Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...GESTIUNEA ACTIVELOR NEPERFORMANTE in ACTIVITATEA BANCARA

Finante
GESTIUNEA ACTIVELOR NEPERFORMANTE în ACTIVITATEA BANCARĂ

Introducere

Creditarea este cea mai însemnata operatiune de plasament (sau de activ) a unei institutii de credit.
Acordarea propriu-zisa a oricarui credit este precedata de etapa de analiza a documentatiei depuse

de client si de aprobarea acestuia, potrivit competentelor stabilite prin norme interne, de catre

fiecare banca. Procesul de creditare, chiar în conditiile realizarii echilibrului între o activitate prudenta

si eficienta, genereaza inerent si aparitia unor credite neperformante.

Pentru mentinerea în limite controlabile a nivelului creditelor neperformante bancile trebuie sa

depisteze din timp eventuala înrautatire a situatiei clientului si trecerea, dupa caz, la aplicarea

masurilor de recuperare pe cale amiabila, prin executarea garantiilor sau prin declansarea

procedurilor de faliment.

8.1. Definirea creditelor neperformante. Factori ce determina aparitia acestora

În baza reglementarilor BNR si a normelor proprii, bancile vor considera ca toate creditele detinute de

un client, persoana juridica, sunt considerate credite neperformante, daca este îndeplinita una din

urmatoarele conditii:

clientul înregistreaza datorii restante fata de banca de peste 90 zile;

împotriva clientului a fost declansata procedura executarii silite si/sau s-a primit notificarea

privind deschiderea procedurii prevazuta de legea insolventei; sunt, însa si cazuri de exceptie

în care bancile declara creditele neperformante si atunci când:

o clientul si-a restrâns activitatea, situatia financiara este în continua degradare,

garantiile sunt deteriorate sau au disparut, nu se mai justifica prelungirea perioadei de

creditare etc;

o un client face parte dintr-un grup de companii legate între ele si firma conducatoare a

grupului are credite neperformante.

În situatia declararii unor credite ca neperformante bancile sunt obligate sa constituie provizioane

integrale - de 100% - asupra expunerii totale - soldul la zi al creditelor si dobânzilor datorate - din

care se poate deduce pâna la 25% din valoarea garantiilor reale constituite în favoarea creditorului.

Ajungerea în aceasta situatie a creditelor acordate unui client poate avea loc datorita unor cauze

diverse, din care mentionam:

o Lipsa lichiditatilor pe o perioada mai lunga, chiar pe fondul unei situatii economice

bune, datorita unor necorelari între încasari si plati;

o Schimbari nefavorabile ale mediului economico-financiar dupa acordarea efectiva a

creditelor, care conduc la nerealizarea obiectivelor propuse de catre împrumutat (criza

economica generala sau sectoriala; disparitia unor piete de desfacere interne sau

externe; deprecierea accelerata a monedei nationale; cresterea exploziva a dobânzilor

bancare etc);

o Necunoasterea suficienta a clientilor si urmarirea defectuoasa a modului de utilizare a

creditelor, potrivit destinatiei aprobate;

o Management-ul necorespunzator al firmei creditate, schimbari inadecvate ale

management-ului , ale structurii organizatorice sau formei de organizare;

o Efectuarea unei analize superficiale, bazata pe o documentatie necorespunzatoare sau

incompleta, o interpretare eronata a rezultatelor financiare si a bonitatii clientului,

utilizarea unor proceduri de analiza incompleta sau neluarea în considerare a unor

factori de risc.

Privitor la clientii persoane fizice, cu credite bancare se considera credite neperformante, daca:

cel putin unul dintre credite se încadreaza în urmatoarele categorii:

o credite fara garantii reale imobiliare, cu restante de peste 120 zile;

o credite cu garantii reale imobiliare, cu restante de peste 90 zile.

împotriva debitorului sau a unui bun adus în garantie, a fost declansata procedura de

executare silita a garantiilor sau procedura insolventei.

În anumite cazuri bancile pot declara ca neperformante si creditele acordate persoanelor fizice,

reesalonate pentru întârzieri la plata ce depasesc 45 de zile. În conditiile actualei crize este de

mentionat ca numarul clientilor bancari din rândul persoanelor fizice ce ajung cu credite

neperformante, este în continua crestere.

Potrivit datelor Biroului de Credite, la finele lunii octombrie 2009, numarul persoanelor fizice cu

restante la banci si alte institutii financiare nebancare era de peste 600.000. Nu toti acesti restantieri

pot fi clasificati în categoria persoanelor cu credite neperformante, însa tendinta actuala este de

crestere. Pentru a evoca dinamica înregistrata de evolutia creditelor cu probleme, vom mentiona

câteva cifre furnizate de BNR:

Dec.

Dec.

Sept.

Dec.

Mart.

Sept.

Ponderea creantelor restante si

îndoielnice în capitaluri proprii - %Ponderea creantelor restante si

îndoielnice în total activ - %

Remarcam cresterea exploziva a acestor ponderi, mai ales în cursul anului 2009, de peste 3 ori, în

timp ce în perioada anilor 2006-2008 ritmul a fost mai scazut.

Acest fenomen este evocat si daca privim evolutia întregii game a creditelor acordate clientelei

bancare si nebancare, precum si a plasamentelor interbancare si a dobânzilor aferente, inclusiv

elemente în afara bilantului, ca expunere bruta (nediminuata cu valoarea garantiilor reale):

Categorii de credite Sept.2008

% din total

Sept.2009

% din total

Standard 66,4 60,6

În observatie 23,5 20,7

Substandard 5,3 7,4

Îndoielnic 1,2 2,8

Pierdere 3,6 8,5

Total 100,0 100,0

65

Remarcam, astfel, scaderea sensibila a calitatii expunerilor sanatoase: primele 2 categorii însemnate

scad de la 89,9% în sept. 2008, la 81,3% , concomitent cu cresterea ponderii creditelor sensibileultimele

doua categorii - de la 4,8% la 11,3%! În mod corespunzator au crescut provizioanele ce au

redus sensibil profitabilitatea institutiilor mentionate mai sus. În sistemul bancar, de pilda, profitul net

a scazut de la 3,6 miliarde lei (la 30 sept.2008), la numai 680 milioane lei (la 30 sept.2009), cu alte

cuvinte o scadere de peste 5 ori.

8.2. Administrarea creditelor neperformante

. Institutiile de credit se organizeaza în vederea bunei gestionari a creditelor ajunse în aceasta

situatie, deoarece, potrivit normelor de recuperare, exista obligativitatea valorificarii garantiilor

existente sau aplicarii altor masuri pentru limitarea pierderilor suferite.

Pentru început în urma efectuarii clasificarii portofoliului de credite se calculeaza si se înregistreaza

nivelul provizioanelor de constituit, ce se suporta pe seama rezultatelor financiare ale bancilor. Apoi,

în functie de criteriile evocate anterior se determina creditele ce se declara neperformente si clientii

respectivi împreuna cu întreaga documentatie se predau unor compartimente specializate în

gestionarea lor. Cu acest prilej, se procedeaza la reevaluarea garantiilor existente si se verifica gradul

lor de conservare sau modul cum sunt folosite. Dosarul fiecarui client se instrumenteaza de catre

analistul de credite urmarindu-se în principal:

v Performantele istorice, actuale si de perspectiva;

v Fluxurile financiare în cadrul grupului de firme, caz în care se examineaza si posibila

contaminare a clientului în cauza, cu situatia dificila a unei alte companii din grup;

v Evolutia creantelor si a obligatiilor, sub aspectul vechimii si volumului, precum si perspectiva

de încasare a acestora;

v Perspectiva îmbunatatirii capacitatii de plata a clientului;

v Identificarea activelor detinute de client, altele decât cele aduse în garantie si care pot fi

valorificate pentru recuperarea creditelor.

În baza acestei etape de analiza, structurile specializate în recuperare, procedeaza si la o examinare

din punct de vedere juridic al documentatiei iar, în final, se propun pasii de urmat în relatia cu clientul.

66

În cele mai multe cazuri clientii sunt vizitati la sediul lor de personalul bancii implicat si se analizeaza

gradul de cooperare al acestora în gasirea unor solutii practice pentru stingerea datoriilor restante. În

practica bancara se cunosc mai multe solutii de recuperare. Alegerea modalitatii de recuperare

adecvata în functie de particularitatile fiecarui caz în parte, de natura creditelor neperformante, de

valoarea creantei, de identificarea si cuantificarea tuturor elementelor de risc, de natura si valoarea

garantiilor constituite.

8.2.2. Recuperarea amiabila

Aceasta modaliatate de recuperare se adopta în conditiile în care se constata ca exista capacitate de

onorare a angajamentelor precum si disponibilitatea clientului de a colabora cu banca. În cadrul

acestei etape cunoastem mai multe modalitati de recuperare amiabila.

8.2.2.1. Restructurare financiara

Prin restructurare financiara se realizeaza o întelegere între împrumutat si banca, concretizata prin

încheierea unui act bilateral, contract de credit sau act aditional la contractul de credit si care are ca

scop recuperarea datoriei. Poate fi adoptata prin utilizarea separata sau cumulativa a urmatoarelor

modalitati de recuperare:

Reesalonarea creditelor si a dobânzilor neplatite existente în sold

o în cadrul perioadei initiale de rambursare, prin redimensionarea ratelor de rambursat,

de cele mai multe ori, într-un volum mai redus la început si - progresiv - mai ridicat

catre partea finala, când se considera ca redresarea financiara a clientului este mai

consistenta;

o prin prelungirea duratei initiale de rambursare, situatie în care datoriile lunare de platit

se reduc simtitor, iar clientul are posibilitatea reala de redresare, concomitent cu

adoptarea unor masuri interne, de catre clientul în cauza;

Diminuarea procentului de dobânda si reducerea nivelului comisioanelor

67

Se poate apela la aceasta solutie numai în situatiile bine fundamentate, când prin diminuarea

procentului de dobânda si/sau al comisioanelor percepute se pot crea conditii de rambursare a

datoriilor clientului catre banca.

Suplimentarea creditelor initiale prin acordarea unor noi credite ori eliberarea de scrisori de

garantie bancara, acoperite integral cu garantii solide.

Aceasta solutie se adopta numai în cazuri bine justificate si când banca apreciaza, în mod real, ca

sunt conditii concrete, solide pentru redresarea clientului (ex.: finalizarea unor investitii în curs,

cresterea capitalului circulant strict necesar continuarii activitatii etc.) în cadrul unui termen

stabilit de comun acord.
Valorificarea pe cale amiabila a unor garantii, prin vânzarea activelor afectate garantiei, de

catre proprietarul garant, cu acordul prealabil al bancii si sub conditia ca sumele obtinute în

cadrul vânzarii sa fie destinate recuperarii datoriilor.

Rambursarea creditelor si a dobânzilor prin intrarea în proprietatea banciii, prin darea în

plata sau prin adjudecare în contul creantei, a unor active atractive de natura bunurilor

mobile si imobile.

La o asemenea solutie se poate apela în cazurile în care banca apreciaza ca poate folosi bunurile

pentru propria sa activitate, sau ca le poate vinde într-o perioada scurta. Precizam ca aceasta

modalitate de recuperare nu poate fi utilizata atunci când împotriva clientului s-a decalnsat

procedura insolventei.

8.2.2.2. Angajamentul de plata

Este un act unilateral al debitorului prin care acesta îsi asuma fata de banca obligatia de a plati

datoriile exigibile, la anumite termene si cu indicarea cuantumului fiecarei plati. De regula, aceasta

metoda se accepta în perioada prealabila începerii executarii silite, în situatia în care nu sunt

îndeplinite conditiile pentru restructurare financiara.

68

8.2.2.3. Alte masuri

Codul civil românesc prevede si defineste unele masuri de recuperare ca: Novatia Delegatia

Cesiunea de creanta, Subrogatia etc.

În rezumat, aceste cai, constau în preluarea de catre o alta persoana decât clientul debitor, a

obligatiilor de restituire a datoriilor catre banca. În unele cazuri chiar banca poate prelua unele

drepturi de creanta ale clientului asupra altor persoane juridice sau fizice, în vederea recuperarii lor

ulterioare.

8.2.3. Recuperarea în contencios

Bancile recurg la aceasta modalitate de recuperare a creantelor atunci când din analiza rezulta ca nu

exista o alta cale de recuperare sau când alte masuri ar fi mai putin eficiente precum si atunci când

recuperarea amiabila nu a dat rezultate. Se urmareste ca procedura recuperarii în contencios sa

decurga cât mai rapid pentru evitarea riscului prescriptiei dreptului la actiune sau a dreptului de a

cere executarea silita precum si evitarea perimarii sau disparitiei garantiilor reale.

În practica bancara se cunosc mai multe modalitati de recuperare în contencios, astfel:

8.2.3.1. Executarea silita a bunurilor clientului debitor sau al garantiilor

În cadrul structurilor specializate de gestionare a creditelor neperformante, bancile pot încadra

specialisti din diferite domenii de activitate, analisti de credit, evaluatori, juristi si executori bancari.

Aceasta structura mixta ofera posibilitatea bancii de a urgenta gasirea celor mai potrivite cai de

recuperare si de a actiona rapid atunci când se decide executarea silita a garantiilor reale. În aceasta

etapa, un rol determinant îl au juristii si executorii bancari, care sustin toate demersurile bancii în

justitie pentru obtinerea încuviintarilor legale de executare silita, dar si realizarea propriu-zisa a

valorificarii acestor garantii reale. Mentionam ca datorita lipsei unei piete mature de tranzactionare a

bunurilor imobiliare si - uneori - chiar a celor mobiliare procesul de vânzare a bunurilor aduse în

garantie de clienti se dovedeste anevoios si în multe cazuri pretul obtinut poate fi redus fata de

valoarea bunurilor evidentiata în contabilitate sau stabilita de evaluatori.

69

8.2.3.2. Procedura insolventei pentru debitori si garanti

La aceasta procedura se recurge, în general, atunci când:

se considera ca fiind oportuna declansarea acestei proceduri de catre banca

procedura a fost deja declansata din initiativa debitorului sau a unui tert debitor.

Principalele obiective ce se urmaresc pe perioada de derulare a procedurii:

o înregistrarea corecta a creantelor bancii;

o alegerea bancii în Comitetul Creditorilor;

o sustinerea celei mai adecvate modalitati de derulare a procedurii (procedura

simplificata, reorganizare judiciara, faliment);

o analiza planului de reorganizare;

o justa evaluare a bunurilor debitorului;

o aprobarea modalitatilor oportune de valorificare a bunurilor debitorului;

o închiderea cât mai rapida a procedurii, atunci când este posibil.

8.2.3.3. Înscrierea creantei în alte proceduri speciale (ex.: înscrierea creantei bancii în procedura

lichidarii reglementata de Legea nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea

privatizarii)

În concluzie, recuperarea în contencios poate fi adoptata ca masura de recuperare ca urmare a esuarii

recuperarii amiabile.

70

8.2.4. Recuperarea creantelor pe calea vânzarii acestora unor societati specializate

O asemenea modalitate a fost abordata pentru prima oara de catre bancile românesti cu numai 2-3

ani în urma, pe masura ce numarul creantelor de recuperat a crescut vertiginos, în special în sectorul

creditelor pentru persoanele fizice. Se tine cont si de faptul ca asemenea creante:

sunt omogene, respectiv reprezinta credite acordate pentru nevoi personale, achizitia de

bunuri de folosinta îndelungata etc.;

sunt de valori relativ reduse;

sunt în numar mare si posibilitatile de recuperare ale unor banci sunt limitate.

În aceste cazuri, bancile negociaza cu societatile specializate, structura creantelor, valoarea acestora,

pretul rezidual pe care bancile îl vor încasa (ca procent din valoarea totala a pachetelor externalizate),

termenele de plata etc.

Pentru institutiile de credit aceasta modalitate de recuperare poate fi o solutie rapida pentru

eliminarea din bilant a unor creante neperformante si reluarea, pe o baza mai sanatoasa, a creditarii.

Gestionarea cu raspundere a creditelor neperformante reprezinta o activitate importanta a bancilor si

constituie o cale de gestionare a riscurilor de credit si de reîntregire a fondurilor necesare creditarii.

În plus pot fi reîntregite provizioanele constituite pentru acoperirea creditelor neperformante, cu

influente directe în mentinerea profitabilitatii în sectorul bancar.loading...


Document Info


Accesari: 3574
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )