Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
DIRECTIVELE EUROPENE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Stiinte politice


DIRECTIVELE EUROPENE ĪN DOMENIUL SECURITĂŢII sI SĂNĂTĂŢII ĪN MUNCĂDirectiva-cadru 80/1107/CEE defineste responsabilitatile si drepturile tuturor partilor la care se face referire la nivelul īntreprinderilor, precum si obligatiile statelor membre. Aceasta este completata de urmatoarele directive specifice, derivate din art. 8 al directivei:

Directiva 81/605/CEE referitoare la protectia lucratorilor īmpotriva riscurilor legate de expunerea la plumb metalic si compusii sai ionici (prima directiva specifica conform art. 8);

Directiva 83/477/CEE referitoare la protectia lucratorilor īmpotriva riscurilor legate de expunerea la azbest (a doua direc 444e45e tiva specifica conform art.8);

Directiva 86/188/C.E.E referitoare la protectia lucratorilor impotriva riscurilor datorate expunerii la zgomot.

Directivele specifice (europene) in domeniul S.S.M

Directiva-cadru 89/391/C.E.E adoptata la 12.06.1989 este prima si cea mai importanta dintre directivele referitoare la prescriptii minimale cu privire la S.S.M. Din aceasta decurg urmatoarele directive specifice:

89/654/C.E.E : locul de munca;

89/655/C.E.E : utilizarea echipamentului tehnic;

89/656/C.E.E : utilizarea echipamentelor individuale (E.I.P);

90/269/C.E.E : manipularea manuala a maselor;

90/270/C.E.E : activitati video-terminale;

90/394/C.E.E : agenti cancerigeni;

90/679/C.E.E si 93/88/C.E.E : agenti biologici;

92/57/C.E.E : santiere temporare sau mobile;

92/58/C.E.E : semnalizare de securitate;

92/85/C.E.E : lucratoare gravide;

92/98/C.E.E : industria extractiva prin foraj;

91/104/C.E.E : industria extractiva de suprafata si subterana;

93/103/C.E.E : nave de pescuit;

88/364/C.E.E : protectia lucratorilor prin interzicerea folosirii agentilor specifici.

DIRECTIVA - CADRU 89/391/CEE

privind introducerea de masuri pentru stimularea imbunatatirilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca

A fost adoptata la 12 iunie 1989 si este reglementarea de baza in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Ea are ca element generator Tratatul de instituire a CEE (legea de baza de functionare a Uniunii), in care se stipuleaza cerintele minime in domeniu (art. 118 A), pentru a garanta un nivel crescut de protectie a muncitorilor.

Principiile generale ale Directivei, se refera la:

prevenirea aparitiei riscurilor profesionale;

evaluarea riscurilor care nu au fost eliminate prin proiectare;

protectia sanatatii si securitatii in munca;

eliminarea factorilor de risc de accidentare;

informarea, consultarea, participarea echilibrata in concordanta cu legile nationale si/sau practicile si instruirea muncitorilor si reprezentantilor lor.

Ca domeniu de aplicare, prevederile se vor aplica in toate sectoarele de activitate, atat publice cat si private (industriale, agricole, comerciale, administrative, de servicii, educationale, culturale, etc.). Sunt exceptate de la aceste reglementari, anumite activitati specifice de servicii publice (armata, politia) si anumite activitati specifice in serviciile de protectie civila. In aceste cazuri se recomanda, pe cat posibil, urmarirea obiectivelor acestei Directive.

Structura Directivei-cadru, cuprinde 4 parti:

Partea I - PREVEDERI GENERALE

Cap. 1 - Obiect

Cap. 2 - Scop si domeniu de aplicare

Cap. 3 - Definitii

Cap. 4 - Obligatiile statelor membre

Partea a II-a - OBLIGATIILE PATRONILOR

Cap. 5 - Prevederi generale

Cap. 6 - Obligatiile generale ale patronilor

Cap. 7 - Servicii de protectie si prevenire

Cap. 8 - Primul ajutor, combaterea incendiilor si evacuarea muncitorilor in cazul unui pericol iminent sau deosebit

Cap. 9 - Alte obligatii ale patronilor

Cap. 10 - Informarea muncitorilor

Cap. 11 - Consultarea si participarea muncitorilor

Cap. 12 - Instruirea muncitorilor

Partea a III-a - OBLIGATIILE MUNCITORILOR

Cap. 13 - Responsabilitatile muncitorilor

Partea a IV-a - PREVEDERI DIVERSE

Cap. 14 - Supravegherea sanatatii

Cap. 15 - Grupuri de risc

Cap. 16 - Directive specifice - Amendamente

Cap. 17 - Comitetul

Cap. 18 - Proceduri finale

Cap. 19 - Destinatar

In Cap. - "Prevederi generale" (partea a II-a), este fixat cadrul general al indatoririlor patronului:

asigurarea securitatii si sanatatii muncitorilor in toate aspectele referitoare la munca;

raspunderea patronului nu va fi anulata in cazurile in care acesta angajeaza servicii sau persoane competente din exterior;

principiul responsabilitatii patronului nu va fi afectat de obligatiile muncitorilor in domeniul igienei si securitatii muncii;

statele membre pot exclude sau limita responsabilitatea patronului acolo unde evenimentele sunt cauzate de conditii neobisnuite si neprevazute, dincolo de controlul patronilor sau care nu ar fi putut fi evitate in ciuda protectiei planificate.

In Cap. 6 - "Obligatii generale ale patronilor", sunt prezentate principiile generale de prevenire:

a)     evitarea riscurilor;

b)    evaluarea riscurilor ce nu pot fi evitate;

c)     combaterea riscurilor la sursa;

d)    adaptarea muncii la om, cu referire la proiectarea locurilor de munca, alegerea echipamentului de lucru si alegerea metodelor de productie si de munca;

e)     adaptarea la progresul tehnic;

f)      inlocuirea pericolelor prin non-pericole, sau pericole mai mici;

g)     dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzatoare si coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea muncii si a conditiilor de munca, relatiile sociale si influenta factorilor de mediu;

h)     prioritatea masurilor de protectie colective fata de cele individuale;

i)       prevederea de instructiuni corespunzatoare pentru muncitori.

De asemenea, tinand cont de natura activitatilor din unitate, patronul este obligat sa ia urmatoarele masuri:

evaluarea riscurilor pentru sanatatea si securitatea muncitorilor;

luarea in considerare a capacitatii muncitorului, oriunde i se incredinteaza sarcini de munca;

sa se asigure ca problemele planificarii si introducerii de noi tehnologii sunt subiecte de consultare cu muncitorii si/sau reprezentantii lor in ceea ce priveste consecintele pentru sanatatea si securitatea muncitorilor;

sa ia masuri corespunzatoare astfel incat la locurile de munca cu pericol specific si deosebit, sa aiba acces numai muncitori cu instruire adecvata.

In Cap. 7 - "Servicii de protectie si prevenire", sunt mentionate obligatiile patronilor in organizarea serviciilor specifice de SSM. Patronul are printre indatoriri desemnarea unuia sau mai multor muncitori pentru a realiza activitati legate de protectia si prevenirea riscurilor profesionale. Acestia trebuie sa beneficieze de timp adecvat pentru a-si indeplini obligatiile, de mijloace necesare si trebuie sa aiba capacitate si aptitudini adecvate. Ei nu pot fi pusi in nicio situatie defavorabila din cauza desfasurarii activitatii lor specifice.

De asemenea, se prevede ca, pentru cazurile in care unele masuri preventive nu se pot rezolva datorita lipsei de competenta a personalului din unitate, sa se angajeze persoane sau servicii competente din afara. Patronul este obligat sa asigure informarea acestora cu privire la factorii de risc cunoscuti.

In toate cazurile, personalul trebuie sa fie in numar suficient pentru a se ocupa de organizarea masurilor de protectie si prevenire. In acest sens, se tine cont de:

marimea unitatii;

riscurile la care sunt supusi muncitorii;

distributia muncitorilor in cadrul intreprinderii.

In Cap. 8 - "Primul ajutor, combaterea incendiilor si evacuarea muncitorilor in cazul unui pericol iminent si deosebit", sunt specificate indatoririle patronului in aceste situatii.

Patronul trebuie sa ia toate masurile necesare in aceste cazuri - adaptate naturii activitatii si marimii unitatii - si, de asemenea, sa asigure orice contacte necesare cu serviciile exterioare in ce priveste primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri. El va desemna muncitori cu responsabilitate pentru implementarea acestor masuri.

Alte responsabilitati ale patronului:

informarea, cat mai repede posibil, a muncitorilor care sunt sau pot fi expusi unui pericol iminent sau deosebit;

sa actioneze sau sa dea instructiuni muncitorilor, sa opreasca lucrul si/sau sa paraseasca imediat locul de munca si sa se indrepte spre o zona sigura, in conditiile unui pericol iminent, deosebit si inevitabil;

sa se abtina sa ceara muncitorilor reluarea lucrului intr-o situatie unde exista inca un pericol deosebit si iminent (se excepteaza cazurile motivate corespunzator).

In Cap. , se prevad "Alte obligatii ale patronilor":

a)     patronul trebuie sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor de sanatate si securitate a muncii, inclusiv pentru acele grupuri de muncitori care sunt expusi la riscuri speciale;

b)    patronul va decide asupra masurilor de protectie ce urmeaza a fi adoptate si asupra echipamentului de protectie ce urmeaza a fi utilizat;

c)     patronul va tine evidenta accidentelor profesionale ce au ca efect incapacitate temporara de munca peste trei zile;

d)    patronul va pune la dispozitia autoritatilor responsabile si in conformitate cu legile mentionate si/sau practicile nationale, rapoarte privind accidentele profesionale suferite de muncitorii sai.

In Cap. - "Informarea muncitorilor", sunt prevazute indatoriri pentru informarea:

muncitorilor sau reprezentantilor acestora in intreprindere si/sau unitate;

sefilor muncitorilor din orice intreprindere exterioara, angajati cu lucrul in intreprindere;

lucratorilor cu functii specifice de realizare a masurilor de securitate si sanatate a muncitorilor, sau a reprezentantilor muncitorilor cu raspunderi specifice pentru securitatea si sanatatea lucratorilor.

In Cap. - "Consultarea si participarea muncitorilor", se subliniaza indatorirea patronului de a permite muncitorilor si/sau reprezentantilor lor de a participa la discutarea tuturor problemelor referitoare la sanatatea si securitatea muncii, prin:

consultarea muncitorilor;

dreptul muncitorilor si/sau reprezentantilor lor, sa faca propuneri;

participare echilibrata, in conformitate cu legile si practicile nationale.

Pentru personalul cu responsabilitati specifice īn securitatea si sanatatea muncitorilor, patronul trebuie sa asigure dreptul de participare la consultari, cu privire la:

orice masura care ar afecta substantial securitatea si sanatatea;

desemnarea muncitorilor cu responsabilitati legate de protectia si prevenirea riscurilor profesionale, primul ajutor, lupta impotriva incendiilor si evacuarea muncitorilor in caz de pericol;

angajarea, cand este cazul, a persoanelor sau serviciilor competente din afara intreprinderii;

organizarea si planificarea instruirii muncitorilor.

In Cap. - "Instruirea muncitorilor" se prevede ca patronul sa se asigure ca fiecare muncitor primeste o instruire adecvata pe probleme de securitate si igiena a muncii (in special informatii si instructiuni specifice locului de munca si postului):

la angajare;

la schimbarea locului de munca, sau la transfer;

cu ocazia introducerii unui nou echipament tehnic, sau a unei schimbari in echipamentul existent;

cu ocazia introducerii unei noi tehnologii.

In Partea a III-a - OBLIGATIILE MUNCITORILOR, sunt precizate obligatiile muncitorilor:

a)     sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, sa transporte corect echipamentul si alte mijloace de productie;

b)    sa utilizeze corect echipamentul de protectie individuala furnizat si, dupa utilizare, sa il inapoieze la locul sau;

c)     sa se abtina de la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate corespunzatoare masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive de protectie;

d)    sa comunice imediat patronului si/sau altor muncitori cu responsabilitati specifice pentru sanatatea si securitatea muncitorilor, orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol serios pentru sanatate si securitate si orice defectiuni ale sistemului de protectie;

e)     sa coopereze cu patronul si/sau cu muncitorii cu responsabilitati specifice in asigurarea sanatatii si securitatii, in conformitate cu practica nationala, atata timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru protectia sanatatii si securitatii muncitorilor;

f)      sa coopereze, in conformitate cu practica nationala si atata timp cat este necesar, cu patronul si/sau muncitorii cu responsabilitati specifice privind sanatatea si securitatea muncitorilor, pentru a da posibilitatea patronului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt neprimejdioase.

Directiva se incheie cu Partea a IV-a - "Prevederi diverse".

In Cap. - "Supravegherea sanatatii", se cere statelor membre sa asigure supravegherea corespunzatoare a riscurilor de sanatate pe care muncitorii si le asuma la lucru. Se prevede ca fiecare muncitor sa poata fi controlat medical la intervale regulate, daca doreste.

In Cap. - "Grupuri de risc", se prevede ca "grupurile supuse riscurilor speciale trebuie protejate impotriva pericolelor care le afecteaza in mod specific".

In Cap. - "Directive speciale - Amendamente", se fac precizari privind adoptarea Directivelor speciale ce decurg din Directiva-cadru 89/391/CEE (in numar de 13). Se fac referiri si la eventualele amendamente la aceste directive.


Document Info


Accesari: 4087
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )