Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE -DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE -Activele imobilizote sou fixe, denumite si active pe termen lung

Contabilitate


ALTE DOCUMENTE

Grupa 40 \"furnizori\" 41 \"clienti\"
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND AMORTIZARILE
Contabilitatea marfurilor
REFERAT PRIVIND ORGANIZAREA COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE AL UNITATII - DOCUMENTE SPECIFICE FOLOSITE SI CONTABILITATEA TAXEI PE VALOARE ADAUGATA
Clasificarea activelor patrimoniale

CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE -DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE -Activele imobilizote sou fixe, denumite si active pe termen lung. imobilizŕri sau bunuri imobile. cuprind toate acele volori economice de investitie a caror perioada de utilitate si lichiditate este m mare de un an. Ele alcatuiesc baza ~i mijloacele de actiune ale Tntreprinderii. Ca bunuri economice, activele fixe se caracterizeaza prin durabilitatea lor mai Tndelungata cât ~i prin repetata lor participare la circuitul economic. Functia acestor bunuri este fixata Tn activitatea economica ~i sociala a Tntreprinderii sou Tn activitatea altor Tntreprinderi. Tn cazul investitiilor financiare. fara ca prin utilitatea lor sa s 12112f517m e dellmiteze ca bunuri destinate direct cor:nercializŕrii. În consecintŕ. ele nu se consumo sou nu se Tnlocuiesc dupa prima utilizare. Activele imobilizate se diferentiaza la rândul lor Tn trei grupe: imobilizori necorporale, imobilizŕri corporale ~i imobillzari financiare. Imobilizarile necorporale   denumite ~i imobilizari nemateriale sou active Intangibile. cuprind toate acele valori economice de investitie care nu Tmbraca fizic forma de bunuri materiale concrete. Ele sunt reprezentate de cheltuielile de constituire. cheltuielile de cercetare aplicatŕ ~i dezvoltare. concesiunile, brevetele, licentele, marcile de fabrica ~i alte drepturi similare. fondul comercial ~i alte imobilizan necorporale. Cheltulelile de constituire sau stablilment, denumite si de fondare, cuprind cheltuielile cu infiintarea, dezvoltarea ~i fuzionarea societŕtllor comerciale. cum sunt cele privind taxele ~i alte cheltuieli de Tnscrlere ~i Tnmatriculare. cheltuielile privind emlterea ~i vânzarea de actluni, cheltuieli de prospectare a pietel ~i de publicitate. Toate aceste cheltuieli sunt supuse amortizarii pe cel mult cinci ani. Cheltulellle de cercetare apllcata si dezvoltare includ resursele economice alocate pentru tehnologiile noi. produse noi ~i investitii utile ~i eficiente Tn raport cu activltatea vlitoare a societatii comerciale. Aceste cheltuieli se amortizeaza. Tn generol. Tn maximum cinci ani. Conceslunlle, brevetele, Iicentele, marcile de fabrica si alte drepturi slmllare cuprind toate cheltuielile efectuate pentru achizitionarea drepturilor de exploatare a unui bun, actlvitate sou servlclu, Tn cazul conceslunllor. a unui brevet. o unei licente, a unei marci de fabrica ~i alte drepturl similare de proprietate industriala ~ intelectualŕ. Toate aceste cheltuieli sunt amortizate pe toata durata cOt Tntreprindereo a achizitionat dreptul de exploatare sou de utilizare a unor astfel de imobilizŕri. Fondul come,clal reprezinta cheltuieli efectuate pentru mentinerea sou dezvoltarea potentialului de activitate al intreprlnderii. De regula fondul comercial nu se amortizeaza. Daca se constata o depreciere ireversibila. acesta poate fi amortizat. Potrivit prevederilor Legii amortizorii nr. 15/1994 Tn sfera imobilizarilor necorporale figureaza ca pozitie distincta .che/tuie/i/e cu descoperirea rezerve/or de substan!e minera/e ufi/e, neconcrefizate rn m(i/oace fixe, /a zocominte/e puse rn exploatare". De asemenea. spre deosebire de PCG nu foc parte din cheltuielile de constituire. cele privind emisiunea ~j vânzarea deobligatiuni. Imobilizorile corporale, denumite si imobllizori materiale sou active fixe tangibile reprezinta bunurile materiale de folosinta Tndelungata Tn activitatea unei întreprinderi. Ele se gasesc sub forma de terenur/ ~i mij/oace f/xe (c/odiri ,S'i construc!ii, ma,S'ini de forto ,S'i uti/aje energetice, ma,S'ini, utiiaje ,S'i insta/a!ii de /ucru, aparate ,S'i insta/a!ii de mosurare, contro/ ,S'i reg/are, m(i/oace de transport, anima/e de munco, planta!ii. une/te, accesorii de produc!ie ,S'i inventar gospo:doresc). )n cazul când bunurile materiale procurate sou create de întreprindere nu sunt terminate, ele sunt incluse Tn categoria imobilizarilor în curs sou investitiilor Tn curs. Activele imobilizate corporale. cu exceptia terenurilor, T~i pierd.: Tn ttmp. din valoarea lor ca urmare a uzurii determinata de uttlizarea lor, de actlunea agentllor naturii ~i progresului tehnic. Constatarea contabila a pierderii de valoare suferita de acttvele fixe materiale ~i includerea sa Tn cheltuielile exercitiului poarta numele de amortizare. Imobilizorile financiare, denumite si investitii financlare sou de portofoliu cuprind valorile financiare investtte de Tntreprindere Tn patrimoniul altor societatl sub forma tttlurilor de participare, altor tttluri financiare lmobilizate. creantelor ata~ate participatiilor. Tmprumuturilor acordate ~i altor imobilizari financiare. Tltlurlle de participare reprezinta tttluri de valoare sub forma de actiuni sou parti sociale investite de tttularul de patrimoniu Tn capitalul altor socletati comerciale sou agenti economici. Subliniem ca detinerea acestor tttluri de valoare permite exercitarea unei anumite influente notabile sou a unui control in gesttunea societatilor emitatoare de titluri. Amortizarea participatiilor se realizeaza sub forma dividendelor distribuite din beneficille obtlnute de societatea comerciala emitatoare de tttluri de participare. Creantele atasate prticipantiilor su nt drepturile generate de operatia de acordare de Tmprumuturi pe termen lung sou mediu Tntreprinderilor asociate sou societatilor comerciale de grup cu care intreprinderea are o relatie de participare. Toate tttlurile de valoare, altele decat tttlurile de participare. pe Gare întreprindereo are intentia de a le conserva durabil sou pe care ea nu are p:bslbilitatea de a le revinde Tn termen scurt sunt delimitŕte in contabllitate prin structura de a/te fif/url Jmobil/zafe. De asemer\ea, titlurile (actiuni. parti sociale. obligatiuni convertibile in actiuni) dobandite pentru a realiza la scadenta pe un termčn lung sau scurt, o anumita rentabilitate .farŕ o interventie Tn gestiunea societatii unde sunt detinute. reprezinta fifluri imobJ/izate a/e actJvifOfii de portofol/u. Alte imobilizori flnanciare cuprind. Tn special, depozitele pe termen lung -sub forma disponibilitatilor Tn conturile bancare sou in alte instttutli financiare ~i sub forma disponlbilitafilor acumulate pentru efectuareaunor platl importante prevazute pentru perioadele urmatoare.
Document Info


Accesari: 3546
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )