Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Biorąc pod uwagę teorię integracji gospodarczej przedstaw konsekwencje

Poloneza
Biorąc pod uwagę teorię integracji gospodarczej przedstaw konsekwencje eliminacji ceł między państwami tworzącymi unię celną.
- wyeliminowanie wszelkich przeszkód taryfowych (ceł) w przepływie towarów między krajami; - wprowadzenie wspólnej taryfy celnej, zewnętrznej; - przestaje być potrzebne świadectwo pochodzenia towaru.

Biorąc pod uwagę teorię integracji gospodarczej przedstaw konsekwencje eliminacji ceł między państwami tworzącymi strefę wolnego handlu.

- w wyniku wolnego handlu znoszono cła między państwami członkowskimi; - kraje te zachowały własne taryfy celne w stosunkach z innymi; - stworzono świadectwo pochodzenia towaru, skąd towar jest importowany, żeby zapobiec przepływowi towarów najpierw do państwa z niższym cłem, a dopiero potem dalej.

Co jest podstawą prawną tworzenia rynku wewnętrznego w ramach UE?

Traktat o EWG z 1958r., Biała Księga z 1985r., Jednolity Akt Europejski z 1987r., Traktat z Maastricht z 1993r.

Co nazywamy dorobkiem prawnym Unii Europejskiej?

Co oznacza znaczek CE?

Jest potwierdzeniem, iż producent lub importer deklaruje zgodność wyrobu z odpowiednimi dyrektywami "nowego podejścia". Nie jest to symbol jakości, ani też symbol rękojmi bezpieczeństwa. Nie stosuje się go na towarach nie objętych dyrektywami.

Co przewiduje, w zakresie handlu, wdrażane partnerstwo Euro-Śródziemnomorskie?

Co to jest dyrektywa, do kogo jest dyrektywa i jaka jest formuła jej obowiązywania?

Nazwa aktu prawnego uchwalanego przez Wspólnotę Europejską. Dyrektywa kierowana jest do państw członkowskich. Wiąże, co do celu, pozostawiając państwom swobodę wyboru środków i metod.

Co to jest ECU?

ECU jest jednostką walutową opartą na tzw. koszyku walut narodowych, skonstruowanym na zasadzie proporcjonalności do potencjałów gospodarczych państw uczestniczących. ECU jest bezgotówkowym środkiem rozliczeniowym. W 2002 została całkowicie zastąpiona przez EURO - pierwszą europejską walutę gotówkową.

Co to jest Europejski Bank Centralny?

Ponadnarodowy główny (centralny) bank Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Do systemu wchodzą także banki narodowe państw tworzących unię walutową. EBC powstał w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej (1999r.) Zajmuje się emisją EURO oraz prowadzeniem polityki pieniężnej i walutowej w Unii Europejskiej.

Co to jest Europejski System Banków 22522x2310w Centralnych?

Europejski System Banków Centralnych, system koordynacji polityki pieniężnej banków centralnych krajów Unii Europejskiej. Kraje członkowskie UE w trzecim etapie budowy Unii Gospodarczej i Walutowej mają przekazać ESBC kompetencje w zakresie regulacji stopy procentowej oraz kursu walutowego. System ma być niezależny od rządów i instytucji wspólnotowych. Jego organem nadrzędnym ma być Europejski Bank Centralny.

Co to jest Jednolity Dokument Administracyjny?

SAD jest dokumentem, który obowiązuje w stosunkach zewnętrznych Wspólnoty z krajami należącymi do EFTA, krajami Europy Południowo-wschodniej, Środkowej w tym także z Polską. Opracowano go na podstawie zaleceń Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (tzw. wzorcowy formularz dla dokumentów handlowych).

Co to jest okres przejściowy i czym się różni od derogacji?

Derogacja oznacza wyłączenie (bezterminowe). Zgodnie z tym podejściem, państwa członkowskie mają prawo wyłączać się z zadań realizowanych w Unii, których sobie nie życzą, a jednocześnie pozostawać pełnymi członkami UE. Od derogacji należy odróżnić pojęcie "okresu przejściowego", które oznacza sprecyzowane w czasie (terminowe) wyłączenie państwa członkowskiego UE z realizacji konkretnych zadań integracyjnych.

Co to jest rozporządzenie, do kogo jest skierowany i jaka jest formuła jego obowiązywania?

Są to najważniejsze akty prawne we Wspólnocie, mające zasięg ogólny. Stosuje się je bezpośrednio i w całości we wszystkich państwach członkowskich, nie podlegają transformacji na narodowe systemy prawne. Wydaje je Rada przy udziale Parlamentu lub Komisji.

Co to jest samozatrudnienie?

Otwieramy dział. gosp., możemy pracować ale wtedy sami musimy opłacać własne składki socjalne. Jednak robimy to nie w państwie gdzie pracujemy, tylko w którym mieszkamy.

Co to jest traktat, do kogo jest skierowany i jaka jest formuła jego obowiązywania?

Są one pierwotnym źródłem prawa wspólnotowego i stanowią podstawę prawną WE. Tworzą one najważniejsze prawo, ustanawiające podstawę funkcjonowania instytucji europejskich. Podstawowymi Traktatami są traktaty ustanawiające wspólnoty - EWWiS, EURATOM, EWG oraz traktaty modyfikujące je.

Co to jest transfer kapitału?

Transfer kapitału jest to: - przemieszczanie wartości kapitałowej z jednego państwa do innego w ramach WE; - przemieszczanie własności w ramach tego samego kraju, lecz na rzecz zagranicznej osoby prawnej lub osoby fizycznej. Nie jest to przepływ środków pochodzących z innych operacji np. płatności handlowych.

Co to jest Unia Europejska?

Unia Europejska nie jest organizacją, a jedynie formą rozszerzenia dotychczasowej współpracy na nowe obszary integracyjne. Zasadniczo opiera się na Wspólnotach Europejskich i dąży do uzupełnienia tej integracji o nowe aspekty: Unię Gospodarczą i Walutową, Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa, politykę sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz planowaną na przyszłość wspólną politykę obronną w ramach Unii Zachodnioeuropejskiej.

Co to są państwa AKP i jak zmieniały się traktatowe stosunki tych państw z WE.

Państwa AKP są to państwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku, które na mocy umowy o partnerstwie zostały objęte jednostronnymi preferencjami celnymi przez WE. WE zobowiązała się do zrównoważonego rozwoju gosp. tych państw oraz wspierania ich integracji z gospodarką światową.

Co to są zharmonizowane normy techniczne?

Towar dopuszczony w jednym kraju do obrotu jest automatycznie dopuszczony do obrotu we wszystkich krajach członkowskich. Ujednolicenie norm technicznych, które są ustalane na szczeblu wspólnotowym. Europejskie normy zharmonizowane: - normy opracowane na ich podstawie mają charakter dobrowolny; - produkty odpowiadające normom mogą być wprowadzone do obrotu.

Czego dotyczy tzw. "drugi" filar Unii Europejskiej?

Wspólnej polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Obejmuje wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem Unii, w tym ewentualne kształtowanie wspólnej polityki obronnej, co z czasem prowadzić będzie mogło do wspólnej obrony.

Czego dotyczy tzw. "pierwszy" filar Unii Europejskiej?

Unii gospodarczej i walutowej. Obejmuje problematykę WE oraz nowe dziedziny: zatrudnienie, kulturę, ochronę środowiska i inne.

Czego dotyczy tzw. "trzeci" filar Unii Europejskiej?

Polityki sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Czego dotyczy wspólna polityka handlowa UE?

Dotyczy ona stosunków zewnętrznych WE z krajami trzecimi. Opiera się ona na: zmianie taryf celnych, zawieraniu układów celnych i handlowych, polityce eksportowej, instrumentach liberalizacji, środkach ochronnych w handlu (w przypadku dumpingu, subsydiów).

Czy akty prawne wprowadzane w ramach nowego podejścia do harmonizacji technicznej mają charakter obowiązkowy czy dobrowolny?

Akty prawne wprowadzone w ramach nowego podejścia do harmonizacji technicznej mają charakter dobrowolny.

Czy dla gospodarki światowej lepszy jest efekt kreacji czy przesunięcia handlu? Odpowiedź uzasadnij.

Dla gospodarki światowej lepszy jest efekt kreacji handlu, ponieważ przy wystąpieniu efektu przesunięcia import od efektywnego lub taniego producenta z "rynku światowego" jest zastąpiony importem z bardziej kosztownego (lub mniej efektywnego) producenta z kraju partnerskiego.

Czy na podstawie realizacji Układu Europejskiego mogło dojść do integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi?

Czy obecnie Polacy mogą pracować w WE?

Polacy nie mogą podejmować pracy w krajach WE, ponieważ jeszcze do niej nie należymy. Można tego dokonać tylko na zasadach samozatrudnienia.

Czy w momencie członkostwa Polski do UE nastąpi efekt kreacji czy przesunięcia w handlu artykułami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi? Odpowiedź uzasadnij.

Czy w momencie członkostwa Polski do UE nastąpi efekt kreacji czy przesunięcia w handlu produktami przemysłowymi z krajami trzecimi? Odpowiedź uzasadnij.

Czy w związku z przystąpieniem do WE nastąpi efekt kreacji czy przesunięcia w handlu produktami przemysłowymi między WE a Polską? Odpowiedź uzasadnij.

Czy w związku z przystąpieniem do WE nastąpi efekt kreacji czy przesunięcia w handlu artykułami rolno-spożywczymi między WE a Polską? Odpowiedź uzasadnij.

Czy wystąpił efekt kreacji w wyniku utworzenia unii celnej w ramach Wspólnoty Europejskiej? Odpowiedź uzasadnij.

Czy wystąpił efekt przesunięcia w wyniku utworzenia unii celnej w ramach Wspólnoty Europejskiej? Odpowiedź uzasadnij.

Wystąpił efekt przesunięcia.

Czym różni się Unia Europejska od Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej?

UE obejmuje założenia EWG, ale dołożone są do tego inne kwestie - utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej, polityka, sprawy zagraniczne i bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości.

Czym się charakteryzuje Powszechny system Preferencji Celnych stosowany przez WE?

Powstał 1.07.1971r. i przewidywał ułatwienia w imporcie z krajów rozwijających się. Jest to system autonomicznych, niewzajemnych preferencji przyznawanych krajom słabiej rozwiniętym przez państwa rozwinięte. Beneficjentami są: kraje rozwijające się, kraje WNP, Albania, kraje byłej Jugosławii (AKP objęte są korzystniejszymi preferencjami). Od 1995r. Mają one charakter wieloletni (wcześniej na rok). Zlikwidowano w jej ramach preferencyjne kwoty importowe i zastąpiono je zróżnicowanymi preferencyjnymi stawkami celnymi, które zależą od stopnia wrażliwości produktu.

Dlaczego doszło do podpisania Układu Europejskiego między Polską a Wspólnotami Europejskimi?

Układ Europejski został podpisany 16.12.1991, a ratyfikowany 1.02.1994 nadaje Polsce status kraju stowarzyszonego z UE. Układ nie zawiera zobowiązania Wspólnoty do przyjęcia Polski do UE w przyszłości, nie jest też prawnym wstępem do takiego procesu. Zawiera jedynie jednostronną deklaracje Polski, że jej ostatecznym celem w kontaktach ze Wspólnotą będzie pełne członkostwo.
Poza tym Układ Europejski zawiera regulacje dotyczące: zasad prowadzenia dialogu politycznego,  przepływu towarów i pracowników, zakładania przedsiębiorstw, świadczenia usług, obrotu kapitałowego, reguł konkurencji, ochrony własności intelektualnej, zbliżania przepisów prawnych, współpracy gospodarczej, współpracy kulturalnej, współpracy finansowej.

Dlaczego jedyną dozwoloną formą liberalizacji między WE a krajami trzecimi są umowy ustanawiające unie celne lub strefy wolnego handlu?

Dlaczego obecnie wprowadzana jest jednocześnie unia gospodarcza i walutowa?

Jest to współpraca państw Unii Europejskiej w zakresie realizacji idei swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału oraz wprowadzenie jednolitej waluty i ujednolicenie polityki cenowej i pieniężnej. Nie da się utworzyć rynku wew., w którym obowiązują 4 swobody, bez uregulowania polityki walutowej. Gospodarka jest ściśle związana z polityką monetarną i walutową.

Dlaczego partnerzy handlowi Wspólnoty dobrowolnie ograniczali swój eksport do niej? Co spowodowało, że zaprzestali takich działań?

Dlaczego Polska nie może wprowadzić wspólnej polityki rolnej przed uzyskaniem członkostwa?

Dlaczego postępowania antydumpingowe uważane są za środek ochrony krajowego przemysłu?

Przepisy antydumpingowe chronią krajowy przemysł w każdej chwili, gdy tylko zostanie wykazane, że: miał miejsce import po cenach dumpingowych, importer ten wyrządził rzeczywistą szkodę unijnym producentom podobnego towaru lub zagraża wyrządzeniem takiej szkody bądź też istotnie opóźnia rozwój danego sektora w UE, nałożenie środków antydumpingowych jest w interesie Wspólnoty. W przypadku dalszego stosowania dumpingu KE mogła zezwolić władzom poszkodowanego kraju członkowskiego na zastosowanie środków ochronnych na warunkach przez nią określonych. Na mocy tzw. klauzuli bumerang, towary pochodzące z któregokolwiek kraju członkowskiego lub znajdujące się w swobodnym obrocie na jego terytorium, które zostały wywiezione do innego kraju członkowskiego, mogły być reeksportowane bez nakładania ceł, ograniczeń ilościowych lub innych środków o podobnych skutkach.

Do czego służą moduły oceny produktu w ramach nowego podejścia do harmonizacji technicznej?

Służą one ocenie zgodności bezpieczeństwa produktu z założeniami dyrektywy "nowego podejścia". Mówią one jak badać towar pod względem bezpieczeństwa. W modułach od A do H jest stopniowo coraz większa ingerencja organu certyfikowanego w produkt, jego jakość. Coraz większa kontrola towaru. Kontrola ta jest większa, im większe skomplikowanie i znaczenie produktu.

Jak można scharakteryzować podstawowe efekty integracji na rynku towarowym w krótkim i długim okresie?

Efekty integracji w krótkim okresie to: kreacja handlu polegająca na powstawaniu nowych strumieni handlu prowadzących do zwiększania podziału pracy i bardziej efektywnej alokacji zasobów produkcyjnych miedzy krajami Unii Celnej oraz efekt przesunięcia handlu polegający na przesunięciu handlu od producenta o niższych kosztach wytwarzania w kraju trzecim do droższego wytwórcy z kraju będącego członkiem Unii.

Efekty integracji w długim okresie to: wzrost efektywności produkcji i handlu ze względu na silniejszą konkurencję na obszarze zintegrowanym polegający na zmianie kierunku alokacji zasobów co umożliwia restrukturyzację i modernizację gospodarki; poprawa efektywności alokacji daje pozytywne skutki w zakresie produkcyjności i cen. Kolejne efekty to: korzyści skali, poprawa efektywności dynamicznej określonej przez tempo postępu technicznego i innowacyjnego, korzyści zewnętrzne jakie towarzyszą wzrostowi rozmiarów rynku i silniejszej konkurencji.

Jak został nazwany okres w latach 70-tych i 80-tych, zastoju procesów integracyjnych?

Euroskleroza

Jaka była ewolucja pod koniec lat 80-ytych i na początku 90-tych liberalizacji przepływu kapitału?

Dyrektywa o pełnej liberalizacji transferu kapitału z 24.06.1988r.: - całkowite zniesienie wszelkich barier i ograniczeń w zakresie ruchu kapitału od 01.07.1990; - dotyczy wszelkich transakcji kapitałowych a szczególnie krótkoterminowych; - zniesienie ograniczeń dewizowych; - każda osoba prawna może bez ograniczeń korzystać z systemu finansowo-kredytowego innego państwa.

Jaka jest gradacja umów liberalizujących handel między WE a państwami trzecimi?

Liberalizacja handlu może prowadzić do wzrostu eksportu, a tym samym do zwiększenia popytu na krajowe środki produkcji i konsumpcji. Wynikające z tego powodu ożywienie inwestycji i postępu technicznego pobudza wzrost gospodarczy. Gdy utworzenie Unii Celnej przyczyni się do przyspieszenia tempa wzrostu dochodu narodowego w krajach członkowskich, to w rezultacie może to się również uwidocznić we wzroście tempa wymiany handlowej między tymi krajami oraz pośrednio we wzroście importu z krajów trzecich.

Jaka jest podstawowa zasada wprowadzania towarów na rynek WE?

KNU, która mówi że jakiekolwiek przywileje i ulgi udzielane przez dany kraj jednemu partnerowi, powinny być udzielane automatycznie i bezwarunkowo także wszystkim pozostałym państwom członkowskim organizacji KNU.

Jaka jest różnica między strefą wolnego handlu a unią celną w teorii integracji gospodarczej?

Strefa wolnego handlu oznacza likwidację ceł i ograniczeń ilościowych w handlu między określoną grupą krajów. Kraje te zachowują jednocześnie autonomiczną zewnętrzną taryfę celną i prowadzą własną niezależną politykę handlową wobec krajów trzecich.

W przypadku gdy kraje tworzące strefę wolnego handlu wprowadzają ujednolicone cła zewnętrzne (wobec krajów trzecich), mamy do czynienia z unią celną. Unia celna sprzyja rozwojowi handlu wzajemnego krajów członkowskich i ogranicza rozwój handlu z krajami trzecimi.

Jaka jest różnica między strefą wolnego handlu a unią gospodarczą w teorii integracji gospodarczej?

Strefa wolnego handlu jest to grupa co najmniej dwóch obszarów celnych, między którymi usunięte zostały cła i inne środki ograniczające handel zagraniczny. W Unii Gospodarczej uczestnicy decydują się na harmonizację tych dziedzin narodowej polityki gospodarczej, które umożliwiają osiągnięcie stanu pełnej swobody przepływu towarów, usług i czynników w ramach wspólnego rynku.

Jaka jest różnica między strefą wolnego handlu a unią walutową w teorii integracji gospodarczej?

Strefa wolnego handlu jest to grupa co najmniej dwóch obszarów celnych, między którymi usunięte zostały cła i inne środki ograniczające handel zagraniczny. W Unii Walutowej oprócz tego co w Unii Gospodarczej dochodzi jeszcze wprowadzenie wspólnej polityki walutowej.

Jaka jest różnica między strefą wolnego handlu a wspólnym rynkiem w teorii integracji gospodarczej?

Strefa wolnego handlu jest to grupa co najmniej dwóch obszarów celnych między którymi usunięte zostały cła i inne środki ograniczające handel zagraniczny. Wspólny rynek, partnerzy w nim uczestniczący zapewniają swobodę nie tylko w przepływie towarów i usług, ale i czynników produkcji w postaci kapitału i siły roboczej.

Jaka jest różnica między tzw. nowym podejściem i starym podejściem w harmonizacji technicznej? Instrumenty którego z nich są bardziej efektywne dla przedsiębiorców? Odpowiedź uzasadnij.

Stare podejście: polega na ustalaniu na szczeblu wspólnotowym szczegółowych norm obowiązujących we wszystkich krajach dla towarów i komponentów szczególnie ważnym dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowania.

Nowe podejście: dyrektywy jako główny akt harmonizacji technicznej, aktualny stan postępu technicznego (normy opracowane na ich podstawie mają charakter dobrowolny), produkty odpowiadające normom mogą być wprowadzone do obrotu, przywołanie reguł rynku wewnętrznego, odniesienie do sektorów produkcji i typów ryzyka.

Jaka jest różnica między tzw. organem notyfikowanym a certyfikowanym w ramach "nowego podejścia" w harmonizacji technicznej?

Jaka jest różnica między unią celną a unią gospodarczą w teorii integracji gospodarczej?

Członkowie Unii Celnej znoszą bariery w przepływie towarów i ustanawiają wspólną taryfę celną, ujednolicają politykę handlową wobec partnerów zewnętrznych. Członkowie Unii Gospodarczej decydują się na harmonizację tych dziedzin polityki gospodarczej, które umożliwiają osiągnięcie stanu pełnej swobody przepływu towarów, usług i czynników w ramach wspólnego rynku.

Jaka jest różnica między unią celną a unią walutową w teorii integracji gospodarczej? Na czym polega unifikacja, jako narzędzie w procesie integracji? Podaj przykład z integracji w ramach UE.

UC = zniesienie barier celnych + wspólna taryfa celna na zewnątrz. UW = UG (zniesienie barier celnych + wspólna taryfa celna na zewnątrz + 4 swobody + harmonizacja polityki pieniężnej) + wspólna polityka walutowa. Unifikacja - zniesienie krajowych instrumentów prowadzenia polityki i zastąpienie ich instrumentami wspólnymi lub przyjęcie identycznych instrumentów dla wszystkich partnerów.

Jaka jest różnica między unią celną a wspólnym rynkiem w teorii integracji gospodarczej?

Unia Celna - członkowie Unii znoszą bariery w przepływie towarów i ustanawiają wspólną taryfę celną, oraz ujednolicają politykę handlową wobec partnerów zewnętrznych. Partnerzy uczestniczący we Wspólnym Rynku zapewniają swobodę nie tylko w przepływie towarów i usług, ale i czynników produkcji w postaci kapitału i siły roboczej.

Jaka jest różnica między unią walutową a unią gospodarczą w teorii integracji gospodarczej? Na czym polega konsultacja, jako narzędzie w procesie integracji? Podaj przykład z integracji w ramach UE.

UW = UG + wspólna polityka walutowa. UG = zniesienie barier celnych + wspólna taryfa celna na zewnątrz + 4 swobody + harmonizacja polityki pieniężnej. Konsultacja - oczekiwanie na opinię i radę w sprawach polityk, jakie zamierzają prowadzić państwa ale nie jest to wiążące.

Jaka jest różnica między wspólnym rynkiem a unią gospodarczą w teorii integracji gospodarczej? Na czym polega informacja, jako narzędzie w procesie integracji? Podaj przykład z integracji w ramach UE.

Wspólny rynek - partnerzy uczestniczący w tym etapie    integracji gospodarczej zapewniają swobodę nie tylko przepływu towarów, usług, ale również kapitału i siły roboczej. UG = zniesienie barier celnych + wspólna taryfa celna na zewnątrz + 4 swobody + harmonizacja polityki pieniężnej.

Jaka jest różnica między wspólnym rynkiem a unią walutową w teorii integracji gospodarczej? Na czym polega harmonizacja, jako narzędzie w procesie integracji? Podaj przykład z integracji w ramach UE.

Wspólny rynek - partnerzy uczestniczący w tym etapie    integracji gospodarczej zapewniają swobodę nie tylko przepływu towarów, usług, ale również kapitału i siły roboczej. UW = UG + wspólna polityka walutowa. Harmonizacja - ograniczenie różnorodności praw i przepisów administracyjnych poszczególnych państw i zbliżenie do siebie.

Jaka jest różnica między wspólnym rynkiem i rynkiem wewnętrznym?

Rynek wewnętrzny jest to obszar bez granic o swobodnym przepływie towarów, usług, ludzi i kapitałów.

Wspólny rynek - partnerzy uczestniczący w tym etapie    integracji gospodarczej zapewniają swobodę nie tylko przepływu towarów, usług, ale również kapitału i siły roboczej.

Jaką rolę odrywa transport w procesie integracyjnym w Europie?

Jaki dokument programowy, przewidujący wprowadzenie rynku wewnętrznego, poprzedził przyjęcie Jednolitego Aktu Europejskiego?

1985 r. Komisja Europejska przedstawiła w tzw. Białej Księdze program utworzenia Rynku Wewnętrznego. Zawarte zostały w niej 282 propozycje i środki, których urzeczywistnienie ma przyczynić się do usunięcia barier materialnych, technicznych i podatkowych uniemożliwiające stworzenie Wspólnego rynku.

Jaki jest skład i główne kompetencje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości?

Skład: 15 sędziów, 8 adwokatów generalnych; powoływani są na okres 6 mies. Zadania: kontrola stosowania prawa wspólnotowego, wykładnia prawa wspólnotowego, dalszy rozwój tego prawa w drodze określenia koniecznych zmian lub uzupełnień. Sprawy: skargi od Komisji Europejskiej z powodu naruszania przez jakieś państwa członkowskie Traktatu, skargi od państw członkowskich z powodu naruszanie przez inne państwa członkowskie Traktatu, skargi od państw członkowskich, Rady Komisji, Parlamentu Europejskiego oraz osoby fizycznej lub prawnej z powodu naruszenia przepisów Traktatu i działania lub bezczynności instytucji Wspólnoty Europejskiej.

Jaki jest skład i główne kompetencje Komisji Europejskiej?

Komisja inicjuje wszystkie akty prawne dot. UE. Składa się z 20. Kompetencje: - prawo inicjatywy prawodawczej przygotowuje projekty aktów prawnych; - zapewnia stosowanie traktatów i środków podjętych na jego podstawie; - formułowanie zaleceń i opinii; - własne kompetencje decyzyjne i współuczestnictwo w pracach Rady i Parlamentu; - wypełnia zadania przekazane przez Radę (władza wykonawcza).

Jaki jest skład i główne kompetencje Parlamentu Europejskiego?

Obecnie jest 626 parlamentarzystów z 15 państw. W Traktacie Nicejskim przewidzianych jest 732 członków z 27 państw. Podział miejsc w Parlamencie nie jest oparty na narodowościach ale na grupach politycznych. Od lewicy do prawicy. Kompetencje: - prawodawcze (ścisła współpraca z Radą UE); - budżetowe; - kontrolne. Procedury: - konsultacji; - współpracy (rola Parlamentu wzrasta i czasami wymusza na Radzie jednomyślność, podczas gdy powszechnie obowiązuje kwalifikowana większość głosów); - współdecydowania (od 1993r.).

Jaki jest skład i główne kompetencje Rady Europejskiej?

Skład: szefowie państw i rządów państw członkowskich oraz przewodniczący, wspomagani przez ministrów spraw zagranicznych oraz jednego członka Komisji. Kompetencje: - ustalenie ogólnych kierunków polityki Unii (pokazywanie drogi jaką ma dążyć Unia); - rozstrzyganie spornych kwestii, które nie znalazły rozwiązania na forum Rady Unii Europejskiej; - podejmowanie problemów międzynarodowych; - tworzenie zarysu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Jaki jest skład i główne kompetencje Rady Unii Europejskiej?

Skład: - skupia ministrów państw członkowskich UE; - stanowisko przewodniczącego ma charakter rotacyjny i przysługuje ministrowi spraw zagranicznych; - co pół roku zmienia się przewodnictwo w Radzie i Unii. Oprócz przewodniczącego, pomagają mu też dwaj zastępcy (państwo które było przed nim i które będzie po nim). Uprawnienia: - uchwala akty prawne, rozporządzenia, dyrektywy; - dysponuje władzą quasi ustawodawczą, którą dzieli w pewnych dziedzinach z Parlamentem Europejskim; - sprawuje wraz z Parlamentem kontrolę nad budżetem; - uchwala układy międzynarodowe, wynegocjowane wcześniej przez komisję; - powołuje członków komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Jaki jest skład i kompetencje Komitetu Ekonomiczno-Społecznego?

Składa się z 222 członków powoływanych jednomyślnie przez Radę na 4 lata. Zadania: funkcja przedstawicielska i doradcza. Opinia komitetu nie musi być brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Jaki jest skład i kompetencje Komitetu Stałych Przedstawicieli COREPR?

Skład: stali przedstawiciele państw członkowskich przy WE w randze ambasadorów. Założenia: - przygotowują sesję Rady UE, przeglądają wszystkie akty i układają na dwie grup A i B. A - nie wymagają specjalnej dyskusji i mogą być prawie natychmiast przyjęte. B - takie, z którymi nie można sobie poradzić i wymagają przedyskutowania.

Jaki jest skład i kompetencje Trybunału Rewidentów Księgowych?

Składa się z 11 członków wybieranych przez Radę Europejską na 6 lat oraz 4 osób wybieranych losowo na 4 lata. Przewodniczący Trybunału wybierany jest na 3 lata. Prowadzi kontrolę rachunkowości UE i jej zgodności z prawem.

Jaki jest zakres podmiotowy wspólnej polityki handlowej?

Kraje członkowskie UE oraz kraje trzecie.

Jaki jest zakres przedmiotowy wspólnej polityki handlowej?

Zmiana taryf celnych, zawieranie układów celnych i handlowych, polityka eksportowa, środki ochronne w handlu.

Jaki okres przejściowy Polska występuje i dlaczego na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców?

12 lat - tereny leśne i rolne, 7 lat - na drugie domy i rezydencje dla cudzoziemców, 3 lata - dla prowadzących dział. gosp. i rolną. Później 7 lat - na zakup ziemi na zachodzie a 3 lata na wschodzie.

Jaki okres przejściowy zaakceptowała Polska na przepływ pracowników do WE?

7 lat - bez ograniczeń, z ograniczeniami 2 + 3 + 2 =7

Jaki rodzaj importu jest objęty protekcja uwarunkowaną?

Protekcja uwarunkowana - uzależnienie wprowadzania dodatkowych środków przed konkurencją zagraniczną od zaistnienia określonych warunków.

Jakie bariery zostały zdefiniowane, jako utrudniające funkcjonowanie przedsiębiorcom?

Bariery fizyczne, techniczne, fiskalne.

Jakie będą instytucjonalne konsekwencje przystąpienia przez Polskę do UE w zakresie prowadzenia wspólnej polityki handlowej?

Jakie będą konsekwencje dla Polski harmonizacji przepisów dotyczących podatku akcyzowego?Jakie będą konsekwencje dla Polski harmonizacji przepisów dotyczących podatku VAT?

- zniesienie kontroli granicznej i podatkowej w granicach WE; - opodatkowanie VAT w krajach przeznaczenia towaru w ramach handlu wewnątrz WE; - w późniejszym etapie wszelki obrót wew. WE ma być opodatkowany w kraju pochodzenia towaru (usługi); - produkty importowane nie mogą być opodatkowane wyżej niż takie same produkty krajowe; - zwrot podatku przy eksporcie nie może przekroczyć faktycznego opodatkowania danego produktu.

Jakie będą konsekwencje dla Polski przyjęcia reguł harmonizacji technicznej w ramach nowego podejścia?

Dostosowanie produktów do nowego podejścia, zmiana technologii, itd.

Jakie będą konsekwencje dla przedsiębiorców przyjęcia przez Polskę reguł harmonizacji technicznej w ramach nowego podejścia?

Dostosowanie produktów do nowego podejścia, zmiana technologii, itd.

Jakie będą konsekwencje dla przedsiębiorców przystąpienia Polski do WE w zakresie stosowania postępowań antysubwencyjnych?

Jakie będą konsekwencje dla przedsiębiorców przystąpienia Polski do WE w zakresie stosowania postępowań antydumpingowych?

Ustawa antydumpingowa - przyjęto w niej zasadę obowiązującą w regulacji UE, że cło antydumpingowe ustanawia się z mocą dla okresu przyszłego. Oznacza to, że przyszły import danego produktu będzie podlegać cłu antydumpingowemu w wysokości określonej przez władze administracyjne, aż do momentu jego wygaśnięcia lub zmiany wysokości stawki w wyniku postępowania rewizyjnego. Innym ważnym elementem jest zasada niższego cła. Zgodnie z tą zasadą, środki antydumpingowe ustanawia się w wysokości niezbędnej do usunięcia szkody wyrządzonej lub zagrażającej krajowemu przemysłowi, jeżeli wysokość ta nie przekracza marginesu dumpingu.

Jakie będą konsekwencje przyjęcia przez Polskę preferencji udzielonych państwom rozwijającym się i słabo rozwiniętym?

Jakie będą konsekwencje przyjęcia przez Polskę preferencji udzielonych państwom EFTA, CEFTA oraz basenu Morza Śródziemnego?

Konsekwencje dostosowania Polski do traktowych stosunków WE z państwami Europy Środkowej i Wschodniej będą relatywnie niewielkie. Wynika to z tworzenia strefy wolnego handlu i zainicjowania procesu redukcji stawek celnych na import artykułów przemysłowych z tych państw w ramach CEFTA i bilateralnych umów Polski z krajami nadbałtyckimi.

Jakie będą konsekwencje przyjęcia przez Polskę traktatowych (umownych) stosunków WE?

Jakie będą konsekwencje przyjęcia przez Polskę wspólnej taryfy celnej UE na import produktów przemysłowych?

Gdy Polska importuje artykuły przemysłowe z Rosji, USA itp. Będą one mogły wejść łatwiej na rynek polski, zerowa stawka np. na komputery obniży koszty zakupu sprzętu komputerowego co powinno spowodować wzrost sprzedaży. Ceny będą niższe w WE, gdzie będą niższe stawki VAT. Gdy przyjmiemy po wstąpieniu do WE obowiązujące stawki celne, spowoduję one niższe koszty zakupu, zwiększenie importu i obrotów na towarach importowanych. Przy przekraczaniu naszej granicy towaru np. z Rosji zostanie na ten towar naliczone i pobrane cło z którego 25% trafi do budżetu Polski. W tej sytuacji wystąpi efekt kreacji między Polską a krajami trzecim, a nie między Polską i Unią. Efekt przesunięcia nie wystąpi.

Jakie będą konsekwencje przyjęcia przez Polskę wspólnej taryfy celnej UE na import produktów rolno-spożywczych?

Stawka celna na artykuły rolne w WE (18,9%) jest wyższa niż w Polsce (12%). Po przyjęciu stawek WE nastąpi ograniczenie wymiany handlowej, mniej będziemy importować z państw trzecich, (Rosji, Ukrainy), ponieważ będziemy handlować z UE. Wystąpi efekt przesunięcia a nie wystąpi kreacji.

Jakie będą konsekwencje przyjęcia przez Polskę wspólnej taryfy celnej UE w zakresie importu artykułów rolno-spożywczych?

Patrz pyt. 88

Jakie będą konsekwencje przyjęcia przez Polskę wspólnej taryfy celnej UE w zakresie importu produktów przemysłowych?

Patrz pyt. 87

Jakie będą konsekwencje przystąpienia przez Polskę do WE w zakresie stosunków handlowych z krajami, z którymi WE podpisała umowy ustanawiające strefy wolnego handlu?

Jakie były główne elementy reformy MacSharry'ego wspólnej polityki rolnej?

Reforma dotyczyła polityki cenowej i związanych z cenami subsydiów dla producentów i eksporterów rolnych. Spadek cen - zgodnie z zasadami reformy - kompensowany jest przez bezpośrednie wypłaty dla producentów. Reforma koncentrowała się na zmianach regulacji rynków ważnych produktów roślinnych (zboża) i zwierzęcych (mleko) oraz surowców roślinnych dla przemysłu i energetyki. Zmieniono również sposób wyłączania gruntów z uprawy i wprowadzono zasady ochrony socjalnej rolników zaprzestających prowadzenia gospodarstw, zalesiania użytków rolnych oraz produkcji ekologicznej.

Jakie były główne postanowienia Jednolitego Aktu Europejskiego?

Wszedł w życie 1 lipca 1987r. I stanowił modyfikację Traktatów założycielskich. Jego postanowienia miały zapobiec dalszej fragmentacji rynków Wspólnoty i doprowadzić do osiągnięcia celów założonych w EWG. Najważniejszym postanowieniem było stopniowe utworzenie rynku wewnętrznego do końca 1992r. Zastąpiono też zasadę jednomyślności w Radzie kwalifikowaną większością głosów w sprawach dotyczących rynku wewnętrznego. Oprócz tego rozbudowano też kompetencje niektórych organów Wspólnot.

Jakie były główne postanowienia Traktatu o Unii Europejskiej?

Cele: wspieranie trwałego i zrównoważonego postępu gospodarczego i społecznego, wdrożenie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, wzmocnienie praw i interesów obywateli krajów członkowskich, rozwój wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Jakie były główne postanowienia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali?

EWWiS ma przyczyniać się do rozwoju gospodarczego, wzrostu zatrudnienia i podniesienia stopy życiowej w państwach członkowskich. Głównymi celami są: stworzenie wspólnego rynku węgla i stali, zapewnienie regularnego zaopatrzenia, zagwarantowanie jednakowych warunków dostępu do rynku, kontrola cen, stworzenie ramowych warunków rozwoju produkcji i ochrony przed gospodarką rabunkową, polepszenie warunków życia i pracy robotników itp. Obowiązuje tu tzw. zakaz dyskryminacji: zabronione zostają cła, opłaty, ograniczenia ilościowe w obrocie towarów oraz dyskryminowanie producentów, kupców, użytkowników i pracowników. Ponadto wyklucza się stosowanie środków naruszających zasady wolnej konkurencji.

Jakie były główne postanowienia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej?

Euratom stanowi instrument kontroli i koordynacji w zakresie cywilnej gospodarki jądrowej. Jego celem jest: przyczynianie się do podniesienia stopy życiowej w krajach członkowskich oraz do rozwoju stosunków z innymi krajami przez stworzenie warunków niezbędnych do szybkiego powstania i rozwoju przemysłu jądrowego. Cel ten narzuca określone zadania: rozwijanie badań i rozpowszechnianie wiedzy technicznej, ułatwianie inwestycji, czuwanie nad przestrzeganiem norm bezpieczeństwa, zaopatrzenie w minerały i paliwa, stworzenie wspólnego rynku dla stosowanych w przemyśle jądrowym minerałów i sprzętu oraz zapewnienie swobody cyrkulacji kapitału i siły roboczej.

Jakie były główne postanowienia Traktatu ustanawiającego EWG?

Zadaniem EWG jest: utworzenie wspólnego rynku, Unii Gospodarczej i Walutowej, oraz realizacja wspólnej polityki lub działań we Wspólnocie, harmonijnego, zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, trwałego i nieinflacyjnego wzrostu z poszanowaniem środowiska naturalnego, wysokiego poziomu zatrudnienia i opieki społecznej, podnoszenia stopy życiowej i jakości życia, spójności ekonomicznej, oraz solidarności między państwami członkowskimi.

Jakie były główne sprzeczności celów w ramach wspólnej polityki rolnej?

Jakie były główne założenia Jednolitego Aktu Europejskiego?

Patrz pytanie 93

Jakie były główne założenia Traktatu o Unii Europejskiej?

Patrz pytanie 94

Jakie były główne założenia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali?

Główne założenia Traktatu ustanawiającego EWWiS to: stworzenie wspólnego rynku węgla i stali, rozwój gospodarczy, wzrost zatrudnienia w tym sektorze, podniesienie poziomu życia, racjonalna produkcja i podział.

Jakie były główne założenia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej?

Główne założenia to: rozwijanie badań nad energią jądrową, stworzenie Wspólnego rynku Paliw Atomowych, kontrola przemysłu jądrowego w celu zapobiegania nadużycia i ochrony zdrowia, rozpowszechnianie informacji technicznej, a także swobody przepływu wyspecjalizowanych materiałów, sprzętu oraz kapitału w celu inwestowania w dziedziny energii nuklearnej.

Jakie były główne założenia Traktatu ustanawiającego EWG?

Główne założenia: utworzenie wspólnego rynku, Unii Gospodarczej i Unii Walutowej, realizacja wspólnej polityki i działań popierania we wspólnocie harmonijnego, zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, trwałego nieinflacyjnego wzrostu z poszanowaniem środowiska naturalnego, wysokiego poziomu zatrudnienia, opieki społecznej, podnoszenie stopy życiowej i jakości życia, oraz solidarności między państwami członkowskimi, zniesienia we wzajemnym handlu opłat celnych, ograniczeń ilościowych, ustanowienie wspólnej taryfy celnej, i handlowej, eliminację barier w przepływie osób, usług, kapitałów.

Jakie były konsekwencje dla przedsiębiorców istnienia barier fiskalnych?

Zmiana niektórych stawek podatku VAT na pewne wyroby (głównie zwiększenie) oraz akcyzy.

Jakie były konsekwencje dla przedsiębiorców wyeliminowania barier fiskalnych?

Zmiana niektórych stawek podatku VAT na pewne wyroby (głównie zwiększenie) oraz akcyzy.

Jakie decyzje podejmowane są przez Radę jednomyślnie?

- akty najważniejsze dla Unii; - najwrażliwsze kwestie; - harmonizacja podatków pośrednich; - przepisy dot. przepływu siły roboczej i warunków pracy, zatrudnienia; - umowy o stowarzyszeniach, przyjmowanie wszelkich traktatów akcesyjnych; - uchwalanie aktu prawnego w zmienionym brzmieniu w stosunku do propozycji komisji.

Jakie decyzje podejmowane są przez Radę większością kwalifikowaną?

Zasada ta ma zastosowanie przy uchwalaniu przepisów dot. wspólnej polityki rolnej, swobodnego przepływu siły roboczej, zawierania przez Wspólnotę umów z państwami trzecimi oraz organizacjami międzynarodowymi. Po Traktacie Amsterdamskim także decyzje w sprawie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Jakie działania były realizowane w ramach celu 1 pomocy strukturalnej do 1997 r. i które państwa członkowskie były głównymi beneficjentami?

Wspieranie dostosowań strukturalnych regionów szczególnie opóźnionych w rozwoju. Beneficjenci: Portugalia, Grecja i Irlandia.

Jakie działania były realizowane w ramach celu 2 pomocy strukturalnej do 1997 r i które państwa członkowskie były głównymi beneficjentami?

Rekonwersja upadających regionów przemysłowych, głównie o dużej koncentracji niekonkurencyjnych obecnie "starych" gałęzi przemysłu oraz poważnie zdegenerowane tereny miejskie i przygraniczne. Beneficjenci: Wielka Brytania, Hiszpania, Francja.

Jakie działania były realizowane w ramach celu 3 i 4 pomocy strukturalnej do 1997 r i które państwa członkowskie były głównymi beneficjentami?

Działania służące zwalczaniu długotrwałego bezrobocia, bezrobocia młodzieży oraz poprawy rynku pracy przez: szkolenia zawodowe, prace wakacyjne, pomoc grupą o specjalnych potrzebach, szkolenia typu technicznego. Mają one charakter horyzontalny i odnoszą się do obszaru Wspólnoty, bez krajów w całości objętych celem 1.

Jakie działania były realizowane w ramach celu 5 pomocy strukturalnej do 1997 r i które państwa członkowskie były głównymi beneficjentami?

Wdrożenie wspólnej polityki rolnej. Restrukturyzacja produkcji rolnej i rybołówstwa. Cel 5a ma charakter horyzontalny i dotyczy dostosowania do wymogów reformy różnych dziedzin agrobiznesu. Cel 5b - do opóźnionych w rozwoju obszarów wiejskich. Beneficjant: Francja.

Jakie działania mają być realizowane w ramach celu 1 pomocy strukturalnej po Agendzie 2000

Rozwój i dostosowania strukturalne w regionach słabiej rozwiniętych. Będzie to cel regionalny obejmujący dotychczasowe cele 1 (promocja rozwoju i dostosowań strukturalnych w regionach słabiej rozwiniętych) i 6 (promocja rozwoju i dostosowań strukturalnych w regionach o małej gęstości zaludnienia).

Jakie działania mają być realizowane w ramach celu 2 pomocy strukturalnej po Agendzie 2000

Ekonomiczna i socjalna transformacja obszarów o zaburzonej strukturze gospodarki (obszary przemysłowe, rolnicze, miejskie i zależne od rybołówstwa). Będzie to również cel regionalny obejmujący dotychczasowe cele 2 (restrukturyzacja rejonów, w których następuje upadek przemysłu) i 5b (pomoc w rozwoju i zmianach strukturalnych obszarów wiejskich).

Jakie działania mają być realizowane w ramach celu 3 pomocy strukturalnej po Agendzie 2000

Modernizacja polityki i systemów edukacji, szkoleń oraz zatrudnienia. Będzie to cel horyzontalny wspierający finansowo rozwój zasobów ludzkich we wszystkich państwach członkowskich UE.

Jakie instrumenty można stosować w ramach postępowań antydumpingowych?

Tymczasowe cło antydumpingowe - dopuszczenie towaru importowanego do rynku UE jest uzależnione od złożenia w banku przez importera zabezpieczenia równego sumie cła dotychczasowego. Jest ono pobierane, jeśli w rezultacie postępowania końcowego zostanie udowodnione istnienie dumpingu i szkody. Ostateczne cło antydumpingowe - nakłada się na cały import określonego towaru z danego kraju (nie dotyczy ono tylko eksporterów, którzy złożyli tzw. zobowiązania cenowe). Cło to może być ustalone odrębnie dla każdego z eksporterów, lub w postaci cła jednolitego. Zobowiązania cenowe.

Jakie instrumenty można stosować w ramach postępowań przeciwko importowi subwencjonowanemu?

Istnieją trzy instrumenty odwetowe:

- cło tymczasowe - nakładane przez Komisję Europejską po ustaleniu szkody i subsydium (czas trwania nie dłużej niż 4 miesiące); - cło wyrównawcze - nakładane przez Radę UE o wysokości ograniczonej do wysokości subsydium; - zobowiązanie - składane przez rząd kraju pochodzenia i/lub eksportu towaru lub samego eksportera. Zobowiązanie jest alternatywą dla cła wyrównawczego. Polega na wyeliminowaniu lub ograniczeniu subsydium, bądź podniesienia ceny lub zaprzestania eksportu towaru.

Jakie instrumenty z zakresu wspólnej polityki handlowej były stosowane przez WE do końca lat 80-tych? Wymień je i krótko scharakteryzuj.

Instrumenty taryfowe - cła i pozataryfowe - normy techniczne (ograniczają wymianę) oraz ograniczenia ilościowe (ile można przewieźć danego towaru do kraju UE).

Jakie jest główne założenie prowadzonej we Wspólnocie Europejskiej polityki regionalnej?

Koncentracja środków na płaszczyźnie realizowanego celu, komplementarność i partnerstwo, podejmowanie działań w ramach kompleksowych wieloletnich programów dostosowań strukturalnych, wzmocnienie systemu kontroli i monitoringu.

Jakie koszty wiązały się z istnieniem barier fiskalnych?

Jakie koszty wiązały się z istnieniem barier fizycznych?

Koszty związane z barierami fizycznymi to: granice (utrzymanie przejść granicznych), odprawy graniczne (koszty celników i urzędów) przygotowanie różnych dokumentów przewozowych (koszt wytworzenia i obróbki), oczekiwanie na przejściu granicznym (koszt pośredni związany ze stratą czasu przewoźników). Wszystkie te bariery wiązały się z podwyższeniem kosztów towaru.

Jakie koszty wiązały się z istnieniem barier technicznych?

Żeby towar wprowadzić na obcy rynek, to trzeba było go przebadać w tamtejszym inst. Technicznicznym. Takie badanie mogło trwać nawet pół roku i przez ten czas przedsiębiorca ponosił koszty bo nie mógł sprzedać swojego towaru. Badanie techniczne wiązało się ze spełnieniem norm technicznych danego kraju które nie musiały pokrywać się z normami w kraju producenta, czyli dochodziły ewentualne koszty dostosowania produktu do norm kraju docelowego.

Jakie podstawowe zmiany wprowadza "Program MacSharry'ego"?

Subsydia są stopniowo redukowane, aby pobudzić wewnętrzną konkurencję i zwiększyć konkurencyjność wspólnotowych produktów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym. Spadek cen zgodnie z zasadami reformy kompensowany jest przez bezpośrednie wypłaty dla producentów. Wprowadzone zostają zmiany regulacji rynków ważnych produktów roślinnych i zwierzęcych, oraz surowców roślinnych dla przemysłu i energetyki. Zniesiono dotychczasowy sposób wyłączania gruntów z uprawy i wprowadzono zasady ochrony socjalnej rolników zaprzestających prowadzenia gospodarstw, zalesiania użytków rolnych oraz produkcji ekologicznej.

Jakie postanowienia Rundy Urugwajskiej wpłynęły na kształt obecnie obowiązującej taryfy celnej?

Zgodnie z zobowiązaniami podjętymi w Rundzie Urugwajskiej wszystkie cła we Wspólnocie zostały związane. Realizując postanowienia Rundy, Wspólnota zredukowała stawki celne KNU średnio o 36% dla prod. roln. i o 37% dla prod. przemysłowych. Ponadto Wspólnota zobowiązała się do całkowitej eliminacji ceł w imporcie materiałów budowlanych, sprzętu medycznego, mebli, wyrobów stalowych, sprzętu rolniczego, papieru, piwa i wyrobów spirytusowych. Stawki celne w Unii stały się bardziej homogeniczne.

Jakie powinny być główne cechy i jakie są kompetencje tych instytucji w harmonizacji technicznej?

Jakie rodzaje umów o stowarzyszeniu WE może zawierać w ramach wspólnej polityki handlowej?

Patrz pyt. 126

Jakie rodzaje umów WE może zawierać, ze względu na swoje kompetencje, w ramach wspólnej polityki handlowej?

Sposób zawarcia a zakres przedmiotowy:

- wyłączne kompetencje wspólnoty między WE a krajami trzecimi, umowę zawiera Rada Unii Europejskiej,

- wspólne kompetencje WE i państw członkowskich - umowy praktyczne ustanawiające stowarzyszenie.

Podział umów według preferencji umowy:

- umowy ustanawiające unię celną np. między Wspólnotą a Turcją,

- strefy wolnego handlu - kraje EFTA, Europy Środkowej, Basenu Morza Śródziemnego,

- jednostronne preferencje handlowe udzielane są przez WE danym krajom głownie na art. rolno - spoż.

Jakie rozwiązania instytucjonalne utrudniały powołanie rynku wewnętrznego w UE przed 1987 r.

Jakie rozwiązania prawne stanowiły utrudnienia w tworzeniu rynku wewnętrznego UE?

Jednomyślność.

Jakie są ekonomiczne konsekwencje dla usługodawców i usługobiorców wynikające z liberalizacji świadczenia usług transportowych?

Przewidziane ogromne nakłady finansowe na modernizację i budowę infrastruktury transportowej, co będzie miało wpływ na skrócenie czasu trwania usługi - czyli zmniejszenie jej kosztów i poprawę warunków jej wykonywania. Opłata za licencję na korzystanie z infrastruktury europejskiej. Zdemonopolizowanie usług transportowych. Umożliwienie uzyskania tranzytu międzynarodowego. Zostały ustanowione zasady liberalizacji dostępu do rynku transportowego oraz wzajemne uznawanie dyplomów i kwalifikacji zawodowych. Ustalono harmonizację norm technicznych i wymogów socjalnych. Poprawiono bezpieczeństwo i ochronę środowiska.

Jakie są ekonomiczne konsekwencje harmonizacji podatków?

Jakie są ekonomiczne konsekwencje harmonizacji technicznej w WE?

Jakie są ekonomiczne konsekwencje harmonizacji technicznej?

Jakie są ekonomiczne konsekwencje liberalizacji transportu kolejowego dla przedsiębiorców działających na tym rynku?

Realizacja wytycznych liberalizacji transportu kolejowego ma na celu doprowadzić do demonopolizacji kolei i zwiększenia jej konkurencji względem transportu kolejowego. Daje to możliwość dynamicznego rozwoju dla przewoźników kolejowych. Ponadto przewoźnicy uzyskają dostęp do infrastruktury kolejowej we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Optymalne użytkowanie infrastruktury kolejowej obniża koszt transportu dla społeczeństwa i usługobiorców. Przewoźnicy będą jednak zmuszeni do wykupu płatnej licencji ważnej na 5 lat i wzajemnie uznawanej na obszarze UE. Duże inwestycje maja być przeprowadzone na budowę szybkiej linii komunikacji kolejowej jak również modernizację istniejącej infrastruktury.

Jakie są ekonomiczne konsekwencje utworzenia unii gospodarczej i walutowej?

Wspólna waluta, inflacja nie wyższa niż 1,5%, przestrzeganie granic wahań kursu walutowego.

Jakie są główne cechy systemu instytucjonalnego UE?

Podstawę systemu instytucjonalnego WE tworzą ich organy traktatowe oraz system podejmowania decyzji:

- organy - Parlament Europejski, Rada, Komisja, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Rewidentów Księgowych;

- podejmowanie decyzji - na zasadzie zwykłej większości, większości kwalifikowanej, jednomyślnie.

Jakie są główne cechy taryfy celnej Wspólnoty?

Taryfa celna zawiera dwie kolumny stawek celnych:

- konwencyjne - stosowane w imporcie z krajów trzecich należących do WTO oraz wobec państw którym Wspólnota przyznała bilateralnie klauzulę największego uprzywilejowania KNU;

- autonomiczne - występujące kiedy są one niższe od konwencyjnych lub wtedy gdy nie ma stawki konwencyjnej.

Wejście w życie Wspólnej Taryfy Celnej oznaczało że polityka celna została wyjęta spod autonomicznej gestii krajów członkowskich WE i przekazana Radzie i Komisji Europejskiej, również dochody z ceł są przekazywane przez kraje członkowskie do budżetu wspólnotowego.

Jakie są główne cele i zasady wspólnej polityki transportowej UE?

Celem wspólnej polityki stało się sukcesywne usuwanie wszelkich barier w każdej z gałęzi transportu poprzez jednolicenie przepisów technicznych, podatkowych i socjalnych, promowanie swobodnej konkurencji między operatorami wszystkich państw członkowskich oraz znoszenie dyskryminacji przewoźnika z powodu jego siedziby.

Jakie są główne filary Europejskiego Systemu Walutowego?

Europejski System Walutowy: europejska jednostka walutowa ECU, mechanizm wymiany kursów walutowych ERM, mechanizm kredytowy ESW.

Jakie są główne postanowienia umów WE z krajami trzecimi, na podstawie których tworzone są unie celne?

Jakie są główne postanowienia umów WE z krajami trzecimi, na podstawie których tworzone są strefy wolnego handlu?

Jakie są główne różnice między Europejskim Obszarem Gospodarczym a Wspólnotą Europejską?

Europejski Obszar Gospodarczy powstał na mocy układu z 2.05.1992r. między krajami EFTA. Przewidywał on wprowadzenie stowarzyszenia pomiędzy WE a członkami EFTA. Porozumienie zakładało wprowadzenie 4 swobód, wszechstronną liberalizację handlu na całym obszarze EOG. Zniesiono także bariery techniczne w handlu przez harmonizację przepisów technicznych ze wspólnotami. Uzgodniono też wspólną ochronę środowiska, współpracę naukowo-badawczą, politykę socjalną i ochronę konsumenta.

Jakie są główne różnice między Europejskim Obszarem Gospodarczym a rynkiem wewnętrznym UE?

W przeciwieństwie do zasad rynku wew., liberalizacja handlu w ramach EOG nie dotyczy artykułów rolnych i rybołówstwa. Nie ma też postanowień w sprawie wspólnej taryfy celnej i o prowadzeniu wspólnej polityki handlowej.

Jakie są główne różnice w procedurze zawierania umów handlowych i o stowarzyszeniu i z czego one wynikają?

Umowy handlowe zawierane są na podstawie decyzji Rady przyjętej kwalifikowaną większością głosów. Parlament dowiaduje się o negocjacjach przez Komisję, a później Radę UE o ostatecznym porozumieniu. Procedura negocjowania umów o stowarzyszeniu jest taka sama jak umów handlowych. Natomiast o zawarciu takiej umowy Rada decyduje jednogłośnie i wymagana tu jest też zgoda Parlamentu. Wejście w życie tej umowy wymaga ratyfikacji przez państwa członkowskie.

Jakie są główne zasady GATT, które powinny być spełnione przy tworzeniu unii celnej czy strefy wolnego handlu?

Klauzula największego uprzywilejowania, będąca zasadą niedyskryminacji. Strony GATT są zobowiązane do stosowania jednakowego traktowania wobec wszystkich. Każdy przywilej przyznany jednemu państwu musi być także przyznany wszystkim pozostałym stronom Układu. Klauzula dotyczy opłat celnych, częściowo podatków oraz opłat wewnętrznych. Zasada jest odbiciem dążeń zmierzających do stworzenia idealnego modelu wymiany międzynarodowej. Klauzula narodowa zobowiązuje strony Układu GATT, aby towary importowane po przekroczeniu granicy były traktowane tak samo jak towary krajowe. Zasada wzajemności ustępstw i korzyści. Za zasadę GATT uznaje się także uznanie taryf celnych i opłat o podobnym charakterze jako jedynie dozwolony mechanizm polityki handlowej.

Jakie są kompetencje organu certyfikowanego?

Jakie są kompetencje organu notyfikowanego?

Jakie są kryteria członkostwa w unii gospodarczej i walutowej?

- stabilność cen - inflacja nie wyższa niż 1.5 punktu % od średniej w trzech najlepszych pod tym względem krajach; - deficyt budżetowy - nie może przekroczyć    3% produktu krajowego brutto (PKB); - dług publiczny - nie może osiągnąć wartości powyżej 60% PKB; - stopy procentowe - długookresowa stopa procentowa nie wyższa niż 2 punkty % dla średniej trzech krajów o najniższej inflacji; - udział w mechanizmie kursowym Europejskiego Systemu Walutowego (ESW) - państwa członkowskie muszą bez większych napięć stosować się do wahań kursów przewidzianych w ramach mechanizmu kursowego przynajmniej w okresie 2 lat przed badaniem zdolności spełnienia kryteriów; - konwergencja legislacji

Jakie są kryteria ekonomiczne członkostwa w unii gospodarczej i walutowej?

Patrz pytanie 147

Jakie są kryteria instytucjonalno-prawne członkostwa w unii gospodarczej i walutowej?

Patrz pytanie 147

Jakie są kryteria zbieżności makroekonomicznej ustalone w Traktacie z Maastricht?

Patrz pytanie 147

Jakie są obecnie stosowane instrumenty w ramach wspólnej polityki handlowej UE?

Jakie są obecnie stosowane instrumenty wspólnej polityki handlowej?

Normy techniczne, cło.

Jakie są podstawowe elementy dyrektyw tzw. nowego podejścia?

Decyzje wówczas przez Radę UE podejmowane są już większością kwalifikowaną:

- zawierają zapis, że towar musi być bezpieczny i w zasadzie nie wyszczególniono nic więcej,

- jest tu odniesienie do europejskiej normy zharmonizowanej,

- wypisana jest lista organów, które badają towar czy zgodny jest z tą dyrektywą (organ certyfikowany, notyfikowany).Ustalone dyrektywy dotyczą tylko zasadniczych wymogów, zredukowaniu kontroli towaru przez władze publiczne przed wprowadzeniem go na rynek, a także ustanowieniu zintegrowanego systemu zapewnienia jakości oraz innych nowoczesnych metod oceny zgodności.

Jakie są podstawowe postanowienia handlowe Układu Europejskiego?

Postanowienia:

- ułatwić wzrost wymiany handlowej i poprzez nie przyspieszyć restrukturyzację gospodarki,

- zwiększyć stabilność reguł gospodarczych,

- wprowadzono zasady: asymetrii, stand still,

- Polska otrzymała klauzulę restrukturyzacji.

Jakie są podstawowe postanowienia poza-handlowe Układu Europejskiego?

Postanowienia:

- zapewnić bezpieczeństwo polityczne kraju w warunkach niepewnej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej,

- przepływ pracowników: samozatrudnienie, spełnienie określonych kwalifikacji, personel kluczowy.

Jakie są przyczyny zmian wspólnej polityki rolnej?

Jakie są rodzaje umów zawieranych przez WE z państwami trzecimi w ramach wspólnej polityki handlowej?

a) umowy ustanawiające Unię Celną; b) strefy wolnego handlu: - kraje EFTA (europejskie stowarzyszenie wolnego handlu 1972r.), - kraje Europy Środkowej i Wschodniej, - państwa Basenu Morza Śródziemnego (Północ Afryki); c) jednostronne preferencje handlowe udzielane są przez WE dawnym koloniom głównie na art. rolno-spożywcze. WE może udzielić preferencji handlowych krajom najsłabiej rozwiniętym (np. obniżanie stawek celnych). Brak jakichkolwiek preferencji (uprzywilejowania) stosuje się do USA, Japonii, Kanady, Hongkongu i Singapuru.

Jakie są schematy redystrybucji dochodu narodowego na rzecz rolnictwa uruchomione w ramach wspólnej polityki rolnej?

Jakie swobody zostały wprowadzone przez rynek wewnętrzny UE?

Przez rynek wewnętrzny wprowadzono 4 swobody przemieszczania się: towarów, usług, pracy (ludzi), kapitału.

Jakie środki stosuje UE dla realizacji celów wspólnej polityki rolnej?

Jakie towary obejmuje, a jakich nie dotyczy strefa wolnego handlu między Polską a WE?

Jakie towary obejmuje, a jakich nie dotyczy strefa wolnego handlu między Republiką Czech a WE?

Jakie towary obejmuje, a jakich nie dotyczy strefa wolnego handlu między Rosją a WE?

Jakie towary obejmuje, a jakich nie dotyczy strefa wolnego handlu między krajami EFTA a WE?

Jakie towary obejmuje, a jakich nie dotyczy strefa wolnego handlu między krajami NAFTA a WE?

Jakie towary obejmuje, a jakich nie dotyczy strefa wolnego handlu między krajami CEFTA a WE?

Jakie towary obejmuje, a jakich nie dotyczy unia celna między Turcją a WE?

Porozumienie o Unii Celnej pomiędzy WE a Turcją wprowadza swobodny przepływ towarów przemysłowych i przetworzonych artykułów spożywczych. Nie objęte Unią Celną zostały produkty objęte Traktatem o EWWiS.

Jakie transakcje kapitałowe zdołano zliberalizować na początku funkcjonowania EWG?

Jakie umowy, zawierające dwustronne preferencje handlowe, WE zawarła z krajami trzecimi?

Umowy Wspólnoty z poszczególnymi krajami i grupami krajów w dziedzinie handlu cechuje różny zakres preferencji. Według kryterium malejącego stopnia preferencji (marży) wyróżnia się porozumienia, na mocy których: tworzona jest Unia Celna, budowana jest strefa wolnego handlu, udzielane są jednolite preferencje handlowe, zagwarantowane jest przestrzeganie klauzuli największego uprzywilejowania opartej na porozumieniu GATT. Najszerszych preferencji udzieliła państwom trzecim w ramach Unii Celnych. Obecnie funkcjonuje jedna linia między WE a Turcją. Odrębną grupę stanowią kraje, które zdecydowały się na wzajemne udzielanie preferencji handlowych w ramach tworzonych stref wolnego handlu. Należą do tej grupy kraje członkowie EFTA, jak również kraje mniej rozwinięte, a aplikujące o członkostwo (z Europy Środkowej i Wschodniej).

Jakie warunki muszą być spełnione, aby działanie było objęte swobodą świadczenia usług w UE?

Jakie warunki muszą być spełnione, aby zastosować instrumenty z zakresu protekcji uwarunkowanej?

Jakie wydarzenia miały wpływ na spowolnienie procesów integracyjnych w Europie na początku lat siedemdziesiątych?

Jakimi cechami powinien charakteryzować się organ notyfikowany?

Jakimi cechami powinny charakteryzować się organy certyfikowane?

Jakimi cechami powinny się charakteryzować i jakie będą kompetencje organów notyfikowanych w Polsce po uzyskaniu członkostwa w UE?

Kiedy powstał i jakie są główne zadania Europejskiego Funduszu Rozwoju?

Powstał w związku z Konwencją z Lome, określającą zasady współpracy Unii Europejskiej z 70 krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. EFR rozdziela subwencje i tanie pożyczki na inwestycje gospodarcze w tych krajach. Nie mylić z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego.

Kiedy powstał i jakie są główne zadania Europejskiego Funduszu Socjalnego/Społecznego?

Ustanowiony w 1960r. w celu ograniczenia bezrobocia w EWG Koncentruje się na wspieraniu przedsięwzięć służących szkoleniu zawodowemu i pomocy bezrobotnym. Jest jednym z instrumentów finansowych polityki społecznej i regionalnej Wspólnoty Europejskiej.

Kiedy powstał i jakie są główne zadania Funduszu Spójności?

Powstał jako odpowiedź na włączenie do Unii Europejskiej słabo rozwiniętych, peryferyjnych państw europejskich (Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Irlandii), które wniosły ze sobą szereg problemów wynikających z zacofania. Zadaniem Funduszu Kohezji (Spójności) było ułatwienie ich integracji poprzez stworzenie sieci infrastrukturalnych dla umożliwienia rozwoju tych państw (usunięcia białych plam infrastrukturalnych) i ułatwienia bezpośrednich więzi z gospodarczym centrum Unii.

Kiedy utworzono i jakich produktów dotyczyła unia celna?

Kiedy, na jakiej podstawie i w jaki sposób producent w WE oznacza swój towar, deklarując, iż jest bezpieczny?

Kto jest autorem koncepcji tzw. "negatywnej" i "pozytywnej" integracji gospodarczej. Wskaż różnice między tymi koncepcjami?

Autorem tzw. koncepcji "negatywnej" i "pozytywnej" jest J. Tinbergen. Różnice pomiędzy tymi koncepcjami są takie, że wg teorii "pozytywnej" powoływane są instytucje, których zadaniem byłoby harmonizowanie polityk gospodarczych, a teoria "negatywna" byłaby odpowiedzialna za znoszenie przeszkód i barier.

Kto odpowiada za towar wprowadzany na rynek WE?

Która instytucja jest ważniejsza: Rada Unii Europejskiej czy Komisja? Odpowiedź uzasadnij.

Które podejście do harmonizacji technicznej jest bardziej efektywne dla przedsiębiorców. Odpowiedź krótko uzasadnij.

Na czym polega dumping?

Dumping, sprzedaż towarów eksportowanych za granicę po cenach niższych niż w kraju. Przesłankami jego stosowania może być: dążenie do opanowania nowych rynków lub utrzymania pozycji na dotychczasowych poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie konkurencji, zdobycie dodatkowych dewiz, zmniejszenie lub likwidacja nadwyżki podaży na rynku krajowym.

Na czym polega efekt kreacji?

Efekt kreacji to tworzenie nowych strumieni handlu. W jednym z państw popyt przesunie się od kosztownego, objętego ochroną produktu krajowego do tańszego produktu z kraju partnerskiego powodując przesunięcie od mniej do bardziej efektywnych produktów.

Na czym polega efekt przesunięcia handlu?

Import od taniego producenta z "rynku światowego" jest zastąpiony importem od bardziej kosztownego producenta z "kraju partnerskiego". Przestajemy handlować z krajami trzecimi na rzecz kraju z Unii Europejskiej.

Na czym polega efekt wzrostu efektywności produkcji i handlu w ramach długookresowych skutków unii celnej?

Wzrost efektywności produkcji i handlu ze względu na silniejszą konkurencję na obszarze zintegrowanym polega na zmianie kierunku alokacji zasobów co umożliwia restrukturyzację i modernizację gospodarki. Z kolei poprawa efektywności alokacji daje pozytywne skutki w zakresie produkcyjności i cen.

Na czym polega ekonomiczny wymiar proponowanych przez WE okresów przejściowych na przepływ pracowników z państw Europy Środkowej i Wschodniej do UE.

Na czym polega główna różnica między Zgromadzeniem Parlamentarnym z 1958 r. a obecnym Parlamentem Europejskim?

Na czym polega harmonizacja podatku akcyzowego w ramach swobodnego przepływu towarów?

Na czym polega harmonizacja podatku VAT w ramach swobodnego przepływu towarów?

Polega na: zniesieniu kontroli granicznej i podatkowej w granicach WE, opodatkowaniu VAT w kraju przeznaczenia towaru w ramach handlu wewnątrz WE, w późniejszym etapie wszelki obrót wewnątrz WE ma być opodatkowany w kraju pochodzenia towaru, stawka podatkowa VAT nie niższa niż 15% oraz jedna lub dwie zredukowane, nie mniejsze niż 5%.

Na czym polega harmonizacja, jako instrument integracji? Podaj przykład z integracji europejskiej?

Harmonizacja polega na ograniczaniu różnorodności praw i przepisów administracyjnych poszczególnych państw, np. podatek VAT - wprowadzenie pewnych ram podatkowych.

Na czym polega harmonizacja, jako narzędzie w procesie integracji? Podaj przykład z integracji w ramach UE.

Na czym polega i od czego zależy siła efektu kreacji handlu w przypadku tworzenia unii celnej?

Powstanie Unii Celnej powoduje zniesienie stawek celnych między krajami członkowskimi z jednoczesnym utrzymaniem ceł wobec krajów trzecich. Zniesienie ceł powoduje obniżenie cen towarów importowanych z krajów należących do Unii o wysokość stawki celnej, zwiększając tym samym sposób ich konkurencyjności w stosunku do dostawców spoza Unii. W tej sytuacji kraje będące członkami Unii zaczynają importować niektóre towary z innego kraju wchodzącego w jej skład. W rezultacie, jeśli po zniesieniu ceł w ramach Unii koszty produkcji oraz ceny tych samych towarów w krajach członkowskich będą zróżnicowane, może to doprowadzić do przesunięcia się popytu w stronę producentów o niższych kosztach wytwarzania.

Na czym polega i od czego zależy siła efektu przesunięcia handlu w przypadku tworzenia unii celnej?

Polega na przesunięciu handlu od producenta o niższych kosztach wytwarzania w kraju trzecim do droższego wytwórcy z kraju będącego członkiem Unii. Wynika to z tego faktu, że wskutek utworzenia Unii towary z krajów trzecich są dyskryminowane, zaś z krajów członkowskich Unii preferowane w rezultacie zniesienia ceł. Powyższy efekt występuje wtedy, gdy koszty produkcji w innych krajach Unii są równe kosztom produkcji w krajach trzecich oraz gdy są od nich wyższe (wystarczy aby ta różnica nie była wyższa od zewnętrznej stawki celnej).

Oznacza to gorszą alokację zasobów. Dla efektywniejszego kraju trzeciego efekt przesunięcia będzie zawsze niekorzystny, chociaż w praktyce jest on osłabiony przez efekt kreacji (dodatkowy popyt, który w części kieruje się na importowane dobra, w tym kraju trzeciego).

Na czym polega import subwencjonowany?

Na czym polega informacja, jako narzędzie w procesie integracji? Podaj przykład z integracji w ramach UE.

Głównie chodzi tu o jej użyteczność. Przekazywanie informacji, jej wymiana sprzyja np. współpracy policji.

Na czym polega integracja "negatywna" wg J. Tinbergena?

Integracja "negatywna" wg J. Tinbergena polega na znoszeniu przeszkód, barier, np. zniesienie wiz.

Na czym polega integracja "pozytywna" wg J. Tinbergena?

Integracja "pozytywna" wg J. Tinbergena polega na powoływaniu instytucji, których zadaniem byłoby harmonizowanie polityk gospodarczych.

Na czym polega integracja rozumiana jako proces wg B. Balassy?

Jest to proces obejmujący środki zmierzające do likwidowania dyskryminacji między jednostkami gospodarczymi należącymi do różnych państw narodowych.

Na czym polega integracja rozumiana jako stan wg B. Balassy?

Jest to stan, w którym brak różnych form dyskryminacji między gospodarkami narodowymi.

Na czym polega klauzula największego uprzywilejowania?

KNU - zobowiązanie się danego kraju do traktowania partnera nie gorzej niż jakiegokolwiek najbardziej uprzywilejowanego kraju.

Na czym polega konsultacja, jako instrument integracji? Podaj przykład z integracji europejskiej?

Na czym polega konsultacja, jako narzędzie w procesie integracji? Podaj przykład z integracji w ramach UE.

Na czym polega konsumpcyjny efekt kreacji handlu?

Liberalizacja handlu wpływa na zmianę struktury konsumpcji. Kreacja handlu między integrującymi się krajami jest wynikiem obniżki cen towarów i prowadzi do oszczędności i substytucji w zakupach między tymi krajami (zmienia się koszyk dóbr nabywanych przez konsumentów), a w efekcie do podwyższenia konsumpcji. Efekt konsumpcyjny jest tym większy, im więcej krajów integrujące się produkcja wyrobów wzajemnie substytucyjnych o wysokiej cenowej elastyczności popytu.

Na czym polega konwergencja, jako instrument integracji? Podaj przykład z integracji europejskiej?

Na czym polega konwergencja, jako narzędzie w procesie integracji? Podaj przykład z integracji w ramach UE.

Na czym polega koordynacja zabezpieczenia socjalnego w ramach swobodnego przepływu pracowników? Jakie są ekonomiczne konsekwencje takich rozwiązań prawnych?

Na czym polega koordynacja zabezpieczenia socjalnego?

Na czym polega koordynacja, jako instrument integracji? Podaj przykład z integracji europejskiej?

Na czym polega koordynacja, jako narzędzie w procesie integracji? Podaj przykład z integracji w ramach UE.

Na czym polega liberalizacja transportu kolejowego w ramach swobody świadczenia usług transportowych w UE?

Na czym polega liberalizacja usług telekomunikacyjnych?

Na czym polega liberalizacja usług transportu kolejowego?

Na czym polega modułowa ocena zgodności?

Na czym polega nadmierny import?

Na czym polega Powszechny System Preferencji Celnych GSP?

System Powszechnych Preferencji Celnych to system autonomicznych, niewzajemnych preferencji przyznawanych krajom słabo rozwiniętym przez kraje rozwinięte. Przewidywał on ułatwienie w imporcie z krajów rozwijających się. Stawki celne ustalane w ramach systemu GSP są różnie konstruowane dla wyrobów przemysłowych i rolnych. Wyroby przemysłowe z państw objętych GSP miały relatywnie łatwiejszy dostęp do rynku Wspólnoty, ponieważ stawki celne na przywóz tych towarów zostały obniżone przez WE.

Na czym polega procedura konsultacji w procesie decyzyjnym WE?

W ramach tej procedury przed podjęciem działań Rada odbywa konsultacje z Parlamentem, według postanowień właściwego artykułu Traktatu. Opinia Parlamentu nie ma charakteru wiążącego dla Rady, co powoduje, że w rzeczywistości ta procedura ma charakter formalny.

Na czym polega procedura współdecydowania w procesie decyzyjnym WE?

W ramach tej procedury Komisja przedstawia propozycję Radzie i Parlamentowi. Jest ona podobna do procedury współpracy z wyjątkiem przypadku kiedy Parlament odrzuci wspólne stanowisko Rady lub Rada nie przyjmuje poprawek Parlamentu. Wówczas powinno być zwołane posiedzenie Komitetu Pojednawczego, składającego się z reprezentantów Rady i Parlamentu. Wspólny tekst powinien być przyjęty kwalifikowaną większością głosów członków Rady i zwykłą większością głosów przedstawicieli Parlamentu. Jeżeli nie uda się przegłosować wspólnie uzgodnionego tekstu, propozycja nie może być przyjęty przez Radę. W sytuacji, gdy Komitetowi Pojednawczemu nie uda się uzgodnić wspólnego projektu Rada może potwierdzić ponownie swoje wspólne stanowisko większością głosów. Wówczas propozycja zostaje przyjęta, chyba że Parlament odrzuci ją absolutną większością.

Na czym polega procedura współpracy w procesie decyzyjnym WE?

W ramach tej procedury Rada na podstawie propozycji Komisji i po uzyskaniu opinii Parlamentu - kwalifikowaną większością głosów przyjmuje wspólne stanowisko. W tej fazie Rada nie jest ograniczona żadnym terminem. To wspólne stanowisko przedstawia Parlamentowi, jeśli Parlament zgadza się z tym stanowiskiem lub w ciągu trzech miesięcy nie wypowie się w tej sprawie, Rada ostatecznie przyjmuje dany akt prawny. Jeśli Parlament - większością głosów proponuje poprawki lub odrzuca wspólne stanowisko, Rada tylko jednomyślnie może nie przyjąć stanowiska Parlamentu. W ciągu miesiąca Komisja musi ponownie przedstawić propozycje, uwzględniając poprawki wniesione przez Parlament. Następnie Rada kwalifikowaną większością głosów przyjmuje poprawiony przez Komisję tekst.

Na czym polega procedura zatwierdzania (pozytywnych opinii) w procesie decyzyjnym WE?

Na czym polega produkcyjny efekt kreacji handlu?

Na czym polega protekcja uwarunkowania?

Na czym polega przepływ tzw. personelu kluczowego?

Na czym polega przewodniczenie w Unii Europejskiej?

Na czym polega różnica między dyrektywami tzw. "nowego podejścia", zharmonizowanymi normami technicznymi i jednolitymi normami technicznymi? Który z wymienionych instrumentów harmonizacji technicznej jest bardziej efektywny dla przedsiębiorców?

Na czym polega rynek wewnętrzny UE?

Na czym polega strefa wolnego handlu w teorii integracji gospodarczej?

Na czym polega szczególny charakter preferencji handlowych udzielonych państwom AKP?

Na czym polega tzw. piramida preferencji handlowych UE?

Podstawą piramidy, a więc odniesieniem do udzielonych koncesji dla innych państw, jest klauzula największego uprzywilejowania. Z klauzuli tej korzystają wszystkie państwa - partnerzy handlowi WE - które nie zostały objęte innym specjalnym traktowaniem, a są członkami GATT/WTO.

Na czym polega tzw. piramida preferencji handlowych UE?

Na czym polega tzw. protekcja uwarunkowana. Przedstaw rodzaje importu i warunki niezbędne do zastosowania instrumentów z zakresu protekcji uwarunkowanej. Jakie są konsekwencje stosowania tego rodzaju narzędzi?

Na czym polega unia celna w teorii integracji gospodarczej?

Unia Celna oznacza połączenie kilku stref celnych w jeden jednolity obszar celny, w wyniku czego zanikowi ulegają cła wewnętrzne między członkami Unii. Członkowie Unii znoszą bariery w przepływie towarów i ustanawiają wspólną taryfę celną, oraz ujednolicają politykę handlową wobec partnerów zewnętrznych.

Na czym polega unia gospodarcza i walutowa?

Na czym polega unia gospodarcza w teorii integracji gospodarczej?

Unia gospodarcza - jej uczestnicy decydują się na harmonizację tych dziedzin narodowej polityki gospodarczej zapewniają swobodę nie tylko przepływu towarów i usług, ale i czynników produkcji w postaci kapitału i siły roboczej.

Na czym polega unia walutowa w teorii integracji gospodarczej?

Na czym polega unifikacja, jako instrument integracji? Podaj przykład z integracji europejskiej?

Na czym polega unifikacja, jako narzędzie w procesie integracji? Podaj przykład z integracji w ramach UE.

Unifikacja (ujednolicenie) - zniesienie krajowych instrumentów prowadzenia polityki i zastąpienia ich instrumentami wspólnymi albo przejęcie identycznych instrumentów dla wszystkich parterów.

Na czym polega uznawanie doświadczenia zawodowego w różnych państwach członkowskich?

Na czym polega uznawanie kwalifikacji zawodowych w różnych państwach członkowskich?

Na czym polega wspólnotowy charakter wspólnej polityki handlowej?

Na czym polega wspólny rynek w teorii integracji gospodarczej?

Na czym polega zasada jedności celu w integracji gospodarczej?

Jedność celu to koordynacja - uzgodnienie zestawu działań niezbędnych dla uzyskania wspólnej polityki, jeden trend i dążenie do jednego celu.

Na czym polega zasada konwergencji i spójności w integracji gospodarczej?

Zbieżność (konwergencja) - ustalenie docelowych zmiennych polityk różnych państw.

Na czym polega zasada niedyskryminacji członków GATT/WTO?

Na czym polega zasada pogłębiania w integracji gospodarczej?

Na czym polega zasada poszanowania różnorodności w integracji gospodarczej?

Na czym polega zasada poszerzania w integracji gospodarczej?

Na czym polega zasada subsydiarności w integracji gospodarczej?

Zasadę subsylidarności wprowadza Traktat z Maastricht. Zasada ta mówi, że w dziedzinach, które nie podlegają jej wyłącznej kompetencji, Wspólnota może włączyć się tylko w tedy, gdy cele planowanych przedsięwzięć nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający na szczeblu państw członkowskich i dlatego z powodu ich zakresu lub ich skutków osiągnięte zostaną skuteczniej na szczeblu Wspólnoty.

Na czym polegają bariery fiskalne między Polską a WE?

Bariery fiskalne dotyczą: - podatków pośrednich VAT; - podatku akcyzowego.

Polska teoretycznie spełnia wymogi co do podatku VAT, ale praktycznie nie do końca. Zależy to od rodzaju towaru. Niektóre są zgodne, ale na część będzie trzeba zmienić stawki.

Na czym polegają bariery fizyczne między Polską a WE?

Odprawy celne na granicy i cło, w Unii są zlikwidowane.

Na czym polegają bariery techniczne między Polską a WE?Na czym polegają bariery związane z uznawaniem doświadczenia zawodowego i kwalifikacji.

Na czym polegają długookresowe skutki unii celnej?

Spowodowało to, że handel wewnątrzwspólnotowy wzrósł dziesięciokrotnie, doprowadziło to do znacznej współzależności między państwami WE w dziedzinie handlu. Zniesienie ceł w ramach Unii Celnej wywołało relatywnie szybki rozwój obrotów handlowych Wspólnot był rezultatem wzrostu wzajemnego handlu między krajami członkowskimi, przy słabszym tempie w handlu z krajami trzecimi.

Na czym polegają dostosowania prawno-instytucjonalne realizowane w Polsce do członkostwa w UE?

Na czym polegają dynamiczne skutki unii celnej?

- poprawa efektywności określonej przez tempo postępu technologicznego i innowacyjnego; - korzyści zewnętrzne - towarzyszą wzrostowi rozmiaru rynku, silniejszej konkurencji; - ogólny postęp wiedzy.

Zniesienie ceł w ramach Unii Celnej wywołało relatywnie szybki rozwój obrotów handlowych Wspólnot był rezultatem wzrostu wzajemnego handlu między krajami członkowskimi, przy słabszym tempie w handlu z krajami trzecimi.

Na czym polegają korzyści skali w ramach długookresowych skutków unii celnej?

- wzrost efektywności produkcji i handlu ze względu na silniejszą konkurencję na obszarze zintegrowanym; - zmiana kierunków alokacji zasobów, co umożliwia restrukturyzację i modernizację gospodarki.

W skutek rozbudowanego protekcjonizmu rolnego, który poprzez system wysokich cen wewnętrznych stymulował rodzimą produkcje chroni ja przed konkurencją partnerów zewnętrznych, efekt przesunięcia wystąpił tu silniej niż efekt kreacji.

Na czym polegają obecnie bariery fiskalne między Polską a WE?

Bariery polega różnicy w podatku VAT. Polska teoretycznie spełnia wymogi dyrektywy Unii dotyczącej podatku VAT. Praktycznie jednak nie do końca. Zależy to od rodzaju towaru. Niektóre są zgodne, ale na część trzeba będzie zmienić stawki.

Na czym polegają preferencyjne kontyngenty taryfowe. Czy są one obecnie stosowane przez WE?

Na czym polegał mechanizm wymiany kursów w ramach europejskiego systemu walutowego?

Na czym polegała reforma funduszy strukturalnych w ramach Agendy 2000?

Na czym polegało eliminowanie barier technicznych w ramach tzw. starego podejścia?

"Stare podejście" polega na ustaleniu na szczeblu wspólnotowym szczegółowych norm obowiązujących we wszystkich krajach dla towarów i ich komponentów szczególnie ważnych dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowania (pojazdy samochodowe, chemikalia, farmaceutyki, artykuły spożywcze).

Na czym polegało tzw. "nowe podejście" wprowadzone w ramach swobodnego przepływu towarów?

Dyrektywy "nowego podejścia": - zawierają zapis, że towar musi być bezpieczny i nie jest wyszczególnione nic więcej; - jest tu odniesienie do europejskiej normy zharmonizowanej; - wypisana jest lista organów, które badają towar czy jest zgodny z tą dyrektywą (organ certyfikowany, notyfikowany). Wg nowego podejścia producent oznacza swój towar i bierze za niego odpowiedzialność. Sporządza dokumentację w tym deklarację zgodności (z którą dyrektywą jest zgodny). Za to co wprowadza na rynek odpowiada karnie i skarbowo za to organ notyfikowany nie ponosi odpowiedzialności.

Na czym polegało zapewnienie swobody świadczenia usług transportowych w formie przewozów międzynarodowych i kabotażu w ramach rynku wewnętrznego UE?

Na czym polegały "dobrowolne" ograniczenia eksportu? Czy są one obecnie stosowane przez WE?

Na czym polegały bariery fiskalne i w jaki sposób je wyeliminowano w ramach swobody przepływu towarów na rynku wewnętrznym UE?

Bariery fiskalne dotyczą:

- podatków pośrednich VAT; - podatku akcyzowego.

W różnych państwach Wspólnoty Europejskiej różne towary miały różne stawki podatkowe, jest to problem przy eksporcie nawet przy braku barier celnych.

- produkty importowane nie mogą być opodatkowane wyżej niż takie same produkty krajowe; - zwrot podatku przy eksporcie nie może przekraczać faktycznego opodatkowania danego produktu.

W 1993 r. weszła w życie dyrektywa dotycząca podatku VAT:

- zniesienia kontroli granicznej i podatkowej w granicach Wspólnoty Europejskiej; - opodatkowanie VAT w krajach przeznaczenia; - w późniejszym etapie wszelki obrót wewnętrzny ma być opodatkowany w kraju pochodzenia towaru/usługi; - wprowadzono stawkę podstawową (15-16%) oraz zredukowaną (5-15%), których nie może być 2 lub 1.

Na czym polegały bariery fiskalne w ramach swobodnego przepływu towarów?

Na czym polegały bariery fiskalne w WE?

Bariery fiskalne dotyczą:

- podatków pośrednich VAT; - podatku akcyzowego.

W różnych państwach Wspólnoty Europejskiej różne towary miały różne stawki podatkowe, jest to problem przy eksporcie nawet przy braku barier celnych.

Na czym polegały bariery fizyczne i w jaki sposób je wyeliminowano w ramach swobody przepływu towarów na rynku wewnętrznym UE?

Bariery fizyczne to: granice, odprawa graniczna, utrudnienia w wejściu towaru na rynek, przygotowanie różnych dokumentów przewozowych przy przejściu przez granicę, czekanie na granicy na przejazd. Powodowało to wyższe koszty towaru. Koszty te ponosił konsument w postaci wyższej ceny za towar. Koszty też ponosiło państwo w postaci utrzymania granic, celników.

Usunąć formalności fizyczne postanowiono wprowadzając jednolity dokument administracyjny SAD (stosowany tylko w wymianie towarowej z krajami trzecimi). Usuwanie barier fizycznych polegało również na: likwidacji odpraw granicznych. Informacje o obrotach handlowych pochodzą obecnie z deklaracji podatkowych VAT. Od 1993 wyeliminowanie barier wewnętrznych kontroli na granicy.

Na czym polegały bariery fizyczne w WE?

Bariery fizyczne to: granice, odprawa graniczna, utrudnienia w wejściu towaru na rynek, przygotowanie różnych dokumentów przewozowych przy przejściu przez granicę, czekanie na granicy na przejazd. Powodowało to wyższe koszty towaru. Koszty te ponosił konsument w postaci wyższej ceny za towar. Koszty też ponosiło państwo w postaci utrzymania granic, celników.

Na czym polegały bariery techniczne i w jaki sposób je wyeliminowano w ramach swobody przepływu towarów na rynku wewnętrznym UE?

Bariery techniczne polegały na tym, że jeśli producent chciał wprowadzić swój towar na rynek innego kraju, to musiał spełnić różne normy techniczne, które obowiązywały w danym kraju. Normy te były inne w każdym państwie. Aby wprowadzić produkt na obcy rynek producent musiał go przebadać w tamtejszym instytucie technicznym. Mogło to trwać nawet do pół roku, co pociągało za sobą koszty producenta a w końcowym etapie wyższą cenę towaru.

Wyeliminowano je za pomocą wprowadzenia technicznej harmonizacji i standaryzacji. Zawiera ona reguły wprowadzenia towarów na rynek. Mówi, że wyroby wyprodukowane i dopuszczone do obrotu w jednym kraju UE powinny mieć możliwość korzystania z zasady swobodnego przepływu dóbr między pozostałymi państwami ugrupowania. Państwa członkowskie utworzyły jednolite normy techniczne, które będą takie same w każdym kraju.

Na czym polegały bariery techniczne w WE?

Bariery techniczne polegały na tym, że jeśli producent chciał wprowadzić swój towar na rynek innego kraju, to musiał spełnić różne normy techniczne, które obowiązywały w danym kraju. Normy te były inne w każdym państwie. Aby wprowadzić produkt na obcy rynek producent musiał go przebadać w tamtejszym instytucie technicznym. Mogło to trwać nawet do pół roku, co pociągało za sobą koszty producenta a w końcowym etapie wyższą cenę towaru.

Na czym polegały bariery w transferze kapitału i w jaki sposób wyeliminowano je w ramach swobodnego przepływu kapitału?

Bariery dewizowe oraz bezpośrednie ograniczenia wynikające z przepisów prawa.

Dyrektywa z 1988 roku zniosła ograniczenia dewizowe, w traktacie z Maastricht zarządzono swobodę wszelkich płatności i transferów kapitałowych między krajami UE i w relacjach z krajami trzecimi.

Na czym polegały inicjatywy wspólnotowe w ramach funduszy strukturalnych?

Urzędnicy Komisji EU przygotowują pewne ramy projektu okręgów, gdzie źle się dzieje. Następnie patrzyli na mapę, gdzie są takie regiony. Regiony do dofinansowania: - kopalnictwo węgla kamiennego; - upadający przemysł; - regiony peryferyjne; - rozwój sieci gazowniczej.

Na czym polegały instrumenty ochrony rynku rolnego w ramach wspólnej polityki rolnej po reformie MacSharry'ego?

Na czym polegały instrumenty ochrony rynku rolnego w ramach wspólnej polityki rolnej przed reformą MacSharry'ego?

Na czym polegały instrumenty ograniczenia produkcji w ramach wspólnej polityki rolnej po reformie MacSharry'ego?

Na czym polegały instrumenty ograniczenia produkcji w ramach wspólnej polityki rolnej przed reformą MacSharry'ego?

Na czym polegały instrumenty wsparcia eksportu w ramach wspólnej polityki rolnej przed reformą MacSharry'ego?

Na czym polegały instrumenty wsparcia eksportu w ramach wspólnej polityki rolnej po reformie MacSharry'ego?

Na czym polegały instrumenty wsparcia wewnętrznego w ramach wspólnej polityki rolnej przed reformą MacSharry'ego?

Na czym polegały instrumenty wsparcia wewnętrznego w ramach wspólnej polityki rolnej po reformie MacSharry'ego?

Na czym polegały programy pilotażowe w ramach funduszy strukturalnych?

- prace badawcze z dziedziny rozwoju regionalnego; - współpraca ponadgraniczna i transgraniczna; - rozwiązywanie specyficznych problemów ośrodków.

Na czym polegały restrykcyjne ograniczenia importu? Czy są one obecnie stosowane przez WE?

Na jakiej podstawie WE udziela preferencji państwom najsłabiej rozwiniętym i rozwijającym się?

Na jakim obecnie etapie są państwa tworzące unię gospodarczą i walutową?

Od kiedy funkcjonuje rynek wewnętrzny w UE?

Od 1993 roku.

Od kiedy funkcjonuje strefa wolnego handlu w UE?

Od kiedy funkcjonuje unia celna w UE?

Unia Celna funkcjonuje od 1 lipca 1968 roku.

Od kiedy funkcjonuje unia gospodarcza i walutowa w UE?

Od 1 stycznia 1999r.

Od kiedy funkcjonuje wspólna polityka handlowa w UE?

Główne zasady polityki handlowej sprecyzowane zostały w końcu lat 50. W ramach wspólnego rynku energii atomowej zniesione zostały 1 stycznia 1959r.

Proszę przyjąć, iż następuje eliminacja barier w przepływie pracowników między Polską a WE. Wymień i opisz konsekwencje przepływu pracowników pod kątem: możliwych kierunków migracji, motywacji pracowników wyjeżdżających do drugiego kraju, strat i korzyści dla pracodawców i pracowników w kraju przyjmującym nowych pracowników. Odpowiedź uzasadnij.

Proszę przyjąć, iż następuje liberalizacja przepływu kapitału między państwami o znacznej różnice stóp procentowych. Wymień i opisz konsekwencje przepływu kapitału pod kątem: możliwych kierunków, motywacji inwestorów, strat i korzyści dla państw i pracowników w obu krajach. Odpowiedź uzasadnij.

Proszę przytoczyć najbardziej znaną definicję pojęcia międzynarodowej integracji gospodarczej autorstwa B. Balassy i krótko scharakteryzować związane z nią formy.

Według B. Balassy integracja jest procesem likwidacji barier w obrocie międzynarodowym towarów, pracy, kapitału i usług w celu stworzenia warunków do niezakłóconego funkcjonowania mechanizmu wolnego rynku.

Proszę scharakteryzować główne zadania Euroatomu.

Zadania: - wspieranie badań i rozpowszechnianie informacji technicznej; - tworzenie jednolitych standardów bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia pracowników sektora energii atomowej oraz szeroko rozumianej społeczności; - popieranie inwestycji w dziedzinie energii jądrowej; - zapewnienie właściwego używania materiałów nuklearnych; - utworzenie wspólnego rynku poprzez zagwarantowanie swobody przepływu wyspecjalizowanych materiałów i sprzętu oraz kapitału w celu inwestowania w dziedzinie energii nuklearnej, a także swobody zatrudnienia specjalistów w ramach Wspólnoty.

Proszę scharakteryzować główne zadania EWG

Na podstawie Traktatów Rzymskich z 1957r. utworzono w 1958r. Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Do celów EWG (EEC) należą: równomierny rozwój gospodarczy, spójność ekonomiczna i podnoszenie poziomu życia. Jest to realizowane dzięki: zniesieniu wszelkich ograniczeń celnych, swobodny przepływ ludzi, towarów, usług i kapitału, wspólnej polityce w zakresie handlu, rolnictwa, transportu, ochrony środowiska, energetycznej i kulturalnej, wspieranie badań, ujednolicenie wolnego rynku i prawodawstwa z tym związanego, stowarzyszenie i szeroka współpraca z krajami spoza EWG.

Proszę scharakteryzować główne zadania EWWiS.

(Europejska Wspólnota Węgla i Stali) Jest to pierwsza integracyjna organizacja będąca pierwszym krokiem na drodze do zjednoczonej Europy. Cele EWWiS to: rozwój gospodarczy i podnoszenie standardów życia społeczeństw państw członkowskich, efektywna produkcja węgla i stali, zapewnienie regularnych dostaw, kontrola cen, zabezpieczenie interesów robotników, producentów i użytkowników, ochrona środowiska związana z wydobywaniem węgla i produkcją stali. Zniesiono cła importowe, eksportowe i inne opłaty o podobnych skutkach oraz ograniczenia ilościowe w przepływie towarów objętych traktatem między członkami wspólnoty.

Proszę scharakteryzować główne zadania UE.

- wspieranie trwałego i zrównoważonego postępu gospodarczego i społecznego w szczególności poprzez: utworzenie obszaru bez granic wewnętrznych, wzmocnienie spójności społecznej i ekonomicznej oraz poprzez utworzenie unii gospodarczej i walutowej, bezwzględnie obejmującej wspólną walutę;

- zapewnienie tożsamości na arenie międzynarodowej, zwłaszcza poprzez wdrożenie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa łącznie z docelowym ukształtowaniem wspólnej polityki obronnej, która w przyszłości mogłaby prowadzić do wspólnej obrony;

- wzmocnienie obrony praw i interesów obywateli krajów członkowskich poprzez wprowadzenie obywatelstwa Unii;

- rozwój bliskiej współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych;

- przestrzeganie całego acquis communautaire z myślą o możliwości jego rewizji, jeśli wymagałoby tego efektywne funkcjonowanie współpracy.

Proszę wymieć trzy filary Unii Europejskiej?

Pierwszy filar ( Wspólnota Europejska): Unia celna, Wolny rynek, Polityka celna, Polityka strukturalna, Polityka handlowa, Obywatelstwo unii, Edukacja i kultura, Ochrona konsumenta, Struktura zdrowia, Badania i ochrona środowiska, Polityka socjalna.

Drugi filar (Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo): Utrzymywanie pokoju, Ochrona praw człowieka, Wspieranie demokracji, Pomoc krajom trzecim, Rozbrojenie, Ekonomiczny aspekt zbrojeń, Europejski system bezpieczeństwa.

Trzeci filar (Sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości): Polityka azylowa, ochrona granic zewnętrznych, Polityka imigracyjna, Walka z przemytem narkotykowym, walka z przestępczością, współpraca z policją.

Przedstaw liberalizację dostępu do rynku polskiego importu z WE artykułów rolno-spożywczymi na podstawie Układu Europejskiego. Jakie zasady obowiązywały Polskę w tym zakresie?

Przedstaw liberalizację dostępu do rynku polskiego importu z WE produktów przemysłowych na podstawie Układu Europejskiego. Jakie zasady obowiązywały Polskę w tym zakresie?

Przedstaw liberalizację dostępu do rynku WE importu z Polski artykułów rolno-spożywczymi na podstawie Układu Europejskiego. Jakie zasady obowiązywały WE w tym zakresie?

Przedstaw liberalizację dostępu do rynku WE importu z Polski produktów przemysłowych na podstawie Układu Europejskiego. Jakie zasady obowiązywały WE w tym zakresie?

Przedstaw realizację przez Polskę handlowych postanowień Układu Europejskiego dotyczących importu z WE produktów przemysłowych. Jakie zasady obowiązywały Polskę w tym zakresie?

Przedstaw realizację przez Polskę handlowych postanowień Układu Europejskiego dotyczących importu z WE produktów rolno-spożywczych. Jakie zasady obowiązywały Polskę w tym zakresie?

Przedstaw realizację przez WE handlowych postanowień Układu Europejskiego dotyczących importu z Polski produktów przemysłowych. Jakie zasady obowiązywały WE w tym zakresie?

Przedstaw realizację przez WE handlowych postanowień Układu Europejskiego dotyczących importu z Polski produktów rolno-spożywczych. Jakie zasady obowiązywały WE w tym zakresie?

Przedstaw wpływ postanowień Rundy Urugwajskiej GATT na prowadzenie wspólnej polityki rolnej przez UE.

W jaki sposób eliminowane są bariery związane z uznawaniem doświadczenia zawodowego w ramach swobodnego przepływu pracowników.

Uznanie kwalifikacji na podstawie doświadczenia zawodowego oparto, że dana osoba nabiera wystarczających umiejętności w danym zawodzie w trakcie wykonywania go przez kilka lat. Od obywateli UE chcących wykonywać swój zawód w innym państwie członkowskim Unii, wymaga się od 3 do 6 lat doświadczenia w danym zawodzie wykonywanym w macierzystym kraju.

W jaki sposób i kiedy wprowadzono wspólną taryfę celną w WE?

Wspólna zewnętrzna taryfa celna została przyjęta jednocześnie z zakończeniem realizacji unii celnej w roku 1968. Ustalono ją na podstawie średniej arytmetycznej krajów członkowskich.

W jaki sposób i kiedy wyeliminowano bariery handlowe w WE?

Główne zasady polityki handlowej, sprecyzowane zostały w Traktacie ustanawiającym EWG w końcu lat 50. Wspólnota chce przyczynić się do stopniowego usunięcia przeszkód w wymianie międzynarodowej oraz obniżenia barier celnych, stopniowo zharmonizować systemy wspierania eksportu do krajów trzecich w zakresie nie naruszającym konkurencji między przedsiębiorstwami konkurencyjnymi.

W jaki sposób podejmowane są decyzje w UE?

W jaki sposób wyeliminowano bariery fiskalne w ramach swobodnego przepływu towarów?

W 1993 r. weszła w życie dyrektywa dotycząca podatku VAT:

- zniesienia kontroli granicznej i podatkowej w granicach Wspólnoty Europejskiej; - opodatkowanie VAT w krajach przeznaczenia; - w późniejszym etapie wszelki obrót wewnętrzny ma być opodatkowany w kraju pochodzenia towaru/usługi; - wprowadzono stawkę podstawową (15-16%) oraz zredukowaną (5-15%), których nie może być 2 lub 1.

W jaki sposób wyeliminowano bariery fizyczne w WE?

Usunąć formalności fizyczne postanowiono wprowadzając jednolity dokument administracyjny SAD:

- wprowadzony we WE od 01.01.1988r.; - od 01.01.1993r. stosowany tylko w wymianie towarowej z krajami trzecimi.

Likwidacja odpraw granicznych spowodowała, że dokumenty celne stały się zbędne. Informacje o obrotach handlowych pochodzą obecnie z deklaracji podatkowych VAT. Od 1993 wyeliminowanie barier wewnętrznych kontroli na granicy.

W jakich sytuacjach wymogi wprowadzane w ramach swobody świadczenia usług stają się ułatwieniem do prowadzenia działalności usługowej we Wspólnocie? Odpowiedź uzasadnij. Podaj przykłady.

W jakiej sytuacji i dla kogo świadczenie usługi jest bardziej opłacalne niż zakładanie przedsiębiorstwa? Odpowiedź uzasadnij.

W jakim stopniu prowadzona jest wspólna polityka handlowa przez poszczególne wspólnoty europejskie?

W jakim zakresie WE udziela jednostronnych preferencji handlowych państwom trzecim?

Jednostronne preferencje handlowe udzielane są przez WE dawnym koloniom, głównie na art. rolno-spożywcze. WE może udzielać preferencji handlowych krajom najsłabiej rozwiniętym (np. obniżanie stawek celnych). Brak jakichkolwiek preferencji stosuje się na cło do USA, Japonii, Kanady, Hongkongu, Singapuru.

W ramach eliminacji barier fizycznych skąd pochodzą obecnie informacje o obrotach handlowych między państwami członkowskimi?

Informacje o obrotach handlowych pochodzą obecnie z deklaracji podatkowych VAT.

Wymień cele, jakie obowiązują w ramach funduszy strukturalnych po Agendzie 2000.

- połączenie całości podstawowych przepisów w jednym akcie prawnym tworzy jednolite ramy funkcjonowania wszystkich Funduszy i ma służyć większej przejrzystości wspólnotowych regulacji i lepszej koordynacji podejmowanych działań;

- "rozporządzenie pionowe", nowe przepisy zawierające regulujące działalność Europejskich Funduszy: Rozwoju Regionalnego, Społecznego i Finansowego Instrumentu Orientacji Rybołówstwa, regulacje Funduszu Rolnego (rozwój obszarów wiejskich w tym środkami, które nie wchodzą w zakres działania Funduszy Strukturalnych).

Wymień Fundusze Strukturalne WE?

Są to trzy fundusze, którymi zawiaduje Komisja Europejska - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny. Cele tych funduszy zostały określone w Jednolitym Akcie Europejskim i działają na zasadach: a) koncentracji środków finansowych w wymiarze finansowym i geograficznym; b) uzupełnianie środków krajowych w celu realizowania programów; c) zaangażowanie w programy strukturalne; d)wzmacnianie systemów kontroli.

Wymień główne cele pomocy strukturalnej do 1993 r.

- zintegrowanie działalności wszystkich funduszy; - skoncentrowanie finansowania na wieloletnich programach dostosowań strukturalnych; - wzmocnienie systemu kontrolingu i monitoringu; - znaczne zwiększenie przewidzianych w budżecie WE środków na politykę strukturalną.

Wymień główne cele pomocy strukturalnej do 1997 r.

- wspieranie dostosowań strukturalnych regionów szczególnie opóźnionych w rozwoju, z nastawieniem tylko na słabe regiony; - rekonwersja upadających regionów przemysłowych; - rynek pracy i zwalczanie długotrwałego bezrobocia oraz bezrobocia młodzieży; - wdrożenie reformy wspólnej polityki rolnej; - horyzontalne, strukturalne dostosowania do wymogów reformy różnych dziedzin agrobiznesu, dla opóźnionych w rozwoju obszarów wiejskich i dla regionów szczególnie słabo zaludnionych.

Wymień główne zasady Funduszy Strukturalnych po 1989 r.

- Koncentracja środków; - Komplementarność i partnerstwo; - Podejmowanie działań w ramach kompleksowych wieloletnich programów dostosowań strukturalnych; - Wzmocnienie systemu kontroli i monitoringu (na etapie tworzenia, akceptacji i realizacji).

Wymień i krótko scharakteryzuj preferencje udzielane przez WE państwom trzecim.

- dotyczy ona stosunków zewnętrznych WE, ale brak dokładnej definicji w Traktacie;

- wg Trybunału Sprawiedliwości obejmuje: te same treści co krajowa polityka handlowa, dotyczy wyłącznie wymiany towarowej, transgranicznego świadczenia usług.

Wymień i krótko scharakteryzuj preferencje udzielane przez WE państwom trzecim.

Wymień i opisz wymogi, nie będące barierami dyskryminacyjnymi, jakie mogą być wprowadzone dla usługodawców z innych państw członkowskich?

Wymień obecnie funkcjonujące główne cele pomocy strukturalnej.

- koncentracja środków; - komplementarność i partnerstwo; - podejmowanie działań w ramach kompleksowych wieloletnich programów dostosowań strukturalnych; - wzmocnienie systemu kontroli i monitoringu (na etapie tworzenia, akceptacji i realizacji).

Wymień obecnie stosowane i napisz na czym polegają instrumenty pozataryfowe w ramach wspólnej polityki handlowej. Opisz jeden z nich i podaj jakie są ekonomiczne konsekwencje stosowania tego instrumentu?

Wymień wszystkie instrumenty stosowane w przeszłości i obecnie w ramach wspólnej polityki handlowej.

1. cło - narzędzia taryfowe

2. narzędzia poza taryfowe - wszystko poza cłem

- normy techniczne (ograniczają wymianę)

- ograniczenia ilościowe restrykcyjne (restrykcje te mówią ile może przewieść danego towaru do krajów UE po ustalonej stawce celnej).

Z czego wynika postęp technologiczny w ramach długookresowych efektów unii celnej?

Wzrost efektywności produkcji i handlu ze względu na silniejszą konkurencję na obszarze zintegrowanym: - zmiana kierunku alokacji zasobów; - poprawa efektywności alokacji.

Korzyści skali wywołane zwiększeniem rozmiarów rynku. Poprawa efektywności dynamicznej określonej przez tempo postępu technologicznego i innowacyjnego.

Z jakiego tytułu i w jakim zakresie istnieje odpowiedzialność wprowadzającego towar na rynek?

Producent oznacza swój towar i bierze za niego odpowiedzialność za to że jest bezpieczny. Sporządza dokumentację w tym deklarację zgodności (z którą dyrektywą jest zgodny). Za to co wprowadza na rynek odpowiada karnie i skarbowo za to organ notyfikowany nie ponosi odpowiedzialności.

Zakładając, wszystkie koszty sprzedaży są identyczne we wszystkich państwach członkowskich, gdzie towar będzie tańszy: w Niemczech czy Szwecji, odpowiedź uzasadnij.


Document Info


Accesari: 2703
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )