Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
OPERATIUNI CU TITLURI SI OPERATIUNI DIVERSE

Business
OPERAŢIUNI CU TITLURI sI OPERAŢIUNI DIVERSE

Cu o structura eterogena, clasa 3 contine atât conturi de titluri, cât si conturi care în evidenta întreprinderilor sunt catalogate drept conturi de terti.
4.1. OPERAŢIUNI CU TITLURI

Titlurile sunt valori mobiliare, titluri de stat, titluri de creante negociabile, titluri de piata interbancara si alte creante reprezentate printr-un titlu si negociabile pe piata.

Valorile mobiliare reprezinta instrumente negociabile, fie emise în forma materiala, fie evidentiate prin înscrieri în cont care confera detinatorilor drepturi patrimoniale asupra emitentului specifice conditiilor de emisiune a titlurilor.

Sunt valori mobiliare : actiunile, obligatiunile si alte instrumente încadrate de CNVM în aceasta categorie.

Titlurile de stat se emit de organele de specialitate ale administratiei publice centrale, de regula sub forma dematerializata. Proprietatea asupra acestor titluri se înregistreaza la BNR, iar schimbarea acesteea se anunta.

Titlurile de creante negociabile sunt certificate de depozit, bilete de trezorerie si alte titluri emise de banci în baza unor reglementari specifice.

Titlurile de piata interbancara sunt titluri emise si negociabile pe piata interbancara.

În functie de veniturile pe care le genereaza, titlurile sunt împartite în:

- titluri cu venit fix, cele cu o rata fixa a dobânzii (exemple: obligatiuni, certificate de trezorerie) ;

- titluri cu venit variabil (exemplu: actiuni).

O alta clasificare a titlurilor tine cont de intentia bancii cu privire la durata de detinere a titlurilor, în momentul achizitionarii acestora sau la reclasarea lor.

titluri de tranzactie

titluri de plasament

titluri de investitii

parti în societati comerciale legate

titluri de participare

titluri ale activitatii de portofoliu

Primele trei categorii de titluri se contabilizeaza cu ajutorul clasei a 3-a, iar urmatoarele trei cu ajutorul clasei a 4-a.

Titlurile de tranzactie sunt titlurile care raspund simultan urmatoarelor trei conditii:

a)      intentia de tranzactionare a acestor titluri în cel mai scurt termen înainte de scadenta, de regula în mai putin de sase luni;

b)      titlurile sa fie tranzactionabile în orice moment pe o piata lichida;

c)      pretul de piata al titlurilor sa fie în mod sistema 545f55f tic accesibil tertilor.

În categoria titlurilor de tranzactie se includ:

titluri cu venit fix: obligatiuni, efecte publice;

titluri cu venit variabil: actiuni.

Periodic, bancile analizeaza portofoliul lor de titluri de tranzactie si reclaseaza titlurile detinute în titluri de plasament sau de investitie, dupa caz.

Reclasarea titlurilor de plasament sau de investitie în titluri de tranzactie nu este posibila.

La intrarea în patrimoniu, titlurile de tranzactie se evalueaza la valoarea de achizitie, formata din pretul de cumparare + cheltuieli de achizitie + dobânzi calculate în cazul titlurilor cu venit fix pentru perioada scursa.

Periodic, titlurile de tranzactie se evalueaza la pretul pietei, diferentele constatate (pozitive sau negative) înregistrându-se dupa caz în conturile de venituri sau de cheltuieli.

Contabilizarea cesiunii titlurilor de tranzactie se face la pretul de vânzare, iar diferentele între pretul de vânzare si pretul de înregistrare se opereaza în conturile de venituri sau de cheltuieli, dupa caz.

La inventar, titlurile de tranzactie se evalueaza la pretul pietei din ziua cea mai recenta datei inventarului.

Titlurile de plasament sunt titlurile achizitionate cu intentia de a le detine pe o perioada mai mare de 6 luni, însa fara ca aceasta detinere sa implice o conservare a lor pâna la scadenta.

La intrarea în patrimoniu, titlurile de plasament se evalueaza la valoarea de achizitie, formata din pretul de cumparare, fara sa se includa cheltuielile de achizitie ori dobânzile pentru perioada scursa.

În cazul titlurilor de plasament, cheltuielile de achizitie (comisioane, curtaje[4]) se înregistreaza în conturile de cheltuieli. Dobânzile (cupoanele) scurse (în cazul obligatiunilor) se înregistreaza în conturile de creante atasate.

Dobânzile cuvenite pe perioada reziduala (cupoanele nescurse aferente titlurilor cu venit fix) se înregistreaza de asemenea în conturile de creante atasate, în contrapartida conturilor de venituri corespunzatoare. Dividendele încasate aferente titlurilor de plasament cu venit variabil se înregistreaza de asemenea ca venituri.

Contabilitatea cesiunii titlurilor de plasament se face la pretul de vânzare, iar diferentele dintre pretul de vânzare si pretul de înregistrare al titlurilor cedate se înregistreaza în conturile de venituri sau de cheltuieli, dupa caz.

Titlurile de plasament provenite din reclasarea portofoliului de titluri de tranzactie se înregistreaza în contabilitate la cursul (pretul) pietei din ziua transferului. Periodic titlurile de plasament se evalueaza la pretul pietei, pentru diferentele favorabile neînregistrându-se nimic, iar pentru diferentele nefavorabile constituindu-se provizioane pentru depreciere.

În situatiile în care se cesioneaza o parte dintr-un ansamblu de titluri de aceeasi natura si care confera aceleasi drepturi, pretul de intrare al titlurilor cedate se stabileste pe baza metodei FIFO sau pe baza costului de achizitie mediu ponderat.

În situatia în care o parte din titlurile cedate provin dintr-un transfer de titluri de tranzactie, pentru acestea data primei intrari ce se ia în calcul dupa metoda FIFO este considerata ziua transferului.

La inventar, titlurile de plasament se evalueaza la pretul pietei. Valoarea de inventar a titlurilor cotate se stabileste pe baza celui mai recent curs. Valoarea titlurilor necotate se determina în functie de valoarea probabila de negociere, care se stabileste în functie de preturile utilizate în tranzactiile cele mai recente.

Titlurile de investitii sunt titlurile cu venit fix cae au fost achizitionate cu intentia de a le detine de o maniera durabila, în principiu pâna la scadenta. În categoria titlurilor de investitii intra numai titlurile cu venit fix.

La intrarea în patrimoniu, titlurile de investitii se evalueaza la valoarea de achizitie. Cheltuielile de achizitie se înregistreaza în conturile de cheltuieli, ca si în cazul titlurilor de plasament. Dobânzile pentru perioada scursa se înregistreaza ca si creante atasate, ele urmând sa fie recuperate de la emitentul titlurilor, initial fiind achitate cu prilejul cumpararii (incluse în pretul tranzactiei). Dobânzile pe perioada reziduala se înregistreaza la creante atasate, prin conturile de venituri, urmând si ele sa fie încasate la scadenta titlurilor.

Daca pretul de achizitie al titlului este superior pretului de rambursare, diferenta, care se numeste prima, trebuie amortizata treptat pe durata de viata ramasa a titlului, pe seama cheltuielilor.

Daca pretul de achizitie al titlului este mai mic decât pretul de rambursare, atunci diferenta se numeste decotare. Aceasta se esaloneaza si ea pe perioada ramasa, pe seama veniturilor.

Titlurile de investitii provenite din portofoliul de titluri de plasament se înregistreaza la valoarea lor de achizitie. În cazul în care pentru aceste titluri de plasament s-au constituit între timp provizioane pentru depreciere, provizioanele vor fi preluate la venituri, tot treptat.

Titlurile de investitii provenite din portofoliul de titluri de tranzactie se înregistreaza în contabilitate la valoarea din ziua transferului (pretul pietei).

Periodic, titlurile de investitii se evalueaza la pretul pietei, dar nu se înregistreaza diferentele (pentru ca în principiu firma va recupera de la emitent valoarea acestor titluri). Doar în situatia în care este posibila o vânzare a unor titluri de investitii înainte de scadenta sau în cazul riscului de faliment al emitentului, se va înregistra provizion pentru depreciere.

Cesiunea titlurilor de investitii se contabilizeaza conform regulilor aplicabile imobilizarilor financiare (deoarece pentru titlurile de investitii vânzarea este doar ocazionala).

Principalele operatiuni privind titlurile sunt:

operatiuni de pensiune si de împrumut;

operatiuni de vânzare cu posibilitatea de rascumparare;

operatiuni de emisiune de titluri.

4.1.1. OPERAŢIUNI DE PENSIUNE

Operatiunile de pensiune reprezinta cesiuni ale elementelor de activ pe o baza contractuala irevocabila, prin care institutia cedenta se angajeaza sa reprimeasca, iar institutia cesionara sa retrocedeze aceleasi elemente de activ la un pret si o data stabilite prin contractul de pensiune.

În functie de livrarea sau nelivrarea efectiva a titlurilor, operatiunile de pensiune se clasifica în:

pensiune simpla

pensiune livrata.

Operatiunile de pensiune simpla sunt operatiuni de pensiune ce reprezinta credit sau împrumut garantat prin transferul temporar de proprietate asupra unor titluri care nu fac obiectul unei livrari efective sau de efecte de comert indiferent ca sunt sau nu livrate.

Astfel de operatiune se contabilizeaza cu ajutorul clasei 1 de conturi pentru operatiunile interbancare sau cu ajutorul clasei 2 pentru operatiunile cu clientela.

Cedentul (banca ce primeste împrumutul) mentine în activ elementele cedate si contabilizeaza în pasiv pretul cesiunii, în cadrul valorilor cedate în pensiune, reprezentând datoriile fata de cesionar.

Cesionarul (banca ce acorda creditul) contabilizeaza aceeasi suma în activ, în contul Valori primite în pensiune, reprezentând creanta fata de cedent. Cesionarul, la rândul sau, poate sa redea în pensiune, caz în care va înregistra în pasiv, în contul Valori date în pensiune, suma încasata, reprezentând datoria sa fata de cesionar.

Operatiunile de pensiune livrata sunt operatiuni ce se realizeaza cu titluri care îndeplinesc una din urmatoarele conditii:

sunt titluri create material, care în momentul punerii în pensiune sunt livrate efectiv (si fizic) cesionarului sau mandatarului acestuia;

sunt titluri dematerializate sau create material pastrate la o societate depozitara, dar circulând prin virament din cont în cont, si care fac obiectul unei înregistari în contul deschis pe numele cesionarului la un intermediar abilitat, la societatea depozitara sau la emitent.

Operatiunile de pensiune livrata se înregistreaza în contabilitate exclusiv cu ajutorul conturilor din clasa 3 indiferent de calitatea contrapartidei.

În contabilitatea cedentului (cel care primeste împrumutul), pensiunile livrate se evidentiaza astfel:

la începutul operatiunii, titlurile se mentin în activ, iar pretul cesiunii se înregistreaza în contul de pasiv 30121 Titluri date în pensiune livrata.

Exemplu

111 Cont curent la BNR =30121 Titluri date în pensiune livrata

2511Conturi curente = 30121 Titluri date în pensiune livrata

la fiecare închidere contabila titlurile cedate se mentin în activ si se evalueaza dupa regulile proprii categoriei în care sunt clasate

dobânzile aferente împrumuturilor primite privind titlurile, se contabilizeaza la contul 30127 "Datorii atasate":

6031 Dobânzi la titlurile date în pensiune livrata =30127 Datorii atasate

la scadenta, cedentul reprimeste titlurile, ramburseaza împrumutul si plateste dobânzile

= 111 Cont curent la BNR

30121 Titluri date în pensiune livrata

30127 Datorii atasate

În evidenta cesionarului, pensiunile livrate se contabilizeaza astfel:

la începutul operatiunii nu se înscriu în activ titlurile primite, ci de fapt iesirea de lichiditate

30111 Titluri primite în pensiune livrata =111 Cont curent la BNR

la fiecare inchidere contabiaa, dobânzile aferente acestor credite se înregistreaza in contul 30117 "Creante atasate"

30117 Titluri primite = 7031 Dobânzi de la titlurile primite

în pensiune livrata în pensiune livrata

Titlurile primite în pensiune nu fac obiectul reevaluarii, ele neapartinând decât temporar bancii.

La scadenta, cesionarul retrocedeaza titlurile si încaseaza creditul si dobânzile aferente.

111 Cont curent la BNR = %

30111 Titluri primite în pensiune livrata

30117 Creante atasate

Titlurile livrate pot fi redate de cesionar în pensiune, vândute ferm sau date cu împrumut.

În cazul titlurilor primite în pensiune si date dinnou în pensiune, cesionarul devine el însusi cedent. La vânzarea ferma a titlurilor primite în pensiune livrata, cesionarul va trebui sa înregisteze aceasta datorie de titluri la contul 30272 "Alte datorii privind titlurile" si va trebui sa evalueze aceasta datorie la fiecare închidere contabila, înregistrând diferentele la venituri si cheltuieli.

În cazul titlurilor date cu împrumut provenind din operatiuni de pensiune, banca evidentiaza pe de o parte, în contul 3025 "Titluri date cu împrumut", creanta, si pe de alta parte datoria, în contul 30272 "Alte datorii privind titlurile". Aceasta datorie va fi reevaluata la fiecare închidere contabila. Pentru ca banca nu urmeaza sa procure dinnou titluri ci si le va recupera de la cel pe care l-a imprumutat, diferenta se contabilizeaza la fel ca si împrumutul initial. În acest fel nu apar venituri sau cheltuieli.

Exemplu

La acordarea împrumutului

3025 Titluri date cu =30272 Alte datorii privind valoarea initiala

împrumut titlurile

La reevaluare

3025 Titluri date cu =30272 Alte datorii privind plusul de valoare

împrumut titlurile

sau

30272 Alte datorii privind = 3025 Titluri date cu diminuarea de valoare

titlurile împrumut

4.1.2. OPERAŢIUNI DE ÎMPRUMUT DE TITLURI

În afara operatiunilor de pensiune, bancile pot efectua împrumuturi de titluri. Astfel de operatiuni se evidentiaza, la cel care da cu împrumut, în contul 3025 (sau 3035 sau 3045) în contul sintetic de gradul 3 respectiv, în contrapartida conturilor de titluri (3021, 3031, 3041).

În situatia în care un astfel de împrumut este garantat cu altfel de titluri, acestea vor fi evidentiate în conturile în afara bilantului 952 "Titluri primite în garantie".

La fiecare închidere contabila, titlurile se reevalueaza dupa regulile categoriei în care au fost clasate, diferenta înregistrându-se, dupa caz, iar dobânda se înregistreaza la creantele atasate.

La scadenta se înregistreaza primirea titlurilor, încasarea dobânzilor si restituirea titlurilor cu care a fost garantat împrumutul.

Exemple

A.Titluri de tranzactie date cu împrumut

În evidenta bancii care acorda împrumutul

Primirea garantiei (constând în altfel de titluri)

999 Contrapartida =952 Titluri primite în garantie

Acordarea împrumutului

3025 Titluri date cu împrumut = 3021 Titluri de tranzactie

Diferentele:

3025 Titluri date = 7032 Venituri din cresterea de valoare

cu împrumut titlurile de tranzactie

sau

6032 Pierderi la = 3025 Titluri date scaderea de valoare

titlurile de tranzactie cu împrumut

Dobânda calculata cuvenita

30257 Creante atasate = 7037Venituri diverse din operatiunile cu titluri

Restituirea titlurilor

3021 Titluri de tranzactie = 3025 Titluri date cu împrumut

Încasarea dobânzii

111 Cont curent la BNR = 30257 Creante atasate

Restituirea garantiei (titluri)

952 Titluri primite în garantie = 999 Contrapartida

B.Titluri luate cu împrumut

În evidenta bancii care primeste titlurile cu împrumut

Garantia acordata (titluri)

953 Titluri date în garantie =999 Contrapartida

Primirea împrumutului propriu-zis

3026 Titluri luate cu împrumut =30271 Datorii privind titlurile luate cu împrumut

La reevaluare:

daca valoarea creste

3026 Titluri luate cu împrumut =30271 Datorii privind titlurile luate cu împrumut

daca valoarea scade

30271 Datorii privind titlurile luate cu împrumut =3026 Titluri luate cu împrumut

Dobânda datorata

6037Cheltuieli diverse privind = 30277 Datorii atasate

operatiunile cu titluri

La scadenta, restituirea titlurilor

30271 Datorii privind titlurile =3026 Titluri luate cu valoarea ajustata

luate cu împrumut împrumut

si plata dobânzii

30277 Datorii atasate =111Cont curent la BNR

Recuperarea titlurilor cu care s-a garantat împrumutul

999 Contrapartida =953 Titluri date în garantie

Titlurile luate cu împrumut pot la rândul lor sa fie date în pensiune livrata, vândute ferm sau redate cu împrumut.

În cazul pensiunii livrate, împrumutatul constata o datorie pentru valoarea primita în contul Titluri date în pensiune livrata care se crediteaza cu valoarea de piata a titlurilor.

Pentru titlurile luate cu împrumut si vândute, datoria va trebui reevaluata la fiecare închidere, dupa regulile titlurilor de tranzactie.

4.1.3. EXEMPLE DE OPERAŢIUNI CU TITLURI
A.Cumparare de titluri de tranzactie

În situatia în care acestea vor fi primite ulterior, se va înregistra angajamentul de cumparare, în conturi în afara bilantului:

9219 Alte titluri de primit = 999 Contrapartida

Daca pâna la primirea titlurilor, valoarea lor se schimba, diferenta se înregistreaza astfel:

cea pozitiva

3729 Conturi de ajustare privind = 7032 Venituri din titlurile

alte elemente din afara bilantului de tranzactie

cea negativa

Pierderi la titlurile de = 3729 Conturi de ajustare privind

tranzactie alte elemente din afara bilantului

Cumpararea propriu-zisa:

3021Titluri de = 111 Cont curent pretul de achizitie stabilit în contract

tranzactie la BNR +alte cheltuieli de achizitie

Pretul ramâne cel stabilit în contract, dar diferenta contabilizata cu ocazia reevaluarii va fi preluata astfel :

daca între timp cursul a crescut:

3021 Titluri de = 3729 Conturi de ajustare privind

tranzactie alte elemente din afara bilantului

daca între timp cursul a scazut:3729 Conturi de ajustare privind = 3021 Titluri de

alte elemente din afara bilantului tranzactie

La primirea titlului se storneaza angajamentul:

999 Contrapartida = 9219 Alte titluri de primit

Reevaluarea ulterioara cumpararii titlurilor de tranzactie:

diferente favorabile

3021 Titluri de tranzactie =7032 Venituri din titlurile de tranzactie

diferente nefavorabile

6032 Pierderi din titlurile de tranzactie =3021Titluri de tranzactie

Cumpararea titlurilor de tranzactie fara existenta unui angajament:

cumpararea propriu-zisa

3021 Titluri de tranzactie =111Cont curent la BNR

reevaluarea :

diferente pozitive 3021 Titluri de tranzactie =7032 Venituri din titlurile de tranzactie

diferente negative 6032 Pierderi din titlurile de tranzactie =3021 Titluri de tranzactie

B.Vânzari de titluri de tranzactie

Daca exista decalaj între vânzarea si livrarea efectiva, atunci vom înregistra mai întâi angajamentul de vânzare:

999 Contrapartida = 9229 Alte titluri de livrat

Titlurile de tranzactie vândute si nelivrate se reevalueaza, înregistrându-se diferentele, cu formulele:

pentru diferenta favorabila

3021 Titluri de tranzactie =7032 Venituri din titlurile de tranzactie

si concomitent

6032 Pierderi la titlurile =3729 Conturi de ajustare privind

de tranzactie elementele din afara bilantului

pentru diferenta nefavorabila

6032 Pierderi la titlurile de tranzactie = 3021 Titluri de tranzactie

si concomitent

3729 Conturi de ajustare privind = 7032 Venituri din titluri

elementele din afara bilantului de tranzactie

În momentul livrarii se înregistreaza iesirea titlurilor, la pretul de vânzare

111Cont curent la BNR (121,333) = 3021 Titluri de tranzactie

Se închid conturile de diferente:

3021 Titluri de tranzactie = 3729 Conturi de ajustare privind

elementele din afara bilantului

sau

3729 Conturi de ajustare privind = 3021 Titluri de tranzactie

elementele din afara bilantului

Se închid conturile în afara bilantului:

9229 Alte titluri de livrat = 999 Contrapartida

Daca nu exista decalaj între vânzarea si livrarea efectiva:

- vânzarea când diferenta este favorabila:

111(121,122,333) = % pretul de vânzare

3021Titluri de tranzactie pretul de înregistrare

7032Venit. din titl. de tranzactie diferenta favorabila

- când pretul obtinut nu este la nivelul pretului de înregistrare:

% = 3021 Titluri de tranzactie pretul de inregistrare

111,121,122,333 pretul de vanzare

6032 diferenta nefavorabila

C. Reclasarea titlurilor

Se reclaseaza titluri de tranzactie în titluri de plasament si de investitii

% = 3021 Titluri de tranzactie

3031Titluri de plasament

3041Titluri de investitii

Reclasarea titlurilor de plasament în titluri de investitii:

3041 Titluri de investitii = 3031 Titluri de plasament

În ultimul caz putea sa existe un provizion pentru deprecierea titlurilor, înregistrat la contul 3911 "Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament", provizion care trebuie transferat la 3912 "Provizioane pentru deprecierea titlurilor de investitii":

3911 Provizioane pentru deprecierea =3912 Provizioane pentru deprecierea

titlurilor de plasament titlurilor de investitii

Pentru titlurile de investitii nu este însa normal sa se calculeze si sa se înregistreze provizion, deoarece valoarea titlurilor va fi recuperata în întregime în principiu la scadenta acestora, de la emitent. Din acest motiv, pe perioada reziduala, provizionul va fi reluat treptat la venituri:

3912 Provizioane pentru deprecierea = 76312 Venituri din provizioane pentru

titlurilor de investitii deprecierea titlurilor de investitii

D.Cumparare de titluri de plasament

1)Actiuni si alte titluri cu venit variabil

Daca exista decalaj între momentul cumpararii si primirii titlurilor, atunci pretul de cumparare va fi înregistrat în conturile în afara bilantului:

9219 Alte titluri de primit = 999 Contrapartida

La data livrarii efective:

% = 111,121,122,333

30313Titluri de plasament valoarea titlurilor

60331Chelt. de achizitie chelt.de achizitie

Concomitent se anuleaza angajamentul:999 Contrapartida = 9219 Alte titluri de primit

La reevaluarile periodice, daca se constata deprecieri se înregistreaza provizioane

66311 Ch.cu provizioane pentru deprecierea = 3911 Provizioane pentru deprecierea

titlurilor de plasament titlurilor de plasament

Anularea provizionului

Dividendele încasate :111,121,122,333 = 70333 Venituri din titlurile de plasament

2)Obligatiuni

În cazul obligatiunilor apare în plus fata de situatia prezentata anterior si plata dobânzii, pentru perioada scursa, fostului detinator al obligatiunilor, iar în loc de dividende se vor înregistra dobânzi.

Angajamentul de cumparare :

9219 Alte titluri de primit = 999 Contrapartida

Achizitia propriu-zisa: % =111,121,122,333

30312 valoarea de înregistrare

cuponul scurs(dobanda)

cheltuieli de achizitie

Concomitent, se anuleaza angajamentul:

999 Contrapartida = 9219 Alte titluri de primit

Se înregistreaza dobânda cuvenita pentru aceste obligatiuni:

3037 Creante atasate = 70331 Dobânzi

Încasarea cupoanelor 111,121,122,333 = 3037 Creante atasate

E.Vânzare de titluri de plasament

La vânzare, daca exista un angajament prealabil:

999 Contrapartida = 9229 Alte titluri de livrat

Vânzarea (cedarea) propriu-zisa:

111,121,122,333 = % pretul de vânzare

3031Titluri de plasament pretul de înreg al act./oblig

70336 Venituri din cesiune dif fav între pret vânz si pret înreg

sau  % =3031 pretul de înreg al act./oblig

111,121,122,333 pretul de vânzare

60336 dif nefav între pret înreg si pret vânz

Separat, se înregistreaza eventualele cheltuieli de vânzare:

6039 Comisioane = 111,121,122,333

Daca a existat un provizion, acesta se anuleaza:

3911 Provizioane pentru deprecierea = 76311 Venituri din provizioane pentru

titlurilor de plasament deprecierea titlurilor de plasament

Se anuleaza angajamentul din afara bilantului:

9229 Alte titluri de livrat = 999 Contrapartida

La vânzarea de obligatiuni:

Angajamentul de vanzare:

999 Contrapartida = 9229 Alte titluri de livrat

Vânzarea propriu-zisa, când diferenta este favorabila:

111,121,122,333 = % pret vânzare

30312 pret de înregistrare

dobânzile scurse

70336 diferenta favorabila

Daca diferenta este nefavorabila:

% = %

pret de vânz 111,121,122,333 30312 pret de înreg.

dif nefav 60336 3037 dobânda scursa

Eventualele cheltuieli de vânzare:

6039 Comisioane = 111,121,122,333

Anularea angajamentului:

9229 Alte titluri de livrat = 999 Contrapartida

F.Titluri date cu împrumut

În cazul titlurilor de plasament date cu împrumut, împrumutatorul evidentiaza:

titlurile cu care e garantat împrumutul:

999 Contrapartida = 952 Titluri primite în garantie

titlurile date cu împrumut:

3035 Titluri date cu împrumut =3031 Titluri de plasament

dobânzile calculate:

3037 Creante atasate = 7037 Venituri diverse din operatiile cu titluri

restituirea titlurilor:

3031 Titluri de plasament = 3035 Titluri date cu împrumut

restituirea garantiei:

952 Titluri primite în garantie = 999 Contrapartida

încasarea dobânzilor:

111,121,122,333,2511 = 3037 Creante atasate

În evidenta celui care ia titlurile cu împrumut, înregistrarea se va face tot cu ajutorul contului 3026"Titluri luate cu împrumut", ca si la titlurile de tranzactie luate cu împrumut.

G.Varsaminte de efectuat

Pentru titlurile de plasament se evidentiaza achizitionarea în situatia în care în momentul cumpararii nu se achita integral valoarea titlurilor:

3031Titluri de plasament = %

111,121,122,333 varsamântul efectuat

varsamântul de efectuat

Efectuarea platii:

3036 Varsaminte de efectuat privind titlurile de plasament =111,121,122

H.Cumparare de titluri de investitii

Un angajament de cumparare: ca la plasament!

9219 Alte titluri de primit = 999 Contrapartida

Achizitionarea :

% = 111,121,122,333

valoarea titlurilor

dobânzile scurse

cheltuieli de achizitie

Se anuleaza angajamentul:

999 Contrapartida = 9219 Alte titluri de primit

Se înregistreaza dobânzile curente cuvenite:

3047 Creante atasate = 70341 Dobânzi (lunar)

Încasarea dobânzilor:

= 3047 Creante atasate

În cazul titlurilor de investitii, daca valoarea titlurilor achizitionate difera de valoarea lor de rambursare, diferenta va fi preluata, treptat, pe perioada reziduala, la cheltuieli sau la venituri:

prima: 60342 Cheltuieli cu amortizarea primelor =3041Titluri de investitii

decotarea: 3041 Titluri de investitii = 70342 Venituri din prime

I. Vânzarea de titluri de investitii

În caz exceptional, se înregistreaza vânzarea de titluri de investitii:

Evidenta unui angajament de vânzare: 999 Contrapartida =9229 Alte titluri de livrat

Vânzarea propriu-zisa, când pretul este avantajos:

111,121,122,333 = %

valoarea titlurilor

3047 dobânda scursa

diferenta favorabila

sau când diferenta este nefavorabila: % = %

111,121,122,333 3041

3047

Concomitent, anularea angajamentului:

9229 Alte titluri de livrat =999 Contrapartida

J.Titluri date cu împrumut

Garantia primita: 999 Contrapartida =952Titluri primite în garantie

Împrumutul propriu-zis: 3045Titluri date cu împrumut =3041Titluri de investitii

Dobânda pentru împrumut:

3047Creante atasate=7037Venituri diverse din operatiuni cu titluri

Restituirea titlurilor: 3041Titluri de investitii =3045 Titluri date cu împrumut

Încasarea dobânzii: 111,121,122,333,2511=3047 Creante atasate

Restituirea garantiei: 952Titluri primite în garantie = 999 Contrapartida

Evidenta operatiunii la societatea bancara care a primit titlurile cu imprumut se tine tot la 3026 "Titluri luate cu împrumut", întrucât pentru banca respectiva clasarea titlurilor la împrumutator nu este relevanta.

4.2. EMISIUNEA DE OBLIGAŢIUNI

Operatiunile privind obligatiunile emise de societatea bancara se trateaza în mod similar acelorasi operatiuni, în contabilitatea întreprinderilor.

În momentul subscrierii se recunoaste creanta fata de obligatari si datoria pe baza de obligatiuni:

% = 3251 Obligatiuni

val de emisiune

eventualele prime de emisiune

prime de rambursare

La încasarea împrumutului:

111,121,122,2511 = 3556 Alti debitori diversiÎnregistrarea dobânzilor datorate:

60363 Dobânzi privind obligatiunile= 3257 Datorii atasate

Primele se amortizeaza treptat pâna la scadenta obligatiunilor:

60369 Alte cheltuieli privind datoriile =3741Prime de emisiune privind

constituite prin titluri titlurile cu venit fix

Rambursarea împrumutului:

3251Obligatiuni =111,121,122,2511

Eventuala rascumparare a propriilor obligatiuni si anularea acestora:

rascumpararea: 379 Alte conturi de regularizare= 111,121,122,2511

anularea: 3251Obligatiuni=379 Alte conturi de regularizare

4.3. OPERAŢIUNI DIVERSE

În contabilitatea operatiunilor uzuale cu tertii, putine sunt diferentele pe care le gasim în contabilitatea bancilor fata de cea a întreprinderilor. De aceea, voi reda doar exemple de astfel de operatiuni.

4.3.1. DECONTĂRI CU SALARIAŢII

Salarii brute datorate:

611Cheltuieli cu remuneratiile personalului=3511Personal -remuneratii datorate

Retineri din salarii:

3511 Personal -remuneratii datorate = %

3514 Avansuri acordate personalului

3516 Retineri din remuner. datorate tertilor

3519 Alte dat si creante în legat cu pers.

35212 Contrib. pers. ptr. pensia supliment

35222 Contrib pers la fondul de somaj

3533 Impozitul pe salarii

Plata avansurilor:

3514 Avansuri acordate personalului =101(2511)

Plata salariilor nete:

3511 Personal -remuneratii datorate =101(2511)

Evidenta ajutoarelor materiale:

35211Contributia unitatii la asig. sociale=3512Personal- ajutoare materiale datorate

Retineri din ajutoare materiale:

3512 Personal- ajutoare materiale datorate = %

3514 Avansuri acordate personalului

3516 Retineri din remuner. datorate tertilor

3519 Alte dat si creante în legat cu pers.

3533 Impozitul pe salarii

Achitarea sumelor nete:

3512 Personal- ajutoare materiale datorate =101(2511)

Evidenta drepturilor de participare a salariatilor la profit:

592Repartizarea profitului=3513Participarea personalului la profit

Impozitarea drepturilor de participare la profit:

3513Participarea personalului la profit =3536 Alte impozite, taxe si varsaminte asimil.

Plata drepturilor cuvenite:

3513 Participarea personalului la profit =101(2511)

Evidenta sumelor neridicate:
% = 3515 Drepturi de personal neridicate
3511 Personal -remuneratii datorate

3512 Personal- ajutoare materiale datorate

3513 Participarea personalului la profit

Achitarea drepturilor de personal neridicate:

3515 Drepturi de personal neridicate =101(2511)

Drepturile de personal neridicate prescrise:

3515 Drepturi de personal neridicate =35391Alte datorii fata de bugetul statului

4.3.2. DECONTĂRI CU ASIGURĂRILE

sI PROTECŢIA SOCIALĂ

CAS:

6121Chelt. priv. contrib. unit. la asig. sociale=35211 Contrib. unitatii la asig. sociale

somaj:

6122 Chelt. priv. contrib. unit. la ajut. de somaj =35221 Contrib. unitatii la aj. de somaj

CASS:

6123 Chelt. priv. contrib. unit. la asig. sanatate =35213 Contrib. unitatii la asig. sanatate

Virarea obligatiilor reprezentand CAS, CASS, somaj:

% = 111Cont curent la BNR

CAS-angajator 35211

CAS-angajat 35212

CASS-angajator 35213

CASS-angajat 35214

somaj-angajator 35221

somaj-angajat 35222

4.3.3. ALTE OPERAŢIUNI CU BUGETUL DE STAT

Achitarea impozitului pe salarii:

3533 Impozit pe salarii =111Cont curent la BNR

Achitarea altor impozite:

3536 Alte impozite, taxe si varsam. asimil.=111 Cont curent la BNR

Alte datorii fata de buget (fonduri speciale):

627Chelt. cu alte imp., taxe si varsam. asimil.=3538Fond. spec.-taxe si varsam.asim.

Plata acestor sume:

3538 Fond. spec.-taxe si varsam.asim.=111 Cont curent la BNR

Amenzi, penalitati datorate:

6711Despagubiri, amenzi si penalitati=3539Alte datorii si creante cu bugetul statului

Plata acestor sume:

3539 Alte datorii si creante cu bugetul statului =111 Cont curent la BNR

Cap.5 CONTABILITATEA VALORILOR IMOBILIZATE

Valorile imobilizate reprezinta bunuri si alte active destinate sa fie detinute o perioada îndelungata.

Contabilitatea valorilor imobilizate detinute de societatile bancare prezinta o serie de particularitati.

Structurile de imobilizari se prezinta în planul de conturi pentru societatile bancare într-o alta ordine decât cea cunoscuta din contabilitatea întreprinderilor:

1) Imobilizarile financiare, care includ:

credite subordonate

parti în societati comerciale legate

titluri de participare

titluri ale activitatii de portofoliu

2) Imobilizarile necorporale si corporale sunt diferentiate, separându-se cele de exploatare de cele în afara exploatarii.

3) Imobilizarile date în leasing sau în locatie simpla.

Creditele subordonate sunt creante pe termen lung nereprezentate de un titlu, pentru care banca accepta ca drepturile sale sa fie restituite numai dupa satisfacerea celorlalti creantieri. În aceasta categorie se includ credite subordonate la termen si credite subordonate pe durata nedeterminata.

Actiunile si partile imobilizate în societati comerciale legate sunt titluri detinute la societatile controlate de o maniera exclusiva, susceptibile a fi consolidate prin metoda integrarii globale.

Titlurile de participare sunt actiuni, altele decât partile în societati legate, detinute de o maniera durabila, reprezentând cel putin 10% din capitalul unei societati comerciale, fara ca aceasta sa fie controlata de o maniera exclusiva.

Titlurile activitatii de portofoliu sunt titluri detinute pe perioada îndelungata în vederea realizarii unor venituri, fara posibilitatea de a interveni în gestiunea emitentilor.

Iata câteva exemple de operatiuni privind imobilizarile, asa cum apar ele în evidenta societatilor bancare:

5.1. OPERAŢIUNI PRIVIND IMOBILIZĂRILE FINANCIARE

A.Cumpararea de titluri de participare si de titluri ale activitatii de portofoliu:

Angajamentul de cumparare:

9219Alte titluri de primit = 999 Contrapartida

Achizitionarea titlurilor:

% = 111,121,122,333,2511

412 Titluri de participare

413 Titluri ale activitatii de portofoliu

6099 Cheltuieli diverse de exploatare bancara

Concomitent se anuleaza angajamentul:

999 Contrapartida = 9219 Alte titluri de primit

Pentru deprecierile constatate la reevaluare se inregistreaza provizioane:

6641Cheltuieli cu provizioane pentru = 491 Provizioane pentru

deprecierea titlurilor imobilizate deprecierea titlurilor imobilizate

Încasarea dividendelor:

111,121,122,333,2511 = 7053 Dividende si venituri asimilate

B.Vânzarea de titluri de participare si de titluri ale activitatii de portofoliu:

Angajamentul de vânzare:

999 Contrapartida = 9229 Alte titluri de livrat

Vânzarea propriu-zisa în varianta în care am diferenta favorabila:

111,121,122,333,2511 = % pretul de vânzare

412,413 Titluri . . . pretul de înregistrare

7462 Venit.din ces.imob.fin. numai diferenta fav.

Anularea angajamentului:

9229 Alte titluri de livrat = 999 Contrapartida

Daca era diferenta nefavorabila:

% = 412,413 Titluri . . . pretul de înregistrare

111,121,122,2511,333 pretul de vânzare

6462 Pierderi din cesiunea imob.financiare numai difer. nefavorab.

Anularea sau diminuarea provizioanelor:

Provizioane pentru = 7641 Venituri din provizioane pentru

deprecierea titlurilor imobilizate deprecierea titlurilor imobilizate

C.Varsaminte de efectuat, aparute în cazul în care titlurile nu sunt integral achitate în momentul achizitionarii lor:

412,413 Titluri . . . = %

111,121,122,2511,333

418 Varsaminte de efectuat pentru titluri imobilizate

Efectuarea varsamântului:

418 Varsaminte de efectuat pentru titluri imobilizate = 111,121,122,2511

5.2. OPERAŢIUNI PRIVIND IMOBILIZĂRILE

NECORPORALE sI CORPORALE

A.Obtinerea de imobilizari necorporale din productie proprie

% = 7494 Venituri din productia de imobilizari

4419Alte imob necorp ale activit de exploat

451 Imob necorp în afara activit de exploat

Obtinerea de imobilizari corporale:

% = 7494 Venituri din productia de imobilizari

4422 Mijloace fixe

4522 Mijloace fixe

B.Achizitionarea de imobilizari de la terti:

] % = 3566 Alti creditori diversi

Grupa 44 Imob activitatii de exploatare

Grupa 45 Imob în afara activ de exploat

C.Amortizarea imobilizarilor

651 Cheltuieli cu amortiz imob corp = 4611(4621) Amortiz imob . . .

652 Cheltuieli cu amortiz imob necorp = 4612(4622) Amortiz imob . . .

D.Iesirea de imobilizari necorporale prin vânzarea acestora:

3556 Alti debitori diversi = %

7461Venituri din cesiunea imobilizarilor

35327 TVA colectata

Partea neamortizata se înregistreaza ca o cheltuiala:

6461 Pierderi din cesiunea imobilizarilor = 4419(451) Imobilizari . . .

Scaderea din gestiune:

4611 Amortizarea imob necorporale = 4419 Imob necorporale.

4621 Amortizarea imob necorporale = 451 Imob necorporale.

E.Vânzarea imobilizarilor corporale se îanregistreaza pe acelasi model ca si în cazul imobilizarilor necorporale:

3556 Alti debitori diversi = %

7461Venituri din cesiunea imobilizarilor

35327 TVA colectata

Partea neamortizata:

6461 Pierderi din cesiunea imobilizarilor = 4421,4422,4521,4522 Imobilizari . . .

Scaderea din gestiune:

4612 Amortizarea imob corporale = 4421(4422) Imob corporale.

Amortizarea imob corporale = 4521(4522) Imob corporale.

F.Cu prilejul reevaluarii imobilizarilor, constituirea de provizioane:

6642 Cheltuieli cu provizioane = 492 Provizioane

pentru deprecierea imobilizarilor pentru deprecierea imobilizarilor

Anularea, diminuarea acestora:

492 Provizioane = 7642 Venituri din provizioane

pentru deprecierea imobilizarilor pentru deprecierea imobilizarilor

Cap. 6 CONTABILITATEA CAPITALURILOR

PROPRII SI ASIMILATE

6.1. CAPITALURILE PROPRII

Operatiunile privind capitalurile proprii nu ridica probleme, întrucât sunt similare celor studiate anterior, la alte discipline de contabilitate. Iata câteva exemple:

Se înregistreaza subscrierea la capitalul social

508 Actionari sau asociati = 5011 Capital subscris nevarsat

Aport la capitalul social

101Casa  = 508 Actionari sau asociati

sau

111 Cont curent la BNR 

sau 

121 Conturi de corespondent la banci (nostro) 

sau

122 Conturi de corespondent ale bancilor (loro) 

sau

2511 Conturi curenteVarsarea capitalului

5011 Capital subscris nevarsat = 5012 Capital subscris varsat

Emisiunea de actiuni cu prima

508 Actionari sau asociati = %

5011 Capital subscris nevarsat 511 Prime legate de capital

5. Încorporarea profitului la capitalul social

592 Repartizarea profitului = 501 Capital social

Încorporarea rezultatului reportat

581 Rezultat reportat = 5012 Capital subscris varsat

Încorporarea rezervelor

512 Rezerve legale = 5012 Capital subscris varsat

sau 513 Rezerve statutare = 5012 Capital subscris varsat

sau 519 Alte rezerve = 5012 Capital subscris varsat

Încorporarea primelor de capital

511 Prime legate de capital = 5012 Capital subscris vrsat

Reducerea capitalului social

- rascumpararea actiunilor

5012 Capital subscris varsat = 508 Actionari sau asociati

si achitarea datoriei

508 Actionari sau asociati = 111,2511 etc.

- acoperirea pierderilor 

5012 Capital subscris varsat = 581 Rezultat reportat

sau 5012 Capital subscris varsat = 591 Profit sau pierdere

6.2. OPERAŢIUNI PRIVIND DATORIILE SUBORDONATE

sI PROVIZIOANELE

A.Datorii subordonate

1.Primirea de împrumuturi de natura datoriilor subordonate

% = %

121 Conturi de corespondent la banci (nostro) 531Datorii subord. la termen

122 Conturi de corespondent ale bancilor (loro) 532Dat.subord.pe durata nedeterm.

2511 Conturi curente

2. Dobânzi datorate

6051Chelt.privind datoriile subord. la termen = 537 Datorii atasate

sau 

6052 Chelt.privind datoriile subord. pe durata nedeterminata

3. Restituirea datoriilor si plata dobânzilor

531Datorii subordonate la termen = 111 Cont curent la BNR

532 Datorii subordonate pe 121 Conturi de corespondent la banci (nostro)

durata nedeterminata 122 Conturi de corespondent ale bancilor (loro)

2511 Conturi curente

537Datorii atasate

B.Constituirea de provizioane

provizioane pentru angajamente prin semnatura

6651 Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri = 551 Provizioane pentru riscuri de executare

de executare a angajament. prin semnatura angajamentelor prin semnatura

provizioane pentru facilitati acordate personalului

6652 Cheltuieli cu provizioane pentru = Provizioane pentru facilitati

facilitati acordate personalului acordate personalului

- provizioane pentru riscuri de tara

6653 Cheltuieli cu provizioane pentru risc de tara = 553 Provizioane pentru riscuri de tara

alte provizioane

6657 Cheltuieli cu provizioane pentru = 559 Alte provizioane

alte riscuri si cheltuieli

6732 Cheltuieli exceptionale privind = 559 Alte provizioane

provizioane pentru riscuri si cheltuieli

C.Diminuarea sau anularea provizioanelor

551 Provizioane pentru riscuri de executare = 7651 Venituri din proviz. pentru riscuri de

a angajament.prin semnatura executare a angajamentelor prin semnatura

552 Provizioane pentru facilitati acordate = 7652 Venituri din provizioane pentru facilitati

personalului acordate personalului

553 Provizioane pentru riscuri de tara = 7653 Venituri din provizioane pentru risc de tara

559 Alte provizioane  = 7657 Venituri din provizioane pentru alte riscuri si cheltuieli

559 Alte provizioane = 7731 Venituri exceptionale din provizioane

pentru riscuri si cheltuieli

Cap.7 OPERAŢIUNI IN DEVIZE

Pentru evidenta operatiunilor cu devize se utilizeaza o serie de conturi speciale din grupa

93 - Operatiuni cu devize precum si dintre conturile de bilant, în special 372 "Conturi de

ajustare"

Conturile 3721 si 3722 sunt conturi de legatura între contabilitatea în devize si contabilitatea în lei, utilizate pentru restabilirea echilibrului dintre active si pasive prin înregistrarea în conturi de rezultate a castigurilor sau pierderilor provenind din evaluarea operatiunilor în devize din bilant.

7.1. OPERAŢIUNI DE SCHIMB

1.V nzare de devize

3721 Pozitie de schimb   = 101devize Casa

si concomitent încasez contravaloarea în lei

101lei Casa   = 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb

2.Cumparare devize

101devize Casa = 3721 Pozitie de schimb

si

3722 Contravaloarea pozitiei de schimb = 101lei Casa

3.Cumparare de cecuri de calatorie în valuta de la clientela si încasarea acestora de la emitenti

cumparare cecuri

109 Alte valori = 3721 Pozitie de schimb

si

3722 Contravaloarea pozitiei de schimb = 101 Casa

sau

3722 Contravaloarea pozitiei de schimb = 2511 Conturi curente

comisioane percepute

101 Casa = 7061 Venituri din operatiunile de schimb si arbitraj

sau

2511 Conturi curente = 7061 Venituri din operatiunile de schimb si arbitraj

remiterea cecurilor la încasare

1611 Valori de recuperat = 109 Alte valori

- încasarea cecurilor

121 Conturi de corespondent la banci (nostro) = 1611 Valori de recuperat

7.2. OPERAŢII ÎN DEVIZE ÎN CONTUL CLIENŢILOR

transfer în contul clientilor

121 Conturi de corespondent la banci (nostro) = 2511 Conturi curente

comisioane percepute

2511 Conturi curente   = 3721 Pozitie de schimb valuta

3722 Contravaloarea pozitiei de schimb = 7069 Comisioane lei

transfer din contul clientilor

2511 Conturi curente   = 121 Conturi de corespondent la banci (nostro)

comisioane percepute

2511 Conturi curente = 3721 Pozitie de schimb

si

3722 Contravaloarea pozitiei de schimb = 7069 Comisioane

depozite în devize

2511 Conturi curente = 2531 Depozite la vedere

sau

2511 Conturi curente = 2532 Depozite la termen

sau

2511 Conturi curente = 2533 Depozite colaterale

dobânzi calculate

3721 Pozitie de schimb   = 2537 Datorii atasate valuta

6025 Dobânzi la conturile de depozite = 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb lei

lichidarea depozitelor si plata dobânzii

= 2511 Conturi curente

2531 Depozite la vedere

253 Conturi de depozite

2537 Datorii atasate

credite în devize

202 Credite de trezorerie = 2511 Conturi curente

203 Credite pentru export = 2511 Conturi curente

204 Credite pentru echipament  = 2511 Conturi curente

205 Credite pentru bunuri imobiliare = 2511 Conturi curente

206 Alte credite acordate clientelei = 2511 Conturi curente

dobânda cuvenita

2037 Creante atasate = 3721 Pozitie de schimb

3722 Contraval. pozitiei de schimb = 70213 Dobânzi de la creditele de trezorerie

3722 Contraval. pozitiei de schimb = 70214 Dobânzi de la creditele pentru export

rambursarea creditului si încasarea dobânzii

2511 Conturi curente   = %

202 Credite de trezorerie

203 Credite pentru export

204 Credite pentru echipament

205 Credite pentru bunuri imobiliare

206 Alte credite acordate clientelei

2027 Creante atasate

2037 Creante atasate

2047 Creante atasate

TITLURI ÎN DEVIZE

cumparari

3021 Titluri de tranzactie = %

121 Conturi de corespondent la banci (nostro)

122 Conturi de corespondent ale bancilor (loro)

333 Conturile societatilor de bursa

- reevaluare - diferenta favorabila

3021 Titluri de tranzactie = 3721 Pozitie de schimb valuta

si

3722 Contravaloarea pozitiei de schimb = 7032 Venituri din titlurile de tranzactie lei

- reevaluare - diferenta nefavorabila

3721 Pozitie de schimb = 3021 Titluri de tranzactie

si

6032 Pierderi la titlurile de tranzactie = 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb

- vânzare

121 Conturi de corespondent la banci (nostro) = 3021 Titluri de tranzactie

122 Conturi de corespondent ale bancilor (loro) = 3021 Titluri de tranzactie

333 Conturile societatilor de bursa = 3021 Titluri de tranzactie

reclasare

3031 Titluri de plasament = 3021 Titluri de tranzactiecomisioane încasate de curtieri

se observa semnalarea venitului pentru cresterea de valoare

operatiunea inversa nu este posibila


Document Info


Accesari: 6711
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )