Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
ORGANIZAREA CONTABILITATII ACTIVELOR IMOBILIZATE CORPORALE LA SOCIETATILE COMERCIALE

Contabilitate
ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ACTIVELOR IMOBILIZATE CORPORALE LA SOCIETĂŢILE COMERCIALE

3.1. Documente primare privind gestiunea activelor imobilizate corporaleOrganizarea rationala a evidentei operative si a contabilitatii imobilizarilor corporale cere ca în cadrul fiecarei unitati patrimoniale nomenclatorul si circuitul documentelor primare sa fie conceput astfel încât sa permita consemnarea completa si la timp a tuturor operatiunilor privind miscarea imobilizarilor corporale.

În functie de operatiile economice care intervin în activitatea agentilor economici, de caile de intrare si destinatie a iesirilor se întocmesc documente specifice.

Intrarea activelor imobilizate corporale în gestiune poate avea loc prin achizitionarea cu titlu oneros, aport în natura de asociati la constituirea capitalului social , din productie proprie, donatii, sau plusuri de inventar, iar în folosinta temporara prin concesiune, locatie de gestiune si închiriere.

Complexitatea operatiunilor care intervin în consemnarea existentei, miscarii si deprecierii activelor imobilizate precum si caile de intrare, respectiv de iesire din unitate, presupun gruparea documentelor de evidenta în patru categorii:

documente care privesc intrarea în gestiune a activelor imobilizate;

documente care privesc deprecierea activelor imobilizate;

documente privind iesirea din gestiune a activelor imobilizate;

documente de evidenta operativa.

Documente privind intrarea în gestiune a activelor imobilizate pot fi urmatoarele:

factura;

contractul de vânzare - cumparare;

nota de receptie si de constatare de diferente;

declaratia vamala de import;

contractul de concesionare, locatie de gestiune, închiriere, donatie, leasing;

procesul verbal de predare - pri 17417e424r mire;

procesul verbal de inventariere;

ordinul de plata si extrasul de cont;

chitanta si registrul de casa.

Documentele privind deprecierea activelor imobilizate pot fi:

- procesul verbal de inventariere;

acte de constatare însotite de decizii si hotarâri ale organelor de conducere;

planul de amortizare a imobilizarilor;

situatia de calcul a amortizarii activelor imobilizate.

Documentele privind iesirea din gestiune a activelor imobilizate sunt:

factura;

contractul de vânzare - cumparare;

procesul verbal de scoatere din functiune;

procesul verbal de constatare;

contractul de concesionare, locatie, de gestiune, împrumut, donatie;

declaratia vamala de export;

procesul verbal de casare;

procesul verbal de predare - pri 17417e424r mire;

ordinul de încasare a titlurilor si a altor valori.

Documentele de evidenta operativa sunt:

fisa mijlocului fix;

registrul numerelor de inventar;

registrul pentru contabilitatea analitica a imobilizarilor.

Indiferent de modul de intrare în gestiune, pe baza documentelor justificative ce evidentiaza caile de intrare a imobilizarilor se face receptia activului imobilizat consemnata în Procesul - verbal de receptie, care cuprinde date privind activului, categoria în care se claseaza, valoarea de intrare, durata de functionare în ani, etc.

Procesul - verbal de receptie se emite pe baza documentelor justificative, ce difera în functie de caile de intrare în gestiune si anume:

intrare prin cumparare cu titlu oneros este consemnata în factura întocmita de furnizor, avizul de însotire a marfii si contractul de vânzare - cumparare;

aportul în natura de la asociati si actionari la constituirea capitalului social este reliefat în contractul de societate si documentele de expertiza tehnica ce evidentiaza caracteristicile imobilizarilor corporale, valoarea estimata, gradul de uzura, etc.;

valoarea si caracteristicile imobilizarilor corporale din productie proprie sunt reflectate în proiectele si devizele lucrarilor, fisa de cont analitic pentru costurile efectivi.

Intrarea imobilizarilor corporale prin concesionare , locatie de gestiune, închiriere se oglindeste în Procesul - verbal de predare - primire, ce are la baza contractul de concesiune, locatie de gestiune sau închiriere în care se evidentiaza partile contractante , obiectul contractului , termenul , obligatiile reciproce ale partilor, alte cauze.

Miscarea activelor imobilizate de la o sectie la alta, de la un serviciu la altul, în cadrul aceleiasi unitati, se consemneaza în Bonul de miscare Acesta serveste la justificarea predarii - primirii activului între doua locuri de pastrare însotindu-l în timpul transportului si la înregistrarea lui în evidenta operativa si în contabilitatea analitica.

Imobilizarile corporale pot iesi definitiv din gestiune prin casare, vânzare, donatie, iar temporar prin concesiune, locatie de gestiune si închiriere.

Casarea, adica scoaterea definitiva din functiune a imobilizarilor corporale prin demontare, darâmare, etc, este consemnata în urmatoarele documente:

specificatia privind imobilizarile corporale propuse pentru scoaterea din functiune (casare) întocmita de sectiile , laboratoarele sau serviciile care propun casarea, prin care aceasta se motiveaza;

procesul - verbal de scoatere din functiune a imobilizarilor corporale ,de declasare a unor bunuri materiale eliberate de catre comisia de casare, reprezinta documentul prin care se constata îndeplinirea conditiilor de casare si ca document de înregistrare în evidenta operativa si în contabilitate.

Pentru a se stabili existenta efectiva a imobilizarilor corporale pe locuri de folosinta si pe responsabili, folosirea judicioasa si integritatea acestora, se utilizeaza Lista de inventariere si de evidenta a imobilizarilor corporale. Ea serveste si la inventarierea imobilizarilor corporale si a rezultatelor ei fara a fi necesara întocmirea altor documente.

Formularul se completeaza la începutul anului de catre compartimentul contabil - financiar, pe categorii de mijloace fixe, pe baza datelor din contabilitatea analitica a imobilizarilor corporale si se preda responsabililor pe locuri de folosinta.

Acestia vor opera în lista , în cursul anului toate miscarile intervenite (intrari, iesiri), pe baza documentelor de miscare : bon de miscare, proces-verbal de receptie, de casare etc.

La finele anului, formularul este predat comisiei de inventariere, care va înscrie datele privind inventarierea si rezultatele ei. Dupa inventariere, formularul se retine la contabilitate, pe baza lui întocmindu-se un nou formular pentru anul urmator.

3.2.Organizarea contabilitatii analitice a imobilizarilor corporale

Contabilitatea analitica a imobilizarilor corporale trebuie astfel organizata încât sa asigure individualizarea fiecarui activ, cunoasterea existentei si miscarii lor pe locuri de folosinta si a gradului de depreciere pe structura categoriilor de active fixe.

De aceea se organizeaza pe locuri de folosinta, pe categorii de imobilizari si în cadrul acestora pe obiecte de evidenta.

Contabilitatea analitica a imobilizarilor corporale de poate tine folosind Registrul numerelor de inventar si Fisa mijlocului fix, fie utilizând Registrul pentru evidenta mijloacelor fixe.

Întreprinderile dispun de active imobilizate corporale numeroase care se deosebesc între ele din punct de vedere al constructiei, însusirilor tehnice, destinatiei, gradului de depreciere.

Pentru identificarea cu usurinta a fiecarui activ si pentru a se asigura controlul lor indiferent de locul de folosinta, se atribuie fiecarui obiect de evidenta un numar de inventar (simbol cifric), care se trece în toate documentele ce privesc activul respectiv. Aceasta se realizeaza cu ajutorul Registrului numerelor de inventar, în care se scrie denumirea fiecarui activ corporal intrat caracteristicile de identificare si numarul de inventar ce i se atribuie, în ordinea succesiva a numerelor.

Pentru fiecare categorie de active imobilizate corporale se rezerva o anumita serie de numere , în vederea intercalarii ulterioare a unui activ intrat. Numerele de inventar ale activelor imobilizate corporale scoase din functiune sau vândute nu pot fi atribuite altor active imobilizate corporale intrate ulterior, ci ele ramân libere pâna la o noua renumerotare.

Dupa înscrierea imobilizarilor corporale intrate în Registrul numerelor de inventar, se completeaza Fisa mijlocului fix , care cuprinde date privind denumirea, numarul de inventar, codul de clasificare, valoarea de intrare, durata de viata normala, norma de amortizare, data punerii în functiune, amortizarea calculata.

Fisele mijloacelor fixe se pastreaza în cartoteci, pe categorii de imobilizari corporale, în ordinea si pe locuri de folosinta.

Registrul pentru contabilitatea analitica a imobilizarilor corporale folosit de unitatile mici, se completeaza de catre contabilitate si cuprinde aceleasi date ca si Fisa mijlocului fix, servind la stabilirea numerelor de inventar în scopul identificarii imobilizarilor corporale.

3.3.Contabilitatea imobilizarilor corporale

Imobilizarile corporale cuprind bunurile materiale de folosinta îndelungata în activitatea unei întreprinderi. În categoria imobilizarilor corporale intra:

terenurile;constructiile, instalatiile tehnice, masinile, utilajele, mobilierul

imobilizarile în curs de executie.

3.3.1. Contabilitatea terenurilor

În cadrul imobilizarilor corporale, se includ si terenurile.

Contabilitatea terenurilor se tine pe doua categorii: terenuri si amenajari si amenajari de terenuri.

În contabilitatea analitica terenurile se pot evidentia pe terenuri agricole si silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu constructii.

La intrarea în patrimoniu, terenurile se înregistreaza în contabilitate , la valoarea stabilita conform legii, în functie de suprafata, amplasarea acestora si alte criterii, la costul de achizitie sau la valoarea de aport.

De regula, terenurile nu sunt supuse amortizarii, cu exceptia amenajarilor facute la terenuri.

Amenajarile de terenuri sunt reprezentate prin lucrari efectuate pentru:

racorduri la sistemul de alimentare cu energie;

drumuri de acces;

desecari.

Evidenta terenurilor amenajarilor la terenuri se tine cu ajutorul contului 211 "Terenuri si amenajari de terenuri" care se dezvolta în doua conturi sintetice de gradul doi si anume:

2111 "Terenuri"

2112 "Amenajari de terenuri"

Sub aspectul continutului economic , contul 211 "Terenuri si amenajari de terenuri" este un cont de active imobilizate, din grupa imobilizarilor corporale, iar dupa functia contabila este un cont de activ.

Se debiteaza cu:

valoarea terenurilor achizitionate prin creditul contului 404 "Furnizori de imobilizari";

aduse ca aport la capitalul social prin creditul contului 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul";

cu costul de productie al amenajarilor în regie proprie facute la terenuri prin creditul contului 231 "Imobilizari corporale în curs";

cu valoarea terenurilor primite prin donatie sau cu titlu gratuit prin contul 131 "Subventii pentru investitii";

obtinute ca urmare a unor amenajari cu forte proprii cu ajutorul contului 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale";

majorarea valorii ca urmare a reevaluarii cu ajutorul contului 105 "Rezerve din reevaluare";

cu terenuri intrate în sistem de leasing financiar prin contul 167 "Alte împrumuturi si datorii asimilate".

Se crediteaza cu scoaterea din gestiune a terenurilor sau la reevaluare (descresteri) astfel:

retrase de asociati cu ajutorul contului 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul";

vândute;

valoarea descresterilor rezultate din reevaluare cu ajutorul contului 105 " Rezerve din reevaluare";

valoarea terenurilor care fac obiectul participarii în natura la capitalul altei societati comerciale;

cedate în baza contractelor de leasing financiar prin debitul contului 267 "Creante imobilizate".

Soldul contului este debitor si exprima valoarea terenurilor respectiv costul amenajarilor de terenuri.

În contabilitatea agentului economic daca are în proprietate teren, acesta are cheltuiala si cu impozitul pe teren.

Conform Codului Fiscal, orice persoana care are în proprietate teren situat în România, datoreaza pentru acesta impozit anual. Acest impozit se plateste la bugetul local al unitatii administrativ - teritoriale în raza careia este situat terenul.

În cazul unui teren, aflat în administrarea sau în folosinta, dupa caz, a altei persoane si pentru care se datoreaza chirie sau arenda în baza unui contract de închiriere sau arendare, impozitul pe teren se datoreaza de catre proprietar.

Impozitul pe teren se poate plati în patru rate sau transe egale.

Impozitul pe teren se plateste de la data dobândirii dreptului de proprietate si se plateste proportional cu perioada ramasa pâna la sfârsitul anului. Impozitul pe teren se plateste anual în suma fixa, în lei pe metru patrat de teren, în mod diferentiat, în intravilanul si extravilanul localitatilor.

În contabilitatea agentului economic acest impozit se înregistreaza în contul 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate".

Pâna în anul 2003, persoanele juridice care aveau teren concesionat sau în locatie de gestiune, sau închiriat plateau taxa pe teren stabilita la aceleasi tarife ca si impozitul pe teren. Începând cu anul 2004, conform Codului Fiscal aceasta taxa nu mai exista.

Pentru terenurile situate în extravilanul localitatilor, indiferent de rangul, categoria de folosinta si zona unde este amplasat, impozitul pe teren este de 10.000 lei/ha.

Impozitul pe teren se calculeaza în urmatorul mod:

se determina suprafata pentru care se datoreaza impozit pe teren: din suprafata terenului detinut în proprietate se scade suprafata construita la sol si anume:

ex. 562m2 - 56m2 = 542m2 pentru care se plateste impozit;

se determina zona unde este amplasat terenul si se înmulteste cu suma corespunzatoare acelei zone ex.: 542m2 x 6.525 lei/m2 = 3.536.550 lei. Acesta este impozitul pe care îl plateste proprietarul terenului. Suma poate fi platita în patru rate egale de la data dobândirii.

Pentru orice operatiune juridica efectuata de o persoana în cursul unui an, care are ca efect transferul de proprietate asupra unui teren, persoana înceteaza a mai datora impozit pe teren începând cu prima zi a lunii urmatoare celei în care s-a efectuat transferul de proprietate asupra terenului.

Daca încadrarea terenului în functie de pozitie si categorie de folosinta se modifica în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modifica impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modifica începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care a intervenit modificarea.

Conform Codului Fiscal si a legislatiei în vigoare, orice persoana fizica sau juridica care dobândeste teren, are obligatia de a depune o declaratie privind achizitia terenului, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data achizitiei.

Indiferent de modificarile ce apar , persoana fizica sau juridica era obligatia de a depune o declaratie privind modificarea, în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmeaza dupa data modificarii.

Persoanele juridice au obligatia ca pâna la data de 31 ianuarie, sa depuna declaratiile pentru impozitare.

Exemplu:

Societatea comerciala "A" achizitioneaza un teren la pretul de 3 000 lei, TVA 19%.Se realizeaza lucrari de amenajari în suma de 1000 lei. Durata de amortizare a amenajarilor este de 2 ani. Dupa un an de exploatare a terenului acesta se vinde la pretul de 4000, inclusiv TVA.

-cumpararea terenului:

% = 404 "Furnizari de imobilizari" 3570

2111 "Terenuri"  3000

4426 "TVA deductibil"  570

plata furnizorului:

404 "Furnizori de imobilizari" = 5121"Conturi la banci în lei" 3570

înregistrarea amenajarilor de terenuri:

2112 "Amenajari de terenuri " = 722 "Venituri din imobilizari 1000

corporale"

înregistrarea amortizarii: (1000 : 2 ani = 500)

An I

6811 "Cheltuieli de exploatare = 2811 "Amortizarea amenajarilor 500

privind amortizarea de terenuri"

imobilizarilor"

vânzarea:

An II

461 "Debitori diversi " = % 4000

7583 "Venituri din vânzarea activelor 3361

si alte operatii de capital"

4427 "TVA colectata" 638

Descarcarea gestiunii:

Pentru terenuri:

6583 "Cheltuieli privind = 2111 "Terenuri" 3000

activele cedate si alte

operatii de capital"

Pentru amenajarii:

% = 2112 "Amenajari de terenuri" 1000

2811 "Amortizarea amenajarilor 500

de terenuri"

6583 "Cheltuieli privind  500

activele cedate si alte

operatii de capital"

Încasarea:

5121 "Conturi la banci în lei" = 461 "Debitori diversi" 40003.3.2. Contabilitatea constructiilor, instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor, plantatiilor ,aparaturii birotice si altor active corporale

În structura imobilizarilor corporale ale unei întreprinderi pot fi regasite pe lânga categoria "Terenuri" si alte structuri si anume: constructii, masini, mobilier, etc.

Contabilitatea acestora se conduce cu ajutorul conturilor:

212 "Constructii"

213 "Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii"

2131 "Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)"

2132 "Aparate si instalatii de masurare, control si reglare"

2134 "Animale si plantatii"

214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale"

Dupa continutul economic sunt conturi de imobilizari corporale.

Dupa functia contabila sunt conturi de activ evidentiind existenta si miscarea constructiilor, instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproductie si munca, plantatiilor, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentul de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active corporale.

Se debiteaza cu:

- valoarea constructiilor, instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, plantatiilor, mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale intrate astfel:

aport la capital:

% = 456 "Decontari cu asociatii privind capitalul"

212 "Constructii"

213 "Instalatii tehnice, mijloace

de transport, animale si plantatii"

214 "Mobilier, aparatura birotica,

echipamente de protectie a valorilor

umane si materiale si alte active

corporale"

- achizitie de la furnizori:

% = 404 "Furnizori de imobilizari"

212 "Constructii"

213 "Instalatii tehnice, mijloace

de transport, animale si plantatii"

214 "Mobilier, aparatura birotica,

echipamente de protectie a valorilor

umane si materiale si alte active corporale"

-obtinute din productie proprie:

% = 722 "Venituri din productia de imobilizari"

212 "Constructii"

213 "Instalatii tehnice, mijloace

de transport, animale si plantatii"

214 "Mobilier, aparatura birotica,

echipamente de protectie a valorilor

umane si materiale si alte active corporale"

-primite cu titlu gratuit sau prin subventii, precum si plus de inventar:

% = 131 "Subventii pentru investitii"

212 "Constructii"

213 "Instalatii tehnice, mijloace

de transport, animale, si plantatii"

214 "Mobilier, aparatura birotica,

echipamente de protectie a valorilor

umane si materiale si alte active corporale"

-încorporarea unor accesorii (parti componente, aparate de masura):

212 "Constructii"

213 "Instalatii tehnice, mijloace

de transport, animale, si plantatii"

214 "Mobilier, aparatura birotica,

echipamente de protectie a valorilor

umane si materiale si alte active corporale"

-majoritatea valorilor de intrare a constructiilor, instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor, plantatiilor, mobilierului, aparaturi birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale, ca urmare a investitiei efectuate la cele concesionate, închiriate sau date în locatii de gestiune si restituite proprietarului:

% = 281 "Amortizarii privind imobilizarile corporale"

212 "Constructii"

213 "Instalatii tehnice, mijloace

de transport, animale, si plantatii"

214 "Mobilier, aparatura birotica,

echipamente de protectie a valorilor

umane si materiale si alte active corporale"

-primite în regim de leasing:

% = 167 "Alte împrumuturi si datorii asimilate"

212"Constructii"

213"Instalatii tehnice, mijloace

de transport, animale, si plantatii"

214"Mobilier, aparatura birotica,

echipamente de protectie a valorilor

umane si materiale si alte active corporale"

plusul de valoare rezultat din reevaluare:

% = 105"Rezerve din reevaluare"

212"Constructii"

213"Instalatii tehnice, mijloace

de transport, animale, si plantatii"

214"Mobilier, aparatura birotica,

echipamente de protectie a valorilor

umane si materiale si alte active corporale"

Imobilizarile corporale aflate în folosinta temporara (închiriate)se înregistreaza la valoarea de inventar în debitul contului 8031"Mijloace fixe luate în chirie" (cont în afara bilantului). La intrare acest cont se va debita cu valoarea de inventar iar la expirarea contractului se va credita.

Se crediteaza cu:

-valoarea constructiilor, instalatiilor tehnice, masinilor, utilajelor, mobilierului si alte active corporale iesite din unitate:

-amortizate integral:

-înregistrarea amortizarii:

6811"Cheltuieli de exploatare = 281"Amortizari privind

privind amortizarea imobilizarilor" imobilizarile corporale"

-scoaterea din gestiune:

281"Amortizari privind = %

imobilizarile corporale"

212"Constructii"

213"Instalatii tehnice, mijloace

de transport, animale, si plantatii"

214"Mobilier, aparatura birotica,

echipamente de protectie a valorilor

umane si materiale si alte active

corporale"

-vândute (cedate), amortizate partial:

-vânzarea:

461"Debitori diversi" = %

7583"Venituri din vânzarea activelor si alte

operatii de capital"

4427"TVA colectata"

-scaderea din gestiune:

% = 212"Constructii"

281"Amortizari privind 213"Instalatii tehnice, mijloace de transport"

imobilizari corporale" 214"Mobilier, aparatura birotica, cedate si

6583"Cheltuieli privind activele alte echipamente de protectie a valorilor

cedate si alte operatii de umane si materiale si alte active

capital" corporale"

-vândute în stare noua ( neamortizata ):

6583"Cheltuieli privind activele = %

cedate si alte operatii de 212"Constructii"

capital" 213"Instalatii tehnice, mijloace de transport"

214"Mobilier, aparatura birotica,

echipamente de protectie a valorilor

umane si materiale si alte activ corporale"

-retrase de asociati:

456"Decontari cu asociatii = %

privind capitalul" 212"Constructii"

213"Instalatii tehnice, mijloace de transport"

214"Mobilier, aparatura biotica,

echipamente de protectie a valorilor

umane si materiale si alte active corporale"

-distruse ca urmare a unor cauze extraordinare (calamitati):

% = 212"Constructii"

281"Amortizari privind 213"Instalatii tehnice, mijloace de transport"imobilizarile corporale" 214"Mobilier, aparatura birotica,

671"Chetuili privind calamitatile echipamente de protectie a

si alte evenimente extraordinare" valorilor umane si materiale

si alte active corporale"

constatate lipsa cu ocazia inventarierii:

% = 212"Constructii"

281"Amortizari privind 213"Instalatii tehnice, mijloace de transport"

imobilizarile corporale"

6718"Alte cheltuieli exceptionale 214"Mobilier, aparatura birotica, echipamente

privind operatii de gestiune" de protectie a valorilor umane si materiale

si alte active corporale"

cedate în regim de leasing financiar

267"Creante imobilizate" = %

212 "Constructii"

231 "Instalatii tehnice, mijloace de transport,

animale si plantatii"

214"Mobilier, aparatura birotica, echipamente

de protectie a valorilor umane si materiale

active corporale"

105"Rezerve din reevaluare" = %

212"Constructii"

213"Instalatii tehnice, mijloace detransport,

animale si plantatii"

214"Mobilier, aparatura birotica, echipamente de

protectie a valorilor umane si materiale alte

active corporale"

Soldul conturilor este debitor si exprima valoarea constructiilor - contul 212, instalatiilor - contul 213, mobilierului, aparaturii birotice si alte active corporale - contul 214 existente în stoc la sfârsitul perioadei (valoarea de intrare).

Exemplu :

Societatea comerciala "A" achizitioneaza un utilaj la pretul de 10000 lei, TVA 19%, cu o durata normala de functionare de 5 ani. Dupa 2 ani de utilizare în care s-a amortizat liniar, utilajul se vinde la pretul de 11000lei, încasându-se contravaloarea acestuia prin contul de la banca.

achizitionarea utilajului:

% = 404"Furnizor de imobilizari" 11900

2131"Echipamente tehnologice"  10000

4426"TVA deductibil"  1900

plata furnizorului:

404"Furnizor de imobilizari" = 5121"Conturi la banci în lei" 11900

amortizarea:

An I

6811"Cheltuieli de exploatare = 2813"Amortizarea instalatiilor, 2000

privind amortizarea imobilizarilor" mijloacelor de transport,

anomalelor si plantatiilor"

An II

6811"Cheltuieli de exploatare privind = 2813"Amortizarea instalatiilor, 2000

amortizarea imobilizarilor" mijloacelor de transport'

animalelor si plantatilor"

vânzarea;

461"Debitori diversi" = % 11000

7583"Venituri din vânzarea 9243

activelor si alte operatii de capital"

4427"TVA colectat" 1756

descarcarea gestiunii:

% = 2131"Echipamente tehnologice" 10000

(masini, utilaje si instalatii)

6583"Cheltuieli privind activele cedate  6000

si alte operatii de capital"

2813"Amortizarea instalatiilor, mijloacelor  4000

de transport, animalelor si plantatiilor"

încasarea contravalorii utilajului:

5121"Conturi la banci în lei" = 461"Debitori diversi" 11 000

Pe lânga toate cheltuielile pe care le înregistreaza o unitate economica, prin faptul ca detine mijloace fixe cum sunt constructiile, mijloacelor de transport, este obligata sa mai plateasca si taxe si impozite pentru aceste imobilizari. Una din cheltuieli o reprezinta impozitul pe cladirile pe care agentul economic le detine.

În cursul lunii mai a fiecarui an fiscal pentru anul urmatorul, consiliile locale adopta hotarâri privind stabilirea cotei pe baza careia se calculeaza impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice, cota care poate fi inclusa între 0.5% si 1% inclusiv.

În cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.

Prin "valoare de inventar" a cladirii, se întelege valoarea de intrare a cladirii în patrimoniu, înregistrata în contabilitatea unitatii economice si care dupa caz poate fi:

- costul de achizitie, pentru cladirile dobândite cu titlu oneros;

- costul de productie, pentru cladirile construite de persoanelor juridice;

- valoarea actuala, estimata la înscrierea lor în activ, tinându-se seama de valoarea cladirilor cu caracteristici tehnice si economice similare sau apropiate, pentru cladirile obtinute cu titlu gratuit;

- valoarea de aport pentru cladirile intrate în patrimoniu în cazul asocierii sau fuziunii, determinata prin expertiza, conform legii;

- valoarea rezultata în urma reevaluarii, pentru cladirile reevaluate în baza unei dispozitii legale.

La determinarea valorii de inventar se are în vedere însumarea valorilor tuturor elementelor si instalatiilor functionale ale acesteia, cum sunt:

terasele;

scarile;

ascensoarele;

instalatiile de iluminat;

instalatiile sanitare;

instalatiile de încalzire;

instalatiile de telecomunicatii prin fir si alte asemenea;

aparatele individuale de climatizare care nu fac parte din categoria elementelor si instalatiilor functionale ale cladirii;

Pentru cladirile aflate în proprietatea unitatii economice, impozitul se calculeaza de catre acestia prin aplicarea cotei stabilite de catre consiliile locale, asupra valorii de inventar înregistrate în evidenta contabila a acestora.

Impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice, care nu înregistrata în evidenta contabila valoarea de inventar actualizata a cladirilor, începând cu anul 2006, se calculeaza pe baza cotei stabilite între 5% si 10% inclusiv, prin hotarâre a consiliului local.

Pentru cladirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar, impozitul pe cladiri se datoreaza de catre proprietar.

Impozitul pe cladiri pe perioada de leasing se determina pe baza valorii negociate între parti, exclusiv taxa pe valoarea adaugata si înscrise în contract. În cazul contractelor în care valoarea negociata este în valuta, plata se face în lei la cursul Bancii Nationale a României din data efectuarii platii.

Începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care expira contractul de leasing, impozitul pe cladiri se determina dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau juridica.

Valoarea negociata între parti corespunde valorii totale a contractului de leasing. Valoarea impozabila a cladirilor aflate în proprietatea persoanei juridice , care a fost recuperata integral pe calea amortizarii, se reduce cu 15%.

Impozitul pe cladiri este datorat de persoana juridica atât pentru cladirile aflate în functiune, în rezerva sau în conservare, cât si pentru cele aflate în functiune si a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii.

În cazul unei cladiri dobândita sau construita în cursul anului, impozitul pe cladire se datoreaza cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care cladirea a fost dobândita sau construita.

În cazul unei cladiri care a fost vânduta, distrusa sau demolata, dupa caz, În cursul anului, impozitul pe cladire înceteaza a se mai datora pe unitatea economica, cu începere de la data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a produs evenimentul.

Scaderea de la impunere în cursul anului, se face dupa cum urmeaza:

o       începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a produs înstrainarea, etc.;

o       proportional cu partea de cladire supusa evenimentului (înstrainare, distrugere, demolare);

o       proportional cu perioada cuprinsa între data mentionata si sfârsitul anului fiscal.

Ca si în cazul persoanelor fizice si persoanele juridice pot platii impozitul în patru transe egale. Impozitul se stabileste în baza declaratiilor depuse de persoana fizica la compartimentul de specialitate al autoritatii administrativ teritoriale din raza de domiciliu.Document Info


Accesari: 15995
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )