Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE - S.C.CEREALE S.A

Finante


CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE - S.C.CEREALE S.A

  1. PRINCIPIILE GENERALE SI ACTUL CONSTITUTIV

Potrivit Legii nr 31/1990, republicata, ocietatile cu raspundere limitata se pot constitui prin contract de societate si statut.Ele se mai pot constitui conform art.5 al.2 si prin actul de vointa al unei singure persoane, in acest caz intocmindu-se statutul.Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv.Actul constitutiv se semneaza de toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori si se incheie in forma autentica. Semnatarii actului constitutive, dar si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii comerciale sunt considerati potrivit art 6 al.1 fondatori.

Legea reglementeaza ce cuprinde actul constitutiv :

a)      "numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane fizice; denumirea , sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice."(1)La societatile care sunt in comandita simpla se vor preciza asociatii comanditari si asociatii comanditati.

b)      "forma, denumirea, sediul si daca este cazul emblema societatii;

c)      obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

d)      capitalul social subscris sic el varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul social sub 545g610f scris. La societatile cu raspundere limitata se va preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;

e)      asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice sau juridice, puterile ce li s-au conferit sa le exercite impreuna sau separat;

f)        partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;

g)      sediile secundare,sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridical, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in verede o atare infiintare;

h)      durata societatii;

i)        modul de dizolvare si de lichidare a societatii."(1)

Extras din Legea 31/ 1990 republicata art.7

In cazul societatilor comerciale cu raspundere limitata,capitalul social nu poate fi mai mic de 200 Ron si se divide in parti egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.

Aporturile in numerar sunt obligatorii la orice fel de constituire de societate.De asemenea sunt admise si aporturile in natura la toate formele de societate.

Statutul juridic al societatilor comerciale a cunoscut multe si importante modificari in timp, in functie de evolutia economica si istorica a conditiilor in care acestea au fiintat.

  1. FORMALITATI SPECIFICE CONSTITUIRII UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI PRIN SUBSCRIPTIE PUBLICA

In cazul societatilor comerciale pe actiuni, in cazul nostrum si al S.C.CEREALE S.A. la constituire prin subscriptie publica, fondatorii vor intocmi un prospect de emisiune,care ca contine date referitoare la :datele personale ale asociatilor, valoarea bunurilor constituite, datele personale ale cenzorilor, clause privind conducere, administrarea, controlul gestiunii si functionarea societatii, operatiuni incheiate de asociati in contul societatii, modul de dizolvare si de lichidare a societatii. Prospectul de emisiune va fi intocmit in forma autentica si depus spre publicare la oficiul registrul comerului din judetul unde isi are sediul societatea.

Sigur ca au existat situatii complexe cu care s-a confruntat practica judiciara, situatii care au evidentiat necesitatea de a constata prelungirea duratei societatilor comerciale, chiar in cazuri in care a expirat termenele stabilite de catre asociati.

In termen de 15 zile de la data inchiderii subscrierii, fondatorii vor convoca adunarea constitutive, printr-o instiintare publicata in Monitorul Oficial.

In adunarea constitutiva fiecare acceptant are dreptul la un vot indifferent de actiunile subscrise.El poate fi reprezentat cu procura speciala. Nici o persoana nu poate reprezenta mai mult de 5 acceptanti art.24)

Potrivit art 24 al 4 adunarea constitutive este legala daca sunt prezenti jumatate plus unu din numarul acceptantilor si ia hotarari cu votul majoritatii simple a celor prezenti.

In cazul societatilor comerciale cu raspundere limitata,capitalul social nu poate fi mai mic de 200 Ron si se divide in parti egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.

Aporturile in numerar sunt obligatorii la orice fel de constituire de societate.De asemenea sunt admise si aporturile in natura la toate formele de societate.

  1. INMATRICULAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE

Conform Legii 31/1990 republicata, art.35, in termen de 15 zile de la data autentificarii, fondatorii, administratorul sau un imputernicit al acestora , va solicita inmatricularea societatii in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea.

Cererea, potrivit art.35 al.2 va fi insotita de:

a)      actul constitutive al societatii;

b)      dovada efectuarii varsamintelor;

c)      actele care atesta proprietatea asupra aporturilor in natura, daca este cazul;

d)      actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de catre asociati;

e)      declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, a administratorilor si a cenzorilor ca indeplinesc toate conditiile impuse de lege.

La art.36 din lege se mentioneaza ca controlul legalitatii actelor sau faptelor care se inregistreaza in registrul comertului se exercita de justitie printr-un judecator delegat.

Daca sunt indeplinite cerintele legale judecatorul delegat , prin incheiere, pronuntata in termen de 5 zile de la indeplinirea acestor cerinte autorizeaza constituirea societatii si dispune inmatricularea ei in registrul coertului( art.39)

Societatea comerciala este persoana juridica de la data inmatricularii in registrul comertului, iar inmatricularea se efectueaza in termen de 24 de ore de la data la care incheierea judecatorului a devenit iervocabila conform art.39 coroborat cu art.40 din legea 31/1990.

Odata cu efectuarea inmatricularii, incheierea judecatorului delegate se comunica, din oficiu , la Monitorul Oficial, spre publicare, pe cheltuiala partilor, precum si administratiei financiare in raza careia se afla sediul societatii pentru evidenta fiscala, cu mentionarea numarului de inmatriculare in registrul comertului, conform art 41 al 1 din lege.

In acest fel s-a procedat si in cazul S.C.CEREALE S.A din Deva.

Existenta responsabilitatii juridice proprii a societatii comerciale, dreptul societatii de a participa in nume propriu la raporturile juridice si respective de a sta in justitie al societatii comerciale sunt consecinte juridice ale calitatii de persoana juridica a societatii comerciale.

  1. EFECTELE INCALCARII CERINTELOR LEGALE DE CONSTITUIRE A SOCIETATII COMERCIALE

In cazul in care actul constitutiv nu contine mentiunile prevazute de lege sau cuprinde clause prin care se incalca o dispozitie imperativa a legii sau in cazul in care nu s-a indeplinit o cerinta legala pentru constituirea societatii, in aceste situatii, judecatorul delegate, din oficiu sau la solicitarea oricarui asociat ori a altor personae interesate, va respinge, prin incheiere, motivate , cererea de inmatriculare exceptand cazul in care asociatii inlatura toate neregulile.

In situatia in care fondatorii nu au cerut inmatricularea ei in termen legal, oricare asociat poate cere la oficiul registrul comertului efectuarea inmatricularii societatii prin notificare sau prin scrisoare recomandata.

Nulitatea unei societati inmatriculate in regitrul comertului poate fi declarata de tribunal in conditiile art 56 al 1 atunci cand:

a)      lipseste actul constitutive sau cand acesta nu a fost incheiat in forma autentica;

b)      toti fondatorii au fost potrivit legii, incapabili, la data constituirii societatii;

c)      obiectul de activitate al societatii este illicit sau contrar ordinii publice;

d)      lipseste incheierea judecatorului delegate de inmatriculare a societatii;

e)      lipseste autorizarea legala administrative de constituire a societatii;

f)        actul constitutive nu prevede denumirea societatii, obiectul de activitate , aporturile asociatilor si capitalul social sub 545g610f scris;

g)      s-au incalcat dispozitiile legale privind capitalul social minim, subscris si varsat;

h)      nu s-a respectat numarul minim de asociati conform legii.

Caracterul exceptional al nulitatii societatii confera acesteia particularitatea de a nu produce efecte in mod retroactive, atunci cand intervine si determina dizolvarea societatii comerciale.

Regimul nulitatii societatilor comerciale este derogatoriu de la cel de drept comun si justificat de necesitatea protejarii tertilor .

La data la care hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii a devenit irevocabila, societatea inceteaza fara efect retroctiv si intra in lichidare.Prin hotararea emisa de judecatorul delegat, de declarare a nulitatii se vor numi lichidatorii societatii.

Potrivit art 58 al 3 din legea 31/1990 tribunalul va comunica dispozitivul acestei hotarari oficiului registrului comertului, urmand s ail trimita Monitorului Oficial al Romaniei pentru a fi publicat.

5. FUNCTIONAREA SOCIETATILOR COMERCIALE

In cazul societatilor pe actiuni, in cazul nostru S.C.CEREALE S.A. capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, care, dupa modul de transmitere, pot sa fie nominative sau la purtator la societatea mentionata sunt nominative.

Felul actiunilor va fi determinat prin actul constitutive, daca nu, vor fi la purtator.

Actiunile nominative pot fi emise in forma materiala, pe suport de hartie sau in forma dematerializata, prin inscriere in cont.

Actiunile potrivit art 93 din legea 31/1990 vor cuprinde:

denumirea si durata societatii;

data actului constitutive, numarul din registrul comertului sub care este inregistrata societatea, numarul Monitorului Oficial al Romaniei, in care s-a facut publicarea;

capitalul social, numarul actiunilor si numarul lor de ordine, valoarea nominala a actiunilor si varsamintele effectuate;

avantajele fondatorilor;

Actiunile trebuie sa aiba semnatura a doi administratori, cand sunt mai multi, sau a unicului administrator.

Actiunile trebuie sa aiba valoare egala.

In situatia in care societatea nu a emis sin u a eliberat actiuni in forma materiala, societatea va elibera cate un certificate de actionar.Actiunile sunt indivizibile ele se pot transmiteprin declaratie facuta in registrul actionarilor.

Un fapt important il reprezinta analizarea organelor de conducere ale societatilor comerciale, respectiv adunarea generala a asociatilor, organelle de administrare a societatii si organelle de control asupra gestiunii societatii avandu-se in vedere Legea nr 441/2006, referitoare la administrarea societatii pe actiuni.

La societatile pe actiuni se intrunesc adunari generale ale actionarilor.Acestea sunt ordinare sau extraordinare.Ele se tin la sediul societatii sau in locul indicat in convocare.

Adunarile ordinare se intrunesc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar.

Adunarea generala, conform art 111 din legea 31/1990 este obligata :

sa dezbata, sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil, dupa ascultarea raportului administratorilor si cenzorilor sis a fixeze dividendul;

sa aleaga pe cenzori sip e administratori;

sa fixeze remuneratia ce se cuvine pentru anul in curs administratorilor si cenzorilor

sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;

sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator;

sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor puncte de lucru ale societatii .

Art 113 ( legea 31/1990) reglementeaza obiectivele adunarii generale extraordinare. Acestea se intrunesc ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru :

schimbarea formei juridice a societatii;

mutarea sediului societatii;

schimbarea obiectului de activitate al societatii;

prelungirea duratei societatii;

majorarea capitalului social;

reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de actiuni noi;

fuziunea cu alte societati sau eventual divizarea societatii;

dizolvarea anticipate a societatii;

conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;

conversia unei categorii de obligatiuni in alta sau in actiuni;

emisiunea de obligatiuni;

orce alta modificare a actului constitutive sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Adunarea generala va fi convocata de administratori de cate ori va fi nevoie, conform cu dispozitiile din actul constitutiv.

Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 15 zile de la publicarea convocarii.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi , cu mentiunea explicita a tututror preoblemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutive, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

La adunarile generale, actionarii care poseda actiuni la purtator au drept de vot numai daca le-au depus la locurile aratate prin actul constitutive sau prin instiintarea de convocare, cu cel putin 5 zile inainte de adunare ( art 122 al 1 legea 31/1990).

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarile generale decat prin alti actionari, avand o procura speciala.

Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.

Se intocmeste un process-verbal semnat de presedinte si secretar, in care se constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta ale actionarilor.

Hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutive pot fi atacate in justitie , in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei , de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala su care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei.

Societatea pe actiuni S.C.CEREALE S.A este administrata de mai multi administratori, temporari si revocabili. Cand sunt mai multi administratori , constituie un consiliu de administratie.

Numirea si inlocuirea administratorilor se face exclusive de catre adunarea generala.

Primii administratori pot fi numiti prin actul constitutive, dar termenul madatului lor nu poate fi mai mare de 4 ani.

Consiliul de administratie poate delega o parte din puterile sale unui comitet de directie, compus din membrii alesi dintre administratori, fixandu-le in acelasi timp si remuneratia., conform art 140 al.1 legea 31/1990.

Presedintele consiliului de administratie poate fi si director general si are si calitatea de a conduce comitetul de directie.

Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.Comitetul de directie este obligat sa prezinte , la fiecare sedinta a consiliului de administratie, registrul sau de deliberari.

Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, el trebuie sa se intruneasca cel putin o data pe luna la sediul societatii, iar comitetul de directie, cel putin o data pe saptamana, potrivit art 146 al.1 legea 31/1990.

La intrunirile consiliului de administratie ,al S.C.CEREALE S.A directorii au prezentat rapoarte scrise despre operatiunile pe care le-au executat, iar comitetul de directie a prezentat registrul deliberarilor.

Societatile pe actiuni au trei cenzori si tot atatia supleanti, daca prin actul constitutive nu se prevede un numar mai mare.Cenzorii , conform art 154 din legea 31/1990 se aleg la inceput de adunarea constitutive, durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.Ei trebuie sa isi exercite personal mandatul lor sic el putin unul dintre ei trebuie sa fie contabil autorizat sau exopert contabil in conditiile legii.

Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa , determinata prin actul constitutive sau de adunarea generala care i-a numit.Ei sunt obligate sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierdere sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele , daca acestea din urma sunt tinute la zi si daca evaluarea patrimoniului s-a facut potrivit regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.

Adunarea generala nu va putea aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere daca acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor.

Cenzorii sunt obligati potrivit art.158 din legea 31/

sa faca in fiecare luna sip e neasteptate , inspectii casei sis a verifice existenta titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societatii;

sa convoace adunarea ordinara sau extraordinara, cand n-a fost convocata de administratori;

sa ia parte la adunarile ordinare si extraordinare;

sa constate regulate depunere a garantiei din partea administratorilor;

sa supsravegheze ca dispozitiile legii si ale actului constitutive s fie indeplinite de administratori si lichidatori.

Cenzorii au dreptul sa obtina in fiecare luna de la administratori o situatie despre mersul operatiunilor.Cenzorii nu au drept de vot.

Societatile pe actiuni pot emite obligatiuni la purtator sau nominative, pentru o suma care sa nu depaseasca trei patrimi din capitalul varsat si existent, potrivit ultimului bilant contabil aprobat.

Detinatorii de obligatiuni se intrunesc intr-o adunare care poate :

sa numeasca un reprezentant al detinatorilor de obligatiuni si unul sau mai multi supleanti, cu dreptul de a-I reprezenta fata de societate si in justitie;

sa indeplineasca toate actele de supraveghere si de aparare a intereselor lor comune;

sa constituie un fond , care va putea fi luat din dobanzile cuvenite detinatorilor de obligatiuni pentru a face fata cheltuielilor necesare apararii drepturilor lor;

sa se opuna la modificarile actului constitutiv in situatie in care s-ar aduce o atingere drepturilor detinatorilor de obligatiuni;

sa se pronunte asupra emiterii de noi obligatiuni.

Administratorii sunt obligati ca in termen de 15 zile de la data adunarii generale , sa depuna o copie de pe bilantul contabil, insotita de contul de profit si pierdere la administratia financiara, anexand raportul lor , raportul cenzorilor si procesul verbal al adunarii generale.

Un exemplar al bilantului contabil, vizat de administratia financiara, impreuna cu actele mentionate anterior , vor fi depuse la oficiul registrul comertului.

Aprobarea bilantului contabil de adunarea generala nu impiedica exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor, directorilor sau a cenzorilor.

In situatia noastra, S.C.CEREALE S.A a avut bilantul contabil aprobat de catre adunarea generala a actionarilor pe ani 2004,2005,2006 respectiv 2007 urmand ca si in acest an el sa fie supus spre aprobare adunarii generale a actionarilor.


Document Info


Accesari: 7993
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )