3.000 u.m. Presupunem că valoarea

recuperabilă este dată de valoarea de utilitate.

La sfârsitul anilor N si N+1 valoarea de utilitate este mai mare decât

costul.

În exercitiul N+2, în tara în care se află X s-au impus restrictii privind

exportul produselor fabricate de către aceasta si se estimează o scădere

dramatică a productiei.

La 31.12.N estimările legate de amortizare sunt: durata rămasă 12 ani,

metoda lineară, valoarea reziduală nulă.

La 31.12.N+2, valoarea recuperabilă a unitătii generatoare de trezorerie

X este de 4.080 u.m.

În N+3, situatia din tara în care se află X începe să se amelioreze si se

estimează o crestere a productiei. La 31.12.N+3, valoarea recuperabilă

a unitătii generatoare de trezorerie X este 5.730 u.m.

Să se analizeze unitatea generatoare de trezorerie X la închiderea exercitiilor

N, N+1, N+2 si N+3 în conformitate cu IAS 36 si să se prezinte

înregistrările contabile corespunzătoare.

973. Întreprinderea a construit un imobil al cărui cost este de 25.000 u.m.

Acest imobil a fost dat în folosintă pe 1 iulie N. La 31.12.N, activul este

evaluat la valoarea sa justă, estimat la 25.300 u.m. De la data punerii în

functiune, imobilul a fost amortizat pentru 500 u.m. La 31.12.N+1,

valoarea justă a imobilului este de 26.000 u.m.

Să se prezinte înregistrările contabile la 31.12.N si la 31.12.N+1, stiind

că societatea foloseste pentru evaluare modelul valorii juste, în conformitate

cu IAS 40.

974. Până pe 1 august N, întreprinderea a ocupat un imobil cu birouri, imobil

care se află în proprietatea sa. Pe 1 august N, societatea l-a închiriat

altor societăti, astfel încât imobilul a devenit imobil de plasament. La

această dată se cunosc următoarele informatii privind imobilul: valoarea

justă 14.000 u.m., valoarea de intrare 10.000 u.m., amortizarea cumulată

4.000 u.m. Presupunem că valoarea justă devine 13.500 u.m. la 31.12.N

si 14.200 u.m. la 31.12.N+1.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Să se contabilizeze schimbarea clasificării imobilului la 1 august N si

evaluarea acestuia la 31.12.N si la 31.12.N+1, stiind că societatea folose

ste modelul valorii juste, în conformitate cu IAS 40.

975. Societatea are ca obiect de activitate achizitia si vânzarea de clădiri. Pe

1 noiembrie N managerii au decis ca una dintre clădirile achizitionate

în vederea vânzării să fie închiriată tertilor. Se cunosc următoarele informatii

privind clădirea: costul de achizitie 20.000 u.m., valoarea justă

la 01.11.N 21.000 u.m. La 31.12.N, valoarea justă a clădirii este de

21.200 u.m.

Să se contabilizeze schimbarea clasificării activului la 1 noiembrie N si

evaluarea acestuia la 31.12.N, stiind că societatea foloseste modelul

valorii juste, în conformitate cu IAS 40.

976. Întreprinderea utilizează începând cu 1 mai N+1 un imobil pe care anterior

îl oferise spre închiriere altor societăti. Valoarea justă a imobilului

era 9.000 u.m. la 31.12.N si 10.000 u.m. la 01.05.N+1. Durata de utilizare

reziduală este de 20 ani.

Să se contabilizeze schimbarea clasificării imobilului la 1 mai N, în

conformitate cu IAS 40, si amortizarea acestuia la 31.12.N.

977. La 31.12.N, societatea X detine în stoc următoarele articole:

Articole Cost de achizitie

(în u.m.)

Valoare de piată

(în u.m.)

Mărfuri M1 10.000 9.500

Mărfuri M2 8.000 8.300

Mărfuri M3 30.000 32.000

Mărfuri M4 5.000 4.200

Total 53.000 54.000

Valoarea de piată a articolelor a fost stabilită de un evaluator profesionist

si coincide cu valoarea netă de realizare.

Să se evalueze stocurile la 31.12.N în conformitate cu IAS 2 si să se

contabilizeze eventuala depreciere constatată.

978. Societatea a aprobat un plan de vânzare a unui grup de active si a initiat

actiuni de găsire a unui cumpărător. Grupul de active destinat cedării

este evaluat astfel:

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Active Valoarea contabilă la

închiderea exercitiului,

înainte de clasificarea

în categoria activelordestinate vânzării

Valoarea contabilă

după aplicarea

standardelor specifice,

înainte de clasificarea

în categoria activelor

destinate vânzării

Fond comercial 15.000 15.000

Terenuri 46.000 40.000

Constructii 57.000 57.000

Stocuri 24.000 22.000

Active financiare

destinate tranzactionării 18.000 15.000

Total 160.000 149.000

Entitatea recunoaste pierderea de 160.000 - 149.000 = 11.000 u.m.

chiar înainte de clasificarea grupului de active ca destinat vânzării.

Se estimează o valoare justă, diminuată cu cheltuielile de vânzare, pentru

grupul de active de 130.000 u.m.

Să se evalueze grupul de active în conformitate cu IFRS 5 si să se aloce

eventuala depreciere constatată.

979. La 30.06.N, o întreprindere obtine o subventie de 32.000 u.m. pentru a

achizitiona o instalatie al cărei cost este de 80.000 u.m. si care va fi

amortizată conform metodei lineare pe o durată de 4 ani. Administratia

publică conditionează acordarea subventiei de angajarea a trei absolventi

pentru o durată minimă de un an.

Să se prezinte înregistrările contabile aferente exercitiului N, stiind că

societatea recunoaste subventia primită în categoria veniturilor în avans.

980. La 30.06.N, o întreprindere obtine o subventie de 32.000 u.m. pentru a

achizitiona o instalatie al cărei cost este de 80.000 u.m. si care va fi

amortizată conform metodei lineare pe o durată de 4 ani. Administratia

publică conditionează acordarea subventiei de angajarea a trei absolventi

pentru o durată minimă de un an.

Să se prezinte înregistrările contabile aferente exercitiului N, stiind că

societatea impută subventia primită asupra bunului subventionat.

981. Se cunosc următoarele informatii privind o categorie de clădiri ale societătii

X:

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Informatii Valoare

contabilă

Bază de

impozitare

Valoarea clădirilor la 01.01.N

- Amortizarea în anul N

= Valoarea clădirilor la 31.12.N

200.000

(20.000)

180.000

160.000

(30.000)

130.000

La 31.12.N, societatea a procedat la reevaluarea categoriei de clădiri,

valoarea reevaluată fiind 240.000 u.m. Din punct de vedere fiscal, reevaluarea

nu este recunoscută. Cota de impozit pe profit: 16%. La începutul

exercitiului N exista o datorie de impozit amânat de 16% x (200.000 -

160.000), adică 6.400 u.m.

Să se calculeze si să se contabilizeze impozitul amânat la 31.12.N în

conformitate cu IAS 12.

982. Se cunosc următoarele informatii privind societatea X, la 31.12.N:

Informatii Valori contabile

Imobilizări corporale (1)

Creante clienti (2)

Dobânzi de încasat (3)

1.500.000

300.000

30.000

Amenzi de plătit (4)

Dobânzi de plătit (3)

33.000

15.000

1)

Baza de impozitare pentru imobilizările corporale este 1.410.000 u.m.

2)

Creantele clienti au o valoare brută de 324.000 u.m. si există un

provizion de depreciere a creantelor de 24.000 u.m. Provizionul

nu este deductibil fiscal.

3)

Presupunem că dobânzile sunt recunoscute fiscal în exercitiul în

care acestea generează fluxuri de trezorerie.

4)

Amenzile nu sunt deductibile fiscal.

Cota de impozit pe profit: 30%.

La începutul exercitiului N există un pasiv de impozit amânat de 6.000 u.m.

Să se calculeze si să se contabilizeze impozitul amânat la 31.12.N în

conformitate cu IAS 12, stiind că societatea nu procedează la compensarea

creantelor cu datoriile de impozit amânat.

983. Pe 1 aprilie N, societatea A distribuie salariatilor săi 2.000 de actiuni.

Aceste actiuni au fost achizitionate pe 1 martie N de pe piată, la un pret

unitar de 200 u.m. Cursul bursier la 1 aprilie N este de 210 u.m./actiune.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Să se contabilizeze achizitia actiunilor proprii si distribuirea acestora

către salariati în conformitate cu IFRS 2.

984. La începutul exercitiului N, societatea X atribuie 20 de optiuni pe actiuni

fiecăruia dintre cei 400 de salariati ai săi, aceste optiuni fiind definitiv

achizitionate la sfârsitul unei perioade de prezentă de 3 ani.

La data semnării contractului, valoarea justă a unei optiuni este de 30 u.m.

Entitatea estimează că, la sfârsitul exercitiului N+2, doar 80% dintre

salariati vor mai fi angajatii acesteia.

Presupunem că ipotezele relative la conditiile de rămânere a salariatilor

în întreprindere sunt verificate.

Să se prezinte înregistrările contabile la închiderea exercitiilor N, N+1

si N+2 în conformitate cu IFRS 2.

985. La începutul exercitiului N, societatea X atribuie 20 de optiuni pe actiuni

fiecăruia dintre cei 400 de salariati ai săi, aceste optiuni fiind definitiv

achizitionate la sfârsitul unei perioade de prezentă de 3 ani.

La data semnării contractului, valoarea justă a unei optiuni este de 30 u.m.

Entitatea estimează că, la sfârsitul exercitiului N+2, doar 80% dintre

salariati vor mai fi angajatii acesteia.

În exercitiul N, 20 de salariati au părăsit întreprinderea. La sfârsitul

exercitiului N, întreprinderea estimează că la sfârsitul exercitiului N+2

95% dintre salariati vor mai fi angajatii acesteia. În exercitiul N+1, încă

30 de salariati au părăsit întreprinderea. La sfârsitul exercitiului N+1

întreprinderea estimează că la sfârsitul exercitiului N+2 85% dintre salariati

vor mai fi angajatii acesteia. La închiderea exercitiului N+2 mai

sunt în întreprindere 320 de salariati.

Să se prezinte înregistrările contabile la închiderea exercitiilor N, N+1

si N+2 în conformitate cu IFRS 2.

986. La 1 ianuarie N, societatea X a acordat un împrumut de 100.000 u.m.

unei alte societăti. Contractul prevede: rambursarea împrumutului în

4 transe anuale de 25.000 u.m. fiecare si o rată a dobânzii de 7%. Presupunem

că societatea a clasificat împrumutul acordat în categoria "active

evaluate la valoarea justă, prin rezultat".

Deoarece împrumutul nu este cotat, valoarea sa justă poate fi determinată

prin actualizarea fluxurilor de trezorerie asteptate la rata dobânzii pe

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

piată. La sfârsitul exercitiului N, rata dobânzii pe piată pentru un împrumut

cu aceleasi caracteristici este de 8%.

Să se prezinte înregistrările contabile aferente exercitiului N în conformitate

cu IAS 39.

987. La începutul exercitiului N, societatea Y a achizitionat 2.000 de obligatiuni

emise de societatea M. Obligatiunile M au următoarele caracteristici:

pret de emisiune 95 u.m., valoare nominală 100 u.m., pret de rambursare

100 u.m., rata dobânzii 6%, durată de viată 5 ani. Pentru achizitia obligatiunilor

M s-au angajat costuri de tranzactionare de 1 u.m./obligatiune.

Societatea Y are intentia si capacitatea să conserve obligatiunile M până

la scadentă.

Să se prezinte înregistrările contabile aferente exercitiului N în conformitate

cu IAS 39.

988. La 1 ianuarie N, societatea Y a acordat un împrumut de 200.000 u.m.

unei alte societăti. Contractul prevede: rambursarea împrumutului în

5 transe anuale de 40.000 u.m. fiecare si o rată a dobânzii de 7%.

Să se prezinte înregistrările contabile aferente exercitiului N în conformitate

cu IAS 39.

989. La începutul exercitiului N, societatea M a emis un împrumut obligatar

cu următoarele caracteristici:

- numărul de obligatiuni: 2.000 u.m.;

- pretul de emisiune: 95 u.m.;

- valoarea nominală: 100 u.m.;

- pretul de rambursare: 100 u.m.;

- rata dobânzii: 6%;

- durata împrumutului: 5 ani.

Pentru emisiunea obligatiunilor, societatea M a angajat costuri de 2 u.m./

obligatiune. Societatea M a clasificat împrumutul emis în categoria "celelalte

pasive financiare".

Să se prezinte înregistrările contabile aferente exercitiului N în conformitate

cu IAS 39.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

990. Societatea detine o categorie de imobilizări necorporale achizitionate la

închiderea exercitiului N-2 cu 50.000 u.m. Imobilizările se amortizează

linear începând cu 1 ianuarie N-1, pe o durată de 5 ani. La 31 decembrie

N, conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobilizărilor

necorporale. Valoarea justă a acestora este estimată la 15.000 u.m. La

31 decembrie N+1, tinând cont de schimbările intervenite pe piată,

imobilizările sunt din nou reevaluate. Valoarea justă este estimată la

60.000 u.m.

Să se contabilizeze diferentele constatate la 31.12.N si la 31.12.N+1,

stiind că societatea foloseste ca procedeu de reevaluare anularea amortizării

cumulate si reevaluarea valorii nete.

991. Societatea detine o categorie de imobilizări necorporale achizitionate la

închiderea exercitiului N-2 cu 50.000 u.m. Imobilizările se amortizează

linear începând cu 1 ianuarie N-1, pe o durată de 5 ani. La 31 decembrie

N, conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobilizărilor

necorporale. Valoarea justă a acestora este estimată la 15.000 u.m. La

31 decembrie N+1, tinând cont de schimbările intervenite pe piată,

imobilizările sunt din nou reevaluate. Valoarea justă este estimată la

60.000 u.m.

Să se contabilizeze diferentele constatate la 31.12.N si la 31.12.N+1,

stiind că societatea foloseste ca procedeu de reevaluare reevaluarea

valorii brute.

992. Un teren cumpărat în exercitiul N-4 la un cost de 200.000 u.m. a fost

reevaluat în exercitiul N-2 la 350.000 u.m. Între timp (din N-2 până în

prezent), rezerva din reevaluare contabilizată nu a suportat nicio modificare.

La închiderea exercitiului N, valoarea recuperabilă a terenului

este 180.000 u.m.

Să se efectueze testul de depreciere a terenului si să se contabilizeze

eventuala pierdere constatată în conformitate cu IAS 36.

993. Presupunem că în anul N societatea X decide să modifice un regim de

pensionare cu prestatii definite prin cresterea indemnizatiei forfetare de

la 2% la 3% pe an de activitate. Modificarea va fi rezervată persoanelor

care au 10 ani vechime.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Cresterea valorii actuale a obligatiei care rezultă din modificarea regimului

este:

- pentru salariatii care au deja 10 ani vechime: 450 u.m.;

- pentru ceilalti salariati: 270 u.m.

Durata medie de vechime a celorlalti salariati este de 7 ani.

Să se calculeze costul modificării regimului de pensionare ce trebuie

repartizat exercitiilor N, N+1 si N+2 în conformitate cu IAS 19.

994. Societatea X are ca politică să acorde salariatilor o primă egală cu 3%

din rezultatul net. Rezultatul net înainte de deducerea primei este

40.000 u.m. Presupunem că prima este deductibilă fiscal si cota de

impozit pe profit este de 16%.

Să se calculeze valoarea primei si să se contabilizeze în conformitate cu

IAS 19.

995. La 1 ianuarie N, societatea Y a semnat un contract prin care acordă

fiecăruia dintre cei 40 de membri ai echipei manageriale câte 10 "drepturi

de crestere a valorii". Contractul dă dreptul salariatilor să primească, la

data la care drepturile sunt exercitate, lichidităti pentru o sumă egală cu

cresterea pretului actiunii din momentul acordării drepturilor. Toate

drepturile vor fi achizitionate pe 31.12.N+1 si vor putea fi exercitate în

exercitiile N+2 si N+3.

Societatea estimează că la data acordării valoarea justă a fiecărui drept

este 33 u.m. si că rata de rotatie a personalului va fi de 10% în următorii

2 ani.

Valoarea justă si valoarea intrinsecă a drepturilor la închiderea fiecărui

exercitiu se prezintă astfel:

Data Valoarea justă

a unui drept

Valoarea intrinsecă

a unui drept

31.12.N 36 30

31.12.N+1 24 21

31.12.N+2 39 30

31.12.N+3 36 36

La 31.12.N+2, 6 salariati îsi exercită drepturile. Restul drepturilor sunt

exercitate în N+3.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Să se determine mărimea cheltuielii cu remunerarea salariatilor aferentă

exercitiilor N, N+1 si N+2, si să se contabilizeze cheltuielile si plătile în

favoarea salariatilor, în conformitate cu IFRS 2.

996. La 1 ianuarie N, societatea X a acordat directorului general dreptul de a

opta fie pentru o sumă în numerar egală cu valoarea a 1.000 de actiuni,

fie pentru 1.500 de actiuni. Acest drept este subordonat unei conditii de

prezentă în întreprindere timp de 2 ani. Dacă directorul general alege

remunerarea sub formă de actiuni, el are obligatia să păstreze actiunile

respective timp de 5 ani.

Valoarea justă reprezentată de pretul unei actiuni X a evoluat astfel:

Data Valoarea justă

01.01.N 35

31.12.N 45

31.12.N+1 75

31.12.N+2 110

Tinând cont de impactul restrictiilor posterioare achizitiei drepturilor,

societatea X estimează că valoarea justă a componentei capitaluri proprii

la data semnării contractului este de 32,5 u.m./actiune.

Presupunem că la sfârsitul exercitiului N+2 directorul general alege

decontarea în numerar.

Să se determine valoarea justă a celor două modalităti de decontare si

să se prezinte înregistrările contabile în conformitate cu IFRS 2.

997. Un regim cu prestatii definite prezintă următoarea situatie:

Valoarea actuală a obligatiei la închiderea exercitiului 240.000 u.m.

+ Câstiguri actuariale cumulate necontabilizate 21.000 u.m.

- Costul serviciilor trecute necontabilizate încă 15.000 u.m.

- Valoarea justă a activelor regimului

a închiderea exercitiului 360.000 u.m.

= -114.000 u.m.

Tinând cont de acest sold negativ, întreprinderea se asteaptă la o reducere

a cotizatiilor cu 30.000 u.m./an, timp de 3 ani. Presupunem o rată de

actualizare de 8%.

Să se determine valoarea ce trebuie contabilizată în activ în conformitate

cu IAS 19.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

998. O creantă asupra unui client a evoluat astfel în exercitiul N:

31 martie N 30 iunie N 30 septembrie N 31 decembrie N

Mărimea

creantei 100.000 90.000 70.000 70.000

Depreciere

prevăzută 50.000 50.000 20.000 30.000

Întreprinderea îsi închide conturile la 31 decembrie si publică rezultate

financiare trimestriale.

Care este incidenta deprecierii asupra rezultatelor intermediare, în conformitate

cu IAS 34?

999. Rezultatul în trimestrul 1, înainte de impozitare, este de 30.000 u.m.

Conform regulilor fiscale în vigoare, impozitul anual se calculează astfel:

pentru partea de rezultat mai mică sau egală cu 50.000 u.m. cota este

20%, iar pentru partea mai mare de 50.000 u.m. cota este 30%.

Rezultatul anual înainte de impozitare este estimat la 150.000 u.m.

Să se calculeze cheltuiala cu impozitul pe profit ce trebuie recunoscută

în trimestrul 1, în conformitate cu IAS 34.

1.000. O societate românească vinde o parte din produsele sale în SUA. Ea

este detinută în proportie de 60% de o societate americană M, care

întocmeste conturile consolidate în dolari.

Să se mentioneze cum se realizează conversia conturilor societătii M,

în conformitate cu IAS 21, în următoarele cazuri: a) societatea românească

îsi facturează vânzările în lei; b) la cererea clientilor, societatea

românească îsi facturează vânzările în dolari; c) la datele din cazul

b) se adaugă faptul că societatea americană este filiala unei societăti

franceze care îsi întocmeste situatiile financiare în euro.

1.001. Societatea X prezintă următoarea situatie a capitalurilor proprii la

01.01.N:

- capital social: 40.000.000 u.m.;

- rezerve: 6.000.000 u.m.;

- rezerve din reevaluare: 4.000.000 u.m.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Presupunem că în cursul exercitiului N s-au realizat următoarele operatii:

-

s-a majorat capitalul social prin aport în numerar, fiind emise

20.000 actiuni, pret de emisiune 1.020 u.m., valoare nominală

1.000 u.m.;

-

s-au distribuit dividende în valoare de 800.000 u.m.;

-

s-a majorat capitalul social prin încorporarea de rezerve în valoare

de 3.000.000 u.m., fiind distribuite gratuit 3.000 actiuni;

-

s-au reevaluat imobilizări corporale cu următoarele caracteristici:

cost de achizitie 8.000.000 u.m., amortizare cumulată 3.000.000 u.m.,

valoare justă 12.000.000 u.m.

-

s-au schimbat politicile contabile referitoare la tratamentul costurilor

împrumuturilor, ceea ce a condus la diminuarea capitalurilor

proprii de la deschiderea exercitiului N cu 1.000.000 u.m.;

-

rezultatul contabil net al exercitiului N a fost un beneficiu de

1.300.000 u.m.

Să se întocmească situatia variatiei capitalurilor proprii pentru exercitiul

închis la 31 decembrie N într-o variantă exhaustivă, în conformitate

cu IAS 1.

1.002. Societatea X prezintă următoarea situatie a capitalurilor proprii la

01.01.N:

-

capital social: 40.000.000 u.m.;

-

rezerve: 6.000.000 u.m.;

- rezerve din reevaluare: 4.000.000 u.m.

Presupunem că în cursul exercitiului N s-au realizat următoarele operatii:

-

s-a majorat capitalul social prin aport în numerar, fiind emise

20.000 actiuni, pret de emisiune 1.020 u.m., valoare nominală

1.000 u.m.;

-

s-au distribuit dividende în valoare de 800.000 u.m.;

-

s-a majorat capitalul social prin încorporarea de rezerve în valoare

de 3.000.000 u.m., fiind distribuite gratuit 3.000 actiuni;

-

s-au reevaluat imobilizări corporale cu următoarele caracteristici:

cost de achizitie 8.000.000 u.m., amortizare cumulată 3.000.000 u.m.,

valoare justă 12.000.000 u.m.;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

-

s-au schimbat politicile contabile referitoare la tratamentul costurilor

împrumuturilor, ceea ce a condus la diminuarea capitalurilor

proprii de la deschiderea exercitiului N cu 1.000.000 u.m.

Rezultatul contabil net al exercitiului N a fost un beneficiu de

1.300.000 u.m.

Să se întocmească situatia câstigurilor si pierderilor înregistrate în

numele exercitiului N, în conformitate cu IAS 1.

1.003. La data de 30.06.N, societatea F a achizitionat un utilaj în valoare de

200.000 u.m. Utilajul a fost subventionat în proportie de 80%.

În contabilitatea sa individuală, societatea F a amortizat utilajul conform

reglementărilor fiscale în vigoare: metoda lineară, durata de amortizare

de 5 ani. Subventia pentru investitii a fost recunoscută initial la venituri

în avans si a fost virată la veniturile exercitiului curent în acelasi ritm

cu amortizarea utilajului.

Politica grupului din care face parte F este de a amortiza linear această

categorie de utilaje, pe 4 ani. Cota de impozit pe profit este de 16%.

Să se prezinte retratările prealabile consolidării.

1.004. Societatea F îsi desfăsoară activitatea în industria siderurgică. Deoarece

societătile din industria siderurgică sunt obligate prin lege ca la

fiecare 5 ani să procedeze la înlocuirea căptuselii furnalelor, F a recunoscut

în situatiile financiare individuale ale exercitiului N un provizion

pentru riscuri si cheltuieli în valoare de 20.000 u.m.

Să se prezinte retratările prealabile consolidării.

1.005. La începutul exercitiului N, întreprinderea ALFA a achizitionat un

echipament tehnologic la costul de 500.000 lei, TVA 19%. Se estimează

o durată de utilizare de 5 ani, iar metoda de amortizare este cea

lineară. La sfârsitul exercitiului N există indicii că echipamentul si-a

pierdut din valoare. Valoarea justă a echipamentului la data bilantului

este de 300.000 lei, iar costurile de cesiune sunt estimate la 20.000 lei.

Previziunea fluxurilor de trezorerie ce se asteaptă a fi obtinute din

utilizarea echipamentului pe durata rămasă de utilizare este prezentată

mai jos (rata de actualizare este de 15%):

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Ani N+1 N+2 N+3 N+4 Valoarea

de utilitate

Flux net 55.000 175.000 150.000 80.000

Factor de actualizare

(rata de 15%)

1

(1 + 0,15)t

0,870 0,756 0,658 0,572

Flux net actualizat 47.850 132.300 98.700 45.760 324.610

La sfârsitul exercitiului N+1, valoarea justă minus costurile de cesiune

este estimată la 320.000 lei, iar valoarea de utilitate, la 290.000 lei.

Știind că întreprinderea aplică IAS 36 "Deprecierea activelor", la ce

valoare va fi prezentat echipamentul tehnologic în bilantul exercitiilor

N si N+1? Care sunt înregistrările contabile aferente celor două exercitii?

1.006. La începutul exercitiului N, întreprinderea ALFA a achizitionat un

stoc de mărfuri la costul de 100.000 lei, TVA 19%. La sfârsitul exercitiului

N se estimează că stocul ar putea fi vândut la pretul de 90.000 lei

si că cheltuielile ocazionate de vânzare se vor ridica la 10.000 lei. La

sfârsitul exercitiului N+1, pretul de vânzare estimat este de 150.000 lei,

iar costurile ocazionate de vânzare sunt estimate la 30.000 lei.

Care este incidenta aplicării normei IAS 2 "Stocuri" în cele două exercitii

financiare?

1.007. Întreprinderea ALFA este actionată în justitie de un client BETA. La

sfârsitul exercitiului N, consilierii juridici opinează că este foarte

probabil ca ALFA să piardă litigiul si estimează că despăgubirea ce

trebuie achitată se ridică la 500.000 lei. În cursul exercitiului N+1 se

solutionează litigiul, iar ALFA primeste decizia definitivă prin care

este obligată să plătească societătii BETA suma de 550.000 lei.

Care este incidenta aplicării IAS 37 "Provizioane, datorii contingente

si active contingente" asupra celor două exercitii financiare?

1.008. În exercitiul N, întreprinderea ALFA plăteste întreprinderii BETA

chiria aferentă exercitiului curent si următorilor 2 ani pentru un depozit

închiriat. Chiria anuală este de 10.000 lei.

Care este incidenta aplicării principiului independentei exercitiilor în

contabilitatea societătilor ALFA si BETA?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

1.009. Societatea ALFA detine un stoc de marfă achizitionat la un cost de

100.000 lei. La 31.12.N, societatea a determinat valoarea realizabilă

netă a stocului la 90.000 lei si a înregistrat, potrivit IAS 2, un provizion

pentru deprecierea mărfurilor în valoare de 10.000 lei. Pe 15 ianuarie

N+1, societatea a vândut stocul de mărfuri la 80.000 lei.

La ce valoare va fi prezentat stocul în bilantul exercitiului N?

1.010. Societatea ALFA este producătoare de produse cosmetice. Pe 15 octombrie

N, o clientă a deschis actiune în justitie împotriva societătii ca

urmare a unei reactii alergice suferite în urma utilizării unei creme

produse de ALFA. La 31.12.N, în urma discutiei cu avocatul societătii,

managementul a estimat un provizion pentru litigii în valoare de

50.000 lei. Pe data de 24 februarie N+1 este pronuntată sentinta potrivit

căreia ALFA trebuie să plătească despăgubiri în valoare de 75.000 lei.

Care este tratamentul contabil al provizionului pentru litigii, dacă întreprinderea

aplică normele internationale?

1.011. Pe 15 ianuarie N+1, auditorul societătii ALFA descoperă că stocul

de materii prime este supraevaluat, deoarece există lipsuri la inventar

care nu au fost înregistrate în contabilitate si recomandă, în consecintă,

ajustarea situatiilor financiare. Contabilul, în urma analizării listelor

de inventar, ajunge la concluzia că, din cauza unor erori de calcul, nu

a fost înregistrată o lipsă la inventar în valoare de 25.000 lei.

Care este tratamentul contabil corect conform IAS 10?

1.012. Managementul societătii ALFA pregăteste situatiile financiare pentru

exercitiul N. Pe 25 ianuarie N+1 are loc un accident pe un teren al

unui client. Unul din camioanele ALFA descărca acid sulfuric în rezervorul

clientului. Sub presiune, pompele au cedat si acidul sulfuric a

infestat terenul, proprietatea clientului. Costurile de curătare sunt estimate

la 200.000 lei. Nu se cunoaste încă cine va fi declarat vinovat de

incident.

Cum va fi reflectat acest incident în situatiile financiare ale societătii

ALFA, stiind că aceasta aplică normele internationale?

1.013. Între societatea A (locator) si societatea B (locatar) se încheie un contract

de leasing financiar cu următoarele caracteristici:

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

-

durata contractului: 3 ani;

-

durata de viată economică estimată: 5 ani;

- data începerii contractului: 1 ianuarie N;

- obiectul contractului: utilaj;

-

valoarea justă a utilajului: 31.577 lei;

-

sunt prevăzute un avans de 4.000 lei si 3 redevente anuale de

10.000 lei fiecare, achitabile în ultima zi a anului;

-

optiunea de cumpărare se exercită la sfârsitul celui de-al treilea

an, iar valoarea ei este de 2.000 lei;

-

valoarea reziduală este estimată la 5.000 lei;

-

rata dobânzii utilizată în actualizarea plătilor minimale si în descompunerea

chiriilor este rata implicită a contractului de 12%.

Se cere să se prezinte calculele si înregistrările contabile la locatar

aferente primului an de contract, precum si algoritmul de calcul al ratei

implicite a contractului de 12%, stiind că se aplică IAS 17 "Contracte

de leasing" revizuit.

1.014. Între societatea A (locator) si societatea B (locatar) se încheie un contract

de locatie-finantare cu următoarele caracteristici:

-

durata contractului: 3 ani;

- data începerii contractului: 1 ianuarie N;

- obiectul contractului: utilaj;

-

valoarea justă a utilajului: 29.805 lei;

-

sunt prevăzute un avans de 5.000 lei si 3 redevente anuale de

10.000 lei fiecare, achitabile în ultima zi a anului;

-

optiunea de cumpărare se exercită la sfârsitul celui de-al treilea

an, iar valoarea ei este de 3.000 u.m.;

-

valoarea reziduală este estimată la 5.000 lei;

-

durata de viată economică este estimată la 5 ani;

-

rata dobânzii utilizată în actualizarea investitiei nete si în descompunerea

chiriilor este rata implicită a contractului de 15%.

Se cere să se prezinte calculele si înregistrările contabile la locator

aferente primului an de contract, precum si algoritmul de calcul al

ratei implicite a contractului de 15%, stiind că se aplică IAS 17 "Contracte

de leasing" revizuit.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

1.015. Între societatea A (locator) si societatea B (locatar) se încheie un contract

de locatie-finantare cu următoarele caracteristici:

-

durata contractului: 3 ani;

- data începerii contractului: 1 ianuarie N;

- obiectul contractului: utilaj;

-

valoarea justă a utilajului: 29.805 lei;

-

sunt prevăzute un avans de 5.000 lei si 3 redevente anuale de

10.000 lei fiecare, achitabile în ultima zi a anului;

-

optiunea de cumpărare se exercită la sfârsitul celui de-al treilea

an, iar valoarea ei este de 3.000 u.m.;

-

valoarea reziduală este estimată la 5.000 lei;

-

durata de viată economică este estimată la 5 ani;

-

rata dobânzii utilizată în actualizarea investitiei nete si în descompunerea

chiriilor este rata implicită a contractului de 15%;

-

s-au făcut cheltuieli legate de contract de 2.317 lei, iar rata implicită

pentru recuperarea investitiei nete plus cheltuielile directe în

numele locatiei este de 10%.

Se cere să se prezinte calculele si înregistrările contabile la locator

aferente primului an de contract, precum si algoritmul de calcul al

ratei de 10%, stiind că se aplică IAS 17 "Contracte de leasing" revizuit.

1.016. OMFP nr. 1.752/2005 revizuit prin OMFP nr. 2.001/2006 prezintă

caracteristicile unui contract de leasing financiar. Două din aceste

caracteristici sunt diferite fată de cele prevăzute de IAS 17 "Contracte

de leasing".

Care sunt aceste două caracteristici si în ce constau diferentele?

1.017. Care sunt prevederile OMFP nr. 1.752/2005 privind contabilitatea

contractelor de leasing financiar la întreprinderile care întocmesc

situatii financiare simplificate?

1.018. La închiderea exercitiului N, activele societătii ALFA cuprind:

-

un utilaj a cărui valoare netă contabilă este de 30.000 $; acest utilaj

a fost achizitionat la 01.04.N-2, atunci când un dolar valora 2,8 lei;

-

un teren achizitionat la un cost de 10.000 $, în N-4 (cursul dolarului

la data achizitiei fiind de 2,5 lei), si reevaluat la 31.12.N-1 la

nivelul sumei de 20.000 $, dată la care dolarul valora 3 lei;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

-

un stoc de mărfuri cumpărat la 30.08.N la un cost de 4.000 $ (cursul

zilei: 3,1 lei/$) si depreciat pentru 10% din valoare la închiderea

exercitiului N;

-

o creantă de 8.000 $ privind drepturile asupra unui client străin,

corespunzătoare unei vânzări efectuate la 01.11.N, atunci când

dolarul era cotat la nivelul de 3,18 lei;

- suma de 1.000 $, în casierie.

Cursul dolarului la 31.12.N este de 3,2 lei/$.

Cum sunt evaluate aceste elemente în moneda functională, conform

IAS 21 "Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar"?

1.019. La începutul exercitiului N, întreprinderea ALFA a achizitionat un

echipament tehnologic la costul de 200.000 lei, TVA 19%. Se estimează

o durată de utilizare de 5 ani, iar metoda de amortizare este cea

lineară. La sfârsitul exercitiului N există indicii că echipamentul si-a

pierdut din valoare. Valoarea justă a echipamentului la data bilantului

este de 110.000 lei, iar costurile de cesiune sunt estimate la 20.000 lei.

Managementul realizează o previziune a fluxurilor de trezorerie ce se

asteaptă a fi obtinute din utilizarea echipamentului pe durata rămasă

de utilizare, prezentată mai jos:

Anul N+1 Anul N+2 Anul N+3 Anul N+4

Vânzări 220.000 203.000 188.000 180.000

(-) Costul bunurilor vândute 120.000 115.000 90.000 60.000

(=) Marja brută 100.000 88.000 98.000 120.000

(-) Reparatii si întretinere 10.000 20.000 25.000 40.000

(-) Alte cheltuieli 20.000 30.000 40.000 50.000

(=) DEBIT 70.000 38.000 33.000 30.000

(-) Variatia NFRE 27.000 15.000 19.000 13.000

(=) Cash flow neactualizat 43.000 23.000 14.000 17.000

Achizitia echipamentului a fost finantată dintr-un credit pe 5 ani pentru

care rata dobânzii este de 10% pe an. Costul mediu ponderat al capitalului

este de 15%. Managementul si-a propus să modernizeze echipamentul

în anul N+1 si să obtină astfel o crestere a vânzărilor cu 5% în

fiecare an. Planul de modernizare va fi supus discutiilor si aprobării în

martie N+1. La sfârsitul exercitiului N+1, valoarea recuperabilă este

de 80.000 lei.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

La ce valoare va fi prezentat echipamentul tehnologic în bilantul

exercitiilor N si N+1 conform IAS 36 "Deprecierea activelor"?

1.020. La 01.01.N, întreprinderea ALFA SA obtine o subventie de 300.000 lei

pentru a achizitiona un echipament tehnologic al cărui cost este de

800.000 lei. Durata de utilitate estimată de manageri este de 5 ani, iar

metoda de amortizare este cea degresivă (coeficientul de degresie este

stabilit la 2).

Care sunt înregistrările contabile aferente exercitiului N, dacă întreprinderea

recunoaste subventia drept venit în avans, conform IAS 20

"Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor

legate de asistenta guvernamentală"?

1.021. La 01.01.N, întreprinderea ALFA SA obtine o subventie de 300.000 lei

pentru a achizitiona un echipament tehnologic al cărui cost este de

800.000 lei. Durata de utilitate estimată de manageri este de 5 ani, iar

metoda de amortizare este cea degresivă (coeficientul de degresie este

stabilit la 2).

Care sunt înregistrările contabile aferente exercitiului N, dacă întreprinderea

deduce subventia din costul activului, conform IAS 20

"Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor

legate de asistenta guvernamentală"?

1.022. La 10 februarie N, o întreprindere obtine o subventie de 300.000 lei pentru

finantarea cheltuielilor cu salariile aferente lunii curente. Cheltuielile

cu salariile angajate în cursul lunii februarie au fost de 500.000 lei.

Care sunt înregistrările pe care trebuie să le facă întreprinderea, dacă

se decide recunoasterea subventiei ca venit, conform IAS 20 "Contabilitatea

subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate

de asistenta guvernamentală"?

1.023. La 10 februarie N, o întreprindere obtine o subventie de 300.000 lei pentru

finantarea cheltuielilor cu salariile aferente lunii curente. Cheltuielile

cu salariile angajate în cursul lunii februarie au fost de 500.000 lei.

Care sunt înregistrările pe care trebuie să le facă întreprinderea, dacă

se decide deducerea subventiei din cheltuieli, conform IAS 20 "Contabilitatea

subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate

de asistenta guvernamentală"?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

1.024. Societatea ALFA achizitionează la 01.01.N un echipament la un pret

de 20.000 lei, cheltuieli de transport incluse în factură 2.000 lei, TVA

19%. ALFA estimează o durată de utilitate de 10 ani si o valoare

reziduală de 2.000 lei pentru echipament. La sfârsitul exercitiului N,

deoarece există indicii de depreciere, echipamentul este testat pentru

depreciere, valoarea recuperabilă determinată fiind de 16.000 lei. La

01.08.N+1, managementul întocmeste un plan de vânzare a echipamentului

si întreprinde actiuni pentru a găsi un cumpărător. Activul

necurent este clasificat ca disponibil pentru vânzare. Valoarea justă a

echipamentului este de 19.000 lei, iar cheltuielile ocazionate de vânzare

sunt estimate la 5.000 lei. Vânzarea este estimată să aibă loc peste

6 luni. La sfârsitul exercitiului N+1, valoarea justă minus cheltuielile

de cesiune este de 12.000 lei.

Care sunt înregistrările efectuate de ALFA, stiind că aceasta aplică

normele IAS si IFRS?

1.025. Societatea ALFA se află într-un litigiu cu un client. La 31.12.N, juristii

apreciază că ALFA va pierde cazul si va trebui să plătească despăgubiri

în valoare de 500.000 lei peste 2 ani. Datorită faptului că efectul

valorii în timp a banilor este semnificativ, ALFA constituie provizionul

la nivelul valorii actualizate a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru

stingerea obligatiei. Rata de actualizare este de 4,5% (rata dobânzii

fără risc pe 2 ani).

Care este tratamentul contabil al provizionului pentru litigii, conform

IAS 37 revizuit?

1.026. La data de 10.10.N, societatea ALFA este actionată în justitie de către

un client (BETA). La sfârsitul exercitiului N, consilierii juridici

consideră că este probabil ca ALFA să plătească despăgubiri în

valoare de 100.000 lei peste 2 ani. Previziunile privind evolutia ratei

dobânzii sunt: 5% în N+1 si 7% în N+2. La sfârsitul exercitiului N+1,

în urma evolutiei cazului, despăgubirile ce vor fi plătite sunt estimate

la 120.000 lei. Rata dobânzii aferentă exercitiului N+2 este reestimată

la 10%. În exercitiul N+2 cazul este solutionat, ALFA plătind suma

de 122.000 lei despăgubire.

Care sunt înregistrările aferente exercitiilor N, N+1 si N+2, dacă întreprinderea

aplică IAS 37 revizuit?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

1.027. Un magazin de desfacere cu amănuntul are o politică de restituire a

contravalorii bunurilor returnate de clientii nemultumiti chiar si în

absenta unei obligatii legale. Politica sa este bine cunoscută pe piată.

Statisticile arată că anual sunt returnate bunuri a căror valoare reprezintă

0,5% din cifra de afaceri. În exercitiul N, cifra de afaceri a fost

de 1.000.000 lei.

Să se argumenteze dacă sunt îndeplinite conditiile cerute de IAS 37

revizuit pentru recunoasterea în contabilitate a unui provizion pentru

riscuri si cheltuieli.

1.028. O întreprindere care activează în domeniul petrolier are filiale în

Goldonia, Sardonia si Plutonia. Ea cauzează contaminarea unui teren

din Plutonia si este recunoscută pentru faptul că nu va întreprinde

actiuni de eliminare a contaminării decât dacă acest lucru este impus

de legile tărilor în care îsi desfăsoară activitatea. În tările Goldonia si

Sardonia există astfel de legi, dar nu si în Plutonia. La sfârsitul anului

pentru care se întocmesc situatiile financiare este aproape o certitudine

faptul că guvernul din Plutonia va promulga o lege care să solicite

curătirea terenurilor deja contaminate. Cele mai recente estimări sustin

ideea că pentru decontaminarea zonei vor fi angajate cheltuieli de

100.000 lire plutoniene.

Să se argumenteze dacă sunt îndeplinite conditiile cerute de IAS 37

revizuit pentru recunoasterea în contabilitate a unui provizion pentru

riscuri si cheltuieli.

1.029. În urma unui accident rutier, opt persoane si-au pierdut viata. Firma

de turism, proprietară a autocarului, începe actiunea în instantă pentru

obtinerea de despăgubiri din partea întreprinderii producătoare de

masini, nefiind primul accident cu acest tip de autocar si existând indiciile

unor defectiuni de fabricatie. Până la data aprobării situatiilor

financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.N, consultantii

juridici ai întreprinderii sunt de părere că întreprinderea nu va fi făcută

răspunzătoare.

Cu ocazia întocmirii situatiilor financiare, la 31.12.N+1, consultantii

juridici, din cauza evolutiei cazului, consideră că este probabil ca întreprinderea

să fie făcută răspunzătoare.

Conform IAS 37 revizuit, ar trebui ca aceste evenimente să fie recunoscute

ca provizion sau ca datorie contingentă?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

1.030. În exercitiul N, întreprinderea ALFA garantează un credit contractat

de întreprinderea BETA, având în vedere situatia financiară bună a

acesteia din ultimii ani. În cursul exercitiului N+1, situatia financiară

a lui BETA se deteriorează, la 30 noiembrie N+1, aceasta nemaifiind

capabilă să-si ramburseze ratele scadente.

Cum afectează această garantie situatiile financiare ale societătii ALFA,

conform IAS 37 revizuit?

1.031. La 31.12.N, întreprinderea ALFA este pârâtă într-un proces privind

încălcarea drepturilor de autor. Probabilitatea de pierdere este estimată

la 75%. Litigiul este abia în faza initială, iar întreprinderea ar mai avea

căi de atac ce i-ar permite amânarea plătii daunelor cu circa 2 ani. La

această dată, ALFA nu poate estima credibil valoarea datoriei pe care

va trebui să o achite. La 31.12.N+1, ALFA este înstiintată că va trebui

să plătească, în N+2, daune de 200.000 lei, ca urmare a faptului că a

pierdut litigiul.

Cum afectează evolutia litigiului situatiile financiare ale exercitiilor N

si N+1, conform IAS 37 revizuit?

1.032. Se cunosc următoarele informatii (în lei):

Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 320.000

Stocuri la 01.01.N 500.000

Furnizori de stocuri la 31.12.N 900.000

Venituri din subventii pentru investitii 60.000

Cheltuieli cu dobânzile 120.000

Rezultat înainte de impozitare 1.700.000

Venituri în avans la 31.12.N 400.000

(din care 240.000

subventii pentru investitii)

Venituri din provizioane pentru

deprecierea activelor circulante 75.000

Încasări din noi emisiuni de actiuni 100.000

Clienti la 01.01.N 300.000

Venituri din cesiunea imobilizărilor

corporale (încasate) 20.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Venituri (câstiguri) din cedarea

investitiilor financiare pe termen scurt 175.000

Furnizori de stocuri la 01.01.N 580.000

Aporturi de capital în natură 500.000

Stocuri la 31.12.N 450.000

Venituri în avans la 01.01.N 600.000

(din care 180.000

subventii pentru investitii)

Cheltuieli din cedarea imobilizărilor

corporale 100.000

Clienti la 31.12.N 600.000

Cheltuiala cu impozitul pe profit 500.000

Rambursări de credite primite de la bănci 300.000

Datoria privind impozitul pe profit la

începutul anului 450.000

Datoria privind impozitul pe profit la

sfârsitul anului 250.000

Plăti de dobânzi 50.000

Încasări din cedarea investitiilor

financiare pe termen scurt 400.000

Plăti către furnizorii de imobilizări 150.000

Lichidităti si echivalente de lichidităti

la începutul anului 460.000

Să se întocmească tabloul fluxurilor de trezorerie, stiind că pentru

determinarea fluxului net de trezorerie din exploatare se utilizează

metoda indirectă. Care este valoarea lichiditătilor si echivalentelor de

lichidităti la sfârsitul anului?

1.033. Se cunosc următoarele informatii (în lei):

Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 100.000

Stocuri la 01.01.N 180.000

Furnizori de stocuri la 31.12.N 360.000

Venituri din dobânzi 10.000

Cheltuieli cu dobânzile 50.000

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Rezultat înainte de impozitare 500.000

Cheltuieli în avans la 31.12.N 200.000

Venituri din provizioane pentru deprecierea

activelor circulante 20.000

Încasări din credite primite de la bănci 300.000

Clienti la 01.01.N 850.000

Venituri din cesiunea imobilizărilor corporale (încasate) 70.000

Furnizori de stocuri la 01.01.N 480.000

Clădire primită în leasing financiar 500.000

Impozit pe profit plătit 400.000

Stocuri la 31.12.N 300.000

Cheltuieli în avans la 01.01.N 230.000

Cheltuieli din cedarea imobilizărilor corporale 200.000

Clienti la 31.12.N 700.000

Cheltuiala cu impozitul pe profit 300.000

Rambursări de credite primite de la bănci 150.000

Dividende plătite 200.000

Variatia lichiditătilor si a echivalentelor de lichidităti +100.000

Încasări din dobânzi 10.000

Plăti către furnizorii de imobilizări ?

Lichidităti si echivalente de lichidităti la sfârsitul anului 500.000

Să se întocmească tabloul fluxurilor de trezorerie, stiind că pentru

determinarea fluxului net de trezorerie din exploatare se utilizează

metoda indirectă. Care este valoarea plătilor către furnizorii de imobilizări

si a lichiditătilor si echivalentelor de lichidităti la sfârsitul anului?

1.034. Întreprinderea a achizitionat la 01.05.N-1 echipamente tehnologice la

un cost de 400.000 u.m. În bilantul exercitiului N-1, amortizarea cumulată

este de 50.000 u.m., iar în bilantul exercitiului N, de 80.000 u.m.

Indicele general al preturilor a evoluat astfel:

01.05.N-1 31.12.N-1 31.12.N

120 140 150

Care sunt retratările aferente bilantului de închidere, conform IAS 29?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

1.035. Situatiile financiare ale societătii ALFA se prezintă, la sfârsitul exercitiului

N, astfel:

Bilantul contabil la 31.12.N

Elemente N-1 N

ACTIVE NECURENTE

Imobilizări corporale (1)

Investitii detinute în întreprinderi asociate (2)

510.000

150.000

570.000

150.000

Active necurente - Total 660.000 720.000

ACTIVE CURENTE

Stocuri (3)

Clienti (4)

Cheltuieli în avans (5)

Investitii pe termen scurt (6)

Lichidităti

42.000

375.000

50.000

80.000

43.000

2.000

175.000

30.000

0

1.688.800

Active curente - Total 590.000 1.895.800

TOTAL ACTIV 1.250.000 2.615.800

DATORII CURENTE

Furnizori (7)

Credite pe termen scurt (8)

Venituri în avans (9)

Alte datorii curente (10)

250.000

200.000

70.000

210.000

125.800

150.000

20.000

50.000

Datorii curente - Total 730.000 345.800

DATORII NECURENTE

Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni (11)

Credite pe termen lung (12)

Venituri în avans (13)

-

120.000

50.000

70.000

120.000

310.000

Datorii necurente - Total 170.000 500.000

TOTAL DATORII 900.000 845.800

CAPITALURI PROPRII

Capital social (14)

Prime de emisiune

Rezerve

Rezultatul reportat

Rezultatul exercitiului (15)

100.000

-

70.000

180.000

-

300.000

20.000

70.000

180.000

1.200.000

TOTAL CAPITALURI PROPRII 350.000 1.770.000

TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI

PROPRII 1.250.000 2.615.800

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Informatii suplimentare:

1)

Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale existente la începutul

anului a fost de 240.000 lei, iar cea aferentă imobilizărilor

existente la sfârsitul anului a fost de 280.000 lei;

2)

În cursul anului, întreprinderea nu a achizitionat si nici nu a cedat

investitii în întreprinderile asociate;

3)

Stocurile sunt reprezentate de mărfuri. La sfârsitul exercitiului

N-1, stocurile de mărfuri au fost depreciate pentru suma de

10.000 lei. În cursul exercitiului N, aceste stocuri au fost vândute.

Stocurile existente la sfârsitul exercitiului N nu au făcut obiectul

unei deprecieri;

4)

Creantele clienti sunt aferente vânzărilor în tară (nu includ diferente

de curs valutar) si nu au făcut obiectul unor deprecieri;

5)

Cheltuielile în avans sunt reprezentate de chirii de exploatare

plătite în anul N-1 în contul anului N;

6)

Investitiile pe termen scurt sunt reprezentate de titluri de plasament

achizitionate în exercitiul N-1 si vândute în exercitiul N;

în cursul anului nu s-au achizitionat investitii pe termen scurt;

7)

Din care, furnizori de imobilizări 175.000 lei la începutul anului

si 13.000 lei la sfârsitul anului;

8) În cursul exercitiului N s-au primit credite pe termen scurt de

100.000 lei;

9) Veniturile în avans sunt reprezentate de subventii pentru investitii;

10) Alte datorii curente:

Valori la începutul anului

-datorii privind

impozitul pe profit 87.000

-dobânzi de plătit 30.000

-datorii salariale

si sociale 63.000

-dividende de plată 30.000

Valori la sfârsitul anului

-datorii privind

impozitul pe profit 37.000

-datorii salariale

si sociale 13.000

11)

Împrumutul din emisiunea de obligatiuni este evaluat în valori

nete (după deducerea primei de rambursare de 30.000 lei);

12)

În cursul anului nu au avut loc fluxuri privind creditele primite

pe termen lung;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

13)

Veniturile în avans de la începutul anului sunt aferente exploatării,

cele de la sfârsitul anului includ subventii pentru investitii

de 260.000 lei, iar restul sunt aferente exploatării;

14)

În cursul exercitiului N nu au avut loc retrageri de capital si nici

modificări ale acestuia, ca urmare a unor operatii interne;

15)

Rezultatul net este prezentat în bilant înainte de distribuire;

16)

Întreprinderea si-a achitat integral datoria privind TVA de

338.200 lei aferentă activitătilor de exploatare si a încasat (recuperat)

TVA aferentă activitătilor de investitii de 26.600 lei;

17)

În cursul anului au fost vândute, cu decontare în contul curent,

instalatii tehnologice al căror cost de achizitie este de 100.000 lei,

iar amortizarea cumulată, de 80.000 lei;

18) Datoriile privind dobânzile au fost integral achitate;

19) Rezultatul net al exercitiului N-1 de 200.000 lei a fost distribuit

astfel: la rezerve, la rezultatul reportat, iar diferenta, la dividende;

20) Rezervele exercitiului N-2 au fost de 30.000 lei, iar rezultatul

reportat de 50.000 lei.

Contul de profit si pierdere la 31.12.N

Elemente Valori

Cifra de afaceri (1)

Alte venituri din exploatare (2)

Cheltuieli cu mărfurile

Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor

Alte cheltuieli de exploatare (3)

Venituri din cedarea investitiilor financiare

pe termen scurt

Cheltuieli cu dobânzile

2.400.000

260.000

550.000

400.000

120.000

240.000

50.000

50.000

Rezultat înainte de impozitare 1.350.000

Impozit pe profit 150.000

Rezultatul net al exercitiului 1.200.000

Informatii suplimentare:

1) Cifra de afaceri cuprinde:

- venituri din vânzarea mărfurilor

600.000 lei

- venituri din prestări de servicii

1.800.000 lei

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

2)

Alte venituri din exploatare 260.000 lei

din care:

-

venituri din cesiunea imobilizărilor corporale 60.000 lei

-

venituri din subventii de exploatare pentru

plata personalului 100.000 lei

-

venituri din subventii pentru investitii 90.000 lei

-

venituri din provizioane pentru

deprecierea mărfurilor 10.000 lei

3)

Alte cheltuieli de exploatare 240.000 lei

din care:

-

cheltuieli cu serviciile primite de la furnizori 100.000 lei

-

cheltuieli cu energia si apa 20.000 lei

-

cheltuieli cu chiriile de exploatare

(plătite în anul anterior) 50.000 lei

-

cheltuieli cu impozitele si taxele de

exploatare (acestea au fost plătite

integral până la sfârsitul exercitiului) 50.000 lei

-

cheltuieli cu activele cedate 20.000 lei

Să se determine fluxul net de trezorerie din exploatare prin metoda

directă, conform IAS 7.

1.036.Având în vedere baza de date de la studiul de caz 1.035, să se determine

fluxul net de trezorerie din exploatare prin metoda indirectă, conform

IAS 7.

1.037.Având în vedere baza de date de la studiul de caz 1.035, să se determine

fluxul net de trezorerie din activitatea de investitii, conform IAS 7.

1.038.Având în vedere baza de date de la studiul de caz 1.035, să se determine

fluxul net de trezorerie din activitatea de finantare, conform IAS 7.

1.039.Având în vedere solutiile studiilor de caz 1.035-1.038, să se verifice

corelatia pe care o presupune reconcilierea dintre lichiditătile bănesti

la începutul anului si cele de la sfârsitul anului, asa cum solicită norma

IAS 7.

1.040.La 1 ianuarie N, o întreprindere a vândut unui client mărfuri pentru

care încasează 20.000 lei. Conditiile de decontare stabilite în contract

sunt următoarele:

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

- 50% la semnarea contractului;

- 30% peste un an;

- 20% peste doi ani.

Se estimează că întreprinderea-client ar fi putut obtine un credit echivalent

pe piata financiară, la o rată de 10%.

Care sunt calculele si înregistrările pe care ar trebui să le facă întreprinderea

în ipoteza în care aplică IAS 18 "Venituri"?

1.041. Se consideră o vânzare în valoare de 30.000 lei, achitabilă după 60 de

zile sau imediat, cu un scont de decontare de 2%.

Care este solutia contabilă conform IAS 18 "Venituri", în situatia în

care clientul plăteste la scadentă vânzarea obisnuită (fără a se beneficia

de scont)?

1.042. Se consideră o vânzare în valoare de 30.000 lei, achitabilă după 60 de

zile sau imediat, cu un scont de decontare de 2%.

Care este solutia contabilă conform OMFP nr. 1.752/2005, în situatia

în care clientul plăteste la scadentă vânzarea obisnuită (fără a se beneficia

de scont)?

1.043. Se consideră o vânzare în valoare de 30.000 lei, achitabilă după 60 de

zile sau imediat, cu un scont de decontare de 2%.

Care este solutia contabilă, conform IAS 18 "Venituri", în situatia în

care clientul plăteste imediat (beneficiază de scont)?

1.044. Se consideră o vânzare în valoare de 30.000 lei, achitabilă după 60 de

zile sau imediat, cu un scont de decontare de 2%.

Care este solutia contabilă, conform OMFP nr. 1.752/2005, în situatia

în care clientul plăteste imediat (beneficiază de scont)?

1.045. Societatea ALFA vinde societătii BETA un stoc de marfă în următoarele

conditii: pretul de vânzare 150.000 lei achitabili după 60 de zile

sau imediat, cu aplicarea unui scont de 2% dacă plata se face pe loc.

Care este tratamentul contabil la ALFA si BETA dacă se aplică prevederile

IAS 18?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

1.046. Societatea ALFA vinde societătii BETA un stoc de marfă în următoarele

conditii: pretul de vânzare 150.000 lei achitabili după 60 de zile

sau imediat, cu aplicarea unui scont de 2% dacă plata se face pe loc.

Care este tratamentul contabil la ALFA si BETA dacă se aplică prevederile

OMFP nr. 1.752/2005?

1.047. La data de 1 aprilie N, societatea a achizitionat 1.000 obligatiuni la un

pret unitar de 50 lei/obligatiune. La 1 august N, societatea încasează

dobânda pentru obligatiuni aferentă perioadei 1 august N-1 - 30 iulie N

în valoare de 1 leu/obligatiune.

Să se contabilizeze achizitia obligatiunilor si încasarea dobânzii, conform

IAS 18 "Venituri".

1.048. La 1 octombrie N sunt achizitionate 1.000 actiuni BETA la un pret

de 2 lei/actiune. Pe 28 octombrie N s-au primit dividende pentru

actiunile BETA din rezultatul exercitiului N-1, în valoare de 600 lei.

Să se contabilizeze achizitia actiunilor si încasarea dividendelor,

conform IAS 18.

1.049. Societatea comercială ALFA SA realizează din productie proprie două

sortimente de produse finite, P1 si P2. La începutul lunii martie situatia

stocurilor era următoarea:

- P1: 270 bucăti, evaluate la costul standard de 10 u.m./buc.;

- P2: 1.000 bucăti, evaluate la costul standard de 40 u.m./buc.

Diferenta de pret aferentă celor două stocuri este de 15.600 u.m. (nefavorabilă).

În cursul lunii au loc operatiile:

1) Se obtin produse finite:

- P1: 100 bucăti;

- P2: 600 bucăti.

2) Se vând produse finite clientului C1. Factura cuprinde:

- P1: 50 buc., pret de vânzare 15 u.m./buc.;

- P2: 200 buc., pret de vânzare 46 u.m./buc.;

- TVA 19%.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

3)

Se exportă 400 bucăti P2 clientului extern C2, la pretul de 30 $/buc.,

curs de schimb 1 $ = 3,5 u.m.

4)

La sfârsitul lunii martie se calculează costul efectiv al produselor

finite: costul efectiv al produselor P1 este de 12 u.m./buc., iar cel

al produselor P2 este de 35 u.m./buc. Se înregistrează diferentele

constatate.

Să se înregistreze în contabilitate operatiile de mai sus, dacă evaluarea

stocurilor de productie se face la cost standard.

1.050. Societatea comercială ALFA SA prezintă, la începutul lunii martie,

următoarea situatie a stocului de marfă M1:

Si371 = 70.000 buc. x 714 lei/buc. = 49.980.000 lei

Si378 = 7.000.000 lei

Si4428 = 7.980.000 lei

În cursul lunii martie au loc operatiile:

1) Achizitie de mărfuri 5.000 buc. M1 la costul de 600 lei/buc.,

TVA 19%;

2) Vânzare de mărfuri la pretul de vânzare cu amănuntul (inclusiv

TVA) de 27.560.000 lei. Adaosul comercial practicat este de 20%.

Să se înregistreze în contabilitate operatiile de mai sus dacă evaluarea

stocului de mărfuri se face la pretul de vânzare cu amănuntul,

inclusiv TVA.

1.051. Societatea ALFA desfăsoară următoarele activităti privind gestiunea

stocurilor:

1) Se achizitionează 500 de clesti la costul de 20 lei/buc., TVA 19%

(factura).

2)

Se scoate din folosintă un mijloc fix al cărui cost de achizitie este

de 5.000 lei, iar amortizarea cumulată, de 3.000 lei. Se recuperează

obiecte de inventar în valoare de 500 lei.

3) Se dau în folosintă 200 de clesti.

4) Se trimit unei întreprinderi de confectii 100 m de stofă în vederea

confectionării unor uniforme. Costul unui metru de stofă este de

50 lei, iar manopera facturată de întreprinderea de confectii este

de 1.000 lei, TVA 19%.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

5)

Se distribuie echipamentele de lucru (50% este cota suportată de

întreprindere).

6)

Se scot din uz cei 200 de clesti.

7)

Se recuperează deseuri în valoare de 250 lei.

8)

Se constată lipsa la inventar a 10 clesti (din vina gestionarului).

9) 20 clesti sunt lipsă la inventar neimputabilă.

Să se înregistreze în contabilitate operatiile de mai sus, stiind că întreprinderea

gestionează stocurile prin metoda inventarului permanent.

1.052. Societatea comercială ALFA SA are în stoc la începutul lunii martie N:

- sold initial materii prime 2.000 lei (evaluat la cost de achizitie);

- sold initial mărfuri 7.500 lei (evaluat la cost de achizitie).

În cursul lunii martie au loc următoarele operatii:

1) achizitie de materii prime la costul de achizitie de 1.000 lei, TVA

19%;

2) achizitie de mărfuri la costul de achizitie de 200 lei, TVA 19%;

3) consum de materii prime la costul de 1.500 lei;

4) vânzare de mărfuri la pretul de vânzare de 800 lei, TVA 19%,

costul de achizitie fiind de 600 lei.

La sfârsitul lunii are loc inventarierea în urma căreia se stabilesc

stocurile finale faptice:

-

stoc faptic materii prime 1.700 lei;

-

stoc faptic mărfuri 6.500 lei.

Să se contabilizeze operatiile de mai sus si să se prezinte situatia în

conturile de stoc stiind că întreprinderea utilizează metoda inventarului

permanent.

1.053. Societatea comercială ALFA SA are în stoc la începutul lunii martie N:

-

sold initial materii prime 2.000 lei (evaluat la cost de achizitie);

- sold initial mărfuri 7.500 lei (evaluat la cost de achizitie).

În cursul lunii martie au loc următoarele operatii:

1)

achizitie de materii prime la costul de achizitie de 1.000 lei, TVA

19%;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

2) achizitie de mărfuri la costul de achizitie de 200 lei, TVA 19%;

3) consum de materii prime la costul de 1.500 lei;

4) vânzare de mărfuri la pretul de vânzare de 800 lei, TVA 19%,

costul de achizitie fiind de 600 lei.

La sfârsitul lunii are loc inventarierea în urma căreia se stabilesc stocurile

finale faptice:

- stoc faptic materii prime 1.700 lei;

- stoc faptic mărfuri 6.500 lei.

Să se contabilizeze operatiile de mai sus si să se prezinte situatia în

conturile de stoc stiind că întreprinderea utilizează metoda inventarului

intermitent.

1.054. Societatea comercială BETA SA are în stoc la începutul perioadei de

gestiune:

- sold initial produse finite 2.500 lei (evaluat la cost de productie);

- sold initial productie în curs 1.000 lei (evaluat la cost de productie).

În cursul perioadei au loc operatiile:

1) obtinerea si predarea la depozit a produselor finite, conform bonurilor

de predare, la costul de productie de 5.000 lei;

2) vânzarea de produse finite, conform facturii, la pretul de vânzare

de 4.000 lei, TVA 19%. Costul productiei vândute este de 3.500 lei.

La sfârsitul perioadei de gestiune, în urma inventarierii, se constată

următoarele solduri faptice:

- sold final faptic produse finite 4.550 lei;

- sold final faptic productie în curs 800 lei.

Să se contabilizeze operatiile de mai sus si să se prezinte situatia în

conturile de stoc, stiind că întreprinderea utilizează metoda inventarului

permanent.

1.055. Societatea comercială BETA SA are în stoc la începutul perioadei de

gestiune:

- sold initial produse finite 2.500 lei (evaluate la cost de productie);

- sold initial productie în curs 1.000 lei (evaluată la cost de productie).

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

În cursul perioadei au loc operatiile:

1)

obtinerea si predarea la depozit a produselor finite conform bonurilor

de predare la costul de productie de 5.000 lei;

2)

vânzarea de produse finite conform facturii, la pretul de vânzare

de 4.000 lei, TVA 19%. Costul productiei vândute este de 3.500 lei.

La sfârsitul perioadei de gestiune, în urma inventarierii, se constată

următoarele solduri faptice:

-

sold final faptic produse finite 4.550 lei;

-

sold final faptic productie în curs 800 lei.

Să se contabilizeze operatiile de mai sus si să se prezinte situatia în

conturile de stoc, stiind că întreprinderea utilizează metoda inventarului

intermitent.

1.056. O întreprindere achizitionează un echipament la pretul facturat de

2.000 lei, TVA 19%. Transportul este asigurat de o societate specializată

si este facturat la 200 lei, TVA 19%. Pentru montaj si probe

tehnologice s-au angajat următoarele cheltuieli:

-

consumuri materiale 100 lei;

-

consum de energie 200 lei;

-

s-a apelat la un prestator de servicii pentru realizarea unei etape a

montajului, iar acesta a facturat serviciul la 500 lei, TVA 19%.

Care este valoarea initială a echipamentului tehnologic, conform

IAS 16 "Imobilizări corporale"? Cum se contabilizează elementele

de mai sus?

1.057. Întreprinderea ALFA achizitionează un echipament tehnologic. Ea

primeste odată cu acesta două produse-program. Produsul A este utilizat

pentru actionarea automată si controlul echipamentului, iar produsul B

este utilizat pentru analiza rentabilitătii acestuia. Factura cuprinde:

-

pretul echipamentului 50.000 lei;

-

cheltuieli de transport si montaj 10.000 lei;

-

produsul-program A 5.000 lei;

-

produsul-program B 1.000 lei.

Care este tratamentul contabil al intrării acestor active, conform IAS 16

"Imobilizări corporale" si IAS 38 "Imobilizări necorporale"?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

1.058. Societatea ALFA obtine din productie proprie un echipament tehnologic.

Cheltuielile efectuate au fost:

-

costul productiei neterminate la începutul perioadei de gestiune

20.000 lei;

-

cheltuieli directe 7.000 lei;

-

cheltuieli indirecte 4.000 lei, din care variabile 3.000 lei si fixe

1.000 lei;

-

cheltuieli administrative 2.000 lei;

-

gradul de utilizare a capacitătii de productie este de 80%.

Care este costul initial al activului si cum se contabilizează acesta,

dacă întreprinderea aplică IAS 16 "Imobilizări corporale" si întocmeste

un cont de profit si pierdere cu clasificarea cheltuielilor după natură?

1.059. Despre un echipament tehnologic se cunosc următoarele informatii:

-

a fost achizitionat la începutul exercitiului N, la costul de 10.000 u.m.;

-

durata de utilitate a fost estimată la 4 ani, iar cheltuielile de dezafectare

si de refacere a amplasamentului au fost estimate la 2.000 u.m.;

-

rata dobânzii de piată a fost estimată astfel:

Ani N N+1 N+2 N+3

Rata dobânzii 12% 15% 16% 20%

-

la sfârsitul exercitiului N+2, cheltuielile de dezafectare a echipamentului

si de refacere a amplasamentului au fost reestimate la

2.500 u.m., iar rata dobânzii de piată a fost reestimată la 13%

pentru N+2 si respectiv la 14% pentru N+3.

Care sunt înregistrările contabile privind provizionul pentru dezafectarea

echipamentului tehnologic, aferente exercitiului N+2, dacă

întreprinderea aplică normele IAS si IFRS?

1.060. Despre un echipament tehnologic se cunosc următoarele informatii:

-

a fost achizitionat la începutul exercitiului N, la costul de 50.000 u.m.;

-

durata de utilitate a fost estimată la 4 ani, iar cheltuielile de dezafectare

si de refacere a amplasamentului au fost estimate la 2.000 u.m.;

-

rata dobânzii de piată a fost estimată astfel:

Ani N N+1 N+2 N+3

Rata dobânzii 10% 12% 15% 17%

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

-

la sfârsitul exercitiului N+1, echipamentul este reevaluat, valoarea

justă a acestuia fiind estimată la 25.803 u.m.;

-

la sfârsitul exercitiului N+2, cheltuielile de dezafectare a echipamentului

si de refacere a amplasamentului au fost reestimate la

2.500 u.m., iar rata dobânzii de piată a fost reestimată la 13%

pentru N+2 si respectiv la 14% pentru N+3.

Care sunt înregistrările contabile privind provizionul pentru dezafectarea

echipamentului tehnologic, aferente exercitiului N+2, dacă

întreprinderea aplică normele IAS si IFRS?

1.061. O întreprindere detine un mijloc fix dobândit la începutul exercitiului N

la costul de 5.000 lei. Durata de viată utilă este estimată la 10 ani, iar

metoda de amortizare utilizată este cea lineară. La sfârsitul exercitiului

N+2 se apreciază că durata de viată utilă care corespunde cel mai

bine conditiilor de exploatare a mijlocului fix este de 7 ani (durata

rămasă este de 5 ani). Se decide trecerea la amortizarea degresivă si

se stabileste un coeficient de degresie de 1,5.

La ce valoare va fi evaluat mijlocul fix în bilantul exercitiului N+3?

1.062. O întreprindere detine echipamente tehnologice achizitionate la un

cost de 20.000 lei, amortizate pentru suma de 5.000 lei. Întreprinderea

decide să contabilizeze echipamentele la valoarea justă determinată

de experti de 45.000 lei.

Să se contabilizeze reevaluarea conform celor două procedee recomandate

de norma IAS 16 "Imobilizări corporale".

1.063. Pentru a realiza un contract ce vizează furnizarea a 270.000 piese în

3 ani, o întreprindere a pus la punct un echipament special al cărui

cost de productie este de 18.000 lei. În acord cu clientul, scadentarul

livrărilor de piese a fost fixat după cum urmează:

-

în primul an: 54.000 piese;

-

în al doilea an: 81.000 piese;

-

în al treilea an: 135.000 piese.

Care este amortismentul anual dacă întreprinderea optează pentru

amortizarea în functie de numărul de unităti de productie?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

1.064. În exercitiul N se efectuează reparatia capitală a unui echipament

tehnologic al întreprinderii. Costul reparatiei este de 7.000 lei si este

format din:

-

cheltuieli cu consumurile materiale 2.000 lei;

-

cheltuieli cu salariile 3.000 lei;

-

cheltuieli cu amortizarea 1.500 lei;

-

cheltuieli cu serviciile prestate de terti 500 lei.

Expertiza tehnică atestă o crestere a duratei de utilitate a echipamentului

cu 3 ani.

Care este tratamentul contabil al cheltuielilor ocazionate de reparatia

capitală, conform IAS 16 "Imobilizări corporale"?

1.065. Societatea ALFA SA s-a angajat prin contract să construiască o clădire.

Lucrările trebuie terminate până la data de 10.02.N+2. Principalele

etape ale realizării contractului sunt următoarele:

-

la 10.02.N s-a semnat contractul;

-

la 31.12.N costul lucrărilor în curs de executie a fost de 500.000 lei;

-

la 31.12.N+1 costul lucrărilor în curs de executie este de 1.750.000 lei;

-

la 10.02.N+2 au loc livrarea si facturarea, pret de facturare

2.950.000 lei; costul efectiv de productie este de 2.500.000 lei.

Care este tratamentul contabil al veniturilor si costurilor aferente

contractului dacă întreprinderea utilizează metoda terminării lucrărilor,

conform IAS 11 "Contracte de constructii"?

1.066. La informatiile pe care le cunoastem deja se mai adaugă următoarele:

-

la 10.02.N (data semnării contractului) s-a stabilit un pret de vânzare

revizuibil de 2.500.000 lei si s-a estimat un cost total de

productie de 2.000.000 lei;

-

la 31.12.N costul lucrărilor în curs de executie a fost de 500.000 lei;

-

la 31.12.N+1 costul lucrărilor în curs de executie este de 1.750.000 lei;

pretul de vânzare a fost revizuit la 2.600.000 lei, iar costul de

productie a fost reestimat la 2.200.000 lei;

-

la 10.02.N+2 au loc livrarea si facturarea, pret de facturare

2.950.000 lei; costul efectiv de productie este de 2.500.000 lei.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Care este tratamentul contabil al veniturilor si costurilor aferente

contractului dacă întreprinderea utilizează metoda procentului de

avansare conform IAS 11 "Contracte de constructii"?

1.067. Există indicii că un echipament tehnologic a cărui valoare netă

contabilă este de 35.000 lei s-a depreciat. Acesta face parte din aceeasi

unitate generatoare de trezorerie (UGT) cu un teren a cărui valoare

contabilă este de 10.000 lei si cu o clădire cu o valoare contabilă netă

de 55.000 lei.

Valoarea de utilitate a UGT este estimată la 70.000 lei, iar valoarea

justă minus costurile de vânzare, la 50.000 lei. Nu există un fond

comercial care poate fi atasat rational acestei UGT.

Care este tratamentul contabil al deprecierii UGT conform IAS 36

"Deprecierea activelor"?

1.068. La sfârsitul exercitiului N, despre o unitate generatoare de trezorerie

(numită în continuare UGT) se cunosc următoarele informatii:

-

echipament tehnologic: cost de achizitie 200.000 lei; durată de

utilitate 10 ani; amortizare lineară;

-

teren: cost de achizitie 100.000 lei;

-

clădire: cost de achizitie 500.000 lei, durată de utilitate 20 ani,

amortizare lineară;

- valoarea recuperabilă a UGT este de 405.000 lei.

La sfârsitul exercitiului N+1 valoarea recuperabilă a UGT este de

780.000 lei.

Care este incidenta aplicării IAS 36 "Deprecierea activelor" asupra

valorii activelor ce compun UGT la sfârsitul exercitiilor N si N+1?

1.069. Despre două întreprinderi A si B ce activează în acelasi sector de

activitate se cunosc următoarele informatii (în u.m.):

Elemente A B

Cifră de afaceri 800 800

Profit net 600 200

Active imobilizate nete 400 400

Capitaluri proprii 100 500

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Elemente A B

Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă

mai mare de un an 500 100

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 200 100

Stocuri 900 400

Creante 1.800 500

Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă

mai mică de un an (exclusiv creditele de

trezorerie) 2.000 1.000

Încasările exercitiului financiar, din care:

- încasări de la clienti

- încasări din noi emisiuni de actiuni

- încasări din primire de credite pe termen scurt

Plătile exercitiului financiar, din care:

- plăti către furnizori

- rambursări de credite

- plăti de dobânzi

- plăti de salarii

- plăti de dividende

- plăti de impozite

2.800

300

-

2.500

3.100

500

1.200

400

300

500

200

1.800

700

900

200

1.400

500

100

50

500

200

50

Trezoreria:

- la începutul anului

- la sfârsitul anului

3.300

3.000

2.500

2.900

Întreprinderea B amortizează accelerat anumite categorii de active

imobilizate si evaluează iesirile de stocuri prin procedeul FIFO. Întreprinderea

A utilizează metoda lineară si evaluează iesirile din stoc la

cost mediu ponderat.

Interpretati pozitia financiară si performantele celor două întreprinderi

pe baza acestor informatii.

1.070. Ce prevăd OMFP nr. 1.752/2005 si OMFP nr. 2.001/2006 privind

modificarea OMFP nr. 1.752/2005 cu privire la contractele de leasing

financiar? Există diferente fată de prevederile IAS 17 "Contracte de

leasing"?

1.071. Care sunt particularitătile bilantului contabil întocmit conform OMFP

nr. 1.752/2005?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

1.072. Care sunt particularitătile contului de profit si pierdere întocmit conform

OMFP nr. 1.752/2005?

1.073. Pe 10.10.N s-a primit un avans de la un client în sumă de 10.000 lei

(din care TVA 19%). Pe 15.10.N s-au vândut mărfuri clientului. Factura

cuprinde: pret de vânzare 20.000 lei, TVA 19%. Costul de achizitie a

mărfurilor vândute este de 18.000 lei. Solutia găsită de contabil este:

4111 = %

707

4427

11.900.000

10.000.000

1.900.000

607 = 371 18.000.000

Ce principiu contabil a fost încălcat? Argumentati răspunsul. Care ar

fi fost solutia corectă?

1.074. Se cunosc următoarele informatii din bilantul societătii ALFA la

31.12.N (în lei): mărfuri 50.000; rezerve 1.000; provizioane pentru

deprecierea mărfurilor 5.000; clienti 40.000; titluri de participare 3.000

(din care disponibile pentru vânzare în anul următor 500); titluri de

plasament 20.000 (din care titluri în valoare de 10.000 sunt utilizate

drept garantie pentru un credit primit cu o scadentă de 3 ani); acreditive

2.000; cheltuieli în avans 8.000 (din care angajate într-o perioadă mai

mare de 1 an 6.000); licente 5.000; cifra de afaceri 200.000; venituri

în avans 3.000 (din care angajate într-o perioadă mai mare de 1 an,

2.000); provizioane pentru riscuri si cheltuieli 50.000 (din care cu

scadenta foarte probabil în anul următor 20.000); credite primite de la

bănci pe termen lung 20.000 (din care cu scadenta în anul următor

3.000); furnizori 40.000 (din care cu scadenta mai mare de un an

3.000); conturi la bănci 30.000; credite primite pe termen scurt 9.000

(din care pentru un credit de 3.000 s-a amânat scadenta cu 2 ani, iar

decizia a fost luată înaintea închiderii exercitiului financiar); salarii

datorate 70.000.

Determinati valoarea activelor curente si a datoriilor necurente conform

modelului de bilant din IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare".

1.075.

Să se determine cifra de afaceri netă conform modelului de cont de

profit si pierdere conform OMFP nr. 1.752/2005, dacă se cunosc următoarele

informatii (în lei):

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

-

venituri din provizioanele pentru riscuri si cheltuieli 10.000;

-

venituri din vânzarea de imobilizări corporale 50.000;

-

venituri din vânzarea de mărfuri 40.000;

-

venituri din vânzarea de produse finite 80.000;

-

venituri din dobânzi aferente contractelor de leasing financiar

5.000;

-

venituri din subventii pentru investitii 70.000;

-

venituri din onorarii si comisioane 20.000;

-

venituri din chirii 5.000;

-

venituri din servicii prestate tertilor 30.000;

-

venituri din productia de imobilizări 60.000;

-

venituri din dividende 20.000;

-

venituri din vânzarea titlurilor de plasament 30.000;

-

venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 20.000.

1.076. Se cunosc următoarele informatii (în lei):

-

echipamente tehnologice 10.000;

-

cifră de afaceri 100.000;

-

titluri de participare 30.000;

-

provizioane pentru riscuri si cheltuieli 30.000 (din care cu scadenta

foarte probabil în anul următor 10.000);

-

împrumut din emisiunea de obligatiuni 50.000 (din care partea

cu scadenta în anul următor 10.000);

-

provizioane pentru deprecierea terenurilor si constructiilor 20.000;

-

amortizarea echipamentelor tehnologice 2.000;

-

împrumuturi acordate pe termen scurt 35.000;

-

subventii pentru investitii 10.000 (din care 7.000 vor fi reluate la

venituri într-o perioadă mai mare de 1 an);

-

fond comercial achizitionat 20.000;

-

cheltuieli de dezvoltare 5.000 (este foarte putin probabilă obtinerea

de avantaje economice);

-

terenuri si constructii 70.000;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

-

cheltuieli în avans 20.000 (din care angajate într-o perioadă mai

mare de 1 an 5.000);

-

furnizori 40.000 (din care cu scadenta într-o perioadă mai mare

de 1 an 18.000);

-

TVA de plată 2.000.

Determinati valoarea activelor necurente si a datoriilor curente conform

modelului de bilant din IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare".

1.077. Se cunosc următoarele informatii (în lei):

-

încasări de la clienti 5.000;

-

încasări din vânzarea de titluri de plasament 200;

-

cheltuieli cu salariile 500;

-

plăti către furnizorii de stocuri 400;

-

încasări din emisiunea de obligatiuni 700;

-

încasări din vânzarea de imobilizări corporale 900;

-

utilaje detinute în leasing financiar 2.000;

-

încasări din credite primite de la bănci 300;

-

plăti de dobânzi 100;

-

încasări de dividende 200;

-

plăti către furnizorii de imobilizări 800;

-

impozit pe profit plătit 250;

-

salarii plătite 300;

- lichidităti la începutul anului 1.500.

Să se întocmească tabloul fluxurilor de trezorerie.

1.078. La începutul exercitiului N, întreprinderea ALFA obtine o subventie

de 20.000 u.m. pentru achizitia unui echipament tehnologic al cărui

cost este de 50.000 u.m. Durata de utilizare estimată pentru acest activ

este de 5 ani, iar metoda de amortizare este cea lineară. La sfârsitul

exercitiului N+2, ALFA este obligată să ramburseze 80% din subventia

primită.

Care sunt înregistrările aferente exercitiilor N, N+1 si N+2, conform

IAS 20, dacă întreprinderea a recunoscut subventia ca venit în avans?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

1.079. La începutul exercitiului N, întreprinderea ALFA obtine o subventie

de 20.000 u.m. pentru achizitia unui echipament tehnologic al cărui

cost este de 50.000 u.m. Durata de utilizare estimată pentru acest activ

este de 5 ani, iar metoda de amortizare este cea lineară. La sfârsitul

exercitiului N+2, ALFA este obligată să ramburseze 80% din subventia

primită.

Care sunt înregistrările aferente exercitiilor N, N+1 si N+2, conform

IAS 20, dacă întreprinderea a dedus subventia din costul activului?

1.080. La începutul exercitiului N, întreprinderea ALFA SA primeste un

credit pe termen lung de 1.000 u.m. la o rată a dobânzii de 20% pe an.

Cu această ocazie primeste o subventie de 120 u.m. pentru acoperirea

cheltuielilor cu dobânda. La sfârsitul lunii aprilie, ALFA rambursează

subventia deoarece nu a respectat conditiile prevăzute pentru acordarea

acesteia.

Care sunt înregistrările contabile, conform IAS 20, dacă întreprinderea

a recunoscut subventia drept venit?

1.081. La începutul exercitiului N, întreprinderea ALFA SA primeste un

credit pe termen lung de 1.000 u.m. la o rată a dobânzii de 20% pe an.

Cu această ocazie primeste o subventie de 120 u.m. pentru acoperirea

cheltuielilor cu dobânda. La sfârsitul lunii aprilie, ALFA rambursează

subventia deoarece nu a respectat conditiile prevăzute pentru acordarea

acesteia.

Care sunt înregistrările contabile, conform IAS 20, dacă întreprinderea

a dedus subventia din cheltuiala cu dobânda?

1.082. Definiti caracteristicile calitative ale informatiei contabile asa cum sunt

ele prezentate în Cadrul general pentru întocmirea si prezentarea situatiilor

financiare elaborat de IASB.

1.083. Care sunt elementele care definesc performanta financiară a întreprinderii

în viziunea Cadrului general pentru întocmirea si prezentarea

situatiilor financiare elaborat de IASB? Definiti aceste elemente si

explicitati definitiile.

1.084. Care sunt factorii care explică variatiile capitalurilor proprii surprinse

în Situatia variatiilor capitalurilor proprii?

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

1.085. La 01.01.N, întreprinderea achizitionează un utilaj la costul de 10.000 lei.

Managerii estimează o durată de utilitate de 5 ani si o valoare reziduală

de 2.000 lei. Metoda de amortizare este cea lineară. La sfârsitul

exercitiului N+2, managerii estimează că durata de utilitate care corespunde

cel mai bine noilor conditii de exploatare a activului este de

7 ani. În acelasi timp, valoarea reziduală este reestimată la 3.000 lei.

Se decide trecerea la metoda degresivă, iar coeficientul de degresie

este 1,5. La sfârsitul duratei de utilitate, activul este vândut la pretul

de 3.000 lei, TVA 19%.

Să se efectueze calculele si înregistrările aferente utilizării si vânzării

activului dacă întreprinderea aplică IAS 16 "Imobilizări corporale".

1.086. La începutul exercitiului N, întreprinderea a achizitionat echipamente

tehnologice la costul de 20.000 lei. Durata de utilitate a acestora este

estimată la 20 de ani, iar amortizarea se calculează prin metoda lineară.

Pe durata de utilizare a echipamentelor s-a procedat la următoarele

reevaluări:

-

la sfârsitul exercitiului N+2, când valoarea justă a activelor a fost

de 25.000 lei; la sfârsitul exercitiului N+3, durata de utilitate este

reestimată la 19 ani (au mai rămas 16 ani);

-

la sfârsitul exercitiului N+4, când valoarea justă a activelor a fost

de 20.000 lei; la sfârsitul exercitiului N+5, durata de utilitate este

reestimată la 15 ani (au mai rămas 10 ani);

-

la sfârsitul exercitiului N+6, când valoarea justă a fost de 9.000 lei;

la sfârsitul exercitiului N+7, durata de utilitate este reestimată la

16 ani (au mai rămas 9 ani);

-

la sfârsitul exercitiului N+10, când valoarea justă a fost de 7.000 lei.

Care este tratamentul contabil al reevaluărilor echipamentelor tehnologice,

dacă întreprinderea utilizează procedeul reevaluării valorii

rămase prevăzut de IAS 16?

1.087. Pentru un export de mărfuri ce are loc la data de 10.08.N se cunosc

următoarele informatii:

.

pretul de vânzare total 5.000 $;

.

costul mărfurilor vândute 13.500 lei;

.

la data de 12.12.N se încasează de la clientul extern suma de

3.000 $;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

.

la data de 10.02.N+1 se încasează suma de 2.000 $;

.

disponibilităti în devize existente la începutul lunii august 2.000 $,

contravaloarea acestora în lei fiind de 6.425 lei;

.

cursurile de schimb au evoluat astfel:

10.08.N 12.12.N 31.12.N 10.02.N+1

3,3 lei/$ 3,5 lei/$ 3,6 lei/$ 3,45 lei/$

Care sunt înregistrările contabile aferente exercitiilor N si N+1?

1.088. Societatea ALFA utilizează un singur sortiment de materii prime pentru

care s-a stabilit un cost standard de 5.000 lei/kg si obtine un singur

produs finit pentru care s-a stabilit un cost standard de 100.000 lei/buc.

La începutul exercitiului N, situatia celor două elemente de stoc era:

-

stoc initial materii prime = 1.000 kg x 5.000 lei/kg;

-

stoc initial produse finite = 80 buc. x 100.000 lei/buc.;

-

diferente favorabile de pret pentru materii prime = 200.000 lei;

-

diferente favorabile de pret pentru produse finite = 100.000 lei.

În cursul exercitiului N, au loc următoarele operatii:

1) achizitie de materii prime 500 kg x 4.800 lei/kg, TVA 19% (factura);

2) consum de materii prime 300 kg (LIFO);

3) obtinere de produse finite 20 buc.;

4) vânzare de produse finite 50 buc. x 180.000 lei/buc., TVA 19%

(factura);

La sfârsitul exercitiului, se cunosc următoarele informatii:

-

costul de productie efectiv este de 110.000 lei/buc. (din contabilitatea

de gestiune);

-

valoarea realizabilă netă a stocului de materii prime este de

5.200.000 lei;

-

valoarea realizabilă netă a stocului de produse finite este de

4.800.000 lei;

-

stocul de produse finite a fost depreciat la sfârsitul exercitiului N-1

cu 500.000 lei.

Să se contabilizeze operatiile de mai sus si să se determine valoarea

pe care cele două elemente de stoc o vor avea în bilantul exercitiului N

conform IAS 2 "Stocuri".

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

1.089. La inventarul exercitiului N, situatia creantelor clienti considerate ca

fiind incerte (dubioase) se prezintă astfel:

Client Creantă

(inclusiv TVA)

Grad de

recuperare (%)

Provizion de

constituit (%)

A 5.950 80 20

B 5.593 30 70

C 1.190 60 40

D 9.520 70 30

Total 22.253 X X

În cursul si la închiderea exercitiului N+1, s-au constatat următoarele:

-

clientul A si-a onorat integral obligatia de plată;

-

clientul B a făcut o plată definitivă numai pentru suma de 4.000 lei,

suma rămasă de încasat fiind considerată irecuperabilă;

-

clientul C nu a plătit nimic, dar situatia sa financiară s-a ameliorat,

gradul de recuperare a creantei fiind evaluat la 90%;

-

clientul D nu a plătit nimic, creanta fiind apreciată ca irecuperabilă

(s-a declansat procedura de lichidare);

-

clientul E, fată de care există o creantă inclusiv TVA de 238.000 lei,

apreciată ca fiind recuperabilă pentru 20% din valoare.

În cursul exercitiului N+2, se recuperează suma de 7.500 lei de la

clientul D, ca urmare a finalizării procedurii de lichidare.

Care este tratamentul contabil al creantelor clienti în exercitiile N,

N+1 si N+2?

1.090. La 10.02.N, societatea ALFA achizitionează un stoc de mărfuri la

costul de 1.000 lei, TVA 19%, în baza avizului de însotire. După o

săptămână se primeste factura, iar aceasta cuprinde un cost de 1.200 lei,

TVA 19%.

Să se contabilizeze achizitia si primirea facturii.

1.091. La 10.02.N, societatea ALFA vinde un stoc de mărfuri la pretul de

vânzare de 1.000 lei, TVA 19%, în baza avizului de însotire; costul

mărfurilor vândute 800 lei. După o săptămână se întocmeste si se remite

clientului factura, iar aceasta cuprinde un pret de 1.200 lei, TVA 19%.

Să se contabilizeze vânzarea si remiterea ulterioară a facturii.

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

1.092. La 10.02.N, societatea ALFA achizitionează un stoc de mărfuri la

costul de 1.000 lei, TVA 19%, în baza avizului de însotire. După o

săptămână se primeste factura, iar aceasta cuprinde un cost de 900 lei,

TVA 19%.

Să se contabilizeze achizitia si primirea facturii.

1.093. La 10.02.N, societatea ALFA vinde un stoc de mărfuri la pretul de

vânzare de 1.000 lei, TVA 19%, în baza avizului de însotire; costul

mărfurilor vândute 800 lei. După o săptămână se întocmeste si se

remite clientului factura, iar aceasta cuprinde un pret de 900 lei,

TVA 19%.

Să se contabilizeze vânzarea si remiterea ulterioară a facturii.

1.094. Solutia contabilă de mai jos care reflectă anularea unor actiuni proprii

este corectă? Argumentati răspunsul.

% = 501 550.000

1012 500.000

658 50.000

1.095. Solutia de mai jos reflectă majorarea capitalului social prin emisiunea

de noi actiuni. Este corectă această solutie? Argumentati răspunsul.

456

= % 120.000

1011 100.000

758 20.000

1.096. La începutul lunii mai, întreprinderea ALFA detine în stoc sortimentul

de marfă X, în cantitate de 100 buc., la costul de 10 lei/buc. În cursul

lunii au loc operatiile:

1)

achizitie de marfă X, 200 buc., la costul de 12 lei/buc., rabat 10%,

TVA 19% (factura);

2)

vânzare de marfă X, 250 buc., la pretul de 15 lei/buc., TVA 19%

(factura);

3)

achizitie de marfă X, 300 buc., la costul de 16 lei/buc., TVA 19%

(factura). Plata se face pe loc si se beneficiază de un scont de

decontare de 5%;

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

4)

vânzare de mărfuri X, 325 buc., la pretul de 18 lei/buc., remiză

2%, TVA 19%. Încasarea se face pe loc si se acordă un scont de

decontare de 10%.

Să se contabilizeze operatiile de mai sus conform OMFP nr. 1.752/2005

si să se calculeze soldul final al contului Mărfuri, stiind că iesirile din

stoc se evaluează prin procedeul FIFO.

1.097. Care sunt conditiile pentru ca informatia să fie relevantă si credibilă

conform cadrului conceptual al IASB?

1.098. Care sunt bazele de evaluare retinute în cadrul conceptual al IASB?

Prezentati semnificatia acestora.

1.099. Se achizitionează un stoc de mărfuri. Factura cuprinde: 2.000 buc.,

pretul de cumpărare fiind de 10 lei/buc., iar cheltuielile de transport

500 lei. Este corectă următoarea solutie contabilă?

% = 401 24.395

371 20.000

624 500

4426 3.895

Argumentati răspunsul.

1.100. Pentru a fabrica 90 buc. din produsul B, în exercitiul N, s-au angajat

următoarele cheltuieli:

.

cheltuieli directe 100.000 u.m.;

.

cheltuieli indirecte 40.000 u.m., din care:

- cheltuieli variabile 30.000 u.m.;

- cheltuieli fixe 10.000 u.m.;

.

capacitatea normală de productie este de 180 buc.;

.

cheltuieli administrative 20.000 lei;

.

pierderi din rebuturi 8.000 lei.

Care este solutia contabilă corectă privind obtinerea produselor finite?

Argumentati solutia.

1.101. La 31.12.N, societatea X detine în stoc următoarele articole:

TESTE GRILĂ... Contabilitate - experti contabili

Articole Cost de achizitie

(în u.m.)

Valoare

realizabilă netă

(în u.m.)

Mărfuri M1 20.000 18.000

Mărfuri M2 16.000 17.000

Mărfuri M3 60.000 65.000

Mărfuri M4 10.000 9.000

Total 106.000 109.000

Să se stabilească la ce valoare trebuie evaluate stocurile la inventar, în

conformitate cu IAS 2, si să se contabilizeze eventuala depreciere

constatată.

1.102. Fie un utilaj cu un cost de achizitie de 290.000 u.m. si o valoare reziduală

estimată la 10.000 u.m. Acesta se amortizează linear, începând

cu 1 ianuarie N-2, pe o durată estimată de 7 ani. La închiderea exercitiului

N, managerii au reestimat durata de utilitate totală la 5 ani, iar

valoarea reziduală este reestimată la 15.000 lei.

Să se calculeze si să se contabilizeze amortizarea în exercitiile N-2,

N-1 si N.

1.103. La începutul exercitiului N, societatea ALFA a achizitionat un echipament

tehnologic la costul de achizitie de 200.000 u.m. Managerii estimează

că durata de utilitate va fi de 5 ani si că, la expirarea acestei perioade,

vor fi angajate cheltuieli cu dezafectarea echipamentului tehnologic

si refacerea amplasamentului în valoare nominală de 10.000 u.m. La

31.12.N valoarea actualizată a cheltuielilor estimate a fi ocazionate de

dezafectarea acestuia si de refacerea amplasamentului este de 4.810 lei.

Să se verifice dacă, la sfârsitul exercitiului N, sunt îndeplinite conditiile

de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37. În caz afirmativ,

prezentati formula contabilă.

1.104. La începutul exercitiului N-3 s-a dat în functiune un utilaj cu valoarea

contabilă de 1.000 u.m. Durata de amortizare este de 10 ani, metoda

de amortizare lineară. La 31.12.N există indicii că utilajul a pierdut

din valoare. La această dată, se estimează valoarea justă la 504 u.m.,

cheltuieli cu vânzarea 4 u.m. si o valoare de utilitate de 520 u.m.

Să se efectueze testul de depreciere a utilajului la 31.12.N si să se

contabilizeze ev