Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Pentru SNC

Drept


Pentru SNC, asociatii sunt obligati nelimitat si solidar pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de persoanele care o reprezinta. Deoarece SC MM este o societate cu raspundere limitata ea raspunde limitat numai pentru actiunile intreprinse in cadrul propriei societati. In ceea ce priveste SNC AP- MM, asociatul SC MM va raspunde solidar si nelimitat, nu este valabila clauza inserata in actul constitutiv.a. Pai raspund in mod solidar, fiind o societate in nume colectiv. Insa nimic nu-l impiedica pe debitor ca si ulterior celor 15 zile sa sa continue urmarirea societatii si nu pe asociatii sai, se poate trece la executarea silita a bunurilor acestuia pentru recuperarea creantei.

b. Beneficiul de discutiune este de fapt obligatia creditorului ca mai intai este actionata societatea debitoare pentru recuperarea prejudiciului si numai in masura in care aceasta nu-si acopera datoriile in termen de 15 zile stabilit de lege sa fie urmariti asociatii.


84. Prin ce modalitati se realizeaza punerea in intarziere conf contextului art 3 alin2 din Legea 31/1990, republicata?Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati in societatea in comandita simpla sau in comandita pe actiuni raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile 333n1321d sociale. Creditorii societatii se vor indrepta mai intai impotriva acesteia pentru obligatiile 333n1321d ei si, numai daca societatea nu le plateste in termen de cel mult 15 zile de la data punerii in intarziere, se vor putea indrepta impotriva acestor asociati.

Punerea in intarziere se efectueaza prin notificare sau scrisoare recomandata.

La infiintarea societatii cu raspundere limitata, sunt acceptate doar aporturi in bani sau natura legea neadmitand aportul in creante.Nu este deci legal aportul in munca pe care il au cei doi asociati persoane fizice.


86.Se poate infiinta o societate comerciala declarandu-si sediul intr-un spatiu in care functioneaza mai multe societati?Da.

Conf art 8 Lg 31/1990 Actul constitutiv al societatii pe actiuni k) modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor Art 17. alin 4: Prospectele de emisiune care nu cuprind toate mentiunile sunt nule. Suscriitorul nu va putea invoca aceasta nulitate, daca a luat parte la adunarea constitutiva sau daca a exercitat drepturile si indatoririle de actionar. VR luat parte la adunarea constututiva, deci actiunea sa ca fondator nu este intemeiata.


88.In ce situatii acceptantii prospectului de emisiune se pot retrage in faza prealabila inmatricularii soc in Registrul Comertului?Art 26 alin 2 Daca valoarea aporturilor in natura, stabilita de experti, este inferioara cu o cincime aceleia prevazute de fondatori in prospectul de emisiune, oricare acceptant se poate retrage, anuntandu-i pe fondatori, pana la data fixata pentru adunarea constitutiva.

Intr-o societate cu raspundere limitata, asociatul unic, exista ca organ de conducere aga? Asociatul poate fi administrator?

art 13 (1) In cazul in care, intr-o societate cu raspundere limitata, partile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, in calitate de asociat unic, are drepturile si obligatiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunarii generale a asociatilor. (2) Daca asociatul unic este administrator, ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate.

Art 15 alin 3 prestatiile in muca nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalui social.

Avantajele acordate membrilor fondatori trebuiesc mentionate in actul constitutiv pentru a fi valabile, art 8 alim m.

La costituirea SA prin subscriptie publica, actiunile ce reprezinta aporturi in natura vor trebui acoperite integral.Aportul in numer poate fi varsat numai in prop de 50% diferenta in termen de 12 luni. Art 20

Adunarea constitutiva are competenta legala de a examina si valida raspunsul expertilor de evaluare a aporturilor in natura.

In caz de dizolvare anticipata a societatii, fondatorii au dreptul sa ceara daune de la societate, daca dizolvarea s-a facut in frauda drepturilor lor art. 32. Societatea a fost infiintata pe un termen de 10 ani, ea s-a dizolvat dupa 2 ani este deci o dizolvare anticipata. Au dreptul la daune, dar nu se pot opune hotararii AGA singura indreptatita la dizolvare.

La societatile pe actiuni, daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate fondatorilor, operatiuni incheiate de fondatori in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, judecatorul delegat numeste, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati.

Raport va cuprinde descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb, precum si alte elemente indicate de judecatorul delegat.

Nu pot fi numiti experti:

- rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv, ori sotii acelora care au constituit aporturi in natura sau ai fondatorilor;

- persoanele care primesc, sub orice forma, pentru functiile pe care le indeplinesc, altele decat aceea de expert, un salariu sau o remuneratie de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi in natura

Sediile secundare sunt demembraminte fara personalitate juridica si patrimoniu ale societatilor comerciale. In schimb filialele au personalitate juridica cu patrimoniu propriu. Ambele sunt insa constituite pentru nevoile specifice comertului. Societatea mama isi exercita actiunea prin dreptul la vot la filiale si prin ordine directe in cazul sediilor secundare. Raspuns fals.

In cazul in care fondatorii sau reprezentantii societatii nu au cerut inmatricularea ei in termen legal, oricare asociat poate cere oficiului registrului comertului efectuarea inmatricularii, dupa ce, prin notificare sau scrisoare recomandata, i-a pus in intarziere, iar ei nu s-au conformat in cel mult 8 zile de la primire.

Nulitatea nu poate fi declarata in cazul in care cauza ei, invocata in cererea de anulare, a fost inlaturata inainte de a se pune concluzii in fond la tribunal. Daca se depune dovada sediului social si specimenele de semnatura, nulitatea nu va fi declarata.

ART. 56 Nulitatea unei societati inmatriculate in registrul comertului poate fi declarata de tribunal numai atunci cand:

a) lipseste actul constitutiv sau nu a fost incheiat in forma autentica, in situatiile prevazute la art. 5 alin. (5);

b) toti fondatorii au fost potrivit legii, incapabili, la data constituirii societatii;

c) obiectul de activitate al societatii este ilicit sau contrar ordinii publice;

d) lipseste incheierea judecatorului delegat de inmatriculare a societatii;

e) lipseste autorizarea legala administrativa de constituire a societatii;

f) actul constitutiv nu prevede denumirea, sediul societatii, obiectul sau de activitate, aporturile asociatilor si capitalul social subscris si varsat;

g) s-au incalcat dispozitiile legale privind capitalul social minim, subscris si varsat;

h) nu s-a respectat numarul minim de asociati, prevazut de lege.

Fondatorii, reprezentantii si alte persoane, care au lucrat in numele unei societati in curs de constituire, raspund solidar si nelimitat fata de terti pentru actele juridice incheiate cu acestia in contul societatii, in afara de cazul in care societatea, dupa ce a dobandit personalitate juridica, le-a preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt considerate a fi fost ale societatii inca de la data incheierii lor.

Declararea nulitatii societatii nu aduce atingere actelor incheiate in numele sau. Incheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in registrul comertului sunt executorii de drept si sunt supuse numai recursului.

Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la data pronuntarii incheierii pentru parti si de la data publicarii incheierii sau a actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.

Obligatiunile sunt un aport de creanta, admisibil pentru societatile de persoane, asemenea SNC. Societatea creditoare poate sa-l urmareasca silit pe asociatul care a adus ca aport obligatiunile, insa acesta are dreptul de beneficiu de discutiune adica actiunea se va indrepta in primul rand asupra societatii care nu a onorat la termen obligatiunile, si doar apoi in caz de nereusita sa se indrepte asupra asociatulului.

Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori sau pe auditorii financiari si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune. Administratorul care nu a respectat prevederile raspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate. Administratorul ar fi trebuit sa se abtina de la o deliberare in aceasta directie, deci va suporta prejudiciul cauzat, neicasarea sumelor cuvenite.

Asociatii nu pot lua parte, ca asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca operatiuni in contul lor sau al altora, in acelasi fel de comert sau intr-unul asemanator, fara consimtamantul celorlalti asociati.

(2) Consimtamantul se socoteste dat daca participarea sau operatiunile fiind anterioare actului constitutiv au fost cunoscute de ceilalti asociati si acestia nu au interzis continuarea lor.

(3) In caz de incalcare a prevederilor alin. (1) si (2), societatea, in afara de dreptul de a exclude pe asociat, poate sa decida ca acesta a lucrat in contul ei sau sa ceara despagubiri.

(4) Acest drept se stinge dupa trecerea a 3 luni din ziua cand societatea a avut cunostinta, fara sa fi luat vreo hotarare.

Prevederile de mai sus nu s-ar aplica daca ar fi vorba de un asociat comanditar, a carui raspundere se limiteaza la aportul la capitalul social. Contrarietatea de interese intervine si in cazul sotilor, excluderea este motivata.

Asociatii comanditati ai societatii in comandita simpla raspund solidar si nelimitat pentru operatiunile lor, deci apararile lor nu sunt motivate.

Este legala prevederea, legea spune ca in mod obisnuit participarea la profit si la pierderi a asociatilor este direct proportionala cu participarea acestora la capitalul social.Insa, prin exceptie prin actul constitutiv pot fi prevazute alte procente.

Dividendele se platesc in termenul stabilit de catre adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 8 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati o penalitate aferenta perioadei de intarziere, la nivelul dobanzii legale.

Dreptul la actiunea de restituire a dividendelor se prescrie in termen de 3 ani de la data distribuirii lor.

Orice persoana interesata poate face recurs impotriva hotararii de dizolvare, in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii in Monitorul Oficial, deci inclusiv asociatii atat timp cat nu s-a facut nici o repartitie din activ.

Contrarietatea de interese intervine in cazul in care un administrator are intr-o anumita operatiune, fie in mod direct fie indirect, interese contrare celor ale unitatii sau in cazul in care celalat sot sau sau rudele si afinii pana la gradul al 4-lea au asemenea interese, administratorul avand cunostinta de existenta acestor interese contrarii..

Pentru fuziunea a doua societati este necesara intocmirea unui proiect de fuziune care se intocmeste pe baza hotararii aga a celor doua societati.

Legea prevede intr-adevar ca actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala si, integral, in termen de cel mult 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, a hotararii adunarii generale. Insa daca emisiunea de actiuni noi in vederea maririi capitalului social presupune existenta unor prime de emisiune, valoarea primelor va trebui integral achitata la data subscririi. Ca urmare, hotararea actionarilor in acest sens nu este valabila.

Daca in actul constitutiv s-a prevazut o clauza de continuare cu mostenitori, sotia supravietuitoare are drept de vot. In caz de neacceptare a mostenirii sau in lipsa unei prevederi in acest sens in actul constitutiv, societatea are obligatia la plata partilor sociale mostenite catre succesori conform ultimului bilant contabil aprobat. si sotia nu are nici intr-un caz drept de vot.

Pentru hotararile avand ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociatilor, in afara de cazul cand legea sau actul constitutiv prevede altfel. Astfel in cazul de fata cand prin actul constitutiv se prevede aprobarea modificarii actului constitutiv de majoritatea calificata a capitalului social, prevederea este valabila, nu este nevoie de acordul tuturor asociatilor pentru modificarea dorita.

Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma societatii au dreptul de a se retrage din societate.

Actionarii retrasi din societate, au dreptul de a obtine de la societate contravaloarea actiunilor pe care le poseda, la valoarea medie determinata de catre un expert autorizat, prin folosirea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de standardele europene de evaluare (EVS).

Societatea cu raspundere limitata este o societate infiintata pe increderea dintre asociati, nu se specifica excluderea posibilitatii a doi soti de a se asocia in cadrul unui SRL. Desigur in cazul de fata pentru constituirea societatii, in afara de aportul in natura- imobilul proprietate comuna, asociatii trebuie sa aduca si un aport in bani.

In cazul de fata, debitorul este in situatia de insolventa, in sensul ca el este in incapacitate temporara de a face plati, in urma incasarii la randul lui a unor creante, respectiv prin sechestrarea bunurilor sale mobile, creditorul va putea sa-si recupereze prejudiciul. Astfel, cererea de declansare a proceduriilor de faliment conf prevederilor Legii 64/ 1995, va fi respinsa de judecatorul sindic deoarece creditorul nu se afla in insolvabilitate conform legii. Cererea formulata de debitor este intemeiata.

vezi legea nr. 85/2006

vezi legea nr. 85/2006

vezi legea nr. 85/2006

vezi legea nr. 85/2006

Prin insolventa se intelege acea stare a patrimoniului debitorului, caracterizata prin incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile.

Pentru ca un creditor sa poata inainta la tribunal o cerere impotriva unui debitor comerciant de declansare a procedurii reorganizarii judiciare si al falimentului el trebuie sa aiba o creanta certa, necontestata, lichida, care consta de regula in sume de bani si exigibila care a ajuns la scadenta de un cuantum superior echivalentului in lei a 3000 euro calculat la data formularii cererii, iar debitorul de timp de 30 de zile a incetat sa faca plati.

Insolvabilitatea consta in imposibilitatea debitorului de asi indeplini obligatiile fata de creditori, atat din lipsa lichiditatilor cat si al altori bunuri din care sa satisfaca creantele creditorilor. Practic pasivele nu pot fi acoperite din activul net. In practica exista cazul debitorlui aflat in stare de insolvabilitate, dar care nu se afla in incapacitate de plati deoarece el beneficiaza de termene de gratie de la creditorii sai.

Prin insolventa se intelege acea stare a patrimoniului debitorului, caracterizata prin incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile. El nu se afla insa in insolvabilitate avand la randul sau de incasat creante sau avand in proprietate bunuri care pot acoperi datoriile neachitate.

Refuzul de plata poate fi intemeiat, in caz de insolventa, si poate fi neitemeiat, cand debitorul detine mijloace banesti de achitare a datoriilor, insa cu rea-credinta nu-si achita datoriile.

La cererea debitorului, judecatorul-sindic ii poate obliga pe creditorii care au introdus cererea sa consemneze, in termen de 15 zile, la o banca, o cautiune de cel mult 10% din valoarea creantelor.

Cautiunea va fi restituita creditorilor, daca cererea lor va fi admisa. Daca cererea va fi respinsa, cautiunea poate fi folosita pentru a acoperi pagubele suferite de debitor. Daca nu este consemnata in termen cautiunea, cererea introductiva va fi respinsa.

Deschiderea procedurii ridica debitorului dreptul de de a-si administra si conduce activitatea , de a-si administra averea cu execptia cazului cand si-a manifestat intentia de reorganizare. Chiar si in cazul intentiei de reorganizare, creditorii pot cere judecatorului sindic sa ridice debitorului dreptul de administrare, daca constata pierderei continue in averea debitorului sau exista indicii de imposibilitatea realizarii planului de reorganizare.

vezi legea nr. 85/2006

vezi legea nr. 85/2006

vezi legea nr. 85/2006

vezi legea nr. 85/2006

vezi legea nr. 85/2006

vezi legea nr. 85/2006

vezi legea nr. 85/2006

La inceputul sedintei de vot administratorul judiciar va informa creditorii despre voturile valabile exprimate in scris.

Urmatoarele categorii de creditori vor vota separat:

a) creditorii titulari de creante garantate;

b) creditorii bugetari;

c) creditorii chirografari.

Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creditori daca titularii majoritatii creantelor din acea categorie voteaza in favoarea planului.

Nu vor fi incluse in cvorum si nu vor participa la votarea asupra planului de reorganizare, propus de debitorul persoana fizica, creantele al caror titular este sot, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu debitorul.

Fiecare creanta beneficiaza de un drept de vot, pe care titularul acesteia il exercita in categoria de creante din care face parte creanta respectiva.

Creantele urmatoarelor categorii de persoane vor constitui categorii distincte de creante si vor participa la vot, in cazul in care titularii acestora sunt indreptatiti sa voteze

a) titularii fiecarei categorii de creante subordonate,

b) membrii, asociatii si actionarii, pentru drepturile reziduale derivand din calitatea lor.

vezi legea nr. 85/2006

Intrarea in faliment are loc in urmatoarele cazuri:

- debitorul si-a declarat intentia de a intra in faliment ori nu si-a declarat intentia de reorganizare ori nici un plan din cele propuse nu a fost acceptat si confirmat

- debitorul si-a declarat intentia de reorganizare , dar nu a propus un plan ori planul nu a fost acceptat si confirmat si nici o alta persoana indreptatita nu a propus un plan de organizare sau nici unul nu a fost acceptat sau confirmat

- nu au fost indeplinite obligatiile de plata si celelalte sanctiuni asumate

Creditorii care beneficiaza de garantii reale vor fi satisfacuti din sumele de bani obtinute din vanzarea bunurilor afectate de garantii. Daca din sumele obtinute din vanzare nu pot fi acoperite creantele garantate, pentru diferenta de incasat, creditorii vor deveni creditori chirografari, intrand pentru restul de 200 milioane, creditorul y intra in concurs cu ceilalti 4 creditori, ale caror creante nu au fost garantate printr-o garantie speciala.

Creantele vor fi platite in urmatoarea ordine:

- taxele, timbrele si orice alte cheltuieli aferente procedurii, inclusiv pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate pentru realizarea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului

- creantele reprezentand creditele, cu dobanzile si cheltuielile aferente, acordate de societatile bancare dupa deschiderea procedurii precum si creantele ce rezulta din continuarea activitatii debitorului

- creantele izvorand din raporturi de munca, pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii

- creantele bugetare

- creantele reprezentand sumele datorate de catre debitori unor terti in baza unor obligatii de de intretinere, alocatii pentru minori, sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta

- creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul sindic pentru intretinerea debitorului si al familiei sale , daca aceasta este persoana fizica

- creantele reprezentand credite bancare si dobanzile aferente celor rezultate din livrari de produse, livrari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii

- alte creante chirografare

- creante subordonate, in ordinea prevazuta de lege.

Inchiderea procedurii produce efecte atat cu privire la persoanle care au participat in cadrul procedurii, cat si cu privire la debitor. Prin inchiderea procedurii, judecatorul sindic, administratorul, lichidatorul si toate persoanele care I-au asistat sunt descarcati de orice obligatii sau responsabilitati cu privire la procedura fata de debitor si averea lui, creditori, titulari de garantii, actionari si asociati.

Debitorul este descarcat de obligatiile pe care le avea inainte de inregistrarea cererii introductive, sub rezerva de a nu fi gasit vinovat de bancruta frauduloasa sau de plati ori transferuri frauduloase. Cu toate acestea, debitorul va fi descarcat de obligatii daca vor fi platite in cadrul procedurii. Aceste dispozitii nu se aplica debiorilor care in ultimii 5 ani au mai fost supusi acestei proceduri si au beneficiat de aceste dispozitii.

Bancruta frauduloasa, consta in una dintre urmatoarele fapte:

a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor societatii ori ascunderea unei parti din activul societatii, infatisarea de datorii inexistente sau prezentarea in registrul societatii, in alt act ori in situatiile financiare a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind savarsit in vederea diminuarii aparente a valorii activelor;

b) instrainarea, in frauda creditorilor, in caz de faliment al unei societati, a unei parti insemnate din active

Inregistrarea in registrul comertului al firmei si a celorlaltor date , are ca efect declarativ cu privire la calitatea persoanei, creindu-se o prezumtie relativa de comercialitatecu privire la faptele pe care aceasta le savarseste si cu privire la calitatea de comerciant

Contractul de cesiune produce efecte numai intre asociati. Persoana care are obligatia de a cere o inregistrare nu poate opune tertilor actele ori faptele neinregistrate, in afara de cazul in care face dovada ca ele erau cunoscute de acestia.

Comerciantii, inainte de inceperea comertului, precum si alte persoane fizice sau juridice, prevazute in mod expres de lege, inainte de inceperea activitatii acestora, au obligatia sa ceara inmatricularea in registrul comertului, iar in cursul exercitarii si la incetarea comertului sau, dupa caz, a activitatii respective, sa ceara inscrierea in acelasi registru a mentiunilor privind actele si faptele a caror inregistrare este prevazuta de lege. Prevederile nu se aplica meseriasilor si taranilor care isi desfac produsele din gospodaria proprie.

Incheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in registrul comertului sunt executorii de drept si sunt supuse numai recursului.

Recursul este solutionat de curtea de apel in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul comerciantului, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet, la curtea de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sucursalei.

Orice persoana fizica sau juridica prejudiciata are dreptul sa ceara radierea inregistrarilor pagubitoare in tot sau numai in anumite elemente ale acesteia.

Constituie fond de comert ansamblul de bunuri mobile corporale si necorporale- marci, firme, embleme, brevete de inventie, vad comercial- utilizate de un comerciant in vederea desfasurarii activitatii sale.- Legea nr . 11 privind combaterea concurentei neloiale, modificata si completata prin Legea nr 298/2001.

Legea 31/1990 defineste sucursalele ca dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale fiind calificate ca sedii secundare ale acestora la fel ca agentiile, reprezentantele sau alte sedii secundare care au autonomie de gestiune. Fondul de comert ca entitate de sine statatoare se regaseste atat in cadrul intreprinderii, societatii, cat si in cadrul sucursalei, fiind element comun pentru acestea, fara insa a se confunda cu fiecare din ele.

Firma este definita ca numele, sau dupa caz denumirea folosita de comerciant in realizarea operatiilor care fac obiectul comertului sausi sub care se semneaza. Caracterele acesteia sunt:

- este un atribut de identificare a comerciantului

- noutatea firmei, conditiile de validitate- orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente

- disponibilitatea firmei- sa nu produca confuzie si sa nu fie deja inregistrata

- liceitatea firmei- nici o firma nu va putea cuprinde o denumire intrebuintata de comerciantii din sectorul public

Vadul comercial reprezinta puterea sau capacitatea comerciantului de a atrage clientela. Clientela reprezinta totalitatea persoanelor fizice si juridice care se afla in raporturi juridice cu un comerciant.

. In cazul in care obiectul garantiei reale mobiliare este inlocuit cu un alt bun, acesta din urma este considerat produsul primului si va constitui obictul garantiei respective. Creanta de incasare al clientilor in termen de 30 de zile va fi considerat ca si garantie pentru nerambursarea imrumutului bancar. Contractul de vanzare-cumparare este valabil.

Fondul de comert poate constitui aport la capitalul social al unei societati comerciale, fiind un aport in natura de bun incorporal. Aportul in societate al fondului de comert se deosebeste de vanzarea-cumpararea acestuia intrucat in cazul aportului, in locul fondului de comert, asociatul primeste parti sociale sau actiuni, pe cata vreme in cazul vanzarii, vanzatorul primeste de la cumparator pretul fondului de comert vandut.

Nu. Daca o garantie reala este lovita de nulitate, inscrierea in Arhiva nu confera valabilitate garantiei, ceea ce inseamna ca are doar rolul de a face opozabila fata de terti garantia constituita.

Cesiunea contractului de locatiune aspra fondului de comert este de fapt o vanzare a dreptului de folosinta, este admisibila in cazul in care nu este interzis prin contractul de locutiune, este cerut consimtamantul locatorului- daca prin contract s-a prevazut acest lucru, fiind o cesiune de creanta, cesiunea trebuie notificata locatorului sau acceptat in forma autentica de catre acesta..

Fidejusorul este persoana care se obliga fata de creditor sa execute obligatia in cazul in care creditorul nu o face. In dreptul comercial, de regula garantii personali ai debitorului raspund solidar, suprimandu-li-se dreptul de discutiune si de diviziune, impartire al datoriei cu alti fidejusori. Banca este deci indreptatita in actiunile sale.

Dividendele se platesc in termenul stabilit de catre adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 8 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati o penalitate aferenta perioadei de intarziere, la nivelul dobanzii legale. Astfel, actionarul AM va putea cere dobanzi de intarziere incepand din data de 4 martie, data hotarata de aga pentru distribuirea dividendelor.

Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma societatii au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine de la societate contravaloarea actiunilor pe care le poseda, la valoarea medie determinata de catre un expert autorizat, prin folosirea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de standardele europene de evaluare

Ca urmare a retragerii actionarilor actiunile acestora vor fi dobandite de societate. Actiunile proprii dobandite vor fi instrainate in termen de cel mult un an de la data subscrierii lor, in modul stabilit de adunarea generala extraordinara. Cele neinstrainate in acest termen vor fi anulate, societatea fiind obligata sa reduca corespunzator capitalul social.

De obicei, membrii grupului de interese raspund solidar si nelimitat pentru obligatiile 333n1321d asumate de grup. Totodata, actul constitutiv poate sa prevada exonerarea de raspundere a unui nou membru al grupului ppentru obligatiile nascute anterior momentului intrarii sale in grup.Membrii grupului de interese, pot de asemenea invoca beneficiul de dicutiune. De asemenea, pot exista intelegeri incheiate cu tertii co-contractanti prin care sa se stabileasca raspunderea doar a unui membru sau chiar si raspunderea la nivelul capitaluluui social.

Grupul de interes economic se aseamana cu SNC prin faptul ca legea nu prevede un minim de capital, mai mult, grupul se poate constitui mai mult, fara capital. Aporturile pot fi de orice natura, numerar, in natura, creante. Nu pot constitui ca aport sau element de majorare al capitalului social prestatiile in munca, el putand fi considerate ca aport la patrimoniul societatii.

Orice actiune platita da drept la vot, prin urmare actiunea la purtator- care daca nu ar fi fost platita ar fi fost nominativa, are drept de vot in AGA.

Actionarii beneficiaza de dividende proportional de cota de participare in capitalul social. N cuantumul stabilit de AGA,

Daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta numai prin scrisoare recomandata sau, daca actul constitutiv permite, prin scrisoare simpla, expediata cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului inscrisa in registrul actionarilor.

Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii, daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar. Convocarea actionarilor la adunarea generala va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

Obligatiunile din aceeasi emisiune trebuie sa fie de valoare egalasi acorda posesorilor lor drepturi egale. Emisiunea de obligatiuni nu este legala.

Va subscrie 750.000 lei, valoarea obligatiunilor va trebui integral varsata.

Valoarea totala a obligatiunilor va fi de 5.000.000 lei deoarece valoarea nominala a actiunilor convertite trebuie sa fie egala cu cea a actiunilor.

Nu, evidenta valorilor mobiliare emise de o societate detinuta public, tranzactionate pe o piata reglementata, va fi tinuta de o societate de registru autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Administratorii trebuie sa prezinte cenzorilor sau auditorilor financiari, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul lor si de documentele justificative.

Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

In 15 zile de la data adunarii generale, administratorii trebuie sa depuna situatiile financiare anuale la Reg Comertului si si la Ministerul Finantelor Publica.


Document Info


Accesari: 4568
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )