Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...MANUAL DE PROCEDURA PRIVIND ADMINISTRAREA CERERILOR DE PLATA PENTRU SCHEMELE DE SPRIJIN PE SUPRAFATA PENTRU ANUL 2008

Drept
MANUAL DE PROCEDURĂ
PRIVIND ADMINISTRAREA CERERILOR DE PLATĂ PENTRU SCHEMELE DE SPRIJIN PE SUPRAFAŢĂ PENTRU ANUL 2008

Partea 1

VERSIUNEA 6.1

EVOLUŢIA MODIFICĂRILOR MANUALULUI

Versiunea

Data aprobarii

Numele si functia

persoanei care a

operat modificarile

Justificarea modificarilor

Anisoara Calea

Initiala (implementarea procedurilor privind platile directe în România)

Anisoara Calea

-detalierea modului de înregistrare si implementare a modificarilor reglementarilor Comisiei; descrierea procesului de aprobare a procedurilor;

-procedura de autorizare a declaratiilor

-organigrama APIA;

-organigrama departamentului;

-estimarea necesarului de personal;

-completarea manualului cu fisele de post ale personalului implicat în procedura de procesare a cererii;

-descrierea masurilor aplicate pentru evitarea conflictului de interese;

-detalierea procesului de raportare;

-masuri de înregistrare privind documentele pentru control;

-activitatile referitoare la analiza de risc, control pe teren si autorizare, care fac obiectul altor manuale au descrise în termeni generali pentru a completa fluxul cererii;

-modificari anexe;

Anisoara Calea

-capitolul "cadrul legal" completat cu noile acte normative privind aprobarea schemelor de plati, a formularului de cerere de plata si a bunelor conditii agricole si de mediu;

-completari la capitolul "Resonsabilitati" cu detalierea activitatilor efectuate în acest an conform fluxului IACS;

-capitolul "Fluxul cererii de plata pe suprafata" a fost modificat conform recomandarilor expertilor proiectului de twinning;

-capitolul "Etape procedurale" a fost completat conform modificarilor din flux;

-modificari anexe;

Anisoara Calea

-au fost incluse recomandarile facute de catre Price Waterhouse Coopers;

-a fost completat Capitolul 7 ,,Platile nationale directe complementare (PNDC) si alte plati";

a fost completat Capitolul 9.1 ,,Completarea formularului cererii de plata pe suprafata si delimitarea parcelelor agricole pe materialul grafic;

-a fost completata ANEXA, formularul de cerere de plata "Instructiuni de completare";

Lucia Vistig

Ana-Maria Rotaru

-s-a completat legislatia nationala si comunitara;

-s-au înlocuit fisele de post cu lista atributiilor la nivel local, judetean si central;

s-a introdus planificarea activitatii de pregatire profesionala si elaborarea planului de pregatire profesionala

-s-a introdus matricea înlocuirii personalului în situatii de necesitate

s-a completat procedura privind separarea functiilor în prelucrarea unei cereri;

-s-a completat procedura de monitorizare si raportare;

-s-a introdus tabelul cu erorile evidente;

-s-a completat procedura de modificare a cererii;

-s-a completat procedura de control administrativ în sistem;

-s-a introdus procedura de gestionare a cazurilor de supradeclarare;

-s-a tratat cazul cererilor duble;

-s-a introdus procedura de înregistrarea si arhivarea cererilor;

-s-a introdus procedura de transfer a exploatatiei;

-s-a introdus procedura pentru cazuri exceptionale si de forta majora;

-s-a completat pocedura de schimbare a formei de organizare;

-s-au introdus informatii suplimenatre privind protectia datelor;

-s-a introdus procedura de modificare a ID-urilor blocurilor fizice afectate de concilierea ntre loturi;

Ana-Maria Rotaru

-s-a completat legislatia nationala si comunitara;

-s-a completat procedura de monitorizare si raportare;

-s-a completat procedura privind conditiile de acordare a PNDC-urilor;

-s-a completat procedura privind conditiile de acordare a Schemei de plata pentru culturile energetice, Schemei de plata separta pentru zahar, Schemei de plata compensatorie pentru zone montane defavorizate;

-s-a modificat procedura de control administrativ în sistem;

-s-a modificat procedura de gestionare a cazurilor de supradeclarare;

-s-a modificat procedura pentru cererile duble;

-s-a introdus procedura privind transferarea dosarelor mai mari de 50 ha de la centrul local la centrul judetean;

-s-a modificat procedura de arhivare a hartilor;

-s-a modificat procedura pentru cazuri exceptionale si de forta majora;

-s-a modificat procedura de schimbare a formei de organizare;

-s-a introdus procedura privind supradeclararea intentionata;

-s-a completat procedura privind nedeclararea întregii suprafete utilizate;

-s-a completat procedura privind decesul fermierului si transferul de exploatatie;

Ana-Maria Rotaru

-s-a modificat legislatia nationala si comunitara;

-s-a modificat structura manualului conform cu noua organigrama APIA;

-s-a introdus procedura privind emiterea adeverintei înregistrare fermier;

-s-a modificat si completat procedura privind completarea si depunerea cererii de plata;

-s-au introdus noile schemele de sprijin si conditiile lor de eligibilitate (inclusiv schemele de sprijin pe dezvoltare rurala);

-s-a modificat procedura privind schimbarea formei de organizare;

-s-a modificat procedura privind cazurilor de forta majora;

-s-a completat procedura privind nedeclararea întregii suprafetei utilizate;

-s-a completat procedura privind supradeclararea blocurilor fizice;

-s-a renuntat la capitolul referitor la monitorizare;

-s-au introdus precizari cu privire la acordurile cadru încheiate între APDRP si APIA;

-s-a modificat si completat procedura privind erorile evidente;

-s-a modificat si completat procedura privind completarea, depunerea si penalizarea formularelor de tip M;

s-a adaugat procedura privind gestionarea situatiilor în care fermierii selectati la controlul pe teren au prezentat si clarificari (în baza de date IACS au fost introduse, atât datele din raportul de control pe teren, cât si datele din clarificari-formularele M1.1/S 1/E1);

-s-a completat si modificat procedura privind contolul vizual;

-s-au modificat anexele;

-s-a modificat procedura privind cererile duble;

-s-a modificat procedura privind arhivarea cererilor de plata;

-s-a completat modalitate de depunere a contractelor pentru PNDC4,6;

-s-a modificat procedura privind supracontrolul;

Ana-Maria Rotaru

-s-a modificat si completat legislatia comunitara;

-s-a modificat procedura privind cererile duble;

-s-a modificat si completat procedura privind controlul administrativ în sistem;

-s-a completat procedura privind procedura privind forta majora;

-s-a modificat capitolul referitor la descrierea atributiilor si responsabilitatilor;

-s-au introdus prevederi referitoare la retragerea sprijinului aferent unei/unor scheme de plata declarate în cererea de plata;

-s-au modificat anexele;

CUPRINS

DEFINIŢII.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ....10

CADRUL LEGAL.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ......................15

Legislatie nationala.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..................15

Legislatie UE.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ............................17

CAPITOLUL I-INTRODUCERE

I.1. SCOPUL sI OBIECTIVELE PROCEDURII.......... ..... ...... .......... ..... ...... ........19

I.2. DESCRIEREA GENERALĂ A PROCEDURII.......... ..... ...... .......... ..... ...... ....19

I.3. INSTITUŢII IMPLICATE ÎN PROCES.......... ..... ...... .......... ..... ...... .................20

CAPITOLUL II-PROCEDURA DETALIATĂ

II.1. DESCRIEREA PROCEDURII.......... ..... ...... .......... ..... ...... ............................20

II.1.1. SCHEME DE PLATĂ APLICATE ÎN ANUL 2008.......... ..... ...... .........................20

A. Schema de plata unica pe suprafata (SAPS).......... ..... ...... .......... ..... ...... ...20

B. Plati nationale directe complementare (PNDC).......... ..... ...... ..............................22

C. Schema de plata separata pentru zahar.......... ..... ...... .......... ..... ...... ...........28

D. Schema de plata pentru culturi energetice.......... ..... ...... .......... ..... ...... ......28

E. Schema de plati tranzitorii pentru tomate destinate procesarii.......... ..... ...... ....33

F. Sprijin pentru zona montana defavorizata (ZMD).......... ..... ...... ...........................35

G. Sprijin pentru fermierii din zonele defavorizate altele decât cele montane...............37

H. Plati de agro-mediu.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .............38

II.1.2. ETAPE PROCEDURALE.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... 43

A. Completarea formularului de cerere de plata pe suprafata si delimitarea parcelelor agricole pe materialele grafice/ harti.......... ..... ...... .......... ..... ...... .....................43

B. Depunerea/primirea formularului de cerere de plata pe suprafata completat si a materialului grafic cu parcelele agricole delimitate si înregistrarea cererilor în Registru.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .....48

C. Controlul administrativ formal/vizual.......... ..... ...... .......... ..... ...... ...............59

D. Introducerea si verificarea datelor din cererea de plata pe suprafata în baza de date IACS.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...........60

E. Control administrativ în sistem.......... ..... ...... .......... ..... ...... .........................62

F. Gestionarea erorilor .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...........71

G. Analiza de risc.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .....................74

H. Controlul pe teren.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...............74

I. Al doilea control .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...................74

J. Supracontrolul cererilor de plata pe suprafata.......... ..... ...... .......... ..... ...... 75

K. Aprobarea platii.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...................76

II.1.3. ALTE INFORMAŢII.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..........76

A. Acorduri încheiate între APDRP si APIA.......... ..... ...... .......... ..... ...... ..........76

B. Schimbarea formei de organizare.......... ..... ...... .......... ..... ...... .....................84

C. Cazurile de forta majora si circumstante exceptionale.......... ..... ...... .................85

D. Procesarea cererii în caz de deces al fermierului.......... ..... ...... ..........................86

E. Procesarea cererii în cazul transferului de exploatatie.......... ..... ...... .................88

II.2. DESCRIEREA ATRIBUŢIILOR sI A RESPONSABILITĂŢILOR.......... ..... ...... ....89

II.3. RESURSE UMANE.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..........100

II.3.1. MATRICE 919f522j A ÎNLOCUIRII PERSONALULUI ÎN SITUAŢII DE NECESITATE.............100

II.3.2. ESTIMAREA PERSONALULUI NECESAR PENTRU FLUXUL DE LUCRU IACS...100

II.4. DESCRIEREA sI CIRCUITUL DOCUMENTELOR.......... ..... ...... ........................101

II.5. ARHIVAREA CERERILOR DE PLATĂ PE SUPRAFAŢĂ sI A DOCUMENTELOR AFERENTE CERERII DE PLATĂ.......... ..... ...... .......... ..... ...... ..........................101

II.6. DESCRIEREA MODALITĂŢII DE CONTROL.......... ..... ...... .......... ..... ...... 101

II.6.1. CONTROL INTERN.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......101

II.6.2. CONTROL EXTERN.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ......102

II.7. PROTECŢIA DATELOR.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...102

II.8. MODALITĂŢI DE DETECTARE sI SESIZARE A STRUCTURII ABILITATE ASUPRA POTENŢIALELOR NEREGULI sI/SAU A FRAUDEI.......... ..... ...... ...........................103

ANEXE.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ......104

DEFINIŢII

Activitate agricola - productia, cresterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulsul, cresterea si detinerea de animale, în scopuri agricole sau mentinerea terenurilor în bune conditii agricole si de mediu conform art. 2(c) din Regulamentul CE nr. 1782/2003;

Agricultor/fermier - o persoana fizica sau juridica sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care grupul si membrii sai îl detin în temeiul dreptului national si a carei exploatatie se afla pe teritoriul României si care desfasoara o activitate agricola;

Bloc fizic - o suprafata continua de teren marginita de limite naturale sau artificiale permanente, utilizata în scopuri agricole de unul sau mai multi fermieri, care poate include una sau mai multe parcele agricole, una sau mai multe culturi. Ca limite exterioare pot fi considerate limite permanente dintre diferite categorii de utilizare a terenurilor (drumuri, cai ferate, cursuri de apa, canale, magistrale, diguri, etc.);

Bune conditii agricole si de mediu (GAEC - good agricultural and environmental conditions) - standardele de eco-conditionalitate definite conform art. 5 si anexei IV la Regulamentul CE nr. 1782/2003, inclusiv mentinerea suprafetelor ocupate cu pajisti permanente;

Exploatatie agricola (ferma) - ansamblul de unitati de productie administrate de agricultori/fermieri si situate pe teritoriul României;

Iarba sau alte furaje erbacee - toate plantele erbacee care se gasesc în mod natural în pasuni sau sunt incluse în mod obisnuit în mixturile de seminte pentru pasuni sau fânete în Statele membre (indiferent daca sunt sau nu sunt utilizate pentru pasunatul animalelor);

Parcela agricola - suprafata continua de teren pe care este cultivat un singur grup de culturi de catre un singur fermier; acolo unde este necesara o declaratie separata privind folosirea unei suprafete din cadrul grupului de cultura solicitat în contextul art. 2 alin (1 a) din Regulamentului CE nr.796/2004 utilizarea specifica va limita parcela agricola;

Grup de cultura în sensul art. 49 din Regulamentul CE 796/2004 se disting, dupa caz, urmatoarele grupe de culturi:

-suprafetele pentru care cuantumul platilor directe este diferit;

-suprafetele în scopul punerii în aplicare a Schemei de plata unice pe suprafata în concordanta cu art. 143b din Regulamentul CE nr. 1782/2003;

Parcela de referinta - suprafata delimitata geografic printr-o identificare unica, înregistrata GIS, în cadrul sistemului de identificare (national) al statelor membre, la care se face referire în art.18 din Regulamentul CE nr. 1782/2003 (Art. 2(26) Regulamentul CE nr. 796/2004). Romania a decis ca parcela de referinta sa fie blocul fizic;

Platile nationale directe complementare - PNDC - reprezinta plati suplimentare la SAPS si sunt prevazute de OUG nr.125/2006 si în Ordinul MADR nr. 246/2008

SAPS (schema de plata unica pe suprafata) - reprezinta acordarea unei sume stabilite pe hectar, platibila o data pe an, decuplata total de productie (neconditionat de obtinerea de productie);

Verificari încrucisate - controalele administrative cu scopul detectarii neregulilor privind datele declarate de fermier fata de datele de referinta din IACS. Controalele încrucisate au ca scop evitarea acordarii aceluiasi tip de ajutor de mai multe ori în acelasi an calendaristic sau an de piata si pentru a preveni cumularea necorespunzatoare de ajutoare în cadrul schemelor de sprijin pe suprafata, verificarea admisibilitatii pentru acordarea sprijinului, verificari între parcelele agricole declarate în cererea unica si parcelele de referinta care figureaza în sistemul de identificare a parcelelor agricole, cu scopul verificarii eligibilitatii acordarii sprijinului pentru suprafete, atâta timp cât acestea coincid, verificari între drepturile de plata si suprafata determinata, pentru a verifica ca drepturile la plata sunt însotite de un numar egal de hectare admise pentru a beneficia de sprijin, verificari între parcelele agricole declarate în cadrul cererii unice si documente constând în contracte si declaratii de cultura care trebuie sa fie furnizate, în scopul stabilirii eligibilitatii sprijinului pentru suprafata pentru suprafata în discutie (art. 24 din Regulamentul CE nr.796/2004);

Tutunul brut - tutunul frunza neprelucrata, înainte de a fi introdus în procesul de fermentare;

Atestat de control - document eliberat de prim - procesator sau contractant, care certifica cantitatea, calitatea si pretul platit;

Atestat de cota - documentul eliberat de autoritatea competenta a statului care atesta cota atribuita producatorului;

Varietate de tutun - tipuri de tutun cultivate care contin mai multe soiuri;

Grupuri de producatori - asocierea liber consimtita între producatorii persoane fizice si persoane juridice, constituita în vederea cultivarii si comercializarii unor culturi;

Hamei - inflorescente uscate, cunoscute si sub denumirea de conuri, de la planta femela de Humulus lupulus, de forma ovoida conform art.2 din Legea nr.627/2002;

Producatori de hamei - sunt persoanele fizice sau juridice care cultiva hamei si pregatesc conurile de hamei pentru comercializare catre comercianti si producatori conform art.17 din Legea nr.627/2002;

Certificatul pentru denumire de origine - este certificatul emis numai pentru produsele recoltate din zonele recunoscute de productie, emis de Centrul de cercetare a hameiului si plantelor medicinale din cadrul Universitatii de stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca - organism de certificare a hameiului;

Zonele de cultura ale hameiului - sunt zonele recunoscute pentru certificarea hameiului stabilite prin Ordinul MAAP nr.623/2002

Autorizatia de cultivare - este documentul eliberat de catre MADR, prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a Municipiului Bucuresti, dupa caz, pentru cultura de cânepa ca planta ce contine droguri si este prelucrata în scop licit;

Continutul de tetrahydrocanabinol - este o analiza solicitata la soiurile de cânepa cultivata. Se realizeaza de catre Laboratorul regional Blaj, judetul Alba, conform Ordinului MAPDR nr. 677/2004;

Fibre lungi de in - fibrele de in obtinute prin separarea completa a fibrelor si partilor lemnoase ale tulpinilor, cu o lungime medie de minimum 50 cm dupa melitat si aranjate în fâsii paralele în fascicole, straturi sau suvite;

Fibre scurte de in - fibrele care se ob in în urma unei separari cel pu in par iale a fibrelor i a par ilor lemnoase ale tulpinii;

Fibre de cânepa - fibrele de cânepa ob inute în urma unei separari cel pu in par iale a fibrelor i a par ilor lemnoase ale tulpinii;

Produs energetic - unul dintre produsele energetice - biocombustibil sau energia electrica si termica produsa din biomasa, conform art. 88 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

Producatori de biocarburanti - procesatorii finali care trebuie sa detina autorizatie de antrepozit fiscal, conform Hotarârii Guvernului nr.1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004;

Prim procesatori pentru culturi energetice - fabricile de ulei care au depozite autorizate proprii sau închiriate si detin licente de fabricatie conform Ordonantei Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii, aprobata cu modificari prin Legea nr.123/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, sau fabricile de alcool detinatoare de antrepozite fiscale, care preiau de la fermieri sau colectori produsele obtinute de pe suprafetele cultivate cu culturile energetice precizate la art. 2 al Ordinului MADR nr. 549/2007, pe baza de contracte de vânzare-cumparare cantitatile echivalente de produse procesate - ulei, alcool;

Prim procesator pentru tomate destinate procesarii - înseamna orice persoana juridica, utilizator de tomate ca materie prima agricola, mentionata la articolul 110t din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, care realizeaza prima prelucrare a tomatelor în vederea obtinerii unuia sau a mai multora dintre produsele enumerate la art. 1 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 2201/1996 si a fost acreditat sa desfasoare o activitate de productie în domeniul procesarii fructelor si legumelor în baza licentei de fabricatie, conform art. 6 din Ordinul MADR nr. 91/2008;

Colectori de materii prime necesare producerii de biocarburati - persoanele juridice care detin autorizatii de depozit, conform Ordinului MADR nr. 222/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole, si achizitioneaza de la fermieri produsele agricole obtinute în urma recoltarii culturilor energetice prevazute la art. 2 al Ordinului MADR nr. 549 /2007, pe baza de contracte de vânzare-cumparare si le predau producatorilor de biocarburanti sau prim procesatorilor pe baza de contracte de vânzare-cumparare;

Unitati administrativ teritoriale încadrate în zona montana defavorizata - unitate administrativ teritoriala ( UAT) de nivel NUTS 5 (comune orase si municipii) situata la altitudini medii mai mari de 600 m sau situate între 400 si 600 de m care au o panta medie egala sau mai mare de 15% conform criteriilor de încadrare în zona montana defavorizata aprobate prin Ordinul MADR nr. 355/2007;

Pajisti cu înalta valoare naturala - teren agricol ce prezinta o proportie ridicata de vagetatie seminaturala (pajisti seminaturale asociate cu prezenta unui nivel ridicat de biodiversitate);

Notele de bonitare a terenurilor agricole (NB) - sunt obtinute conform metodologiei elaborate de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului (ICPA) pentru evaluarea calitatii terenurilor. Acestea au fost calculate (de catre ICPA) la nivelul României pe baza informatiilor georeferentiate din hartile de sol 1:200.000, studiilor pedologice si agrochimice efectuate la nivelul comunelor (1:50.000) si a datelor climatice (47 de statii meteorologice de referinta cu date zilnice; date climatice medii multianuale într-un grid de 10x10 km interpolate conform metodologiei MARS). De asemenea, valoarea indicatorului reprezinta un rezultat al observatiilor statistice si a cercetarilor experimentale. Notele de bonitare iau în consideratie urmatorii factori: calitatea solului, climatul, relieful, conditiile de umiditate a solului;

Registrul fermierilor (RF) - element component al Sistemului Integrat de Administrare si Control, realizat si administrat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura în vederea identificarii fermierilor care pot beneficia de sprijin national si comunitar;

Eco-conditionalitatea (sau conformitatea încrucisata) este un mecanism de legatura între plata integrala a sprijinului acordat prin plati directe în cadrul pilonului I (si în unele cazuri în cadrul pilonului II) al PAC si respectarea de catre fermieri a unor reguli privind standarde de baza pentru mediu, siguranta alimentelor, sanatatea animalelor si a plantelor si bunastarea animalelor, reunite sub numele de conditii statutare de management, precum si a unor standarde având ca scop mentinerea terenului agricol în bune conditii agricole si de mediu.

Controlul prin teledetectie - verificarea informatiilor din cererea de sprijin prin utilizarea de tehnici de teledetectie, alaturi de mijloace traditionale de control la fata locului;

Controlul pe teren - verificare la fata locului a conformitatii cu realitatea, a informatiilor din cererea de sprijin. Controlul pe teren se face pe baza unui plan de esantionare a fermierilor, elaborat de APIA, pentru coordonarea controlului, în cadrul Sistemului Integrat de Administrare si Control. Selectarea cererilor care urmeaza sa fie verificate pe teren se face pe baza analizei de risc si a elementelor de reprezentativitate a cererilor de sprijin depuse;

Sistem de Pozitionare Globala (GPS) - instrument de masurare utilizat în cadrul controlului pe suprafata pentru determinarea calculului punctelor care definesc poligoane ce corespund parcelelor masurate, care în finalul operatiei recupereaza datele corespunzatoare punctelor într-un minicalculator portabil în vederea crearii planurilor;

Sistemul Informatic Geografic (GIS) - prevazut în art. 20 din Reglementul (CE) nr. 1782/2003, art. 2(25) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004;

Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS) - instrument tehnic de gestionare si control, creat pentru administrarea si controlul riguros al cererilor de plata depuse de fermieri, care se aplica anumitor scheme de plati, în conformitate cu prevederile de instituire a acestora, astfel încât sa se previna fraudarea bugetului comunitar si national. Componentele lui sunt: o baza de date informatizata, un sistem de identificare a parcelelor agricole, cererile de plata, un sistem integrat de control, un sistem unic de identificare a fiecarui agricultor care a depus cerere de plata, un sistem de identificare si înregistrare a drepturilor la plata (conform art. 17 si 18 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003);

Sistemul de identificare al parcelelor agricole (LPIS) - componenta a Sistemului Integrat de Administrare si Control, cuprinzând aplicatii informatice constituite pe baza ortofotoplanurilor, hartilor, documentelor cadastrale sau a altor referinte cartografice. Tehnicile utilizate se bazeaza pe un sistem informatic geografic computerizat, care asigura identificarea unica a fiecarui bloc fizic, cuprinzând de preferinta ortoimagini aeriene sau satelitare care sa garanteze o precizie cel putin egala celei cartografice si sa permita identificarea în cadrul blocurilor fizice a parcelelor agricole din cererile de sprijin. Suprafetele înscrise în Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole constituie referinta pentru procesul de control si efectuare a platilor;

Pajiste permanenta - teren utilizat pentru productia de iarba sau alte furaje erbacee (naturale sau semanate), care nu au facut parte din sistemul de rotatie al culturilor agricole al exploatatiei timp de cinci sau mai multi ani;

Categoria de folosinta teren arabil (TA) - cuprinde terenul cultivat pentru productie, inclusiv terenurile de sub sere si solarii (cereale pentru boabe, plante leguminoase pentru boabe, plante industriale, cartofi, sfecla de zahar, radacinoase pentru nutret, legume proaspete, pepeni, flori si plante ornamentale, plante pentru nutret, plante pentru producerea de seminte si seminceri pentru comercializare, alte culturi în teren arabil si terenul lasat necultivat în mod deliberat, dar mentinut în bune conditii agricole si de mediu;

TA n (teren arabil) - categorie de folosinta aferenta parcelelor agricole pentru care nu se solicita sprijin (parcelele neeligibile din punct de vedere al marimii suprafetei-mai mici de 0,3 ha). Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu.

Categoria de folosinta pajisti permanente-pasuni si fânete (PP) - cuprinde terenul utilizat pentru pasunatul animalelor sau pentru producerea de furaje care nu este inclus pe o perioada de minim 5 ani în sistemul de rotatie a culturilor în cadrul exploatatii;

PP n (pasuni permanente) - categorie de folosinta aferenta parcelelor agricole pentru care nu se solicita sprijin (parcele neeligibile din punct de vedere al marimii suprafetei-mai mici de 0,3 ha). Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu.

Categoria de folosinta vie (VII) - cuprinde terenul plantat cu vii si pepiniere viticole;

VI n (vie) - categorie de folosinta aferenta parcelelor agricole pentru care nu se solicita sprijin (parcele neeligibile din punct de vedere al suparafetei-mai mici de 0,1 ha). Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu.

Categoria de folosinta culturi permanente (CP) - cuprinde terenul plantat cu livezi, arbusti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole, viticole si forestiere si alte culturi permanente (terenuri în pregatire pentru vii, livezi si altele);

CP n (culturi permanente) - categorie de folosinta aferenta parcelelor agricole pentru care nu se solicita sprijin (neeligibile din punct de vedere al suparafetei-mai mici decât 0,1 ha). Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu;

Categoria de folosinta gradini familiale (G) - reprezinta suprafata destinata obtinerii produselor agricole, în principal pentru consumul propriu al membrilor exploatatiei/ gospodarie agricola individuala;

G n (gradini familiale) - categorie de folosinta aferenta parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin (parcele neeligibile din punct de vedere al marimii suprafetei-mai mici de 0,3 ha). Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu;

Teren necultivat - este terenul arabil lasat necultivat în mod deliberat, dar mentinut în bune conditii agricole si de mediu în conformitate cu art. 5 din Regulamentul CE nr.1782/2003. Conform art. 2 al Regulamentul CE nr.1782/2003, mentinerea terenurilor în bune conditii agricole si de mediu este considerata activitate agricola. Conform OUG nr. 125/2006, aprobata prin Legea nr. 139/2007, terenul arabil este terenul cultivat pentru productie cu cereale pentru boabe, plante leguminoase pentru boabe, plante industriale, cartof, sfecla de zahar, radacinoase pentru nutret, legume proaspete, pepeni si capsuni, flori si plante ornamentale, plante pentru nutret, plante pentru producerea de seminte si seminceri pentru comercializare, alte culturi în teren arabil, inclusiv terenurile de sub sere si solarii si terenul lasat necultivat în mod deliberat, dar mentinut în bune conditii agricole si de mediu.

Terenul necultivat (atribuit doar categoriei de folosinta TA în 2008) este eligibil numai pentru plata SAPS, daca este îndeplinita conditia minima de eligibilitate a suprafetei parcelei (0,3 ha) si daca sunt respectate bunele conditii agricole si de mediu.

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) - reprezinta contributia financiara comunitara pentru sprijinirea dezvoltarii rurale, destinata finantarii programelor de dezvoltare rurala derulate în conformitate cu legislatia comunitara;

Fondul European pentru Garantare în Agricultura (FEGA) - este destinat finantarii masurilor de piata, restituirilor la export, plati directe catre fermieri, conform Regulamentului (CE) nr. 1290/2005;

CADRUL LEGAL

Prezentul manual a fost elaborat în baza legislatiei nationale si comunitare în vigoare.

LEGISLAŢIA NAŢIONAL

- Legea nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul MAPDR nr. 302/2005 privind realizarea Registrului Fermelor;

- Ordinul MAPDR nr. 1054/2005 al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale privind organizarea si completarea Registrului Fermelor;

- Ordinul MAPDR nr. 152/2004 privind stabilirea termenilor de referinta pentru organizarea si functionarea Sistemului Integrat de Administrare si Control; 

- Memorandum al Guvernului României privind aplicarea SAPS (mai 2005);

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda în agricultura începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura, aprobata prin Legea nr. 139/2007;

- Ordinul MADR nr. 355/2007 privind criteriilor de încadrare, delimitarii si listei unitatilor administrativ-teritoriale din zona montana defavorizata din România;

- Hotarârea de Guvern nr. 1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport, modificata si completata prin Hotarârea Guvernului nr. 456/2007;

- Ordinul MADR nr. 549/2007 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemei de plati directe pe suprafata pentru culturi energetice;

- Ordinul MADR nr. 909/2007 pentru modificarea Ordinului MADR 549/2007 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemei de plati directe pe suprafata pentru culturi energetice;

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut, aprobata prin Legea 326/2002;

- Ordinul MAPAM nr. 503/2003 privind autorizarea unitatilor prim-procesatoare de tutun;

Hotarârea de Guvern nr. 754/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 236/2003 privind organizarea pietei tutunului brut în România;

- Ordinul MADR nr. 96/2006 privind aprobarea contractului-tip de cultura a tutunului brut si a modului de înregistrare al acestuia;

- Ordinul MAAP nr. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultura a hameiului, recunoscute pentru certificarea denumirii de origine;

- Ordinul MAAP nr. 172/2003 privind normele de bonitare si certificare a hameiului;

- Ordinul MAAP nr. 74/2004 privind organismele de certificare si controlul certificarii în vederea denumirii de origine a hameiului;

- Legea nr. 143/2000 pentru combaterea traficului si consumului ilicit de droguri;

- Hotarârea Guvernului nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul MAPAM nr. 1044/2003 privind autorizarea unitatilor de procesare primara a tulpinilor de in si cânepa pentru fibra;

- Ordinul MAPDR nr. 677/2004 privind desemnarea unui laborator pentru determinarea continutului de tetrahidrocanabinol la soiurile de cânepa;

Ordinul MAPDR nr. 200/2005 privind autorizarea Organizatiei interprofesionale a producatorilor si procesatorilor de in si cânepa din România;

- Ordinul MAPDR nr. 243/2006 privind stabilirea masurilor finantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), care vor fi implementate de catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, respectiv Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura;

- Legea nr. 381/2002 pentru acordarea despagubirilor în caz de calamitati naturale în agricultura;

Ordinului MAPDR nr. 226/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitatii de îmbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung principalele masuri si actiuni tehnologice

- Ordinul MADR nr. 723/2007 privind unele masuri pentru aplicarea art. 74 din Regulamentul CE nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a conditionarii, modularii si a sistemului integrat de gestiune si control, prevazute de Regulamentul CE nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie din 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultor, referitor la transferul exploatatiilor agricole;

- Ordin MADR/MMGA nr. 15/56/2008 pentru adoptarea masurilor privind bunele conditii agricole si de mediu în România;

- Ordinul MADR nr. 91/2008 privind modalitatea de acordare a platilor tranzitorii pentru tomate destinate procesarii si aprobarea prim-procesatorilor;

- Ordin MADR nr. 139/2008 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 64/B/2008 privind aprobarea formularului de cerere de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2008;

Ordinul MADR nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate;

- Tratatul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana;

Programul National de Dezvoltare Rurala versiunea consolidata 8 februarie 2008 numar CCI: 2007RO06RPO001.

- Acordul cadru de delegare pentru implementarea Masurilor privind platile compensatorii cuprinse în Axa II din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 - 2013 (PNDR) încheiat între APDRP si APIA în 4.10.2007;

- Actul Aditional  nr. 1 la Acordul Cadru de Delegare pentru implementarea masurilor privind platile compensatorii cuprinse în Axa 2 din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 nr. P47/04.10.2007, încheiat în data de 27.08.2008 între Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura;

- Protocolul de colaborare pentru implementarea schemelor de plati nationale directe complementare în sectorul vegetal încheiat între APDRP si APIA;

LEGISLAŢIA UE

- Regulamentul Comisiei (CE) nr.1290/2005 cu privire la finantarea politicii agricole comune;

- Regulamentul CE nr.1782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de sustinere directa în cadrul politicii agricole comune si stabilirea altor regimuri de sustinere în favoarea agricultorilor cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentul CE nr. 796/2004 privind stabilirea regulilor detaliate pentru aplicarea conditionalitatii, modularii si a sistemului integrat de administrare si control prevazute de Regulamentul CE nr. 1782/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentul CE nr. 1973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului CE 1782/2003 cu modificarile si completarile ulterioare

- Regulamentul Consiliului nr. 2075/1992 privind organizarea comuna a pietei tutunului brut;

- Regulamentul CE nr. 2848/1998 care stabileste normele de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 2075/1992;

- Regulamentul CE nr. 1952/2005 pentru organizarea comuna a pietei hameiului;

- Regulamentul Consiliului nr. 1673/2000 pentru organizarea comuna a pietei inului si cânepii pentru fibra;

- Regulamentul CE nr. 245/2001 privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 1673/2000 al Consiliului; privind organizarea comuna a pietelor în sectorul inului si cânepei pentru fibre;

- Regulamentul CE nr. 953/2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1673/2000 în ceea ce priveste ajutorul pentru prelucrarea inului si a cânepei pentru fibre, precum si a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 în ceea ce priveste eligibilitatea cânepei pentru schema de plati unice;

- Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR);

- Regulamentul Consiliului nr. 1257/1999 privind ajutorul acordat din Fondul European de Orientare si Garantare Agricola (FEOGA) pentru dezvoltare rurala si de modificare si abrogare a unor regulamente;

- Regulamentul CE nr. 1974/2006 stabilind regulile detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Nr.1698/2005 privind sustinerea pentru dezvoltare rurala de catre Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurala;

- Regulamentul CE nr. 1975/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005 în ceea ce priveste punerea în aplicare a procedurilor de control si a eco-conditionalitatii în ceea ce priveste masurile de sprijin pentru dezvoltarea rurala;Regulamentul Consiliului nr. 2988/1995 privind protectia intereselor financiare ale CE;

- Directiva 2003/30/CE a Parlamentului European si a Consiliului pentru promovarea utilizarii biocarburantilor sau a altor carburanti regenerabili în transporturi;

Regulamentul (CE) nr. 318/2006 privind organizarea comuna a pietelor în sectorul zaharului;

- Regulamentul Comisiei nr. 967/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 318/2006 privind productia peste cota în sectorul zaharului;

CAPITOLUL I-INTRODUCERE

Începând cu 1 ianuarie 2007, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) implementeaza masuri de sprijin pentru fermieri finantate din Fondul European pentru Garantare în Agricultura - FEGA ca plati directe în cadrul Schemei de Plata Unica pe Suprafata - SAPS, precum si masuri de sprijin finantate din bugetul national si Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala - FEADR ca plati nationale directe complementare - PNDC.

În vederea administrarii si controlului sprijinului acordat fermierilor dupa aderarea României la Uniunea Europeana, s-a creat în cadrul APIA un instrument denumit Sistem Integrat de Administrare si Control - IACS.

Componentele IACS urmaresc sa gestioneze cererile de plata înaintate de catre fermieri si sa se asigure de corectitudinea informatiilor declarate de acestia. Acest control al corectitudinii se realizeaza prin compararea datelor declarate de fermier în cererea de plata cu o serie de date de referinta, stocate în baza de date a sistemului.

Platile directe în cadrul Schemei de plata unica pe suprafata (SAPS) se vor acorda ca plata unica pe hectarul de teren agricol, independent de nivelul productiei (decuplate de productie). România aplica aceasta schema în primii trei ani dupa aderare, cu posibilitatea prelungirii cu înca doi ani cu aprobarea Comisiei Europene.

Conform Tratatului de aderare, România suplimenteaza acest sprijin prin plati nationale directe complementare (PNDC) asa numitele "top up-uri" (masuri finantate din FEADR si din bugetul national).

Fermierii pot beneficia de platile directe pe suprafata daca:

- completeaza si depun o cerere în termenul si forma ceruta de APIA care sa fie înregistrata de catre Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS);

- utilizeaza o suprafata agricola care este întretinuta în bune conditii agricole si de mediu - GAEC;

- suprafata exploatatiei îndeplineste criteriile de marime (este egala sau mai mare de 1 hectar si este compusa din parcele agricole eligibile egale sau mai mari de 0,3 ha sau 0,1 ha pentru vii, livezi, arbusti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole si viticole).

Fiecare stat membru al Uniunii Europene si-a stabilit bunele conditii agricole si de mediu pe care trebuie sa le respecte fermierii care solicita plati directe.

Bunele conditii agricole si de mediu sunt obligatorii pentru toti utilizatorii de teren agricol care solicita sprijin în cadrul schemelor de plata pe suprafata dupa data aderarii. De asemenea, aceste conditii sunt obligatorii pentru toate parcelele agricole din cadrul exploatatiei, indiferent daca fermierul solicita sprijin numai pentru o parte dintre ele.

Fermierii sunt informati asupra modalitatii de accesare a sprijinului sub forma platilor directe printr-un ghid al fermierilor Informatii generale pentru fermieri privind platile directe pe suprafata în anul 2008, pus la dispozitia lor, în mod gratuit, de catre APIA.

Prezentul manual cuprinde descrierea întregului proces/flux, de la depunerea cererii de sprijin pâna la autorizarea platii, cadrul legal si responsabilitatile angajatilor.

I.1. SCOPUL sI OBIECTIVELE PROCEDURII

Scopul manualului de proceduri este în primul rând de a prezenta schemele de sprijin pe suprafata adoptate de România în 2008 si conditiile lor de eligibilitate. Un alt scop important al manualului este de a asigura o administrare corecta si continua a cererilor de sprijin pe suprafata si a documentelor aferente acestora (primire, înregistrare manuala, introducere în baza de date IACS, controale administrative) atât în format hârtie, cât si în baza de date IACS, precum si de a aplica unitar, la toate nivelele APIA, prevederile continute.

Obiectivele manualului:

-asigura o aplicare corecta si unitara a regulamentelor, normelor, legilor, prevederilor în vigoare, etc.;

-asigura implementarea unor etape adecvate premergatoare platii;

-îndruma functionarii APIA pe tot parcursul procesului de administrare a cererilor de sprijin pe suprafata si a documentelor aferente acestora;

-asigura detalii complete si corecte cu privire la completarea, primirea, înregistrarea manuala, introducerea în baza de date IACS, controalele administrative, gestionarea erorilor constatate în cererile de sprijin si documentele aferente acestora în campania 2008-2009.

I.2. DESCRIEREA GENERALĂ A PROCEDURII

Pentru noua campanie, completarea si depunerea cererii de sprijin se realizeaza în baza Ordinului MADR nr. 139/2008 privind modificarea anexei la Ordinul MADR nr. 64/B/2008 privind aprobarea formularului de cerere de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2008. Procedura prevede modalitatea corecta de completare a cererii de sprijin si de identificare corecta în blocurile fizice a parcelelor declarate pe hartile corespunzatoare, precum si termenele limita de depunere a cererii de sprijin si a documentelor aferente acesteia.

Conditiile generale si specifice de acordare a platii aferente fiecarei scheme de sprijin sunt cele prevazute de legislatia nationala si comunitara.

Prelucrarea în baza de date IACS a cererii de sprijin si a tuturor documentelor aferente acesteia se realizeaza dupa matricea operare/introducere si verificare, în baza ,,principiului celor patru ochi", de catre persoane desemnate.

Controalele administrative (cele vizuale si în sistem) urmaresc corectitudinea si completitudinea datelor declarate de fermier si introduse în baza de date IACS, în vederea trecerii la etapa urmatoare-autorizarea platii. Toate aceste controale sunt evidentiate în formulare tip specifice care se introduc în dosarul cererii fiecarui fermier.

Decesul fermierului, transferul de exploatatie, schimbarea formei de organizare, forta majora, nedeclararea întregii suprafete, intentia de frauda, situatii particulare ale fluxului IACS, sunt tratate confom reglementarilor comunitare si nationale.

Gestionarea erorilor depistate în urma procesarii cererilor de sprijin urmareste clasificare acestora si administarea lor corespunzator.

Arhivarea tuturor documentelor din dosarul cererii fermierului urmareste ca la finalul unei campanii de depunere a cererilor de sprijin, acestea sa fie pastrate corespunzator pe o perioada determinata. 

Organizarea APIA pe cele trei nivele (central, judetean, local) determina analizarea si tratarea atributiilor si responsabilitatilor în mod diferentiat.

I.3. INSTITUŢII IMPLICATE ÎN PROCES

MADR/DADR, APDRP, ANCA/OJCA, APIA, prin Directiile Masuri de Sprijin si IACS, Control pe Teren, IT-nivel central, centrele judetene si locale APIA, asigura stabilirea conditiilor generale si/specifice ale fluxului IACS si implementarea acestora.

CAPITOLUL II-PROCEDURA DETALIATĂ

II.1. DESCRIEREA PROCEDURII

II.1.1.SCHEME DE PLATĂ APLICATE ÎN ANUL 2008

A. SCHEMA DE PLATĂ UNICĂ PE SUPRAFAŢĂ - SAPS

Conform OUG nr. 125/2006, completata si aprobata prin Legea nr. 139/2007, si Ordinului MADR nr. 704/2007, beneficiarii platilor directe în cadrul schemei de plata unica pe suprafata pot fi persoanele fizice sau juridice care exploateaza terenul agricol pentru care solicita plata, în calitate de proprietari, arendasi, concesionari, asociati administratori în cadrul asociatiilor în participatiune, locatari sau alte asemenea.­

Pentru a beneficia de acordarea de plati în cadrul schemei de plata unica pe suprafata, solicitantii trebuie sa fie înscrisi în Registrul fermierilor, administrat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, sa depuna o cerere de solicitare a platilor la termen si sa îndeplineasca urmatoarele conditii generale:

a. sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha, iar suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbustilor fructiferi, suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha;

Atentie! În cazul în care un fermier exploateaza 3 parcele agricole de 0,3 ha -teren arabil si o parcela de 0,1 ha, exploatatia este eligibila numai daca parcela agricola de 0,1 este vie, livada, pepiniera pomicola/viticola sau este cultivata cu arbusti fructiferi/ hamei.

Atentie! Pentru categoria de folosinta Gradini familiale-G suprafata minima eligibila a parcelei este de 0,3 ha chiar daca aceasta cuprinde vii, pomi fructiferi, culturi de hamei, pepiniere pomicole, pepiniere viticole, arbusti fructiferi. Aceasta este singura categorie de folosinta care permite declararea pe aceeasi parcela a unor culturi care în mod normal apartin unor categorii de folosinta diferite (din mai multe categorii de folosinta). Culturile înscrise de fermier în cerere cu aceasta categorie de folosinta vor beneficia de plata SAPS daca parcela respectiva are suprafata minima de 0,3 ha si de plata PNDC daca aceste culturi sunt cele care în mod normal apartin TA (deci fara CP, PP si VI).

b. sa declare toate parcelele agricole;

c. sa înscrie, sub sanctiunea legii penale, date reale, complete si perfect valabile în formularul de cerere de plata directa pe suprafata si în documentele anexate, inclusiv lista suprafetelor;

d. sa fie de acord ca datele din formularul de cerere de plata sa fie introduse în baza de date IACS, procesate si verificate în vederea calcularii platii si transmise autoritatilor responsabile în vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice, în conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

e. sa respecte bunele conditii agricole si de mediu, reglementate prin legislatia nationala, pe toata suprafata agricola a exploatatiei:

I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului:

GAEC 1.         Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie sa fie acoperit cu culturi de toamna si/sau sa ramâna nelucrat dupa recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabila totala a fermei;

GAEC 2.         Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prasitoare, se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel;

GAEC 3.         Se mentin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007;

II. Standarde pentru mentinerea continutului de materie organica în sol, prin aplicarea unor practici agricole corespunzatoare:

GAEC 4.         Floarea soarelui nu se cultiva pe aceeasi parcela mai mult de doi ani consecutiv;

GAEC 5.         Arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil nu este permisa decât cu acordul autoritatii competente pentru protectia mediului;

III. Standarde pentru mentinerea structurii solului:

GAEC 6.         Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prasitoare, se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel;

IV. Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de întretinere a terenurilor agricole:

GAEC 7.         Mentinerea pajistilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de pasunat sau prin cosirea lor cel putin o data pe an;

GAEC 8.         Arderea pajistilor permanente nu este permisa decât cu acordul autoritatii competente pentru protectia mediului;

GAEC 9.         Nu este permisa taierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole;

GAEC 10. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu mai sunt exploatate pentru productie;

V. Standarde pentru mentinerea suprafetei existente de pajisti permanente:

GAEC 11. Mentinerea suprafetei de pajisti permanente la nivel national, existente la data de 1 ianuarie 2007.

f. sa prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinta si sa poata face dovada ca utilizeaza terenul pentru care s-a depus cererea (conform Ordinului MADR nr. 246/2008);

g. sa furnizeze toate informatiile solicitate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, în termenele stabilite;

h. sa permita efectuarea controalelor de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura sau de catre alte organisme abilitate în acest sens;

i. sa marcheze limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivata cu aceeasi cultura cu a parcelelor învecinate;

j. sa comunice în scris Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura orice modificare a datelor declarate în cererea de plata survenita în perioada cuprinsa între data depunerii si data acordarii platii. Aceste modificari se refera la suprafata agricola utilizata a exploatatiei, transferarea proprietatii fermei catre un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbari ale informatiilor din formularul de cerere.

B SCHEME DE PLĂŢI NAŢIONALE DIRECTE COMPLEMENTARE-PNDC

Platile nationale directe complementare - PNDC sunt platile care suplimenteaza, din bugetul FEADR si de la bugetul national, pe cele primite prin schema unica de plata pe suprafata - SAPS.

Platile nationale directe complemetare se acorda cu respectarea conditiilor SAPS enumerate la punctul A si a conditiilor specifice impuse de legislatia europeana si nationala pentru culturile respective.

Conform Ordinului MADR nr. 246/2008 sunt aprobate urmatoarele scheme de plati nationale complementare directe în sector vegetal:

Specificare

Codificare

0bservatii

Plata nationala directa complementara

decuplata de productie (complementara la

SAPS) pentru culturi amplasate în teren a-

rabil

Toate culturile cuprinse în

categoria de folosinta culturi

arabile codificate în formularul

pentru cererea de plata cu TA

Se acorda ca plata pe

suprafata

Cereale (grâu comun, grâu dur, secara, orz,

ovaz, orzoaica, porumb, porumb zaharat

sorg, orez, triticale, mei, hrisca si alte cereale

PNDC 1

Culturi proteice (mazare pentru boabe, fasole

pentru boabe, lupin, bob si linte)

PNDC 1

Plante industriale (floarea soarelui, rapita,

soia, in si cânepa pentru fibra, tutun, in pentru

ulei, plante medicinale, alte plante industriale) )

PNDC 1

Radacinoase (cartofi, sfecla furajera, sfecla de

zahar si alte radacinoase)

PNDC 1

Legume proaspete

PNDC 1

Tomate

PNDC 1

Pepeni

PNDC1

Flori si plante ornamentale

PNDC 1

Plante de nutret

PNDC 1

Loturi semincere

PNDC 1

Pajisti temporare

PNDC 1

Capsuni

PNDC 1

Alte culturi pe teren arabil

PNDC1

Plata nationala directa cuplata de productie

I In

PNDC 2

Se acorda pe suprafata, condi-

tionat de productie

Cânepa

PNDC 3

Se acorda pe suprafata, condi-

tionat de productie

Tutun

PNDC 4

Se acorda pe tona de tutun

brut, conditionat de productie

Hamei

PNDC 5

Se acorda pe suprafata, condi-

tionat de productie

Plata decuplata de productie pentru sfecla

de zahar

PNDC 6

Se acorda pe suprafata

Plata decuplata nationala directa complementara la SAPS pentru culturi situate în teren arabil - PNDC 1

Se acorda o plata nationala directa complementara la SAPS, decuplata de productie în sectorul vegetal, pentru culturile amplasate pe teren arabil, eligibil SAPS, în cuantum fix pe hectar: cereale (grâu comun, grâu dur, secara, orz, ovaz, porumb, sorg, orez, triticale, porumb dulce si alte cereale), culturi proteice (mazare, fasole de câmp, bob, lupin dulce si linte), plante industriale (floarea soarelui, rapita, soia conventionala, in si cânepa pentru fibra, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale), radacinoase (sfecla furajera, sfecla de zahar), cartofi, legume proaspete, capsuni, pepeni, flori si plante ornamentale, plante de nutret, loturi semincere, alte culturi pe teren arabil. Parcela cultivata trebuie sa fie de minim 0,3 hectare.

Culturile permanente si pajistile permanente nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar.

Plata nationala directa complementara pentru in pentru fibra - PNDC 2 si pentru cânepa pentru fibra - PNDC 3

Pentru culturile de in si cânepa pentru fibra se acorda o plata nationala directa complementara PNDC 2, respectiv PNDC 3, cuplata de productie. Valoarea PNDC 2 este egala cu PNDC 3, dar aceste culturi trebuie privite ca scheme separate, întrucât legislatia europeana si nationala prevede definirea stricta a suprafetelor acestor culturi.

Conditii specifice de eligibilitate pentru in si cânepa pentru fibra

-culturile de in si cânepa pentru fibra sa fie amplasate pe parcele agricole de minim 0,3 hectare;

-cererea de sprijin financiar sa fie însotita de etichetele oficiale ale semintelor folosite la înfiintarea culturilor de cânepa care se vor pastra la centrul local / centrul judetean sau al municipiului Bucuresti, al APIA, dupa caz; în cazul în care semanatul se face dupa termenul limita de depunere a cererii unice, etichetele pot fi depuse pâna cel târziu la data de 30 iunie a anului de recolta, inclusiv, conform art.13 al Regulamentului Comisiei (CE) nr. 796/2004;

-sprijinul financiar se acorda numai pentru suprafata prevazuta în contractul / angajamentul încheiat între producatorul agricol si prim procesator, dar nu mai mare decât suprafata din cererea de sprijin, iar daca suprafata din contract este diferita de suprafata din cererea de sprijin, fermierul va fi notificat de catre APIA în vederea rezolvarii acestei neconcordante;

-plata se va face în cuantum fix pe hectar la suprafata determinata de APIA în urma controalelor;

-producatorul agricol este obligat sa livreze cel putin 2 tone de in pe hectar, iar pentru cânepa 3 tone de cânepa pe hectar, în caz contrar aplicându-se un coeficient de reducere a suprafetei determinate eligibila pentru plata;

-culturile de cânepa trebuie sa fie mentinute în conditii de crestere normale, conform tehnologiei de cultivare, timp de cel putin 10 zile dupa înflorire, astfel încât sa poata fi efectuate controalele prevazute, în conformitate cu legislatia nationala si comunitara;

producatorul agricol trebuie sa depuna la APIA pâna la data de 1 septembrie a anului de recolta, inclusiv:

o declaratie privind varietatile de cânepa pentru fibra cultivate si cantitatile de seminte utilizate la hectar pentru înfiintarea culturii, iar pentru cultura de in certificatul de calitate al semintelor utilizate sau factura fiscala de cumparare a semintelor certificate, pentru fiecare parcela în parte.

o copie dupa contractul/angajamentul încheiat între producatorul agricol si prim procesator.

o copie a autorizatiei de cultivare a cânepei pentru fibra.

-producatorul agricol trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului de recolta, inclusiv, acte doveditoare pentru predarea cantitatii prevazute în contract si anume: proces verbal de receptie, factura fiscala, bon fiscal sau altele asemenea.

-în conformitate cu legislatia în vigoare, Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor recolteaza probele pentru determinarea continutului de Tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepa cultivate, si transmite la Laboratorul regional pentru controlul calitatii si igienei vinului Blaj, probele prelucrate însotite de datele de identificare ale producatorului agricol (numele si prenumele, CNP/CUI, adresa) si datele de identificare ale suprafetei cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), pâna la data de 15 septembrie a anului de recolta. Laboratorul regional pentru controlul calitatii si igienei vinului Blaj transmite la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pâna la data de 1 noiembrie a anului de recolta, raportul cu privire la continutul de THC al culturilor de cânepa pentru fibra, care include urmatoarele informatii: continutul de THC, împartit în transe/gradari de 0,1%, procedura utilizata, precum si datele transmise de Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor.

-conform art. 26 din Regulamentul CE nr. 972/2007 ,,statele membre se asigura ca prin controalele la fata locului se acopera cel putin 3% din agricultorii care introduc cereri de ajutor în cadrul fiecareia dintre celelalte scheme de ajutor pe suprafata conexe prevazute la titlurile III, IV, IVa din Regulamentul CE nr. 1782/2003".

Plata nationala directa complementara pentru tutun - PNDC 4:

Pentru cultura de tutun se acorda o plata nationala directa complementara PNDC 4, care este cuplata de productie pentru toata productia livrata în baza contractelor de vânzare-cumparare încheiate între cultivatori si prim procesatori cu îndeplinirea conditiilor specifice de eligibilitate.

Conditii specifice de eligibilitate pentru tutun

-producatorul agricol / grupul de producatori care solicita sprijin financiar pentru plata nationala directa complementara cuplata de productie pentru cultura tutunului trebuie sa depuna la APIA cererea de solicitare a platilor pâna la data de 15 mai a anului de recolta. Pot beneficia de plata nationala directa complementara în sectorul vegetal, cuplata de productie pentru tutun si solicitantii care nu sunt eligibili pentru acordarea platii în cadrul schemei de plata unica pe suprafata (SAPS), datorita nerespectarii conditiilor de suprafata stipulate la lit. a) alin. 1 al art.7 din OUG 125/2006, cu obligatia sa bifeze în cererea de sprijin doar în casuta pentru plata nationala directa complementara cuplata de productie pentru cultura tutunului PNDC 4, asa cum este prevazut în Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 64/B/2008 privind aprobarea formularului de cerere de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

producatorul agricol individual sau grupul de producatori trebuie sa depuna copia contractului de cultura cu un prim procesator si sa îl înregistreze la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti (DADR). Contractul trebuie sa fie încheiat pâna la data de 30 aprilie a anului de recolta si înregistrat în termen de 15 zile de la data încheierii, inclusiv, în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1973/2004 art.171ce, iar o copie a contractului trebuie predata la centrul local / centrul judetean sau al municipiului Bucuresti, al APIA pâna la data de 30 iunie a anului de recolta, inclusiv. Daca termenul limita de încheiere al contractului sau cel de înregistrare este depasit cu maximum 15 zile, sprijinul este redus cu 20%, iar dupa expirarea celor 15 zile, sprijinul este anulat pe anul respectiv.

-contractul va avea ca anexa lista nominala a membrilor grupului si suprafetele aferente fiecaruia, atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultura cu un grup de producatori;

-un producator agricol / grup de producatori încheie contract de cultivare cu un singur prim-procesator;

-grupurile de producatori nu pot exercita activitatea de prim-procesare a tutunului; 

-cantitatile prevazute în contract pot fi majorate cu acordul partilor contractante, iar modificarea trebuie sa fie adusa la cunostinta directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala si centrul local / judetean sau al Municipiului Bucuresti, al APIA dupa caz , în scris, pâna la data de 9 iunie a anului de recolta;

-un producator de tutun poate sa apartina numai unui singur grup de producatori;

-producatorul agricol / grupul de producatori depune la centrul local / judetean sau al Municipiului Bucuresti, al APIA dupa caz, pâna la data de 1 mai a anului urmator recoltarii, declaratia de livrare a tutunului livrat care sa contina si viza reprezentantului compartimentului de inspectii în sectorul vegetal din cadrul DADR, pentru atestarea calitatii tutunului livrat;

-tutunul livrat trebuie sa îndeplineasca conditiile minime de calitate asa cum sunt prevazute în anexa III a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 2848/1998.

-plata nationala directa complementara cuplata de productie se acorda în cuantum fix pe kilogram numai pentru productia obtinuta de pe suprafata stipulata în contractul de cultivare si în baza declaratiei de livrare a tutunului;

-producatorul agricol este obligat sa livreze la prim-procesator întreaga cantitate produsa; sprijinul financiar se acorda numai în limita cantitatii contractate.

-în cazul în care tutunul nu a fost replantat pe parcela indicata în contractul de cultivare pâna la data de 20 iunie anului de recolta, 50% din sprijinul pentru recolta aferenta va fi redus daca transplantarea este realizata pâna la 30 iunie cel târziu si întreg sprijinul este anulat, daca transplantarea este realizata dupa 30 iunie conform art.54a din Regulamentul CE 796/2004. Totusi, aceste reduceri nu se aplica în cazul în care, în conformitate cu art. 171cd(4) al Regulamentului nr.1973/2004, fermierul are o justificare întemeiata a întârzierii fata de DADR;

-daca se constata ca parcela pe care creste tutunul este diferita de parcela indicata în contractul de cultivare, ajutorul pe care fermierul trebuie sa-l primeasca pentru tutun va fi redus cu 5% conform art.54a din Regulamentul CE nr.796/2004;

-conform art. 26 din Regulamentul CE nr. 972/2007 ,,statele membre se asigura ca prin controalele la fata locului se acopera cel putin 3% din agricultorii care introduc cereri de ajutor în cadrul fiecareia dintre celelalte scheme de ajutor pe suprafata conexe prevazute la titlurile III, IV, IVa din Regulamentul CE nr. 1782/2003".

Plata nationala directa complementara pentru hamei - PNDC 5

Pentru cultura de hamei se acorda o plata nationala directa complementara PNDC 5, care este cuplata de productie.

Hameiul si produsele din hamei: conuri, pulbere de hamei, extract de hamei, produse amestecate de hamei utilizate în industria berii, recoltate si prelucrate pe teritoriul României pentru a putea fi comercializate sunt supuse procedurii de certificare, în vederea stabilirii denumirii de origine.

Pentru a beneficia de aceste plati fermierul trebuie sa îndeplineasca conditiile de aplicare ale SAPS si conditiile specifice de eligibilitate.

Conditii specifice de eligibilitate pentru hamei

-suprafata eligibila a exploatatiei sa fie de cel putin 1 ha, iar a parcelei agricole de cel putin 0,1 ha;

-suprafetele pentru care se solicita sprijin sunt în întregime cultivate si pe care sunt respectate conditiile normale de cultivare conform art. 2 al Regulamentului CE nr. 1973/2004;

-sprijinul se acorda plantatiilor de hamei situate în zonele de cultura stabilite/recunoscute ca purtatoare de denumire de origine conform Legii nr. 623/2002. Zonele de cultura recunoscute pentru cultura de hamei, în vederea certificarii denumirii de origine sunt:

zona I de cultura cuprinde plantatiile de hamei din localitatile: Huedin-Gherla-Cluj-Napoca - 98 ha, din judetul Cluj, Saschiz-Albesti - 347 ha si Acatari - 143 ha, din judetul Mures, Rupea-Crit - 180 ha, din judetul Brasov;

zona a II-a de cultura cuprinde plantatiile de hamei din localitatile: Dumbraveni-235 ha, Laslea - 60 ha, Valchid - 61 ha, Slimnic - 224 ha, sura Mica - 160 ha, din judetul Sibiu, Sighisoara - 348 ha, Chetani - 197 ha, din judetul Mures;

zona a III-a de cultura cuprinde plantatiile de hamei din localitatile: Aiud-Radesti - 180 ha, din judetul Alba, Orastie - Aurel Vlaicu - 228 ha, din judetul Hunedoara.

Certificatul pentru denumirea de origine poate fi emis numai pentru produsele recoltate în zonele recunoscute de productie sau preparate din astfel de produse care apartin soiurilor din catalogul comunitar si/sau Lista oficiala de soiuri ale României, cu respectarea standardelor de calitate. Certificarea hameiului în vederea denumirii de origine se realizeaza de Centrul de cercetare a hameiului si plantelor medicinale din cadrul Universitatii de stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, denumit în continuare Organismul de certificare a hameiului.

Organismul de control al certificarii este Autoritatea pentru hamei din cadrul MADR - Directia pentru politici de piata în sectorul culturilor horticole. Determinarile fizico-chimice si organoleptice ale conurilor de hamei si produselor derivate, asa cum sunt prevazute la art.1 din Legea nr.627/2002, se realizeaza de Laboratorul de chimie a hameiului din cadrul Universitatii de stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, Laboratorul fermentative din cadrul Institutului de Cercetari Alimentare Bucuresti, Laboratorul bere din cadrul Universitatii Dunarea de Jos Galati si Institutul de Bioresurse Alimentare. Procedura de certificare include emiterea certificatelor, marcarea si sigilarea ambalajelor se realizeaza de catre MADR prin persoane împuternicite din cadrul Directiilor pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala si a Municipiului Bucuresti. Normele de certificare sunt incluse în Ordinul MAPDR nr.172/2003.

-sa prezinte la APIA, pâna la 1 august fara penalitati si 26 august cu penalitati, copia dupa contractul de cultura încheiat cu un cumparator, înregistrat la DADR judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, conform art.14 din Regulamentul CE nr. 1952/2005;

-sprijinul financiar, în cuantum fix pe hectar, se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract, dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin; daca suprafata din contract este diferita de suprafata din cererea de sprijin, fermierul va fi notificat de catre APIA în vederea rezolvarii acestei neconcordante;

-plata se va face în cuantum fix pe hectar la suprafata determinata de APIA în urma controalelor;

-fermierul trebuie sa prezinte pâna cel târziu 31 octombrie a anului în curs, inclusiv, acte doveditoare pentru predarea cantitatii prevazute în contract (proces verbal de receptie, factura fiscala, bon fiscal sau alte asemenea);

-conform art. 26 din Regulamentul CE nr. 972/2007 ,,statele membre se asigura ca prin controalele la fata locului se acopera cel putin 3% din agricultorii care introduc cereri de ajutor în cadrul fiecareia dintre celelalte scheme de ajutor pe suprafata conexe prevazute la titlurile III, IV, IVa din Regulamentul CE nr. 1782/2003".

Plata nationala directa complementara pentru sfecla de zahar - PNDC 6

Pentru cultura de sfecla de zahar, destinata productiei de zahar este prevazuta acordarea unei plati nationale directe complementare decuplata de productie -PNDC 6.

Pentru a beneficia de aceste plati, fermierul trebuie sa îndeplineasca conditiile de aplicare ale SAPS si conditiile specifice de eligibilitate.

Conditiile specifice de eligibilitate pentru sfecla de zahar:

cultura de sfecla de zahar a fost destinata exclusiv productiei de zahar;

suprafata pe care a fost amplasata cultura de sfecla de zahar în anul de piata 2007/2008 pentru care se solicita sprijinul este în continuare eligibila SAPS;

producatorii agricoli trebuie sa detina un contract de producere a sfeclei de zahar cu o fabrica de zahar, conform anexei nr. I la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 338/2007 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar - recolta anului de comercializare 2007/2008, încheiat pentru recolta anului de piata 2007/2008;

-contractul încheiat între producatorul agricol si fabrica de zahar este vizat de directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti pentru anul de piata 2007/2008. Anul de piata 2007/2008 este considerat an de referinta pentru acordarea platilor prevazute la alin. (1) si pentru desemnarea suprafetei nationale eligibile, precum si a producatorilor agricoli eligibili care utilizeaza aceasta suprafata.

-sprijinul se acorda în cuantum fix pe hectar numai pentru suprafata din contractele.

În anii de piata ulteriori anului 2007/2008, platile se acorda indiferent daca producatorul agricol cultiva sfecla de zahar sau o alta cultura sau mentine terenul în bune conditii agricole si de mediu.

C. SCHEMA DE PLATĂ SEPARATĂ PENTRU ZAHĂR-PDSZ

Conditiile pentru acordarea acestui sprijin sunt identice cu cele prevazute la PNDC 6.

Aceste plati se vor acorda din Fondul European de Garantare pentru Agricultura (FEGA), pe suprafata, conditionat de productie.

Contractele încheiate dupa caz, între producatorul agricol si procesator / prim-procesator / cumparator vor cuprinde cel putin urmatoarele elemente conform art. 12 din Ordinul MADR nr. 246/2008 :

a) data de încheiere a contractului

b) datele de identificare a partilor contractante;

c) anul de piata pentru producerea si valorificarea productiei, dupa caz;

d) numarul autorizatiei unitatii de prim-procesare, în cazul tutunului, inului si cânepei pentru fibra;

e) numarul autorizatiei de cultivare, în cazul culturii de cânepa pentru fibra;

f) numarul unic de înregistrare al producatorului agricol în Registrul fermierilor;

g) suprafetele cultivate exprimate în hectare cu doua zecimale si detaliile de identificare a acestor suprafete, ca urmare a identificarii pe hartile puse la dispozitie de catre A.P.I.A. (bloc fizic, numar parcela);

h) în cazul unui grup de producatori, se prezinta în anexa lista nominala cu producatorii agricoli pe care îi reprezinta si suprafetele aferente fiecaruia;

i) varietatea cultivata în cazul culturilor de tutun, cânepa pentru fibra;

j) cantitatile contractate în tone cu trei zecimale;

k) alte elemente convenite între parti.

Contractele vor avea viza directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, care va certifica îndeplinirea obligatiilor ce revin producatorilor agricoli si unitatilor de procesare.

Documentele justificative mentionate anterior pot fi depuse si dupa termenul limita stabilit, într-un interval de 25 zile calendaristice, cu o penalizare de 1 % pentru fiecare zi lucratoare de întârziere.

D. SCHEMA DE PLATĂ PENTRU CULTURI ENERGETICE-PDCE

Pentru culturile energetice se acorda, în anul 2008, plati directe pentru materiile prime obtinute pe suprafetele cultivate cu rapita, floarea-soarelui, soia si porumb, conform art.10 al OUG nr. 125/2006 si destinate productiei de produse energetice.

Pentru a beneficia de aceste plati, fermierul trebuie sa îndeplineasca conditiile de aplicare a SAPS, sa respecte bunele conditii agricole si de mediu si conditiile specifice de eligibilitate stabilite prin Ordinul MADR nr. 549/2007.

Conditiile specifice de eligibilitate pentru culturile energetice

-produsele agricole rezultate de pe suprafetele cultivate cu rapita, floarea soarelui, soia si porumb sunt strict destinate obtinerii produselor energetice conform art.88 al Regulamentului CE nr.1782/2003 si de biocarburanti, asa cum sunt definiti în H.G. nr.1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport;

-sprijinul se acorda fermierilor pentru suprafetele cu rapita, floarea soarelui, soia si porumb, ale caror productii fac obiectul unor contracte de vânzare - cumparare încheiate: între beneficiari, pe de o parte si producatori de biocarburanti, colectori sau prim procesatori, pe de alta parte; între colectori, pe de o parte si prim procesatori sau producatori de biocarburanti pe de alta parte; între prim procesatori pe de o parte si producatori de biocarburanti pe de alta parte;

-producatorii de biocarburanti sunt procesatorii finali care trebuie sa detina autorizatie de antrepozit fiscal, conform Hotarârii Guvernului nr.1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004;

-colectorii de materii prime necesare producerii de biocarburanti sunt persoanele juridice care detin autorizatii de depozit conform Ordinului MAPDR nr. 222/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole, se gasesc în evidenta directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, achizitioneaza de la beneficiari produsele agricole obtinute în urma recoltarii culturilor prevazute la art. 2 pe baza de contracte de vânzare-cumparare si le predau producatorilor de biocarburanti sau prim procesatorilor pe baza de contracte de vânzare-cumparare;

-prim procesatorii sunt fabricile de ulei care au depozite autorizate proprii sau închiriate si detin licente de fabricatie conform Ordonantei Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii, aprobata cu modificari prin Legea nr.123/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, sau fabricile de alcool detinatoare de antrepozite fiscale, care preiau de la beneficiari sau colectori produsele obtinute de pe suprafetele cultivate cu culturile precizate la art. 2, pe baza de contracte de vânzare-cumparare si predau producatorilor de biocarburanti pe baza de contracte de vânzare-cumparare cantitatile echivalente de produse procesate - ulei, alcool;

-în contractele de vânzare - cumparare încheiate între beneficiari, pe de o parte si producatori de biocarburanti, colectori sau prim procesatori, pe de alta parte, se vor mentiona urmatoarele: numele si adresele partilor la contract; durata contractului; numarul de înregistrare al beneficiarului în Registrul fermierilor; tipurile de materii prime si suprafetele cultivate pe fiecare tip de cultura; conditii privind livrarea cantitatilor prevazute de materii prime; o clauza din partea beneficiarului de a livra cantitati de materii prime cel putin egale cu productiile nationale de referinta; o clauza din partea colectorului, sau prim procesatorului, sau producatorului de biocarburanti de a utiliza materiile prime pentru obtinerea de biocarburanti; numarul autorizatiei de antrepozit fiscal de productie produse energetice, în cazul producatorilor de biocarburanti, seria si numarul autorizatiei de depozit a spatiilor de depozitare pentru produse agricole eliberate de Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti în cazul colectorilor, seria si numarul licentei de fabricatie, în cazul prim procesatorilor;

-în contractele de vânzare-cumparare încheiate între colectori, pe de o parte si prim procesatori sau producatori de biocarburanti pe de alta parte sau între prim procesatori pe de o parte si producatori de biocarburanti pe de alta parte se vor stipula, în mod obligatoriu, clauze din care sa rezulte ca produsele preluate si/sau predate sunt utilizate numai pentru obtinerea de biocarburanti, asa cum sunt definiti în art. 3 al Hotarârii de Guvern nr.1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport, cu modificarile si completarile ulterioare;

-fermierii trebuie sa prezinte la APIA copia dupa aceste contracte pâna la data de 15 mai fara penalitati si 9 iunie cu penalitati de 1% pe fiecare zi lucratoare de întârziere aducerii contractului;

-fermierii trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs acte doveditoare: proces verbal de receptie, factura fiscala, bon fiscal sau alte documente, din care sa rezulte ca au predat cantitatile contractate;

-colectorii tin registre de evidenta în care consemneaza urmatoarele:

datele de identificare a beneficiarilor, prim procesatorilor si/sau producatorilor de biocarburanti;

numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumparare;

cantitatile de produse agricole energetice, pe fiecare tip în parte, preluate de la beneficiari;

cantitatile de produse agricole energetice, pe fiecare tip în parte, predate prim procesatorilor si/sau producatorilor de biocarburanti;

suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima aferenta culturilor energetice, pe fiecare tip de cultura, înscrisa în contracte;

-prim procesatorii tin registre de evidenta a produselor agricole energetice preluate de la beneficiari sau de la colectori si a cantitatilor de produse procesate predate producatorilor de biocarburanti, în care vor consemna urmatoarele:

datele de identificare a beneficiarilor, colectorilor si producatorilor de biocarburanti;

numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumparare;

cantitatile de materii prime, pe fiecare tip în parte, achizitionate pentru prelucrare si suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima, pe fiecare tip de cultura energetica, înscrise în contracte;

cantitatile de materii prime prelucrate precum si cantitatile si tipurile de produse finale, produse auxiliare si produse intermediare obtinute din acestea;

pierderile de pe parcursul prelucrarii;

cantitatile eliminate si motivul eliminarilor respective;

cantitatile si tipurile de produse vândute sau transferate si preturile obtinute;

cantitatile de produse procesate predate producatorilor de biocarburanti;

-producatorii de biocarburanti tin registre de evidenta a produselor agricole preluate sau procesate si a cantitatilor de biocarburanti obtinute din acestea, în care vor consemna urmatoarele:

datele de identificare a beneficiarilor, colectorilor sau prim procesatorilor;

numerele de înregistrare a contractelor de vânzare - cumparare;

cantitatile de materii prime, pe fiecare tip în parte, achizitionate pentru prelucrare si suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima, pe fiecare tip de cultura energetica, înscrise în contracte;

cantitatile de materii prime prelucrate precum si cantitatile si tipurile de produse finale, produse auxiliare si produse intermediare obtinute din acestea;

pierderile de pe parcursul prelucrarii;

cantitatile eliminate si motivul eliminarilor respective;

cantitatile si tipurile de produse vândute sau transferate si preturile obtinute;

cantitatile de biocarburanti obtinute.

-registrele de evidenta vor fi actualizate decadal si vor fi puse la dispozitia autoritatilor de control competente;

-prim procesatorii au obligatia de a prelucra materiile prime energetice pâna la 31 iulie al celui de al doilea an de dupa anul recoltarii;

-pentru contractele de vânzare-cumparare încheiate de beneficiari, colectori sau prim procesatori din România cu colectori, prim procesatori sau producatori de biocarburanti din Uniunea Europeana, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura din România va solicita agentiilor corespondente din tarile în care îsi au sediul colectorii, prim procesatorii sau producatorii de biocarburanti, date privind autorizarea acestora si detalii asupra tranzactiilor efectuate;

-platile pentru culturile energetice se acorda beneficiarilor care fac dovada, în baza contractelor de vânzare-cumparare încheiate cu producatorii de biocarburanti, colectorii sau prim procesatorii, ca productia predata se încadreaza în productiile nationale de referinta, de minimum: 800 kg/ha pentru rapita; 500 kg/ha pentru floarea soarelui; 900 kg/ha pentru soia conventionala si 1200 kg/ha pentru porumb conform Ordinului MADR 909 /2007;

-în cazul în care cantitatile de produse livrate sunt mai mici decât cele aferente productiilor nationale de referinta, nivelul platilor va fi diminuat cu un coeficient de reducere calculat prin raportarea cantitatilor efectiv livrate, la cantitatile corespunzatoare productiei nationale de referinta (se aplica sanctiuni);

- sprijinul se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract, dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin;

Pentru a verifica daca obtinerea de biocarburanti a fost respectata de catre colector/prim-procesator/producator, contractul încheiat de catre fermier si depus la APIA trebuie sa contina si:

-numele si adresa colectorului/prim-procesatorului/producatorului de biocombustibil, dupa caz, implicati în procesarea materiei prime (sau copie dupa contractele încheiate de celelalte parti implicate în transformarea materiei prime respective);

-angajamentul de transformare a materiei prime respective în biocombustibil.

În cazul în care fermierul încheie un contract cu un alt colector/prim-procesator/producator autorizat dupa data de 25 iunie 2008, nu poate beneficia de ajutorul pentru Schema de plata pentru culturi energetice.

Contractele încheiate de catre fermieri cu o unitate, în speta colector/prim-procesator/producator de biocombustibil fara autorizatie, nu sunt considerate valabile.

Pentru situatia în care fermierul este si producator de biocombustibil, acesta va da o declaratie la centrul APIA prin care precizeaza acest lucru, iar pâna la data de 31 octombrie 2008 va raporta cantitatea recoltata pe fiecare tip de cultura energetica.

Conform art. 39 din Regulamentul CE nr. 270/2007 controalele la sediile colectorilor, prim-procesatorilor si producatorilor de biocombustibili se vor efectua de catre autoritatile competente ale Statelor Membre, respectiv DADR. Procesatorii trebuie sa puna la dispozitia inspectorilor, informatiile solicitate pe întreg lantul de procesare, în special cu privire la preturi si coeficientii tehnici folositi în procesul de prelucrare a produselor agricole în biocombustibili. Aceste controale se fac pentru cel putin 25% din colectorii stabiliti pe teritoriul României si vor consta în controale fizice si inspectii ale documentelor comerciale si a registrelor de evidenta, pentru a se verifica corespondenta dintre materia prima predata de fermieri, cea existenta în evidenta colectorilor si cea livrata prim - procesatorilor si/sau producatorilor de biocarburanti. DADR va controla cel putin 25% din procesatorii stabiliti pe teritoriul României, selectati prin analiza de risc. Controalele vor avea în vedere urmatoarele: o comparatie a sumei valorilor tuturor produselor energetice cu suma valorilor altor produse obtinute prin aceeasi operatie de prelucrare, o analiza a sistemului de productie, prin controale fizice si verificarea documentelor, având ca baza coeficientii de transformare a materiilor prime în cauza, admisi de industria de transformare, registrele de evidenta, în care sunt înregistrate toate cantitatile de materii prime achizitionate pentru a fi transformate, precum si cantitatile si tipurile de produse finite, coproduse si subproduse obtinute din respectivele materii prime, respectarea clauzelor contractuale, în special cea referitoare la utilizarea materiilor prime agricole pentru obtinerea de produse energetice. Rezultatele controalelor vor fi consemnate în Rapoarte de inspectie. Raportul de inspectie va cuprinde urmatoarele informatii: tematica controlului, data controlului, persoanele prezente, perioada verificata, metode de verificare, rezultatele controlului. Concluziile rapoartelor de inspectie vor fi transmise la APIA pentru ca aceasta sa procedeze la calcularea si aprobarea corecta a platilor catre fermieri.

Conform art.27 din Regulamentul (CE) nr.270/2007, fermierii trebuie sa livreze unui colector/prim - procesator/producator de biocarburanti, cantitati de materii prime cel pu in egale cu productia nationala de referinta.

Fermierii, declara la centrele locale/centrele judetene, respectiv Municipiului Bucuresti - APIA, iar colectorii sau prim - procesatorii vor declara la DADR, realizarea livrarii materiilor prime prin declara ie scrisa semnata de partile contractante. Declara ia scrisa trebuie sa con ina, cel pu in, urmatoarele informa ii: data livrarii, cantita ile livrate si suprafetele aferente pentru fiecare tip de cultura.

Colectorii i prim - procesatorii preiau materiile prime i se vor asigura ca o cantitate echivalenta de materii prime se folose te în interiorul Comunitatii Europene pentru fabricarea unuia sau mai multor produse energetice (biocombustibili).

Colectorii livreaza prim - procesatorului/producatorilor o cantitate echivalenta de materii prime cu cea preluata de la fermieri.

Primul procesator poate sa foloseasca o cantitate echivalenta din materia prima, produsul intermediar sau produsul secundar pentru a fabrica unul sau mai multe produse energetice. În acest caz, precum si în cazul în care colectorul vinde o cantitate echivalenta din materia prima recoltata, primul procesator sau colectorul informeaza despre aceasta DADR, responsabila pentru aprobarea colectorului sau a prim - procesator în cauza.

În cazul în care cantita ile echivalente respective se folosesc într-un stat membru, altul decât statul membru în care s-a recoltat materia prima, autoritatile competente ale statelor membre în cauza se informeaza reciproc în legatura cu detaliile tranzac iilor respective. 

În cazul în care statul membru al primului procesator este diferit de statul în care s-a cultivat materia prima, Agentia de Plati de care apartine primul procesator informeaza Agentia de Plati de care apartine solicitantul.

Centrele judetene APIA si Directiile pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti se vor informa reciproc asupra miscarii materiilor prime energetice pe întreaga filiera, de la fermier pâna la producatorul de biocombustibil.

În cazul contractelor de vânzare-cumparare încheiate între cultivatori si prim procesatori si avizate de DADR în termen, dar nedepuse la APIA, acestea se vor depune la APIA dupa cum urmeaza:

-DADR va transmite în copie contractele de vânzare-cumparare încheiate între cultivatori si prim procesatori si avizate, cu specificatia ,,conform cu originalul". Contractul va avea ca anexa lista nominala a membrilor grupului (asociatiei) si suprafetele aferente fiecaruia, în cazul în care contractul a fost încheiat cu un grup de producatori;

-DADR va transmite copie dupa Registrul de intrari-iesiri în care figureaza înregistrate contractele respective;

-DADR va transmite scrisoare de înaintare semnata de directorul DADR care sa cuprinda lista centralizatoare a tuturor documentelor transmise catre Centrele judetene/locale APIA.

La nivel de centru judetean/local APIA se va nominaliza o persoana responsabila cu primirea documentelor.

Scrisoarea de înaintare semnata de catre directorul DADR, care cuprinde lista centralizatoare a tuturor documentelor transmise catre Centrele judetene/locale APIA, va fi înregistrata în Registrul de intrari-iesiri al Centrelor judetene/locale APIA.

Functionarul APIA va verifica daca fermierul a solicitat sprijin pentru schema aferenta si va bifa pe cererea fermierului existenta contractului. Contractele vor fi introduse în baza de date IACS cu data la care acestea au fost înregistrate la DADR. Toate aceste contracte vor fi introduse în dosarele fermierilor.

E. SCHEMA DE PLĂŢI TRANZITORII PENTRU TOMATE DESTINATE PROCESĂRII

Începând cu anul 2008, pot beneficia de platile tranzitorii pentru tomate destinate procesarii, persoanele fizice si/sau juridice prevazute la art. 6 alin. 1 din OUG nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda în agricultura începând cu anul 2007 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura care:

-îndeplinesc prevederile art. 7 din OUG nr. 125/2006;

-au încheiat pâna la data de 15 iulie un contract de livrare a productiei de tomate care se încadreaza la codul NC 0702 00 00 cu un prim-procesator aprobat;

-au livrat conform contractului de livrare, în functie de suprafata contractata, cel putin echivalentul a 8000 kg/ha tomate.

Suprafata minima a unei parcele cultivate cu tomate destinate procesarii este de 0,3 ha.

Sprijinul pentru platile tranzitorii pentru tomate destinate procesarii este acordat o singura data pe an în functie de suprafata cultivata si contractata cu un prim-procesator aprobat.

În situatia în care beneficiarul este membru al unei persoane juridice, care este grup de producatori recunoscut preliminar sau al unei organizatii de producatori, acesta poate fi reprezentat în contractul de livrare de catre persoana juridica în cauza, cu conditia evidentierii separate pentru fiecare membru a suprafetelor contractate, cultivate si recoltate (art. 3, alin. 1 din Ordinul MADR nr. 91/2008).

Persoanele juridice aprobate ca prim-procesatori, care detin în administrare teren agricol pe care cultiva tomate destinate procesarii si care respecta conditiile de eligibilitate mentionate anterior, pot beneficia de plati tranzitorii (art. 3, alin. 2 Ordinul MADR nr. 91/2008).

Pentru a beneficia de sprijin, solicitantul trebuie sa completeze corespunzator formularul de plata unica pe suprafata, sa prezinte pâna la data de 15 iulie copie dupa contractul de livrare cu un prim-procesator aprobat, sa respecte bunele conditii agricole si de mediu, sa se supuna controalelor autoritatilor competente prin care se urmareste îndeplinirea conditiilor de eligibilitate si sa faca dovada livrarii productiei contractate pâna la data de 10 noiembrie la centrul judetean/local sau al municipiului Bucuresti al APIA unde a depus cererea de plata unica pe suprafata

În cazul persoanelor juridice mentionate la art. 3, alin. 2 Ordinul MADR nr. 91/2008, contractul este înlocuit de un angajament de livrare care cuprinde cel putin datele de identificare a persoanei juridice, suprafetele cultivate cu tomate destinate procesarii si o estimare a productiei care urmeaza sa fie recoltata si care are ca destinatie procesarea.

Dovada livrarii contractate pentru persoanele fizice se face cu copie a BI/CI si copie a notelor de intare -receptie, iar pentru persoanele juridice se face cu copie a facturilor si a notelor de intare-receptie, conform cu originalul. Persoanelor juridice mentionate la art. 3, alin. 2 Ordinul MADR nr. 91/2008 prezinta copii ale notelor de intrare-receptie si ale avizelor de expeditie, conform cu originalul.

Contractul de livrare se va încheia între producatorii agricoli persoane fizice sau juridice si unitatea prim-procesatoare aprobata si va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

-data de încheiere a contractului;

-adresele si datele de identificare a partilor contractante;

-suprafetele cu tomate destinate procesarii, care urmeaza a fi cultivate si care fac obiectul contractului;-în cazul unui grup de producatori contractul va contine în anexa lista nominala cu membrii pe care îi reprezinta, suprafetele cultivate si recoltate cu tomate destinate procesarii.

Prin prim-procesator se întelege orice persoana juridica care a fost acreditat sa desfasoare o activitate de productie în domeniul procesarii fructelor si legumelor în baza licentei de fabricatie eliberata în conformitate cu legislatia în vigoare cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea licentelor de fabricatie operatorilor economici care desfasoara activitati în domeniul productiei de produse alimentare.

Aprobarea ca prim-procesator se face în baza unei solicitari scrise a persoanei juridice în cauza, la care se anexeaza o copie a licentei de fabricatie.

Documentele mentionate anterior se depun pâna la 20 februarie a fiecarui an la Directiile pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala judetene si a municipiului Bucuresti, la organismul de control al Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea si Valorificare Legumelor si Fructelor.

Directiile pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala judetene si a municipiului Bucuresti, prin organismul de control al Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea si Valorificare Legumelor si Fructelor, notifica în scris solicitantul, pâna la data de 5 martie a fiecarui an, cu privire la autorizarea ca prim-procesator si transmit, pâna la data de 10 martie a fiecarui an, Directiei politici de piata în sectorul culturi horticole din cadrul Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, o lista a persoanelor juridice aprobate ca prim-procesatori.

Persoanele juridice care din diverse motive renunta sau li se retrage licenta de fabricatie pierd aprobarea ca prim-procesator.

Prim-procesatorii aprobati sunt obligati sa se supuna controalelor din partea autoritatilor competente, a biroului Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea si Valorificare Legumelor si Fructelor din cadrul Directiilor pentru agricultura si dezvolatre rurala judetene si a municipiului Bucuresti, în ceea ce priveste evidenta contractelor conform modelului din Anexa nr. 2 si prezinta o copie a acestei înregistrari la biroul Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea si Valorificare Legumelor si Fructelor din cadrul Directiilor pentru agricultura si dezvolatre rurala judetene si a municipiului Bucuresti, pâna la data de 10 noiembrie a fiecarui an.

Persoanele juridice mentionate la art. 3, alin. 2 Ordinul MADR nr. 91/2008 trebuie sa evidentieze separat, conform Anexei nr. 3, suprafetele cultivate cu tomate destinate procesarii, productiile obtinute si receptionate în vederea procesarii, valoarea costului de productie/kg si sa prezinte o copie a acestei înregistrari la biroul Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea si Valorificare Legumelor si Fructelor din cadrul Directiilor pentru agricultura si dezvolatre rurala judetene si a municipiului Bucuresti, pâna la 10 noiembrie a fiecarui an.

Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, prin organismele de control ale Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea si Valorificare Legumelor si Fructelor, verifica existenta înregistrarii contractelor si transmit o copie a acestora directiei politici de piata în sectorul culturi horticole din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pâna cel târziu la data de 20 noiembrie a fiecarui an.

Unitatea prim-procesatoare care nu poate face dovada înregistrarilor conform Anexei nr. 2 si 3, nu va primi aprobarea ca prim-procesator pentru anul urmator.

Directia politici de piata în sectorul culturi horticole din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale face publica prin site-ul oficial al MADR pâna la data de 15 martie a fiecarui an, lista prim-procesatorilor aprobati.

Centralizarile privind beneficiarii sunt trimise de APIA la Directia Politici de Piata în în sectorul culturi horticole din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pâna cel târziu la data de 25 noiembrie a fiecarui an.

F. SPRIJIN PENTRU ZONA MONTANĂ DEFAVORIZATĂ-ZMD

Zonele montane, conform art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, «sunt caracterizate printr-o limitare considerabila a posibilitatilor de utilizare a terenului si printr-o crestere apreciabila costurilor de exploatare datorita :

i)            existentei, din cauza altitudinilor mari, a unor conditii climatice foarte dificile, care au ca efect reducerea substantiala a sezonului de cultivare;

ii)          prezentei, la o altitudine joasa, pe cea mai mare parte a suprafetei respective, a pantelor prea abrupte pentru folosirea utilajelor sau care necesita folosirea unui echipament special foarte scump, sau unei combinatii a acestor doi factori, acolo unde handicapul rezultat din fiecare factor luat separat este mai putin grav, dar prin combinarea acestora apare un handicap echivalent».

Masurile care vizeaza sustinerea zonelor defavorizate sunt cuprinse în Axa II din Regulamentul (CE) 1698/2005 care au ca obiectiv îmbunatatirea mediului si a zonelor rurale.

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) a delegat catre APIA atributiile specifice functiilor de plata si control pentru masuri cuprinse în Axa 2 a PNDR: ,,APDRP deleaga catre APIA implementarea si atributiile specifice functiei de plata din surse aferente bugetului national pentru masurile privind platile compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate si platile compensatorii pentru masurile de agromediu din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR), respectiv Masura 211-Sprijin pentru zona montana defavorizata, Masura 212-Sprijin pentru zone defavorizate - altele decât zona montana si Masura 214 - Plati de agromediu".

MADR a optat pentru utilizarea informatiilor furnizate de Eurostat/Gisco-JRC pentru delimitarea zonei montane defavorizate.

Confom PNDR 2007 - 2013, sunt considerate ca apartinând zonei montane defavorizate:

-Unitatile administrativ-teritoriale (UAT) de baza (comune sau orase) situate la altitudini medii mai mari sau egale cu 600 de metri, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate în Sistemul Integrat de Administrare si Control-IACS) ce apartin de aceste UAT;

-Unitatile administrativ-teritoriale de baza situate la altitudini medii între 400 - 600 metri si care au o panta medie egala sau mai mare de 15%, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate în IACS) ce apartin de aceste UAT.

Lista unitatilor administrativ-teritoriale (UAT) din zona montana defavorizata este cuprinsa în Ordinul MAPDR nr. 355/2007 privind aprobarea listei Unitatilor Administrativ Teritoriale încadrate în zona montana defavorizata în România (Anexa nr. 42).

Beneficiarii sunt fermierii care desfasoara activitati agricole pe terenurile agricole aflate în zona montana defavorizata unde productia agricola este mai redusa cantitativ si/sau calitativ din cauza unor conditii naturale induse de altitudine si panta.

Pentru a beneficia de plati în cadrul Masurii 211-Sprijin pentru zona montana defavorizata, fermierii trebuie sa îndeplineasca atât criteriile de acordare a platilor în cadrul schemei de plata unica pe suprafata-SAPS, cât si criteriile specifice de acordare a platilor compensatorii pentru zona montana defavorizata.

Conditii de acordare a platilor compensatorii pentru zonele defavorizate din punct de vedere natural

-fermierul depune o cerere de plata la APIA în termenul prevazut si bifeaza câmpul specific din cerere (6), prin care solicita sprijin pentru ZMD;

parcelele utilizate au suprafata minima de cel putin 0,3 ha, iar suprafata agricola a fermei/exploatatiei trebuie sa fie de minim 1 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole si arbustilor fructiferi suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha;

-fermierul continua activitatea agricola în zona montana defavorizata timp de cel putin 5 ani din momentul primei plati (art. 14 din Regulamentul CE nr. 1257/1999);

-exploatatia pentru care se solicita plata compensatorie este în una din localitatile din în lista unitatilor administrativ-teritoriale încadrate în zona montana defavorizata, din România, aprobata prin Ordinul MAPDR nr. 355/ 2007;

-fermierul respecta GAEC-urile, pe toata suprafata agricola a fermei si pe toata durata angajamentului;

-în cursul perioadei de îndeplinire a angajamentului, parcelele pentru care se acorda ajutorul nu pot fi schimbate, conform art.10 (6) din Regulamentul (CE) nr. 1975/2006 (Anexa nr. 45).

În cazul fermelor cu suprafete agricole mai mari de 50 Ha, valoarea platii scade regresiv odata cu cresterea suprafetei pentru care se solicita sprijin financiar (conform manualului de proceduri ZMD).

Suprafata

(HA)

Valoarea platii

(Euro/Ha)

100% din valoarea platii pentru fiecare hectar

75% din plata

50% din plata

Peste 300

35% din plata

pentru fermele cu suprafete agricole mai mici de 50 Ha, valoarea sprijinului va fi în procent de 100% din valoarea platii pentru fiecare hectar;

pentru fermele cu suprafete agricole cuprinse între 50.01-100 Ha, valoarea sprijinului va fi în procent de 100% din plata pentru fiecare hectar pentru primele 50 de ha, iar diferenta cu un procent de 75% din valoarea platii pentru fiecare hectar;

pentru fermele cu suprafete agricole cuprinse între 100.01-300 Ha, valoarea sprijinului va fi în procent de 100% din plata pentru fiecare hectar pentru primele 50 ha, pentru urmatoarele 50 ha un procent de 75%, iar diferenta cu 50% din valoarea platii pentru fiecare hectar;

pentru fermele cu suprafete agricole mai mari de 300 Ha, valoarea sprijinului va fi în procent de 100% din plata pentru fiecare hectar pentru primele 50 ha, pentru urmatoarele 50 ha un procent de 75%, pentru urmatoarele de 200 ha un procent de 50%, iar ce e peste 300 ha cu un procent de 35% din valoare sprijunului pe ha.

Conform art. 29 al Regulamentului Consiliului nr. 1782/2003, fara a fi prejudiciate prevederile specifice diferitelor sheme de plata, nu vor fi platiti acei fermieri care au creat artificial conditii de obtinere a sprijinului.

G. SPRIJIN PENTRU FERMIERII DIN ZONELE DEFAVORIZATE ALTELE DECÂT   CELE MONTANE

Zonele defavorizate altele decât cele montane acele unitati administrativ teritoriale care se suprapun în totalitate sau partial cu Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii"- (cu productivitate agricola limitata).

Beneficiarii acestui sprijin sunt fermierii care desfasoara activitati agricole pe terenurile agricole situate în zona semnificativ defavorizata, respectiv în zonele defavorizate de conditii naturale specifice.

Aceasta schema de plata cuprinde 2 submasuri:

-Zone Semnificativ Defavorizate-ZSD;

acele unitati administrativ teritoriale care se suprapun în totalitate sau partial cu Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii"( cu productivitate agricola limitata, valoarea medie ponderala a notei de bonitate 16 puncte). Sunt stabilite prin PNDR 24 de UAT-uri din judetele Constanta si Tulcea (Anexa nr. 41).

În aceasta zona productivitatea agricola este limitata în special datorita calitatii reduse a solului (domina solurile tinere, nisipoase), climatului nefavorabil (temperaturi ridicate si precipitatii scazute) si de umiditate a solului (predomina solurile nisipoase, cu drenaj rapid) (Anexa nr. 46).

-Zone Defavorizate de conditii naturale specifice-ZDS;

areale continue formate din cel putin 3 UAT-uri (conform art. 20 al Regulamentului CE nr. 1257/1999) si care în mod cumulativ si ponderat cu suprafetele detinute de aceste UAT au o nota de bonitare a terenurilor agricole de pâna la valoarea de 28. De asemenea, UAT din aceste zone nu trebuie sa aiba în mod individual note de bonitare mai mari de valoarea 30. Numarul total de UAT este 293 (Anexa nr. 43 si 46).

Notele de bonitare a terenurilor agricole (NB) sunt obtinute conform metodologiei elaborate de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului (ICPA) pentru evaluarea calitatii terenurilor. Acestea au fost calculate (de catre ICPA) la nivelul României pe baza informatiilor georeferentiate din hartile de sol 1:200.000, studiilor pedologice si agrochimice efectuate la nivelul comunelor (1:50.000) si a datelor climatice (47 de statii meteorologice de referinta cu date zilnice, date climatice medii multianuale într-un grid de 10x10 km interpolate conform metodologiei MARS). De asemenea, valoarea indicatorului reprezinta un rezultat al observatiilor statistice si a cercetarilor experimentale.

Conditii de acordare a platilor compensatorii pentru zonele defavorizate altele decât cele naturale

-fermierul depune o cerere de plata la APIA în termenul prevazut si bifeaza câmpul specific din cerere (6), prin care solicita sprijin pentru ZSD/ZDS;

parcelele au suprafata minima de cel putin 0,3 ha, iar suprafata agricola a fermei/exploatatiei trebuie sa fie de minim 1 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole si arbustilor fructiferi suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha;

-fermierul continua activitatea agricola în zona montana defavorizata timp de cel putin 5 ani din momentul primei plati (art. 14 din Regulamentul CE nr. 1257/1999);

-exploatatia pentru care se solicita plata compensatorie se afla în una dintre localitatile din listele unitatilor administrativ-teritoriale din România, încadrate în ZSD, ZDS, aprobate prin PNDR;

-fermierul respecta GAEC-urile, pe toata suprafata agricola a fermei si pe toata durata angajamentului.

H. PLĂŢI DE AGRO-MEDIU

Obiectivul general al acestei masuri este de a contribui la dezvoltarea durabila a spatiului rural, prin satisfacerea nevoii crescânde de servicii de mediu si prin încurajarea utilizatorilor terenului agricol sa introduca sau sa continue practici agricole compatibile cu protectia si îmbunatatirea mediului, inclusiv a biodiversitatii, apei, solului si a peisajului rural.

Ţinând cont de aceste obiective specifice, s-au definit urmatoarele 4 pachete pentru 2008:

1. Pajisti cu Înalta Valoare Naturala

2. Practici Agricole Traditionale

Pajisti Importante pentru Pasari- pachet pilot

4. Culturi verzi

Un pachet de agro-mediu reprezinta un set de cerinte pe care fermierul se angajeaza sa le respecte timp de 5 ani. Beneficiarii acestora sunt fermierii care desfasoara activitati agricole pe terenurile situate în lista comunelor eligibile cuprinse în PNDR 2007-2013 (versiune februarie 2008). Plata de agro-mediu este platita ca plata fixa la hectar si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit si costurile aditionale suportate de fermieri.

Platile de agro-mediu pot fi acordate ca parte a masurilor daca beneficiarul:

1. este utilizatorul unei suprafete agricole localizata pe teritoriul României cu o suprafata minima de 1 ha, iar parcelele componenete au dimensiunea minima de 0,3 ha;

2. se angajeaza sa mentina angajamentul de agro-mediu pentru o perioada de 5 ani, de la

data semnarii acestuia;

3. se angajeaza sa respecte cerintele specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplica;

4. se angajeaza sa tina o evidenta a activitatilor agricole corelate cu implementarea cerintelor de agro-mediu;

5. declara pe propria raspundere ca nu a utilizat fertilizanti chimici si /sau pesticide în ultimii 5 ani pe suprafetele pe care intentioneaza sa aplice pachetul 1. În situatia în care fermierul utilizeaza acele suprafete de mai putin de 5 ani, declaratia va avea aplicabilitate doar pentru perioada anterioara în care fermierul a utilizat efectiv acele suprafete. Acest criteriu de eligibilitate este aplicabil doar în cazul pachetului 1 (Anexa nr. 44 si 47).

Cerintele minime de eco-conditionalitate sunt:

1) Bunelor Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) sunt cele prezentate anterior si trebuie respectate pe toate parcelele (eligibile si neeligibile pentru plata) ale fermierilor care solicita sprijin.

2) Cerintele minime pentru utilizarea fertilizantilor în cadrul zonelor vulnerabile la nitrati (conform Codului Bunelor Practici Agricole ) includ urmatoarele:

-calendar ce indica perioadele din an când este permisa utilizarea fertilizantilor organici

-distantele minime fata de cursurile de apa, unde fertilizarea este interzisa

-interdictia de a aplica fertilizanti pe pante abrupte, terenuri înghetate, terenuri degradate, terenuri al caror sistem de drenare are mai putin de 12 luni

-interdictia de a aplica fertilizanti în perioadele cu ploaie sau zapada, în perioadele deosebit de însorite, pe solul cu umiditate excesiva sau acoperit de zapada

3) Cerintele minime pentru produsele de protectie a plantelor sunt definite prin Ordonanta 4/1995 aprobata prin Legea 85/1995 cu completarile si modificarile viitoare.

Aceste prevederi cuprind urmatoarele :

-existenta autorizatiei pentru utilizarea produselor de protectie a plantelor;

-pesticidele pot fi aplicate doar de personal calificat, atestat printr-un certificat profesional;

-fermele ce utilizeaza pesticide trebuie sa detina capacitati pentru depozitarea, manipularea si utilizarea acestora în siguranta, pentru a elimina riscul intoxicatiei umane si a animalelor evitându-se si poluarea mediului;

-utilizarea pesticidelor este interzisa în zonele de protectie a apei, zonele ecologice si alte zone sensibile conform legislatiei nationale;

-este interzisa depozitarea pesticidelor neutralizate sau expirate.

Pachetul 1-Pajisti cu înalta valoare naturala

România detine suprafete importante de pajisti seminaturale ce pot fi clasificate ca Pajisti cu Înalta Valoare Naturala si care sunt asociate în general cu o diversitate ridicata de specii si habitate. Studiile efectuate asupra pajistilor din România au aratat ca acestea prezinta o diversitate botanica foarte ridicata. Aceasta diversitate este asociata cu caracteristici geomorfologice neobisnuite si cu o suita de specii de plante rare. Nivelul mediu de fertilizare este înca relativ scazut. Cresterea utilizarii fertilizantilor chimici se asociaza cu scaderea semnificativa a diversitatii speciilor de plante si pierderea de habitate.

Trebuie intervenit în favoarea mentinerii acestei resurse de pajisti seminaturale în fata schimbarilor socio-economice ce vor aparea în mediul rural în anii urmatori. Pentru a reusi, este nevoie ca aceste sisteme de utilizare a pajistilor seminaturale sa fie sustinute pentru a face fata competitiei cu sistemele agricole intensive.

Desemnarea zonelor cuprinse în aria de aplicare a acestui pachet a fost realizata plecând de la definitia tipului de teren agricol cu înalta valoare naturala - teren agricol ce prezinta o proportie ridicata de vegetatie seminaturala (pajisti seminaturale asociate cu prezenta unui nivel ridicat de biodiversitate). Astfel, a fost obtinuta o cartare initiala a zonelor cu înalta valoare naturala la nivel de unitati administrativ teritoriale, urmata de aplicarea unui proces de omogenizare pentru a se obtine suprafete continue compacte. Numarul total de unitati administrativ teritoriale aflate în zonele cu înalta valoare naturala este de 1038. Suprafata eligibila de pajiste este de aproximativ 2.4 milioane hectare.

Cerinte de management

-interzicerea utilizarii fertilizantilor chimici si pesticidelor pe suprafata fânetelor si pasunilor aflate sub angajament;

utilizarea gunoiului de grajd este permisa pâna în echivalentul maxim 30 kg N s.a/ha;

-cositul poate începe numai dupa data de 1 iulie;

-iarba cosita trebuie strânsa de pe suprafata nu mai târziu de doua saptamâni de la cosire;

-pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de 2 saptamâni de la retragerea apelor;

-pasunatul se efectueaza cu maxim 1 UVM pe ha;

este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament;

-nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari. Se pot face insamântari cu specii din flora locala doar in cazurile când anumite portiuni de pajiste sunt degradate sau afectate accidental.

Evolutia unor specii de plante valoroase, în compozitia floristica a acestor pajisti, va fi monitorizata anual pe anumite parcele esantion aflate sub angajament. Speciile ce vor face obiectul monitorizarii sunt urmatoarele: ononis spinosa-osul iepurelui, pimpinella saxifraga- patrunjel de câmp, knautia arvensis-muscatul dracului, leontodon hispidus-potcapul calugarului, plantago media-patlagina, briza media-tremuratoare, thymus serpyllum-cimbrisorul de câmp, veronica austriaca-stejarel, leucanthemum vulgare-albumita, dianthis carthusianorum-garofite, trifolium montanum-trifoi de munte, polygala major-amareala, linum catharticum-inisor, primula veris-ciubotica cucului, origanum vulgare-sovarf, prunella grandiflora-busuioc de câmp, viola hirta-viorea, lathyrus pratensis-oresnita, succisa pratensis-ruin, sanguisorba officinalis-sângele voinicului, serratula tinctoria-galbinare, clinopodium vulgare-calapar comun.

Pachetul 2-Practicile agricole traditionale

Acest pachet poate fi aplicat doar în combinatie cu pachetul1.

Obiectivul operational al pachetului este mentinerea biodiversitati prin aplicarea practicilor agricole traditionale.

Cerintele minime pentru acest pachet sunt cele de la pachetul 1 la care se adauga :

lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament.

Combinarea pachetelor de agro-mediu:

Doar pachetul 1 si pachetul 2 se pot aplica în combinatie pe aceiasi suprafata de teren agricol (lista UAT-urilor este aceeasi atât pentru pachetul 1, cât si pentru pachetul 2 conform PNDR).

Pentru obtinerea sprijinului pentru agro-mediu solicitantul trebuie:

-sa bifeze ca solicita plati de agro-mediu;

-sa indice pachetul(ele) pentru care aplica, precum si parcelele pe care doreste sa aplice;

-sa semneze angajamentul(ele) aferent(e) pachetului(lor) pentru care aplica;

-în cazul aplicantilor pentru pachetul 1, sa declare pe propria raspundere ca nu au utilizat fertilizanti chimici si pesticide în ultimii 5 ani pe parcelele pentru care aplica.

În toate cazurile n care se solicita o masura de agromediu trebuie avut n vedere faptul ca suprafetei care face obiectul unui contract trebuie sa i fie atribuita n baza de date fie data de ncepere, fie data de ncetare a contractului.

Pachetul 3-Pajisti importante pentru pasari

Acest pachet va fi implementat ca pachet pilot într-un numar de Arii Importante pentru Pasari-IBA.

Managementul pajistilor din interiorul ariilor importante pentru pasari (IBA) trebuie sa urmareasca conservarea speciilor de pasari importante la nivel european. Acest pachet pilot îsi propune sa faciliteze câstigarea de experienta în acest domeniu întrucât România nu a mai promovat pâna în prezent astfel de scheme. În România se gasesc aproximativ 97% din populatia europeana de Lanius minor (Sfrâncioc cu frunte neagra), aproximativ 50% din populatia europeana de Falco vespertinus (Vânturelul de seara) si aproximativ 27% din populatia europeana de Crex crex (Cârstelul de câmp).

Ariile Importante pentru Pasari au fost selectate în colaborare cu Societatea Ornitologica Româna. Delimitarea s-a realizat la nivel de UAT. Pajistile din acele UAT care se suprapun integral sau partial cu una din ariile importante pentru pasari selectate sunt eligibile pentru a primi sprijin prin acest pachet. Numarul total de UAT eligibile este de 154.

În cadrul acestui pachet au fost stabilite doua variante:

a.Varianta 3.1 Crex Crex (Cârstelul de câmp)

-utilizarea fertilizantilor este interzisa;

-utilizarea pesticidelor este interzisa;

-cositul se poate efectua doar dupa data de 31 iulie;

-cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia;

o banda necosita sau nepasunata, lata de 3 m, va fi lasata pe marginile fiecarei parcele;

-masa vegetala cosita trebuie adunata in maxim 2 saptamâni de la efectuarea cositului;

-pasunatul se va efectua cu maxim 0.7 UVM / ha;

-pasunile inundate nu vor fi pasunate decât dupa doua saptamani de la retragerea apelor;

-este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament;

-nu se vor realiza însamântari de suprafata sau supraînsamântari; se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental;

-lucrarile cu utilajele mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament.

Lista UAT-urilor pe care se poate accesa acest pachet se gaseste în PNDR.

b.Varianta 3.2 Lanius minor (Sfrâncioc cu frunte neagra) si Falco vespertinus Vânturelul de seara).

- utilizarea fertilizantilor este interzisa;

- utilizarea pesticidelor este interzisa;

- cositul se poate efectua cel mai târziu pâna la data de 1 iulie;

- cosirea se va efectua în etepe;

- o banda necosita sau nepasunata, lata de 3 m, va fi lasata pe marginile fiecarei parcele;

- masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua saptamâni de la efectuarea cositului;

- pasunatul se va efectua cu maxim 1UVM / ha;

- pasunile inundate nu vor fi pasunate decât dupa doua saptamâni de la retragerea apelor;

- este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament;

-nu se vor realiza însamântari sau supraînsamântari; se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental

- lucrarile cu utilajele mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate pe acest angajament;

În zonele unde se aplica acest pachet vor fi monitorizate, pe anumite parcele esantion, evolutia speciilor Crex crex, Lanius minor si Falco vespertinus. Scopul propus este de a evita reducerea numerica a acestor specii.

n prezent Ariile Importante pentru Pasari selectate în cadrul acestui pachet pilot acopera aproximativ 20% din suprafata totala a Ariilor Importante pentru Pasari existente în România. Pe baza rezultatelor obtinute de acest pachet pilot exista posibilitatea extinderii suprafetelor acoperite începând cu anul 2010, pentru a se asigura protectia pasarilor importante la nivel european.

Exista posibilitatea ca variantele din cadrul acestui pachet sa se transforme în angajamente Natura 2000 care vor intra la plata începând cu anul 2010 sub codul 213. O parte a ariilor importante pentru pasari din România sunt acoperite (aproximativ 40%) de pachetul 1 - Pajisti cu Înalta Valoare Naturala care aduce o contributie indirecta la protectia speciilor de pasari din zonele respective.

Lista UAT-urilor pe care se poate accesa acest pachet se gaseste în PNDR.

Pachetul 4 - Culturi verzi

Eroziunea solului, în special eroziunea solului prin apa, este un fenoment larg raspândit în România. Riscul de eroziune este crescut si din cauza faptului ca multe terenuri sunt lasate descoperite pe timpul iernii. De aceea, una dintre cele mai simple masuri de conservare a solului este încurajarea utilizarii acestui pachet.

Aceasta masura vizeaza sprijinirea eforturilor României de a implementa Directiva Cadru a Politicii Comunitare în sectorul apei (Directiva 2000/60/CE), care are ca obiectiv comun pentru toate statele membre mentinerea « bunei calitati economice si chimice»  a apei  pâna în 2015. Aceasta sub-masura este, de asemenea, în acord cu Strategia UE pentru Protectia Solului.

Se iau în vedere urmatoarele aspecte :

-descresterea cantitativa a dozelor de fertilizanti chimici, pesticide si insecticide ce pot patrunde în reteaua hidrografica;

reducerea intensitatii eroziunii datorate apei precum si a suprafetelor afectate de acest proces;

-prevenirea inundatiilor;

-conservarea speciilor de plante si animale prin crearea de habitate;

Culturile verzi sunt înfiintate dupa recoltarea culturii principale. Poate fi semanata o singura specie sau o combinatie de specii.

Obiective operationale:

-cresterea suprafetei de teren agricol acoperita cu culturi verzi pentru perioada de iarna, asigurandu-se astfel protectia împotriva pierderii nutrientilor, a eroziunii solului si a pierderilor de apa ;

-oferirea de zone acoperite cu culturi verzi pasarilor ne-migratoare.

Cerinte de management:

-înfiintarea/semanarea culturilor verzi trebuie realizata pâna la sfârsitul lunii septembrie;

-fertilizantii organici pot fi utilizati doar înaintea plantarii culturilor verzi;

-utilizarea fertilizantilor chimici pentru culturile verzi este interzisa;

-biomasa formata trebuie încorporata în sol cel târziu pâna la sfârsitul lunii martie, toate activitatile agricole necesare vor începe doar dupa ce s-a realizat aceasta actiune;

-nu este permis aratul pajistilor existente în ferma pe toata durata angajamentului.

Plantele ce pot fi utilizate ca si culturi verzi sunt: rapita, mustar, lupin, mazare, mazarichea, sulfina.

Acest pachet se poate aplica pe maxim 80% din suprafata de teren arabil apartinând unei ferme, aceasta pentru a evita suprapunerea cu GAEC 1.

Conversia angajamentelor

Transformarea unui angajament într-un alt angajament în perioada de validitate a acestuia poate avea loc doar daca îndeplineste urmatoarele conditii :

conversia respectiva aduce beneficii semnificative mediului sau bunastarii animalelor;

angajamentul initial este îmbunatatit semnificativ;

programul de dezvoltare rurala include angajamentele respective.

Angajamentele de agro-mediu pot fi ajustate în perioada de aplicare daca programul de dezvoltare rurala aprobat include scopul ajustarii, iar aceasta este justificata având în vedere obiectul angajamentului.

Ajustarile pot conduce la extinderea duratei angajamentului.

II.1.2. ETAPE PROCEDURALE

A. COMPLETAREA FORMULARULUI DE CERERE DE PLATĂ PE SUPRAFAŢĂ sI DELIMITAREA PARCELOR AGRICOLE PE MATERIALUL GRAFIC/HĂRŢI

Completarea cererii de plata

Cererea unica de plata pe suprafata reprezinta solicitarea scrisa pe care fermierul o depune la Centrul Judetean/Centrul local sau a Municipiului Bucuresti al APIA, pentru efectuarea platii în cadrul schemelor de sprijin pe suprafata.

Programarea depunerii cererilor de plata se face de catre Centrele judetene/locale APIA, Municipiul Bucuresti .

Invitatiile specifica locul în care fermierul trebuie sa depuna cererea, persoana de contact din cadrul APIA, data si ora la care fiecare fermier trebuie sa se prezinte în vederea depunerii cererii de plata pe suprafata. Invitatiile vor primi un numar de înregistrare din Registrul intrari-iesiri al centrului judetean/local APIA.

Fiecare angajat al centrului local/centrului judetean/Municipiul Bucuresti - APIA are repartizat un numar de fermieri de care va fi responsabil de la depunerea cererii pâna la autorizarea platii. Repartizarea personalului este efectuata de catre seful Centrului local/sef Serviciului IACS.

Împreuna cu invitatia, fermierul primeste si un pliant cu informatii utile acestuia.

Completarea datelor pe formularul tiparit se face lizibil, folosind cerneluri permanente (stilou, pix de culoare albastra sau neagra, nu creion), fara stersaturi.

Daca unele date sunt completate gresit, acestea vor fi corectate de catre fermier prin taiere cu o linie si înscrierea alaturi a informatiei corecte (corectura se va data si semna de catre fermier). În cazul identificarii unor informatii lipsa, fermierul trebuie de asemenea, sa le completeze singur, sa semneze si sa dateze în dreptul fiecarei completari.

Nu este indicat sa fie completata cererea de catre functionarii APIA în numele fermierilor. Totusi, în cazul în care fermierul nu poate sa scrie si sa citeasca, functionarul APIA completeaza cererea de plata în numele fermierului cu conditia ca:

a. fermierul sa furnizeze toate informatiile si sa prezinte toate documentele necesare functionarilor APIA;

b. fermierii sa semneze un document aditional prezentat în Anexa nr. 5.

Cererile de plata se completeaza dupa cum urmeaza:

A. Fermieri care au depus cererea de sprijin la centru judetean/local APIA si în anul 2007

Pentru obtinerea platilor directe, fermierii care au depus cerere de sprijin si în anul 2007 trebuie sa depuna în anul 2008 o cerere de plata pretiparita, care este pusa la dispozitia acestora gratuit, împreuna cu materialul grafic aferent (hartile format A3 cu blocurile fizice pe care fermierul îsi va identifica parcelele agricole).

Fermierii vor completa câmpurile albe din cerere doar daca informatiile pretiparite nu mai corespund cu cele cuprinse în Registrul fermierilor (datele de identificare solicitant) sau în declaratia de suprafata din campania agricola precedenta (2007-2008).

În cazul în care fermierul a dobândit o parcela noua, acesta o va înscrie în spatiul aferent din declaratia de suprafata (dupa ultima parcela pretiparita sau pe pagina suplimentara din declaratia de suprafata), cu numarul imediat urmator ultimei parcele pretiparite, completând si datele aferente acesteia (numar bloc fizic/harta, judet, cod sirsup, cultura, cod cultura, suprafata, etc.).

În cazul în care fermierul si-a modificat suprafata unei parcele din declaratia de suprafata pretiparita, va anula prin taiere cu o linie informatiile care nu mai sunt de actualitate (sub semnatura) si le va înscrie pe cele noi (suprafata si numarul hartii) în spatiul liber aferent (în rândul liber imediat urmator).

Daca parcela pretiparita este sub forma 1-2ha-TA si ea se transforma în anul 2008 în trei subparcele 1a-grâu-1ha-TA, 1b-porumb-0,5ha-TA si 1c-cartof-0,5ha-TA, fermierul va înscrie în spatiul/spatiile liber(e) aferent(e) numarul subparcelelor 1a si 1b, culturile, codurile de cultura si suprafetele acestora (subparcela 1a se înscrie în continuarea rândului pretiparit, iar subparcela 1b se înscrie pe rândul liber imediat urmator). Subparcela 1c va fi înscrisa pe linia/rândul imediat urmatoare/urmator ultimei parcele pretiparite. Daca spatiul nu permite, aceasta va fi înscrisa pe o pagina suplimentara din Declaratie de suprafata, care va fi printata.

Daca parcela pretiparita este sub forma 1-2ha-TA si ea îsi mareste/micsoreaza suprafata si se transforma în anul 2008 în trei subparcele 1a-grâu-1ha-TA, 1b-porumb-0,5ha-TA si 1c-cartof-0,5ha-TA, fermierul va anula prin taiere, cu o linie, informatiile care nu mai sunt de actualitate (sub semnatura) si le va înscrie pe cele noi (suprafata si numarul hartii) în spatiul liber aferent (în rândul liber imediat urmator), continuând pe acelasi rând cu subparcela 1a. Subparcelele 1b si 1c vor fi înscrise pe liniile/rândurile imediat urmatoare ultimei parcele pretiparite. Daca spatiul nu permite, acestea vor fi înscrise pe o pagina suplimentara din Declaratie de suprafata, care va fi printata.

În cazul în care fermierul nu mai are una sau mai multe dintre parcele pretiparite, o/le va taia cu o linie, va semna si data în dreptul lor, pastrând vechea numerotare a parcelelor urmatoare din declaratia de suprafata (din campania 2007-2008).

Însumarea Totalului suprafata utilizata/Totalului suprafata solicitata se realizeaza doar pe ultima pagina a declaratiei de suprafata.

B. Fermieri care depun în anul 2008 pentru prima data cererea de plata la centrul judetean/local APIA

Fermierii care nu au depus cerere de sprijin în anul 2007 trebuie sa depuna o cerere de plata conform Anexei nr. 4, completând formularul de cerere, care este pus la dispozitia acestora gratuit, împreuna cu materialul grafic aferent (hartile format A3 cu blocurile fizice pe care fermierul îsi va identifica parcelele agricole). Completarea formularului de cerere de plata pe suprafata se va realiza conform Instructiunilor de completare atasate acestuia. Aceste instructiuni sunt pentru informarea fermierului si sunt puse la dispozitia acestuia odata cu cererea de sprijin.

Fermierii, persoane fizice, care depun la centrul judetean/local APIA cererea de sprijin, o vor face pe baza CI/BI. O copie a CI/BI va ramâne la dosarul fermierului. Persoanele juridice vor depune la dosarul cererii o copie dupa actul de numire al administratorului valid (hotarârea adunarii generale a societatii), împreuna cu CI/BI al acestuia (vor prezenta la APIA si originalele).

În cazul în care persoana fizica/juridica este reprezentata la depunerea cererii de catre un împuternicit, acesta va prezenta documentul de împuternicire semnat si stampilat, dupa caz si copie dupa CI/BI. De asemenea, se va atasa la dosarul cererii si copia dupa CI/BI al titularului de cerere (pentru persoanele fizice) sau al administratorului (pentru persoanele juridice).

Atentie!

Chiar daca în anul 2008 definitia parcelei s-a modificat, la completarea cererii de sprijin pe suprafata se va proceda la fel ca în campania 2007 (fermierii vor completa în acelasi mod cererea de sprijin: de ex. fermierul declara ca are o parcela de 0,50 ha cu 1a-grâu-0,25 ha-TA, 1b-porumb-0,10 ha-TA si 1c-tutun-0,15 ha-TA). Gruparea parcelelor pe grup de cultura se realizeaza în baza de date IACS..

Atât în declaratia de suprafata (la numarul de parcela/cultura), cât si pe harta, se va înscrie indicativul culturii doar cu litere mici: de ex. 1a, 2a, 3a, 3b, 3c, si nu 1A, 2A, 3A, 3B, etc.

Functionarul APIA trebuie sa primeasca cererea fermierului depusa în termen, chiar daca suprafetele declarate de fermier nu sunt eligibile (fie exploatatia nu are suprafata minima de un ha, fie parcelele exploatatiei nu au fiecare suprafata minima de 0,3 ha, desi exploatatia este eligibila), sa o înregistreze în Registrul manual si în baza de date IACS.

Fermierul trebuie sa declare toate parcele agricole pe care le utilizeaza (eligibile sau neeligibile din punct de vedere al suprafetei), cultivate sau necultivate si sa respecte bunele conditii agricole si de mediu pe toate parcelele declarate.

Fermierul trebuie sa depuna doar o singura cerere de sprijin pentru tot terenul agricol pe care-l utilizeaza, chiar daca acesta este format din suprafete amplasate în localitati/judete diferite.

si pentru parcelele pentru care nu se solicita sprijin, notate cu TAn, PPn, VIn, CPn, Gn, fermierul trebuie sa respecte bunele conditii agricole si de mediu.

Persoanele fizice care au depus cerere de plata în campania 2007-2008 si în campania 2008-2009 se prezinta la centrul local/judetean APIA ca persoana juridica, (si-au schimbat forma de organizare) vor completa o cerere noua. Aceeasi procedura se aplica si fermierilor care din persoane juridice s-au transformat în persoane fizice.

Bisericile si hergheliile care au acelasi CUI cu al episcopiilor, respectiv Romsilva, vor prezenta la APIA pentru depunerea cererii de plata codul fiscal propriu si cont bancar propriu. Nu se accepta la depunerea cererii de plata pentru suprafata parohiei pe care o pastoreste, CNP-ul preotului paroh, în câmpul 09 din cererea de sprijin.

Nu pot beneficia de plati directe de la Uniunea Europeana persoanele care beneficiaza de renta viagera, conform Legii nr. 247/2005, întrucât acestea au dat terenul spre folosinta.

Arendatorul (persoana care da în arenda terenul), concedentul (persoana care transmite spre folosinta terenul) si/sau locatorul (persoana care da în locatie) nu beneficiaza de plati directe pentru terenul arendat, concesionat si/sau închiriat.

Cetatenii straini vor depune la APIA cererea de sprijin pe baza pasaportului (se va înscrie numarul pasaportului).

Pentru campania 2008-2009, persoanele fizice autorizate (PFA)sunt considerate persoane juridice. Pentru acestea, în cererea de sprijin, câmpul 13-Tipul de organizare, se va înscrie codul 09-Alte forme de organizare, conform Anexei la cerere, tabelul nr. 2.

Fermierii care doresc doar sa se înscrie în Registrul Fermierilor (sa primeasca RO...) fara a solicita sprijin pe suprafata vor completa prima pagina a formularului de cerere de sprijin, daca înscrierea se realizeaza în perioada depunerii cererilor de sprijin (1 martie-9 iunie 2008).

Conform Ordinului MADR nr. 246/2008, art. 5, în campania 2008-2009, consiliile locale pot depune cereri de plata pentru pajistile comunale pe care le administreaza si pentru care nu au fost încheiate contracte de arenda, concesiune, închiriere sau pentru care nu se încaseaza taxe de pasunat, iar pe aceste terenuri, consiliile locale trebuie sa desfasoare propria activitate agricola pentru respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006.

Consiliile locale pot atribui spre folosinta pajistile comunale prin contract de arendare, contract de concesionare, contract de administrare, contract de închiriere crescǎtorilor de animale persoane fizice sau juridice, precum si formelor asociative ale crescǎtorilor de animale, legal constituite, care desfasoara activitati de crestere a animalelor, conform Legii zootehniei nr. 72/2003. Arendatorul, concedentul si/sau locatorul nu beneficiaza de plati directe pentru terenul arendat, concesionat si/sau închiriat.

În cazul utilizarii pajistilor comunale de catre o forma asociativa legal constituita, aceasta poate depune cererea de plata prin reprezentantul legal si face dovada evidentei fiecarui producator agricol, a animalelor acestuia si a suprafetei agricole care revine fiecarui membru pentru utilizare, printr-o lista nominala anexata la cerere. Forma asociativa legal constituita trebuie sa detina acceptul fiecarui membru pentru a solicita aceste plati si sa-si asume atât responsabilitatea asupra cerintelor care conditioneaza platile, cât si asupra distribuirii platilor catre membrii sai. Membrii formei asociative nu pot depune în mod individual cereri de plata în cadrul SAPS, pentru suprafetele la care si-au dat acceptul de a aplica prin intermediul formei asociative.

Pentru acordarea platii unice pe suprafata pentru pajistile comunale utilizate pentru pasunat sau producerea de fân necesar cresterii animalelor, documentele solicitate sunt cele prevazute la art. 4 din Ordinul MADR nr. 246/2008 (titlu de proprietate, sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contract de arendare, contract de concesiune, contract de asociere în participatiune, contract de închiriere, sau altele asemenea); la acestea, dupa caz, se anexeaza urmatoarele documente doveditoare:

a) adeverinta eliberata de consiliul local din care sa reiasa pozitia din Registrul agricol si numarul de animale pe specii si categorii;

b) copie dupa factura de valorificare a fânului recoltat de pe suprafata de pasune sau copie a documentelor care atesta efectuarea lucrarilor de întretinere a pasunii.

Delimitarea parcelelor agricole pe materialul grafic/harti (ortofotoplan)

Odata cu cererea de plata, fermierul primeste si hartile PDF, la scara 1:2.000/1:10.000 (în cazuri exceptionale la scara 1:15.000), în format A3, cu blocurile fizice, corespunzatoare declaratiei de suprafata din anul anterior.

În cazul unui fermier nou sau în cazul unui fermier care a depus cerere de plata în anul 2007, iar în anul 2008 utilizeaza si alte parcele agricole, acestia vor primi hartile aferente de la functionarii APIA.

Înainte de a merge la centrele judetene/locale APIA, fermierul are posibilitatea de a consulta agentul agricol din cadrul Primariei sau reprezentantii DADR/OJCA-ANCA si LPISweb-ul, pentru a realiza o mai buna identificare a parcelelor agricole în blocurile fizice.

Pe harta, fermierul trebuie sa-si delimiteze parcelele agricole pe care le utilizeaza în cadrul blocului fizic. Semnarea si datarea pe harti de catre fermier nu este obligatorie.

Fermierul identifica vizual pe harta, în cadrul fiecarui bloc fizic, parcelele agricole pe care le utilizeaza. Ulterior va schita cu pix de culoare rosie conturul fiecarei parcele agricole la scara planului (inclusiv parcelele cu pajisti/pasuni/fâneata). Dupa ce s-au desenat toate parcelele agricole (s-a trasat conturul) pe care fermierul le exploateaza, acestea se vor numerota cu numere de la 1 la n conform numerotarii din declaratia de suprafata. În interiorul parcelelor agricole vor fi delimitate culturile, fiecare cultura corespunzându-i o litera, conform Instructiunilor de completare: ex 1a, 1b, 1c, etc. (numai cu litere mici).

În cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon, fiind prea mici, acestea se vor localiza printr-o cruce, notându-se alaturi numarul parcelei agricole.

Delimitarea suprafetelor de teren neeligibile din interiorul parcelelor agricole se va face prin bararea acestora.

Daca fermierul sustine ca utilizeaza singur întreaga suprafata a unui bloc fizic, va realiza conturul blocului fizic respectiv (nu va încercui nr. de bloc).

Fiecare parcela trebuie sa   Parcele care se exclud din Parcelele foarte

aiba un numar distinct cadrul blocului fizic localizati-le printr-o cruce

notând alaturi nr. parcelei

Completarea declaratiei de suprafata cu datele de pe harta

Pentru campania 2008-2009, câmpurile 2, 3, 4, 5 din declaratia de suprafata trebuie sa coincida cu informatiile aferente hartii (localitate/comuna/oras, cod sirsup, nr. harta, nr. bloc fizic).

În campania 2008-2009, numarul hartii coincide cu numarul blocului fizic scurt, fara sirsup. Fermierul va înscrie în câmpurile 4 si 5 din declaratia de suprafata doar numarul existent dupa codul sirsup (de ex. pentru harta/plansa nr. 161829-21 din judetul Vaslui, loc. Husi, cod siruta 161829, nr. bloc fizic 161829-21).

n cazul în care parcelele declarate de catre fermier nu se regasesc pe ortofotoplanurile (hartile) primite, acesta trebuie sa solicite aceste materiale grafice de la reprezentantii Centrelor judetene/locale APIA.

În cazul în care la un centru local APIA se prezinta un fermier ce detine suprafete de teren în mai multe judete, acesta este rugat sa-si realizeze identificarea corecta a parcelelor în blocurile fizice corespunzatoare, cu ajutorul LPISweb-lui sau a LAFIS-ului.

Numerele blocurilor fizice identificate sunt comunicate apoi de catre centrul local, centrului judetean de care apartine.

Centrul judetean APIA acceseaza adresa FTP://10.0.100.249/apia central, pentru a selecta numerele planselor/hartilor (codul sirsup-nr.bloc fizic) cu blocurile fizice corespunzatoare. Centrul judetean poate selecta din FTP si plansele/hartile cu blocuri fizice de pe raza altor judete.

Odata selectate, hartile/plansele cu blocurile fizice corespunzatoare, în format PDF, vor fi transmise centrului local APIA în format electronic.

Hartile tiparite sunt puse apoi la dispozitia fermierului pentru identificarea corecta a parcelelor pe care acesta declara ca le utilizeaza.

B. DEPUNEREA/PRIMIREA FORMULARULUI DE CERERE COMPLETAT sI A MATERIALULUI GRAFIC CU PARCELELE AGRICOLE DELIMITATE sI ÎNREGISTRAREA CERERII

Depunerea formularului de cerere de sprijin

Fermierii care au depus cererea de plata în anul 2007 vor depune cerere de plata si în anul 2008 la acelasi centru judetean/local APIA.

Fermierul care va depune pentru prima data cererea de plata în 2008 se va prezenta la centrul judetean/local pe raza caruia utilizeaza/detine parcelele agricole. În cazul în care fermierul, persoana fizica/juridica, utilizeaza/detine parcele agricole, în mai multe localitati, acesta va depune cererea de plata la centrul APIA pe raza caruia utilizeaza/detine  majoritatea parcelelor agricole.

Totusi, daca fermierii doresc sa depuna cererea de sprijin la alt centru judetean/local APIA decât la cel în care a depus cererea în 2007, pot sa o faca.

si fermierii care depun pentru prima data cererea de sprijin în 2008 pot depune cererea de sprijin la un alt centru judetean/local APIA decât cel pe raza caruia utilizeaza/detine parcelele agricole. Toti acesti fermieri vor da o declaratie pe propria raspundere conform Anexei 26.

Centrul judetean/local APIA care primeste cererea transmite dosarul fermierului si copia paginii din registru în care se afla înscrisa cererea respectiva, la centrul loca/judetean APIA unde fermierul declara ca a depus cererea în anul 2007 sau la centrul loca/judetean APIA pe raza caruia utilizeaza majoritatea parcelelor agricole

Aceste cereri vor fi înregistrate într-un registru special care va avea însa, aceeasi structura ca a registrului în care sunt înregistrate cererile de sprijin. Astfel, el trebuie sa contina numarul de înregistrare, în ordinea cronologica a primirii cererilor, data de depunere a acestora si indicativul centrului judetean/local APIA care a facut oficiul de primire.

Daca fermierul a depus în campania 2007 cererea de sprijin la centrul local APIA X, dar prin adaugarea unei suprafete de teren în timpul campaniei 2007 (s-a completat formularul M2) s-au depasit 50 ha si dosarul a fost transmis la centrul judetean APIA, iar fermierul depune cererea de sprijin pentru campania 2008 la centrul local APIA X, cererea va fi transferata centrului judetean unde se afla cererea din 2007. Este valabila si reciproca.

Daca fermierul a depus în campania 2007 cererea de sprijin la centrul local APIA X si în campania 2008 utilizeaza o suprafata mai mare de 50 ha, iar fermierul depune cererea de sprijin la centrul judetean APIA, dosarul va fi transmis centrului local APIA X unde a depus cererea în anul 2007. Este valabila si reciproca.

Având în vedere ca si în anul 2007 au existat în fiecare judet situatii de depune a cererilor de plata descentralizat (functionarii centrelor locale s-au deplasat în zonele greu accesibile, zone cu fermieri care erau în imposibilitate de a parcurge distantele pâna la centrele locale, etc.) sefii centrelor locale/serviciilor IACS vor nominaliza personalul care va efectua primirea cererilor în aceste zone.

Potrivit procedurii de depunerii a cererii de sprijin functionarii care vor raspunde de rezolvarea acestor situatii, vor avea obligativitatea sa depuna cererile primite în fiecare zi la centrele locale APIA si sa le înregistreze în Registrul manual de intrari in aceiasi zi.

La primirea cererilor de sprijin pentru campania 2008-2009, vor avea prioritate fermierii care au fost programati de catre APIA sa se prezinte în ziua respectiva.

Totusi, în limita timpului disponibil, se vor primi si cererile fermierilor care s-au prezentat la APIA înainte de ziua în care au fost programati.

Fermierul care a depus cererea de sprijin în anul 2007 la un centru local/judetean din judetul X, poate depune în 2008 cererea de sprijin în alt judet (Y), daca a renuntat la exploatarea terenului din judetul X.

Referitor la depunerea de catre un fermier în anul 2008 a doua cereri de plata la doua centre locale/judetene la APIA (cereri duble), va precizam urmatoarele:

A. Daca la un Centru local/Centru judetean/Municipiul Bucuresti APIA se depisteaza, la momentul introducerii unei cereri în baza de date IACS (Registrul electronic), ca fermierul a mai depus la alt(e) centru(e) APIA una sau mai multe cereri de sprijin, pentru suprafete diferite, se va proceda astfel:

- operatorul întocmeste o Nota de constatare si transmite cererea pe suport de hârtie în original (împreuna cu toate documentele anexate la dosar) la Centrul local/Centrul judetean/Municipiul Bucuresti - APIA unde mai exista o cerere a fermierului deja introdusa în baza de date IACS (Registrul electronic). Nota de constatare va fi atasata la dosarul cererii. Operatorul va pastra la Centrul judetean/local APIA de unde a fost trimis dosarul cererii o copie a acestuia, precum si o copie a Notei de constatare, arhivându-le;

- Centrul local/Centrul judetean/Municipiul Bucuresti - APIA, unde a fost introdusa în baza de date IACS (în Registrul electronic) cererea fermierului, verifica daca parcelele declarate în cererea pe suport de hârtie primita sunt diferite de cele din cererea introdusa în sistem. Daca suprafetele sunt diferite, declaratia de suprafata aferenta celei de a doua cereri pe suport de hârtie se considera completare la cererea introdusa în sistem. Aceste informatii vor fi introduse în baza de date IACS ca modificare la cererea initiala (completarea declaratiei de suprafata pentru anul 2008-M2), fara a suporta sanctiuni.

Atentie! Nu se va completa în format hârtie un formular M2, ci cea de a doua cerere de sprijin va constitui completarea declaratiei de suprafata initiala (M2).

Ex. în cazul în care fermierul depune o cerere la centrul local APIA X în data de 3 martie 2008 si o alta la central local APIA Y în data de 10 mai 2008, iar centrul local X introduce primul în baza de date IACS cererea din data de 3 martie 2008, cererea din data 10 mai 2008 va fi introdusa în sistem ca un M2 cu data de 10 mai 2008.

Ex. în cazul în care însa fermierul depune o cerere la centrul local APIA X în data de 3 martie 2008 si o alta la central local APIA Y în data de 15 mai 2008, iar centrul local Y introduce primul în baza de date IACS cererea din data de 15 mai 2008, cererea din data 3 martie 2008 va fi introdusa în sistem ca un M2 cu data de 15 mai 2008.

Daca fermierul a depus doua cereri de sprijin pentru suprafete diferite, la doua centre APIA diferite/la acelasi centru APIA, si în baza de date IACS a fost introdusa mai întâi cea de a doua cerere, prima cerere de sprijin va fi considerata adaugare de suprafata si va fi introdusa în sistem cu aceeasi data cu cea a cererii deja introdusa.

- cererea primita va fi atasata la dosarul cererii introduse deja în sistem;

- operatorul desemnat va atentiona prin scriere în partea de jos a declaratiei pe suprafata a cererii care urmeaza sa fie introdusa în sistem si care va constitui un M2, cu pix de culoare verde, astfel: ,,adaugare de suprafete agricole la cererea nr......./din data de..../de la centrul local/judetan...", va data si semna pe aceasta. Aceeasi justificare se va regasi si în sistem;

- în Registrul manual de înregistrare a cererilor de plata pe suprafata pentru campania 2008 de la Centrul local/Centrul judetean APIA în care a fost înregistrata cererea pe suport de hârtie, se vor specifica data si locul unde cererea respectiva a fost transferata;

- Centrul local/Centrul judetean APIA unde a fost transferata cererea pe suport de hârtie, va notifica fermierul asupra faptului ca avea obligatia de a depune o singura cerere de sprijin pentru toata suprafata detinuta si asupra modului de solutionare a cererilor depuse (i se va aduce la cunostinta unde se afla cererea sa de sprijin);

- se va întocmi un Proces-verbal de predare-primire între cele doua centre locale/ judetene APIA, un exemplar anexându-se la dosarul cererii transferate, un exemplar ramânând la centrul judetean/local APIA care a realizat transferul.

Aceeasi procedura se aplica si pentru cazul în care un fermier a depus o singura cerere de sprijin, în anul 2007 la centrul judetean X (centrul judean X a introdus în baza de date IACS cererea) si în anul 2008 a depus la APIA doua cereri de sprijin, cu suprafete diferite, la centrul judetean X si la centrul judetean Y (în 2008, centrul judetan Y a înregistrat primul cererea de sprijin în Registrul electonic), respectiv centrul judetean X va transfera cererea sa de sprijin la centrul judetean Y.

B. Daca un fermier a depus doua cereri cu aceleasi suprafete agricole (la acelasi centru APIA sau la centre APIA diferite), se va proceda astfel:

- se introduc ambele cereri de plata în dosarul fermierului, anulându-se cererea neintrodusa în baza de date IACS, prin barare si înscriere "Anulat". Functionarul APIA responsabil întocmeste o Nota explicativa pe care o ataseaza dosarului. Fermierul este informat cu privire la: existenta cererilor duble cu aceleasi suprafete, cu privire la anularea uneia dintre ele si cu privire la locatia cererii valide (în cazul în care cererile au fost depuse la doua centre APIA diferite

-în cazul în care cererile duble au fost depuse la doua centre diferite, centrul APIA care a depistat ca mai exista o cerere deja introdusa în baza de date transmite originalul cererii de plata anulat celuilalt centru (împreuna cu nota explicativa), pastrându-si copii dupa documentele trimise.

Înregistrarea datei de intrare a solicitarilor de plata

Dupa completare, cererea de plata va fi înregistrata în Registrul manual de înregistrare a cererilor de plata pe suprafata pentru campania 2008-2009, de la Centrul judetean/Centrul local/Municipiul Bucuresti - APIA. Fiecare cerere de sprijin depusa de catre un fermier primeste un numar de înregistrare manual, iar acesta împreuna cu data din Registrul manual se trec si pe formularul de cerere în caseta Nr. Înregistrare cerere/data.

Cererile de plata vor fi stampilate în câmpul Data primirii cererii la Centrul judetean/local APIA. O singura persoana de la nivel local/nivel judetean are voie sa detina si sa utilizeze stampila de intrare pe cererea de plata (seful Centrului local APIA respectiv Director executiv adjunct - Centrul Judetean sau înlocuitorii desemnati de ei). Fiecare stampila are un numar si va fi alocata persoanei responsabile. stampila nu se transmite altei persoane decât înlocuitorului desemnat.

Atentie! Se vor stampila si semna si paginile suplimentare ale declaratiei de suprafata pentru fermierii care au depus cerere de sprijin si în campania 2007-2008.

Functionarul APIA care primeste cererea de sprijin îsi va înscrie numele si prenumele în câmpul aferent din cerere si va semna (coltul dreapta sus).

Registrul manual de înregistrare a cererilor de plata pe suprafata pentru campania 2008-2009 va cuprinde urmatoarele coloane:

CENTRUL LOCAL/CENTRUL JUDEŢEAN____________

JUDEŢEUL_______________

Nr. înre-

gistrare

Data

înregistrarii

cererii de

sprijin pe

suprafata

Nume

si

prenume fermier

CNP/CUI

((cod fiscal)

fermier

ID

fermier

Functionar

APIA

responsabil

de cererea

de sprijin

ObservatiiObservatie:

În cazul în care în Registrul manual au fost înregistrati fermieri diferiti cu aceleasi numere de înregistrare se adauga dupa numerele dublate "punct si indicativul 1" (de ex. 1230, 1231, 1232,...,1230.1, 1231.1, 1232.1), înstiintând fermierul despre noul numar de înregistrare acordat.

Registrul manual de înregistrare a cererilor de plata pe suprafata pentru campania 2008 se va încheia la sfârsitul zilei de 15 mai 2008, ora 24.00, prin bararea cu o linie dupa ultima pozitie, cu mentiunea ,,Prezentul registru se încheie cu un numar de...........pozitii, ultima pozitie fiind....... din data de ...................". si cu data, numele în clar si semnatura sefului Serviciului IACS/Centrului Local APIA respectiv. De asemena, alaturi se va aplica si stampila centrului judetean/local APIA respectiv. Ultimele trei pagini ale registrului vor fi transmise în copie prin fax la APIA Central.

Înregistrarea cererilor de sprijin primite de la fermier începând cu data de 16 mai 2008 si pâna în 9 iunie 2008, inclusiv (în perioada supusa penalitatii de 1% pe fiecare zi lucratoare de întârziere) se va realiza în continuare în acelasi registru.

Dupa data limita de depunere a cererilor de sprijin (9 iunie 2008), dupa ultimul numar de înregistrare a cererii / ultima pozitie din registru, se vor înscrie aceleasi informatii mentionate mai sus, dar actualizate, se va semna, data si stampila. Ultimele trei pagini ale registrului vor fi transmise în copie prin fax la APIA Central.

Documentele legate de cererea SAPS, transmise ulterior de catre fermier (formularele de modificare M1/M1.1, M2, M3, M4, Declaratia de retragere totala a suprafetei din cererea de sprijin 2008, documente PNDC atasate cererii, formularele de cerere pentru preluarea exploatatiei în caz de deces, transfer, schimbarea formei de organizare, documente aferente cazurilor de forta majora, Nota justificativa pentru Intentie, formularul S1-Corectare, formularul S2-Nedeclararea întregii suprafete, etc.) sunt de asemenea stampilate la primire, pentru a stabili data la care cererea a fost completata, si înregistrate în Registrul manual de înregistrare a documentelor aferente cererii de sprijin pe suprafata 2008.

Dupa depunerea cererii de plata pe suprafata, fermierului i se va da un bon pe care este trecut numarul de înregistrare din Registrul de înregistrare manuala a cererilor de plata si pe care este aplicata stampila datata a Centrului local/Centrului judetean/Municipiul Bucuresti-APIA.

Termene limita de depunere

I. Depunerea fara penalitati a formularelor cererilor de plata pe suprafata, integral si corect completate, însotite de harti cu parcelele agricole delimitate, se face în perioada 1 martie 2008-15 mai 2008 în conformitate cu art. 11, alin. 2 din Regulamentul CE nr. 796/2004.

În conformitate cu art. 21, alin. 1 din Regulamentul CE nr. 796/2004, se pot depune cereri de sprijin pe suprafata si în perioada 16 mai - 9 iunie 2008 inclusiv, dar cu aplicarea penalitatilor de 1% pentru fiecare zi lucratoare de întârziere.

Toate cererile de plata, care vor fi depuse de fermieri dupa termenul limita de 9 iunie 2008, vor fi considerate inadmisibile (vor fi respinse de la plata), conform art. 21, alin. 1, paragraful 3 din Regulamentul CE 796/2004, cu exceptia cazurilor de forta majora. În acest sens, toate cererile de plata vor fi primite de la fermieri si dupa 9 iunie 2008 si vor fi înregistrate în Registrul manual de înregistrare a cererilor de plata pe suprafata pentru campania 2008. În baza de date IACS vor fi înregistrate doar cererile fermierilor (depuse dupa 9 iunie 2008) care pot face dovada utilizarii suprafetelor declarate cu documentele precizate în art. 4 si 5 din Ordinul MADR nr. 246/2008. Documentele doveditoare primite de la fermier vor fi înregistrate în Registrul de intrari-iesiri si se vor introduce în dosarul cererii fermierului. Pentru cererile depuse dupa termenul limita si pentru care nu s-a putut dovedi utilizarea cu documente doveditoare, functionarul APIA va înscrie în Registrul mai sus mentionat, în câmpul Observatii, ,,fermierul nu a putut dovedi utilizarea suprafetei declarate cu documente". Fermierul va trebui sa semneze alaturi. Daca acesta refuza, functionarul APIA va consemna acest aspect si va semna.

Toti fermierii care depun la APIA cererea dupa data de 9 iunie 2008 vor primi pe loc Înstiintarea (Anexei nr. 27) prin care vor fi informati de faptul ca cererile lor vor fi considerate inadmisibile pentru oricare din schemele de sprijin accesate (în 2008). Functionarul APIA care are în responsabilitate fermierul respectiv va înmâna acestuia Înstiintarea si va gestiona în continuare cazul.

Înstiintarea se va lista în doua exemplare astfel încât unul sa ajunga la fermier si celalalt sa ramâna la centrul APIA respectiv, la dosarul cererii de sprijin. Pe exemplarul care ramâne la APIA, fermierul va nota ,,Am primit un exemplar", va data si semna. Înstiintarea va primi numar de înregistare din Registrul de intrari-iesiri al centrului judetean/local APIA respectiv.

II. Modificari ale cererii de plata fara penalitati (formularele M1 si M2) se pot face pâna la data de 31 mai 2008 conform art. 15, alin. 2 din Regulamentul CE nr. 796/2004.

Conform art. 21, alin. 2 din Regulamentul CE nr. 796/2004, modificarile de suprafata, formularele M1 si M2, aduse la APIA dupa data de 31 mai sunt admise la plata, dar penalizate cu un procent de 1% pe fiecare zi lucratoare, pâna la data de 9 iunie 2008 (penalitatea se aplica doar suprafetei modificate dupa acest termen).

Toate formularele de modificare de tipul M1 si M2, care vor fi depuse de fermieri dupa termenul limita de 9 iunie 2008, vor fi considerate inadmisibile (neacceptate la plata) conform art. 21, alin. 2, paragraful 2 din Regulamentul CE 796/2004, cu exceptia cazurilor de forta majora.

Toate modificarile aferente cererii de sprijin (formularul M1 si formularul M2) vor fi primite de la fermieri si vor fi înregistrate în registrul manual specific (Registrul manual de înregistrare a documentelor aferente cererii de sprijin pe suprafata 2008 În baza de date IACS vor fi înregistrate doar modificarile fermierilor (formularele de tip M1 si M2 depuse dupa 9 iunie 2008) care pot face dovada utilizarii suprafetelor declarate cu documentele precizate în art. 4 si 5 din Ordinul MADR nr. 246/2008. Pentru modificarile pentru care nu s-a putut dovedi utilizarea cu documente doveditoare, functionarul APIA va înscrie în Registrul mai sus mentionat, în câmpul Observatii, ,,fermierul nu a putut dovedi utilizarea suprafetei declarate cu documente". Fermierul va consemna prin semnatura alaturi. Daca acesta refuza, functionarul APIA va consemna acest aspect si va semna.

Toti fermierii care depun la APIA formulare M1/M2 dupa data de 9 iunie 2008 vor primi pe loc Înstiintarea (Anexei nr. 28) prin care vor fi informati de faptul ca modificarile vor fi considerate inadmisibile si nu se va calcula suma de plata pentru suprafetele care fac obiectul acestora, indiferent de schema de sprijin accesata.

Înstiintarea va fi înregistrata în Registrul de intrari-iesiri al centrului judetean/local APIA respectiv si se va lista în doua exemplare (unul merge catre fermier, altul ramâne la centrul APIA respectiv). Pe exemplarul care ramâne la APIA, fermierul va nota ,,Am primit un exemplar", va data si semna.

Toate formularele de tip modificare, primite de la fermieri dupa 9 iunie, vor fi introduse în dosarele aferente cererilor de sprijin.

La 9 iunie 2008 se va realiza o situatie a numarului total de cereri existente în centru, în Registrul manual de înregistrare a cererilor de plata pe suprafata pentru campania 2008 De fiecare data când centrul va mai primi dupa 9 iunie 2008 o cerere de plata, se va actualiza situatia centralizatore. Situatia centralizatoare/evidenta din registru va fi semnata de Directorul executiv adjunct/sef Birou Centru local..

III. Formularul de modificare M3 poate fi depus la APIA oricând conform art. 22 din Regulamentul CE nr. 796/2004 cu conditia respectarii art. 15, alin.3 din Regulamentul CE nr. 796/2004.

În cazul în care fermierul îsi retrage întreaga suprafata declarata în cererea sa de sprijin, va da o Declaratie de retragere totala a suprafetei din cererea de sprijin 2008 (conform Anexei nr. 23) în care va specifica clar motivul retragerii.

În baza art. 15, alin. 3 si a art. 22 din Regulamentul CE nr. 796/2004, nu vor fi admise modificari ale parcelelor agricole, daca: APIA a informat fermierul cu privire la nereguli identificate în cererea de sprijin, fermierul a fost înstiintat cu privire la intentia de a se efectua controale pe teren sau daca în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli pe toate toate sau o parte a parcelelor selectate.

IV. Formularul de tip M4 poate fi depus la APIA în orice moment.

V. Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unei/unor scheme de plata (Anexa 29).

Solicitarea este luata în considerare oricând, mai putin în situatiile: APIA a informat fermierul cu privire la nereguli identificate în cererea de sprijin, fermierul a fost înstiintat cu privire la intentia de a se efectua controale pe teren sau daca în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli pe toate toate sau o parte a parcelelor selectate.

Depunerea cu sau fara penalitati a documentelor atasate pentru PNDC, pentru Platile tranzitorii pentru tomatele destinate procesarii si pentru Schema pentru culturi energetice se va face conform termenelor prevazute de legislatia în vigoare si procedurilor APIA:

copia dupa contractele de vânzare-cumparare materie prima, copia dupa contractele sau angajamentele de procesare, copie a contractului de livrare cu un prim-procesator aprobat:

-in si cânepa - 1 septembrie fara penalitati si 26 septembrie 2008 cu penalitati de 1% pe fiecare zi lucratoare de întârziere a aducerii contractului

-tutun - 30 iunie fara penalitati si 25 iulie 2008 cu penalitati de 1% pe fiecare zi lucratoare de întârziere a aducerii contractului

-hamei - 1 august fara penalitati si 26 august 2008 cu penalitati de 1% pe fiecare zi lucratoare de întârziere a aducerii contractului

-sfecla de zahar - 15 mai fara penalitati, iar cu penalitati pâna la 9 iunie 2008 cu penalitati de 1% pe fiecare zi lucratoare de întârziere a aducerii contractului

-culturi energetice - 15 mai  fara penalitati, iar cu penalitati de 1% pe fiecare zi lucratoare de întârziere a aducerii contractului pâna la 9 iunie 2008

-tomate - 15 iulie fara penalitati, iar cu penalitati de 1% pe fiecare zi lucratoare de întârziere a aducerii contractului pâna la data de 9 august 2008 (pentru persoanele juridice care sunt aprobate ca prim procesatori si detin în administrare teren agricol pe care detin teren agricol pe care cultiva tomate destinate procesarii depun copie dupa angajamentul de livrare);

contractul pentru tutun trebuie sa fie încheiat pâna la 30 aprilie 2008 si înregistrat la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Judeteana-DADR, respectiv a Municipiului Bucuresti, în conformitate art. 171ce din Regulamentul CE nr. 1973/2004, în 15 zile de la data încheierii, cu exceptia cazurilor de forta majora. Daca termenul limita de încheiere al contractului sau cel de înregistrare este depasit cu maxim 15 zile, sprijinul se reduce cu 20 %, iar dupa expirarea celor 15 zile, sprijinul este anulat pe anul respectiv;

etichetele oficiale ale semintelor de cânepa - pâna la 30 iunie 2008 fara penalitati si pâna la 25 iulie 2008 cu penalitati;

copie dupa autorizatia de cultivare pentru cânepa pentru fibra pâna la 1 septembrie fara penalitati si 26 septembrie 2008 cu penalitati;

declaratie privind varietatile de cânepa pentru fibra cultivate si cantitatile de seminte utilizate la hectar pentru înfiintarea culturii - pâna la 1 septembrie fara penalitati si 26 septembrie 2008 cu penalitati;

certificatul de calitate al semintelor de in utilizate sau factura fiscala de cumparare a semintelor de in certificate, pe fiecare parcela în parte -pâna la 1 septembrie fara penalitati si 26 septembrie 2008 cu penalitati

pentru declaratia de livrare a tutunului livrat - 1 mai anului urmator recoltarii

acte doveditoare pentru predarea cantitatii contractate (proces verbal de receptie, factura fiscala, bon fiscal sau alte documente) de in, cânepa, hamei, culturi energetice - pâna la 31 octombrie fara penalitati si 25 noiembrie 2008 cu penalitati;

dovada livrarii productiei de tomate contractate - pâna la 10 noiembrie 2008 fara penalitati si 5 decembrie 2008 cu penalitati (persoanele fizice - copie dupa CI/BI si a notelor de intrare-receptie, persoanele juridice - copie a facturilor si a notelor de intrare-receptie si beneficiarul este membru al unui grup de producatori recunoscut preliminar sau al unei organizatii de producatori/persoane juridice - copii ale notelor de intrare-receptie si ale avizelor de expeditie).

Fermierii care depun la APIA documentele aferente PNDC, Schemei de plata pentru culturi energetice, Schemei de plata pentru tomatele destinate procesarii, Schemei de plata separata la zahar, conform termenelor mentionate trebuie sa bifeze si în cererea de plata câmpul aferent schemei de sprijin pentru care solicita sprijin.

Fermierii care depun la APIA formulare de modificare de tip M1/M2, prin care solicita sprijin pentru PNDC, Schema de plata pentru culturi energetice, Schema de plata pentru tomatele destinate procesarii, Schema de plata separata la zahar, trebuie sa bifeze si în cererea de plata câmpul aferent schemei de sprijin pentru care solicita sprijin.

Daca fermierii nu bifeaza pe cererea de plata ,,Solicit sprijin pentru schema....", desi prezinta documentele aferente schemelor respective, vor pierde sprijinul financiar corespunzator

Fermierii care nu au depus cerere de sprijin în anul 2007 sau care si-au schimbat contul bancar vor anexa la dosarul cererii dovada contului bancar activ cel târziu pâna la data emiterii deciziei sale de plata.

Fermierul nu va fi sanctionat pentru depunerea cu întârziere a solicitarii de plata în cazurile de forta majora si circumstante exceptionale, în conformitate cu art. 72 din Regulamentul CE nr. 796/2004, coroborat cu art. 40 alin. 4 din Regulamentul CE nr.1782/2003, conditia fiind ca fermierul sa aduca la cunostiinta APIA acest fapt, în termen si sa prezinte actele doveditoare solicitate.

Modificarea cererii

Modificarea cererii poate avea loc:

a. Din initiativa solicitantului, conform art. 15, alin.1 din Regulamentul CE nr. 796/2004, fara ca acesta sa fi fost informat de APIA cu privire la nereguli identificate în cererea de sprijin, de intentia realizarii unor controale pe teren sau daca în urma controlului pe teren, au fost identificate nereguli, conform art.15, alin (3) din Regulamentul CE nr. 796/2004.

În conformitate cu art. 7, alin. , paragraful  j) din OUG 125/2006, fermierul trebuie ,,sa comunice, în termen de 10 zile, în scris, Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura orice modificare a datelor declarate în cererea de plata survenita în perioada cuprinsa între data depunerii si data acordarii platii. Aceste modificari se refera la suprafata agricola utilizata a exploatatiei, transferarea proprietatii fermei catre un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbari ale informatiilor din formularul de cerere".

În conformitate cu art. 15, alin. 1 din Regulamentul CE nr. 796/2004 ,,dupa expirarea termenului limita de depunere a cererii de plata (15 mai 2008), pot fi adaugate parcele agricole individuale (însotite de drepturile de plata aferente), nedeclarate initial". De asemenea, si ,,schimbarile referitoare la folosinta sau schema de ajutor aferente parcelelor agricole individuale sau aferente drepturilor de plata deja declarate în cererea de plata pot fi realizate si acceptate în aceleasi conditii".

APIA a stabilit urmatoarele tipuri/formulare de modificare (fermierii care solicita modificari la cererea initiala vor completa si vor depune la Centrele locale/Centrele judetene/Municipiul Bucuresti APIA urmatoarele formulare):

Formularul M1-Schimbarea declaratiei de suprafata pentru anul 2008 (Anexa nr. 8).

Prin acest formular se poate schimba:

-cultura în cadrul aceleasi categorii de folosinta;

-codul culturii încadrat într-o alta schema de plata;

-suprafetele subparcelelor declarate initial, pastrându-se însa totalul parcelei;

-numarul blocului fizic daca fermierul nu a fost notificat de APIA sau nu a fost supus controlului pe teren;

Termenul limita pentru depunerea a formularelor M1 si M2 este 31 mai 2008, fara aplicarea de penalitati. Dupa aceasta data, fiecare zi lucratoare de întârziere, pâna pe data de 9 iunie 2008, atrage o penalizare de 1% pe fiecare zi de lucratoare de întârziere (penalizarea se aplica doar suprafetei modificate dupa acest termen) conform art. 21, alin. 2 din Regulamentul CE nr. 796/2004.

Cu toate acestea, în baza art. 49 si 50 din Regulamentul CE nr. 796/2004,

-nu vor fi penalizate formularele M1 depuse în perioada 1-9 iunie 2008 daca, prin acestea, fermierii nu solicita o plata suplimentara (pe un grup de plata superior) fata de cea solicitata initial si fermierul aduce modificari datelor declarate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 125/2006, art. 7, alin. 1 si art. 5, alin. 3, precum si art. 22 din Regulamentul CE nr. 796/2004:

De exemplu:

Tipul modificarii aduse

Declarat în Cererea initiala

Declarat în formularul M1

Schimbarea suprafetei subparecelelor în cadrul unei parcele mentinându-se suprafata parcelei declarata initial

Parcela nr. 1-1a-grâu-0,3 ha

1b-porumb-0,2 ha

1c-capsun-0,1 ha

Total parcela nr. 1-0,6 ha-TA

Parcela nr. 1-1a-grâu-0,1 ha

1b-porumb-0,1 ha

1c-capsun-0,4 ha

Total parcela nr. 1-0,6 ha-TA

Schimbarea culturii subparcelelor cu alte culturi din aceeasi grupa de plata

Parcela nr. 1-1a-grâu-0,3 ha

1b-porumb-0,2 ha

1c-capsun-0,1 ha

Total parcela nr. 1-0,6 ha-TA

Parcela nr. 1-1a-porumb-0,3 ha

1b-grâu-0,2 ha

1c-capsun-0,1 ha

Total parcela nr. 1-0,6 ha-TA

Schimbarea suprafetei subparcelei si culturii în cadrul aceleeasi grupe de plata

Parcela nr. 1-1a-grâu-0,3 ha

1b-porumb-0,2 ha

1c-capsun-0,1 ha

Total parcela nr. 1-0,6 ha-TA

Parcela nr. 1-1a-mazare-0,1 ha

1b-cartofi-0,1 ha

1c-ovaz-0,4 ha

Total parcela nr. 1-0,6 ha-TA

Schimbarea culturii dintr-o grupa de plata superioara în una inferioara

Parcela nr. 1-porumb-983-10ha

Parcela nr. 1-porumb-108-10 ha

Schimbarea culturii în cadrul aceleeasi grupe de plata

Parcela nr. 1-floarea -soarelui-981-4 ha-contractul pt. floarea-

soarelui adus la APIA în 2 mai

Parcela nr. 1-porumb-983-4 ha-contractul pt. porumb este adus la APIA

în 2 iunie 2008*

Schimbarea numarului blocului fizic

Parcela nr. 3-cartofi-TA-BF-153

Parcela nr. 3-cartofi-TA-BF-267-fermierul

nu a putut sa-si identifice parcela

corect si nu se afla în una din situatiile art. 22 din Regulamentul CE nr. 796/2004 (fermierul nu a avut sufuciente elemente de identificare sau cele

existente au putut sa-l duca în eroare la

identificare)

*Va fi penalizata doar depunerea cu întârziere a noului contract, daca este cazul.

** Exemplele de mai sus sunt prezentate doar pentru a întelege cât mai bine procedura si nu acopera toate cazurile posibile.

Pentru culturile modificate prin formularul M1-in, cânepa, hamei, tutun, tomate, sfecla de zahar, culturi energetice, sfecla de zahar-care implica prezentarea la APIA a unor documente specifice (contracte), acestea se vor solicita fermierilor în termenele precizate de legislatia nationala si comunitara.

În cazul în care fermierul a depus la APIA odata cu cererea contractul aferent PNDC-ului declarat în cererea de plata si ulterior modifica (prin M2) suprafata subparcelei (27a-in-5 ha-BF 105), fermierul trebuie sa prezinte în termenele prevazute de legislatia comunitara si nationala un nou contract aferent culturii respective si noii suprafete.

Daca documentele specifice solicitate de APIA fiecarui PNDC 2-6, Schemei de plata pentru culturi energetice, Schemei de plata separata pentru zahar vor fi aduse de fermier în perioada de penalizare, acestea vor fi sanctionate cu un procent de 1% pentru fiecare zi lucratoare.

2. Formularul M2-Completarea declaratiei de suprafata pentru anul 2008. Se pot adauga una sau mai multe parcele achizitionata(e) ulterior depunerii cererii initiale-parcele noi, distincte de cele din declaratia initiala, inclusiv parcele pentru care se solicita sprijin pe schemele pe dezvoltare rurala (ZMD, ZSD, ZDS, Agro-mediu)-Anexa nr. 9;

Dupa data de 9 iunie 2008, suprafetele din formularele M1 si M2 sunt excluse de la plata pentru anul 2008, dar formularele sunt primite si înregistrate în Registrul manual specific.

3. Formularul M3-Retragerea unei/unor parcele sau unei parti dintr-o parcela din declaratia de suprafata (retragere partiala de suprafete). Se realizeaza oricând mai putin în situatiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin, a fost înstiintat cu privire la intentia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la fata locului a scos în evidenta anumite nereguli (Anexa nr. 10).

- Declaratie de retragere totala a suprafetei din cererea de sprijin 2008 (conform Anexei nr. 23)-retragerea întregii suprafete declarata de fermier în cererea de sprijin se poate realiza oricând, (se va specifica clar motivul retragerii), mai putin în situatiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin, a fost înstiintat cu privire la intentia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la fata locului a scos în evidenta anumite nereguli...

4. Formularul M4 - schimbarea adresei / coordonatelor bancare (Anexa nr. 11);

Formularul M4 poate fi depus de catre fermier, înregistrat, introdus în baza de date si luat în considerare fara penalitati la orice moment.

Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unei/unor scheme de plata (Anexa 29).

Solicitarea este luata în considerare oricând, mai putin în situatiile: APIA a informat fermierul cu privire la nereguli identificate în cererea de sprijin, fermierul a fost înstiintat cu privire la intentia de a se efectua controale pe teren sau daca în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli pe toate toate sau o parte a parcelelor selectate.

Numai solicitantul însusi sau o persoana împuternicita de el (împuternicirea trebuie sa existe la Centrul local/Centrul Judetean, atasata dosarului cererii de plata) poate efectua modificari ale cererii.

Dupa completarea formularului M de catre fermier, functionarul APIA desemnat va realiza controlul vizual al acestuia, completând spatiul aferent din formular (nu se va mai completa un alt formular V1).

b. Din initiativa autoritatii. În acest caz, solicitantul va fi notificat de APIA privind erorile depistate în cerere, pe care trebuie sa le clarifice în termen de 10 zile lucratoare. Acest termen se va calcula începând cu data la care fermierul a semnat confirmarea de primire, confirmare ce va fi anexata dosarului cererii.

Numai solicitantul însusi sau o persoana împuternicita de el (împuternicirea trebuie sa existe la Centrul local/Centrul Judetean, atasata cererii de plata) poate completa formularele mentionate.

C. CONTROLUL ADMINISTRATIV FORMAL/VIZUAL

Dupa înregistrarea cererii de sprijin la registratura, fermierul se prezinta la functionarul APIA responsabil de UAT în care se afla exploatatia / functionarul APIA care a fost responsabil cu gestionarea cererii sale si în 2007. Acest functionar este cel care îi va realiza fermierului si primul control administrativ formal (vizual).

Controlul vizual al cererii de sprijin se realizeaza obligatoriu în prezenta fermierului (eventualele informatii lipsa/eronate din declaratia de suprafata pot fi corectate de fermier pe loc, la depunerea cererii de plata).

Verificarea va consta în urmarirea datelor declarate:

-toate câmpurile din formularul cererii sunt completate si datele sunt logice/corecte (datele de identificare ale fermierului, datele din declaratia de suprafata);

-depistarea erorilor evidente (greseli neintentionate care nu afecteaza plata);

-au fost adaugate toate materialele grafice cu parcelele agricole delimitate;

-au fost adaugate documentele specifice pentru PNDC - platile nationale directe complementare;

-fermierul a semnat formularul de cerere de plata (declaratia de suprafata si angajamentele);

fermierul a bifat casutele corespunzatoare;

Acest control vizual se concretizeaza în completarea formularului V1 - Proces verbal pentru controlul vizual pentru cererea de plata pe suprafata pentru anul 2008 (Anexa nr. 6).

Dupa efectuarea controlului vizual al cererii si completarea formularului V1, functionarul bifeaza si semneaza în caseta din coltul stânga jos de pe ultima pagina a cererii Control vizual, trecându-si numele, prenumele, semnatura, data si înscrie codul A (cererea este completa si valabila), B (cererea este incompleta sau cu greseli), C (cererea nu este valabila), BC (cererea este incompleta sau cu greseli si nu este valabila) conform formularului V1.

Controlul administrativ vizual (formal) este consemnat prin înscrierea numelui, semnare si datare în tipizatul corespunzator (V1) si în locul aferent din cererea de sprijin, folosind cerneluri permanente de catre reprezentantul Centrului local/Centrului judetean/Municipiului Bucuresti APIA care a primit cererea de plata si a efectuat acest control vizual pentru respectiva cerere de plata.

Se va înscrie codul A daca cererea de plata este completa si corecta:

-daca toate câmpurile aferente SAPS si toate documentele solicitate la depunerea cererii sunt prezentate de fermier-copie dupa CI/BI, dovada cont bancar activ;

-daca toate câmpurile aferente SAPS si PNDC1 sunt completate si daca copiile dupa contractul de procesare la sfecla de zahar aferent PNDC 6 (si Schema separata la zahar) si dupa contractul de vânzare-cumparare aferent Schemei de plata pentru culturi energetice sunt prezentate de fermier la APIA odata cu cererea de plata;

-daca toate câmpurile aferente SAPS si PNDC 1 sunt completate, desi documentele aferente PNDC 2, 3, 4, 5, Schemei pentru tomate destinate procesarii nu sunt aduse odata cu cererea de sprijin;

Se va înscrie codul B daca cererea de plata nu este completa si corecta (daca toate câmpurile aferente SAPS nu sunt completate si toate documentele aferente nu sunt la dosarul cererii si daca documentul mentionat mai sus aferent PNDC 6 si Schemei de plata pentru culturi energetice nu este la dosarul cererii de plata).

Se va înscrie codul C daca cererea nu este semnata de fermier

Daca o cerere de plata va avea initial codul B (lipsa dovada cont bancar) si ulterior fermierul prezinta la APIA documentul respectiv, functionarul APIA nu va întocmi un alt formular V1, ci va înscrie pe acelasi formular V1, codul A, iar alaturi va semna cu numele în clar si va data.

În baza de date IACS va ramâne codul initial B, chiar daca ulterior codul s-a transformat pe hârtie în codul A.

Pentru formularele M se va realiza controlul vizual, dar acesta va fi evidentiat direct pe formular, în câmpul aferent.

D. INTRODUCEREA sI VERIFICAREA DATELOR DIN CEREREA DE PLATĂ PE SUPRAFAŢĂ ÎN BAZA DE DATE IACS

Datele înscrise în cererea de plata vor fi introduse în baza de date IACS în vederea prelucrarii lor.

Introducerea datelor se face pe masura primirii solicitarilor. Introducerea corecta a datelor este responsabilitatea functionarilor desemnati din cadrul Centrului local/Centrului judetean/Municipiului Bucuresti APIA.

Introducerea si verificarea datelor din Registrul fermierilor în baza de date IACS

Daca fermierul a aplicat si pentru anul 2007 si în cererea sa nu a intervenit nici o modificare în Registrul fermierilor, operatorul desemnat va pastra în baza de date IACS aceleasi informatii, schimbând doar datele legate de primirea noii cereri (data primirii cererii, numele si prenumele functionarului APIA care primeste cererea, daca este cazul si care realizeaza controlul vizual-V1).

Daca fermierul a aplicat si pentru anul 2007 si în cererea sa a intervenit o modificare în Registrul Fermierilor, operatorul desemnat va introduce în baza de date IACS respectiva modificare din noua cerere de sprijin si datele legate de primirea noii cereri (data primirii cererii, numele si prenumele functionarului APIA care primeste cererea si realizeaza controlul vizual-V1), actualizându-se astfel informatiile.

Pentru fermierii care depun cererea de plata pentru prima data în anul 2008 (nici nu sunt înscrisi din 2007 în Registrul fermierilor) introducerea datelor în baza de date IACS va începe cu operarea acestora în Registrul Fermierilor. Pentru acestia, sistemul va genera numar unic de identificare/ID fermier (RO+9cifre), care va fi înscris pe cererea originala în câmpul Numar unic de identificare solicitant de catre functionarul APIA desemnat.

Atentie! Operatorul desemnat, care introduce datele în Registrul fermierilor, poate fi acelasi cu cel care introduce datele din declaratia de suprafata, însa verificatorul datelor introduse în Registrul fermierilor este numai cel desemnat pentru aceasta atributie, respectându-se "principiul celor patru ochi" (operator # verificator).

Introducerea în baza de date IACS a datelor din declaratia de suprafata

Operatorul desemnat pentru introducerea datelor din declaratia de suprafata în baza de date poate fi aceeasi persoana care a introdus datele referitoare la Registrul fermierilor. Fiecare functionar care are acces la introducerea datelor va avea un nume utilizator si o parola de acces. Parola nu se va divulga, transmiterea acesteia catre terti fiind interzisa.

Operarea tuturor informatiilor din cerere va fi documentata în sistem, prin specificarea datei si a numelui/prenumelui persoanei care a realizat respectiva operatiune.

Daca fermierul a aplicat si pentru anul 2007 si în declaratia sa de suprafata pretiparita a intervenit o modificare, operatorul desemnat va introduce în baza de date IACS respectiva modificare, actualizându-se astfel informatiile.

De exemplu:

a.-În cazul în care fermierul a declarat în anul 2007 4 parcele agricole si în anul 2008 nu mai detine parcelele numarul 1 si 2, parcelele cu numarul 3 si 4 îsi vor pastra numerotarea;

b.-În cazul în care fermierul a dobândit o noua parcela, aceasta va fi introdusa în sistem si va primi numarul imediat urmator ultimei parcele pretiparite, adica parcela nr. 5.

Pentru fermierii din campania 2008-2009, introducerea în baza de date IACS a parcelelor noi se realizeaza în aceeasi ordine în care au fost scrise de catre fermier, urmând ca apoi sa se realizeze rearanjarea în ordine crescatoare (în sistem).

Verificarea datelor din declaratia de suprafata introduse în baza de date IACS

Verificarea introducerii acestor date urmareste corectitudinea acestora si se realizeaza de catre o alta persoana diferita decât operatorul (verificatorul de date introduse în sistem). 

Verificatorul desemnat pentru verificarea datelor din declaratia de suprafata introduse din sistem - Verificator SAPS, poate fi aceeasi persoana cu Verificatorul RF, "principiul celor patru ochi" aplicându-se astfel: verificatorul de date introduse în baza de date IACS este o alta persoana decât operatorul de date.

Atentie! Aceste etape vor fi evidentiate pe documentele originale (în rubrica Cererea prelucrata de pe ultima pagina a cererii de plata pe suprafata) prin înscrierea citet a numelui, prenumelui si semnaturii, atât de catre operatorul SAPS, cât si de catre verificatorul SAPS, precum si a datei efectuarii operatiunilor.

Daca în orice etapa de procesare a cererii (operare, verificare) s-a constatat ca solicitarea este incompleta si/sau incorecta, functionarul responsabil trebuie sa faca posibila completarea si/sau corectarea acestor erori prin notificarea fermierului. Datele declarate de fermier sunt modificate/completate sau corectate, sistemul indicând data, numele si prenumele persoanei care a operat modificarea/completarea si justificarea acestei modificari.

Introducerea si verificarea în sistem a datelor înscrise de catre fermier în formularele M1, M2, M3, M4, Cererea de retragere totala a suprafetei din cererea de sprjin 2008.

Consemnarea prelucrarii în baza de date IACS a formularelor de tip M se va face prin înscrierea citet a numelui, prenumelui, prin semnare si datare de catre operator si verificator.

Operatorul/verificatorul datelor din formularele M1, M2, M3, Declaratiei de retragere totala de suprafata din cererea de sprijin 2008, M4 poate fi operatorul SAPS/verificatorul SAPS.

Dupa completarea formularelor M, functionarul APIA va realiza controlul vizual al formularelor M depuse, completând câmpul aferent din formular.

E. CONTROL ADMINISTRATIV ÎN SISTEM

Controlul administrativ în sistem presupune:

-control administrativ, inclusiv control încrucisat (concretizat în existenta la dosarul cererii de sprijin a formularului P1-Anexa nr. 12);

-al doilea control (concretizat în existenta la dosarul cererii de sprijin a formularului D1);

-supracontrol administrativ (concretizat în existenta la dosarul cererii de sprijin a formularului A1).

Toate cererile de plata depuse la APIA de fermieri (inclusiv cererile fermierilor care au solicitat sprijin pentru masurile de dezvoltare rurala) si înregistrate în baza de date IACS vor fi supuse controalelor administrative.

Elementele controlului administrativ:

Controlul administrativ vizeaza identificarea corectitudinii informatiilor înscrise în cererea de plata, inclusiv prin verificarea încrucisata a tuturor cererilor de plata, folosind aceeasi baza de date sau alte baze de date (LPIS).

Prin control administrativ se realizeaza:

a.Controlul datei de depunere a cererii/modificarilor - se va face un control încrucisat a datei de depunere a cererilor de plata/modificarilor cu termenul limita stabilit.

b.Verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate pentru a beneficia de plata pe suprafata

c.Verificarea existentei în LPIS a blocurilor fizice declarate

Sistemul verifica prin control încrucisat între baza de date a cererilor de plata si baza de date LPIS daca numerele blocurilor fizice declarate în solicitarea de plata exista în baza de date LPIS.

d.Verificarea supradeclararii blocurilor fizice

Prin însumarea supratetelor parcelelor agricole care apartin unui bloc fizic (au acelasi numar de bloc fizic) si care sunt declarate, în una sau mai multe cereri de plata, se determina suprafata fiecarui bloc fizic rezultata din declaratiile de suprafata ale fermierilor. Ulterior, suprafata totala a fiecarui bloc fizic rezultata din baza de date a cererilor de plata va fi comparata cu suprafata respectivului bloc fizic din baza de date LPIS, rezultând prin comanda în soft lista blocurilor fizice supradeclarate.

e. Verificarea existentei documentelor atasate PNDC

f. Controlul datei de depunere a documentelor atasate PNDC.

Realizarea controlului administrativ:

Lista blocurilor fizice supradeclarate rezulta prin:

-consultarea bazei de date LPIS;

-efectuarea controlului administrativ în sistem.

Notificarea fermierilor/transmiterea Solicitarilor de clarificare folosind datele din LPIS:

APIA Central transmite Centrelor judetene/locale APIA fisierele cu blocurile fizice supradeclarate, rezultate din interogarea bazei de date IACS.

Fermierii implicati în supradeclararea blocurilor fizice sunt invitati, printr-o Solicitarea de clarificare (Anexa nr. 24), sa se prezinte la APIA pentru clarificari.

Solicitarea de clarificare se completeaza integral (toate câmpurile libere), se înregistreaza în Registrul manual de înregistrare a documentelor aferente cererii de sprijin pe suprafata 2008, se dateaza, se semneaza de catre functionarii APIA si se transmite fermierului.

Toti fermierii implicati în supradeclararea unui bloc fizic sunt invitati pentru solutionare la centrul local/judetean APIA unde este arondat UAT-ul de care apartine BF supradeclarat, chiar daca cererea a fost depusa la un alt centru local/judetean APIA, în aceeasi zi si la aceeasi ora, având asupra lor documentele doveditoare care atesta utilizarea suprafetelor în original, conform Ordinului MADR nr. 246/2008, art. 4 si 5 (inclusiv fermierii care au suprafete egale sau mai mari de 50 ha).

Transmiterea Solicitarii de clarificare catre fermier se realizeaza astfel:

a)         prin posta cu confirmare de primire;

SAU

b) prin deplasarea functionarilor APIA la domiciliul fermierului în cauza pentru înmânarea Solicitarilor de clarificare;

Centrul judetean/local APIA care realizeaza întâlnirea fermierilor trebuie sa comunice permanent cu Centrul judetean/local APIA la care se afla depusa cererea de sprijin (transmit obligatoriu o copie dupa Solicitarea de clarificate trimisa fermierului).

Atentie!

Fermierii selectati la teledetectie, la controlul clasic pe teren si cei selectati pentru controlul masurilor de agro-mediu si implicati în supradeclarare nu vor fi notificati/invitati la clarificari în aceasta etapa.

Un exemplar din Solicitarea de clarificare se transmite fermierului, iar celalalt este îndosariat la cererea de sprijin. În cazul în care transmiterea Solicitarii de clarificare se realizeaza prin posta, confirmarea ei de primire se capseaza împreuna cu copia Solicitarii. În cazul în care, însa transmiterea Solicitarii se realizeaza prin deplasarea functionarilor APIA la domiciliul fermierului în cauza, confirmarea de primire a acesteia se concretizeaza în textul ,,Am primit", numele si prenumele în clar, seria si nr. de buletin, semnatura fermierului si datarea pe exemplarul care ramâne la dosar.

În cazul în care fermierul nu poate sa se prezinte la APIA, la data si ora programata, din motive întemeiate, mai are la dispozitie maxim 10 (zece) zile lucratoare de la data confirmarii de primire a Solicitarii de clarificare, pentru a da curs invitatiei si pentru a prezenta documentele doveditoare solicitate.

Functionarii APIA trebuie sa realizeze programarea fermierilor astfel încât între data primirii Solicitarii de clarificare si data programarii la APIA sa existe sapte zile lucratoare.

Fermierilor care nu se prezinta la APIA la data fixata, dar transmit în termen, prin posta, copia autentificata/legalizata a documentelor doveditoare si Declaratia de mentinere a suprafetei initiale, semnata si datata de acesta, li se vor lua în considerare aceste acte la rezolvarea cazului de supradeclarare.

Numai solicitantul însusi sau o persoana împuternicita de el (împuternicirea autentificata/legalizata notarial trebuie prezentata la APIA pentru a fi inclusa la dosarul cererii de sprijin) se poate prezenta la clarificari. Împuternicitul înlocuieste titularul doar în scopul pentru care a fost emisa împuternicirea.

În cazul în care Solicitarea de clarificare se întoarce la centrul APIA, aceasta va fi retransmisa (transmiterea Solicitarii de clarificare se poate face de maxim doua ori), iar fermierul are la dispozitie de asemenea alte 10 zile lucratoare de la data confirmarii de primire a Solicitarii de clarificare pentru clarificarea erorilor.

Listele cu blocurile fizice supradeclarate si fermierii implicati se vor afisa la centrele locale/judetene APIA.

Functionarul APIA pune la dispozitie fermierilor implicati în supradeclararea blocului fizic respectiv o harta format A3 a blocului fizic în cauza. Toti fermierii implicati în supradeclararea blocului fizic îsi identifica/delimiteaza pe aceasta harta parcela/parcelele, conform documentelor doveditoare prezentate, si în interiorul acesteia/acestora înscriu numerele de ordine. De asemenea, fermierilor li se va pune la dispozitie tabelul cu ID-urile implicate în supradeclararea blocului fizic (tabel extras din fisierul transmis de APIA Central) care se completeaza cu doua coloane: ,,Suprafata din documentele doveditoare" si ,,Semnatura fermierului". La sfârsitul tabelelui, functionarul APIA responsabil semneaza, numele si prenumele în clar si dateaza. De asemenea, din aplicatia LAFIS (,,Informatii fermieri") se realizeaza un print-sceean cu blocul fizic supradeclarat si cu toti fermierii (print-screen-ul trebuie sa cuprinda si data imprimarii) implicati în supradeclararea respectiva. Harta, tabelul si print-screen-ul se includ într-un dosar care va cuprinde numai astfel de documente (dosarul se pastreaza la centrul APIA unde a avut loc întâlnirea fermierilor). În cazul în care însa unul dintre fermieri si-a identificat eronat parcela/parcelele în blocul fizic respectiv, functionarul APIA îi pune la dispozitie acestuia o harta noua pentru identificare (harta cu noua identificare, cu noul bloc fizic, se include la dosarul cererii de sprijin a fermierului).

Fermierul prezinta functionarului APIA documentele justificative (în original) pentru clarificarea erorilor. Angajatul APIA face o copie dupa aceste documente pe care înscrie "Conform cu originalul", le semneaza, le dateaza si le include în dosar.

Persoanele responsabile de controlul administrativ de la centrele judetene/locale au obligatia sa verifice dosarul fermierului implicat în supradeclararea cu informatiile din baza de date IACS. În cazul în care sunt erori evidente sau greseli de operare, responsabilul APIA trebuie sa le corecteze, sa le documenteze, atât în cererea scrisa, cât si în sistem, dupa caz. De asemenea, pe formularul de cerere, functionarul APIA responsabil efectueaza cu pix de culoare verde modificarile corespunzatoare, dateaza si semneaza, daca este cazul (de asemenea, completeaza formularul E1 si alege în sistem tipul erorii: EE 1, 2, 3 si în baza acestui formular vor fi efectuate corectiile în sistem). În cazul în care în cererea de sprijin se constata si alte tipuri de erori ce pot fi solutionate în prezenta fermierului, se va proceda la rezolvarea acestora numai în situatia în care nu afecteaza plata.

Documentele doveditoare prezentate de catre fermieri, Declaratia de mentinere a suprafetei initiale, formularele M1.1/S1, hartile cu noile identificari de parcela în B.F., etc. vor fi înregistrate de catre Centrul local/judetean APIA la care a avut loc întâlnirea cu fermierii, în Registrul manual de înregistrare a documentelor aferente cererii de sprijin pe suprafata 2008.

Toate aceste documente sunt obligatoriu transmise Centrului local/judetean APIA unde se gaseste dosarul cererii de sprijin, pentru introducerea în baza de date IACS si includerea în dosarul cererii. Centrul local/judetean APIA care primeste de la centrul APIA unde a avut loc întâlnirea cu fermierii documentelele mai sus precizate înregistreaza toate aceste acte în Registrul de intrari-iesiri.

Daca în urma transmiterii Solicitarii de clarificare tuturor fermierilor implicati într-un bloc fizic, s-a solutionat supradeclarare prin prezentarea la APIA a doar o parte dintre fermieri, neprezentarea celuilalt/celorlati fermier(i) nu se sanctioneaza cu 0 (zero) pe parcela respectiva.

Daca însa în urma transmiterii Solicitarii de clarificare tuturor fermierilor implicati într-un bloc fizic, nu s-a solutionat supradeclarare prin prezentarea la APIA a doar o parte dintre fermieri (supradeclararea blocului fizic persista), neprezentarea celuilalt/celorlati fermier(i) la termenul limita/neprezentarea documentelor solicitate de APIA (data fixata initial plus cele 10 zile lucratoare de prelungire permise) se sanctioneaza cu 0 (zero) pe parcela respectiva, prin formularul S1 -corectare. Astfel, fermierul poate ajunge la pierderea sprijinului pe anul în curs sau chiar la sanctiuni multianuale, dupa caz.

Cazurile de supradeclarare a blocurilor fizice se gestioneaza astfel:

a.          În blocul fizic supradeclarat exista un singur fermier

Acesta va fi înstiintat sa prezinte documentele doveditoare ale dreptului de utilizare a terenului conform Ordinului MADR 246/2008, art. 4 si 5. Fermierii arendasi implicati în cazuri de supradeclarare vor prezenta la centrele APIA contractele de arenda, în original, însotite si de un Tabel centralizator al contractelor de arenda care sa poarte si viza primariei pe raza careia se afla terenul respectiv (precizare valabila doar pentru fermierii care prezinta la APIA mai mult de 10 contracte de arenda). Functionarul APIA verifica originalele documentelor doveditoare ale utilizarii terenului cu Tabelul centralizator, certifica autenticitatea Tabelului (înscrie pe Tabel ,,Conform cu originalul"), semneaza si dateaza. Tabelul este introdus în dosarul cererii fermierului, fara a se retine copii dupa fiecare document în parte (ex. contract de arenda) si este înregistrat în registrul amintit aferent.

Dupa analizarea documentelor de catre responsabilul APIA, se pot întâlni urmatoarele situatii:

a.1. suprafata din documentele prezentate coincide cu suprafata declarata în cererea de plata, dar fermierul este de acord cu suprafata din LPIS.

În acest caz, fermierul completeaza formularul M1.1 (Anexa nr. 21), cu suprafata din LPIS. Formularul M1.1 nu este introdus în sistem, acesta constituind acceptul fermierului pentru corectarea suprafetei declarate initial si justificarea functionarului APIA pentru operarea în sistem a noilor date în vederea rezolvarii supradeclararii. Pe baza lui, functionarul APIA va completa formularul S1-Corectare (Anexa nr. 13) pe care îl va introduce în sistem, plata facându-se cu penalitatile corepunzatoare diferentei existente-sanctiunile aferente supradeclararii. Aceste formulare se includ la dosarul cererii de sprijin pe suprafata.

a.2. suprafata din documentele prezentate coincide cu suprafata declarata în cererea de plata si fermierul nu este de acord cu suprafata din LPIS. În aceasta situatie functionarul APIA va analiza împreuna cu fermierul posibilele surse de supradeclarare (metoda de masurare folosita nu a fost cea conforma cu cerintele UE, parcela agricola a fost confundata cu cea cadastrala, schimbari de limite ale blocului fizic, ca de ex. modificarea cursurilor unor râuri, aparitia sau disparitia unor cai de acces). Fermierul îsi marcheaza pe harta limita suprafetei declarate. În situatia în care fermierul îsi mentine declaratia, sustinut fiind de documente, se face o verificare pe teren pentru acest bloc fizic. Se solicita Serviciului Control pe Teren din cadrul Centrului judetean sau a Municipiului Bucuresti, masurarea blocului fizic respectiv. Rezultatele verificarii în teren vor fi introduse în sistem prin formularul S1, pe baza Raportului de verificare în teren, dupa care este reluat controlul administrativ.

a.3. suprafata din documentele prezentate este mai mica decât cea declarata în cererea de plata, dar egala cu cea din LPIS. Fermierul va completa formularul M1.1, dupa care responsabilul APIA completeaza si introduce în sistem formularul S1-Corectare luând în considerare suprafata blocului fizic din documentele prezentate de catre fermier (plata se va face cu penalitatile corepunzatoare diferentei existente-cu aplicarea de sanctiuni de supradeclarare).

b În blocul fizic supradeclarat exista doi sau mai multi fermieri

Acestia prezinta documentele doveditoare ale dreptului de utilizare a terenului conform Ordinului MADR 246/2008. Dupa analizarea documentelor de catre responsabilul APIA se pot întâlni urmatoarele situatii:

b.1. suprafetele din declaratiile de suprafata coincid cu documentele prezentate de fermieri la clarificari si fermierii îsi mentin declaratiile initiale

În situatia în care fermierii îsi mentin declaratia, sustinuti fiind de documentele doveditoare ale utilizarii suprafetelor declarate, se face o verificare pe teren pentru blocul fizic respectiv. Se solicita Serviciului Control pe Teren din cadrul Centrului judetean sau a Municipiului Bucuresti, masurarea blocului fizic respectiv. Rezultatele verificarii în teren vor fi introduse în sistem prin formularului S1, pe baza Raportului de verificare în teren, dupa care este reluat controlul administrativ.

b.2. suprafetele din declaratiile de suprafata nu coincid cu documentele prezentate de fermieri la clarificari

Fermierul/fermierii care au declarat mai mult decât au în documentele doveditoare completeaza formularul M1.1, dupa care functionarul APIA completeaza formularul/formularele S1 specifice (plata se va face cu penalitatile corepunzatoare diferentei existente-cu aplicarea de sanctiuni de supradeclarare).

Daca la analiza documentelor prezentate de fermier, functionarul APIA constata ca în cererea de plata nu au fost declarate toate suprafetele utilizate, se va aplica procedura privind nedeclarea întregii suprafete.

De asemenea, daca la analiza documentelor prezentate de fermier, functionarul APIA constata ca fermierul a supradeclarat intentionat se va aplica procedura specifica.

c. Într-un bloc fizic supradeclarat au depus cerere de plata doi sau mai multi fermieri, pe aceeasi suprafata

În cazul în care toti fermierii prezinta acte doveditoare si nu se pun de acord asupra retragerii cererilor, întrucât APIA nu are rolul de a solutiona litigii, conform art. 7(6) al OUG 125/2006, plata pe suprafata în litigiu nu se mai acorda pâna la clarificarea situatiei niciunuia dintre solicitanti. Functionarul APIA va încheia un proces verbal de constatare (numar de exemplare câti fermieri sunt + 1 APIA) si va consemna refuzul solicitantilor în cauza (refuzul trebuie sa fie justificat prin documentele doveditoare prezentate). În procesul verbal, fermierii sunt atentionati/înstiintati ca pâna la solutionarea situatiei, nici unul dintre ei nu va primi plata pentru suprafetele respective.

Conform art. 24 al Regulamentului Comisiei Europene nr. 796/2004, ,,controlul administrativ trebuie sa permita, prin intermediul IACS, detectarea neregulilor în declararea parcelelor, pentru a se evita acordarea în acelasi an calendaristic sau an de piata, pentru mai multi solicitanti a sprijinului cuvenit pentru aceeasi suprafata, în cadrul schemelor de ajutor pe suprafata incluse în Anexa I si V a Regulamentului CE nr. 1782/2003".

În baza OUG 125/2006, art. 7, alin.6, ,,pentru terenul care se constata ca face obiectul cererilor a doi sau mai multi solicitanti în cadrul Schemei de plata unica pe suprafata (SAPS), plata directa pe suprafata nu se acorda niciunuia dintre solicitanti. La constatarea acestei situatii APIA va notifica solicitantii, care au obligatia sa rezolve litigiul si, dupa caz sa refaca cererile".

Cazurile care se refera la aceasta situatie pot fi:

I. întreaga suprafata a unui bloc fizic este declarata de doi fermieri

II. într-un bloc fizic au depus cerere de sprijin mai multi fermieri si doi sau mai multi dintre acestia au declarat aceeasi suprafata, motiv pentru care blocul fizic s-a supradeclarat

Daca functionarul APIA desemnat nu poate din actele prezentate de fermierii implicati sa constate care este utilizatorul direct al suprafetei în litigiu si/sau fermierii implicati în supradeclarare nu îsi rezolva litigiul, se va completa pentru fiecare fermier aflat în acest caz, pentru suprafata respectiva, formularul S1-Corectare, de catre functionarul APIA responsabil. Formularul S1 va avea înscrisa suprafata 0 (zero) pentru parcela/parcelele respectiva(e) în litigiu si implicata(e) în supradeclararea blocului.

Asadar, daca functionarul APIA nu poate sa determine, din documentele pe care fermierii le prezinta, care dintre acestia se încadreaza în situatia prezenta, si /sau nici un fermier din cei implicati în supradeclararea blocului fizic un renunta, atunci va nota cu zero (0) parcelele tuturor fermierilor din blocul fizic respectiv.

Daca fermierul/fermierii se pun de acord asupra retragerii cu sanctiuni a suprafetei/suprafetelor aflate în litigiu, acestia vor completa formularul M1.1, dupa care functionarul APIA va completa formularul S1 (functionarul APIA va introduce în baza de date IACS formularul S1).

Atentie!

Numai daca functionarul APIA constata ca fermierul nu a avut suficiente elemente pentru o identificare corecta a parcelei în B.F. si circumstantele arata ca este vorba despre o eroare evidenta, atunci reidentificarea parcelei în alt blocul fizic poate fi considerata/clasificata ca eroare evidenta.

Eroarea evidenta este stabilita numai de catre functionarul APIA responsabil pe baza unei analize amanuntite si argumentate a cazului pe harta. Numai functionarul APIA poate clasifica eroarea ca fiind evidenta sau nu, si de aceea el este cel responsabil de clasificarea facuta.

Fermierul trebuie înstiintat cu privire la efectele completarii/refuzului completarii formularului M1.1 (pierderea platii pe parcela/parcelele respectiva(e), pe anul în curs sau chiar sanctiuni multianuale, dupa caz).

Daca fermierul refuza completarea formularului M1.1, desi suprafata din documentele doveditoare prezentate de acesta nu coincide cu suprafata declarata în cererea de sprijin, functionarul APIA, pe baza acestor documente, completeaza formularul S1 (cu suprafata din documente) dupa expirarea termenului limita. Functionarul APIA va consemna în acest formular refuzul fermierului de a completa formularul M1.1.

Pentru formularul M1.1 nu se va realiza un formular V1.

Fermierul trebuie sa primeasca o copie dupa formularul M1.1 pe care l-a completat si semnat.

Modalitatea de operare în baza de date IACS este precizata prin instructiuni comunicate de APIA Central.

Notificarea fermierilor/transmiterea Solicitarilor de clarificare folosind rezultatele CA:

Obtinerea rezultatelor controlului administrativ

Rezultatele controlului administrativ sunt:

-Raportul de control administrativ-P1 (emis de sistem);

-Notificarea (emisa de sistem);

-Solicitarea de clarificare.

Verificarea si repartizarea Solicitarilor de clarificare, listarea din sistem a Notificarilor si Rapoartelor de control administrativ

Solicitarile de clarificare se printeaza si se grupeaza pe centrul judetean/centrele locale APIA care gestioneaza cererile de plata în cauza. Solicitarile de clarificare aferente Centrelor locale se transmit acestora de catre centrul judetean pe baza unui proces verbal. Directorul executiv adjunct/seful de Biroul de la Centrul local repartizeaza persoanelor responsabile cu cererile de plata Solicitarile de clarificare aferente.

De asemenea, Notificarile si Rapoartele de control administrativ se printeaza de catre verificatorul CA responsabil, se semneaza si se includ în dosarul cererii de sprijin.

Analiza si prelucrarea controlului administrativ

Persoanele responsabile de controlul administrativ de la centrele judetene/locale au obligatia sa verifice si sa evalueze erorile semnalate de sistem în Notificare sau Raportul de control administrativ, în urma controlului administrativ. De asemenea, acestea trebuie sa compare datele existente în dosarul cererii cu informatiile din baza de date.

În cazul în care sunt erori evidente sau greseli de operare, responsabilul APIA trebuie sa le corecteze, sa le documenteze, atât în cererea scrisa, cât si în sistem, dupa caz.

În cazul în care sunt semnalate erori care necesita clarificari din partea fermierului, se completeaza Solicitarea de clarificare (cu numar de înregistrare generat automat din sistem). Solicitarile de clarificare vor fi semnate, cu numele în clar de catre verificatorul CA (persoana responsabila de cerere) si de catre Directorul executiv adjunct/sef Birou Centru Local si datate.

Transmiterea Solicitarii de clarificare catre fermier

Se realizeaza conform procedurii expuse anterior

Obtinerea clarificarilor solicitate

Se realizeaza conform procedurii expuse anterior

Analiza si prelucrarea clarificarilor

Se realizeaza conform procedurii expuse anterior

La dosarul cererii de plata se ataseaza doar ultima varianta a formularului de Notificare si formularului P1-Raport control administrativ cerere de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2008.

Decizia negativa ca urmare a Controlului Administrativ în sistem

Cererea de plata este respinsa din controlul administrativ deoarece:

-exploatatia nu are o suprafata eligibila de minim 1 ha;

-toate parcelele componente ale exploatatiei sunt mai mici de 0,3 ha pentru teren arabil/mai mici de 0,1 ha pentru vie, livada, pepiniera pomicola sau viticola sau cele cultivate cu arbusti fructiferi sau hamei, desi suprafata totala a exploatatiei este de minim 1 ha;

-cererea de sprijin a fost depusa dupa termenul final/limita de depunere;

-cererea de sprijin nu este valida (nu este semnata nici dupa notificarea fermierului-APIA a transmis fermierului o Solicitare de clarificare, la care însa însa acesta nu a raspuns);

Decizia negativa (Anexa nr. 25) este listata din sistem si semnata de directorul centrului judetean si catre Directorul executiv/seful de Birou de la Centrul local si transmisa fermierului cu confirmare de primire. Un alt exemplar al deciziei este introdus în dosarul fermierului. Acest formular este listat dupa primul control administrativ în sistem. Decizia poate fi contestata de fermier în 30 de zile calendaristice de la confirmarea de primire a acestui document.

Supradeclararea intentionata

Conform art. 138 (2) din Regulamentul CE 1973/2004 si art. 53 din Regulamentul 796/2004, privind reducerile si excluderile în ceea ce priveste aplicarea SAPS si PNDC, în caz ca diferenta dintre suprafata declarata si cea determinata rezulta dintr-o supradeclarare comisa intentionat si este mai mare dec t 0,5% sau mai mare de 1 ha, dar mai mica de 20% din suprafata determinata, sprijinul nu este acordat pentru anul în curs. În cazul în care diferenta dintre suprafata declarata si cea determinata este mai mare de 20% din suprafata determinata, fermierul va fi exclus de la plata pentru anul în curs si în plus va fi penalizat cu o suma care corespunde diferentei dintre suprafata declarata si cea determinata care va fi recuperata într-o perioada de trei ani.

Functionarul APIA responsabil cu dosarul fermierului suspectat de nerespectare comisa intentionat, îl va notifica pe acesta sa prezinte documentele doveditoare asupra dreptului de utilizare al terenului declarat în cererea de plata. Fermierul are la dispozitie 10 zile calendaristice de la data sesizarii lui de catre APIA sa prezinte documentele solicitate si sa faca dovada ca nu a comis intentionat supradeclararea.

Numai functionarul APIA, în urma unei analize amanuntite si documentate va clasifica respectivul caz (respectiva parcela/exploatatie) ca fiind ,,Intentie". Numai functionarul APIA va fi cel care va fi responsabil de clasificarea facuta.

Functionarul APIA responsabil va solicita fermierului documentele doveditoare ale utilizarii terenului, le va analiza împreuna cu Raportul de control pe teren si va evidentia cazul de intentie printr-o Nota justificativa. Aceasta va fi introdusa la dosarul cererii respective, alaturi de copiile documentelor doveditoare asupra dreptului de utilizare al terenului declarat în cererea de sprijin.

În cazul în care fermierul demonstreaza ca nu a comis intentionat supradeclararea, i se vor aplica sanctiunile conform art. 138, alin.1 din Regulamentul CE nr. 1973/2004 pentru SAPS si cele prevazute în art. 50, alin. 1 si 2 din Regulamentul CE nr. 796/2004, pentru celelelalte scheme de sprijin (PNDC, culturi energetice, tomate, etc.).

În cazul în care fermierul nu poate demonstra ca nu a comis intentionat supradeclararea, i se vor aplica sanctiunile prevazute în art. 138, alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1973/2004 pentru SAPS si art. 53 din Regulamentul nr. 796/2004 pentru PNDC.

Gestionarea cazurilor de intentie

a. Supradeclararea este pâna la 0,5% si nu mai mare de 1 ha conform art. 138, alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1973/2004, art.1, alin. 7 al Regulamentului CE nr. 993/2007.

În acest caz nu se aplica sanctiune pentru intentie.

b. Supradeclararea este de peste 0,5% si 1 ha, dar sub 20% din suprafata determinata a schemei de sprijin.

În acest caz se aplica excluderea fermierului de la schema de plata respectiva pentru anul în curs, conform art. 138 (2) al Regulamentului nr. 1973/2004 pentru SAPS si art. 53 al Regulamentului CE nr. 796/2004 pentru PNDC.

c. Supradeclararea este peste 20% din suprafata determinata a schemei de sprijin.

În acest caz fermierul este exclus de la plata pe schema respectiva pe anul în curs si în plus va fi penalizat cu o suma care corespunde diferentei dintre suprafata declarata si cea determinata care va fi recuperata într-o perioada de trei ani conform art. 138 (2) al Regulamentului CE nr. 1973/2004 pentru SAPS si art. 53 al Regulamentului CE nr. 796/2004 pentru PNDC.

Se va considera ca fermierul a supradeclarat intentionat în urmatoarele cazuri:

-parcela/exploatatia nu a fost localizata în blocul fizic declarat în cerere sau nu a fost localizata nici în alt bloc fizic (nu a fost gasita deloc, fermierul declarând cu premeditare o suprafata pe care nu o utilizeaza). În Raportul de control pe teren se utilizeaza codul de neconformitate PA3/EA3.

n CA, eroarea este codificata OSC_0138/OSC_0129. Se va alege clasificarea "Intentie" (se va analiza cazul si se va argumenta si dovedi foarte bine alegerea acestei clasificari).

-parcela agricola/exploatatia declarata în cerere nu este mentinuta în bune conditii agricole si de mediu (abandonata) sau nu are folosinta agricola (cimitir, groapa de gunoi, padure, suprafete acoperite de apa, etc., constructii-teren nonagricol). În Raportul de control pe teren, codul de neconformitate este PA14/EA3.

În CA eroarea este codificata OSC_0187. Se va alege clasificarea "Intentie" (se va analiza cazul si se va argumenta si dovedi foarte bine alegerea acestei clasificari).

-parcela/exploatatia declarata în cerere de catre fermier/fermieri este implicata într-o supradeclarare.

În CA eroarea este codificata CROSS_0001 si LPIS_0015. Se va alege clasificarea "Intentie" (se va analiza cazul si se va argumenta si dovedi foarte bine alegerea acestei clasificari).

Controlul nedeclararii suprafetei utilizate

În conformitate cu art. 14, alin. 1a din Regulamentul CE nr. 796/2004 daca pentru anul în cauza, un fermier nu declara toate suprafetele, iar diferenta dintre suprafata totala declarata în cerere si suprafata totala pe care o exploateaza (suma dintre suprafata totala declarata si suprafata parcelelor nedeclarate) este mai mare de 3% din suprafata declarata, întreaga suma pe care fermierul este îndreptatit sa o primeasca pentru anul respectiv este redusa cu pâna la 3%, în functie de gravitatea nedeclararii.

Fermierii care nu si-au declarat toate parcelele agricole pot fi identificati:

a.- la controlul pe teren

b. - la controlul administrativ

a. La controlul pe teren, nedeclararea unei/unor parcele utilizate este evidentiata prin codul PA1 si observatiile inspectorului de control pe teren. Datele raportului de control se introduc în sistem, dupa care sistemul va depista eroare de tip OSC.

b. La controlul administrativ, nedeclararea unei/unor parcele utilizate este depistata atunci când fermierilor le sunt solicitate actele care atesta utilizarea terenurilor declarate în cererea de sprijin pe suprafata, pentru clarificarea unor erori/neclaritati.

Functionarul APIA va face o copie a actelor doveditoare prezentate de fermier si le va semna pentru conformitate.

Daca la analiza documentelor prezentate de fermieri, functionarii APIA constata ca în cererile de plata nu au fost declarate toate suprafetele utilizate, fermierilor li se solicita completarea unui formular M1.1 (acesta nu va fi introdus în baza de date, ci va constitui baza de aplicare a sanctiunii pentru nedeclarare) si identificarea parcelelor nedeclarate pe hartile puse la dispozitie de catre functionarul APIA.

Pe baza acestor documente, functionarul APIA va întocmi formularul S2-Corectare pentru suprafete nedeclarate 2008 (Anexa nr.14) în care va introduce parcelele în cauza.

Suprafata parcelelor nedeclarate în cererea de plata se va raporta la suprafata declarata pentru a stabili procentul de nedeclarare, în functie de care se vor aplica penalitatile de nedeclarare.

Fermierul este sanctionat dupa cum urmeaza:

-daca suprafata nedeclarata este pâna la 3%, fermierul nu este sanctionat

-daca suprafata nedeclarata este peste 3%, dar un mai mare de 30%, fermierul este sanctionat cu 1%;

-daca suprafata nedeclarata este peste 30 %, dar nu mai mare de 50%, fermierul este sanctionat cu 2%;

-daca suprafata nedeclarata este peste 50%, fermierul este sanctionat cu 3%.

Refuzul fermierului de a coopera cu APIA în aceasta problema se penalizeaza cu 3%.

Parcela noua, nedeclarata, va avea în sistem numarul imdeiat urmator ultimei parcele declarate de fermier în cererea initiala. Pentru calcularea penalitatilor aferente nedeclararii se va alege la eroarea din controlul administrativ OSC_0202, clasificarea ,,Nedeclarare".

Daca exista situatii în care dupa executarea controlului administrativ, se constata ca dosarul cererii de plata a fost gestionat eronat, functionarul APIA responsabil va reanaliza dosarul, va lua toate masurile pentru gestionarea corecta a acestuia si va realiza din nou controlul administrativ, daca fermierului nu i s-a efectuat plata (nu i s-a emis decizia de plata).loading...
Document Info


Accesari: 5983
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )