Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Aparatul fiscal in Romania

Finante


Aparatul fiscal īn RomāniaOrganizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

Dispozitii generale si principalele atributii

Ministerul Finantelor Publice se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, īn subordinea Guvernului, care aplica strategia si Programul de guvernare īn domeniul finantelor publice.

Ministerul Finantelor Publice contribuie in mod eficient, transparent si orientat la elaborarea si implementarea strategiei si a Programului de guvernare in domeniul finantelor publice, in exercitarea administrar 14314c213o ii generale a finantelor publice, asigurand utilizarea parghiilor financiare si valutare in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei agentilor economici.

Ministerul Finantelor Publice asigura, prin redistribuirea veniturilor, desfasurarea activitatilor din domenii de interes public, cum este cel social, cel economic, cel al apararii nationale si ordinii publice.

Ministerul Finantelor Publice indeplineste urmatoarele functii:

 • de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare in domeniul finantelor publice;
 • de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice in domeniul sau de activitate;
 • de elaborare si implementare a politicii bugetare si a politicii fiscale a Guvernului;
 • de corelare a politicilor fiscale si bugetare cu celelalte politici economico-sociale;
 • de administrare a veniturilor statului, prin care se asigura administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a altor venituri bugetare potrivit legii, prin intermediul procedurilor de gestiune, colectare, control fiscal, solutionare a contestatiilor si de dezvoltare a unor relatii de parteneriat cu contribuabilii, inclusiv prin acordarea de servicii de asistenta, conform competentelor;
 • de contractare si administrare a datoriei publice;
 • de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului;
 • de exercitare a controlului financiar public intern;
 • de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman si al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
 • de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul sau de activitate, precum si al functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea sa.

Ministerul Finantelor Publice urmareste, pe termen mediu, indeplinirea masurilor necesare in vederea realizarii cerintelor de aderare la Uniunea Europeana in domeniul sau de activitate.

In realizarea functiilor sale Ministerul Finantelor Publice are, in principal, urmatoarele atributii:

 • propune strategii de dezvoltare pe termen lung si solutii de reforma in domeniul finantelor publice;
 • elaboreaza proiectul bugetului de stat, al legii bugetare anuale si raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum si proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operand rectificarile corespunzatoare;
 • aproba repartizarea pe trimestre a veniturilor si a cheltuielilor prevazute in bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale;
 • avizeaza proiectele de acte normative care genereaza sporuri de cheltuieli sau modificari de venituri ale bugetului de stat si care au influente asupra echilibrului bugetar;
 • analizeaza programul de investitii din punct de vedere al incadrarii in limitele de cheltuieli stabilite, al respectarii criteriilor de selectie si prioritizare si al esalonarii creditelor bugetare in functie de durata de executie a obiectivelor;
 • colaboreaza cu Banca Nationala a Romaniei la elaborarea balantei de plati externe, a balantei creantelor si angajamentelor externe, a reglementarilor din domeniul monetar si valutar si informeaza semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de solutii in acoperirea deficitului sau utilizarii excedentului din contul curent al balantei de plati externe;
 • contracteaza si garanteaza imprumuturi de stat de pe piata financiara interna si externa, in scopul si in limitele competentelor stabilite de lege;
 • asigura punerea in circulatie prin Banca Nationala a Romaniei, pe baza de conventie, a unor instrumente financiare specifice;
 • elaboreaza proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe si indirecte, urmareste perfectionarea asezarii acestora si armonizarea legislativa in acest domeniu;
 • elaboreaza, pe baza modelului-cadru al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (O.C.D.E.), proiectul romanesc de conventie pentru evitarea dublei impuneri si urmareste actualizarea acestuia in concordanta cu recomandarile adoptate de O.C.D.E.;
 • negociaza, pregateste parafarea, semnarea si ratificarea conventiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;
 • elaboreaza strategii, studii comparative, prioritati si proiecte de acte normative privind politica fiscala a Romaniei in domeniul conventiilor pentru evitarea dublei impuneri;
 • urmareste realizarea unui management eficient si coerent al sistemului fiscal romanesc, avand ca scop elaborarea si mentinerea unui sistem fiscal unitar, stabil si armonizat in stransa concordanta cu indicatorii macroeconomici din Strategia de dezvoltare economica a Guvernului;
 • elaboreaza proiecte de acte normative cu privire la achizitiile publice;
 • exercita, prin organele sale de specialitate, controlul utilizarii creditelor bugetare de catre institutiile publice; controleaza, in conditiile legii, activitatea financiara a agentilor economici;
 • urmareste respectarea angajamentelor asumate prin acordurile incheiate cu organismele financiare internationale in domeniul datoriei publice;
 • elaboreaza politica vamala in concordanta cu cadrul legislativ existent, precum si actele normative in realizarea acesteia;
 • elaboreaza proiecte de acte normative privind valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si asigura valorificarea acestora in conditiile legii;
 • reglementeaza controlul financiar preventiv si exercita controlul financiar preventiv delegat in scopul constituirii si utilizarii, legale si eficiente, a fondurilor publice;
 • indruma metodologic, organizeaza activitatea de instruire si pregatire profesionala in domeniul auditului intern;
 • realizeaza activitati de control operativ la institutii publice si solutioneaza contestatiile depuse de acestea;
 • exercita calitatea de reprezentant al Romaniei la organismele internationale cu caracter financiar;
 • negociaza, pregateste parafarea, semnarea si ratificarea acordurilor guvernamentale bilaterale privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor;
 • coordoneaza, negociaza si incheie acorduri internationale in numele statului, in domeniul relatiilor financiare si valutare, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;
 • asigura un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, in spiritul respectului reciproc si in conformitate cu principiile si standardele europene, in vederea asigurarii eficientei activitatii si stabilitatii sociale si sustine in Parlament proiectele de acte normative pe care le initiaza;
 • solutioneaza petitiile formulate de catre cetateni si adresate Ministerului Finantelor Publice, in conformitate cu prevederile legale;
 • asigura, potrivit legii, tiparirea hartiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligatiunilor necesare finantarii datoriei publice, timbrelor fiscale, precum si a formularelor si imprimatelor tipizate utilizate in activitatea fiscala si financiar-contabila;
 • asigura fundamentarea, coordonarea si realizarea activitatilor specifice procesului de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana pe domeniile din competenta si responsabilitatea sa;
 • efectueaza inspectii privind respectarea legalitatii, atat la nivelul aparatului propriu, cat si la nivelul celorlalte institutii publice.

Organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Agentia Nationala de Administrare Fiscala are ca obiective principale urmatoarele:

 • colectarea veniturilor bugetului de stat, reprezentand impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, conform competentelor, precum si a veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru somaj, contributia pentru asigurari sociale de sanatate, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, datorate de platitori, persoane juridice si persoane fizice, care au calitatea de angajator sau asimilati acestora;
 • aplicarea unitara a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare in domeniul sau de activitate;
 • exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor.

In realizarea obiectivelor prevazute, Agentia Nationala de Administrare Fiscala are, in principal, urmatoarele atributii:

 • propune si elaboreaza strategii de dezvoltare, precum si solutii de reforma in domeniul administrarii veniturilor bugetare pentru care este competenta potrivit legii;
 • asigura aplicarea corecta, unitara si nediscriminatorie a legislatiei fiscale;
 • elaboreaza proceduri de administrare a impozitelor, taxelor si contributiilor sociale;
 • analizeaza proiectele de acte normative care contin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare pentru care este competenta;
 • efectueaza monitorizarea depunerii de catre platitori a declaratiilor impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a altor venituri bugetare potrivit legii, precum si a platilor efectuate;
 • initiaza si desfasoara actiuni legale in cazul neconformarii contribuabililor in indeplinirea obligatiilor declarative si de plata;
 • elaboreaza proceduri privind activitatea de asistenta, indrumare si informare a contribuabililor;
 • asigura acordarea asistentei pentru contribuabili prin mijloace specifice;
 • elaboreaza si aplica procedurile de impunere pentru persoanele juridice si persoanele fizice, conform dispozitiilor legale;
 • elaboreaza si aplica procedurile privind evidenta contribuabililor, gestiunea dosarului fiscal si a cazierului fiscal;
 • exercita urmarirea, supravegherea si controlul fiscal pe intreg teritoriul national, respectarii legislatiei in domeniul impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si al celorlalte venituri bugetare pentru a caror administrare este competenta potrivit legii;
 • exercita prin organele sale de specialitate controlul operativ si inopinat in legatura cu aplicarea si cu respectarea legislatiei fiscale;
 • desfasoara activitati de investigare fiscala cu ocazia controlului;
 • actioneaza prin mijloace specifice pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, in conditiile legii;
 • coordoneaza, indruma si verifica modul de respectare a procedurilor de administrare, a legislatiei fiscale si a legislatiei contributiilor sociale de catre structurile de administrare;
 • solutioneaza contestatiile si petitiile care au ca obiect obligatiile fiscale ale persoanelor fizice si juridice, conform prevederilor legale;

In indeplinirea atributiilor sale Agentia Nationala de Administrare Fiscala este autorizata:

 • sa exercite nemijlocit si neingradit controlul fiscal, conform dispozitiilor legale in vigoare;
 • sa dea agentilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii pentru luarea masurilor de respectare a legii;
 • sa aplice sanctiunile prevazute de lege in competenta sa;
 • sa aprobe inlesniri, in conditiile legii, restituiri si compensari la plata impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a altor venituri bugetare pentru care este competenta;
 • sa urmareasca si sa ia masuri in aplicarea legislatiei in materie de ajutor de stat, in domeniul sau de activitate conform competentelor;
 • sa aplice, prin organele abilitate, modalitatile de executare silita si masurile asiguratorii, in conditiile legii, pentru a caror colectare este competenta potrivit legii;

Cadrul institutional al administratiei vamale romāne.

Īn anul 2005, conform Programului de guvernare al noului Guvern instalat īn luna decembrie a anului 2004, Autoritatea Nationala a Vamilor a trecut din subordinea Autoritatii Nationale de Control īn subordinea Ministerului Finantelor Publice. Programul de guvernare, la Capitolul - Politica fiscal - bugetara prevede, printre altele, legiferarea unui nou cod vamal complet armonizat cu Codul Vamal Comunitar. Astfel, prin Ordonanta Guvernului nr. 8 din 20 ianuarie 2005, privind stabilirea unor masuri de preluare a Garzii Financiare si a Autoritatii Nationale a Vamilor īn subordinea Ministerului Finantelor Publice, precum si a unor masuri de reorganizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, administratia vamala este subordonata Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Desi, īn a doua parte a anului 2004, printr-o hotarāre de guvern, au fost stabilite organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor, īn luna martie a anului 2005 a fost elaborat un nou act normativ, īn acest sens.

Īn anul 2003, prin reorganizarea unor institutii din subordinea Guvernului, s-a īnfiintat Autoritatea Nationala a Vamilor, preluānd atributiile fostei Directii Generale a Vamilor, fiind īn subordinea unei institutii nou īnfiintate, Autoritatea Nationala de Control.

Dupa 1990, Administratia Vamala Romāna a intrat īntr-un proces de reforma legislativa si institutionala, avānd ca obiectiv principal, pregatirea conditiilor necesare aderarii la Uniunea Europeana. Elaborarea, legiferarea si aplicarea efectiva a tarifului vamal de import īncepānd cu 1 ianuarie 1991 a fost prima masura cu caracter complex ce a determinat optimizarea functiei de fiscalitate a serviciilor vamale, derularea procesului de īncasare a taxelor vamale īn mod unitar, sistematic si nediscriminatoriu.

Īn perioada 1992-1993, cadrul legal a fost īmbunatatit treptat, īn vederea armonizarii cu legislatia comunitara prin adoptarea tarifului vamal de import bazat pe nomenclatura sistemului armonizat la nivel de 6 cifre (1992), utilizarea formularului tipizat al declaratiei vamale īn detaliu, similar documentului administrativ unic utilizat īn Comunitatea Economica Europeana (1993), adoptarea tarifului vamal de import avānd la baza nomenclatura combinata a marfurilor (1993).

Īn perioada 1996 - 1998 a fost adoptat cadrul legislativ al activitatii vamale, īn cea mai mare parte armonizat cu cel comunitar si cel referitor la structura organizatorica a Administratiei Vamale Romāne. Codul Vamal al Romāniei elaborat īn anul 1997, īn prezent se afla īn procedura de avizare interministeriala pentru a fi modificat in decursul anului 2005. Regulamentul Vamal elaborat īn anul 1997, a fost modificat īn anii 2001, 2003 si 2004.

Īn aplicarea politicii vamale a Guvernului, Autoritatea Nationala a Vamilor exercita, īn principal, atributii de aplicare īn domeniul vamal a masurilor specifice rezultate din programele guvernamentale si din legislatia īn domeniul vamal.

Prin departamentele specializate ale aparatului central se organizeaza, īndruma si controleaza activitatea directiilor regionale vamale si a birourilor vamale din subordine. Structurile centrale si regionale ale Autoritatii Nationale a Vamilor urmaresc si supravegheaza respectarea legislatiei vamale pe īntreg teritoriul tarii si exercita controlul specific potrivit reglementarilor īn vigoare, iau masuri de prevenire si combatere, īn conformitate cu reglementarile legale īn vigoare, a oricaror infractiuni si contraventii īn domeniul vamal.

Autoritatea Nationala a Vamilor participa īmpreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative īn domeniul vamal.

La nivelul birourilor vamale de frontiera si interior se aplica prevederile Tarifului vamal de import al Romāniei si ale altor acte normative referitoare la acesta, se aplica masurile cu caracter vamal rezultate din acordurile de liber schimb īncheiate īntre Romānia, pe de o parte, si Uniunea Europeana sau tarile aflate īn curs de integrare īn Uniunea Europeana, pe de alta parte.

Departamentele specializate īn reglementarea regimurilor, operatiunilor vamale si tarifului vamal asigura aplicarea prevederilor cu caracter vamal din conventiile si tratatele internationale la care Romānia este parte, urmaresc aplicarea corecta a regulilor de interpretare a Nomenclaturii sistemului armonizat, a regulilor generale de stabilire a originii bunurilor si de evaluare īn vama a marfurilor, precum si a prevederilor actelor normative referitoare la taxele vamale, taxa pe valoarea adaugata, la accize si la alte drepturi vamale.

Autoritatea Nationala a Vamilor coordoneaza si īndruma activitatea directiilor regionale vamale si a birourilor vamale pe linia prevenirii si combaterii traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, obiecte din patrimoniul cultural national; urmareste, īn cooperare cu celelalte organe abilitate ale statului, cazurile de spalare a banilor prin operatiuni vamale.

Birourile vamale sau echipele specializate īn supravegherea vamala verifica modul de declarare de catre titularul operatiunii vamale sau de catre comisionarul vamal a drepturilor cuvenite bugetului de stat; īncaseaza si vireaza aceste drepturi la bugetul de stat, stabilesc eventualele diferente prin controale ulterioare si asigura īncasarea acestora, aplica formele si instrumentele de plata si de garantare a platii taxelor si drepturilor vamale īn conformitate cu normele generale de decontare a veniturilor statului; asigura colectarea creantelor bugetare pe care le administreaza potrivit legii.

Autoritatea Nationala a Vamilor coopereaza, pe baza de reciprocitate, cu autoritatile vamale ale altor state, precum si cu organismele internationale de specialitate, īn vederea prevenirii, cercetarii si combaterii fraudelor vamale;

Īn vederea corelarii cu legislatia vamala europeana, īnainte de implementarea acesteia īn totalitate, la nivelul Autoritatii Nationale a Vamilor au fost dispuse masuri de aliniere la conventia de Tranzit Comun.

Īncepānd cu anul 1999, s-a elaborat tariful vamal integrat al Romāniei, care este actualizat, periodic, īn functie de modificarile legislative.

Modernizarea infrastructurii constituie premisa procesului de reforma si modernizare a activitatii vamale, avāndu-se īn vedere, īn continuare, finalizarea, cu prioritate, a obiectivelor de investitii de pe frontiera de Nord-Est (frontiera cu Ukraina si Republica Moldova), care va fi frontiera a Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007. Autoritatea Nationala a Vamilor este dotata cu mijloace si echipamente de control specifice care sa permita cresterea eficientei supravegherii si controlului la frontiera.

Potrivit actelor normative care reglementeaza organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor, toate departamentele si structurile aparatului central pot participa, īn functie de competentele specifice, la implementarea acquis-ului comunitar privind politica vamala.

Astfel, conform organigramei si competentelor Autoritatii Nationale a Vamilor, Directia tehnici de vamuire si tarif vamal, elaboreaza si actualizeaza, īn cadrul procesului de armonizare a legislatiei vamale cu legislatia īn domeniu a Uniunii Europene, Tariful integrat romān (TARIR), bazat pe principiile Tarifului integrat comunitar, asigura punerea īn aplicare a Acordului de Asociere a Romāniei la Uniunea Europeana, si a altor acorduri preferentiale īncheiate de Romānia, elaboreaza proiecte de acte normative īn concordanta cu dispozitiile europene īn domeniu.

Īn cadrul Directiei, sunt subordonate, printre altele, Serviciul regimuri vamale, Serviciul Tarif vamal integrat, Biroul nomenclatura tarifara si evaluare, Biroul origine.

Īn vederea aplicarii politicii vamale comune si a tarifului vamal comun, Serviciul tarif vamal integrat elaboreaza si actualizeaza tariful vamal integrat romān, bazat pe principiile TARIC, urmareste dinamica reglementarilor vamale la nivelul Comisiei Europene, analizeaza prevederile legislatiei nationale īn vederea integrarii īn TARIR.

Biroul nomenclatura tarifara si evaluare functioneaza īn cadrul Serviciului tarif vamal integrat si are ca atributii elaborarea nomenclaturii combinate a marfurilor si a notelor explicative la nomenclatura combinata, īn concordanta cu modul de elaborare īn Uniunea Europeana, asigura aplicarea normelor adoptate de Comisia Europeana, referitoare la clasificarea īn nomenclatura combinata, elaboreaza norme, metodologii pentru aplicarea Aricolului VII GATT, privind valoarea īn vama.

Biroul Origine elaboreaza norme privind aplicarea uniforma a Protocoalelor de origine, īn baza Acordurilor preferentiale, urmareste de asemenea dinamica legislatiei īn domeniu la nivelul Comisiei Europene.

Biroul drepturi vamale si contingente tarifare este subordonat Serviciului Tarif vamal integrat si are ca atributii prelucrarea informatiilor din actele normative referitoare la aplicarea taxelor vamale.

Directia de tehnologie a informatiei, comunicatii si statistica vamala gestioneaza Sistemul Informatic Integrat Vamal si reglementeaza functionarea acestuia īn conformitate cu dispozitiile Comisiei Europene.

Serviciul integrare vamala europeana si relatii internationale coordoneaza programele vizānd integrarea vamala europeana.

Directia supraveghere si control vamal exercita supravegherea, urmarirea si controlul, pe īntreg teritoriul national, a respectarii legislatiei vamale īn procesul operatiunilor de import, export si celelalte regimuri vamale.

Directiile regionale vamale, sunt subordonate Autoritatii Nationale a Vamilor si realizeaza īn plan teritorial atributiile autoritatii vamale. Directia regionala vamala organizeaza, īndruma, controleaza si raspunde de aplicarea reglementarilor vamale īn raza birourilor vamale din subordine, de asemenea urmareste aplicarea corecta si unitara a Tarifului vamal de import. Directia regionala vamala are structuri departamentale similare cu cele ale aparatului central al Autoritatii Nationale a Vamilor.

Atributiile principale ale birourilor vamale sunt de vamuire a marfurilor, aplicare a tarifului vamal de import si a altor norme, de control al mijloacelor de transport care trec frontiera de stat, de control vamal documentar, fizic si acordarea liberului de vama pentru marfurile care trec frontiera vamala.

La biroul vamal, īn special la vamile cu statut de interior, se stabileste cuantumul taxelor vamale si a celorlalte drepturi vamale pentru marfurile si bunurile care apartin persoanelor fizice si juridice. Īn cazul constatarii unor fapte ce constituie infractiuni vamale sau fraude vamale se dispun masuri īn limitele de competente sau se sesizeaza institutiile abilitate. [2]

La momentul anului 2007, autoritatea vamala romāna va aplica tariful vamal comun si reglementarile vamale ale Uniunii Europene, la frontiera vamala a Uniunii Europene, de nord-est, sud - vest si la Marea Neagra, īn mod uniform si unitar ca toate autoritatile vamale ale statelor membre, pe īntreg teritoriul Uniunii Europene.informare documentara la Autoritatea Nationala a Vamilor, privind organizarea si functionarea institutiei

analiza si informare documentara la Autoritatea Nationala a Vamilor


Document Info


Accesari: 4365
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )