Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
STANDARDELE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE PENTRU SECTORUL PUBLIC SI CONTABILITATEA DE ANGAJAMENTE

Contabilitate
UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL BUCURESTI

MANAGEMENTUL FINANCIAR CONTABIL AL ADMINISTRATIEI PUBLICEREFERAT LA DISCIPLINA

CONTABILITATE PUBLICA (2)

SEMESTRUL II

Standardele INTERNATIONALE de Contabilitate pentru Sectorul Public SI contabilitatea de angajamente

Profesor coordonator:

Masterand:

Standardele INTERNAȚIONALE de Contabilitate pentru Sectorul Public ȘI contabilitatea de angajamente

CUPRINS

DESPRE IPSAS .............................3

STUDIU DE CAZ

IPSAS 1 - Prezentarea situațiilor financiare ..................4

Arie de aplicabilitate

Scopul situatiilor financiare.........................4

Situații financiare .............................5

Bilant .......... ..... ...... 5

Informatii ce trebuie prezentate in bilant ...................5

Informatii ce trebuie prezentate fie in bilant, fie in note ..............5

Anexa.......... ..... ...... ..5

Cont de profit si pierdere .......................8

Informatii ce trebuie prezentate in contul de profit si pierdere ..........8

Informatii ce trebuie prezentate fie in contul de profit si pierdere, fie in note .....9

Situația modificarii capitalurilor proprii ...............9

Informatii ce trebuie prezentate in contul de profit si pierdere ..........9

Informatii ce trebuie prezentate fie in contul de profit si pierdere, fie in note .......9

Prezentarea politicilor contabile.........................9

Data intrarii in vigoare ...........................9

Bibliografie .......... ..... ...... ..10

Standardele INTERNAȚIONALE de Contabilitate pentru Sectorul Public ȘI contabilitatea de angajamente

Despre IPSAS - uri

Concepte-cheie: Situatii financiare, contabilitatea de angajamente

Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public1 au constituit un punct de referinta al reformei sistemului contabil public in toata lumea, dar cu pregnanta in Europa.

Astfel, adoptarea de catre IPSASB2 a Standardelor Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public, a reprezentat o masura de armonizare contabila internationala.

IPSASB(fostul Comitet pentru Sectorul Public) este un organism format in cadrul Federatiei Internationale a Contabililor3 ce are ca scop promovarea si dezvoltarea standardelor contabile pentru entitatile publice, in vederea facilitarii schimbului de informatii intre profesionistii contabili din domeniul public.

IPSASB a incurajat in permanenta statele membre sa adopte Standardele Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS), chiar mai mult decat atat, sa elaboreze standarde nationale proprii.

Importanta IPSAS consta in faptul ca vor asigura trecerea de la contabilitatea de casa la contabilitatea de angajamente pentru sectorul public, cu consecinte favorabile pentru patrimoniul public in general si fondurile publice, in special.

Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public au ca punct de plecare Standardele Internationale de Raportare Financiara4. In acceptiunea Consiliului pentru Standardele Internationale de Contabilitate(IASB), sistemul de raportare financiara reprezinta o conditie esentiala in vederea dezvoltarii economice.

In prezent au fost date publicitatii un numar de 21 de IPSAS - uri la care remarcam pastrarea denumirilor unor IAS-uri, ceea ce demonstreaza si importanta acestora.

Nota: Sunt foarte putine sanse sa gasim o redactare completa, identica originalului, a normelor IAS deoarece organizatiile care isi desfasoara activitatea 'in jurul' redactarii si promovarii acestor norme nu le considera publice la modul real, principalele sale venituri venind tocmai din directia vanzarii drepturilor de publicare, reprezentare s.a. ale acestor normative internationale (sau, cel putin, pana la acest moment, asta este ceea ce stim referitor la problema publicarii integrale, cu capacitate publica integrala, ale acestor standarde).

IPSAS

The International Public Sector Accounting Standards Board

IFAC-International Federation of Accountants

4International Financial Reporting Standards-IFRS

STUDIU DE CAZ

IPSAS 1 - Prezentarea situațiilor financiare

Situatiile financiare sunt o reprezentare structurata a pozitiei financiare si a performantei financiare a unei entitati. Obiectivul situatiilor financiare este de a oferi informatii despre pozitia financiara, performanta si fluxurile de trezorerie ale unei entitati, utile pentru o gama larga de utilizatori in luarea deciziilor economice. Entitatea trebuie sa-si intocmeasca situatiile financiare folosind contabilitatea de angajamente, cu exceptia informatiilor privind fluxurile de numerar.

Contabilitatea de angajamente reprezinta o baza de contabilizare conform careia tranzactiile si alte evenimente sunt recunoscute atunci cand apar (si nu doar cand se concretizeaza in numerar sau echivalente de numerar primite sau platite). In functie de natura si dimensiune, tranzactiile si evenimentele sunt inregistrate in registrele contabile si recunoscute in situatiile financiare sau in notele la situatiile financiare ale perioadelor la care se refera. Elementele recunoscute conform contabilitatii de angajamente sunt activele, datoriile, activele nete/capitalurile proprii, veniturile si cheltuielile.

Obiectivul acestui Standard este de a stabili modul in care trebuie intocmite situatiile financiare de uz general pentru a asigura comparabilitatea atat cu situatiile financiare ale entitatii din perioade anterioare, cat si cu situatiile financiare ale altor entitati.

Raspunderea asupra 'corectitudinii' acestor prezentari nu apartine numai contabilului, ci si Consiliului Director si/ sau alt organism de conducere (Primar).

Aria de aplicabilitate

1. Acest Standard trebuie aplicat la prezentarea tuturor situatiilor financiare de uz general intocmite si prezentate pe baza contabilitatii de angajamente, in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public.

2. Acest Standard se aplica tuturor entitatilor din sectorul public, altele decat intreprinderile guvernamentale de afaceri.

Scopul situatiilor financiare

Situatiile financiare sunt o reprezentare financiara structurata a pozitiei si performantelor financiare ale unei entitati.

 Situații financiare

IPSAS 1 cere prezentarea urmatoarelor situatii financiare: Bilant; Cont de profit si pierdere; Situatia modificarilor capitalurilor proprii; Situatia fluxurilor de numerar; Rezumatul politicilor contabile si Note explicative.

            Bilanțul
            IPSAS 1 prescrie minimul de elemente care trebuie sa apara in bilant. Acestea sunt:
a. imobiliz
ari corporale;
b. active necorporale;
c. active financiare, mai putin valorile de la punctele (d), (f) si (g);
d. investitii contabilizate utilizandu-se metoda punerii in echivalent
a/ evidenta;
e. stocuri;
f. creante comerciale si similare;
g. numerar si echivalente de numerar;
h. datorii comerciale;
i. datorii si active fiscale;
j. provizioane;
k. datorii pe termen lung purt
atoare de dobanda;
l. interes minoritar (numai pentru situatii financiare ale grupului);
m. capital emis/ subscris si rezerve.
           Alte informatii ce trebuie prezentate in bilant sau in note.
- subclasific
ari suplimentare adecvate;
- subclasific
ari specifice pentru capitalul social/ fiecare clasa de capital social

PRIMARIA FRUMUSANI

Anexa 1

FRUMUSANI

(Anexa 1

CALARASI

la normele metodologice)

BILAN

la data de 31.03.2010

cod 01

-lei-

Nr

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Sold la inceputul anului

Sold la sfarsitul perioadei

Crt

rand

A

B

C

A.

ACTIVE

X

X

ACTIVE NECURENTE

X

X

Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)

Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)Alte active nefinanciare (ct.215)

Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an 260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679-296) din care:

Titluri de participare(ct.260-296)

Creanțe necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care

Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)

TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)

ACTIVE CURENTE

X

X

Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345 +346+347+349+351+354+356+ 357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)

Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-

X

X

Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425 +4282+ 4611 +473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:

Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care

Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)

Creante bugetare(ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446** +4482+461+463+464 +465+4664+4665+4669+481**+482**- 497)din care:

Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)

Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501 +4503 +4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545 +4551 +4553 +4561+4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473**+474 +476) din care:

Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)

Imprumuturi pe termen scurt acordate(ct2671 +2672 +2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)

Total creante curente (rd. 21+23+25+27)

Investitii pe termen scurt (ct.505-595)

Conturi la trezorerii si institutii de credit :

X

X

Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trez (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171 +5187 +5201 +5211+5212 +5221+5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293 +5294 +5299 +5311+532+542+550+551+552+553+554 +555 +556 +557 +5581 +5582 +5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743 +5744) din care:

depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)

Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trez. (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153 +5161 +5162 +5171+5172 +5187+5314+5411+5412 +542+550+583+5592 +5601+5602) din care:

depozite (ct. 5153+5187+5602)Total disponibilitati (rd.33+35)

Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)

Cheltuieli in avans (ct. 471 )

TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)

TOTAL ACTIVE (rd.15+45)

B.

DATORII

X

X

DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an

X

X

Sume necurente-sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:

Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)

Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)

Provizioane (cont 151)

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an

X

X

Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct.401 +403 +4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:

Datorii comerciale si avansuri(ct. 401+403+4041+405+408+419+ 4621), din care:

Avansuri primite (ct.419)

Datorii catre bugete (ct431+437+.440+441+4423+4428+444+446 +4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482)din care:

Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care

Contributii sociale (ct.431+437)

Sume datorate bugetului din Fd. Ext. nerambursabile (ct.4555)

Datorii din operatiuni cu Fonduri ext. nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506 +4512+4514 +4516+4521+4522+4532 +4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585 +459+462+473 +475)

din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)

Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191 +5192 +5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)

Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:

Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)

Venituri in avans (ct.472)

Provizioane (ct. 151)

TOTAL DATORII CURENTE rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)

TOTAL DATORII (rd.58+78)

ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)

C.

CAPITALURI PROPRII

X

X

Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)

Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)

Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)

Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)

Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

PRIMAR CONTABIL SEF

Nota: Anexa este pur ilustrativa si nu face parte din Standard. Scopul ei este de a ilustra modul de aplicare a Standardului, pentru a ajuta la clarificarea intelesului sau si de a oferi exemple privind cerintele de evidentiere si prezentare a bilantului, in situatiile financiare primare. Ordinea prezentarii si descrierile folosite pentru elemente - randuri sunt modificate pentru o prezentare fidela in circumstantele specifice institutiei (*Primaria Frumusani, Jud. Calarasi)

           Contul de profit si pierdere

- Informatii ce trebuie prezentate in Contul de profit si pierdere
            IPSAS 1 cere ca cel putin urm
atoarele elemente randuri sa fie incluse in contul de profit si pierdere:
a. venitul din activit
ati curente;
b. rezultatele din activitatea de exploatare;
c. costurile de finantare;
d. partea din profituri si pierderi aferent
a intreprinderilor asociate si asocierilor in participatie contabilizata prin metoda punerii in echivalenta;
e. cheltuielile fiscale;
f. profitul sau pierderea din activit
atile curente;
g. elemente extraordinare;
h. interesul minoritar;
i. profitul net sau pierderea net
a a perioadei.
           IPSAS 1 cere ca o institutie s
a prezinte fie in Contul de profit si pierdere, fie in note o analiza a cheltuielilor utilizand o clasificare bazata fie pe natura cheltuielilor, fie pe destinatia lor.

 Situația modificarilor capitalurilor proprii

- Informatii ce trebuie prezentate in situatia modificarilor capitalurilor proprii.
a. profitul net sau pierderea net
a a perioadei;
b. Veniturile, cheltuielile, castigurile sau pierderile inregistrate direct in capitalurile proprii.
c. efectul cumulativ al modific
arilor politicii contabile si corectia erorilor fundamentale

Informatii ce trebuie prezentate fie in situatia modificarilor capitalurilor proprii, fie in note a. tranzactiile de capital cu proprietarii sau distributiile catre acestia;
b. reconcilierea soldului profitului cumulat sau pierderii cumulate la inceputul si la sfarsitul perioadei/ exercitiului financiar si modific
arile pe parcursul perioadei;
c. reconcilierea intre valoarea contabil
a a fiecarei clase de capitaluri proprii, prime de capital si fiecare rezerva la inceputul si sfarsitul perioadei, cu prezentarea separata a fiecarei modificari aparute.

*Conformitatea cu formatul bilantului, respectiv contului de profit si pierdere si situatiei modificarilor capitalurilor proprii stabilit in volumul de Reglementari contabile armonizate cu directiva a IV-a a CEE si cu IAS va asigura in mod normal satisfacerea acestor cerinte.
           Prezentarea politicilor contabile

Institutia trebuie sa prezinte in cadrul politicilor contabile semnificative din note:

a. baza (bazele) de evaluare utilizate la intocmirea situatiilor financiare;

b. celelalte politici contabile utilizate care sunt relevante pentru intelegerea corespunzatoare a situatiilor financiare.

Data intrarii in vigoare:

Acest Standard intra in vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor incepand la sau dupa 1 ianuarie 2005.

Bibliografie:

FEDERATIA INTERNATIONALA A CONTABILILOR

IFAC  - Standardele Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public, Editura CECCAR, Bucuresti, 2005

Luminita Ionescu(coordonator) - Contabilitate publica,

Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2007

Luminita Ionescu -  Contabilitatea institutiilor publice,

Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2007

Luminita Ionescu - Reforma bugetului public si a contabilitatii publice in Romania, 

Editura Economica, Bucuresti, 2005

Primaria Comunei Frumusani - Situatii Financiare Trimestrul 1 2010

www.iasb.org

Document Info


Accesari: 6475
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )