Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVE

Drept


ACŢIUNI CORECTIVE sI PREVENTIVE

Cod : PS-05

APROBAT, DATA:

DIRECTOR

ELABORAT

VERIFICAT

VIZAT

FUNCŢIA sI NUMELE

Inginer Asigurarea Calitatii

Ing. Maria Grigore

Inginer Asigurarea Calitatii

Sing. Elena Petre

sef Birou Asigurarea Calitatii,

Ing. Mihaela Georgescu

SEMNĂTURA

LISTA REVIZIILOR

Rev.

Descrierea modificarii

Autor

Data reviziei

Elaborare initiala

Ing.Asigurarea Calitatii

Maria Grigore

Octombrie 2002

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Cod document

Denumire document

SR EN SO 9001:2001

Sisteme de management al calitatii- Cerinte

SR EN ISO 9000:2001

Sisteme de management al calitatii Elemente fundamentale si vocabular

PS-03

Audit intern

1. SCOP

Procedura stabileste procesul 15415o1412p de eliminare a cauzelor care au generat sau pot genera neconformitati la produse, procese, la sistemul calitatii.

Prezenta procedura raspunde cerintelor 8.5.2 "Actiune corectiva" si 8.5.3 "Actiune preventiva" din SR EN ISO 9001:2001.

2. DOMENIU

Prezenta procedura se aplica în toate compartimentele din cadrul sucursalei.

3. DEFINI II sI PRESCURTĂRI

3.1 Definitii

3.1.1 Actiune corectiva - actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a altei situatii nedorite.

Nota 1 Pot exista mai multe cauze pentru o neconformitate.

Nota 2 Actiunea corectiva este întreprinsa pentru a preveni reaparitia iar actiunea preventiva este întreprinsa pentru a preveni aparitia.

Nota 3 Exista o distinctie între corectie si actiune corectiva SR EN ISO 9000

3.1.2 Actiune preventiva - actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altei posibile situatii nedorite.

Nota 1 Pot exista mai multe cauze pentru o neconformitate potentiala

Nota 2 Actiunea preventiva este întreprinsa pentru a preveni aparitia iar actiunea corectiva se întreprinde pentru a preveni reaparitia (3.6.4, SR EN ISO 9000

3.1.3 Corectie - actiune întreprinsa pentru a elimina o neconformitate constatata.

Nota 1 O corectie poate fi efectuata împreuna cu o actiune corectiva.

Nota 2 O corectie poate fi, de exemplu, reprelucrare sau reclasare (3.6.4, SR EN ISO 9000

3.1.4 Neconformitate - neîndeplinirea unei cerinte (3.6.2, SR EN ISO 9000

3.1.5 Defect - neîndeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata.

Nota1 Distinctia dintre conceptele de defect si neconformitate este importanta deoarece aceasta are conotatii legale, în special cele asociate problemelor referitoare la raspunderea juridica pentru produs. În consecinta termenul defect ar trebui utilizat cu extrema prudenta.

Nota 2 Utilizarea intentionata, asa cum a fost prevazuta de client, poate fi afectata de natura informatiilor, cum ar fi instructiuni de utilizare sau mentenanta, furnizate de furnizor (3.6.2, SR EN ISO 9000

3.2 Prescurtari

3.2.1 RNAC - Raport de neconformitate si actiuni corective

3.2.2 RAP - Raport de actiune preventiva

3.2.3 AC - Actiune corectiva

3.2.4 AP - Actiune preventiva4. Diagrama flux


5. descrierea procesului

Sucursala trebuie sa-si îmbunatateasca continuu eficacitatea sistemului de management al calitatii, prin utilizarea politicii referitoare la calitate, a obiectivelor calitatii, a rezultatelor auditurilor, a analizei datelor, a actiunilor corective si preventive si a analizei efectuata de management.

Astfel managementul sucursalei stabileste masuri de îmbunatatire a proceselor de exploatare, injectie, extractie, colectare, tratare, transport, depozitare, aprovizionare. De asemenea la nivelul sucursalei se întocmesc programe de masuri pentru organizarea si îmbunatatirea activitatii de protectia muncii, programe de masuri geologico-tehnologice pentru cresterea fluxului de titei în sonda, de îmbunatatire a factorului de recuperare, a regimului tehnologic al sondelor si a metodelor de intensificare a extractiei titeiului, etc.

Sucursala trebuie sa actioneze pentru a elimina cauza neconformitatilor / neconformitatilor potentiale în scopul de a preveni reaparitia / aparitia acestora.

5.1 Initierea actiunilor corective si preventive

5.1.2 Actiunile corective vor fi documentate conform formularului FS-05-001 Rev.0, prezentat în anexa 1 si vor fi initiate ca rezultat, dar nu limitat la urmatoarele:

neconformitati identificate în urma auditurilor interne;

neconformitati identificate în urma auditurilor externe;

analiza efectuata de managementul sucursalei;

reclamatii ale clientilor;

probleme de produs sau de proces identificate de angajatii sucursalei;

probleme referitoare la produsele achizitionate de la furnizori

înregistrari relevante ale sistemului de management al calitatii;

masurarile proceselor.

5.1.3 Actiunile preventive vor fi documentate conform formularului FS-05-002 Rev.0,

prezentat în anexa 2. Actiunile preventive vor fi initiate ca urmare a analizei datelor pentru identificarea cauzelor care pot duce la aparitia unor posibile neconformitati. Sursele de date pot fi urmatoarele, dar nu limitate la:

analizarea rapoartelor de audit intern si extern;

analizarea neconformitatilor cu frecventa mai ridicata;

analizarea rapoartelor de service

analiza necesitatilor si asteptarilor clientilor

analiza pietii;

elemente de iesire ale analizei efectuate de management;

înregistrari relevante ale sistemului de management al calitatii;

masurari din procese;

diagramele de proces si date referitoare la functionarea echipamentelor.

5.1.4 Initiatorul RNAC / RAP va identifica necesitatea unei actiuni corective sau preventive

si va obtine un formular de RNAC sau de RAP de la responsabilul cu actiunile corective si preventive, pe care dupa ce îl va completa la rubrica "initiator" îl va înainta acestuia.

5.1.5 Mangementul la varf al sucursalei (comitetul director) va desemna o persoana care sa raspunda de evidenta RNAC si RAP, de urmarirea îndeplinirii actiunilor propuse, persoana care va fi numita responsabil cu actiunile corective si preventive.

5.1.6 Responsabilul cu actiunile corective si preventive raspunde de evidenta RNAC si RAP, numerotarea acestora, difuzarea catre toti factorii implicati si de urmarirea efectuarii acestor actiuni. De asemenea raspunde de evidenta reclamatiilor primite de la clienti.

5.2 Stabilirea si efectuarea actiunilor corective si preventive

5.2.1 seful compartimentului responsabil cu efectuarea si implementarea actiunii corective / actiunii preventive stabileste termenul de rezolvare al acesteia, consemnându-l în raport

5.2.2 seful compartimentului investigheaza si determina cauzele neconformitatilor si stabileste actiunea corectiva care trebuie întreprinsa pentru a evita reaparitia neconformitatilor, actiune pe care o consemneaza în raport.

5.2.2 O copie a RNAC/ RAP este pastrata la compartimentul responsabil de solutionare, iar originalul va fi pastrat de responsabilul cu actiunile corective si preventive.

5.2.3 Responsabilul cu actiunile corective si preventive va difuza câte o copie a RNAC/RAP directorului în subordinea caruia se afla compartimentul care raspunde de implementarea actiunii consemnate in raport si directorului sucursalei, care vor analiza si vor urmari efectuarea actiunilor propuse.

5.2.4 Dupa stabilirea actiunilor corective/preventive se trece la efectuarea si implementarea acestora de catre toti factorii implicati, respectându-se termenul propus în raport.

5.2.5 În cazul în care implementarea actiunilor propuse implica alocarea de resurse materiale si umane sau modificari în structura organizatorica a sucursalei, se cere aprobarea comitetului director al sucursalei.

5.3 Urmarirea si evaluarea AC/AP

5.3.1 Urmarirea efectuarii, implementarii si evaluarea AC/AP se face de catre:

responsabilul cu actiunile corective si preventive;

managementul la cel mai înalt nivel, conform procedurii PO-02 "Responsabilitatea managementului";

sefii de compartimente responsabili de implementare;

auditorii interni, conform PS-03 "Audit intern".

5.3.2 Închiderea RNAC/RAP se face de catre responsabilul cu actiunile corective si

preventive, care consemneaza în raport înlaturarea neconformitatii si efectuarea actiunilor propuse.

5.3.3 Evaluarea eficacitatii actiunilor corective/preventive va fi facuta de auditorii interni în conformitate cu procedura PS-03 "Audit intern".

6 RESPONSABILITĂŢI

6.1 Managementul la vârf al sucursalei

6.1.1 Desemneaza responsabilul cu actiunile corective si preventive.

6.1.2 Analizeaza periodic RNAC/RAP si urmareste implementarea AC AP

6.1.3 Asigura resursele necesare efectuarii AC/AP.

6.2 Resposabilul cu actiunile corective si preventive

6.2.1 Ţine evidenta RNAC/RAP si a reclamatiilor de la clienti.

6.2.2 Urmareste efectuarea AC/AP si închide RNAC/RAP.

6.2.3 Difuzeaza RNAC/RAP factorilor implicati si prezinta situatia solutionarii la conducerea sucursalei.

6.3 Initiatorul AC/AP

6.3.1 Initiaza o actiune corectiva/preventiva atunci când este necesar.

6.4 sefii de compartimente responsabile cu efectuarea/implementarea AC/AP

6.4.1 Analizeaza si determina cauzele neconformitatilor.

6.4.2 Stabilesc si implementeaza la timp actiunea corectiva/preventiva.

7. NREGISTRĂRI7.1 RNAC si RAP. Se pastreaza la responsabilul cu actiunile corective si preventive, timp de 5 ani.

Registrul de evidenta a neconformitatilor, actiunilor corective si preventive. Se pastreaza la responsabilul cu actiunile corective si preventive.

7.3 Registrul de evidenta a reclamatiilor de la clienti. Se pastreaza la responsabilul cu actiunile corective si preventive.

7.4 Alte nregistrari ale rezultatelor actiunilor întreprinse. Se pastreaza la managerii responsabili de efectuare a acestora.

8. FORMULARE

8.1 Formular RNAC - cod FS-05-001 Rev.0

8.2 Formular RAP - cod FS-05-002 Rev.0

ANEXE

Anexa 1 - Raport de neconformitate si actiuni corective

Anexa 2 - Raport de actiuni preventive

aNEXA 1

SUCURSALA PETROMAR

CONSTANTA

raport de neconformitate si actiuni corective

Nr:

Data:

INIŢIATOR

Initiator RNAC:

(nume, semnatura)

Compartiment:

Întocmit ca urmare a

Audit

Reclamatie

Control curent

Analiza efectuata de management

Documente de referinta:

Cerinta SR EN ISO 9001:

Descrierea neconformitatii:

ACŢIUNEA CORECTIVĂ PROPUSĂ

sef compartiment:

(nume, semnatura)

Compartiment:

Termen de rezolvare:

Cauza

Actiunea corectiva propusa (se completeaza de seful compartimentului responsabil de efectuare)

- URMĂRIREA ÎNLĂTURĂRII NECONFORMITĂŢII

Responsabil cu actiunile corective si preventive

(nume, semnatura)

Înlaturata

În curs de înlaturare

Neînlaturata

observatii:

Data:

- VERIFICAREA EFICIEN EI AC

Auditori interni:

(nume, semnatura)

A fost eficienta AC ?

Da Nu

Data

Nou RNAC (daca este cazul)

Nr.

- DIFUZARE

Compartiment

Nume

Semnatura

DataCod FS-05-001 REV.0

anexa 2

SUCURSALA PETROMAR CONSTANTA

raport de actiuni preventive

(RAP)

Nr:

Data:

INIŢIATOR

Initiator RAP:

(nume, semnatura)

Compartiment:

Întocmit ca urmare a

Audit

Control curent

Analiza efectuata de management

Documente de referinta:

Cerinta SR EN ISO 9001:

Descrierea neconformitatii potentiale

ACŢIUNEA PREVENTIVĂ PROPUSĂ

sef compartiment:

(nume, semnatura)

Compartiment:

Termen de rezolvare:

Actiunea preventiva propusa (se completeaza de seful compartimentului responsabil de efectuare)

- URMĂRIREA IMPLEMENTĂRII AP

Responsabil cu actiunile corective si preventive

(nume, semnatura)

Implementata

În curs de implementare

Neimplementata

observatii:

Data:

- VERIFICAREA EFICIEN EI AP

Auditori interni:

(nume, semnatura)

A fost eficienta AC ?

Da Nu

Data

Nou RAP (daca este cazul)

Nr.

- DIFUZARE

Compartiment

Nume

Semnatura

Data

Cod FS-05-002 REV.0


Document Info


Accesari: 23270
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )