Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
BAZELE CONTABILITATII - OBIECTIVELE SI NATURA CONTABILITATII

Contabilitate


ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

Catedra de Contabilitate, Audit si Control de GestiuneDisciplina : BAZELE CONTABILITĂŢII

TEMA : OBIECTIVELE sI NATURA CONTABILITĂŢII

  1. Definitia contabilitatii.
  2. Obiectul de studiu al contabilitatii.
  3. Valorile economice si patrimoniul ca obiect al reprezentarii contabile.
  4. Resursele economice.
  5. Trasaturile obiectului contabilitatii.
  6. Contabilitatea ca teorie stiintifica.
  7. Sfera de actiune a obiectului contabilitatii - entitatea contabila.
  8. Structuri organizatorice privind contabilitatea.

1.Definitia contabilitatii.

Contabilitatea este un sistem unitar si complex de cunoastere,masurare, evaluare si calcul a resurselor si rezultatelor determinate de activitati economice.

Prima definitie a contabilitatii apartine calugarului franciscan Fra Luca di Borgo (Luca P 212b120c aciolo) care a publicat în 1494 Suma de l"aritmetica,geometria,proportioni et proportionalita, "contabilitatea este un ansamblu de tehnici si principii pentru înregistrarea în partida dubla a averii unui negustor,precum si toate afacerile acestuia,mari si marunte, în ordinea an care au avut loc.Schimbul comercial (tranzactia) reprezinta expresia monetara a raportului echivalent avere = capital

( dreptul a ceea ce posed este egal cu ceea ce datorez în schimb ).

Contabilitatea este stiinta

Principii si cunostinte care explica, ofera un model de judecare si întelegere a adevarului demonstrat cu argumente

Contabilitatea este o tehnica

Înregistreaza,clasifica,transpune si justifica materialitatea tranzactiilor si consecintele evenimentelor economice.

Contabilitatea este un sistem informational

Culegere,stocare,prelucrare,analiza si interpretare date si informatii pentru fundamentarea deciziilor economice privind capitalul investit, pozitia financiara si performantele întreprinderii economice.

Contabilitatea este "algebra de drept"

Tehnica,principiile si procedurile sunt referinte fata de sistemul normelor de drept,sunt obligatorii si conditioneaza o conduita prestabilita.

Contabilitatea este joc social de interese

Contabilitatea masoara modul de formare si distribuire a valorii între stat,autoritati si întreprinzatori,între producatori si utilizatori,fiind un mijloc de mediere a intereselor economice evaluabile în bani.

. Obiectul de studiu al contabilitatii.

Contabilitatea raspunde necesitatii obiective de a explica, de a informa si de a justifica deciziile utilizatorilor pentru a gestiona competent existenta,miscarea si transformarea valorilor economice - considerate apartinând unor entitati distincte, persoane fizice sau juridice - raportate la un orizont de timp determinat.Notiunile (conceptele) respectiv structurile calitative utilizate pentru a explica obiectul contabilitatii sunt cele de avere,capital, fonduri, patrimoniu, resurse economice.

3.Valorile economice si patrimoniul ca obiect al reprezentarii contabile.

Valoarea economica reprezinta expresia monetara a unei tranzactii, prin care substanta materiala eterogena capata un echivalent calculat, astfel încât, urmare a schimbului,partile interesate identifica si masoara marimi echivalente.Economia este acel mod de organizare a raporturilor de schimb prin care nevoi rationale se satisfac cu resurse limitate.Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica apartinând unei persoane ( subiect de drept) pe baza determinarii dintre bunurile identificabile si sursele din care s-au constituit acestea.Din punct de vedere juridic, patrimoniul reflecta totalitatea drepturilor si obligatiilor apartinând unei persoane ( fizice sau juridice ), exprimabile cu titlu universal în bani, determinate de transferul proprietatii prin acte de schimb sau transmiterea conditionata a acesteia (posesiune, utilizare, folosinta si uzufruct) asupra bunurilor si valorilor.

Patrimoniul este de fapt o universalitate juridica, abstracta, distincta de valorile pe care le exprima si le reprezinta, susceptibila în permanenta la modificari, schimbari si transformari cantitative, calitative - eterogene si omogene.

Din punct de vedere juridic patrimoniul reflecta universalitatea raporturilor de drept din trei perspective distincte : a)pe baza identitatii legate de exprimarea personalitatii juridice a persoanei care este de fapt si de drept proprietar, b)pe baza schimburilor economice echivalente ce afecteaza masa bunurilor si valorilor prin legitimarea scopului ocrotit de legea aplicabila, scop pentru care s-a constituit patrimoniul, c)pe baza subrogatiei de drept real - cu titlu universal sau particular - care permite separarea titlului juridic al valorilor ce compun masa patrimoniala, înlocuirea angajamentelor cu valori echivalente, partajul, împartirea - dar si transmiterea juridica cu titlu universal a întregului sau a unei parti ( fractie, cota divizibila concret masurabila ).

Dreptul de proprietate are o definitie expresa în lege, este un drept real, are caracter absolut, este opozabil tuturor, are caracter inviolabil, inalienabil, insesizabil si negrevabil - nedezmembrabil.


Din punct de vedere economic, patrimoniul reprezinta totalitatea bunurilor, a mijloacelor si valorilor disponibile care sunt necesare pentru a duce la îndeplinire scopuri legal ocrotite de lege, bazate pe surse de finantare sau fonduri (orice mijloc rational implica o resursa de finantare cu caracter stabil, orice sursa sau fond asigura finantare cu scop determinat pentru mijloace sau valori prestabilite).

Din punct de vedere economic patrimoniul exprima raporturi cauzale de determinare si conditionare reciproca între masa bunurilor, drepturile si obligatiile asumate de proprietar prin acte, proceduri si schimburi economice.

Din punct de vedere administrativ patrimoniul reprezinta totalitatea raporturilor stabile de transfer - acte, proceduri si competente desfasurate prin delegarea autoritatii si asumarea responsabilitatii, ca efect al legii aplicabile între proprietar, utilizatori si beneficiari.

Ierarhia de functii si competente urmareste masurarea si controlul adecvat al riscurilor si competenta actelor de gestiune pentru conformitate, pentru integritate materiala, pentru asumarea si echilibrarea optiunilor si a efectelor prin eficienta si eficacitate.

Din punct de financiar patrimoniul reprezinta totalitatea utilizarilor stabile în legatura cu resursele de finantare, delimitate pe baza echilibrului stabil calculat între utilizari si resurse

Pentru definitia patrimoniului se pot utiliza notiunile de avere, capital si fonduri.

Averea reprezinta realitatea concret masurabila a bunurilor si valorilor disponibile.

În raport cu proprietarul, averea formeaza patrimoniul daca exista din punct de vedere juridic o garantie reala asupra modului de acoperire financiara (surse de dobândire, mod de procurare) deci un mod legal de a justifica provenienta valorilor disponibile.

Capitalul reprezinta o investitie potentiala cu scop determinat, adica mijloace si resurse puse în valoare si motivate de interventia unor scopuri rationale umane, legal declarate, înregistrate si dovedite în raport cu tertii, prin care scopul este satisfacerea utilitatii sau a scopului pentru care au fost estimate resursele, eventual obtinerea de profit.

Fondurile reprezinta totalitatea resurselor de finantare grupate si sistematizate pe criterii unitare si controlabile aflate la dispozitia unei institutii sau persoane cu scopul de a satisface nevoi rationale, altele decât obtinerea profitului

ACTIVELE reprezinta valoarea concreta a bunurilor materiale, averea identificabila, tot ceea ce este masurabil si caracterizat prin dimensiunea destinatiei de utilizare.

Activele reprezinta resurse controlate ca rezultat a unor evenimente trecute si de la care se asteapta în viitor producerea de avantaje,contraprestatia unor servicii ori generarea de beneficii pentru institutie ( proprietar ).

Activele pot fi financiare si nefinanciare.

Activele nefinanciare sunt legate de activitati si exploatatii controlabile si pot fi active fixe ( corporale si necorporale ), active curente - circulante ( stocuri, obiecte si produse ), respectiv active naturale - neprelucrate ( zacaminte, resurse naturale regenerabile, resurse biologice si ecologice ).

Activele financiare se refera la numerar, depozite, aur monetar, DST, titluri si certificate de trezorerie, bonuri de Tezaur.

Stocurile consumabile pot fi materiale, toate valorile consumabile legate de exploatarea curenta

CREANŢELE reprezinta drepturile conditionate pe baza carora se asteapta în viitor o contraprestatie, o încasare sau un echivalent de numerar.

DATORIILE reprezinta obligatii actuale determinate de evenimente trecute, prin achitarea acestora se asteapta în viitor o iesire de resurse, o plata sau o contraprestatie.

ACTIVE NETE / SITUAŢIE NETĂ / PATRIMONIU NET reprezinta valoarea activelor din care s-au dedus obligatiile.

CAPITALUL este valoarea reziduala a rezultatului la care se adauga rezervele

CHELTUIELILE reprezinta diminuari ale rezultatelor perioadei, iesiri sau scaderi ale activelor, cresteri ale datoriilor, scaderi ale valorii activelor nete, ca urmare a unor tranzactii si schimburi controlate.

VENITURILE reprezinta cresteri ale rezultatelor perioadei, intrari sau majorari ale activelor, scaderi sau reduceri ale datoriilor, majorari ale activelor nete.

REZULTATUL este diferenta dintre veniturile si cheltuielile perioadei.

Fondurile reprezinta sursa de acoperire financiara a mijloacelor si angajamentelor, delimitate dupa natura provenientei banilor care au determinat finantarea.

4.Resursele economice ca alternativa în definirea obiectului contabilitatii

Estimarea capitalului pe baza raporturilor dintre utilizari si resurse presupune identificarea proceselor economice, fapte,evenimente - analiza si evaluarea consecintelor pentru conservarea valorii în termeni de randament.

În concluzie, în patrimoniu se identifica pe baza principiului fundamental de dubla reprezentare pe de-o parte inventarul realitatii faptice (mijloace si valori disponibile) în legatura cu sursele lor de formare (fonduri si resurse financiare) ceea ce genereaza drepturi si obligatii evaluabile în bani în legatura cu modul de utilizare, investire si folosire a banilor în conditiile unui echilibru necesar între cheltuielile si veniturile din care acestea sunt acoperite.

5.Trasaturile obiectului contabilitatii

Contabilitatea este o stiinta a modelarii

Contabilitatea este o stiinta a informatiei pentru decizii economice.

Contabilitatea reprezinta o teorie si o metoda de cunoastere, evaluare, masurare si reprezentare a unitatii fluxurilor monetare dintre existenta,miscarea si transformarea resurselor.Putem clasifica tranzactiile,putem identifica pozitia financiara, performanta si modificarile pozitiei financiare.Pozitia financiara este definita de resursele pe care întreprinderea le controleaza,de structura financiara a activelor, datoriilor si capitalului propriu, de lichiditatea si solvabilitatea valorilor economice.

Performanta este capacitatea întreprinderii de a obtine rezultate - profitabilitatea.

Modificarile pozitiei financiare presupune evaluarea capacitatii întreprinderii de a genera fluxuri de numerar.Masurarea fluxurilor de numerar impune reclasificarea activitatilor în 3 mari grupe : exploatare,finantare,investitii.

Operatiile de exploatare au ca obiect achizitia-productia - vânzarea de bunuri.

Operatiile de finantare au ca obiect crearea de resurse pentru finantarea imobilizarilor.

Operatiile de investitie au ca obiect alocarea si utilizarea resurselor de finantare pentru procurarea activelor de folosinta îndelungata.

6.Contabilitatea ca teorie stiintifica.

7.Sfera de actiune a obiectului contabilitatii - entitatea contabila.

Domeniul de actiune al contabilitatii presupune delimitarea si caracterizarea entitatilor de gestiune - entitati patrimoniale de sine statatoare.

Intreprinderea individuala

Un singur proprietar,afacerea este detinuta si controlata de un singur individ.

Societate de persoane

Asociere între parteneri cu disponibilitate pentru capital si specializare - cu raspundere nelimitata.

Societate de capital

Entitate legala ce încheie afaceri în nume propriu, prin asociere si raspundere limitata în functie de cota parte de capital subscris si depus la afacere.Societatea cooperativa

Entitate detinuta si controlata prin asociere - proprietarii au contributie si drepturi egale si promoveaza interese de protectie a producatorilor sau consumatorilor.

Întreprinderea publica

Entitate controlata de stat în conditii de monopol a resurselor sau de restrictionare a distributiei

Integrare economica pe vericala

Fuziune între firme apartinând aceleiasi industrii,

implicate în stadii diferite ale procesului de productie.

Integrare economica pe orizontala

Fuziune între firme apartinând aceleiasi industrii,

implicate în acelasi stadiu al procesului de productie.

Conglomerat

Entitate cu subunitati de tip holding,cu activitati diferite de productie.

Fuziune transfrontaliera

Firma dezvoltata pe strategia pietei unice la scara globala,multinationala

Sector primar

Parte a economiei legata direct de exploatarea resurselor naturale - agricultura,silvicultura,pescuitul,mineritul.

Sector secundar

Parte a economiei legata de industrii de prelucrare.

Sector tertiar

Parte a economiei legata de activitati pentru furnizarea de servicii

8.Structuri organizatorice privind contabilitatea.

Contabilitatea

întreprinderii

Contabilitate organizata si condusa la nivelul întreprinderii economice.

Contabilitatea afacerii

Contabilitate organizata si condusa la nivelul asocierii de interese prin fuziune si integrare pentru controlul avantajelor economice

Contabilitate bugetara

Contabilitate privind constituirea si executia bugetului entitatilor de interes public.

Contabilitate

publica

Contabilitate privind constituirea si utilizarea resurselor publice, administrarea patrimoniului public.

Contabilitatea

trezoreriei

Contabilitate privind controlul fluxurilor prin Trezoreria Finantelor Publice,atragerea,utilizarea si redistribuirea resurselor monetare în interesul statului.

Contabilitate

nationala

Sistem de evaluare a fluxurilor macroeconomice,venitul,

consumul intermediar,valoarea adaugata,produsul intern brut.

Document Info


Accesari: 14953
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )