Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Uploadloading...

DREPT CIVIL. DREPTURILE REALE. OBLIGATIILE TEST GRILA

Drept


loading...
ALTE DOCUMENTE

ACTIUNE IN EVACUAREA CHIRIASULUI PENTRU DEGRADAREA IMOBILULUI
ACTIUNE PENTRU REPARAREA PREJUDICIULUI CAUZAT DE TERTI
Fazele infractiunii
Legea penala
ACTUL JURIDIC CIVIL
TRATATUL INTERNATIONAL CA IZVOR DE DREPT ADMINISTRATIV
NULITATEA ACTELOR DE PROCEDURA
SISTEMUL POLITIC AL FRANTEI
INTRODUCERE IN DREPTUL ADMINISTRATIV
COMPLICITATEA

UNIVERSITATEA "SPIRU HARET"

FACULTATEA DE DREPT sI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

ANUL II

SEMESTRUL I

DREPT CIVIL. DREPTURILE REALE. OBLIGAŢIILE 1

TESTE GRILĂ

TEST 1

1.     Patrimoniul este compus din:                                               

a.      activ

b.     pasiv

c.     activ si pasiv 21221o145v

2.     O constructie este un bun :                                                  

a.      incorporal

b.     comnsumptibil

c.     imobil

3.     În functie de modul de dobândire, dreptul                            

de proprietate are urmatoarele forme:

a.      dreptul de proprietate al persoanelor fizice

si dreptul de proprietate al persoanelor juridice

b.     dreptul de proprietate dobândit prin acte juridice

dreptul de proprietate dobândit prin fapte juridice

c.     dreptul de proprietate publica si dreptul de

proprietate publica

4.     Constituie forma a proprietatii comune pe                            

cote-parti:

a.     coproprietatea obisnuita sau temporara

b.     proprietatea rezolubila

c.     propriatatea anulabila

5.     Actiunile posesorii se clasifica în:                                         

a.     actiunea în complângere si actiunea în reintegrare

b.     actiunea confesorie si actiunea negatorie

c.     actiunea în revendicare si actiunea în resciziune

6. Constituie un mod de transmitere a obligatiilor :                     

a.      novatia

b.     cesiunea de creanta

c.     delegatia

7. Despagubirea care se acorda în cazul raspunderii civile          

    delictuale este întotdeauna :

a.      patrimoniala

b.     morala

c.     în echivalent banesc

8. Rezilierea contractului :                                                         

a.      se aplica în caz de neexecutare a unor

contracte cu executie instantanee

b.     desfiinteaza retroactiv contractul

c.     se aplica în cazul neexecutarii unor contracte cu executare succesiva

9. Sanctiunea specifica simulatiei este, de regula :                      

a.      nulitatea absoluta

b.     nulitatea relativa

c.     inopozabilitatea fata de terti a situatiei juridice creata

prin contractul secret si dupa caz, înlaturarea simulatiei

pe calea actiunii în simulatie

10. Contractele cu titlu gratuit se clasifica în :                            

a.      contracte comutative si contracte aleatorii

b.     contracte dezinteresate si liberalitati

c.     contracte principale si contracte accesorii

TEST 2

6.     Dreptul de uzufruct este un drept :                    

a.     real principal

b.     de creanta

c.     real accesoriu

7.     Atributele dreptului de proprietate sunt :            

a.      animus si corpus

b.     jus utendi, jus fruendi si jus abutendi

c.     elementul material si elementul psihologic

8.     Constituie obiect al dreptului de proprietate       

privata:

a.     domeniul privat al statului

b.     domeniul public judetean

c.     domeniul public local

9.     În cazul încheierii unui act de înstrainare a         

unui imobil de catre unul dintre sotii proprietari

sanctiunea este:

a.      inopozabilitatea

b.     nulitatea absoluta

c.     nulitatea relativa

5. Constituie servitute legala:                                  

a.      servitutea izvoarelor

b.     servitutea de vedere

c.     servitutea de scurgere a apelor naturale

6. Conform art. 1093 C.civ., plata se poate face :                                

a.      numai de o persoana interesata

b.     numai de o persoana neinteresata

c.     de orice persoana interesata si chiar de o persoana neinteresata

7. Temeiul juridic al raspunderii civile delictuale este :                          

a.      art. 969 C.civ.

b.     art. 998-1003 C.civ.

c.     art. 480 C.civ.

8. Temeiul juridic al invocarii exceptiei de neexecutare a                      

     contractului îl constituie :

a.      interdependenta obligatiilor reciproce din contractul sinalagmatic

b.     principiul pacta sunt servanda

c.     principiul relativitatii efectelor contractului

9. Oferta de a contracta poate fi facuta :                                             

a.      în scris, verbal sau chiar în mod tacit

b.     numai în scris

c.     numai în mod expres

10.Elementele raportului juridic de obligatie sunt :                                

a.      subiectele, continutul si obiectul

b.     subiectul activ, subiectul pasiv si continutul

c.     subiectul activ, subiectul pasiv si obiectul

TEST 3

1.     Este un drept real principal :                             

a.     dreptul de uz

b.     dreptul de gaj

c.     dreptul de ipoteca

2. Alimentele sunt bunuri :                                     

a.     consumptibile

b.     incorporale

c.     imobile

3.     Atributele dreptului de proprietate publica

se exercita de catre :

a.      stat si particulari

b.     particulari si unitatile administrativ-teritoriale

c.     stat si unitatile administrativ-teritoriale

4.     Bunurile din domeniul privat al statului     

pot fi:

a.      înstrainate prin acte cu titlu gratuit

b.     date în plata

c.     vândute prin licitatie publica

5.     Constituie actiuni petitorii:                                

a.      actiunea în complângere

b.     actiunea în revendicare

c.     actiunea în reintegrare

6.     În functie de opozabilitatea lor, obligatiile civile se clasifica în :       

a.      obligatii civile perfecte si obligatii civile imperfecte (naturale)

b.     obligatii obisnuite, obligatii reale si obligatii opozabile si tertilor

c.     obligatii de a da, obligatii de a face si obligatii de anu face

7. Contractele cu titlu oneros se clasifica în :                                       

a.      contracte comutative si contracte aleatorii

b.     contracte dezinteresate si liberalitati

c.     contracte numite si contracte nenumite

8.     Succesorii universali, succesorii cu titlu universal,                          

succesorii cu titlu particular si creditorii chirografari

ai partilor contractului sunt :

a.      parti în contract

b.     terti fata de contract

c.     succesori ai partilor contractului (avânzi-cauza)

9.     Simulatia este :                                                                              

a.      o exceptie de la opozabilitatea fata de terti a contractului

b.     o aparenta exceptie de la principiul relativitatii efectelor contractului

c.     o exceptie de la principiul relativitatii efectelor contractului

10. În lipsa unui pact comisoriu, rezolutiunea contractului :         

a.      opereaza de drept
b.     intervine prin simpla vointa a partilor

c.     opereaza numai în urma pronuntarii unei hotarâri judecatoresti

TEST 4

1. Dreptul de servitute este :                                  

a.     un drept real accesoriu

b.     un drept real principal

c.     un drept de creanta

2. Conform art. 136, alin.3 din Constitutie,             

    marea teritoriala face obiectul :

a.      proprietatii comuna pe cote parti

b.     proprietatii publice

c.     proprietatii private

3.     Caracterele dreptului de proprietate publica       

sunt:

a.     inalienabilitatea, imprescriptibilitatea si insesizabilitatea

b.     alienabilitatea, prescriptibilitatea si sesizabilitatea

c.     prescriptibilitatea extinctiva si prescriptibilitatea achizitiva

4.     Elementele posesiei sunt:                                  

a.     animus si corpus

b.     uzus, fructus si abuzus

c.     jus fruendi, jus utendi si jus abutendi

5. Constituie servitute naturala:                              

a.      servitutea de vedere

b.     servitutea de trecere

c.     servitutea izvoarelor

3.     Partile raportului juridic rezultat în urma platii lucrului            

nedatorat sunt :

a.      gerantul si geratul

b.     solvens si accipiens

c.     gestionarul si gestionatul

4.     Raspunderea civila delictuala este:                                                 

a.     o sanctiune civila cu caracter reparator

b.     o pedeapsa

c.     o forma a raspunderii contractuale

5.     Raspunderea comitentilor pentru faptele prepusilor este                  

reglementata de:

a.      art. 1002 Cod civil

b.     art. 1001 Cod civil

c.     art. 1000 alin. 3 Cod civil

9. Stabilirea despagubirilor (daunelor-interese) nu se poate face: 

a.     numai prin vointa excusiva a debitorului despagubirilor

b.     prin conventia partilor

c.     pe cale judecatoreasca

10.Modurile de stingere a obligatiilor care duc la realizarea                   

     creantei creditorului sunt:

a.      remiterea de datorie si imposibilitatea fortuita de executare

b.     compensatia, confuziunea si darea în plata

c.     darea în plata, confuziunea si remiterea de datorie

TEST 5

1. Este un drept real accesoriu :                             

a.      dreptul de uz

b.     dreptul de uzufruct

c.     dreptul de gaj

2. Dreptul de abitatie este :                                    

a.      un drept de creanta

b.     un drept real accesoriu

c.     un drept real principal

3.     Titularii (subiectii) dreptului de proprietate         

publica pot fi :

a.     comuna si orasul

b.     persoanele fizice

c.     orice persoane juridice

4.     Caracterele dreptului de proprietate privata        

sunt:

a.      inalienabilitatea, imprescriptibilitatea si insesizabilitatea

b.     alienabilitatea, prescriptibilitatea si sesizabilitatea

c.     prescriptibilitatea extinctiva si prescriptibilitatea achizitiva

5.     Încetarea coproprietatii fortate asupra               

partilor comune din cladirile cu mai multe

apartamente se poate realiza:

a.     prin hotarârea adunarii generale a proprietarilor

b.     prin hotarârea majoritatii proprietarilor

c.     prin acordul tuturor proprietarilor

6.     Dupa sanctiunea juridica care le este proprie, obligatiile se              

clasifica în:

a.      obligatii de a da, obligatii de a face si obligatii de a nu face

b.     obligatii pozitive si obligatii negative

c.     obligatii civile prefecte si obligatii civile imperfecte (naturale)

7. Dupa modul de formare, contractele se clasifica în:                         

a.      contracte consensuale, contracte solemne si contracte  reale

b.     contracte sinalagmatice si contracte unilaterale

c.     contracte cu titlu oneros si contracte cu titlu gratuit

8. Este posibil în dreptul civil român ca o persoana straina                  

de contract  sa fie obligata printr-un contract la care nu a fost parte ?

a.      da

b.     nu

c.     depinde de tipul contractului

9. Promisiunea faptei altuia :                                                               

a.      este o exceptie de la principiul relativitatii efectelor contractului

b.     este o exceptie aparenta de la principiul relativitatii efectelor contractului

c.     este o exceptie de la opozabilitatea fata de terti a contractului

10.Ipoteca este:                                                                                 

a.      o garantie personala

b.     o garantie reala mobiliara

c.     o garantie reala imobiliara

 

TEST 6

2.     În functie de posibilitatea de înlocuire unele       

cu altele în executarea unei obligatii, bunurile se clasifica în :

a.     fungibile si nefungibile

b.     frugifere si nefrugifere

c.     mobile si imobile

3.     Conform art. 136, alin.3 din Constitutie,            

apele cu potential energetic valorificabil de

interes national fac obiectul exclusiv al :

a.      proprietatii private

b.     propriatatii publice

c.     proprietatii comune pe cote parti

4.     Pot constitui moduri de încetare a dreptului

de proprietate publica:

a.     pieirea bunului pe cale naturala

b.     donatia

c.     uzucapiunea

5.     Încetarea coproprietatii fortate se poate   

realiza prin:

a.      vointa unuia dintre proprietari

b.     partaj

c.     expropriere pentru cauza de utitlitate publica

5. Avulsiunea este:                                       

a.     un caz de accesiune naturala

b.     un caz de accesiune artificiala

c.     un caz de accesiune mobiliara

6. Partile raportului juridic rezultat în urma gestiunii de afaceri sunt :     

a.      gerantul si geratul

b.     solvens si accipiens

c.     gestionarul si gestionatul

7. Raspunderea reglementata de art. 998-1003 Cod civil este               

    o forma a raspunderii:

a.      penale

b.     administrative

c.     civile

8.     Raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie este          

     reglementata de:

a.      art. 1003, alin.3 Cod civil

b.     art. 998 Cod civil

c.     art. 1000, alin.4 Cod civil

9.     Suma de bani pe care debitorul trebuie sa o plateasca pentru          

     fiecare zi de întârziere în cazul obligatiei de a face constituie:

a.      daune cominatorii

b.     daune moratorii

c.     daune compensatorii

10.Constituie un mod de transformare a obligatiilor:                   

a.      novatia

b.     cesiunea de creanta

c.     subrogatia în drepturile creditorului prin plata creantei


loading...
Document Info


Accesari: 10942
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2016 )