Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CAZ PRACTIC DE AUDIT FINANCIAR-CONTABIL SI CERTIFICAREA SITUATIILOR FINANCIARE

Finante
CAZ PRACTIC DE AUDIT FINANCIAR-CONTABIL sI CERTIFICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE

PE ANUL 2003 LA SC "AGRICOL COM" SRL

5.1. CEREREA SOCIETĂŢII CE URMEAZĂ A FI AUDITATĂ

AGRICOL COM SRL

BUCUREsTI

Catre:

AUDIT ONESRL

Calea serban Voda nr.133

Sector 4, Bucuresti

Doamnelor si domnilor:

Va solicitam procedarea la auditarea bilantului societatii "AGRICOL COM" SRL la data de 31.12.2003, precum si a contului de rezultate pentru exercitiul încheiat la aceasta data.

Societatea comerciala "AGRICOL COM" SRL s-a înregistrat la Registrul Comertului în data de 29 iunie 1998 sub numarul J 40/5933/1998 având alocat codul unic de înregistrare 11922383.

Capitalul social al societatii este integral strain de 261.000 USD, echivalent a 4.924.563.000 lei,

Obiectul principal de activitate este comertul cu cereale.

Daca sunteti interesati de solicitarea noastra, va rugam sa ne contactati pentru detaliile necesare acceptarii misiuni.

Va multumim.

Presedintele Consiliului de Administratie AGRICOL COM SRL

5.2.SCRISOAREA DE ANGAJAMENT A AUDITORULUI

AUDIT ONE SRL

Calea serban Voda

Domnului Presedinte al Consiliului de Administratie

al Societatii Comerciale "AGRICOL COM" SRL

Ne-ati solicitat sa procedam la auditarea bilantului societatii "AGRICOL COM" SRL la data de 31.12.2003, precum si a contului de rezultate pentru exercitiul încheiat la aceasta data. Avem placerea sa va confirmam acceptarea si întelegerea de catre noi a acestei misiuni.

Noi vom proceda la exercitarea auditului conform Normelor nationale de audit (care sunt în acord cu Normele internationale de audit). Aceste norme cer ca auditul sa fie planificat si realizat astfel încât sa obtinem asigurarea rezonabila ca situatiile financiare nu comporta anomalii semnificative. Un audit consta în examinarea prin sondaj a elementelor de sustinere a informatiilor continute în situatiile financiare. Un audit consta, de ase 747w224h menea, în aprecierea principiilor contabile aplicate si în estimarile semnificative retinute de conducerea întreprinderii, precum si în prezentarea de ansamblu a situatiilor financiare.

Ca urmare a recurgerii la tehnica sondajului si a altor limite inerente auditului, precum si a limitelor inerente oricarui sistem contabil si de control intern, riscul de nedetectare a unei anomalii semnificative nu poate fi eliminat.

Pe lânga raportul de audit asupra situatiilor financiare, noi va vom trimite o scrisoare separata, prin care vom prezenta deficientele majore pe care le vom descoperi în sistemul contabil si de control intern.

Noi va reamintim ca responsabilitatea pentru pregatirea situatiilor financiare si a informatiilor furnizate revine conducerii întreprinderii. Aceasta responsabilitate implica tinerea unei contabilitati si a unui sistem de control intern adecvate, definirea si aplicarea politicilor de închidere a conturilor si masuri pentru protejarea activelor. În cadrul auditului nostru noi vom solicita conducerii întreprinderii o scrisoare de afirmare, confirmând declaratiile facute în cursul misiunii noastre.

Noi contam pe întreaga cooperare a personalului întreprinderii în punerea la dispozitie a contabilitatii, documentelor si a altor informatii necesare auditului nostru.

În cursul misiunii auditorul poate discuta cu responsabilii de servicii si compartimente, care nu participa direct la elaborarea conturilor, cum ar fi serviciile de aprovizionare, vânzari, productie, personal, juridic etc., pentru a cunoaste mai bine activitatile întreprinderii, pentru o mai buna planificare a misiunii sale si pentru cunoasterea si evaluarea procedurilor de control intern. Aceste discutii vor fi completate de teste si sondaje.

Scrisori de confirmare directa vor fi expediate clientilor, furnizorilor, bancilor si altor terti; un model va fi comunicat întreprinderii pentru pregatirea acestor scrisori selectarea tertilor carora sa le fie expediate. Aceste scrisori vor fi semnate de conducerea întreprinderii, dar expediate de catre auditor care va primi si raspunsurile. Auditorul va aduce la cunostinta întreprinderii raspunsurile primite pentru a începe analiza eventualelor diferente.

Calendarul previzional al misiunii este urmatorul:

discutii prealabile si pregatirea misiunii;

- analiza procedurilor de control intern, sondaje si pregatirea programului de control al conturilor ; 

- asistarea la inventarul fizic; 

- selectarea tertilor pentru confirmare si pregatirea scrisorilor;

- obtinerea unei balante definitive a conturilor;

- control asupra conturilor întreprinderii;

-obtinerea situatiilor financiare definitive înaintea sedintei consiliului de administratie; 

- prezenta la sedinta consiliului de administratie care adopta conturile;

- elaborarea raportului de audit si a scrisorii de afirmare;

- prezenta la adunarea generala care aproba conturile;

Onorariile noastre, facturate pe masura efectuarii lucrarilor, sunt calculate pe baza timpului lucrat si a unor cheltuieli de decontare. Tarifele orare variaza în functie de responsabilitati, de experienta si competentele fiecarui membru al echipei desemnat pentru aceasta misiune.

Va rog sa semnati si sa returnati un exemplar al acestei scrisori pentru a confirma acordul dumneavoastra asupra termenilor si conditiilor misiunii noastre de audit privind situatiile financiare.

AUDIT ONE SRL

Data: 24.01.2004

5.3. LISTA DOCUMENTELOR NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI PERMANENT sI DOSARUL EXERCIŢIULUI

Deoarece aceasta lista nu este exhaustiva este posibil sa solicitam si alte documente care nu sunt mentionate mai jos.

GENERAL

Termen de predare

Data  primirii documentului

 

1. Organigrama societatii la data de 31 decembrie 2003.

 

2. Copii dupa documentele legale de constituire si inregistrare a societatii precum si eventualele acte aditionale ulterioare datei de 30 septembrie 2003.

 

3. Copii ale contractelor de leasing, chirie ulterioare datei de 30 septembrie 2003.

 

4. Dosarele ce contin procesele verbale ale sedintelor Consiliului de Administratie sau Adunarii Asociatilor pe perioada septembrie 2003 - ianuarie 2004.

 

5. Numarul mediu lunar de angajati, colaboratori in perioada septembrie 2003 - decembrie 2003.

 

RAPOARTE FINANCIARE

 

1.Balanta analitica si sintetica la data de 31 decembrie 2003 (cu solduri initiale) in format electronic si pe suport hartie.

 

TREZORERIE

 

1. Detaliul conturilor deschise la banci, in lei si valuta (detaliul trebuie sa cuprinda : Banca, numarul de cont, suma in lei, suma in valuta) la data de 31 decembrie 2003.

 

2. Dosarele ce contin ultimele extrase de cont si ultima fila din registrul de casa (lei si devize) la 31 decembrie 2003.

 

3. Copii dupa contractele de imprumut si de overdraft care au fost valabile in perioada septembrie 2003 - decembrie 2003, cu informatii despre garantii.

 

CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE

1. Detaliul clientilor la data de 31 decembrie 2003 (detaliul trebuie sa cuprinda : numele clientului, soldul datorat la data de 31.12.2003, totalul soldurilor).

2. Lista clientilor la data de 31 decembrie 2003 pe vechimea creantelor pentru fiecare client in parte in format electronic conform anexei 1.

3. Situatia incasarilor din ianuarie 2003 aferenta sumelor existente in sold la 31 decembrie 2003 in format electronic conform anexei 2.

4. Lista detaliata cu toate debitele pentru care exista un litigiu in curs sau sunt contestate de catre clienti.

5. Detaliul sumelor primite in avans de la clienti la data de 31 decembrie 2003 (detaliul trebuie sa cuprinda numele clientului care a platit in avans, soldul, totalul soldurilor) in format electronic.

6. Detaliul veniturilor inregistrate in avans la 31 decembrie 2003

7. Lista cu avansurile acordate angajatilor la data de 31 decembrie 2003.

IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE

1. Registrul mijloacelor fixe la data de 31 decembrie 2002, care sa cuprinda : denumirea mijlocului fix, valoarea de intrare, data achizitionarii, clasificarea, durata de amortizare, amortizarea lunara, valoarea ramasa la 31.12.2002.

2. Registrul mijloacelor fixe la data de 31 decembrie 2003, care sa cuprinda : denumirea mijlocului fix, valoarea de intrare, data achizitionarii, clasificarea, durata de amortizare, amortizarea lunara, valoarea ramasa la 31 decembrie 2003.

3. Lista achizitiilor de mijloace fixe in perioada ianuarie 2003-decembrie 2003  cu preturile de achizitie aferente, data achizitiei si clasificarea.

4. Lista mijloacelor fixe vindute si a celor casate pina la 31 decembrie 2003, cu detalii privind valoarea de intrare, amortizarea cumulata la data vanzarii.

FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE, DATORII

1. Balanta analitica furnizori la data de 31 decembrie 2003 (care sa cuprinda : denumire furnizor, soldul furnizorului respectiv, total valoare).

2. Lista detaliata a furnizorilor denominati in valuta si soldul aferent la data de 31 decembrie 2003 in valuta respectiva.

3. Lista detaliata a datoriilor, pe vechime, pentru fiecare furnizor,la data de 31 decembrie 2003 in format electronic conform anexei 1 (similar cu anexa corespondenta in cazul clientilor).

4. Detaliu al contului furnizori facturile nesosite la 31 decembrie 2003.

5. Detaliu cont cheltuieli inregistrate in avans (detaliul trebuie sa cuprinda : numele furnizorului caruia i s-a platit in avans, suma aferenta, total)

DATORII  SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI

1. Procesele verbale si alte documente si instiintari primite din partea autoritatilor fiscale, aferente perioadei septembrie 2003-ianuarie 2004.

CREDITE PE TERMEN SCURT

1. Copii dupa contractele de imprumut ce au fost valabile in 2003, daca exista.

VENITURI SI CHELTUIELI

1. Copii dupa proiectii de bugete de cheltuieli si de numerar pentru anii 2003 si 2004, inclusiv o analiza a proiectiei raportata la prezent.

2. Fisier Excel cu evolutia lunara a tuturor conturilor de venituri si cheltuieli.

3. Analiza marjei brute realizate pentru fiecare client, inclusiv compararea cu marja planificata (in buget).

Explicatii privind fluctuatiile importante dintre marja planificata si cea realizata.

5.4.SCRISOAREA DE AFIRMARE A SOCIETĂŢII AUDITATE

Catre:

AUDIT ONESRL

Calea serban Voda nr.133

Sector 4, Bucuresti  

Doamnelor si domnilor:

Va trimitem alaturat o scrisoare referitoare la auditarea bilantului contabil al societatii "AGRICOL COM" SRL la data de 31.12.2003 si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2003, în scopul de a va exprima opinia asupra veridicitatii situatiei financiare a societatii si a rezultatelor activitatilor desfasurate, în conformitate cu standardele contabile general acceptate.

Anumite elemente din continutul acestei scrisori sunt descrise ca fiind limitate la aspecte strict semnificative. Orice aspect va fi considerat semnificativ, indiferent de dimensiunile sale, în cazul în care implica o omisiune sau o declaratie gresita a unei situatii contabile, care - în lumina unor circumstante contextuale - creeaza posibilitatea ca decizia unei persoane pe baza informatiilor disponibile sa fie schimbata sau modificata prin omisiune sau nedeclararea adevarului.

Prin prezenta confirmam - pe baza informatiilor disponibile noua si prin buna credinta - urmatoarele reprezentari furnizate firmei dumneavoastra în timpul revizuirii limitate:

1. Situatiile financiare la care se face referire mai sus sunt prezentate în mod corect, în conformitate cu standardele contabile general acceptate.

2. Va punem la dispozitie urmatoarele:

a)   toate înregistrarile financiare si datele referitoare la acestea;

b)   toate procesele verbale ale adunarilor generale ale asociatilor si ale consiliilor de administratie, precum si rezumatele unor adunari recente, pentru care înca nu au fost elaborate procese verbale.

Nu am constatat:

a)   cazuri de frauda în care sa fie implicati membri ai conducerii sau angajati care joaca un rol important în controlul intern.

b)   cazuri de frauda în care sa fie implicate alte parti care ar putea influenta în vreun fel situatiile contabile.

c)   Sesizari din partea unor organisme abilitate în legatura cu încalcarea sau deficiente în practicile de raportare financiara.

d)   Încalcari sau posibile încalcari ale unor legi sau regulamente, ale caror efecte ar trebui evidentiate în bilanturile financiare sau considerate ca baza pentru înregistrarea unei pierderi potentiale.

Nu exista:

a)   Aspecte sau alte estimari avizate de avocatul nostru care trebuie evidentiate în bilantul contabil.

b)   Alte datorii, câstiguri sau pierderi potentiale, care trebuie evidentiate în bilanturile contabile.

c)   Tranzactii semnificative care nu au fost înregistrate adecvat în evidentele contabile de la baza bilanturilor.

d)   Evenimente care au survenit ulterior datei închiderii exercitiului financiar, 31.12.2003, pâna la data semnarii acestei scrisori, care ar impune o ajustare sau detaliere în bilantul contabil.

e)   Firma nu are planuri sau intentii care ar putea influenta semnificativ rezultatele raportului sau clasificarea activelor si pasivelor.

f)     Firma detine în proprietate toate activele declarate, si nu exista ipoteci sau sechestru pe aceste active. Nici unul dintre aceste active nu a fost declarat ca garantie.

g)   Firma -a îndeplinit toate obligatiile contractuale care - în cazul nerespectarii lor - ar putea influenta semnificativ bilantul contabil.

Au fost înregistrate provizioane pentru diferentele de curs valutar aferente creditului extern contractat.

Toate tranzactiile de vânzare efectuate de catre firma sunt irevocabile si nu exista alte acorduri secundare cu clientii sau alte întelegeri în vigoare, care permit returnarea marfurilor, cu exceptia defectelor sau a altor conditii acoperite de garantiile obisnuite.

Urmatoarele informatii despre instrumente financiare care implica risc extracontabil si instrumente financiare cu concentrare de risc bancar au fost detaliate în mod adecvat în bilanturile financiare:

a)   Masura, natura si termenii instrumentelor financiare care implica riscuri extracontabile;

b)   Dimensiunile riscului de credit al instrumentelor financiare cu risc extracontabil si informatii în legatura cu garantii care sprijina asemenea instrumente financiare;

c)   Concentrari semnificative de risc de credit, care deriva din toate instrumentele financiare si informatiile în legatura cu garantiile care vin în sprijinul acestor instrumente financiare.

Nu a fost necesar un provizion pentru pierderi semnificative, care pot rezulta în urma remedierii unor probleme aferente mediului înconjurator.

A fost creat un provizion pentru orice ajustare semnificativa a activelor uzate.

În cele ce urmeaza, ne asumam responsabilitatea ca situatia financiara si rezultatele societatii sunt prezentate corect si obiectiv în bilantul contabil în conformitate cu standardele contabile general acceptate.

Cu stima

"AGRICOL COM" SRL

Director General Director Financiar

Data: 10 februarie 2004

5.5.CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR

CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR

sI CERTIFICARE A BILANŢULUI CONTABIL

A SC AGRICOL COM SRL

Nr.123/28.01.2004

I.PĂRŢILE

1.AUDIT ONE SRL, cu sediul în Bucuresti, Calea serban Voda nr.133, Sector 4, reprezentata de Costea Mihai, în calitate de director, înscrisa la CAMERA AUDITORILOR din ROMĂNIA cu autorizatia nr.1002/2001, denumita în continuare AUDITOR

2.SC AGRICOL COM SRL, cu sediul în Bucuresti, str.Drumea Radulescu nr.31, sector 4, denumita în continuare BENEFICIAR,

s-a încheiat urmatorul contract de audit:

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1.Obiectul contractului îl constituie auditarea conturilor si a situatiilor financiare pentru anul 2003 conform legislatiei în domeniu.

III.TERMENUL CONTRACTULUI

Art.2.Termenul de efectuare a lucrarii va fi 15.02.2004.

IV.PREŢUL sI MODALITATEA DE PLATĂ

Art.3.Onorariile auditorului vor fi facturate pe masura efectuarii lucrarilor, sunt calculate pe baza timpului lucrat si a unor cheltuieli de decontare. Tarifele orare variaza în functie de responsabilitati, de experienta si competentele fiecarui membru al echipei desemnat pentru aceasta misiune.

IV.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art.4.Beneficiarul se obliga:

sa plateasca onorariile conform art.3.;

sa asigure conditiile necesare pentru realizarea lucrarilor prevazute în contract prin punerea la dispozitie a documentelor si informatiilor necesare;

sa puna la dispozitie toate înregistrarile financiare si datele referitoare la acestea;

sa puna la dispozitie toate procesele verbale ale adunarilor generale ale asociatilor si ale consiliilor de administratie, precum rezumatele unor adunari recente, pentru care înca nu au fost elaborate procese verbale;

sa faca cunoscute cazurile de frauda în care sa fie implicati membri ai conducerii sau angajati care joaca un rol important în controlul intern;

sa faca cunoscute sesizarile din partea unor organisme abilitate în legatura cu încalcarea sau deficiente în practicile de raportare financiara;

sa faca cunoscute încalcarile sau posibilele încalcari ale unor legi sau regulamente, ale caror efecte ar trebui evidentiate în bilanturile financiare sau considerate ca baza pentru înregistrarea unei pierderi potentiale;

Art.5.Auditorul se obliga:

sa procedeze la exercitarea auditului conform Normelor nationale de audit (care sunt în acord cu Normele internationale de audit).

auditul sa fie planificat si realizat astfel încât sa se obtina asigurarea rezonabila ca situatiile financiare nu comporta anomalii semnificative.

sa aprecieze principiile contabile aplicate si estimarile semnificative retinute de conducerea întreprinderii, precum si în prezentarea de ansamblu a situatiilor financiare;

Art.6. Opinia auditorului cu privire la conturile anuale va fi prezentata în Raportul de audit si se va sprijini pe rezultatele activitatii desfasurate în cursul anului, prezentate în note cu referire la:

operatiile legate de înregistrarea sau modificarea capitalului social sau al patrimoniului propriu;

inventarierea patrimoniului si modul de valorificare a rezultatelor acesteia si faptul ca rezultatele inventarierii sunt cuprinse în bilantul contabil;

contul de profit si pierdere este întocmit pe baza datelor de contabilitate privind perioada de raportare;

stabilirea în conformitate cu dispozitiile legale, a profitului net si punctul de vedere referitor la destinatia acestuia, propuse de consiliul de administratie;

situatia creditelor si a altor împrumuturi ale unitatii patrimoniale si garantarea acestora.

Art.7.Rezervele, precum si refuzul de certificare a conturilor vor fi în prealabil notificate conducerii unitatii patrimoniale, cu aratarea motivelor cât si a marimii impactului asupra conturilor. Mentiunile din raport trebuie sa fie însotite de explicatiile sau observatiile primare.

Art.8.În conformitate cu principiile deontologice ale activitatii de audit, partile se obliga sa asigure deplina confidentialitate a lucrarilor.

Art.9.Prezentul contract intra în vigoare începând cu data semnarii si se completeaza cu prevederile legislatiei civile în materie.

SC AUDIT ONE SRL SC AGRICOL COM SRL

5.6.PLANUL GENERAL DE AUDIT

AUDIT ONE SRL

PLANUL GENERAL DE AUDIT

Misiunea de audit

Auditarea conturilor si a Situatiilor financiare întocmite de AGRICOL COM SRL la data de 31.12.2003, în conformitate cu Standardele Internationale de contabilitate, Standardele de Audit nationale, Legea contabilitatii 82/1991 republicata, a Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii, cadrul General de întocmire si prezentare a Situatiilor financiare.

Întinderea misiunii : auditarea situatiilor financiare anuale se va efectua în perioada 15 ianuarie - 15 februarie 2004.

Sistemul informational contabil

Sistemul contabil trebuie sa asigure înregistrarea completa si continua a tuturor operatiilor economice si financiare care modifica masa patrimoniului.

Societatea întocmeste urmatoarele registre: registrul jurnal, registrul inventar si cartea mare. Aceste registre trebuie sa asigure în orice moment identificarea si controlul operatiunilor efectuate.

Sistemul informatic utilizat trebuie sa respecte normele contabile privind culegerea, preluarea si stocarea datelor înregistrate în contabilitate.

Principiile contabile care se au în vedere la evaluarea posturilor cuprinse în Situatiile financiare sunt:

principiul continuarii activitatii;

principiul permanentei metodelor;

principiul prudentei;

principiul independentei exercitiului;

principiul evaluarii separate a elementelor de pasiv si de activ;

principiul intangibilitatii;

principiul pragului de semnificatie.

Evaluarea controlului intern

Controlul intern are un rol important în pastrarea integritatii patrimoniului, limitarea operatiunilor neeconomice si neeficiente, realitatea si exactitatea informatiilor contabile si în respectarea dispozitiilor date de conducere.

Riscul de audit reprezinta riscul pe care auditorul îl atribuie unei opinii neadecvate, atunci când situatiile financiare contin informatii eronate semnificative. Se va determina riscul inerent, riscul de control si riscul de nedetectare. Se va avea în vedere de asemenea riscurile legate de organizarea generala a societatii, respectiv:

absenta unui compartiment de audit intern;

controlul insuficient asupra activitatilor si punctelor de lucru;

neocuparea anumitor posturi cu personal calificat competent de specialitate;

absenta unor proceduri contabile administrative.

Pragul de semnificatie

Este considerat 3% din cifra de afaceri, adica 10.000.000 lei. Orice eroare gasita care depaseste acest prag reprezinta informatie semnificativa ce va fi luata în considerare la întocmirea Raportului de audit.

Natura, durata si întinderea procedurilor

Procedurile uilizate pentru obtinerea probelor de audit în Controlul conturilor vor fi: inspectia, observatia, investigarea si confirmarea, proceduri analitice.

Probele de audit se vor obtine prin esantioane controlate reprezentând operatiuni, documente, registre contabile pe anumite perioade de gestiune.

Calendarul previzional al misiunii este urmatorul:

discutii prealabile si pregatirea misiunii;

analiza procedurilor de control intern, sondaje si pregatirea programului de control al conturilor;

asistarea la inventarul fizic;

selectarea tertilor pentru confirmare si pregatirea scrisorilor;

obtinerea unei balante definitive a conturilor;

control asupra conturilor întreprinderii;

obtinerea situatiilor financiare definitive înaintea sedintei consiliului de administratie;

prezenta la sedinta consiliului de administratie care adopta conturile;

elaborarea raportului de audit si a scrisorii de afirmare;

prezenta la adunarea generala care aproba conturile.

Programul minimal de control va cuprinde:

controlul activelor imobilizate;

investitii;

stocuri si contracte pe termen lung;

creante si plati în avans;

disponibilitati în conturi la banci si casa;

creditori si angajamente;

impozite si taxe;

capital, rezerve si registre cerute de lege;

contul de profit si pierdere;

balante de verificare.

Coordonarea, îndrumarea, supervizarea si revizuirea

Directorul AUDIT ONE SRL în calitatea sa de auditor financiar autorizat va efectua atât îndrumarea, supervizarea, revizuirea si verificarile ce se impun pentru obtinerea probelor de audit.

Verificarile si obtinerea probelor de audit se vor face de auditorul financiar autorizat dl.Olteanu George- salariat si alti colaboratori.

5.7.CONTROLUL CONTURILOR

S-a procedat la verificarea prin sondaj a conturilor analitice, a balantelor de verificare, urmarind urmatoarele aspecte metodologice:

daca înregistrarile în conturi sunt conforme normelor de utilizare a conturilor;

daca desfasurarea în conturi analitice de gradul II sau III corespunde normelor legale în vigoare;

daca soldurile analitice corespund cu soldurile conturilor sintetice;

daca constituirea de fonduri proprii respecta prevederile legale;

daca fluxul informational corespunde fluxului tehnologic de productie si de organizare a gestunilor în cadrul fluxului;

daca veniturile realizate sunt corect evidentiate în conturile de venituri;

daca cheltuielile realizate sunt corect evidentiate în conturile de cheltuieli;

alte aspecte care privesc metodologia.

1.Imobilizari necorporale

Societatea nu are înregistrate în evidenta imobilizari necorporale. Consideram ca, datorita sistemului informational existent în societate si a programelor soft achizitionate deja, dar si a celor care urmeaza a fi procurate, cheltuielile trebuiesc evidentiate în conturile de imobilizari corporale.

2. Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale înregistrate sunt compuse din mijloace fixe si imobilizari corporale în curs.

Valoarea mijlocelor fixe este cea de achizitie din luna decembrie 2000, care nu a fost supusa reevaluarii mijloacelor fixe conform art.1 alin 5 din HG 403/19.05.2001.

Conform HG 704/1993 art.53 HG 964/1998, art.7 si Ordinul MF 314/2000 contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe urmatoarele categorii:

Grupa I - Constructii;

Grupa II - Echipamente tehnologice;

Grupa III - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare;

Grupa IV - Mijloace de transport;

Grupa VI - Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale.

Societatea are o evidenta extracontabila pe aceste grupe dar nu sunt evidentiate în balanta analitica si sintetica.

Pe aceea structura se evidentiaza amortismentul mijloacelor fixe în conturile 281 cu desfasurare pe conturi sintetice de gradul II. Situatia mijloacelor fixe este reprezentata în Anexele 2-6.

3.Stocuri

Stocurile se compun din: materii prime, materiale, obiecte de inventar, productie în curs de executie, produse finite, produse reziduale, marfuri, ambalaje.

Contabilitatea gestiunii se face pe conturi analitice si pe locuri de depozitare, aplicându-se metoda cantitativ valorica.

Având în vedere ca societatea are doua puncte de lucru, unul situat în judetul Calarasi (silozul unde se primesc si se conditioneaza cerealele) si altul în judetul Giurgiu (moara unde se macina o parte din produsele din siloz) se fac urmatoarele propuneri:

Propuneri de organizare a evidentei gestiunilor de produse si a evidentei contabile a acestora

Documente primare ce vor fi utilizate:

Avizul de însotire al marfii - cod 14-3-6A

Acest document cu regim special se va folosi ca dispozitie de transfer a valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiasi unitati si va purta obligatoriu mentiunea "fara factura".

Documentul se întocmeste în 3 exemplare si propunem urmatorul circuit al lui:

exemplarul unu si doi va însoti produsul pe timpul transportului. Dupa receptia si confirmarea de catre gestionarul ce a luat în gestiune produsele, cele doua exemplare se confirma de primire, exemplarul 1 ramâne la gestionarul primitor, iar exemplarul 2 se restituie punctului de lucru de unde a plecat marfa si care îl va preda împreuna cu NRCD emis de gestionarul primitor la contabilitate;

Propuneri privind înregistrarile contabile în gestiunea sectorului de prelucrare

În urma primirii în gestiune a produsului fizic pe baza Avizelor de însotire a marfii, gestionarul sectorului de prelucrare împreuna cu comisia de receptie - întocmeste documentul de intrare NRCD pentru cantitatile de produs fizic preluat de la producatori si NRCD se vor îmbordera si se vor împerechea în contabilitate cu documentele de livrare depuse, efectuându-se înregistrarea la pretul prestabilit aprobat de conducerea societatii.

341 (sector prelucrare - siloz) = 341 (ferma/contract arendare)

Deci descarcarea din gestiunea fermei a produsului fizic reprezinta încarcarea în gestiunea silozului a aceluiasi produs.

Contabilitatea considera activitatea principala a societatii comert, utilizând doar conturile de marfuri, dar propunem ca pentru produsele care sunt supuse tararii, uscarii si conditionarii sa fie considerate materii prime care sufera o prelucrare si sa se utilizeze conturile de produse finite si produse reziduale, precum si conturile aferente diferentelor de pret.

Faza conditionarii

Pentru cantitatile de produs supuse procesului de conditionare, gestionarul va întocmi documentul Bon de consum, în care va înscrie cantitatile fizice intrate la conditionare evaluate la pretul prestabilit (pretul de intrare în gestiune).

Pe baza bonului de consum se va înregistra în evidenta contabila:

Dupa finalizarea procesului de conditionare se obtine produsul finit, întocmindu-se Procesul-verbal de conditionare (cu rezultatele prelucrarii) si documentul de intrare pentru cantitatile de produse finite si de subproduse obtinute.

Evaluarea produselor finite se face adaugându-se la pretul prestabilit (pretul de intrare) costul prelucrarii.

În exemplul luat:

- se introduce la conditionat 1000 kg si se obtin dupa aducerea produselor la STAS-ul specific fiecarui produs în parte

- 950 kg produs STAS

- 40 kg gozuri

- 10 kg gozuri tehnologice

Evaluarea pleaca de la 1000 kg x 2500 lei + cheltuieli de conditionare 250 lei/kg, deci valoarea de înregistrare este 2.750.000 lei

Pe baza documentelor (PVC NRCD) se înregistreaza:

345 (siloz) = 711 (siloz) 2.750.000 lei

346 (siloz) = 711 (siloz) 20.000 lei

Propunem ca pretul prestabilit sa fie acelasi pentru toate produsele de acelasi fel.

Cel putin la finele fiecarui trimestru si la finele anului este obligatorie determinarea costului efectiv al productiei si înregistrarea în evidenta contabila a diferentelor de pret dintre pretul prestabilit si costul efectiv al produselor realizat determinat per total, astfel:

daca costul efectiv este mai mare decât pretul prestabilit apare o diferenta nefavorabila care se înregistreaza astfel:

daca costul efectiv este mai mic decât pretul prestabilit apare o diferenta favorabila care se înregistreaza astfel:

Propuneri privind înregistrarea contabila a vânzarii produselor finite si reziduale

Pe baza facturii de livrare de produs finit se înregistreaza:

701

4427

Pentru livrari de produse reziduale

703

Concomitent se înregistreaza scaderea din gestiune:

711 = 345 produse finite

711 = 346 produse reziduale

Propuneri privind înregistrarile contabile în cazul utilizarii produsului finit (seminte) pentru consumul intern al fermelor

Pe baza Avizului de însotire a marfii întocmit de statia de prelucrare - se expediaza produsul catre ferma beneficiara.

Gestionarul fermei efectueaza receptia si întocmeste NRCD pentru intrarea în gestiune a semintelor.

Evaluarea se face la pretul de intrare din gestiunea sectiei de prelucrare.

În contabilitate se înregistreaza:

Concomitent se înregistreaza diferentele de pret aferente (pretul prestabilit + costul efectiv)

348 = 711 diferenta nefavorabila

711= 348 diferenta favorabila

Constatari cu privire la gestionarea stocurilor

În ceea ce priveste soldurile conturilor de materiale se constata ca foarte multe conturi analitice prezinta solduri creditoare determinata în principal de:

- neefectuarea intrarilor de produse reziduale în momentul producerii lor (caz frecvent la produsele reziduale de la sectorul de conditionare) - situatie care denatureaza rezultatele financiare ale societatii;

- unele intrari de materiale se efectueaza fara a stabili valoarea reala conform documentelor de livrare, iar ulterior aceste materiale se introduc în consum la o alta valoare;

- la transferarea materialelor dintre sectoare, documentele nu se depun la serviciul contabilitate în momentul oportun creând situatii în care fermele introduc în consum materialele pe care le-au receptionat dar sectorul furnizor nu a depus documentele pentru înregistrarea lor contabila;

- erori contabile de scadere din gestiune;

- punctajele dintre evidenta contabila si gestiunea punctelor de lucru nu se face pe baza registrului stocurilor (document ce trebuie prezentat de gestionari), ci prin confirmarea soldurilor direct în registrul de materiale, fara a se întocmi o situatie de punctaj care sa fie adusa la cunostinta contabilului sef. Punctajele nu se efectueaza lunar.

- consideram ca gestionarii nu cunosc prevederile Legii contabilitatii si a regulamentului de aplicare a acesteia.

Anexa 7 - foaia de lucru prezinta lista de control a stocurilor si a cheltuielilor materiale.

5.Situatia creantelor

Din analiza creantelor prezentate în foaia de lucru - Anexa 11 - se constata faptul ca foarte multi clienti prezinta solduri creditoare. Având în vedere faptul ca aceasta situatie nu respecta prevederile Legii contabilitatii consideram ca la finele fiecarei luni sa se analizeze situatia fiecarui client, iar avansurile încasate sa se evidentieze numai în contul 419 clienti creditori.

Recomandam conducerii sa evite în totalitate efectuarea de vânzari fara plata asiguratorie, cunoscând faptul ca nerecuperarea valorii productiei livrate duce practic la imposibilitatea reluarii ciclului de productie, de asemenea la apelarea la surse împrumutate de dobânzi si la imposibilitatea achitarii obligatiilor catre buget generatoare de penalitati.

Rezulta asadar ca neîncasarea la timp a clientilor influenteaza direct profitul.

Clientii interni neîncasati în suma de 558.307 mii lei sunt clienti din contracte aflate în derulare la 31.12.2003.

Decontari din operatii în participatie în suma de 5.916.722 mii lei sunt asocierile realizate pentru obiectivul moara si pentru înfiintarea culturilor agricole.

Situatia debitorilor diversi sunt prezentati în Anexa 13 si nu reprezinta o problema pentru societate.

În Anexa 15 este prezentata foaia de lucru cu analiza pe vechimi a contului clienti.

6.Situatia litigiilor din creante neîncasate.

În urma analizarii situatiei litigiilor din creante neîncasate rezulta ca au existat 2 dosare în stare de judecata, unul s-a rezolvat în cele din urma pe cale amiabila în cursul anului, iar celalalt se preconizeaza sa se închida la începutul anului 2004. Ţinând cont ca societatea este beneficiara unui credit extern, contractele de creditare sau de vânzare-cumparare le încheie în aceeasi valuta, motiv pentru care nu se înregistreaza pierderi în ceea ce priveste lichiditatile firmei la un anumit moment.

Consideram necesar ca atunci când contractul se încheie în moneda nationala, sa se solicite si penalitati pentru întârzierea la plata conform contractelor sau conform legislatiei pentru a recupera în întregime prejudiciul creat. Recomandam ca evidenta contabila a clientilor în litigiu sa se tina cu ajutorul contului 416 - Clienti incerti, mai ales ca exista posibilitatea constituirii de provizioane deductibile în contul 1511.

7.Situatia datoriilor

Din analiza conturilor de furnizori si a creditorilor diversi - foaia de lucru din Anexa 12 reiese ca societatea are de achitat furnizori externi de imobilizari si furnizorii pentru export, precum si creditul extern obtinut de la o alta societate. Societatea are contracte cu acestia pentru a achita datoriile în termen de 4 ani, fapt ce nu afecteaza lichiditatea firmei. Anexa 10 si Anexa 12 prezinta furnizorii si creditorii, iar Anexa 14 prezinta analiza pe vechimi a contului furnizori-debitori, iar Anexa 16 analiza pe vechimi a contului debitori - diversi.

Societatea a incasat echivalentul în USD a 17.077.541.250 lei de la clientul extern pentru furnizarea de floarea soarelui. Societatea nu a putut respecta contractul, dar în anul 2004 se va transforma acest avans în credit pe termen mediu (trei ani).

8.Casa si conturi deschise la banci

Societatea are conturi deschise în moneda nationala (LEU) cât si conturi deschise în devize (USD). În exercitiul financiar 2003 societatea a înregistrat în contul de disponibil în lei un volum al încasarilor în suma de 110.285.874 mii lei, iar ca plati suma de 110.032.701 mii lei. La sfârtul anului 2004 soldul la disponibil în lei era de 253.173 mii lei.

În anul 2003 societatea a derulat prin contul de disponibil în devize un volum al tranzactiilor în suma de 90.330.101 mii lei pe încasari si 90.247.552 mii lei pe plati.

Societatea efectueaza majoritatea încasarilor si platilor prin instrumente de banca în procent de 90% din totalul tranzactiilor.

Referitor la disponibilul din casa acesta reprezinta doar 10% din volumul tranzactiilor fiind folosit în special pentru plata cheltuielilor curente si al încasarilor de la persoane fizice în general.

9.Provizioane

Societatea are în derulare un contract de credit extern pe temen lung pentru finantarea investitiilor si a achizitiilor de marfa. De asemenea majoritatea contractelor de vânzare-cumparare si de finantare agricola se încheie în USD pentru a evita pierderile din diferenta de schimb valutar. Inevitabil acestea totusi exista datorita fluctuatiei cursului de schimb, motiv pentru care societatea constituie provizioane în valoare de 2.450.549 mii lei.

10.Capitaluri proprii

Capital social

Capitalul social al societatii este integral strain de 261.000 USD, echivalent a 4.924.563.000 lei, varsat integral la data constituirii societatii, divizat în 3.000 parti sociale a 1.641.521 lei fiecare. Pe parcursul exercitiului financiar 2003 societatea nu a înregistrat cresteri sau micsorari de capital.

Rezerve

Societatea dispune de urmatoarele tipuri de rezerve constituite conform Legii 82/1991 republicata si Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

1.Rezerve legale

Acestea sunt constituite din profitul brut al societatii în procent de 5% pâna ce acesta va atinge 20% din capitalul social subscris si varsat al societatii. Acestea nu au fost constituite pâna la data de 31.12.2003.

2.Alte rezerve

În suma de 9.358.262 lei constituite din profitul net al societatii aferent perioadelor anterioare care vor fi folosite pentru dezvoltarea ulterioara a activitatii societatii.

11.Taxe fiscale

Societatea a avut în aprilie 2003 un control de fond care a constatat debite restante si majorari de întârziere dupa cum urmeaza:

Debit

Sume constatate

Majorari de întârziere

OG 53/97

OG 26/01 alin 3

Impozit salarii

TVA

Fond handicapati

Fond învatamânt

PVCSC 629/14.06.02

TOTAL

Societatea a achitat sumele constatate de organul de control, mai putin TVA pentru care a întocmit documentatia pentru aprobarea înlesnirilor la plata conform OUG 40/2004, cerere depusa la 24.04.2004 la Administratia Finantelor Publice a sectorului 4.

Auditarea s-a realizat pentru perioada 01.01.03-31.12.2003.

Impozitul pe veniturile salariale

Verificarea s-a efectuat în baza prevederilor urmatoarelor acte normative:

OG 73/99 privind impozitul pe venit

HG 1066/99 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG 73/99

OG 7/2002 privind impozitul pe venit

Din analiza documentelor prezentate s-a constatat ca AGRICOL COM SRL avea la data de 31.12.2003 un numar de 41 de angajati cu carte de munca pe perioada nedeterminata si un numar de 10 colaboratori.

Pe perioada supusa auditului s-a verificat prin sondaj modul de aplicare a impozitului pe veniturile salariale conform calculatoarelor si grilelor de impozitare aferente, precum si data platii salariilor si a impozitului datorat catre bugetul de stat în conformitate cu prevederile legale sus mentionate.

Taxa pe valoarea adaugata

Verificarea s-a efectuat în baza prevederilor urmatoarelor acte normative:

OG 3/92 privind TVA cu modificarile si completarile ulterioare

OUG nr.17/2001 privind TVA

HG 401/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG 17/2001 privind TVA

Pe perioada supusa auditului, respectiv 01.01.2003 - 31.12.2003, din controlul efectuat prin sondaj asupra jurnalelor de vânzari si cumparari, a facturilor emise si a facturilor primite de la diversi furnizori, a deconturilor de TVA, a balantelor de verificare lunare si a bilanturilor semestriale anuale, s-a constatat ca societatea a calculat, înregistrat si virat corect TVA.

Conducerea trebuie sa tina cont ca neplata potrivit legii si la termenele legale a TVA în conformitate cu prevederile Legii 87/94 - Legea pentru combaterea evaziunii fiscale, constituie contraventie si se sanctioneaza în conformitate cu prevederile art.17 alin.2 pct.4 din Legea 87/94 cu amenda contraventionala de la 300.000 lei la 3.000.000 lei.

Fondul special pentru solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap

Verificarea s-a efectuat în baza prevederilor urmatoarelor acte normative:

Legea nr.57/92 privind protectia sociala a persoanelor handicapate

OUG nr.102/99 privind protectia sociala si încadrarea în munca a persoanelor cu handicap

HG nr.427/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind conditiile de încadrare ale asistentului personal al persoanei cu handicap

Legea nr.163/2002 de modificare si completare a OUG nr.102/99

Pe perioada supusa auditului, respectiv 01.01.2003 - 31.12.2003, din controlul efectuat prin sondaj privind modul de calcul si virare a fondului de solidaritate pentru handicapati s-a constatat ca a fost calculat si virat corect.

Precizam totodata ca în conformitate cu prevederile art.43 din OUG nr.102/99, auditorii au verificat daca societatea a refuzat sa angajeze persoane cu handicap, constatându-se ca în perioada supusa auditarii nu au existat asemenea solicitari.

Cu privire la respectarea disciplinei financiar-valutare în conformitate cu prevederile OG 18/94 aprobata prin Legea 12/95, din verificarea actelor si documentelor puse la dispozitie, respectiv declaratii de încasare valutara, declaratii vamale de export, facturi externe, extrase de cont si contracte comerciale externe, auditorii au constatat ca societatea în perioada februarie 2003 - 31.12.2003 a efectuat un numar de 113 exporturi în valoare totala de 648.990,58 $ care au fost încasate în totalitate, în termenele legale.

5.8.CONTROLUL SITUAŢIILOR FINANCIARE DE SINTEZĂ LA

Denumirea indicatorului

Exercitiul financiar

A.Imobilizari necorporale

B.Imobilizari corporale

Din care:

1.Terenuri

2.Constructii

3.Instalatii tehnice si masini

4.Alte instalatii, utilaje si mobilier

5.Imobilizari corporale în curs

C.Imobilizarile financiare

Active imobilizate - Total

Active circulante - Stocuri

Creante

Casa conturi la banci

Active circulante- Total

Cheltuieli în avans

Datorii ce trebuie platite într-o perioada de un an

Datorii ce trebuie platite într-o perioada mai mare de un an

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Venituri în avans

Capital si rezerve

Capital subscris varsat

Rezerve

Rezultatul reportat-Sd

Rezultatul exercitiului

Repartizarea profitului

Capitaluri proprii

Capitaluri total

CONTUL DE PROFIT sI PIERDERE

Denumirea indicatorului

Exercitiul financiar

Cifra de afaceri neta

Productia vânduta

Venituri din vânzarea marfurilor

Alte venituri din exploatare

Venituri din exploatare - Total

Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile

Alte cheltuieli materiale

Alte cheltuieli din afara

Cheltuieli privind marfurile

Cheltuieli cu personalul

Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale

Alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli privind prestatiile externe

Cheltuielile cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

Cheltuieli de exploatare-Total

Rezultatul din exploatare-Profit

Venituri din dobânzi

Alte venituri financiare

Venituri financiare- Total

Ajustarea valorii imobilizarilor financiare  a investitiilor financiare detinute ca active circulante

Cheltuieli

Venituri

Cheltuieli privind dobânzile

Alte cheltuieli financiare

Cheltuieli financiare-Total

Rezultatul financiar- pierdere

Rezultatul curent-profit

Venituri exceptionale

Cheltuieli exceptionale

Rezultatul exceptional- pierdere

VENITURI TOTALE

CHELTUIELI TOTALE

REZULTATUL BRUT-PROFIT

IMPOZIT PE PROFIT

REZULTATL NET-PROFIT

Examinarea de ansamblu a bilantului contabil a stabilit faptul ca situatiile financiare sunt coerente, în concordanta cu datele din contabilitate, tinând cont de cunoastere generala a întreprinderii, de sectorul de activitate si de mediul socio-economic, sunt prezentate dupa principiile contabile si reglementarile în vigoare, tin cont de evenimentele posterioare închiderii exercitiului.

Din verificarea fiselor de cont pentrru operatii diverse, a conturilor de venituri si cheltuieli, notelor contabile, balantelor de verificare lunare, bilanturilor anuale precum a documentelor justificative care au stat la baza înregistrarilor contabile, respectiv facturi emise, facturi furnizori, documente cu regim special, precum si jurnalele de vânzari si cumparari privind TVA, registrele de contabilitate cerute în conformitate cu Regulamentul de aplicare a Legii 82/91 aprobat prin HG 704/93, pe perioada supusa auditarii, respectiv 01.01.2003 - 31.12.2003, s-au constatat urmatoarele:

Precizam ca din verificarea efectuata, auditorii au constatat ca societatea a înregistrat la data de 31.12.2003 un profit de 5.470.004.000 lei, acoperind pierderea fiscala anterioara datorata în principal pierderii financiare cauzate de un credit extern în suma de 2.824.830 USD pentru care în conformitate cu prevederile OUG 217/2000 si HG 402/2000 s-au constituit provizioane pentru pierderi din diferente de curs valutar.

Mentionam totodata ca în cursul anului 2002, societatea a înregistrat profit cu care s-a diminuat pierderea fiscala anterioara de la 21.168.162.957 lei la 9.037.331.956 lei, mai ramâne de acoperit o pierdere contabila în suma de 3.567.328.000 lei.

Contul de Profit si Pierdere cuprinde : venituri din exploatare, venituri financiare, venituri exceptionale, cheltuieli din exploatare, cheltuieli financiare si cheltuieli exceptionale, grupate dupa natura acestora, dar si rezultatul exercitiului ( profit si pierdere). Acestea sunt:

Venituri din Exploatare 93.876.929 mii lei

Venituri Financiare 646.278 mii lei

Venituri Exceptionale 0 mii lei

TOTAL VENITURI 94.523.207 mii lei

Cheltuieli din Exploatare 75.797.283 mii lei

Cheltuieli Financiare 12.472.964 mii lei

Cheltuieli Exceptionale 782.956 mii lei

TOTAL CHELTUIELI 89.053.203 mii lei

PROFIT 5.470.004 mii lei

Societatea a înregistrat în contabilitate toate documentele contabile care au întrunit calitatea de document contabil cf. H.G.831/1997, în ordine cronologica.

Societatea a acoperit pierderea din anii precedenti în suma totala de 9.037.332 mii lei ramânând de acoperit o pierdere contabila în suma de 3.567.328 mii lei.

Pentru anul 2003 principalii indicatori economico- financiari ai societati sunt:

I. INDICATORI DE LICHIDITATE

Indicatorul lichiditatilor curente = Active curente : Datorii curente

= 0.90

unde: Active curente = Active Circulante

Datorii curente = Datorii ce trebuiesc platite într-un an de zile

Acest indicator ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente.

Valoarea recomandata ca fiind acceptabila este în jurul valorii de 2.

2.Indicatorul lichiditatilor reduse = (Active curente-Stocuri): Datorii curente;

=0.36

Se considera o lichiditate imediata buna daca indicatorul este cuprins intre 0.5 si 1.

3.Indicatorul de solvabilitate patrimoniala = Capitaluri proprii : Total pasiv *100 

=2.04%

Reprezinta gradul în care societatea poate face fata obligatiilor de plata.

Se considera o solvabilitate buna daca indicatorul este mai mare de 30%.

4.Rata rentabilitatii economice = Profit din exploatare : Total active * 100 

= 26.32%

Acest indicator exprima capacitatea societatii de a produce profit din activitatea de baza. Aceasta rata trebuie sa fie superioara ratei de inflatie.

II INDICATORI DE RISC

1.Indicatorul gradului de îndatorare = Capital împrumutat : Capital propriu

=1.367

unde: Capitalul împrumutat = Total credite si împrumuturi cu termen de rambursare peste un an, respectiv credite bancare, împrumuturi de la institutii financiare, împrumuturi de la actionari, asociatii sau alte persoane, credite furnizori.

Capitalul propriu = capital social, rezerve legale, alte rezerve, profitul nedistribuit, rezultatul exercitiului si alte elemente de capital propriu constituite potrivit reglementarilor legale.

III. INDICATORI DE ACTIVITATE

1.Viteza de rotatie a Stocurilor = Costul vânzarilor : Stoc mediu

Acest indicator aproximeaza de câte ori stocul a fost rulat pe parcusul execitiului financiar.

Productia agricola din anul 2004 nu a permis achizitia de cereale pentru a fi revânduta, iar societatea a fost nevoita sa vânda marfa din productia anului 2002 la un pret care sa îi permita continuarea activitatii, motiv pentru care a asteptat momente favorabile pentru vânzare.

2.Numar de zile de stocare = Stoc mediu : Costul vânzarilor*365

= 277 zile

Acest indicator arata numarul de zile în care bunurile sunt stocate în societate.

3.Viteza de rotatie a debitelor - clienti = Sd mediu c411 : CA i* 365 zile

= 43 zile

Calculeaza eficacitatea persoanei juridice în colectarea creantelor sale. Exprima numarul de zile pâna la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate. Acest lucru este datorat faptului ca societatea a primit spre încasare CEC-uri cu data emiterii la 15 zile de la livrarea marfii si cu alti clienti a lucrat prin compensare. Societatea este nevoita sa vânda la un pret care sa acopere costurile, iar clientii care accepta acest pret doresc plata amânata a marfii.

IV INDICATORI DE PROFITABILITATE

1.Rentabilitatea capitalului angajat = Profit brut : Capitalul angajat

= 1.10

Acest indicator arata profitul pe care îl obtine persoana juridica din bani investiti în afacere.

2.Marja bruta din vânzari = Profitul brut din vânzare : Cifra de afaceri*100  = 19.26%

Informatiile pe care le furnizeaza acest indicator arata faptul daca societatea este capabila sa-si controleze costurile sau sa obtina pretul de vânzare optim. Un procent mic scoate în evidenta faptul ca societatea nu este capabila sa-si controleze costurile sau sa obtin un pret optim de vânzare.

În acest caz, pretul de vânzare optim este impus de piata si nu reuseste sa acopere toate costurile si mai ales creditul extern obtinut pentru achizitii de cereale si investitii.

Acesti indicatori care au fost calculati încearca sa redea o imagine de ansamblu asupra activitatii societatii, a rezulatelor si situatia financiara si au fost calculati pe baza datelor din Bilant si din Contul de Profit si Pierdere.

În urma controlului conturilor si a situatiilor financiare auditorul si-a format o opinie fara rezerve pe care o formuleaza în raportul de audit.

.RAPORTUL DE AUDIT

AUDIT ONESRL

Calea serban Voda nr.133

RAPORT DE AUDIT

În atentia PREsEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

A SC AGRICOL COM SRL BUCUREsTI

În baza contractului de audit financiar si certificare a bilantului contabil a SC AGRICOL COM SRL nr.123/28.01.2004 am pus în aplicare procedurile convenite referitoare la verificarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere ale societatii AGRICOL COM SRL la 31.12.2003. Verificarea noastra a fost efectuata conform Normelor nationale de audit care concorda cu Normele internationale de audit referitoare la misiunile de verificare pe baza de proceduri convenite.

Noi am audiat bilantul AGRICOL COM SRL, întocmit la data de 31.12.2003, precum si contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar si situatia modificarilor capitalurilor proprii pentru exercitiul încheiat la data mentionata.

Aceste situatii financiare sunt sub responsabilitatea conducerii AGRICOL COM SRL, responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie asupra acestor situatii financiare pe baza auditului efectuat.

Am efectuat auditul nostru conform Standardelor Internationale de Audit (ISA). Aceste standarde cer ca auditul sa fie planificat si sa fie efectuat astfel încât sa obtinem o asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu contin erori semnificative. Un audit include examinarea pe baza de teste, a probelor de audit ce sustin sumele si informatiile prezentate în situatiile financiare. Un audit include de asemenea evaluarea principiilor contabile folosite si examinarile facute de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare. Noi consideram ca auditul nostru constituie o baza rezonabila pentru examinarea opiniilor noastre.

Am desfasurat auditul nostru în concordanta cu Ordinul ministrului finantelor publice nr 94/2002 si cu Standardele Internationale de Contabilitate si sunt în conformitate cu acestea.

Noi nu am participat la inventarierea faptica a stocurilor fizice ale AGRICOL COM SRL la 31 decembrie 2003 pentru ca, momentul angajarii noastre este ulterior acestei date. Apreciem ca aceasta situatie reprezinta o limitare a ariei de aplicare a auditului dar care nu este semnificativa, tinând cont de faptul ca societatea a efectuat inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale.

Auditul a realizat:

a)     examinarea, prin sondaj, a elementelor care justifica datele continute în situatiile financiare;

b)     observarea fizica pentru stocuri si mijloace fixe la sfârsitul lunii ianuarie;

c)      confirmarile directe cu unii clienti si furnizori;

d)     verificarea documentara;

e)     aprecierea principiilor contabile urmate pentru întocmirea situatiilor financiare;

f)        aprecierea estimarilor semnificative retinute de conducere pentru stabilirea situatiilor financiare;

g)     aprecierea prezentarii lor în ansamblu.

În opinia noastra, situatiile financiare prezinta în mod corect, sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a AGRICOL COM, a rezultatelor financiare, precum si a fluxurilor de numerar pentru anul încheiat, care ne impun exprimarea unei opinii fara rezerve cu privire la modul în care aceste situatii financiare reprezinta o imagine fidela a societatii la încheierea exercitiului financiar al anului 2003.

Am facut unele observatii sau recomandari în cadrul controlului conturilor, fiind utile celor ce vor utiliza raportul, dar acestea nu reprezinta o rezerva.

AUDITOR

Data 15.02.2004


Document Info


Accesari: 35198
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )