Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
OBLIGAŢII.CONTRACTE - Subiecte examen

Drept

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE DREPT sI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ANUL II ZI, FR, ID

SPECIALIZAREA DREPT

DISCIPLINA: OBLIGAŢII.CONTRACTE SESIUNEA: IARNĂ 2009SUBIECTE EXAMENCum se clasifica obligatiile functie de izvorul lor.

-obligatii nascute din acte juridice care pot fi:-obligatii nascute din acte juridice unilaterale

-obligatii nascute din contracte

-obligatii nascute din fapte juridice care pot fi:-obligatii care rezulta din fapte juridice licite;

-obligatii nascute din îmbogatirea fara just temei;

-obligatii nascute din gestiunea de afaceri;

-obligatii nascute din plata nedatorata;

-obligatii care rezulta din fapte juridice ilicite

Cum se clasifica obligatiile în raport de obiectul lor.

-obligatii de a da;

-obligatii de a face;

-obligatii de a nu face

-obligatii determinate sau de rezultat;

-obligatii de diligenta sau de mijloace.

Cum se clasifica obligatiile dupa sanctiunea lor.

-obligatii civile perfecte;

-obligatii civile imperfecte

Cum se clasifica obligatiile dupa opozabilitatea lor.

-obligatii obisnuite;

-obligatii opozabile si tertilor-scriptae in rem;

-obligatii reale-propter rem.

Care este definitia contractului.

-acordul între doua sau mai multe persoane spre a constitui sau stinge între dînsii un raport juridic.

Cum se clasifica contractele dupa modul de formare.

-contracte consensuale;

-contracte solemne;

-contracte reale

Cum se clasifica contractele dupa continutul lor.

-contracte unilaterale;

-contracte bilaterale(sinalagmatice).

Cum se clasifica contractele dupa scopul urmarit de parti.

-contracte cu titlu oneros;

-contracte cu titlu gratuit.


Cum se subclasifica contractele cu titlu oneros.

-comutativ;

-aleatoriu.

Cum se subclasifica contractele cu titlu gratuit.

-dezinteresat;

-liberalitatile

Cum se clasifica contractele dupa efectele produse

-contracte constitutive sau translative de drepturi reale;

-contracte generatoare de drepturi de creanta;

-contracte constitutive sau translative de drpturi;

-contracte declarative de drepturi.

Cum se clasifica contractele dupa durata (modul) lor de executare.

-contracte cu executare imediata;

-contracte cu executare succesiva.

Cum se clasifica contractele dupa nominalizarea lor în legislaie.

-contracte numite;

-contracte nenumite.

Cum se clasifica contractele dupa corelatia dintre ele.

-contracte principale;

-contracte accesorii.

Cum se clasifica contractele dupa modul în care se exprima vointa             partilor.

-contracte negociate;

-contracte de adeziune;

-contracte obligatorii


Care sunt conditiile cerute pentru validitatea contractelor.

-capacitatea de a co 17517o144r ntracta;

-consimtamântul valabil al partilor care se obliga;

-un obiect determinat;

-o cauza licita.

Ce este capacitatea de a contracta.

-o parte a capacitatii juridice civile(de folosinta sau de exercitiu)constând în aptitudinea persoanei(fizice sau juridice)de a încheia                         personal sau prin reprezentare ,contracte civile.

Care sunt incapacitatile generale în materia capacitatii de a contracta.

-minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani;

-interzisii judecatoresti.

Care sunt incapacitatile partiale sau speciale în materia capacitatii de a

contracta.

-se refera la anumite categorii de persoane care nu pot încheia unele contracte

Care sunt conditiile consimtamântului.

-sa emane de la o persoana cu discernamânt;

-sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice;

-sa fie exteriorizat;

-sa nu fie alterat de vicii de consimtamânt.

Ce este oferta de a contracta (policitatiunea).

-propunerea pe care persoana o face unei altei persoane sau publicului de a încheia un contrat în anumite conditii.

Care este forta obligatorie a ofertei.

-se disting doua situatii dupa cum oferta ajuns sa nu la destinatar

Care sunt conditiile cerute pentru acceptarea ofertei.

-sa fie pura si simpla,adica sa concorde cu oferta, sa fie conforma acesteia;

-daca oferat a fost adresata unei anumite persoane,numai acea persoana o poate accepta,dar daca a fost adresata publicului,acceptarea poate sa provina de la orice persoana interesata sa încheie contractul;

-acceptarea trebuie sa intervina înainte ca oferta sa fi devenit caduca sau sa fi fost revocata.

Care este momentul încheierii contractului.

-este acela în care se realizeaza acordul de vointa prin întâlnirea acceptarii cu oferta de a contracta

Care este importanta determinarii momentului încheierii contractului.

din momentul încheierii contractului acesta poate sa-si produca efectele ,nascându-se drepturile si obligatiile partilor contractante;

-în raport de acest moment se apreciaza posibilitatea de revocare ,precum si caducitatea ofertei;

-viciile de consimtamînt se analizeaza în raport de momentul încheierii contractului;

-în cazul contractelor translative de proprietate având ca obiect bunuri certe,transmiterea dreptului de proprietate are loc în momentul încheierii contractului iar riscul pieirii bunurilor se suporta de cumparator;

-în caz de conflict de legi în timpul contractului i se va aplica legea în vigoare la momentul încheierii sale;

-determina locul încheierii contractului. -

Care este locul încheierii contractului.

-între partile prezente ,locul încheierii contractului este acela în care se afla partile;

-daca încheierea contractului se realizeaza prin telefon,locul încheierii contractului este acela unde se afla ofertantul;

-în cazul contractului încheiat prin corespondenta,având în vedere sistemul receptiei acceptarii ,locul încheierii contractului este acela unde se afla destinatarul ofertei

Care este importanta determinarii locului încheierii contractului.

-prezinta importanta în cadrul relatiilor de drept international privat atunci când apare un conflict de legi în spatiu,pentru stabilirea legii aplicabile.

Care sunt principiile care guverneaza efectele contractului.

principiul obligativitatii;

-principiul relativitatii;

-principiul opozabilitatii.

Ce înseamna interpretarea contractului.

-a interpreta înseamna a determina întelesul exact al clauzelor unui contract,prin cercetarea manifestarii de vointa a partilor în strânsa corelatie cu vointa lor interna.

Ce înseamna principiul obligativitatii contractului.

-conventiile legal facute au putere de lege între partile contractante31. Care sunt exceptiile de la principiul obligativitatii contractului în raporturile dintre parti.

-denuntarea unilaterala a contractului;

-încetarea contractelor intuitu personae ;

-suspendarea fortei obligatorii a contractului;

-prorogarea legala

32. Ce este principiul relativitatii efectelor contractului.

-contractul produce efecte numai fata de partile contractante el neputând sa profite sau sa          dauneze altor persoane.

33. Care sunt exceptii de la principiul relativitatii efectelor contractului.

-exceptii aparente care sunt:-promisiunea faptei altuia sau conventia de porte-fort;

-actiunile directe.

-exceptii reale sau veritabile:-stipulatia pentru altul sau contractul în folosul unei terte persoane.

34. Ce este promisiunea faptei altuia (promisiunea pentru altul).

-este un contract prin care debitorul se obliga fata de creditor sa determine o terta persoana sa-si asume un angajament juridic în folosul creditorului din contract.

35. Cum este definita stipulatia pentru altul.

-este un contract prin care o parte,numita stipulant,dispune ca cealalta parte numita promitent se dea,sa faca sau sa nu faca ceva în folosul unei terte persoane,numita tert beneficiar,care nu participa la încheierea contractului.

36. Care sunt aplicatiile stipulatiei pentru altul.

-în materia donatiei cu sarcina în favoarea unui tert;

-în materia rentei viagere;

-în cazul contractului de asigurare;

-în cazul contractului de transport de bunuri.

37. Care sunt conditiile de valabilitate ale stipulatiei pentru altul.

-conditii generale:-capacitatea de a contracta;

-consimtamântul valabil al partii care se obliga;

-un obiect determinat;

-o cauza licita.

-conditii speciale:-vointa de a stipula(animus stipulandi)

-persoana tertului beneficiar trebuie sa fie determinata la momentul încheierii contractului sau sa fie determinabila în raport cu momentul executarii acestuia.

38. Care sunt efectele stipulatiei pentru altul.

-stipulatia pentru altul genereaza raporturi juridice între stipulant si promitent, precum si între promitent si tertul beneficiar


Ce este actiunea directa prin invocarea contractului de catre terti.

-reprezinta posibilitatea recunoscuta de lege unei persoane straine de un contract de a actiona împotriva uneia din partile contractante,invocând contractul la a carei încheiere nu a participat.

Cum este definita simulatia.

-o operatiune juridica în cadrul careia doua persoane încheie un contract public-aparent mincinos- care nu reflecta vointa lor reala prin care se creeaza o alta situatie juridica decât cea creata printr- un contract secret-contraînscris-care exprima vointa reala a partilor


Care sunt conditiile simulatiei.

-este necesar ca acrtul secret sa se încheie anterior sau concomitent cu actul public.
Care sunt formele simulatiei.

-contractul fictiv;

-contractul deghizat;

-contractul prin care se realizeaza o interpunere de persoane.

Care sunt scopurile urmarite prin simulatie.

-scopul general si abstract;

-scopul concret.

Care sunt efectele simulatiei.

-contractul secret produce efecte numai între parti si,în principiu,succesorii lor universali;

-contractul secret nu produce efecte fata de tertii de buna credinta.

Ce este actiunea în declararea simulatiei

-este acea actiune civila prin care se urmareste constatarea caracterului simulat al contractului public si existenta contractului secret care modifica,total sau partial,contractul public

Care sunt efectele specifice ale contractelor sinalagmatice.

-obligatiile reciproce ale partilor trebuie sa fie executate simultan;

-daca una din parti nu-si executa culpabil obligatiile,cealalta parte are dreptul sa ceara în justitie rezolutiunea sau rezilierea contractului.

-daca un eveniment independent de vointa sa împiedica o parte contractanta sa-ti execute obligatiile,contractul înceteaza,cealalta parte fiind exonerata de obligatiile sale.

Care este notiunea exceptiei de neexecutare.

-este un mijloc de aparare aflat la dispozitia uneia dintre partile contractului sinalagmatic,în cazul în care i se pretinde executarea obligatiei ce-i incumba,fara ca partea care pretinde aceasta executare sa-si execute propriile obligatii

Care sunt cazurile practice ale exceptiei de neexecutare

-în materie de vânzare;

-în materie de schimb;

-în materia contractului de depozit.

Care este temeiul juridic al exceptiei de neexecutare a contractului.

-exceptia de neexecutare a contractului este fundamentata pe reciprocitatea si interdependenta obligatiilor nascute din contractele sinalagmatice;

-fundamentul exceptiei de neexecutare a contractului este principiul bunei-credinte si echitatii,în baza caruia nici una dintre parti nu ar putea solicita celeilalte parti executarea angajamentelor sale,fara a oferi si ea ce datoreaza.

Care sunt conditiile exceptiei de neexecutare.

-obligatiile reciproce ale partilor sa-si aiba temeiul în acelasi contract;

-este necesar ca din partea celuilalt contractant sa existe o neexecutare,chiar partiala,dar suficient de importanta;

-neexecutarea sa nu se datoreze faptei însesi a celui ce invoca exceptia,fapta ce l-a împiedicat pe celalalz sa-si execute obligatia;

-partile sa nu fi convenit un termen de executare a uneia dintre obligatiile reciproce;

-pentru invocarea exceptiei de neexecutare nu se cere ca debitorul sa fi fost pus în întârziere.

Ce este rezolutiunea contractului.

-desfiintarea pe cale judiciara sau conventionala,a contractului sinalagmatic,cu executare uno ictu,în cazul în care nu se îndeplinesc ,în mod culpabil,obligatiile asumate prin conventie,desfiintare care produce efecte retroactive;

-este o santiune a neexecutarii culpabile a unui contract sinalagmatic cu executare imediata,constând în desfiintarea retroactiva a acestuia si repunerea partilor în situatia avuta anterior încheierii contractului.

Prin ce se deosebeste rezolutiunea contractului de nulitatea contractului.

-cauzele nulitatii sunt întotdeauna concomitente cu momentul încheierii contractului-cauza             rezolutiunii este întotdeauna posterioara încheierii contractului;

-nulitatea se întemeiaza pe ideea ca un contract nu a fost valabil încheiat -rezolutiunea are ca             premisa un contract valabil încheiat care însa nu a fost executat din culpa uneia dintre parti.

Care este temeiul juridic al rezolutiunii contractului.

-reciprocitatea si intterdependenta obligatiilor din contractul sinalagmatic,împrejurarea ca fiecare dintre obligatiile reciproce este cauza juridica a celeilalte.

Care sunt conditiile cerute pentru admiterea rezolutiunii judiciare.

-una dintre parti sa nu-si fi executat obligatiile sale;

-neexecutarea sa fi fost imputabila partii care nu si-a îndeplinit obligatia;

-debitorul obligatiei neexecutate sa fi fost pus în întârziere,în conditiile prevazute de lege


Ce sunt pactele comisorii.

-clauzele contractuale exprese prin care partile prevad rezolutiunea contractului pentru neexecutarea obligatiilor uneia din ele.

Care sunt efectele rezolutiunii contractului.

-între parti rezolutiunea contractului are ca efect repunerea lor în sutiatia anterioara,partile fiind tinute sa-si restituie prestatiile efectuate în temeiul contractului desfiintat;

-fata de terti rezolutiunea contractului are ca efect desfiintarea tuturor drepturilor consfintite în favoarea lor de catre dobânditorul bunului sau bunurilor ce au format obiectul contractului rezolvit.

Ce este rezilierea contractului.

-este sanctiunea care se aplica în cazul neexecutarii culpabile a unui contract cu executare succesiva

Ce este riscul contractului.

-când în cadrul unui contract sinalagmatic ,o parte nu vrea sa-si execute obligatia sa ori este în orice alt mod culpabila de aceasta neexecutare ,cealalta parte este exonerata de executarea obligatiei sale corelative

Care sunt aplicatiile regulii res perit debitori.

-în materie de închiriere,daca în timpul locatiunii lucrul închiriat piere în totalitate,prin caz fortuit,contractul se considera de drept                             desfacut,ceea ce înseamna ca locatarul nu va avea dreptul sa pretinda chiria de la chirias;

-în materia contractului de antrepriza,daca înainte de predare,lucrul confectionat de antreprenor piere fortuit,antreprenorul nu va putea pretinde de la comitent plata pentru munca investita în confectionarea lucrului.

Cine suporta riscul în contractele sinalagmatice translative de proprietate.

-în cazul contractelor translative de proprietate,riscul contractului îl suporta acea parte care avea calitatea de proprietar al lucrului în momentul pieirii fortuite a acestuia(res perit domino).

Ce este raspunderea civila contractuala.

-obligatia debitorului de a repara pecuniar prejudiciul cauzat creditorului sau prin neexecutarea,executarea necorespunzatoare ori cu întârziere a obligatiilor nascute dintr-un contract valabil încheiat.

Care sunt conditiile raspunderii civile contractuale.

-fapta ilicita care consta în neexecutarea obligatiilor contractuale asumate de debitor;

-existenta unui prejudiciu în patrimoniul creditorului;

-existenta unui raport de cauzalitate între fapta ilicita a debitorului si prejudiciul creditorului;

-vinovatia debitorului.

Cum se clasifica despagubirile sau daunele - interese.

-despagubiri compensatorii;

-despagubiri moratorii.

Care sunt modalitatile de evaluare a despagubirilor sau daunelor-interese.

-evaluarea judiciara;

-evaluarea legala;

-evaluarea conventionala.


Care sunt conventiile de modificare a raspunderii contractuale.

exonerarea de raspundere

-de limitare a raspunderii;

-de agravare a raspunderii.

Care sunt caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumparare.

-contract consensual;

-contract bilateral(sinalagmatic);

-contract cu titlu oneros;

-contract comutativ;

-contract translativ de proprietate.

Care sunt incapacitatile speciale de a vinde si a cumpara.

- vânzarea între soti este interzisa;

-tutorii nu pot cumpara bunurile personale de sub tutela lor cât timp socotelile definitive ale tutelein-au fost date si primite;

-mandatarii,atât conventionali cât si legali, împuterniciti a vinde un lucru,nu pot sa-l cumpere;

-persoanele ce administreaza bunuri ce apartin statului,comunelor,oraselor municipiilor sau judetelor,nu pot cumpara bunurile aflate în administrarea lor;

-functionarii publici nu pot cumpara bunurile statului sau unitatilor administrativ-teritoriale care se vând prin mijlocirea lor;

-judecatorii,procurorii si avocatii nu pot deveni cesionari (cumparatori) de drepturi litigioase care sunt de competenta Curtii de Apel în a carei circumscriptie îsi exercita functia sau profesia,iar în cazul judecatorilor de la Curtea Constututionala,Înalta Curte de Casatie si Justitie si al procurorilor de la Parchetul general de pe lînga Înalta Curte de Casatie si Justitie se întinde pe tot teritoriul tarrii;

-executorii judecatoresti nu pot dobândi direct sau prin persoane interpuse,pentru ei sau pentru altii,bunurile ce au facut obiectul activitatii de executare silita.

-potrivit Constitutiei,cetatenii straini si apatriziipot dobândi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la UE si din alte tratate internationale la care România este parte,pe baza de reciprocitate,în conditiile prevazute prin lege organica,precum si prin mostenire legala.

Ce este promisiunea de vânzare.

-este un antecontract care da nastere unui drept de creanta,una din parti având o obligatie de a face fata de cealalta parte- sa vânda în viitor un anumit bun-,iar beneficiarul promisiunii are un drept de optiune,în sensul de a cumpara sau nu bunul.

Ce este pactul de preferinta.

-este o varianta a promisiunii de vânzare prin care proprietarul unui bun se obliga ca în cazul când îl va vinde sa acorde preferinta unei anumite persoane,la pret egal.

Ce este dreptul de preemtiune.

-consta în dreptul prioritar la cumparare,recunoscut de lege anumitor persoane,drept ce reprezinta o derogare de la principiul liberei                               circulatii a bunurilor si de la principiul conform caruia proprietarul dispune liber de bunul sau.

Ce este promisiunea unilaterala de vânzare.

-promisiunea de vânzare este un contract unilateral,deoarece da nastere la obligatii numai în sarcina promitentului.

Care sunt conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca lucrul vândut.

-sa fie în comert(în circuitul civil);

-sa existe în momentul încheierii contractului sau sa poata exista în viitor;

-sa fie determinat sau determinabil,licit si posibil;

-sa fie proprietatea vânzatorului.

Care sunt conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca pretul.

-sa fie stabilit în bani;

-sa fie determinat sau determinabil;

-sa fie sincer si serios.

Cum trebuie sa fie pretul, obiectul prestatiei cumparatorului.

-pretul este obiectul prestatiei cumparatorului si corespunde valorii lucrului vândut.


Ce este predarea lucrului vândut.

-punerea lucrului vândut la dispozitia cumparatorului.

Ce este obligatia de garantie contra evictiunii.

-vânzatorul este obligat de drept sa-l garanteze pe cumparator de evictiune totala sau partiala a lucrului vândut,precum si de sarcinile care n-au fost declarate la încheierea contractului.

Ce reprezinta evictiunea.

pierdrea în tot sau în parte,a proprietatii lucrului sau tulburarea cumparatorului în exercitarea prerogativelor de proprietar.

Care sunt conditiile garantiei contra evictiunii rezultând din fapta unui tert.

- existenta unei tulburari de drept;

-cauza tulburarii sa fie anterioara vânzarii;

-cumparatorul sa nu fi cunoscut cauza evictiunii.

Care sunt efectele garantiei în caz de evictiune consumata.

-în caz de evictiune totala:-vânzatorul este obligat sa restituie integral pretul primit;

-cumparatorul are dreptul la valoarea fructelor pe care a fost obligat sa le înapoieze tertului evingator;

-cumparatorul este îndreptatit sa solicite cheltuielile de judecata ale procesului din care a rezultat evictiunea;

-cumparatorul are dreptul la daune-interese care reprezinta contravaloarea prejudiciului cauzat cumparatorului de producerea evictiunii,iar nu de valoarea actuala a bunului.

-în caz de evictiune partiala:-cumparatorul are dreptul sa ceara rezolutiunea contractului de vânzare-cumparare;

-cumparatorul are dreptul sa mentina contractul încheiat ,cu despagubiri pentru pierderea suferita.

-actiunea cumparatorului împotriva vânzatorului având ca obiect garantia pentru evictiune se prescrie în termenul general de 3 ani care începe sa curga de la data producerii evictiunii.

80. Care sunt conditiile care se cer întrunite pentru a opera obligatia de garantie contra viciilor lucrului vândut.

-viciul trebuie sa fie scuns,adica daca nu a fost cunoscut de cumparator,printr-o verificare normala nu putea sa-l cunoasca,iar vânzatorul nu i l-a comunicat;

-viciile sa fi existat în momentul vânzarii;

-viciul sa fie grav,adica sa faca lucrul impropriu întrebuintarii la care era destinat dupa natura sa sau prin conventia partilor sau sa micsoreze valoarea de întrebuintare,încât cumparatorul, în cunostinta de cauza,nu ar fi cumparat lucrul sau ar fi platit un pret mai redus.

81.Care sunt efectele raspunderii vânzatorului pentru vicii.

-în cazul în care lucrul vândut este afectat de vicii ascunse,cumparatorul are urmatoarele posubilitati:

-sa ceara rezolutiunea vânzarii;

-sa ceara o reducere a pretului;

-daca vânzatorul a fost de rea-credinta,sa ceara si daune-interese.

82. Când datoreaza cumparatorul dobânda pretului.

-daca exista conventie în acest sens;

-daca lucrul vândut si predat este producator de fructe;

-cumparatorul a fost pus în întârziere printr-o notificare de plata

83. Care este sanctiunea neplatii pretului.

-vânzatorul are dreptul sa ceara obligarea cumparatorului la executarea în natura a obligatiei,printr-o actiune având ca obiect plata pretului,care se prescrie în termenul general de prescriptie de 3 ani;

-vânzatorul are dreptul sa invoce exceptia de neexecutare refuzând sa predea lucrul vândut,daca cumparatorul nu plateste pretul si nu beneficiaza de un termen suspensiv.

84. Ce este luarea în primire a lucrului vândut.

-cumparatorul este obligat sa ia în primire lucrul vândut la locul si la termenul la care vânzatorul este obligat sa-l predea.

-în cazul neexecutarii acestei obligatii,dupa punerea în întârziere a cumparatorului,vânzatorul poate cere:

-obligarea cumparatorului la luarea în primire a lucrului,chiar sub sanctiunea unor daune cominatorii;

-autorizarea instantei sa-l depuna în alt loc,daca are nevoie de locul unde se gaseste;

-rezolutiunea contractului cu daune-interese.

85. Cine suporta cheltuielile vânzarii.

-cumparatorul este obligat sa suporte cheltuielile vânzarii,respectiv cheltuielile propriu-zise ale contractului,taxele de timbru,taxele de publicitate imobiliara86. Care sunt varietatile de vânzare.

-vânzarea cu gramada;

-vânzarea dupa greutate,numar sau masura;

-vânzarea pe gustate;

-vânzarea pe încercate;

-vânzarea cu pact de rascumparare;

-vânzarea unei mosteniri;

-vânzarea de drepturi litigioase si retractul litigios.

87. Care sunt caracterele juridice ale contractului de donatie

-donatia este un contract unilateral;

-donatia este un contract cu titlu gratuit;

-donatia este un contract solemn;

-donatia este un contract translativ de proprietate.

88.Care sunt incapacitatile de a dispune prin donatii.

-minorii si persoanele puse sub interdictie sunt incapablili absolut de a dispune prin donatii.

89. Care sunt incapacitatile de a primi donatii.

-persoanele neconcepute;

-organizatiile care nu au dobândit personalitate juridica;

-cetatenii straini si apatrizii nu pot primi donatii avînd ca obiect dreptul de proprietate asupra terenurilor;

-medicii si farmacistii nu pot primi donatii de la persoanele tratate pentru boli care au produs decesul acestora;

-minorii si interzisii au dreptul de a primi donatii,dar nu au exercitiul acestui drept;

-surdo-mutul care nu stie sa scrie nu poate accepta o donatie decât cu asistarea unui curator special;

-persoanele juridice pot primi donatii daca dreptul care formeaza obiectul donatiei corespunde scopului stabilit prin lege,actul de înfiintare sau statut.

90.Care este obiectul contractului de donatie.

-este bunul care trebuie:-sa fie în circuitul civil;

-sa fie determinat sau determinabil;

-sa fie posibil,licit si sa existe sau sa poata exista în viitor.

91.Care sunt conditiile de forma ale contractului de donatie.

-toate donatiile se fac prin act autentic,sub santiunea nulitatii absolute.

92.Ce este principiul irevocabilitatii donatiilor.

-un act juruduc valabil încheiat este irevocabil,nu poate sa fie desfiinta prin manifestarea de vointa a unei singure parti;

93. Care sunt clauzele incompatibile cu principiul irevocabilitatii donatiilor.

-conditiile potestative;

-plata datoriilor viitoare nedeterminate;

-dreptul donatorului de a dispune în continuare de bunul donat;

-rezervarea dreptului de denuntare unilaterala.

94. Care sunt clauzele compatibile cu principiul revocabilitatii donatiilor.

-donatia poate fi afectata de un termen;

-donatia poate fi afectata de o conditie cazuala sau mixta;

-în contract se poate stipula plata datoriilor prezente ale donatorului,precum si cele viitoare;

-reîntoarcerea conventionala a bunurilor donate pentru cazul în care donatarul ar muri înainte de donator,precum si în situatia în care atât donatarul cât si descendentii acestuia ar deceda înaintea sa.

95. Ce este revocabilitatea donatiilor între soti.

-sotul donator poate revoca oricând donatia,în mod expres sau tacit si nu are posibilitatea sa renunte la dreptul de revocare.

96. Ce forma îmbraca donatiile simulate.

-forma donatiei deghizate;

-forma donatiei prin interpunere de persoana.

97. Ce sunt donatiile deghizate.

-este o donatie simulata care,sub aparenta unui contract cu tuitlu oneros,ascunde natura gratuita a unui contract secret.

98.Ce sunt donatiile prin interpunere de persoane.

-în acest caz,simulatia nu vizeaza natura gratuita a contractului,ci persoana adevaratului donatar;contractul aparent se încheie cu persoana interpusa,iar în contraînscris se precizeaza cine este adevaratul donatar.

99.Ce sunt donatiile indirecte.

-acte juridice încheiate cu intentia de a gratifica dar înfaptuite pe calea unui act juridic diferit de contractul de donatie.(renuntarea la un drept,remiterea de datorie si stipulatia în favoarea unei terte persoane).

100.Ce sunt darurile manuale.

-o donatie realizata prin traditiunea bunului mobil corporal transmis de la dispunator la gratificat,în baza acordului de vointa al partilor contractante.

101. Ce conditii se cer pentru validitatea unui dar manual.

-acordul de vointa pentru a transfera si dobândi un drept cu titlu gratuit;

-traditiunea,predarea efectiva si reala a bunului daruit.

102.Care sunt obligatiile donatarului.

-când contractul de donatie este pur gratuit,donatarul nu are nici o obligatie fata de donator;

-când donatia este cu sarcina,donatarul are obligatia de a executa sarcina,iar în caz contrar donatia poate fi revocata.

103.Care sunt obligatiile donatorului.

-predarea bunului donat donatarului

104. Care sunt cazurile în care donatorul datoreaza garantie pentru evictiune.

-când a promis expres garantie pentru evictiune;

-când evictiunea provine dintr-un fapt personal;

-când donatia este cu sarcini,în limitele valorii acestora.

105. Care sunt cazurile în care donatorul datoreaza garantie pentru viciile lucrului -când s-a obligat expres în acest sens;

-când viciile ascunse cunoscute de donator au provocat un prejudiciu donatarului;

-când donatia este cu sarcini,în limitele valorii acesteia.

106. Cum se realizeaza opozabilitatea fata de terti în materie de donatie.

-daca bunul donat este un bun mobil corporal,opozabilitatea se realizeaza prin transmiterea posesiei bunului;

-daca obiectul donatiei este un drept de creanta,opozabilitatea fata de terti se realizeaza prin notificarea cesiunii catre debitorul cedat ori prin acceptarea ei de catre debitor prin act autentic;

-daca obiectul contractului de donatie este un bun imobil opozabilitatea fata de terti se realizeaza din momentul transcrierii dreptului în cartea funciara.

107. Care sunt cauzele legale de revocare a donatiilor conform art. 829 Cod civil.

-revocarea pentru neexecutarea sarcinii;

-revocarea pentru ingratitudine;

-revocarea pentru survenienta de copil.

108. Când se revoca donatia pentru ingratitudine.

-atentatul la viata donatorului savârsit de donatar,fara a fi necesara pronuntarea unei hotarâri de condamnare,fiind suficienta intentia manifestata de donatar în acest sens;

-savârsirea unor delicte,cruzimi sau înjurii grave împotriva donatorului de catre donatar sau de o alta persoana,la ordinul lui;

-refuzul donatarului de a acorda alimente donatorului care se afla în nevoie.

109. Ce caracteristici prezinta actiunea în revocarea donatiei pentru ingratitudine.

-trebuie introdusa în termen de 1 an care se calculeaza de la data producerii faptului sau din ziua când donatorul l-a cunoscut;

-este o actiune persoanla care poate fi introdusa doar de donator ,dar mostenitorii acestuia pot deveni titulari în urmatoarele cazuri:

-actiunea a fost intentata de donator,dar acesta a decedat înainte de finalizarea procesului;

-donatorul a decedat înainte de expirarea termenului în care actiunea putea fi intentata.

-actiunea nu poate fi intentata decât împotriva autorului faptului de ingtatitudine.

-admiterea actiunii nu produce efecte retroactive fata de tertii care au dobândit ulterior bunul de la donatar ori acel bun a fost grevat în favoarea lor.

110.Când se revoca donatia pentru survenienta de copil.

-daca donatorului,care în momentul încheierii contractului nu avea copii sau alti descendenti,i se naste ulterior,chiar si postum,un copil viu,din casatorie sau din afara casatoriei

111. Cine poate formula actiunea în revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii.

-donator ,succesorii donatorului în drepturi(mostenitorii legali sau testamentari) precum si pe calea actiunii oblice,de creditorii chirografari ai acestor persoane.

112. Care dintre cauzele de revocare a donatiei opereaza de drept

-revocarea pentru survenienta de copil.

113.Care sunt caracterele juridice ale contractului de locatiune.

-contract translativ de folosinta;

- contract sinalagmatic;

-contract cu titlu oneros;

-contract comutativ;

-contract consensual;

-contract cu executare succesiva în timp.

114. Ce caracteristici prezinta capacitatea partilor în cazul contractului de locatiune.

-daca obiectul locatiunii este un bun imobil,iar durata locatiunii depaseste termenul de 5 ani,prin lege,locatiunea este considerata act de dispozitie,iar partile trebuie sa aiba capacitatea de a face acte de dispozitie,în caz contrar locatiunea reducându-se la 5 ani,dar numai la cererea partii incapabile.


115. Ce reguli se aplica în cazul în care contractul de locatiune se încheie de un coindivizar.

-vânzarea de catre unul dintre coproprietari;

-teoria mandatului tacit reciproc;

-gestiunea de afaceri.

116.Ce lucruri pot forma obiectul contractului de locatiune.

-lucrul închiriat

117. Cum se stabileste chiria în contractul de locatiune.

-în raport cu dirata contractului,în mod global sau pe unitati de timp si se plateste în termenele       prevazute în contract.

118. Ce conditii trebuie sa îndeplineasca chiria în contractul de locatiune

-sa fie determinata în momentul încheierii contractului sau determinabila;

-sa fie sincera sau serioasa sub sanctiunea nulitatii

-sa fie fixata de regula în bani.

119. Ce poate sa solicite instantei de judecata locatarul daca locatorul nu-si respecta obligatia de predare a lucrului.

-obligarea la predarea silita a lucrului si plata de daune-interese.

120. În ce conditii se angajeaza raspunderea locatorului pentru tulburarea folosintei provenind din viciile lucrului.

-raspunderea locatorului se angajeaza indiferent daca este de buna sau rea-credinta,dar numai pentru viciile ascunse ale lucrului,deoarece pentru viciile aparente locatarul este prezumat ca le-a acceptat.

121. Care sunt obligatiile locatorului.

-obligatia de predare;

-obligatia efectuarii reparatiilor;

-obligatia de garantie

122. În virtutea obligatiei de garantie, pentru ce tulburari raspunde locatorul.

-provenind din propria fapta;

-provenind de la terti;

-provenind din viciile lucrului.

123. Ce actiune are la îndemâna locatorul în cazul în care locatarul refuza sa restituie lucrul.

-o actiune personala,care îsi are izvorul în contract,care este supusa prescriptiei extinsive;

-o actiune în revendicare,daca are calitatea de proprietar,care este imprescriptibila.

124. Ce conditii trebuie sa îndeplineasca contractul de sublocatiune.

-încheierea lui sa nu fie interzisa printr-o clauza expresa a contractului principal;

-sublocatiunea sa nu contina dispozitii contrare contractului principal.

125. Prin ce se deosebeste cesiunea contractului de locatiune de sublocatiune.

-spre deosebire de sublocatiune care este un nou contract de locatiune,cesiunea contractului de locatiune constituie o vânzare a dreptului de folosinta,adica o cesiune de creanta cu titlu oneros.

126. Care sunt cauzele de încetare a contractului de locatiune.

-denuntarea unilaterala;

-expirarea termenului;

-rezilierea contractului;

-pieirea lucrului;

-desfiintarea titlului locatorului;

-efectele înstrainarii lucrului prin acte între vii.

127. Contractul de locatiune înceteaza în cazul pieirii totale a lucrului

-în cazul pieirii totale a lucrului,contractul de locatiune se desfiinteaza.


128. Cât timp ramân valabile locatiunile încheiate de uzufructuar dupa desfiintarea titlului locatorului.

-cel mult 5 ani.

129. Ce presupune tacita relocatiune.

-încheierea unui nou contract de locatiune,ceea ce înseamna ca nu se prelungesc efectele vechiului contract,iar noul contract opereaza pe durata nedeterminata.

130. Cum se realizeaza stabilirea termenului de preaviz la încetarea locatiunii.

-prin vointa partilor,iar în lipsa conventiei partilor,în functie de natura lucrului si dupa obiceiul locului.

131. Ce forma se cere pentru denuntarea unilaterala a locatiunii.

-nu se cere o forma speciala,dar trebuie facuta în scris ,iar daca partea concediata refuza sa dea o dovada de primire,acest lucru se realizeazaprin intermediul executorilor judecatoresti.

132. Care este sanctiunea care intervine pentru neexecutarea obligatiilor de catre una din partile contractului de locatiune.

-da dreptul celeilalte parti sa ceara,dupa punerea în întârziere a debitorului,rezilierea contractului cu daune-interese.

133. Care sunt caracterele juridice ale contractului de mandat.

-contract cu titlu gratuit;

-contract sinalagmatic;

-contract consensual;

-contract intuitu personae.

134. Ce caractere juridice prezinta contractul de mandat.

-contract cu titlu gratuit;

-contract sinalagmatic;

-contract consensual;

-contract intuitu personae

135. Care este obiectul principal al contractului de mandat.

-încheierea de acte juridice

136. Ce conditii se cer îndeplinite, din punct de vedere al capacitatii partilor, în cazul contractului de mandat.

referitor la mandant,daca actul care se va încheia este un act de conservare sau de administrare,acesta poate avea capacitate restrânsa de exercitiu,dar daca actul care se încheie este un act de dispozitie,se cere sa aiba capacitate deplina de exercitiu.

-referitor la mandatar,acesta trebuie sa aiba capacitatate deplina de exercitiu,indiferent de natura actului pe care urmeaza sa-l încheie.

137. Cum se interpreteaza mandatul dat în termeni generali

-în sensul ca a fost dat doar cu privire la acte de administrare

138. Ce este mandatatul în interes comun.

-este un contract prin care mandatarul are,pe lânga dreptul la remuneratie,un interes propriu la încheierea actului pentru care a fost însarcinat de mandant.
139. Ce este autocontractul în materia contractului de mandat.

-operatiunea juridica în care mandatarul actioneaza,pe de o parte,ca reprezentant al unei alte persoane,iar pe de alta parte,pentru sine.

140. Cum se produc efectele revocarii mandatului.

-numai pentru viitor-ex nunc.

141. Care sunt cauzele speciale de încetare a mandatului.

-punerea sub interdictie;

-insolvabilitatea;

-falimentul uneia din partile contractului.

142. Care sunt obligaiile mandantului.

-despagubirea mandatarului pentru toate cheltuielile facute de mandatar precum si pentru pierderile suferite cu ocazia îndeplinirii mandatului;

-obligatia de plata a remuneratiei,daca partile au convenit încheierea unui contract cu titlu oneros.

143. Ce reprezinta mandatul fara reprezentare.

-este contractul prin care una din parti,împrumutatorul de nume,este împuternicita de cealalta parte sa îndeplineasca unul sau mai multe acte juridice pe seama acestuia din urma,dar ascunzând fata de tertii contractanti calitatea de intermediar an care lucreaza pentru altul.

-reprezinta un caz de simulatie prin interpunere de persoane.

144. Care sunt optiunile beneficiarului pactului de preferinta în caz de nerespectare a pactului prin vânzarea bunului unui tert.

-poate solicita numai plata de daune-interese

145. Când trebuie sa fie îndeplinita conditia existentei obiectului contractului.

-la momentul încheierii acestuia.

146. Care este sanctiunea care se aplica în sistemul dreptului civil român care intervine pentru nevalabilitatea cauzei contractului.

-nulitatea absoluta a contractului

147. Lipsa cauzei atrage nulitatea absoluta a contractului, când se datoreaza.

-lipsei obiectului contraprestatiei în contractelesinalagmatice;

-lipsei remiterii bunului în contractele reale;

-lipsei elementului aleatoriu-riscu-în contractele aleatorii.

148. În ce cazuri se considera ca tacerea poate sa însemne acceptare a ofertei.

-legea admite tacita reconductiune-tacita reînchiriere;

-partile pot sa fi convenit,mai înainte,ca simpla tacere dupa primirea ofertei sa aiba valoare de acceptare;

-atunci când oferta este facuta exclusiv în interesul celeilalte parti,ea poate fi considerata ca fiind acceptata chiar daca partea careia i-a fost adresata tace.

149. Care sunt consecintele pe care le produce momentul încheierii contractului.

-din momentul încheierii contractului acesta poate sa-si produca efectele,nascându-se drepturile si obligatiile partilor contractante;

-în raport de acest moment se apreciaza posibilitatea de revocare,precum si caducitatea ofertei;

-viciile de consimtamânt se analizeaza în raport de momentul încheierii contractului;

-în cazul contractelor translative de proprietate având ca obiect bunuri certe,transmiterea dreptului de proprietate are loc în momentul încheierii contractului,iar riscul pieirii bunurilor se suporta de cumparator;

-în caz de conflict de legi în timpul contractului i se va aplica legea în vigoare la momentul încheierii sale;

-determina locul încheierii contrac tului.

150. Care sunt regulile speciale de interpretare a contractelor.

-clauzele îndoielnice se interpreteaza în sensul care reiese din natura contractului;

- clauzele îndoielnice se interpreteaza în sensul în care ele pot produce un efect;

-în cazul în care exista îndoiala clauzele contractului se interpreteazadupa obiceiul locului unde s-a încheiat contractul;

-regula in dubio pro reo, când este îndoiala,conventia se interpreteaza în favoarea celui care se obliga;

-oricât de generali ar fi termenii contractului,acesta are ca obiect numai prestatiile la care partile s-au obligat;

-atunci când în contract se da un exemplu pentru aplicarea obligatiilor,nu se restrânge numarul si întinderea acestora la exemplul dat.

151. Care sunt exceptiile de la principiul obligativitatii contractului.

-denuntarea unilaterala a contractului;

-încetarea contractelor intuiti personae;

-suspendarea fortei obligatorii a contractului;

-prorogarea legala;

152. Ce este denuntarea unilaterala a contractului.

-revocarea contractelor se poate realiza nu nunai prin consimtamântul mutual dar si din cauze autorizat de lege;între aceste cauze se înscrie si denuntarea unilaterala a contractului care poate sa intervina în materia contractului de închiriere fara termen,a contractului de mandat sau a contractului de depozit.

153. Ce este încetarea contractelor intuitu personae.

-contractele intuitu personae sunt încheiate în considerarea calitatilor deosebite ale unei parti,iar daca partea a decedat contractul înceteaza de plin drept.

154. Ce este prorogarea legala.

-prelungirea legala a contractului dincolo de termenul stabilit de parti.

155. Care sunt trasaturile caracteristice ale promisiunii pentru fapta altuia.

-tertul nu este obligat prin contractul încheiat între promitent si creditorul promisiunii,iar obligatia sa se va naste numai daca adera la contract sau încheie un nou contract;

-ceea ce se promite este fapta personala a debitorului de a determina o terta persoana sa-si asume un angajament juridic fata de creditor;

-debitorul nu este obligat sa garanteze fata de tert executarea angajamentului de catre terta persoana.

156. Care sunt cazurile de actiuni directe reglementate de Codul civil.

-în materia contractului de antrepriza;

-în materia contractului de mandat.

157. Care sunt cazurile de aplicatii ale stipulatiei pentru altul.

-în materia donatiei cu sarcina în favoarea unui tert si a rentei viagere;

-în cazul contractului de asigurare;

-în cazul contractului de transport de bunuri.

158. Ce presupune simulatia prin încheierea unui contract fictiv.

-o disimulare totala a realitatii,în sensul ca actul public este lipsit de orice continut juridic,fiind anihilat de prevederile contraînscrisului.

159. Când trebuie încheiat actul secret pentru a ne afla în prezenta simulatiei.

-anterior sau concomitent cu actul public.

160. Care sunt conditiile cerute pentru exercitarea actiunii în rezolutiune.

-una dintre parti sa nu-si fi executat obligatiile sale;

-neexecutarea sa fi fost imputabila partii care nu si-a îndeplinit obligatia;

-debitorul obligatiei neexecutate sa fi fost pus în întârziere,în conditiile prevazute de lege.


161. Care este sanctiunea aplicabila în cazul în care în momentul vânzarii lucrul vândut era pierit în tot.

-nulitatea absoluta.

162. Care sunt optiunile cumparatorului, daca bunul a pierit în parte.

-sa renunte la contract;

-sa ceara executarea supra partii ramase din lucru, cu o reducere proportionala din pret.

163. Ce posibilitati are cumparatorul daca obiectul contractului de vânzare-cumparare este un teren, iar la predare, întinderea terenului este mai mica decât cea mentionata în contract.

-completarea,daca vânzatorul mai are alaturi teren;

-o reducere din pret proportionala cu întinderea gasita lipsa;

-rezolutiunea contractului daca imobilul nu poate fi folosit pentru destinatia avuta în vedere la momentul încheierii contractului.

164. În ce termen se prescrie actiunea cumparatorului împotriva vânzatorului având ca obiect garantie pentru evictiune.

-în termenul general de prescriptie de 3 ani

165. În ce termen poate fi intentata actiunea redhibitorie sau estimatorie.

-6 luni;

-daca viciile au fost ascunse cu viclenie în termenul general de prescriptie.

166. Cum se poate modifica obligatia de garantie contra viciilor.

-prin conventia partilor care pot sa înlature,limiteze sau sa agraveze printr-o clauza expresa aceasta obligatie.

167. În ce termen se poate intenta actiunea vânzatorului având ca obiect plata pretului.

-în termenul general de prescriptie de 3 ani.

168. Ce bunuri pot forma obiectul darului manual..

-bunurile mobile corporale,susceptibile de traditiune,iar prin exceptie si titlurile la purtator.

169. În ce termen trebuie introdusa actiunea în revocarea donatiei pentru ingratitudine.

-1 an care se calculeaza de la data producerii faptului sau din ziua când donatorul l-a cunoscut.

170. Ce actiune poate intenta locatorul daca locatarul refuza sa restituie lucrul.

-o actiune personala,care îsi are izvorul în contract,care este supusa prescriptiei extinctive;

-o actiune în revendicare,daca are calitatea de proprietar ,care este imprescriptibila.


RASP GRILE DR ADMINISTRATIV1d 2b 3a 4b 5b 6b 9b 10c 11d 12c 13b 14a 15b 16d 17b 18a 19d 20d 21a 22b 23b 24a 25a 26d 27c 28a 30d 31c 32a 33a 34c 35d 36a 37c 38b 39a 40d 41d 42a 43c 43c 44b 45c 46a 47b 48c 49a 50b 51c 52d 53b 54d 55b 56b 57c 58d 59d 60c 61c 62d 63b 64d 65b 66c 67c 68b 69a 70c 71a 72d 73d 74c 75d 76b 77c 78b 79a 80c 81d 82b 83c 84d 85c 86d 87b 88a 89c 90a 91b 92d 93a 94b 95c 96d 97a 98e 99d 100d 101c 102b 103a 104a 105b 106a 107c 108a 109d 110c 111d 112c 113d 114d 115c 116d 117a 118c 119b 120d 121b 122b 123b 124a 125a 126c 127a 128b 129b 130d 131c 132d 133c 134d 135c 136c 137a 138d 139d 140a 141d 142c 143d 144a 145b 146c 147a 148a 149d 150b 151d 152b 153c 154c 155b 156b 157d 158a 159a 160a 161a 162d 163b 164d 165b 166c 167c 168c 169d 170d 171c 172c 173d 174c 175d 176c 177c 178b 179d 180b 181c 182b 183d 184c 185a 186b 187a 188d 189b 190c 191b 192b 193b 194c 195d 196c 197b 198a 199c 200c 201b 202c 203b 204a 205c 206d 207d 208d 209c 210a 211c 212c 213c 214a 215a 216a 217a 218c 219c 220b 221b 222c 223c 224a 225a 226c 227b 228b 229a 230b 231a 232c 233b 234c 235b


Document Info


Accesari: 5759
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )