Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
PRANESIMAS KONFERENCIJAI

Lituaniana


PRANESIMAS KONFERENCIJAI

Problema ir jos sprendimas

Siekiant paskatinti ir suaktyvinti daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą ir modernizavimą, didinti jų energetinį efektyvumą, būtina tobulinti (diegti) daugiabučių namų modernizavimo finansavimo mechanizmą. Vienas pagrindinių vaidmenų siame procese tenka bankams. Tačiau salies teisinėje sistemoje neisvystyta paskolos susigrązinimo praktika skolinant daugiabučių namų savininkams (kolektyviai) apsunkina projektų įgyvendinimą. Problemą pagilina tai, kad būtų savininkai nėra pasirengę įkeisti bankui turimus butus ar bendro naudojimo patalpas.Efektyviam daugiabučių gyvenamųjų namų finansavimo mechanizmo funkcionavimui UAB "Būsto paskolų draudimas" sukūrė daugiabučių namų kreditavimo garantijų sistemą (kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimą). Bendrovės siūlomas kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimas bankams uztikrina viso kredito grązinimą (100 proc.).

Remiantis Energijos taupymo būste projektu (kuris Lietuvoje buvo įgyvendinamas nuo 1996 metų Pasaulio Bankui suteikus finansinę paramą), bankų bei b 19519s1821t endrovės būsto kreditų draudimo patirtimi yra sukurtos kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimo taisyklės, reikalavimai bei įvertinus riziką paskaičiuoti vienkartinės draudimo įmokos tarifai.

Reikalavimai draudėjui

Modernizuojant daugiabutį gyvenamąjį namą draudėjui keliami sie reikalavimai:

  • Jeigu draudėjas yra bendrija, ji turi būti įsteigta ir įregistruota neribotam laikui ne vėliau kaip pries 3 (tris) mėnesius iki prasymo sudaryti kredito draudimo sutartį pateikimo bendrovei dienos.
  • Jeigu draudėjas yra butų savininkai, veikiantys jungtinės veiklos sutarties pagrindu, jungtinės veiklos sutartis turi būti sudaryta ne trumpesniam kaip draudimo sutarties galiojimo terminui, ir įregistruota viesame registre teisės aktų nustatyta tvarka ne vėliau kaip pries 3 (tris) mėnesius iki prasymo sudaryti kredito draudimo sutartį pateikimo bendrovei dienos.
  • Sprendimas imti kreditą ir jį apdrausti, kaupti lėsas reikalingas kredito grązinimui ir jį grązinti bei mokėti banko nustatytas palūkanas turi būti priimtas butų savininkų susirinkime arba balsuojant rastu ir siam sprendimui turi pritarti ne maziau kaip 50 (penkiasdesimt) proc. plius vienas visų ketinamo modernizuoti daugiabučio namo butų savininkų.
  • Draudėjas turi būti sukaupęs ne mazesnį kaip 10 proc. investicijų projekte numatytos sumos dydzio pradinį įnasą.
  • Draudėjo mokėjimai komunalinių paslaugų tiekėjams, finansų ir lizingo bendrovėms, kitoms institucijoms bei organizacijoms negali būti praleisti daugiau kaip 30 (trisdesimt) kalendorinių dienų.
  • Butų savininkų, turinčių daugiau kaip 30 (trisdesimt) kalendorinių dienų) praleistų mokėjimų komunalinių paslaugų tiekėjams ir/ ar bendrijai, skaičius negali virsyti 10 (desimt) proc. visų butų savininkų skaičiaus.
  • Pazymos is komunalinių paslaugų tiekėjų, bendrijos, finansų ir lizingo bendrovių, kitų institucijų bei organizacijų dėl draudėjo praleistų mokėjimų auksčiau minėtoms organizacijoms nurodytų mokėjimų vykdymo turi būti sudarytos/ isduotos ne vėliau kaip pries 90 (devyniasdesimt) kalendorinių dienų iki prasymo sudaryti kredito draudimo sutartį pateikimo bendrovei dienos.

Reikalavimai draudziamam kreditui

Daugiabučio namo modernizavimui skirtas kreditas turi atitikti siuos reikalavimus:

  • Kreditas turi būti skirtas daugiabučio namo modernizavimo darbams finansuoti pagal investicijų projektą.
  • Kreditas negali būti didesnis negu 90 (devyniasdesimt) proc. investicijų sumos.
  • Kreditas gali būti suteikiamas litais arba eurais.

Investicinis projektas

Jei draudėjas dalyvauja Daugiabučių namų modernizavimo programoje, daugiabučio namo energinio audito ir techninės būklės įvertinimo pagrindu parengiamas daugiabučio namo modernizavimo planas: numatomos namo energinių savybių ir fizinės būklės pagerinimo priemones bei sių priemonių energetinis efektyvumas, lėsų poreikis sioms priemonėms įgyvendinti, finansavimo saltiniai bei investicijų atsipirkimo laikas. Į investicijų projektą įtraukiamos priemonės, susijusios su projekto parengimu ir jo įgyvendinimu: namo energinio audito atlikimas ir techninės būklės įvertinimas, rangos darbų pirkimo organizavimas ir jų techninė prieziūra, statybinių tyrinėjimų darbai ir techninio projekto parengimas.

Jei draudėjas nedalyvauja Daugiabučių namų modernizavimo programoje, daugiabučio namo energinio audito (jei jis privalomas pagal normatyvinius statybos techninių dokumentų reikalavimus) bei kasmetinių namo, atskirų jo konstrukcijų ir inzinierinės įrangos apziūrų nustatyta tvarka gautais duomenimis ir isvadomis pagrindziamas daugiabučio namo modernizavimo planas, numatantis namo energinių savybių ir fizinės būklės pagerinimo priemones bei lėsų poreikį sioms priemonėms įgyvendinti.

Kredito daugiabučiam namui modernizuoti draudimo procedūra

Atitinkantys minėtus reikalavimus draudziamas būsto kreditas bei draudėjas, ketinantis sudaryti draudimo sutartį, pateikia draudikui nustatytos formos ir turinio rasytinį prasymą. Kartu su prasymu draudėjas pateikia draudimo rizikai ir draudimo sutarčiai sudaryti reikalingus bendruosius dokumentus, su draudėjo mokumu susijusius dokumentus, atstovavimo teisėtumą įrodančius dokumentus bei bendrijos ar butų savininkų protokolus.

UAB "Būsto paskolų draudimas", gavęs visus reikalingus dokumentus, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo, atlieka draudėjo rizikos vertinimą ir isduoda bankui ir draudėjui isankstinį sutikimą sudaryti kredito daugiabučiam namui modernizuoti draudimo sutartį. Prireikus bendrovė gali nustatyti papildomas sąlygas arba atsisakymą sudaryti draudimo sutartį, nurodydama atsisakymo priezastis.

Bendrovės isduotas isankstinis sutikimas galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo jo isdavimo dienos. Jeigu per isankstinio sutikimo galiojimo terminą draudimo sutartis nesudaroma, bendrovė turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų priimant sprendimą pratęsti isankstinio sutikimo galiojimo terminą arba atsisakyti sudaryti draudimo sutartį.

Draudimo sutartis

UAB "Būsto paskolų draudimas" kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimas kreditoriui suteikia 100 proc. negrązinto kredito grązinimo garantiją. Draudimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai draudėjas sumoka draudimo įmoką, bet ne anksčiau nei bankas ismoka kreditą ar jo dalį pagal kreditavimo sutartį.

Kreditų daugiabučiams namams modernizuoti vienkartinė draudimo įmoka mokama visa is karto litais. Draudimo įmokos dydis priklauso nuo draudimo sumos (draudimo suma lygi suteikto kredito dydziui) ir daugiabučio namo gyventojų vieningumo - kuo daugiau namo gyventojų pasisako uz modernizavimo darbus, tuo draudimo įmokos tarifas yra mazesnis (1 lentelė).

1 lentelė

Kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimo įmokų tarifai

Sprendimui modernizuoti daugiabutį (-čius) namą (-us) pritarusių visų ketinamo (-ų) modernizuoti daugiabučio (-) namo (-ų) būtų ir kitų patalpų savininkų skaičius

Draudimo įmokų tarifai, proc.

Nuo 50 proc. + 1 balsas (imtinai) iki 60 proc.

Nuo 60 proc. (imtinai) iki 70 proc.

Nuo 70 proc. (imtinai)

Draudiminis įvykis ir draudimo ismoka

Draudziant kreditus daugiabučiams namams modernizuoti draudiminiu įvykiu yra laikoma draudėjo prievolės grązinti bankui kreditą ir/ar sumokėti palūkanas, t. y. periodinį mokėjimą, neįvykdymas kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydziais ir tvarka.

Siuo atveju bankas ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo draudėjo prievolės grązinti periodinį mokėjimą kreditavimo sutartyje nustatyta tvarka neįvykdymo dienos pareikalauja ne vėliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendorinių dienų padengti įsiskolinimą ir rastu informuoja bendrovę apie draudiminį įvykį. Draudėjui nepadengus įsiskolinimo per 30 (trisdesimt) kalendorinių dienų, bankas per 3 (tris) darbo dienas įspėja draudėją, kad po 30 (trisdesimt) kalendorinių dienų nutrauks kreditavimo sutartį ir apie tai rastu informuoja UAB "Būsto paskolų draudimas". Iki nurodytos datos nepadengus įsiskolinimo, bankas per 3 (tris) darbo dienas nutraukia kreditavimo sutartį, pateikia bendrovei ir draudėjui pranesimą apie draudiminį įvykį, kartu pateikdamas draudikui paraiską draudimo ismokai gauti.

Įvykus draudiminiam įvykiui, bendrovė įsitikina draudiminio įvykio buvimu ir tada ismoka arba atsisako mokėti draudimo ismoką. Nutraukus kreditavimo sutartį ir bendrovei ismokėjus draudimo ismoką pereina visos reikalavimo teisės, kylančios pagal kreditavimo sutartį. Bendrovei ismokėjus draudimo ismoką uz periodinį mokėjimą, pereina visos naudos gavėjo turimos reikalavimo teisės, nukreiptos pries draudėją ismokėtos draudimo ismokos ribose. Bankas, nusprendęs isieskoti negrązintą kreditą is draudėjo ir nereiksti pretenzijų dėl draudimo ismokos, per 30 (trisdesimt) kalendorinių dienų nuo kreditavimo sutarties nutraukimo apie tai rastu privalo pranesti draudikui. Jei per sį terminą naudos gavėjas nesikreipia į bendrovę dėl draudimo ismokos ismokėjimo, laikoma, kad draudimo sutartis pasibaigė.

Draudimo įmokos grązinimas

Draudėjui grązinus kreditą bankui anksčiau draudimo sutarties termino pabaigos, bendrovė grązina draudėjui sumokėtos draudimo įmokos dalį proporcingą likusiam draudimo sutarties galiojimo terminui, pries tai isskaičiavęs draudimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti patirtas administracines sąnaudas (iki 30 procentų draudimo įmokos), bei pagal sią draudimo sutartį ismokėtas ir draudėjo negrązintas draudimo ismokas.

Valstybės vaidmuo daugiabučių namų modernizavime

Siekiant paskatinti daugiabučių namų modernizavimo darbus svarbus katalizatoriaus vaidmuo tenka valstybei bei suformuotam paramos mechanizmui. Modernizuojantiems daugiabutį namą valstybės parama teikiama siais būdais:

apmokant dalį investicijų daugiabučiam namui modernizuoti (priklausomai nuo planuojamų atlikti modernizavimo darbų energetinio efektyvumo apmokama 15 arba 30 proc. investicijų sumos);

apmokant islaidas, tenkančias mazas pajamas gaunančioms seimoms (vieniems gyvenantiems asmenims):

pradinį įnasą, tačiau ne daugiau kaip 10 procentų nuo investicijų sumos;

visą kredito draudimo įmoką;

kredito ir uz jį mokamų palūkanų dalį

Praktinis įvertinimas (keletas pavyzdzių)

UAB "Būsto paskolų draudimas" yra sulaukęs 5 prasymų kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimo sutarčiai sudaryti. Aktyviausi yra Panevėzio ir Kėdainių daugiabučių namų gyventojai (atitinkamai 3 ir 2 prasymai). Tokiu pat santykių pasiskirstę blokiniai ir mūriniai modernizuojami namai: 3 namai yra blokiniai, 2 - mūriniai (vidutinis aukstų skaičius yra 5 aukstai). Nors bendradarbiavimo sutartis dėl kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimo bendrovė pasirasė su AB Siaulių bankas, AB PAREX bankas bei SEB Vilniaus bankas, aktyviausias yra AB Siaulių bankas, kredituojantis 4 is 5 modernizavimo projektų (vieną finansuoja AB SEB Vilniaus bankas). Vidutinė kredito suma siekia 145 tūkst. litų, kreditų terminas - 10 metų. Kiekvienas is pateikusių prasymą daugiabučių namų gauna 30 proc. valstybės paramą modernizavimo darbams. Vidutinė investicinio projekto vertė siekia 245 tūkst. litų, o daugiabučių namų gyventojai numatę atlikti siuos darbus:

keisti langus ir duris

remontuoti stogą

atnaujinti vamzdynus

modernizuoti sildymo sistemą

remontuoti laiptines

Vienam butui tenkanti vidutinė įmoka bankui per mėnesį siekia 28 litus.

Isvados

UAB "Būsto paskolų draudimas" kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimo produktas isplės salies gyventojų galimybes modernizavimo darbų finansavimo rinkoje. Aktyvus bendrovės, bankų bei kitų įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimas leis salies gyventojams gyventi silčiau, taupiau ir jaukiau sprendziant aibę ekonominių ir socialinių problemų.

Ačiū uz dėmesį


Document Info


Accesari: 1627
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )